Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Součásti školy Základní údaje o součástech školy 1.3. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Školská rada 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vykonávaných činností Přehled vzdělávacích programů Učební plány Učební plán pro 1. stupeň Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 6. a 7. ročník) Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 8. ročník) Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 9. ročník) 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci školy 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 4.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2013/ Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2013/ Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Přehled o počtu žáků ve třídách a jeho změny v průběhu roku 4.5. Zápis do mateřské školy 4.6. Počet žáků mateřské školy 4.7. Počet žáků ve školní družině 4.8. Počet strávníků ve školní jídelně 4.9. Rozdělení žáků dle bydliště (k ) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků prospěch 5.2. Celkové hodnocení žáků průměrný prospěch 5.3. Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 5.4. Počet omluvených/neomluvených hodin 5.5. Opakování ročníku 5.6. Výchovná opatření pochvaly 5.7. Výchovná opatření napomenutí a důtky 5.8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Přehled žáků se SPU k Péče o zaostávající a problémové žáky ve školním roce 2013/ Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2012/ Vzdělávání žáků prostřednictvím nepovinných předmětů ve školním roce 2013/ Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve školním roce 2013/ Výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím projektů a dalších činností ve školním roce 2013 / Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. Základní údaje o školním poradenském pracovišti 6.2. Základní údaje o personálním zabezpečení 2

3 6.3. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2013/ Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentací školy na veřejnosti 8.1. Zájmové kroužky Akce školy ve školním roce 2013/ Akce v MŠ Akce v ZŠ (1., 2. a 3. třída) Akce v ZŠ (4. a 5. třída) Akce v ZŠ (6. až 9. třída) 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Závěr 3

4 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. 1. Základní údaje o škole Škola Název školy Adresa školy Budkov 5, Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč Právní forma Příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor Vedení školy Kontakty Ředitel: Mgr. Josef Vala tel.: ; web: Zřizovatel Název zřizovatele Obec Budkov Adresa Budkov 82 Kontakty tel.: web: Součásti školy Kapacita Základní škola 135 Mateřská škola 25 Školní družina 25 Školní jídelna 120 4

5 1. 1. Součásti školy Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/počet oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga I. stupeň ZŠ 2/ II. stupeň ZŠ ,75 Školní družina Školní jídelna - výdejna Školní jídelna Mateřská škola , Základní údaje o součástech školy Škola je úplnou základní školou a je vedena v rejstříku škol a školských zařízení, má právní formu - příspěvková organizace (zřízená obcí Budkov). Škola je od samostatným právním subjektem zřízeným obcí Budkov a má přiděleno IČO Škola má 6 tříd, 2 na 1. stupni, 4 na 2. stupni, součástí je školní družina, která má 1 oddělení, mateřská škola, která má jedno oddělení, školní jídelna a školní jídelna výdejna (v mateřské škole). Učebny ZŠ a Budkov, okres Třebíč Všechny učebny splňují parametry pro výuku a to jak učebny kmenové, tak i odborné pracovny. Kmenové třídy: 1. stupeň ZŠ: celkem 2 kmenových tříd, obě vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, 1 třída ja vybavena systémem umožňujícím interaktivní výuku, 1 třída je vybavena učitelským PC a každá kmenová třída je vybavena 4 PC pro žáky. 2. stupeň ZŠ celkem 4 kmenové učebeny, všechny vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, 1 učebna vybavena interaktivním systémem. Odborné učebny: PC učebna moderní učebna pro výuku informatiky i ostatních předmětů, celkem 14 PC pro žáky, jeden učitelský PC, Školní dílna celkem 15 pracovních stanovišť pro žáky Jazyková učebna vybavena výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, Cvičná kuchyňka využívaná pro pracovní činnosti a pracovní dovednosti. Sportovní zázemí školy - škola disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory tělocvičny a multifunkčního hřiště. 5

