V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok."

Transkript

1 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S (m ] - růtočný růřez, w [m/s] - střední růtočná rychlost, M [kg] - hmotnost tekutiny, ρ [kg/m 3 ] - hustota tekutiny Při časově roměnném (nestacionárním) růtoku je objemový okamžitý růtok dv dt Objem rotečeného množství kaaliny za určitý čas je definováno V t t1 dt Integrační měřicí řístroj, který ostuně indikuje hodnoty měřené veličiny nahromaděné za určitý čas, se nazývá měřič. Při měření růtoku tekutiny je nutno resektovat stavové veličiny tekutiny v místě měření. U kaalin ři rovozních tlacích do 3 MPa je hustota závislá na telotě kaaliny. U lynů je nutná ři měření objemového nebo hmotnostního růtoku řeočítávat rovozní stav lynu na vztažný stav, ro který byl řístroj navržen. Vztažným stavem je většinou tzv. normální stav 5 definovaný arametry ϑ 0 0 C, P0 1,13 10 Pa. 1

2 Pro suché lyny lze většinou ři. normálním rovozním stavu lynu oužít ro řeočty na rovozní stav stavové rovnice lynu. Potom ro objem ři vztažném stavu dostaneme V 0 V T 0 0 T kde [Pa] T [K] jsou rovozní hodnoty tlaku a teloty. Pro vlhký lyn, řehřátou a mokrou nebo sytou áru je nezbytné oužít ro řeočty termodynamických tabulek, diagramů nebo jen řibližných emirických vztahů, které latí jen ro úzký rozsah hodnot stavových veličin. Přístroje na měření růtoku se nazývají růtokoměry. Dle rinciu měření je rozdělujeme na objemové, rychlostní (dynamické a elektrické), růřezové a seciální Objemové růtokoměry Objemové růtokoměry jako jediné oužívají římé metody měření, tj. vyhodnocují římo objem. Objemových růtokoměrů lze oužít jako etalonů ro měření růtoku a cejchování jiných růtokoměrů. Používají se jako řesné řístroje ro měření růtoků růmyslových kaalin, jejichž objemový růtok má rozsah 0-1 l/min až ) 1/min. Konstrukce těchto řístrojů je různá. Solečným rinciem je cyklické lnění a vyrazdňování několika komor ostuně tak, aby růtok měřidlem byl lynulý a měření sojité. Údaj objemového růtoku je ak odvozen z očtu nalňovacích cyklů za jednotku času. Relativní chyba měření těchto růtokoměrů v měřicím rozsahu je odle rovedení 0,3 až 1 %. Obr. 8.1 Funkce objemového růtokoměru

3 Funkce kroužkového růtokoměru je znázorněna na obr.8.1. Kroužkový růtokoměr se skládá ze dvou souosých válců, tvořících odměrnou komoru, a rstencového ístu. Píst se smýká vlivem roudícího média smýká o vnitřním válci v odměrné komoře a uvádí do rotačního ohybu osu válce, která otáčí indukčním snímačem otáček. Komora je rozdělena na odměrný rostor vně ístu V1 a uvnitř ístu V. Oba rostory se střídavě lní a vyrazdňují během jedné otáčky ístu. 6.. Rychlostní růtokoměry Základní vlastností rychlostních růtokoměrů je neřímé vyhodnocení růtoku z rychlosti roudění z rovnic ro stacionární růtok. Průtokoměry založené na dynamickým účinku roudu Základním rvkem těchto řístrojů je soustava loch usořádaných tak, že rotékající tekutina uvádí tuto soustavu (tzv. rotor) do rotačního ohybu. Podrobný rozbor těchto růtokoměrů, odvozený z Eulerovy turbinové rovnice, by řesáhl rozsah těchto řednášek. Ve zjednodušeném ojetí lze nasat vztah ω K S kde ω je úhlová rychlost otáčení rotoru, K konstanta daná konstrukcí řístroje a S skluz. Skluz je římo úměrný zatěžovacímu momentu rotoru, neřímo úměrný objemovému růtoku a ro oblast turbulentně-laminárního roudění je funkcí Reynoldsova čísla. Reynoldsovo číslo dává do souvislosti setrvačné síly a viskozitu (tedy odor rostředí v důsledku vnitřního tření). Pomocí toho čísla je možné určit zda je roudění tekutiny laminární a nebo turbulentní (ro Re > 10 3 ). Čím je Reynoldsovo číslo vyšší, tím nižší je vliv třecích sil částic tekutiny na celkový odor. Nař. tok krve v aortě má Re 10 3, letadlo Re 10 7, velká loď Re 5x10 9. Představiteli tohoto rinciu jsou turbinkové růtokoměry. Minimálního momentového zatížení je dosaženo jednak odstraněním mechanických řevodů včetně sojek a jejich nahrazení bezdotykovým imulsním snímáním otáček, jednak zavedením safírových kluzných ložisek ke snížení tření. Příklad usořádání je na obr.8.. Obr. 8. Turbinkový růtokoměr (1- turbinka - magnet 3- cívka) Linearita turbinkových růtokoměrů je 0,1 % až 0,5 %. Světlost otrubí je v rozmezí 3 až 1000 mm. Provozní odmínky tlak až 50 MPa, telota -00 C až +700 C). 3

