Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ"

Transkript

1 2002 / ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 0

2 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce VI) Výsledky vzdělávání žáků VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách IX) Činnost školní družiny X) Environmentální výchova XI) Žáci vycházející ve školním roce 2012/2013 XII) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI XIII) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Bobrová za školní rok 2012/2013 XIV) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XV) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XVI) Základní údaje o hospodaření školy XVII) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XVIII)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XIX) Závěr Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou (ve složení: Ing. Mgr. Pavel Pejchal, předseda, Petr Tulis, člen, Pavel Šoustar, člen, Jaroslava Straková, členka, Mgr. Jana Smažilová, členka, Mgr. Pavel Němec, člen) dne V Bobrové dne Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová 1

3 I) Úvod 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bobrová 129, Zřizovatel školy: Obec Bobrová, Bobrová 138, Kontakt: telefon , web: Obvyklá fotografie na úvod 2) Všeobecná charakteristika Základní školy Bobrová Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrůvky na jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo na třech různých místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ Bobrová), avšak v letech byl kolem původní budovy z roku 1930 vybudován nový školní areál. Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská knihovna. Kvůli rozšiřující se nabídce nových knih a časopisů (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic, Junior 21. století, PC rady, Počítač pro každého, Dnešní svět, Ochrana přírody, Výtvarná výchova, Kritické listy, Rodina a škola, Moderní vyučování a Cinema) byly instalovány nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je mezi žáky značný. Podle finančních možností jsou průběžně doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech. Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí žákům dostatek estetických, světlých a čistých prostor vhodných pro moderní výuku. Na vzhledu školy se podílejí žáci i učitelé (zvláště učitelé výtvarné výchovy paní Zlatuše Tomková a v minulosti i pan František Zobač). Výzdoba školy si udržuje i v tomto školním roce výrazně environmentální zabarvení, neboť jsme hrdými nositeli prestižního mezinárodního titulu EKOŠKOLA. V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány provazové žebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i žíněnky pro uvolnění žáků o přestávkách. Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nástěnky, z nichž se žáci i žákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěží. V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této expozice je velké množství historických fotografií a dokumentů. 2

4 V budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní družiny, menší herny na dobu přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny - učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna anglického jazyka -, dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu, matematiky, dějepisu a českého jazyka. Na odborné učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična a posilovna, školní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněž hřiště a školní dvůr, jenž je neustále zkrášlován vysazováním květin a okrasných dřevin. Nedávnou novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava a kmen pokácené lípy, oblíbené místo žákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních laviček. Na přání školního parlamentu jsme v minulých školních letech přikoupili čtyři lavičky do 2. patra budovy C, nástěnné hodiny do tříd a především venkovní trampolínu. V době volna a přestávek využívají žáci prostory školy, v nichž je zajištěn dozor (chodby, herny, školní dvůr, počítačová učebna). Žákům je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek. Na nákup trampolíny a fotbálku byly využity finanční prostředky, které škola získala ze sběrových akcí sběr vyřazených elektrospotřebičů. Novinkou tohoto školního roku se stalo zřízení relaxační třídy v budově C, která je vybavena pohovkami a sedacími vaky, a v níž mohou žáci 2. stupně trávit čas před vyučováním a v době přestávek. Relaxační třídu si vymalovali žáci a žákyně v rámci projektového dne netradiční výuky. Ve výuce i v běžném chodu školy je jednou z priorit využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Počítačová učebna se 12 žákovskými stanicemi slouží nejen k výuce ICT, ale bývá využívána i v jiných předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s notebookem a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Stálé připojení na internet je zajištěno službou IOL Broadband 1024/256. Každý pracovník školy má svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírky, scanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory, videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače. V rámci akce EU peníze do škol podala naše škola žádost o finanční příspěvek na projekt Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření. Projektová žádost byla schválena a v uplynulém školním roce byla naše škola vybavena dalšími pěti interaktivními tabulemi s příslušenstvím, celkový počet tedy nyní činí sedm interaktivních tabulí s příslušenstvím. Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení WC na každém patře, sprchy v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou. Pitný režim je zajištěn provozem školního bufetu a roznáškou čaje na 1. stupni. 3

