Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ web: tel.: Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Předkládá: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Ve Vysokém nad Jizerou dne

2 1. Základní údaje o škole Základní škola Vysoké nad Jizerou, okres Semily náměstí Dr. K. Kramáře čp Vysoké nad Jizerou Příspěvková organizace od IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Město Vysoké nad Jizerou Lyţařská Vysoké nad Jizerou IČO: Ředitel školy: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Zástupce ředitele školy: Mgr. Radka Farská Zařazení do sítě dne Kapacita školy Základní ročník plně organizovaná, 134 ţáků, spádová škola 72 ţáků dojíţdějících z patnácti obcí (to je 54 %), + 1 ţák studuje v Anglii, kapacita školy 270 ţáků Součásti školy: a) školní druţina, IZO: , kapacita 45 ţáků zapsaných 46 ţáků. Ranní provoz od 7 do 7,45 hodin, odpolední provoz od 11,30 do 15,30 hodin zahájen provoz v ŠD po rekonstrukci. b) školní jídelna, IZO: , kapacita 250 jídel, celkem pravidelně stravovaných: 157 (ţáci, zaměstnanci, cizí strávníci) zahájen provoz po rekonstrukci. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ) Slučování nebo rozdělování tříd Tělesná výchova spojená 6. a 7. třída dívky, 6. a 7. třída chlapci, spojená 8. a 9. třída dívky a 8. a 9. třída chlapci Volitelné předměty dělená 7., 8. a 9. třída 2

3 Volitelné předměty Druhý cizí jazyk 2 hodiny týdně 7., 8. a 9. třída Praktická matematika 1 hodina týdně 7., 8. a 9. třída Seminář z českého jazyka 1 hodina týdně 7., 8. a 9. třída Disponibilní hodiny 1. tř.:zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), tělesné výchovy (1hod.) 2. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), volitelný anglický jazyk (1 hod.) 3. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.) 4. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.) a matematiky (1 hod.) 5. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematika (1 hod.) a přírodověda (1hod.) 6. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), matematiky (2 hod.) a přírodopisu (1hod.), pracovní činnosti (1 hod.) 7. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), dějepisu (1hod.), přírodopisu (1hod.) a fyziky (1hod.), volitelný předmět (2hod.) 8. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), zeměpisu (1hod.), tělesné výchovy (1hod.), volitelný předmět (2hod.) 9. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.), fyziky (1 hod.), průřezové téma (1 hod. Právo pro kaţdý den), tělesné výchovy (1 hod.), volitelný předmět (2 hod.) Předpokládané změny ve školním roce 2013/2014 Zlepšovat materiální podmínky okna, dvůr, nábytek do tříd. Dokončit projekt Moderní experiment ve školách Pojizeří. Řešit personální oblast (4 MD, 1 odchod do důchodu, 1 odchod ze školy na jiné pracoviště), odchod ředitelky do důchodu (v červnu předáno městskému zastupitelstvu konkurz). 3. Výkon státní správy Počet řízení: 32 Druh řízení: přestup z jiné školy 7 přijetí do 1. třídy Údaje o pracovnících školy Z důvodu mateřských dovolených 4 učitelek máme několik částečných úvazků. Počet pedagogických pracovníků: 14 (13 učitelů a 1 vychovatelka ŠD) Počet nepedagogických pracovníků: 6 (2 uklízečky na plný úvazek, VŠJ a 2 kuchařky úvazek 90%, školník 35 %, topič 25%) Počet externistů: 2 Pedagogická praxe: 1 ŠD 3

4 OPZ Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen OPZ úplná 1 2/2 3/3 1/1 3/2 10/9 OZ 1 1 PZ 1/1 1/1 Žádná 1/1 1/1 Platové podmínky pracovníků Mzda pedagogických pracovníků se oproti loňskému roku mírně sníţila. I letos jsme čerpali z prostředků EU. U nepedagogických pracovníků se mzda zvedla asi o Kč. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem Dlouhodobé: Studium 3. aprobace na PF 2x (matematika, anglický jazyk) V rámci projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří 6 učitelů kaţdý 80 hodin školení Krátkodobé: Oblast poradenství 3x Odborné 3x Řízení školy 4x 4

