školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013 Vypracovali: Mgr. Jiří Slouka ředitel školy Mgr. Eva Prudková zástupce ředitele Schválila ŠR: 29. srpna 2013

2

3 Obsah výroční zprávy Strana Kapitola Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Učební plán školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace ped. pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Jmenný seznam všech pracovníků Údaje o přijímacím řízení a zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích 5.3 Práce s nadanými a talentovanými žáky Výsledky celostátních srovnávacích testů v 5.,7. a 9. ročníku Hodnocení programu k volbě povolání 5.6 Hodnocení environmentální výchovy 5.7 Hodnocení plnění cílů a výstupů ŠVP ZV 5.8 Úpravy RVP ZV změny v ŠVP ZV ZŠ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Samostudium 7.4 Studium cizích jazyků 7.5 Odborná školení na práci v nové jazykové učebně Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy 8.2 Kulturní a divadelní představení Přednášky a besedy 8.4 Exkurze 8.5 Účast žáků školy v soutěžích Zájmové kroužky na škole 8.7 Modernizace školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživ. učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 34 Příloha č. 1 - Výroční zpráva MŠ

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Adresa školy: Radostín nad Oslavou 136, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel školy Mgr. Jiří Slouka zástupce ředitele Mgr. Eva Prudková Kontakt: telefon: Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Radostín nad Oslavou Adresa zřizovatele: Radostín nad Oslavou 223, Kontakt: telefon: Součásti školy Mateřská škola kapacita: 55 Základní škola kapacita: 350 Školní družina kapacita: 60 Školní jídelna kapacita: Základní údaje o součástech školy: a) Mateřská škola Počet tříd: 2 Počet dětí: 55 Počet dětí na třídu: 27,5 Počet dětí na pedagoga: 14 1

5 b) Základní škola Třída Žáků Chlapců Dívek Učebna Třídní učitel I Mgr. Jitka Pelikánová II Mgr. Petra Svobodová III Mgr. Taťána Partlová IV Mgr. Jaroslava Slouková V Mgr. Pavla Urbánková I. stupeň VI Mgr. Josef Fabík VII. A Mgr. Jolana Smyčková VII. B RNDr. Eliška Klimecká VIII Mgr. Antonín Klusák IX Mgr. Věra Ochranová II. stupeň celkem: Statistika podle místa bydliště Místo bydliště počet % Kněževes 12 5 Krásněves 20 8 Nemšová 1 0 Netín 2 1 Ostrov nad Oslavou Pavlov Radostín nad Oslavou Zadní Zhořec 15 6 Zahradiště 5 2 Záseka 2 1 Znětínek Celkem: c) Školní družina Počet oddělení: 2 Počet žáků: 60 d) Školní jídelna ZŠ a MŠ Počet žáků:

6 1.5. Materiálně technické podmínky školy Umístění školy Celý školní areál leží na okraji obce v klidném a příjemném prostředí. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro tělesnou výchovu (blízkost fotbalového hřiště, asfaltového hřiště, tenisových kurtů, rybníka zimní sporty), pro environmentální výchovu a výuku přírodopisu, prvouky (školní pozemek, nedaleký lesík, louky, rybníky) i pro činnost školní družiny. Škola je tvořena třemi budovami hlavní budova, tělocvična, přístavba se školní jídelnou, které jsou navzájem propojeny spojovacím krčkem. V rekonstruovaném suterénu hlavní budovy je od 1. září 2010 umístěna mateřská škola Výhodou je i dostupnost autobusového spojení a blízkost autobusové zastávky. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Jsme plně organizovanou školou s 10 třídami 5 na I. stupni, 5 na II. stupni. K dispozici je 15 učeben, 9 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu, hudební a výtvarné výchovy, učebna angličtiny, matematiky, učebna výpočetní techniky, školní dílna. Cvičná kuchyň byla nově vybudována v rámci vestavby MŠ do ZŠ, v prostorách u školní jídelny je využívaná školní knihovna s čítárnou. Samostatný velký prostor má školní družina. Pro výuku pěstitelství slouží školní pozemek vzdálený asi 200 m od školy. V roce 2005 byla dána do provozu úplně nově zrekonstruovaná tělocvična, která je využívána nejen pro výuku tělesné výchovy a s ní souvisejících volitelných předmětů, ale i pro činnost zájmových kroužků školy i veřejnosti. Dobře vybavená je učebna výpočetní techniky s datovým projektorem a 20 PC, které jsou připojeny na internet, jehož mohou žáci využívat v poledních pauzách či volných hodinách. Dále jsou počítače umístěny ve všech učebnách, učitelům jsou k dispozici dva počítače s internetem ve sborovně a jeden v kabinetu 1. stupně. Pro výuku na I. stupni byly v rámci projektu EU OPVK pořízeny do dvou tříd interaktivní tabule a do dalších tří učeben dataprojektory s počítači. Na II. stupni jsou rovněž k dispozici 2 interaktivní tabule a v dalších pěti učebnách datové projektory s počítači. Všechny tyto učebny jsou připojeny na internet. Na I. a i na II. stupni slouží k výuce 2 plazmové televize. V tomto školním roce byla rovněž v rámci projektu EU OPVK vybudována nová jazyková učebna. Vybavení učeben a kabinetů pomůckami je na průměrné úrovni. Charakteristika žáků Asi 47% žáků tvoří děti z Radostína nad Oslavou, dále do školy dojíždějí děti z Kněževsi, Krásněvsi, Pavlova, Znětínka, Zadního Zhořce, Zahradišť, Záseky, Ostrova nad Oslavou a Netína. Ve škole se podle individuálních vzdělávacích plánů učí asi 4 % žáků se SPU. Všechny děti jsou české národnosti, jen jeden žák, který nastoupil do 9. ročníku je národnosti slovenské. 72 % žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 Poslední volby: Členové školské rady: MUDr. Vojtěch Klimecký, Ing. Jindřich Doležal, Aleš Kališ František Švoma, Mgr. Josef Fabík, Mgr. Antonín Klusák Kontakt: MUDr. Klimecký tel.:

