2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov"

Transkript

1 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov

2 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice za školní rok 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Lenka Proschková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie Málková n Schváleno na pedagogické radě dne a Školskou radou při ZŠ Čechtice dne Čechtice Zpracovala: Mgr. Lenka Proschková

3 Obsah Základní údaje o škole... 2 Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR... 4 Údaje o pracovnících školy... 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 Údaje o zařazování žáků... 8 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Průběh výchovy a vzdělávání žáků... 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Dělení žáků do skupin a nepovinné předměty Školní družina Další aktivity školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Inspekční záznamy ČŠI Účast dalších kontrolních orgánů Mimoškolní aktivity Standardizované testování Základní údaje o hospodaření školy č. 5) Vyúčtování provozních nákladů za rok Spolupráce se SRPDŠ, Sokolem a Městysem Čechtice Sponzoři školy Příloha č Akce pořádané školou ve školním roce 2010/ Příloha č Výsledky soutěží ve školním roce 2010/ Příloha č Výroční zprávao činnosti Základní školy Čechtice, okr. Benešov v oblasti poskytování informací Příloha č Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce Příloha č Vyúčtování provozních nákladů za rok

4 Základní údaje o škole Plně organizovaná Základní škola Čechtice, okr. Benešov (Na Lázni 335, Čechtice) poskytuje základní stupeň vzdělání. I. stupeň tvoří postupný ročník, II. stupeň postupný ročník. Do sítě škol byla zařazena Zřizovatelem ZŠ je Městys Čechtice. Ředitelkou školy je od roku 2003 Mgr. Lenka Proschková. Její statutární zástupkyní je od roku 2003 Mgr. Marie Málková. Při Základní škole Čechtice pracuje Školská rada při Základní škole Čechtice, která je zřízená od Pracuje ve složení devíti členů, z nichž jsou tři členové zástupci Městyse Čechtice, tři členové zástupci rodičů a tři zástupci pedagogů. Současní členové ŠR jsou ve funkci od června Součástí školy je školní jídelna, školní kuchyně, dvě oddělení školní družiny a výdejna jídel umístěná v Mateřské škole Čechtice. Od počátku školního roku naši školu navštěvovalo 215 žáků, z toho I. stupeň 123 žáků, II. stupeň 92 žáků. Žáci 2. a 5. ročníku byli rozděleni do dvou tříd. Celkový počet ve druhém ročníku bylo 34 žáků, v 5. ročníku 35 žáků. Ostatní ročníky měly vždy po jedné třídě. Celkem tedy jedenáct tříd, průměrný počet studentů na jednu třídu byl 19,5 žáka. Nejpočetnější byla 7. třída 27 žáků, nejméně žáků bylo ve 2. A. třídě patnáct žáků. Zaměstnáno bylo 19 pedagogických pracovníků, 2 asistentky pedagoga, 3 osobní asistentky, 5 provozních zaměstnanců (z toho 1 hlavní účetní na 0,5 úvazku a 1 uklízečka na 0,5 úvazku) a 6 pracovnic ve školní kuchyni (z toho 5 na zkrácený pracovní úvazek). Nadpoloviční většina žáků dojížděla ze čtyřiadvaceti okolních obcí (86 žáků bylo místních). Od roku 1996, kdy se v nové budově učí, se počet žáků pohyboval kolem 250, nyní stav klesá. Školní budova byla uvedena do provozu v roce 1996 a splňuje potřeby k zabezpečení výuky i požadavky hygienické. Každý postupný ročník má svou kmenovou učebnu, vybaveny jsou odborné pracovny F Ch, Př Z, cizích jazyků (2 učebny), matematiky, informatiky (2 učebny), výtvarné výchovy, rodinné a občanské výchovy, cvičné kuchyně, školní dílny. Dále jsou zřízeny relaxační koutky pro žáky 1. i 2. stupně, odborné pracovny pro asistentky pedagoga. Výuka tělesné výchovy probíhá ve standardně vybavené tělocvičně a na venkovních sportovištích v bezprostřední blízkosti školy. Do dvou oddělení školní družiny bylo zapsáno 60 žáků převážně z třídy, možnost byla dána i starším žákům, pokud neměli vhodné autobusové spojení. Ve škole je žákovská knihovna, pamětní místnost a Knihovna městyse Čechtice. Práce školy se řídila plány, jejichž plnění bylo kontrolováno na pedagogických radách. Průběžně byla naplňována dlouhodobá koncepce výchovně vzdělávací práce do roku 2012 a strategický plán rozvoje školy. Nejvíce pozornosti bylo věnováno rozvoji kvalifikovaných pracovníků učitelů, rozvoji v oblasti vedení tříd, prevenci a odhalování šikany, práci s výpočetní technikou, zdravovědy, relaxace, environmentální výchovy a osvěty, práce s SPJ, dále rozvoji práce výchovného poradce, pokračovalo se ve zlepšování informačního systému ve škole a zvyšování nabídky výuky dalších předmětů, zejména v oblasti jazykových znalostí. Výuka anglického jazyka je standardně zahájena v 1. A 2. ročníku zájmově, ve 3. ročníku již povinně; volitelně je zařazena výuka německého jazyka od 6. ročníku. Pokračuje konverzace v prvním vyučovaném cizím jazyce povinně volitelně. Podle ŠVP Čechtice jsou standardně vyučovány předměty rétorika, mediální výchova a etika, dále byla zařazena finanční gramotnost jako projekt pracovní výchovy v 8. a 9. ročníku. Vyučování doplňují témata vzdělávání pro udržitelný rozvoj a to hlavně ve volitelných předmětech přírodopisný, zeměpisný seminář a společenskovědní seminář, dále jako průřezové téma. Pro žáky se 2

