Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala:"

Transkript

1 č.j.: ZŠ/188/2011 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala: Mgr. Naďa Kotková, ředitelka školy

2 2 Obsah 1. Úvod 2. Základní údaje o škole 3. Organizace vzdělávání 3.1 Vzdělávací program školy 3.2 Učební plán 3.3 Rozhodnutí ředitele školy 3.4 Zápis do 1. třídy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Výsledky vzdělávání ţáků 5.1 Počty ţáků 5.2 Údaje o prospěchu a chování na konci školního roku 5.3 Počet zameškaných hodin za školní rok 5.4 Celostátní srovnávací testy Scio 5.5 Výsledky přijímacího řízení 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 11. Hodnocení plánu ICT 12. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010

3 3 1. Úvod Tento dokument obsahuje souhrnnou zprávu o činnosti Základní školy ve Starém Kolíně ve školním roce 2010/2011 a základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce Podklady k této zprávě byly projednány na pedagogické radě dne a Výroční zpráva nebyla předloţena školské radě v termínu daném 7, druhým odstavcem Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, z důvodu zaniklého mandátu školské rady zvolené pro období k Výroční zpráva byla předloţena ke schválení školské radě zvolené na období dne Dne byla výroční zpráva projednána radou a vrácena s připomínkami k dopracování. Po opětovném předloţení dne byla schválena per rollam dne Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Kolínská 90, Starý Kolín Telefon + fax: Internetová adresa: Zřizovatel školy: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, Starý Kolín IČO školy: DIČ školy: CZ Identifikátor zařízení: Právní forma: právní subjekt Způsob hospodaření: příspěvková organizace Součásti školy: součást IZO Základní škola Školní druţina Školní klub Školní jídelna Vedení školy: Mgr. Naďa Kotková ředitelka školy Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Mgr. Libuše Třískalová Šestičlenná školská rada pracuje v období ve sloţení: předseda: Ing. Martin Mistr, Ph.D. místopředseda: Mgr. Libuše Třískalová zástupci zřizovatele: Radek Baše a Jiří Jirsa zákonní zástupci: Ing. Martin Mistr, Ph.D. a Mgr. Roman Krch zástupci pedagogů: Mgr. Anděla Pařezová a Mgr. Libuše Třískalová 3. Organizace vzdělávání 3.1 Vzdělávací program

4 /96 2, Základní škola (pro 5. ročník) 800/07, ŠVP Já mezi lidmi zpracovaný podle RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (pro a ročník) 3.2 Učební plán předmět ročník suma Český jazyk 7 7 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská a etická výchova Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Umění a kultura Praktické činnosti 1 1 Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Povinně volitelné předměty Německý jazyk nebo Těles. vých. + Etická vých. Média 1 1 Základy administrativy Literatura a komunikace 1 1 Týdenní dotace povinných předmětů Rozhodnutí ředitele školy Ředitelka školy vydala v průběhu školního roku 2010/2011:

5 5 23 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. 5 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, podle 165 odst. c) zák. č. 561/2004 Sb. 6 rozhodnutí o přijetí ţáka do ZŠ na základě přestupu, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno ţádné odvolání. 3.4 Zápis do 1. třídy Dne bylo do 1. třídy zapsáno 28 nových ţáků, v 5 případech byl na základě ţádosti zákonných zástupců odloţen začátek povinné školní docházky o 1 rok. Do první třídy byli zapsáni 2 ţáci z Hlízova. 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pracovníků ke konci školního roku byl následující: Fyzické osoby 20 Přepočtený počet pracovníků 18,06 Z toho učitelé 10,55 vychovatelé ŠD 1,00 vychovatelé ŠK 0,36 provozní zaměstnanci 3,32 pracovníci ve školní jídelně 3,13 Vzdělání pedagogických pracovníků a poţadovaná kvalifikace: Zařazení pracovníka vzdělání úvazek OKpPPČ* Ředitelka školy VŠ pedagogické: D Rj Rv SpPg (logopedie, 1,00 ano somatopedie) Učitelé VŠ pedagogické: 1. stupeň + Aj 1,00 ano VŠ pedagogické: 1. stupeň; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: 1. stupeň; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: 1. stupeň 1,00 ano VŠ pedagogické: 1. stupeň + Aj; kurz 0,41 ano dyslektických asistentů VŠ pedagogické: M Zt; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: sociální pedagogika; 1,00 ano výchovné poradenství; učitelství pro SŠ; metodik prevence VŠ pedagogické: Čj Ov; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů; etická výchova VŠ pedagogické: Př Ch; koordinátor EVVO 1,00 ano VŠ pedagogická sociální pedagogika 5. rok 1,00 ne VŠ pedagogické: sociální pedagog. + učitelství 0,09 ano