5 5. Údaje o počtu žáků Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 2011/ / / / / / / / ,9 9,7 10,3 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2013/2013 Školní rok 2013/2014 U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Dvě ţákyně do školy nenastoupí, jedna nastoupí do Semil (Waldorfská škola), druhá je s rodiči v Irsku, k nám bude jezdit jen na zkoušky. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání Rozbor chování Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním 2011/ / / / / / / / I. stupeň II.stupeň Prospělo Neprospělo

6 Rozbor chování Stupeň 2011/ /2013 Počet % Počet % , Byla udělena 1 důtka ředitele školy, 2 důtky třídního učitele a 2 napomenutí třídního učitele. 38 ţáků obdrţelo pochvalné listy nebo knihy, bylo uděleno 6 pochval na vysvědčení. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/2013 Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I.pololetí ,26 6 0,04 II.pololetí ,26 1 0,007 Celkem školní rok ,52 7 0,047 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách pro školní rok 2013/2014 Na osmileté gymnázium odchází 1 ţákyně z 5. třídy. Ţáci končící povinnou školní docházku: Celkem: 14 dětí - z toho 5 dívek Na střední odborné školy: 9 (2 dívky) Na gymnázium: 2 (2 dívky) Na SOU: obory s maturitou: 0; obory s uč. zkouškou: 3 (1 dívka) Na PrŠ a OU: 0 Zájmové útvary a) školní - modelářský krouţek 6 ţáků b) ve spolupráci se školou - ZUŠ Semily hudební, pěvecký a výtvarný obor 11 ţáků ve škole, dalších 9 jezdí do Semil a do Bozkova - ZUŠ jablonec nad Jizerou taneční, hudební obor, keramika, ruční práce 18 ţáků ve škole, 13 jezdí do Jablonce nad Jizerou - aby ţáci nemuseli dojíţdět do Semil a Jablonce n. J., přijíţdějí učitelé k nám a vyučují přímo v naší škole. Na některé obory děti dojíţdějí do ZUŠ c) mimo školu cvičení a gymnastika v TJ Vysoké n. J. (9 ţáků), volejbal (4 ţáci), lyţování (12 ţáků), kopaná (19 ţáků), cyklistika (9 ţáků), hasiči (22 ţáků ve Vysokém, 6

7 23 v okolních obcích), náboţenství (1 ţák), recitační v knihovně (1 ţákyně) dalších 24 ţáků je zapojeno v zájmových útvarech ve svých obcích (cvičení v Roprachticích a Bozkově, divadlo ve Vysokém a Bozkově, myslivost, včelařství, florbal, rybářství, karate atd ) Celkem je zapojených 183 ţáků, to znamená, ţe někteří mají i více zájmových útvarů neţ jeden. Ale na druhé straně je 24 ţáků (15 z druhého stupně), kteří nemají ţádný zájmový útvar. 7. Další vzdělávání konané školou Neposkytujeme. 8. Řízení školy Pedagogické rady, třídní schůzky, kontakt s rodiči Během školního roku se uskutečnilo 5 pedagogických rad, proběhly 3 třídní schůzky: 2 pro rodiče třídy a jedna schůzka s rodiči budoucích prvňáčků za přítomnosti pracovnice PPP Semily, ředitelky mateřské školy, učitelky první třídy a ředitelky ZŠ. Listopadové třídní schůzky 9. třídy se zúčastnili zástupci středních škol a učilišť, v 5. ročníku zástupce víceletého gymnázia. Osvědčilo se nám vyuţívat individuálních pozvání rodičů a hovořit s nimi přímo o jednotlivých problémech a hledat společně řešení. Školská rada Proběhly tři schůze školské rady 2x v říjnu 2012 a 1x v únoru Kontrolní činnost vedení školy Vedení školy provedlo 9 hospitací a zadalo 11 prověrek na zjištění úrovně vědomostí ţáků (např. GEPARD informační gramotnost v 5. a 9. tř., Scate úroveň jazyků v 9. tř., studijní dovednosti, český jazyk, na prvním stupni český j., matematika, mimořádné situace ), 1 anketa týkající se školní jídelny (reakce na stíţnosti několika rodičů) a celoplošné testování v 5. a 9. třídě. Vedení školy kontroluje pravidelně dokumentaci školy (např. třídní knihy na konci kaţdého měsíce, katalogové listy 2x za rok), dodrţování dozorů a bezpečnosti ţáků, čistotu a pořádek v prostorách školy, estetickou výzdobu tříd a celé budovy. Zvláštní pozornost věnovalo kontrole ţákovských kníţek zápisy učitelů, pochvaly, podpisy rodičů, frekvence známek. Proběhlo 5 vzájemných hospitací mezi vyučujícími. Jsou prováděny kontroly na dodrţování zásad BOZP a PO. Vedení školy kontrolovalo a koordinovalo činnosti týkající se projektu EU peníze školám. Závěr: Celoplošné testování 5. třída: průměrná úspěšnost matematika 49%, český jazyk 59%, anglický jazyk 81%. V angličtině jsme v 1. pásmu, v matematice a českém jazyce ve 3. pásmu, ale vţdy jsme v pásmu s největším počtem ţáků. 7

