MMB ZM7. Název:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000705 ZM7. Název:"

Transkript

1 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne MMB ZM7 (f<f Název: Návrh zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004, bod č Prodej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice při ul. Zimní" a návrh svěření majetku města MC Brno - Maloměřice a Obrany, pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 v k.ú. Maloměřice. Obsah: důvodová zpráva stanoviska příslušných orgánů tabulka svěření Příloha č. 49 usnesení Z6/004. zasedání ZMB, bod č Podmínky kupní smlouvy kopie dopisu ; ze dne kopie katastrální mapy, orientačního plánu, cenové mapy, kopie katastrální mapy se znázorněním svěřeného majetku MČ Brno - Maloměřice a Obrany, kopie geometrického plánu a fotografií Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: ruší usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkově výměře 167 m, a dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení. " -schvaluje MČ Brno - Maloměřice a Obrany svěření pozemků: - p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, - p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, - p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, - p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2, - p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Stanoviska dotčených orgánů: -R7/028. schůze RMB konaná dne doporučila ZMB zrušit usnesení ZMB č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, a schválit MČ Brno -Maloměřice a Obrany svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 v k.ú. Maloměřice. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna l/s

2 Důvodová zpráva: Úvod: Jelikož neakceptuje návrh ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, je orgánům statutárního města Brna navrhováno zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, a realizovat svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 v k.ú. Maloměřice MČ Brno - Maloměřice a Obrany, s cílem sjednocení majetkové správy pozemků města Brna v předmětné lokalitě v k.ú. Maloměřice při ul. Zimní a majetkoprávního řešení užívacího vztahu _ k pozemkům p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice. Evidovaná žádost: i, vlastník sousedních pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby RD, č.p. 834, p.č zahrada, a stavby garáže bez č.p./č.e. na částech pozemků p.č. 2119/6 o výměře 25 m 2 (SMB) a p.č o výměře 1 m 2 vše vk.ú. Maloměřice, žádá o dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice v ul. Zimní, za účelem konečného majetkoprávního vypořádání jejího užívacího vztahu k těmto pozemkům, které zamýšlí nadále užívat jako zázemí se zahradou u jejího RD. vč. pozemku pod stavbou její garáže. Vlastnictví: Statutární město Brno (dále jen SMB) je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2 (před digitalizací 130 m ), p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2 a p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše vk.ú. Maloměřice. Na uvedené pozemky nebylo kázáno uplatnění restitučních nároků. Správce: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny MČ Brno - Maloměřice a Obrany, jejich správu vykonává Odbor správy majetku MMB. Okolní pozemky ve vlastnictví SMB p.č. 2119/1, p.č. 2133, p.č a p.č. 2119/17 vk.ú. Maloměřice jsou svěřeny MČ Brno - Maloměřice a Obrany, stejně jako pozemky p.č. 2119/9, p.č. 2119/15, p.č. 2119/16, p.č. 2119/18, p.č. 2119/22, p.č. 2119/27, p.č. 2119/28, p.č. 2119/29, p.č. 2119/30, p.č. 2119/31, p.č. 2119/32, p.č. 2119/36, p.č. 2119/39, p.č. 2119/40, p.č. 2119/41, p.č. 2119/46, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2122, p.č. 2123, p.č. 2124, p.č. 2125, p.č. 2126, p.č a p.č. 2128, vše druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Maloměřice vul. Zimní pod řadovými garážemi bez č.p./č.e. v soukromém vlastnictví. Pozemky p.č. 2119/2, p.č. 2119/13 ap.č. 2119/14 vk.ú. Maloměřice pod garážemi jsou v soukromém vlastnictví. Popis: Ve snaze o legalizaci předmětné stavby garáže. í na své náklady nechala vyhotovit geometrický plán č /2012 k.ú. Maloměřice vyznačení budovy (viz. příloha), na jehož základě byly: -z pozemku p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice oddělena jeho část o výměře o výměře 3 m 2, uvedeným geometrickým plánem označená písmenem b", -zpozemku p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice, oddělena jeho část o výměře o výměře 22 m 2, uvedeným geometrickým plánem označená písmenem a", kteréžto části se na základě uvedeného geometrického plánu slučují do nově označeného pozemku p.č. 2119/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 v k.ú. Maloměřice. Předmětná stavba garáže se dále nachází na části pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Maloměřice ve vlastnictví >, GP č /2012 k.ú. Maloměřice nově označené jako pozemek p.č. 2135/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2 v k.ú. Maloměřice. 2/8

