Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Vzdělávací program 2013/ Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Zabezpečení provozu 3.1. Prostorové podmínky Učebny Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi) Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Údaje o počtu žáků Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Údaje o spolupráci 6.1. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce s rodiči Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 7.1. Výsledky soutěží a přehlídek Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Doplňková činnost Vlastní prezentace školy Údaje o poradenských službách 8.1. Zpráva výchovného poradce Práce se žáky se speciálně-vzdělávacími problémy a žáky mimořádně nadanými Vyhodnocení plánu prevence Zpráva metodika prevence Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Údaje o řízení školy Stránka - 1 -

3 9.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2013/ Evaluace Údaje o dalších záměrech školy Předpokládaný vývoj Materiálně-technické záměry Výchovně-vzdělávací Vývojové trendy Údaje o zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol Stránka - 2 -

4 1. Základní údaje o škole 1.1. škola název školy Základní škola,liberec, Švermova 403/40 adresa školy Švermova 403/40, Liberec 10, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy ředitel: Mgr. Jarmila Hegrová vedení školy zástupce ředitele: Mgr. Alexandr Irgl tel kontakt zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec tel součásti školy základní škola kapacita: 375 školní družina kapacita: 150 školní jídelna kapacita: 375 datum zařazení do rejstříku všeobecné vzdělávání a výchova se zaměřením zaměření školy na environmentální a jazykové vzdělávání 1.4. údaje o školské radě počet členů školské rady 3 předseda školské rady Mgr. Alexandr Irgl Mudr. Jiří Richter členové školské rady Martina Pokorná Rada se schází 2x ročně. V loňském školním roce proběhly doplňující volby v souvislosti s jednání školské rady ukončením práce rodiče. Stránka - 3 -

5 2. Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 2.1. vzdělávací program v ročnících počet žáků Naše škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZSSVE/0305/ ročník volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné předměty Základy ekologie 7. třída Informatika Konverzace v anglickém jazyce 8. třída Regionální dějepis 9. třída Mediální výchova Disponibilní hodiny 1. třída Anglický jazyk další předmět Český jazyk posílení předmětu 2. třída Matematika posílení předmětu Prvouka posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 3. třída Matematika posílení předmětu 3. třída Prvouka posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 4. třída Matematika posílení předmětu Vlastivěda posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 5. třída Matematika posílení předmětu Přírodověda posílení předmětu Přírodopis posílení předmětu Fyzika posílení předmětu 6. třída Matematika posílení předmětu Dějepis posílení předmětu Zeměpis posílení předmětu Český jazyk posílení předmětu 7. třída Zeměpis posílení předmětu Německý jazyk další předmět 8. třída Výchova ke zdraví další předmět Český jazyk posílení předmětu 9. třída Matematika posílení předmětu Fyzika posílení předmětu Zeměpis posílení předmětu 9. třída Německý jazyk další předmět Pracovní vyučování další předmět Nepovinné předměty 1. stupeň Sportovní hry Vybíjená 2. stupeň Sportovní hry Stránka - 4 -

6 Zájmové kroužky Anglický jazyk Keramický kroužek Sborový zpěv Dívčí klub Počítačový kroužek 1. a 2. třída třída třída třída třída Tuto zájmovou činnost zajišťuje ZŠ. Další kroužky zajišťují organizace, které využívají prostory školy: Gymnastika Karate Slavia pro děti třída třída 3. Zabezpečení provozu 3.1. Prostorové podmínky Výchovně-vzdělávací činnost probíhá ve třech budovách. V budově A jsou umístěny 1. třídy, školní družina, jídelna. V budově B jsou kmenové učebny třídy a odborné učebny. V každé kmenové i odborné učebně je nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Do tříd je zaveden internet. Třetí budovou je tělovýchovný pavilon, kde jsou 2 tělocvičny včetně zázemí. V učebních pavilonech jsou na chodbách odpočinkové i sportovní zóny. Budova A je propojena s budovou B koridorem, kde jsou umístěny šatny se šatními skříňkami. Vstup do školy je zabezpečen čipovým systémem. Školní družina má 3 oddělení. Nezbytnou součástí školy jsou vybavené kabinety a to jak zázemím pro učitele, tak oborovými sbírkami. Školní jídelna vaří dvě jídla denně. Rodiče a žáci mohou zvolený oběd čipovat přímo v jídelně či přes internet. Venkovní prostory poskytují dětem možnost různorodých činností školní zahradní pozemek, skautský koutek, relaxační prostor, školní nádvoří a od června víceúčelové hřiště. Po celém pozemku je nainstalována naučná stezka Učebny Kmenové učebny 10 Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Poznámka Učebna CH, F 30 ne Učebna Vv 30 ne učebna Vv a Aj je zároveň Učebna Aj 30 ne používána k výuce skupin Odborná učebna ne stupně Učebna výp. techniky 30 ne Školní kuchyňka 30 ne Stránka - 5 -

