2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov"

Transkript

1 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov

2 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice za školní rok 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Lenka Proschková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie Málková n Schváleno na pedagogické radě dne a Školskou radou při ZŠ Čechtice dne Čechtice Zpracovala: Mgr. Lenka Proschková

3 Obsah Základní údaje o škole... 2 Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR... 4 Údaje o pracovnících školy... 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 Údaje o zařazování žáků... 8 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Průběh výchovy a vzdělávání žáků... 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Dělení žáků do skupin a nepovinné předměty Školní družina Další aktivity školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Inspekční záznamy ČŠI Účast dalších kontrolních orgánů Mimoškolní aktivity Standardizované testování Základní údaje o hospodaření školy č. 5) Vyúčtování provozních nákladů za rok Spolupráce se SRPDŠ, Sokolem a Městysem Čechtice Sponzoři školy Příloha č Akce pořádané školou ve školním roce 2010/ Příloha č Výsledky soutěží ve školním roce 2010/ Příloha č Výroční zprávao činnosti Základní školy Čechtice, okr. Benešov v oblasti poskytování informací Příloha č Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce Příloha č Vyúčtování provozních nákladů za rok

4 Základní údaje o škole Plně organizovaná Základní škola Čechtice, okr. Benešov (Na Lázni 335, Čechtice) poskytuje základní stupeň vzdělání. I. stupeň tvoří postupný ročník, II. stupeň postupný ročník. Do sítě škol byla zařazena Zřizovatelem ZŠ je Městys Čechtice. Ředitelkou školy je od roku 2003 Mgr. Lenka Proschková. Její statutární zástupkyní je od roku 2003 Mgr. Marie Málková. Při Základní škole Čechtice pracuje Školská rada při Základní škole Čechtice, která je zřízená od Pracuje ve složení devíti členů, z nichž jsou tři členové zástupci Městyse Čechtice, tři členové zástupci rodičů a tři zástupci pedagogů. Současní členové ŠR jsou ve funkci od června Součástí školy je školní jídelna, školní kuchyně, dvě oddělení školní družiny a výdejna jídel umístěná v Mateřské škole Čechtice. Od počátku školního roku naši školu navštěvovalo 215 žáků, z toho I. stupeň 123 žáků, II. stupeň 92 žáků. Žáci 2. a 5. ročníku byli rozděleni do dvou tříd. Celkový počet ve druhém ročníku bylo 34 žáků, v 5. ročníku 35 žáků. Ostatní ročníky měly vždy po jedné třídě. Celkem tedy jedenáct tříd, průměrný počet studentů na jednu třídu byl 19,5 žáka. Nejpočetnější byla 7. třída 27 žáků, nejméně žáků bylo ve 2. A. třídě patnáct žáků. Zaměstnáno bylo 19 pedagogických pracovníků, 2 asistentky pedagoga, 3 osobní asistentky, 5 provozních zaměstnanců (z toho 1 hlavní účetní na 0,5 úvazku a 1 uklízečka na 0,5 úvazku) a 6 pracovnic ve školní kuchyni (z toho 5 na zkrácený pracovní úvazek). Nadpoloviční většina žáků dojížděla ze čtyřiadvaceti okolních obcí (86 žáků bylo místních). Od roku 1996, kdy se v nové budově učí, se počet žáků pohyboval kolem 250, nyní stav klesá. Školní budova byla uvedena do provozu v roce 1996 a splňuje potřeby k zabezpečení výuky i požadavky hygienické. Každý postupný ročník má svou kmenovou učebnu, vybaveny jsou odborné pracovny F Ch, Př Z, cizích jazyků (2 učebny), matematiky, informatiky (2 učebny), výtvarné výchovy, rodinné a občanské výchovy, cvičné kuchyně, školní dílny. Dále jsou zřízeny relaxační koutky pro žáky 1. i 2. stupně, odborné pracovny pro asistentky pedagoga. Výuka tělesné výchovy probíhá ve standardně vybavené tělocvičně a na venkovních sportovištích v bezprostřední blízkosti školy. Do dvou oddělení školní družiny bylo zapsáno 60 žáků převážně z třídy, možnost byla dána i starším žákům, pokud neměli vhodné autobusové spojení. Ve škole je žákovská knihovna, pamětní místnost a Knihovna městyse Čechtice. Práce školy se řídila plány, jejichž plnění bylo kontrolováno na pedagogických radách. Průběžně byla naplňována dlouhodobá koncepce výchovně vzdělávací práce do roku 2012 a strategický plán rozvoje školy. Nejvíce pozornosti bylo věnováno rozvoji kvalifikovaných pracovníků učitelů, rozvoji v oblasti vedení tříd, prevenci a odhalování šikany, práci s výpočetní technikou, zdravovědy, relaxace, environmentální výchovy a osvěty, práce s SPJ, dále rozvoji práce výchovného poradce, pokračovalo se ve zlepšování informačního systému ve škole a zvyšování nabídky výuky dalších předmětů, zejména v oblasti jazykových znalostí. Výuka anglického jazyka je standardně zahájena v 1. A 2. ročníku zájmově, ve 3. ročníku již povinně; volitelně je zařazena výuka německého jazyka od 6. ročníku. Pokračuje konverzace v prvním vyučovaném cizím jazyce povinně volitelně. Podle ŠVP Čechtice jsou standardně vyučovány předměty rétorika, mediální výchova a etika, dále byla zařazena finanční gramotnost jako projekt pracovní výchovy v 8. a 9. ročníku. Vyučování doplňují témata vzdělávání pro udržitelný rozvoj a to hlavně ve volitelných předmětech přírodopisný, zeměpisný seminář a společenskovědní seminář, dále jako průřezové téma. Pro žáky se 2