5 zájmem o český jazyk a matematiku je zařazen volitelný předmět rozvoj jazykových dovedností, rozvoj matematických dovedností, matematické hry, hry v českém jazyce. Pro žáky s potřebou upevnění učiva je zařazen volitelný předmět speciální matematika a speciální český jazyk. To napomáhá utvářet morální vývoj žáka a dotvářejí vhodně profil absolventa. Od 1. do 9. ročníku probíhá nepovinně výuka náboženství a v 5. a 8. ročníku informatika. Skupina žáků se zapojila do e-twinningu, žáci 9. ročníku v rámci předmětu mediální výchova rozvíjeli multikulturalitu školy a věnovali se studiu multikulturní výchovy. Úkoly a termíny ročního plánu práce jsou konkrétní a kromě problematiky vzdělávání a výchovy se zabývají pomocí při zabezpečování mimoškolní práce, řídící prací, preventivními akcemi, materiálním zajištěním a přehledem dlouhodobě plánovaných školních akcí. Za pomoci výchovného poradce, předsedů předmětových komisí a metodického sdružení, protidrogové koordinátorky, environmentální koordinátorky, vyučujících TV, OV, vedoucí školní jídelny a dětského lékaře byly zpracovány ještě tyto dokumenty: Program prevence proti kriminalitě, Strategický plán pro řešení počátečního stádia šikany, Strategický plán pro řešení pokročilého stádia šikany, Strategický plán pro řešení nestandardních forem násilí, Plán EVVO a Minimální program protidrogové prevence (hodnocen krajskou koordinátorkou SPJ stupněm A); dále byl zpracován Plán práce výchovného poradce a Plán ICT. Všechny plány pomáhají naplňovat Koncepci rozvoje školy a z ní vycházející Strategický plán rozvoje školy. V tomto školním roce naše škola realizovala program Zdravá škola, koordinátorky evaluovaly program Škola podporující zdraví. Tento program bude dále realizován i v dalším školním roce. Školní družina pracovala dle Ročního plánu školní družiny. Škola se s týmem zaměstnanců zapojila do projektu Minimalizace šikany. Byl stanoven užší realizační tým proti šikanování. Zároveň jsme se zapojili i do vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který řídí koordinátorka EVVO. Vyučující přírodovědných předmětů se zapojili do projektu 5P, který realizuje Přírodovědecká fakulta UK v Praze a zhodnocuje vyučování v předmětech Přírodopis, Zeměpis, Fyzika a Chemie. S činností školy se mohli rodiče žáků seznamovat prostřednictvím schůzek SRPDŠ a třídních schůzek. Ve dnech otevřených dveří měli možnost navštívit výuku, ve škole byli vítáni, kdykoli projevili zájem. Proběhly také mimořádné třídní schůzky v některých třídách. Každý pedagog měl pro rodiče vymezeny konzultační hodiny. Širší veřejnost se o práci školy dozvídala prostřednictvím tisku Benešovského deníku, Jiskry, Čechtických novin, Křivsoudovského zpravodaje a školního časopisu Školák, který vycházel 1x měsíčně (redakci tvořili žáci 7., 8. a 9. ročníku). Několikrát vysílalo reportáže a zprávy rádio Blaník. Pro rodiče byla vydána i Školní informační brožura a provozován školní web, který byl dále rozšířen a upraven hlavně o rozvrhy hodin a suplování v programu Bakaláři, byla zavedena elektronická žákovská knížka zatím jako zkušební verze. S akcemi školy byli rodiče seznamováni s předstihem díky elektronickým kalendářům akcí. Celý školní rok pracovala i Školská rada při ZŠ Čechtice a žákovská rada složená z žáků třídy. Jejich práce je neocenitelná. Rovněž byla uspořádána čtyřikrát prodejní výstava prací pro veřejnost, výtěžek z prodejních výstav byl věnován na charitativní účely. Škola spolupracuje s dětskými domovy (charitativní sbírky oblečení, hraček), pořádá akce v domovech důchodců, účastní se koncertů, pořádá akce pro veřejnost formou vystoupení žáků. Rodiče byli informováni o zavádění ŠVP Čechtice prostřednictvím třídních schůzek, prostřednictvím webu a informačních letáků pro rodiče. Cenným přínosem v oblasti informovanosti veřejnosti je rozšíření webových stránek školy a školního intranetu. Touto záležitostí byli pověřeni žáci naší školy a v průběhu roku se 3

6 jim za odborné pomoci metodika ICT podařilo stránky s úspěchem udržet v provozu, byly vždy aktuální (aktualizace prováděny nejpozději 1x za dva dny). Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s PPP ve Vlašimi a SPC v Praze. Podařilo se úspěšně integrovat čtyři zdravotně postižené žáky. Škola se zapojila do projektu MŠMT Peníze školám. Získala finanční prostředky na dělení předmětů český jazyk, přírodopis, fyzika a anglický jazyk. Dále jsou pro žáky průběžně zhotovovány digitální učební materiály a výukové materiály. Postupně je škola dovybavována pomůckami. Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Základní škola Čechtice, okr. Benešov vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku následující obory vzdělání: C/001 Základní škola C/01 Základní škola Výuka byla zabezpečována standardními učebními dokumenty. Vyučující v předmětových komisích zpracovali tematické plány tak, aby učivo v jednotlivých ročnících bylo v návaznosti. Musím konstatovat, že učitelé přistupovali k této otázce velmi zodpovědně a úzce spolupracovali. 1., 2., 3., 4. a 6., 7., 8. a 9. ročník ŠVP Čechtice 5. ročník učební dokument č. j /96-2 Základní škola, s rozšířením na přechod k ŠVP Čechtice Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2010/2011 bylo zaměstnáno 19 pedagogických pracovníků, 2 asistenti pedagoga, 3 osobní asistenti, z toho 16 pedagogů mělo uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, 1 pedagožka na dobu určitou a tři důchodci pracovali na částečný úvazek. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní sedmnáct učitelů má vysokoškolské vzdělání, dvě vychovatelky absolvovaly SPgŠ obor vychovatelství. Jedna asistentka pedagoga má vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogika, druhá asistentka pedagoga má vzdělání učitelka MŠ se specializací na logopedii. Osobní asistentka k dětem se zdravotním postižením má střední zdravotnickou školu, druhá i třetí osobní asistentka je absolventkou střední školy. Přehled kvalifikace, délka praxe Jméno Aprobace Funkce Mgr. Bc. Lenka Proschková 1. stupeň, IVT řed. ZŠ Mgr. Marie Málková Čj, Aj, zást. ředitele PaedDr. Dagmar Žáková 1. stupeň, výchovné poradenství VP Mgr. Šárka Děkanovská ŠMVZP 2. A třída Mgr. Dana Vesecká 1. stupeň, spec. v pedagogice, EVVO 2. B třída Lenka Šindelářová ŠMVZP 3. třída Mgr. Lucie Slunečková 1. stupeň 4. třída 4

