Èeský jazyk. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èeský jazyk. Až zahájíš práci, nezapomeò:"

Transkript

1 9. TØÍDA PZ tøída I ÈJ D Èeský jazyk Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 40 úloh na 45 minut sleduj bìhem øešení èas, který ti zbývá Scio 2012 Veškerá práva vyhrazena. s.r.o., Pobøežní 34, Praha 8, telefon: fax: , Žádná èást tohoto materiálu nesmí být žádným zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti Scio. Tento test je urèen výhradnì pro použití pøi pøijímacích zkouškách v roce NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO!

2 ČESKÝ JAZYK 1. Start do (kosmos). Nemoc má několik (stadium). Slavná loď Kryštofa (Kolumbus). Pyšnili se svými (koně). Ve které z následujících možností jsou napsány správné tvary všech podstatných jmen umístěných v uvedených větách v závorkách? (A) kosmu stádií Kolumba koňmi (B) kosmu stádijí Kolumba koněmi (C) kosmosu stádií Kolumbuse koni (D) kosmu stádijí Kolumba koni 2. Která z následujících možností je napsána mluvnicky a pravopisně správně? (A) Účastnice si mořily hlavy nad velmi obtížnými kvízy, osmisměrkami a hlavolami. (B) Vyděšení posluchači oněměli a zírali na jeho sinalý obličej. (C) Jeho koníčky mu zabraly všechen volný čas; věnoval se především fylatelii a gymnastice. (D) Nudný řečník rozzíval posluchárnu nabytou studenty a studentkami. 3. Která z následujících možností je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Je to nejvhodnější způsob, jak dát Evropské Unii na vědomí naši spoluúčast. (B) Nejvhodnější způsob, jak je možné tento trend zvrátit je poučit se od Spolkové republiky Německo. (C) V tak cenných územích jako je Český ráj, musí mít životní prostředí stoprocentní přednost. (D) Je jen otázkou času, kdy s podobnou výzvou přijdou i jiné země západní Evropy. 4. Která z následujících vět je napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Režisér Jan Hřebejk zfilmoval Šabachovu povídku Šakalí léta. (B) Malovat sprejovými barvami neznamená jen znehodnocovat ale i tvořit. (C) Historická expozice textilu by měla během dvouch let vzniknout na Českolipsku. (D) Před evropským šampionátem se jeho výkonost kvůli psychické nepohodě zhoršovala. 5. Ve které z následujících vět je nutno napsat podtržený výraz s počátečními písmeny podle uvedeného vzorce, aby byl pravopisně správně? mvm (1. slovo s malým, 2. slovo s velkým, 3. slovo s malým počátečním písmenem) (A) Dnešní pražská městská část byla dříve samostatnou obcí újezd nad lesy. (B) Přestěhovali jsme se do nového bytu na náměstí československých legií. (C) Ne každý má dost talentu a odvahy přihlásit se na akademii múzických umění v Praze. (D) Jen prezident může udělit nejvyšší české vyznamenání, řád bílého lva. 6. Ve které z následujících vět je podtržený výraz napsán pravopisně správně? (A) Některé jazyky se dnes běžně nepoužívají, např. tzv. jazyky mrtvé. (B) Strýc si založil společnost s ručením omezeným neboli s. s. r. o. (C) Podrobný obr. viz. na str. 108 vlevo nahoře. (D) Roku 490 přn. l. došlo v Řecku k bitvě u Marathónu. 7. Ve které z následujících možností je nutno na všechna vynechaná místa doplnit písmeno u, aby byla celá skupina slov napsána pravopisně správně? (A) miniat ra ; agent ra ; kult ra (B) minim m ; invent ra ; f ze (C) cyklot ra ; oc n ; b vol (D) kreat ra ; rag ; sk tr 8. Která z následujících možností obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? (A) Mé nejdražší filmy byly v místních denících nemilosrdně zkritizovány. (B) S bratry z Karlových Varů se vídáme jen zřídka, proto je beru s sebou na různé výlety. (C) Mezi sedm divů starověku patřily též vysuté zahrady babylonské královny. (D) Nad všemi nejbližšími vsemi čněly do dáli hrozivé špičky hradeb i s věžemi. Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 2 Český jazyk 9. třída