6 1.3. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny 7/2 Odborné pracovny, multimediální učebna 2/1 Zahrada, hřiště 1/1 Sportovní zařízení (tělocvična) 1 Dílny 1 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 6 tříd vybaveno ekonometrickým nábytkem Vybavení pomůckami dostatečné, na podnět učitelů jsou doplňovány průběžně Učební texty poskytovány zdarma, pracovní sešity si žáci platí a ponechávají 15 PC stanic pro žáky ve speciální učebně, 1 interaktivní tabule, 1projektor, každá třída prvního stupně vybavena 4 PC pro žáky Školská rada Školská rada je zřízena dle 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vykonává svoji činnost v souladu s 168 uvedeného zákona. Projednané dokumenty včetně přijatých závěrů jsou uvedeny v usnesení z uvedených zasedání školské rady. Údaje o školské radě Počet členů Předseda Členové 6: 2 - za pedagogy, 2 za zřizovatele, 2 za rodiče Marie Kadrnožková M. Brychtová. M. Musilová, D. Böhm, J. Julina, R. Kabelka 6

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vykonávaných činností Přehled vzdělávacích programů Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Očima dětí chceme vidět krásu světa Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Budkov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání R 3 ovnost, C/01 Zařazené ročníky MŠ ŠD 1. až Učební plány Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /22/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a jeho svět /12/ Umění a kultura /12/ Člověk a zdraví /10/ Vzdělávac í obory Český jazyk a literatura /38/ Cizí jazyk /9/ Matematik a a její aplikace Informačn í a komunika ční technologi e Učební plán pro 1. stupeň Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Matematik a Informatik a Ročník Prvouka Prvouka Přírodově da Přírodověd a Vlastivěda Vlastivěda 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Dotac e DČD * Člověk a svět Člověk a Svět práce

8 práce /5/ svět práce Celková povinná časová dotace 118 *DČD disponibilní časová dotace Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 6. a 7. ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /16/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a společnost /12/ Vzdělávací obory Český jazyk a literatura /16/ Cizí jazyk /12/ Další cizí jazyk /6/ Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Ročník Dotace DČD* Německý j Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda /22/ Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební Hudební Umění a výchova výchova kultura /10/ Výtvarná Výtvarná výchova výchova Výchova ke Výchova Člověk a zdraví ke zdraví zdraví /11/ Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a Člověk a svět práce /4/ svět práce Svět práce Volitelné předměty Celková povinná časová dotace *DČD disponibilní časová dotace

9 Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 8. ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /16/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a společnost /12/ Vzdělávací obory Český jazyk a literatura /16/ Cizí jazyk /12/ Další cizí jazyk /6/ Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Ročník Dotace DČD* Německý j Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda /22/ Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební Hudební Umění a výchova výchova kultura /10/ Výtvarná Výtvarná výchova výchova Výchova ke Výchova Člověk a zdraví ke zdraví zdraví /11/ Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a Člověk a svět práce /4/ svět práce Svět práce Volitelné předměty Celková povinná časová dotace *DČD disponibilní časová dotace

10 Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 9. ročník) Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /16/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a společnost /12/ Člověk a příroda /22/ Umění a kultura /10/ Člověk a zdraví /11/ Vzdělávací obory Český jazyk a literatura /16/ Cizí jazyk /12/ Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Ročník Dotace DČD* Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební Hudební výchova výchova Výtvarná Výtvarná výchova výchova Výchova ke Výchova zdraví ke zdraví Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a svět práce Svět práce Člověk a svět práce /4/ Volitelné předměty (Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti) Celková povinná časová dotace *DČD disponibilní časová dotace

