Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø"

Transkript

1 á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø

2 Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas, Hanlík Jaromír, Jindra Milan, Juráò Karel, Kanalo Zdenìk, Kotrè Daniel, Køíha Jakub, Lavièka Patrik, Mára Jan, Meregya David, Nistor Julius, Salva Patrik, Stanìk Zdenìk, isler Vít, Tomáek Jan, Vondra Tomá, Butová Hanka, Èièolová Anna, Hanlíková Vanessa, Hofmannová Barbora, Chlebuchová Daniela, Janáèková Denisa, Kojanová Eva, Kováøová Markéta, Lustová Monika, Strejèková Kateøina, kvaøilová Kateøina, Trsková Daniela, Vrchotová Petra 2. zastávka 7. zastávka 5. zastávka 4. zastávka 1. zastávka 6. zastávka 3. zastávka Údolská brána Kostel a kláter kolní irtuální nauèná stezka Nový zámek 1 18

3 Patrik Lavièka Mgr. Jana torová, DiS. hudební výchova, Mgr. Karel Køíha kolní manaer projektu sborový zpìv Mgr. tìpánka Hanusová pøírodopis Zdenìk Stanìk Mgr. Ivana Pelechová èeský jazyk, dìjepis Mgr. Kateøina Vítovcová výtvarná výchova Patrik Lavièka Kateøina Strejèková 17 2

4 Jan Mára Jiøí Drtina Zdenìk Stanìk Milan Jindra Daniel Kotrè Hofmannová Barbora Hanka Butová Obuv se vyrábìla z kùe, sametu nebo hedvábí, mìla pevnou podeev a nazývala se kornì. Ty mìly rùznou formu i výku, mohly být pøiléhavé, s tìsným lemem. Typickým znakem je zakonèení pièkou. Hanka Butová Hanka Butová Hanka Butová David Meregya Jako zaèáteèníci v tvoøení projektového èasopisu jsme poádali pana Mgr. Radka Sovu o pomoc. Pøestoe mìl spoustu práce, ochotnì pøikývl. Paní uèitelka vybírala sedm ákù, kteøí by se práci na èasopisu vìnovali. Po dlouhém pøemýlení a pøekøikování si vybrala Zdenka, Honzu, Milana, Dana, Jirku, Hanku a Báru. Jednoho øíjnového odpoledne se do koly dostavil pan uèitel a zaèal nás zasvìcovat do problematiky tvorby èasopisu. Jeliko jsme k práci potøebovali poèítaèe, pøesunuli jsme se do uèebny fyziky. V této uèebnì jsme mìli pøipravené tøi notebooky, dataprojektor i plátno, na kterém se promítalo. Byli jsme rozdìleni do dvou skupin. Ke Zdenkovi, Jirkovi a Honzovi se pøidala Hanka a druhý poèítaè obsluhovali Milan, Dan a Bára. 3 Gotické odívání jetì neznalo kapsy, drobné osobní pøedmìty a peníze musel èlovìk ukládat do váèkù nebo rùzných braen a zavìovat k opasku. Váèky i tatice mìly rùzné tvary, byly zdobeny výivkou, poívané perlami èi korálky. Dalím kusem odìvu byl plá. U krku se zapínal dekorativní sponou. Také perky byly oblíbené. eny nosily náunice i náramky. Mgr. Kateøina Vítovcová, áci 16

5 enské aty byly vdy dlouhé, pøepásané opaskem. Dámy nosily spodní a svrchní odìv. Spodní aty byly charakteristické rovným støihem. Svrchní odìv byl zdobnìjí. Objevují se výstøihy, tìsný ivùtek, zapínání na knoflíèky, nìrování. Celek doplòovala pokrývka hlavy - rùzné druhy kloboukù - zejména u pánù. Svobodné dívky nenosily pokrývku hlavy, vlasy mìly upraveny do copù nebo jim volnì splývaly. Vdané eny skrývaly vlasy pod átky, èepce a kapuce. Barbora Hofmannová 15 Hanka Butová Nejdøíve nám pan uèitel Sova pøedstavil potøebný program, ve kterém budeme muset pracovat, a konkrétní práce zaèala. Dozvìdìli jsme se, jak do úvodní prázdné stránky dosadit fotografii, jak ji zvìtit a postupnì zprùhlednit, jaké písmo vybrat, jak ho natoèit, které barvy pouít a které ne. Pokoueli jsme se vytvoøit úvodní stranu èasopisu, aby nás pøedstavila v tom nejlepím svìtle. Po nìjaké dobì se na nai práci pøilo podívat nìkolik uèitelù. Z poèátku se nám nevedlo, ale po nìkolika pokusech jsme ji úspìnì dodìlali. Paní uèitelka se poté mìla rozhodnout, jakou stránku vybere. I kdy odpoledne bylo nároèné, mnoho jsme se nauèili. Doufáme, e pøi tvorbì dalího èasopisu ve zvládneme sami. Chtìli bychom podìkovat panu uèiteli Sovovi za to, e si nael èas a e nás nauèil spoustu uiteèných vìcí. 4 Text: Foto: Zdenìk Stanìk Barbora Hofmannová Hanka Butová