6 6 SOŠ 0,05 ne Vychovatelka ŠD VŠ pedagogické: sociální pedagog. + učitelství 1,00 ano *OKpPPČ odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Od září 2010 se na částečný pracovní úvazek vrátila na 1. stupeň paní učitelka po rodičovské dovolené. 5. Výsledky vzdělávání ţáků 5.1 Počty ţáků Ve škole byli vyučováni ţáci ročníku v 7 třídách. Byly spojeny a postupné ročníky. Počty ţáků a tříd 2009/ /2011 Počet ţáků ZŠ z toho dojíţdějící 10 z toho 8 Hlízov 11 z toho 8 Hlízov integrovaní s VPU 6 5 integrovaný autista s asistencí 1 0 Počet tříd celkem 7 7 z toho specializovaných 0 0 Počet zapsaných ţáků ve ŠD Počet oddělení 1 1 Počet zapsaných ţáků ve ŠK Počet oddělení 8 7 Počet strávníků: ţáci / zaměstnanci 160/25 162/25 * * v počtu strávníků jsou započítány děti i pedagogové z MŠ Starý Kolín, pro které naše kuchyň vaří. V průběhu školního roku se 3 ţáci odstěhovali. 5.2 Údaje o prospěchu na konci školního roku ročník počet ţáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 2009/ / / / / / /10 201/

7 celkem procent , , ,87 0 Celkem 28 ţáků prospělo s průměrným prospěchem 1,00. Dva ţáci ze 7. ročníku vykonali opravnou zkoušku z českého jazyka a jeden ţák ze 7. ročníku z přírodopisu. Všichni sloţili úspěšně opravnou zkoušku a postupují do 8. ročníku. Údaje o chování ve školním roce ročník důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň chování 3. stupeň chování 2009/ / / / / / / /11 pololetí: 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./ /2 1/0 1/0 3. 0/4 5/3 0/2 2/3 0/1 4. 0/1 2/3 0/6 5. 5/4 4/1 6. 0/4 0/1 1/0 7. 0/1 0/1 1/0 1/0 0/1 8. 1/0 0/2 1/1 1/0 9. 2/0 celkem 7/12 9/10 4/6 4/10 2/2 1/0 1/0 0/1 5.3 Počet zameškaných hodin za školní rok omluvená absence neomluvená absence 2009/ / / / průměr na ţáka průměr na ţáka 65,42 69,75 0,91 0, Celostátní srovnávací testy Scio Nezávislé hodnocení společností Scio ve školním roce 2010/2011: 1. Projekt KEA (komplexní evaluační analýza). Do projektu KEA jsou přihlášeni ţáci celého 2. stupně. Ţáci budou testováni během školní docházky ve všech čtyřech ročnících druhého stupně, takţe moţnost porovnání výsledků a vyvození závěrů z případného výrazného nebo trvalého poklesu úspěšnosti bude pro nás, ţáky i rodiče dostačující. 2. komplexní evaluační analýza KEA (7. ročník). Zúčastnilo se 244 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR = 357 tříd = ţáků. Ve Středočeském kraji 24 školy = 38 tříd = 689 ţáků.

8 8 Tato třída dosáhla velmi dobrých výsledků a v porovnání s testováním v loňském školním roce se všichni ţáci (mimo dvou) zlepšili. Český jazyk: nad celostátním průměrem úspěšnosti skončili naši ţáci ve čtyřech z pěti sledovaných dovedností. Výsledky této třídy byly hodnoceny jako průměrné. Naše škola patří mezi 40% nejúspěšnějších škol v testování v ČR. Matematika: nad celostátním průměrem úspěšnosti skončili naši ţáci ve všech šesti sledovaných dovednostech. Výsledky této třídy byly hodnoceny jako nadprůměrné (v loňském školním roce jako průměrné) a měli jsme lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. 3. komplexní evaluační analýza KEA (8. ročník). Zúčastnilo se 258 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR = 478 tříd = ţáků. Ve Středočeském kraji 36 škol = 77 tříd = ţák. Výsledky této třídy v testu klíčových kompetencí jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. 3 ţákyně dosáhly vysoce nadprůměrného aţ špičkového výsledku patří mezi 15% nejlepších v rámci ČR. 5.5 Výsledky přijímacího řízení Devátý ročník ukončilo 10 ţáků (4 dívky, 6 chlapců). Všichni ţáci si podali 3 přihlášky ke studiu a všichni byli přijati pouze na základě výsledků ze základní školy. Nikdo nevykonával přijímací zkoušky. Učební obory Do učebních oborů bylo přijato 6 ţáků. Všichni byli přijati v 1. kole přijímacího řízení. počet ţáků škola - obor chlapci dívky celkem SOŠ technické Přelouč truhlář 1 1 SOU Čáslav zahradník 2 2 SOU zemědělské Chvaletice opravář zemědělských strojů 2 2 SOU řemesel Kutná Hora kuchař - číšník 1 1 Celkem: % ţáků 40,00 20,00 60,00 Čtyřleté studijní obory s maturitou Byli přijati 4 ţáci. počet ţáků škola - obor chlapci dívky celkem SZdŠ a VOŠ zdravotnická Kolín zdravotní asistent 1 1 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 1 1

