INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, Moravská Tebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová"

Transkript

1 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, Moravská Tebová Identifikátor školy: Termín konání inspekce: , 19., duben a kvten 2005 j: Signatura J4-1027/ oj4cy129

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola sdružuje základní školu (dále ZŠ) a školní družinu, jsou umístny v jednom areálu ve stedu msta. ZŠ je úplná, ke dni 14. dubna 2005 zde bylo zapsáno 344 žák prvního až devátého roníku v 15 tídách. Vtšina žák je místních, asi 25% dojíždí z okolních obcí. Stravování žák je zajištno v nedaleké školní jídeln integrované stední školy. PEDMT INSPEKCE personální a materiáln-technické podmínky vzdlávání v základní škole vzhledem k pijatému vzdlávacímu programu, zejména s ohledem na sledované pedmty prbh a výsledky vzdlávání ve vyuovacích pedmtech eský jazyk, matematika, prvouka, hudební výchova na prvním stupni, eský jazyk, nmecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, djepis, obanská výchova na druhém stupni základní školy vzhledem k pijatému vzdlávacímu programu PERSONÁLNÍ A MATERIÁLN-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDLÁVÁNÍ V základní škole psobí 22 pedagogických pracovník. Pedmty jsou pidleny podle odborné kvalifikace, zájmu vyuujících o pedmt, zkušeností a píbuznosti k vystudovanému oboru. Na prvním stupni zajišuje pevážnou ást výuky 7 vyuujících, jedna z nich nespluje podmínky odborné kvalifikace. Na druhém stupni vyuují nkteré pedmty pedagogové bez odborné kvalifikace i píslušné zpsobilosti pro daný pedmt (ze sledovaných pedmt jsou to cizí jazyky). Plán práce školy pro letošní školní rok je rámcový, vtšinu chystaných akcí zachycují msíní plány. Vyuující pedkládají v dostaujícím asovém pedstihu editelce školy své podnty pro vytvoení týdenního plánu, který je upesnním plánu msíního. Informace jsou uitelm pedávány osobn. Informace s dlouhodobou platností jsou zveejnny na školních nástnkách ve sborovn a na chodb školy i v záznamech z pedagogické rady. Poradními orgány editelky školy jsou pedagogická rada, dtská rada školy, metodické sdružení a pedmtové komise. Rada školy vzniká práv v tomto školním roce. Pedmtové komise se zabývají nejen materiálními podmínkami, ale i pomocí zaínajícím pedagogm, hodnocením a seznamováním ostatních s poznatky z absolvovaných seminá. Jejich práce se nezamuje na strategie dosahování cíl vyplývajících z nového školského zákona. editelka se svou zástupkyní kontrolují prbh výuky. Také další vedení školy zajišují spolenými silami, kompetence nemají rozdleny, domlouvají se spolu a pracují spolen. Ke své ídící práci využívá vedení školy vhodných podprných materiál z rzných vzdlávacích akcí a z internetu. Vzájemné hospitace uitel provádny nejsou, chybí tak pedávání zkušeností a nápad v praxi. Vyuující se dále vzdlávají, akce navštvují dle poteb a dostupnosti. Prostory ZŠ se nacházejí ve stedu msta, pesto mimo rušnou dopravu. Prostorové podmínky jsou vzhledem k potu žák a ke zvolenému vzdlávacímu programu dostaující.výzdoba chodeb a ueben prvního stupn pracemi žák je vkusná. Na prvním stupni jsou tém

