Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s."

Transkript

1 Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh řádu Článek 5) Eklgická, hygienická a veterinární patření Část II. Pdrbné pdmínky prvzu Článek 1) Odchyt a umístění zvířat v útulku Článek 2) Hygiena chvu zvířat Článek 3) Prtinákazvá patření, karanténa zvířat Článek 4) Přípravna krmiva a sklad krmiva Článek 5) Příprava krmiva a krmení Článek 6) Likvidace dpadu Část III. Vnější vztahy útulku Článek 1) Vstup d prstru útulku Článek 2) Vstup pr veřejnst Článek 3) Styk s bčany - předávání zvířat Část IV. Dkumentace útulku Článek 1) Základní dkumentace Článek 2) Další dkumentace Část V. Závěrečná ustanvení

2 Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Dgpint.p.s. Lhtky 60, Maltice (kr. Klín), ,,Útulek na hájvně (dále jen,,rganizace ) Článek 2) Pslání útulku 1. Organizace prstřednictvím útulku zabezpečuje péči tulavé, puštěné, týrané a bezprizrní psy z ČR na základě smluv neb dhd s bcemi či městy. 2. Organizace Dgpint.p.s. prstřednictvím útulku dbrně zabezpečuje ve veřejném zájmu dchyt bezprizrních a vlně pbíhajících zvířat, karanténu dchycených zvířat a sběr a svz uhynulých zvířat d hmtnsti třiceti kg (asanační služba). 3. Organizace plní funkci útulku pr nalezené puštěné a tulavé psy. Případně pr psy dlžené či debrané. 4. Zajišťuje prtklární převzetí a evidenci nalezených zvířat umístěných d útulku, vede příslušnu dkumentaci těcht zvířat. 5. Zajišťuje základní živtní ptřeby zvířat umístěných d útulku a vyknává nezbytnu veterinární péči tat zvířata prstřednictvím sby dbrně způsbilé k těmt úknům. 6. Vydává nalezené psy jejich vlastníkům. 7. Zajišťuje svěřvání nalezených zvířat d patrvnictví fyzickým a právnickým sbám a převd zvířat ve vlastnictví bcí d vlastnictví těcht sb. 8. Útulek nesluží k trvalému umístění zvířat neb k jejich chvu. 9. Zajišťuje styk s veřejnstí. Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby 1. Prvzvatelem útulku je Dgpint.p.s. 2. Objekt útulku je užíván a prvzván rganizací v suladu se zakládací listinu rganizace. 3. Za rganizaci je právněn jednat ředitel neb plnu mcí pvěření členvé rganizace. 4. Osbu dpvědnu za prvz útulku je veducí útulku, v jeh nepřítmnsti zástupce veducíh útulku. 5. Za ddržvání prvzníh řádu zdpvídá veducí útulku. 6. Zvířata nalezená v záknné lhůtě 4 měsíců, jež začíná běžet kamžikem jejich prtklárníh předání a umístění d útulku, jsu prstřednictvím útulku v péči Dgpint.p.s. a řídí se režimem věcí nalezených pdle 135 zákna č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, v platném znění. 7. Ve vlastnictví bcí jsu zvířata: něž se ve lhůtě 4 měsíců d jejich nálezu a prtklárníh převzetí útulkem nepřihlásil jejich vlastník ( 135 dst. 1 bčanskéh zákníku, v platném znění), puštěná dle 135 dst. 4 bčanskéh zákníku, při naplnění 34 bčanskéh zákníku, v platném znění, jichž se jejich vlastník písemně vzdal. 8. Ve vlastnictví státu jsu zvířata: dúmrť dle 462 bčanskéh zákníku v platném znění,

