MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015"

Transkript

1 Č.j. 1392/2014 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Zpracovatel: Marie Edrová Realizátor: výchovný poradce a všichni učitelé Mgr. Romana Kolářová Ředitelka školy 1

2 Obsah: strana 1. Úvod Cíle MPP Vytýčení rizikového chování Úkoly školního roku 2014/2015 vycházející z analýzy školního roku 2013/ Cíle vyplývající ze zmapování situace Efektivita Realizace programu v jednotlivých třídách Vyučovací oblasti Výstupy Metody a formy práce Rámcový časový harmonogram Projekty Třídní projekty (celoroční) Spolupráce se specializovanými institucemi Řešení přestupků Přílohy Příloha: č. 1 Kontakty a adresy Příloha: č 2 Šikana Příloha: č 3 Hodnocení MPP 2013/

3 1. Úvod Drogová problematika v současné době začíná být celospolečenský problém. Drogy a jiné sociální negativní jevy se začínají dotýkat dětí, které navštěvují základní školu. Žáci v tomto věku patří k nejohroženější skupině. Pedagogové poskytnou žákům, co nejvíce informací o drogové problematice, které budou podávat přiměřeně k věku žáků. MPP pro školní rok 2014/2015 zasahuje všechny věkové kategorie žáků, především žáky ve věku let, kteří jsou považováni za nejohroženější skupinu. Předpokladem realizace MPP je vzájemná spolupráce všech pedagogů školy a spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Vlastní MPP zpracovává školní metodik prevence na základě dlouhodobých a krátkodobých cílů stanovených touto strategií. MPP je konkrétní dokument zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky. Je zpracováván vždy na jeden školní rok a průběžně vyhodnocován. 2. Cíle MPP 2.1 Vytýčení rizikového chování Primární prevence rizikového chování u žáků je zaměřena na: 1) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků záškoláctví kyberšikana, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus kriminalita, delikvence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním užívání návykových látek 2) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácí násilí týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání ohrožování mravní výchovy mládeže poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 2.2 Úkoly školního roku 2014/2015 vycházející z analýzy školního roku 2013/2014 Prohlubovat a zdokonalovat formu třídnických hodin a smysluplnou tvorbu třídních pravidel ve všech třídách prvního i druhého stupně. Pomoc při diagnostice. Využívat vlastní programy pro posílení třídních kolektivů a fungování pozitivních vazeb a příznivého sociálního klimatu. Pokračovat v besedách s odborníky na téma prevence rizikového chování a zdravého životního stylu. Zaměřit se nadále na předcházení šikaně (včetně kyberšikany) zvláště v ročníku. Zajistit odborné besedy, přednášky 2.3 Cíle vyplývající ze zmapování situace začlenit co největší počet žáků do volnočasových aktivit školy zvyšovat podíl rodičů pro spolupráci se školou v oblasti proškolit co nejvíce pedagogů v oblasti SPJ pokračovat ve školních projektech věnovat pozornost rizikovým skupinám dětí začlenění dětí z DD a ŠJ Sázava zamezit vniku návykových látek do školy a vyloučit možnost jakékoliv nabídky žákům ve školním prostředí 3

4 2.4 Efektivita O jednotlivých aktivitách, nápadech a problémech předávají pedagogové informace vzájemně při pedagogických radách každé pondělí před vyučováním, v předmětových komisích, při čtvrtletních pedagogických radách. 3. Realizace projektu v jednotlivých třídách 3.1 Vyučovací oblasti oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj, příprava na život, formy komunikace) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) oblast přírodovědná (např. biologie člověka, biologické účinky drog, chemické aspekty drog) Preventivní témata zařazovat v následujících předmětech Výchova ke zdraví Občanská výchova Přírodověda Přírodopis Vlastivěda Prvouka Výtvarná výchova Tělesná výchova Chemie Výchova ke zdraví Český jazyk 3.2 Výstupy ročník znát jednoduché způsoby odmítání návykových látek znát hodnotu zdraví a nevýhody nepříznivého zdravotního stavu umět pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, užíváním léků ročník mít povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě znát činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu znát zákony omezující kouření, používání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog umět komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc umět pojmenovat základní mezilidské vztahy umět rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti vědět, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva mít povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní, znát základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 4

