Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Součásti školy Základní údaje o součástech školy 1.3. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Školská rada 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vykonávaných činností Přehled vzdělávacích programů Učební plány Učební plán pro 1. stupeň Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 6. a 7. ročník) Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 8. ročník) Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 9. ročník) 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci školy 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 4.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2013/ Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2013/ Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Přehled o počtu žáků ve třídách a jeho změny v průběhu roku 4.5. Zápis do mateřské školy 4.6. Počet žáků mateřské školy 4.7. Počet žáků ve školní družině 4.8. Počet strávníků ve školní jídelně 4.9. Rozdělení žáků dle bydliště (k ) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků prospěch 5.2. Celkové hodnocení žáků průměrný prospěch 5.3. Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 5.4. Počet omluvených/neomluvených hodin 5.5. Opakování ročníku 5.6. Výchovná opatření pochvaly 5.7. Výchovná opatření napomenutí a důtky 5.8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Přehled žáků se SPU k Péče o zaostávající a problémové žáky ve školním roce 2013/ Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2012/ Vzdělávání žáků prostřednictvím nepovinných předmětů ve školním roce 2013/ Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve školním roce 2013/ Výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím projektů a dalších činností ve školním roce 2013 / Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. Základní údaje o školním poradenském pracovišti 6.2. Základní údaje o personálním zabezpečení 2

3 6.3. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2013/ Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentací školy na veřejnosti 8.1. Zájmové kroužky Akce školy ve školním roce 2013/ Akce v MŠ Akce v ZŠ (1., 2. a 3. třída) Akce v ZŠ (4. a 5. třída) Akce v ZŠ (6. až 9. třída) 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Závěr 3

4 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. 1. Základní údaje o škole Škola Název školy Adresa školy Budkov 5, Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč Právní forma Příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor Vedení školy Kontakty Ředitel: Mgr. Josef Vala tel.: ; web: Zřizovatel Název zřizovatele Obec Budkov Adresa Budkov 82 Kontakty tel.: web: Součásti školy Kapacita Základní škola 135 Mateřská škola 25 Školní družina 25 Školní jídelna 120 4

5 1. 1. Součásti školy Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/počet oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga I. stupeň ZŠ 2/ II. stupeň ZŠ ,75 Školní družina Školní jídelna - výdejna Školní jídelna Mateřská škola , Základní údaje o součástech školy Škola je úplnou základní školou a je vedena v rejstříku škol a školských zařízení, má právní formu - příspěvková organizace (zřízená obcí Budkov). Škola je od samostatným právním subjektem zřízeným obcí Budkov a má přiděleno IČO Škola má 6 tříd, 2 na 1. stupni, 4 na 2. stupni, součástí je školní družina, která má 1 oddělení, mateřská škola, která má jedno oddělení, školní jídelna a školní jídelna výdejna (v mateřské škole). Učebny ZŠ a Budkov, okres Třebíč Všechny učebny splňují parametry pro výuku a to jak učebny kmenové, tak i odborné pracovny. Kmenové třídy: 1. stupeň ZŠ: celkem 2 kmenových tříd, obě vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, 1 třída ja vybavena systémem umožňujícím interaktivní výuku, 1 třída je vybavena učitelským PC a každá kmenová třída je vybavena 4 PC pro žáky. 2. stupeň ZŠ celkem 4 kmenové učebeny, všechny vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, 1 učebna vybavena interaktivním systémem. Odborné učebny: PC učebna moderní učebna pro výuku informatiky i ostatních předmětů, celkem 14 PC pro žáky, jeden učitelský PC, Školní dílna celkem 15 pracovních stanovišť pro žáky Jazyková učebna vybavena výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, Cvičná kuchyňka využívaná pro pracovní činnosti a pracovní dovednosti. Sportovní zázemí školy - škola disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory tělocvičny a multifunkčního hřiště. 5

