Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala:"

Transkript

1 č.j.: ZŠ/188/2011 Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala: Mgr. Naďa Kotková, ředitelka školy

2 2 Obsah 1. Úvod 2. Základní údaje o škole 3. Organizace vzdělávání 3.1 Vzdělávací program školy 3.2 Učební plán 3.3 Rozhodnutí ředitele školy 3.4 Zápis do 1. třídy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Výsledky vzdělávání ţáků 5.1 Počty ţáků 5.2 Údaje o prospěchu a chování na konci školního roku 5.3 Počet zameškaných hodin za školní rok 5.4 Celostátní srovnávací testy Scio 5.5 Výsledky přijímacího řízení 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 11. Hodnocení plánu ICT 12. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010

3 3 1. Úvod Tento dokument obsahuje souhrnnou zprávu o činnosti Základní školy ve Starém Kolíně ve školním roce 2010/2011 a základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce Podklady k této zprávě byly projednány na pedagogické radě dne a Výroční zpráva nebyla předloţena školské radě v termínu daném 7, druhým odstavcem Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, z důvodu zaniklého mandátu školské rady zvolené pro období k Výroční zpráva byla předloţena ke schválení školské radě zvolené na období dne Dne byla výroční zpráva projednána radou a vrácena s připomínkami k dopracování. Po opětovném předloţení dne byla schválena per rollam dne Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Kolínská 90, Starý Kolín Telefon + fax: Internetová adresa: Zřizovatel školy: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, Starý Kolín IČO školy: DIČ školy: CZ Identifikátor zařízení: Právní forma: právní subjekt Způsob hospodaření: příspěvková organizace Součásti školy: součást IZO Základní škola Školní druţina Školní klub Školní jídelna Vedení školy: Mgr. Naďa Kotková ředitelka školy Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Mgr. Libuše Třískalová Šestičlenná školská rada pracuje v období ve sloţení: předseda: Ing. Martin Mistr, Ph.D. místopředseda: Mgr. Libuše Třískalová zástupci zřizovatele: Radek Baše a Jiří Jirsa zákonní zástupci: Ing. Martin Mistr, Ph.D. a Mgr. Roman Krch zástupci pedagogů: Mgr. Anděla Pařezová a Mgr. Libuše Třískalová 3. Organizace vzdělávání 3.1 Vzdělávací program

4 /96 2, Základní škola (pro 5. ročník) 800/07, ŠVP Já mezi lidmi zpracovaný podle RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (pro a ročník) 3.2 Učební plán předmět ročník suma Český jazyk 7 7 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská a etická výchova Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Umění a kultura Praktické činnosti 1 1 Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Povinně volitelné předměty Německý jazyk nebo Těles. vých. + Etická vých. Média 1 1 Základy administrativy Literatura a komunikace 1 1 Týdenní dotace povinných předmětů Rozhodnutí ředitele školy Ředitelka školy vydala v průběhu školního roku 2010/2011:

5 5 23 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. 5 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, podle 165 odst. c) zák. č. 561/2004 Sb. 6 rozhodnutí o přijetí ţáka do ZŠ na základě přestupu, podle 165 odst. e) zák. č. 561/2004 Sb. Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno ţádné odvolání. 3.4 Zápis do 1. třídy Dne bylo do 1. třídy zapsáno 28 nových ţáků, v 5 případech byl na základě ţádosti zákonných zástupců odloţen začátek povinné školní docházky o 1 rok. Do první třídy byli zapsáni 2 ţáci z Hlízova. 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pracovníků ke konci školního roku byl následující: Fyzické osoby 20 Přepočtený počet pracovníků 18,06 Z toho učitelé 10,55 vychovatelé ŠD 1,00 vychovatelé ŠK 0,36 provozní zaměstnanci 3,32 pracovníci ve školní jídelně 3,13 Vzdělání pedagogických pracovníků a poţadovaná kvalifikace: Zařazení pracovníka vzdělání úvazek OKpPPČ* Ředitelka školy VŠ pedagogické: D Rj Rv SpPg (logopedie, 1,00 ano somatopedie) Učitelé VŠ pedagogické: 1. stupeň + Aj 1,00 ano VŠ pedagogické: 1. stupeň; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: 1. stupeň; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: 1. stupeň 1,00 ano VŠ pedagogické: 1. stupeň + Aj; kurz 0,41 ano dyslektických asistentů VŠ pedagogické: M Zt; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů VŠ pedagogické: sociální pedagogika; 1,00 ano výchovné poradenství; učitelství pro SŠ; metodik prevence VŠ pedagogické: Čj Ov; kurz dyslektických 1,00 ano asistentů; etická výchova VŠ pedagogické: Př Ch; koordinátor EVVO 1,00 ano VŠ pedagogická sociální pedagogika 5. rok 1,00 ne VŠ pedagogické: sociální pedagog. + učitelství 0,09 ano