3 která přešla d vlastnictví státu na základě ustanvení bčanskéh zákníku před nabytím účinnsti zákna č. 359/2005 Sb., kterým se mění zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů, a některé suvisející zákny. zvířata prpadlá neb zabraná dle zákna. O zvířata ve vlastnictví státu pečuje útulek na základě smluvníh vztahu uzavřenéh s Úřadem pr zastupvání státu ve věcech majetkvých na náklady státu dle příslušných právních nrem (viz. zák. č. 201/2002Sb. Úřadu pr zastupvání státu ve věcech majetkvých, ve znění pzdějších změn a dplňků, dále zák. č. 219/2000Sb., majetku ČR a jejím vystupváním v právních vztazích, ve znění pzdějších změn a dplňků). Článek 4) Závaznst prvzníh řádu 1. Prvzní řád útulku je k náhlednutí nepřetržitě v dkumentech přítmných na útulku. 2. Prvzní řád útulku je závazný pr všechny právnické a fyzické sby, které se phybují neb setrvávají v prstrách útulku. 3. Zaměstnanci, či dbrvlníci útulku jsu pvinni seznámit se s prvzním řádem a dbát všech jeh ustanvení. Článek 5) Eklgická, hygienická a veterinární patření 1. Prvz útulku je zabezpečván tak, aby nedcházel k narušení zdravéh stavu vzduší, vdy, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, dpadními látkami, nadměrným hlukem, mikrrganismy či jiným způsbem, v suladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnstními pdmínkami. 2. V útulku je nutn ddržvat zákn č. 166/1999 Sb., veterinární zákn, v platném znění, vyhlášku č. 286/1999 Sb., zdraví zvířat a jeh chraně a veterinárních pdmínkách, v platném znění, zákn č. 246/1992 Sb., na chranu zvířat prti týrání, v platném znění, a další příslušné právní nrmy. 3. Zaměstnanci útulku splupracují s veterinárním lékařem, dbají jeh rad, pkynů a nařízení při šetřvání zvířat a k zamezení šíření nákaz a ddržují příslušná hygienická a veterinární patření. Část II. Pdrbné pdmínky prvzu Článek 1) Odchyt a umístění zvířat v útulku 1. Odchyt nalezených puštěných a tulavých zvířat je v suladu s platnými právními předpisy (viz zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, v platném znění), s psláním útulku a rganizací prváděn na základě žádsti bcí. 2. Odchyt puštěnéh či nalezenéh zvířete prvádí dbrně pršklený pracvník dchytvé služby. Odchyt je prváděn za pužití dchytvé techniky. 3. Útulek přijímá nalezené psy d právnických sb, je-li vlná kapacita útulku. 4. Útulek může přijmut zvířata přivedená jejich vlastníky. V důvdněných případech (dluhdbé umístění samělých sb d zdravtnickéh zařízení, které nemhu řešit situaci jiným způsbem, apd.) může bezplatném přijetí zvířete rzhdnut veducí útulku neb jeh zástupce v suladu s Částí I, Článek 2), dst. 8., druhá drážka. 5. Každé zvíře musí být p umístění d útulku pdrben veterinárnímu vyšetření. 6. Pkud zvíře není jednznačně identifikvatelné (čipem neb tetváním) prvede před vyřazením zvířete z karantény jeh značení veterinární lékař, a t aplikací čipu.

4 Článek 2) Hygiena chvu zvířat 1. Přijaté zvíře je umístěn d vyčištěnéh a vydezinfikvanéh bxu v útulku. 2. Mechanická čista ktců je prváděna denně. 3. Jeden den v týdnu (sanitární den) je vyhrazen pr důkladnu mechanicku čistu a dezinfekci všech ktců, výběhů a dalších prvzních prstr útulku služících k zabezpečení péče zvířata a prstr k ulžení vedlejších prduktů živčišnéh půvdu (kafilerní bx). 4. Jednu za měsíc se prvádí celkvý úklid a dezinfekce všech prvzních prstr útulku. 5. Jedenkrát za rk se prvádí dezinsekce a deratizace. 6. Zdravtní stav zvířat je sledván průběžně, veškeré změny ve zdravtním stavu a v chvání zvířat se hlásí veterinárnímu lékaři, který rzhdne dalším pstupu. 7. Kupání zvířat a péče srst se prvádí pdle ptřeby. 8. Venčení zvířat se prvádí v zabezpečených výbězích, které jsu sučástí útulku, případně v blízkém klí útulku (puze na vdítku s dprvdem šetřvatele, či dbrvlníky, kteří jsu předem prškleni pracvníkem útulku). Článek 3) Prtinákazvá patření, karanténa zvířat 1. Nvě přijaté zvíře se umisťuje d karantény, a t minimálně na dbu stanvenu rgánem státní veterinární správy. 2. V průběhu karantény se u nvě přijatých zvířat pdle pkynů veterinárníh lékaře prvádí: zbavení vnějších a vnitřních parazitů, vakcinace prti vzteklině vakcinace prti psince a jiným chrbám. 3. Očista karantény, pracvních pmůcek, nástrjů a nářadí se prvádí denně. 4. Každý pužitý ktec je p vyřazení zvířete z karantény, p vyřazení zvířete z útulku (vrácení vlastníkvi, svěření d patrvnictví), neb p přemístění zvířete d jinéh ktce ihned vyčištěn a vydezinfikván. 5. Přísnější hygienická a prtinákazvá patření jsu přijata pdle ptřeby na základě dpručení veterinárníh lékaře. 6. Případná další patření jsu přijata pdle aktuální nákazvé situace na základě rzhdnutí rgánu státní veterinární správy. Článek 4) Přípravna krmiva a sklad krmiva 1. Pr přípravu krmiva služí výhradně přípravna krmiva. 2. Krmiv snadn pdléhající zkáze, tj. zejména krmiv živčišnéh půvdu, se skladuje v chladničceči mrazničce při vhdné tepltě. Suché krmiv se skladuje ve vyhrazeném uzamčeném skladu, v regálech neb na paletách. 3. Přípravna a sklad krmiva je zabezpečen před vnikem hldavců. 4. Úklid přípravny a skladu krmiva mechanické dstranění zbytků nečistt z pracvních nástrjů, zařízení a pdlah se prvádí denně. 5. Jednu měsíčně se prvádí chemická dezinfekce přípravny a skladů krmiva. Článek 5) Příprava krmiva a krmení