6 Stejnì jako minulý rok se nae tøída úèastní projektu koly pro region, ale s jedním velkým rozdílem. Nae tøída, bývalá 7.A, se spojila s bývalou 7.B. V tomto kolním roce tedy tvoøíme tøídu 8.A s poètem 32 ákù. N ejznámìjím a nejoblíbenìjím znakem gotického odívání jsou iroké Julius Nistor rukávy. Náleely jak k dlouhým enským atùm, tak k muským tunikám. Jakub Køíha Na zaèátku záøí nás navtívila paní Mgr. Lenka Kuèerová, manaerka projektu. Z tohoto dùvodu se nae tøída pøemístila do uèebny fyziky, kde bylo mono pøednáku doplnit prezentací fotek a informaèních textù. Text: Daniela Chlebuchová Jan Tomáek Základem muského odìvu byla koilová suknice, která sahala ke kolenùm. Na nohách se nosily nohavice. Vrchní odìv lechticù a mìanù tvoøil kabátec, který tìsnì obepínal tìlo a zapínal se na knoflíky. Chudí, neboli lùza, zùstávali u prostých pøevázaných halen a øíz, pøevánì z reného plátna. Julius Nistor Daniel Kotrè Jan Tomáek Daniel Kotrè 5 14

7 Paní Kuèerová nám vysvìtlila celou podstatu projektu koly pro region. Projekt má za cíl vytvoøit virtuální nauènou stezku. Tato stezka nám má pomoci rozíøit vìdomosti o naem mìstì. Projekt se týká i ostatních kol naeho regionu, napø. Z Horní Stropnice, Z Malonty, Z Beneov nad Èernou nebo Z Èeské Velenice. Manaerka si pro nás pøipravila spoustu her. Jejich cílem bylo získat nové vìdomosti a informace o jednotlivých zastávkách. Hry probíhaly po skupinách. Kadá skupina mìla jiný úkol, napø. sloit rozstøíhaný obrázek z naeho loòského prùvodce VNS apod. Díky novì získaným informacím mùeme pracovat na projektu i tento rok. 6

8 Na zaèátku letoního kolního roku dolo ke spojení dvou bývalých tøíd, 7.A a 7.B. Jeliko áci 7.A ji pracovali na projektu koly pro region celý minulý rok, áci bývalé 7.B se museli s projektem teprve seznámit. Práce na projektu byla zahájena vycházkou, která se uskuteènila dne áci bývalé 7.A se zaèali pøipravovat na pøedstavení projektové trasy svým spoluákùm. Ke kadému ze sedmi stanovi si pøipravili zajíma vé povídání a dùleité informace z historie. Na kadé zastávce museli vichni pozornì poslouchat, aby pak správnì vypracovali úkoly na pøipravených pracovních listech. První zastávkou byla Dolní brána. Dùm, který pøiléhá k bránì, si áci mohli prohlédnout v minulém kolním roce. To je majitel domu pozval na,,prohlíecí návtìvu interiéru domu. Od Dolní brány jsme pokraèovali do míst, kde kdysi stával pitál. V tìchto místech jsme se dozvìdìli nìco z historie lékaøství. Dále jsme virtuální stezkou pokraèovali k Novému zámku. Historie samotného zámku a lechtického rodu Buqouyù, který v nìm sídlil, urèitì zaujala vechny posluchaèe. 7 Aáách, joo. Úvod Mgr. k práci Pøedmìt: èeský jazyk, dìjepis Ivana Pelechová v letoním kolním roce V letoním kolním roce budou áci 8. tøídy dále pracovat na projektu koly pro region i v oblastech, které se týkají èeského jazyka a dìjepisu. Hlavním úkolem bude prohloubit a rozíøit znalosti a vìdomosti ákù o mìstì, ve kterém ijí. V rámci èeského jazyka se zamìøíme pøedevím na zajímavé osobnosti, které obohatily ivot mìsta a pøispìly k jeho rozvoji. Budeme shromaïovat dalí historické informace, doplòovat je pøi tvorbì povìstí o nai fantazii. V neposlední øadì se chceme zabývat etymologií støedovìkých jmen. Dìjepisné poznatky si rozíøíme pøi studiu støedovìkých øemesel v naem mìstì. V pøírodopisném zamìøení projektu naváeme rovnì na loòský rok, kdy áci pøipravovali botanický herbáø léèivých rostlin. Pøedmìt: pøírodopis Mgr. tìpánka Hanusová Budeme se zabývat úèinky a lékovými formami, které se z léèivek získávají. V rámci projektu napøíklad navtívíme barokní apatyku v blízkosti novohradského námìstí, kde se tyto produkty prodávají i dnes. 12

