Èeský jazyk. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èeský jazyk. Až zahájíš práci, nezapomeò:"

Transkript

1 9. TØÍDA PZ tøída I ÈJ D Èeský jazyk Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 40 úloh na 45 minut sleduj bìhem øešení èas, který ti zbývá Scio 2012 Veškerá práva vyhrazena. s.r.o., Pobøežní 34, Praha 8, telefon: fax: , Žádná èást tohoto materiálu nesmí být žádným zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti Scio. Tento test je urèen výhradnì pro použití pøi pøijímacích zkouškách v roce NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO!

2 ČESKÝ JAZYK 1. Start do (kosmos). Nemoc má několik (stadium). Slavná loď Kryštofa (Kolumbus). Pyšnili se svými (koně). Ve které z následujících možností jsou napsány správné tvary všech podstatných jmen umístěných v uvedených větách v závorkách? (A) kosmu stádií Kolumba koňmi (B) kosmu stádijí Kolumba koněmi (C) kosmosu stádií Kolumbuse koni (D) kosmu stádijí Kolumba koni 2. Která z následujících možností je napsána mluvnicky a pravopisně správně? (A) Účastnice si mořily hlavy nad velmi obtížnými kvízy, osmisměrkami a hlavolami. (B) Vyděšení posluchači oněměli a zírali na jeho sinalý obličej. (C) Jeho koníčky mu zabraly všechen volný čas; věnoval se především fylatelii a gymnastice. (D) Nudný řečník rozzíval posluchárnu nabytou studenty a studentkami. 3. Která z následujících možností je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Je to nejvhodnější způsob, jak dát Evropské Unii na vědomí naši spoluúčast. (B) Nejvhodnější způsob, jak je možné tento trend zvrátit je poučit se od Spolkové republiky Německo. (C) V tak cenných územích jako je Český ráj, musí mít životní prostředí stoprocentní přednost. (D) Je jen otázkou času, kdy s podobnou výzvou přijdou i jiné země západní Evropy. 4. Která z následujících vět je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Režisér Jan Hřebejk zfilmoval Šabachovu povídku Šakalí léta. (B) Malovat sprejovými barvami neznamená jen znehodnocovat ale i tvořit. (C) Historická expozice textilu by měla během dvouch let vzniknout na Českolipsku. (D) Před evropským šampionátem se jeho výkonost kvůli psychické nepohodě zhoršovala. 5. Ve které z následujících vět je nutno napsat podtržený výraz s počátečními písmeny podle uvedeného vzorce, aby byl pravopisně správně? mvm (1. slovo s malým, 2. slovo s velkým, 3. slovo s malým počátečním písmenem) (A) Dnešní pražská městská část byla dříve samostatnou obcí újezd nad lesy. (B) Přestěhovali jsme se do nového bytu na náměstí československých legií. (C) Ne každý má dost talentu a odvahy přihlásit se na akademii múzických umění v Praze. (D) Jen prezident může udělit nejvyšší české vyznamenání, řád bílého lva. 6. Ve které z následujících vět je podtržený výraz napsán pravopisně správně? (A) Některé jazyky se dnes běžně nepoužívají, např. tzv. jazyky mrtvé. (B) Strýc si založil společnost s ručením omezeným neboli s. s. r. o. (C) Podrobný obr. viz. na str. 108 vlevo nahoře. (D) Roku 490 přn. l. došlo v Řecku k bitvě u Marathónu. 7. Ve které z následujících možností je nutno na všechna vynechaná místa doplnit písmeno u, aby byla celá skupina slov napsána pravopisně správně? (A) miniat ra ; agent ra ; kult ra (B) minim m ; invent ra ; f ze (C) cyklot ra ; oc n ; b vol (D) kreat ra ; rag ; sk tr 8. Která z následujících možností obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? (A) Mé nejdražší filmy byly v místních denících nemilosrdně zkritizovány. (B) S bratry z Karlových Varů se vídáme jen zřídka, proto je beru s sebou na různé výlety. (C) Mezi sedm divů starověku patřily též vysuté zahrady babylonské královny. (D) Nad všemi nejbližšími vsemi čněly do dáli hrozivé špičky hradeb i s věžemi. Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 2 Český jazyk 9. třída

