Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán v pedagogické radě dne a byl schválen školskou radou dne Je zapsán pod číslem jednacím čj. 424/2013 V Třinci dne Mgr. Dagmar Bičová, ředitelka školy

2 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Škola dobré pohody ve znění platných dodatků od takto: 1. Identifikační údaje údaje o škole (viz úprava č. 1) 2. Charakteristika školy vypuštěno vybavení školy, kvalifikovanost a velikost sboru, mezinárodní spolupráce, změna termínu rodiče na zákonné zástupce, doplnění údajů o vlastním hodnocení školy (viz úprava č. 2) 3. Učební plán pro 2. stupeň vyčlenění dalšího cizího jazyka (německý jazyk) z Doplňujících vzdělávacích oborů a jeho přeřazení do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (viz úprava č. 3) 4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vypuštění údajů o autoevaluaci školy (viz úprava č. 4) 5. Učební plán pro 9. ročník pouze pro šk. rok 2013/2014 zařazení ruského jazyka jako druhý cizí jazyk pro žáky přestupující ze 7. ZŠ Kaštanová v Třinci (viz úprava č. 5) Zařazení dalšího cizího jazyka- španělského jazyka a ruského jazyka. 6. Učební osnovy ruského jazyka pro 9. ročník - převzato z ŠVP ZŠ Kaštanová Třinec (viz úprava č. 6) 7. Tělesná výchova TV třída Změny obsahové a organizační vymezení (turistika), cílové zaměření vzdělávací oblasti, učivo TV třída Změny obsahové a organizační vymezení, cílové zaměření vzdělávací oblasti, učivo (viz úprava č. 7) 8. Anglický jazyk Změny v předmětu anglický jazyk ročník - charakteristika vyučovacího předmětu - obsahové vymezení pro I. a II. stupeň - obsahové vymezení vyučovacího předmětu - organizační vymezení vyučovacího předmětu - výchovné a vzdělávací strategie - průřezové téma v 9. třídě: EV4 Vztah člověka k prostředí Změny v předmětu anglický jazyk 1. stupeň - charakteristika vyučovacího předmětu - obsahové vymezení pro I. stupeň - obsahové vymezení vyučovacího předmětu

3 - průřezové téma v třídě (viz úprava č. 8.) 9. Náš svět Změny v předmětu Náš svět ročník - V cílovém zaměření vzdělávací oblasti - Očekávané výstupy 3. roč. člověk a jeho zdraví - Dílčí výstupy a učivo 3. ročník (naše obec, člověk, naše zdraví, přírodní celky) - Očekávané výstupy 4. roč. lidé kolem nás, rozmanitost přírody, člověk a jeho zdraví - Učivo 4. roč. (společnost) - Očekávané výstupy 5. roč. lidé kolem nás, rozmanitost přírody, člověk a jeho zdraví - Učivo 5.roč (návrat k demokracii, člověk a jeho zdraví) (viz úprava č. 9) 10. Matematika Změny v předmětu matematika pro 5. ročník - Očekávané výstupy číslo a početní operace - Dílčí výstupy numerace 0 miliarda - Učivo Změny v učebních osnovách Matematika 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku: Změněny očekávané výstupy rozšířeny a očíslovány (přidáno: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu) Tabulka - očíslování OVO

4 - Opakování a rozšíření z 2. období přejmenováno na Rovinné obrazce - Rovinné obrazce - vynecháno OVO: používá s porozuměním učivo 1. a 2. období - vynecháno učivo Početní výkony s přirozenými čísly, Prostorové útvary, Síť a povrch kvádru a krychle - přidán DV: vypočítá obvod trojúhelníku a obvod a obsah čtverce a obdélníku - přidáno učivo Přímka, polopřímka, úsečka - Trojúhelník - přidán DV: Výpočtem ověří, zda lze trojúhelník zkonstruovat - přidáno učivo Trojúhelníková nerovnost - Celá čísla - přidáno učivo Čísla navzájem opačná - přidána kapitola Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku: Změněny očekávané výstupy rozšířeny a očíslovány (přidáno: matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav určuje velikost úhlu měřením a výpočtem využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh načrtne a sestrojí rovinné útvary) Tabulka - očíslování OVO - Zlomky - přidán DV: Vytvoří navzájem převrácená čísla a DV: Upraví složený zlomek - přidáno učivo Převrácené číslo a Složený zlomek - Racionální čísla přidáno učivo Znázorňování racionálních čísel - Poměr - přidáno učivo Slovní úlohy - Čtyřúhelníky - přidán DV: Roztřídí pravidelné mnohoúhelníky - přidáno učivo Pravidelné mnohoúhelníky - Procenta - přidány DV: Vypočítá základ, procentovou část a počet procent, DV: Vypočítá slevy zboží, úvěr, leasing a DV: Orientuje se v penězích, jejich hodnotách a kurzovních lístcích - přidáno učivo Základ, procentová část, počet procent a učivo Jednoduché úrokování - přidána kapitola Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vzdělávací obsah předmětu v 8. ročníku: Změněny očekávané výstupy rozšířeny a očíslovány (přidáno: modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel určuje velikost úhlu měřením a výpočtem načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar) Tabulka - očíslování OVO - Mocniny a odmocniny - přidány DV: Umí odhadnout a vypočítat druhou mocninu nad 20, DV:Vyjádří vztah mezi druhou mocninou a odmocninou,

