Èeský jazyk. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èeský jazyk. Až zahájíš práci, nezapomeò:"

Transkript

1 9. TØÍDA PZ tøída I ÈJ D Èeský jazyk Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 40 úloh na 45 minut sleduj bìhem øešení èas, který ti zbývá Scio 2012 Veškerá práva vyhrazena. s.r.o., Pobøežní 34, Praha 8, telefon: fax: , Žádná èást tohoto materiálu nesmí být žádným zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti Scio. Tento test je urèen výhradnì pro použití pøi pøijímacích zkouškách v roce NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO!

2 ČESKÝ JAZYK 1. Start do (kosmos). Nemoc má několik (stadium). Slavná loď Kryštofa (Kolumbus). Pyšnili se svými (koně). Ve které z následujících možností jsou napsány správné tvary všech podstatných jmen umístěných v uvedených větách v závorkách? (A) kosmu stádií Kolumba koňmi (B) kosmu stádijí Kolumba koněmi (C) kosmosu stádií Kolumbuse koni (D) kosmu stádijí Kolumba koni 2. Která z následujících možností je napsána mluvnicky a pravopisně správně? (A) Účastnice si mořily hlavy nad velmi obtížnými kvízy, osmisměrkami a hlavolami. (B) Vyděšení posluchači oněměli a zírali na jeho sinalý obličej. (C) Jeho koníčky mu zabraly všechen volný čas; věnoval se především fylatelii a gymnastice. (D) Nudný řečník rozzíval posluchárnu nabytou studenty a studentkami. 3. Která z následujících možností je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Je to nejvhodnější způsob, jak dát Evropské Unii na vědomí naši spoluúčast. (B) Nejvhodnější způsob, jak je možné tento trend zvrátit je poučit se od Spolkové republiky Německo. (C) V tak cenných územích jako je Český ráj, musí mít životní prostředí stoprocentní přednost. (D) Je jen otázkou času, kdy s podobnou výzvou přijdou i jiné země západní Evropy. 4. Která z následujících vět je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Režisér Jan Hřebejk zfilmoval Šabachovu povídku Šakalí léta. (B) Malovat sprejovými barvami neznamená jen znehodnocovat ale i tvořit. (C) Historická expozice textilu by měla během dvouch let vzniknout na Českolipsku. (D) Před evropským šampionátem se jeho výkonost kvůli psychické nepohodě zhoršovala. 5. Ve které z následujících vět je nutno napsat podtržený výraz s počátečními písmeny podle uvedeného vzorce, aby byl pravopisně správně? mvm (1. slovo s malým, 2. slovo s velkým, 3. slovo s malým počátečním písmenem) (A) Dnešní pražská městská část byla dříve samostatnou obcí újezd nad lesy. (B) Přestěhovali jsme se do nového bytu na náměstí československých legií. (C) Ne každý má dost talentu a odvahy přihlásit se na akademii múzických umění v Praze. (D) Jen prezident může udělit nejvyšší české vyznamenání, řád bílého lva. 6. Ve které z následujících vět je podtržený výraz napsán pravopisně správně? (A) Některé jazyky se dnes běžně nepoužívají, např. tzv. jazyky mrtvé. (B) Strýc si založil společnost s ručením omezeným neboli s. s. r. o. (C) Podrobný obr. viz. na str. 108 vlevo nahoře. (D) Roku 490 přn. l. došlo v Řecku k bitvě u Marathónu. 7. Ve které z následujících možností je nutno na všechna vynechaná místa doplnit písmeno u, aby byla celá skupina slov napsána pravopisně správně? (A) miniat ra ; agent ra ; kult ra (B) minim m ; invent ra ; f ze (C) cyklot ra ; oc n ; b vol (D) kreat ra ; rag ; sk tr 8. Která z následujících možností obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? (A) Mé nejdražší filmy byly v místních denících nemilosrdně zkritizovány. (B) S bratry z Karlových Varů se vídáme jen zřídka, proto je beru s sebou na různé výlety. (C) Mezi sedm divů starověku patřily též vysuté zahrady babylonské královny. (D) Nad všemi nejbližšími vsemi čněly do dáli hrozivé špičky hradeb i s věžemi. Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 2 Český jazyk 9. třída

