Manuál streetworku pro práci s cizinci pobývajícími na území České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál streetworku pro práci s cizinci pobývajícími na území České republiky"

Transkript

1 Manuál streetworku pro práci s cizinci pobývajícími na území České republiky 2013 Organizace pro pomoc uprchlíkům Vytvořeno v rámci projektu Podpora cizinců při integraci na trh práce, CZ.1.04/3.1.02/

2 OBSAH 1. Úvod 2. Streetwork a cizinci v České republice 2.1. Streetwork v ČR 2.2. Streetwork s cizinci a jeho význam 2.3. Nejčastější problémy cizinců v ČR 3. Realizace streetworku s cizinci 3.1. Role streetworkera 3.2. Výběr lokality 3.3. Kontakt s klientem 3.4. Bližší informace k vybraným skupinám cizinců 3.5. Pravidla streetworku 4. Závěr 1

3 1. Úvod Terénní sociální práce, která se v České republice začíná rozvjíet v 90. letech 20. století, postupně cílila na různé skupiny. Tyto skupiny spojovalo jedno téma, a to sociální vyloučení. V českých podmínkách se zaměřila především na osoby bez přístřeší, ohrožené závislostmi nebo obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Organizace pro pomoc uprchlíkům od roku 2011 přidala k výše zmíněným skupinám také terénní práci s cizinci. V roce 2011 žilo v České republice cizinců a stejně jako občané ČR se mohou i cizinci dostat do situace, kdy jim hrozí sociální vyloučení. V takových případech je nabídnutá pomoc pracovníka, který se pohybuje v přirozeném prostředí cizince, vítanou formou pomoci. Terénní sociální práce respektuje základní práva osob a zaměřuje se na ochranu nejzranitelnějších lidí. Hlavní důraz je kladen na obecnou prevenci, neformální osvětu a snižování rizika. Tento manuál se zabývá cíli terénní sociální práce a významem této aktivity pro cílovou skupinu cizinců. Čtenáři poskytne základní praktické znalosti nezbytné k realizaci terénní sociální práce. Nezabývá se konkrétním obsahem poradenství, pouze nastiňuje oblasti, se kterými se terénní sociální pracovník může v praxi setkat. Čerpáno bylo především z vlastních zkušeností zaměstnanců Organizace pro pomoc uprchlíkům a z dostupných zdrojů zabývající se cizineckou problematikou. 1 Pozn. S trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem nad 90 dní. Toto číslo tvoří 4,05% z celkového počtu obyvatelstva ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů [online] Dostupné na Internetu: 2

4 2.Streetwork a cizinci v České republice Terénní sociální práce (dále TSP ) je charakterizována mnoha zdroji vlivu, jakož i jejím přizpůsobením různým lidem a sociálním situacím. V současné době ji najdeme ve většině zemí, kde je provozována za účelem řešení různých sociálních problémů. Tato profese zahrnuje řešení mnoha problémů navzdory různým kontextům, v nichž funguje Streetwork v ČR Terénní sociální práce v České republice je z hlediska zákona o sociálních službách realizována prostřednictvím terénních forem sociálních služeb. Sociální službou se přitom podle 3 a) zákona č. 108/2006 Sb. 3, o sociálních službách rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení; terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném prostředí. Terénní programy ( 69) jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Náplň terénních programů je podle odst. 2, a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Terénní projekty je také možné realizovat v rámci Emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, které spravuje Ministerstvo vnitra České republiky. Emergentní projekty mohou být realizovány ve městech nebo městských částech, kde 2 Dynamo international: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální práce na celém světě [online]. Dostupné na Internetu: 3 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Portál veřejné správy. [online]. Dostupné na Internetu: m. 3

5 dochází ke krizovému vývoji aktuálnímu nebo potenciálnímu ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců. Projekty musí být souborem intenzivních a komplexních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě. Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová společnost v daném městě/městské části. 4 Ať už je terénní sociální práce s cizinci financována ze zdrojů Minsterstva práce a sociálních věcí nebo MV ČR, a nebo z dalších zdrojů, je dobré, pokud je postavena na obecných cílech TSP, a to 5 : prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování, prevence sociálně rizikových jevů, sociální začleňování, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost, zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atp., pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence, předávání informací, ad. Jak je uvedeno v Mezinárodním manuálu TSP 6, je TSP prostředkem, ne konečným cílem. Jedná se o osvětovou činnost prováděnou v rámci dlouhodobé perspektivy počínaje potřebami, požadavky a aspiracemi cílových klientů. Tato činnost usiluje o posílení jejich schopností, a o to, aby jim dodala sílu k tomu, aby vzali život do svých vlastních rukou, a aby si začali svůj vlastní život budovat. Tento vztah založený na pomoci vyžaduje důvěru komunity, respektování její integrity a její vlastní vůle. Kontakty se streetworkery musí být vždy dobrovolné. 4 MV ČR. Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce čl. 1, odst kol. autorů: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostravská univerzita v Ostravě. [online]. Dostupné na Internetu: 6 Dynamo international, viz cit. 2. 4