6 1.3. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny 7/2 Odborné pracovny, multimediální učebna 2/1 Zahrada, hřiště 1/1 Sportovní zařízení (tělocvična) 1 Dílny 1 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 6 tříd vybaveno ekonometrickým nábytkem Vybavení pomůckami dostatečné, na podnět učitelů jsou doplňovány průběžně Učební texty poskytovány zdarma, pracovní sešity si žáci platí a ponechávají 15 PC stanic pro žáky ve speciální učebně, 1 interaktivní tabule, 1projektor, každá třída prvního stupně vybavena 4 PC pro žáky Školská rada Školská rada je zřízena dle 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vykonává svoji činnost v souladu s 168 uvedeného zákona. Projednané dokumenty včetně přijatých závěrů jsou uvedeny v usnesení z uvedených zasedání školské rady. Údaje o školské radě Počet členů Předseda Členové 6: 2 - za pedagogy, 2 za zřizovatele, 2 za rodiče Marie Kadrnožková M. Brychtová. M. Musilová, D. Böhm, J. Julina, R. Kabelka 6

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vykonávaných činností Přehled vzdělávacích programů Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Očima dětí chceme vidět krásu světa Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Budkov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání R 3 ovnost, C/01 Zařazené ročníky MŠ ŠD 1. až Učební plány Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /22/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a jeho svět /12/ Umění a kultura /12/ Člověk a zdraví /10/ Vzdělávac í obory Český jazyk a literatura /38/ Cizí jazyk /9/ Matematik a a její aplikace Informačn í a komunika ční technologi e Učební plán pro 1. stupeň Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Matematik a Informatik a Ročník Prvouka Prvouka Přírodově da Přírodověd a Vlastivěda Vlastivěda 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Dotac e DČD * Člověk a svět Člověk a Svět práce

8 práce /5/ svět práce Celková povinná časová dotace 118 *DČD disponibilní časová dotace Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 6. a 7. ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /16/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a společnost /12/ Vzdělávací obory Český jazyk a literatura /16/ Cizí jazyk /12/ Další cizí jazyk /6/ Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Ročník Dotace DČD* Německý j Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda /22/ Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební Hudební Umění a výchova výchova kultura /10/ Výtvarná Výtvarná výchova výchova Výchova ke Výchova Člověk a zdraví ke zdraví zdraví /11/ Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a Člověk a svět práce /4/ svět práce Svět práce Volitelné předměty Celková povinná časová dotace *DČD disponibilní časová dotace

9 Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 8. ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /16/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a společnost /12/ Vzdělávací obory Český jazyk a literatura /16/ Cizí jazyk /12/ Další cizí jazyk /6/ Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Ročník Dotace DČD* Německý j Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda /22/ Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební Hudební Umění a výchova výchova kultura /10/ Výtvarná Výtvarná výchova výchova Výchova ke Výchova Člověk a zdraví ke zdraví zdraví /11/ Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a Člověk a svět práce /4/ svět práce Svět práce Volitelné předměty Celková povinná časová dotace *DČD disponibilní časová dotace

10 Učební plán pro 2. stupeň ročník (platný pro 9. ročník) Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace /16/ Informační a komunikační technologie /1/ Člověk a společnost /12/ Člověk a příroda /22/ Umění a kultura /10/ Člověk a zdraví /11/ Vzdělávací obory Český jazyk a literatura /16/ Cizí jazyk /12/ Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty Český jazyk Anglický j. Ročník Dotace DČD* Matematika Informatika Dějepis Dějepis Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební Hudební výchova výchova Výtvarná Výtvarná výchova výchova Výchova ke Výchova zdraví ke zdraví Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a svět práce Svět práce Člověk a svět práce /4/ Volitelné předměty (Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti) Celková povinná časová dotace *DČD disponibilní časová dotace