3 9. Která z následujících možností obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? (A) Budete-li projíždět tamější zemí, nemůžete zůstat imunní vůči dobrotě jejích obyvatel. (B) Vyšší postavení v dceřiné firmě si vydobyl jen svou pílí a vytrvalostí. (C) Ze závodníkovy tváře po startu zmizí jakékoli napětí nebo nejistota. (D) Autorem nejstarší české kroniky není domělý mnich ze 14. století, řečený Dalimil. 10. Slovesný rod trpný vyjadřuje děj, který činí někdo jiný než podmět věty; sloveso je v rodě trpném, je-li původce děje jiným větným členem, nebo je dokonce nevyjádřený, např. Váš byt byl postaven (stavební firmou) před dvěma lety. (Dobešová, V. a Fialová, V.: Průvodce českým jazykem, Didaktis, 2005, str. 47, upraveno) Které z následujících tvrzení popisuje možný případ, kdy bude přísudek ve větě v činném (nikoli trpném) rodě? (A) Původce děje není podmětem věty. (B) Původce děje je ve větě předmětem. (C) Původce děje není v základní skladební dvojici. (D) Původce děje je nevyjádřeným podmětem. 11. Slovesný vid vyjadřuje, že sloveso má dvě (někdy tři) podoby se stejným věcným významem, které se liší ukončeností nebo neukončeností děje. Rozlišujeme tak vid dokonavý a nedokonavý. Obě podoby jednoho slovesa uvádí tzv. vidová dvojice, např. hodit házet. (Dobešová, V. a Fialová V.: Průvodce českým jazykem, Didaktis 2005, str. 46, upraveno) Která z následujících dvojic sloves je vidovou dvojicí? (A) povědět vypovídat (B) povídat povědět (C) vědět nevědět (D) napovídat radit 12. Ve kterém z následujících slov je pravopisná chyba? (A) snazší (B) známější (C) strmnější (D) prudší 13. Která z následujících možností neobsahuje podstatné jméno pomnožné? (A) letní prázdniny (B) sluneční brýle (C) dvojdílné plavky (D) kolečkové brusle 14. Která z následujících vět obsahuje přístavek? (A) V lese, kde to děda zná, jsem i já jako doma. (B) Tam, na severní stráni, se stmívalo mnohem dříve. (C) Před šesti dny, to jest v pondělí, jsem to ohlásil. (D) Tělocvik, svůj nejmilejší předmět, studovat nebudu. 15. Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu podmětnou? (A) Měl stále na mysli, že nesmějí přijít pozdě. (B) Neustále zdůrazňoval, že nesmějí přijít pozdě. (C) Zajímalo ho jen to, že nesmějí přijít pozdě. (D) Stále mysleli na to, že nesmějí přijít pozdě. 16. Ve které z následujících možností je nutno doplnit na vynechané místo čárku, aby byla věta napsána pravopisně správně? (A) Nepřišel ani v pondělí ani v úterý. (B) Myslel na ni vstávaje lehaje. (C) Voda padá shora i zdola, úplná potopa. (D) Říkala mu to horem dolem, ale nic. TEXT K ÚLOHÁM 17 A 18 Vladislav Vančura: Markéta Lazarová Vojáci již stáli v polovině svahu a prvý žebř dosahuje již k zásekám. Loupežníci přidržujíce se lana a houžví sbíhají dolů. Již si leží ve vlasech, již leží v strašném objetí. Je viděti blýskavici mečů, okrouhlé oko, blýskavici mečů, ohbí lokte, zveselenou tvář mrtvoly a dvojici rukou, z nich pravá láme prsty levici. (Vladislav Vančura: Markéta Lazarová, Československý spisovatel, Praha 1986) 17. Které z následujících tvrzení o uvedeném textu je pravdivé? (A) Text je barvitým popisem bitvy. (B) Do děje zasahují nadpřirozené síly. (C) Text je psán ich-formou. (D) V textu se uplatňují prvky satiry. 18. Kterým z následujících mluvnických tvarů je výraz přidržujíce se z uvedeného textu? (A) přechodníkem minulým (B) přechodníkem přítomným (C) tvarem přídavného jména (D) tvarem trpného rodu Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 3 Český jazyk 9. třída

