za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory Telefon bankovní spojení: KB Kutná Hora, /0100 IČ: za školní rok 2012/2013 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou dne :

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy : Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora IČ: Sídlo: Zřizovatel: Masarykovo náměstí čp Nové Dvory Obec Nové Dvory Telefon: web: Bankovní spojení: /0100 Součásti školy: - úplná základní škola s 1. a 2.stupněm ( IZO ) - školní družina ( IZO ) - mateřská škola ( IZO ) - školní jídelna ( IZO ) Statutární zástupce školy - ředitel: Mgr. Jan Ingr Školská rada V tomto školním roce pracovala školská rada v tomto složení: Mgr. Markéta Mikušová předsedkyně Martina Vřešťálová Kateřina Pavlíková Martin Koblischke Jana Strnadová Vanda Vörösová 2

3 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory je venkovskou úplnou základní školou s jednou třídou v každém z devíti postupných ročníků, jednou třídou v mateřské škole, zahrnuje i školní družinu s jedním oddělením a školní jídelnu. Od 1. ledna 2003 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Budovy všech součástí školy jsou v majetku zřizovatele Obce Nové Dvory. Součásti školy : Školní družina - Masarykovo náměstí č. p. 1 Plánovaná kapacita 45 žáků, skutečně docházelo 40 žáků. V družině pracovaly 2 vychovatelky na částečný úvazek (0,68 resp. 0,18) Školní jídelna - Masarykovo náměstí č. p. 260 Školní jídelna zajišťovala stravování pro ZŠ a MŠ Nové Dvory, MŠ Kobylnice a MŠ Sv. Mikuláš. Do Kobylnice a Sv. Mikuláše jsou jídla odvážena, což si zajišťují uvedené školy. Kapacita kuchyně : 300 jídel Místa v jídelně : 74 Zaměstanci : vedoucí úvazek (0,8) Jiřina Teplá hlavní kuchařka (1,0) Dana Morongová kuchařka (1,0) Lýdia Radlová prac. provozu (1,0) Iva Beranová Stravovaní : žáci ZŠ děti MŠ dospělí (Nové Dvory) 24 43(Kobylnice, Sv.Mikuláš) Pro mateřské školy jsou zajišťovány svačiny, přesnídávky a obědy, pro základní školu obědy. Mateřská škola - Masarykovo náměstí č. p. 260 Kapacita : 25 dětí (plně obsazena) Zaměstnanci : Eva Procházková vedoucí učitelka (úvazek 1,0) Lucie Valoušková učitelka (1,0) Dana Kremlová uklízečka (0,65) 3

4 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ, PODLE KTERÝCH ŠKOLA VYUČUJE Učební plány ZŠ Nové Dvory, podle kterých se v letošním roce pracovalo: Učební plán - I.stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník dis dis dis dis dis celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika její aplikace Informační komunikační technologie a a Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Přírodověda Vlastivěda Prvouka Umění a kultura Člověk a svět práce Člověk a zdraví Hudební výchova Tvořivé činnosti Tělesná výchova Celkem Poznámky k učebnímu plánu: (Dis disponibilní časová dotace) - Tvořivé činnosti: Vyučovací předmět Tvořivé činnosti vznikl spojením vyučovacích oborů Člověk a svět práce a Výtvarná výchova. - Tělesná výchova: Ve 2. a ve 3. ročníku probíhal plavecký kurz v rozsahu 20 lekcí. - Člověk a jeho svět: Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je rozdělen do tří vyučovacích předmětů: Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. 4

5 Učební plán - II.stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník dis dis dis dis celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Volitelný předmět Volitelný předmět Člověk a příroda Člověk společnost Umění a kultura a Člověk a svět práce Člověk a zdraví Přírodopis Fyzika Chemie Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Celkem Povinně volitelné předměty ročník časová dotace Informatika Domácnost Konverzace v cizím jazyce

