Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala:"

Transkript

1 č.j.: ZŠ/188/2011 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala: Mgr. Naďa Kotková, ředitelka školy

2 2 Obsah 1. Úvod 2. Základní údaje o škole 3. Organizace vzdělávání 3.1 Vzdělávací program školy 3.2 Učební plán 3.3 Rozhodnutí ředitele školy 3.4 Zápis do 1. třídy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Výsledky vzdělávání ţáků 5.1 Počty ţáků 5.2 Údaje o prospěchu a chování na konci školního roku 5.3 Počet zameškaných hodin za školní rok 5.4 Celostátní srovnávací testy Scio 5.5 Výsledky přijímacího řízení 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 11. Hodnocení plánu ICT 12. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010

3 3 1. Úvod Tento dokument obsahuje souhrnnou zprávu o činnosti Základní školy ve Starém Kolíně ve školním roce 2010/2011 a základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce Podklady k této zprávě byly projednány na pedagogické radě dne a Výroční zpráva nebyla předloţena školské radě v termínu daném 7, druhým odstavcem Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, z důvodu zaniklého mandátu školské rady zvolené pro období k Výroční zpráva byla předloţena ke schválení školské radě zvolené na období dne Dne byla výroční zpráva projednána radou a vrácena s připomínkami k dopracování. Po opětovném předloţení dne byla schválena per rollam dne Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Kolínská 90, Starý Kolín Telefon + fax: Internetová adresa: Zřizovatel školy: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, Starý Kolín IČO školy: DIČ školy: CZ Identifikátor zařízení: Právní forma: právní subjekt Způsob hospodaření: příspěvková organizace Součásti školy: součást IZO Základní škola Školní druţina Školní klub Školní jídelna Vedení školy: Mgr. Naďa Kotková ředitelka školy Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Mgr. Libuše Třískalová Šestičlenná školská rada pracuje v období ve sloţení: předseda: Ing. Martin Mistr, Ph.D. místopředseda: Mgr. Libuše Třískalová zástupci zřizovatele: Radek Baše a Jiří Jirsa zákonní zástupci: Ing. Martin Mistr, Ph.D. a Mgr. Roman Krch zástupci pedagogů: Mgr. Anděla Pařezová a Mgr. Libuše Třískalová 3. Organizace vzdělávání 3.1 Vzdělávací program

4 /96 2, Základní škola (pro 5. ročník) 800/07, ŠVP Já mezi lidmi zpracovaný podle RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (pro a ročník) 3.2 Učební plán předmět ročník suma Český jazyk 7 7 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská a etická výchova Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Umění a kultura Praktické činnosti 1 1 Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Povinně volitelné předměty Německý jazyk nebo Těles. vých. + Etická vých. Média 1 1 Základy administrativy Literatura a komunikace 1 1 Týdenní dotace povinných předmětů Rozhodnutí ředitele školy Ředitelka školy vydala v průběhu školního roku 2010/2011:

5 5 23 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. 5 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, podle 165 odst. c) zák. č. 561/2004 Sb. 6 rozhodnutí o přijetí ţáka do ZŠ na základě přestupu, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno ţádné odvolání. 3.4 Zápis do 1. třídy Dne bylo do 1. třídy zapsáno 28 nových ţáků, v 5 případech byl na základě ţádosti zákonných zástupců odloţen začátek povinné školní docházky o 1 rok. Do první třídy byli zapsáni 2 ţáci z Hlízova. 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pracovníků ke konci školního roku byl následující: Fyzické osoby 20 Přepočtený počet pracovníků 18,06 Z toho učitelé 10,55 vychovatelé ŠD 1,00 vychovatelé ŠK 0,36 provozní zaměstnanci 3,32 pracovníci ve školní jídelně 3,13 Vzdělání pedagogických pracovníků a poţadovaná kvalifikace: Zařazení pracovníka vzdělání úvazek OKpPPČ* Ředitelka školy VŠ pedagogické: D Rj Rv SpPg (logopedie, 1,00 ano somatopedie) Učitelé VŠ pedagogické: 1. stupeň + Aj 1,00 ano VŠ pedagogické: 1. stupeň; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: 1. stupeň; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: 1. stupeň 1,00 ano VŠ pedagogické: 1. stupeň + Aj; kurz 0,41 ano dyslektických asistentů VŠ pedagogické: M Zt; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: sociální pedagogika; 1,00 ano výchovné poradenství; učitelství pro SŠ; metodik prevence VŠ pedagogické: Čj Ov; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů; etická výchova VŠ pedagogické: Př Ch; koordinátor EVVO 1,00 ano VŠ pedagogická sociální pedagogika 5. rok 1,00 ne VŠ pedagogické: sociální pedagog. + učitelství 0,09 ano