6 2.2 Streetwork s cizinci a jeho význam Podle Koncepce integrace cizinců 7 je terénní práce jedním z nástrojů, jak poskytnout cizinci první informační podporu. Skrze TSP chce Vláda ČR průběžně důsledně monitorovat vývoj situace a postavení cizinců v jednotlivých regionech a lokalitách s cílem efektivně řešit vznikající problémy. Do této doby nebyli cizinci nijak vyčleňováni v rámci terénní sociální práce, a tak ani terénní sociální pracovníci nebyli nijak specializováni v oblasti cizinecké problematiky. Můžeme se tedy ptát, jestli má streetwork s cizinci svá specifika? Převážná většina cizinců žijících na území ČR je v produktivním věku a také vyvíjí nějakou ekonomickou aktivitu. 8 Nenajdeme je tak mezi typickými klienty terénních sociálních pracovníků. Jedná se o velkou skupinu různorodých jedinců, kde společným rysem je to, že jejich rodný jazyk je jiný než český. Právě neznalost českého jazyka a neschopnost vyznat se v daném prostředí může vést k situacím, kdy se z cizince stane osoba ohrožená sociálním vyloučením, ne-li již osoba sociálně vyloučená. Kde všude může být jazyk bariérou? získávání informací o svých právech a povinnostech vyřizování na úřadech státní správy a místní samosprávy hledání ubytování hledání práce kontakt s lékařem kontakt se vzdělávacími zařízeními (MŠ, ZŠ, ) telefonování. Při osobním setkání může cizinec využít nonverbální komunikace k dorozumění se o konkrétní věci (gesta, písemné poznámky, obrázky), často je 7 Usnesení Vlády ČR: Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Společné soužití. Praha, [online]. Dostupné na Internetu: 8 Pozn. Cizinců v produktivním věku je 89, 1% z celkového počtu. Obraz o ekonomické aktivitě cizinců je však negativně ovlivněn vyšší non-response v rámci Sčítání lidí, domů a bytů Krausová, T. Cizinci v České republice. Demografie, roč. 55 (3), [online]. Dostupné na Internetu: ISSN

7 ale třeba nejprve zavolat a objednat se. Telefonický kontakt bývá více problematický a může při něm spíše dojít k nedorozumění. získávání informací o kulturních aktivitách v blízkém okolí ad. Ve všech výše zmíněných bodech je i prostor pro práci terénního sociálního pracovníka. (Více viz kap. 4.1 Role terénního pracovníka.) Streetworker ovšem může působit i jako komunitní pracovník v rámci komunity obce, ve které se cizinci zdržují. Pokud má již vytvořený vztah s komunitou cizinců, může svými aktivitami nebo za podpory jiných neziskových organizací či orgánů místní samosprávy přispívat ke zmírnění intolerance vůči cizincům v rámci komunity obce. 2.3 Nejčastější problémy cizinců Nejčastějšími problémy cizinců žijících na území ČR, jsou problémy spojené s prací, a to v souvislosti s nedodržováním práv zaměstnance ze strany zaměstnavatele, včetně špatných pracovních podmínek. V Analýze sociální situace cizinců ze třetích zemí žijících na Praze 14 9 odpovědělo 75% respondentů, že tyto problémy jsou závažné. Co se týče finančních problémů, vyplývá z výše zmíněné Analýzy, že polovina cizinců pociťuje nedostatek financí na zajištění rodiny, potýká se z dluhy a je ubytována v nevyhovujících podmínkách. V oblasti společného soužití s českou společností uvádějí cizinci jako nejčastější problém nedostatek informací o svých právech a povinnostech a setkávání se s projevy diskriminace ve svém okolí. V oblasti vzdělávání a informací migranti problémy vnímají méně často než ve výše uvedených oblastech. Za nejdůležitější téma v této oblasti považují zřetelně kurzy českého jazyka s tím, že kurzů je nedostatek, případně nejsou cizincům dostupné, dále problémy s uznáním své kvalifikace. 9 Organizace pro pomoc uprchlíkům. Analýza sociální situace cizinců ze třetích zemí žijících na Praze 14. Vypracováno v rámci Emergentního projektu MV ČR ve spolupráci s Městskou částí Praha 14. 6