11 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy (počet přepočtených/fyzických) Pracovníků celkem 15,101/18 Pedagogů ZŠ 7,500/8 Pedagogů MŠ 2,000/2 Vychovatelek ŠD 0,670/1 Nepedagogických ZŠ 2,075/4 Nepedagogických MŠ 0,875/3 Zaměstnanců ŠJ 1,981/ Pedagogičtí pracovníci školy Údaje o pedagogických pracovnících Jméno Funkce Úvazek 1 Mgr. Josef Vala Ředitel 1,00 2 Mgr. Milada Musilová Učitelka I. stupně 1,00 3 Mgr. Lenka Seitlová Učitelka I. stupně 1,00 4 Mgr. Jiří Julina Učitel I. a II. stupně 1,00 5 Mgr. Josef Vala Učitel II. stupně 1,00 6 Mgr. Olga Sokolová Učitelka I. a II. stupně 0,50 7 Mgr. Zuzana Macháčková Učitelka II. stupně 1,00 8 Mgr. Jana Daněčková Učitelka II. stupně 1,00 9 Mgr. Eva Šidelková Učitelka II. stupně 1,00 10 Jana Daňhelová Vychovatelka ŠD 0,67 11 Jana Štěpánová Vedoucí učitelka MŠ 1,00 12 Eva Šeráková Učitelka MŠ 1,00 11

12 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby a podíl mužů a žen Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,66 61 a více Celkem % Nepedagogičtí pracovníci školy Údaje o nepedagogických pracovnících jméno funkce úvazek Ludmila Nevěčná Adm. pracovnice 0,375 Antonín Mandát Školník, topič 0,375; 0,175 Jiřina Simandlová Uklízečka MŠ a ZŠ 0,25 Ludvík Daňhel Uklízeč ZŠ a MŠ 1 Anna Thossová Uklízečka MŠ a ZŠ 0,75 Blanka Záškodová Ved. kuchyně, kuchařka 0,2; 0,875 Iva Čábelová Kuchařka 0,906 12

13 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 4.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne s následujícím výsledkem: Dostavilo se k zápisu Zapsaných do 1. ročníku Z toho po odkladu Odklad pro školní rok 2013/ Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 1 střední odborná škola 5 střední odborné učiliště 10 konzervatoř 0 Počet přijatých žáků 13

14 4.4. Přehled o počtu žáků ve třídách a jeho změny v průběhu roku Ročník Počet žáků k Odešli v průběhu roku Přišli v průběhu roku Počet žáků k I. stupeň II. stupeň Celkem Zápis do mateřské školy Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne s následujícím výsledkem: Dostavilo se k zápisu Počet zapsaných Počet odmítnutých Počet dodatečně zapsaných Celkový počet zapsaných pro šk. rok 2014/ Předpoklad naplněnosti MŠ pro příští školní rok je 25 dětí, přesný počet určí změny v dětském domově Počet žáků mateřské školy Počet zapsaných dětí Skutečná docházka 2012/

15 4. 7. Počet žáků ve školní družině Celkem Stav k Stav k Počet strávníků ve školní jídelně Počet strávníků (průměrný za měsíc) Rozdělení žáků dle bydliště (k ) Obec Počet žáků Budkov 39 (z toho DD 12) Oponešice 22 Třebelovice 11 Lomy 3 Dalešice 1 Spádový okruh školy se nachází 2 7 km od školy, dopravní obslužnost na dobu vyučování je umožněna dopravcem TRADO (ICOM) ze všech směrů, stejně jako doprava dětí do místa bydliště a byla upravena dle našich potřeb. Ostatní spoje do okolních měst Jemnice, Třebíč a Mor. Budějovice jsou značně omezeny. Příjezd žáků do školy je nejpozději v 7:15. Vyučování začíná v 7:30. Na I. stupni končí nejpozději ve 12:00 hodin. Na druhém stupni končí dopolední vyučování ve 12:50 h a 1x týdně je odpolední vyučování od 13:00 do 14:40 hodin. Autobusy odjíždějí v 15:30 hodin, takže se žáci z odpoledního vyučování i návštěvy zájmových kroužků dostanou do místa svého bydliště bez větších problémů. 15