3 Zbývající část pozemku p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice o výměře 6 m 2, GP č /2012 k.ú. Maloměřice označená písmenem d", tvořící část vjezdu do garáže a pruh podél garáže, se na základě uvedeného GP slučuje s částí pozemku p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, vk.ú. Maloměřice o výměře 119 m 2, uvedeným GP označenou písmenem c", do nově označeného pozemku p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 125 m 2 v k.ú. Maloměřice. GP č /2012 k.ú. Maloměřice byl odsouhlasen ÚMČ Brno - Maloměřice a Obrany, stavebním úřadem. Žadatelka dodala potvrzení o existenci předmětné stavby garáže na výše specifikovaných částech pozemků p.č. 2119/6 o výměře 25 m 2 (SMB) a p.č o výměře 1 m 2 ) vk.ú. Maloměřice - ÚMČ Brno - Maloměřice a Obrany, stavební úřad, vydal dne ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby garáže. Místním šetřením (viz. aktuální fotografie) Majetkový odbor MMB ověřil skutečné užívání uvedených pozemků: -pozemek p.č. 2119/4 ostatní plocha vk.ú. Maloměřice je užíván jako dvorek a zahrada ve svažitém terénu, -pozemek p.č. 2119/5 ostatní plocha vk.ú. Maloměřice je zastavěn dřevěným zahradním přístavkem na nářadí, -pozemek p.č. 2119/6 ostatní plocha vk.ú. Maloměřice je zastavěn garáží, která doposud není zapsaná v katastru nemovitostí. Garáž je ve vlastnictví é, dle doložené kupní smlouvy ze dne (v době místního šetření legalizace stavby nebyla řešena), - pozemek p.č. 2119/7 ostatní plocha v k.ú. Maloměřice není ze strany užíván, je neudržovaný, porostlý křovinami. oplocení je poničené. (Pozn. MO MMB: předmětem původní žádosti žadatelky zr byl i pozemek p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2 vk.ú. Maloměřice. MČ Brno - Maloměřice a Obrany a OÚPR MMB vydali kdeji pozemku p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice negativní stanoviska, pozemek je součástí stabilizované plochy krajinné zeleně, kterou je nutno zachovat, žadatelka o jeho nájem nemá zájem. Uvedený pozemek je navíc dotčen věcným břemenem umístění venkovního vedení NN ve spěch E.ON Distribuce, a.s. - dle smlouvy č ze dne ). Pozemek p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m v k.ú. Maloměřice je zastavěn stavbou garáže bez č.p./č.e. ve vlastnictví, >, zapsané v katastru nemovitostí na LV 636. V současnosti jsou připravovány podklady k vydání kompenzace za bezesmluvní užívání předmětného pozemku vč. věření možností jeho deje. Cenový návrh: Aktuální návrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 125 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2 (viz. geometrický plán č /2012 k.ú. Maloměřice) byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši ,-Kč (1.618,-Kč/m vč. nákladů na převod), přičemž cena uvedených pozemků činí ,-Kč (1.550,-Kč/m 2 ) a náklady spojené s jejich převodem (4% daň z převodu nemovitostí a 1.000,-Kč správní poplatek vkladové řízení) jsou ,-Kč. V Cenové mapě č. 10 činí jednotková cena uvedených pozemků 1.550,-Kč/m 2. Realizované deje v r až 2013: 1.043,-Kč/m 2, 1.350,-Kč/m 2 a 1.510,-Kč/m 2. v dopise ze dne (viz. příloha) sdělila tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, v částce ,-Kč (cca 755,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) s odůvodněním, že v dané oblasti se rapidně zhoršily životní podmínky (nárůstem kriminality díky ubytování sociálně slabých menšin v ubytovně HRAD" na ul. Jarní). 'y 3I&