6 6 SOŠ 0,05 ne Vychovatelka ŠD VŠ pedagogické: sociální pedagog. + učitelství 1,00 ano *OKpPPČ odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Od září 2010 se na částečný pracovní úvazek vrátila na 1. stupeň paní učitelka po rodičovské dovolené. 5. Výsledky vzdělávání ţáků 5.1 Počty ţáků Ve škole byli vyučováni ţáci ročníku v 7 třídách. Byly spojeny a postupné ročníky. Počty ţáků a tříd 2009/ /2011 Počet ţáků ZŠ z toho dojíţdějící 10 z toho 8 Hlízov 11 z toho 8 Hlízov integrovaní s VPU 6 5 integrovaný autista s asistencí 1 0 Počet tříd celkem 7 7 z toho specializovaných 0 0 Počet zapsaných ţáků ve ŠD Počet oddělení 1 1 Počet zapsaných ţáků ve ŠK Počet oddělení 8 7 Počet strávníků: ţáci / zaměstnanci 160/25 162/25 * * v počtu strávníků jsou započítány děti i pedagogové z MŠ Starý Kolín, pro které naše kuchyň vaří. V průběhu školního roku se 3 ţáci odstěhovali. 5.2 Údaje o prospěchu na konci školního roku ročník počet ţáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 2009/ / / / / / /10 201/

7 celkem procent , , ,87 0 Celkem 28 ţáků prospělo s průměrným prospěchem 1,00. Dva ţáci ze 7. ročníku vykonali opravnou zkoušku z českého jazyka a jeden ţák ze 7. ročníku z přírodopisu. Všichni sloţili úspěšně opravnou zkoušku a postupují do 8. ročníku. Údaje o chování ve školním roce ročník důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň chování 3. stupeň chování 2009/ / / / / / / /11 pololetí: 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./ /2 1/0 1/0 3. 0/4 5/3 0/2 2/3 0/1 4. 0/1 2/3 0/6 5. 5/4 4/1 6. 0/4 0/1 1/0 7. 0/1 0/1 1/0 1/0 0/1 8. 1/0 0/2 1/1 1/0 9. 2/0 celkem 7/12 9/10 4/6 4/10 2/2 1/0 1/0 0/1 5.3 Počet zameškaných hodin za školní rok omluvená absence neomluvená absence 2009/ / / / průměr na ţáka průměr na ţáka 65,42 69,75 0,91 0, Celostátní srovnávací testy Scio Nezávislé hodnocení společností Scio ve školním roce 2010/2011: 1. Projekt KEA (komplexní evaluační analýza). Do projektu KEA jsou přihlášeni ţáci celého 2. stupně. Ţáci budou testováni během školní docházky ve všech čtyřech ročnících druhého stupně, takţe moţnost porovnání výsledků a vyvození závěrů z případného výrazného nebo trvalého poklesu úspěšnosti bude pro nás, ţáky i rodiče dostačující. 2. komplexní evaluační analýza KEA (7. ročník). Zúčastnilo se 244 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR = 357 tříd = ţáků. Ve Středočeském kraji 24 školy = 38 tříd = 689 ţáků.

8 8 Tato třída dosáhla velmi dobrých výsledků a v porovnání s testováním v loňském školním roce se všichni ţáci (mimo dvou) zlepšili. Český jazyk: nad celostátním průměrem úspěšnosti skončili naši ţáci ve čtyřech z pěti sledovaných dovedností. Výsledky této třídy byly hodnoceny jako průměrné. Naše škola patří mezi 40% nejúspěšnějších škol v testování v ČR. Matematika: nad celostátním průměrem úspěšnosti skončili naši ţáci ve všech šesti sledovaných dovednostech. Výsledky této třídy byly hodnoceny jako nadprůměrné (v loňském školním roce jako průměrné) a měli jsme lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. 3. komplexní evaluační analýza KEA (8. ročník). Zúčastnilo se 258 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR = 478 tříd = ţáků. Ve Středočeském kraji 36 škol = 77 tříd = ţák. Výsledky této třídy v testu klíčových kompetencí jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. 3 ţákyně dosáhly vysoce nadprůměrného aţ špičkového výsledku patří mezi 15% nejlepších v rámci ČR. 5.5 Výsledky přijímacího řízení Devátý ročník ukončilo 10 ţáků (4 dívky, 6 chlapců). Všichni ţáci si podali 3 přihlášky ke studiu a všichni byli přijati pouze na základě výsledků ze základní školy. Nikdo nevykonával přijímací zkoušky. Učební obory Do učebních oborů bylo přijato 6 ţáků. Všichni byli přijati v 1. kole přijímacího řízení. počet ţáků škola - obor chlapci dívky celkem SOŠ technické Přelouč truhlář 1 1 SOU Čáslav zahradník 2 2 SOU zemědělské Chvaletice opravář zemědělských strojů 2 2 SOU řemesel Kutná Hora kuchař - číšník 1 1 Celkem: % ţáků 40,00 20,00 60,00 Čtyřleté studijní obory s maturitou Byli přijati 4 ţáci. počet ţáků škola - obor chlapci dívky celkem SZdŠ a VOŠ zdravotnická Kolín zdravotní asistent 1 1 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 1 1