9 9 elektrotechnika SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Veřejnoprávní činnost 1 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín informační technologie 1 1 Celkem: % ţáků 20,00 20,00 40,00

10 10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se škola zaměřila na aktivní vyuţívání volného času a to především bohatou nabídkou školních klubů a krouţků. V rámci oţivení lidových tradic škola uspořádala Drakiádu, Noc oţivlých dýní, Vánoční jarmark a Vánoční zpívání v kostele. Do výše jmenovaných aktivit se ţáci zapojovali nejen při vyučování, ale i ve svém volném čase. Ve školním roce 20010/2011 se opět osvědčilo zařadit do výuky etickou výchovu (v rámci občanské a etické výchovy), kde ţáci získávali povědomí o zásadách slušného a společenského chování. Z patologických jevů se na naší škole objevilo kouření, které bylo se ţáky neprodleně řešeno. Jiné patologické jevy se na naší škole neobjevily. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Naším cílem je zapojit do dalšího vzdělávání co nejvíce učitelů, maximálně vyuţívat kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol a individuální sebevzdělávání. Na škole, kde je jen 13 pedagogů, není velká moţnost konzultace s učiteli podobného zaměření. Chceme, aby učitelé získávali stále nové podněty a přicházeli do styku i s učiteli jiných škol. Všichni zúčastnění vyuţili získaných poznatků. Kaţdý o navštívené akci informoval kolegy na poradách nebo v rámci metodických sdruţení. Některé náměty byly zpracovány písemnou formou a pouţity jako metodický materiál pro ostatní kolegy. Všichni učitelé, kteří pracují individuálně s integrovanými ţáky s vývojovými poruchami učení, jsou proškoleni a tedy plně kvalifikováni pro práci s těmito ţáky. Zaměření DVPP ve školním roce 2010/2011: 1. Vzdělávat se v činnostech souvisejících s průřezovými tématy ŠVP, ověřovat ŠVP v a ročnících. 2. Práce s interaktivní tabulí a vytváření digitálních učebních materiálů 3. Maximálně vyuţívat kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol, individuální sebevzdělávání. 4. Zaměřit se na vzdělávání v oblasti metodiky výuky Aj (splněno 2 učitelkami) 5. Zahájit specializační studium: Metodik prevence patologických jevů, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT. 6. Vyuţívat nabídky všech vzdělávacích institucí, poznatky a materiály předávat ostatním vyučujícím v rámci setkávání metodických sdruţení. 7. Vyuţívat pro výuku odborná periodika (Učitelské noviny, Informatorium, Lidé a země a časopisy pro jednotlivé vyučovací předměty Př a další). název pořadatel účastníci hodin Koordinátor ŠVP (celkově 250 hodin/ 2 roky) INFRA Stařeč 1 Prevence sociálně patologických jevů (250 hod./ 2 roky) VISK Nymburk 1 Koordinace v oblasti ICT (celkově 250 hodin/2 roky) TU Liberec a 35. VH Asociace ředitelů ZŠ (4 dny) Czesha - Servis 1 32 Odměňování pracovníků školství v roce 2011 Paris 1 6 Změny ve školských i obecně právních předpisech VISK Nymburk 1 6 DUM - Příprava projektů na ZŠ a vyuţití ICT ve výuce ZŠ Moderní výuka 4 4 Práce s interaktivní tabulí Nová škola 1 2 Jak vyplnit projektovou ţádost OSŠPo Kolín 1 4 Jak vyplnit projektovou ţádost v aplikaci Benefit VISK Nymburk 1 4 Monitorovací zpráva VISK Nymburk 1 4