3 9. Která z následujících možností obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? (A) Budete-li projíždět tamější zemí, nemůžete zůstat imunní vůči dobrotě jejích obyvatel. (B) Vyšší postavení v dceřiné firmě si vydobyl jen svou pílí a vytrvalostí. (C) Ze závodníkovy tváře po startu zmizí jakékoli napětí nebo nejistota. (D) Autorem nejstarší české kroniky není domělý mnich ze 14. století, řečený Dalimil. 10. Slovesný rod trpný vyjadřuje děj, který činí někdo jiný než podmět věty; sloveso je v rodě trpném, je-li původce děje jiným větným členem, nebo je dokonce nevyjádřený, např. Váš byt byl postaven (stavební firmou) před dvěma lety. (Dobešová, V. a Fialová, V.: Průvodce českým jazykem, Didaktis, 2005, str. 47, upraveno) Které z následujících tvrzení popisuje možný případ, kdy bude přísudek ve větě v činném (nikoli trpném) rodě? (A) Původce děje není podmětem věty. (B) Původce děje je ve větě předmětem. (C) Původce děje není v základní skladební dvojici. (D) Původce děje je nevyjádřeným podmětem. 11. Slovesný vid vyjadřuje, že sloveso má dvě (někdy tři) podoby se stejným věcným významem, které se liší ukončeností nebo neukončeností děje. Rozlišujeme tak vid dokonavý a nedokonavý. Obě podoby jednoho slovesa uvádí tzv. vidová dvojice, např. hodit házet. (Dobešová, V. a Fialová V.: Průvodce českým jazykem, Didaktis 2005, str. 46, upraveno) Která z následujících dvojic sloves je vidovou dvojicí? (A) povědět vypovídat (B) povídat povědět (C) vědět nevědět (D) napovídat radit 12. Ve kterém z následujících slov je pravopisná chyba? (A) snazší (B) známější (C) strmnější (D) prudší 13. Která z následujících možností neobsahuje podstatné jméno pomnožné? (A) letní prázdniny (B) sluneční brýle (C) dvojdílné plavky (D) kolečkové brusle 14. Která z následujících vět obsahuje přístavek? (A) V lese, kde to děda zná, jsem i já jako doma. (B) Tam, na severní stráni, se stmívalo mnohem dříve. (C) Před šesti dny, to jest v pondělí, jsem to ohlásil. (D) Tělocvik, svůj nejmilejší předmět, studovat nebudu. 15. Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu podmětnou? (A) Měl stále na mysli, že nesmějí přijít pozdě. (B) Neustále zdůrazňoval, že nesmějí přijít pozdě. (C) Zajímalo ho jen to, že nesmějí přijít pozdě. (D) Stále mysleli na to, že nesmějí přijít pozdě. 16. Ve které z následujících možností je nutno doplnit na vynechané místo čárku, aby byla věta napsána pravopisně správně? (A) Nepřišel ani v pondělí ani v úterý. (B) Myslel na ni vstávaje lehaje. (C) Voda padá shora i zdola, úplná potopa. (D) Říkala mu to horem dolem, ale nic. TEXT K ÚLOHÁM 17 A 18 Vladislav Vančura: Markéta Lazarová Vojáci již stáli v polovině svahu a prvý žebř dosahuje již k zásekám. Loupežníci přidržujíce se lana a houžví sbíhají dolů. Již si leží ve vlasech, již leží v strašném objetí. Je viděti blýskavici mečů, okrouhlé oko, blýskavici mečů, ohbí lokte, zveselenou tvář mrtvoly a dvojici rukou, z nich pravá láme prsty levici. (Vladislav Vančura: Markéta Lazarová, Československý spisovatel, Praha 1986) 17. Které z následujících tvrzení o uvedeném textu je pravdivé? (A) Text je barvitým popisem bitvy. (B) Do děje zasahují nadpřirozené síly. (C) Text je psán ich-formou. (D) V textu se uplatňují prvky satiry. 18. Kterým z následujících mluvnických tvarů je výraz přidržujíce se z uvedeného textu? (A) přechodníkem minulým (B) přechodníkem přítomným (C) tvarem přídavného jména (D) tvarem trpného rodu Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 3 Český jazyk 9. třída

