školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013 Vypracovali: Mgr. Jiří Slouka ředitel školy Mgr. Eva Prudková zástupce ředitele Schválila ŠR: 29. srpna 2013

2

3 Obsah výroční zprávy Strana Kapitola Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Učební plán školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace ped. pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Jmenný seznam všech pracovníků Údaje o přijímacím řízení a zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích 5.3 Práce s nadanými a talentovanými žáky Výsledky celostátních srovnávacích testů v 5.,7. a 9. ročníku Hodnocení programu k volbě povolání 5.6 Hodnocení environmentální výchovy 5.7 Hodnocení plnění cílů a výstupů ŠVP ZV 5.8 Úpravy RVP ZV změny v ŠVP ZV ZŠ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Samostudium 7.4 Studium cizích jazyků 7.5 Odborná školení na práci v nové jazykové učebně Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy 8.2 Kulturní a divadelní představení Přednášky a besedy 8.4 Exkurze 8.5 Účast žáků školy v soutěžích Zájmové kroužky na škole 8.7 Modernizace školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživ. učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 34 Příloha č. 1 - Výroční zpráva MŠ

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Adresa školy: Radostín nad Oslavou 136, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel školy Mgr. Jiří Slouka zástupce ředitele Mgr. Eva Prudková Kontakt: telefon: Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Radostín nad Oslavou Adresa zřizovatele: Radostín nad Oslavou 223, Kontakt: telefon: Součásti školy Mateřská škola kapacita: 55 Základní škola kapacita: 350 Školní družina kapacita: 60 Školní jídelna kapacita: Základní údaje o součástech školy: a) Mateřská škola Počet tříd: 2 Počet dětí: 55 Počet dětí na třídu: 27,5 Počet dětí na pedagoga: 14 1

5 b) Základní škola Třída Žáků Chlapců Dívek Učebna Třídní učitel I Mgr. Jitka Pelikánová II Mgr. Petra Svobodová III Mgr. Taťána Partlová IV Mgr. Jaroslava Slouková V Mgr. Pavla Urbánková I. stupeň VI Mgr. Josef Fabík VII. A Mgr. Jolana Smyčková VII. B RNDr. Eliška Klimecká VIII Mgr. Antonín Klusák IX Mgr. Věra Ochranová II. stupeň celkem: Statistika podle místa bydliště Místo bydliště počet % Kněževes 12 5 Krásněves 20 8 Nemšová 1 0 Netín 2 1 Ostrov nad Oslavou Pavlov Radostín nad Oslavou Zadní Zhořec 15 6 Zahradiště 5 2 Záseka 2 1 Znětínek Celkem: c) Školní družina Počet oddělení: 2 Počet žáků: 60 d) Školní jídelna ZŠ a MŠ Počet žáků:

6 1.5. Materiálně technické podmínky školy Umístění školy Celý školní areál leží na okraji obce v klidném a příjemném prostředí. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro tělesnou výchovu (blízkost fotbalového hřiště, asfaltového hřiště, tenisových kurtů, rybníka zimní sporty), pro environmentální výchovu a výuku přírodopisu, prvouky (školní pozemek, nedaleký lesík, louky, rybníky) i pro činnost školní družiny. Škola je tvořena třemi budovami hlavní budova, tělocvična, přístavba se školní jídelnou, které jsou navzájem propojeny spojovacím krčkem. V rekonstruovaném suterénu hlavní budovy je od 1. září 2010 umístěna mateřská škola Výhodou je i dostupnost autobusového spojení a blízkost autobusové zastávky. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Jsme plně organizovanou školou s 10 třídami 5 na I. stupni, 5 na II. stupni. K dispozici je 15 učeben, 9 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu, hudební a výtvarné výchovy, učebna angličtiny, matematiky, učebna výpočetní techniky, školní dílna. Cvičná kuchyň byla nově vybudována v rámci vestavby MŠ do ZŠ, v prostorách u školní jídelny je využívaná školní knihovna s čítárnou. Samostatný velký prostor má školní družina. Pro výuku pěstitelství slouží školní pozemek vzdálený asi 200 m od školy. V roce 2005 byla dána do provozu úplně nově zrekonstruovaná tělocvična, která je využívána nejen pro výuku tělesné výchovy a s ní souvisejících volitelných předmětů, ale i pro činnost zájmových kroužků školy i veřejnosti. Dobře vybavená je učebna výpočetní techniky s datovým projektorem a 20 PC, které jsou připojeny na internet, jehož mohou žáci využívat v poledních pauzách či volných hodinách. Dále jsou počítače umístěny ve všech učebnách, učitelům jsou k dispozici dva počítače s internetem ve sborovně a jeden v kabinetu 1. stupně. Pro výuku na I. stupni byly v rámci projektu EU OPVK pořízeny do dvou tříd interaktivní tabule a do dalších tří učeben dataprojektory s počítači. Na II. stupni jsou rovněž k dispozici 2 interaktivní tabule a v dalších pěti učebnách datové projektory s počítači. Všechny tyto učebny jsou připojeny na internet. Na I. a i na II. stupni slouží k výuce 2 plazmové televize. V tomto školním roce byla rovněž v rámci projektu EU OPVK vybudována nová jazyková učebna. Vybavení učeben a kabinetů pomůckami je na průměrné úrovni. Charakteristika žáků Asi 47% žáků tvoří děti z Radostína nad Oslavou, dále do školy dojíždějí děti z Kněževsi, Krásněvsi, Pavlova, Znětínka, Zadního Zhořce, Zahradišť, Záseky, Ostrova nad Oslavou a Netína. Ve škole se podle individuálních vzdělávacích plánů učí asi 4 % žáků se SPU. Všechny děti jsou české národnosti, jen jeden žák, který nastoupil do 9. ročníku je národnosti slovenské. 72 % žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 Poslední volby: Členové školské rady: MUDr. Vojtěch Klimecký, Ing. Jindřich Doležal, Aleš Kališ František Švoma, Mgr. Josef Fabík, Mgr. Antonín Klusák Kontakt: MUDr. Klimecký tel.:

