Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Vzdělávací program 2013/ Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Zabezpečení provozu 3.1. Prostorové podmínky Učebny Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi) Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Údaje o počtu žáků Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Údaje o spolupráci 6.1. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce s rodiči Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 7.1. Výsledky soutěží a přehlídek Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Doplňková činnost Vlastní prezentace školy Údaje o poradenských službách 8.1. Zpráva výchovného poradce Práce se žáky se speciálně-vzdělávacími problémy a žáky mimořádně nadanými Vyhodnocení plánu prevence Zpráva metodika prevence Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Údaje o řízení školy Stránka - 1 -

3 9.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2013/ Evaluace Údaje o dalších záměrech školy Předpokládaný vývoj Materiálně-technické záměry Výchovně-vzdělávací Vývojové trendy Údaje o zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol Stránka - 2 -

4 1. Základní údaje o škole 1.1. škola název školy Základní škola,liberec, Švermova 403/40 adresa školy Švermova 403/40, Liberec 10, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy ředitel: Mgr. Jarmila Hegrová vedení školy zástupce ředitele: Mgr. Alexandr Irgl tel kontakt zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec tel součásti školy základní škola kapacita: 375 školní družina kapacita: 150 školní jídelna kapacita: 375 datum zařazení do rejstříku všeobecné vzdělávání a výchova se zaměřením zaměření školy na environmentální a jazykové vzdělávání 1.4. údaje o školské radě počet členů školské rady 3 předseda školské rady Mgr. Alexandr Irgl Mudr. Jiří Richter členové školské rady Martina Pokorná Rada se schází 2x ročně. V loňském školním roce proběhly doplňující volby v souvislosti s jednání školské rady ukončením práce rodiče. Stránka - 3 -

5 2. Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 2.1. vzdělávací program v ročnících počet žáků Naše škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZSSVE/0305/ ročník volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné předměty Základy ekologie 7. třída Informatika Konverzace v anglickém jazyce 8. třída Regionální dějepis 9. třída Mediální výchova Disponibilní hodiny 1. třída Anglický jazyk další předmět Český jazyk posílení předmětu 2. třída Matematika posílení předmětu Prvouka posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 3. třída Matematika posílení předmětu 3. třída Prvouka posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 4. třída Matematika posílení předmětu Vlastivěda posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 5. třída Matematika posílení předmětu Přírodověda posílení předmětu Přírodopis posílení předmětu Fyzika posílení předmětu 6. třída Matematika posílení předmětu Dějepis posílení předmětu Zeměpis posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 7. třída Zeměpis posílení předmětu Německý jazyk další předmět 8. třída Výchova ke zdraví další předmět Český jazyk posílení předmětu 9. třída Matematika posílení předmětu Fyzika posílení předmětu Zeměpis posílení předmětu 9. třída Německý jazyk další předmět Pracovní vyučování další předmět Nepovinné předměty 1. stupeň Sportovní hry Vybíjená 2. stupeň Sportovní hry Stránka - 4 -

6 Zájmové kroužky Anglický jazyk Keramický kroužek Sborový zpěv Dívčí klub Počítačový kroužek 1. a 2. třída třída třída třída třída Tuto zájmovou činnost zajišťuje ZŠ. Další kroužky zajišťují organizace, které využívají prostory školy: Gymnastika Karate Slavia pro děti třída třída 3. Zabezpečení provozu 3.1. Prostorové podmínky Výchovně-vzdělávací činnost probíhá ve třech budovách. V budově A jsou umístěny 1. třídy, školní družina, jídelna. V budově B jsou kmenové učebny třídy a odborné učebny. V každé kmenové i odborné učebně je nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Do tříd je zaveden internet. Třetí budovou je tělovýchovný pavilon, kde jsou 2 tělocvičny včetně zázemí. V učebních pavilonech jsou na chodbách odpočinkové i sportovní zóny. Budova A je propojena s budovou B koridorem, kde jsou umístěny šatny se šatními skříňkami. Vstup do školy je zabezpečen čipovým systémem. Školní družina má 3 oddělení. Nezbytnou součástí školy jsou vybavené kabinety a to jak zázemím pro učitele, tak oborovými sbírkami. Školní jídelna vaří dvě jídla denně. Rodiče a žáci mohou zvolený oběd čipovat přímo v jídelně či přes internet. Venkovní prostory poskytují dětem možnost různorodých činností školní zahradní pozemek, skautský koutek, relaxační prostor, školní nádvoří a od června víceúčelové hřiště. Po celém pozemku je nainstalována naučná stezka Učebny Kmenové učebny 10 Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Poznámka Učebna CH, F 30 ne Učebna Vv 30 ne učebna Vv a Aj je zároveň Učebna Aj 30 ne používána k výuce skupin Odborná učebna ne stupně Učebna výp. techniky 30 ne Školní kuchyňka 30 ne Stránka - 5 -