5 zájmem o český jazyk a matematiku je zařazen volitelný předmět rozvoj jazykových dovedností, rozvoj matematických dovedností, matematické hry, hry v českém jazyce. Pro žáky s potřebou upevnění učiva je zařazen volitelný předmět speciální matematika a speciální český jazyk. To napomáhá utvářet morální vývoj žáka a dotvářejí vhodně profil absolventa. Od 1. do 9. ročníku probíhá nepovinně výuka náboženství a v 5. a 8. ročníku informatika. Skupina žáků se zapojila do e-twinningu, žáci 9. ročníku v rámci předmětu mediální výchova rozvíjeli multikulturalitu školy a věnovali se studiu multikulturní výchovy. Úkoly a termíny ročního plánu práce jsou konkrétní a kromě problematiky vzdělávání a výchovy se zabývají pomocí při zabezpečování mimoškolní práce, řídící prací, preventivními akcemi, materiálním zajištěním a přehledem dlouhodobě plánovaných školních akcí. Za pomoci výchovného poradce, předsedů předmětových komisí a metodického sdružení, protidrogové koordinátorky, environmentální koordinátorky, vyučujících TV, OV, vedoucí školní jídelny a dětského lékaře byly zpracovány ještě tyto dokumenty: Program prevence proti kriminalitě, Strategický plán pro řešení počátečního stádia šikany, Strategický plán pro řešení pokročilého stádia šikany, Strategický plán pro řešení nestandardních forem násilí, Plán EVVO a Minimální program protidrogové prevence (hodnocen krajskou koordinátorkou SPJ stupněm A); dále byl zpracován Plán práce výchovného poradce a Plán ICT. Všechny plány pomáhají naplňovat Koncepci rozvoje školy a z ní vycházející Strategický plán rozvoje školy. V tomto školním roce naše škola realizovala program Zdravá škola, koordinátorky evaluovaly program Škola podporující zdraví. Tento program bude dále realizován i v dalším školním roce. Školní družina pracovala dle Ročního plánu školní družiny. Škola se s týmem zaměstnanců zapojila do projektu Minimalizace šikany. Byl stanoven užší realizační tým proti šikanování. Zároveň jsme se zapojili i do vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který řídí koordinátorka EVVO. Vyučující přírodovědných předmětů se zapojili do projektu 5P, který realizuje Přírodovědecká fakulta UK v Praze a zhodnocuje vyučování v předmětech Přírodopis, Zeměpis, Fyzika a Chemie. S činností školy se mohli rodiče žáků seznamovat prostřednictvím schůzek SRPDŠ a třídních schůzek. Ve dnech otevřených dveří měli možnost navštívit výuku, ve škole byli vítáni, kdykoli projevili zájem. Proběhly také mimořádné třídní schůzky v některých třídách. Každý pedagog měl pro rodiče vymezeny konzultační hodiny. Širší veřejnost se o práci školy dozvídala prostřednictvím tisku Benešovského deníku, Jiskry, Čechtických novin, Křivsoudovského zpravodaje a školního časopisu Školák, který vycházel 1x měsíčně (redakci tvořili žáci 7., 8. a 9. ročníku). Několikrát vysílalo reportáže a zprávy rádio Blaník. Pro rodiče byla vydána i Školní informační brožura a provozován školní web, který byl dále rozšířen a upraven hlavně o rozvrhy hodin a suplování v programu Bakaláři, byla zavedena elektronická žákovská knížka zatím jako zkušební verze. S akcemi školy byli rodiče seznamováni s předstihem díky elektronickým kalendářům akcí. Celý školní rok pracovala i Školská rada při ZŠ Čechtice a žákovská rada složená z žáků třídy. Jejich práce je neocenitelná. Rovněž byla uspořádána čtyřikrát prodejní výstava prací pro veřejnost, výtěžek z prodejních výstav byl věnován na charitativní účely. Škola spolupracuje s dětskými domovy (charitativní sbírky oblečení, hraček), pořádá akce v domovech důchodců, účastní se koncertů, pořádá akce pro veřejnost formou vystoupení žáků. Rodiče byli informováni o zavádění ŠVP Čechtice prostřednictvím třídních schůzek, prostřednictvím webu a informačních letáků pro rodiče. Cenným přínosem v oblasti informovanosti veřejnosti je rozšíření webových stránek školy a školního intranetu. Touto záležitostí byli pověřeni žáci naší školy a v průběhu roku se 3

6 jim za odborné pomoci metodika ICT podařilo stránky s úspěchem udržet v provozu, byly vždy aktuální (aktualizace prováděny nejpozději 1x za dva dny). Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s PPP ve Vlašimi a SPC v Praze. Podařilo se úspěšně integrovat čtyři zdravotně postižené žáky. Škola se zapojila do projektu MŠMT Peníze školám. Získala finanční prostředky na dělení předmětů český jazyk, přírodopis, fyzika a anglický jazyk. Dále jsou pro žáky průběžně zhotovovány digitální učební materiály a výukové materiály. Postupně je škola dovybavována pomůckami. Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Základní škola Čechtice, okr. Benešov vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku následující obory vzdělání: C/001 Základní škola C/01 Základní škola Výuka byla zabezpečována standardními učebními dokumenty. Vyučující v předmětových komisích zpracovali tematické plány tak, aby učivo v jednotlivých ročnících bylo v návaznosti. Musím konstatovat, že učitelé přistupovali k této otázce velmi zodpovědně a úzce spolupracovali. 1., 2., 3., 4. a 6., 7., 8. a 9. ročník ŠVP Čechtice 5. ročník učební dokument č. j /96-2 Základní škola, s rozšířením na přechod k ŠVP Čechtice Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2010/2011 bylo zaměstnáno 19 pedagogických pracovníků, 2 asistenti pedagoga, 3 osobní asistenti, z toho 16 pedagogů mělo uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, 1 pedagožka na dobu určitou a tři důchodci pracovali na částečný úvazek. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní sedmnáct učitelů má vysokoškolské vzdělání, dvě vychovatelky absolvovaly SPgŠ obor vychovatelství. Jedna asistentka pedagoga má vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogika, druhá asistentka pedagoga má vzdělání učitelka MŠ se specializací na logopedii. Osobní asistentka k dětem se zdravotním postižením má střední zdravotnickou školu, druhá i třetí osobní asistentka je absolventkou střední školy. Přehled kvalifikace, délka praxe Jméno Aprobace Funkce Mgr. Bc. Lenka Proschková 1. stupeň, IVT řed. ZŠ Mgr. Marie Málková Čj, Aj, zást. ředitele PaedDr. Dagmar Žáková 1. stupeň, výchovné poradenství VP Mgr. Šárka Děkanovská ŠMVZP 2. A třída Mgr. Dana Vesecká 1. stupeň, spec. v pedagogice, EVVO 2. B třída Lenka Šindelářová ŠMVZP 3. třída Mgr. Lucie Slunečková 1. stupeň 4. třída 4