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 79-01/-C/01 Základní škola I., II., III., IV., V., VI., VII.A, VII.B, VIII., IX. 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou č. j. 202/2007 Zařazené třídy I., II., III., IV.,V., VI., VII.A, VII.B, VIII., IX Učební plán školy Povinné předměty Předmět ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín n. O. č.j.202/2007 Ročník Předmět celkem Český jazyk , ,5 Cizí jazyk * Informatika Matematika Fyzika Chemie Přírodopis 2 1, ,5 Zeměpis ,5 6,5 Dějepis Občanská výchova Prvouka Přírodověda Vlastivěda Pracovní výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Osobnostní výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Mediální výchova 0,5 0,5 Ročník celkem , ,5 29 volitelné:

8 Volitelné předměty Ročník Předmět Cvičení z matematiky 1 1 Cvičení z čes. jazyka 1 1 Německý jazyk Anglická konverzace Informatika 1 1 Sportovní hry Technická praktika 1 1 Počet povinných hodin pro žáka 1 3* 3 3* * žákům byl nabídnut 2. cizí jazyk, ti co si ho nezvolili, mají 3 hodiny volitelných předmětů Nepovinné předměty Ročník Předmět Předmět celkem Náboženství Ročník celkem Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzických osob Úvazky Počet pracovníků celkem: 38 33,548 Počet učitelů ZŠ: 17 16,943 + dohody Počet vychovatelů ŠD: 3 1,361 Počet učitelek MŠ: 4 4 Počet provozních zaměstnanců ZŠ: 6 5,35 Počet provozních zaměstnanců MŠ: 1 1 Počet provozních zaměstnanců ŠJ: 5 4, Údaje o pedagogických pracovnících Ve školním roce 2012/2013 vyučovalo ve škole 17 pedagogických pracovníků různého věkového složení. Ve školní družině pracovaly 2 vychovatelky. Výuku náboženství zajišťují pan farář R.D.Mgr. Pavel Habrovec,Ing., Mgr. Anna Janů a Mgr. Marie Gregorová na dohodu o pracovní činnosti. Ve sboru je 25% mužů, všichni vyučující jsou kvalifikovaní. Je stanoven výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy, na škole pracují předmětové komise (tělovýchovná, přírodovědná a jazyková) a metodické sdružení. Na II. stupni vyučuje aprobovaná učitelka anglického jazyka. Průměrný věk učitelského sboru je 40,5 let. V mateřské škole pracují 4 učitelky, všechny jsou kvalifikované, průměrný věk je 49 let. 5

9 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace (vš vzdělání) % Aprobovanost ve výuce u kvalifikovaných uč. % Výuka na I. stupni stupeň 95 Výuka na II. stupni stupeň 49 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Jmenný seznam všech pracovníků a) pedagogičtí pracovníci ředitel školy: Mgr. Jiří Slouka zástupce ředitele: Mgr. Eva Prudková výchovný poradce a preventista soc.pat. jevů: PaedDr. Jaroslava Rybová třídní učitelé: Mgr. Jitka Pelikánová, Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Taťána Partlová, Mgr. Jaroslava Slouková, Mgr. Pavla Urbánková, Mgr. Josef Fabík, Mgr. Jolana Smyčková, RNDr. Eliška Klimecká, Mgr. Antonín Klusák, Mgr. Věra Ochranová, ostatní učitelé: Mgr. Marie Gregorová, Mgr. Marie Pokorná, Mgr. Anna Janů, Mgr. Jan Hladík vychovatelky školní družiny: Ivana Svobodová, Marie Černá, od Svobodová Kateřina vyučující náboženství: Mgr. Marie Gregorová, R.D.Mgr. Pavel Habrovec, Ing., Mgr. Anna Janů učitelky mateřské školy: Iva Zítková (vedoucí učitelka), Miluše Prokopová, Irena Kadlecová, Ivana Fabíková b) správní zaměstnanci hospodářka a mzdová účetní, finanční účetní ( společný úvazek 1,5): Marie Černá, Helena Michálková školník: Pavel Hladký uklízečky: Ludmila Drápelová, Marie Večeřová, Marie Karásková uklízečka mateřské školy: Věra Doležalová 6

10 c) pracovnice školní jídelny vedoucí školní jídelny: Marcela Pytlíková vedoucí kuchařka: Marie Coufalová kuchařky: Jana Hrubá, Věra Pešková, pomocná kuchařka Dana Hladká pomocná kuchařka ve výdejně MŠ: Dana Hladká 4. Údaje o přijímacím řízení a zápis k povinné školní docházce I letos byli opět na střední školy přijati všichni žáci. Ze školy odchází 28 žáků z 9. ročníku, na víceleté gymnázium nikdo neodchází. počet střední škola obor sídlo SŠ okres 2 SŠ technická mechanik elektrotechnik Žďár nad Sázavou ZR 2 SŠ technická obráběč kovů Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická elektrikář Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická strojní mechanik Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická technik model. zařízení Žďár nad Sázavou ZR 2 VOŠ a SPŠ TZB Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ technické lyceum Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ elektrotechnika Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ obchodu a služeb obch. akademie Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ obchodu a služeb kosmetické služby Žďár nad Sázavou ZR 1 SOŠ stavební zedník Jihlava JI 4 gymnázium Žďár nad Sázavou ZR 1 gymnázium Velké Meziříčí ZR 2 BiGy Žďár nad Sázavou ZR 2 SOŠ Nové Město, Bělisko opravář les. strojů Nové Město na M. ZR 2 SOŠ Nové Město, Bělisko logistika v dopravě Nové Město na M. ZR 1 SZŠ zdrav. asistent Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ řemesel a služeb opravář zem. strojů Velké Meziříčí ZR Zápis do I. třídy proběhl 7. února Bylo vydáno 27 rozhodnutí o přijetí (z toho 10 dětí po jednoletém odkladu školní docházky) a 6 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Do I. třídy by 2. září mělo usednout 27 prvňáčků. 7