7 Mgr. Iva Blažková 1. stupeň 5. A třída Mgr. Pavlína Pastorková 1. stupeň 5. B třída Mgr. Petra Voslářová 1. stupeň, AJ 1. třída Mgr. Věra Svobodová Čj, Ov, SPJ 7. třída, SPJ Mgr. Eva Dvořáková M, Ch 8. třída Mgr. Zdeněk Kuklík Čj, D 9. třída Mgr. Vladimíra Sechovcová Čj, Nj učitelka Mgr. Jan Čanda Př, Z učitel Mgr. Zdeňka Vodná M, Zpv učitelka Mgr. Ing. Šárka Lohrová M, Ch Koordinátorka URT, učitelka Zdeňka Tittlová vychovatelství ŠD, učitelka Anna Kubíková vychovatelství ŠD, učitelka Marie Kobernová 1. stupeň, spec. pedagogika Asistentka pedagoga Jiřina Hasanová učitelství pro MŠ, logopedie Asistentka pedagoga Alena Martínková Střední škola Osobní asistentka Ludmila Brixí Střední zdravotnická škola Osobní asistentka Marie Šimonová Střední škola Osobní asistentka Provoz dále zabezpečoval školník a tři uklízečky, hlavní účetní na 0,5 úvazku. Ve školní kuchyni pracovalo šest žen (příprava stravy i pro mateřskou školu). Během školního roku bylo evidováno 271 dnů absence zaměstnanců. Čtyři absence byly delší než tři týdny. Další absence byly krátkodobého charakteru. Přehled absencí 2010/2011 Celkový počet dnů absence 271 Důvod absence Nemoc 169 Úraz nepracovní 30 Lázně 57 OČR 15 Dlouhodobá absence (nad 21 dnů) Pedagogický pracovník 34 dnů Pracovník sociální péče 48 dnů Provozní zaměstnanec 30 dnů Provozní zaměstnanec 21 dnů Značný počet hodin bylo nutné odsuplovat za účast vyučujících na soutěžích a vzdělávacích akcích. Věkový průměr pedagogických pracovníků je 43 roků. Ve věkové skupině do třiceti let jsou tři pedagogové, nejvíce pedagogů je mezi lety (9), starší padesáti let je 7 pedagogů. 5

8 Přehled aprobovanosti výuky v Základní škole Čechtice 2010/2011 aprobovaně neaprobovaná počet hodin celkem/týden odučeno odučeno I. stupeň: ,7 % 18 10,3 % II. stupeň: ,9% 21 13,1 % ZŠ celkem: ,4 % 39 11,6 % Asistent pedagoga % 0 0 % Asistentka osobní pomocné práce % 0 0% Vzhledem k tomu, že na l. stupni vyučují učitelé 2. stupně, dosahuje nekvalifikovaná výuka této výše. I na II. stupni byly však některé předměty vyučovány učiteli bez příslušné kvalifikace fyzika, výtvarná výchova, tělesná výchova. Lze předpokládat, že se jen těžko podaří zajistit vyučující všech potřebných aprobací tak, aby nastal ideální stav. Fyziku již dlouhodobě vyučuje vyučující matematiky, která se průběžně v oblasti fyziky vzdělává. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy vytvářelo podmínky pro další vzdělávání pedagogové navštěvovali akce akreditované MŠMT. Podle plánu DVPP se upřednostňovala školení, která zkvalitnila výuku neaprobovaných předmětů, hlavně fyziky, dále byla věnována pozornost rozvoji přírodovědných předmětů, ICT přípravě učitelů, podporováno bylo vzdělávání EVVO vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Nejvíce pozornosti bylo věnováno realizaci a evaluaci ŠVP. Tým pedagogů se aktivně zapojil do studia prevence a minimalizace šikany. Vedení školy se aktivně vzdělávalo v oblasti právní, v oblasti multikulturní výchovy a vztahy mezi žáky, v oblasti ŠVP ředitelka ukončila studium na PedF UK, dále se zabývala studiem zvláště ICT, psychologie a pedagogiky. Metodička SPJ se průběžně účastní rozšiřujících kurzů pořádaných pedagogickou fakultou i odbornými pracovišti. Metodička environmentální výchovy ukončila vzdělávání v oboru Metodik EVVO. Výchovná poradkyně dokončila své vzdělání na doškolovacím kurzu pro výchovné poradce. Metodik a vyučující ICT se průběžně vzdělávají v oblasti počítačové gramotnosti. V rámci šablon projektu Peníze školám se proškolili 2 pedagogové v oblasti ICT, jeden pedagog v rámci finanční gramotnosti. K samostudiu je určena literatura v učitelské knihovně a odebírané časopisy (Komenský, Moderní vyučování, Tělesná výchova, Chip, PC Rady, Geografické rozhledy, Učitelské noviny, Rodina a škola, Informatorium, Prevence, RedWay ). 6

9 Podle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byli přednostně vysíláni pedagogové na prioritní vzdělávací kurzy. Některé kurzy a další vzdělávání probíhalo v době mimo vyučování žáků. Tabulka: Plnění priorit odborného vzdělávání Téma školení Počet školení Vzdělání počítačové gramotnosti 10 Kurzy AJ, NJ 2 Zahraniční kurzy AJ 2 Šikana, její odhalování 5 MPP 4 Multikulturní výchova 10 Školský management 5 Právo a ekonomika 3 Výchovný poradce 6 Fyzika, chemie 4 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 19 Děti s SPU, SPCH 6 Metody a formy práce na 1. stupni 4 EVVO 6 Přírodovědné předměty 10 Pedagogika, psychologie 10 Matematika, statistika 2 Finanční gramotnost 2 Další vzdělávání byla vybírána dle zájmu vyučujících. A ten byl opravdu velký. Bohužel se některá školení neuskutečnila buď z nedostatku zájemců z jiných škol, či z malé kapacity semináře. Velkou úlohu hrají samozřejmě i finanční možnosti školy, i když v poslední době přibývají kurzy, které jsou zdarma. Téměř každý pedagog během školního roku rovněž využil 12 dnů studijního volna. Jednotliví učitelé předávali své poznatky i materiály svým kolegům na schůzkách předmětových komisí a na provozních poradách školy. Pokud mohli využít dané poznatky i ostatní vyučující, využívali právě provozních porad, aby informovali o svých poznatcích, zkušenostech (viz Metodická sdružení, provozní porady školy). Celkem absolvovali pedagogové 112 vzdělávacích akcí v rámci DVPP. 7

10 Údaje o zařazování žáků Ve školním roce 2010/2011 proběhl zápis dětí do 1. ročníku ( ). Do 1. ročníku bylo přijato 25 žáků. Rodiče 2 žáků požádali o odklad povinné školní docházky. Celkem tedy nastoupí do 1. ročníku 23 žáků. V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 25 žáků z 9. třídy a 1 žák z 8. třídy. Žáci měli dostatečné množství informací o možnostech dalšího studia či volby učebních oborů. Všichni žáci byli přijati do středních škol. Dále sedm žáků odešlo z pátého ročníku na víceleté gymnázium (osmileté). Přehled umístění: Gymnázium Vlašim, čtyřleté studium 2 Gymnázium Vlašim, osmileté studium 7 Gymnázium Benešov, čtyřleté studium 1 Obchodní akademie Vlašim 3 SOŠ a SOU Zámek Vlašim 3 SOŠ civilního letectví Praha 1 SPŠ Vlašim 6 ISŠ Benešov 2 SZŠ Benešov 2 SZeŠ Benešov 4 Gymnázium a SoS pedagogická Čáslav Předškolní a mimoškolní 1 pedagogika VOŠ a SZŠ Praha Asistent zubního technika 1 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem ,3 % 92 42,5 % 9 4,2 % 8