5 6. 9. ročník znát význam harmonických mezilidských vztahů pro životní styl a zdraví respektovat odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení tolerovat menšiny znát a uplatňovat vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky řešit spory nenásilným způsobem znát vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích znát spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly znát významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí znát činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů umět zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky umět vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví vědět, co je podstatou zdravého životního stylu a snažit se o jeho realizaci znát pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny vědět, že zneužívání dítěte je trestné umět diskutovat o rizicích zneužívání drog orientovat se v trestně právní problematice návykových látek vědět, kde hledat a jak využít odbornou pomoc zvládat účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodovat v situacích vlastního nebo cizího ohrožení komunikovat se specializovanými službami (linka důvěry, krizová centra) odmítat projevy brutality a násilí zprostředkované médii 4. Metody a formy volnočasové aktivity výklad (informace) podání dostatečných informací jednorázové akce besedy, exkurze viz, příloha č. 2 diskuse s třídním učitelem samostatná práce žáků - výtvarné práce, slohová cvičení, referáty na určené téma získávání informací ze sdělovacích prostředků, internet,... diskuse s učiteli v atmosféře důvěry a respektu sociální učení - sociální hry, hraní rolí, prožitkové hry pořádání a účast ve sportovních soutěžích účast na výstavách a přednáškách vypracování aktuální a zajímavé nástěnky spolupráce s rodiči vhodné využití volného času Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny - vytváření vztahů důvěry mezi žáky a učitelem a mezi žáky navzájem stanovení pravidel soužití třídního kolektivu trénink obrany před manipulací trénink umění říci ne trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí trénink umění vyrovnávat se s neúspěchem upevňování vztahů vrstevníků nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků 5

6 nácvik řešení zátěžových situací společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod,) modelové projektové situace poskytující návody k řešení problémů zvyšování zdravého sebevědomí žáků nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty včasné diagnostikování problémů ve třídních kolektivech široká nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěva filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. účast v soutěžích výtvarných, sportovních, dopravních atd. organizování akcí směřující k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tematické dny, projektové dny) využití působení školního parlamentu Jednorázové aktivity: podle možností zajistíme besedy s odborníky, využijeme vhodné nabídky preventivních programů od odborníků Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP při třídních schůzkách konzultační hodiny třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, vedení školy nabízení materiálů o prevenci drog seznámení s postupy školy v případě problémů žáků s drogami informace o nebezpečí drog spolupráce s rodiči při zjištění šikany a kyberšikany spolupráce s rodiči při zjištění dalších negativních jevů Další aktivity na škole Konzultační hodiny žáci se mohou s řadou dotazů obracet přímo na pedagogy po vyučování nebo před vyučováním Výlety, exkurze 5. Rámcový časový harmonogram Ročník Předmět Téma Prvouka Na koho se můžu obrátit? Český jazyk Zdraví Vztahy k ostatním Není lék jako lék Kouření, alkohol (ismus) Duševní, tělesné, sociální zdraví Výživa Chování v dopravě Vlastivěda Mezilidské vztahy Přírodověda Výchova ke zdraví Návykové látky Závislost Chování v dopravě 6

7 Výchova ke zdraví Kouření a alkohol Vztahy mezi lidmi Komunikace mezi lidmi Kyberšikana Občanská výchova Vztahy mezi lidmi Závislost, kouření, alkohol, drogy, kyberšikana Právo a pomoc Výchova ke zdraví Osobní a duševní hygiena Drogy a prevence Právní vědomí (šikana a kyberšikana) Občanská výchova Zdravý životní styl 6. Projekty 6.1 Třídní projekty (celoroční) 1. třída - Kontakt s cizími osobami 2. třída Vztahy: děti dospělí, děti staří lidé (tolerance, úcta) 3. třída Každý jsme jiný, odlišnost a tolerance, lidská práva 4. třída Řešení problémů, konfliktů. Bezpečně po škole. 5. třída Kamarádství, úcta k dospělým, počátky šikany. 6. třída Šikana, kyberšikana, kontakt s cizí osobou. 7. třída Demokracie a totalita prevence extremistických společenských jevů. 8. třída Prevence závislostí (PC hry, Facebook, drogy, náboženské sekty) 9. třída Návykové látky (chemie), Země produkující drogy, ilegální obchod (zeměpis) Školní družina Bezpečná cesta do školy a ze školy. Volnočasové aktivity v roce 2014/2015 výtvarný obor a hudební obor ZUŠ Benešov šachy karate anglický jazyk taneční zájmový útvar sportovní zájmový útvar flétna 7