8 Celoplošné testování 9. třída: průměrná úspěšnost matematika 54%, český jazyk 80%, angličtina 43%. V českém jazyce jsme ve druhém pásmu, ale těsně do prvního pásma nám chybí 1%, angličtina a matematika 3. pásmo, opět pásma s největším počtem ţáků. Celkově jsme v průměru, takţe budeme usilovat o lepší výsledky. Ale musím podotknout, ţe hodně záleţí na sloţení třídy, např. loňská 5. třída byla velmi šikovná a dosahovala ve výuce velmi dobrých výsledků. SCATE 2012/2013 společný evropský referenční rámec pro jazyky mezinárodní zjištění jazykové úrovně 9. tř.: B1 1x, A2 1x, A1 9x, A0 3x. Podrobným rozborem bylo zjištěno, ţe se u nás málo učí gramatika a málo čteme a překládáme texty. Hodně konverzujeme a hrajeme hry. Bude třeba změnit dosavadní doporučovaný trend, protoţe se neosvědčil. Gepard III. testování informační gramotnost v 5. a 9. třídě pátá třída je na tom hůř, je v ní 1 znalec, 1 uţivatel, 3 průzkumníci a ostatní začátečníci. V 9. třídě je 5 znalců, 6 uţivatelů, 2 průzkumníci a ţádný začátečník. Ostatní prověrky, které si vedení školy zadává, slouţí k porovnání známky na vysvědčení, ke zjištění úrovně výuky a odhalení nedostatků. Vedení školy konzultuje výsledky s vyučujícími. Spolupráce s organizacemi Mateřská škola - společná divadla - děti z MŠ se byly podívat na vyučování v první třídě - společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků - vedení obou zařízení se radí o odkladech povinné školní docházky - společně jezdíme na plavání Integrovaná střední škola - pracovní činnosti (dílny) chlapci 7. třída vyučuje učitel ISŠ v dílně ISŠ - informatika vyučuje učitel ISŠ v učebně ISŠ - část ţáků deváté třídy odchází studovat na ISŠ Městská knihovna - paní knihovnice vede recitační krouţek - učitelé i ţáci vyuţívají moţnost půjčovat si knihy a materiály do vyučování Divadelní soubor Krakonoš Vyuţíváme tradiční podzimní přehlídky a navštěvujeme divadelní představení. Budovu divadla vyuţíváme i k dalším akcím školy, např. k slavnostnímu závěru školního roku. Svaz dobrovolných hasičů ţáci chodí do hasičského krouţku hasiči kaţdoročně provádějí nějakou akci pro děti (přednášky s ukázkami, cvičný poplach, ukázky techniky ) 8