7 tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. stupeň průměr na třídu 26 a méně Výroční zpráva Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi) Škola patří k nadstandartně vybaveným jak počtem, tak kvalitou výpočetní techniky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, osobním počítačem a LCD monitorem. Nejvíce zastoupená interaktivní tabule je ebeam, dále dvě tabule SmartBoard a jedna tabule ActivBoard. V učebně výpočetní techniky se nachází 20 počítačů vybavených operačním systémem Windows 8. Server Dell zajišťuje správu domény a síťové služby pro stanice operačním systémem Microsoft Windows 8 GD ADSL 2+ od O2 Czech Republic a.s. Zbylé učebny a kabinety jsou pokryty pomocí wi-fi připojení Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) kapac ita , , Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 6/5 4/4 5/4 0/0 16/14 nesplňuje 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 2/2 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD, případně ŠK) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 3/3 nesplňuje 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - celkově (k ) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 15,27 0,18 Komentář: Hudební výchovu na 1. stupni a v 6. třídě učí učitelka, která studuje čtvrtým rokem pedagogiku 1. stupně na pedagogické fakultě, obor NŠ - HV. Stránka - 6 -

8 Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 0 Přehled aprobovanosti výuky 1. stupeň Ročník Celkem hodin Ú % P % O % N % Celkem 1. stupeň stupeň Vyučované předměty Celkem hodin Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Zeměpis Chemie Přírodopis Ú % P % O % N % Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní vyučování Základy ekologie Mediální výchova Regionální dějepis Knverzace v AJ Celkem 2. stupeň Stránka - 7 -

9 3.6. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Během školního roku byly uspořádány semináře pro všechny členy pedagogického sboru. Jednalo se o tato témata: Rozvoj psychologických, pedagogických, praktických i teoretických dovedností při práci s dětmi. Zde jsme vstoupili do projektu Inkluze vzdělávání, který vede PF Olomouc. Digitální technologie Vzdělávání v oblasti BOZP Oborové vzdělávání Většina kurzů byla hrazena z prostředků Evropských fondů. Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Počet účastníků Matematika Fraus 10 Čtenářská gramotnost 15 Počítačová gramotnost 12 Netradiční výtvarné techniky 7 Metodika cizího jazyka 12 Ekologie 8 Netradiční sporty 2 Pedagogika dlouhodobě selhávající žák 17 komunikace s rodiči 2 krizová intervence škol 1 jak správně psát 1 fyzika 1 Legislativa nové právní předpisy 1 nová školská legislativa 1 Občanský zákoník 1 4. Údaje o počtu žáků Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Celkem Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o Počet odkladů přijetí Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 Stránka - 8 -

10 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Přehled prospěchu žáků (upraveno) 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 1 0 z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. 0 0 Komentář: Z 11 neprospívajících 3 žáci ukončili devítiletou povinnou školní docházku, 4 žáci přešli na základní školu praktickou a 4 žáci postoupili do vyššího ročníku věkem. Údaje o výchovných opatřeních (upraveno) Pololetí Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Komentář: Neomluvené hodiny byly řešeny v 5 případech. Nejdříve jednáním s rodiči, pak výchovnou komisí a poté byly předány k jednání na oddělení sociálně právní ochrany dětí a na přestupkovou komisi Statutárního města Liberec. Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem Stránka - 9 -

