Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ web: tel.: Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Předkládá: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Ve Vysokém nad Jizerou dne

2 1. Základní údaje o škole Základní škola Vysoké nad Jizerou, okres Semily náměstí Dr. K. Kramáře čp Vysoké nad Jizerou Příspěvková organizace od IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Město Vysoké nad Jizerou Lyţařská Vysoké nad Jizerou IČO: Ředitel školy: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Zástupce ředitele školy: Mgr. Radka Farská Zařazení do sítě dne Kapacita školy Základní ročník plně organizovaná, 134 ţáků, spádová škola 72 ţáků dojíţdějících z patnácti obcí (to je 54 %), + 1 ţák studuje v Anglii, kapacita školy 270 ţáků Součásti školy: a) školní druţina, IZO: , kapacita 45 ţáků zapsaných 46 ţáků. Ranní provoz od 7 do 7,45 hodin, odpolední provoz od 11,30 do 15,30 hodin zahájen provoz v ŠD po rekonstrukci. b) školní jídelna, IZO: , kapacita 250 jídel, celkem pravidelně stravovaných: 157 (ţáci, zaměstnanci, cizí strávníci) zahájen provoz po rekonstrukci. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ) Slučování nebo rozdělování tříd Tělesná výchova spojená 6. a 7. třída dívky, 6. a 7. třída chlapci, spojená 8. a 9. třída dívky a 8. a 9. třída chlapci Volitelné předměty dělená 7., 8. a 9. třída 2

3 Volitelné předměty Druhý cizí jazyk 2 hodiny týdně 7., 8. a 9. třída Praktická matematika 1 hodina týdně 7., 8. a 9. třída Seminář z českého jazyka 1 hodina týdně 7., 8. a 9. třída Disponibilní hodiny 1. tř.:zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), tělesné výchovy (1hod.) 2. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), volitelný anglický jazyk (1 hod.) 3. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.) 4. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.) a matematiky (1 hod.) 5. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematika (1 hod.) a přírodověda (1hod.) 6. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), matematiky (2 hod.) a přírodopisu (1hod.), pracovní činnosti (1 hod.) 7. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), dějepisu (1hod.), přírodopisu (1hod.) a fyziky (1hod.), volitelný předmět (2hod.) 8. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), zeměpisu (1hod.), tělesné výchovy (1hod.), volitelný předmět (2hod.) 9. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.), fyziky (1 hod.), průřezové téma (1 hod. Právo pro kaţdý den), tělesné výchovy (1 hod.), volitelný předmět (2 hod.) Předpokládané změny ve školním roce 2013/2014 Zlepšovat materiální podmínky okna, dvůr, nábytek do tříd. Dokončit projekt Moderní experiment ve školách Pojizeří. Řešit personální oblast (4 MD, 1 odchod do důchodu, 1 odchod ze školy na jiné pracoviště), odchod ředitelky do důchodu (v červnu předáno městskému zastupitelstvu konkurz). 3. Výkon státní správy Počet řízení: 32 Druh řízení: přestup z jiné školy 7 přijetí do 1. třídy Údaje o pracovnících školy Z důvodu mateřských dovolených 4 učitelek máme několik částečných úvazků. Počet pedagogických pracovníků: 14 (13 učitelů a 1 vychovatelka ŠD) Počet nepedagogických pracovníků: 6 (2 uklízečky na plný úvazek, VŠJ a 2 kuchařky úvazek 90%, školník 35 %, topič 25%) Počet externistů: 2 Pedagogická praxe: 1 ŠD 3

4 OPZ Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen OPZ úplná 1 2/2 3/3 1/1 3/2 10/9 OZ 1 1 PZ 1/1 1/1 Žádná 1/1 1/1 Platové podmínky pracovníků Mzda pedagogických pracovníků se oproti loňskému roku mírně sníţila. I letos jsme čerpali z prostředků EU. U nepedagogických pracovníků se mzda zvedla asi o Kč. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem Dlouhodobé: Studium 3. aprobace na PF 2x (matematika, anglický jazyk) V rámci projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří 6 učitelů kaţdý 80 hodin školení Krátkodobé: Oblast poradenství 3x Odborné 3x Řízení školy 4x 4