7 tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. stupeň průměr na třídu 26 a méně Výroční zpráva Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi) Škola patří k nadstandartně vybaveným jak počtem, tak kvalitou výpočetní techniky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, osobním počítačem a LCD monitorem. Nejvíce zastoupená interaktivní tabule je ebeam, dále dvě tabule SmartBoard a jedna tabule ActivBoard. V učebně výpočetní techniky se nachází 20 počítačů vybavených operačním systémem Windows 8. Server Dell zajišťuje správu domény a síťové služby pro stanice operačním systémem Microsoft Windows 8 GD ADSL 2+ od O2 Czech Republic a.s. Zbylé učebny a kabinety jsou pokryty pomocí wi-fi připojení Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) kapac ita , , Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 6/5 4/4 5/4 0/0 16/14 nesplňuje 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 2/2 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD, případně ŠK) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 3/3 nesplňuje 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - celkově (k ) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 15,27 0,18 Komentář: Hudební výchovu na 1. stupni a v 6. třídě učí učitelka, která studuje čtvrtým rokem pedagogiku 1. stupně na pedagogické fakultě, obor NŠ - HV. Stránka - 6 -

8 Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 0 Přehled aprobovanosti výuky 1. stupeň Ročník Celkem hodin Ú % P % O % N % Celkem 1. stupeň stupeň Vyučované předměty Celkem hodin Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Zeměpis Chemie Přírodopis Ú % P % O % N % Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní vyučování Základy ekologie Mediální výchova Regionální dějepis Knverzace v AJ Celkem 2. stupeň Stránka - 7 -

9 3.6. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Během školního roku byly uspořádány semináře pro všechny členy pedagogického sboru. Jednalo se o tato témata: Rozvoj psychologických, pedagogických, praktických i teoretických dovedností při práci s dětmi. Zde jsme vstoupili do projektu Inkluze vzdělávání, který vede PF Olomouc. Digitální technologie Vzdělávání v oblasti BOZP Oborové vzdělávání Většina kurzů byla hrazena z prostředků Evropských fondů. Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Počet účastníků Matematika Fraus 10 Čtenářská gramotnost 15 Počítačová gramotnost 12 Netradiční výtvarné techniky 7 Metodika cizího jazyka 12 Ekologie 8 Netradiční sporty 2 Pedagogika dlouhodobě selhávající žák 17 komunikace s rodiči 2 krizová intervence škol 1 jak správně psát 1 fyzika 1 Legislativa nové právní předpisy 1 nová školská legislativa 1 Občanský zákoník 1 4. Údaje o počtu žáků Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Celkem Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o Počet odkladů přijetí Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 Stránka - 8 -

10 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Přehled prospěchu žáků (upraveno) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 1 0 z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. 0 0 Komentář: Z 11 neprospívajících 3 žáci ukončili devítiletou povinnou školní docházku, 4 žáci přešli na základní školu praktickou a 4 žáci postoupili do vyššího ročníku věkem. Údaje o výchovných opatřeních (upraveno) Pololetí Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Komentář: Neomluvené hodiny byly řešeny v 5 případech. Nejdříve jednáním s rodiči, pak výchovnou komisí a poté byly předány k jednání na oddělení sociálně právní ochrany dětí a na přestupkovou komisi Statutárního města Liberec. Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem Stránka - 9 -

