Manuál streetworku pro práci s cizinci pobývajícími na území České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál streetworku pro práci s cizinci pobývajícími na území České republiky"

Transkript

1 Manuál streetworku pro práci s cizinci pobývajícími na území České republiky 2013 Organizace pro pomoc uprchlíkům Vytvořeno v rámci projektu Podpora cizinců při integraci na trh práce, CZ.1.04/3.1.02/

2 OBSAH 1. Úvod 2. Streetwork a cizinci v České republice 2.1. Streetwork v ČR 2.2. Streetwork s cizinci a jeho význam 2.3. Nejčastější problémy cizinců v ČR 3. Realizace streetworku s cizinci 3.1. Role streetworkera 3.2. Výběr lokality 3.3. Kontakt s klientem 3.4. Bližší informace k vybraným skupinám cizinců 3.5. Pravidla streetworku 4. Závěr 1

3 1. Úvod Terénní sociální práce, která se v České republice začíná rozvjíet v 90. letech 20. století, postupně cílila na různé skupiny. Tyto skupiny spojovalo jedno téma, a to sociální vyloučení. V českých podmínkách se zaměřila především na osoby bez přístřeší, ohrožené závislostmi nebo obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Organizace pro pomoc uprchlíkům od roku 2011 přidala k výše zmíněným skupinám také terénní práci s cizinci. V roce 2011 žilo v České republice cizinců a stejně jako občané ČR se mohou i cizinci dostat do situace, kdy jim hrozí sociální vyloučení. V takových případech je nabídnutá pomoc pracovníka, který se pohybuje v přirozeném prostředí cizince, vítanou formou pomoci. Terénní sociální práce respektuje základní práva osob a zaměřuje se na ochranu nejzranitelnějších lidí. Hlavní důraz je kladen na obecnou prevenci, neformální osvětu a snižování rizika. Tento manuál se zabývá cíli terénní sociální práce a významem této aktivity pro cílovou skupinu cizinců. Čtenáři poskytne základní praktické znalosti nezbytné k realizaci terénní sociální práce. Nezabývá se konkrétním obsahem poradenství, pouze nastiňuje oblasti, se kterými se terénní sociální pracovník může v praxi setkat. Čerpáno bylo především z vlastních zkušeností zaměstnanců Organizace pro pomoc uprchlíkům a z dostupných zdrojů zabývající se cizineckou problematikou. 1 Pozn. S trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem nad 90 dní. Toto číslo tvoří 4,05% z celkového počtu obyvatelstva ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů [online] Dostupné na Internetu: 2

4 2.Streetwork a cizinci v České republice Terénní sociální práce (dále TSP ) je charakterizována mnoha zdroji vlivu, jakož i jejím přizpůsobením různým lidem a sociálním situacím. V současné době ji najdeme ve většině zemí, kde je provozována za účelem řešení různých sociálních problémů. Tato profese zahrnuje řešení mnoha problémů navzdory různým kontextům, v nichž funguje Streetwork v ČR Terénní sociální práce v České republice je z hlediska zákona o sociálních službách realizována prostřednictvím terénních forem sociálních služeb. Sociální službou se přitom podle 3 a) zákona č. 108/2006 Sb. 3, o sociálních službách rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení; terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném prostředí. Terénní programy ( 69) jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Náplň terénních programů je podle odst. 2, a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Terénní projekty je také možné realizovat v rámci Emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, které spravuje Ministerstvo vnitra České republiky. Emergentní projekty mohou být realizovány ve městech nebo městských částech, kde 2 Dynamo international: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální práce na celém světě [online]. Dostupné na Internetu: 3 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Portál veřejné správy. [online]. Dostupné na Internetu: m. 3