5 II) Počet žáků a tříd Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka v devíti třídách. Na začátku i na konci školního roku celkový počet dětí dosáhl cifry 177 žáků - na 1.stupni 92 dětí, na 2.stupni 85 žáků a žákyň, přespolních žáků bylo 107. Počet dívek i chlapců je téměř v rovnováze, v naší škole je 86 dívek a 91 chlapců. Naše škola je navštěvována dětmi z Bobrové (71 dětí), Bobrůvky (17 dětí), Mirošova (10 dětí), Dlouhého (26 dětí), Radkova (3 děti), Radkoviček (2 děti), Podolí (5 dětí), Radešína (3 děti), Račic (1 žákyně), Zvole (2 žákyně), Pikárce (4 děti), Obyčtova (2 děti) a Rožné (1 dítě), od 6. třídy přicházejí děti z Radešínské Svratky (3 děti), Moravce (16 dětí) a Bohdalce (11 dětí). Počet žáků v jednotlivých třídách: 1.třída třída třída třída třída třída třída třída třída - 28 Průměrný počet žáků ve třídách 1.stupně: 18,4 Průměrný počet žáků ve třídách 2.stupně: 21,3 Průměrný počet žáků ve třídě: 19,7 Výuku zajišťuje 15 pedagogů, s jejichž jmény a aprobací se seznámíte na dalších stránkách. Součástí školy je i moderní kuchyně s jídelnou s celkovým počtem 228 zapsaných strávníků (163 žáků, 27 zaměstnanců a 38 cizích strávníků) a školní družina, kde je pro děti po skončení vyučování připraven bohatý program (podrobnosti naleznete dále). 4

6 III) Učební plán V letošním školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným. Předmět zkratka Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Prvouka Prv Přírodověda Př1 2 2 Vlastivěda Vl 2 2 Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Ekovýchova EV 2 Dějepis D Výchova k občanství Vob Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Pracovní činnosti Pč Informatika Inf 1 1 Tělesná výchova Tv Volitelné předměty Další cizí jazyk německý jazyk DCJ-Nj Další cizí jazyk anglický jazyk DCJ-Aj Dílny Díl 2 Výtvarný seminář Vvsem 1 2 Konverzace v anglickém jazyce Aj-kon Konverzace v německém jazyce Nj-kon 1 Cvičení z českého jazyka a matematiky CvČM 2 Informatika Inf 2 2 Práce v domácnosti PvD 2 Sportovní hry SpH 1 Technické kreslení Tk 2 Přírodovědný seminář Přsem 1 Společenskovědní seminář Svsem 1 Týdenní dotace povinných předmětů

7 IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti V tomto školním roce pracovalo ve škole 15 učitelů, 1 pomocná asistentka k integrovaným dětem (dotováno Úřadem práce Žďár nad Sázavou), 2 vychovatelky ve školní družině a 6 provozních zaměstnanců. Součástí školy je i školní jídelna s jednou vedoucí a třemi kuchařkami. V letošním školním roce jsme v našem sboru nepřivítali žádného nového člena ani členku. Učitelé Jméno a příjmení Aprobace Vyučuje Funkce Třídnictví ve třídě Mgr. Jaroslav Strnad Čj - D Čj ředitel školy Mgr. Tomáš Šindler Př - Tv Př - Tv - Pvs zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP Mgr. Lenka Pechová uč. 1.stupeň uč. 1. stupeň 1. Mgr. Jana Konečná uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 2. Mgr. Petra Gregorová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 3. Mgr. Jana Smažilová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 4. Mgr. Petra Vykydalová uč. 1. stupeň, Aj uč. 1. stupeň, Aj 5. Mgr. Pavel Němec Ov - Fr Z Tv - Ov 6. Mgr. Jolana Tulisová Aj - Př - Ch Př - Aj koordinátorka EVVO 7. Mgr. Eva Červinková M - F M- F - Inf metodička ICT 8. Mgr. Zlatuše Tomková Čj - Vv Čj Vv výchovná poradkyně 9. Mgr. Iva Roháčková M - Ch M Ch F - Eko Mgr. Zdeňka Strnadová Čj - D Čj D Hv- Svs metodička prevence Mgr. Marta Klimešová M - Zt Pč Šárka Dolinková jazyková škola Nj Pomocná asistentka k integrovaným dětem Marie Hamříková Vychovatelky ve školní družině Ivana Řezníčková Marta Klimešová Katecheta P. Vít Fatěna 6