11 11 Instruktor snowboardingu (6 dní) BP sport České Budějovice 1 48 Doškolovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Kolín 1 6 Úvodní setkání ved. pracovníků k projektu Aj aktivně Channel Crossings 1 4 Angličtina aktivně: Rozbalte to na síti Channel Crossings 2 6 Moţnosti a rozvíjení čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ NIDV Pardubice 1 8 Ruský jazyk: Насколько легко учить русский язык Descartes 1 6 Simulační hra jako pomocník při realizaci EVVO Podblanické centrum Vlašim 1 6 Ekologická výchova v ZŠ Zelený ostrov Podblanické centrum Vlašim 1 6 Školení k metodické pomůcce Ekopolis Scio 1 6 Rubikon Etická výchova Akademie JAK Jičín 1 6 Čertovské dovádění a Vánoční hudební nadílka TANDEM HK 1 5 Z Betléma se ozývá VISK Nymburk 1 5 Respektovat a být respektován VISK Nymburk 1 8 Ţákovský parlament Gemini o.s., Praha 1 6 Celostátní seminář vychovatelek ŠD (2 dny) NIDM 1 16 Vzdělávání dalších zaměstnanců školy Datové schránky, spisový a skartační řád VISK Nymburk 1 6 Kraj. konference hromadného stravování hygien. minimum 1 6 Nemocenské pojištění a mzdová problematika Beranová 1 6 Mzdy 2010 Alfa SW Klatovy 1 8 Seminář pro kuchařky ŠJ: EKONA Olomouc 1 4 moderní trendy, výţiva jako prevence, zdravý jídelníček Školení odborné způsobilosti řidičů O. Matyáš KH 1 8 Výchovná poradkyně pracuje jako prezidentka Asociace výchovných poradců ČR. Ředitelka školy je členem Asociace ředitelů základních škol ČR. Paní učitelka úspěšně ukončila kurz koordinátora EVVO v rozsahu 250 hodin a tím splnila další kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tři paní učitelky začaly v průběhu školního roku studovat specializační studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Studium prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT (vše v rozsahu 250 hodin). 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŢÁKY : dne název třídy druh Botanická zahrada Praha 8. exkurze Divadlo Kolín: Strakonický dudák divadelní představení Den draka pro MŠ a mladší ţáky 1., 2., 7. projektové dopoledne Toulcův dvůr Praha Vánoce na statku Vzdělávací pořad Muzeum Kolín vánoční expozice Výstava IMAX Praha: Divoký oceán Naučný program GASK Kutná Hora - výstava obrazů Alfonse Muchy exkurze DDM Kolín Včelí medvídci Divadelní představení Toulcův dvůr Velikonoce na statku Pracovní dílna Divadlo Kolín: Rychlé šípy Divadelní představení Praha: Doba ledová výstava Divadlo S + H Praha: Hurvínkovo dobrodruţství Divadelní představení Praha: Královská cesta 7. exkurze Kino Kolín: Země známá neznámá - Čína Promítání + beseda