9 9. Poradenské služby Výchovné poradenství V letošním školním roce jsme měli 30 ţáků, u kterých jsou zavedené karty a třídní učitelé je pravidelně doplňují (ZP: 7, ZZ: 6, mají zavedenou kartu: 17). Spolupracujeme s PPP v Semilech a se SPC pro tělesně postiţené v Liberci (2 ţákyně). Ţáci jsou v péči dyslektických asistentek, vše řídí výchovný poradce. Dyslektická náprava probíhá ve spolupráci s rodiči. Čtyřikrát navštívily školu pracovnice PPP Semily kontrola IVP, kontrolní šetření dětí, schůzky s rodiči. Pětkrát navštívily školu pracovnice SPC Liberec kontrola IVP, kontrolní šetření dětí zrakově a sluchově postiţených. Práce s talentovanými ţáky: příprava dětí na soutěţe a olympiády, diferencované vyučování, moţnost studia ZUŠ přímo ve škole. Máme dvě vystudované výchovné poradkyně, ale obě jsou v současné době na mateřské dovolené. O jejich práci se dočasně dělí třídní uč. 9. třídy a ředitelka školy. Vedeme veškerou agendu týkající se ţáků s nějakými problémy a provádíme vše potřebné, co souvisí s volbou povolání. Úřední hodiny pro rodiče a ţáky nemáme pevně stanovené, rodiče i ţáci se domlouvají na konkrétním termínu schůzky. Ţáci 8. a 9. třídy navštěvují pravidelně úřad práce a burzu škol. Na třídní schůzky zveme zástupce středních škol a učilišť. Úzce spolupracujeme s učiteli, s metodikem primární prevence, PPP Semily, SPC Liberec a rodiči. Vyuţíváme konkrétních nabídek na akce týkající se volby povolání. Primární prevence Metodička primární prevence, která má ukončené předepsané vzdělání a dále se pravidelně vzdělává na seminářích a kurzech, je v současné době na MD. Její práci převzal pan učitel, který ji zastupuje ve výuce. Konzultace je moţné domluvit dle potřeb rodičů nebo ţáků. Máme zpracovaný minimální preventivní program, vyhodnocení tohoto programu je v příloze. Děti mají moţnost anonymně se vyjádřit prostřednictvím schránky důvěry na chodbě školy a tematicky zaměřenými testy. Tyto metody se nám osvědčily. Velký důraz klademe na prevenci: besedy a přednášky pro ţáky i rodiče, spolupráce s policií, dětskou lékařkou, s pracovnicemi oddělení péče o dítě a PPP. Jsme rádi, ţe většina rodičů i veřejnost se obrací ke škole, ţádají o pomoc, snaţí se spolupracovat. O problémech se hovoří, řešíme je, neskrýváme. Řešené případy sociálně patologických jevů: V letošním školním roce jsme řešili problémy ţáků čekajících na autobus (manipulace s hořlavinami na veřejnosti, střelba z airsoftové zbraně) předali jsme k řešení Policii ČR. Oblast BOZP Cvičný poplach (škola byla evakuována za 1 minutu 52 sekund) Úrazy pracovní: 0 Úrazy školní: 12 (z toho 7 při TV a 5 ve třídě), hlášené na pojišťovnu: 2, z toho 2 odškodněné (celková částka Kč). Chování za mimořádných situací máme zpracovaný plán, jednotlivé úkoly jsou rozděleny do vyučovacích předmětů. Vyuţíváme i nových videokazet první pomoci. Praktické ověření získaných poznatků proběhlo na prvním stupni, na druhém stupni. Ţáci plnili úkoly na pěti stanovištích a vyučující zde vyuţili přístroje z projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří. Zúčastnila se i lektorka tohoto projektu. Prověrka BOZP

10 10. Údaje o průběhu a výsledku kontrol KHS Libereckého kraje viz příloha č MUDr. Pohanková prohlídka tříd, WC, jídelny + ochutnávky obědů veřejnosprávní kontrola rok 2012 viz příloha č KHS Libereckého kraje viz příloha č KHS Libereckého kraje hodnocení pestrosti jídelníčku viz příloha č krajská kontrola přímých nákladů za účetní rok 2012 viz příloha č. 5 SPC Liberec 5x PPP Semily 2x 11. Další aktivity školy Výsledky žáků v soutěžích Pythagoriáda okres. kolo 5.třída 14. a 26. místo 6.třída 4., 10. a 16. místo Olympiáda ČJ okresní kolo starší ţáci 26. místo Olympiáda BIO mladší ţáci 1. místo + postup do kraje (11. místo), 5. a 11. místo starší ţáci 12. místo Recitace okresní kolo 1. místo + postup do kraje připravuje paní knihovnice Olympiáda zeměpisná okres. kolo kategorie A 3. a 9. místo kategorie B 9. a 13. místo kategorie C 10. a 13. místo Olympiáda dějepisná okres. kolo 12. a 26. místo Olympiáda matematická okresní kolo 5. třída 2. místo Taktik mezinárodní matematická soutěţ, které se zúčastnilo 318 škol (asi ţáků), naše škola skončila na 82. místě (z naší školy se do soutěţe zapojilo 20 ţáků) Dopravní soutěţ okresní kolo mladší ţáci 7. místo, starší ţáci 4. místo Fotosoutěţe: Fotoakademie zúčastnila se jedna ţákyně Fotoakademie v rámci Recyklohraní Příroda spí? zúčastnilo se 7 ţáků Fotosoutěţ Barevný svět kolem nás vyhlašovatel: Dům zahr. sluţeb Praha zúčastnili se 2 ţáci Videosoutěţ Po stopách mlýnů soutěţ vyhlášená v rámci akce Jičín město pohádek, videopohlednice o mlýnu v okolí, 2 ţáci 9. třídy zpracovali videopohlednici o mlýnu v Roztokách u Semil, kam chodí třídy prvního stupně na exkurze. Získali jsme 2.místo. Literární soutěţe: Literární soutěţ Čes. pošty v psaní dopisů Proč je voda drahocenná zúčastnila se 1 ţákyně Výtvarné soutěţe: Sněţenka Evropské centrum pro postiţené děti (Smrţovka) Kouzlo mandal - ocenění za kvalitu provedení a jedna losovaná cena 10