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 79-01/-C/01 Základní škola I., II., III., IV., V., VI., VII.A, VII.B, VIII., IX. 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou č. j. 202/2007 Zařazené třídy I., II., III., IV.,V., VI., VII.A, VII.B, VIII., IX Učební plán školy Povinné předměty Předmět ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín n. O. č.j.202/2007 Ročník Předmět celkem Český jazyk , ,5 Cizí jazyk * Informatika Matematika Fyzika Chemie Přírodopis 2 1, ,5 Zeměpis ,5 6,5 Dějepis Občanská výchova Prvouka Přírodověda Vlastivěda Pracovní výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Osobnostní výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Mediální výchova 0,5 0,5 Ročník celkem , ,5 29 volitelné:

8 Volitelné předměty Ročník Předmět Cvičení z matematiky 1 1 Cvičení z čes. jazyka 1 1 Německý jazyk Anglická konverzace Informatika 1 1 Sportovní hry Technická praktika 1 1 Počet povinných hodin pro žáka 1 3* 3 3* * žákům byl nabídnut 2. cizí jazyk, ti co si ho nezvolili, mají 3 hodiny volitelných předmětů Nepovinné předměty Ročník Předmět Předmět celkem Náboženství Ročník celkem Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzických osob Úvazky Počet pracovníků celkem: 38 33,548 Počet učitelů ZŠ: 17 16,943 + dohody Počet vychovatelů ŠD: 3 1,361 Počet učitelek MŠ: 4 4 Počet provozních zaměstnanců ZŠ: 6 5,35 Počet provozních zaměstnanců MŠ: 1 1 Počet provozních zaměstnanců ŠJ: 5 4, Údaje o pedagogických pracovnících Ve školním roce 2012/2013 vyučovalo ve škole 17 pedagogických pracovníků různého věkového složení. Ve školní družině pracovaly 2 vychovatelky. Výuku náboženství zajišťují pan farář R.D.Mgr. Pavel Habrovec,Ing., Mgr. Anna Janů a Mgr. Marie Gregorová na dohodu o pracovní činnosti. Ve sboru je 25% mužů, všichni vyučující jsou kvalifikovaní. Je stanoven výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy, na škole pracují předmětové komise (tělovýchovná, přírodovědná a jazyková) a metodické sdružení. Na II. stupni vyučuje aprobovaná učitelka anglického jazyka. Průměrný věk učitelského sboru je 40,5 let. V mateřské škole pracují 4 učitelky, všechny jsou kvalifikované, průměrný věk je 49 let. 5

9 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace (vš vzdělání) % Aprobovanost ve výuce u kvalifikovaných uč. % Výuka na I. stupni stupeň 95 Výuka na II. stupni stupeň 49 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Jmenný seznam všech pracovníků a) pedagogičtí pracovníci ředitel školy: Mgr. Jiří Slouka zástupce ředitele: Mgr. Eva Prudková výchovný poradce a preventista soc.pat. jevů: PaedDr. Jaroslava Rybová třídní učitelé: Mgr. Jitka Pelikánová, Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Taťána Partlová, Mgr. Jaroslava Slouková, Mgr. Pavla Urbánková, Mgr. Josef Fabík, Mgr. Jolana Smyčková, RNDr. Eliška Klimecká, Mgr. Antonín Klusák, Mgr. Věra Ochranová, ostatní učitelé: Mgr. Marie Gregorová, Mgr. Marie Pokorná, Mgr. Anna Janů, Mgr. Jan Hladík vychovatelky školní družiny: Ivana Svobodová, Marie Černá, od Svobodová Kateřina vyučující náboženství: Mgr. Marie Gregorová, R.D.Mgr. Pavel Habrovec, Ing., Mgr. Anna Janů učitelky mateřské školy: Iva Zítková (vedoucí učitelka), Miluše Prokopová, Irena Kadlecová, Ivana Fabíková b) správní zaměstnanci hospodářka a mzdová účetní, finanční účetní ( společný úvazek 1,5): Marie Černá, Helena Michálková školník: Pavel Hladký uklízečky: Ludmila Drápelová, Marie Večeřová, Marie Karásková uklízečka mateřské školy: Věra Doležalová 6

10 c) pracovnice školní jídelny vedoucí školní jídelny: Marcela Pytlíková vedoucí kuchařka: Marie Coufalová kuchařky: Jana Hrubá, Věra Pešková, pomocná kuchařka Dana Hladká pomocná kuchařka ve výdejně MŠ: Dana Hladká 4. Údaje o přijímacím řízení a zápis k povinné školní docházce I letos byli opět na střední školy přijati všichni žáci. Ze školy odchází 28 žáků z 9. ročníku, na víceleté gymnázium nikdo neodchází. počet střední škola obor sídlo SŠ okres 2 SŠ technická mechanik elektrotechnik Žďár nad Sázavou ZR 2 SŠ technická obráběč kovů Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická elektrikář Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická strojní mechanik Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická technik model. zařízení Žďár nad Sázavou ZR 2 VOŠ a SPŠ TZB Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ technické lyceum Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ elektrotechnika Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ obchodu a služeb obch. akademie Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ obchodu a služeb kosmetické služby Žďár nad Sázavou ZR 1 SOŠ stavební zedník Jihlava JI 4 gymnázium Žďár nad Sázavou ZR 1 gymnázium Velké Meziříčí ZR 2 BiGy Žďár nad Sázavou ZR 2 SOŠ Nové Město, Bělisko opravář les. strojů Nové Město na M. ZR 2 SOŠ Nové Město, Bělisko logistika v dopravě Nové Město na M. ZR 1 SZŠ zdrav. asistent Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ řemesel a služeb opravář zem. strojů Velké Meziříčí ZR Zápis do I. třídy proběhl 7. února Bylo vydáno 27 rozhodnutí o přijetí (z toho 10 dětí po jednoletém odkladu školní docházky) a 6 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Do I. třídy by 2. září mělo usednout 27 prvňáčků. 7