4 Aktuální návrh ceny za nájem pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši 5.895,-Kč/rok, tj. 30,-Kč/m 2 /rok ostatní plocha - výměra 134 m 2 (4.020,-Kč/rok) a 75,-Kč/m 2 /rok pod garáží - výměra 25 m 2 (1.875,-Kč/rok). Úhrada za užívání bez právního důvodu: <y Dne došlo k úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 2119/4 o výměře 130 m, p.č. 2119/5 o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, ze strany vé v období dvou let zpětně (r a r. 2011) v celkové výši 6.680,-Kč (20,-Kč/m 2 /rok). Úhrada za užívání bez právního důvodu za období od do byla stanovena Majetkovým odborem MMB následovně: - 30,-Kč/m 2 /rok za užívání části pozemku p.č. 2119/4 o výměře 119 m 2, pozemku p.č. 2119/5 o výměře 9 m 2 a části pozemku p.č. 2119/6 o výměře 6 m 2, vše vk.ú. Maloměřice druh a způsob využití ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 134 m 2, tj ,-Kč/2 roky, - 75,-Kč/m 2 /rok za užívání pozemku p.č. 2119/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 v k.ú. Maloměřice (pozemek pod garáží), tj ,-Kč/2 roky, celkem ,-Kč. Tuto kompenzaci á uhradila na účet SMB dne ZAVER: Jelikož neakceptuje návrh ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, je navrhováno zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, a realizovat svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6, p.č. 2119/7 a p.č. 2119/26 vk.ú. Maloměřice MČ Brno - Maloměřice a Obrany, s cílem sjednotit majetkovou správu pozemků města Brna v předmětné lokalitě vk.ú. Maloměřice při ul. Zimní a z úrovně MČ Brno - Maloměřice a Obrany majetkoprávně upravit užívací vztah. pozemkům p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice. Za období od do data schválení svěření pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, v ZMB, je ' J povinna zaplatit na účet statutárního města Brna úhradu za bezesmluvní užívaní vysc u/edených pozemků v částce 30,-Kč/m 2 /rok ostatní plocha - výměra 134 m 2 a 75,-Kč/m 2 /rok pod garáží - výměra 25 m 2. "ný je povinen zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2 vk.ú. Maloměřice pod jeho stavbou garáže bez č.p./č.e. v období dvou let zpětně v částce 4.350,-Kč (75,-Kč/m 2 /rok za pozemek pod garáží). Projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková RMB na R7/KM/11. zasedání konaném dne pod bodem č. 11/25: 1. bere na vědomí: -tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, ze strany lle jejího dopisu ze dne v částce ,-Kč (cca 755,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) s odůvodněním, že v dané oblasti se rapidně zhoršily životní podmínky, - skutečnost, že dle návrhu Majetkového odboru MMB činí návrh aktuální ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, celkem ,-Kč (1.550,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem). 4/3

5 2. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, a dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení. " 3. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno - Maloměřice a Obrany svěření pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2, p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Hlasování: 11, 0 ti, 0 se zdržel /z 1'. členů. Usnesení bylo přijato. p. Janíček Drápalová Liptáková PhDr. Hofmannová Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Zuziak Hladký Malec R7/028. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. bere na vědomí: - tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.c. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m, ze strany dle jejího dopisu ze dne v částce ,-Kč (cca 755,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) s odůvodněním, že v dané oblasti se rapidně zhoršily životní podmínky, - skutečnost, že dle návrhu Majetkového odboru MMB činí návrh aktuální ceny obvyklé za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 159 m 2, celkem ,-Kč (1.550,-Kč/m + náklady spojené s převodem). 2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna: - zrušit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne , bod č. 74, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, Anně Navrátilové za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení." - schválit MC Brno - Maloměřice a Obrany svěření pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 2119/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m 2 a p.č. 2119/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Schváleno jec nomyslně 9 č eny. Vokřál 'CS Liptáko JÍ Si R.Mráz Bc. Hollan Mgr. Ander Beran JÍ Si >u M. Janí Bc. Kratoch' 'CS O > JUDr. Rusňák JÍ VI > MUDr. Rychno Mgr. Ulip nepř. srs