16 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků probíhalo v souladu s cíly uvedenými v ŠVP s následujícími výsledky: 5.1. Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospělo Z toho s vyznamenáním Neprospělo Celkem Celkové hodnocení žáků průměrný prospěch Třída Průměrný prospěch 1. pololetí Průměrný prospěch 2. pololetí Průměrný prospěch 1. 1,057 1,238 1, ,114 1,186 1, ,175 1,325 1, ,29 1,373 1, ,443 1,414 1, ,946 1,991 1, ,816 1,747 1, ,291 2,447 2, ,906 2,232 2,069 Celkem 1,560 1,661 1,

17 5. 3. Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída Uspokojivé chování Neuspokojivé chování Celkem Počet omluvených/neomluvených hodin Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , Celkem , , Opakování ročníku Ve školním roce 2013/14 neopakuje ročník žádný žák 17

18 5.6. Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala TU Tochvala ŘŠ Celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem

19 5.8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) Individuální vzdělávací plán Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění 4 individuální integrace ano Ve školním roce 2013/2014 byli na naší škole integrováni 4 žáci. Jejich vzdělávání probíhalo podle individuálních vzdělávacích plánů, které byly schváleny PPP a SPC. Vzdělávání probíhalo bez asistenta pedagoga Přehled žáků se SPU k Ročník Počet žáků % z celku I. stupeň 3 7,5 II. stupeň 9 20 Celkem Péče o zaostávající a problémové žáky ve školním roce 2013/2014 Tato péče byla zabezpečována především následujícími aktivitami: - pro zaostávající žáky bylo zabezpečeno doučování a individuální péče vyučujících - škola úzce spolupracovala s PPP Třebíč, v oblasti péče o integrované žáky a žáky s SPU - problémy v chování žáků řešila škola úzkou spoluprací s rodiči Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2013/2014 nebyli na škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle 17 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Důvod je skutečnost, že škola neměla v daném školním roce školským poradenským zařízením doporučeného žádného žáka jako mimořádně nadaného Vzdělávání žáků prostřednictvím nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 měla škola zařazen v učebním plánu nepovinný předmět Náboženství. 19

20 Volitelný předmět Počet žáků I. stupně Počet žáků I. stupně Celkem Náboženství Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 neproběhlo žádné testování vzdělanosti žáků formou srovnávacích testů Výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím projektů a dalších činností ve školním roce 2013 /2014 Během školního roku 2013/2014 škola organizovala pro žáky projekty a další činnosti vztahující se ke vzdělávání viz kapitola Akce školy. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. Základní údaje o školním poradenském pracovišti Prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2013/2014 zajišťována na škole především prostřednictvím školního metodika prevence a výchovného poradce Základní údaje o personálním zabezpečení Pracovník Výchovný poradce 1 Počet Specializace, kvalifikace dokončené studium VP dle 8 Vyhl. č.317/2005 Sb. Dosažené vzdělání Věk VŠ M, Bi 30+ Metodik prevence 1 Sociální pedagog VŠ- Sociální pedagog Činnost výchovného poradce ve školním roce 2013/2014 Výchovný poradce pracoval podle měsíčního plánu, který vycházel z ročního plánu výchovného poradenství a z plánu práce školy. Pravidelně konzultuje a úzce spolupracuje se školním metodikem prevence a ředitelem školy. Pomáhá při řešení kázeňských a výchovných problémů. Výchovný poradce se pravidelně zúčastňuje kurzů a seminářů. Výchovný poradce dále během školního roku zabezpečoval následující činnosti: - pravidelná spolupráce s PPP Třebíč - předávání zkušeností a informací ostatním vyučujícím - pomoc začínajícím učitelům - spolupráce s TU a ostatními vyučujícími při řešení kázeňských a výchovných problémů, při tvorbě IVP a při podpoře talentovaných žáků - zvýšená pozornost dětem s problémovým vývojem, rizikovým chováním, nedostatečným rodinným zázemím - konzultace a pomoc rodičům i dětem - kariérové poradenství - jiné školní problémy 20