11 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy (počet přepočtených/fyzických) Pracovníků celkem 15,101/18 Pedagogů ZŠ 7,500/8 Pedagogů MŠ 2,000/2 Vychovatelek ŠD 0,670/1 Nepedagogických ZŠ 2,075/4 Nepedagogických MŠ 0,875/3 Zaměstnanců ŠJ 1,981/ Pedagogičtí pracovníci školy Údaje o pedagogických pracovnících Jméno Funkce Úvazek 1 Mgr. Josef Vala Ředitel 1,00 2 Mgr. Milada Musilová Učitelka I. stupně 1,00 3 Mgr. Lenka Seitlová Učitelka I. stupně 1,00 4 Mgr. Jiří Julina Učitel I. a II. stupně 1,00 5 Mgr. Josef Vala Učitel II. stupně 1,00 6 Mgr. Olga Sokolová Učitelka I. a II. stupně 0,50 7 Mgr. Zuzana Macháčková Učitelka II. stupně 1,00 8 Mgr. Jana Daněčková Učitelka II. stupně 1,00 9 Mgr. Eva Šidelková Učitelka II. stupně 1,00 10 Jana Daňhelová Vychovatelka ŠD 0,67 11 Jana Štěpánová Vedoucí učitelka MŠ 1,00 12 Eva Šeráková Učitelka MŠ 1,00 11

12 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby a podíl mužů a žen Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,66 61 a více Celkem % Nepedagogičtí pracovníci školy Údaje o nepedagogických pracovnících jméno funkce úvazek Ludmila Nevěčná Adm. pracovnice 0,375 Antonín Mandát Školník, topič 0,375; 0,175 Jiřina Simandlová Uklízečka MŠ a ZŠ 0,25 Ludvík Daňhel Uklízeč ZŠ a MŠ 1 Anna Thossová Uklízečka MŠ a ZŠ 0,75 Blanka Záškodová Ved. kuchyně, kuchařka 0,2; 0,875 Iva Čábelová Kuchařka 0,906 12

13 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 4.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne s následujícím výsledkem: Dostavilo se k zápisu Zapsaných do 1. ročníku Z toho po odkladu Odklad pro školní rok 2013/ Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 1 střední odborná škola 5 střední odborné učiliště 10 konzervatoř 0 Počet přijatých žáků 13

14 4.4. Přehled o počtu žáků ve třídách a jeho změny v průběhu roku Ročník Počet žáků k Odešli v průběhu roku Přišli v průběhu roku Počet žáků k I. stupeň II. stupeň Celkem Zápis do mateřské školy Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne s následujícím výsledkem: Dostavilo se k zápisu Počet zapsaných Počet odmítnutých Počet dodatečně zapsaných Celkový počet zapsaných pro šk. rok 2014/ Předpoklad naplněnosti MŠ pro příští školní rok je 25 dětí, přesný počet určí změny v dětském domově Počet žáků mateřské školy Počet zapsaných dětí Skutečná docházka 2012/

15 4. 7. Počet žáků ve školní družině Celkem Stav k Stav k Počet strávníků ve školní jídelně Počet strávníků (průměrný za měsíc) Rozdělení žáků dle bydliště (k ) Obec Počet žáků Budkov 39 (z toho DD 12) Oponešice 22 Třebelovice 11 Lomy 3 Dalešice 1 Spádový okruh školy se nachází 2 7 km od školy, dopravní obslužnost na dobu vyučování je umožněna dopravcem TRADO (ICOM) ze všech směrů, stejně jako doprava dětí do místa bydliště a byla upravena dle našich potřeb. Ostatní spoje do okolních měst Jemnice, Třebíč a Mor. Budějovice jsou značně omezeny. Příjezd žáků do školy je nejpozději v 7:15. Vyučování začíná v 7:30. Na I. stupni končí nejpozději ve 12:00 hodin. Na druhém stupni končí dopolední vyučování ve 12:50 h a 1x týdně je odpolední vyučování od 13:00 do 14:40 hodin. Autobusy odjíždějí v 15:30 hodin, takže se žáci z odpoledního vyučování i návštěvy zájmových kroužků dostanou do místa svého bydliště bez větších problémů. 15