5 1. Krmná dávka musí dpvídat druhu, stáří a zdravtnímu stavu zvířete. 2. Krmná dávka, technika a režim krmení jsu pravidelně knzultvány s veterinárním lékařem, pr nemcná zvířata neb pr zvířata vyžadující zvláštní péči určí veterinární lékař individuální režim krmení. 3. Krmení se připravuje každý den čerstvé, příprava krmení na více dnů je zakázána. 4. Čerstvá pitná vda se zvířatům dplňuje průběžně pdle ptřeby. 5. Nádbí na krmiv a vdu musí být před pužitím řádně čištěn a dezinfikván. Článek 6) Likvidace dpadu 1. Odpady vznikající při dstraňvání exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém čištění pracvních nástrjů jsu ukládány d speciálních nádb na určeném místě a v ptřebném intervalu jsu svzvu firmu dváženy k dbrné likvidaci, či jsu kmpstvány. 2. Odpady živčišnéh půvdu (uhynulá zvířata) a nebezpečné dpady (zdravtnický materiál) jsu ukládány d speciálních nádb a v ptřebných intervalech jsu specializvanými firmami dváženy k dbrné likvidaci. 3. Speciální nádby jsu p každém vyprázdnění vymyty a vydezinfikvány. Část III. Vnější vztahy útulku Článek 1) Vstup d prstru útulku 1. D prstr útulku mhu vstupvat členvé či pracvníci útulku kntrlní rgány dle zvláštních předpisů a jiné kntrlní rgány na základě zmcnění vlastníkem útulku v dprvdu pvěřenéh zaměstnance vstup veřejnsti d areálu útulku je pvlen jen v určených hdinách v rámci bjektu útulku je vstup veřejnsti pvlen jen d návštěvní místnsti k pavilnům pr zvířata je vstup veřejnsti mžný puze s vědmím veducíh útulku neb jeh zástupce a v dprvdu pvěřenéh pracvníka útulku d vnitřních prstr izlace a d karantény je vstup veřejnsti zakázán. d vnitřních prstr karanténníh ddělení a veterinární šetřvny lze vstupvat jen za pdmínek stanvených veterinárním lékařem. 2. Veducí útulku neb jeh zástupce může umžnit vstup sbám i za jiných pdmínek, než jsu stanveny v dst. l., při ddržení všech hygienických, veterinárních a bezpečnstních patření. Článek 2) Vstup pr veřejnst vydávání zvířat vlastníkům denně d 10:00 d 18:00 hd., mim uvedenu dbu jen p předchzí telefnické dhdě vstup pr zájemce zvířata ÚT-PÁ 10:00-16: 00 SO- NE d hd. Tyt časy mhu být upravvány dle aktuálních ptřeb. vlné prhlídky vnitřních prstr útulku veřejnstí nejsu v zájmu živtní phdy a zdraví zvířat pvleny V suladu se zněním Části III, Článek 1), dst. 2 může být vedením útulku určena dba, během níž si může veřejnst areál útulku prhlédnut (Den tevřených dveří). Článek 3) Styk s bčany předávání zvířat