11 Výuka cizích jazyků (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj apod.) upraveno po ročnících 1. Aj 2. Aj 3. Aj 4. Aj 5. Aj 6. Aj 7. Aj 8. Aj Nj 9. Aj Nj 6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 6.1. Spolupráce s partnery Gymnázium Liberec, Jeronýmova - projekt TechUp TU Liberec fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická praxe 30 studentů Pedagogická fakulta Olomouc vzdělávání pedagogů a výsledné ověřování v praxi " Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR" Úřad práce v Liberci podpora profesní orientace PPP diagnostika, lektorská pomoc SPC - diagnostika, metodická pomoc Maják lektorská činnost Policie ČR lektorská činnost Člověk v tísni lektorská činnost, domácí pomoc dětem sociálně slabším s přípravou do školy Městská policie lektorská činnost, pomoc při organizování dopravních soutěží Divizna, Střevlik, KVK, Naivní divadlo, Galerie 6.2. Spolupráce s rodiči Třídní schůzky Probíhají 3x do roka. Jejich forma je buď frontální, či individuální netradiční žák, učitel, rodič. Stalo se dobrou tradicí, že před třídními schůzkami jsou zařazeny pro rodiče besedy a semináře na určité téma. V loňském roce byla zařazena otázka dopravy v okolí školy, ŠVP Den otevřených dveří Pravidelně první sobotu v novém kalendářním roce se na škole koná Den otevřených dveří. V nižších třídách se ve zkrácených blocích vyučuje, starší děti působí jako organizátoři Účast a výpomoc rodičů ve výuce či na akcích tříd Četnost spolupráce závisí na kreativitě učitele a na sociálním složení třídy Celoškolní pravidelné akce, projekty školy Samotná účast na akcích, materiální a organizační pomoc Stránka

12 Komunikace s rodiči přes ovou poštu, informační letáky Konzultační hodiny 7. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 7.1. Výsledky soutěží a přehlídek soutěž žák umístění Borkovcová Kateřina místo Moje město Liberec Steidl Matěj místo Steidl Vojtěch 7. místo Okresní kolo recitační soutěže Cybachová Sabina 3. místo Pour Filip 4. místo Krajské finále lehké atletiky - Svobodová Julie 6. místo trojboj Sechovská Karolína 8. místo Pour Filip 1. místo Svobodová Julie 1. místo Okresní kolo lehké atletiky - Chybová Magdalena 2. místo trojboj Sechovská Karolína 2. místo Marková Petra 3. místo 7.2. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Cílem vzdělávání pedagogického sboru je rozvoj konstruktivistického pojetí výchovy. Učitel je garant metody, vede žáky k tomu, aby odvozovali nové poznatky, je poradcem a odborníkem (diskusní metody, problémové vyučování, didaktické hry, skupinové a kooperativní výuky, brainstorming, kritické myšlení, badatelská metoda). Své místo mají i tzv. tradiční metody. Interaktivní tabule pro názorné vyučování a testy mají již nezastupitelnou úlohu. Využíváme inkluzivní metody ve výuce. Nezastupitelné místo má terénní výuka - a to hlavně v předmětech s přírodovědným zaměřením. Specifikou naší školy je nová matematika prof.hejného, který klade důraz na poznání, radost z řešení, logiku, experiment. Celý ŠVP doplňuje ucelený systém výjezdních seminářů Doplňková činnost Vedle své hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Tuto činnost škola provozuje za účelem komerčního využití odborných prostor a vybavení (pronájem tělocvičen, odborné učebny, jídelna). Doplňková činnost přináší určitý zisk, který je možno použít k dalšímu rozvoji školy. Ve školním roce 2013/2014 i na úhradu energií Vlastní prezentace školy Škola prezentovala své výsledky: na webových stránkách školy na vzdělávacích akcích v Liberci Stránka