4 Imulsní snímání otáček je znázorněn na obr.8.3. Využívá se roměnného magnetického odoru mezi rotujícími loatkami z feromagnetického materiálu a magnetem, umístěným ve snímací cívce mimo nemagnetickou trubici růtokoměru. Imulsy jsou dále zesíleny a tvarovány na obdélníkový růběh. Konstanta turbinkových růtokoměrů je dána vztahem K f kde f je frekvence imulsů. Obr. 8.3 Imulzní snímání otáček Konstanta je vždy číslo necelé (nař. K,785 im/l) a navíc má výrobní roztyl. Pro vyhodnocení celkového rotečeného množství je nutné oužít čítače s nastavitelnou ředvolbou (obr.8.3). Po dosažení ředvolbou nastaveného očtu imulsů vyšle čítač imuls odovídající celočíselné dekadické hodnotě objemu. Pro měření růtoku se oužívá řevodníku frekvence ss naětí. Obr. 8.4 Vyhodnocovací člen turbinkového růtokoměru Rychlostní růtokoměry elektrické Indukční růtokoměry využívají rinciu Faradayova zákona. Proudící kaalinu, jejíž měrná vodivost mé větší hodnotu než 1 us/cm, si můžeme ředstavit jako aralelně řazená vodivá vlékna, která rocházejí rychlostí w magnetickým tokem Φ orientovaným kolmo k 4

5 vektoru rychlosti (obr.8.5). Většinou se oužívá střídavého buzení, které zamezí olarizaci elektrod a je vhodnější z hlediska vyhodnocení magnetické indukce a výstuního naětí. Potrubí snímače musí být tedy z materiálu magneticky i elektricky nevodivého. Z. Maxwelova zákona a z obr. 8.5 a bude ro indukční růtokoměr latit dφ r r U + ( w B) D U e + U w dt Obr. 8.5 Princi indukčního růtokoměru Pokud usořádáme řívody ke snímacím elektrodám tak aby magnetický tok F nerotínal lochu uzavřené smyčky, tedy Φ 0, otom Ue 0 a latí U w wbd Dosadíme-li za rychlost ze vztahu ro stacionární růtok U w 4B wbd Q πd V K Q V QV w, dostaneme S Konstanta K resektuje další vlivy, jako nehomogennost ole, vliv vodivého rostředí kolem teoreticky uvažovaného vlákna aj. Za jistých ředokladů lze dosáhnou toho, že údaj řístroje nezávisí na tvaru rychlostního rofilu. Z rozboru indukčního růtokoměru je atrné, že je nutno zajistit konstantní indukci a vysoký vstuní odor následného řevodníku. Protože říkon elektromagnetu je značný, je vliv kolísání indukce B řešen komenzací mimo vlastní snímač v následném řevodníku. Současně s touto komenzací se rovádí komenzace vlivu zbytkového naětí Ue neboť odmínku Ue 0 nelze zcela slnit. Výhodou indukčních růtokoměrů je to, že ři měření nevzniká tlaková ztráta a že údaj není závislý na změnách stavových či fyzikálních vlastností měřené kaaliny. Technická data : linearita 0,5 % sodní mez srávnosti 1 % rozsah oužití : D 3 až 000 mm, w 0,5 až 50 m/s, až 1000 m 3 /s. 5