11 5. Údaje o výsledcích žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I. pololetí Zameškané hodiny Výchovná opatření Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospělo Z toho vyznamenání Neprospěli celkem neomluvených průměr na žáka PTU PŘŠ DTU DŘŠ Szch I. 23 1, ,13 3 II. 27 1, ,62 3 III. 27 1, ,18 3 IV. 28 1, ,92 8 V. 27 1, , VI. 27 1, , VII. A 16 1, , VII. B 17 1, , VIII. 20 1, , IX. 28 1, , II. pololetí Zameškané hodiny Výchovná opatření Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospělo Z toho vyznamenání Neprospěli celkem neomluvených průměr na žáka PTU PŘŠ DTU DŘŠ Szch I. 23 1, ,48 1 II. 27 1, , III. 27 1, IV. 28 1, , V. 27 1, , VI. 27 1, , VII. A 16 1, , VII. B 17 1, , VIII. 19 1, , IX. 28 1, , PTU - pochvala třídního učitele PŘŠ - pochvala ředitele školy DTU - důtka třídního učitele DŘŠ - důtka ředitele školy Szch - snížená známka z chov. 8

12 Celkový přehled konec školního roku Prospělo s Počet žáků vyznamenáním Počet žáků s Neprospělo dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet oml. hodin na žáka Počet neoml. hod. 1. stupeň stupeň Celkem Počet žáků PTU PŘŠ DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o integrovaných žácích V tomto školním roce bylo na škole 32 dětí s vývojovou poruchou učení, z nichž 9 bylo integrovaných. Těmto žákům byla poskytována individuální péče a byli vyučováni podle individuálních učebních plánů. Hlavním koordinátorem práce s žáky s poruchami učení a chování je výchovná poradkyně PaedDr. Jaroslava Rybová, která spolupracuje se všemi vyučujícími, zvláště pak s učiteli českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Odbornou pomoc při práci s těmito dětmi také poskytuje Mgr. Marie Gregorová, absolventka speciální pedagogiky. Všichni učitelé se ve své práci řídí metodickými pokyny MŠMT pro hodnocení a klasifikaci žáků s vývojovými poruchami učení. Při práci s těmito žáky využívají odbornou literaturu, dyslektické čítanky, tabulky, pracovní sešity, počítačové programy a další vhodné pomůcky. Při výuce používají metody a formy práce doporučené pedagogickopsychologickou poradnou. Integrovaným žákům, kterým PPP ve Žďáře nad Sázavou doporučuje 1 hodinu individuální práce navíc, se příslušní vyučující pravidelně věnují. V letošním školním roce se takto pracovalo v 5 hodinách týdně, výuku zabezpečovaly Mgr. Eva Prudková, Mgr. Marie Pokorná, Mgr. Taťána Partlová a Mgr. Jolana Smyčková. 5.3 Práce s nadanými a talentovanými žáky Nadaní a talentovaní žáci jsou podporováni v rozvíjení svých aktivit zejména zadáváním specifických úkolů, zapojováním do samostatných rozsáhlejších prací a projektů, pověřováním vedením a řízením skupiny. Dále jsou zapojováni do soutěží a olympiád v rámci školy i mimo ní. Talentovaní žáci dosahují tradičně vynikajících výsledků v celostátních srovnávacích testech SCIO. Naše žákyně Martina Krejčová z 9. ročníku získala ocenění společností SCIO za nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testování obecných studijních předpokladů devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. 9

13 5.4 Výsledky celostátních srovnávacích testů SCIO v 5., 7. a 9. ročníku Výsledky testů SCIO v V. třídě - OSP (percentily) OSP V. ČR Výsledky testů SCIO v VII. A třídě (percentily) VII. A ČR ČJ M OSP 10

14 Výsledky testů SCIO v VII.B třídě (percentily) VII. B ČR ČJ M OSP Výsledky testů SCIO IX. třída (percentily) IX. ČR ČJ M OSP 11