11 PO očima dětí 1x 2. místo, 2x 3. místo, 1x zvláštní ocenění První a druhá třída malovala výkresy ke 140. výročí zaloţení sboru vysockých dobrovol. has. Cyril a Metoděj odeslali jsme výkresy do Velehradu Sportovní soutěţe: Plavání Jilemnice okresní finále zúčastnilo se 9 dětí 1x 3. místo, 1x 4. místo, 4x 5. místo, 1x 6. a 7. místo, 2x - 8. a 9. místo, 4x 10. místo, 1x 14. místo Florbal okrskové kolo mladší ţákyně 2. místo mladší ţáci 3. místo starší ţákyně 1. místo + postup do okresního kola 5. místo starší ţáci 2. místo + postup do okresního kola 9. místo Volejbal starší dívky 6. místo Pohár rozhlasu mladší ţákyně 8. místo - mladší ţáci 10. místo - starší ţákyně 4. místo - starší ţáci 10. místo Dětské olympijské hry získali jsme 4 medaile: jednu za 1. místo (běh na 60 m), tři za 2. místo (hod míčkem, vrh koulí, běh na 1 500m) Školní sportovní akce Plavání pro zájemce v Jablonci nad Nisou 1x Bruslení Lomnice nad Popelkou 1x Lyţařský výcvik 7. třídy 7 dní v lednu Školní lyţařské závody (s Českým skiklubem Vysoké n. J.) sjezd 19 ţáků, běh 20 ţáků Plavání třída jiţ tradičně jezdí i 1. a 2. třída, která to nemá povinné Volejbal 9. třída proti učitelům na rozloučenou v červnu Divadelní představení Komunismus 8.a 9.třída v rámci Krakonošova divadel. podzimu Pohádky do kapsy 1.a 2. třída v rámci Krakonošova divadel. podzimu Divadelní cestopis třída Nová dobrodruţství veverky Zrzečky třída Kouzelné jablíčko třída divadlo Neklid Praha (účinkoval náš bývalý ţák) stupeň Africká pohádka aneb podivuhodná dobrodruţství doktora Holuba Divadélko pro školy - HK 2. stupeň Příběh Osvobozeného divadla legenda W+V Divadélko pro školy - HK Kino Tady hlídám já celá škola kino v Jablonci nad Jizerou 11