6 Ultrazvukové růtokoměry nemají odobně jako indukční růtokoměry ohyblivé součástky a jsou vhodné ro neřímé měření růtoku kaalin. Lze je oužít ro kaaliny silně znečištěné, agresivní, i ro roztavené kovy. Princi metody sočívá v tom, že rychlost roudící kaaliny zůsobuje řírůstek nebo úbytek rychlosti šíření ultrazvuku v kaalině odle toho, šíří-li se ultrazvuk ve směru nebo roti směru roudění. Aby se odstranil vliv teloty, tlaku a jiných vlastností kaaliny na řesnost měření, oužívá se tzv. diferenciálního usořádání měničů (obr.8.6). Obr. 8.6 Ultrazvukový růtokoměr Z imulsního generátoru G1 se řes vysílací měnič V1 vyšle krátkodobý imuls v čase t1. V čase t tento imuls doadne na řijímací měnič P1. Naětí z měniče se o zesílení zesilovačem Z1 řivede oět na generátor G1, který oět vyšle imuls atd. Časový interval mezi dvěma o sobě následujícími imulsy je t t t1 l c + w kde c je rychlost ultrazvuku v klidné, tj. neroudící kaalině, w rychlost roudící kaaliny. Frekvence imulsů je dána f 1 c + w l 6

7 c w Pro druhý obvod složený z G, V P, Z latí obdobně f. Pro rozdíl kmitočtů získaný l w ve směšovači S o odfiltrování součtové frekvence latí f f1 f. l Pro objemový růtok za ředokladu rovnoměrné rychlosti v celém růřezu (řibližně slněno ro turbulentní roudění) latí πd w 4 lπd 8 f k f Rychlost roudění w je tedy vyhodnocena nezávisle na rychlosti ultrazvuku Měření růtoku omocí škrticích orgánů Měření růtoku tekutin se v tomto říadě řevádí na měření tlakového rozdílu řed škrticím orgánem a za ním. tento tlakový rozdíl je mírou změny tlakové energie v kinetickou (obr.8.7). Obr.8.7 Průběh roudnic a tlaku u škrticího orgánu Obecný tvar rovnice škrticího orgánu je πd α ε 4 ρ ( ) 1 kde α je tzv. růtokový součinitel škrticího orgánu, ε součinitel exanze-u kaalin ε1. Veličina z je tlaková ztráta, která má být co nejmenší. V říadě lynů je otřeba rovádět korekci na změnu tlaku a teloty odle stavové rovnice. Tedy měřit telotu roudícího média a tlak v otrubí a těmito veličinami korigovat hodnotu z řevodníku tlaková diference naětí. V raxi se oužívají normalizované škrticí orgány - normovaná clona, dýza a Venturiho dýza. Normovaná clona je v energetice nejčastěji oužívaným škrticím orgánem, rotože je nejjednodušší a nejlacinější. 7

8 Obr.8.9 Škrticí orgány a) normovaná clona b) normovaná dýza c) zkrácená Venturiho dýza d) čtvrtkruhová dýza Normovaná dýza je řesnější, ale dražší než clona. Je vhodná ro měření růtoku áry o vysokých tlacích ( > 10 MPa) a telotách, jež řicházejí v úvahu v moderních elektrárnách a ři nichž u normované clony dochází k otuení ostré hrany Normovaná Venturiho dýza se oužívá v rovozech, kde je hlavním ožadavkem malá hodnota tlakové ztráty. Dle rovedení se Venturiho dýzy dělí na normální a zkrácenou. Čtvrtkruhová dýza je vhodná ro měření viskózních kaalin nebo kaalin roudících malou rychlostí. Tento škrticí orgán je vhodný i ro znečištěné toné oleje Seciální růtokoměry Mezi seciální růtokoměry se zařazují ředevším růtokoměry anemometrické, lováčkové a vírové, které jsou dále osány. Anemometrické růtokoměry využívají závislosti koeficientu řestuu tela na rychlosti roudění. Tedy ohřáté tělísko vložené do roudícího média je ochlazováno tím více, čí je rychlost média větší. Tyto sondy jsou vhodné nejen ro měření rychlosti lynů, ale i kaalin, a to v širokém rozsahu rychlostí 10 cm/s až 100 m/s. Čidlem anemometru je telotně závislý odor, který je tvořen buď nanutým kovovým drátkem (Pt nebo Ni) mezi dvěma držáky (obr.8.10), nebo tenkou vrstvou niklu nanesenou na křemíkovém tělísku. Kromě čidel z kovových materiálů se oužívají čidla olovodičová (NTC termistory). Obr Drátkový snímač 8