6 6 SOŠ 0,05 ne Vychovatelka ŠD VŠ pedagogické: sociální pedagog. + učitelství 1,00 ano *OKpPPČ odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Od září 2010 se na částečný pracovní úvazek vrátila na 1. stupeň paní učitelka po rodičovské dovolené. 5. Výsledky vzdělávání ţáků 5.1 Počty ţáků Ve škole byli vyučováni ţáci ročníku v 7 třídách. Byly spojeny a postupné ročníky. Počty ţáků a tříd 2009/ /2011 Počet ţáků ZŠ z toho dojíţdějící 10 z toho 8 Hlízov 11 z toho 8 Hlízov integrovaní s VPU 6 5 integrovaný autista s asistencí 1 0 Počet tříd celkem 7 7 z toho specializovaných 0 0 Počet zapsaných ţáků ve ŠD Počet oddělení 1 1 Počet zapsaných ţáků ve ŠK Počet oddělení 8 7 Počet strávníků: ţáci / zaměstnanci 160/25 162/25 * * v počtu strávníků jsou započítány děti i pedagogové z MŠ Starý Kolín, pro které naše kuchyň vaří. V průběhu školního roku se 3 ţáci odstěhovali. 5.2 Údaje o prospěchu na konci školního roku ročník počet ţáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 2009/ / / / / / /10 201/

7 celkem procent , , ,87 0 Celkem 28 ţáků prospělo s průměrným prospěchem 1,00. Dva ţáci ze 7. ročníku vykonali opravnou zkoušku z českého jazyka a jeden ţák ze 7. ročníku z přírodopisu. Všichni sloţili úspěšně opravnou zkoušku a postupují do 8. ročníku. Údaje o chování ve školním roce ročník důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň chování 3. stupeň chování 2009/ / / / / / / /11 pololetí: 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./2. 1./ /2 1/0 1/0 3. 0/4 5/3 0/2 2/3 0/1 4. 0/1 2/3 0/6 5. 5/4 4/1 6. 0/4 0/1 1/0 7. 0/1 0/1 1/0 1/0 0/1 8. 1/0 0/2 1/1 1/0 9. 2/0 celkem 7/12 9/10 4/6 4/10 2/2 1/0 1/0 0/1 5.3 Počet zameškaných hodin za školní rok omluvená absence neomluvená absence 2009/ / / / průměr na ţáka průměr na ţáka 65,42 69,75 0,91 0, Celostátní srovnávací testy Scio Nezávislé hodnocení společností Scio ve školním roce 2010/2011: 1. Projekt KEA (komplexní evaluační analýza). Do projektu KEA jsou přihlášeni ţáci celého 2. stupně. Ţáci budou testováni během školní docházky ve všech čtyřech ročnících druhého stupně, takţe moţnost porovnání výsledků a vyvození závěrů z případného výrazného nebo trvalého poklesu úspěšnosti bude pro nás, ţáky i rodiče dostačující. 2. komplexní evaluační analýza KEA (7. ročník). Zúčastnilo se 244 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR = 357 tříd = ţáků. Ve Středočeském kraji 24 školy = 38 tříd = 689 ţáků.

8 8 Tato třída dosáhla velmi dobrých výsledků a v porovnání s testováním v loňském školním roce se všichni ţáci (mimo dvou) zlepšili. Český jazyk: nad celostátním průměrem úspěšnosti skončili naši ţáci ve čtyřech z pěti sledovaných dovedností. Výsledky této třídy byly hodnoceny jako průměrné. Naše škola patří mezi 40% nejúspěšnějších škol v testování v ČR. Matematika: nad celostátním průměrem úspěšnosti skončili naši ţáci ve všech šesti sledovaných dovednostech. Výsledky této třídy byly hodnoceny jako nadprůměrné (v loňském školním roce jako průměrné) a měli jsme lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. 3. komplexní evaluační analýza KEA (8. ročník). Zúčastnilo se 258 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR = 478 tříd = ţáků. Ve Středočeském kraji 36 škol = 77 tříd = ţák. Výsledky této třídy v testu klíčových kompetencí jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. 3 ţákyně dosáhly vysoce nadprůměrného aţ špičkového výsledku patří mezi 15% nejlepších v rámci ČR. 5.5 Výsledky přijímacího řízení Devátý ročník ukončilo 10 ţáků (4 dívky, 6 chlapců). Všichni ţáci si podali 3 přihlášky ke studiu a všichni byli přijati pouze na základě výsledků ze základní školy. Nikdo nevykonával přijímací zkoušky. Učební obory Do učebních oborů bylo přijato 6 ţáků. Všichni byli přijati v 1. kole přijímacího řízení. počet ţáků škola - obor chlapci dívky celkem SOŠ technické Přelouč truhlář 1 1 SOU Čáslav zahradník 2 2 SOU zemědělské Chvaletice opravář zemědělských strojů 2 2 SOU řemesel Kutná Hora kuchař - číšník 1 1 Celkem: % ţáků 40,00 20,00 60,00 Čtyřleté studijní obory s maturitou Byli přijati 4 ţáci. počet ţáků škola - obor chlapci dívky celkem SZdŠ a VOŠ zdravotnická Kolín zdravotní asistent 1 1 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 1 1