12 Vlastní vystoupení představení ţáků 6. třídy jako úvod ke školnímu projektu Cyril a Metoděj pro celou školu vystoupení 2. a 5. třídy při rozsvícení vánočního stromu na náměstí a potom ještě při vánočním posezení pro důchodce divadlo v angličtině Alibaba a 40 loupeţníků připravila 6. třída pro celou školu 5. třída nacvičila pohádku o princezně (s poučením na závěr) a předvedla ji ostatním třídám na prvním stupni. Slavnostní zakončení školního roku má dlouholetou tradici, koná se v divadelním sále, kde se sejde celá škola, mohou přijít i rodiče a veřejnost. Devátá třída vystoupila s vlastní projekcí, ve které ţáci vzpomínali na svou školní docházku, představili své koníčky a záliby a vtipně se prezentovali. Pak následuje krátký projev ředitelky školy, znovu vystoupí slavnostně oblečená devátá třída a loučí se s učiteli a všemi pracovníky školy. Potom přijdou na jeviště prvňáčci a předají ţákům 9. třídy dárky na rozloučenou od zřizovatele, vedení školy a třídní učitel předají pamětní listy a poháry se jmény ţáků. Závěr probíhá opět ve škole, kde učitelé rozdají vysvědčení. K tradicím školy patří i zahájení školního roku, které probíhá ve škole. Prvňáčky přivítá ředitelka školy. Nejstarší ţáci 9. třídy popřejí nejmladším hodně štěstí ve škole a předají kaţdému kytičku.(na oplátku se zase na konci školního roku loučí prvňáčci s devátou třídou.) Besedy, přednášky Jitka Bartoničková, Lukáš Melich beseda na téma OH třída beseda na téma prevence alkoholu - 7., a 8. třída drogové inf. centrum SANANIM v rámci projektu Příběhy bezpráví beseda s místním občanem 9. třída beseda s Martinem Ryšavým o Americe, Austrálii a Oceánii třída přednáška s praktickými úkoly pro děti ke Dni Země na téma obojţivelníci Exkurze, výlety ZD Roprachtice 9. třída v rámci výuky (Svět práce) Úřad práce Semily 9. třída (Svět práce) vlastivědná exkurze do Zlaté Olešnice 5. třída terakotová armáda Liberec 5. a 6. třída výstava exotického ptactva v Semilech 5. třída Burza škol Turnov 8. a 9. třída Den otevřených dveří ISŠ Vysoké nad Jizerou 9. třída muzeum Vysoké n. J. 6. třída (regionální seminář) muzeum Vysoké n. J. 8. třída v rámci projektu Hanč a Vrbata Detoa Jiřetín pod Bukovinou 2. a 3. třída (výroba hraček, muzeum, práce ve výtvarné dílně, pěší turistika) Benecko exkurze, monitorování rostlin 6. tř Janské Lázně lanové centrum 9. třída Zoo Liberec, Dinopark 4. třída 12

13 Hradec Král., Třebechovice, Kuks (hvězdárna, elektrárna, sochy, betlém) 6. tř Malá Skála rafty, turistika 8. třída Úřad práce Semily 8. třída volba povolání (test zájmů, hledání moţností dle katalogů, ukázky jednotlivých povolání) Ještěd, okolí Liberce lanovka + turistika 5. třída raft Jizera, lukostřelba, turistika 7. třída Podpora čtenářství Jsme členy čtenářských klubů těchto nakladatelství: Albatros, Fragment a Egmont. Nakladatelství Fragment nám poskytuje zdarma knihy, které dáváme některým ţákům k vysvědčení. Jsme zapojeni do akce Čtení pomáhá (výsledek v článku Pomáháme druhým). Environmentální výchova Pracujeme dle plánu EV. Sběr druhotných surovin: Odevzdali jsme kg starého papíru, víček a PET lahví. Třídíme odpad: papír ve třídách, pet láhve - na kaţdém patře krabice, víčka samostatná popelnice, plechovky na chodbě krabice, sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče v rámci projektu Recyklohraní Den Země: Vedeme ţáky k tomu, ţe se musíme chovat k přírodě ohleduplně po celý rok. Přesto má kaţdá třída nějakou akci k tomuto dni. Letos jsme si připomněli Den Země besedou doplněnou ţivými ukázkami a závěrečným testem pro ţáky, beseda se týkala obojţivelníků CHKO Jizerské hory + záchranná stanice v České Třebové. Dopisování do Větrníku Pravidelně píšeme příspěvky do místního časopisu Větrník. Učitelé a ţáci naší školy tak informují veřejnost o zajímavých akcích školy. Školní Větrník Ţáci 9. třídy s paní učitelkou Farskou pokračovali ve vydávání školního časopisu. Pedagogická praxe jedna studentka ve školní druţině Ortopedické vyšetření dětí proběhlo a Včeličky se druhá třída vypravila do Haratic, kde proběhla beseda s panem včelařem a praktické ukázky (odkrytý úl, podrobné fotografie, medomet ) Turnaj v dámě opět ve druhé třídě, celoroční záleţitost, finále v červnu, diplomy. Děti rozvíjely klíčové kompetence - logické myšlení, komunikaci, umění prohrávat a další. Pomáháme druhým Patnáctiletí ţáci prodávají předměty ve městě: Světluška Kč Červená stuţka Kč 13