4 TEXT K ÚLOHÁM 19 AŽ 23 Maskování jako pravidlo přežití Přání změnit se skrze masky k nepoznání a vypadat úplně jinak než ve skutečnosti sahá zpět až do časů našeho raného historického vědění o člověku. Maskovány jsou již lidské figury na kamenných nástěnných malbách. Člověk je jediná živá bytost, která se směje. Vědci zabývající se chováním objevili, že dokonce náš omluvný úsměv nepředstavuje nic jiného než vykalkulovaný účinek cenění zubů. Takže toto humánní hnutí je výsledkem tendence k maskování staré miliony let. Cenění zubů vlastně není specifickým lidským výrazem obličeje. Lidským se stalo až v tom okamžiku, kdy jedna bystrá hlava objevila, že toto zvířecí gesto působí na příslušníky vlastního rodu v určitých situacích konejšivě, že je účinnou maskou. Pojem lest je neoddělitelně spojen s přetvářkou, s utajením, s uschováním, s předstíráním falešných skutečností. Když běloši objevili Severní Ameriku, narazili na lesní a stepní národy, které se ještě nacházely na vývojovém stupni doby kamenné. Tito indiáni však znamenitě kompenzovali svou zbrojní a technickou méněcennost skrze lest, tedy skrze přetvářku. (Bierach, Alfred J.: Za maskou je člověk Jak prohlédnout přetvářku, Alternativa, Praha 1997, s. 18) 19. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Zvířata se usmívají ve stejných situacích jako lidé. (B) Bez přetvářky by lidé v přírodě nemohli přežít. (C) Mimika lidí nahrazuje masky doby kamenné. (D) Úsměv může souviset se zakrýváním skutečnosti. 20. Které z následujících slov je synonymem slovního spojení působí konejšivě z uvedeného textu? (A) ukolébává (B) vykoná (C) uklidňuje (D) předstírá 21. Přání změnit se skrze masky k nepoznání a vypadat úplně jinak než ve skutečnosti sahá zpět až do časů našeho raného historického vědění o člověku. Které z následujících tvrzení o větných členech uvedené věty z úvodního textu je pravdivé? (A) Větné členy změnit se a vypadat jsou několikanásobný přívlastek. (B) Větný člen sahá je přívlastkem shodným. (C) Větný člen o člověku je předmětem rozvíjejícím větný člen vědění. (D) Větný člen k nepoznání je přívlastkem neshodným. 22. Lidským se to stalo až v tom okamžiku, kdy jedna bystrá hlava objevila, že toto gesto působí ( ) Která z následujících možností obsahuje vedlejší větu stejného druhu, jako je podtržená věta v uvedeném souvětí z úvodního textu? (A) Nedozvěděl se přesně, kdy jeho zpráva dorazila. (B) Jenom ve vzduchu visela otázka, kdy zase přijdou. (C) Z celého rozhovoru je nejdůležitější, kdy přijedete. (D) Nemohu si vzpomenout, kdy jsem knihu ztratil. 23. Ve které z následujících dvojic neobsahují obě slova stejnou předponou? (A) přetvářkou přetrhnout (B) utajením utáhnout (C) předstíráním představa (D) zabývající se zajíc Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 4 Český jazyk 9. třída