9 Drátek nebo vrstva kovu jsou elektricky vyhřívány na telotu 500 C C. Pro energeticky vyvážený stav latí R ϑ I α S ( ϑ ϑ ) s kde Rϑ je odor žhavené sondy, I roud rocházející sondou, α součinitel řestuu tela, ϑs telota sondy a ϑ telota roudícího lynu. Protože součinitel α je funkcí mnoha fyzikálních vlastností tekutiny (hustoty, viskozity, rychlosti roudění, teelné vodivosti aj.), je rovnice rakticky neoužitelná. Exerimentálně bylo zjištěno, že latí vztah R R S ϑ S ϑ R I A + Bw 1 m kde R je odor nežhavené sondy ři telotě média ϑ, A, B, m jsou konstanty. Nejčastěji oužívaným zaojením je anemometr s konstantní telotou čidla, tj. s konstantní hodnotou R Sϑ (obr.8.11). Toho se dosahuje vysokou telotou ϑ s sondy, kdy jsou změny teloty a tedy i odoru R Sϑ vlivem roudícího média zanedbatelné. Mírou rychlosti roudění je ak roud I rocházející sondou a o zracování v řevodníku naětí U a U 3. Obr Anemometr (L - linearizační člen) Plovákový růtokoměr (rotametr), znázorněný na obr.8.1, je růtokové měřidlo, skládající se ze skleněné kónické trubice svisle uložené a nahoru se rozšiřující 1, v níž se vznáší lovák, unášený roudem měřené tekutiny. Výška olohy lováku h odovídá růtočnému množství tekutiny a odečítá se římo ze stunice na stěně trubice. Pro řevod na elektrický signál je možné oužít indukčnostního snímače zaojeného do můstku, jehož jádro je mechanicky sojeno s lovákem. 9

10 Obr. 8.1 Plovákový růtokoměr Ustálí-li se lovák v rovnovážné oloze je tíha lováku v tekutině v rovnováze s dynamickou silou tlaku roudící kaaliny a třením. Po odvození obdržíme vztah ro objemový růtok Qv Q V K ( S S ) D P ρ ρ ρ K zahrnuje konstantní veličiny lováku a růtokový součinitel α ρ - měrná hmotnost rotékajícího média ρ - měrná hmotnost lováku, S D - růřez trubice v okamžité oloze lováku (na růměru D) S maximální růřez lováku (na růměru d) Rozdíl D d (a také S D -S P ) je úměrný vzdálenosti lováku h od očátku stunice. D + d je u mírně kónických trubic řibližně konstantní. Pro daný rotametr a konkrétní rotékající tekutinu lze ak ředchozí rovnici zjednodušit na tvar k h kde je objemový růtok (m 3 /s), h je výška lováku (cm) a k je konstanta úměrnosti stanovená cejchováním. Vírové růtokoměry Vhodně tvarově formovaný objekt v cestě roudící tekutiny může v ní vyvolat hydrodynamické oscilace, jejichž arametry jsou úměrné objemovému růtoku. Pro měření růtoku se využívá dvou tyů oscilací - nucené a řirozené oscilace. Většina vírových senzorů racuje s řirozenými oscilacemi, kdy víry jsou oddělovány za řekážkou (střídavě na horní a dolní straně). Proudící tekutina není schona sledovat tvar řekážky a na ní se víry odtrhávají a dále se kaalinou šíří (tzv. Kármánovy vírové brázdy - obr. 8.13). 10