9 9 elektrotechnika SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Veřejnoprávní činnost 1 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín informační technologie 1 1 Celkem: % ţáků 20,00 20,00 40,00

10 10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se škola zaměřila na aktivní vyuţívání volného času a to především bohatou nabídkou školních klubů a krouţků. V rámci oţivení lidových tradic škola uspořádala Drakiádu, Noc oţivlých dýní, Vánoční jarmark a Vánoční zpívání v kostele. Do výše jmenovaných aktivit se ţáci zapojovali nejen při vyučování, ale i ve svém volném čase. Ve školním roce 20010/2011 se opět osvědčilo zařadit do výuky etickou výchovu (v rámci občanské a etické výchovy), kde ţáci získávali povědomí o zásadách slušného a společenského chování. Z patologických jevů se na naší škole objevilo kouření, které bylo se ţáky neprodleně řešeno. Jiné patologické jevy se na naší škole neobjevily. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Naším cílem je zapojit do dalšího vzdělávání co nejvíce učitelů, maximálně vyuţívat kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol a individuální sebevzdělávání. Na škole, kde je jen 13 pedagogů, není velká moţnost konzultace s učiteli podobného zaměření. Chceme, aby učitelé získávali stále nové podněty a přicházeli do styku i s učiteli jiných škol. Všichni zúčastnění vyuţili získaných poznatků. Kaţdý o navštívené akci informoval kolegy na poradách nebo v rámci metodických sdruţení. Některé náměty byly zpracovány písemnou formou a pouţity jako metodický materiál pro ostatní kolegy. Všichni učitelé, kteří pracují individuálně s integrovanými ţáky s vývojovými poruchami učení, jsou proškoleni a tedy plně kvalifikováni pro práci s těmito ţáky. Zaměření DVPP ve školním roce 2010/2011: 1. Vzdělávat se v činnostech souvisejících s průřezovými tématy ŠVP, ověřovat ŠVP v a ročnících. 2. Práce s interaktivní tabulí a vytváření digitálních učebních materiálů 3. Maximálně vyuţívat kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol, individuální sebevzdělávání. 4. Zaměřit se na vzdělávání v oblasti metodiky výuky Aj (splněno 2 učitelkami) 5. Zahájit specializační studium: Metodik prevence patologických jevů, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT. 6. Vyuţívat nabídky všech vzdělávacích institucí, poznatky a materiály předávat ostatním vyučujícím v rámci setkávání metodických sdruţení. 7. Vyuţívat pro výuku odborná periodika (Učitelské noviny, Informatorium, Lidé a země a časopisy pro jednotlivé vyučovací předměty Př a další). název pořadatel účastníci hodin Koordinátor ŠVP (celkově 250 hodin/ 2 roky) INFRA Stařeč 1 Prevence sociálně patologických jevů (250 hod./ 2 roky) VISK Nymburk 1 Koordinace v oblasti ICT (celkově 250 hodin/2 roky) TU Liberec a 35. VH Asociace ředitelů ZŠ (4 dny) Czesha - Servis 1 32 Odměňování pracovníků školství v roce 2011 Paris 1 6 Změny ve školských i obecně právních předpisech VISK Nymburk 1 6 DUM - Příprava projektů na ZŠ a vyuţití ICT ve výuce ZŠ Moderní výuka 4 4 Práce s interaktivní tabulí Nová škola 1 2 Jak vyplnit projektovou ţádost OSŠPo Kolín 1 4 Jak vyplnit projektovou ţádost v aplikaci Benefit VISK Nymburk 1 4 Monitorovací zpráva VISK Nymburk 1 4