11 5. Údaje o výsledcích žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I. pololetí Zameškané hodiny Výchovná opatření Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospělo Z toho vyznamenání Neprospěli celkem neomluvených průměr na žáka PTU PŘŠ DTU DŘŠ Szch I. 23 1, ,13 3 II. 27 1, ,62 3 III. 27 1, ,18 3 IV. 28 1, ,92 8 V. 27 1, , VI. 27 1, , VII. A 16 1, , VII. B 17 1, , VIII. 20 1, , IX. 28 1, , II. pololetí Zameškané hodiny Výchovná opatření Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospělo Z toho vyznamenání Neprospěli celkem neomluvených průměr na žáka PTU PŘŠ DTU DŘŠ Szch I. 23 1, ,48 1 II. 27 1, , III. 27 1, IV. 28 1, , V. 27 1, , VI. 27 1, , VII. A 16 1, , VII. B 17 1, , VIII. 19 1, , IX. 28 1, , PTU - pochvala třídního učitele PŘŠ - pochvala ředitele školy DTU - důtka třídního učitele DŘŠ - důtka ředitele školy Szch - snížená známka z chov. 8

12 Celkový přehled konec školního roku Prospělo s Počet žáků vyznamenáním Počet žáků s Neprospělo dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet oml. hodin na žáka Počet neoml. hod. 1. stupeň stupeň Celkem Počet žáků PTU PŘŠ DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o integrovaných žácích V tomto školním roce bylo na škole 32 dětí s vývojovou poruchou učení, z nichž 9 bylo integrovaných. Těmto žákům byla poskytována individuální péče a byli vyučováni podle individuálních učebních plánů. Hlavním koordinátorem práce s žáky s poruchami učení a chování je výchovná poradkyně PaedDr. Jaroslava Rybová, která spolupracuje se všemi vyučujícími, zvláště pak s učiteli českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Odbornou pomoc při práci s těmito dětmi také poskytuje Mgr. Marie Gregorová, absolventka speciální pedagogiky. Všichni učitelé se ve své práci řídí metodickými pokyny MŠMT pro hodnocení a klasifikaci žáků s vývojovými poruchami učení. Při práci s těmito žáky využívají odbornou literaturu, dyslektické čítanky, tabulky, pracovní sešity, počítačové programy a další vhodné pomůcky. Při výuce používají metody a formy práce doporučené pedagogickopsychologickou poradnou. Integrovaným žákům, kterým PPP ve Žďáře nad Sázavou doporučuje 1 hodinu individuální práce navíc, se příslušní vyučující pravidelně věnují. V letošním školním roce se takto pracovalo v 5 hodinách týdně, výuku zabezpečovaly Mgr. Eva Prudková, Mgr. Marie Pokorná, Mgr. Taťána Partlová a Mgr. Jolana Smyčková. 5.3 Práce s nadanými a talentovanými žáky Nadaní a talentovaní žáci jsou podporováni v rozvíjení svých aktivit zejména zadáváním specifických úkolů, zapojováním do samostatných rozsáhlejších prací a projektů, pověřováním vedením a řízením skupiny. Dále jsou zapojováni do soutěží a olympiád v rámci školy i mimo ní. Talentovaní žáci dosahují tradičně vynikajících výsledků v celostátních srovnávacích testech SCIO. Naše žákyně Martina Krejčová z 9. ročníku získala ocenění společností SCIO za nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testování obecných studijních předpokladů devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. 9

13 5.4 Výsledky celostátních srovnávacích testů SCIO v 5., 7. a 9. ročníku Výsledky testů SCIO v V. třídě - OSP (percentily) OSP V. ČR Výsledky testů SCIO v VII. A třídě (percentily) VII. A ČR ČJ M OSP 10

14 Výsledky testů SCIO v VII.B třídě (percentily) VII. B ČR ČJ M OSP Výsledky testů SCIO IX. třída (percentily) IX. ČR ČJ M OSP 11