21 6.4. Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2013/2014 Školní metodik prevence naplňoval během školního roku úkoly stanovené v dokumentu Minimální preventivní program. Dále pracoval v souladu s koncepčními záměry školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Pravidelně spolupracuje s: -výchovným poradcem - vedením školy - třídními učiteli - pracovníky pedagogicko-psychologických poraden - okresním metodikem prevence - střediskem výchovné péče - policií ČR - odborem sociálně právní ochrany dětí a mládeže - rodiči ŠMP každoročně vypracovává Minimální preventivní program, ve kterém vychází z vyhodnocení z předcházejícího školního roku. Organizuje besedy, konzultace, programy a zajišťuje informační materiály. Přehled akcí školy organizovaných v rámci prevence: - 2. a 3. ročník absolvoval preventivní programy primární prevence Zdravý životní styl a Vztahy v kolektivu a 5. ročník absolvoval preventivní programy primární prevence Alkohol, kouření. Kyberšikana a netolismus - 7. ročník absolvoval preventivní program Na jedné zemi. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pro školní rok 2013/2014 byl vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ), který stanovuje priority s tím, že jejich realizace bude zabezpečována prostřednictvím institucí poskytujících DVPP. Výběr jednotlivých vzdělávacích programů byl zaměřen na vzdělávací oblasti určené projektem EU-Peníze školám. Aktivita jednotlivých pedagogických pracovníků v oblasti DVPP je vedením školy ročně vyhodnocována a zohledněna finančním ohodnocením. DVVP se za Uplynulý školní roz zúčastnilo celkem 6 pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentací školy na veřejnosti Ve školním roce 2013/2014 zabezpečovala škola celou řadu mimoškolních aktivit pro žáky. Tyto aktivity byly prezentovány prostřednictvím webových stránek školy a školní vývěsky. 21

22 8.1. Zájmové kroužky Ve školním roce 2013/2014 nabízela škola žákům tyto zájmové aktivity: Název zájmového útvaru Ročník Počet žáků Flétnička Čtenářský kroužek Taneční a pohybový kroužek Anglický jazyk MŠ 18 Anglický jazyk 1. a 2. 8 Atletika Matematika 9. 5 Pilates Český jazyk Míčové hry Reedukáček (náprava SPU) Míčové hry školní družina 17 Celkem Akce školy ve školním roce 2013/ Akce v MŠ Září: Říjen: Listopad: Prosinec: schůzka rodičů seznámení s provozem v MŠ a s požadavky na školní rok BRAMBORIÁDA, 3.ročník účast rodičů, soutěžíme, vyrábíme z brambor a přírodnin podzimníčky, ochutnáváme dobroty vyrobené z brambor Maňáskové divadlo Šikulka v MŠ výchovná pohádka O neposlušné princezně (jak se máme chovat při setkání s cizími lidmi), účast žáků ročníku ZŠ pečení martinských rohlíčků netradiční činnost v MŠ pečení vánočních perníčků účast maminek, společně zdobíme vánoční stromek na chodbě mikulášská besídka v MŠ návštěva Mikuláše, andělů a čertů v podání žáků 9.třídy ZŠ krmení zvířátek jdeme do lesa za zvířátky, neseme krmení a zdobíme jim stromek dětmi vyrobeným vánočním řetězem návštěva dětí MŠ ve školní družině návštěva dětí ze školní družiny v MŠ 22