6 Historie - předchozí jednání v orgánech statutárního města Brna: Pro úplnost k dané lokalitě: R5/156. schůze Rady města Brna konaná dne nesouhlasila se záměrem deje pozemků p.č. 2119/9, p.č. 2119/15, p.č. 2119/16, p.č. 2119/18, p.č. 2119/22, p.č. 2119/27, p.č. 2119/28, p.č. 2119/29, p.č. 2119/30, p.č. 2119/31, p.č. 2119/32, p.č. 2119/36, p.č. 2119/39, p.č. 2119/40, p.č. 2119/41, p.č. 2119/46, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2122, p.č. 2123, p.č. 2124, p.č. 2125, p.č. 2126, p.č. 2127, p.č a částí pozemku p.č. 2119/1, vše vk.ú. Maloměřice, vul. Zimní ve vlastnictví statutárního města Brna pod budovami řadových garáží bez č.p./č.e. v soukromém vlastnictví, do doby vyjasnění územního využití celé lokality. Původní návrh kupní ceny zadej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, byl stanoven Majetkovým odborem MMB v r ve výši ,-Kč - Komisi majetkové Rady města Brna předloženo jako VARIANTA A), přičemž cena uvedených pozemků byla ,-Kč (1.310,-Kč/m 2 ) a náklady spojené s jejich převodem (3% daň z převodu nemovitostí a 500,-Kč na kolek KN) byly 7.063,-Kč. v jejím dopise ze dne svýše uvedeným cenovým návrhem nesouhlasila a sdělila tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, ve výši ,-Kč (550,-Kč/m 2 ) - Komisi majetkové Rady města Brna předloženo jako VARIANTA B). V Cenové mapě č. 8 činila jednotková cena uvedených pozemků 1.310,-Kč/m 2. Návrh ceny za nájem pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši 3.340,-Kč/rok, tj. 20,-KČ/m 2 /rok. Komise majetková Rady města Brna na 3. zasedání dne pod bodem č. 3/18 vzala na vědomí Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost é o dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6 a p.č. 2119/7, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 501 m 2,při ul. Zimní, za účelem jejich užívání jako zázemí se zahradou u rodinného domu č.p. 834 v jejím vlastnictví a dopis ze dne tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, ve výši ,-Kč (550,- Kč/m 2 ), doporučila Radě města Brna nesouhlasit se záměrem deje pozemku p.č. 2119/7 ostatní plocha o výměře 334 m 2 v k.ú. Maloměřice a souhlasit se záměrem deje pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, a doporučila Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m, p.č. 2119/6 ostatní nlocha o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, za dohodnutou kupní cenu dle nově navržené VARIANTY C) (1.000,-Kč/m 2 + náklady na převod) a za podmínek kupní smlouvy, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 8 VARIANTU C), 0 ti, 1 se zdržel/z 11 členů. S ohledem na výše uvedené usnesení Komise majetkové Rady města Brna byly Radě města Brna předloženy dvě varianty návrhu kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2 : - VARIANTA A) ,-Kč (1.000,-Kč/m 2 + náklady na převod) - návrh KM RMB, - VARIANTA B) ,-Kč (550,- Kč/m 2 ) - návrh R6/011. schůze Rady města Brna konaná dne Rada města Brna vzala na vědomí: - Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost é o dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2 a p.č. 2119/7 ostatní plocha o výměře 334 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 501 m 2, při ul. Zimní, za účelem jejich užívání jako zázemí se zahradou u rodinného domu č.p. 834 v jejím vlastnictví, 6/a