11 11 Instruktor snowboardingu (6 dní) BP sport České Budějovice 1 48 Doškolovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Kolín 1 6 Úvodní setkání ved. pracovníků k projektu Aj aktivně Channel Crossings 1 4 Angličtina aktivně: Rozbalte to na síti Channel Crossings 2 6 Moţnosti a rozvíjení čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ NIDV Pardubice 1 8 Ruský jazyk: Насколько легко учить русский язык Descartes 1 6 Simulační hra jako pomocník při realizaci EVVO Podblanické centrum Vlašim 1 6 Ekologická výchova v ZŠ Zelený ostrov Podblanické centrum Vlašim 1 6 Školení k metodické pomůcce Ekopolis Scio 1 6 Rubikon Etická výchova Akademie JAK Jičín 1 6 Čertovské dovádění a Vánoční hudební nadílka TANDEM HK 1 5 Z Betléma se ozývá VISK Nymburk 1 5 Respektovat a být respektován VISK Nymburk 1 8 Ţákovský parlament Gemini o.s., Praha 1 6 Celostátní seminář vychovatelek ŠD (2 dny) NIDM 1 16 Vzdělávání dalších zaměstnanců školy Datové schránky, spisový a skartační řád VISK Nymburk 1 6 Kraj. konference hromadného stravování hygien. minimum 1 6 Nemocenské pojištění a mzdová problematika Beranová 1 6 Mzdy 2010 Alfa SW Klatovy 1 8 Seminář pro kuchařky ŠJ: EKONA Olomouc 1 4 moderní trendy, výţiva jako prevence, zdravý jídelníček Školení odborné způsobilosti řidičů O. Matyáš KH 1 8 Výchovná poradkyně pracuje jako prezidentka Asociace výchovných poradců ČR. Ředitelka školy je členem Asociace ředitelů základních škol ČR. Paní učitelka úspěšně ukončila kurz koordinátora EVVO v rozsahu 250 hodin a tím splnila další kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tři paní učitelky začaly v průběhu školního roku studovat specializační studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Studium prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT (vše v rozsahu 250 hodin). 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŢÁKY : dne název třídy druh Botanická zahrada Praha 8. exkurze Divadlo Kolín: Strakonický dudák divadelní představení Den draka pro MŠ a mladší ţáky 1., 2., 7. projektové dopoledne Toulcův dvůr Praha Vánoce na statku Vzdělávací pořad Muzeum Kolín vánoční expozice Výstava IMAX Praha: Divoký oceán Naučný program GASK Kutná Hora - výstava obrazů Alfonse Muchy exkurze DDM Kolín Včelí medvídci Divadelní představení Toulcův dvůr Velikonoce na statku Pracovní dílna Divadlo Kolín: Rychlé šípy Divadelní představení Praha: Doba ledová výstava Divadlo S + H Praha: Hurvínkovo dobrodruţství Divadelní představení Praha: Královská cesta 7. exkurze Kino Kolín: Země známá neznámá - Čína Promítání + beseda