6 1. Nalezená zvířata umístěná d útulku jsu v dbě d 4 měsíců d data přijetí d útulku vrácena prtklárně jejich vlastníkům, případně na základě smluvy patrvnictví nalezenéh zvířete svěřena d péče patrvníků (fyzické i právnické sby). Nepřihlásí-li se vlastník své zvíře v uvedené lhůtě, stává se zvíře vlastnictvím umisťující bce a může tak být na základě kupní smluvy dále převeden d vlastnictví fyzických či právnických sb (viz zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, v platném znění). 2. Vracení zvířat jejich vlastníkům prvádí určení pracvníci útulku. Tit pracvníci jsu právněni pžadvat d vlastníků zvířat platný sbní dklad k věření ttžnsti vlastníka (bčanský průkaz, pas) a dklady prkazující vlastnictví zvířete (čkvací průkaz zvířete, průkaz půvdu zvířete, přihlášení k místním pplatkům za psa apd.). Pkud zaměstnanci útulku nebudu mít vlastnictví zvířete za hdnvěrně prkázané, jsu právněni vydání zvířete dmítnut. 3. Vlastník zvířete je pvinen rganizaci nahradit náklady, které rganizaci v suvislsti s patrváním jeh zvířete vznikly (viz zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, v platném znění). Náhrada těcht nákladů je splatná v htvsti při převzetí zvířete z útulku. Vlastníkvi zvířete vystaví zaměstnanec útulku ptvrzení přijetí náhrady nákladů frmu jednduchéh příjmvéh pkladníh dkladu. 4. Zájemcům zvířata z útulku pskytují určení zaměstnanci dstupné infrmace týkající se zvířat (tj. zejména upzrňují na zdravtní stav a specifické vlastnsti zvířat) a mžnstech předání těcht zvířat d patrvnické péče, ppř. d vlastnictví. 5. V zájmu další buducnsti zvířat zaměstnanci útulku zjišťují, jaké živtní pdmínky může zájemce zvířeti nabídnut a zda se tyt pdmínky slučují s charakterem zvířete a jeh živtními ptřebami. Pdle těcht zjištění nabízí zájemcům vhdná zvířata. V případě, že útulek nemůže zájemci žádné vhdné zvíře nabídnut, nemusí být zájemci žádné zvíře vydán. 6. Vydání zvířete z útulku zájemcům jeh patrvnictví (ppř. vlastnictví) lze prvést jen v případě, že byl p schválení veterinárním lékařem útulku vyřazen z karantény. 7. Zvířata ve vlastnictví státu se předávají zájemcům d trvalé péče, za pdmínek smluvně stanvených s Úřadem pr zastupvání státu ve věcech majetkvých dle příslušných právních předpisů. 8. U zvířat svěřených d patrvnictví má útulek práv vyknávat kntrly jejich chvu, tj. způsb zajištění péče jejich živtní phdu, krmný režim a řádný zdravtní stav. Práv tét kntrly je upraven pdmínkami Smluvy patrvnictví nalezenéh zvířete. Část IV. Dkumentace útulku Za vedení dkumentace útulku zdpvídá veducí útulku, v jeh nepřítmnsti zástupce veducíh útulku. Článek 1) Základní dkumentace Základní dkumentaci prvzu útulku tvří zejména: prtkl přijetí zvířete d útulku prvzní deník evidenční karty zvířat zdravtní karty zvířat záznamy prvedení kntrly zvířete (zvířata svěřená d patrvnictví) karanténní deník kafilerní deník sanitační deník kniha závad