14 Šance Kč Český den proti rakovině Kč Prodej předmětů ve škole: CPK Chrpa Kč Občanské sdruţení Píšťalka 625 Kč Ţivot dětem 725 Kč Další aktivity: Patříme k sobě zajišťovali jsme večeři, malovali výzdobu jeviště, večerní koncert natáčení a zpracování na DVD Čtení pomáhá děti se zaregistrují na počítači, přečtou knihu, odpoví na kontrolní otázky a získají moţnost poslat 50 Kč organizaci, kterou si vyberou, děti čtou, coţ je pro ně prospěšné, ale nic neplatí, peníze posílají organizátoři tohoto projektu. Zapojily se 4 třídy, děti přečetly 98 knih, čímţ získaly Kč. Nejúspěšnější byla 2. třída 48 knih a 3. třída 43 knih. Povodně zapojili jsme se do věcné sbírky na pomoc povodněmi zasaţeným Křešicím a donesli jsme na MÚ holínky, čistící a desinfekční prostředky a další potřebné věci Projekty, výzkumy Školní mléko stále pokračujeme v tradici, zajišťuje vedoucí školní jídelny, ţáci si objednávají dotované mléčné výrobky Ovoce do škol zapojen 1. stupeň, hodnoceno kladně Zdravé zuby: účastnily se všechny třídy prvního stupně, ţáci vyplnili pracovní listy, ale potvrzení od zubního lékaře přineslo jen 14 ţáků AŠSK ČR: jsme členy, účastníme se některých sportovních akcí Recyklohraní zapojili jsme se hned v prvním roce vzniku tohoto projektu, sbíráme drobné elektrospotřebiče a baterie, plníme úkoly a za získané body si vybíráme odměny Projekt Školák balíčky k zápisu do první třídy a na první den ve škole Projekt Ministerstva dopravy ČR Besip vyuţíváme didaktický materiál pro první třídu ASUP (PPP Semily) - mladší ţáci 2 ţákyně, předaly informace v 6. a 7. třídě, starší ţáci 2 ţákyně, informace v 6. a 8. třídě KYBEZ (PPPSemily) kyberšikana 2 ţákyně 9. třídy, informace předaly v 5. a 9. třídě Čtení pomáhá - projekt podporuje čtení dětí a zároveň přispívá na charitativní účely EU peníze školám od 1. března 2011 do 31. srpna 2013 Hasík celonárodní projekt pro 2. a 6. třídu jsme jedna ze čtyř škol okresu Semily 14

15 Moderní experiment ve školách Pojizeří projekt spolufinancovaný EU, zapojeno 5 škol (Desná, Josefův Důl, Harrachov, Vysoké nad Jizerou, Velké Hamry), 22 učitelů (z naší školy 6 učitelů) a 545 ţáků. Cílem je nové pojetí experimentu na školách, výuka s aktivní účastí ţáků, spolupráce mezi školami a zatraktivnění výuky předmětů fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis (na druhém stupni), vlastivěda a přírodověda (na prvním stupni). Zúčastněné školy dostanou moderní měřicí systém obsahující různé senzory a také výukový software. Kaţdý učitel zapojený do tohoto projektu absolvuje 80 hodin školení a vypracuje 10 učebních materiálů. Veselé zoubky preventivní program společnosti dm drogerie s.r.o. zaměřený na děti 1. tříd základních škol, cílem je pomoci dětem a jejich rodičům v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu Příběhy bezpráví (Měsíc filmů na školách) ve škole projekce filmu Nikomu jsem neublíţil a následná beseda s místním občanem (dědečkem jednoho ţáka) Taktik mezinárodní projekt (ČR a SR) matematická soutěţ, do které se zapojilo 20 ţáků naší školy 4 trojčlenná druţstva, jedna dvojice a 6 jednotlivců. Naše škola se umístila na 82. místě z 318 škol. Pamatuj! Remember! akce Ţluté krokusy na památku vyhlazení více neţ našich spoluobčanů v rodinném táboře Osvětim Březinka navrhlo OS Baševi vysadit ţlutých krokusů (kaţdá přihlášená škola 500) zasázeli jsme cibulky na louku před kostelem, na jaře krokusy vykvetly a my jsme si připomněli události 2. světové války. Minisčítání projekt Českého statistického úřadu, ţáci třídy si vyzkoušeli sběr dat, seznámili se s jejich zpracováním, zkusili si interpretovat výsledky, naučili se pracovat s grafy a tabulkami, hledali souvislosti a diskutovali o tom, co zjistili. Cílem projektu je zvyšování statistické gramotnosti. Mezinárodní česko-německý projekt zúčastnily se ho 4 dívky ze 7. a 8. třídy týdenní pobyt v Berlíně (prohlídka města a některých institucí, vánoční trhy, výtvarné dílny, setkávání s německou mládeţí ) Organizátor: TANGRAM sdruţení dětí a mládeţe pro volný čas a integraci zdravotně a sociálně handicapovaných. Školní projekty (podrobněji jsou popsány na webových stránkách školy) Hanč a Vrbata 2013 vzpomínkový projekt, který připomněl sté výročí tragédie, jeţ se odehrála 24. března na Zlatém návrší. V rámci tohoto projektu ţáci 2. stupně navštívili Vlastivědné muzeum ve Vysokém, prošli si místa, odkud ve Vysokém Hanč startoval při různých závodech, zhlédli film Synové hor, pro mladší ţáky si připravili povídání o této události a vytvořili text vzpomínkové pohlednice, která byla vydána v rámci tohoto projektu. Pan učitel Jindra řídil celý projekt a slíbil ještě překvapení na závěr dřevěnou plastiku Hanče a Vrbaty. Cyril a Metoděj celoroční projekt k výročí, zapojili se všichni učitelé i ţáci. Odstartovala ho 6. třída svým vystoupením na celoškolním shromáţdění, kde s vyuţitím moderní techniky, ale i divadelním představením a výtvarným zpracováním obou věrozvěstů seznámila přítomné s historií a významem této události. Nechyběla ani rekapitulace získaných informací, do níţ byli zapojeni všichni ţáci. Během celého 15