7 Mgr. Iva Blažková 1. stupeň 5. A třída Mgr. Pavlína Pastorková 1. stupeň 5. B třída Mgr. Petra Voslářová 1. stupeň, AJ 1. třída Mgr. Věra Svobodová Čj, Ov, SPJ 7. třída, SPJ Mgr. Eva Dvořáková M, Ch 8. třída Mgr. Zdeněk Kuklík Čj, D 9. třída Mgr. Vladimíra Sechovcová Čj, Nj učitelka Mgr. Jan Čanda Př, Z učitel Mgr. Zdeňka Vodná M, Zpv učitelka Mgr. Ing. Šárka Lohrová M, Ch Koordinátorka URT, učitelka Zdeňka Tittlová vychovatelství ŠD, učitelka Anna Kubíková vychovatelství ŠD, učitelka Marie Kobernová 1. stupeň, spec. pedagogika Asistentka pedagoga Jiřina Hasanová učitelství pro MŠ, logopedie Asistentka pedagoga Alena Martínková Střední škola Osobní asistentka Ludmila Brixí Střední zdravotnická škola Osobní asistentka Marie Šimonová Střední škola Osobní asistentka Provoz dále zabezpečoval školník a tři uklízečky, hlavní účetní na 0,5 úvazku. Ve školní kuchyni pracovalo šest žen (příprava stravy i pro mateřskou školu). Během školního roku bylo evidováno 271 dnů absence zaměstnanců. Čtyři absence byly delší než tři týdny. Další absence byly krátkodobého charakteru. Přehled absencí 2010/2011 Celkový počet dnů absence 271 Důvod absence Nemoc 169 Úraz nepracovní 30 Lázně 57 OČR 15 Dlouhodobá absence (nad 21 dnů) Pedagogický pracovník 34 dnů Pracovník sociální péče 48 dnů Provozní zaměstnanec 30 dnů Provozní zaměstnanec 21 dnů Značný počet hodin bylo nutné odsuplovat za účast vyučujících na soutěžích a vzdělávacích akcích. Věkový průměr pedagogických pracovníků je 43 roků. Ve věkové skupině do třiceti let jsou tři pedagogové, nejvíce pedagogů je mezi lety (9), starší padesáti let je 7 pedagogů. 5

8 Přehled aprobovanosti výuky v Základní škole Čechtice 2010/2011 aprobovaně neaprobovaná počet hodin celkem/týden odučeno odučeno I. stupeň: ,7 % 18 10,3 % II. stupeň: ,9% 21 13,1 % ZŠ celkem: ,4 % 39 11,6 % Asistent pedagoga % 0 0 % Asistentka osobní pomocné práce % 0 0% Vzhledem k tomu, že na l. stupni vyučují učitelé 2. stupně, dosahuje nekvalifikovaná výuka této výše. I na II. stupni byly však některé předměty vyučovány učiteli bez příslušné kvalifikace fyzika, výtvarná výchova, tělesná výchova. Lze předpokládat, že se jen těžko podaří zajistit vyučující všech potřebných aprobací tak, aby nastal ideální stav. Fyziku již dlouhodobě vyučuje vyučující matematiky, která se průběžně v oblasti fyziky vzdělává. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy vytvářelo podmínky pro další vzdělávání pedagogové navštěvovali akce akreditované MŠMT. Podle plánu DVPP se upřednostňovala školení, která zkvalitnila výuku neaprobovaných předmětů, hlavně fyziky, dále byla věnována pozornost rozvoji přírodovědných předmětů, ICT přípravě učitelů, podporováno bylo vzdělávání EVVO vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Nejvíce pozornosti bylo věnováno realizaci a evaluaci ŠVP. Tým pedagogů se aktivně zapojil do studia prevence a minimalizace šikany. Vedení školy se aktivně vzdělávalo v oblasti právní, v oblasti multikulturní výchovy a vztahy mezi žáky, v oblasti ŠVP ředitelka ukončila studium na PedF UK, dále se zabývala studiem zvláště ICT, psychologie a pedagogiky. Metodička SPJ se průběžně účastní rozšiřujících kurzů pořádaných pedagogickou fakultou i odbornými pracovišti. Metodička environmentální výchovy ukončila vzdělávání v oboru Metodik EVVO. Výchovná poradkyně dokončila své vzdělání na doškolovacím kurzu pro výchovné poradce. Metodik a vyučující ICT se průběžně vzdělávají v oblasti počítačové gramotnosti. V rámci šablon projektu Peníze školám se proškolili 2 pedagogové v oblasti ICT, jeden pedagog v rámci finanční gramotnosti. K samostudiu je určena literatura v učitelské knihovně a odebírané časopisy (Komenský, Moderní vyučování, Tělesná výchova, Chip, PC Rady, Geografické rozhledy, Učitelské noviny, Rodina a škola, Informatorium, Prevence, RedWay ). 6

9 Podle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byli přednostně vysíláni pedagogové na prioritní vzdělávací kurzy. Některé kurzy a další vzdělávání probíhalo v době mimo vyučování žáků. Tabulka: Plnění priorit odborného vzdělávání Téma školení Počet školení Vzdělání počítačové gramotnosti 10 Kurzy AJ, NJ 2 Zahraniční kurzy AJ 2 Šikana, její odhalování 5 MPP 4 Multikulturní výchova 10 Školský management 5 Právo a ekonomika 3 Výchovný poradce 6 Fyzika, chemie 4 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 19 Děti s SPU, SPCH 6 Metody a formy práce na 1. stupni 4 EVVO 6 Přírodovědné předměty 10 Pedagogika, psychologie 10 Matematika, statistika 2 Finanční gramotnost 2 Další vzdělávání byla vybírána dle zájmu vyučujících. A ten byl opravdu velký. Bohužel se některá školení neuskutečnila buď z nedostatku zájemců z jiných škol, či z malé kapacity semináře. Velkou úlohu hrají samozřejmě i finanční možnosti školy, i když v poslední době přibývají kurzy, které jsou zdarma. Téměř každý pedagog během školního roku rovněž využil 12 dnů studijního volna. Jednotliví učitelé předávali své poznatky i materiály svým kolegům na schůzkách předmětových komisí a na provozních poradách školy. Pokud mohli využít dané poznatky i ostatní vyučující, využívali právě provozních porad, aby informovali o svých poznatcích, zkušenostech (viz Metodická sdružení, provozní porady školy). Celkem absolvovali pedagogové 112 vzdělávacích akcí v rámci DVPP. 7

10 Údaje o zařazování žáků Ve školním roce 2010/2011 proběhl zápis dětí do 1. ročníku ( ). Do 1. ročníku bylo přijato 25 žáků. Rodiče 2 žáků požádali o odklad povinné školní docházky. Celkem tedy nastoupí do 1. ročníku 23 žáků. V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 25 žáků z 9. třídy a 1 žák z 8. třídy. Žáci měli dostatečné množství informací o možnostech dalšího studia či volby učebních oborů. Všichni žáci byli přijati do středních škol. Dále sedm žáků odešlo z pátého ročníku na víceleté gymnázium (osmileté). Přehled umístění: Gymnázium Vlašim, čtyřleté studium 2 Gymnázium Vlašim, osmileté studium 7 Gymnázium Benešov, čtyřleté studium 1 Obchodní akademie Vlašim 3 SOŠ a SOU Zámek Vlašim 3 SOŠ civilního letectví Praha 1 SPŠ Vlašim 6 ISŠ Benešov 2 SZŠ Benešov 2 SZeŠ Benešov 4 Gymnázium a SoS pedagogická Čáslav Předškolní a mimoškolní 1 pedagogika VOŠ a SZŠ Praha Asistent zubního technika 1 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem ,3 % 92 42,5 % 9 4,2 % 8