5 5. Údaje o počtu žáků Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 2011/ / / / / / / / ,9 9,7 10,3 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2013/2013 Školní rok 2013/2014 U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Dvě ţákyně do školy nenastoupí, jedna nastoupí do Semil (Waldorfská škola), druhá je s rodiči v Irsku, k nám bude jezdit jen na zkoušky. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání Rozbor chování Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním 2011/ / / / / / / / I. stupeň II.stupeň Prospělo Neprospělo

6 Rozbor chování Stupeň 2011/ /2013 Počet % Počet % , Byla udělena 1 důtka ředitele školy, 2 důtky třídního učitele a 2 napomenutí třídního učitele. 38 ţáků obdrţelo pochvalné listy nebo knihy, bylo uděleno 6 pochval na vysvědčení. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/2013 Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I.pololetí ,26 6 0,04 II.pololetí ,26 1 0,007 Celkem školní rok ,52 7 0,047 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách pro školní rok 2013/2014 Na osmileté gymnázium odchází 1 ţákyně z 5. třídy. Ţáci končící povinnou školní docházku: Celkem: 14 dětí - z toho 5 dívek Na střední odborné školy: 9 (2 dívky) Na gymnázium: 2 (2 dívky) Na SOU: obory s maturitou: 0; obory s uč. zkouškou: 3 (1 dívka) Na PrŠ a OU: 0 Zájmové útvary a) školní - modelářský krouţek 6 ţáků b) ve spolupráci se školou - ZUŠ Semily hudební, pěvecký a výtvarný obor 11 ţáků ve škole, dalších 9 jezdí do Semil a do Bozkova - ZUŠ jablonec nad Jizerou taneční, hudební obor, keramika, ruční práce 18 ţáků ve škole, 13 jezdí do Jablonce nad Jizerou - aby ţáci nemuseli dojíţdět do Semil a Jablonce n. J., přijíţdějí učitelé k nám a vyučují přímo v naší škole. Na některé obory děti dojíţdějí do ZUŠ c) mimo školu cvičení a gymnastika v TJ Vysoké n. J. (9 ţáků), volejbal (4 ţáci), lyţování (12 ţáků), kopaná (19 ţáků), cyklistika (9 ţáků), hasiči (22 ţáků ve Vysokém, 6

7 23 v okolních obcích), náboţenství (1 ţák), recitační v knihovně (1 ţákyně) dalších 24 ţáků je zapojeno v zájmových útvarech ve svých obcích (cvičení v Roprachticích a Bozkově, divadlo ve Vysokém a Bozkově, myslivost, včelařství, florbal, rybářství, karate atd ) Celkem je zapojených 183 ţáků, to znamená, ţe někteří mají i více zájmových útvarů neţ jeden. Ale na druhé straně je 24 ţáků (15 z druhého stupně), kteří nemají ţádný zájmový útvar. 7. Další vzdělávání konané školou Neposkytujeme. 8. Řízení školy Pedagogické rady, třídní schůzky, kontakt s rodiči Během školního roku se uskutečnilo 5 pedagogických rad, proběhly 3 třídní schůzky: 2 pro rodiče třídy a jedna schůzka s rodiči budoucích prvňáčků za přítomnosti pracovnice PPP Semily, ředitelky mateřské školy, učitelky první třídy a ředitelky ZŠ. Listopadové třídní schůzky 9. třídy se zúčastnili zástupci středních škol a učilišť, v 5. ročníku zástupce víceletého gymnázia. Osvědčilo se nám vyuţívat individuálních pozvání rodičů a hovořit s nimi přímo o jednotlivých problémech a hledat společně řešení. Školská rada Proběhly tři schůze školské rady 2x v říjnu 2012 a 1x v únoru Kontrolní činnost vedení školy Vedení školy provedlo 9 hospitací a zadalo 11 prověrek na zjištění úrovně vědomostí ţáků (např. GEPARD informační gramotnost v 5. a 9. tř., Scate úroveň jazyků v 9. tř., studijní dovednosti, český jazyk, na prvním stupni český j., matematika, mimořádné situace ), 1 anketa týkající se školní jídelny (reakce na stíţnosti několika rodičů) a celoplošné testování v 5. a 9. třídě. Vedení školy kontroluje pravidelně dokumentaci školy (např. třídní knihy na konci kaţdého měsíce, katalogové listy 2x za rok), dodrţování dozorů a bezpečnosti ţáků, čistotu a pořádek v prostorách školy, estetickou výzdobu tříd a celé budovy. Zvláštní pozornost věnovalo kontrole ţákovských kníţek zápisy učitelů, pochvaly, podpisy rodičů, frekvence známek. Proběhlo 5 vzájemných hospitací mezi vyučujícími. Jsou prováděny kontroly na dodrţování zásad BOZP a PO. Vedení školy kontrolovalo a koordinovalo činnosti týkající se projektu EU peníze školám. Závěr: Celoplošné testování 5. třída: průměrná úspěšnost matematika 49%, český jazyk 59%, anglický jazyk 81%. V angličtině jsme v 1. pásmu, v matematice a českém jazyce ve 3. pásmu, ale vţdy jsme v pásmu s největším počtem ţáků. 7