3 všechny uebny (krom jedné) vybaveny novým žákovským nábytkem, jeho výška vždy neodpovídala výšce žák. Na druhém stupni jsou k výuce sledovaných pedmt využívány kmenové uebny jednotlivých tíd, žáci se však v uebnách stídají, neustále pecházejí, nemají tak možnost vytvoit si své prostedí, které jim bude blízké a poskytne jim pocit vtší jistoty a bezpeí. Také pro vyuující je obtížnjší vytvoit podntné prostedí pro výuku nkterých pedmt, protože žáci se uí nap. v nkterých hodinách nmeckého jazyka pokaždé v týdnu v jiné uebn. Uebny byly vtšinou isté, vybavené vhodným žákovským nábytkem. Ve škole je k dispozici dostaující množství základních pomcek k výuce. Nadstandardní vybavení výpoetní technikou je uiteli a žáky využíváno nejen v pedmtu informatika. Pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami jsou využívány nejastji kopírované materiály a bžné speciální pomcky. Poizování nových pomcek a materiálu závisí na požadavcích uitel dle poteb výuky (nejdéle do 30. kvtna pedkládají vedení školy své požadavky) a objemu pidlených finanních prostedk. Vedení školy plánuje další doplování a obnovu uebních pomcek, pro nejbližší období zejména pokraování výmny žákovského nábytku a zavedení internetu do tíd. Personální podmínky i materiáln-technické podmínky vzdlávání jsou velmi dobré. PRBH A VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ Vzdlávací programy Škola pracuje podle vzdlávacího programu Základní škola vetn úprav a dodatk. Uební plán a výuka ve sledovaných pedmtech podle rozvrh hodin byly v souladu se zvoleným vzdlávacím programem. Probíraná témata ve sledovaných hodinách odpovídala uebním osnovám zvoleného vzdlávacího programu. Dokumentace vedená školou (vetn dokumentace integrovaných žák) je ádn vedena a je prkazná. V rozvrhu hodin jsou vyuovací hodiny azeny s ohledem na výkonnostní kivku žáka bhem dne. Pestávky mezi vyuovacími hodinami odpovídají délkám povoleným platnými právními pedpisy. Školní ád s pílohou Kritéria pro hodnocení a klasifikaci žák, odpovídá platné legislativ. O svých dtech se mohou rodie informovat na schzkách s uiteli tikrát za rok, bhem Dne otevených dveí, ukázkových hodin na prvním stupni, nebo kdykoli v prbhu školního roku. Dležité zprávy jsou žákm zapisovány do deník a žákovských knížek. Škola se snaží o prevenci sociáln-patologických jev zejména nabídkou innosti v zájmových útvarech, které vedou vyuující školy, zajišováním pednášek a besed, návštvami K-centra ve Svitavách, poádáním akcí pro obyvatele obce. Ze záznam v katalogových listech žák bylo zejmé, že nkteí z vyuujících nedoceují význam kladné motivace a asto se uchylují k udlování kázeských opatení. Matematika, eský jazyk, prvouka a hudební výchova na prvním stupni Výukové cíle sledovaných hodin byly pimené, zohledovaly aktuální stav žák ve tídách. Se žáky se specifickými vzdlávacími potebami vyuující pracují podle individuálních vzdlávacích plán. Ve vtšin hodin uitelé používali vhodné názorné pomcky (nástnné obrazy, mapy, karty s ísly, obrazy hudebních nástroj, encyklopedie, teplomr). V hodin hudební výchovy byl