5 TEXT K ÚLOHÁM 24 A 25 Markéta Pravdová: Nekonvenční čeština mladých Máte někdy pocit, že ti mladí dnes mluví hrozně, anebo si naopak říkáte, že vám ti staří vůbec nerozumějí? Kdybychom se vrátili o několik generací zpátky, setkali bychom se možná s úplně stejným problémem. Proč vlastně ti mladí mluví jinak? Mluva mládeže není ovlivněna pouze věkem, ale také zájmy a celkovým životním stylem, který se v čase proměňuje, stejně jako se mění mluva sama. V souvislosti s postupným uvolňováním společenských norem se posouvá a často i stírá hranice toho, co je v jazyce tabu a co už je společensky únosné. Tento proces narušování jazykových norem a detabuizace začal nejdříve v literatuře (vzpomeňme na výrazivo dobrého vojáka Švejka) a postupně proniká dokonce i do oblasti veřejných médií. Zvláště televizní pořady typu reality-show umožnily nahlédnout pod pokličku toho, jak se mladí lidé vyjadřují. Ta slova byla mnohem peprnější než oslovení vole, kterým se prý z legrace častovali už pánové Voskovec a Werich a které se již v 50. a 60. letech stalo natolik populárním, že nahradilo výraz čéče (zkrácené člověče ). (Kolektiv autorů, ed. Jitka Saturková: O češtině, Praha 2007) 24. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Do českého jazyka se dostává stále více cizích slov. (B) Vyjadřování mladých je ovlivněno jejich způsobem života. (C) Ve sdělovacích prostředcích se nedbá na kulturu řeči. (D) Oslovení čéče se nejvíce používalo před 2. světovou válkou. 25. Které z následujících slov neobsahuje latinskou předponu de- v takovém významu, jako je tomu u slova detabuizace uvedeného textu? (A) demotivace (B) detoxikace (C) dekorace (D) deregulace TEXT K ÚLOHÁM 26 A 27 Viktor Dyk: Smutná píseň vesnického šprýmaře 26. Kupředu jdeme, je-li vhodná chvíle, vhodná chvíle, jdeme zase zpět. Při kterémkoli tak nás vidím díle: ne zlí, ne dobří. Něco uprostřed. Vábeni věčně vším, co pro nás cizí, jdem šumařiti v chladný pro nás svět. Na půli cesty tato náhle mizí. Ne sví, ne cizí. Něco uprostřed. Zvedneme ruku. Potom zase klesne. Dnes oheň v nás. A zítra zase led. Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne. Ne živí, mrtví ne. Tak něco uprostřed. Na kterou z následujících vlastností především poukazuje uvedený text? (A) na hlubokou trudnomyslnost (B) na opatrnou průměrnost (C) na nedokončování práce (D) na zbytečné cestování 27. Ve které z následujících citací z uvedeného textu není vyjádřen protiklad? (A) Kupředu jdeme... jdeme zase zpět. (B) Dnes oheň v nás. A zítra zase led. (C) Na půli cesty tato náhle mizí. (D) Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne. Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 5 Český jazyk 9. třída