16 školního roku se pak děti se svými učiteli v jednotlivých předmětech zabývaly tímto tématem a výsledky zveřejňovaly na nástěnkách ve škole, některé výkresy jsme poslali do Velehradu. Závěrečné shrnutí projektu proběhlo v červnu v jednotlivých třídách. Dopravní výchova Čtvrtá třída absolvovala 2x DDH v Košťálově, všichni ţáci udělali testy na plný počet bodů a získali průkaz cyklisty. Dopravní soutěţe se zúčastnila 2 druţstva, obsadili jsme 4. a 7. místo. Týden bezpečnosti v Libereckém kraji ( ) zapojily se všechny třídy. Školní budova Dokoupili jsme ještě ţidličky a lavice na první stupeň, takţe celá škola je nyní vybavena dle hygienických poţadavků. Do školní kuchyně byla zakoupena nová škrabka na brambory. 12. Další záměry školy Výchova a vzdělávání Zkvalitňovat výchovu a vzdělávání: - spoluprací rodiny a školy - dalším vzděláváním učitelů - pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a exkurzí na doplnění učiva - zapojováním do projektů např. Moderní experiment ve školách Pojizeří - pouţíváním efektivních metod a forem práce a moderní techniky - hledáním vhodné motivace pro učení - podporováním sportovních a zájmových činností ţáků i mimo vyučování - zaměřit se na matematiku např. zapojením do projektu TAKTIK - zaměřit se na výuku cizích jazyků Další cizí jazyk bude u nás jazyk německý - připravovat ţáky 9. ročníku na přijímací řízení na střední školy a pokračovat v dosavadním trendu stoprocentní přijetí na střední školy - kaţdý rok zrealizovat alespoň jeden celoškolní projekt Kontakt s rodiči září - schůzka s rodiči budoucích prvňáčků + zástupce PPP, mateřské školy, ZŠ listopad - třídní schůzky všech tříd + zástupci středních škol a učilišť - devátá a pátá třída duben - třídní schůzky všech tříd červen - zaslat rodičům budoucích prvňáčků seznam věcí, které budou ve škole potřebovat Dle potřeby - informativní odpoledne, schůzky s jednotlivými rodiči, schůzky s výchovnou poradkyní (u dětí s poruchami, volba povolání...). Uspořádat přednášku (besedu) s rodiči ţáků na aktuální téma (např. na dubnové schůzce). Na přání rodičů zpracuje ředitelka školy písemné informace pro rodiče o činnosti školy a pošle je po ţácích rodičům (asi 3x za rok) pokračovat i v příštím školním roce. Další vzdělávání učitelů Školení dle aprobace a vyuč. předmětů: kaţdý pracovník absolvuje alespoň jedno školení Odborná školení ze zákona: BOZP, PO, vyhl. 50/78 Sb. a další 16

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Vydaná dne 30. září 2010 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více