5 DV: Odmocňuje zpaměti vybraná čísla, DV: Odhadne a vypočítá druhou odmocninu - Výrazy a mnohočleny - přidán DV: Sčítá, odčítá, násobí mnohočleny - přidáno učivo Číselné výrazy a jejich hodnota - přidána kapitola Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vzdělávací obsah předmětu v 9. ročníku: Učební texty: vynechána učebnice J. Mulerová a kol., matematika pro ZŠ aplikace, Kvarta Změněny očekávané výstupy očíslovány Tabulka - očíslování OVO - Rovnice, soustavy rovnic - přidán DV: Pomocí soustavy lineárních rovnic řeší slovní úlohy - přidáno učivo Sčítací s dosazovací metoda - Jehlan - přidány DV: Vypočítá obsah trojúhelníku, DV: Používá Pythagorovu větu při výpočtech v trojúhelníku - přidáno učivo Trojúhelník - Kužel - přidány DV: Vypočítá obsah trojúhelníku, DV: Používá Pythagorovu větu při výpočtech v trojúhelníku - přidáno učivo Trojúhelník - Koule - přidány DV: Načrtne kouli, DV: Vypočítá obsah kruhu - přidáno učivo Kruh - Funkce - přidán DV: Definuje goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a používá je k výpočtům - Základy finanční matematiky - přidány DV: Zná základní pojmy z finanční matematiky, DV: Analyzuje a řeší příklady hospodaření domácností, DV: Vyhodnocuje a zpracovává data z praktického života - přidáno učivo Korupce (Viz úprava č. 10) 11. Český jazyk Změny v předmětu český jazyk ročník - charakteristika vyučovacího předmětu - cílové zaměření vzdělávací oblasti (viz úprava č. 11) 12. Občanská výchova - Charakteristika předmětu zapojena finanční gramotnost a osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech - Cílové zaměření přidány dva cíle týkající se problematiky obrany státu a peněz a cen -7. ročník očekávaný výstup 6 přidána obrana, vytvoření dvou nových dílčích výstupů -8. ročník změna očekávaných výstupů 15 22, přidáno 5 dílčích výstupů -učivo rozšíření o 2 témata hospodaření a banky a jejich služby, inflace -9. ročník cílové zaměření přidány dva body -očekávané výstupy vlivem přidání výstupů se mění číslování, v 9. r očníku je to výstupů, přidán výstup č. 33, změny ve výstupech 27, 35, 39 přidány 3 dílčí výstupy

6 (Viz úprava č. 12) 13. Zeměpis -učivo včleněna obrana státu, korupce a práva spotřebitele, u globalizace rozšířeno o problémy válek, terorismu. Změny v předmětu zeměpis ročník - Terénní geografická výuka, praxe a aplikace - Očekávané výstupy OVO 29 Terénní praxe (viz úprava č. 13) 14. Dějepis - 9. ročník:učivo změna v názvu státu a vývoje České republiky - očekávaný výstup 33 změna názvu státu (viz úprava č. 14) 15. Přírodopis Změna Místo změny Obsah změny poznámka č. 1) Cílové zaměření 7. třída Převedení učiva z 8. třídy 2) Obsah učiva 7. třída Vložena nová část učiva - Savci 3) Vzdělávací obsah předmětu Změna formulace přírodopis 8. Třída, bod 23 4) Vzdělávací obsah předmětu Úprava slova přírodopis 8. Třída, bod 24 5) Obsah učiva 8. Třída, Člověk, zdraví a budoucnost Rozšíření dílčích výstupů 6) Obsah učiva 8. Třída, Člověk, Rozšíření učiva zdraví a budoucnost 7) Výstup RVP, 8. třída Změna formulace OVO 24 8) Neživá příroda, očekávané výstupy Změna formulace OVO 30 OVO 30 Zapracováno do průřezového tématu Environmentální výchova spolu s učivem (Viz úprava č. 15) 16. Environmentální výchova Změna Místo změny Obsah změny poznámka č. 1) Obsah učiva Převedení učiva z přírodopisu 2) Obsah učiva Převedení učiva z přírodopisu 8) Výstupy RVP Převedení výstupu OVO30- z přírodopisu

7 8) Převedeno z předmětu přírodopis- OVO 30 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Německý jazyk - Cíle přidání 2 cílů - Očekávané výstupy pro všechny třídy celková změna ve všech 4 oblastech: Poslech, mluvení, čtení s porozuměním, psaní - Učivo 7. třída - zrušení 5 okruhů učiva, přidáno učivo u 3 celků zvuková stránka, slovní zásoba a tvarosloví 8. třída - přidáno učivo do 3 celků zvuková stránka, slovní zásoba, tvarosloví zrušeny 3 okruhy učiva 9. třída - přidáno učivo do 3 celků zvuková stránka, slovní zásoba, tvarosloví - Přidáno - charakteristika úroveň A1 - Změna názvu vzdělávací oblasti i předmětu (viz úprava č. 17) 18. Zdravá výchova 1. Charakteristika přidány 2 okruhy 2. Cíle - přidány 2 okruhy 3. Učivo - 6. třída -přidáno 8 témat 7. třída přidáno 9 témat a OVO třída přidáno 10 témat a OVO 15, 16, změna OVO 13 (Viz úprava č. 18)

8 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Škola dobré pohody ve znění platných dodatků k Příloha č. 19 Učební plán pro 2. stupeň: Španělský jazyk Příloha č. 20 Učební plán pro 2. stupeň: Ruský jazyk V letošním školním roce došlo k rozšíření nabídky vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace o další cizí jazyky a to o jazyk španělský a ruský, které budou v letošním školním roce 2014/2015 vyučovány v 7. ročníku. Součástí dodatku jsou učební osnovy. Příloha č.21 Elektronická komunikace s rodiči

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.5 Matematika Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více