6 TEXT K ÚLOHÁM 28 AŽ 34 Jako všechny vogonské lodi i tahle vypadala spíš jako hrouda než jako produkt technického důvtipu. Ošklivé žluté pahýly a výčnělky, které z ní v neladných úhlech trčely na všechny strany, by jistě pokazily vzhled každé lodi. V tomto případě to však bohužel bylo zhola nemožné. Tvrdí se sice, že na obloze už byly pozorovány i ošklivější objekty, nejsou však spolehliví svědci, kteří by to mohli potvrdit. Pokud byste chtěli vidět něco ošklivějšího než vogonská loď, museli byste vlézt dovnitř a podívat se na některého Vogona. Jestli ale máte všech pět pohromadě, tak právě tohle neuděláte. Průměrný Vogon se totiž nebude dvakrát rozmýšlet a provede vám něco tak nesmyslně hnusného, že si budete přát, abyste se byli nenarodili anebo (pokud vám to pálí) aby se nikdy nenarodil dotyčný Vogon. Průměrný Vogon se nejspíš nebude rozmýšlet ani jednou. Vogoni jsou tvorové primitivní, zarputilí a tupohlaví. Nejsou zrovna stvořeni k. Zkoumání vogonské anatomie odhalilo, že jejich mozek vznikl z těžce deformovaných, nesprávně umístěných dyspeptických jater. To nejlepší, co lze o Vogonech říct, je, že vědí, co mají rádi, a to, co mají rádi, obvykle znamená, že přitom někomu ublíží a příšerně se rozvzteklí. Ze všeho nejvíc neradi mají, když něco nedokončí. A právě tenhle Vogon byl z nejrůznějších důvodů moc nerad, že nedokončil právě tenhle úkol. Byl to kapitán Prostetnik Vogon Jelc z Galaktické rady pro plánování hyperprostorové dopravy. To on měl za úkol demolovat takzvanou planetu Zemi. Zavrtěl monumentálně odporným tělem v nepohodlném, slizkém křesle a zadíval se na obrazovku monitoru, systematicky sledujícího kosmickou loď Srdce ze zlata. Ani trochu ho nezajímalo, že Srdce ze zlata, poháněné nekonečnou nepravděpodobností, byla nejkrásnější a nejpřevratnější loď, jakou kdy kdo postavil. Estetika a technika mu byly španělskou vesnicí, kterou by být po jeho (...) 28. (Adams, D.: Stopařův průvodce galaxií Restaurant na konci vesmíru, Argo, Praha 2002, s Přeložila Jana Hollanová) 32. Které z následujících tvrzení o vypravěči uvedeného textu je pravdivé? (A) Vypravěč popisuje typické vlastnosti Vogonů. (B) Vypravěč nemá Vogony rád a pomlouvá je. (C) Vypravěč tvrdí, že Vogoni nerozumějí technice. (D) Vypravěč zjistil, že Vogoni byli vytvořeni z jater. 29. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Vogoni mají zakrnělý mozek. (B) Vogoni válčí se Zemí. (C) Vogoni jsou omezení. (D) Vogoni se s lidmi zatím nesetkali. 30. Který z následujících výrazů je nejvhodnější doplnit na vynechané místo v uvedeném textu? (A) práci (B) přemýšlení (C) požitkářství (D) rozmnožování 31. Estetika a technika mu byly španělskou vesnicí, kterou by být po jeho (...) Poslední věta uvedeného textu je nedokončená. Která z následujících možností ji nejlépe doplňuje vzhledem k popisu Vogonů v úvodním textu? (A) rád srovnal se zemí. (B) využil jenom pro sebe. (C) nechal klidně na pokoji. (D) rád důkladně prozkoumal. Pokud byste chtěli vidět něco ošklivějšího než vogonská loď, museli byste vlézt dovnitř a podívat se na některého Vogona. Která z následujících možností správně zdůvodňuje pravopis v uvedeném souvětí z úvodního textu? (A) Čárka v souvětí odděluje dvě hlavní věty v poměru slučovacím. (B) Tvar slova byste je chybný, správně by mělo být napsáno by jste. (C) Čárka v souvětí odděluje vedlejší větu příslovečnou a větu hlavní. (D) Ve slově chtěli píšeme měkké i, protože se jedná o shodu s podmětem mužského rodu životného. 33. Ke kterému z následujících funkčních stylů nejspíše patří uvedený text? (A) k publicistickému (B) k populárně naučnému (C) k prostě sdělovacímu (D) k uměleckému 34. Co je hlavním předmětem estetiky, disciplíny, o které se hovoří v uvedeném textu? (A) pravidla chování (B) podstata světa (C) morálka (D) krása Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 6 Český jazyk 9. třída