11 Obr Princi vírového senzoru Kármánovy víry vznikají rerodukovatelně ro Reynoldsovo číslo Re > Četnost vírů je úměrná rychlosti tekutiny řed řekážkou a je určena vztahem f S a r v kde a je charakteristický rozměr řeážky, S r je exerimentálně zjištěné Strouhalovo číslo (nař. ro válcovou řekážku S r 0,1). Vhodným tvarem řekážky lze udržet S r konstantní i ři velkých změnách Reynoldsova čísla (ro různé druhy médií). Tvary řekážek jsou voleny také s ohledem na zůsob detekce vírů, většinou však jde o deltoidní a lichoběžníkové tvary o rozměrech rovných řibližně jedné čtvrtině růměru otrubí. Víry zůsobují na čelní straně změny rychlosti roudění a zde se obvykle detekují. Četnost vírů lze měřit ze změn rychlosti roudění (teelné anemometry, ředžhavené termistory) nebo změn tlaku (změny deformace membrány měřené tenzometry, kaacitně nebo iezoelektricky). Přesnost je asi 1 % a neklesá odstatně ři změnách tvaru řekážky nař. ootřebováním. 11

12 1

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 Entalická bilance výměníků tela Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní

Více

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní 4 Ztráty tlaku v trubce s výlní Miloslav Ludvík, Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Proudění kaaliny či lynu nehybnou vrstvou částic má řadu alikací v chemické technologii. Částice tvořící vrstvu

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických ohonů, otelování,ochlazování motorů Určeno ro studenty kombinované formy FS, ředmětu Elektrotechnika II an Dudek únor 2007 Elektrický ohon Definice (dle ČSN 34 5170): Elektrický ohon

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série. Oběhová a cirkulační čeradla z Obsah Obecné informace strana Výkonový rozsah Výrobní rogram Tyové klíče 7 Použití 8 Otoné systémy 8 Systémy cirkulace telé (užitkové) vody

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Ověřte funkci diferenčního kapacitního tlakoměru pro měření malých tlakových rozdílů. 2. Změřte závislost obou kapacit na tlakovém rozdílu.. Údaje porovnejte s průmyslovým diferenčním

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR HYDROPNEUMATICKÝ AKOÝ AKUMULÁTOR OSP 050 ŠEOBECNÉ INFORMACE ýočet hydroneumatického akumulátoru ZÁKLADNÍ INFORMACE Při výočtu hydroneumatického akumulátoru se vychází ze stavové změny lynu v akumulátoru.

Více

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Teplovzdušné motory motory budoucnosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Telovzdušné motory motory budoucnosti Text byl vyracován s odorou rojektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Věda, která oisuje kaaliny v klidu se nazývá Věda, která oisuje kaaliny v ohybu se nazývá Věda, která oisuje lyny v klidu se nazývá Věda, která oisuje lyny v ohybu se nazývá VLATNOTI

Více

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA . HYDRODYNAMIKA Hydrodynamika - část hydromechaniky zabývající se říčinami a důsledky ohybu kaalin. ZÁKLADY PROUDĚNÍ Stavové veličiny roudění Hustota tekutin [kgm - ] Tlak [Pa] Telota T [K] Rychlost [ms

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

1. Měření průtoku. Kde ρ.. hustota tekutiny [kg m -3 ] m hmotnost tekutiny [m] V 0. měrný objem [m 3 kg -1 ]

1. Měření průtoku. Kde ρ.. hustota tekutiny [kg m -3 ] m hmotnost tekutiny [m] V 0. měrný objem [m 3 kg -1 ] . Měření růtoku Měření růtoku atří mezi nejčastěji měřené veličiny. Při měření se médium může vyznačovat velkým množstvím různých stavů a vlastností., roto se musí brát v úvahu: telota, tlak, hustota a

Více

3. Aktivní snímače. 3.1 Termoelektrické snímače

3. Aktivní snímače. 3.1 Termoelektrické snímače 3. Aktivní snímače 3.1 Termoelektrické snímače Termoelektrické snímače jsou založen na termoelektrickém jevu, který je zůsoben závislostí stkového otenciálu dvou různých kovů na telotě. V obvodu ze dvou