8 Celoplošné testování 9. třída: průměrná úspěšnost matematika 54%, český jazyk 80%, angličtina 43%. V českém jazyce jsme ve druhém pásmu, ale těsně do prvního pásma nám chybí 1%, angličtina a matematika 3. pásmo, opět pásma s největším počtem ţáků. Celkově jsme v průměru, takţe budeme usilovat o lepší výsledky. Ale musím podotknout, ţe hodně záleţí na sloţení třídy, např. loňská 5. třída byla velmi šikovná a dosahovala ve výuce velmi dobrých výsledků. SCATE 2012/2013 společný evropský referenční rámec pro jazyky mezinárodní zjištění jazykové úrovně 9. tř.: B1 1x, A2 1x, A1 9x, A0 3x. Podrobným rozborem bylo zjištěno, ţe se u nás málo učí gramatika a málo čteme a překládáme texty. Hodně konverzujeme a hrajeme hry. Bude třeba změnit dosavadní doporučovaný trend, protoţe se neosvědčil. Gepard III. testování informační gramotnost v 5. a 9. třídě pátá třída je na tom hůř, je v ní 1 znalec, 1 uţivatel, 3 průzkumníci a ostatní začátečníci. V 9. třídě je 5 znalců, 6 uţivatelů, 2 průzkumníci a ţádný začátečník. Ostatní prověrky, které si vedení školy zadává, slouţí k porovnání známky na vysvědčení, ke zjištění úrovně výuky a odhalení nedostatků. Vedení školy konzultuje výsledky s vyučujícími. Spolupráce s organizacemi Mateřská škola - společná divadla - děti z MŠ se byly podívat na vyučování v první třídě - společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků - vedení obou zařízení se radí o odkladech povinné školní docházky - společně jezdíme na plavání Integrovaná střední škola - pracovní činnosti (dílny) chlapci 7. třída vyučuje učitel ISŠ v dílně ISŠ - informatika vyučuje učitel ISŠ v učebně ISŠ - část ţáků deváté třídy odchází studovat na ISŠ Městská knihovna - paní knihovnice vede recitační krouţek - učitelé i ţáci vyuţívají moţnost půjčovat si knihy a materiály do vyučování Divadelní soubor Krakonoš Vyuţíváme tradiční podzimní přehlídky a navštěvujeme divadelní představení. Budovu divadla vyuţíváme i k dalším akcím školy, např. k slavnostnímu závěru školního roku. Svaz dobrovolných hasičů ţáci chodí do hasičského krouţku hasiči kaţdoročně provádějí nějakou akci pro děti (přednášky s ukázkami, cvičný poplach, ukázky techniky ) 8