15 5.5 Hodnocení programu k volbě povolání Většina témat plánu volby povolání byla zařazena do osnov předmětů občanská výchova a pracovní výchova. V těchto předmětech bylo vše probráno. Největší problémy dětem dělá akční plánování. Někteří žáci osmého ročníku ještě nemají rozhodnuto, které školy napíší na přihlášky (většina se potýká s problémem jak zúžit to, co si vybrali na pouhé dvě přihlášky). Každoroční návštěva osmého ročníku na úřadu práce proběhla podle plánu a samotnými dětmi byla kladně hodnocena. Poté navštívili Střední průmyslovou školu ve Žďáru nad Sázavou. Taktéž Festival vzdělávání, který navštěvujeme s devátým ročníkem, je každoroční akce, která je vesměs kladně hodnocena. Informace o vyplňování přihlášek byly poskytnuty rodičům na třídních schůzkách a dětem při předávání přihlášek. Díky tomu se letos vyskytlo minimum chyb ve vyplňování těchto tiskopisů. Většina žáků využila možnost podat více přihlášek. Všichni žáci devátého ročníku se umístili hned v prvním kole nejméně na jednu zvolenou školu. 5.6 Hodnocení environmentální výchovy Program environmentálního vzdělávání pro školní rok 2012/2013 se podařilo splnit. Okruhy ekologického vzdělávání jsou zařazeny jako průřezová témata ve všech ročnících převážně v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodopisu, pracovní výchovy a zeměpisu. Žáci v rámci exkurzí navštívili vybrané programy ekologického střediska Chaloupky Ostrůvek Velké Meziříčí, čistírnu odpadních vod v Radostíně nad Oslavou, vycházky v okolí obce 5.7 Hodnocení plnění cílů a výstupů ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou V letošním roce se všechny třídy vyučovaly podle ŠVP ZV ZŚ a MŠ Radostín nad Oslavou č. j. 202/2007. Očekávané výstupy RVP i dílčí výstupy ŠVP se daří plnit. Klíčové kompetence jsou úspěšně rozvíjeny. Zpětnou vazbou (celostátní srovnávací testy SCIO, besedy s našimi bývalými žáky, hospitační činnost, vlastní testy) si ověřujeme a potvrzujeme, že jsme školní vzdělávací program vypracovali dobře a práce podle něho je pro žáky přínosná. Závěrem školního roku učitelé zpracovávají hodnocení plnění ŠVP ve svém předmětu. Závěry vyplývající z jednotlivých hodnocení: 1. Učivo v jednotlivých předmětech bylo probráno, dílčí výstupy splněny. 2. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny. 3. Daří se začleňovat a plnit průřezová témata. 4. Přáním vyučujících je zvýšit dotaci pro tyto předměty: I. stupeň anglický jazyk možno upravit dotaci přírodovědě a vlastivědě v 5. ročníku a o tuto disponibilní hodinu posílit anglický jazyk v 5. ročníku. 5.8 Úpravy RVP ZV změny v ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou V lednu 2013 vydalo MŠMT informace o úpravách RVP pro ZV, podle kterých přepracováváme ŠVP ZV naší školy. Do RVP byla začleněna, dopracována nebo upravena tato témata: cizí jazyk a další cizí jazyk, finanční gramotnost, matematika, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální a rodinná výchova. Tyto úpravy jsme začlenili do 2. verze ŠVP ZV ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, podle které začneme učit od nového školního roku 2013/14. V této verzi jsou rovněž upraveny i učební plány. 12

16 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program naší školy je již dlouhodobě záležitostí celé školy a nejen preventisty sociálně patologických jevů. Proto se v něm objevují akce, které pozitivně ovlivňují klima ve škole, poskytují dětem dostatek kladných podnětů či jim napomáhají smysluplně trávit volný čas. Systém exkurzí rozložených na celý školní rok pokrývá velmi široké spektrum. Začíná se na prvním stupni poznáváním obce, děti se seznamují během celé školní docházky s ekologickými problémy (návštěva čističky odpadních vod, ekologického střediska ve Velkém Meziříčí, jaderné elektrárny v Dukovanech apod.), se zdravovědou (přednáška a praktické ukázky členy Záchranné služby Velkého Meziříčí). Všechny tyto akce mají za úkol nejen rozšířit základní učivo, ale také poskytnout žákům dostatek podnětů k dalšímu studiu a k budoucí volbě povolání. Na naší škole také pracuje poměrně velké množství kroužků. V nabídce jsou zastoupeny sportovní aktivity (sportovní hry, volejbal, taneční kroužek apod.), naukové kroužky (anglický jazyk) i umělecké (dramatický, výuka hry na hudební nástroje flétna, klavír apod.). Tento systém volnočasových aktivit umožňuje žákům mimo jiné také setkávání s kamarády a učí je, že televize a počítač nejsou jediné možnosti, jak se dobře pobavit a zažít něco zajímavého. V dnešní době, kdy rodiče většinou nemají mnoho volného času pro své děti, je to neocenitelný přínos pro formování osobností naší mládeže. Negativně můžeme hodnotit pouze to, že vzhledem k časové vytíženosti žáků druhého stupně došlo k poklesu množství kroužků na druhém stupni. 6. ročník je ve znamení adaptačního kurzu. Žáci se v hodinách v rámci osnov učí různým metodám práce, jako je diskuse, dramatická výchova apod. Vzhledem k tomu, že podle psychologů je 6. ročník jedním z posledních, kdy lze zvenčí (tedy učitelem) ovlivnit dění a vztahy v kolektivu, je řada aktivit zaměřena na posilování kladných vztahů a vzorců chování. Mnoho těchto problémů se ukázalo na kurzu, ale z časových důvodů nemohlo být zcela vyřešeno přímo na místě. Proto jsou v tomto ročníku zařazena témata Režim dne, Kamarádství, Důvěra a Pomoc druhým. Formy a metody se liší podle specifik třídy a jejích problémů. Hlavním koordinátorem je výchovný poradce (tedy já) ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními vyučujícími. 7. a 8. ročník se snaží žákům odpovědět na otázku Jací jsme. Jsou zde zařazena témata týkající se komunikace, sebepoznání a zvládání konfliktů. Hlavní blok v obou ročních je Komunikace. Také se zúčastnili akce úřadu práce, která je nasměrovala při volbě povolání. Exkurze na SPŠ Žďár nad Sázavou byla taktéž žáky hodnocena jako velmi přínosná. V 9. ročníku se společně snažíme nalézt řešení problému Čím budu. Volba povolání v podstatě zasahuje do obou posledních ročníků základní školy. Nejprve musí mít žáci aspoň trochu jasno v tom, jací jsou (sebepoznání), teprve pak na to může navázat zjišťování, čím chtějí být, co od své budoucnosti očekávají apod. V tomto rozhodování jim velmi výrazně pomáhá i řada akcí, které bychom mohli souhrnně nazvat exkurze. Také navštívili v říjnu Festival vzdělávání, což je pravidelná akce okresu Žďár nad Sázavou. Zde získali řadu doplňujících informací o zvolených středních školách. V tomto roce jsme využili služeb Ponorky ze Žďáru nad Sázavou, která u nás měla sérii přednášek pro děti druhého stupně. V devátém ročníku proběhly dva workshopy. První pod názvem Láska, sex a něžnosti se zabýval vztahy. Druhý pod názvem Něco končí, něco začíná se zabýval ukončením základního vzdělávání a přechodem na střední školy. V sedmém ročníku proběhly taktéž dva workshopy. První byl zaměřen na prevenci užívání návykových látek a druhý pod názvem Holky a kluci se zabýval vzájemným poznáváním a vztahy mezi pohlavími. 13