4 využit radiomagnetofon. Organizace sledovaných hodin byla vtšinou promyšlená, pokyny uitel jasné a žákm srozumitelné. Vnitní lenní hodin bylo úelné a systematické. Uitelé vyvozovali nové uivo na základ probraných fakt, dostatek asu vnovali jeho upevování a procviování, vedli žáky k ovování správnosti výsledk. asto uplatovali innostní formy výuky s aktivním zapojením žák, volili pevážn pestré metody práce s astým stídáním jednotlivých inností. Aktivitu a zájem o výuku prbžn podncovali soutžemi a hrami. Žáci obas ešili praktické úlohy, pi nichž využili mezipedmtové vztahy. Pi výuce hudební výchovy uitelka rozvíjela zájem žák o zpv a hudbu, zohledovala jejich individuální nadání. Ve vtšin hodin byly zaazeny pohybov-relaxaní ásti. Ve všech hodinách byly využívány motivaní prvky jak v úvodních ástech, tak i v jejich prbhu. Motivace byla vesms pimená vku žák, plynule vycházela z námtu uiva a cíle hodin. Uitelé provádli prbžnou kontrolu a hodnotili, piemž vtšinou pevládalo pozitivní hodnocení. Opakování uiva bylo pimené a smysluplné. Ve vtšin hodin nechyblo závrené zhodnocení práce. Komunikace vyuujících byla vlídná a trplivá, ve všech hodinách pevládala pátelská atmosféra. Ve vtšin hodin byl žákm dán prostor pro vlastní vyjádení, byla vítána diskuse k dané problematice. Ve všech sledovaných hodinách byla dodržována pravidla slušného chování. Prbh a výsledky vzdlávání ve sledovaných pedmtech na prvním stupni byly velmi dobré. eský jazyk, obanská výchova a djepis na druhém stupni Stanovené cíle byly obvykle pimené a zohledovaly aktuální stav ve tíd. Uivo navazovalo na pedcházející témata. Na sledované hodiny byli uitelé velmi dobe pipraveni. Dlouhodobé plánování je funkní, jsou zpracovány asov-tematické plány. Výuka byla po odborné stránce správná ve všech sledovaných hodinách. Hodiny všech pedmt tohoto bloku probíhaly v kmenových uebnách rzných tíd (aktuáln volných). Prostory byly esteticky velmi pkn upravené. Ve vtšin ueben visely na stnách pehledy pro rzné pedmty (djepis, matematika, zempis) nezávisle na obsahu sledovaných hodin. V hodinách eského jazyka byly uební pomcky a doplující literatura využívány vždy. Uitelky využívaly krom uebnic i jazykové píruky (slovník spisovné eštiny, pravidla eského pravopisu), adu pracovních list a dalších kopírovaných text. ást jedné z hodin probíhala v poítaové uebn (velmi efektivní procviování pomr mezi souadn spojenými hlavními vtami). V nkterých hodinách djepisu bylo využíváno také pracovních list a kopírovaných materiál, historických map a atlas. V hodinách eského jazyka a v nkolika hodinách djepisu pevažovaly innostní formy práce, uitelky využívaly i kooperace ve skupinách a asto zamstnávaly žáky konkrétními innostmi, které smovaly k pochopení uiva a osvojení návyk a kompetencí podle cíle a zamení hodiny. V nkterých hodinách djepisu a v hodinách obanské výchovy byla upednostována frontální výuka, bez výraznjší aktivizace a zapojení žák prostednictvím samostatné práce a aktivních inností. Výuka obvykle navazovala na pedchozí uivo kontrolou znalostí a dovedností. Uitelé vtšinou dodržovali základní strukturu vnitního lenní hodiny, obvykle nechybl závr, zhodnocení práce a shrnutí uiva. Pouze ojedinle byly hodiny petahovány do pestávky. Uitelé se zpravidla snažili využívat i mezipedmtové vztahy. Komunikaní dovednosti byly rozvíjeny zejména v hodinách eského jazyka a nkterých z hodin djepisu.

5 Žáci byli vtšinou vhodn motivováni, pedevším ve vstupní ásti hodiny. Prbžná motivace a aktivizace se objevovala v hodinách eského jazyka a v jedné z hodin djepisu. Žáci respektovali dohodnutá pravidla komunikace. Ve vtšin sledovaných hodin mli možnost projevit svoje názory. Hodnocení se objevovalo pevážn verbální a kladné. Uitelé projevovali taktní a citlivý pístup k žákm. Prbh a výsledky vzdlávání na druhém stupni v eském jazyce byly vynikající, v djepise velmi dobré a v obanské výchov dobré. Anglický jazyk, nmecký jazyk a ruský jazyk na druhém stupni Krom povinných pedmt anglický jazyk a nmecký jazyk si žáci 7. a 8. roníku mohou zvolit zaazení do volitelného pedmtu ruský jazyk. Více než polovina z nich této možnosti v letošním školním roce využila. Vyuující mli vtšinou hodiny promyšlené, výukové cíle stanovené pimen vku i dovednostem a schopnostem skupin. Individuální vzdlávací poteby a možnosti žák nebyly vždy zohledovány v nkterých hodinách anglického jazyka. Chybjící vzdlání uitel pro cizí jazyk mlo vliv na prbh výuky anglického jazyka a to zejména po stránce metodické. V pedmtech nmecký jazyk a ruský jazyk nebyl zaznamenán vliv chybjícího vzdlání vyuující. Uebny nebyly podntn vybaveny ani gramatickými pehledy a výukovými mapami, ani nebyly zaznamenány vystavené práce žák. Klasické uspoádání sezení žák dokázali nkteí vyuující v prbhu hodiny mnit pro zvýšení míry jejich vzájemné komunikace. Dostaující materiální podpora v nkterých ze zhlédnutých hodin pispívala k názornosti výuky a k motivaci žák k práci. Chyblo využití žákovských slovník. Žáci vtšinou navazovali na své znalosti a zkušenosti. Pestejší vyuovací metody byly uplatovány zejména v hodinách nmeckého jazyka a hodinách ruského jazyka, kde byla volena i vhodnjší forma. asto zaazovala uitelka sborové mluvení, písn, íkanky. Aktivita žák byla po celou dobu výuky znaná a projevovali svj zájem a radost z práce. V hodinách anglického jazyka byla asto zaazována práce v interakci vyuující - žák, jen obas byla uplatována práce žák ve dvojicích. Zejména v hodinách nmeckého jazyka a ruského jazyka mli žáci možnost relaxace pi zmnách místa práce, pi zaazených hravých formách. V tchto hodinách využila vyuující také více motivaních prostedk. Všichni vyuující vytváeli ve tídách píjemnou atmosféru. Vhodn bylo využíváno více komunikace ústní než písemné. Komunikativní dovednosti žák však byly rozvíjeny v anglickém jazyce mén s ohledem na zvolené formy práce. Kladem bylo, že všichni vyuující vedli práci v hodin pevážn v cizím jazyce. V hodinách vyuující hodnotili práci žák, nevyužili jejich sebehodnocení a vzájemného hodnocení, asto ani zhodnocení práce v závru vyuovací hodiny. astou chybou zejména v nkterých hodinách anglického jazyka bylo, že ústní korekci chyb provádli jen vyuující, nezapojovali žáky. Prbh a výsledky vzdlávání na druhém stupni v anglickém jazyce byly dobré, v nmeckém jazyce a ruském jazyce vynikající. Výsledky vzdlávání zjišované školou Výsledky výuky jsou hodnoceny na jednáních pedagogické rady. Zptnou vazbu o kvalit vyuování poskytuje umisování žák v soutžích a výsledky pijímacího ízení ke studiu ve stedních školách. Ke zjišování výsledk vzdlávání využívá škola i komern vydávaných srovnávacích test a test CERMAT zadávaných žákm v 5., 7. a 9. roníku.