9 9. Poradenské služby Výchovné poradenství V letošním školním roce jsme měli 30 ţáků, u kterých jsou zavedené karty a třídní učitelé je pravidelně doplňují (ZP: 7, ZZ: 6, mají zavedenou kartu: 17). Spolupracujeme s PPP v Semilech a se SPC pro tělesně postiţené v Liberci (2 ţákyně). Ţáci jsou v péči dyslektických asistentek, vše řídí výchovný poradce. Dyslektická náprava probíhá ve spolupráci s rodiči. Čtyřikrát navštívily školu pracovnice PPP Semily kontrola IVP, kontrolní šetření dětí, schůzky s rodiči. Pětkrát navštívily školu pracovnice SPC Liberec kontrola IVP, kontrolní šetření dětí zrakově a sluchově postiţených. Práce s talentovanými ţáky: příprava dětí na soutěţe a olympiády, diferencované vyučování, moţnost studia ZUŠ přímo ve škole. Máme dvě vystudované výchovné poradkyně, ale obě jsou v současné době na mateřské dovolené. O jejich práci se dočasně dělí třídní uč. 9. třídy a ředitelka školy. Vedeme veškerou agendu týkající se ţáků s nějakými problémy a provádíme vše potřebné, co souvisí s volbou povolání. Úřední hodiny pro rodiče a ţáky nemáme pevně stanovené, rodiče i ţáci se domlouvají na konkrétním termínu schůzky. Ţáci 8. a 9. třídy navštěvují pravidelně úřad práce a burzu škol. Na třídní schůzky zveme zástupce středních škol a učilišť. Úzce spolupracujeme s učiteli, s metodikem primární prevence, PPP Semily, SPC Liberec a rodiči. Vyuţíváme konkrétních nabídek na akce týkající se volby povolání. Primární prevence Metodička primární prevence, která má ukončené předepsané vzdělání a dále se pravidelně vzdělává na seminářích a kurzech, je v současné době na MD. Její práci převzal pan učitel, který ji zastupuje ve výuce. Konzultace je moţné domluvit dle potřeb rodičů nebo ţáků. Máme zpracovaný minimální preventivní program, vyhodnocení tohoto programu je v příloze. Děti mají moţnost anonymně se vyjádřit prostřednictvím schránky důvěry na chodbě školy a tematicky zaměřenými testy. Tyto metody se nám osvědčily. Velký důraz klademe na prevenci: besedy a přednášky pro ţáky i rodiče, spolupráce s policií, dětskou lékařkou, s pracovnicemi oddělení péče o dítě a PPP. Jsme rádi, ţe většina rodičů i veřejnost se obrací ke škole, ţádají o pomoc, snaţí se spolupracovat. O problémech se hovoří, řešíme je, neskrýváme. Řešené případy sociálně patologických jevů: V letošním školním roce jsme řešili problémy ţáků čekajících na autobus (manipulace s hořlavinami na veřejnosti, střelba z airsoftové zbraně) předali jsme k řešení Policii ČR. Oblast BOZP Cvičný poplach (škola byla evakuována za 1 minutu 52 sekund) Úrazy pracovní: 0 Úrazy školní: 12 (z toho 7 při TV a 5 ve třídě), hlášené na pojišťovnu: 2, z toho 2 odškodněné (celková částka Kč). Chování za mimořádných situací máme zpracovaný plán, jednotlivé úkoly jsou rozděleny do vyučovacích předmětů. Vyuţíváme i nových videokazet první pomoci. Praktické ověření získaných poznatků proběhlo na prvním stupni, na druhém stupni. Ţáci plnili úkoly na pěti stanovištích a vyučující zde vyuţili přístroje z projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří. Zúčastnila se i lektorka tohoto projektu. Prověrka BOZP

10 10. Údaje o průběhu a výsledku kontrol KHS Libereckého kraje viz příloha č MUDr. Pohanková prohlídka tříd, WC, jídelny + ochutnávky obědů veřejnosprávní kontrola rok 2012 viz příloha č KHS Libereckého kraje viz příloha č KHS Libereckého kraje hodnocení pestrosti jídelníčku viz příloha č krajská kontrola přímých nákladů za účetní rok 2012 viz příloha č. 5 SPC Liberec 5x PPP Semily 2x 11. Další aktivity školy Výsledky žáků v soutěžích Pythagoriáda okres. kolo 5.třída 14. a 26. místo 6.třída 4., 10. a 16. místo Olympiáda ČJ okresní kolo starší ţáci 26. místo Olympiáda BIO mladší ţáci 1. místo + postup do kraje (11. místo), 5. a 11. místo starší ţáci 12. místo Recitace okresní kolo 1. místo + postup do kraje připravuje paní knihovnice Olympiáda zeměpisná okres. kolo kategorie A 3. a 9. místo kategorie B 9. a 13. místo kategorie C 10. a 13. místo Olympiáda dějepisná okres. kolo 12. a 26. místo Olympiáda matematická okresní kolo 5. třída 2. místo Taktik mezinárodní matematická soutěţ, které se zúčastnilo 318 škol (asi ţáků), naše škola skončila na 82. místě (z naší školy se do soutěţe zapojilo 20 ţáků) Dopravní soutěţ okresní kolo mladší ţáci 7. místo, starší ţáci 4. místo Fotosoutěţe: Fotoakademie zúčastnila se jedna ţákyně Fotoakademie v rámci Recyklohraní Příroda spí? zúčastnilo se 7 ţáků Fotosoutěţ Barevný svět kolem nás vyhlašovatel: Dům zahr. sluţeb Praha zúčastnili se 2 ţáci Videosoutěţ Po stopách mlýnů soutěţ vyhlášená v rámci akce Jičín město pohádek, videopohlednice o mlýnu v okolí, 2 ţáci 9. třídy zpracovali videopohlednici o mlýnu v Roztokách u Semil, kam chodí třídy prvního stupně na exkurze. Získali jsme 2.místo. Literární soutěţe: Literární soutěţ Čes. pošty v psaní dopisů Proč je voda drahocenná zúčastnila se 1 ţákyně Výtvarné soutěţe: Sněţenka Evropské centrum pro postiţené děti (Smrţovka) Kouzlo mandal - ocenění za kvalitu provedení a jedna losovaná cena 10