17 Adaptační kurz šesté třídy proběhl v září Kurz proběhl ve stanoveném termínu bez zádrhelů po stránce organizační i programové. Tým se sešel asi šestkrát. Úvodní schůzka proběhla v červenci. Vzhledem k tomu, že všichni členové týmu již mají zkušenosti z předcházejících akcí téhož typu, nebylo třeba provádět úvodní proškolení v zážitkové pedagogice a ihned jsme se už zabývali konkrétním programem akce. Tým jako celek pracoval velmi dobře. Během několika prvních hodin jsme najeli do svého pracovního tempa a sehráli jsme se. I ve chvílích, kdy nám už téměř docházely síly, jsme se dovedli navzájem podržet. Kurz proběhl v Jimramově. Obědy byly objednány v nedaleké základní škole, snídaně a večeře si musí účastníci připravovat sami. Materiál zapůjčila částečně škola, část byla pořízena z grantu MŠMT. Cílem kurzu bylo upevnit dobré vztahy v kolektivu (spolupráce a komunikace), zařadit žáky z Ostrova a pokusit se pomoci se zařazením těm žákům, kteří byli v současnosti na okraji kolektivu. Žáci se nenásilně učili spolupráci a komunikaci se všemi členy třídního kolektivu, tedy i s těmi, které nemají příliš v oblibě. Tomu sloužilo mimo jiné i to, že tyto aktivity prováděli v různě velkých skupinách (2, 3 až 27) a do nich byli zařazováni různými způsoby (losování, rozpočítání apod.), aby se zabránilo tomu, že by se tvořily pořád stejné skupiny. Jejich složení se tedy na každou aktivitu měnilo. Děvčata a chlapci měli možnost poznat své kamarády i ty ostatní v různých situacích odlišných od běžného školního života. Toto vede vždy v kolektivu k tomu, že i ti, kteří se ve škole nedokážou prosadit či zviditelnit, najdou něco kladného, v čem mohou být užiteční či úspěšní. Proto je zapotřebí volit co nejpestřejší program a nezaměřovat ho příliš jednostranně. Vzhledem k výše jmenovaným cílům bylo zapotřebí nejprve zmapovat klima třídy. Vycházeli jsme jednak z pozorování těch, kteří v této třídě učí, jednak z výsledků sociometrického dotazníku a několika dalších dotazníků, zaměřených na speciální otázky (např. ti, kteří se nejvíc nesnášejí apod.). V běžném školním životě sice lze postřehnout řadu takovýchto záležitostí, ale mnohé zůstávají pod povrchem nebo je sice cítím, ale nejsem schopna je přesně pojmenovat. Rozdělení na chlapce a dívky, které je v tomto věku poměrně časté, bylo zde dost výrazné. Podle výsledků sociometrického dotazníku se v této třídě nevyskytovaly třídní hvězdy. Samotné děti hodnotily adaptační kurz jako akci, která se jim velmi líbila, a všichni ocenili, že lépe poznali své spolužáky. Také třídní učitel ohodnotil akci jako přínosnou pro jeho další práci se třídou, protože se mu během kurzu podařilo navázat dobrý kontakt s dětmi. Objevilo se také několik drobných záležitostí ve vztazích mezi žáky, které se budou muset řešit v další práci se třídou během roku. Hodnocení zpracovala: PaedDr. Jaroslava Rybová 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Datum Cena Učitelé Standardy českého jazyka Ochranová Úprava ŠVP Prudková 14

18 Hry a nápady o přírodě Pelikánová Abeceda, práce s čítankou Gregorová Abeceda, práce s čítankou Slouková Abeceda, práce s čítankou Pelikánová Vyjmenovaná slova, slovní druhy Gregorová Vyjmenovaná slova, slovní druhy Svobodová P. Přednášky rodilých mluvčí NJ Klimecká Multimediální ročenka Klimecká Rozvoj čtenářské gramotnosti v AJ I Janů Rozvoj čtenářské gramotnosti v AJ II Janů 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Kateřina Svobodová 4. ročník dálkového studia učitelství 1. stupně na PF MU Brno b) Mgr. Marie Pokorná rozšiřující studium Český jazyk pro SŠ 7.3 Samostudium Ve vedlejších prázdninách čerpali učitelé samostudium, ve kterém studovali především materiály k moderním metodám a formám práce (škola pořizuje učitelům např. Kafomet, Rádce učitele, Moderní vyučování, Učitelské noviny), dále k zdokonalování práce s moderními informačními technologiemi, interaktivními tabulemi. O velikonočních prázdninách studium upraveného RVP ZV. Bylo vyčerpáno 92 % z možného počtu dnů samostudia pedagogických pracovníků. Zbývající dny nebylo možné dočerpat z důvodů přednostního čerpání dovolené. 7.4 Studium cizích jazyků Učitelé a pracovníci školy se dále zdokonalují studiem angličtiny v soukromých kurzech a formou samostudia. Dále využívají nabídek vzdělávacích center a absolvují nabízené semináře. 7.5 Odborná školení na práci v nově vybudované jazykové učebně práce s technologiemi a interaktivní tabulí v rámci projektu EU OPVK Učitelky anglického i německého jazyka absolvovaly na jaře proškolení na práci v nové jazykové učebně.. Na základě tohoto školení jsou všechny vybaveny znalostmi a dovednostmi pro moderní výuku cizího jazyka. 15