7 - dopis í ze dne tinávrh kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, ve výši ,-KČ (550,- Kč/m 2 ), - nesouhlasila se záměrem deje pozemku p.č. 2119/7 ostatní plocha o výměře 334 m v k.ú. Maloměřice a souhlasila se záměrem deje pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, - doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m 2, é za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy. Záměr deje pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z6/004. konaném dne pod bodem bod č. 74 schválilo dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2, p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč. Majetkový odbor MMB v příloze dopisu ze dne zaslal 'é k podpisu kupní smlouvu č na dej pozemků p.č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m 2, p.č. 2119/5 ostatní plocha o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 ostatní plocha o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m, za navrženou kupní cenu ,-Kč včetně zaplacení kompenzace za předchozí užívání uvedených pozemků bez majetkoprávního vypořádání jejího užívacího vztahu za období posledních dvou let zpětně v celkové výši 6.680,-Kč. v dopise ze dne požádala o zvážení a případnou následnou úpravu kupní ceny za dej pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m. V této souvislosti Majetkový odbor MMB v dopise ze dne sdělil, že orgány statutárního města Brna již jednaly její cenový návrh na snížení kupní ceny za dej předmětných pozemků ve výši ,-Kč (550,-Kč/m 2 ), který vyjádřila v jejím dopise ze dne a mezi cenovým návrhem Majetkového odboru MMB ve výši ,-Kč (1.310,-Kč/m 2 + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,-Kč na správní poplatek vkladové řízení) a cenovým návrhem přijaly výše uvedený cenový kommis (1.000,-Kč/m 2 + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,-Kč správní poplatek vkladové řízení). V návaznosti na výše uvedené skutečnosti dopise ze dne sdělila, že z finančních důvodů nemá zájem o odkup všech tří pozemků s tím, že by odkoupila pouze pozemek p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice pod budovu garáže, doposud nezapsanou v katastru nemovitostí. Následně svůj záměr přehodnotila (viz. výše). Kompenzace za předchozí užívání byla ze strany žadatelky uhrazena. Stanoviska příslušných orgánů: - RMČ Brno - Maloměřice a Obrany - na své 86. schůzi konané dne pod bodem č. 10 rozhodla, že souhlasí s dejem pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 v k.ú. Maloměřice sa účelem využití jako zahrady, nesouhlasí s dejem pozemku p.č. 2119/7 v k.ú. Maloměřice - zachování stabilizované plochy krajinné zeleně, pozemky se nacházejí při ul. Zimní v k.ú. Maloměřice. -na své 13. schůzi konané dne pod bodem č. 9 rozhodla, že souhlasí se svěřením pozemku p.č. 2119/7 o výměře 334 m 2 vk.ú. Maloměřice do správy MČ Brno - Maloměřice a Obrany. 118

8 # -na své 16. schůzi konané dne pod bodem č. 13 rozhodla, že souhlasí se svěřením pozemků p.č. 2119/4 o výměře 122 m 2, p.č. 2119/5 o výměře 9 m 2 a p.č. 2119/6 o výměře 28 m 2, vše vk.ú. Maloměřice, do správy MČ Brno - Maloměřice a Obrany. OÚPR MMB - dle platného ÚPmB je pozemek p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice součástí stabilizované plochy krajinné zeleně, rozvoj těchto ploch je řízen přírodními cesy, dej p.č. 2119/7 v k.ú. Maloměřice není v souladu s ÚPmB. Pozemky p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice jsou součástí stabilizované plochy bydlení - jejich dej na zahradu je v souladu s ÚPmB. OTS MMB - pozemky p.č. 2119/4, p.č. 2119/5 a p.č. 2119/6 vk.ú. Maloměřice nejsou dle DTMB dotčeny inž. sítěmi. Pozemek p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice je dle DTMB dotčen vedením NN - na pozemku p.č. 2119/7 vk.ú. Maloměřice vul. Zimní se nachází nadzemní přípojka NN v vozování společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Na energetické zařízení se vztahuje omezení minimálních vzdáleností platné nadzemní vedení NN dle podnikové normy energetiky PNE DPmB, a.s. - k deji pozemků p.č. 2119/4, p.č. 2119/5, p.č. 2119/6 a p.č. v k.ú. Maloměřice při ul. Zimní nemá žádné připomínky. 2119/7 SI 6

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů:

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna nmb20í50óbb00475 ZM7/ ^dc? Z7/ 07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23.6.2015 Název : Žádost MC Brno-střed o souhlas s použitím postoupených příjmu z deje nemovitostí k jinému

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000706 W ZM7/ t#& Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého deje z vlastnictví ČR-ÚZSVM

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13 Rada města Brna MMB2015000000782 ffc ZM7/0643 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. září 2015 Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č.