5 dochází ke krizovému vývoji aktuálnímu nebo potenciálnímu ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců. Projekty musí být souborem intenzivních a komplexních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě. Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová společnost v daném městě/městské části. 4 Ať už je terénní sociální práce s cizinci financována ze zdrojů Minsterstva práce a sociálních věcí nebo MV ČR, a nebo z dalších zdrojů, je dobré, pokud je postavena na obecných cílech TSP, a to 5 : prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování, prevence sociálně rizikových jevů, sociální začleňování, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost, zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atp., pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence, předávání informací, ad. Jak je uvedeno v Mezinárodním manuálu TSP 6, je TSP prostředkem, ne konečným cílem. Jedná se o osvětovou činnost prováděnou v rámci dlouhodobé perspektivy počínaje potřebami, požadavky a aspiracemi cílových klientů. Tato činnost usiluje o posílení jejich schopností, a o to, aby jim dodala sílu k tomu, aby vzali život do svých vlastních rukou, a aby si začali svůj vlastní život budovat. Tento vztah založený na pomoci vyžaduje důvěru komunity, respektování její integrity a její vlastní vůle. Kontakty se streetworkery musí být vždy dobrovolné. 4 MV ČR. Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce čl. 1, odst kol. autorů: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostravská univerzita v Ostravě. [online]. Dostupné na Internetu: 6 Dynamo international, viz cit. 2. 4

6 2.2 Streetwork s cizinci a jeho význam Podle Koncepce integrace cizinců 7 je terénní práce jedním z nástrojů, jak poskytnout cizinci první informační podporu. Skrze TSP chce Vláda ČR průběžně důsledně monitorovat vývoj situace a postavení cizinců v jednotlivých regionech a lokalitách s cílem efektivně řešit vznikající problémy. Do této doby nebyli cizinci nijak vyčleňováni v rámci terénní sociální práce, a tak ani terénní sociální pracovníci nebyli nijak specializováni v oblasti cizinecké problematiky. Můžeme se tedy ptát, jestli má streetwork s cizinci svá specifika? Převážná většina cizinců žijících na území ČR je v produktivním věku a také vyvíjí nějakou ekonomickou aktivitu. 8 Nenajdeme je tak mezi typickými klienty terénních sociálních pracovníků. Jedná se o velkou skupinu různorodých jedinců, kde společným rysem je to, že jejich rodný jazyk je jiný než český. Právě neznalost českého jazyka a neschopnost vyznat se v daném prostředí může vést k situacím, kdy se z cizince stane osoba ohrožená sociálním vyloučením, ne-li již osoba sociálně vyloučená. Kde všude může být jazyk bariérou? získávání informací o svých právech a povinnostech vyřizování na úřadech státní správy a místní samosprávy hledání ubytování hledání práce kontakt s lékařem kontakt se vzdělávacími zařízeními (MŠ, ZŠ, ) telefonování. Při osobním setkání může cizinec využít nonverbální komunikace k dorozumění se o konkrétní věci (gesta, písemné poznámky, obrázky), často je 7 Usnesení Vlády ČR: Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Společné soužití. Praha, [online]. Dostupné na Internetu: 8 Pozn. Cizinců v produktivním věku je 89, 1% z celkového počtu. Obraz o ekonomické aktivitě cizinců je však negativně ovlivněn vyšší non-response v rámci Sčítání lidí, domů a bytů Krausová, T. Cizinci v České republice. Demografie, roč. 55 (3), [online]. Dostupné na Internetu: ISSN