19 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy Aktivita a umístění žáků v různých soutěžích a olympiádách Adaptační kurz žáků VI. třídy Divadelní představení žáků 7. a 8. ročníku Robin Hood, kterou žáci sehráli pro školu i pro veřejnost v kulturním domě, dále pak ve Velkém Meziříčí Pokračování projektu Celé Česko čte dětem Mikulášský turnaj ve vybíjené pořádaný pro okolní školy Mikulášská nadílka Zdařilá Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost žáků I. i II. stupně Zapojení VII.A, B třídy do krajského projektu Ukliďme si Vysočinu, který zabezpečuje obecní úřad Radostín nad Oslavou Oslava Dne dětí plná soutěží a her spojená se zhlédnutím divadelního představení Dobrodružství veverky Zrzečky a Divadelní cestopis Plavecký výcvik 3. a 4. třídy Slavnost Slabikáře Pasování prvňáčků na čtenáře za účasti rodičů dětí z první třídy Spolupráce s obecním úřadem při pořádání slavnostních akcí, kde vystupují naši žáci (vítání občánků, loučení s MŠ, rozloučení se žáky 9. ročníku, vystoupení na Setkání důchodců,.) Dny otevřených dveří na škole Zabezpečení výuky hry na dechové hudební nástroje Školní vlastivědné výlety Dobré výsledky v celostátních srovnávacích testech Scio v 5. a 7. a 9. ročníku Akce školní družiny besedy se spisovateli, exkurze, výlety Průběžná realizace projektu Moderní škola v rámci EU peníze do škol, který přináší pro školu Kč, které jsou převážně použity na modernizaci vyučovacího procesu, letos byla vybudována moderní jazyková učebna, již dříve byly pořízeny 4 interaktivní tabule a 6 dataprojektorů s počítači připojenými na internet Využívání webových stránek školy: rodiči i žáky 8.2 Kulturní a divadelní představení I. MŠ Jezinky bezinky I. MŠ O veliké řepě I. MŠ Jak čertice Trucajda trucovala I. MŠ Veselá zima 4.4. I. MŠ Honza a drak I. MŠ Šípková Růženka II., III. Polárka Brno Dobrodružství piráta Kolíska IV., V. Polárka Brno Bořík a spol VI., VII.A,B Polárka Brno Merlin 7.2. VIII., IX. Polárka Brno Merlin I. st. ZŠ Dobrodružství veverky Zrzečky II. st. ZŠ Divadelní cestopis 16

20 8.3. Přednášky, koncerty a besedy 19., VIII. ZŠ Semináře první pomoci - ČČK 3.4. VIII. ZŠ Ukázka PP záchranné služby V. Meziříčí IV. ZŠ PP, prevence dětských úrazů VII. A ZŠ Ponorka: Láska, sex a něžnosti VII. B ZŠ Ponorka: Láska, sex a něžnosti IX. ZŠ Ponorka: Něco končí, něco začíná III. ZŠ Prevence dětských úrazů I. ZŠ Zábavný koncert - J. Fryč II. ZŠ Zábavný koncert - J. Fryč IX. ZŠ Přednáška MUDr. Bartošík, T. Řehák 8.4 Exkurze červen I. Radostín n. O. Vycházky - obec, instituce červen II. Radostín n. O. Vycházky - obec, instituce červen III. Radostín n. O. Čistička odpadních vod červen IV. Žďár n. S. náměstí, Tvrz, Muzeum knihy IV. Velké Meziříčí Ek.stř. - Než si ukrojím krajíc červen V. Žďár n. S. Zelená hora, Muzeum knihy červen VI. VII. Jihlava krajské město, podzemí, muzeum VIII. Žďár n. S. Úřad práce, SPŠ Žďár nad Sázavou VI. Jimramov Adaptační kurz IX. Žďár n. S. Festival vzdělávání + exkurze Žďas VI. V. Meziříčí Ek. stř.: Život v rybníce VII. A V. Meziříčí Ek. stř.: Lesní schovávanky VII. B V. Meziříčí Ek. stř.: Lesní schovávanky VIII. V. Meziříčí Ek. stř.: Najdi si svůj kámen 8.5 Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách A) Krajská kola soutěží Dopravní soutěž Hladík 2. místo z 8 družstev - I. kat. Lucie Kališová, Eva Kudláčková, Jaroslav Svoboda, Patrik Dvořák - 5.třída 2. místo z 8 družstev - II. kat. Ochranová Aneta, Krejčová Martina, Trčka Martin - 9. třída, Staněk Tomáš - 8. třída Všeználek Urbánková 2. místo: Kudláčková E., Poulová N., Ráliš V., Svoboda Ja třída Biologická ol. Klimecká 14. místo Aneta Ochranová IX. tř. Čtyřboj Partlová 1. místo Martina Krejčová IX. tř. 17