11 PO očima dětí 1x 2. místo, 2x 3. místo, 1x zvláštní ocenění První a druhá třída malovala výkresy ke 140. výročí zaloţení sboru vysockých dobrovol. has. Cyril a Metoděj odeslali jsme výkresy do Velehradu Sportovní soutěţe: Plavání Jilemnice okresní finále zúčastnilo se 9 dětí 1x 3. místo, 1x 4. místo, 4x 5. místo, 1x 6. a 7. místo, 2x - 8. a 9. místo, 4x 10. místo, 1x 14. místo Florbal okrskové kolo mladší ţákyně 2. místo mladší ţáci 3. místo starší ţákyně 1. místo + postup do okresního kola 5. místo starší ţáci 2. místo + postup do okresního kola 9. místo Volejbal starší dívky 6. místo Pohár rozhlasu mladší ţákyně 8. místo - mladší ţáci 10. místo - starší ţákyně 4. místo - starší ţáci 10. místo Dětské olympijské hry získali jsme 4 medaile: jednu za 1. místo (běh na 60 m), tři za 2. místo (hod míčkem, vrh koulí, běh na 1 500m) Školní sportovní akce Plavání pro zájemce v Jablonci nad Nisou 1x Bruslení Lomnice nad Popelkou 1x Lyţařský výcvik 7. třídy 7 dní v lednu Školní lyţařské závody (s Českým skiklubem Vysoké n. J.) sjezd 19 ţáků, běh 20 ţáků Plavání třída jiţ tradičně jezdí i 1. a 2. třída, která to nemá povinné Volejbal 9. třída proti učitelům na rozloučenou v červnu Divadelní představení Komunismus 8.a 9.třída v rámci Krakonošova divadel. podzimu Pohádky do kapsy 1.a 2. třída v rámci Krakonošova divadel. podzimu Divadelní cestopis třída Nová dobrodruţství veverky Zrzečky třída Kouzelné jablíčko třída divadlo Neklid Praha (účinkoval náš bývalý ţák) stupeň Africká pohádka aneb podivuhodná dobrodruţství doktora Holuba Divadélko pro školy - HK 2. stupeň Příběh Osvobozeného divadla legenda W+V Divadélko pro školy - HK Kino Tady hlídám já celá škola kino v Jablonci nad Jizerou 11