6 Poznámky k učebnímu plánu: (dis disponibilní časová dotace) Volitelné předměty jsou dotovány z vázané disponibilní časové dotace. - Pracovní činnosti: Vyučovací předmět Pracovní činnosti vznikl z tematických okruhů. Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství a Svět práce. - Cizí jazyk: Své znalosti si mohou žáci prohlubovat v hodinách konverzace, která je nabízena jako volitelný předmět od 7. do 9. ročníku. - Konverzace v cizím jazyce: Volitelný předmět Konverzace v cizím jazyce vychází z výstupů pro vzdělávací obor Cizí jazyk. - Náboženství: Nepovinný volitelný předmět Náboženství vyučuje pro naše potřeby ve svých prostorách Církevní gymnázium Kutná Hora na základě smlouvy. Vzdělávací program : Základní škola Nové Dvory pracovala v tomto školním roce ve všech ročnících podle programu: Klíč k životu (ŠVP ZŠ Nové Dvory) Úpravy učebních plánů : V povinné části škola dodržovala učební plán z dokumentu Klíč k životu (ŠVP ZŠ Nové Dvory) a diferencovala ho těmito volitelnými předměty : 7.roč.: Informatika 8.roč.: Konverzace v cizím jazyce - Aj 9.roč.: Domácnost 6

7 C, G, L. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A JEJICH DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ, ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ jméno pracovní zařazení úvazek praxe údaje o dalším vzdělávání poznámka Auersvaldová Helena Mgr. učitelka 1. st samostudium, Sem. Čtenářská gramotnost Hrušková Jolana Mgr. učitelka 2. st samostudium Chmelařová Marcela Mgr. učitelka 1. st samostudium, Sem. Čten. gram. zástupce ředitele Ingr Jan Mgr. učitel 1. st manažerská angličtina, samost. ředitel Jackovičová Anna Mgr. učitelka 2. st samostudium Menová Lenka Bc. učitelka, ped. as. 0,84 4 samostudium Mikušová Markéta Mgr. učitelka 1. st. 1 4 samostudium, Sem. Čtenářská gramotnost Moravcová Vlasta učitelka 2. st. 0,27 37 samostudium Nešporová Alena uč. 2. st., vych. ŠD 0,55 31 samostudium Pavel Jan učitel 1. st. 1 7 samostudium Sontáková Klára Mgr. učitelka 1. st. 1 2 samostudium, Sem. Čtenářská gramotnost Syrový Václav Mgr. učitel 2. st samostudium Vlasák Milan Mgr. učitel 2. st. 1,05 24 samostudium Vřešťálová Martina učitelka 2. st. 1,05 8 samostudium výchovný poradce Jonáková Jana pod. as. 0,25 3 samostudium Procházková Eva vedoucí MŠ 1 29 samostudium Valoušková Lucie učitelka MŠ 1 2 samostudium Kremlová Dana uklízečka 0,65 Mořický Martin školník 1 Kadlecová Stanislava uklízečka 1 Schovancová Olga uklízečka 0,63 Trpišovská Jaroslava uklízečka 1 Pacáková Ilona účetní 0,42 25 školení KEO Teplá Jiřina vedoucí ŠJ 0,8 36 Beranová Iva provoz. prac Morongová Dana kuchařka 1 30 Radlová Lýdia kuchařka 1 8 7

8 D. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY Zápis dětí do prvních tříd proběhl na škole 18. ledna Zapisovaných dětí : 24 z toho dívek 11 Žádosti o odklad povinné školní docházky : 1 1 Do speciální školy na doporučení lékaře nastoupí : nastoupí do první třídy : třída se bude otvírat : 1 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento přehled výsledků vzdělávání ukazuje, jak se škole podařilo v uplynulém školním roce naplňovat cíle našeho ŠVP Klíč k životu. Dobré výsledky spatřujeme v naplňování ochrany a odpovědnosti za fyzické, duševní a sociální zdraví, toleranci a ohleduplnosti k jiným, uplatňování svých práv, rozhodování o vlastní životní i profesní orientaci. Průměrné jsou výsledky přístupu k tvořivému a logickému uvažování a řešení problémů. Je třeba posílit snahu v oblastech motivace pro celoživotní učení, schopnosti respektovat práci a úspěchy své i jiných osob. Přehled počtu tříd, žáků a integrovaných žáků Ročník Přehled tříd v ročníku Počet žáků v ročníku Z toho dívek Celkový počet žáků se zdravotním postižením (včetně specifických vývojových poruch učení a chování) Z toho integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím programem Celkem