7 ale třeba nejprve zavolat a objednat se. Telefonický kontakt bývá více problematický a může při něm spíše dojít k nedorozumění. získávání informací o kulturních aktivitách v blízkém okolí ad. Ve všech výše zmíněných bodech je i prostor pro práci terénního sociálního pracovníka. (Více viz kap. 4.1 Role terénního pracovníka.) Streetworker ovšem může působit i jako komunitní pracovník v rámci komunity obce, ve které se cizinci zdržují. Pokud má již vytvořený vztah s komunitou cizinců, může svými aktivitami nebo za podpory jiných neziskových organizací či orgánů místní samosprávy přispívat ke zmírnění intolerance vůči cizincům v rámci komunity obce. 2.3 Nejčastější problémy cizinců Nejčastějšími problémy cizinců žijících na území ČR, jsou problémy spojené s prací, a to v souvislosti s nedodržováním práv zaměstnance ze strany zaměstnavatele, včetně špatných pracovních podmínek. V Analýze sociální situace cizinců ze třetích zemí žijících na Praze 14 9 odpovědělo 75% respondentů, že tyto problémy jsou závažné. Co se týče finančních problémů, vyplývá z výše zmíněné Analýzy, že polovina cizinců pociťuje nedostatek financí na zajištění rodiny, potýká se z dluhy a je ubytována v nevyhovujících podmínkách. V oblasti společného soužití s českou společností uvádějí cizinci jako nejčastější problém nedostatek informací o svých právech a povinnostech a setkávání se s projevy diskriminace ve svém okolí. V oblasti vzdělávání a informací migranti problémy vnímají méně často než ve výše uvedených oblastech. Za nejdůležitější téma v této oblasti považují zřetelně kurzy českého jazyka s tím, že kurzů je nedostatek, případně nejsou cizincům dostupné, dále problémy s uznáním své kvalifikace. 9 Organizace pro pomoc uprchlíkům. Analýza sociální situace cizinců ze třetích zemí žijících na Praze 14. Vypracováno v rámci Emergentního projektu MV ČR ve spolupráci s Městskou částí Praha 14. 6

8 Nejméně závažné jsou problémy v oblasti rodiny a zdraví. Se vztahovými či výchovnými problémy s dětmi se setkávají všechny rodiny. Rodiny cizinců ale navíc zatěžuje prvek migrace, a to nejen manžele a rodiče, ale také děti, zejména pokud přicházejí do nové školy a začínají studovat v cizím jazyce. Zvláštní kapitolou v oblasti zdraví jsou nemalé problémy se zdravotním pojištění (dostupnost zdravotní péče, uhrazení komerčního zdravotního pojištění a zdravotní péče, ad.). Neznalost českého jazyka a nedostatečná informovanost o svých právech a povinnostech je příčinou, kdy se cizinci stávají závislými na službách soukromých zprostředkovatelů a dalších osob, které tohoto využívají. Ti, poskytují své služby za úplatu a jejich cílem není zplnomocnit svého klienta k tomu, aby byl schopen si příště danou věc vyřídit sám, ale naopak, aby znovu využil služeb těchto osob. 4. Realizace streetworku s cizinci Pokud si projekt klade za cíl navázání kontaktu s místními komunitami cizinců, je důležitá dlouhodobost projektu a stálost osoby terénního sociálního pracovníka. 4.1 Role streetworkera Obsah práce streetworkera pracujícího s cizinci se od ostatních streetworkerů liší v časové perspektivě zakázek, které od svých klientů dostává. Ti často nežádají dlouhodobou pomoc, ale jednorázové poradenství týkající se např. právního poradenství, zprostředkování kurzu českého jazyka ad. Nicméně i pro řešení jednorázových zakázek je vhodná dlouhodobost projektu na daném území, jak vyplývá dále z textu. Od streetworkera je vyžadována základní orientace v cizinecké problematice a sledování aktuálních změn, na které by měl právě klienty v terénu upozorňovat a na které bude taky často tázán. Terénní program by měl mít zkušené právnické zázemí, kam může terénní sociální pracovník klienty nasměrovat v případě, že problém cizince vyžaduje odborné poradenství. 7