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

iiiiiiiii MMB2012000000510

iiiiiiiii MMB2012000000510 iiiiiiiii MMB2012000000510 Hr *f\j Rada města Brna ZM6/ A^ /A Z6/016. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2012 Název: Návrh na zrušení usneseni ve věci budoucího prodeje části pozemku p.

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení:

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000175 ty Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. března 2015 JM1IU/H Název: Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova.

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. MMB2016000000217 61 Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMlltfé''/ Název: Návrh deje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. Obsah: podmínky kupní

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2016000000095. Návrh usnesení:

MMB2016000000095. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000000095 ZM7/. Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2. 2. 2016 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1450/71 v k.ú. Komín a p.č. 6282/22 v k.ú. Zabovřesky

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec. Rada města Brna Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 9. 2016 MMB2016000000909 ZM7/ \Q>Zb ^ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB2015000001071. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000001071. Obsah: Návrh usnesení: MMB2015000001071 /? Rada města Brna ZM7/0937 Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Změny neinvestičních příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru

Více

lllllllllllll Návrh usnesení:

lllllllllllll Návrh usnesení: lllllllllllll Rada města Brna MMB2015000001 1 42 Qf Z M 7, «Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole,

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB2015000001169. Návrh usnesení:

MMB2015000001169. Návrh usnesení: Rada města Brna lili 111 MMB2015000001169 ZM7/0842 Zim. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 08.12.2015 Název: Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MMB2015000000892. Název:

MMB2015000000892. Název: Rada města Brna Z7/010. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 10. 2015 MMB2015000000892 ZM7/ 074Z

Více

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Raa města rna Z7/15. zaseání Zastupitelstva města rna konané ne 2. 2. 2016 MM2016000000055 t 7M1I i f 02 9 Název: Návrh eje pozemků p.č. 749/1 a p.č. 750 v k.ú. Starý Lískovec v ul. Soustalova. Obsah:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

lllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllll Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 13.12. 2016 lllllllllllllllllllllll M1B2016000001351 ZM7/ /\O0rf? Název v Návrh změny usnesení ZMB č. Z1J20 - Prodej pozemku p.č. 6462/1

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB2017000000732 1fL Rada města Brna Z7/28 zasdání Zastupitlstva města Brna konané dn 16.5.2017 ZM7/. b31 Názv: Návrh svěřní majtku města MČ Brno-Maloměřic a Obrany, pozmku p.č. 21/1, p.č.21/2, p.č.23,

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú.

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú. Rada města Brna MMB2017000000254 ZM7/^121 9) Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Z á p i s. Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Z á p i s. Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 1. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 18.1.2011

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 978/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 906 ze dne 19.11.2014 Návrh Dohody o narovnání a Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2183/172 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého geometrickým

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB217887 ZM7/2?ý Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 2.. 217 Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá Obsah: Důvodová

Více

MMB2015000000578. Návrh usnesení:

MMB2015000000578. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000578 W Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 ZM7/ Pfáfr Název: Plnění závazků z nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Selepova

Více

MMB ZM7/ ^2G9

MMB ZM7/ ^2G9 Rada města Brna Z7/31. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 5. září 2017 MMB2017000001100 ZM7/ ^2G9 CO Název: Záměr deje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-5)

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

MMB ZM7/ 2f$

MMB ZM7/ 2f$ Rada města Brna MMB2017000000966 ZM7/ 2f$ m Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina. Důvodová zpráva

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin Rada města Brna iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin MMB2016000001029 Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 ZM7/» Í3 Název Návrh deje pozemku p.č. 1951/4 v k.ú. Černovice. Podmínky kupní

Více

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Pan Petr Janíček a paní Stanislava Janíčková vlastnili pod skládkou pozemek p.č. 1036 o vým. 432 m2 a p.č. 1035

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 2. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.39 h), T. Verner (příchod

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více