9 Hodnocení celkového prospěchu žáků - členěno podle ročníků v obou pololetích: I. Stupeň: Ročník počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním prospělo (ve II. pololetí před opravnými zkouškami) I. II. I. II. I. II celkem Opravné zkoušky neprospělo ve II. pololetí před opravnými zkouškami počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku neprospělo ve II. pololetí po opravných zkouškách II. Stupeň: ročník počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním prospělo (ve II. pololetí před opravnými zkouškami) I. II. I. II. I. II celkem Opravné zkoušky neprospělo ve II. pololetí před opravnými zkouškami počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku neprospělo ve II. pololetí po opravných zkouškách Velmi pozitivním faktem je, že ani jeden žák na žádném stupni neopakuje ročník z prospěchových důvodů. 9

10 Hodnocení chování žáků členěno podle ročníků Ročník počet žáků v ročníku chování 1 chování 2 chování 3 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele počet neomluvených hodin I. II. I. II. I. II I. II. I. II. I. II. I. II. I. II Celkem Výsledky přijímání žáků do středních škol A/ víceletá gymnázia: počet žáků v V. ročníku celkem počet přihlášených do víceletého gymnázia počet přijatých do víceletého gymnázia B1/ čtyřleté maturitní obory středních škol a učební obory trvající méně než 4 roky počet žáků v IX. ročníku celkem počet přihlášených do čtyřletého gymnázia počet přihlášených na maturitní obory počet přihlášených do učebních oborů Základní školní docházku v letošním roce ukončilo 12 žáků, z nichž na gymnázium neodcházel nikdo, na maturitní obory se dostalo 7 žáků a 5 žáků si vybralo učební obory. 10

11 Výsledky soutěží V letošním roce se naši žáci zúčastnili vědomostních soutěží, v nichž dosáhli těchto úspěchů: Olympiáda v českém jazyce, vedla Mgr. Jolana Hrušková - Účast v okresním kole L. Lázňovský a M. Kočovská Olympiáda v Anglickém jazyce, vedla Martina Vřešťálová - účast v okresním kole Lukáš Lázňovský Dějepisná olympiáda, vedl Mgr. Václav Syrový - 4. místo v okresním kole Lukáš Lázňovský Dopravní soutěž, vedl Mgr. Milan Vlasák - 2. a 3. místo v okresním kole družstev - 1. místo jednotlivci Zbyněk Polák, 5. třída Eurorebus, vedla Mgr. Helena Auersvaldová místo v krajském kole Karolína Rambousková, Metoděj Nytra a Jaromír Pavel. Soutěžní přehlídka dětských recitátorů, vedla Mgr. Jolana Hrušková - účast v okresním kole Alžběta Cinerová, Viliam Mareček, Metoděj Nytra, Veronika Kučerová Zájmové útvary V tomto školním roce na škole pracovali žáci v těchto zájmových útvarech : Anglický jazyk vedla Martina Vřešťálová (14 žáků) Sborový zpěv Vlasta Moravcová (23) Nohejbal Mgr. Václav Syrový (6) Dramatický kroužek Mgr. Jolana Hrušková (18) Práce na PC Mgr. Milan Vlasák (16) Pohybové hry Mgr. Helena Auersvaldová (27) Němčina Mgr. Helena Auersvaldová (7) Hra na zobcovou flétnu Mgr. Klára Sontáková (11) Šikovné ruce Mgr. Markéta Mikušová (16) Rybářský kroužek externí vedoucí Miroslav Husa (10) Zájmové útvary s výjimkou rybářského kroužku vedli učitelé ZŠ, tato práce byla zohledněna v osobním příplatku nebo v odměnách, žáci docházeli bezplatně. Další aktivity - plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku účast 31 žáků - v 7. ročníku pětidenní turistický kurz účast 14 žáků - tradičně byly pořádány školní výlety F. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence probíhala podle plánu, základními kameny byly sportovní a zábavní volnočasové aktivity pořádané školou i jinými subjekty, dále besedy a kulturní představení. Preventistou sociálně patologických jevů byl na škole jmenován Jan Pavel. 11