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti

Více

TURBOPROP AIRCRAFT ENGINE MODELING AND SIMULATION

TURBOPROP AIRCRAFT ENGINE MODELING AND SIMULATION TURBOPROP AIRCRAFT ENGINE MODELING AND SIMULATION Tomáš Kerlin, Vladimír Hubík, Jiří Toman UNIS a.s. Mechatronic systems Abstract Tento řísěvek oisuje sestavení komlexního modelu řízení ro malé letecké

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika NÁVRH A VÝPOČET SPECIÁLNÍHO FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 113 SVOČ FST 2010 Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká reublika ABSTRAKT Práce se zabývá konstrukčním návrhem seciálního frézovacího

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů Větrání klimatizace Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky rostředí Zkoušení a dimenzování chladicích stroů Ústav techniky rostředí Chilled Ceilings Testing and Dimensioning

Více

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Tekutiny Dorava tekutin Filtrace Princi iltrace Povrchová vs. hloubková iltrace» Dělení evných částic od tekutiny na orézní iltrační řeážce Susenze, Aerosol Filtrát Filtrační koláč Filtrační řeážka Tyy

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AKULTA APLIKOVANÉ INORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení, část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 03 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

Tlakové spínače (P/E převodníky)! Pneumatické tlakové spínače (P/E převodník)! Elektronické tlakové spínače (P/E převodník)

Tlakové spínače (P/E převodníky)! Pneumatické tlakové spínače (P/E převodník)! Elektronické tlakové spínače (P/E převodník) Tlakové sínače (P/E řevodníky)! Pneumatické tlakové sínače (P/E řevodník)! Elektronické tlakové sínače (P/E řevodník) 53 Tlakové sínače (P/E řevodníky) Provedení šroubová svorka konstrukční řada 8, 82

Více

III. Základy termodynamiky

III. Základy termodynamiky III. Základy termodynamiky 3. ermodynamika FS ČU v Praze 3. Základy termodynamiky 3. Úvod 3. Základní ojmy 3.3 Základní ostuláty 3.4 Další termodynamické funkce volná energie a volná entalie 3.5 Kritérium

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Vnitřní odínače H 27 trojólové rovedení jmenovité naětí 12 a 25 kv jmenovitý roud 630 A Vnitřní odínače H 27 Odínače jsou určeny ke sínání vn zařízení ve vnitřním rostředí ři normálníh raovníh odmínkáh

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření tlaku - 2 17.SPEC-t.3. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY T- MaR Další pokračování podrobněji

Více

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový Měření reroduktorů Reroduktor elektroakustický měnič řevádějící elektrický signál na akustický signál, řevážně zvukový i w u Reroduktor reroduktor jako dvoubran y( t) h( t)* x( t) Y ( ω ) H ( ω ). X X

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou Konference ANSYS 2009 Numerické výočty roudění v kanále stálého růřezu ři ucání kanálu válcovou sondou L. Tajč, B. Rudas, a M. Hoznedl ŠKODA POWER a.s., Tylova 1/57, Plzeň, 301 28 michal.hoznedl@skoda.cz

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Tekutiny Dorava tekutin Filtrace 1 Princi filtrace» Dělení evných částic od tekutiny na orézní filtrační řeážce Susenze, Aerosol Filtrační koláč Filtrační řeážka Filtrát Povrchová vs. hloubková filtrace

Více

Princip filtrace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Tekutiny Doprava tekutin.