23 vánoční dílny v ZŠ Masarykova v Moravských Budějovicích děti tvořily, soutěžily a sportovaly ve vánočním duchu Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: preventivní screeningové vyšetření zraku všech dětí bezkontaktním přístrojem Plusoptix S08 soukromou oční společností předškoláci se zúčastnili jedné vyučovací hodiny v 1. třídě ZŠ S Čabíkem kolem světa kejklířské vystoupení v MŠ, Josef Čabík, zúčastnili se i žáci 1.stupně ZŠ zápis do 1. třídy ZŠ Čokoládové pokušení tematický program o původu čokolády, děti tvořily a malovaly čokoládou pohádka Není drak jako drak návštěva pohádkového představení v Besedě v Moravských Budějovicích Dětský karneval organizace karnevalu ve spolupráci s DD Budkov masopustní průvod vesnicí děti v maskách prošli vesnicí, před restaurací Maják pohřbily basu zápis dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015, zapsáno bylo 9 dětí z Budkova, Oponešic a z Lomů, přijato bylo 7 dětí hledání velikonočního zajíčka v parku plníme úkoly a hledáme pod stromy balíčky sladkostí Školní akademie děti vystoupily s malou módní přehlídkou beseda se včelařem panem Bílým z Budkova děti viděly včelí roj ve skleněném úle, hledaly královnu, vyzkoušely si včelařské ochranné oděvy, tvořily ze včelího vosku, ochutnaly med Delfín Dilo a podmořský svět relaxační program paní Martiny Wilczkeové děti cvičily, tančily, malovaly a poznávaly svět delfínů a j iných mořských živočichů v rámci oslav Dne dětí výšlap do Oponešic jdeme přes louky, v Oponešicích najdeme domovy našich kamarádů, v obchodě jsme dětem koupily zmrzlinu, zpáteční cestu jsme absolvovali linkovým autobusem školní výlet za účasti maminek jsme navštívili zámek Vranov n/d, kde jsme zhlédli v prostorách zámku pohádku Jezerní královna poslední spaní pro předškoláky spíme do rána ve školce, opékáme špekáčky, soutěžíme, tancujeme na pyžamové diskotéce slavnostní rozloučení s předškoláky účast rodičů a veřejnosti, slavnostní program, odměňování dětí Akce v ZŠ (1., 2. a 3. třída) Jak si správně čistit zuby (beseda + přednáška) Bruslení Maňáskové divadlo v MŠ Projekt: "Čertí škola" + Mikulášská nadílka Bruslení 23

24 Preventivní program: Klub Zámek: zlepšení vztahů ve třídě + (ještě 24.2.) Návštěva v MŠ - vystoupení žongléra Projekt: Masopust - maškary + třídní maškarní rej Bruslení Projekt: Velikonoce s češtinou a matematikou Klub Zámek: téma: Zdravá strava Projekt: Den Země: Chráníme přírodu a zvířata Školní akademie Klub Zámek (sociální hry) Fotografování tříd Domamilské hry Školní výlet Zoo Jihlava Akce v ZŠ (4. a 5. třída) Projekt Mákohraní vyhledávání informací na PC o MÁKU SETÉM, vážení zrníček máku z jedné makovice, vystřihování papírových makovic, zpěv písně Čížečku, čížečku. Mák setý v Čj slovní druh, vzor, hraní pohybové hry Maková čísla Jablkohraní vyhledávání odrůd jablek na PC, vážení jablek na kuch. Váze, porovnávání hmotností, zpěv písně Koulelo se, koulelo Jablko v Čj slovní druhy vzor, hraní hry Jablková štafeta. Praktická příprava svačiny v podobě Jablečného jogurtu, psaní surovin a postupu, výpočet ceny Jablečného jogurtu Projekt - Učení naruby zábavné učení pozpátku, individuální a skupinová práce Bruslení na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích Indiánský projekt indiánská násobilka, slova příbuzná, čtení o indiánech, indické počítání, indiánská Tv Třídnická hodina Poznáš mě? Rébus pro rodiče a spolužáky Listopad 1939 a 1977 připomenutí státního svátku události, změny v roce 1939 a Projekt Haloween pro 4. a 5. ročník žáci 9. ročníku pod vedením pí. uč. Zuzany Macháčkové připravili zábavné hry, soutěže, říkanku a obrázková slovíčka na dané téma listopad připomenutí si státního svátku události, změny v roce 1939 a Projekt Čertovská škola většina z nás přišla do školy jako hezcí čertíci a čertice. Četli jsme si pohádky a příběhy o čertech, malovali peklo, počítali čertovské příklady, zpívali písně, tancovali čertovský rej a přednášeli čertovské básničky. Netrpělivě jsme očekávali příchod Mikuláše, Anděla a velkých čertů. Prvňáčci od Mikuláše dostali psací pero, které už vyměnili za obyčejnou tužku Vánoční besídka ve třídě nadělování dárků, výroba Anděla, vaření vánočního čaje, zpívání koled a Vánoce v lese přinesení dobrot ke krmelci Projekt Zimní olympiáda hledání rozdílů a chyb na obrázku, práce s chybným textem, jména sportovců, kreslení piktogramů jednotlivých disciplín a olympijských kruhů, čtení sportovních básní Hokejista,., olympijské medaile 24