4 TEXT K ÚLOHÁM 19 AŽ 23 Maskování jako pravidlo přežití Přání změnit se skrze masky k nepoznání a vypadat úplně jinak než ve skutečnosti sahá zpět až do časů našeho raného historického vědění o člověku. Maskovány jsou již lidské figury na kamenných nástěnných malbách. Člověk je jediná živá bytost, která se směje. Vědci zabývající se chováním objevili, že dokonce náš omluvný úsměv nepředstavuje nic jiného než vykalkulovaný účinek cenění zubů. Takže toto humánní hnutí je výsledkem tendence k maskování staré miliony let. Cenění zubů vlastně není specifickým lidským výrazem obličeje. Lidským se stalo až v tom okamžiku, kdy jedna bystrá hlava objevila, že toto zvířecí gesto působí na příslušníky vlastního rodu v určitých situacích konejšivě, že je účinnou maskou. Pojem lest je neoddělitelně spojen s přetvářkou, s utajením, s uschováním, s předstíráním falešných skutečností. Když běloši objevili Severní Ameriku, narazili na lesní a stepní národy, které se ještě nacházely na vývojovém stupni doby kamenné. Tito indiáni však znamenitě kompenzovali svou zbrojní a technickou méněcennost skrze lest, tedy skrze přetvářku. (Bierach, Alfred J.: Za maskou je člověk Jak prohlédnout přetvářku, Alternativa, Praha 1997, s. 18) 19. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Zvířata se usmívají ve stejných situacích jako lidé. (B) Bez přetvářky by lidé v přírodě nemohli přežít. (C) Mimika lidí nahrazuje masky doby kamenné. (D) Úsměv může souviset se zakrýváním skutečnosti. 20. Které z následujících slov je synonymem slovního spojení působí konejšivě z uvedeného textu? (A) ukolébává (B) vykoná (C) uklidňuje (D) předstírá 21. Přání změnit se skrze masky k nepoznání a vypadat úplně jinak než ve skutečnosti sahá zpět až do časů našeho raného historického vědění o člověku. Které z následujících tvrzení o větných členech uvedené věty z úvodního textu je pravdivé? (A) Větné členy změnit se a vypadat jsou několikanásobný přívlastek. (B) Větný člen sahá je přívlastkem shodným. (C) Větný člen o člověku je předmětem rozvíjejícím větný člen vědění. (D) Větný člen k nepoznání je přívlastkem neshodným. 22. Lidským se to stalo až v tom okamžiku, kdy jedna bystrá hlava objevila, že toto gesto působí ( ) Která z následujících možností obsahuje vedlejší větu stejného druhu, jako je podtržená věta v uvedeném souvětí z úvodního textu? (A) Nedozvěděl se přesně, kdy jeho zpráva dorazila. (B) Jenom ve vzduchu visela otázka, kdy zase přijdou. (C) Z celého rozhovoru je nejdůležitější, kdy přijedete. (D) Nemohu si vzpomenout, kdy jsem knihu ztratil. 23. Ve které z následujících dvojic neobsahují obě slova stejnou předponou? (A) přetvářkou přetrhnout (B) utajením utáhnout (C) předstíráním představa (D) zabývající se zajíc Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 4 Český jazyk 9. třída

5 TEXT K ÚLOHÁM 24 A 25 Markéta Pravdová: Nekonvenční čeština mladých Máte někdy pocit, že ti mladí dnes mluví hrozně, anebo si naopak říkáte, že vám ti staří vůbec nerozumějí? Kdybychom se vrátili o několik generací zpátky, setkali bychom se možná s úplně stejným problémem. Proč vlastně ti mladí mluví jinak? Mluva mládeže není ovlivněna pouze věkem, ale také zájmy a celkovým životním stylem, který se v čase proměňuje, stejně jako se mění mluva sama. V souvislosti s postupným uvolňováním společenských norem se posouvá a často i stírá hranice toho, co je v jazyce tabu a co už je společensky únosné. Tento proces narušování jazykových norem a detabuizace začal nejdříve v literatuře (vzpomeňme na výrazivo dobrého vojáka Švejka) a postupně proniká dokonce i do oblasti veřejných médií. Zvláště televizní pořady typu reality-show umožnily nahlédnout pod pokličku toho, jak se mladí lidé vyjadřují. Ta slova byla mnohem peprnější než oslovení vole, kterým se prý z legrace častovali už pánové Voskovec a Werich a které se již v 50. a 60. letech stalo natolik populárním, že nahradilo výraz čéče (zkrácené člověče ). (Kolektiv autorů, ed. Jitka Saturková: O češtině, Praha 2007) 24. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Do českého jazyka se dostává stále více cizích slov. (B) Vyjadřování mladých je ovlivněno jejich způsobem života. (C) Ve sdělovacích prostředcích se nedbá na kulturu řeči. (D) Oslovení čéče se nejvíce používalo před 2. světovou válkou. 25. Které z následujících slov neobsahuje latinskou předponu de- v takovém významu, jako je tomu u slova detabuizace uvedeného textu? (A) demotivace (B) detoxikace (C) dekorace (D) deregulace TEXT K ÚLOHÁM 26 A 27 Viktor Dyk: Smutná píseň vesnického šprýmaře 26. Kupředu jdeme, je-li vhodná chvíle, vhodná chvíle, jdeme zase zpět. Při kterémkoli tak nás vidím díle: ne zlí, ne dobří. Něco uprostřed. Vábeni věčně vším, co pro nás cizí, jdem šumařiti v chladný pro nás svět. Na půli cesty tato náhle mizí. Ne sví, ne cizí. Něco uprostřed. Zvedneme ruku. Potom zase klesne. Dnes oheň v nás. A zítra zase led. Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne. Ne živí, mrtví ne. Tak něco uprostřed. Na kterou z následujících vlastností především poukazuje uvedený text? (A) na hlubokou trudnomyslnost (B) na opatrnou průměrnost (C) na nedokončování práce (D) na zbytečné cestování 27. Ve které z následujících citací z uvedeného textu není vyjádřen protiklad? (A) Kupředu jdeme... jdeme zase zpět. (B) Dnes oheň v nás. A zítra zase led. (C) Na půli cesty tato náhle mizí. (D) Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne. Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 5 Český jazyk 9. třída