11 Prospěch žáků 100% 50% 53,30% 42,50% 4,20% Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 0% Jeden žák ve 3. ročníku neprospěl jedná se o žáka, který má vážné zdravotní znevýhodnění. V 6. ročníku neprospěli 3 žáci, z matematiky, dějepisu, fyziky, rozvoje matematických dovedností a angličtiny. 2 žáci postupují do vyššího ročníku, protože již jednou opakovali na 2. stupni. 1 žákyně bude opakovat 6. ročník. V 7. ročníku neprospěli 2 žáci, a to v předmětech matematika, dějepis, fyzika, oba dva žáci postupují do dalšího ročníku, protože již jednou na 2. stupni opakovali. Jeden žák v 8. ročníku neprospěl z osmi předmětů. Protože již splnil povinnou školní docházku, odchází na střední školu. Jeden žák pokračuje i s nedostatečnou z matematiky. Již jednou na 2. stupni opakoval, zákonní zástupci požádali o 10. rok povinné školní docházky. Jeden žák z 8. ročníku konal opravné zkoušky z dějepisu a matematiky. Vykonal je úspěšně a postupuje do 9. ročníku. Chování žáků bylo ohodnoceno v deseti případech napomenutím třídního učitele, v devíti případech důtkou třídního učitele, v osmi případech důtkou ředitele školy, čtyři žáci získali snížený stupeň z chování o jeden stupeň a čtyři žáci o dva stupně. Napomenutí byly uděleny za neplnění školních povinností, nenošení pomůcek, domácích úloh, za porušování pravidel třídy a vulgární výrazy na žáky i vyučující, třídní důtky za porušování školního řádu a neplnění školních povinností, ředitelské důtky byly uděleny za neplnění školních povinností, porušování školního řádu, podvody. Snížené známky z chování byly uděleny za závažné hrubé porušení školního řádu a za neomluvené hodiny. Pochvala třídního učitele byla udělena osmnácti žákům, pochvala ředitelky školy dvaceti pěti žákům. Průběh výchovy a vzdělávání žáků Úkoly vzdělávací oblasti ročního plánu školy byly až na výjimky splněny. Problémy s nepěkným grafickým projevem jsou zaznamenány již v nižších ročnících a přetrvávají i u starších žáků. Jen obtížně se daří situaci měnit. Vyjadřovací schopnosti a čtení s porozuměním řešíme speciální nápravou a speciálním českým jazykem v ročníku, na druhém stupni jsou k tomu připraveny volitelné předměty rozvoj jazykových dovedností, rétorika a etika. Na velmi dobré úrovni byla školní práce s dětmi s vývojovými poruchami učení do kurzu nápravy bylo zařazeno 12 žáků v jedné skupině s vyučující L. Šindelářovou. Ta se věnovala žákům s dysgrafií, dyslexií, dysortografií a dyskalkulií. Velmi kladně lze hodnotit i práci asistentky pedagoga Marie Kobernové, která se ujala pomoci při vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Druhá pedagogická asistentka působila v oblasti logopedie také se žáky se zdravotním postižením, její práce je také velmi úspěšná. Úzce spolupracovala s klinickým logopedem v Praze, kam společně s dětmi a jejich rodiči dojížděla. Dále zde působily tři osobní asistentky. Po celou dobu vyučování dávaly podporu žákům se zdravotním postižením. 9

12 1. období vzdělávání končí 3. ročníkem, kde byli žáci otestováni v projektu SCIO Stonožka. Při přechodu žáků z 5. do 6. postupného ročníku (z 2. do 3. období) se neobjevily žádné neočekávané vzdělávací problémy, protože žáci byli připraveni na organizaci 2. stupně. V 5. ročníku se osvědčil model poloodborného vzdělávání. I v tomto školním roce byli žáci 5. ročníku vyučováni poloodborně. Na závěr 5. ročníku byli standardizovaně otestováni testy Scio (Stonožka). Jeden žák získal ocenění jako nejlepší žák ve Středočeském kraji v matematice. Žáci nemají problémy s přístupem učitelů 2. stupně. Největším problémem v současné době je zodpovědné plnění zadaných úkolů školních i domácích. Tvořivost a pečlivost žáků se zhoršuje. V sedmém ročníku je již tradičně zařazováno testování Klíčových kompetencí (Stonožka). Žáci 1. stupně se měli možnost zapojit i do projektu Mensy v Logické olympiádě. V 9. ročníku proběhlo závěrečné testování ČJ, M a OSP také v projektu Stonožka. Dále se žáci ročníků zúčastnili e-learningového projektu Eskalátor v oblasti jazykové (angličtina) a čtenářské gramotnosti, kde 9 žáků získalo ocenění za vynikající zlepšení v AJ nebo čtenářské gramotnosti. Na příchod budoucích prvňáčků (zapsáno 25 nových žáků) se připravovala paní učitelka Lenka Šindelářová zodpovědně. Včas věděla, že bude vyučovat v 1. ročníku, a uspořádala seznamovací schůzku s žáky MŠ, kteří se s prostředím ZŠ a svými budoucími spolužáky měli možnost poznat při zápisu, na připravovaných akcích pro MŠ, při návštěvách 1. třídy a kulturních akcích pořádaných ZŠ. Paní učitelka uspořádala informační schůzku pro rodiče prvňáků. Dále byla provedena předškolní výchova žáků, a to v červnu Oblast výchovy byla v ročním plánu rozpracována do osmi okruhů: - mezilidské vztahy v této oblasti se velmi angažovala paní učitelka Mgr. Věra Svobodová a Mgr. Zdeňka Vodná, zapojovaly žáky do soutěží, zajišťovaly besedy v průběhu roku byla uskutečněna školní akce Poruchy příjmu potravy, Láska ano, děti ještě ne kterou vedla odborná asistentka. Žáci dále pod jejich vedením hodnotili třídy v soutěži o nejlépe upravenou a uklizenou třídu. Paní učitelka Mgr. E. Dvořáková se starala o úroveň třídění odpadu. Namátkově bylo provedeno vyhodnocení úklidu a vzhledu prostředí. Na odměny finančně přispělo SRPDŠ. Opakovaně se děti zapojily do kulturní činnosti v domovech důchodců pod vedením paní učitelky Mgr. Vesecké a PaedDr. Žákové, a to na podzim, před Vánocemi a Velikonocemi. Na jaře byla uspořádána charitativní akce na podporu ohrožených dětí a to jednak prodejní výstava dětských prací a pak sbírka hraček a oblečení. Sbírkou byl podpořen dětský domov, charita a občanské sdružení Život dětem. Žáci se podíleli na charitativní akci Pomoc Raspenavě. Organizaci akcí zajišťovala žákovská rada pod vedením L. Proschkové. Třídní učitelé zařadili do nadstandardní práce s dětmi třídnické hodiny, které probíhaly na 1. stupni i na 2. stupni pravidelně. Při těchto hodinách docházelo k rozkrývání vztahů ve třídách, probíraly se vztahy mezi lidmi, bylo projednáváno chování tříd, hodnoceny a usměrňovány projevy žáků, cíleně jsme vedli žáky k dobrým mravům, navazovali jsme na kulturní tradice společnosti. Nedílnou součástí těchto chvilek bylo i sociální učení. Třídnické hodiny se osvědčily. Využito bylo dále nabídky Podblanického ekocentra Vlašim a jejich programů. Pro posílení vztahů k handicapovaným spoluobčanům byl zařazen projekt Já a spolužáci (1. a 9. třída). Na jaře 2011 proběhl projekt Branný den, kde žáci získali proškolení v oblasti zdraví a poskytování první pomoci, právní (policie ČR), ochrany člověka za mimořádných situací, 2x byla provedena cvičná evakuace školy celkem v rozsahu 6 vyučovacích 10