8 7. Řešení přestupků Základním pravidlem je školní řád. S jeho obsahem jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, rodiče při první třídní schůzce. 1. individuální pohovor se žákem (drobné přestupky řeší třídní učitel) 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné poradkyně a TU (případně vedení školy) 3. doporučení kontaktovat odborníky 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění OSPOD 5. v případě dealerství oznámení Policii ČR 8. Spolupráce se specializovanými institucemi Garantem celého programu je ředitelka školy, která podporuje veškeré aktivity. Preventista sociálně patologických jevů program koordinuje. Dalšími spolupracovníky jsou Policií ČR, PPP v Benešově, s místním praktickým lékařem s kontaktním centrem Magdaléna s.r.o. Benešov. Škola je poměrně dobře vybavena odbornou literaturou, videokazetami, výukovými programy. Vše je k dispozici nejen učitelům, ale i rodičům a žákům. 8

9 9. Přílohy Příloha č. 1 - Kontakty a adresy Centrum adiktologických služeb Magdaléna - Benešov Kontaktní centrum Magdaléna o. p. s. Nová Pražská 399, Benešov, telefon: , , POLICIE BENEŠOV telefon: (spojovatelka) policejní mluvčí Diana Škvorová Dětský domov a Školní jídelna Sázava, Benešovská 7 telefon: LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Zelená linka telefon: RŮŽOVÁ LINKA PRO DĚTI telefon: telefon: Přehled nejdůležitějších zákonů a paragrafů, které se zabývají trestní odpovědností a sankcemi za delikty související s drogami: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 187, 187a, 188 a dále v 201, 201a, 251a, 266, 194 a 218. Významná je i novela zákona č. 112/1998 Sb. Legislativa Úmluva o právech dítěte Listina základních lidských práv a svobod Zákon č. 109/2002 Sb. o ochraně osobních údajů Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 9

10 Příloha č. 2 - Šikana Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Projevy šikanování Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana) Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku) Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy) Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti Odpovědnost školy Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z toho důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnou okamžitou pomoc. Školy a školská zařízení v prevenci šikanování Podporovat solidaritu a toleranci Podporovat vědomí sounáležitosti Posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit tříd a školy Uplatňovat spolupráci mezi dětmi a rozvíjet jejich vzájemný respekt Postupy řešení šikany Pro vyšetřování počáteční šikany Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi Nalezení vhodných svědků Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů) Zajištění ochrany obětem Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi Pokračující pomoc a podpora oběti Nahlášení policii Vlastní vyšetřování Spolupráce s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR 10

11 Výchovná opatření Nadále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny Napomenutí a důtka třídního učitele/třídní učitelky, důtka ředitele školy/ ředitelky školy Snížení známky z chování Nutnost pracovat s celým kolektivem pro nápravu situace ve skupině Návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou Spolupráce se zákonnými zástupci Pokud zákonní zástupci informují školu o podezření na šikanu, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědná ředitelka školy. Při jednání s rodiči je nutné dbát na taktní přístup a zachování důvěrnosti informací. Příklady nepřímých a přímých znaků šikany Nepřímé (varovné) znaky šikanování Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády O přestávkách vyhledává blízkost učitelů Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený Působí smutně, stísněně, mívá blízko k pláči Stává se uzavřeným Jeho věci jsou poškozené, nebo znečištěné, případně rozházené Přímé znaky šikanování Zesměšňující poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívky nadávky, hrubé žerty Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní fary šikanujícímu nebo za něj platil Drobné fyzické násilí Hrubé fyzické napadání, v němž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout Doporučení pro rodiče Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem Nechuť jít ráno do školy Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se jeví výkyvy nálad. Odmítá svěřit se s tím, co ho trápí. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy 11