8 Provozní zaměstnanci školník : uklizečky : Miroslav Fiala Marie Blahová Hana Havránková Dana Trnková Alena Mrázková vedoucí školní jídelny : Jaroslava Hlavatá kuchařky : Marta Burianová Božena Babáková Iva Musilová ekonomka : Ing. Marie Křížková To jsme my 7

9 Další údaje Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo 272 hodin týdně, z tohoto počtu bylo vyučováno aprobovaně 234 hodin, tj. 86 %. Neaprobovaně byly vyučovány hlavně výchovy hudební, částečně i tělesná, dále též informatika a zeměpis, německý jazyk (tento ovšem učitelkou se státní jazykovou zkouškou). Tyto předměty však vyučovali učitelé, jejichž aprobace zajišťovala dostatečně kvalitní výuku výše zmíněných předmětů. Pedagogický sbor se pomalu začíná dostávat do středního věku - věkový průměr našeho sboru dosáhl výše 44 roků, procento mužů činilo 20. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je zaměřeno na práci s dětmi se SVPU, na tvorbu ŠVP a vzdělávání podle ŠVP, na prevenci sociálně patologických jevů, na metodiku jednotlivých předmětů, na prohloubení jazykových znalostí a počítačových dovedností. V uplynulých letech 100 % zaměstnanců prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul + volitelné moduly ICT na 1.stupni, ICT ve výuce zeměpisu, grafika a digitální fotografie, využití počítačů ve výuce matematiky, multimédia). V roce 2006 tak škola dosáhla v této oblasti úrovně požadované MŠMT. V rámci projektu Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření byl pedagogický sbor proškolen v práci s interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením. a) semináře a školení pedagogických pracovníků 1.stupeň Jana Konečná Jana Smažilová - seminář Fraus matematika - Letní škola Fraus pro učitele matematiky - Tělo Praha - Pověsti a mýty - Zlomky a desetinná čísla Petra Gregorová - Tvořivá škola český jazyk ve 3. ročníku Lenka Pechová - seminář Fraus - matematika Petra Vykydalová - cyklus seminářů Třída plná pohody - Vánoční tvoření - Drumben - Mandala - Činnostní učení český jazyk v 1. ročníku 2.stupeň Zlatuše Tomková - Zážitek v literatuře - Recykling výtvarná výchova ze starého nové - Pomůcky do výtvarné výchovy 8

10 Tomáš Šindler - EVVO vztah k přírodě Zdeňka Strnadová - Čtenářská gramotnost a ŠVP - Tváří v tvář historii - Tvůrčí psaní - Obrazový materiál v hodinách českého jazyka - Drumben - Protektorát Čechy a Morava - Normální je nekouřit - Židé, dějiny, kultura - Jeden svět na školách - Normalizace Eva Červinková - Studium ICT koordinátor - Celostátní konference Počítač ve škole Iva Roháčková - Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ nejen v matematice - Odpady a obaly - Škola matematických dovedností Jolana Tulisová - Metodický seminář pro pedagogy, metodiky a předsedy předmětových komisí - Úvod do věd o Zemi - Proč je důležitá správná anglická výslovnost? - EVVO vztah k přírodě Marta Klimešová - Barvy Země Pavel Němec - Spolu a jinak ve vzdělávání Jaroslav Strnad - Úprava RVP - ŠVP- změny a realizace ve výuce b) semináře a školení provozních zaměstnanců, vychovatelů a pomocných asistentů Marie Křížková Ivana Řezníčková - semináře a školení věnované problematice hospodaření školy v právní subjektivitě - Barvy Země Jaroslava Hlavatá - semináře a školení pro vedoucí školních jídelen 9