8 Nejméně závažné jsou problémy v oblasti rodiny a zdraví. Se vztahovými či výchovnými problémy s dětmi se setkávají všechny rodiny. Rodiny cizinců ale navíc zatěžuje prvek migrace, a to nejen manžele a rodiče, ale také děti, zejména pokud přicházejí do nové školy a začínají studovat v cizím jazyce. Zvláštní kapitolou v oblasti zdraví jsou nemalé problémy se zdravotním pojištění (dostupnost zdravotní péče, uhrazení komerčního zdravotního pojištění a zdravotní péče, ad.). Neznalost českého jazyka a nedostatečná informovanost o svých právech a povinnostech je příčinou, kdy se cizinci stávají závislými na službách soukromých zprostředkovatelů a dalších osob, které tohoto využívají. Ti, poskytují své služby za úplatu a jejich cílem není zplnomocnit svého klienta k tomu, aby byl schopen si příště danou věc vyřídit sám, ale naopak, aby znovu využil služeb těchto osob. 4. Realizace streetworku s cizinci Pokud si projekt klade za cíl navázání kontaktu s místními komunitami cizinců, je důležitá dlouhodobost projektu a stálost osoby terénního sociálního pracovníka. 4.1 Role streetworkera Obsah práce streetworkera pracujícího s cizinci se od ostatních streetworkerů liší v časové perspektivě zakázek, které od svých klientů dostává. Ti často nežádají dlouhodobou pomoc, ale jednorázové poradenství týkající se např. právního poradenství, zprostředkování kurzu českého jazyka ad. Nicméně i pro řešení jednorázových zakázek je vhodná dlouhodobost projektu na daném území, jak vyplývá dále z textu. Od streetworkera je vyžadována základní orientace v cizinecké problematice a sledování aktuálních změn, na které by měl právě klienty v terénu upozorňovat a na které bude taky často tázán. Terénní program by měl mít zkušené právnické zázemí, kam může terénní sociální pracovník klienty nasměrovat v případě, že problém cizince vyžaduje odborné poradenství. 7

9 Ideálním streetworkerem je cizinec stejné národnosti, jako je komunita, na kterou je TSP zaměřena. V ostatních případech musí být streetworker jazykově vybaven. Pro české prostředí jsou nejvíce vhodné tyto jazyky: ruský, vietnamský, anglický, mongolský, čínský, arabský. V případě, že pracovník nemluví komunikačním jazykem cizince, měl by mít do dvojice osobu, která takový jazyk ovládá. V ostatních případech, je možné mít tlumočníka dostupného na telefonu. V každém případě by měl mít u sebe leták o nabízených službách v jazyce, kterému cizinec rozumí. Z důvodu, že některé komunity rozlišují postavení muže a ženy ve společnosti, je vhodné, když TSP může realizovat pár streetworkerů, a to muž a žena. Streetworker musí vědět o návazných službách nacházejících se v okolí (Městský úřad, Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie, Mateřské a Základní školy, zdravotní středisko, nízkoprahová zařízení, ad.). Měl by mít se sebou mapu (příp. GPS), aby cizince mohl nasměrovat na potřebnou adresu, případně ho doprovodit. Se všemi návaznými službami by měl být pracovník alespoň základně seznámen. Co by měl mít terénní sociální pracovník k dispozici? tým spolupracovníků (právník, sociální pracovník, metodický vedoucí garant projektu, tlumočníci, finanční manažer) vlastní zázemí v kanceláři (pracovní stůl s PC) telefon (nejlépe chytrý telefon s dostupným internetem a GPS) letáky o své mateřské organizaci v jazykových mutacích (čj, aj, vj, rj, ukr, mng, arab, čínsky) Po výběru vhodného streetworkera a vytvoření týmu spolupracovníků, je nutné určit cíle terénního programu. Od cílů se bude odvíjet i výběr lokality, kde by měla TSP probíhat. Čím užší cíle, tím menší bude lokalita. 8