3 9. Která z následujících možností obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? (A) Budete-li projíždět tamější zemí, nemůžete zůstat imunní vůči dobrotě jejích obyvatel. (B) Vyšší postavení v dceřiné firmě si vydobyl jen svou pílí a vytrvalostí. (C) Ze závodníkovy tváře po startu zmizí jakékoli napětí nebo nejistota. (D) Autorem nejstarší české kroniky není domělý mnich ze 14. století, řečený Dalimil. 10. Slovesný rod trpný vyjadřuje děj, který činí někdo jiný než podmět věty; sloveso je v rodě trpném, je-li původce děje jiným větným členem, nebo je dokonce nevyjádřený, např. Váš byt byl postaven (stavební firmou) před dvěma lety. (Dobešová, V. a Fialová, V.: Průvodce českým jazykem, Didaktis, 2005, str. 47, upraveno) Které z následujících tvrzení popisuje možný případ, kdy bude přísudek ve větě v činném (nikoli trpném) rodě? (A) Původce děje není podmětem věty. (B) Původce děje je ve větě předmětem. (C) Původce děje není v základní skladební dvojici. (D) Původce děje je nevyjádřeným podmětem. 11. Slovesný vid vyjadřuje, že sloveso má dvě (někdy tři) podoby se stejným věcným významem, které se liší ukončeností nebo neukončeností děje. Rozlišujeme tak vid dokonavý a nedokonavý. Obě podoby jednoho slovesa uvádí tzv. vidová dvojice, např. hodit házet. (Dobešová, V. a Fialová V.: Průvodce českým jazykem, Didaktis 2005, str. 46, upraveno) Která z následujících dvojic sloves je vidovou dvojicí? (A) povědět vypovídat (B) povídat povědět (C) vědět nevědět (D) napovídat radit 12. Ve kterém z následujících slov je pravopisná chyba? (A) snazší (B) známější (C) strmnější (D) prudší 13. Která z následujících možností neobsahuje podstatné jméno pomnožné? (A) letní prázdniny (B) sluneční brýle (C) dvojdílné plavky (D) kolečkové brusle 14. Která z následujících vět obsahuje přístavek? (A) V lese, kde to děda zná, jsem i já jako doma. (B) Tam, na severní stráni, se stmívalo mnohem dříve. (C) Před šesti dny, to jest v pondělí, jsem to ohlásil. (D) Tělocvik, svůj nejmilejší předmět, studovat nebudu. 15. Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu podmětnou? (A) Měl stále na mysli, že nesmějí přijít pozdě. (B) Neustále zdůrazňoval, že nesmějí přijít pozdě. (C) Zajímalo ho jen to, že nesmějí přijít pozdě. (D) Stále mysleli na to, že nesmějí přijít pozdě. 16. Ve které z následujících možností je nutno doplnit na vynechané místo čárku, aby byla věta napsána pravopisně správně? (A) Nepřišel ani v pondělí ani v úterý. (B) Myslel na ni vstávaje lehaje. (C) Voda padá shora i zdola, úplná potopa. (D) Říkala mu to horem dolem, ale nic. TEXT K ÚLOHÁM 17 A 18 Vladislav Vančura: Markéta Lazarová Vojáci již stáli v polovině svahu a prvý žebř dosahuje již k zásekám. Loupežníci přidržujíce se lana a houžví sbíhají dolů. Již si leží ve vlasech, již leží v strašném objetí. Je viděti blýskavici mečů, okrouhlé oko, blýskavici mečů, ohbí lokte, zveselenou tvář mrtvoly a dvojici rukou, z nich pravá láme prsty levici. (Vladislav Vančura: Markéta Lazarová, Československý spisovatel, Praha 1986) 17. Které z následujících tvrzení o uvedeném textu je pravdivé? (A) Text je barvitým popisem bitvy. (B) Do děje zasahují nadpřirozené síly. (C) Text je psán ich-formou. (D) V textu se uplatňují prvky satiry. 18. Kterým z následujících mluvnických tvarů je výraz přidržujíce se z uvedeného textu? (A) přechodníkem minulým (B) přechodníkem přítomným (C) tvarem přídavného jména (D) tvarem trpného rodu Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 3 Český jazyk 9. třída