9 Ideálním streetworkerem je cizinec stejné národnosti, jako je komunita, na kterou je TSP zaměřena. V ostatních případech musí být streetworker jazykově vybaven. Pro české prostředí jsou nejvíce vhodné tyto jazyky: ruský, vietnamský, anglický, mongolský, čínský, arabský. V případě, že pracovník nemluví komunikačním jazykem cizince, měl by mít do dvojice osobu, která takový jazyk ovládá. V ostatních případech, je možné mít tlumočníka dostupného na telefonu. V každém případě by měl mít u sebe leták o nabízených službách v jazyce, kterému cizinec rozumí. Z důvodu, že některé komunity rozlišují postavení muže a ženy ve společnosti, je vhodné, když TSP může realizovat pár streetworkerů, a to muž a žena. Streetworker musí vědět o návazných službách nacházejících se v okolí (Městský úřad, Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie, Mateřské a Základní školy, zdravotní středisko, nízkoprahová zařízení, ad.). Měl by mít se sebou mapu (příp. GPS), aby cizince mohl nasměrovat na potřebnou adresu, případně ho doprovodit. Se všemi návaznými službami by měl být pracovník alespoň základně seznámen. Co by měl mít terénní sociální pracovník k dispozici? tým spolupracovníků (právník, sociální pracovník, metodický vedoucí garant projektu, tlumočníci, finanční manažer) vlastní zázemí v kanceláři (pracovní stůl s PC) telefon (nejlépe chytrý telefon s dostupným internetem a GPS) letáky o své mateřské organizaci v jazykových mutacích (čj, aj, vj, rj, ukr, mng, arab, čínsky) Po výběru vhodného streetworkera a vytvoření týmu spolupracovníků, je nutné určit cíle terénního programu. Od cílů se bude odvíjet i výběr lokality, kde by měla TSP probíhat. Čím užší cíle, tím menší bude lokalita. 8

10 4.2 Výběr lokality Každá TSP začíná obdobím pozorování. Během období pozorování by se měl streetworker důkladně seznámit s dotyčnou oblastí a jejími institucemi. Zjistit, kdy je prostor prázdný nebo přeplněný, nebo kdy se zde určité skupiny scházejí nebo rozcházejí; sociální pracovník provádějící sociální osvětu se naučí, na jakých místech a v jakých časech jej budou lidé lépe akceptovat. Tyto znalosti musí být doplněny informacemi, které mu poskytnou jiné osoby nebo instituce, nicméně základem zůstává právě pozorování v terénu. 10 Období pozorování není nijak časově ohraničeno, závisí na velikosti lokality, počtu cizinců a jejich denním režimu. Většina cizinců žije v obcích s nad obyvatel 11, a to z důvodu největší pracovní nabídky. Hlavními klienty streetworkera nebudou lidé žijící na ulici, ale lidé zaměstnaní, kteří často ulici využívají jen k nezbytnému přemístění na cestě do práce a z práce. Streetworker by tak měl mít zmapován základní cesty, které mohou cizinci využívat při dopravování se za prací. Streetworker musí soustavně revidovat svůj plán a pracovní dobu, musí se setkávat srůznými lidmi a sledovat změny v jejich životním stylu. Vytyčení lokality se odvíjí mimo jiné také od komunity cizinců, se kterou chce streetworker navázat kontakt. Některé komunity vytvářejí spolky, sdružují se na komunitních kulturních akcích, navštěvují náboženská zařízení, obchodují ve specifických částech obce ad. 4.3 Kontakt s klientem Po zmapování terénu může streetworker přistoupit ke kontaktování cizinců. I když terénní programy s cizinci probíhají na území České republiky již třetím rokem, stále je 10 Dynamo international, viz cit Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů Tab. 1.1 Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle velikostních skupin obcí. Dostupné na internetu:http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podletematu&tu=30462&th=&v=&vo=h4siaaaaaaaaafvzlog1uihbmcuxlfgvtcqzr88jstjdn7galf3wwcnicrezgzjc GLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA clciegzgvxigdg9_fz EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u_t7- MJ1OIP5IdEBkT5OwU5RgH5IUB9fo4ePq4uIDtZSxhYw1yDolzhXstJzEvX88wrSU1PLRJ6tGDJ98Z2CyYGRk8G1rLEn NLUiiIGAYQ6v9LcpNSitjVTZbmnPOhmAjq44D8QlDDwAK10C_KF2coe4ugU6uPtWMLA4eni6hcSEAZ0FntAmHOQ gafhbqdwpwnxwweaaa..&vseuzemi=null&void= 9