15 5.5 Hodnocení programu k volbě povolání Většina témat plánu volby povolání byla zařazena do osnov předmětů občanská výchova a pracovní výchova. V těchto předmětech bylo vše probráno. Největší problémy dětem dělá akční plánování. Někteří žáci osmého ročníku ještě nemají rozhodnuto, které školy napíší na přihlášky (většina se potýká s problémem jak zúžit to, co si vybrali na pouhé dvě přihlášky). Každoroční návštěva osmého ročníku na úřadu práce proběhla podle plánu a samotnými dětmi byla kladně hodnocena. Poté navštívili Střední průmyslovou školu ve Žďáru nad Sázavou. Taktéž Festival vzdělávání, který navštěvujeme s devátým ročníkem, je každoroční akce, která je vesměs kladně hodnocena. Informace o vyplňování přihlášek byly poskytnuty rodičům na třídních schůzkách a dětem při předávání přihlášek. Díky tomu se letos vyskytlo minimum chyb ve vyplňování těchto tiskopisů. Většina žáků využila možnost podat více přihlášek. Všichni žáci devátého ročníku se umístili hned v prvním kole nejméně na jednu zvolenou školu. 5.6 Hodnocení environmentální výchovy Program environmentálního vzdělávání pro školní rok 2012/2013 se podařilo splnit. Okruhy ekologického vzdělávání jsou zařazeny jako průřezová témata ve všech ročnících převážně v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodopisu, pracovní výchovy a zeměpisu. Žáci v rámci exkurzí navštívili vybrané programy ekologického střediska Chaloupky Ostrůvek Velké Meziříčí, čistírnu odpadních vod v Radostíně nad Oslavou, vycházky v okolí obce 5.7 Hodnocení plnění cílů a výstupů ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou V letošním roce se všechny třídy vyučovaly podle ŠVP ZV ZŚ a MŠ Radostín nad Oslavou č. j. 202/2007. Očekávané výstupy RVP i dílčí výstupy ŠVP se daří plnit. Klíčové kompetence jsou úspěšně rozvíjeny. Zpětnou vazbou (celostátní srovnávací testy SCIO, besedy s našimi bývalými žáky, hospitační činnost, vlastní testy) si ověřujeme a potvrzujeme, že jsme školní vzdělávací program vypracovali dobře a práce podle něho je pro žáky přínosná. Závěrem školního roku učitelé zpracovávají hodnocení plnění ŠVP ve svém předmětu. Závěry vyplývající z jednotlivých hodnocení: 1. Učivo v jednotlivých předmětech bylo probráno, dílčí výstupy splněny. 2. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny. 3. Daří se začleňovat a plnit průřezová témata. 4. Přáním vyučujících je zvýšit dotaci pro tyto předměty: I. stupeň anglický jazyk možno upravit dotaci přírodovědě a vlastivědě v 5. ročníku a o tuto disponibilní hodinu posílit anglický jazyk v 5. ročníku. 5.8 Úpravy RVP ZV změny v ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou V lednu 2013 vydalo MŠMT informace o úpravách RVP pro ZV, podle kterých přepracováváme ŠVP ZV naší školy. Do RVP byla začleněna, dopracována nebo upravena tato témata: cizí jazyk a další cizí jazyk, finanční gramotnost, matematika, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální a rodinná výchova. Tyto úpravy jsme začlenili do 2. verze ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, podle které začneme učit od nového školního roku 2013/14. V této verzi jsou rovněž upraveny i učební plány. 12

16 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program naší školy je již dlouhodobě záležitostí celé školy a nejen preventisty sociálně patologických jevů. Proto se v něm objevují akce, které pozitivně ovlivňují klima ve škole, poskytují dětem dostatek kladných podnětů či jim napomáhají smysluplně trávit volný čas. Systém exkurzí rozložených na celý školní rok pokrývá velmi široké spektrum. Začíná se na prvním stupni poznáváním obce, děti se seznamují během celé školní docházky s ekologickými problémy (návštěva čističky odpadních vod, ekologického střediska ve Velkém Meziříčí, jaderné elektrárny v Dukovanech apod.), se zdravovědou (přednáška a praktické ukázky členy Záchranné služby Velkého Meziříčí). Všechny tyto akce mají za úkol nejen rozšířit základní učivo, ale také poskytnout žákům dostatek podnětů k dalšímu studiu a k budoucí volbě povolání. Na naší škole také pracuje poměrně velké množství kroužků. V nabídce jsou zastoupeny sportovní aktivity (sportovní hry, volejbal, taneční kroužek apod.), naukové kroužky (anglický jazyk) i umělecké (dramatický, výuka hry na hudební nástroje flétna, klavír apod.). Tento systém volnočasových aktivit umožňuje žákům mimo jiné také setkávání s kamarády a učí je, že televize a počítač nejsou jediné možnosti, jak se dobře pobavit a zažít něco zajímavého. V dnešní době, kdy rodiče většinou nemají mnoho volného času pro své děti, je to neocenitelný přínos pro formování osobností naší mládeže. Negativně můžeme hodnotit pouze to, že vzhledem k časové vytíženosti žáků druhého stupně došlo k poklesu množství kroužků na druhém stupni. 6. ročník je ve znamení adaptačního kurzu. Žáci se v hodinách v rámci osnov učí různým metodám práce, jako je diskuse, dramatická výchova apod. Vzhledem k tomu, že podle psychologů je 6. ročník jedním z posledních, kdy lze zvenčí (tedy učitelem) ovlivnit dění a vztahy v kolektivu, je řada aktivit zaměřena na posilování kladných vztahů a vzorců chování. Mnoho těchto problémů se ukázalo na kurzu, ale z časových důvodů nemohlo být zcela vyřešeno přímo na místě. Proto jsou v tomto ročníku zařazena témata Režim dne, Kamarádství, Důvěra a Pomoc druhým. Formy a metody se liší podle specifik třídy a jejích problémů. Hlavním koordinátorem je výchovný poradce (tedy já) ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními vyučujícími. 7. a 8. ročník se snaží žákům odpovědět na otázku Jací jsme. Jsou zde zařazena témata týkající se komunikace, sebepoznání a zvládání konfliktů. Hlavní blok v obou ročních je Komunikace. Také se zúčastnili akce úřadu práce, která je nasměrovala při volbě povolání. Exkurze na SPŠ Žďár nad Sázavou byla taktéž žáky hodnocena jako velmi přínosná. V 9. ročníku se společně snažíme nalézt řešení problému Čím budu. Volba povolání v podstatě zasahuje do obou posledních ročníků základní školy. Nejprve musí mít žáci aspoň trochu jasno v tom, jací jsou (sebepoznání), teprve pak na to může navázat zjišťování, čím chtějí být, co od své budoucnosti očekávají apod. V tomto rozhodování jim velmi výrazně pomáhá i řada akcí, které bychom mohli souhrnně nazvat exkurze. Také navštívili v říjnu Festival vzdělávání, což je pravidelná akce okresu Žďár nad Sázavou. Zde získali řadu doplňujících informací o zvolených středních školách. V tomto roce jsme využili služeb Ponorky ze Žďáru nad Sázavou, která u nás měla sérii přednášek pro děti druhého stupně. V devátém ročníku proběhly dva workshopy. První pod názvem Láska, sex a něžnosti se zabýval vztahy. Druhý pod názvem Něco končí, něco začíná se zabýval ukončením základního vzdělávání a přechodem na střední školy. V sedmém ročníku proběhly taktéž dva workshopy. První byl zaměřen na prevenci užívání návykových látek a druhý pod názvem Holky a kluci se zabýval vzájemným poznáváním a vztahy mezi pohlavími. 13