9 9 elektrotechnika SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Veřejnoprávní činnost 1 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín informační technologie 1 1 Celkem: % ţáků 20,00 20,00 40,00

10 10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se škola zaměřila na aktivní vyuţívání volného času a to především bohatou nabídkou školních klubů a krouţků. V rámci oţivení lidových tradic škola uspořádala Drakiádu, Noc oţivlých dýní, Vánoční jarmark a Vánoční zpívání v kostele. Do výše jmenovaných aktivit se ţáci zapojovali nejen při vyučování, ale i ve svém volném čase. Ve školním roce 20010/2011 se opět osvědčilo zařadit do výuky etickou výchovu (v rámci občanské a etické výchovy), kde ţáci získávali povědomí o zásadách slušného a společenského chování. Z patologických jevů se na naší škole objevilo kouření, které bylo se ţáky neprodleně řešeno. Jiné patologické jevy se na naší škole neobjevily. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Naším cílem je zapojit do dalšího vzdělávání co nejvíce učitelů, maximálně vyuţívat kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol a individuální sebevzdělávání. Na škole, kde je jen 13 pedagogů, není velká moţnost konzultace s učiteli podobného zaměření. Chceme, aby učitelé získávali stále nové podněty a přicházeli do styku i s učiteli jiných škol. Všichni zúčastnění vyuţili získaných poznatků. Kaţdý o navštívené akci informoval kolegy na poradách nebo v rámci metodických sdruţení. Některé náměty byly zpracovány písemnou formou a pouţity jako metodický materiál pro ostatní kolegy. Všichni učitelé, kteří pracují individuálně s integrovanými ţáky s vývojovými poruchami učení, jsou proškoleni a tedy plně kvalifikováni pro práci s těmito ţáky. Zaměření DVPP ve školním roce 2010/2011: 1. Vzdělávat se v činnostech souvisejících s průřezovými tématy ŠVP, ověřovat ŠVP v a ročnících. 2. Práce s interaktivní tabulí a vytváření digitálních učebních materiálů 3. Maximálně vyuţívat kurzy DVPP, výjezdy do jiných škol, individuální sebevzdělávání. 4. Zaměřit se na vzdělávání v oblasti metodiky výuky Aj (splněno 2 učitelkami) 5. Zahájit specializační studium: Metodik prevence patologických jevů, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT. 6. Vyuţívat nabídky všech vzdělávacích institucí, poznatky a materiály předávat ostatním vyučujícím v rámci setkávání metodických sdruţení. 7. Vyuţívat pro výuku odborná periodika (Učitelské noviny, Informatorium, Lidé a země a časopisy pro jednotlivé vyučovací předměty Př a další). název pořadatel účastníci hodin Koordinátor ŠVP (celkově 250 hodin/ 2 roky) INFRA Stařeč 1 Prevence sociálně patologických jevů (250 hod./ 2 roky) VISK Nymburk 1 Koordinace v oblasti ICT (celkově 250 hodin/2 roky) TU Liberec a 35. VH Asociace ředitelů ZŠ (4 dny) Czesha - Servis 1 32 Odměňování pracovníků školství v roce 2011 Paris 1 6 Změny ve školských i obecně právních předpisech VISK Nymburk 1 6 DUM - Příprava projektů na ZŠ a vyuţití ICT ve výuce ZŠ Moderní výuka 4 4 Práce s interaktivní tabulí Nová škola 1 2 Jak vyplnit projektovou ţádost OSŠPo Kolín 1 4 Jak vyplnit projektovou ţádost v aplikaci Benefit VISK Nymburk 1 4 Monitorovací zpráva VISK Nymburk 1 4