13 na školních letácích při dnu otevřených dveří při dnech otevřených dílen při spolupráci s žáky a rodiči v regionálním tisku a televizi Projekty realizované školou Keramická a výtvarná dílna Již tradiční setkání s rodiči a dětmi při tvořivé práci. Dílna probíhá v odpoledních hodinách a je hojně navštěvována. Proběhla 2x s doprovodným programem kroužků školy. Recitační soutěž Proběhla v listopadu. Jejím cílem bylo přivést děti ke knize, poezii a najít kandidáty do okresního kola. Přišli se podívat i rodiče. Klub předškoláků Čtyři odpoledne s předškoláky a jejich rodiči proběhla v listopadu. Cílem bylo představit školu budoucím prvňákům. Celoroční projekt Doprava Jedno z témat programu Ekoškola, na kterém pracovaly všechny třídy. Děti mapovaly okolí školy a zakreslovaly nebezpečná místa, sledovaly průjezdnost aut u školy, zaznamenávaly do grafů, vytvářely prezentace. Františkovský poločas Tradiční sportovně-vědomostní akce v polovině školního roku, kde se rodiče zúčastňují jako rozhodčí. Den Slabikáře Setkání rodičů a žáků 1. třídy po zvládnutí abecedy. Škola v přírodě Každoročně probíhá pro žáky 2. a 4. tříd. Harmonizační pobyt Závěrečná akce pro žáky 5. a 9. třídy se uskutečnila v Novém Městě pod Smrkem. Zpívání na schodech Vánoční vystoupení žáků 1. stupně s biblickým příběhem a vánočními písněmi přednesenými školním sborem Slunečnice. Rodiče čtou dětem Reakce školy na celosvětovou kampaň o vlivu předčítání na emoční vývoj dítěte. Odpoledne strávené předčítáním rodičů dětem z jejich oblíbených knížek bylo dále využito i k ocenění nejlepších žáků školy a premiéře muzikálu Červená Karkulka. Praha zdraví páťáky a osmáky Pravidelná akce, kdy 5. třída navštíví historické centrum a 8. třída Parlament ČR a některou z aktuálních výstav. Stránka

14 Přírodovědný seminář Dvoudenní výukový program v terénu určený pro žáky 7. ročníku. Den pro Zemi Projekt zaměřený na environmentální výchovu, tentokrát zaměřený na téma "Šetrný spotřebitel". Součástí byla i burza, kterou nám pomohli připravit rodiče. Nocování ve škole 1. a 3. ročník Noc s Andersenem 2. stupeň Nocování s paní Hudbou Projekt Moje město Liberec Celodenní akce pro žáky ročníku. Program je po třídách (např. Liberec historický, specifický, umělecký, smyslový). Zájezd do Berlína Vzdělávací akce k reáliím ve výuce německého jazyka Pokos příprava občanů k obraně státu Program MOČR, který si klade za cíl ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. Program vedli pracovníci Odboru komunikace a propagace MOČR. 8. Údaje o poradenských službách 8.1. Zpráva výchovného poradce Konzultační, poradenské a intervenční činnosti výchovné poradkyně: spolupracuje s PPP, SPC, SVP provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, návrhy na další péči o tyto žáky, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků průběžně sleduje chování žáků a předkládá návrhy na postup a řešení jednotlivých problémů metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podílí se na realizaci preventivního programu školy spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte spolupracuje při kariérovém poradenství na škole shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Stránka