4 TEXT K ÚLOHÁM 19 AŽ 23 Maskování jako pravidlo přežití Přání změnit se skrze masky k nepoznání a vypadat úplně jinak než ve skutečnosti sahá zpět až do časů našeho raného historického vědění o člověku. Maskovány jsou již lidské figury na kamenných nástěnných malbách. Člověk je jediná živá bytost, která se směje. Vědci zabývající se chováním objevili, že dokonce náš omluvný úsměv nepředstavuje nic jiného než vykalkulovaný účinek cenění zubů. Takže toto humánní hnutí je výsledkem tendence k maskování staré miliony let. Cenění zubů vlastně není specifickým lidským výrazem obličeje. Lidským se stalo až v tom okamžiku, kdy jedna bystrá hlava objevila, že toto zvířecí gesto působí na příslušníky vlastního rodu v určitých situacích konejšivě, že je účinnou maskou. Pojem lest je neoddělitelně spojen s přetvářkou, s utajením, s uschováním, s předstíráním falešných skutečností. Když běloši objevili Severní Ameriku, narazili na lesní a stepní národy, které se ještě nacházely na vývojovém stupni doby kamenné. Tito indiáni však znamenitě kompenzovali svou zbrojní a technickou méněcennost skrze lest, tedy skrze přetvářku. (Bierach, Alfred J.: Za maskou je člověk Jak prohlédnout přetvářku, Alternativa, Praha 1997, s. 18) 19. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Zvířata se usmívají ve stejných situacích jako lidé. (B) Bez přetvářky by lidé v přírodě nemohli přežít. (C) Mimika lidí nahrazuje masky doby kamenné. (D) Úsměv může souviset se zakrýváním skutečnosti. 20. Které z následujících slov je synonymem slovního spojení působí konejšivě z uvedeného textu? (A) ukolébává (B) vykoná (C) uklidňuje (D) předstírá 21. Přání změnit se skrze masky k nepoznání a vypadat úplně jinak než ve skutečnosti sahá zpět až do časů našeho raného historického vědění o člověku. Které z následujících tvrzení o větných členech uvedené věty z úvodního textu je pravdivé? (A) Větné členy změnit se a vypadat jsou několikanásobný přívlastek. (B) Větný člen sahá je přívlastkem shodným. (C) Větný člen o člověku je předmětem rozvíjejícím větný člen vědění. (D) Větný člen k nepoznání je přívlastkem neshodným. 22. Lidským se to stalo až v tom okamžiku, kdy jedna bystrá hlava objevila, že toto gesto působí ( ) Která z následujících možností obsahuje vedlejší větu stejného druhu, jako je podtržená věta v uvedeném souvětí z úvodního textu? (A) Nedozvěděl se přesně, kdy jeho zpráva dorazila. (B) Jenom ve vzduchu visela otázka, kdy zase přijdou. (C) Z celého rozhovoru je nejdůležitější, kdy přijedete. (D) Nemohu si vzpomenout, kdy jsem knihu ztratil. 23. Ve které z následujících dvojic neobsahují obě slova stejnou předponou? (A) přetvářkou přetrhnout (B) utajením utáhnout (C) předstíráním představa (D) zabývající se zajíc Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 4 Český jazyk 9. třída

5 TEXT K ÚLOHÁM 24 A 25 Markéta Pravdová: Nekonvenční čeština mladých Máte někdy pocit, že ti mladí dnes mluví hrozně, anebo si naopak říkáte, že vám ti staří vůbec nerozumějí? Kdybychom se vrátili o několik generací zpátky, setkali bychom se možná s úplně stejným problémem. Proč vlastně ti mladí mluví jinak? Mluva mládeže není ovlivněna pouze věkem, ale také zájmy a celkovým životním stylem, který se v čase proměňuje, stejně jako se mění mluva sama. V souvislosti s postupným uvolňováním společenských norem se posouvá a často i stírá hranice toho, co je v jazyce tabu a co už je společensky únosné. Tento proces narušování jazykových norem a detabuizace začal nejdříve v literatuře (vzpomeňme na výrazivo dobrého vojáka Švejka) a postupně proniká dokonce i do oblasti veřejných médií. Zvláště televizní pořady typu reality-show umožnily nahlédnout pod pokličku toho, jak se mladí lidé vyjadřují. Ta slova byla mnohem peprnější než oslovení vole, kterým se prý z legrace častovali už pánové Voskovec a Werich a které se již v 50. a 60. letech stalo natolik populárním, že nahradilo výraz čéče (zkrácené člověče ). (Kolektiv autorů, ed. Jitka Saturková: O češtině, Praha 2007) 24. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Do českého jazyka se dostává stále více cizích slov. (B) Vyjadřování mladých je ovlivněno jejich způsobem života. (C) Ve sdělovacích prostředcích se nedbá na kulturu řeči. (D) Oslovení čéče se nejvíce používalo před 2. světovou válkou. 25. Které z následujících slov neobsahuje latinskou předponu de- v takovém významu, jako je tomu u slova detabuizace uvedeného textu? (A) demotivace (B) detoxikace (C) dekorace (D) deregulace TEXT K ÚLOHÁM 26 A 27 Viktor Dyk: Smutná píseň vesnického šprýmaře 26. Kupředu jdeme, je-li vhodná chvíle, vhodná chvíle, jdeme zase zpět. Při kterémkoli tak nás vidím díle: ne zlí, ne dobří. Něco uprostřed. Vábeni věčně vším, co pro nás cizí, jdem šumařiti v chladný pro nás svět. Na půli cesty tato náhle mizí. Ne sví, ne cizí. Něco uprostřed. Zvedneme ruku. Potom zase klesne. Dnes oheň v nás. A zítra zase led. Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne. Ne živí, mrtví ne. Tak něco uprostřed. Na kterou z následujících vlastností především poukazuje uvedený text? (A) na hlubokou trudnomyslnost (B) na opatrnou průměrnost (C) na nedokončování práce (D) na zbytečné cestování 27. Ve které z následujících citací z uvedeného textu není vyjádřen protiklad? (A) Kupředu jdeme... jdeme zase zpět. (B) Dnes oheň v nás. A zítra zase led. (C) Na půli cesty tato náhle mizí. (D) Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne. Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 5 Český jazyk 9. třída