11 V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku se konal 6. února K zápisu se dostavilo 26 dětí (15 chlapců a 11 dívek), rodiče dvou dětí požádali o odklad školní docházky. Po předložení posudku dětského lékaře a doporučení PPP byl těmto dětem odklad povinné školní docházky udělen. Do 1. ročníku tak bylo zapsáno 24 dětí (14 chlapců a 10 dívek). Barevný den Upírek je šikulka 3. třída 10

12 VI) Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání v1. pololetí školního roku 2012/2013: třída třídní učitel Mgr. Lenka Pechová Mgr. Jana Konečná Mgr. Petra Gregorová Mgr. Jana Smažilová Mgr. Petra Vykydalová Mgr. Pavel Němec Mgr. Jolana Tulisová Mgr. Eva Červinková Mgr. Zlatuše Tomková počet žáků průměrný prospěch omluvené hodiny průměr oml. hodin neomluvené hodiny počet vyznamenaných neprospěli , , , , , , , , , , , , , , , , , celkem 177 1, , Barevný den 6. třída 11

13 Výsledky vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2012/2013: třída třídní učitel Mgr. Lenka Pechová Mgr. Jana Konečná Mgr. Petra Gregorová Mgr. Jana Smažilová Mgr. Petra Vykydalová Mgr. Pavel Němec Mgr. Jolana Tulisová Mgr. Eva Červinková Mgr. Zlatuše Tomková počet žáků průměrný prospěch omluvené hodiny průměr oml. hodin neomluvené hodiny počet vyznamenaných neprospěli 19 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , celkem 177 1, , Ze svého neúspěchu na konci školního roku se žákyně nepoučila, a proto si bude muset osmý ročník zopakovat, aby si své znalosti anglického jazyka zlepšila. V tomto školním roce bylo při vyučování zohledněno 29 dětí s dyslektickými, dysortografickými, dysgrafickými či dyskalkulickými poruchami. Z nich dva žáci 4. ročníku, tři žáci 6. ročníku, jeden žák 7. ročníku a jeden žák 8. ročníku byli integrováni a vzděláváni podle ŠVP, jeden žák 7. ročníku a jedna žákyně 9. ročníku byli integrováni a ve spolupráci s SPC ve Žďáře nad Sázavou vzděláváni podle ŠVP-LMP. 12

14 Chování žáků V 1. pololetí bylo uděleno 11 pochval třídního učitele a jedna pochvala ředitele školy (obdržela ji Nikola Hublová za 5. místo v okresním kole matematické olympiády). Ve druhém pololetí bylo uděleno 55 pochval třídního učitele a 2 pochvaly ředitele školy. Pochvaly třídních učitelů byly většinou udělovány za práci ve třídní samosprávě a za menší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pochvaly ředitele školy ocenily úspěšnou účast dvou žákyň (Nikola Hublová a Anna Pipová) v krajském kole vědomostních soutěží. Přestupky školního řádu vynesly 21 žákům napomenutí třídního učitele, 8 žákům důtku třídního učitele, u 4 žáků byla udělena důtka ředitele školy. Druhý ani třetí stupeň z chování v tomto školním roce nebyl udělen. Podrobný přehled pochval i kázeňských opatření přináší následující tabulka: 1. pololetí 2.pololetí třída ntu dtu dřš ptu přš 2 ntu dtu dřš ptu přš celkem ntu napomenutí třídního učitele dtu důtka třídního učitele dřš důtka ředitele školy ptu pochvala třídního učitele přš pochvala ředitele školy 2 druhý stupeň z chování Absence žáků V 1. pololetí žáci zameškali (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 30,879 zameškaných hodin (v loňském roce 32,14 hodin). Ve druhém pololetí bylo ve vyučování zameškáno (v loňském roce hodin), což znamenalo průměr 54,67 zameškaných hodin na žáka (v loňském roce 47,26 hodin). Celkový počet zameškaných hodin dosáhl výše (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 85,55 (v loňském roce 79,4 hodin). V letošním školním roce měla jedna žákyně 9. ročníku 2 neomluvené hodiny, což jí vyneslo důtku ředitele školy. 13

