MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015"

Transkript

1 Č.j. 1392/2014 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Zpracovatel: Marie Edrová Realizátor: výchovný poradce a všichni učitelé Mgr. Romana Kolářová Ředitelka školy 1

2 Obsah: strana 1. Úvod Cíle MPP Vytýčení rizikového chování Úkoly školního roku 2014/2015 vycházející z analýzy školního roku 2013/ Cíle vyplývající ze zmapování situace Efektivita Realizace programu v jednotlivých třídách Vyučovací oblasti Výstupy Metody a formy práce Rámcový časový harmonogram Projekty Třídní projekty (celoroční) Spolupráce se specializovanými institucemi Řešení přestupků Přílohy Příloha: č. 1 Kontakty a adresy Příloha: č 2 Šikana Příloha: č 3 Hodnocení MPP 2013/

3 1. Úvod Drogová problematika v současné době začíná být celospolečenský problém. Drogy a jiné sociální negativní jevy se začínají dotýkat dětí, které navštěvují základní školu. Žáci v tomto věku patří k nejohroženější skupině. Pedagogové poskytnou žákům, co nejvíce informací o drogové problematice, které budou podávat přiměřeně k věku žáků. MPP pro školní rok 2014/2015 zasahuje všechny věkové kategorie žáků, především žáky ve věku let, kteří jsou považováni za nejohroženější skupinu. Předpokladem realizace MPP je vzájemná spolupráce všech pedagogů školy a spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Vlastní MPP zpracovává školní metodik prevence na základě dlouhodobých a krátkodobých cílů stanovených touto strategií. MPP je konkrétní dokument zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky. Je zpracováván vždy na jeden školní rok a průběžně vyhodnocován. 2. Cíle MPP 2.1 Vytýčení rizikového chování Primární prevence rizikového chování u žáků je zaměřena na: 1) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků záškoláctví kyberšikana, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus kriminalita, delikvence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním užívání návykových látek 2) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácí násilí týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání ohrožování mravní výchovy mládeže poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 2.2 Úkoly školního roku 2014/2015 vycházející z analýzy školního roku 2013/2014 Prohlubovat a zdokonalovat formu třídnických hodin a smysluplnou tvorbu třídních pravidel ve všech třídách prvního i druhého stupně. Pomoc při diagnostice. Využívat vlastní programy pro posílení třídních kolektivů a fungování pozitivních vazeb a příznivého sociálního klimatu. Pokračovat v besedách s odborníky na téma prevence rizikového chování a zdravého životního stylu. Zaměřit se nadále na předcházení šikaně (včetně kyberšikany) zvláště v ročníku. Zajistit odborné besedy, přednášky 2.3 Cíle vyplývající ze zmapování situace začlenit co největší počet žáků do volnočasových aktivit školy zvyšovat podíl rodičů pro spolupráci se školou v oblasti proškolit co nejvíce pedagogů v oblasti SPJ pokračovat ve školních projektech věnovat pozornost rizikovým skupinám dětí začlenění dětí z DD a ŠJ Sázava zamezit vniku návykových látek do školy a vyloučit možnost jakékoliv nabídky žákům ve školním prostředí 3

4 2.4 Efektivita O jednotlivých aktivitách, nápadech a problémech předávají pedagogové informace vzájemně při pedagogických radách každé pondělí před vyučováním, v předmětových komisích, při čtvrtletních pedagogických radách. 3. Realizace projektu v jednotlivých třídách 3.1 Vyučovací oblasti oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj, příprava na život, formy komunikace) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) oblast přírodovědná (např. biologie člověka, biologické účinky drog, chemické aspekty drog) Preventivní témata zařazovat v následujících předmětech Výchova ke zdraví Občanská výchova Přírodověda Přírodopis Vlastivěda Prvouka Výtvarná výchova Tělesná výchova Chemie Výchova ke zdraví Český jazyk 3.2 Výstupy ročník znát jednoduché způsoby odmítání návykových látek znát hodnotu zdraví a nevýhody nepříznivého zdravotního stavu umět pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, užíváním léků ročník mít povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě znát činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu znát zákony omezující kouření, používání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog umět komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc umět pojmenovat základní mezilidské vztahy umět rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti vědět, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva mít povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní, znát základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 4