12 Vlastní vystoupení představení ţáků 6. třídy jako úvod ke školnímu projektu Cyril a Metoděj pro celou školu vystoupení 2. a 5. třídy při rozsvícení vánočního stromu na náměstí a potom ještě při vánočním posezení pro důchodce divadlo v angličtině Alibaba a 40 loupeţníků připravila 6. třída pro celou školu 5. třída nacvičila pohádku o princezně (s poučením na závěr) a předvedla ji ostatním třídám na prvním stupni. Slavnostní zakončení školního roku má dlouholetou tradici, koná se v divadelním sále, kde se sejde celá škola, mohou přijít i rodiče a veřejnost. Devátá třída vystoupila s vlastní projekcí, ve které ţáci vzpomínali na svou školní docházku, představili své koníčky a záliby a vtipně se prezentovali. Pak následuje krátký projev ředitelky školy, znovu vystoupí slavnostně oblečená devátá třída a loučí se s učiteli a všemi pracovníky školy. Potom přijdou na jeviště prvňáčci a předají ţákům 9. třídy dárky na rozloučenou od zřizovatele, vedení školy a třídní učitel předají pamětní listy a poháry se jmény ţáků. Závěr probíhá opět ve škole, kde učitelé rozdají vysvědčení. K tradicím školy patří i zahájení školního roku, které probíhá ve škole. Prvňáčky přivítá ředitelka školy. Nejstarší ţáci 9. třídy popřejí nejmladším hodně štěstí ve škole a předají kaţdému kytičku.(na oplátku se zase na konci školního roku loučí prvňáčci s devátou třídou.) Besedy, přednášky Jitka Bartoničková, Lukáš Melich beseda na téma OH třída beseda na téma prevence alkoholu - 7., a 8. třída drogové inf. centrum SANANIM v rámci projektu Příběhy bezpráví beseda s místním občanem 9. třída beseda s Martinem Ryšavým o Americe, Austrálii a Oceánii třída přednáška s praktickými úkoly pro děti ke Dni Země na téma obojţivelníci Exkurze, výlety ZD Roprachtice 9. třída v rámci výuky (Svět práce) Úřad práce Semily 9. třída (Svět práce) vlastivědná exkurze do Zlaté Olešnice 5. třída terakotová armáda Liberec 5. a 6. třída výstava exotického ptactva v Semilech 5. třída Burza škol Turnov 8. a 9. třída Den otevřených dveří ISŠ Vysoké nad Jizerou 9. třída muzeum Vysoké n. J. 6. třída (regionální seminář) muzeum Vysoké n. J. 8. třída v rámci projektu Hanč a Vrbata Detoa Jiřetín pod Bukovinou 2. a 3. třída (výroba hraček, muzeum, práce ve výtvarné dílně, pěší turistika) Benecko exkurze, monitorování rostlin 6. tř Janské Lázně lanové centrum 9. třída Zoo Liberec, Dinopark 4. třída 12

13 Hradec Král., Třebechovice, Kuks (hvězdárna, elektrárna, sochy, betlém) 6. tř Malá Skála rafty, turistika 8. třída Úřad práce Semily 8. třída volba povolání (test zájmů, hledání moţností dle katalogů, ukázky jednotlivých povolání) Ještěd, okolí Liberce lanovka + turistika 5. třída raft Jizera, lukostřelba, turistika 7. třída Podpora čtenářství Jsme členy čtenářských klubů těchto nakladatelství: Albatros, Fragment a Egmont. Nakladatelství Fragment nám poskytuje zdarma knihy, které dáváme některým ţákům k vysvědčení. Jsme zapojeni do akce Čtení pomáhá (výsledek v článku Pomáháme druhým). Environmentální výchova Pracujeme dle plánu EV. Sběr druhotných surovin: Odevzdali jsme kg starého papíru, víček a PET lahví. Třídíme odpad: papír ve třídách, pet láhve - na kaţdém patře krabice, víčka samostatná popelnice, plechovky na chodbě krabice, sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče v rámci projektu Recyklohraní Den Země: Vedeme ţáky k tomu, ţe se musíme chovat k přírodě ohleduplně po celý rok. Přesto má kaţdá třída nějakou akci k tomuto dni. Letos jsme si připomněli Den Země besedou doplněnou ţivými ukázkami a závěrečným testem pro ţáky, beseda se týkala obojţivelníků CHKO Jizerské hory + záchranná stanice v České Třebové. Dopisování do Větrníku Pravidelně píšeme příspěvky do místního časopisu Větrník. Učitelé a ţáci naší školy tak informují veřejnost o zajímavých akcích školy. Školní Větrník Ţáci 9. třídy s paní učitelkou Farskou pokračovali ve vydávání školního časopisu. Pedagogická praxe jedna studentka ve školní druţině Ortopedické vyšetření dětí proběhlo a Včeličky se druhá třída vypravila do Haratic, kde proběhla beseda s panem včelařem a praktické ukázky (odkrytý úl, podrobné fotografie, medomet ) Turnaj v dámě opět ve druhé třídě, celoroční záleţitost, finále v červnu, diplomy. Děti rozvíjely klíčové kompetence - logické myšlení, komunikaci, umění prohrávat a další. Pomáháme druhým Patnáctiletí ţáci prodávají předměty ve městě: Světluška Kč Červená stuţka Kč 13