15 Testy Kalibro Na počátku roku 2013 se žáci naší školy zúčastnili celostátního testování vědomostí a dovedností žáků 9. ročníku prostřednictvím testů Kalibro. Výsledky zachycují následující tabulky. Výsledky žáků 9. ročníku testovaní Český Humanitní Přírodovědný Anglický Matematika jazyk základ základ jazyk Ekonomie ZŠ Bobrová 66,9 64,7 65,4 58,8 62,3 60,9 Česká republika - 9. ročník - ZŠ 67,6 50,6 59,3 56,8 58,2 59,1 Česká republika - 9. ročník 67,1 49,2 59,7 56,3 57,1 59,6 (vesnické ZŠ) Česká republika - 9. ročník (ZŠ 67,8 51,3 58,9 57,1 58,6 58,1 malá města) Česká republika - 9. ročník (ZŠ velká města) 68 50,8 59,7 56,8 59,9 62,7 Výsledky jsou uvedeny v procentech. Testy SCIO V jarních měsících roku 2013 se žáci 7. ročníku zúčastnili testů Stonožka (český jazyk, matematika, osobní studijní předpoklady). Výsledky zachycuje následující tabulka. Výsledky žáků 7. ročníku český jazyk, matematika, OSP- test Stonožka Český jazyk Matematika OSP 7. ročník ZŠ Bobrová 54,31 45,08 48,33 7. ročník v ČR 54,4 47,8 48,8 Svými výsledky se naše škola zařadila mezi průměrné školy. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a matematiky a testů OSP jsme zjistili, že v naší škole je potenciál žáků využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Testy NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 5. ročník 84,10 58,33 84,92 x 9. ročník 71,11 56,11 57,27 x 14