5 6. 9. ročník znát význam harmonických mezilidských vztahů pro životní styl a zdraví respektovat odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení tolerovat menšiny znát a uplatňovat vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky řešit spory nenásilným způsobem znát vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích znát spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly znát významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí znát činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů umět zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky umět vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví vědět, co je podstatou zdravého životního stylu a snažit se o jeho realizaci znát pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny vědět, že zneužívání dítěte je trestné umět diskutovat o rizicích zneužívání drog orientovat se v trestně právní problematice návykových látek vědět, kde hledat a jak využít odbornou pomoc zvládat účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodovat v situacích vlastního nebo cizího ohrožení komunikovat se specializovanými službami (linka důvěry, krizová centra) odmítat projevy brutality a násilí zprostředkované médii 4. Metody a formy volnočasové aktivity výklad (informace) podání dostatečných informací jednorázové akce besedy, exkurze viz, příloha č. 2 diskuse s třídním učitelem samostatná práce žáků - výtvarné práce, slohová cvičení, referáty na určené téma získávání informací ze sdělovacích prostředků, internet,... diskuse s učiteli v atmosféře důvěry a respektu sociální učení - sociální hry, hraní rolí, prožitkové hry pořádání a účast ve sportovních soutěžích účast na výstavách a přednáškách vypracování aktuální a zajímavé nástěnky spolupráce s rodiči vhodné využití volného času Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny - vytváření vztahů důvěry mezi žáky a učitelem a mezi žáky navzájem stanovení pravidel soužití třídního kolektivu trénink obrany před manipulací trénink umění říci ne trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí trénink umění vyrovnávat se s neúspěchem upevňování vztahů vrstevníků nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků 5

6 nácvik řešení zátěžových situací společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod,) modelové projektové situace poskytující návody k řešení problémů zvyšování zdravého sebevědomí žáků nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty včasné diagnostikování problémů ve třídních kolektivech široká nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěva filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. účast v soutěžích výtvarných, sportovních, dopravních atd. organizování akcí směřující k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tematické dny, projektové dny) využití působení školního parlamentu Jednorázové aktivity: podle možností zajistíme besedy s odborníky, využijeme vhodné nabídky preventivních programů od odborníků Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP při třídních schůzkách konzultační hodiny třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, vedení školy nabízení materiálů o prevenci drog seznámení s postupy školy v případě problémů žáků s drogami informace o nebezpečí drog spolupráce s rodiči při zjištění šikany a kyberšikany spolupráce s rodiči při zjištění dalších negativních jevů Další aktivity na škole Konzultační hodiny žáci se mohou s řadou dotazů obracet přímo na pedagogy po vyučování nebo před vyučováním Výlety, exkurze 5. Rámcový časový harmonogram Ročník Předmět Téma Prvouka Na koho se můžu obrátit? Český jazyk Zdraví Vztahy k ostatním Není lék jako lék Kouření, alkohol (ismus) Duševní, tělesné, sociální zdraví Výživa Chování v dopravě Vlastivěda Mezilidské vztahy Přírodověda Výchova ke zdraví Návykové látky Závislost Chování v dopravě 6

7 Výchova ke zdraví Kouření a alkohol Vztahy mezi lidmi Komunikace mezi lidmi Kyberšikana Občanská výchova Vztahy mezi lidmi Závislost, kouření, alkohol, drogy, kyberšikana Právo a pomoc Výchova ke zdraví Osobní a duševní hygiena Drogy a prevence Právní vědomí (šikana a kyberšikana) Občanská výchova Zdravý životní styl 6. Projekty 6.1 Třídní projekty (celoroční) 1. třída - Kontakt s cizími osobami 2. třída Vztahy: děti dospělí, děti staří lidé (tolerance, úcta) 3. třída Každý jsme jiný, odlišnost a tolerance, lidská práva 4. třída Řešení problémů, konfliktů. Bezpečně po škole. 5. třída Kamarádství, úcta k dospělým, počátky šikany. 6. třída Šikana, kyberšikana, kontakt s cizí osobou. 7. třída Demokracie a totalita prevence extremistických společenských jevů. 8. třída Prevence závislostí (PC hry, Facebook, drogy, náboženské sekty) 9. třída Návykové látky (chemie), Země produkující drogy, ilegální obchod (zeměpis) Školní družina Bezpečná cesta do školy a ze školy. Volnočasové aktivity v roce 2014/2015 výtvarný obor a hudební obor ZUŠ Benešov šachy karate anglický jazyk taneční zájmový útvar sportovní zájmový útvar flétna 7