16 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků probíhalo v souladu s cíly uvedenými v ŠVP s následujícími výsledky: 5.1. Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospělo Z toho s vyznamenáním Neprospělo Celkem Celkové hodnocení žáků průměrný prospěch Třída Průměrný prospěch 1. pololetí Průměrný prospěch 2. pololetí Průměrný prospěch 1. 1,057 1,238 1, ,114 1,186 1, ,175 1,325 1, ,29 1,373 1, ,443 1,414 1, ,946 1,991 1, ,816 1,747 1, ,291 2,447 2, ,906 2,232 2,069 Celkem 1,560 1,661 1,

17 5. 3. Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída Uspokojivé chování Neuspokojivé chování Celkem Počet omluvených/neomluvených hodin Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , Celkem , , Opakování ročníku Ve školním roce 2013/14 neopakuje ročník žádný žák 17

18 5.6. Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala TU Tochvala ŘŠ Celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem

19 5.8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) Individuální vzdělávací plán Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění 4 individuální integrace ano Ve školním roce 2013/2014 byli na naší škole integrováni 4 žáci. Jejich vzdělávání probíhalo podle individuálních vzdělávacích plánů, které byly schváleny PPP a SPC. Vzdělávání probíhalo bez asistenta pedagoga Přehled žáků se SPU k Ročník Počet žáků % z celku I. stupeň 3 7,5 II. stupeň 9 20 Celkem Péče o zaostávající a problémové žáky ve školním roce 2013/2014 Tato péče byla zabezpečována především následujícími aktivitami: - pro zaostávající žáky bylo zabezpečeno doučování a individuální péče vyučujících - škola úzce spolupracovala s PPP Třebíč, v oblasti péče o integrované žáky a žáky s SPU - problémy v chování žáků řešila škola úzkou spoluprací s rodiči Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2013/2014 nebyli na škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle 17 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Důvod je skutečnost, že škola neměla v daném školním roce školským poradenským zařízením doporučeného žádného žáka jako mimořádně nadaného Vzdělávání žáků prostřednictvím nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 měla škola zařazen v učebním plánu nepovinný předmět Náboženství. 19

20 Volitelný předmět Počet žáků I. stupně Počet žáků I. stupně Celkem Náboženství Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 neproběhlo žádné testování vzdělanosti žáků formou srovnávacích testů Výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím projektů a dalších činností ve školním roce 2013 /2014 Během školního roku 2013/2014 škola organizovala pro žáky projekty a další činnosti vztahující se ke vzdělávání viz kapitola Akce školy. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. Základní údaje o školním poradenském pracovišti Prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2013/2014 zajišťována na škole především prostřednictvím školního metodika prevence a výchovného poradce Základní údaje o personálním zabezpečení Pracovník Výchovný poradce 1 Počet Specializace, kvalifikace dokončené studium VP dle 8 Vyhl. č.317/2005 Sb. Dosažené vzdělání Věk VŠ M, Bi 30+ Metodik prevence 1 Sociální pedagog VŠ- Sociální pedagog Činnost výchovného poradce ve školním roce 2013/2014 Výchovný poradce pracoval podle měsíčního plánu, který vycházel z ročního plánu výchovného poradenství a z plánu práce školy. Pravidelně konzultuje a úzce spolupracuje se školním metodikem prevence a ředitelem školy. Pomáhá při řešení kázeňských a výchovných problémů. Výchovný poradce se pravidelně zúčastňuje kurzů a seminářů. Výchovný poradce dále během školního roku zabezpečoval následující činnosti: - pravidelná spolupráce s PPP Třebíč - předávání zkušeností a informací ostatním vyučujícím - pomoc začínajícím učitelům - spolupráce s TU a ostatními vyučujícími při řešení kázeňských a výchovných problémů, při tvorbě IVP a při podpoře talentovaných žáků - zvýšená pozornost dětem s problémovým vývojem, rizikovým chováním, nedostatečným rodinným zázemím - konzultace a pomoc rodičům i dětem - kariérové poradenství - jiné školní problémy 20