16 VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích Vědomostní soutěže V letošním školním roce se žáci naší školy opět účastnili tradičních olympiád pořádaných DDM ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o účast v olympiádách z matematiky, zeměpisu, dějepisu, českého a anglického jazyka. Školního kola těchto soutěží se zúčastnilo 96 dětí, do okresních kol postoupilo 11 žáků a žákyň. Největších úspěchů dosáhly: - Anna Pipová z 9. ročníku, která se v okresním kole dějepisné olympiády umístila na 5. místě a v krajském kole skončila na 9. místě - Nikola Hublová z 9. ročníku, jež se v okresním kole matematické olympiády umístila na 4. místě a v krajském kole skončila na 14. místě Další naši soutěžící teprve sbírali zkušenosti a umístili se ve středu soutěžního žebříčku. 16 žáků 6. ročníku se zúčastnilo Pythagoriády (nejlepšího výsledku dosáhl Radek Sysel z 6. třídy) a družstvo žáků 9. třídy (N. Hublová, J. Pancner, H. Pálenská) reprezentovalo naši školu v krajském kole soutěže Co víš o energetice, kde obsadilo 8. místo. Česko-slovenské soutěže TAKTIK se zúčastnilo 26 skupin žáků a naše škola obsadila celkové 18. místo z 318 škol ČR a SR (1. místo ve své kategorii obsadily Bára Stupková a Markéta Tulisová ze 2. třídy). Jako každý rok i letos se konalo školní kolo recitační soutěže, oblíbené zvláště mezi dětmi prvního stupně. Vítězi a vítězkami školního kola se stali David Dostál (1. třída), Vojtěch Smetana (2. a 3. třída), Ludmila Pejchalová (4. a 5. třída). Do okrskového kola pak ještě postoupili Matěj Šindler, Michaela Pechová a Štěpánka Drdlová. Soutěže Všeználek pořádané DDM ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnilo družstvo žáků a žákyň 5. třídy (L.Roháčková, M.Drdlová, M.Pechová, K.Blažek), které v okrskovém kole obsadilo 3. místo. Na prvním stupni se uskutečnila soutěž ve skládání puzzle vítězkami jednotlivých kategorií se stali Veronika Mazlová, Eliška Mikišková, Metoděj Vykydal, Ludmila Pejchalová a Kateřina Hublová. Žáci 6. až 9. ročníku se zúčastnili celoroční zeměpisné soutěže Eurorebus pořádané organizací TERRA-KLUB. Úspěšní soutěžící (jednotlivci i zástupci tříd) byli pozvání do krajského kola této soutěže. Sportovní soutěže Velice oblíbené jsou soutěže sportovní. I v letošním školním roce pořádala naše škola etapovou soutěž Bobr sport tour, velmi dobře připravenou panem učitelem Šindlerem. Celkem 165 závodníků ze ZŠ Bobrová, ZŠ Radešínská Svratka, ZŠ Strážek a ZŠ Nová Ves se utkalo v přespolním běhu, atletickém trojboji a závodu horských kol. Celkovým vítězem se stal Vojtěch Křepela z 9. třídy (získal 48 bodů), na druhém místě skončil Metoděj Vykydal ze 3. třídy (47 bodů) a třetí místo obsadili Jiří Blaha a Martina Mašková z Radešínské Svratky (44 bodů). Soutěž si již získala velkou popularitu a bude pokračovat i v dalších letech. V okrskovém kole úspěšně reprezentovali naši školu i florbalisté. Fotbalisté z 1. stupně obsadili v okrskovém kole McDonald s Cupu 4. místo. 15

17 Vybíjená je oblíbeným dětským sportem a prosadila se v ní i družstva naší školy. Okresního kola vesnických škol se zúčastnilo družstvo žákyň 6. a 7. třídy a obsadilo 3. místo. Soutěže Preventancup se zúčastnilo družstvo dětí ze 4. a 5. třídy a skončilo na 13. místě. Žáci a žákyně 1. stupně se rovněž zúčastnili okrskového a okresního kola soutěže ve šplhu Jan Juráček z 1. třídy obsadil 2. místo, Adéla Hájková z 1. třídy rovněž, Filip Vranka ze 4. třídy byl na 3. místě. Naši reprezentanti se zúčastnili i soutěže Železný mužíček, lehkoatletického přeboru vesnických škol, pořádané ZŠ v Borech Vojtěch Křepela (9. třída) ve své kategorii obsadil 2. místo a Metoděj Vykydal (3. třída) skončil na 3. místě. Družstvo žákyň 1. stupně se zúčastnilo i turnaje na Moravci, kde se soutěžilo ve vybíjené. Dopravní soutěže na Šiklově mlýně (pořadatelem byla ZŠ Zvole) se zúčastnilo družstvo 4. třídy. Děti vyslechly přednášku ze zdravovědy a poučení od příslušníků Policie ČR. Po těchto přednáškách absolvovali čtvrťáci test, jízdu zručnosti a jízdu na rychlost. Naši reprezentanti obsadili 2. místo. Výstavy Zdařilé práce žáků obou stupňů byly průběžně vystavovány ve školních interiérech a některé se staly trvalou součástí výzdoby naší školy. Žáci 2. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže věnované požární ochraně očima dětí letos však bohužel bez umístění. Okresního kola včelařské soutěže Zlatá včela se zúčastnili i žáci a žákyně naší školy - 5. místo obsadil Radek Sysel (6. třída) a 9. místo Jiří Hlavatý (7. třída). Projekt Krokus 16