11 Prospěch žáků 100% 50% 53,30% 42,50% 4,20% Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 0% Jeden žák ve 3. ročníku neprospěl jedná se o žáka, který má vážné zdravotní znevýhodnění. V 6. ročníku neprospěli 3 žáci, z matematiky, dějepisu, fyziky, rozvoje matematických dovedností a angličtiny. 2 žáci postupují do vyššího ročníku, protože již jednou opakovali na 2. stupni. 1 žákyně bude opakovat 6. ročník. V 7. ročníku neprospěli 2 žáci, a to v předmětech matematika, dějepis, fyzika, oba dva žáci postupují do dalšího ročníku, protože již jednou na 2. stupni opakovali. Jeden žák v 8. ročníku neprospěl z osmi předmětů. Protože již splnil povinnou školní docházku, odchází na střední školu. Jeden žák pokračuje i s nedostatečnou z matematiky. Již jednou na 2. stupni opakoval, zákonní zástupci požádali o 10. rok povinné školní docházky. Jeden žák z 8. ročníku konal opravné zkoušky z dějepisu a matematiky. Vykonal je úspěšně a postupuje do 9. ročníku. Chování žáků bylo ohodnoceno v deseti případech napomenutím třídního učitele, v devíti případech důtkou třídního učitele, v osmi případech důtkou ředitele školy, čtyři žáci získali snížený stupeň z chování o jeden stupeň a čtyři žáci o dva stupně. Napomenutí byly uděleny za neplnění školních povinností, nenošení pomůcek, domácích úloh, za porušování pravidel třídy a vulgární výrazy na žáky i vyučující, třídní důtky za porušování školního řádu a neplnění školních povinností, ředitelské důtky byly uděleny za neplnění školních povinností, porušování školního řádu, podvody. Snížené známky z chování byly uděleny za závažné hrubé porušení školního řádu a za neomluvené hodiny. Pochvala třídního učitele byla udělena osmnácti žákům, pochvala ředitelky školy dvaceti pěti žákům. Průběh výchovy a vzdělávání žáků Úkoly vzdělávací oblasti ročního plánu školy byly až na výjimky splněny. Problémy s nepěkným grafickým projevem jsou zaznamenány již v nižších ročnících a přetrvávají i u starších žáků. Jen obtížně se daří situaci měnit. Vyjadřovací schopnosti a čtení s porozuměním řešíme speciální nápravou a speciálním českým jazykem v ročníku, na druhém stupni jsou k tomu připraveny volitelné předměty rozvoj jazykových dovedností, rétorika a etika. Na velmi dobré úrovni byla školní práce s dětmi s vývojovými poruchami učení do kurzu nápravy bylo zařazeno 12 žáků v jedné skupině s vyučující L. Šindelářovou. Ta se věnovala žákům s dysgrafií, dyslexií, dysortografií a dyskalkulií. Velmi kladně lze hodnotit i práci asistentky pedagoga Marie Kobernové, která se ujala pomoci při vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Druhá pedagogická asistentka působila v oblasti logopedie také se žáky se zdravotním postižením, její práce je také velmi úspěšná. Úzce spolupracovala s klinickým logopedem v Praze, kam společně s dětmi a jejich rodiči dojížděla. Dále zde působily tři osobní asistentky. Po celou dobu vyučování dávaly podporu žákům se zdravotním postižením. 9

12 1. období vzdělávání končí 3. ročníkem, kde byli žáci otestováni v projektu SCIO Stonožka. Při přechodu žáků z 5. do 6. postupného ročníku (z 2. do 3. období) se neobjevily žádné neočekávané vzdělávací problémy, protože žáci byli připraveni na organizaci 2. stupně. V 5. ročníku se osvědčil model poloodborného vzdělávání. I v tomto školním roce byli žáci 5. ročníku vyučováni poloodborně. Na závěr 5. ročníku byli standardizovaně otestováni testy Scio (Stonožka). Jeden žák získal ocenění jako nejlepší žák ve Středočeském kraji v matematice. Žáci nemají problémy s přístupem učitelů 2. stupně. Největším problémem v současné době je zodpovědné plnění zadaných úkolů školních i domácích. Tvořivost a pečlivost žáků se zhoršuje. V sedmém ročníku je již tradičně zařazováno testování Klíčových kompetencí (Stonožka). Žáci 1. stupně se měli možnost zapojit i do projektu Mensy v Logické olympiádě. V 9. ročníku proběhlo závěrečné testování ČJ, M a OSP také v projektu Stonožka. Dále se žáci ročníků zúčastnili e-learningového projektu Eskalátor v oblasti jazykové (angličtina) a čtenářské gramotnosti, kde 9 žáků získalo ocenění za vynikající zlepšení v AJ nebo čtenářské gramotnosti. Na příchod budoucích prvňáčků (zapsáno 25 nových žáků) se připravovala paní učitelka Lenka Šindelářová zodpovědně. Včas věděla, že bude vyučovat v 1. ročníku, a uspořádala seznamovací schůzku s žáky MŠ, kteří se s prostředím ZŠ a svými budoucími spolužáky měli možnost poznat při zápisu, na připravovaných akcích pro MŠ, při návštěvách 1. třídy a kulturních akcích pořádaných ZŠ. Paní učitelka uspořádala informační schůzku pro rodiče prvňáků. Dále byla provedena předškolní výchova žáků, a to v červnu Oblast výchovy byla v ročním plánu rozpracována do osmi okruhů: - mezilidské vztahy v této oblasti se velmi angažovala paní učitelka Mgr. Věra Svobodová a Mgr. Zdeňka Vodná, zapojovaly žáky do soutěží, zajišťovaly besedy v průběhu roku byla uskutečněna školní akce Poruchy příjmu potravy, Láska ano, děti ještě ne kterou vedla odborná asistentka. Žáci dále pod jejich vedením hodnotili třídy v soutěži o nejlépe upravenou a uklizenou třídu. Paní učitelka Mgr. E. Dvořáková se starala o úroveň třídění odpadu. Namátkově bylo provedeno vyhodnocení úklidu a vzhledu prostředí. Na odměny finančně přispělo SRPDŠ. Opakovaně se děti zapojily do kulturní činnosti v domovech důchodců pod vedením paní učitelky Mgr. Vesecké a PaedDr. Žákové, a to na podzim, před Vánocemi a Velikonocemi. Na jaře byla uspořádána charitativní akce na podporu ohrožených dětí a to jednak prodejní výstava dětských prací a pak sbírka hraček a oblečení. Sbírkou byl podpořen dětský domov, charita a občanské sdružení Život dětem. Žáci se podíleli na charitativní akci Pomoc Raspenavě. Organizaci akcí zajišťovala žákovská rada pod vedením L. Proschkové. Třídní učitelé zařadili do nadstandardní práce s dětmi třídnické hodiny, které probíhaly na 1. stupni i na 2. stupni pravidelně. Při těchto hodinách docházelo k rozkrývání vztahů ve třídách, probíraly se vztahy mezi lidmi, bylo projednáváno chování tříd, hodnoceny a usměrňovány projevy žáků, cíleně jsme vedli žáky k dobrým mravům, navazovali jsme na kulturní tradice společnosti. Nedílnou součástí těchto chvilek bylo i sociální učení. Třídnické hodiny se osvědčily. Využito bylo dále nabídky Podblanického ekocentra Vlašim a jejich programů. Pro posílení vztahů k handicapovaným spoluobčanům byl zařazen projekt Já a spolužáci (1. a 9. třída). Na jaře 2011 proběhl projekt Branný den, kde žáci získali proškolení v oblasti zdraví a poskytování první pomoci, právní (policie ČR), ochrany člověka za mimořádných situací, 2x byla provedena cvičná evakuace školy celkem v rozsahu 6 vyučovacích 10