6 Spokojenost s prací školy a výsledky výuky zjišuje vedení školy také pomocí dotazník pro žáky 9. roníku a rozhovory s rodii. Hodnocení pr bhu a výsledk vzdlávání Prbh a výsledky vzdlávání ve sledovaných pedmtech byly celkov velmi dobré. DALŠÍ ZJIŠTNÍ V letošním školním roce uspoádala škola okresní kolo olympiády v nmeckém jazyce. Jedna žákyn školy postoupila do kola krajského. Úspšní jsou žáci školy také v tlovýchovných, pírodovdných a recitaních soutžích. Škola je lenem ekologického sdružení TEREZA, KONIKLEC, úastní se projekt Kyselý déš a Ozon. Škola má vlastní webové stránky, kde prezentuje úspchy svých žák i zmny v organizaních záležitostech týkajících se práce školy. Žáci školy využívají vybavení školy výpoetní technikou a vytváejí vlastní internetové noviny, kde prezentují své píspvky. Krom cizích jazyk v rámci vyuovacích pedmt nabízí škola žákm práci v zájmových útvarech ruský jazyk a francouzský jazyk. VÝET DOKLAD, O KTERÉ SE INSPEKNÍ ZJIŠTNÍ OPÍRÁ 1. Rozhodnutí o zaazení do sít škol, pedškolních zaízení a školských zaízení j. 1255/95-00 ze dne 22. bezna Rozhodnutí o zmn zaazení do sít škol, pedškolních zaízení a školských zaízení j / ze dne 10. ledna Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V3-01 podle stavu k 30. záí Katalogové listy žák školy - školní rok 2004/ Tídní výkazy - školní rok 2004/ Kopie doklad o vzdlání hospitovaných pedagogických pracovník 7. Plán práce školy ve školním roce 2004/2005 schválený na pedagogické rad dne 1. záí Plán práce školy na msíc leden Msíní plán na únor Plán bezen - duben 11. Týdenní plány na týden roku Zprávy ze schzky pedmtové komise cizích jazyk ze dn 15. íjna 2004 a 28. února 2005, 13. Zápisy z pedagogické rady ze dn 30. ervna, 26. srpna, 30. srpna, 1. záí, 16. íjna 2004 a 6. a 24. ledna, 14. a 21. bezna Hospitaní záznam editelky školy - 5 záznam z hospitací v hodinách cizích jazyk ve školním roce 2004/ Vzdlávací program Základní škola, schválený MŠMT R pod j /96-2, vetn úprav a dodatk j /98-22