17 Adaptační kurz šesté třídy proběhl v září Kurz proběhl ve stanoveném termínu bez zádrhelů po stránce organizační i programové. Tým se sešel asi šestkrát. Úvodní schůzka proběhla v červenci. Vzhledem k tomu, že všichni členové týmu již mají zkušenosti z předcházejících akcí téhož typu, nebylo třeba provádět úvodní proškolení v zážitkové pedagogice a ihned jsme se už zabývali konkrétním programem akce. Tým jako celek pracoval velmi dobře. Během několika prvních hodin jsme najeli do svého pracovního tempa a sehráli jsme se. I ve chvílích, kdy nám už téměř docházely síly, jsme se dovedli navzájem podržet. Kurz proběhl v Jimramově. Obědy byly objednány v nedaleké základní škole, snídaně a večeře si musí účastníci připravovat sami. Materiál zapůjčila částečně škola, část byla pořízena z grantu MŠMT. Cílem kurzu bylo upevnit dobré vztahy v kolektivu (spolupráce a komunikace), zařadit žáky z Ostrova a pokusit se pomoci se zařazením těm žákům, kteří byli v současnosti na okraji kolektivu. Žáci se nenásilně učili spolupráci a komunikaci se všemi členy třídního kolektivu, tedy i s těmi, které nemají příliš v oblibě. Tomu sloužilo mimo jiné i to, že tyto aktivity prováděli v různě velkých skupinách (2, 3 až 27) a do nich byli zařazováni různými způsoby (losování, rozpočítání apod.), aby se zabránilo tomu, že by se tvořily pořád stejné skupiny. Jejich složení se tedy na každou aktivitu měnilo. Děvčata a chlapci měli možnost poznat své kamarády i ty ostatní v různých situacích odlišných od běžného školního života. Toto vede vždy v kolektivu k tomu, že i ti, kteří se ve škole nedokážou prosadit či zviditelnit, najdou něco kladného, v čem mohou být užiteční či úspěšní. Proto je zapotřebí volit co nejpestřejší program a nezaměřovat ho příliš jednostranně. Vzhledem k výše jmenovaným cílům bylo zapotřebí nejprve zmapovat klima třídy. Vycházeli jsme jednak z pozorování těch, kteří v této třídě učí, jednak z výsledků sociometrického dotazníku a několika dalších dotazníků, zaměřených na speciální otázky (např. ti, kteří se nejvíc nesnášejí apod.). V běžném školním životě sice lze postřehnout řadu takovýchto záležitostí, ale mnohé zůstávají pod povrchem nebo je sice cítím, ale nejsem schopna je přesně pojmenovat. Rozdělení na chlapce a dívky, které je v tomto věku poměrně časté, bylo zde dost výrazné. Podle výsledků sociometrického dotazníku se v této třídě nevyskytovaly třídní hvězdy. Samotné děti hodnotily adaptační kurz jako akci, která se jim velmi líbila, a všichni ocenili, že lépe poznali své spolužáky. Také třídní učitel ohodnotil akci jako přínosnou pro jeho další práci se třídou, protože se mu během kurzu podařilo navázat dobrý kontakt s dětmi. Objevilo se také několik drobných záležitostí ve vztazích mezi žáky, které se budou muset řešit v další práci se třídou během roku. Hodnocení zpracovala: PaedDr. Jaroslava Rybová 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Datum Cena Učitelé Standardy českého jazyka Ochranová Úprava ŠVP Prudková 14

18 Hry a nápady o přírodě Pelikánová Abeceda, práce s čítankou Gregorová Abeceda, práce s čítankou Slouková Abeceda, práce s čítankou Pelikánová Vyjmenovaná slova, slovní druhy Gregorová Vyjmenovaná slova, slovní druhy Svobodová P. Přednášky rodilých mluvčí NJ Klimecká Multimediální ročenka Klimecká Rozvoj čtenářské gramotnosti v AJ I Janů Rozvoj čtenářské gramotnosti v AJ II Janů 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Kateřina Svobodová 4. ročník dálkového studia učitelství 1. stupně na PF MU Brno b) Mgr. Marie Pokorná rozšiřující studium Český jazyk pro SŠ 7.3 Samostudium Ve vedlejších prázdninách čerpali učitelé samostudium, ve kterém studovali především materiály k moderním metodám a formám práce (škola pořizuje učitelům např. Kafomet, Rádce učitele, Moderní vyučování, Učitelské noviny), dále k zdokonalování práce s moderními informačními technologiemi, interaktivními tabulemi. O velikonočních prázdninách studium upraveného RVP ZV. Bylo vyčerpáno 92 % z možného počtu dnů samostudia pedagogických pracovníků. Zbývající dny nebylo možné dočerpat z důvodů přednostního čerpání dovolené. 7.4 Studium cizích jazyků Učitelé a pracovníci školy se dále zdokonalují studiem angličtiny v soukromých kurzech a formou samostudia. Dále využívají nabídek vzdělávacích center a absolvují nabízené semináře. 7.5 Odborná školení na práci v nově vybudované jazykové učebně práce s technologiemi a interaktivní tabulí v rámci projektu EU OPVK Učitelky anglického i německého jazyka absolvovaly na jaře proškolení na práci v nové jazykové učebně.. Na základě tohoto školení jsou všechny vybaveny znalostmi a dovednostmi pro moderní výuku cizího jazyka. 15