13 hodin. V rámci spolupráce s ostatními školami se žáci zapojili do regionální soutěže v deskových hrách, které pořádala naše škola. Žáci 9. ročníku se věnovali multikulturalitě a multikulturní výchově svých mladších spolužáků. Skupina žáků se zúčastnila soutěže ve finanční gramotnosti a v soutěži Sapere. Skupiny žáků se podílely na akci pouštění draků, lampiónový průvod, vedly mladší spolužáky ve výtvarném kroužku, v kroužku šikula a v drátování. Odborně na ně dohlížela Mgr. L. Proschková; - vlastenectví jedním z úkolů této oblasti bylo poznávání nejbližšího okolí a zajímavých míst v celé republice. Vyučující plánovali exkurze a výlety se značným předstihem, k přípravě přistupovali velmi zodpovědně, organizaci měli vždy dokonale promyšlenou, proto všechny tyto akce proběhly bez problémů. V některých případech se zúčastňovali i rodiče; v rámci této oblasti byl organizován Divadelní klub. Pod vedením výchovné poradkyně PaedDr. Dagmar Žákové, Mgr. Lenky Proschkové a Mgr. Jana Čandy odjeli žáci naší školy na odbornou exkurzi do Českého rozhlasu a nakladatelství deníků. Skupina žáků se pod vedením Mgr. L. Proschkové zúčastnila konference Junior Internet. Škola se aktivně zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje Člověk v tísni o.p.s. Ředitelka uspořádala besedu o Evropské unii, kde uplatnila své poznatky ze studijního pobytu v Bruselu v roce V rámci odměn za nejlepší studijní výsledky a práci pro školu byl pořádán sportovní vodácký kurz Sázava pro žáky tříd. Pravidelně byly zařazovány výchovné koncerty, které pro žáky připravily hudební obory ZUŠ Zruč nad Sázavou, Humpolec a Vlašim, dále taneční obor a dramatický obor ZUŠ Zruč nad Sázavou. Výtvarná díla výtvarných kroužků a oboru ZUŠ Zruč vyzdobila prostory školy. Třídy zařazovaly poznávací turistické výlety po okolí s cílem upevnit kolektiv třídy; - ochrana a tvorba životního prostředí (environmentální výchova) žáci pečovali o rostliny v prostorách školy i v bezprostředním okolí, v pracovně přírodopisu se starali o akvária, schodiště i chodby byly vyzdobeny žákovskými pracemi, součástí exkurzí a výletů byla návštěva ekocentra a chráněných území. Ve škole probíhal celoročně sběr druhotných surovin a třídění odpadu. V rámci třídění odpadu byla uspořádána celoškolní soutěž v třídění odpadu. Návštěvy CHKO Blaník a Stanice handicapovaných živočichů k utváření kladných vztahů k přírodě přispěly. Návštěva meteorologické stanice, sběrny a třídírny odpadů, technických provozů, pivovaru a dalších výroben ukázala žákům, jak složité je vyrábět bez zásahu do životního prostředí. V rámci této oblasti byl realizován projekt Plastík jehož realizace je součástí života školy. Tentokrát žáci 2. stupně pracovali na plakátech s environmentální tématikou. Žáci 2. stupně se zúčastnili soutěže Chráněná příroda v ČR ve Voticích a v Táboře. Kordinátorka EVVO uspořádala celoroční školní fotografickou soutěž foto přírody, do které se zapojilo 51 žáků. - pracovní výchova zaměřovala se na formování ekonomického myšlení žáků, zejména péči o učebnice, pomůcky a zařízení, sběr léčivých rostlin (stále však přibývá žáků, kteří nejsou ochotni na sběru se podílet) a sběr papíru, sběr kaštanů, sběr víček od PET láhví, sběr hliníku, třídění odpadu. Pravidelně byly zařazovány besedy k volbě povolání, návštěva úřadů práce, burzy škol, místních organizací, které zajišťují zaměstnání v Čechticích. Žáci 8. ročníku se zúčastnili výukového projektu, který pořádala SZeŠ Benešov, dále se zúčastnili soutěže v praktických dovednostech, které pořádala SIŠT v Benešově, byl zajištěn projekt (pro 9. třídu) finanční gramotnosti, kterou uspořádala ČSOB Vlašim; - estetická výchova byla podtržena instalací originálu sochy sv. Václava. Při této příležitosti bylo uspořádáno pro žáky slavnostní odhalení sochy, kde byli účastni kronikářka Čechtic, pan starosta a ředitelé spřátelených škol. Celé akci předcházel projekt Svatováclavská tradice, jehož vyústěním byla vernisáž žákovských prací a 11