9 Text: Ondøej Bíca Barbora Hofmannová Daniela Chlebuchová Hanka Butová Jakub Køíha Markéta Kováøová Foto: Zdenìk Stanìk Jan Mára 11 Dalí zastávkou byl Èeský dùm. V dnení dobì v budovì najdeme kino, knihovnu a turistickou ubytovnu. Proti Èeskému domu stojí dùm, který v minulosti slouil jako pitál a vìzení. Nejvìtí záhadou pro áky bylo rozlutìní letopoètu na títu. Dále nae kroky vedly ke kostelu. Úkoly v pracovním listì se týkaly pøedevím gotického slohu. áci si mohli prohlédnout jednotlivé prvky gotiky, napø. lomený oblouk, vstupní portál, síovou a valenou klenbu, systém opìrných pilíøù, kamennou nároní bosá. Posledním místem, kde jsme se zastavili, byla bývalá øemeslná ulièka, dnení ulice 5. kvìtna. Tady kdysi mìli svá obydlí s malými dílnièkami novohradtí øemeslníci. ili tady dokaøi, evci, kováøi, mydláøi, tesaøi, hrnèíøi, tkalci... Vìtina ákù nejvíce obdivovala zastávku u Zámku. Zøejmì pro velké mnoství zajímavostí, jak o samotné budovì, tak o ivotì èlenù lechtického rodu Buqouyù. 8

10 V pøedmìtu hudební výchovy a sborového zpìvu áci naváou na získané poznatky a dovednosti uplynulého kolního roku. Kromì historických témat se nyní budou vìnovat té problematice soudobé hudební scény v Nových Hradech a okolí. Pøedevím se zamìøíme na výrazné souèasné novohradské skupiny a hudební seskupení rùzných stylù a ánrù. Znovu ale zavítáme do hudební historie prostøednictvím význaèných osobností. 9. A Michaela Ondrejmiková Andrea Vochozková 5. øada Barbora Hofmannová 9 7.A Barbora Kuèerová Adéla Schmidtová Kateøina Matìjková Eva Hájková Vìra Dvoøáková 3. øada 6.B Simona edivá Ilona Slepièková 2. øada 5.A Tereza Fritzová Kristýna Polesová Elika Rolínková 1.øada 6.A Thuy Tien Nguyen Minh Kateøina Pávková 2. øada 8.A Daniela Chlebuchová Kateøina Strejèková Barbora Hofmannová Petra Vrchotová 4. øada Sborový zpìv navtìvuje formou volitelného pøedmìtu a zájmového útvaru pøi novohradské základní kole od poèátku letoního kolního roku 18 ákyní pátých a devátých tøíd. Dìtský pìvecký sbor se na veøejnosti prezentuje pod názvem Fermata od roku ákynì se pokusí v rámci pøedmìtu vìnovat se nácviku dobových tancù a rovnì pøípravì dalích lidových a umìlých písní. 10 Mgr. Jana torová, DiS.

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice. tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice.

Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice. tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice. Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice.cz registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Jsme áci osmé tøídy

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více