19 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy Aktivita a umístění žáků v různých soutěžích a olympiádách Adaptační kurz žáků VI. třídy Divadelní představení žáků 7. a 8. ročníku Robin Hood, kterou žáci sehráli pro školu i pro veřejnost v kulturním domě, dále pak ve Velkém Meziříčí Pokračování projektu Celé Česko čte dětem Mikulášský turnaj ve vybíjené pořádaný pro okolní školy Mikulášská nadílka Zdařilá Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost žáků I. i II. stupně Zapojení VII.A, B třídy do krajského projektu Ukliďme si Vysočinu, který zabezpečuje obecní úřad Radostín nad Oslavou Oslava Dne dětí plná soutěží a her spojená se zhlédnutím divadelního představení Dobrodružství veverky Zrzečky a Divadelní cestopis Plavecký výcvik 3. a 4. třídy Slavnost Slabikáře Pasování prvňáčků na čtenáře za účasti rodičů dětí z první třídy Spolupráce s obecním úřadem při pořádání slavnostních akcí, kde vystupují naši žáci (vítání občánků, loučení s MŠ, rozloučení se žáky 9. ročníku, vystoupení na Setkání důchodců,.) Dny otevřených dveří na škole Zabezpečení výuky hry na dechové hudební nástroje Školní vlastivědné výlety Dobré výsledky v celostátních srovnávacích testech Scio v 5. a 7. a 9. ročníku Akce školní družiny besedy se spisovateli, exkurze, výlety Průběžná realizace projektu Moderní škola v rámci EU peníze do škol, který přináší pro školu Kč, které jsou převážně použity na modernizaci vyučovacího procesu, letos byla vybudována moderní jazyková učebna, již dříve byly pořízeny 4 interaktivní tabule a 6 dataprojektorů s počítači připojenými na internet Využívání webových stránek školy: rodiči i žáky 8.2 Kulturní a divadelní představení I. MŠ Jezinky bezinky I. MŠ O veliké řepě I. MŠ Jak čertice Trucajda trucovala I. MŠ Veselá zima 4.4. I. MŠ Honza a drak I. MŠ Šípková Růženka II., III. Polárka Brno Dobrodružství piráta Kolíska IV., V. Polárka Brno Bořík a spol VI., VII.A,B Polárka Brno Merlin 7.2. VIII., IX. Polárka Brno Merlin I. st. ZŠ Dobrodružství veverky Zrzečky II. st. ZŠ Divadelní cestopis 16

20 8.3. Přednášky, koncerty a besedy 19., VIII. ZŠ Semináře první pomoci - ČČK 3.4. VIII. ZŠ Ukázka PP záchranné služby V. Meziříčí IV. ZŠ PP, prevence dětských úrazů VII. A ZŠ Ponorka: Láska, sex a něžnosti VII. B ZŠ Ponorka: Láska, sex a něžnosti IX. ZŠ Ponorka: Něco končí, něco začíná III. ZŠ Prevence dětských úrazů I. ZŠ Zábavný koncert - J. Fryč II. ZŠ Zábavný koncert - J. Fryč IX. ZŠ Přednáška MUDr. Bartošík, T. Řehák 8.4 Exkurze červen I. Radostín n. O. Vycházky - obec, instituce červen II. Radostín n. O. Vycházky - obec, instituce červen III. Radostín n. O. Čistička odpadních vod červen IV. Žďár n. S. náměstí, Tvrz, Muzeum knihy IV. Velké Meziříčí Ek.stř. - Než si ukrojím krajíc červen V. Žďár n. S. Zelená hora, Muzeum knihy červen VI. VII. Jihlava krajské město, podzemí, muzeum VIII. Žďár n. S. Úřad práce, SPŠ Žďár nad Sázavou VI. Jimramov Adaptační kurz IX. Žďár n. S. Festival vzdělávání + exkurze Žďas VI. V. Meziříčí Ek. stř.: Život v rybníce VII. A V. Meziříčí Ek. stř.: Lesní schovávanky VII. B V. Meziříčí Ek. stř.: Lesní schovávanky VIII. V. Meziříčí Ek. stř.: Najdi si svůj kámen 8.5 Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách A) Krajská kola soutěží Dopravní soutěž Hladík 2. místo z 8 družstev - I. kat. Lucie Kališová, Eva Kudláčková, Jaroslav Svoboda, Patrik Dvořák - 5.třída 2. místo z 8 družstev - II. kat. Ochranová Aneta, Krejčová Martina, Trčka Martin - 9. třída, Staněk Tomáš - 8. třída Všeználek Urbánková 2. místo: Kudláčková E., Poulová N., Ráliš V., Svoboda Ja třída Biologická ol. Klimecká 14. místo Aneta Ochranová IX. tř. Čtyřboj Partlová 1. místo Martina Krejčová IX. tř. 17