15 Plnění plánu konkrétní činnosti ve školním roce 2013/2014 konzultace případů ve třídách, řešení neobvyklých situací v třídních kolektivech (provedena diagnostika, klima třídy) spolupráce s PPP Liberec, SVP Čáp, SPC pravidelná účast na přednáškách a schůzkách výchovných poradců pořádaných PPP v Liberci kontrola sestavení IVP a průběžná kontrola jeho plnění účast na veletrhu vzdělávání EDUCA individuální pohovory se žáky a rodiči pomoc vyučujícím při řešení neprospěchu, či kázeňských problémech žáků úzká spolupráce s metodikem rizikového chování poskytování informací o navazujícím studiu návštěva Úřadu práce v Liberci účast společně s třídními učiteli na jednání s rodiči a žáky, nejčastěji řešeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školní neúspěšnost a výchovné problémy (IVýP) 8.2. Práce se žáky se speciálně-vzdělávacími problémy a žáky mimořádně nadanými Do pedagogicko-psychologické poradny bylo posláno během školního roku 30 žáků, kterým učitelé poskytovali individualizovanou pomoc v rámci běžných vyučovacích hodin a monitorovali jejich pokroky. Pracovalo se s 11 integrovanými žáky. Ti měli zpracován individuální vzdělávací plán a ve všech případech bylo k nim přistupováno v souladu s platnou legislativou reedukační hodiny, speciální metody práce, didaktické pomůcky, individuální přístup, tolerance. Integrace se týkala ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, percepčně-motorických obtíží, dyskalkulie, lehké mentální retardace, těžkých řečových vad a Aspergerova syndromu. Učitelé individuálně přistupovali také k dětem nadaným, zajistili pro ně náročnější úkoly, využívali jejich potenciálu ke vzdělávání ostatních žáků, připravovali je individuálně na soutěže a olympiády. Rozvoj jejich talentu jim škola umožňovala také v rámci zájmové činnosti. Individuální výchovný program Škola prošla dvouletým pokusným ověřováním IVýP, který se v letošním školním roce stal metodickým doporučením MŠMT. Individuální výchovný program je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem a případně další stranou při řešení rizikového chování žáka. Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím. Při řešení problému se škola obrací k zákonnému zástupci žáka jako k partnerovi, s nímž pracuje na dosažení stejného cíle odstranění rizikového chování žáka. Soustředěný a jednotný tlak obou důležitých institucí (školy a rodiny) na žáka zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Letos do něj bylo na naší škole zařazeno celkem 46 žáků, z toho s 12 z nich byl sepsán IVýP Vyhodnocení plánu prevence Prevence sociálně-patologických jevů žáků probíhá na základě zpracovaného Školního preventivního programu, který se zaměřuje především na tyto oblasti prevence: drogová závislost, alkoholismus a kouření, zdravý životní styl, kriminalita a delikvence, virtuální drogy (televize, počítače, video), patologické hráčství, záškoláctví, šikana, vandalismus, intolerance, rasismus. Škola spolupracuje s mnoha odbornými a úředními institucemi: Stránka

16 Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci, Preventivní centrum Maják v Liberci, Krajská hygienická stanice, Odbor sociálně-právní ochrany dětí, Oddělení dávek sociální péče, Policie ČR, Městská policie, etoped Mgr. Petr Šolc, K-centrum Liberec. Plán prevence je každoročně rozšiřován na základě získaných poznatků z problematiky a ze spolupráce s žáky. Pořádáme přednášky, semináře pro žáky i zájemce ze strany rodičů, promítáme instruktážní filmy Zpráva metodika prevence Školní preventivní program směřuje škola hlavně k předcházení a zamezení vzniku nežádoucího a rizikového chování žáků. Poskytujeme převážně primární prevenci, kterou rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování. Největší důraz klademe na spolupráci školy s rodiči žáků. Problematiku prevence začleňujeme také do výuky předmětů, především Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Prvouka, Chemie, Informatika. Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů šikana kyberšikana záškoláctví 2 x 1 x 10 x Škola má vytvořen minimální preventivní program, který zabezpečuje pravidelná témata do jednotlivých tříd: 1. třída Beseda o bezpečnosti městská policie 2. třída Beseda o bezpečnosti Projekt zdraví Škola v přírodě městská policie Zachraňte Pepíčka beseda se zástupcem RZS 3. třída Bezpečný internet Projekt zuby Projekt Romové a my Beseda o bezpečnosti městská policie Prevence rizikového chování Beseda o bezpečnosti městská policie 4. třída Naše třída můj hrad program etopeda Zachraňte Pepíčka beseda se zástupcem RZS Škola v přírodě Beseda o bezpečnosti městská policie 5. třída Naše třída můj hrad program etopeda Zdravá výživa Harmonizační pobyt Kyberšikana městská policie 6. třída Proč je lepší nekouřit beseda s lékařem Klima třídy program etopeda 7. třída Než užiješ alkohol, užij mozek beseda Stránka