14 Šance Kč Český den proti rakovině Kč Prodej předmětů ve škole: CPK Chrpa Kč Občanské sdruţení Píšťalka 625 Kč Ţivot dětem 725 Kč Další aktivity: Patříme k sobě zajišťovali jsme večeři, malovali výzdobu jeviště, večerní koncert natáčení a zpracování na DVD Čtení pomáhá děti se zaregistrují na počítači, přečtou knihu, odpoví na kontrolní otázky a získají moţnost poslat 50 Kč organizaci, kterou si vyberou, děti čtou, coţ je pro ně prospěšné, ale nic neplatí, peníze posílají organizátoři tohoto projektu. Zapojily se 4 třídy, děti přečetly 98 knih, čímţ získaly Kč. Nejúspěšnější byla 2. třída 48 knih a 3. třída 43 knih. Povodně zapojili jsme se do věcné sbírky na pomoc povodněmi zasaţeným Křešicím a donesli jsme na MÚ holínky, čistící a desinfekční prostředky a další potřebné věci Projekty, výzkumy Školní mléko stále pokračujeme v tradici, zajišťuje vedoucí školní jídelny, ţáci si objednávají dotované mléčné výrobky Ovoce do škol zapojen 1. stupeň, hodnoceno kladně Zdravé zuby: účastnily se všechny třídy prvního stupně, ţáci vyplnili pracovní listy, ale potvrzení od zubního lékaře přineslo jen 14 ţáků AŠSK ČR: jsme členy, účastníme se některých sportovních akcí Recyklohraní zapojili jsme se hned v prvním roce vzniku tohoto projektu, sbíráme drobné elektrospotřebiče a baterie, plníme úkoly a za získané body si vybíráme odměny Projekt Školák balíčky k zápisu do první třídy a na první den ve škole Projekt Ministerstva dopravy ČR Besip vyuţíváme didaktický materiál pro první třídu ASUP (PPP Semily) - mladší ţáci 2 ţákyně, předaly informace v 6. a 7. třídě, starší ţáci 2 ţákyně, informace v 6. a 8. třídě KYBEZ (PPPSemily) kyberšikana 2 ţákyně 9. třídy, informace předaly v 5. a 9. třídě Čtení pomáhá - projekt podporuje čtení dětí a zároveň přispívá na charitativní účely EU peníze školám od 1. března 2011 do 31. srpna 2013 Hasík celonárodní projekt pro 2. a 6. třídu jsme jedna ze čtyř škol okresu Semily 14

15 Moderní experiment ve školách Pojizeří projekt spolufinancovaný EU, zapojeno 5 škol (Desná, Josefův Důl, Harrachov, Vysoké nad Jizerou, Velké Hamry), 22 učitelů (z naší školy 6 učitelů) a 545 ţáků. Cílem je nové pojetí experimentu na školách, výuka s aktivní účastí ţáků, spolupráce mezi školami a zatraktivnění výuky předmětů fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis (na druhém stupni), vlastivěda a přírodověda (na prvním stupni). Zúčastněné školy dostanou moderní měřicí systém obsahující různé senzory a také výukový software. Kaţdý učitel zapojený do tohoto projektu absolvuje 80 hodin školení a vypracuje 10 učebních materiálů. Veselé zoubky preventivní program společnosti dm drogerie s.r.o. zaměřený na děti 1. tříd základních škol, cílem je pomoci dětem a jejich rodičům v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu Příběhy bezpráví (Měsíc filmů na školách) ve škole projekce filmu Nikomu jsem neublíţil a následná beseda s místním občanem (dědečkem jednoho ţáka) Taktik mezinárodní projekt (ČR a SR) matematická soutěţ, do které se zapojilo 20 ţáků naší školy 4 trojčlenná druţstva, jedna dvojice a 6 jednotlivců. Naše škola se umístila na 82. místě z 318 škol. Pamatuj! Remember! akce Ţluté krokusy na památku vyhlazení více neţ našich spoluobčanů v rodinném táboře Osvětim Březinka navrhlo OS Baševi vysadit ţlutých krokusů (kaţdá přihlášená škola 500) zasázeli jsme cibulky na louku před kostelem, na jaře krokusy vykvetly a my jsme si připomněli události 2. světové války. Minisčítání projekt Českého statistického úřadu, ţáci třídy si vyzkoušeli sběr dat, seznámili se s jejich zpracováním, zkusili si interpretovat výsledky, naučili se pracovat s grafy a tabulkami, hledali souvislosti a diskutovali o tom, co zjistili. Cílem projektu je zvyšování statistické gramotnosti. Mezinárodní česko-německý projekt zúčastnily se ho 4 dívky ze 7. a 8. třídy týdenní pobyt v Berlíně (prohlídka města a některých institucí, vánoční trhy, výtvarné dílny, setkávání s německou mládeţí ) Organizátor: TANGRAM sdruţení dětí a mládeţe pro volný čas a integraci zdravotně a sociálně handicapovaných. Školní projekty (podrobněji jsou popsány na webových stránkách školy) Hanč a Vrbata 2013 vzpomínkový projekt, který připomněl sté výročí tragédie, jeţ se odehrála 24. března na Zlatém návrší. V rámci tohoto projektu ţáci 2. stupně navštívili Vlastivědné muzeum ve Vysokém, prošli si místa, odkud ve Vysokém Hanč startoval při různých závodech, zhlédli film Synové hor, pro mladší ţáky si připravili povídání o této události a vytvořili text vzpomínkové pohlednice, která byla vydána v rámci tohoto projektu. Pan učitel Jindra řídil celý projekt a slíbil ještě překvapení na závěr dřevěnou plastiku Hanče a Vrbaty. Cyril a Metoděj celoroční projekt k výročí, zapojili se všichni učitelé i ţáci. Odstartovala ho 6. třída svým vystoupením na celoškolním shromáţdění, kde s vyuţitím moderní techniky, ale i divadelním představením a výtvarným zpracováním obou věrozvěstů seznámila přítomné s historií a významem této události. Nechyběla ani rekapitulace získaných informací, do níţ byli zapojeni všichni ţáci. Během celého 15