21 6.4. Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2013/2014 Školní metodik prevence naplňoval během školního roku úkoly stanovené v dokumentu Minimální preventivní program. Dále pracoval v souladu s koncepčními záměry školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Pravidelně spolupracuje s: -výchovným poradcem - vedením školy - třídními učiteli - pracovníky pedagogicko-psychologických poraden - okresním metodikem prevence - střediskem výchovné péče - policií ČR - odborem sociálně právní ochrany dětí a mládeže - rodiči ŠMP každoročně vypracovává Minimální preventivní program, ve kterém vychází z vyhodnocení z předcházejícího školního roku. Organizuje besedy, konzultace, programy a zajišťuje informační materiály. Přehled akcí školy organizovaných v rámci prevence: - 2. a 3. ročník absolvoval preventivní programy primární prevence Zdravý životní styl a Vztahy v kolektivu a 5. ročník absolvoval preventivní programy primární prevence Alkohol, kouření. Kyberšikana a netolismus - 7. ročník absolvoval preventivní program Na jedné zemi. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pro školní rok 2013/2014 byl vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ), který stanovuje priority s tím, že jejich realizace bude zabezpečována prostřednictvím institucí poskytujících DVPP. Výběr jednotlivých vzdělávacích programů byl zaměřen na vzdělávací oblasti určené projektem EU-Peníze školám. Aktivita jednotlivých pedagogických pracovníků v oblasti DVPP je vedením školy ročně vyhodnocována a zohledněna finančním ohodnocením. DVVP se za Uplynulý školní roz zúčastnilo celkem 6 pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentací školy na veřejnosti Ve školním roce 2013/2014 zabezpečovala škola celou řadu mimoškolních aktivit pro žáky. Tyto aktivity byly prezentovány prostřednictvím webových stránek školy a školní vývěsky. 21

22 8.1. Zájmové kroužky Ve školním roce 2013/2014 nabízela škola žákům tyto zájmové aktivity: Název zájmového útvaru Ročník Počet žáků Flétnička Čtenářský kroužek Taneční a pohybový kroužek Anglický jazyk MŠ 18 Anglický jazyk 1. a 2. 8 Atletika Matematika 9. 5 Pilates Český jazyk Míčové hry Reedukáček (náprava SPU) Míčové hry školní družina 17 Celkem Akce školy ve školním roce 2013/ Akce v MŠ Září: Říjen: Listopad: Prosinec: schůzka rodičů seznámení s provozem v MŠ a s požadavky na školní rok BRAMBORIÁDA, 3.ročník účast rodičů, soutěžíme, vyrábíme z brambor a přírodnin podzimníčky, ochutnáváme dobroty vyrobené z brambor Maňáskové divadlo Šikulka v MŠ výchovná pohádka O neposlušné princezně (jak se máme chovat při setkání s cizími lidmi), účast žáků ročníku ZŠ pečení martinských rohlíčků netradiční činnost v MŠ pečení vánočních perníčků účast maminek, společně zdobíme vánoční stromek na chodbě mikulášská besídka v MŠ návštěva Mikuláše, andělů a čertů v podání žáků 9.třídy ZŠ krmení zvířátek jdeme do lesa za zvířátky, neseme krmení a zdobíme jim stromek dětmi vyrobeným vánočním řetězem návštěva dětí MŠ ve školní družině návštěva dětí ze školní družiny v MŠ 22