14 otevření pamětního koutku ZŠ Čechtice. Vyučující věnovali velkou pozornost výzdobě školy, SRPDŠ zakoupilo další jednotné obrazové rámy, do kterých byly umísťovány žákovské práce, vyučující I. stupně zavěšovali výtvarné práce dětí do sítí zakoupených rovněž SRPDŠ, které na chodbách i ve třídách působily velmi pěkně, vychovatelky ŠD zajistily výzdobu chodeb a schodišť. Koncepce výzdoby školy se ujala Zdeňka Tittlová, PaedDr. Dagmar Žáková a Mgr. Vladimíra Sechovcová. Vedoucí střediskové knihovny připravovala pro žáky velmi zajímavé besedy. Paní učitelky Mgr. V. Svobodová a Mgr. Z. Vodná vedly Divadelní klub, který pravidelně navštěvoval kulturní představení pražských divadel. Redakce školy sestavená z nejlepších žáků pravidelně publikovala v regionálním tisku. Vycházel měsíčně školní časopis Školák, žáci připravili programy pro Vánoční besídku, Školní muzikál, koncerty pro obyvatele Domovů důchodců, pro místní důchodce, pro MŠ. Pro veřejnost uspořádali Zpívání u betléma a pod vánočním stromem, připravili program k MDD, uspořádali školní soutěž ve stolním tenise, meziškolní soutěž ve fotbale. Velký ohlas měla i dramatická soutěž, soutěž Mladý Démosthenes (2x první místo v regionálním kole soutěže) závěrečná hudebně dramatická akademie, kterou organizovali žáci téměř sami. Ve škole účinkovali pozvaní umělci, v budově školy jsou vystavovány žákovské práce, knihy, výtvarná díla, atd.; - tělesná výchova o její rozvoj pečovali vyučující TV i vychovatelky ve školní družině. I když ve škole na 2. stupni není aprobovaný učitel tělesné výchovy, snažili se vyučující TV připravit žáky na sportovní soutěže, podíleli jsme se na organizování Memoriálu obětí fašizmu v přespolním běhu. Žáci 2. třídy a 3. tříd absolvovali plavecký výcvikový kurz ve Vlašimi. Škola organizovala turistický kroužek. Lyžařský kurz se uskutečnil v lednu 2011 v Herlíkovicích a zúčastnilo se ho 32 žáků. Žáci se zájmem o vodáctví se zúčastnili vodáckého kurzu. Každoročně se žáci zapojují do Dopravní soutěže. Ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Košetice se žáci připravovali na regionální soutěž ve stolním tenise a střelbě. - výchova právní a zdravotní pedagogičtí pracovníci dbali na dodržování Školního řádu, zabraňovali náznakům šikanování, nezaznamenali používání i šíření omamných látek v prostorách školy, bojovali proti tabakismu. Učitelé se průběžně seznamovali se zdravotním stavem žáků. Pitný režim byl zajišťován prodejem vitamínových nápojů, pracovnice školní jídelny vařily čaj, využíván byl nápojový automat, škola byla zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Děti se aktivně zúčastnily akce Zdravé zuby. Záznamy o úrazu byly ve školním roce vyplňovány ve dvou případech; - dopravní výchova na I. stupni byla součástí výuky, od počátku 2. pololetí pracoval dopravní kroužek a pod vedením paní učitelky Mgr. I. Blažkové se žáci připravovali na okresní kolo dopravní soutěže; - výchova jazyková od třídy byly kromě povinné a volitelné výuky nabízeny kroužky jazyků, byla rozvíjena komunikace v psané podobě se zahraničními partnery, využíván e-learning, v průběhu školního roku se zvláště vyučující angličtiny zapojili do e-twinningu a do soutěží. Do žákovské knihovny se postupně dokupuje knižní fond v anglickém jazyce. V rámci německého jazyka byl uspořádán poznávací zájezd do Drážďan a okolí organizovala Mgr. V. Sechovcová. Zúčastnilo se 43 žáků. Aj i Nj se zúčastňuje konverzačních soutěží žáků. Úkoly ročního plánu byly splněny, další náměty vyplývající z dílčí autoevaluace školy budou zapracovány do plánu nového. Přes veškerou snahu jsou stále situace, kde naše úsilí selhává, zejména mimo školní budovu, rezervy jsou i ve způsobech komunikace s rodiči. Agresivita žáků stále narůstá. Projevy šikany začínají přerůstat z počáteční fáze ostrakismu do vyšších stádií. Zatím se nám daří případy ve většině rozkrývat a následně s třídou i rodiči pracovat. 12

15 V průběhu roku byly zařazeny tři celoškolní projektové dny na téma Svatováclavská tradice, Branný den, Já a spolužáci. Ostatní projekty byly specifikovány pro konkrétní cílové skupiny a jsou uvedeny v ŠVP Čechtice a MPP. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodička SPJ vypracovala ve spolupráci s celým týmem pedagogů Minimální preventivní program, který byl realizován v průběhu celého roku celým sborem pedagogů. Zaměřila se na zdravý životní styl, školu bez drog, na prevenci proti šikaně, vhodné využití volného času, komunikaci mezi žáky a na zapojení rodičů do dění ve škole. Součástí bylo i budování vztahů a multikulturní výchova. Preventivně spolupracovala s o.p.s. Magdaléna. Tato organizace pro školu zajišťovala některé primární preventivní programy pro ročník. V 6. ročníku metodička zajišťovala prevenci jednak svými programy, jednak ve spolupráci s Českou poštou a Policií ČR. V 9. ročníku v rámci právního povědomí navštívili žáci Polici ČR a Okresní soud v Benešově. V rámci prevence SPJ pracovala výchovná komise, která monitorovala žáky, kteří se chovali nežádoucím způsobem. 13

16 MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: ŠKOLA (název, adresa):základní škola Čechtice, Na Lázni 335, Čechtice Kouření reálná zjištění Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) podezření 3 Alkohol reálná zjištění 0 podezření 0 měkké drogy reálná zjištění 0 (marihuana) podezření 3 tvrdé drogy reálná zjištění 0 (ostatní) podezření 0 Šikana Záškoláctví do 10 neoml. hodin 1 Konkrétní údaje za jednotlivé třídy nejsou uváděny nad 10 neoml. hodin 4 Kriminalita (činy jinak označované za trestné) vyloučení jednotlivce z kolektivu Celkem psychická šikana 10 fyzická šikana 6 lynčování 0 nepodložená podezření 0 násilné povahy 0 majetkové povahy 5 pod vlivem návykové látky 0 Týrání dítěte reálná zjištění 0 podezření 0 Zneužívání dítěte reálná zjištění 0 podezření 0 Zanedbávání dítěte reálná zjištění 0 podezření 5 Gamblerství reálná zjištění 0 Jiné podezření 0 reálná zjištění 0 podezření