12 12 PROGRAMY VE ŠKOLE : dne program třídy Skauti ve škole nábor Mikulášská 1. 5., Konverzační angličtina interaktivní program AKCE PRO VEŘEJNOST: dne název akce výdělek ročník Drakiády Slavnost dýní listopad - prosinec Prodej záloţek pro OS Píšťalka 1 250,-- Kč Vánoční jarmark Besídka pro rodiče ve ŠD Zpívání v kostele 5 464,-- Kč Škola nanečisto pro budoucí prvňáky Zápis do 1. třídy Sběr papíru (časopisy, noviny, letáky) kg PET víčka, pouţitý rostlinný olej 120 kg Den nanečisto pro budoucí prvňáčky Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 6 952,-- Kč 240,-- Kč Z výtěţku zpívání v kostele zaplatila naše škola vzdělávání 12 leté dívce z Thajska (adopce na dálku: 5 500,-- Kč/rok ) přispíváme jako škola jiţ 7. rokem. Jiţ poosmé jsme se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, o.p.s. Výtěţek sbírky 1 225,-- Kč je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení novými přístroji (Pediatrická klinika UK 2. LF FN v Motole a Dětská klinika FN v Olomouci). Zpráva koordinátora EVVO Ve školním roce 2010/2011 jsme v rámci environmentální výchovy pořádali sběr papíru a PET víček, baterií a pouţitého rostlinného oleje. Letos se prvně naše škola zapojila do projektu Ukliďme si svět. V rámci projektu jsme sbírali nefunkční elektrospotřebiče. Na základě zapojení do tohoto projektu nám byl zpřístupněn informační portál s ekologickou tématikou. Kaţdé první pondělí v měsíci sbíráme elektropřístroje od veřejnosti. Také jsme se zapojili do projektu pořádaného společností SCIO. Díky tomuto projektu jsme do školy získali deskové stolní hry EKOPOLIS. I k tomuto projektu nám byl zpřístupněn další informační portál. Dlouhodobě pokračujeme v projektu Recyklohraní. Hlavním tématem je třídění, recyklace odpadů a ţivotní prostředí. Za získané body škola letos obdrţela dva fotbalové míče. Současně podle plánu environmentální výchovy probíhaly výlety a exkurze s danou tématikou ve všech třídách. PROJEKT Putování prostorem a časem dne program třídy Horní Maršov: Setkání zúčastněných škol; prezentace oblasti Kačina: Setkání zúčastněných škol, prezentace, soutěţe 8. Ţáci VIII. třídy jsou spolu s pedagogy zapojeni od loňského školního roku do dvouletého projektu Putování prostorem a časem. Ţáci díky srovnávání historických fotografií, které sami vyhledávají a fotografií nových, které v rámci projektu sami nafotí, se dozví, jak se krajina kolem nás v čase mění. V rámci získávání informací se ţáci setkali s pamětníky,

13 13 získali mnoho historických fotografií i údajů o obci a jejím okolí. Své poznatky a dílčí výsledky prezentovali na setkání škol zapojených do projektu. PROJEKT Angličtina aktivně dne program třídy Vstupní testování ţáků únor - červen 1. etapa: Rozbalte to na síti testování ţáků po 1. etapě Novou dvouletou aktivitou, do které byla naše škola vybrána je projekt Angličtina aktivně, kterou pořádá jazyková škola Channel Crossings z Prahy Radotína. Tento projekt je určen pro 26 základních škol z Plzeňského, Budějovického a Středočeského kraje. Účastní se třídy jednotlivých škol. Celý projekt je rozdělen na 4 etapy, kaţdá probíhá jedno pololetí školního roku. Ţáci jsou vedeni pomocí nových výukových metod k větší aktivitě při výuce a přípravě na hodiny Aj. Etapy jsou zaměřeny na vyuţívání technologií, konverzaci, komunikaci, čtení a příběhy. Před začátkem kaţdé etapy absolvují vyučující školení, kde si nové metody vyzkouší a obdrţí učební materiály pro ţáky. Před začátkem celého projektu byli všichni zúčastnění ţáci testováni z Aj. Naše škola byla po srovnání s ostatními hodnocena velmi dobře na 7. místě. Po skončení 1. etapy proběhlo další srovnávací testování a všichni naši ţáci se zlepšili, většina výrazně (aţ o 50%). VÝTVARNÉ SOUTĚŢE: název třídy kolo Počet účastníků: březen Kniha a já ŠD ČR 30 duben Jak si hrajeme ŠD ČR 20 VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢE: název třídy kolo Počet účastníků: místní kolo Umístění (z kolika): okresní kolo Scio (KEA) Čj, M, Aj, OSP 9. ČR 10 prosinec Dějepisná olympiáda škola 20 prosinec Olympiáda z Čj škola Scio (Eskalátor) čtenářská ČR 75 gramotnost + Aj Matematická olympiáda 5. okres Loudová 2/39; Mistrová 8/ Pythagoriáda 5. okres Mistrová 3/41; Loudová 22/41; Manus 32/ Dějepisná olympiáda 8. okres Vokounová 31/44; Hynková a Mauleová 33/44; Potůčková 38/ Zeměpisná olympiáda škola 39 březen Olympiáda z Aj škola Scio (KEA) klíčové kompetence Matematický Klokan: Cvrček Klokánek Benjamin Kadet 8. ČR škola Pythagoriáda okres Šedo 15/27; Šejna 18/27 Vladyka 18/27; Folbergerová 26/ Scio (KEA) Čj, M, OSP 7. ČR Matematická soutěţ PLUS 5. okres Mistrová 11/94; Loudová /94; Manus /94; Ulrichová 80/94