8 7. Řešení přestupků Základním pravidlem je školní řád. S jeho obsahem jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, rodiče při první třídní schůzce. 1. individuální pohovor se žákem (drobné přestupky řeší třídní učitel) 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné poradkyně a TU (případně vedení školy) 3. doporučení kontaktovat odborníky 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění OSPOD 5. v případě dealerství oznámení Policii ČR 8. Spolupráce se specializovanými institucemi Garantem celého programu je ředitelka školy, která podporuje veškeré aktivity. Preventista sociálně patologických jevů program koordinuje. Dalšími spolupracovníky jsou Policií ČR, PPP v Benešově, s místním praktickým lékařem s kontaktním centrem Magdaléna s.r.o. Benešov. Škola je poměrně dobře vybavena odbornou literaturou, videokazetami, výukovými programy. Vše je k dispozici nejen učitelům, ale i rodičům a žákům. 8

9 9. Přílohy Příloha č. 1 - Kontakty a adresy Centrum adiktologických služeb Magdaléna - Benešov Kontaktní centrum Magdaléna o. p. s. Nová Pražská 399, Benešov, telefon: , , POLICIE BENEŠOV telefon: (spojovatelka) policejní mluvčí Diana Škvorová Dětský domov a Školní jídelna Sázava, Benešovská 7 telefon: LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Zelená linka telefon: RŮŽOVÁ LINKA PRO DĚTI telefon: telefon: Přehled nejdůležitějších zákonů a paragrafů, které se zabývají trestní odpovědností a sankcemi za delikty související s drogami: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 187, 187a, 188 a dále v 201, 201a, 251a, 266, 194 a 218. Významná je i novela zákona č. 112/1998 Sb. Legislativa Úmluva o právech dítěte Listina základních lidských práv a svobod Zákon č. 109/2002 Sb. o ochraně osobních údajů Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 9

10 Příloha č. 2 - Šikana Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Projevy šikanování Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana) Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku) Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy) Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti Odpovědnost školy Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z toho důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnou okamžitou pomoc. Školy a školská zařízení v prevenci šikanování Podporovat solidaritu a toleranci Podporovat vědomí sounáležitosti Posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit tříd a školy Uplatňovat spolupráci mezi dětmi a rozvíjet jejich vzájemný respekt Postupy řešení šikany Pro vyšetřování počáteční šikany Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi Nalezení vhodných svědků Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů) Zajištění ochrany obětem Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi Pokračující pomoc a podpora oběti Nahlášení policii Vlastní vyšetřování Spolupráce s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR 10

11 Výchovná opatření Nadále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny Napomenutí a důtka třídního učitele/třídní učitelky, důtka ředitele školy/ ředitelky školy Snížení známky z chování Nutnost pracovat s celým kolektivem pro nápravu situace ve skupině Návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou Spolupráce se zákonnými zástupci Pokud zákonní zástupci informují školu o podezření na šikanu, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědná ředitelka školy. Při jednání s rodiči je nutné dbát na taktní přístup a zachování důvěrnosti informací. Příklady nepřímých a přímých znaků šikany Nepřímé (varovné) znaky šikanování Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády O přestávkách vyhledává blízkost učitelů Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený Působí smutně, stísněně, mívá blízko k pláči Stává se uzavřeným Jeho věci jsou poškozené, nebo znečištěné, případně rozházené Přímé znaky šikanování Zesměšňující poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívky nadávky, hrubé žerty Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní fary šikanujícímu nebo za něj platil Drobné fyzické násilí Hrubé fyzické napadání, v němž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout Doporučení pro rodiče Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem Nechuť jít ráno do školy Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se jeví výkyvy nálad. Odmítá svěřit se s tím, co ho trápí. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy 11