12 H. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Září - okresní atletická olympiáda Štěpán Bubeník, dálka 2. místo - okresní atletická olympiáda přípravky - exkurze do kláštera v Sázavě 8. Třída - exkurze Kutná Hora Hrádek 6. a 9. třída - exkurze do Kutné Hory 6. a 7. třída Říjen - drakiáda pro 1. stupeň - exkurze ČMS Kutná Hora - okresní přebor v přespolním běhu Kutná Hora - divadelní představení 1. a 2. třída - návštěva volební místnosti - koncert folkové skupiny Neřež - sběr kaštanů - návštěva obřadní síně a kaple Sv. Martina 8. třída - večer se strašidly Halloween Listopad - olympiáda v českém jazyce školní kolo - beseda s poslancem PS PČR 8. třída - sběr papíru - hasík beseda s hasiči - vystoupení dětského sboru pod vedením pí Moravcové a Sontákové při rozsvícení vánočního stromu v obci Prosinec - linka důvěry beseda - exkurze do IQ parku Liberec 2. stupeň - adventní vystoupení pěveckého sboru pod vedením pí Moravcové na zámku Kačina - Mikulášská nadílka - futsalový turnaj v Žehušicích účast 5 mužstev, naše škola skončila na 5. místě - vánoční trhy - vánoční koncert v kostele Sv. Martina - pí Moravcová, Sontáková Leden - pohádkové učeníčko pro děti 1. třídy - Pythagoriáda třída matematická soutěž - zápis dětí do první třídy - divadlo 1. a 2. třída - olympiáda v Aj školní kolo - olympiáda dějepisná okresní kolo Čáslav Lukáš Lázňovský 4. místo Únor - florbalový turnaj open - turnaj ve stolním tenisu 1. místa Ondřej Smetana, Zdeněk Zvoníček, David Kosprd - 2. třída návštěva knihovny - výtvarná soutěž Valentýnská pošta 1. Klára Pánková, 2. Tereza Netolická, 3. Tereza Lázňovská - karneval - olympiáda v Aj okresní kolo - recitační soutěž školní kolo kategorie I místo Denisa Koblischková, 2. místo Alžběta Cinerová, kategorie II místo Viliam Mareček, 2. místo Metoděj Nytra, kategorie III místo Veronika Kučerová, 2. místo Eliška Veselá 12