6 TEXT K ÚLOHÁM 28 AŽ 34 Jako všechny vogonské lodi i tahle vypadala spíš jako hrouda než jako produkt technického důvtipu. Ošklivé žluté pahýly a výčnělky, které z ní v neladných úhlech trčely na všechny strany, by jistě pokazily vzhled každé lodi. V tomto případě to však bohužel bylo zhola nemožné. Tvrdí se sice, že na obloze už byly pozorovány i ošklivější objekty, nejsou však spolehliví svědci, kteří by to mohli potvrdit. Pokud byste chtěli vidět něco ošklivějšího než vogonská loď, museli byste vlézt dovnitř a podívat se na některého Vogona. Jestli ale máte všech pět pohromadě, tak právě tohle neuděláte. Průměrný Vogon se totiž nebude dvakrát rozmýšlet a provede vám něco tak nesmyslně hnusného, že si budete přát, abyste se byli nenarodili anebo (pokud vám to pálí) aby se nikdy nenarodil dotyčný Vogon. Průměrný Vogon se nejspíš nebude rozmýšlet ani jednou. Vogoni jsou tvorové primitivní, zarputilí a tupohlaví. Nejsou zrovna stvořeni k. Zkoumání vogonské anatomie odhalilo, že jejich mozek vznikl z těžce deformovaných, nesprávně umístěných dyspeptických jater. To nejlepší, co lze o Vogonech říct, je, že vědí, co mají rádi, a to, co mají rádi, obvykle znamená, že přitom někomu ublíží a příšerně se rozvzteklí. Ze všeho nejvíc neradi mají, když něco nedokončí. A právě tenhle Vogon byl z nejrůznějších důvodů moc nerad, že nedokončil právě tenhle úkol. Byl to kapitán Prostetnik Vogon Jelc z Galaktické rady pro plánování hyperprostorové dopravy. To on měl za úkol demolovat takzvanou planetu Zemi. Zavrtěl monumentálně odporným tělem v nepohodlném, slizkém křesle a zadíval se na obrazovku monitoru, systematicky sledujícího kosmickou loď Srdce ze zlata. Ani trochu ho nezajímalo, že Srdce ze zlata, poháněné nekonečnou nepravděpodobností, byla nejkrásnější a nejpřevratnější loď, jakou kdy kdo postavil. Estetika a technika mu byly španělskou vesnicí, kterou by být po jeho (...) 28. (Adams, D.: Stopařův průvodce galaxií Restaurant na konci vesmíru, Argo, Praha 2002, s Přeložila Jana Hollanová) 32. Které z následujících tvrzení o vypravěči uvedeného textu je pravdivé? (A) Vypravěč popisuje typické vlastnosti Vogonů. (B) Vypravěč nemá Vogony rád a pomlouvá je. (C) Vypravěč tvrdí, že Vogoni nerozumějí technice. (D) Vypravěč zjistil, že Vogoni byli vytvořeni z jater. 29. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Vogoni mají zakrnělý mozek. (B) Vogoni válčí se Zemí. (C) Vogoni jsou omezení. (D) Vogoni se s lidmi zatím nesetkali. 30. Který z následujících výrazů je nejvhodnější doplnit na vynechané místo v uvedeném textu? (A) práci (B) přemýšlení (C) požitkářství (D) rozmnožování 31. Estetika a technika mu byly španělskou vesnicí, kterou by být po jeho (...) Poslední věta uvedeného textu je nedokončená. Která z následujících možností ji nejlépe doplňuje vzhledem k popisu Vogonů v úvodním textu? (A) rád srovnal se zemí. (B) využil jenom pro sebe. (C) nechal klidně na pokoji. (D) rád důkladně prozkoumal. Pokud byste chtěli vidět něco ošklivějšího než vogonská loď, museli byste vlézt dovnitř a podívat se na některého Vogona. Která z následujících možností správně zdůvodňuje pravopis v uvedeném souvětí z úvodního textu? (A) Čárka v souvětí odděluje dvě hlavní věty v poměru slučovacím. (B) Tvar slova byste je chybný, správně by mělo být napsáno by jste. (C) Čárka v souvětí odděluje vedlejší větu příslovečnou a větu hlavní. (D) Ve slově chtěli píšeme měkké i, protože se jedná o shodu s podmětem mužského rodu životného. 33. Ke kterému z následujících funkčních stylů nejspíše patří uvedený text? (A) k publicistickému (B) k populárně naučnému (C) k prostě sdělovacímu (D) k uměleckému 34. Co je hlavním předmětem estetiky, disciplíny, o které se hovoří v uvedeném textu? (A) pravidla chování (B) podstata světa (C) morálka (D) krása Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 6 Český jazyk 9. třída