11 Výuka cizích jazyků (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj apod.) upraveno po ročnících 1. Aj 2. Aj 3. Aj 4. Aj 5. Aj 6. Aj 7. Aj 8. Aj Nj 9. Aj Nj 6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 6.1. Spolupráce s partnery Gymnázium Liberec, Jeronýmova - projekt TechUp TU Liberec fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická praxe 30 studentů Pedagogická fakulta Olomouc vzdělávání pedagogů a výsledné ověřování v praxi " Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR" Úřad práce v Liberci podpora profesní orientace PPP diagnostika, lektorská pomoc SPC - diagnostika, metodická pomoc Maják lektorská činnost Policie ČR lektorská činnost Člověk v tísni lektorská činnost, domácí pomoc dětem sociálně slabším s přípravou do školy Městská policie lektorská činnost, pomoc při organizování dopravních soutěží Divizna, Střevlik, KVK, Naivní divadlo, Galerie 6.2. Spolupráce s rodiči Třídní schůzky Probíhají 3x do roka. Jejich forma je buď frontální, či individuální netradiční žák, učitel, rodič. Stalo se dobrou tradicí, že před třídními schůzkami jsou zařazeny pro rodiče besedy a semináře na určité téma. V loňském roce byla zařazena otázka dopravy v okolí školy, ŠVP Den otevřených dveří Pravidelně první sobotu v novém kalendářním roce se na škole koná Den otevřených dveří. V nižších třídách se ve zkrácených blocích vyučuje, starší děti působí jako organizátoři Účast a výpomoc rodičů ve výuce či na akcích tříd Četnost spolupráce závisí na kreativitě učitele a na sociálním složení třídy Celoškolní pravidelné akce, projekty školy Samotná účast na akcích, materiální a organizační pomoc Stránka

12 Komunikace s rodiči přes ovou poštu, informační letáky Konzultační hodiny 7. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 7.1. Výsledky soutěží a přehlídek soutěž žák umístění Borkovcová Kateřina místo Moje město Liberec Steidl Matěj místo Steidl Vojtěch 7. místo Okresní kolo recitační soutěže Cybachová Sabina 3. místo Pour Filip 4. místo Krajské finále lehké atletiky - Svobodová Julie 6. místo trojboj Sechovská Karolína 8. místo Pour Filip 1. místo Svobodová Julie 1. místo Okresní kolo lehké atletiky - Chybová Magdalena 2. místo trojboj Sechovská Karolína 2. místo Marková Petra 3. místo 7.2. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Cílem vzdělávání pedagogického sboru je rozvoj konstruktivistického pojetí výchovy. Učitel je garant metody, vede žáky k tomu, aby odvozovali nové poznatky, je poradcem a odborníkem (diskusní metody, problémové vyučování, didaktické hry, skupinové a kooperativní výuky, brainstorming, kritické myšlení, badatelská metoda). Své místo mají i tzv. tradiční metody. Interaktivní tabule pro názorné vyučování a testy mají již nezastupitelnou úlohu. Využíváme inkluzivní metody ve výuce. Nezastupitelné místo má terénní výuka - a to hlavně v předmětech s přírodovědným zaměřením. Specifikou naší školy je nová matematika prof.hejného, který klade důraz na poznání, radost z řešení, logiku, experiment. Celý ŠVP doplňuje ucelený systém výjezdních seminářů Doplňková činnost Vedle své hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Tuto činnost škola provozuje za účelem komerčního využití odborných prostor a vybavení (pronájem tělocvičen, odborné učebny, jídelna). Doplňková činnost přináší určitý zisk, který je možno použít k dalšímu rozvoji školy. Ve školním roce 2013/2014 i na úhradu energií Vlastní prezentace školy Škola prezentovala své výsledky: na webových stránkách školy na vzdělávacích akcích v Liberci Stránka