13 Březen - beseda s olympioniky Jarmilou Kratochvílovou a Štěpánem Janáčkem - soutěž v recitaci okresní kolo Duben - velikonoční vystoupení dětského sboru v kostele Sv. Martina pí Moravcová, Sontáková - pasování na čtenáře 1. třída sl. uč. Sontáková - Planeta Země, Kutná Hora 7. a 8. třída - exkurze Tutanchamon Praha vybraní žáci - Den Země - sběr papíru - dopravní soutěž školní kolo 1. místa Michal Bucifal, Klára Rozsypalová, Marie Beranová, Zbyněk Polák, Metoděj Nytra, Vít Vařečka - taneční pohár školní kolo - minikopaná Kutná Hora - Kinderiáda - minikopaná Žehušice - závody o Žehušický pohár výsledky: - 1. místa Zbyněk Polák (dálka), Josef Vařečka (60 m) - 2. místa Karolína Pavlová (60 m), Natálie Tvrdíková (60 m) - 3. místa - Zbyněk Polák a Karolína Pavlová (300 m), Petr Kosprd (50 m), David Kosprd (500 m), Štěpán Bubeník (kriket), Tereza Stránská (výška) V hodnocení škol, které postavily všechna družstva, jsme obsadili 3. místo. - pálení čarodějnic Květen - Mac Donald cup - dopravní soutěž okres výsledky za školu: 1. místo jednotlivci Zbyněk Polák I. kategorie: Z. Polák, M. Nytra, K. Novotná a T. Procházková 2. místo družstev II. Kategorie: L. Lázňovský, M. Klička, M. Kočovská a M. Sosnovská 3. místo družstev - středočeský taneční pohár v Čáslavi Veronika Veselá a Dominika Vaňková 3. místo, Karolína Rambousková, Šarlota Hianiková a Antonie Šmejkalová 2. místo - Hasík třída - turistický kurz 7. třída - Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV okresní kolo 1. místa Andrea Stránská, Karolína Pavlová, 2. místa Josef Vařečka, Lucie Jarolímová, 3. místo Dominik Holec - Den naruby kluci za holky a naopak - Staroměstský orloj vystoupení dramatického kroužku - OVOV krajské kolo, 3. místo Karolína Pavlová - oslavy Dne dětí - noc ve škole 2. třída Červen - fotografování - přednáška ACET sex AIDS, vztahy 8. a 9. třída - naučný pořad Draví ptáci fotbalové hřiště - fotbalový turnaj smíšených družstev 1. místo 8. třída, 2. místo 6. třída - turnaj o pohár ředitele školy 1. ZŠ Nové Dvory, 2. ZŠ Týnec n. L., 3. ZŠ Suchdol - Eurorebus krajské kolo 10. místo Karolína Rambousková, Metoděj Nytra a Jaromír Pavel. - orientační běh dvojic Medvědí stezkou zvítězili ve svých kategoriích Zbyněk Polák Jaromír Pavel, Andrea Stránská Karolína Pavlová, Michal Bucifal Dominik Holec, 13

14 Tereza Stránská Karolína Jeřábková - školní akademie - Den třídního učitele - pasování dětí MŠ na prvňáčky Žákovský parlament Celoročně pracoval na škole žákovský parlament pod vedením pí uč. Nešporové. Parlament byl složen ze žáků všech ročníků. Jednotlivé třídy zastupovali tito zvolení žáci: Předsedkyně: Jana Salavcová (9. třída) Místopředsedkyně: Andrea Mullerová (8.třída) Zapisovatel: Lukáš Lázňovský (7.třída) 1. třída Klára Vřešťálová, Anna Holcová 2. třída David Šmic, Veronika Veselá 3. třída Vít Vařečka, Antonie Marie Šmejkalová 4. třída Viliam Mareček, Ivan Mizler 5. třída Anna Pavlíková, Karolína Kaiznerová 6. třída Tomáš Neubauer, Nikola Libenková 7.třída Michaela Kubisková, Veronika Kučerová 8. třída Lukáš Lázňovský, Miloslava Chalupová 9. třída Jana Salavcová, Nikola Pěnkavová Spolupráce školy s rodičovskou veřejností Na škole funguje Unie rodičů. Svou činností pomáhá žákům školy ve finančním zabezpečení některých aktivit (doprava na turistický kurz, knižní odměny pro žáky, sponzorování některých akcí školy). Snažíme se zaktivizovat činnost sdružení s cílem zapojit co nejvíce rodičů do práce pro školu a tím pro své děti. Škola ze své strany zabezpečuje informování rodičů následovně : - pořádání schůzek rodičů s učiteli, ve čtvrtletí - konzultační hodiny všech učitelů každý měsíc - konzultační hodiny výchovného poradce - účast rodičů na akcích školy - propagace pomocí webových stránek školy (včetně klasifikace žáků) - "otevřenost školy" pro rodiče v každé době Spolupráce školy s obcí Na přelomu školního roku došlo ke změně ve vedení školy a spolupráce se zřizovatelem nabrala nový, pozitivnější směr. Svědčí o tom zejména spolupráce na zlepšení stavu budov ZŠ. Škola také významně pomáhala obci v oblasti kultury vystupováním svého dětského pěveckého sboru, vedeného pí Moravcovou a sl. Sontákovou a prezentacemi nejmenších dětí z MŠ vedených p. Procházkovou a sl. Valouškovou (vánoční a velikonoční koncerty, při rozsvícení vánočního stromu, závěru školního roku, setkání důchodců). 14