21 B) Okresní kola naukových soutěží a olympiád Jeřabinka Klimecká 2. místo z 8 družstev Koukal Vojtěch, Kamanová Kateřina - 8.tř., Krejčová Martina - 9.tř., Sýkora Jan - 7. tř. Odborné doved. Klusák 1. místo - Trčka Martin, Hladík Milan, Dvořák Luboš- 9. třída 9. místo - Kroupa Martin, Dohnal Miloš, Petr Jakub - 9. třída Matematická ol. Urbánková 5. místo ze 71 účastníků Petra Vaňková, 8. místo Eva Kudláčková 55. místo Dvořák Patrik Dějepisná ol. Hladík Váša Jan 9. třída místo ze 43 účastníků, Magdalena Fejtová 33. místo Český jazyk Ochranová Kališová Karolína 9. třída - 9. místo ze 41 účastníků, Poulová Monika místo Anglický jazyk Ochranová Špačková Kristýna - 8. místo z 21 účastníků / 9. třída / Chemie Slouka Krejčová Martina - 4. místo ze 17 účastníků, Aneta Ochranová místo / 9. třída / Zeměpis Hladík Poulová Veronika místo ze 22 účastníků, Koukal Vojtěch 18. místo Fyzika Klusák Martina Krejčová 9. místo z 27 účastníků Biologie Klimecká Ochranová Aneta - 4. místo ze 32 účastníků, Krejčová Martina 7. místo Biologie Klimecká Michálková Eva -11. místo ze 35 účastníků, Sýkora Jan místo Matematika Fabík Švomová Adéla / 6.třída /- 19. místo ze 26 účastníků, Poulová Veronika místo Dopravní soutěž Hladík 1. místo z 15 družstev Lucie Kališová, Eva Kudláčková, Jaroslav Svoboda, Patrik Dvořák - 5. třída 1. místo z 8 družstev Ochranová Aneta, Krejčová Martina, Trčka Martin - 9. třída, Staněk Tomáš - 8. třída Všeználek 1. místo Kudláčková E., Poulová N., Smetanová M., Svoboda Ja třída C) Okresní kola sportovních soutěží Přespolní běh Ambrožová Erika místo, Adéla Švomová 66. ze 75 účastníků / 6.třída/ Mikulecký Marek místo, Skryja Libor 26. místo z 90 účastníků / 7.třída/ Poul Jan - 54.místo, Bartoš Lukáš z 90 účastníků / 6.třída / Hladík Roman místo, Koukal Vojtěch 23. místo z 97 účastníků / 8.třída / Váša Jan místo z 97 účastníků / 9.třída / Čtyřboj Partlová Kališová Lucie - 4. místo; Vilišová Monika 5. místo; Kudláčková Eva - 9. místo / 36 účastníků / Dohnal Marek - 6. místo ; Vaněk Miroslav 12. místo / 24 účastníků / Ambrožová Erika - 8. místo / 20 účastníků / Koudela Tomáš - 3. místo; Láznička Ondřej - 9. místo; Poul Jan 12. místo / 14 účastníků / Krejčová Martina - 1. místo; Turková Tereza - 4. místo / 16 účastníků / Hladík Milan 1. místo; Dvořák Luboš 2. místo; Oulehla Radim 4. místo; Hladík Roman 5. místo Sobotka Libor 7. místo / 13 účastníků / Stolní tenis Slouka chlapci ml místo ze 7 družstev O. Láznička, D. Homola - 7. tř., O. Bradáč - 6. třída chlapci st.- 3. místo ze 7 družstev J.Váša, V. Váša, - 9.třída, T.Staněk, V.Parcl- 8.třída dívky - 2. místo ze 4 družstev - M.Kudláčková, M. Poulová, M. Krejčová Florbal Klusák 2. místo ze 6 družstev Homola D., Lacina P., Karásek O., Koudela T., Láznička O., Invald D třída Bradáč O., Poul J třída, Krča D., Pešek L., Poul J. - 7.tř., Smyčka J.- 8.tř. Florbal Fabík 2. místo ze 6. družstev Váša Jan, Váša Vít, Hladík Milan, Dvořák Luboš, Oulehla Radim, Trčka Martin, Kroupa Martin, Mach Vojtěch, Poul Václav, Sobotka Libor - 9. třída Staněk Tomáš, Staněk Petr, Hladík Roman, Parcl Václav, Rimeš Marek 18