7 Prtkl dchytu a přijetí zvířete d útulku Prtkl přijetí zvířete d útulku bsahuje následující údaje: evidenční čísl zvířete datum a hdina dchytu nálezu zvířete údaje znamvateli žadateli dchyt zvířete míst nálezu dchytu zvířete způsb prvedení dchytu ppis zvířete a jeh zdravtní stav při převzetí jmén pracvníka, který prvedl dchyt zvířete datum a hdina přijetí zvířete d útulku jmén zaměstnance útulku, který zvíře přijal Evidenční karta zvířete (tištěná/elektrnická databáze) Evidenční karta zvířete bsahuje zejména následující údaje zvířeti: evidenční čísl zvířete ftdkumentaci zvířete datum umístění zvířete d útulku údaje nálezci zvířete (v případě devzdání zvířete nálezcem) či dárci zvířete jmén zaměstnance, který umístil zvíře d útulku důvd zařazení d útulku druh zvířete, plemen, barva srsti, stáří, phlaví výška/váha zvířete, zvláštní znaky čísl registrační známky, tetvací čísl (jsu-li k dispzici) čísl čipu rzhdnutí dchytu, důvd dchytu, čas dchytu údaje zaměstnanci, který prvedl dchyt, a místě a klnstech dchytu údaje vlastníkvi zvířete (jsu-li známy) datum a čas vyřazení zvířete z útulku důvd vyřazení zvířete z útulku jmén zaměstnance, který vyřazení zvířete prvedl údaje patrvníkvi nvém vlastníkvi zvířete Zdravtní karta zvířete Zdravtní karta zvířete bsahuje zejména tyt údaje: evidenční čísl zvířete datum přijetí zvířete d útulku

8 datum vyřazení zvířete z karantény phlaví, věk, základní charakteristika zvířete čísl čipu neb tetvací čísl údaje prvedeném vstupním veterinárním vyšetření údaje pdání přípravků prti vnitřním a vnějším parazitům údaje prvedených vakcinacích a čipvání neb tetvání zvířete údaje průběžných lékařských vyšetřeních a aplikvaných léčivech záznamy chvání zvířete, případně zranění persnálu zvířetem údaje lékařské prhlídce před vyřazením z karantény údaje krmné dávce, případně aplikaci speciálních krmiv čkvací průkaz zvířete Datum a klnsti případnéh úhynu zvířete, příp. výsledek pitvy apd. prtkl prvedení euthanasie (prtkl musí bsahvat evidenční čísl zvířete, datum prvedení euthanasie a důvdy veducí k utracení zvířete. Prtkl musí být signifikván veterinárním lékařem, veterinárním technikem a veducím útulku). Záznam prvedení kntrly zvířete (zvířata svěřená d patrvnictví) Záznam prvedení kntrly zvířete bsahuje zejména tyt údaje: Jmén pracvníka pvěřenéh kntrlu zvířete Identifikační údaje zvířete Jmén, příjmení a bydliště patrvníka Datum a čas prvedení kntrly Výsledek kntrly péče zvíře Zjištění získaná prstřednictvím jiných sb (susedé apd.) Karanténní deník Karanténní deník bsahuje zejména tyt údaje: Evidenční čísl zvířete Čísl přidělenéh ktce Datum umístění zvířete d karantény Datum vyřazení zvířete z karantény Čísl aplikvanéh čipu neb tetvací čísl zvířete Kafilerní deník Kafilerní deník bsahuje zejména tyt údaje: Datum uskladnění vedlejších prduktů živčišnéh půvdu (kadaver) Pčet kusů Druh zvířete

9 Míst nálezu a sběru kadaveru Dplňující údaje zvířeti Datum vyskladnění kadaveru Údaje prvedení úklidu a dezinfekce kafilerníh bxu Údaje zaměstnanci, který prvedl úklid a dezinfekci kafilerníh bxu Sanitační deník Sanitační deník bsahuje zejména tyt údaje: Datum prvedení celkvéh úklidu a dezinfekce prvzních prstr útulku Datum, důvd a způsb prvedení zvláštních hygienických patření Datum prvedení dezinsekce a deratizace Kniha závad Kniha závad bsahuje zejména tyt údaje: Datum zjištění závady na zařízení, nástrjích a pmůckách apd. Ppis závady Datum a způsb dstranění závady Článek 2) Další dkumentace Mezi další dkumentaci útulku patří zejména Kniha venčení psů (pes, datum venčení, infrmace i venčiteli) Záznamy prvedených kntrlách rgány státníh veterinárníh dhledu Záznamy předepsaných škleních zaměstnanců útulku Prtkl vrácení zvířete vlastníkvi Smluva patrvnictví nalezenéh zvířete Část V. Závěrečná ustanvení Tent prvzní řád služí k zabezpečení řádnéh a plynuléh prvzu útulku. Je přízen v čtyřech vyhtveních, z nich p jednm bdrží útulek, ředitel rganizace, Krajská veterinární správa pr Středčeský kraj Inspektrát Klín, Odbr živtníh prstředí města...