11 většina cizinců, kteří se s takovou službou ještě nesetkalo. Streetworker si toho musí být vědom a musí být připraven na to, že může být zaměňován za kamelota, obchodního zástupce nebo zástupce náboženské obce. Nejlepším způsobem, jak udělat první krok, zůstává oslovení cizince streetworkerem stejné národnosti, v dalším případě alespoň jeho rodným jazykem. V případě, že ale terénní program není zaměřený pouze na určitou komunitu, je tento způsob pro streetworkera těžce dosažitelný. Streetworker by měl mít u sebe letáky v takových jazykových mutacích, které odpovídají složení cizinců ve vytyčené lokalitě. Během prvního kontaktu by měl pracovník cizinci vysvětlit, jakou organizaci zastupuje, že nevystupuje jako soukromá osoba, a jaké jsou jeho kompetence. Důležité je také zmínit bezplatnost služby. Po té se klient sám může rozhodnout, zda chce pokračovat v kontaktu se streetworkerem, a začít řešit obecné či konkrétní zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit kontakt se streetworkerem, měl by odcházet s letákem, kde bude uveden kontakt na domovskou organizaci streetworkera. Klient tak získá nejen informaci o místě, kde, pokud by se u něj objevil nějaký problém, mu mohou poradit, ale také si může organizaci samotnou prověřit a při příštím setkání s pracovníkem TSP bude mít vůči němu větší důvěru. Vzájemná důvěra mezi streetworkerem a cizincem je základem pro budování vztahu, ve kterém mohou být řešeny již konkrétní zakázky. 4.4 Bližší informace k vybraným skupinám cizinců 12 Při bližším pohledu na charakteristiku cizinců, můžeme říci, že určitý znak je pro danou národnost žijící v ČR typický. Může se projevit jako typický výběr povolání, místo, kde se cizinci sdružují, atp. Různé národnosti mají také svá kulturní specifika, které by při oslovování cizinců měl mít streetworker na paměti a měl by být seznámen se základními pravidly pro danou kulturu. Nicméně, cizinci pobývající v ČR při kontaktu s českou kulturou přebírají určité české zvyky, které pro jejich kulturu typické nejsou (např. podání ruky při 12 Informace k této kapitole byly čerpány z vlastních zkušeností pracovníků Organizace pro pomoc uprchlíkům a z informační příručky Policie ČR Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR. Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. [on-line] Dostupné na internetu: ISBN:

12 pozdravu) a mohou být i vůči českým občanům více vstřícní, co se týče nedodržování jejich kulturních zvyklostí. Zachovávání kulturních pravidel však může napomoci vybudování vztahu mezi pracovníkem a cizincem, který bude založen na respektu a důvěře. Níže je uvedeno pár charakteristik pro vybrané skupiny cizinců nacházející se na území České republiky. Ruskojazyčná komunita Tato komunita zahrnuje cizince, jak z Ruské federace, tak ze zemí bývalého Sovětského svazu, velkou skupinu tvoří Ukrajinci. Ekonomické postavení této skupiny se velmi různí od skupiny cizinců, kteří jsou ekonomicky nezávislí a nevyhledávají pomoc neziskových organizací, po skupinu pracovních migrantů, kteří jsou odkázání na služby zprostředkovatelů a jsou rizikovou skupinou, co se týče vykořisťování. Právě tato druhá skupina cizinců z ruskojazyčné komunity jsou potencionální klienti pro streetwork. Bývají zaměstnaní na nejrůznějších pozicích. Mezi místa, kde se můžeme s touto skupinou setkat nejčastěji, patří např. uzly veřejné dopravy (nádraží, zastávky, ad.), které využívají při dopravě za prací, dále to jsou staveniště, nákupní střediska, kde vykonávají úklidové práce nebo pracují na bezpečnostních pozicích, na ubytovnách ad. Vietnamská komunita Vietnamská komunita je typická v ČR tím, že se nejvíce zabývá obchodní činností. Velké skupiny Vietnamců tak můžeme najít v rušných částech města nebo samostatných tržnicích, kde provozují stánky a obchody s potravinami nebo jiným zbožím, restaurace ad. Skupina těchto cizinců také využívá často služeb zprostředkovatelů a není zvyklá využívat služeb neziskových organizací. Tím hlavním důvodem proč tomu tak je, je jazyková bariéra. Muslimská komunita Tato komunita zahrnuje různé národnosti, od států severní Afriky, přes státy bývalé SSSR, po Blízký východ. Tato skupina není nijak homogenní a také pravidla osobního kontaktu se odvíjí od odnože islámu, jehož je cizinec stoupencem. Typickými místy, kde můžeme cizince z řad muslimské komunity najít, jsou např. občerstvení typu kebab nebo restaurace nabízející lokální kuchyni (afghánská, iránská, aj.). 11