6 TEXT K ÚLOHÁM 28 AŽ 34 Jako všechny vogonské lodi i tahle vypadala spíš jako hrouda než jako produkt technického důvtipu. Ošklivé žluté pahýly a výčnělky, které z ní v neladných úhlech trčely na všechny strany, by jistě pokazily vzhled každé lodi. V tomto případě to však bohužel bylo zhola nemožné. Tvrdí se sice, že na obloze už byly pozorovány i ošklivější objekty, nejsou však spolehliví svědci, kteří by to mohli potvrdit. Pokud byste chtěli vidět něco ošklivějšího než vogonská loď, museli byste vlézt dovnitř a podívat se na některého Vogona. Jestli ale máte všech pět pohromadě, tak právě tohle neuděláte. Průměrný Vogon se totiž nebude dvakrát rozmýšlet a provede vám něco tak nesmyslně hnusného, že si budete přát, abyste se byli nenarodili anebo (pokud vám to pálí) aby se nikdy nenarodil dotyčný Vogon. Průměrný Vogon se nejspíš nebude rozmýšlet ani jednou. Vogoni jsou tvorové primitivní, zarputilí a tupohlaví. Nejsou zrovna stvořeni k. Zkoumání vogonské anatomie odhalilo, že jejich mozek vznikl z těžce deformovaných, nesprávně umístěných dyspeptických jater. To nejlepší, co lze o Vogonech říct, je, že vědí, co mají rádi, a to, co mají rádi, obvykle znamená, že přitom někomu ublíží a příšerně se rozvzteklí. Ze všeho nejvíc neradi mají, když něco nedokončí. A právě tenhle Vogon byl z nejrůznějších důvodů moc nerad, že nedokončil právě tenhle úkol. Byl to kapitán Prostetnik Vogon Jelc z Galaktické rady pro plánování hyperprostorové dopravy. To on měl za úkol demolovat takzvanou planetu Zemi. Zavrtěl monumentálně odporným tělem v nepohodlném, slizkém křesle a zadíval se na obrazovku monitoru, systematicky sledujícího kosmickou loď Srdce ze zlata. Ani trochu ho nezajímalo, že Srdce ze zlata, poháněné nekonečnou nepravděpodobností, byla nejkrásnější a nejpřevratnější loď, jakou kdy kdo postavil. Estetika a technika mu byly španělskou vesnicí, kterou by být po jeho (...) 28. (Adams, D.: Stopařův průvodce galaxií Restaurant na konci vesmíru, Argo, Praha 2002, s Přeložila Jana Hollanová) 32. Které z následujících tvrzení o vypravěči uvedeného textu je pravdivé? (A) Vypravěč popisuje typické vlastnosti Vogonů. (B) Vypravěč nemá Vogony rád a pomlouvá je. (C) Vypravěč tvrdí, že Vogoni nerozumějí technice. (D) Vypravěč zjistil, že Vogoni byli vytvořeni z jater. 29. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Vogoni mají zakrnělý mozek. (B) Vogoni válčí se Zemí. (C) Vogoni jsou omezení. (D) Vogoni se s lidmi zatím nesetkali. 30. Který z následujících výrazů je nejvhodnější doplnit na vynechané místo v uvedeném textu? (A) práci (B) přemýšlení (C) požitkářství (D) rozmnožování 31. Estetika a technika mu byly španělskou vesnicí, kterou by být po jeho (...) Poslední věta uvedeného textu je nedokončená. Která z následujících možností ji nejlépe doplňuje vzhledem k popisu Vogonů v úvodním textu? (A) rád srovnal se zemí. (B) využil jenom pro sebe. (C) nechal klidně na pokoji. (D) rád důkladně prozkoumal. Pokud byste chtěli vidět něco ošklivějšího než vogonská loď, museli byste vlézt dovnitř a podívat se na některého Vogona. Která z následujících možností správně zdůvodňuje pravopis v uvedeném souvětí z úvodního textu? (A) Čárka v souvětí odděluje dvě hlavní věty v poměru slučovacím. (B) Tvar slova byste je chybný, správně by mělo být napsáno by jste. (C) Čárka v souvětí odděluje vedlejší větu příslovečnou a větu hlavní. (D) Ve slově chtěli píšeme měkké i, protože se jedná o shodu s podmětem mužského rodu životného. 33. Ke kterému z následujících funkčních stylů nejspíše patří uvedený text? (A) k publicistickému (B) k populárně naučnému (C) k prostě sdělovacímu (D) k uměleckému 34. Co je hlavním předmětem estetiky, disciplíny, o které se hovoří v uvedeném textu? (A) pravidla chování (B) podstata světa (C) morálka (D) krása Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 6 Český jazyk 9. třída