17 Dělení žáků do skupin a nepovinné předměty Vzhledem k vyšším počtům žáků ve třídách bylo třeba v zájmu kvalitnější výuky provádět dělení hodin. Při výuce jazyků se žáci dělili do skupin nejvíce po 24 žácích, v 8. ročníku pak v rámci Peníze školám na skupiny po 9 a 8 žácích. V ročnících na 1. stupni nebyly třídy děleny, protože s dětmi s SPU a SPCH pracovala speciální pedagožka a k dispozici byli i další asistenti, kteří měli na starosti čtyři děti těžce zdravotně postižené. Ve čtvrtém ročníku docházelo k dělení žáků dle zájmu ve volitelných předmětech. Na druhém stupni v šesté třídě docházelo k dělení v hodinách výuky českého jazyka, přírodopisu, fyziky, pracovní výchovy, informačních a komunikačních technologií a tělesné výchovy. Žáci si mohli volit volitelné předměty a to: německý jazyk, rozvoj matematický dovedností, rozvoj jazykových dovedností, sportovní hry a společenskovědní seminář. V sedmé třídě byla dělena hodina pracovní výchovy práce s laboratorní technikou a pěstitelství a chovatelství, a hodiny TV. Jako volitelný předmět si žáci volili etiku, rozvoj matematických a jazykových dovedností, společenskovědní seminář, sportovní hry a německý jazyk tj. 2. cizí jazyk. Dále byla dělena matematika, český jazyk, ICT. V osmé třídě byly děleny hodiny povinného prvního cizího jazyka skupina angličtiny, dále tělesná výchova Volitelně byly zařazeny předměty němčina, dále konverzace v prvním cizím jazyce, rozvoj matematických dovedností, rozvoj jazykových dovedností, rétorika, přírodovědný seminář, zeměpisný seminář, tělesná výchova. V 9. třídě byla dělena tělesná výchova byla vyučována pro chlapce a dívky odděleně. Z volitelných předmětů byly vyučovány ICT, Mediální výchova, Konverzace v NJ, konverzace v AJ, druhý cizí jazyk německý jazyk. První cizí jazyk anglický a německý byly vyučovány ve 2 skupinách, dále takto byla vyučována i konverzace v 1. cizím jazyce. Dále rozvoj jazykových dovedností, rozvoj matematických dovedností, přírodovědný seminář a zeměpisný seminář. Z nepovinných předmětů bylo vyučováno ve čtyřech skupinách náboženství (průběžně 32 žáků l. 9. ročníku). Výuku zabezpečoval duchovní správce Římsko-katolické farnosti Čechtice a paní učitelka V. Šindelářová, která je studentkou PedF UK a získala pověření římskokatolické církve k vyučování náboženství. Informatika jako nepovinný předmět byl nabídnut žákům 5., a 8. ročníku. Projevili o ni zájem všichni žáci 5. tříd a 9 žáků 8. ročníku. Paní vychovatelka Anna Kubíková vyučovala na I. i II. stupni literárně dramatickou výchovu ve dvou skupinách. V kurzu nápravy vývojových poruch učení bylo zařazeno 12 žáků v jedné skupině, výuku zajišťovala paní učitelka Lenka Šindelářová. Tímto byly možnosti dělení a zařazení dalších nepovinných předmětů vyčerpány. Školní družina Ve školní družině bylo ve dvou odděleních zapsáno šedesát žáků převážně z nižších tříd. Pokud momentální naplněnost dovolovala, mohli jít do družiny i další žáci, kteří byli zapisováni do docházkového sešitu. Největší početní nápor žáků byl kolem poledne v této době zajišťovali dohled v přízemních prostorách školy vyučující. V rámci nadstandardní činnosti nabízela školní družina i výtvarný kroužek, dramatický kroužek. Školní družina se podílela i na plnění ozdravného plánu, environmentálního plánu a plánu SPJ, dále pracovala podle Celoročního plánu ŠD, jehož cíle naplnila. 15

18 Další aktivity školy Projekt Plavání: Plaveckého výcvikového kurzu se v letošním školním roce zúčastnili žáci druhých a třetích tříd v období od října 2010 do prosince 2010, dále od ledna 2011 do dubna Projekt Lyžařský výcvikový kurz: Uskutečnil se v Herlíkovicích v Krkonoších od do , se zúčastnilo 32 žáků 7. a 8. třídy. Výcvik se uskutečnil na sjezdových i běžeckých lyžích. Po personální stránce byl LVK zajištěn: jedním pracovníkem školy vedoucí instruktorka Mgr. Iva Blažková, a instruktory externími Mgr. Petrem Proschkem, Mgr. Ladislavem Navrátilem, Mgr. Oldřichem Šlamborou a zdravotnicí Annou Kubíkovou. S instruktory byly uzavřeny dohody o provedení práce. Všichni instruktoři absolvovali příslušný kurz pro instruktory, zdravotnice Anna Kubíková je zdravotní sestra. Náklady na ubytování a stravu si hradili žáci sami (cca Kč). Dopravu hradilo SRPDŠ při ZŠ. Během roku byly uspořádány další projekty. V měsíci září až červnu byl realizován projekt Multimediální prezentace a Plavání dále Svatováclavská tradice, v prosinci projekt Vánoce, Vánoce a veřejnost, v březnu projekt Velikonoce průřez předměty, Zdravé zuby, v květnu projekt Branný den, v červnu projekt 9. tříd Mediální prezentace, v prosinci a v červnu projekt My a veřejnost. Projekt Charita, Já a spolužáci, Finanční gramotnost, Ochrana přírody, Já a moje zdraví (EUDAP, 5 P), Kouzlo knížek byl celoroční, a další. Škola se v tomto roce zapojila i do mezinárodních projektů e-twinning. Zapojila se do dvou projektů. Další akce a projekty, které škola pořádala, jsou součástí přílohy č. 1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Během roku se škola pod vedením zkušených vyučujících jazyků PaedDr. D. Žákové a Mgr. M. Málkové zapojila do mezinárodního projektu etwinning. V rámci Comenius tyto dvě vyučující angličtiny absolvovaly jazykový kurz v Irsku. V oblasti přírodních věd škola pracovala pod vedním Mgr. Jana Čandy v projektu Globe. Škola je zapojena do projektu Zdravá škola. Ředitelka školy zpracovala žádost NIDV v rámci projektu Comenius Assistant, projekt byl přijat. V rámci projektu MŠMT se škola zapojila do projektu Peníze školám. V rámci rozvoje TV byl škole schválen grant z Fondu sportu a volného času. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Pedagogové, kteří vyučují přírodní vědy, se zapojili do projektu 5P, který organizuje Přírodovědecká fakulta UK. Tým pedagogů a nadále celý pedagogický sbor se zapojil do projektu Minimalizace šikany. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Základní škola předložila ve školním roce 2010/2011 celkem čtyři projekty. Projekty se týkaly sportu a volného času, práce s handicapovanými žáky, projekt Comenius Assiatant hostitelská instituce a projekt v rámci Peníze do škol. Z uvedených projektů byly započaty 3, projekt pro práci s handicapovanými dětmi dosud nebyl schválen. 16