7 16. Tídní knihy vedené ve školním roce 2004/ Tídní knihy ze školního roku 2003/ Dokumentace integrovaných žák 19. Záznamy o práci ve volitelném pedmtu ruský jazyk 7. roník 20. Záznamy o práci ve volitelném pedmtu ruský jazyk 8. roník 21. Záznamy o práci v zájmových útvarech ruský jazyk 9. roník, francouzský jazyk 8. roník, francouzský jazyk 9. roník 22. Rozvrh hodin podle tíd platný ve školním roce 2004/ Školní ád s úinností od 6. ledna 2005 s pílohou Kritéria pro hodnocení a klasifikaci žák 24. Inspekní zpráva ŠI j / ze dne 31. ledna Výroní zpráva 2003/2004 ze dne 31. srpna Výbr ze žákovských knížek hospitovaných tíd 27. Výbr ze žákovských sešit hospitovaných tíd 28. asov-tematické plány uiva hospitovaných pedmt ZÁVR Personální obsazení školy je na velmi dobré úrovni, problémem zstává zejména doplnní odborné kvalifikace vyuujících cizích jazyk. Vedení školy zjišuje vdomosti a názory žák nejen pomocí rzných test, ale i zadáváním dotazník nejstarším žákm školy. Velmi dobré materiální zázemí je v rámci finanních možností stále doplováno. Kvalitní vybavení školy výpoetní technikou slouží žákm i mimo bžnou výuku. Ve sledovaných pedmtech mli žáci k dispozici dostatek vhodných uebnic i dalších pomcek. Nevhodnost pecházení žák druhého stupn tém na každou hodinu do jiné uebny je zejmá. Kvalita vzdlávání žák mla u rzných vyuujících rozdílnou úrove. Rezervy byly zejména v uplatování efektivních forem práce. Styl výuky byl pouze ásten ovlivnn chybjící odbornou kvalifikací pímo k výuce nkterých sledovaných pedmt, více závisel na osobnosti uitele. Uební osnovy školou zvoleného vzdlávacího programu byly respektovány. Petrvávají nkterá pozitiva zjištná pi minulé inspekci ve škole - pestrá nabídka zamstnání žák v dob mimo výuku, dobe vybavená uebna výpoetní techniky. Hodnotící stupnice: vynikající velmi dobrý dobrý (prmrný) vyhovující nevyhovující Složení inspekního týmu a datum vyhotovení inspekní zprávy Inspekní tým Titul, jméno a píjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Jana Richterová Richterová, v.r.

8 lenka týmu PaedDr. Marta Hunalová M. Hunalová, v.r. lenka týmu Dagmar Masopustová Masopustová, v.r. lenka týmu Eva Nováková Nováková, v.r. len týmu Mgr. Pavel Skokan Skokan, v.r. Ve Svitavách dne 31. kvtna 2005 Razítko Dle 174 odst. 13 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), mže editel školy podat pipomínky k obsahu inspekní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím pevzetí na adresu pracovišt vedoucí inspekního týmu, tj. eská školní inspekce, Milady Horákové 10, Svitavy. Inspekní zprávu spolen s pipomínkami a stanoviskem ŠI k jejich obsahu zasílá ŠI zizovateli a školské rad, inspekní zpráva vetn pipomínek je veejná. Datum a podpis editelky školy stvrzující projednání a pevzetí inspekní zprávy Datum: Razítko editelka školy nebo jiná osoba oprávnná jednat za školu Titul, jméno a píjmení Mgr. Jaroslava Skácelíková, editelka školy Podpis J. Skácelíková, v.r. Další adresáti inspekní zprávy Adresát Datum odeslání inspekní zprávy Podpis píjemce nebo j. jednacího protokolu ŠI Zizovatel 15. ervna 2005 J4-1027/ Školská rada 15. ervna 2005 J4-1027/ Pipomínky editelky školy Datum j. jednacího protokolu ŠI Text Pipomínky nebyly podány.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí U Dvora 745, 561 51 Letohrad Identifikátor školy: 600 104 192 Termín konání

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kadaň. Pionýrů 1102, okres Chomutov. Pionýrů 1102, Kadaň, PSČ 432 01. Identifikátor školy: 600 077 446

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kadaň. Pionýrů 1102, okres Chomutov. Pionýrů 1102, Kadaň, PSČ 432 01. Identifikátor školy: 600 077 446 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kadaň. Pionýrů 1102, okres Chomutov Pionýrů 1102, Kadaň, PSČ 432 01 Identifikátor školy: 600 077 446 Termín konání inspekce: 20.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Verneřice, okres Děčín Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice Identifikátor školy: 600 076 393 Termín konání inspekce: 14. 16. duben

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opatovec, okres Svitavy Opatovec 119, 568 02 Svitavy Identifikátor školy: 600 100 324 Termín konání inspekce: 5. - 10. leden

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více