Princip filtrace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Tekutiny Doprava tekutin. Tekutiny Dorava tekutin Filtrace Princi filtrace» Dělení evných částic od tekutiny na orézní filtrační řeážce Susenze, Aerosol Filtrát Filtrační koláč Filtrační řeážka 1 Povrchová vs. hloubková filtrace

Více

Únik zemního plynu z potrubí a jeho následky při havárii na plynovodu

Únik zemního plynu z potrubí a jeho následky při havárii na plynovodu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav lynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 66 8 Praha 6 Únik zemního lynu z otrubí a jeho následky ři havárii na lynovodu Semestrální rojekt

Více

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer ADC (ADS) AIR DATA COPUTER ( AIR DATA SYSTE ) Aerometrický očítač, Aerometrický systém V současné době se oužívá DADC Digital Air data comuter Slouží ke snímání a komlexnímu zracování aerometrických a

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Popis základních zákonitostí v mechanice

Více

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Předmět Základy teorie vozidel a vozidlových motorů (ZM) obsahuje dvě hlavní kaitoly: vozidlové motory a vozidla. Kaitoly o vozidlových motorech ukazují ředevším

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ Vyrábíme snímače osazené polovodičovými nebo kovovými tenzometry pro měření sil, hmotnosti, tlaku, kroutícího momentu, zrychlení. Dodáváme polovodičové křemíkové tenzometry,

Více

Experimentální analýza hluku

Experimentální analýza hluku Experimentální analýza hluku Mezi nejčastěji měřené akustické veličiny patří akustický tlak, akustický výkon a intenzita zvuku (resp. jejich hladiny). Vedle členění dle měřené veličiny lze měření v akustice

Více

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout? 2.6.7 Fázový diagram Předoklady: 2606 Př. 1: Poiš děje zakreslené v diagramu křivky syté áry. Za jakých odmínek mohou roběhnout? 4 2 1 3 1) Sytá ára je za stálého tlaku zahřívána. Zvětšuje svůj objem a

Více

7 Usazování. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Pavlína Basařová

7 Usazování. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Pavlína Basařová 7 Usazování Lenka Schreiberová, Pavlína Basařová I Základní vztahy a definice Usazování neboli sedimentace slouží k oddělování částic od tekutiny v gravitačním oli. Hustota částic se roto musí lišit od

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Tepelně technické posouzení plochých střešních konstrukcí a jejich návrh se započítáním vlivu vlhkosti materiálů

Tepelně technické posouzení plochých střešních konstrukcí a jejich návrh se započítáním vlivu vlhkosti materiálů Státní doktorská zkouška Pojednání: Teelně technické osouzení lochých střešních konstrukcí a jejich návrh se zaočítáním vlivu vlhkosti materiálů Vyracoval: Ing. Ondřej Fuciman Vědní obor: 36-06-9 Teorie

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k 31. 12., atd.

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k 31. 12., atd. SROVNÁVÁNÍ HODNOT STATSTCÝCH UKAZATELŮ - oisem a analýzou ekonomikýh jevů a roesů omoí statistikýh ukazatelů se zabývá hosodářská statistika - ílem je nalézt zůsoby měření ekonomiké skutečnosti (ve formě

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření průtoku 17.SPEC-t.4 ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o principech měření Průtok je určen střední

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Více

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Válečkové řetězy Technické úaje IN 8187 Hlavními rvky válečkového řevoového řetězu jsou: Boční tvarované estičky vzálené o sebe o šířku () Čey válečků s růměrem () Válečky o růměru () Vzálenost čeů určuje

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kalana Měření růtokové, účinnostní a říkonové charakteristiky onorného čeradla Vyracovali:

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1 Joule-Thomsonův jev Fyzikální raktikum z molekulové fyziky a termodynamiky Teoretický rozbor Entalie lynu Při Joule-Thomsonově jevu dochází k nevratné exanzi lynů do rostředí s nižším tlakem. Pro ilustraci

Více

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

PRŮTOK PLYNU OTVOREM PRŮTOK PLYNU OTVOREM P. Škrabánek, F. Dušek Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická Katedra řízení rocesů a výočetní techniky Abstrakt Článek se zabývá ověřením oužitelnosti Saint Vénantovavy

Více

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Vedení tepla v MKP Stacionární úlohy (viz dále) Konstantní tepelné toky Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Nestacionární úlohy (analogické dynamice stavebních konstrukcí) 1 Základní rovnice

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSAVĚ MĚNIČ - MOOR Petr BERNA VŠB - U Ostrava, katedra elektrických strojů a řístrojů Nástu regulovaných ohonů s asynchronními motory naájenými z měničů frekvence řináší kromě nesorných