16 školního roku se pak děti se svými učiteli v jednotlivých předmětech zabývaly tímto tématem a výsledky zveřejňovaly na nástěnkách ve škole, některé výkresy jsme poslali do Velehradu. Závěrečné shrnutí projektu proběhlo v červnu v jednotlivých třídách. Dopravní výchova Čtvrtá třída absolvovala 2x DDH v Košťálově, všichni ţáci udělali testy na plný počet bodů a získali průkaz cyklisty. Dopravní soutěţe se zúčastnila 2 druţstva, obsadili jsme 4. a 7. místo. Týden bezpečnosti v Libereckém kraji ( ) zapojily se všechny třídy. Školní budova Dokoupili jsme ještě ţidličky a lavice na první stupeň, takţe celá škola je nyní vybavena dle hygienických poţadavků. Do školní kuchyně byla zakoupena nová škrabka na brambory. 12. Další záměry školy Výchova a vzdělávání Zkvalitňovat výchovu a vzdělávání: - spoluprací rodiny a školy - dalším vzděláváním učitelů - pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a exkurzí na doplnění učiva - zapojováním do projektů např. Moderní experiment ve školách Pojizeří - pouţíváním efektivních metod a forem práce a moderní techniky - hledáním vhodné motivace pro učení - podporováním sportovních a zájmových činností ţáků i mimo vyučování - zaměřit se na matematiku např. zapojením do projektu TAKTIK - zaměřit se na výuku cizích jazyků Další cizí jazyk bude u nás jazyk německý - připravovat ţáky 9. ročníku na přijímací řízení na střední školy a pokračovat v dosavadním trendu stoprocentní přijetí na střední školy - kaţdý rok zrealizovat alespoň jeden celoškolní projekt Kontakt s rodiči září - schůzka s rodiči budoucích prvňáčků + zástupce PPP, mateřské školy, ZŠ listopad - třídní schůzky všech tříd + zástupci středních škol a učilišť - devátá a pátá třída duben - třídní schůzky všech tříd červen - zaslat rodičům budoucích prvňáčků seznam věcí, které budou ve škole potřebovat Dle potřeby - informativní odpoledne, schůzky s jednotlivými rodiči, schůzky s výchovnou poradkyní (u dětí s poruchami, volba povolání...). Uspořádat přednášku (besedu) s rodiči ţáků na aktuální téma (např. na dubnové schůzce). Na přání rodičů zpracuje ředitelka školy písemné informace pro rodiče o činnosti školy a pošle je po ţácích rodičům (asi 3x za rok) pokračovat i v příštím školním roce. Další vzdělávání učitelů Školení dle aprobace a vyuč. předmětů: kaţdý pracovník absolvuje alespoň jedno školení Odborná školení ze zákona: BOZP, PO, vyhl. 50/78 Sb. a další 16

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@krakonos.cz web: http://zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@seznam.cz web: zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Drahoslava Nýdrlová

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 28.8. 2013

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více