7 35. od-, zá-, ú-, roz- Který z následujících slovních základů nelze spojit se všemi uvedenými předponami ve smysluplné slovo? (A) loha (B) klad (C) kaz (D) jezd 36. Které z následujících ustálených spojení popisuje prostořekost? (A) Mluvil na půl huby. (B) Vzal ho u huby. (C) Nevidí si do huby. (D) Odtrhnout si od huby. 37. Ve které z následujících jazykových příruček nalezneme hlubší poučení o skladbě? (A) v Pravidlech českého pravopisu (B) ve Slovníku spisovné češtiny (C) ve Slovníku synonym (D) ve Stručné mluvnici české 38. Které z následujících tvrzení není pravdivé? (A) Nářečí je specifická forma nespisovného jazyka rozšířená na určitém území, například na Moravě, v Podkrkonoší. (B) Za dlouhá staletí byl český jazyk důkladně prozkoumán; jazykověda se nyní soustřeďuje na slova počítačová. (C) Funkčně nejvyšší, závazný útvar našeho národního jazyka češtiny je spisovná čeština. (D) Vedle živých jazyků a jazyků mrtvých existují také jazyky umělé, například esperanto. 39. Číslovka tři v různých evropských jazycích: česky rusky polsky německy anglicky francouzsky italsky latinsky estonsky maďarsky tři tri trzy drei three trois tre tres kolm három Které z následujících tvrzení o evropských jazycích je pravdivé? (A) Maďarština vznikla z jiného jazykového základu než většina evropských jazyků. (B) Angličtina se vyvíjela zcela nezávisle na ostatních evropských jazycích. (C) Český jazyk položil základy ve vývoji dalších slovanských jazyků. (D) Většina evropských jazyků vznikla z latiny. 40. Které z následujících slov je antonymem ke slovu premiéra? (A) epilog (B) repetice (C) derniéra (D) kompozice Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 7 Český jazyk 9. třída

8

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

ČESKÝ JAZYK. Scio 2014 2 Český Jazyk ukázkový test 9. třída

ČESKÝ JAZYK. Scio 2014 2 Český Jazyk ukázkový test 9. třída ČESKÝ JAZYK 1. Která z následujících možností obsahuje neohebné slovo? (A) jez (B) jako (C) jsou (D) jejich 2. Která z následujících možností obsahuje dva různé tvary téhož slova? (A) pecka pecce (B) podat

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních Škola na jevišti světa Kompletní ŠVP 1 ŠVP Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních

Více

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky Poradna šílených korektorů Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky poradna šílených korektorů Autoři: Dalibor Behún, Petr Behún Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli

Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli Proč jsou ženský svině aneb co všechno vám ve škole neřekli část třetí (publikováno 6. července 2009; obsahuje i předchozí části) Podmínky užití Toto dílo jste získali dobrovolně a zdarma. Nikdo vás tuto

Více

Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě)

Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě) Studijní texty k disciplínám Syntax 1 a Syntax 2 (ÚBK FPF SU v Opavě) Jana Svobodová: Česká skladba Komentář: Tato cvičení byla vybrána z původních skript J. Svobodové Česká skladba pro studenty učitelství.

Více

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz Psychologický výklad pohádek Marie-Louise von Franz Název: Psychologický výklad pohádek Autor: Marie-Louise von Franz Nakladatelství: Portál, 1998 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

ČESKÝ JAZYK. 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3. Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999. Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030

ČESKÝ JAZYK. 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3. Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999. Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030 ČESKÝ JAZYK 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3 Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999 Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030 Chybová Helena, MUDr., Věkoše, Ke Škole 3 495 567 567 Imlauf Erik,

Více

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Pracovní verze 26. září 2014 Tvrdoslav, léto 2014 1 OBSAH 1. ÚVODEM... 2 2. ODKUD PŘICHÁZÍME... 3 2.1. Vesmírné prostory... 3 2.2. Vesmírný čas... 3 2.3. Člověk ve vesmíru...

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více