18 VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách 1) Zájmové kroužky Ve školním roce 2012/2013 byla dětem prostřednictvím zájmových útvarů opět nabídnuta příležitost smysluplného trávení volného času. Název kroužku Počet žáků Týdenní časová dotace Sportovní - 1.stupeň minut Výtvarný kroužek minut Dramatický kroužek minut Volejbal 8 60 minut Dyslektický - 1. stupeň 7 45 minut Florbal 2.stupeň minut Přírodovědný kroužek 5 60 minut Anglický jazyk minut Včelařský kroužek minut Tyto kroužky byly vedeny učiteli ZŠ Bobrová, v některých případech ve spolupráci s rodiči. Celkový počet dětí zapsaných v kroužcích činil 115. V prostorách školy dále probíhala výuka hry na flétnu, rybářský kroužek a taneční kroužek. 2) Akce ZŠ Bobrová pro jiné školy a veřejnost XV. ročník drakiády - pouštění draků na Šibínku - pro děti i rodiče - říjen 2012 Mikulášská nadílka žáci 9. ročníku v maskách čertů, andělů a sv. Mikuláše nadělovali dětem z mateřské školy prosinec 2012 Vánoční výstava Andělské zvonění - výstava žákovských prací v koridoru školy, prodejní výstava vánočních předmětů nabízených různými dodavateli prosinec 2012 pro širokou veřejnost Vánoční besídka - pro rodiče a děti prosince 2012 XI. školní ples pro rodiče a bývalé žáky k tanci i poslechu hrál oblíbený Barel Rock Tradiční dětský karneval pro děti i rodiče XI. velikonoční výstava přelom března a duben pro širokou veřejnost Zlatá včela květen oblastní kolo soutěže mladých včelařů Dny otevřených dveří 23. a 24. května divadelní odpoledne na programu byl muzikál Ať žijí duchové - v podání dětí z dramatického kroužku, průběžně 4. třída návštěvy na Charitním domově na Moravci 17

19 3) Exkurze, divadelní a filmová představení, koncerty, výlety a) Exkurze , 2., 3., 4., 7. a 8. třída Chovatelský den Radešínská Svratka a 9. třída Podzimní knižní trh Havlíčkův Brod třída Anthropos Brno třída Planetárium Brno třída - Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou třída Ostrůvek VM Ptákoviny a Obchod bez odpadů ročník exkurze do Prahy Pražský hrad třída exkurze Kutná Hora třída exkurze CEV Ostrůvek Velké Meziříčí třída dopravní hřiště Žďár nad Sázavou b) Divadla a 7. třída divadlo Polárka Brno, představení Stvoření světa c) Koncerty oba stupně hudební nástroje David Synák (člen skupiny Čankišou) 7.2. koncert Miloš Dvořáček: Drum in (pro oba stupně) d) Besedy a přednášky a 8. třída cestopisná beseda o Austrálii ročník beseda s p. Křoustkem (Policie ČR) zvyšování právního vědomí žáků ročník Příběhy bezpráví promítání filmu a beseda s hostem - evangelickým farářem Janem Kellerem - na téma Normalizace pro všechny ročníky - řada besed o nakládání s odpady únor duben 8. ročník kurz první pomoci 5.4. preventivní program věnovaný nástrahám internetu (Policie ČR) ročník ročník beseda o jaderné energetice e) Preventivní programy 1. třída program Jako ty (Sdružení NMnM) 2. třída program Jako ty (Sdružení NMnM) 3. třída program Jako ty (Sdružení NMnM); program Nedej se (Sdružení NMnM) 4. třída program Zdravá třída (Sdružení NMnM); program Nedej se (Sdružení NMnM) 5. třída program Zdravá třída (Sdružení NMnM); program Kdo je jinej, (Sdružení NMnM) 6. třída program sdružení Ponorka Žďár nad Sázavou; program Vítejte ve virtuální realitě (Ponorka ZR) 7. třída program Drogy kolem nás (Sdružení NMnM); (Sdružení NMnM) 8. třída program Předsudky nejsou dobré úsudky (Sdružení NMnM); (Sdružení NMnM) 9. třída program Kdy je sex (ne)bezpečný (Sdružení NMnM), (Sdružení NMnM) preventivní program Alkohol a my 8. třída a 7. třída 18