21 B) Okresní kola naukových soutěží a olympiád Jeřabinka Klimecká 2. místo z 8 družstev Koukal Vojtěch, Kamanová Kateřina - 8.tř., Krejčová Martina - 9.tř., Sýkora Jan - 7. tř. Odborné doved. Klusák 1. místo - Trčka Martin, Hladík Milan, Dvořák Luboš- 9. třída 9. místo - Kroupa Martin, Dohnal Miloš, Petr Jakub - 9. třída Matematická ol. Urbánková 5. místo ze 71 účastníků Petra Vaňková, 8. místo Eva Kudláčková 55. místo Dvořák Patrik Dějepisná ol. Hladík Váša Jan 9. třída místo ze 43 účastníků, Magdalena Fejtová 33. místo Český jazyk Ochranová Kališová Karolína 9. třída - 9. místo ze 41 účastníků, Poulová Monika místo Anglický jazyk Ochranová Špačková Kristýna - 8. místo z 21 účastníků / 9. třída / Chemie Slouka Krejčová Martina - 4. místo ze 17 účastníků, Aneta Ochranová místo / 9. třída / Zeměpis Hladík Poulová Veronika místo ze 22 účastníků, Koukal Vojtěch 18. místo Fyzika Klusák Martina Krejčová 9. místo z 27 účastníků Biologie Klimecká Ochranová Aneta - 4. místo ze 32 účastníků, Krejčová Martina 7. místo Biologie Klimecká Michálková Eva -11. místo ze 35 účastníků, Sýkora Jan místo Matematika Fabík Švomová Adéla / 6.třída /- 19. místo ze 26 účastníků, Poulová Veronika místo Dopravní soutěž Hladík 1. místo z 15 družstev Lucie Kališová, Eva Kudláčková, Jaroslav Svoboda, Patrik Dvořák - 5. třída 1. místo z 8 družstev Ochranová Aneta, Krejčová Martina, Trčka Martin - 9. třída, Staněk Tomáš - 8. třída Všeználek 1. místo Kudláčková E., Poulová N., Smetanová M., Svoboda Ja třída C) Okresní kola sportovních soutěží Přespolní běh Ambrožová Erika místo, Adéla Švomová 66. ze 75 účastníků / 6.třída/ Mikulecký Marek místo, Skryja Libor 26. místo z 90 účastníků / 7.třída/ Poul Jan - 54.místo, Bartoš Lukáš z 90 účastníků / 6.třída / Hladík Roman místo, Koukal Vojtěch 23. místo z 97 účastníků / 8.třída / Váša Jan místo z 97 účastníků / 9.třída / Čtyřboj Partlová Kališová Lucie - 4. místo; Vilišová Monika 5. místo; Kudláčková Eva - 9. místo / 36 účastníků / Dohnal Marek - 6. místo ; Vaněk Miroslav 12. místo / 24 účastníků / Ambrožová Erika - 8. místo / 20 účastníků / Koudela Tomáš - 3. místo; Láznička Ondřej - 9. místo; Poul Jan 12. místo / 14 účastníků / Krejčová Martina - 1. místo; Turková Tereza - 4. místo / 16 účastníků / Hladík Milan 1. místo; Dvořák Luboš 2. místo; Oulehla Radim 4. místo; Hladík Roman 5. místo Sobotka Libor 7. místo / 13 účastníků / Stolní tenis Slouka chlapci ml místo ze 7 družstev O. Láznička, D. Homola - 7. tř., O. Bradáč - 6. třída chlapci st.- 3. místo ze 7 družstev J.Váša, V. Váša, - 9.třída, T.Staněk, V.Parcl- 8.třída dívky - 2. místo ze 4 družstev - M.Kudláčková, M. Poulová, M. Krejčová Florbal Klusák 2. místo ze 6 družstev Homola D., Lacina P., Karásek O., Koudela T., Láznička O., Invald D třída Bradáč O., Poul J třída, Krča D., Pešek L., Poul J. - 7.tř., Smyčka J.- 8.tř. Florbal Fabík 2. místo ze 6. družstev Váša Jan, Váša Vít, Hladík Milan, Dvořák Luboš, Oulehla Radim, Trčka Martin, Kroupa Martin, Mach Vojtěch, Poul Václav, Sobotka Libor - 9. třída Staněk Tomáš, Staněk Petr, Hladík Roman, Parcl Václav, Rimeš Marek 18