10 4.2 Výběr lokality Každá TSP začíná obdobím pozorování. Během období pozorování by se měl streetworker důkladně seznámit s dotyčnou oblastí a jejími institucemi. Zjistit, kdy je prostor prázdný nebo přeplněný, nebo kdy se zde určité skupiny scházejí nebo rozcházejí; sociální pracovník provádějící sociální osvětu se naučí, na jakých místech a v jakých časech jej budou lidé lépe akceptovat. Tyto znalosti musí být doplněny informacemi, které mu poskytnou jiné osoby nebo instituce, nicméně základem zůstává právě pozorování v terénu. 10 Období pozorování není nijak časově ohraničeno, závisí na velikosti lokality, počtu cizinců a jejich denním režimu. Většina cizinců žije v obcích s nad obyvatel 11, a to z důvodu největší pracovní nabídky. Hlavními klienty streetworkera nebudou lidé žijící na ulici, ale lidé zaměstnaní, kteří často ulici využívají jen k nezbytnému přemístění na cestě do práce a z práce. Streetworker by tak měl mít zmapován základní cesty, které mohou cizinci využívat při dopravování se za prací. Streetworker musí soustavně revidovat svůj plán a pracovní dobu, musí se setkávat srůznými lidmi a sledovat změny v jejich životním stylu. Vytyčení lokality se odvíjí mimo jiné také od komunity cizinců, se kterou chce streetworker navázat kontakt. Některé komunity vytvářejí spolky, sdružují se na komunitních kulturních akcích, navštěvují náboženská zařízení, obchodují ve specifických částech obce ad. 4.3 Kontakt s klientem Po zmapování terénu může streetworker přistoupit ke kontaktování cizinců. I když terénní programy s cizinci probíhají na území České republiky již třetím rokem, stále je 10 Dynamo international, viz cit Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů Tab. 1.1 Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle velikostních skupin obcí. Dostupné na internetu:http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podletematu&tu=30462&th=&v=&vo=h4siaaaaaaaaafvzlog1uihbmcuxlfgvtcqzr88jstjdn7galf3wwcnicrezgzjc GLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA clciegzgvxigdg9_fz EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u_t7- MJ1OIP5IdEBkT5OwU5RgH5IUB9fo4ePq4uIDtZSxhYw1yDolzhXstJzEvX88wrSU1PLRJ6tGDJ98Z2CyYGRk8G1rLEn NLUiiIGAYQ6v9LcpNSitjVTZbmnPOhmAjq44D8QlDDwAK10C_KF2coe4ugU6uPtWMLA4eni6hcSEAZ0FntAmHOQ gafhbqdwpwnxwweaaa..&vseuzemi=null&void= 9

11 většina cizinců, kteří se s takovou službou ještě nesetkalo. Streetworker si toho musí být vědom a musí být připraven na to, že může být zaměňován za kamelota, obchodního zástupce nebo zástupce náboženské obce. Nejlepším způsobem, jak udělat první krok, zůstává oslovení cizince streetworkerem stejné národnosti, v dalším případě alespoň jeho rodným jazykem. V případě, že ale terénní program není zaměřený pouze na určitou komunitu, je tento způsob pro streetworkera těžce dosažitelný. Streetworker by měl mít u sebe letáky v takových jazykových mutacích, které odpovídají složení cizinců ve vytyčené lokalitě. Během prvního kontaktu by měl pracovník cizinci vysvětlit, jakou organizaci zastupuje, že nevystupuje jako soukromá osoba, a jaké jsou jeho kompetence. Důležité je také zmínit bezplatnost služby. Po té se klient sám může rozhodnout, zda chce pokračovat v kontaktu se streetworkerem, a začít řešit obecné či konkrétní zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit kontakt se streetworkerem, měl by odcházet s letákem, kde bude uveden kontakt na domovskou organizaci streetworkera. Klient tak získá nejen informaci o místě, kde, pokud by se u něj objevil nějaký problém, mu mohou poradit, ale také si může organizaci samotnou prověřit a při příštím setkání s pracovníkem TSP bude mít vůči němu větší důvěru. Vzájemná důvěra mezi streetworkerem a cizincem je základem pro budování vztahu, ve kterém mohou být řešeny již konkrétní zakázky. 4.4 Bližší informace k vybraným skupinám cizinců 12 Při bližším pohledu na charakteristiku cizinců, můžeme říci, že určitý znak je pro danou národnost žijící v ČR typický. Může se projevit jako typický výběr povolání, místo, kde se cizinci sdružují, atp. Různé národnosti mají také svá kulturní specifika, které by při oslovování cizinců měl mít streetworker na paměti a měl by být seznámen se základními pravidly pro danou kulturu. Nicméně, cizinci pobývající v ČR při kontaktu s českou kulturou přebírají určité české zvyky, které pro jejich kulturu typické nejsou (např. podání ruky při 12 Informace k této kapitole byly čerpány z vlastních zkušeností pracovníků Organizace pro pomoc uprchlíkům a z informační příručky Policie ČR Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR. Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. [on-line] Dostupné na internetu: ISBN:

12 pozdravu) a mohou být i vůči českým občanům více vstřícní, co se týče nedodržování jejich kulturních zvyklostí. Zachovávání kulturních pravidel však může napomoci vybudování vztahu mezi pracovníkem a cizincem, který bude založen na respektu a důvěře. Níže je uvedeno pár charakteristik pro vybrané skupiny cizinců nacházející se na území České republiky. Ruskojazyčná komunita Tato komunita zahrnuje cizince, jak z Ruské federace, tak ze zemí bývalého Sovětského svazu, velkou skupinu tvoří Ukrajinci. Ekonomické postavení této skupiny se velmi různí od skupiny cizinců, kteří jsou ekonomicky nezávislí a nevyhledávají pomoc neziskových organizací, po skupinu pracovních migrantů, kteří jsou odkázání na služby zprostředkovatelů a jsou rizikovou skupinou, co se týče vykořisťování. Právě tato druhá skupina cizinců z ruskojazyčné komunity jsou potencionální klienti pro streetwork. Bývají zaměstnaní na nejrůznějších pozicích. Mezi místa, kde se můžeme s touto skupinou setkat nejčastěji, patří např. uzly veřejné dopravy (nádraží, zastávky, ad.), které využívají při dopravě za prací, dále to jsou staveniště, nákupní střediska, kde vykonávají úklidové práce nebo pracují na bezpečnostních pozicích, na ubytovnách ad. Vietnamská komunita Vietnamská komunita je typická v ČR tím, že se nejvíce zabývá obchodní činností. Velké skupiny Vietnamců tak můžeme najít v rušných částech města nebo samostatných tržnicích, kde provozují stánky a obchody s potravinami nebo jiným zbožím, restaurace ad. Skupina těchto cizinců také využívá často služeb zprostředkovatelů a není zvyklá využívat služeb neziskových organizací. Tím hlavním důvodem proč tomu tak je, je jazyková bariéra. Muslimská komunita Tato komunita zahrnuje různé národnosti, od států severní Afriky, přes státy bývalé SSSR, po Blízký východ. Tato skupina není nijak homogenní a také pravidla osobního kontaktu se odvíjí od odnože islámu, jehož je cizinec stoupencem. Typickými místy, kde můžeme cizince z řad muslimské komunity najít, jsou např. občerstvení typu kebab nebo restaurace nabízející lokální kuchyni (afghánská, iránská, aj.). 11

13 Mongolská komunita I v této komunitě jsou nejvíce zastoupeni pracovní migranti. Nelze jednoznačně říci, že by se současní mongolští migranti zaměřovali na jeden konkrétní profesní obor. Určitou tendenci lze vysledovat v uplatnění v kožedělném a textilním průmyslu. Pravidelně jsou však skrze pracovní agentury zaměstnáváni v málo prestižních oborech. Mongolové netvoří tak uzavřenou komunitu, jako Vietnamci, ale i zde přetrvává velká jazyková bariéra, kvůli které mohou být vystaveni vykořisťování ze strany zaměstnavatele i zprostředkovatele. Pokud ovládají český jazyk, spoléhají se spíše na osobní vyřízení záležitostí, mají větší tendenci obracet se na neziskové organizace než vietnamská komunita. Bývají ubytováni ve velkých skupinách na ubytovnách nebo sídlištích. 4.5 Pravidla streetworku Pro dobré fungování celého terénního programu, je nezbytné, aby byla stanovena pravidla, kterých se bude celý tým během realizace TSP držet. určení cíle TSP a kompetencí streetworkera dobrovolná účast klientů respektování základních lidských práv klientů respektování kulturních vzorců a způsobu života TSP provozovaná smíšeným párem streetworkerů Probíhá-li streetwork na soukromém pozemku či prostorách, je třeba respektovat pravidla majitele či provozovatele a soukromí uživatelů. Toto se týká především kontaktování cizinců na ubytovnách, kdy je třeba před vstupem kontaktovat vrátného, ubytovatele nebo přímo ubytované a vyžádat si souhlas se vstupem a kontaktováním v prostorách. Vyhodnotí-li některý z dvojice streetworkerů situaci nebo lokalitu jako rizikovou, nebude zde kontaktování či pochůzka probíhat. V případě reálného nebezpečí (agrese ze strany cizince či jiné osoby atp.) jednají streetworkeři v souladu s obecně platnými pravidly. Pokud je řešením situace 12