12 12 PROGRAMY VE ŠKOLE : dne program třídy Skauti ve škole nábor Mikulášská 1. 5., Konverzační angličtina interaktivní program AKCE PRO VEŘEJNOST: dne název akce výdělek ročník Drakiády Slavnost dýní listopad - prosinec Prodej záloţek pro OS Píšťalka 1 250,-- Kč Vánoční jarmark Besídka pro rodiče ve ŠD Zpívání v kostele 5 464,-- Kč Škola nanečisto pro budoucí prvňáky Zápis do 1. třídy Sběr papíru (časopisy, noviny, letáky) kg PET víčka, pouţitý rostlinný olej 120 kg Den nanečisto pro budoucí prvňáčky Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 6 952,-- Kč 240,-- Kč Z výtěţku zpívání v kostele zaplatila naše škola vzdělávání 12 leté dívce z Thajska (adopce na dálku: 5 500,-- Kč/rok ) přispíváme jako škola jiţ 7. rokem. Jiţ poosmé jsme se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, o.p.s. Výtěţek sbírky 1 225,-- Kč je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení novými přístroji (Pediatrická klinika UK 2. LF FN v Motole a Dětská klinika FN v Olomouci). Zpráva koordinátora EVVO Ve školním roce 2010/2011 jsme v rámci environmentální výchovy pořádali sběr papíru a PET víček, baterií a pouţitého rostlinného oleje. Letos se prvně naše škola zapojila do projektu Ukliďme si svět. V rámci projektu jsme sbírali nefunkční elektrospotřebiče. Na základě zapojení do tohoto projektu nám byl zpřístupněn informační portál s ekologickou tématikou. Kaţdé první pondělí v měsíci sbíráme elektropřístroje od veřejnosti. Také jsme se zapojili do projektu pořádaného společností SCIO. Díky tomuto projektu jsme do školy získali deskové stolní hry EKOPOLIS. I k tomuto projektu nám byl zpřístupněn další informační portál. Dlouhodobě pokračujeme v projektu Recyklohraní. Hlavním tématem je třídění, recyklace odpadů a ţivotní prostředí. Za získané body škola letos obdrţela dva fotbalové míče. Současně podle plánu environmentální výchovy probíhaly výlety a exkurze s danou tématikou ve všech třídách. PROJEKT Putování prostorem a časem dne program třídy Horní Maršov: Setkání zúčastněných škol; prezentace oblasti Kačina: Setkání zúčastněných škol, prezentace, soutěţe 8. Ţáci VIII. třídy jsou spolu s pedagogy zapojeni od loňského školního roku do dvouletého projektu Putování prostorem a časem. Ţáci díky srovnávání historických fotografií, které sami vyhledávají a fotografií nových, které v rámci projektu sami nafotí, se dozví, jak se krajina kolem nás v čase mění. V rámci získávání informací se ţáci setkali s pamětníky,

13 13 získali mnoho historických fotografií i údajů o obci a jejím okolí. Své poznatky a dílčí výsledky prezentovali na setkání škol zapojených do projektu. PROJEKT Angličtina aktivně dne program třídy Vstupní testování ţáků únor - červen 1. etapa: Rozbalte to na síti testování ţáků po 1. etapě Novou dvouletou aktivitou, do které byla naše škola vybrána je projekt Angličtina aktivně, kterou pořádá jazyková škola Channel Crossings z Prahy Radotína. Tento projekt je určen pro 26 základních škol z Plzeňského, Budějovického a Středočeského kraje. Účastní se třídy jednotlivých škol. Celý projekt je rozdělen na 4 etapy, kaţdá probíhá jedno pololetí školního roku. Ţáci jsou vedeni pomocí nových výukových metod k větší aktivitě při výuce a přípravě na hodiny Aj. Etapy jsou zaměřeny na vyuţívání technologií, konverzaci, komunikaci, čtení a příběhy. Před začátkem kaţdé etapy absolvují vyučující školení, kde si nové metody vyzkouší a obdrţí učební materiály pro ţáky. Před začátkem celého projektu byli všichni zúčastnění ţáci testováni z Aj. Naše škola byla po srovnání s ostatními hodnocena velmi dobře na 7. místě. Po skončení 1. etapy proběhlo další srovnávací testování a všichni naši ţáci se zlepšili, většina výrazně (aţ o 50%). VÝTVARNÉ SOUTĚŢE: název třídy kolo Počet účastníků: březen Kniha a já ŠD ČR 30 duben Jak si hrajeme ŠD ČR 20 VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢE: název třídy kolo Počet účastníků: místní kolo Umístění (z kolika): okresní kolo Scio (KEA) Čj, M, Aj, OSP 9. ČR 10 prosinec Dějepisná olympiáda škola 20 prosinec Olympiáda z Čj škola Scio (Eskalátor) čtenářská ČR 75 gramotnost + Aj Matematická olympiáda 5. okres Loudová 2/39; Mistrová 8/ Pythagoriáda 5. okres Mistrová 3/41; Loudová 22/41; Manus 32/ Dějepisná olympiáda 8. okres Vokounová 31/44; Hynková a Mauleová 33/44; Potůčková 38/ Zeměpisná olympiáda škola 39 březen Olympiáda z Aj škola Scio (KEA) klíčové kompetence Matematický Klokan: Cvrček Klokánek Benjamin Kadet 8. ČR škola Pythagoriáda okres Šedo 15/27; Šejna 18/27 Vladyka 18/27; Folbergerová 26/ Scio (KEA) Čj, M, OSP 7. ČR Matematická soutěţ PLUS 5. okres Mistrová 11/94; Loudová /94; Manus /94; Ulrichová 80/94