7 35. od-, zá-, ú-, roz- Který z následujících slovních základů nelze spojit se všemi uvedenými předponami ve smysluplné slovo? (A) loha (B) klad (C) kaz (D) jezd 36. Které z následujících ustálených spojení popisuje prostořekost? (A) Mluvil na půl huby. (B) Vzal ho u huby. (C) Nevidí si do huby. (D) Odtrhnout si od huby. 37. Ve které z následujících jazykových příruček nalezneme hlubší poučení o skladbě? (A) v Pravidlech českého pravopisu (B) ve Slovníku spisovné češtiny (C) ve Slovníku synonym (D) ve Stručné mluvnici české 38. Které z následujících tvrzení není pravdivé? (A) Nářečí je specifická forma nespisovného jazyka rozšířená na určitém území, například na Moravě, v Podkrkonoší. (B) Za dlouhá staletí byl český jazyk důkladně prozkoumán; jazykověda se nyní soustřeďuje na slova počítačová. (C) Funkčně nejvyšší, závazný útvar našeho národního jazyka češtiny je spisovná čeština. (D) Vedle živých jazyků a jazyků mrtvých existují také jazyky umělé, například esperanto. 39. Číslovka tři v různých evropských jazycích: česky rusky polsky německy anglicky francouzsky italsky latinsky estonsky maďarsky tři tri trzy drei three trois tre tres kolm három Které z následujících tvrzení o evropských jazycích je pravdivé? (A) Maďarština vznikla z jiného jazykového základu než většina evropských jazyků. (B) Angličtina se vyvíjela zcela nezávisle na ostatních evropských jazycích. (C) Český jazyk položil základy ve vývoji dalších slovanských jazyků. (D) Většina evropských jazyků vznikla z latiny. 40. Které z následujících slov je antonymem ke slovu premiéra? (A) epilog (B) repetice (C) derniéra (D) kompozice Scio 2012 Tento test je určený výhradně pro použití 7 Český jazyk 9. třída

8

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: HEFQXHIF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Pravopis a mluvnice

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: TPRYOSY) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Sloh a literatura / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba / Porozumění

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax:

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný?

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? Zadání testu 1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? a) bude chtíti b) chcu c) byste chtěli d) chtějí 2) Kterým z následujících způsobů je utvořeno slovo zahradní?

Více

Základní větné členy - opakování

Základní větné členy - opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Přechodníky Ročník 9. 3. 5. 4. 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

UKÁZKOVÝ TEST do primy ve školním roce 2014/2015 Český jazyk

UKÁZKOVÝ TEST do primy ve školním roce 2014/2015 Český jazyk Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola 1. Která věta je napsaná správně? A) Vojáci nám o tom vyprávěly. B) Trpaslíci přiběhli za Sněhurkou. C) Na jaře se slavíci rozezpívaly. D) Sojky vylétli

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Český jazyk 9. ročník

Český jazyk 9. ročník Český jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: HIMTQVQ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Větná skladba / Pravopis a mluvnice / Porozumění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více