13 hodin. V rámci spolupráce s ostatními školami se žáci zapojili do regionální soutěže v deskových hrách, které pořádala naše škola. Žáci 9. ročníku se věnovali multikulturalitě a multikulturní výchově svých mladších spolužáků. Skupina žáků se zúčastnila soutěže ve finanční gramotnosti a v soutěži Sapere. Skupiny žáků se podílely na akci pouštění draků, lampiónový průvod, vedly mladší spolužáky ve výtvarném kroužku, v kroužku šikula a v drátování. Odborně na ně dohlížela Mgr. L. Proschková; - vlastenectví jedním z úkolů této oblasti bylo poznávání nejbližšího okolí a zajímavých míst v celé republice. Vyučující plánovali exkurze a výlety se značným předstihem, k přípravě přistupovali velmi zodpovědně, organizaci měli vždy dokonale promyšlenou, proto všechny tyto akce proběhly bez problémů. V některých případech se zúčastňovali i rodiče; v rámci této oblasti byl organizován Divadelní klub. Pod vedením výchovné poradkyně PaedDr. Dagmar Žákové, Mgr. Lenky Proschkové a Mgr. Jana Čandy odjeli žáci naší školy na odbornou exkurzi do Českého rozhlasu a nakladatelství deníků. Skupina žáků se pod vedením Mgr. L. Proschkové zúčastnila konference Junior Internet. Škola se aktivně zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje Člověk v tísni o.p.s. Ředitelka uspořádala besedu o Evropské unii, kde uplatnila své poznatky ze studijního pobytu v Bruselu v roce V rámci odměn za nejlepší studijní výsledky a práci pro školu byl pořádán sportovní vodácký kurz Sázava pro žáky tříd. Pravidelně byly zařazovány výchovné koncerty, které pro žáky připravily hudební obory ZUŠ Zruč nad Sázavou, Humpolec a Vlašim, dále taneční obor a dramatický obor ZUŠ Zruč nad Sázavou. Výtvarná díla výtvarných kroužků a oboru ZUŠ Zruč vyzdobila prostory školy. Třídy zařazovaly poznávací turistické výlety po okolí s cílem upevnit kolektiv třídy; - ochrana a tvorba životního prostředí (environmentální výchova) žáci pečovali o rostliny v prostorách školy i v bezprostředním okolí, v pracovně přírodopisu se starali o akvária, schodiště i chodby byly vyzdobeny žákovskými pracemi, součástí exkurzí a výletů byla návštěva ekocentra a chráněných území. Ve škole probíhal celoročně sběr druhotných surovin a třídění odpadu. V rámci třídění odpadu byla uspořádána celoškolní soutěž v třídění odpadu. Návštěvy CHKO Blaník a Stanice handicapovaných živočichů k utváření kladných vztahů k přírodě přispěly. Návštěva meteorologické stanice, sběrny a třídírny odpadů, technických provozů, pivovaru a dalších výroben ukázala žákům, jak složité je vyrábět bez zásahu do životního prostředí. V rámci této oblasti byl realizován projekt Plastík jehož realizace je součástí života školy. Tentokrát žáci 2. stupně pracovali na plakátech s environmentální tématikou. Žáci 2. stupně se zúčastnili soutěže Chráněná příroda v ČR ve Voticích a v Táboře. Kordinátorka EVVO uspořádala celoroční školní fotografickou soutěž foto přírody, do které se zapojilo 51 žáků. - pracovní výchova zaměřovala se na formování ekonomického myšlení žáků, zejména péči o učebnice, pomůcky a zařízení, sběr léčivých rostlin (stále však přibývá žáků, kteří nejsou ochotni na sběru se podílet) a sběr papíru, sběr kaštanů, sběr víček od PET láhví, sběr hliníku, třídění odpadu. Pravidelně byly zařazovány besedy k volbě povolání, návštěva úřadů práce, burzy škol, místních organizací, které zajišťují zaměstnání v Čechticích. Žáci 8. ročníku se zúčastnili výukového projektu, který pořádala SZeŠ Benešov, dále se zúčastnili soutěže v praktických dovednostech, které pořádala SIŠT v Benešově, byl zajištěn projekt (pro 9. třídu) finanční gramotnosti, kterou uspořádala ČSOB Vlašim; - estetická výchova byla podtržena instalací originálu sochy sv. Václava. Při této příležitosti bylo uspořádáno pro žáky slavnostní odhalení sochy, kde byli účastni kronikářka Čechtic, pan starosta a ředitelé spřátelených škol. Celé akci předcházel projekt Svatováclavská tradice, jehož vyústěním byla vernisáž žákovských prací a 11