22 Šplh učitelé TV Láznička Jakub / 2.třída / - 2.místo ze 6 účastníků Jurová Magdaléna / 2.třída / - 7.místo z 10 účastníků Stupková Alžběta / 3.třída / -3. místo z 8 účastníků Kališová Lucie / 5.třída / - 4. místo z 9 účastníků Trojboj Partlová 5. místo z 9 družstev - Pokorná Jitka, Kadlecová Adéla, Michálková Eva - 7. třída 7. místo z 9 družstev - Ambrožová Erika, Dvořáková Lenka, Melicharová Andrea - 6. třída 4. místo z 8 družstev - Ochranová Aneta, Špačková Kristýna, Parclová Hana - 9. třída 5. místo z 8 družstev - Švomová Markéta, Turková Tereza, Truhlářová Aneta -7. třída D) Obvodní - okrsková kola soutěží Šplh učitelé TV Láznička Jakub - 1. místo / 2. třída / Jurová Magdaléna - 1. místo / 2. třída / Stupková Alžběta -1 místo / 3. třída / Kališová Lucie - 2. místo - / 5. třída / Štegner P. 3. třída, Vilišová J.- 4. třída, Čapka J. J.- 4. třída, Dohnal M.- 5. třída Recitace V. Meziříčí uč. ČJ Jakub Láznička - 2. třída, Alžběta Sýkorová - 3. třída, Eva Kudláčková - 5. třída, Adéla Švomová, Veronika Poulová 6. tř., Petr Staněk 8. tř., Vladimír Zapletal 9. tř. postupují: Eva Kudláčková, Vladimír Zapletal Železný mužíček 1. místo ze 6 družstev Hladík Milan, Krejčová Martina, Neumannová Iveta - 9. tř., Hladík Roman, Rimeš Marek - 8. tř. 3. místo ze 7 družstev Koudela Tomáš, Láznička Ondřej, Skryja Libor, Pokorná Jitka - 7.tř., Ambrožová Erika - 6.tř. 2. místo z 10 družstev Vaněk Miroslav, Ochrana Filip, Dohnal Marek, Kališová Lucie, Kudláčková Eva - 5. třída Nejlepší jednotlivci v jedn. kat.: 1. M. Hladík (IX.), 1. L. Kališová (V.), 2. M. Krejčová (IX.) Všeználek 1. místo Kudláčková E., Poulová N., Ráliš V., Svoboda Ja třída Florbal Klusák 3. místo z 9 družstev, 7. třída: Homola Daniel, Lacina Pavel,Karásek Ondřej, Koudela Tomáš, Láznička Ondřej, Invald Daniel, Krča David, Pešek Luboš, Poul Josef, 6.tř.:Bradáč Ondřej, Poul Jan, 8.tř.: Smyčka J. E) Školní kola soutěží Recitace I. stupeń Fabík Jan, Hladká Eva, Novotná Božena, Inwaldová Zuzana-1. třída Láznička Jakub, Poulová Vendula, Šimon Poul,- 2. třída Sýkorová Alžběta, Dohnalová Kristýna, Stupková Alžběta -3.třída Staňková Jitka, Klusáková Olga, Váša Marek, Cejnek Vojtěch, Judová Kristýna - 4. třída Smyčka Petr, Svoboda Jiří, Kališová Lucie, Novotná Jana, Loubová Vendula, Ochrana Filip, Kudláčková Eva -5. třída ml. kategorie : 1. místo - J. Láznička, 2. místo Š. Poul, 3. místo - A. Sýkorová st. kategorie: 1. místo - V. Loubová, 2. místo E. Kudláčková, 3. místo P. Smyčka Ambrožová Erika, Poulová Veronika, Vilišová Monika, Švomová Adéla, Klusáková Recitace II. stupeň Eliška, Krejčová Tereza, Bartoš Lukáš - 6. třída, 7. třída: Holoubek Vladimír, Špaček Jan, Skryja Libor, Míchal Zdeněk, Kadlecová Adéla, Kovtunová Eva ml. kategorie.1.místo A. Švomová, 2. místo V. Poulová, 3. místo E. Ambrožová Staněk Petr, Staněk Tomáš, Hladík Roman, Švomová Markéta - 8. třída Hladík Milan, Kališová Karolína, Krejčová Martina, Zapletal Vladimír st. kategorie 1. místo P. Staňek, 2. Místo Vl. Zapletal, 3. místo M. Hladík Matematický I. - IX. tř. I. kat: 1. Inwaldová Magdalena, 2. Ráliš Vít, 3. Dvořáková Sára klokan II. kat.: 1. Kudláčková Eva, 2. Poulová Natálie, 3. Fabíková Monika III. kat.: 1. Michálková Eva, 2. Klusáková Eliška, 3. Švomová Adéla, Homola Daniel IV. kat.: 1. Váša Jan, 2. Krejčová Martina, 3. Trčka Martin 19

23 8.6 Zájmové kroužky na škole Název Vyučující Třída Poč.ž. Anglický Kateřina Svobodová II. 27 Anglický Kateřina Svobodová I. 14 Taneční Zd. Prokopová I. - IX. 32 Psaní všemi deseti Mgr. Gregorová VII. 20 Příprava na přij.zk M Mgr. Fabík IX. 14 Příprava na přij.zk Čj Mgr. Ochranová IX. 9 Volejbal PaedDr. Rybová II. st. 20 Keramický kroužek Mgr. Slouková I. - VI. 15 Keramický kroužek Mgr. Urbánková I. - VI. 14 Italština Mgr. Janů II. st. 11 Rybářský kroužek Mgr. Veselý I., II. st Modernizace školy Vybudování nové moderní jazykové učebny s nákladem cca Kč v rámci projektu EU OPVK Obnova fondu učebnic, pomůcek Neustálé zkulturňování prostředí chodeb a tříd výtvarnými pracemi žáků Malování některých tříd, chodeb, následný generální úklid všech prostor Krajské kolo dopravní soutěže 2. místo obě kategorie 20

24 Slavnost Slabikáře aneb pasování prvňáčků na čtenáře 21

25 Mikulášský turnaj ve vybíjené Mikulášská nadílka 22

26 Slavnostní rozloučení s deváťáky 23

27 Nová jazyková učebna Práce v počítačové učebně 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce nebyla provedena na naší škole inspekční činnost. Spolupráce s Českou školní inspekcí probíhala pouze při realizaci 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol. Výsledky této zkoušky dopadly pro naši školu dobře, naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků v českém jazyce a matematice, průměrných výsledků v jazyce anglickém. 24

28 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 68,40% Matematika, 5. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 55,56% 44,44% po rozvětvení: (15) (12) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 25

29 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 75,56% Český jazyk, 5. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 44,44% 55,56% po rozvětvení: (12) (15) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 26

30 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 82,52% Anglický jazyk, 5. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 29,63% 70,37% po rozvětvení: (8) (19) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 27

31 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 58,64% Matematika, 9. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 81,48% 18,52% po rozvětvení: (22) (5) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 28

32 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 75,56% Český jazyk, 9. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 37,04% 62,96% po rozvětvení: (10) (17) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 29

33 Průměrná úspěšnost žáků třídy: 58,67% Anglický jazyk, 9. ročník Podíly - Obtížnost žáků 1: 2: třídy 74,07% 25,93% po rozvětvení: (20) (7) Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání s celkem 30

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více