13 na školních letácích při dnu otevřených dveří při dnech otevřených dílen při spolupráci s žáky a rodiči v regionálním tisku a televizi Projekty realizované školou Keramická a výtvarná dílna Již tradiční setkání s rodiči a dětmi při tvořivé práci. Dílna probíhá v odpoledních hodinách a je hojně navštěvována. Proběhla 2x s doprovodným programem kroužků školy. Recitační soutěž Proběhla v listopadu. Jejím cílem bylo přivést děti ke knize, poezii a najít kandidáty do okresního kola. Přišli se podívat i rodiče. Klub předškoláků Čtyři odpoledne s předškoláky a jejich rodiči proběhla v listopadu. Cílem bylo představit školu budoucím prvňákům. Celoroční projekt Doprava Jedno z témat programu Ekoškola, na kterém pracovaly všechny třídy. Děti mapovaly okolí školy a zakreslovaly nebezpečná místa, sledovaly průjezdnost aut u školy, zaznamenávaly do grafů, vytvářely prezentace. Františkovský poločas Tradiční sportovně-vědomostní akce v polovině školního roku, kde se rodiče zúčastňují jako rozhodčí. Den Slabikáře Setkání rodičů a žáků 1. třídy po zvládnutí abecedy. Škola v přírodě Každoročně probíhá pro žáky 2. a 4. tříd. Harmonizační pobyt Závěrečná akce pro žáky 5. a 9. třídy se uskutečnila v Novém Městě pod Smrkem. Zpívání na schodech Vánoční vystoupení žáků 1. stupně s biblickým příběhem a vánočními písněmi přednesenými školním sborem Slunečnice. Rodiče čtou dětem Reakce školy na celosvětovou kampaň o vlivu předčítání na emoční vývoj dítěte. Odpoledne strávené předčítáním rodičů dětem z jejich oblíbených knížek bylo dále využito i k ocenění nejlepších žáků školy a premiéře muzikálu Červená Karkulka. Praha zdraví páťáky a osmáky Pravidelná akce, kdy 5. třída navštíví historické centrum a 8. třída Parlament ČR a některou z aktuálních výstav. Stránka

14 Přírodovědný seminář Dvoudenní výukový program v terénu určený pro žáky 7. ročníku. Den pro Zemi Projekt zaměřený na environmentální výchovu, tentokrát zaměřený na téma "Šetrný spotřebitel". Součástí byla i burza, kterou nám pomohli připravit rodiče. Nocování ve škole 1. a 3. ročník Noc s Andersenem 2. stupeň Nocování s paní Hudbou Projekt Moje město Liberec Celodenní akce pro žáky ročníku. Program je po třídách (např. Liberec historický, specifický, umělecký, smyslový). Zájezd do Berlína Vzdělávací akce k reáliím ve výuce německého jazyka Pokos příprava občanů k obraně státu Program MOČR, který si klade za cíl ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. Program vedli pracovníci Odboru komunikace a propagace MOČR. 8. Údaje o poradenských službách 8.1. Zpráva výchovného poradce Konzultační, poradenské a intervenční činnosti výchovné poradkyně: spolupracuje s PPP, SPC, SVP provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, návrhy na další péči o tyto žáky, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků průběžně sleduje chování žáků a předkládá návrhy na postup a řešení jednotlivých problémů metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podílí se na realizaci preventivního programu školy spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte spolupracuje při kariérovém poradenství na škole shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Stránka