23 vánoční dílny v ZŠ Masarykova v Moravských Budějovicích děti tvořily, soutěžily a sportovaly ve vánočním duchu Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: preventivní screeningové vyšetření zraku všech dětí bezkontaktním přístrojem Plusoptix S08 soukromou oční společností předškoláci se zúčastnili jedné vyučovací hodiny v 1. třídě ZŠ S Čabíkem kolem světa kejklířské vystoupení v MŠ, Josef Čabík, zúčastnili se i žáci 1.stupně ZŠ zápis do 1. třídy ZŠ Čokoládové pokušení tematický program o původu čokolády, děti tvořily a malovaly čokoládou pohádka Není drak jako drak návštěva pohádkového představení v Besedě v Moravských Budějovicích Dětský karneval organizace karnevalu ve spolupráci s DD Budkov masopustní průvod vesnicí děti v maskách prošli vesnicí, před restaurací Maják pohřbily basu zápis dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015, zapsáno bylo 9 dětí z Budkova, Oponešic a z Lomů, přijato bylo 7 dětí hledání velikonočního zajíčka v parku plníme úkoly a hledáme pod stromy balíčky sladkostí Školní akademie děti vystoupily s malou módní přehlídkou beseda se včelařem panem Bílým z Budkova děti viděly včelí roj ve skleněném úle, hledaly královnu, vyzkoušely si včelařské ochranné oděvy, tvořily ze včelího vosku, ochutnaly med Delfín Dilo a podmořský svět relaxační program paní Martiny Wilczkeové děti cvičily, tančily, malovaly a poznávaly svět delfínů a j iných mořských živočichů v rámci oslav Dne dětí výšlap do Oponešic jdeme přes louky, v Oponešicích najdeme domovy našich kamarádů, v obchodě jsme dětem koupily zmrzlinu, zpáteční cestu jsme absolvovali linkovým autobusem školní výlet za účasti maminek jsme navštívili zámek Vranov n/d, kde jsme zhlédli v prostorách zámku pohádku Jezerní královna poslední spaní pro předškoláky spíme do rána ve školce, opékáme špekáčky, soutěžíme, tancujeme na pyžamové diskotéce slavnostní rozloučení s předškoláky účast rodičů a veřejnosti, slavnostní program, odměňování dětí Akce v ZŠ (1., 2. a 3. třída) Jak si správně čistit zuby (beseda + přednáška) Bruslení Maňáskové divadlo v MŠ Projekt: "Čertí škola" + Mikulášská nadílka Bruslení 23

24 Preventivní program: Klub Zámek: zlepšení vztahů ve třídě + (ještě 24.2.) Návštěva v MŠ - vystoupení žongléra Projekt: Masopust - maškary + třídní maškarní rej Bruslení Projekt: Velikonoce s češtinou a matematikou Klub Zámek: téma: Zdravá strava Projekt: Den Země: Chráníme přírodu a zvířata Školní akademie Klub Zámek (sociální hry) Fotografování tříd Domamilské hry Školní výlet Zoo Jihlava Akce v ZŠ (4. a 5. třída) Projekt Mákohraní vyhledávání informací na PC o MÁKU SETÉM, vážení zrníček máku z jedné makovice, vystřihování papírových makovic, zpěv písně Čížečku, čížečku. Mák setý v Čj slovní druh, vzor, hraní pohybové hry Maková čísla Jablkohraní vyhledávání odrůd jablek na PC, vážení jablek na kuch. Váze, porovnávání hmotností, zpěv písně Koulelo se, koulelo Jablko v Čj slovní druhy vzor, hraní hry Jablková štafeta. Praktická příprava svačiny v podobě Jablečného jogurtu, psaní surovin a postupu, výpočet ceny Jablečného jogurtu Projekt - Učení naruby zábavné učení pozpátku, individuální a skupinová práce Bruslení na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích Indiánský projekt indiánská násobilka, slova příbuzná, čtení o indiánech, indické počítání, indiánská Tv Třídnická hodina Poznáš mě? Rébus pro rodiče a spolužáky Listopad 1939 a 1977 připomenutí státního svátku události, změny v roce 1939 a Projekt Haloween pro 4. a 5. ročník žáci 9. ročníku pod vedením pí. uč. Zuzany Macháčkové připravili zábavné hry, soutěže, říkanku a obrázková slovíčka na dané téma listopad připomenutí si státního svátku události, změny v roce 1939 a Projekt Čertovská škola většina z nás přišla do školy jako hezcí čertíci a čertice. Četli jsme si pohádky a příběhy o čertech, malovali peklo, počítali čertovské příklady, zpívali písně, tancovali čertovský rej a přednášeli čertovské básničky. Netrpělivě jsme očekávali příchod Mikuláše, Anděla a velkých čertů. Prvňáčci od Mikuláše dostali psací pero, které už vyměnili za obyčejnou tužku Vánoční besídka ve třídě nadělování dárků, výroba Anděla, vaření vánočního čaje, zpívání koled a Vánoce v lese přinesení dobrot ke krmelci Projekt Zimní olympiáda hledání rozdílů a chyb na obrázku, práce s chybným textem, jména sportovců, kreslení piktogramů jednotlivých disciplín a olympijských kruhů, čtení sportovních básní Hokejista,., olympijské medaile 24