14 odchod, odejdou, pokud je situace natolik vyhrocená, že ji nedokáží řešit sami, obrátí se na Policii ČR. 4.6 Závěr Streetwork, neboli terénní sociální práce, má v České republice již svoji historii, streetwork s cizinci je však oblastí sociální práce, která v našich podmínkách teprve začíná. Počet cizinců přicházejících do ČR se pohybuje již několik let okolo půl miliónu a tato cílová skupina svojí různorodostí tvoří pro sociální pracovníky, kteří chtějí začít dělat streetwork, velkou výzvu. Tato výzva nespočívá pouze ve velkém počtu různých národností nacházejících se na území ČR a s tím spojených rodných jazyků a kultur, ale také ve velké škále problémů, s kterými se cizinci pobývající a pracující v českém prostředí setkávají. Od streetworkera to vyžaduje nejen široké odborné znalosti a jazykovou vybavenost, ale také dobré poznání lokality a nabízených služeb. Cizinci nehovořící česky jsou svojí neznalostí českého prostředí a neinformovaností o svých právech a povinnostech odkázáni na služby zprostředkovatelů, kteří této neznalosti využívají. Cílem streetworku s cizinci je nejen působit preventivně proti sociálnímu vyloučení, ale také zvýšit informovanost cizinců o svých právech a povinnostech, a tak skrze nabídku ostatních služeb zvýšit i jejich schopnost samostatnosti a možnosti lepší integrace do české společnosti. 13

15 Bibliografie ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů Tab. 1.1 Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle velikostních skupin obcí. Dostupné na internetu: ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů *online+ Dostupné na Internetu: Dynamo international: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální práce na celém světě *online+. Dostupné na Internetu: Kol. autorů. Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR. Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. Informační příručka Policie ČR. *on-line+ Dostupné na internetu: ISBN: Kol. autorů: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostravská univerzita v Ostravě. *online+. Dostupné na Internetu: Krausová, T. Cizinci v České republice. Demografie, roč. 55 (3), *online+. Dostupné na Internetu: ISSN MV ČR. Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce čl. 1, odst. 2. Organizace pro pomoc uprchlíkům. Analýza sociální situace cizinců ze třetích zemí žijících na Praze 14. Vypracováno v rámci Emergentního projektu MV ČR ve spolupráci s Městskou částí Praha 14. Usnesení Vlády ČR: Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Společné soužití. Praha, *online+. Dostupné na Internetu: 14

16 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Portál veřejné správy. *online+. Dostupné na Internetu: 15#seznam. 15

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K 2 0 1 2

sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K 2 0 1 2 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 2 Úvodní slovo Stěžejním úkolem Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov je provozování Azylového

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Klientský systém Dita Čermáková Geomigrace - Geografické migrační centrum Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vývoj klientského systému Obdobný

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Významní zaměstnavatelé cizinců

Významní zaměstnavatelé cizinců Vzájemné setkání = lepší integrace Integrace cizinců na úrovni samosprávy - situace v Havlíčkově Brodě Praha 17. - 18. března 2010 Město Havlíčkův Brod původní osada při Haberské obchodní stezce spojená

Více

Integrace cizinců v České republice

Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Integrace cizinců stručný historický vývoj 1989 Zásadní změna společenského

Více

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Kdo jsme? Poradna pro cizince a uprchlíky je jednou ze služeb nestátní neziskové organizace

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141, 235 313 182, Fax : 235 300 474 E-mail

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

III. Příloha č. 1. Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců

III. Příloha č. 1. Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců A. ÚVOD III. Příloha č. 1 Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců Část 1. Analýza struktury cizinecké populace s ohledem na potřeby integrace Analýza struktury cizinecké populace byla zpracována

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více