12 Příloha č. 3 HODNOCENÍ MPP 2013/2014 V letošním školním roce jsme pro žáky prvního stupně využili nabídku profesionálních herců na téma prevence. Mgr. Kamil Koula pro naše žáky připravil Duhovou pohádku. Téma bylo zaměřeno na oblast etiky a morálky v otázkách dětem dobře známých a blízkých. Děti se naučily, že nudu lze zahnat zajímavou tvůrčí činností, že je třeba mít s druhým soucit a o slabší se starat a pomáhat jim. Žákům se představení líbilo a diskutovali o něm živě se svými pedagogy. Scénář dalšího divadla, Divadla VeTři z Vyškova, byl sestaven tak, aby diváky nenásilnou formou vtáhl do děje, donutil je přemýšlet a reagovat na situace, které je mohou potkat (kontakt s cizí osobou, šikana, drogy). Žáci v jednotlivých scénkách hledali chyby a sami pomáhali řešit a radit, čeho se příště vyvarovat. Žáci druhého stupně se zúčastnili besedy na téma kyberšikana, kterou pro ně připravilo Sdružení rodičů a přátel MŠ a ZŠ Chocerady. Na toto téma zhlédli před diskuzí scénky divadla VeTři. Scénky se líbily, přesto žáci očekávali témata, která ještě neznají. Pro příští školní rok opět zařadíme témata týkající se nebezpečí sociálních sítí a klamavých reklam. Po celý školní rok probíhaly třídní projekty na vybraná témata. Žáci v první třídě měli téma Můj kamarád a Jsem školák. Žáci si ještě neuvědomují nebezpečí od starších lidí i spolužáků a cizích lidí. V hraných scénkách za účasti učitelky se učili pochopit význam slova kamarád. V druhé třídě se toto téma bude opakovat. Problémy s chováním vůči dospělým, ale i spolužákům řešila vyučující ve druhém ročníku. Proto zařadila téma Opravdové kamarádství a Slušnost každý den. Na konci školního roku sami žáci hodnotili chování spolužáků, ale i chování své. Došlo ke zlepšení ve vztazích mezi spolužáky. Celoroční projekt Ochrana delfínů a přírody si vybrala vyučující třetího ročníku. Tato tématika je žákům blízká, plnění různých úkolů na dané téma je zaujalo. Stanovili si pravidla chování v přírodě. V tomto tématu se žáci dozvěděli také o zneužívání některých rostlin k výrobě návykových látek. Čertík šikana a Žrouti času, touto problematikou se zabývali žáci čtvrtého ročníku. Žáci si připravili prezentaci, hráli scénky na toto téma. Žáci velmi dobře chápou, že sedět u televize a hrát hry na počítači není správné, ale rodiče jim umožňují takto trávit volný čas. Časté námitky jsou: já ale můžu. Tento problém je ve všech třídách. Pokud si rodiče neuvědomí nebezpečí facebooku, počítačových her apod. bude naše prevence marná. Pátý ročník se touto problematikou zabýval podrobněji: Komunikace, podvádění, vlastní ochrana. Dalším tématem bylo zneužívání návykových látek. Při hraní scének se žáci dostávali do situací, kdy mají odmítat nabízenou látku. Pro některé to bylo jednoduché, jiní byli váhavější. Pro další školní rok bude třeba opět zařadit toto téma a ještě rozšířit o negativní dopad na lidské zdraví, kamarády a rodinu. Šestý ročník zařadil do své výuky téma Děti a počítače, klady zápory. Zde se žáci přiznávali, že tráví denně u PC průměrně 1,5 hodiny. Vyhledávají kontakt s kamarády. Neumí spolu komunikovat osobně, proto se,,schovají za PC. Třída diskutovala o tom, jak se liší virtuální a skutečný svět a jak ovlivňují naše chování a představy. Toto téma bude zařazeno i do dalšího ročníku a bude se soustředit na to, jak najít cestu ke kamarádovi, jak dlouho a jakým způsobem trávit čas u počítače a také to, jakým způsobem mi PC může pomáhat. Sedmý ročník se zabýval tématem kyberšikany, řešení konfliktů a asertivitou. Z diskuze vyplynulo, že dané téma je pro žáky aktuální a téměř pro všechny zajímavé. Žáci vypracovali společně dvě prezentace, které použily při příležitosti celoškolního projektu Nebezpečí kolem nás. Přednáška o kyberšikaně je zaujala. Některé informace pro ně byly zcela nové. Nevěděli o tom, že kyberšikana patří mezi trestné činy. Třídní vyučující osmého ročníku zařadila téma které je aktuální pro třídní kolektiv osmé třídy: Naše třída, řešení konfliktů a asertivita. Žáci si uvědomují důsledky svého chování a jednání, zlepšil se postoj ke spolužákům, osvojili si různé způsoby řešení konfliktů. Celkově se zlepšila atmosféra ve třídě. Žáci devátého ročníku se v rámci tematického celku Chemie slouží i ohrožuje, seznámili s klady a zápory využití chemie v běžném životě. Dozvěděli se, že chemické látky mohou v určitých množstvích léčit, avšak ve větším množství mohou poškozovat zdraví. V rámci tematického celku Člověk proti sobě žáci na internetu a v odborné literatuře vyhledávali informace o drogách. V diskusích objevovali alternativy nedrogového řešení krizových situací. Všechny ročníky se zapojily do celoškolního projektu Nebezpečí kolem nás. V prezentacích spolužáky a veřejnost seznámili se svými pracemi na toto téma. Projekt se zdařil, byl kladně hodnocen od veřejnosti. 12 Zpracovala: Edrová Marie metodička prevence

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1 Obsah :

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá (577 213 405*22) Školní metodik prevence: Mgr. Dana Uhrová (577 213 405*27) Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více