Více

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Jaroslav Hlava THIKÁ UIVZIT V LII Fakulta mechatroniky, informatiky a meioborových stuií Tento materiál vnikl v rámci rojektu F Z..7/../7.47 eflexe ožaavků růmyslu na výuku v oblasti automatického říení

Více

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, 5. října 2015 1 TYPY SIGNÁLŮ Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/ 5. října 2015 2 II. ÚPRAVA SIGNÁLŮ

Více

MĚŘICÍ A LINEARIZAČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮTOKOMĚRY

MĚŘICÍ A LINEARIZAČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮTOKOMĚRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@niax.cz Pravděodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, tyy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

ρ hustotu měřeného plynu za normálních podmínek ( 273 K, (1) ve které značí

ρ hustotu měřeného plynu za normálních podmínek ( 273 K, (1) ve které značí Měření růtou lynu rotametrem a alibrace ailárního růtooměru Úvod: Průtoy lynů se měří lynoměry, rotametry nebo se vyočítávají ze změřené tlaové diference v místech zúžení růřezu otrubí nař.clonou, Venturiho

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014 Laser je řístroj, který generuje elektromagnetické záření monochromatické, směrované (s malou rozbíhavostí), koherentní, vysoce energetické, výkonné, s velkým jasem Základní konstrukční součásti evnolátkového

Více

. 7 ÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV) 1 TV

. 7 ÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV) 1 TV ŘÍRAA RAA TELÉ ODY (T) ŘEDNÁŠKA Č.. 7 ŘÍRAA RAA TELÉ UŽITKOÉ ODY (T) 1 T určená k mytí, koupání, praní, umývání, k úklidu OHŘÍÁNÍ: - ze studené nejčastěji pitné vody s teplotou 8-12 C - v ohřívači na teplotu

Více

11. TUHOST TECHNOLOGICKÉ SOUSTAVY A PŘESNOST A KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU

11. TUHOST TECHNOLOGICKÉ SOUSTAVY A PŘESNOST A KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU 11. TUHOST TECHNOLOGICKÉ SOUSTAVY A PŘESNOST A KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU Po úsěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Vyjmenovat druhy odchylek ři obrábění Posat co zůsobují odchylky zaříčiněné

Více

Dynamické vlastnosti kluzných ložisek

Dynamické vlastnosti kluzných ložisek Dynamické vlastností kluznýc radiálníc ložisek ři stále rostoucí rycloběžnosti rotorů již nelze vystačit se statickými carakteristikami ložisek jakými jsou výstřednost a úel oloy čeu třecí ztráty a růtok

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy Jiří Petržela základí ojmy základí ojmy z oblati elektrických filtrů základí ojmy elektrický filtr je lieárí dvojbra, který bez útlumu roouští je určité kmitočtové ložky, které obahuje vtuí igál rouštěé

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ APLIKOVANÁ FYZIKA MODUL 1 STAVOVÉ VELIČINY TERMODYNAMICKÝCH SOUSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ APLIKOVANÁ FYZIKA MODUL 1 STAVOVÉ VELIČINY TERMODYNAMICKÝCH SOUSTAV VYSOKÉ UČEÍ ECHICKÉ V BRĚ FAKULA SAVEBÍ PAVEL SCHAUER APLIKOVAÁ FYZIKA MODUL SAVOVÉ VELIČIY ERMODYAMICKÝCH SOUSAV SUDIJÍ OPORY PRO SUDIJÍ PROGRAMY S KOMBIOVAOU FORMOU SUDIA Recenzoval: Prof. RDr. omáš

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 5. Měření vlhkosti vzduchu

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 5. Měření vlhkosti vzduchu FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky rostředí rof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 5. Měření vlhkosti vzduchu OSNOVA 5. KAPITOLY Úvod do roblematiky měření

Více

Servomotory. Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH

Servomotory. Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH Servomotory Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH Střídavé synchronní servomotory TGT Střídavé synchronní servomotory mají ve statoru rozložené trojfázové vinutí a permanentní magnety na rotoru. Vinutí

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební stavební obzor 9 10/2014 115 Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FRER doc. Ing. artina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek oisuje exerimentální analýzu hybridních

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více