25 Projekt Karneval psaní karnevalové pozvánky, výroba masky, tančení a soutěžení v maskách, klaun pomocí kružnic, Popeleční středa Bruslení na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích a Projekt Barevné Velikonoce - velikonočně jsme se učili. Naše škola na I. stupni byla hodně barevná, protože jsme se v pondělí všichni oblékli do modré barvy, úterý bylo červené a oranžové a středa byla s předstihem v barvě zelené. Počítali jsme velikonoční příklady, povídali si o zvycích, stanovení data Velikonoc, velikonoční čtení a vyrábění Projekt Den Země Nezapomínat a neničit přírodu je v dnešní době hodně důležité. Zopakovali jsme si, jak máme správně třídit odpad, šetřit energií. Nejhezčí bylo, že na celý den se naše třída proměnila v malé zoo. Děti do školy přinesly domácí králíky, morčata, šneky, křečka. Ti co nemají doma domácího mazlíčka, tak si přinesli zvířata plyšová Dopravní výchova teoretická část a praktická část na dopravní hřišti v Moravských Budějovicích Domamilské hry sportovní dopoledne šesti škol žáků z 1. Stupně ve vybíjené, fotbale a atletice Plavecký výcvik 4.r. v Třebíči + tři exkurze Čistička odpadních vod, Ekobioenergo Teplárna, Třídění odpadu Od ledna do června proběhla čtyři setkání s KLUBem Zámek primárně preventivní programy na témata: Kouření, Alkohol, Počítače (2 programy) Akce v ZŠ (6. až 9. třída) První školní den Adaptační kurz 6. třídy hrad Bítov, třídní učitel Josef Vala Akce Čisté zuby Preventivní program 7. třída (8:25 11:05), třídní učitelka Jana Daněčková Přespolní běh Třebíč účast žáků II. stupně v doprovodu s pí uč. Macháčkovou Didacta Třebíč 9. třída, třídní učitel Jiří Julina Bruslení na zimním stadionu v Moravských Budějovicích I. a II. stupeň Halloween pro 3., 4. a 5. třídu 8. třída s pí uč. Macháčkovou Hrabání listí na hradě Bítov 6. třída v doprovodu s p. uč. Valou Pedagogická rada + rodičovské schůzky Preventivní program 7. třída (8:25 11:05), třídní učitelka Jana Daněčková Florbal chlapci 8. a 9. třídy v doprovodu s pí uč. Macháčkovou, Jaroměřice nad Rokytnou Exkurze Vánoční Vídeň pí uč. Švandová, p. uč. Vala, pí uč. Daněčková Mikuláš pro I. stupeň a MŠ 9. třída v doprovodu s třídním učitelem Jiřím Julinou Úřad práce Třebíč 9. třída s p. uč. Valou Bruslení na zimním stadionu v Moravských Budějovicích I. a II. stupeň ZŠ Budkov Vánoční turnaj v přehazované Školní ples Pedagogická rada (uzavření klasifikace z I. pololetí) Konec I. pololetí + předání vysvědčení Lyžařský kurz v Lipně nad Vltavou Daněčková, Julina, Macháčková, Vala Exkurze Třebíč - Masopust na Podhorácku 25

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více