12 Příloha č. 3 HODNOCENÍ MPP 2013/2014 V letošním školním roce jsme pro žáky prvního stupně využili nabídku profesionálních herců na téma prevence. Mgr. Kamil Koula pro naše žáky připravil Duhovou pohádku. Téma bylo zaměřeno na oblast etiky a morálky v otázkách dětem dobře známých a blízkých. Děti se naučily, že nudu lze zahnat zajímavou tvůrčí činností, že je třeba mít s druhým soucit a o slabší se starat a pomáhat jim. Žákům se představení líbilo a diskutovali o něm živě se svými pedagogy. Scénář dalšího divadla, Divadla VeTři z Vyškova, byl sestaven tak, aby diváky nenásilnou formou vtáhl do děje, donutil je přemýšlet a reagovat na situace, které je mohou potkat (kontakt s cizí osobou, šikana, drogy). Žáci v jednotlivých scénkách hledali chyby a sami pomáhali řešit a radit, čeho se příště vyvarovat. Žáci druhého stupně se zúčastnili besedy na téma kyberšikana, kterou pro ně připravilo Sdružení rodičů a přátel MŠ a ZŠ Chocerady. Na toto téma zhlédli před diskuzí scénky divadla VeTři. Scénky se líbily, přesto žáci očekávali témata, která ještě neznají. Pro příští školní rok opět zařadíme témata týkající se nebezpečí sociálních sítí a klamavých reklam. Po celý školní rok probíhaly třídní projekty na vybraná témata. Žáci v první třídě měli téma Můj kamarád a Jsem školák. Žáci si ještě neuvědomují nebezpečí od starších lidí i spolužáků a cizích lidí. V hraných scénkách za účasti učitelky se učili pochopit význam slova kamarád. V druhé třídě se toto téma bude opakovat. Problémy s chováním vůči dospělým, ale i spolužákům řešila vyučující ve druhém ročníku. Proto zařadila téma Opravdové kamarádství a Slušnost každý den. Na konci školního roku sami žáci hodnotili chování spolužáků, ale i chování své. Došlo ke zlepšení ve vztazích mezi spolužáky. Celoroční projekt Ochrana delfínů a přírody si vybrala vyučující třetího ročníku. Tato tématika je žákům blízká, plnění různých úkolů na dané téma je zaujalo. Stanovili si pravidla chování v přírodě. V tomto tématu se žáci dozvěděli také o zneužívání některých rostlin k výrobě návykových látek. Čertík šikana a Žrouti času, touto problematikou se zabývali žáci čtvrtého ročníku. Žáci si připravili prezentaci, hráli scénky na toto téma. Žáci velmi dobře chápou, že sedět u televize a hrát hry na počítači není správné, ale rodiče jim umožňují takto trávit volný čas. Časté námitky jsou: já ale můžu. Tento problém je ve všech třídách. Pokud si rodiče neuvědomí nebezpečí facebooku, počítačových her apod. bude naše prevence marná. Pátý ročník se touto problematikou zabýval podrobněji: Komunikace, podvádění, vlastní ochrana. Dalším tématem bylo zneužívání návykových látek. Při hraní scének se žáci dostávali do situací, kdy mají odmítat nabízenou látku. Pro některé to bylo jednoduché, jiní byli váhavější. Pro další školní rok bude třeba opět zařadit toto téma a ještě rozšířit o negativní dopad na lidské zdraví, kamarády a rodinu. Šestý ročník zařadil do své výuky téma Děti a počítače, klady zápory. Zde se žáci přiznávali, že tráví denně u PC průměrně 1,5 hodiny. Vyhledávají kontakt s kamarády. Neumí spolu komunikovat osobně, proto se,,schovají za PC. Třída diskutovala o tom, jak se liší virtuální a skutečný svět a jak ovlivňují naše chování a představy. Toto téma bude zařazeno i do dalšího ročníku a bude se soustředit na to, jak najít cestu ke kamarádovi, jak dlouho a jakým způsobem trávit čas u počítače a také to, jakým způsobem mi PC může pomáhat. Sedmý ročník se zabýval tématem kyberšikany, řešení konfliktů a asertivitou. Z diskuze vyplynulo, že dané téma je pro žáky aktuální a téměř pro všechny zajímavé. Žáci vypracovali společně dvě prezentace, které použily při příležitosti celoškolního projektu Nebezpečí kolem nás. Přednáška o kyberšikaně je zaujala. Některé informace pro ně byly zcela nové. Nevěděli o tom, že kyberšikana patří mezi trestné činy. Třídní vyučující osmého ročníku zařadila téma které je aktuální pro třídní kolektiv osmé třídy: Naše třída, řešení konfliktů a asertivita. Žáci si uvědomují důsledky svého chování a jednání, zlepšil se postoj ke spolužákům, osvojili si různé způsoby řešení konfliktů. Celkově se zlepšila atmosféra ve třídě. Žáci devátého ročníku se v rámci tematického celku Chemie slouží i ohrožuje, seznámili s klady a zápory využití chemie v běžném životě. Dozvěděli se, že chemické látky mohou v určitých množstvích léčit, avšak ve větším množství mohou poškozovat zdraví. V rámci tematického celku Člověk proti sobě žáci na internetu a v odborné literatuře vyhledávali informace o drogách. V diskusích objevovali alternativy nedrogového řešení krizových situací. Všechny ročníky se zapojily do celoškolního projektu Nebezpečí kolem nás. V prezentacích spolužáky a veřejnost seznámili se svými pracemi na toto téma. Projekt se zdařil, byl kladně hodnocen od veřejnosti. 12 Zpracovala: Edrová Marie metodička prevence

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Základní škola Ruda nad Moravou Sportovní 300 Ruda nad Moravou 789 63 tel. + 420 583 236 330 Minimální preventivní program protidrogová prevence a další sociálně patologické jevy pro školní rok 2013/2014

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1 Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Cíle projektu 4. Vymezení cílové skupiny

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více