15 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL V průběhu školního roku proběhly na naší škole tyto kontroly: kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky v období bez závad kontrola Oblastního Inspektorátu Práce zaměřena na pracovní poměr a diskriminaci bez závad Zprávy o kontrolách jsou uloženy v ředitelně školy. J. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2012 Příjmy Celkové příjmy ,29 Státní dotace ,00 Dotace od obce ,00 Příjmy na stravné ,00 Ostatní příjmy ( úroky, poškozené učebnice, vlastní prostředky ) ,29 Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,29 Investiční výdaje 0,00 Náklady na mzdy pracovníků ,00 Odvody zdr.a soc.pojištění ,00 Výdaje na učebnice a uč. pomůcky - hrazené ze st. dotace 0,00 Výdaje na učebnice a uč. pomůcky - hrazené z dotace od obce ,00 Výdaje na učebnice a uč. pomůcky - pořízené vlast. prostř. a darem 0,00 Výdaje na další vzdělávání pracovníků - ze státní dotace 0,00 Výdaje na školení pracovníků - z dotace obce 8 300,00 ONIV ostatní ( ZÚP, FKSP.. ) ,00 Náklady na stravování ,47 Náklady hrazené vlastními prostředky ( doprava na pl. výcvik,..) ,00 Ostatní provozní náklady ,82 15

16 K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ EU peníze školám vzdělání pro konkurenceschopnost modernizace didaktické techniky, tvorba didaktických učebních materiálů program je ve stadiu závěrečné monitorovací zprávy L. ÚDAJE O PROJEKTECH V průběhu školního roku jsme ve škole realizovali tyto projekty: dlouhodobé - Čas proměn - Školní mléko - Zdravé zuby - Adopce na dálku - vydávání časopisu Novodvoráček redakčně vedla Mgr. Jolana Hrušková průřezová témata realizovaná formou projektu - Moje rodina 1. třída - Poznáváme zvířata 2. třída - Svůj domov mám rád 3. třída výhody a nevýhody života ve své obci - Slavná osobnost naší historie 4. třída - Pohádka 5. třída poznávání vlastních kulturních hodnot - Naše obec 6. třída - How green are you 7. třída aktuální ekologické problémy - Elektronické noviny 8. třída - Jsme Evropané 2. stupeň celoškolní projekty zvyky a tradice kolem nás - Halloween - Vánoční trhy - Přiletěl k nám anděl - Noc čarodějnic - Den Země - Školní akademie sportovní projekty - fotbalový turnaj o pohár ředitele školy - orientační běh Medvědí stezkou - pinkpongový turnaj open - prázdninový zimní turnaj ve florbalu 16

17 M. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Na škole není založena odborová organizace. Veškerá spolupráce se odehrává na bázi informací z médií. Budova školy V průběhu školního roku proběhly stavební úpravy jihozápadního a severozápadního křídla budovy ZŠ. Byly opraveny krovy a střechy, dále byly zatepleny třídy od stropů, opravena okna ve třídách a obě křídla dostala novou fasádu. Práce byly zahájeny o prázdninách, v budově školy se začalo pracovat 17. září Stavba byla zakončena po necelém roce, opět v průběhu prázdnin, slavnostní předání se uskuteční 5. října Na tento projekt získal zřizovatel- Obec Nové Dvory- dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Z ušetřených finančních prostředků se na základě rozšíření předmětu dotace bude v příštím roce realizovat oprava severního nároží, fasád JV křídla a dvorní fasády SV křídla. V Nových Dvorech dne 22. září Mgr. Jan Ingr - ředitel školy 17

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více