17 7. třída 8. třída 9. třída Naše třída můj hrad Klíčení Naše třída můj hrad Antikoncepce Pohlavně přenosné choroby Šitkredit Promiňte, já jsem tu nový Antikoncepce Pohlavně přenosné choroby Cést la vie Trestní odpovědnost Promiňte, já jsem tu nový Harmonizační pobyt program etopeda program etopeda Maják o.p.s. Maják o.p.s. Člověk v tísni V - klub Maják o.p.s. Maják o.p.s. Člověk v tísni městská policie V - klub Jako každý rok žáci 8. a 9. ročníku navštívili Veletrh vzdělávání Educa. Pravidelně byli během celého školního roku seznamováni s možnostmi dalšího studia. Při výběru střední školy žákům 9. ročníku také pomohla návštěva Úřadu práce v Liberci, Dny otevřených dveří středních škol a profitest na webové stránce infoabsolvent Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Škola organizuje mimoškolní aktivity a nabízí aktivity organizované jinými institucemi, které využívají tělocvičny školy. Přehled kroužků Keramický kroužek Sborový zpěv Dívčí klub Výtvarný kroužek Počítačový kroužek Angličtina pro nejmenší Sportovní hry Karate Slavia Florbal DDM Větrník Sokol Františkov Sportovní gymnastika TJ Lokomotiva Liberec Výukové semináře Nastaven systém seminářů, vícedenních aktivit, kterými děti během školní docházky projdou. Další aktivity filmová a divadelní představení besedy školní výlety sportovní kurzy poznávací zájezdy do zemí cílových jazyků vzdělávací exkurze Stránka

18 sportovní dny 9. Údaje o řízení školy 9.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2013/2014 Úkoly pro školní rok byly stanoveny v oblastech Atraktivní škola s rodinným, bezpečným prostředím Kvalitní vzdělání s ohledem na individuální potřeby dětí Spolupracující sbor s vysokým pracovním nasazením Materiální zázemí, kulturní prostředí Učitelé důsledně pracovali na klimatu třídy. Jejich jednání bylo sjednoceno zásluhou vypracovaných vnitřních metodických materiálů. Třídní pravidla, vedle školního řádu, se stala samozřejmou věcí i u učitelů nastupujících i tzv. netřídních. Prezentace školy na webových stránkách se ustálila zásluhou správce webových stránek. Spolupráce učitel rodič žák je stále živé téma. Podařilo se otevřít dvě první třídy. Počet žáků vzrostl ŠVP je základní normou pro práci každého učitele. Práce s žáky je založena na individuálním přístupu k žákům, větší náročnosti učiva pro žáky s lepšími dovednostmi, znalostmi. Výuka byla nastavena tak, že se od dětí vyžaduje větší prezentace a to nejenom ve svém třídním kolektivu, ale i mimo něj. Již v září se zohlednily v plánu práce mezipředmětové vztahy v projektech, spolupráce 1. stupně se školní družinou, spolupráce mezi 1. a 2. stupněm v programu Ekoškola, Globe. Prezentací mimoškolních aktivit jsme se snažili představit různé sportovní, jazykové programy k případnému využití pro příští školní rok. Úspěšně jsme zvládli zapojení do mezinárodní spolupráce díky programům etwinning, Globe, Ekoškola V oblasti vzdělávání se zvládl dokončit projekt "Peníze do škol", Inkluze vzdělávání. Spolupracující sbor podpořilo nejen společné vzdělávání, ale i týmové rekreační aktivity. Důsledně byla dodržována "Pravidla sborovny". Dařily se společné výstupy z projektů V této oblasti došlo k výrazným změnám. Tou nejvýraznější je otevření zrekonstruovaného hřiště u školy. K výměně oken došlo v průběhu roku ve dvou patrech, rekonstrukce patra ŠD, které je nyní určeno pro výuku, proběhla o prázdninách. Úpravou prošlo i zázemí pro učitele. I nadále byly doplňovány kabinetní sbírky v rámci možností školy. Stránka