13 Mongolská komunita I v této komunitě jsou nejvíce zastoupeni pracovní migranti. Nelze jednoznačně říci, že by se současní mongolští migranti zaměřovali na jeden konkrétní profesní obor. Určitou tendenci lze vysledovat v uplatnění v kožedělném a textilním průmyslu. Pravidelně jsou však skrze pracovní agentury zaměstnáváni v málo prestižních oborech. Mongolové netvoří tak uzavřenou komunitu, jako Vietnamci, ale i zde přetrvává velká jazyková bariéra, kvůli které mohou být vystaveni vykořisťování ze strany zaměstnavatele i zprostředkovatele. Pokud ovládají český jazyk, spoléhají se spíše na osobní vyřízení záležitostí, mají větší tendenci obracet se na neziskové organizace než vietnamská komunita. Bývají ubytováni ve velkých skupinách na ubytovnách nebo sídlištích. 4.5 Pravidla streetworku Pro dobré fungování celého terénního programu, je nezbytné, aby byla stanovena pravidla, kterých se bude celý tým během realizace TSP držet. určení cíle TSP a kompetencí streetworkera dobrovolná účast klientů respektování základních lidských práv klientů respektování kulturních vzorců a způsobu života TSP provozovaná smíšeným párem streetworkerů Probíhá-li streetwork na soukromém pozemku či prostorách, je třeba respektovat pravidla majitele či provozovatele a soukromí uživatelů. Toto se týká především kontaktování cizinců na ubytovnách, kdy je třeba před vstupem kontaktovat vrátného, ubytovatele nebo přímo ubytované a vyžádat si souhlas se vstupem a kontaktováním v prostorách. Vyhodnotí-li některý z dvojice streetworkerů situaci nebo lokalitu jako rizikovou, nebude zde kontaktování či pochůzka probíhat. V případě reálného nebezpečí (agrese ze strany cizince či jiné osoby atp.) jednají streetworkeři v souladu s obecně platnými pravidly. Pokud je řešením situace 12

14 odchod, odejdou, pokud je situace natolik vyhrocená, že ji nedokáží řešit sami, obrátí se na Policii ČR. 4.6 Závěr Streetwork, neboli terénní sociální práce, má v České republice již svoji historii, streetwork s cizinci je však oblastí sociální práce, která v našich podmínkách teprve začíná. Počet cizinců přicházejících do ČR se pohybuje již několik let okolo půl miliónu a tato cílová skupina svojí různorodostí tvoří pro sociální pracovníky, kteří chtějí začít dělat streetwork, velkou výzvu. Tato výzva nespočívá pouze ve velkém počtu různých národností nacházejících se na území ČR a s tím spojených rodných jazyků a kultur, ale také ve velké škále problémů, s kterými se cizinci pobývající a pracující v českém prostředí setkávají. Od streetworkera to vyžaduje nejen široké odborné znalosti a jazykovou vybavenost, ale také dobré poznání lokality a nabízených služeb. Cizinci nehovořící česky jsou svojí neznalostí českého prostředí a neinformovaností o svých právech a povinnostech odkázáni na služby zprostředkovatelů, kteří této neznalosti využívají. Cílem streetworku s cizinci je nejen působit preventivně proti sociálnímu vyloučení, ale také zvýšit informovanost cizinců o svých právech a povinnostech, a tak skrze nabídku ostatních služeb zvýšit i jejich schopnost samostatnosti a možnosti lepší integrace do české společnosti. 13