15 Plnění plánu konkrétní činnosti ve školním roce 2013/2014 konzultace případů ve třídách, řešení neobvyklých situací v třídních kolektivech (provedena diagnostika, klima třídy) spolupráce s PPP Liberec, SVP Čáp, SPC pravidelná účast na přednáškách a schůzkách výchovných poradců pořádaných PPP v Liberci kontrola sestavení IVP a průběžná kontrola jeho plnění účast na veletrhu vzdělávání EDUCA individuální pohovory se žáky a rodiči pomoc vyučujícím při řešení neprospěchu, či kázeňských problémech žáků úzká spolupráce s metodikem rizikového chování poskytování informací o navazujícím studiu návštěva Úřadu práce v Liberci účast společně s třídními učiteli na jednání s rodiči a žáky, nejčastěji řešeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školní neúspěšnost a výchovné problémy (IVýP) 8.2. Práce se žáky se speciálně-vzdělávacími problémy a žáky mimořádně nadanými Do pedagogicko-psychologické poradny bylo posláno během školního roku 30 žáků, kterým učitelé poskytovali individualizovanou pomoc v rámci běžných vyučovacích hodin a monitorovali jejich pokroky. Pracovalo se s 11 integrovanými žáky. Ti měli zpracován individuální vzdělávací plán a ve všech případech bylo k nim přistupováno v souladu s platnou legislativou reedukační hodiny, speciální metody práce, didaktické pomůcky, individuální přístup, tolerance. Integrace se týkala ADHD, ADD, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, percepčně-motorických obtíží, dyskalkulie, lehké mentální retardace, těžkých řečových vad a Aspergerova syndromu. Učitelé individuálně přistupovali také k dětem nadaným, zajistili pro ně náročnější úkoly, využívali jejich potenciálu ke vzdělávání ostatních žáků, připravovali je individuálně na soutěže a olympiády. Rozvoj jejich talentu jim škola umožňovala také v rámci zájmové činnosti. Individuální výchovný program Škola prošla dvouletým pokusným ověřováním IVýP, který se v letošním školním roce stal metodickým doporučením MŠMT. Individuální výchovný program je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem a případně další stranou při řešení rizikového chování žáka. Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím. Při řešení problému se škola obrací k zákonnému zástupci žáka jako k partnerovi, s nímž pracuje na dosažení stejného cíle odstranění rizikového chování žáka. Soustředěný a jednotný tlak obou důležitých institucí (školy a rodiny) na žáka zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Letos do něj bylo na naší škole zařazeno celkem 46 žáků, z toho s 12 z nich byl sepsán IVýP Vyhodnocení plánu prevence Prevence sociálně-patologických jevů žáků probíhá na základě zpracovaného Školního preventivního programu, který se zaměřuje především na tyto oblasti prevence: drogová závislost, alkoholismus a kouření, zdravý životní styl, kriminalita a delikvence, virtuální drogy (televize, počítače, video), patologické hráčství, záškoláctví, šikana, vandalismus, intolerance, rasismus. Škola spolupracuje s mnoha odbornými a úředními institucemi: Stránka

16 Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci, Preventivní centrum Maják v Liberci, Krajská hygienická stanice, Odbor sociálně-právní ochrany dětí, Oddělení dávek sociální péče, Policie ČR, Městská policie, etoped Mgr. Petr Šolc, K-centrum Liberec. Plán prevence je každoročně rozšiřován na základě získaných poznatků z problematiky a ze spolupráce s žáky. Pořádáme přednášky, semináře pro žáky i zájemce ze strany rodičů, promítáme instruktážní filmy Zpráva metodika prevence Školní preventivní program směřuje škola hlavně k předcházení a zamezení vzniku nežádoucího a rizikového chování žáků. Poskytujeme převážně primární prevenci, kterou rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování. Největší důraz klademe na spolupráci školy s rodiči žáků. Problematiku prevence začleňujeme také do výuky předmětů, především Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Prvouka, Chemie, Informatika. Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů šikana kyberšikana záškoláctví 2 x 1 x 10 x Škola má vytvořen minimální preventivní program, který zabezpečuje pravidelná témata do jednotlivých tříd: 1. třída Beseda o bezpečnosti městská policie 2. třída Beseda o bezpečnosti Projekt zdraví Škola v přírodě městská policie Zachraňte Pepíčka beseda se zástupcem RZS 3. třída Bezpečný internet Projekt zuby Projekt Romové a my Beseda o bezpečnosti městská policie Prevence rizikového chování Beseda o bezpečnosti městská policie 4. třída Naše třída můj hrad program etopeda Zachraňte Pepíčka beseda se zástupcem RZS Škola v přírodě Beseda o bezpečnosti městská policie 5. třída Naše třída můj hrad program etopeda Zdravá výživa Harmonizační pobyt Kyberšikana městská policie 6. třída Proč je lepší nekouřit beseda s lékařem Klima třídy program etopeda 7. třída Než užiješ alkohol, užij mozek beseda Stránka