14 otevření pamětního koutku ZŠ Čechtice. Vyučující věnovali velkou pozornost výzdobě školy, SRPDŠ zakoupilo další jednotné obrazové rámy, do kterých byly umísťovány žákovské práce, vyučující I. stupně zavěšovali výtvarné práce dětí do sítí zakoupených rovněž SRPDŠ, které na chodbách i ve třídách působily velmi pěkně, vychovatelky ŠD zajistily výzdobu chodeb a schodišť. Koncepce výzdoby školy se ujala Zdeňka Tittlová, PaedDr. Dagmar Žáková a Mgr. Vladimíra Sechovcová. Vedoucí střediskové knihovny připravovala pro žáky velmi zajímavé besedy. Paní učitelky Mgr. V. Svobodová a Mgr. Z. Vodná vedly Divadelní klub, který pravidelně navštěvoval kulturní představení pražských divadel. Redakce školy sestavená z nejlepších žáků pravidelně publikovala v regionálním tisku. Vycházel měsíčně školní časopis Školák, žáci připravili programy pro Vánoční besídku, Školní muzikál, koncerty pro obyvatele Domovů důchodců, pro místní důchodce, pro MŠ. Pro veřejnost uspořádali Zpívání u betléma a pod vánočním stromem, připravili program k MDD, uspořádali školní soutěž ve stolním tenise, meziškolní soutěž ve fotbale. Velký ohlas měla i dramatická soutěž, soutěž Mladý Démosthenes (2x první místo v regionálním kole soutěže) závěrečná hudebně dramatická akademie, kterou organizovali žáci téměř sami. Ve škole účinkovali pozvaní umělci, v budově školy jsou vystavovány žákovské práce, knihy, výtvarná díla, atd.; - tělesná výchova o její rozvoj pečovali vyučující TV i vychovatelky ve školní družině. I když ve škole na 2. stupni není aprobovaný učitel tělesné výchovy, snažili se vyučující TV připravit žáky na sportovní soutěže, podíleli jsme se na organizování Memoriálu obětí fašizmu v přespolním běhu. Žáci 2. třídy a 3. tříd absolvovali plavecký výcvikový kurz ve Vlašimi. Škola organizovala turistický kroužek. Lyžařský kurz se uskutečnil v lednu 2011 v Herlíkovicích a zúčastnilo se ho 32 žáků. Žáci se zájmem o vodáctví se zúčastnili vodáckého kurzu. Každoročně se žáci zapojují do Dopravní soutěže. Ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Košetice se žáci připravovali na regionální soutěž ve stolním tenise a střelbě. - výchova právní a zdravotní pedagogičtí pracovníci dbali na dodržování Školního řádu, zabraňovali náznakům šikanování, nezaznamenali používání i šíření omamných látek v prostorách školy, bojovali proti tabakismu. Učitelé se průběžně seznamovali se zdravotním stavem žáků. Pitný režim byl zajišťován prodejem vitamínových nápojů, pracovnice školní jídelny vařily čaj, využíván byl nápojový automat, škola byla zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Děti se aktivně zúčastnily akce Zdravé zuby. Záznamy o úrazu byly ve školním roce vyplňovány ve dvou případech; - dopravní výchova na I. stupni byla součástí výuky, od počátku 2. pololetí pracoval dopravní kroužek a pod vedením paní učitelky Mgr. I. Blažkové se žáci připravovali na okresní kolo dopravní soutěže; - výchova jazyková od třídy byly kromě povinné a volitelné výuky nabízeny kroužky jazyků, byla rozvíjena komunikace v psané podobě se zahraničními partnery, využíván e-learning, v průběhu školního roku se zvláště vyučující angličtiny zapojili do e-twinningu a do soutěží. Do žákovské knihovny se postupně dokupuje knižní fond v anglickém jazyce. V rámci německého jazyka byl uspořádán poznávací zájezd do Drážďan a okolí organizovala Mgr. V. Sechovcová. Zúčastnilo se 43 žáků. Aj i Nj se zúčastňuje konverzačních soutěží žáků. Úkoly ročního plánu byly splněny, další náměty vyplývající z dílčí autoevaluace školy budou zapracovány do plánu nového. Přes veškerou snahu jsou stále situace, kde naše úsilí selhává, zejména mimo školní budovu, rezervy jsou i ve způsobech komunikace s rodiči. Agresivita žáků stále narůstá. Projevy šikany začínají přerůstat z počáteční fáze ostrakismu do vyšších stádií. Zatím se nám daří případy ve většině rozkrývat a následně s třídou i rodiči pracovat. 12

15 V průběhu roku byly zařazeny tři celoškolní projektové dny na téma Svatováclavská tradice, Branný den, Já a spolužáci. Ostatní projekty byly specifikovány pro konkrétní cílové skupiny a jsou uvedeny v ŠVP Čechtice a MPP. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodička SPJ vypracovala ve spolupráci s celým týmem pedagogů Minimální preventivní program, který byl realizován v průběhu celého roku celým sborem pedagogů. Zaměřila se na zdravý životní styl, školu bez drog, na prevenci proti šikaně, vhodné využití volného času, komunikaci mezi žáky a na zapojení rodičů do dění ve škole. Součástí bylo i budování vztahů a multikulturní výchova. Preventivně spolupracovala s o.p.s. Magdaléna. Tato organizace pro školu zajišťovala některé primární preventivní programy pro ročník. V 6. ročníku metodička zajišťovala prevenci jednak svými programy, jednak ve spolupráci s Českou poštou a Policií ČR. V 9. ročníku v rámci právního povědomí navštívili žáci Polici ČR a Okresní soud v Benešově. V rámci prevence SPJ pracovala výchovná komise, která monitorovala žáky, kteří se chovali nežádoucím způsobem. 13

16 MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: ŠKOLA (název, adresa):základní škola Čechtice, Na Lázni 335, Čechtice Kouření reálná zjištění Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) podezření 3 Alkohol reálná zjištění 0 podezření 0 měkké drogy reálná zjištění 0 (marihuana) podezření 3 tvrdé drogy reálná zjištění 0 (ostatní) podezření 0 Šikana Záškoláctví do 10 neoml. hodin 1 Konkrétní údaje za jednotlivé třídy nejsou uváděny nad 10 neoml. hodin 4 Kriminalita (činy jinak označované za trestné) vyloučení jednotlivce z kolektivu Celkem psychická šikana 10 fyzická šikana 6 lynčování 0 nepodložená podezření 0 násilné povahy 0 majetkové povahy 5 pod vlivem návykové látky 0 Týrání dítěte reálná zjištění 0 podezření 0 Zneužívání dítěte reálná zjištění 0 podezření 0 Zanedbávání dítěte reálná zjištění 0 podezření 5 Gamblerství reálná zjištění 0 Jiné podezření 0 reálná zjištění 0 podezření