22 Šplh učitelé TV Láznička Jakub / 2.třída / - 2.místo ze 6 účastníků Jurová Magdaléna / 2.třída / - 7.místo z 10 účastníků Stupková Alžběta / 3.třída / -3. místo z 8 účastníků Kališová Lucie / 5.třída / - 4. místo z 9 účastníků Trojboj Partlová 5. místo z 9 družstev - Pokorná Jitka, Kadlecová Adéla, Michálková Eva - 7. třída 7. místo z 9 družstev - Ambrožová Erika, Dvořáková Lenka, Melicharová Andrea - 6. třída 4. místo z 8 družstev - Ochranová Aneta, Špačková Kristýna, Parclová Hana - 9. třída 5. místo z 8 družstev - Švomová Markéta, Turková Tereza, Truhlářová Aneta -7. třída D) Obvodní - okrsková kola soutěží Šplh učitelé TV Láznička Jakub - 1. místo / 2. třída / Jurová Magdaléna - 1. místo / 2. třída / Stupková Alžběta -1 místo / 3. třída / Kališová Lucie - 2. místo - / 5. třída / Štegner P. 3. třída, Vilišová J.- 4. třída, Čapka J. J.- 4. třída, Dohnal M.- 5. třída Recitace V. Meziříčí uč. ČJ Jakub Láznička - 2. třída, Alžběta Sýkorová - 3. třída, Eva Kudláčková - 5. třída, Adéla Švomová, Veronika Poulová 6. tř., Petr Staněk 8. tř., Vladimír Zapletal 9. tř. postupují: Eva Kudláčková, Vladimír Zapletal Železný mužíček 1. místo ze 6 družstev Hladík Milan, Krejčová Martina, Neumannová Iveta - 9. tř., Hladík Roman, Rimeš Marek - 8. tř. 3. místo ze 7 družstev Koudela Tomáš, Láznička Ondřej, Skryja Libor, Pokorná Jitka - 7.tř., Ambrožová Erika - 6.tř. 2. místo z 10 družstev Vaněk Miroslav, Ochrana Filip, Dohnal Marek, Kališová Lucie, Kudláčková Eva - 5. třída Nejlepší jednotlivci v jedn. kat.: 1. M. Hladík (IX.), 1. L. Kališová (V.), 2. M. Krejčová (IX.) Všeználek 1. místo Kudláčková E., Poulová N., Ráliš V., Svoboda Ja třída Florbal Klusák 3. místo z 9 družstev, 7. třída: Homola Daniel, Lacina Pavel,Karásek Ondřej, Koudela Tomáš, Láznička Ondřej, Invald Daniel, Krča David, Pešek Luboš, Poul Josef, 6.tř.:Bradáč Ondřej, Poul Jan, 8.tř.: Smyčka J. E) Školní kola soutěží Recitace I. stupeń Fabík Jan, Hladká Eva, Novotná Božena, Inwaldová Zuzana-1. třída Láznička Jakub, Poulová Vendula, Šimon Poul,- 2. třída Sýkorová Alžběta, Dohnalová Kristýna, Stupková Alžběta -3.třída Staňková Jitka, Klusáková Olga, Váša Marek, Cejnek Vojtěch, Judová Kristýna - 4. třída Smyčka Petr, Svoboda Jiří, Kališová Lucie, Novotná Jana, Loubová Vendula, Ochrana Filip, Kudláčková Eva -5. třída ml. kategorie : 1. místo - J. Láznička, 2. místo Š. Poul, 3. místo - A. Sýkorová st. kategorie: 1. místo - V. Loubová, 2. místo E. Kudláčková, 3. místo P. Smyčka Ambrožová Erika, Poulová Veronika, Vilišová Monika, Švomová Adéla, Klusáková Recitace II. stupeň Eliška, Krejčová Tereza, Bartoš Lukáš - 6. třída, 7. třída: Holoubek Vladimír, Špaček Jan, Skryja Libor, Míchal Zdeněk, Kadlecová Adéla, Kovtunová Eva ml. kategorie.1.místo A. Švomová, 2. místo V. Poulová, 3. místo E. Ambrožová Staněk Petr, Staněk Tomáš, Hladík Roman, Švomová Markéta - 8. třída Hladík Milan, Kališová Karolína, Krejčová Martina, Zapletal Vladimír st. kategorie 1. místo P. Staňek, 2. Místo Vl. Zapletal, 3. místo M. Hladík Matematický I. - IX. tř. I. kat: 1. Inwaldová Magdalena, 2. Ráliš Vít, 3. Dvořáková Sára klokan II. kat.: 1. Kudláčková Eva, 2. Poulová Natálie, 3. Fabíková Monika III. kat.: 1. Michálková Eva, 2. Klusáková Eliška, 3. Švomová Adéla, Homola Daniel IV. kat.: 1. Váša Jan, 2. Krejčová Martina, 3. Trčka Martin 19

23 8.6 Zájmové kroužky na škole Název Vyučující Třída Poč.ž. Anglický Kateřina Svobodová II. 27 Anglický Kateřina Svobodová I. 14 Taneční Zd. Prokopová I. - IX. 32 Psaní všemi deseti Mgr. Gregorová VII. 20 Příprava na přij.zk M Mgr. Fabík IX. 14 Příprava na přij.zk Čj Mgr. Ochranová IX. 9 Volejbal PaedDr. Rybová II. st. 20 Keramický kroužek Mgr. Slouková I. - VI. 15 Keramický kroužek Mgr. Urbánková I. - VI. 14 Italština Mgr. Janů II. st. 11 Rybářský kroužek Mgr. Veselý I., II. st Modernizace školy Vybudování nové moderní jazykové učebny s nákladem cca Kč v rámci projektu EU OPVK Obnova fondu učebnic, pomůcek Neustálé zkulturňování prostředí chodeb a tříd výtvarnými pracemi žáků Malování některých tříd, chodeb, následný generální úklid všech prostor Krajské kolo dopravní soutěže 2. místo obě kategorie 20

24 Slavnost Slabikáře aneb pasování prvňáčků na čtenáře 21

25 Mikulášský turnaj ve vybíjené Mikulášská nadílka 22

26 Slavnostní rozloučení s deváťáky 23

27 Nová jazyková učebna Práce v počítačové učebně 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce nebyla provedena na naší škole inspekční činnost. Spolupráce s Českou školní inspekcí probíhala pouze při realizaci 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol. Výsledky této zkoušky dopadly pro naši školu dobře, naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků v českém jazyce a matematice, průměrných výsledků v jazyce anglickém. 24

28 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 68,40% Matematika, 5. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 55,56% 44,44% po rozvětvení: (15) (12) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 25

29 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 75,56% Český jazyk, 5. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 44,44% 55,56% po rozvětvení: (12) (15) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 26

30 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 82,52% Anglický jazyk, 5. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 29,63% 70,37% po rozvětvení: (8) (19) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 27

31 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 58,64% Matematika, 9. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 81,48% 18,52% po rozvětvení: (22) (5) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 28

32 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 75,56% Český jazyk, 9. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 37,04% 62,96% po rozvětvení: (10) (17) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 29

33 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 58,67% Anglický jazyk, 9. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 74,07% 25,93% po rozvětvení: (20) (7) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 30

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více