14 Hlídky mladých zdravotníků okres Starší (Hynková, Vokounová, Prchalová, Mauleová, Potůčková) 2/8 SPORTOVNÍ SOUTĚŢE : dne název třídy kolo účastníci prosinec Turnaj v ringu trojic škola 75 (vítěz IX. třída) Plavecký výcvik Kutná Hora škola Dopravní soutěţ škola Ţehušický pohár v LA oblast Mistrová 1/21 (300 m) Mistrová 1/21 (dálka) P. Jíchová 1/18 (kriket) J. Sýkora 1/14 (60 m) J. Ţelezný 2/21 (kriket) O. Shelemba 2/12 (800) J. Sýkora 2/10 (koule) S. Loudová 3/21 (300 m) M. Šíma 3/10 (koule) D. Pošík 3/11 (výška) starší přípravka 3/ Dopravní soutěţ okres mladší 9/13; starší 4/11 Vokounová 8/44; Vít Pošík 24/44; Slepičková25/52; Mistr 27/44; Liska 29/52; Prchalová 34/44; Třešňáková 39/52; Dlouhý 42/ Sportovní den škola 114 VÝLETY : dne trasa - program LVVZ Český Šumburk u Tanvaldu (6. 9. třída) Spaní ve škole (7. třída) Loděnice Starý Kolín (4. třída) Praha: ZOO (5. třída) ZOO Chleby Staré Hrady (1. 3. třída) Rataje na Sázavou Mlýn Kuchelník (8. třída) Zbraslavice Kutná Hora (9. třída) Kolín pěšky (5. třída) Starý Kolín pěšky (6. třída) Jinonice (7. třída) Během školního roku jsme uspořádali tyto větší akce pro veřejnost: Během Dne draka (říjen) jsme ve škole uspořádali dopolední setkání našich ţáků z 1. a 2. třídy s dětmi z MŠ ve Starém Kolíně a Hlízova. Celé setkání proběhlo opět ve škole a areálu kolem školy. Odpoledne proběhl 11. ročník Drakiády zúčastnily se děti z naší školy, ze Záboří a z Hlízova. Další akcí pro veřejnost ve Starém Kolíně bylo předvánoční zpívání koled v kostele. Zpívání ve starokolínském kostele patří jiţ mnoho let ke školním tradicím. Další prezentací naší práce s dětmi v jednotlivých krouţcích i při vyučování byl vánoční jarmark, kde děti nabízely výrobky jednotlivých dílen. V obci na náměstí máme vitrínu, ve které škola prezentuje své akce, výsledky a informuje podrobněji veřejnost o svých aktivitách.

15 15 Přestal vycházet Starokolínský zpravodaj, do kterého naši ţáci i učitelé pravidelně přispívali. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 ve škole neproběhla kontrola České školní inspekce. 10. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce nedostala škola ţádné písemné ţádosti o informace a nepodávala ţádné rozklady proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 11. Hodnocení plnění plánu ICT Ze zprávy koordinátora ICT ve škole: Ve školním roce 2010/2011 jsme vyměnili 3 PC v kancelářích. Naše škola se zapojila do projektu Šablony EU příspěvek na modernizaci výuky a vybavení byl Kč. Vybavili jsme učebnu informatiky 15 novými PC pro ţáky a jedním pro učitele. V učebně přírodopisu byla nainstalována interaktivní tabule. Pro ţáky 1. stupně bylo zakoupeno 7 notebooků. V rámci projektu Šablony EU jsme zakoupili elektrostavebnice pro výuku fyziky a mikroskopy s preparáty pro výuku přírodopisu.

16 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Prostředky ze státního rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu příjmy Čerpání platy , ,00 odvody , ,00 odvody FKSP , ,00 ONIV , ,00 z toho pro 1. třídu , ,00 celkem , ,00 Z prostředků ONIV jsme vyplatili nemocenskou ve výši 4 053,-- Kč. Prostředky zřizovatele Závazné ukazatele rozpočtu příjmy Čerpání Provoz školy ,00 Výjimka z počtu ţáků ,00 Účelové posílení rozpočtu Elektrické školní hodiny ,00 PC a internet do kanceláře ŠJ ,00 Vybavení školní kuchyně ,00 Provozní náklady na plavání ,00 celkem Výroční zpráva o čerpání prostředků Obce Starý Kolín a o hospodářské činnosti bude upřesněna dodatečně po ukončení vyšetřování zpronevěry a špatného výkaznictví paní účetní. V příloze je přehled čerpání rozpočtu školy za měsíce leden aţ prosinec 2010, které předala bývalá účetní zřizovateli.

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více