17 7. třída 8. třída 9. třída Naše třída můj hrad Klíčení Naše třída můj hrad Antikoncepce Pohlavně přenosné choroby Šitkredit Promiňte, já jsem tu nový Antikoncepce Pohlavně přenosné choroby Cést la vie Trestní odpovědnost Promiňte, já jsem tu nový Harmonizační pobyt program etopeda program etopeda Maják o.p.s. Maják o.p.s. Člověk v tísni V - klub Maják o.p.s. Maják o.p.s. Člověk v tísni městská policie V - klub Jako každý rok žáci 8. a 9. ročníku navštívili Veletrh vzdělávání Educa. Pravidelně byli během celého školního roku seznamováni s možnostmi dalšího studia. Při výběru střední školy žákům 9. ročníku také pomohla návštěva Úřadu práce v Liberci, Dny otevřených dveří středních škol a profitest na webové stránce infoabsolvent Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Škola organizuje mimoškolní aktivity a nabízí aktivity organizované jinými institucemi, které využívají tělocvičny školy. Přehled kroužků Keramický kroužek Sborový zpěv Dívčí klub Výtvarný kroužek Počítačový kroužek Angličtina pro nejmenší Sportovní hry Karate Slavia Florbal DDM Větrník Sokol Františkov Sportovní gymnastika TJ Lokomotiva Liberec Výukové semináře Nastaven systém seminářů, vícedenních aktivit, kterými děti během školní docházky projdou. Další aktivity filmová a divadelní představení besedy školní výlety sportovní kurzy poznávací zájezdy do zemí cílových jazyků vzdělávací exkurze Stránka

18 sportovní dny 9. Údaje o řízení školy 9.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2013/2014 Úkoly pro školní rok byly stanoveny v oblastech Atraktivní škola s rodinným, bezpečným prostředím Kvalitní vzdělání s ohledem na individuální potřeby dětí Spolupracující sbor s vysokým pracovním nasazením Materiální zázemí, kulturní prostředí Učitelé důsledně pracovali na klimatu třídy. Jejich jednání bylo sjednoceno zásluhou vypracovaných vnitřních metodických materiálů. Třídní pravidla, vedle školního řádu, se stala samozřejmou věcí i u učitelů nastupujících i tzv. netřídních. Prezentace školy na webových stránkách se ustálila zásluhou správce webových stránek. Spolupráce učitel rodič žák je stále živé téma. Podařilo se otevřít dvě první třídy. Počet žáků vzrostl ŠVP je základní normou pro práci každého učitele. Práce s žáky je založena na individuálním přístupu k žákům, větší náročnosti učiva pro žáky s lepšími dovednostmi, znalostmi. Výuka byla nastavena tak, že se od dětí vyžaduje větší prezentace a to nejenom ve svém třídním kolektivu, ale i mimo něj. Již v září se zohlednily v plánu práce mezipředmětové vztahy v projektech, spolupráce 1. stupně se školní družinou, spolupráce mezi 1. a 2. stupněm v programu Ekoškola, Globe. Prezentací mimoškolních aktivit jsme se snažili představit různé sportovní, jazykové programy k případnému využití pro příští školní rok. Úspěšně jsme zvládli zapojení do mezinárodní spolupráce díky programům etwinning, Globe, Ekoškola V oblasti vzdělávání se zvládl dokončit projekt "Peníze do škol", Inkluze vzdělávání. Spolupracující sbor podpořilo nejen společné vzdělávání, ale i týmové rekreační aktivity. Důsledně byla dodržována "Pravidla sborovny". Dařily se společné výstupy z projektů V této oblasti došlo k výrazným změnám. Tou nejvýraznější je otevření zrekonstruovaného hřiště u školy. K výměně oken došlo v průběhu roku ve dvou patrech, rekonstrukce patra ŠD, které je nyní určeno pro výuku, proběhla o prázdninách. Úpravou prošlo i zázemí pro učitele. I nadále byly doplňovány kabinetní sbírky v rámci možností školy. Stránka