14 Hlídky mladých zdravotníků okres Starší (Hynková, Vokounová, Prchalová, Mauleová, Potůčková) 2/8 SPORTOVNÍ SOUTĚŢE : dne název třídy kolo účastníci prosinec Turnaj v ringu trojic škola 75 (vítěz IX. třída) Plavecký výcvik Kutná Hora škola Dopravní soutěţ škola Ţehušický pohár v LA oblast Mistrová 1/21 (300 m) Mistrová 1/21 (dálka) P. Jíchová 1/18 (kriket) J. Sýkora 1/14 (60 m) J. Ţelezný 2/21 (kriket) O. Shelemba 2/12 (800) J. Sýkora 2/10 (koule) S. Loudová 3/21 (300 m) M. Šíma 3/10 (koule) D. Pošík 3/11 (výška) starší přípravka 3/ Dopravní soutěţ okres mladší 9/13; starší 4/11 Vokounová 8/44; Vít Pošík 24/44; Slepičková25/52; Mistr 27/44; Liska 29/52; Prchalová 34/44; Třešňáková 39/52; Dlouhý 42/ Sportovní den škola 114 VÝLETY : dne trasa - program LVVZ Český Šumburk u Tanvaldu (6. 9. třída) Spaní ve škole (7. třída) Loděnice Starý Kolín (4. třída) Praha: ZOO (5. třída) ZOO Chleby Staré Hrady (1. 3. třída) Rataje na Sázavou Mlýn Kuchelník (8. třída) Zbraslavice Kutná Hora (9. třída) Kolín pěšky (5. třída) Starý Kolín pěšky (6. třída) Jinonice (7. třída) Během školního roku jsme uspořádali tyto větší akce pro veřejnost: Během Dne draka (říjen) jsme ve škole uspořádali dopolední setkání našich ţáků z 1. a 2. třídy s dětmi z MŠ ve Starém Kolíně a Hlízova. Celé setkání proběhlo opět ve škole a areálu kolem školy. Odpoledne proběhl 11. ročník Drakiády zúčastnily se děti z naší školy, ze Záboří a z Hlízova. Další akcí pro veřejnost ve Starém Kolíně bylo předvánoční zpívání koled v kostele. Zpívání ve starokolínském kostele patří jiţ mnoho let ke školním tradicím. Další prezentací naší práce s dětmi v jednotlivých krouţcích i při vyučování byl vánoční jarmark, kde děti nabízely výrobky jednotlivých dílen. V obci na náměstí máme vitrínu, ve které škola prezentuje své akce, výsledky a informuje podrobněji veřejnost o svých aktivitách.

15 15 Přestal vycházet Starokolínský zpravodaj, do kterého naši ţáci i učitelé pravidelně přispívali. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 ve škole neproběhla kontrola České školní inspekce. 10. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce nedostala škola ţádné písemné ţádosti o informace a nepodávala ţádné rozklady proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 11. Hodnocení plnění plánu ICT Ze zprávy koordinátora ICT ve škole: Ve školním roce 2010/2011 jsme vyměnili 3 PC v kancelářích. Naše škola se zapojila do projektu Šablony EU příspěvek na modernizaci výuky a vybavení byl Kč. Vybavili jsme učebnu informatiky 15 novými PC pro ţáky a jedním pro učitele. V učebně přírodopisu byla nainstalována interaktivní tabule. Pro ţáky 1. stupně bylo zakoupeno 7 notebooků. V rámci projektu Šablony EU jsme zakoupili elektrostavebnice pro výuku fyziky a mikroskopy s preparáty pro výuku přírodopisu.

16 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Prostředky ze státního rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu příjmy Čerpání platy , ,00 odvody , ,00 odvody FKSP , ,00 ONIV , ,00 z toho pro 1. třídu , ,00 celkem , ,00 Z prostředků ONIV jsme vyplatili nemocenskou ve výši 4 053,-- Kč. Prostředky zřizovatele Závazné ukazatele rozpočtu příjmy Čerpání Provoz školy ,00 Výjimka z počtu ţáků ,00 Účelové posílení rozpočtu Elektrické školní hodiny ,00 PC a internet do kanceláře ŠJ ,00 Vybavení školní kuchyně ,00 Provozní náklady na plavání ,00 celkem Výroční zpráva o čerpání prostředků Obce Starý Kolín a o hospodářské činnosti bude upřesněna dodatečně po ukončení vyšetřování zpronevěry a špatného výkaznictví paní účetní. V příloze je přehled čerpání rozpočtu školy za měsíce leden aţ prosinec 2010, které předala bývalá účetní zřizovateli.

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/126/2012 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více