19 9.2. Evaulace K hodnocení vzdělávacích výsledků školy je používána řada způsobů, aby se získala co nejvěrohodnější zpětná vazba. Hodnocení vzdělávacích výsledků testování SCIO v 7. třídě v M, ČJ, OSP, PPPZ modul A v M, ČJ, OSP v 8. třídě. Z výsledků testování je důležité porovnání obecných studijních předpokladů s výsledky v M a ČJ. Toto srovnání dopadlo dobře. Vedle testování je realizována hospitační činnost, analýza výsledků písemných prací. Analýza celkového hodnocení vypovídá o skutečnosti, že škola dokáže účinně vzdělávat jak žáky s nízkým potenciálem, tak i žáky nadanější. Prostor pro růst kvality do dalšího období se naskýtá v práci s žáky mírně nadprůměrnými. Další oblasti evaluace vyplývají z této výroční zprávy (personální podmínky, strategie a plánování, bezpečné prostředí, atd.). 10. Údaje o dalších záměrech školy Předpokládaný vývoj Již po dva roky žáků na škole přibývá. Jedná se o nárůst zhruba o 100 dětí. Škola stále ještě pro příští rok může přijmout dvě první třídy Materiálně-technické záměry V současné době je potřeba vyměnit zbývající stará, havarijní okna v obou pavilonech a kopiloty v malé tělocvičně. Pro ŠD je nutné upravit celé patro v přízemí. Prostory současné ŠD budou v následujícím roce využity pro nové třídy. Postupně jsou nutné úpravy v tělovýchovném pavilonu elektroinstalace, rozvody vody, odpady, sociální zařízení. Žádná z budov není zateplena. Venkovní prostory jsou v dobrém, vyhovujícím stavu - až na plot a podezdívku ve Vojanově ulici. I nadále je třeba doplňovat kabinetní sbírky Výchovně-vzdělávací oblast vzdělávacích výsledků žáků směřovat k tomu, aby se vzdělávací výsledky žáka pohybovaly na horní hranici možností každého žáka rozčlenění úkolů pro jednotlivé typy vzdělávacích předmětů péče o příznivé klima školy, pedagog - žák, pedagog - rodič, žák - žák, vztahy zaměstnanců školy bezpečné a přívětivé prostředí školy - profesionální výkon práce na všech stupních řízení - řešení nedodržování pravidel, nebýt lhostejný a zároveň pracovat se škálou postupných kroků (IVýP) vzdělávání pracovníků školy - účast školy v projektech podporující vzdělání - umožňovat a vyžadovat další vzdělávání v oblastech, které jsou pro plnění úkolů zásadní mezinárodní spolupráce dále rozvíjet práci v projektu etwinning, rozšířit spolupráci se školou v Německu Stránka

20 10.4. Vývojové trendy Škola vychází ve svém výchovně vzdělávacím procesu z dokumentů MŠMT. Strategie vzdělávací politiky vychází z myšlenky, že každému jednotlivci by vzdělání mělo pomoci maximálně rozvinout vlastní potenciál. Nastavit u dětí myšlenku celoživotního vzdělávání. Trendy školy: rozvoj klíčových kompetencí ICT, výuka po internetu kvalitní výuka cizích jazyků atraktivní učení podpora aktivního občanství inkluze 11. Údaje o zapojení do projektů Název projektu Dotační titul Příjemce/partner získané prostředky Systémová popora partner inkluzivního vzdělávání Návrat k dílnám partner Revitalizace školního hřiště Keramická dílna fond pro podporu a rozvoj vzdělávání města Liberce příjemce 4000 Kč 12. Základní údaje o hospodaření školy Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Statutární město Liberec Kč Výtv. a keram. seminář Dílny Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ investi ční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipen dia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stránka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více