19 9.2. Evaulace K hodnocení vzdělávacích výsledků školy je používána řada způsobů, aby se získala co nejvěrohodnější zpětná vazba. Hodnocení vzdělávacích výsledků testování SCIO v 7. třídě v M, ČJ, OSP, PPPZ modul A v M, ČJ, OSP v 8. třídě. Z výsledků testování je důležité porovnání obecných studijních předpokladů s výsledky v M a ČJ. Toto srovnání dopadlo dobře. Vedle testování je realizována hospitační činnost, analýza výsledků písemných prací. Analýza celkového hodnocení vypovídá o skutečnosti, že škola dokáže účinně vzdělávat jak žáky s nízkým potenciálem, tak i žáky nadanější. Prostor pro růst kvality do dalšího období se naskýtá v práci s žáky mírně nadprůměrnými. Další oblasti evaluace vyplývají z této výroční zprávy (personální podmínky, strategie a plánování, bezpečné prostředí, atd.). 10. Údaje o dalších záměrech školy Předpokládaný vývoj Již po dva roky žáků na škole přibývá. Jedná se o nárůst zhruba o 100 dětí. Škola stále ještě pro příští rok může přijmout dvě první třídy Materiálně-technické záměry V současné době je potřeba vyměnit zbývající stará, havarijní okna v obou pavilonech a kopiloty v malé tělocvičně. Pro ŠD je nutné upravit celé patro v přízemí. Prostory současné ŠD budou v následujícím roce využity pro nové třídy. Postupně jsou nutné úpravy v tělovýchovném pavilonu elektroinstalace, rozvody vody, odpady, sociální zařízení. Žádná z budov není zateplena. Venkovní prostory jsou v dobrém, vyhovujícím stavu - až na plot a podezdívku ve Vojanově ulici. I nadále je třeba doplňovat kabinetní sbírky Výchovně-vzdělávací oblast vzdělávacích výsledků žáků směřovat k tomu, aby se vzdělávací výsledky žáka pohybovaly na horní hranici možností každého žáka rozčlenění úkolů pro jednotlivé typy vzdělávacích předmětů péče o příznivé klima školy, pedagog - žák, pedagog - rodič, žák - žák, vztahy zaměstnanců školy bezpečné a přívětivé prostředí školy - profesionální výkon práce na všech stupních řízení - řešení nedodržování pravidel, nebýt lhostejný a zároveň pracovat se škálou postupných kroků (IVýP) vzdělávání pracovníků školy - účast školy v projektech podporující vzdělání - umožňovat a vyžadovat další vzdělávání v oblastech, které jsou pro plnění úkolů zásadní mezinárodní spolupráce dále rozvíjet práci v projektu etwinning, rozšířit spolupráci se školou v Německu Stránka

20 10.4. Vývojové trendy Škola vychází ve svém výchovně vzdělávacím procesu z dokumentů MŠMT. Strategie vzdělávací politiky vychází z myšlenky, že každému jednotlivci by vzdělání mělo pomoci maximálně rozvinout vlastní potenciál. Nastavit u dětí myšlenku celoživotního vzdělávání. Trendy školy: rozvoj klíčových kompetencí ICT, výuka po internetu kvalitní výuka cizích jazyků atraktivní učení podpora aktivního občanství inkluze 11. Údaje o zapojení do projektů Název projektu Dotační titul Příjemce/partner získané prostředky Systémová popora partner inkluzivního vzdělávání Návrat k dílnám partner Revitalizace školního hřiště Keramická dílna fond pro podporu a rozvoj vzdělávání města Liberce příjemce 4000 Kč 12. Základní údaje o hospodaření školy Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Statutární město Liberec Kč Výtv. a keram. seminář Dílny Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ investi ční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipen dia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stránka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ŠVERMOVA 403/40, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ŠVERMOVA 403/40, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ŠVERMOVA 403/40, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 V Liberci dne 25.8.2015 Výroční zpráva: číslo jednací: ZSSVE/0345/2015 Výroční zprávu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Celkový počet žáků. Individuálně integrovaných 9 0 189 0 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Celkový počet žáků. Individuálně integrovaných 9 0 189 0 9 OBSAH: 1. Základní údaje... str. 2 2. Základní statistické údaje..... str. 2 3 3. Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy...... str. 3 3.1. Charakteristika školy.... str. 3-4 3.2. Vzdělávací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více