17 Dělení žáků do skupin a nepovinné předměty Vzhledem k vyšším počtům žáků ve třídách bylo třeba v zájmu kvalitnější výuky provádět dělení hodin. Při výuce jazyků se žáci dělili do skupin nejvíce po 24 žácích, v 8. ročníku pak v rámci Peníze školám na skupiny po 9 a 8 žácích. V ročnících na 1. stupni nebyly třídy děleny, protože s dětmi s SPU a SPCH pracovala speciální pedagožka a k dispozici byli i další asistenti, kteří měli na starosti čtyři děti těžce zdravotně postižené. Ve čtvrtém ročníku docházelo k dělení žáků dle zájmu ve volitelných předmětech. Na druhém stupni v šesté třídě docházelo k dělení v hodinách výuky českého jazyka, přírodopisu, fyziky, pracovní výchovy, informačních a komunikačních technologií a tělesné výchovy. Žáci si mohli volit volitelné předměty a to: německý jazyk, rozvoj matematický dovedností, rozvoj jazykových dovedností, sportovní hry a společenskovědní seminář. V sedmé třídě byla dělena hodina pracovní výchovy práce s laboratorní technikou a pěstitelství a chovatelství, a hodiny TV. Jako volitelný předmět si žáci volili etiku, rozvoj matematických a jazykových dovedností, společenskovědní seminář, sportovní hry a německý jazyk tj. 2. cizí jazyk. Dále byla dělena matematika, český jazyk, ICT. V osmé třídě byly děleny hodiny povinného prvního cizího jazyka skupina angličtiny, dále tělesná výchova Volitelně byly zařazeny předměty němčina, dále konverzace v prvním cizím jazyce, rozvoj matematických dovedností, rozvoj jazykových dovedností, rétorika, přírodovědný seminář, zeměpisný seminář, tělesná výchova. V 9. třídě byla dělena tělesná výchova byla vyučována pro chlapce a dívky odděleně. Z volitelných předmětů byly vyučovány ICT, Mediální výchova, Konverzace v NJ, konverzace v AJ, druhý cizí jazyk německý jazyk. První cizí jazyk anglický a německý byly vyučovány ve 2 skupinách, dále takto byla vyučována i konverzace v 1. cizím jazyce. Dále rozvoj jazykových dovedností, rozvoj matematických dovedností, přírodovědný seminář a zeměpisný seminář. Z nepovinných předmětů bylo vyučováno ve čtyřech skupinách náboženství (průběžně 32 žáků l. 9. ročníku). Výuku zabezpečoval duchovní správce Římsko-katolické farnosti Čechtice a paní učitelka V. Šindelářová, která je studentkou PedF UK a získala pověření římskokatolické církve k vyučování náboženství. Informatika jako nepovinný předmět byl nabídnut žákům 5., a 8. ročníku. Projevili o ni zájem všichni žáci 5. tříd a 9 žáků 8. ročníku. Paní vychovatelka Anna Kubíková vyučovala na I. i II. stupni literárně dramatickou výchovu ve dvou skupinách. V kurzu nápravy vývojových poruch učení bylo zařazeno 12 žáků v jedné skupině, výuku zajišťovala paní učitelka Lenka Šindelářová. Tímto byly možnosti dělení a zařazení dalších nepovinných předmětů vyčerpány. Školní družina Ve školní družině bylo ve dvou odděleních zapsáno šedesát žáků převážně z nižších tříd. Pokud momentální naplněnost dovolovala, mohli jít do družiny i další žáci, kteří byli zapisováni do docházkového sešitu. Největší početní nápor žáků byl kolem poledne v této době zajišťovali dohled v přízemních prostorách školy vyučující. V rámci nadstandardní činnosti nabízela školní družina i výtvarný kroužek, dramatický kroužek. Školní družina se podílela i na plnění ozdravného plánu, environmentálního plánu a plánu SPJ, dále pracovala podle Celoročního plánu ŠD, jehož cíle naplnila. 15

18 Další aktivity školy Projekt Plavání: Plaveckého výcvikového kurzu se v letošním školním roce zúčastnili žáci druhých a třetích tříd v období od října 2010 do prosince 2010, dále od ledna 2011 do dubna Projekt Lyžařský výcvikový kurz: Uskutečnil se v Herlíkovicích v Krkonoších od do , se zúčastnilo 32 žáků 7. a 8. třídy. Výcvik se uskutečnil na sjezdových i běžeckých lyžích. Po personální stránce byl LVK zajištěn: jedním pracovníkem školy vedoucí instruktorka Mgr. Iva Blažková, a instruktory externími Mgr. Petrem Proschkem, Mgr. Ladislavem Navrátilem, Mgr. Oldřichem Šlamborou a zdravotnicí Annou Kubíkovou. S instruktory byly uzavřeny dohody o provedení práce. Všichni instruktoři absolvovali příslušný kurz pro instruktory, zdravotnice Anna Kubíková je zdravotní sestra. Náklady na ubytování a stravu si hradili žáci sami (cca Kč). Dopravu hradilo SRPDŠ při ZŠ. Během roku byly uspořádány další projekty. V měsíci září až červnu byl realizován projekt Multimediální prezentace a Plavání dále Svatováclavská tradice, v prosinci projekt Vánoce, Vánoce a veřejnost, v březnu projekt Velikonoce průřez předměty, Zdravé zuby, v květnu projekt Branný den, v červnu projekt 9. tříd Mediální prezentace, v prosinci a v červnu projekt My a veřejnost. Projekt Charita, Já a spolužáci, Finanční gramotnost, Ochrana přírody, Já a moje zdraví (EUDAP, 5 P), Kouzlo knížek byl celoroční, a další. Škola se v tomto roce zapojila i do mezinárodních projektů e-twinning. Zapojila se do dvou projektů. Další akce a projekty, které škola pořádala, jsou součástí přílohy č. 1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Během roku se škola pod vedením zkušených vyučujících jazyků PaedDr. D. Žákové a Mgr. M. Málkové zapojila do mezinárodního projektu etwinning. V rámci Comenius tyto dvě vyučující angličtiny absolvovaly jazykový kurz v Irsku. V oblasti přírodních věd škola pracovala pod vedním Mgr. Jana Čandy v projektu Globe. Škola je zapojena do projektu Zdravá škola. Ředitelka školy zpracovala žádost NIDV v rámci projektu Comenius Assistant, projekt byl přijat. V rámci projektu MŠMT se škola zapojila do projektu Peníze školám. V rámci rozvoje TV byl škole schválen grant z Fondu sportu a volného času. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Pedagogové, kteří vyučují přírodní vědy, se zapojili do projektu 5P, který organizuje Přírodovědecká fakulta UK. Tým pedagogů a nadále celý pedagogický sbor se zapojil do projektu Minimalizace šikany. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Základní škola předložila ve školním roce 2010/2011 celkem čtyři projekty. Projekty se týkaly sportu a volného času, práce s handicapovanými žáky, projekt Comenius Assiatant hostitelská instituce a projekt v rámci Peníze do škol. Z uvedených projektů byly započaty 3, projekt pro práci s handicapovanými dětmi dosud nebyl schválen. 16