19 Inspekční záznamy ČŠI Ve školním roce 2010/2011 byla provedena kontrola ČŠI veřejnosprávní kontrola čerpání a hospodaření s finančními prostředky ze SR. Nebyly zjištěny závady. Účast dalších kontrolních orgánů Ve školním roce 2010/2011 byla v naší škole provedena kontrola čerpání dotací zřizovatelem nebyly zjištěny závady, kontrola OSSZ nebyly zjištěny závady, kontrola čerpání grantů nebyly zjištěny závady. Dále proběhla kontrola Školní mléko nebyly zjištěny závady. Další státní kontrola byla provedena KHS Praha nebyly zjištěny závady. Dále proběhly metodické kontroly SPC Praha, a to 4x za tento rok, jednou metodická návštěva PPP Vlašim. Mimoškolní aktivity Kroužky (dopravní, pěvecký a instrumentální, pohybové hry, malé kopané, volejbalu, počítačové, dramatický, výtvarný, angličtiny, chemie, francouzského jazyka, vybíjené, přehazované, drátování ) pracovaly pod vedením pedagogů a jejich činnost lze hodnotit jako úspěšnou. Dalších tělovýchovných aktivit se mohli žáci zúčastňovat pod vedením členů sdružení TJ Sokol Čechtice nebo FC Křivsoudov ve všech případech byla využívána tělocvična ZŠ. V prostorách školy probíhala i výuka hry na hudební nástroje, která je zajištěna hudebním oborem ZUŠ Vlašim a ZUŠ Zruč nad Sázavou. Dále byl otevřen výtvarný, taneční a dramatický obor ZUŠ, které vedli externí učitelé. Standardizované testování Testování SCIO proběhlo ve 3., 5., 7., a 9. ročníku. U žáků 3. ročníku se jednalo o testování Stonožka český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk a klíčové kompetence. Nejlépe jsou žáci připraveni z matematiky, kde se škola řadí mezi nadprůměrné školy, tj. 80 % škol bylo horších než my. V předmětech český jazyk, anglický jazyk se řadíme mezi průměrné školy a v předmětu člověk a jeho svět (prvouka) k lepším průměrným školám, tj. 60 % škol je horších než naše škola. U žáků 5. ročníku se jednalo o testování Stonožka. Testovaly se obecné studijní předpoklady a pak český jazyk a matematika. Výsledky OSP odpovídají výsledkům v českém jazyce i matematice v českém jazyce se řadí žáci mezi průměrné, v matematice mezi slabší průměrné, tj. 60 % škol je lepších, než naše škola. U žáků v 7. ročníku byly testovány klíčové kompetence žáků. Testy potvrdily, že žáci naší školy se ve všech kompetencích komunikativních, sociálně personálních, k učení, k řešení problému, občanských i pracovních řadí k podprůměrným, tj. 70 % škol měla lepší výsledky. Žáci 9. ročníku byli testováni v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Žáci byli v českém jazyce nadprůměrní. Škola patří mezi 20 % nejúspěšnějších škol. V matematice se řadíme také mezi nadprůměrné školy, tj. škola patří mezi 30 % nejúspěšnějších škol. Testování OSP ukázalo, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a učitelé rozvíjejí schopnosti a možnosti žáků. 17

20 Žáci ročníku se zúčastnili projektu Eskalátor I, Eskalátor II, kde si mohli ověřit úroveň dovedností z anglického jazyka a úroveň čtenářské gramotnosti. Ve 2. pololetí se většina žáků výrazně zlepšila oproti 1. pololetí. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření jsou v přílohách číslo 4 a 5. Přílohy: č. 4) Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 č. 5) Vyúčtování provozních nákladů za rok 2010 Spolupráce školy se SRPDŠ, Sokolem a Městysem Čechtice V ZŠ Čechtice nepůsobí odborová organizace, ani organizace zaměstnanců. Zaměstnanci školy se pravidelně scházeli na provozních poradách jedenkrát za 14 dní. Zde projednávali aktuální provozní záležitosti a aktivně zasahovali do chodu a řízení školy svými podněty. Členové výboru SRPDŠ se scházeli vždy ve značném počtu a jejich aktivita směřovala zejména k finanční pomoci škole. Nejvíce peněz bylo získáno z příspěvků rodičů a úspěšného plesu. Příspěvky pak byly věnovány na úhradu dopravy žáků na soutěže, plavecké výcviky a LVK, byly uvolněny finanční prostředky na nákup učebních potřeb pro výuku výtvarné výchovy a praktických činností, na nákup materiálu pro výtvarné řešení chodeb a schodišť. SRPDŠ zabezpečovalo nákup tenisových stolů, podílelo se na nákupu učebních pomůcek, zakoupilo drobné odměny pro nejaktivnější žáky, zaplatilo nutné dovybavení učeben. Někteří rodiče pomáhali třídním učitelům při organizaci výletů a exkurzí, řada rodičů (členové TJ Sokol) zajišťuje mimoškolní sportovní činnost dětí. Rodiče žáků, kteří jsou ve Sdružení dobrovolných hasičů Čechtice, dlouhodobě pomáhají zajišťovat školní akce, zvláště Branné dny. Dále vedou školní děti v kroužku Mladých hasičů. Kromě plenární schůze se konaly dvě schůzky třídní a v prosinci a březnu dny otevřených dveří. Rodiče vycházejících žáků byli včas informováni výchovnou poradkyní PaedDr. Žákovou o možnostech dalšího studia či přípravy na povolání v učebních oborech. V květnu se uskutečnila schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Pro budoucí prvňáky byly uspořádány dny předškolní výchovy. Paní učitelka žáky zasvětila do provozu školy. Stále více narůstá počet žádostí rodičů o uvolňování žáků na rodinné rekreace během února, května a června. Celkem to bylo za školní rok 2010/ žádostí. Všem bylo vyhověno, protože splňovaly předem stanovená kritéria uvolnění žáka 1x za rok. Dále se zvyšuje počet neomluvených zameškaných hodin žáků hlavně ve vyšších ročnících, byla přijata nápravná opatření a zahájena spolupráce s dětskými lékaři a OSPOD. Spolupráci s těmito institucemi i rodiči lze hodnotit kladně. Městys Čechtice má ke škole vstřícný vztah a komunikace mezi oběma subjekty je na dobré úrovni. Jeden pracovník školy je členem rady. Podle možností jsou uvolňovány finanční prostředky na doplňování vybavení. Šatny byly přeměněny na individuální skříňkové. Ve školní budově je i Knihovna městyse Čechtice. Je patrné, že provoz školy je pro Městys Čechtice jednou z priorit. Škola byla po celý rok udržována ve vzorném technickém stavu. 18

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více