20 f) Výlety 1. třída Šiklův mlýn 2. třída Šiklův mlýn 3. třída Šiklův mlýn 4. třída Šiklův mlýn 5. třída Křídla (dvoudenní) 6. třída srub u Sklenského rybníka (dvoudenní) 7. třída Krkonoše (třídenní) 8. třída Seč (třídenní) 9. třída Praha (třídenní) g) Jiné adaptační kurz pro 6. ročník osada Yukon (Tři Studně) koordinační kurz 9. třída Zubří třída filmové představení Madagaskar 3 kino v Novém Městě na Moravě říjen projekt Krokus (ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze) Světový den ekoškol - projektový den Den Tibetu Barevný den zahájen plavecký výcvik žáků a žákyň 3. a 4. ročníku Den Země + Petmen putovní výstava Příběhy bezpráví Z místa, kde žijeme v minulém roce se do projektu zapojila naše škola, letos jsme měli možnost zhlédnout výsledky bádání jiných škol třída dopravní soutěž divadlo v Dlouhém návštěva představení ochotnického spolku z Dlouhého, v němž hrají žáci a žákyně naší školy červen projekt Dopravní výchova připravili žáci 9. ročníku pro děti z 1. stupně červen dramatický kroužek vystoupení pro MŠ a ZŠ červen závěrečný projekt žáků 9. ročníku Fotili prarodiče, fotí vnoučata aneb Naše okolí dříve a dnes prezentace výsledků v koridoru školy červen Pohádkový les po celý školní rok Ovoce do škol 1. stupeň po celý školní rok 4. třída návštěvy na Charitním domově na Moravci projekt Proti ztrátě paměti 19

21 IX) Činnost školní družiny ZŠ Bobrová ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školní družiny Školní družina je součástí Základní školy v Bobrové. Nachází se v budově I. stupně ZŠ. Družina je určena dětem od 1. do 5.třídy. Do školní družiny se přihlásilo 56 dětí. Z toho 40 dětí k pravidelné docházce a 16 dětí k nepravidelné docházce. Provozní doba ŠD: Poplatek: 100,-Kč/měsíc Vychovatelky: Ivana Řezníčková, Marta Klimešová, asistentka Hana Hájková Odborná praxe: Dominika Nováková, studentka SPŠ Znojmo Vzdělávání výchovných pracovníků: Ivana Řezníčková a Marta Klimešová - Malování barvami země, Chaloupky Kroužky při ŠD: Dramatický kroužek Včelařský kroužek Celodružinové akce: Září podzimní výstava v koridoru družinová drakiáda návštěva výstavy obrazů v ÚM Bobrová Říjen - návštěva obecní knihovny, práce s časopisem jízda zručnosti na koloběžkách 1 Halloween Listopad beseda se seniory v charitním domě v Moravci na téma včely na školním dvoře adventní úkoly pro prvňáčky Prosinec účast na výstavě ÚM Bobrová - rozsvěcování vánočního stromku vánoční jarmark v koridoru školy Leden výtvarná vernisáž naruby Otec prasátek - divadelní představení v sokolovně v den vydávání pololetního vysvědčení recitační soutěž v ŠD Únor návštěva dramatického kroužku s představením Dvanáct měsíčků v Radešínské Svratce, v Řečici a v Moravci výroba dárků k zápisu do 1. třídy Březen Miss družina 2013 velikonoční jarmark Duben Superfarmář, školní a oblastní kolo ve stolní hře návštěva výstavy panenek ve staré škole 20

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH:

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH: Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 2009 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V)

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání V Bobrové 26. srpna 2011 1 Oficiální název: Školní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více