15 Bibliografie ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů Tab. 1.1 Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle velikostních skupin obcí. Dostupné na internetu: ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů *online+ Dostupné na Internetu: Dynamo international: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální práce na celém světě *online+. Dostupné na Internetu: Kol. autorů. Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR. Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. Informační příručka Policie ČR. *on-line+ Dostupné na internetu: ISBN: Kol. autorů: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostravská univerzita v Ostravě. *online+. Dostupné na Internetu: Krausová, T. Cizinci v České republice. Demografie, roč. 55 (3), *online+. Dostupné na Internetu: ISSN MV ČR. Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce čl. 1, odst. 2. Organizace pro pomoc uprchlíkům. Analýza sociální situace cizinců ze třetích zemí žijících na Praze 14. Vypracováno v rámci Emergentního projektu MV ČR ve spolupráci s Městskou částí Praha 14. Usnesení Vlády ČR: Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Společné soužití. Praha, *online+. Dostupné na Internetu: 14

16 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Portál veřejné správy. *online+. Dostupné na Internetu: 15#seznam. 15

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku. Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením

Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku. Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením Setkání se uskutečnilo dne 17.1.2008 od 14.30 do 17.00 hod. v zasedací síni Triana

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení Témata pro 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU I N G. Š Á R K A P R Á T R N D R. J A N A K O U Ř I L O V Á, P H. D. ÚVOD Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ Vznik Centra zahájení činnosti duben 2009 financování: 1. 4. 2009-30. 6. 2015 Evropský

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy Formování profese interkulturní pracovník možnosti zapojení v institucích veřejné správy 3. poradní platformu zástupců městských částí a MHMP pro oblast integrace cizinců 15.10.2013 Doba trvání projektu:

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava IČO: tel.:

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava IČO: tel.: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Magnet STREET (terénní forma) Název a adresa provozovatele: Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky Místo poskytování sociální služby:

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2016

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2016 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2016 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14-2016 Kategorie dotační žádosti: Dotace

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Nízkoprahové denní centrum Identifikátor 7817571 Forma služby Ambulantní, terénní Název zařízení

Více

Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby)

Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Významní zaměstnavatelé cizinců

Významní zaměstnavatelé cizinců Vzájemné setkání = lepší integrace Integrace cizinců na úrovni samosprávy - situace v Havlíčkově Brodě Praha 17. - 18. března 2010 Město Havlíčkův Brod původní osada při Haberské obchodní stezce spojená

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Přehled aktivit služby Pomocná ruka za rok 2014 a výhled na rok Prezentace služby v kontextu spolupráce s PČR

Přehled aktivit služby Pomocná ruka za rok 2014 a výhled na rok Prezentace služby v kontextu spolupráce s PČR Přehled aktivit služby Pomocná ruka za rok 2014 a výhled na rok 2015 Prezentace služby v kontextu spolupráce s PČR Přehled aktivit služby v kontextu spolupráce s PČR - Přímá práce s klientem - zprostředkování

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Popis realizace poskytované sociální služby odborného sociálního poradenství registrační číslo

Popis realizace poskytované sociální služby odborného sociálního poradenství registrační číslo Popis realizace poskytované sociální služby odborného sociálního poradenství registrační číslo 4149910 Zařazením sociálního poradenství do našich sociálních aktivit sledujeme dva cíle. Prvním je, aby lidé

Více

Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY

Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY Návrh modelu sociální služby NOCLEHÁRNY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických nepříznivých

Více

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend.

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Standardy kvality sociálních služeb 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Kritérium Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více