25 Projekt Karneval psaní karnevalové pozvánky, výroba masky, tančení a soutěžení v maskách, klaun pomocí kružnic, Popeleční středa Bruslení na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích a Projekt Barevné Velikonoce - velikonočně jsme se učili. Naše škola na I. stupni byla hodně barevná, protože jsme se v pondělí všichni oblékli do modré barvy, úterý bylo červené a oranžové a středa byla s předstihem v barvě zelené. Počítali jsme velikonoční příklady, povídali si o zvycích, stanovení data Velikonoc, velikonoční čtení a vyrábění Projekt Den Země Nezapomínat a neničit přírodu je v dnešní době hodně důležité. Zopakovali jsme si, jak máme správně třídit odpad, šetřit energií. Nejhezčí bylo, že na celý den se naše třída proměnila v malé zoo. Děti do školy přinesly domácí králíky, morčata, šneky, křečka. Ti co nemají doma domácího mazlíčka, tak si přinesli zvířata plyšová Dopravní výchova teoretická část a praktická část na dopravní hřišti v Moravských Budějovicích Domamilské hry sportovní dopoledne šesti škol žáků z 1. Stupně ve vybíjené, fotbale a atletice Plavecký výcvik 4.r. v Třebíči + tři exkurze Čistička odpadních vod, Ekobioenergo Teplárna, Třídění odpadu Od ledna do června proběhla čtyři setkání s KLUBem Zámek primárně preventivní programy na témata: Kouření, Alkohol, Počítače (2 programy) Akce v ZŠ (6. až 9. třída) První školní den Adaptační kurz 6. třídy hrad Bítov, třídní učitel Josef Vala Akce Čisté zuby Preventivní program 7. třída (8:25 11:05), třídní učitelka Jana Daněčková Přespolní běh Třebíč účast žáků II. stupně v doprovodu s pí uč. Macháčkovou Didacta Třebíč 9. třída, třídní učitel Jiří Julina Bruslení na zimním stadionu v Moravských Budějovicích I. a II. stupeň Halloween pro 3., 4. a 5. třídu 8. třída s pí uč. Macháčkovou Hrabání listí na hradě Bítov 6. třída v doprovodu s p. uč. Valou Pedagogická rada + rodičovské schůzky Preventivní program 7. třída (8:25 11:05), třídní učitelka Jana Daněčková Florbal chlapci 8. a 9. třídy v doprovodu s pí uč. Macháčkovou, Jaroměřice nad Rokytnou Exkurze Vánoční Vídeň pí uč. Švandová, p. uč. Vala, pí uč. Daněčková Mikuláš pro I. stupeň a MŠ 9. třída v doprovodu s třídním učitelem Jiřím Julinou Úřad práce Třebíč 9. třída s p. uč. Valou Bruslení na zimním stadionu v Moravských Budějovicích I. a II. stupeň ZŠ Budkov Vánoční turnaj v přehazované Školní ples Pedagogická rada (uzavření klasifikace z I. pololetí) Konec I. pololetí + předání vysvědčení Lyžařský kurz v Lipně nad Vltavou Daněčková, Julina, Macháčková, Vala Exkurze Třebíč - Masopust na Podhorácku 25

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice ze dne 26. 8. 2016 (1) Ředitelka školy vydává toto opatření

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více