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM I. Základní ustanovení 1. Tento provozní řád (dále jen řád ) slouží

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden Prvzní řád multifunkčníh ftbalvéh areálu Eden I. Obecné infrmace a) Ppis bjektu Pžárně bezpečnstní řešení je vypracván pr multifunkční ftbalvý areál Eden, Praha 10 Vršvice. Areál se skládá z něklika částí.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2 Šklní řád ZŠ a ZUŠ Karlvy Vary Vypracval: Schválil: Mgr. B. Svbda Mgr. Břetislav Svbda, ředitel škly

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 06 ZÁKLADNÍ INFORMACE Přadatel: 7. Pinýrská skupina (PS) Ptčáci Kladn Termín: 6.7. 30.7.06 Míst: tábrvá základna Radenice Kapacita: max. 40 dětí Věk: d 5 d 5 let Zaměření

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S u d n í e x e k u t r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t j a n v n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H r y T e l. / fax : + 4 2 0 5 9 6 6

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon 581762036, IČO 61985571 e-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz web: www.zskojetin. Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Prjednán na pedaggické radě dne 1. 9. 2014 Platnst d 1. 9. 2014 Mgr.

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Obchdní galerie Písek Plán BOZP Stavba: Obchdní galerie Písek Autr: Jan Brvka Reg.č. : ITI/149/KOO/2011 V Českých Budějvicích dne: 8.1.2016 Datum vydání 1/2016-1 - Obchdní galerie Písek 1) Úvd Funkce plánu

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků BRK-01-2015-10P, př. 1 pčet stran: 5 Závěrečná zpráva vyhdncení a využití finančních prstředků ČÁST A: Vyhdncení využití finančních prstředků Stanvení dílčích cílů a jejich důvdnění: 1. Rutinní činnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů PŘÍLOHY Přílha I Dtazník pr škly Přílha II Dtazník pr studenty Přílha III Seznam tabulek a grafů 72 Přílha I Dtazník pr škly Analýza dstupnsti ICT na VOŠ Vážení respndenti, ráda bych Vás pžádala vyplnění

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Přepravní podmínky účinnost od 16.12.2014

Přepravní podmínky účinnost od 16.12.2014 Přepravní pdmínky účinnst d 16.12.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ SKUPINY TRAVEL SERVICE 0 OBSAH 1 DEFINICE POJMŮ 2 POUŽITELNOST 2.1 Obecně 2.2 Prnájmy (chartervé lety)

Více

Dopady přijetí nové vyhlášky o poplatku ze psů ve statutárním městě Plzeň v souvislosti se vstupem ČR do EU

Dopady přijetí nové vyhlášky o poplatku ze psů ve statutárním městě Plzeň v souvislosti se vstupem ČR do EU Dopady přijetí nové vyhlášky o poplatku ze psů ve statutárním městě Plzeň v souvislosti se vstupem ČR do EU JUDr. Petra Jánošíková Západočeská univerzita v Plzni Obce vydávají obecně závazné vyhlášky o

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace)

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby a územníh rzvje Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp. zn. 627/STAV/2011 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Rada města Břeclavi schválila na své 26. schůzi dne 09.11.2011, a na základě toho zveřejňuje. ZÁMĚR pronájmu nemovitosti:

Rada města Břeclavi schválila na své 26. schůzi dne 09.11.2011, a na základě toho zveřejňuje. ZÁMĚR pronájmu nemovitosti: S08RP00HV8 Vyvěšeno: 10.11.2011 Sejmuto : Rada města Břeclavi schválila na své 26. schůzi dne 09.11.2011, a na základě toho zveřejňuje ZÁMĚR pronájmu nemovitosti: areálu Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.

Více

evid. Cr. kupujícího: evid. č. prodával iclho: SMLZ-20 15317 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen "smlouva") Článek II. Smluvní strany

evid. Cr. kupujícího: evid. č. prodával iclho: SMLZ-20 15317 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva) Článek II. Smluvní strany evid. Cr. kpjícíh: evid. č. prdával iclh: SMLZ-20 15317 KUPÍ SMLOUVA zavřená v slad s 2079 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen "bčanský zákník") (dále jen "smlva") Článek I. Smlvní strany

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. I Zákon č. 56/2001 Sb., o

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vás tímto vyzývá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání n a b í d k y na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:

Více

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Město Městský úřad Česká Třebová SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov Vnitřní řád Posláním sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je poskytování potřebné individuální sociálně-zdravotní péče a podpory seniorům, kteří pro trvalé změny svého zdravotního

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2013 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více