19 Inspekční záznamy ČŠI Ve školním roce 2010/2011 byla provedena kontrola ČŠI veřejnosprávní kontrola čerpání a hospodaření s finančními prostředky ze SR. Nebyly zjištěny závady. Účast dalších kontrolních orgánů Ve školním roce 2010/2011 byla v naší škole provedena kontrola čerpání dotací zřizovatelem nebyly zjištěny závady, kontrola OSSZ nebyly zjištěny závady, kontrola čerpání grantů nebyly zjištěny závady. Dále proběhla kontrola Školní mléko nebyly zjištěny závady. Další státní kontrola byla provedena KHS Praha nebyly zjištěny závady. Dále proběhly metodické kontroly SPC Praha, a to 4x za tento rok, jednou metodická návštěva PPP Vlašim. Mimoškolní aktivity Kroužky (dopravní, pěvecký a instrumentální, pohybové hry, malé kopané, volejbalu, počítačové, dramatický, výtvarný, angličtiny, chemie, francouzského jazyka, vybíjené, přehazované, drátování ) pracovaly pod vedením pedagogů a jejich činnost lze hodnotit jako úspěšnou. Dalších tělovýchovných aktivit se mohli žáci zúčastňovat pod vedením členů sdružení TJ Sokol Čechtice nebo FC Křivsoudov ve všech případech byla využívána tělocvična ZŠ. V prostorách školy probíhala i výuka hry na hudební nástroje, která je zajištěna hudebním oborem ZUŠ Vlašim a ZUŠ Zruč nad Sázavou. Dále byl otevřen výtvarný, taneční a dramatický obor ZUŠ, které vedli externí učitelé. Standardizované testování Testování SCIO proběhlo ve 3., 5., 7., a 9. ročníku. U žáků 3. ročníku se jednalo o testování Stonožka český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk a klíčové kompetence. Nejlépe jsou žáci připraveni z matematiky, kde se škola řadí mezi nadprůměrné školy, tj. 80 % škol bylo horších než my. V předmětech český jazyk, anglický jazyk se řadíme mezi průměrné školy a v předmětu člověk a jeho svět (prvouka) k lepším průměrným školám, tj. 60 % škol je horších než naše škola. U žáků 5. ročníku se jednalo o testování Stonožka. Testovaly se obecné studijní předpoklady a pak český jazyk a matematika. Výsledky OSP odpovídají výsledkům v českém jazyce i matematice v českém jazyce se řadí žáci mezi průměrné, v matematice mezi slabší průměrné, tj. 60 % škol je lepších, než naše škola. U žáků v 7. ročníku byly testovány klíčové kompetence žáků. Testy potvrdily, že žáci naší školy se ve všech kompetencích komunikativních, sociálně personálních, k učení, k řešení problému, občanských i pracovních řadí k podprůměrným, tj. 70 % škol měla lepší výsledky. Žáci 9. ročníku byli testováni v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Žáci byli v českém jazyce nadprůměrní. Škola patří mezi 20 % nejúspěšnějších škol. V matematice se řadíme také mezi nadprůměrné školy, tj. škola patří mezi 30 % nejúspěšnějších škol. Testování OSP ukázalo, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a učitelé rozvíjejí schopnosti a možnosti žáků. 17

20 Žáci ročníku se zúčastnili projektu Eskalátor I, Eskalátor II, kde si mohli ověřit úroveň dovedností z anglického jazyka a úroveň čtenářské gramotnosti. Ve 2. pololetí se většina žáků výrazně zlepšila oproti 1. pololetí. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření jsou v přílohách číslo 4 a 5. Přílohy: č. 4) Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 č. 5) Vyúčtování provozních nákladů za rok 2010 Spolupráce školy se SRPDŠ, Sokolem a Městysem Čechtice V ZŠ Čechtice nepůsobí odborová organizace, ani organizace zaměstnanců. Zaměstnanci školy se pravidelně scházeli na provozních poradách jedenkrát za 14 dní. Zde projednávali aktuální provozní záležitosti a aktivně zasahovali do chodu a řízení školy svými podněty. Členové výboru SRPDŠ se scházeli vždy ve značném počtu a jejich aktivita směřovala zejména k finanční pomoci škole. Nejvíce peněz bylo získáno z příspěvků rodičů a úspěšného plesu. Příspěvky pak byly věnovány na úhradu dopravy žáků na soutěže, plavecké výcviky a LVK, byly uvolněny finanční prostředky na nákup učebních potřeb pro výuku výtvarné výchovy a praktických činností, na nákup materiálu pro výtvarné řešení chodeb a schodišť. SRPDŠ zabezpečovalo nákup tenisových stolů, podílelo se na nákupu učebních pomůcek, zakoupilo drobné odměny pro nejaktivnější žáky, zaplatilo nutné dovybavení učeben. Někteří rodiče pomáhali třídním učitelům při organizaci výletů a exkurzí, řada rodičů (členové TJ Sokol) zajišťuje mimoškolní sportovní činnost dětí. Rodiče žáků, kteří jsou ve Sdružení dobrovolných hasičů Čechtice, dlouhodobě pomáhají zajišťovat školní akce, zvláště Branné dny. Dále vedou školní děti v kroužku Mladých hasičů. Kromě plenární schůze se konaly dvě schůzky třídní a v prosinci a březnu dny otevřených dveří. Rodiče vycházejících žáků byli včas informováni výchovnou poradkyní PaedDr. Žákovou o možnostech dalšího studia či přípravy na povolání v učebních oborech. V květnu se uskutečnila schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Pro budoucí prvňáky byly uspořádány dny předškolní výchovy. Paní učitelka žáky zasvětila do provozu školy. Stále více narůstá počet žádostí rodičů o uvolňování žáků na rodinné rekreace během února, května a června. Celkem to bylo za školní rok 2010/ žádostí. Všem bylo vyhověno, protože splňovaly předem stanovená kritéria uvolnění žáka 1x za rok. Dále se zvyšuje počet neomluvených zameškaných hodin žáků hlavně ve vyšších ročnících, byla přijata nápravná opatření a zahájena spolupráce s dětskými lékaři a OSPOD. Spolupráci s těmito institucemi i rodiči lze hodnotit kladně. Městys Čechtice má ke škole vstřícný vztah a komunikace mezi oběma subjekty je na dobré úrovni. Jeden pracovník školy je členem rady. Podle možností jsou uvolňovány finanční prostředky na doplňování vybavení. Šatny byly přeměněny na individuální skříňkové. Ve školní budově je i Knihovna městyse Čechtice. Je patrné, že provoz školy je pro Městys Čechtice jednou z priorit. Škola byla po celý rok udržována ve vzorném technickém stavu. 18

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2009/2010. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2009/2010. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2010 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://zs.cechtice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více