7 35. od-, zá-, ú-, roz- Který z následujících slovních základů nelze spojit se všemi uvedenými předponami ve smysluplné slovo? (A) loha (B) klad (C) kaz (D) jezd 36. Které z následujících ustálených spojení popisuje prostořekost? (A) Mluvil na půl huby. (B) Vzal ho u huby. (C) Nevidí si do huby. (D) Odtrhnout si od huby. 37. Ve které z následujících jazykových příruček nalezneme hlubší poučení o skladbě? (A) v Pravidlech českého pravopisu (B) ve Slovníku spisovné češtiny (C) ve Slovníku synonym (D) ve Stručné mluvnici české 38. Které z následujících tvrzení není pravdivé? (A) Nářečí je specifická forma nespisovného jazyka rozšířená na určitém území, například na Moravě, v Podkrkonoší. (B) Za dlouhá staletí byl český jazyk důkladně prozkoumán; jazykověda se nyní soustřeďuje na slova počítačová. (C) Funkčně nejvyšší, závazný útvar našeho národního jazyka češtiny je spisovná čeština. (D) Vedle živých jazyků a jazyků mrtvých existují také jazyky umělé, například esperanto. 39. Číslovka tři v různých evropských jazycích: česky rusky polsky německy anglicky francouzsky italsky latinsky estonsky maďarsky tři tri trzy drei three trois tre tres kolm három Které z následujících tvrzení o evropských jazycích je pravdivé? (A) Maďarština vznikla z jiného jazykového základu než většina evropských jazyků. (B) Angličtina se vyvíjela zcela nezávisle na ostatních evropských jazycích. (C) Český jazyk položil základy ve vývoji dalších slovanských jazyků. (D) Většina evropských jazyků vznikla z latiny. 40. Které z následujících slov je antonymem ke slovu premiéra? (A) epilog (B) repetice (C) derniéra (D) kompozice Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 7 Český jazyk 9. třída

8

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Přísudek a podmět Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_93 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Slovesa. Český jazyk 9. ročník ZŠ Mgr. Iveta Burianová

Slovesa. Český jazyk 9. ročník ZŠ Mgr. Iveta Burianová Slovesa Český jazyk 9. ročník ZŠ Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta Burianová

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Graf skladebného rozboru věty

Graf skladebného rozboru věty Graf skladebného rozboru věty Existuje několik způsobů grafického zápisu větného rozboru. Předkládaný způsob se pokouší o co největší jednoduchost a přehlednost. Příklad: Starý pán se pomalu belhal do

Více

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 72 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: TPRYOSY) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Sloh a literatura / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba / Porozumění

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: HEFQXHIF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Pravopis a mluvnice

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk přijímací zkoušky na střední školy Pachner - 40 variant písemných prací - většinou doplňovací cvičení nebo korektury na pravopis, úlohy z jazyka a literatury - 2 varianty: o práce s počítačem

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník,

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 36 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Od některých

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě Přísudek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0108 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přísudek Kateřina

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax:

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Test přijímací zkoušky z českého jazyka

Test přijímací zkoušky z českého jazyka Test přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte interpunkci v těchto souvětích: a) Na dobře hrající obranu vyzrál až Pavel Kuka který vstřelil první gól a Radim Nečas který mu přihrál. b) Tohle může

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisů Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do které věty lze správně doplnit

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více