11 11 Instruktor snowboardingu (6 dní) BP sport České Budějovice 1 48 Doškolovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Kolín 1 6 Úvodní setkání ved. pracovníků k projektu Aj aktivně Channel Crossings 1 4 Angličtina aktivně: Rozbalte to na síti Channel Crossings 2 6 Moţnosti a rozvíjení čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ NIDV Pardubice 1 8 Ruský jazyk: Насколько легко учить русский язык Descartes 1 6 Simulační hra jako pomocník při realizaci EVVO Podblanické centrum Vlašim 1 6 Ekologická výchova v ZŠ Zelený ostrov Podblanické centrum Vlašim 1 6 Školení k metodické pomůcce Ekopolis Scio 1 6 Rubikon Etická výchova Akademie JAK Jičín 1 6 Čertovské dovádění a Vánoční hudební nadílka TANDEM HK 1 5 Z Betléma se ozývá VISK Nymburk 1 5 Respektovat a být respektován VISK Nymburk 1 8 Ţákovský parlament Gemini o.s., Praha 1 6 Celostátní seminář vychovatelek ŠD (2 dny) NIDM 1 16 Vzdělávání dalších zaměstnanců školy Datové schránky, spisový a skartační řád VISK Nymburk 1 6 Kraj. konference hromadného stravování hygien. minimum 1 6 Nemocenské pojištění a mzdová problematika Beranová 1 6 Mzdy 2010 Alfa SW Klatovy 1 8 Seminář pro kuchařky ŠJ: EKONA Olomouc 1 4 moderní trendy, výţiva jako prevence, zdravý jídelníček Školení odborné způsobilosti řidičů O. Matyáš KH 1 8 Výchovná poradkyně pracuje jako prezidentka Asociace výchovných poradců ČR. Ředitelka školy je členem Asociace ředitelů základních škol ČR. Paní učitelka úspěšně ukončila kurz koordinátora EVVO v rozsahu 250 hodin a tím splnila další kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tři paní učitelky začaly v průběhu školního roku studovat specializační studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Studium prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT (vše v rozsahu 250 hodin). 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŢÁKY : dne název třídy druh Botanická zahrada Praha 8. exkurze Divadlo Kolín: Strakonický dudák divadelní představení Den draka pro MŠ a mladší ţáky 1., 2., 7. projektové dopoledne Toulcův dvůr Praha Vánoce na statku Vzdělávací pořad Muzeum Kolín vánoční expozice Výstava IMAX Praha: Divoký oceán Naučný program GASK Kutná Hora - výstava obrazů Alfonse Muchy exkurze DDM Kolín Včelí medvídci Divadelní představení Toulcův dvůr Velikonoce na statku Pracovní dílna Divadlo Kolín: Rychlé šípy Divadelní představení Praha: Doba ledová výstava Divadlo S + H Praha: Hurvínkovo dobrodruţství Divadelní představení Praha: Královská cesta 7. exkurze Kino Kolín: Země známá neznámá - Čína Promítání + beseda

12 12 PROGRAMY VE ŠKOLE : dne program třídy Skauti ve škole nábor Mikulášská 1. 5., Konverzační angličtina interaktivní program AKCE PRO VEŘEJNOST: dne název akce výdělek ročník Drakiády Slavnost dýní listopad - prosinec Prodej záloţek pro OS Píšťalka 1 250,-- Kč Vánoční jarmark Besídka pro rodiče ve ŠD Zpívání v kostele 5 464,-- Kč Škola nanečisto pro budoucí prvňáky Zápis do 1. třídy Sběr papíru (časopisy, noviny, letáky) kg PET víčka, pouţitý rostlinný olej 120 kg Den nanečisto pro budoucí prvňáčky Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 6 952,-- Kč 240,-- Kč Z výtěţku zpívání v kostele zaplatila naše škola vzdělávání 12 leté dívce z Thajska (adopce na dálku: 5 500,-- Kč/rok ) přispíváme jako škola jiţ 7. rokem. Jiţ poosmé jsme se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, o.p.s. Výtěţek sbírky 1 225,-- Kč je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení novými přístroji (Pediatrická klinika UK 2. LF FN v Motole a Dětská klinika FN v Olomouci). Zpráva koordinátora EVVO Ve školním roce 2010/2011 jsme v rámci environmentální výchovy pořádali sběr papíru a PET víček, baterií a pouţitého rostlinného oleje. Letos se prvně naše škola zapojila do projektu Ukliďme si svět. V rámci projektu jsme sbírali nefunkční elektrospotřebiče. Na základě zapojení do tohoto projektu nám byl zpřístupněn informační portál s ekologickou tématikou. Kaţdé první pondělí v měsíci sbíráme elektropřístroje od veřejnosti. Také jsme se zapojili do projektu pořádaného společností SCIO. Díky tomuto projektu jsme do školy získali deskové stolní hry EKOPOLIS. I k tomuto projektu nám byl zpřístupněn další informační portál. Dlouhodobě pokračujeme v projektu Recyklohraní. Hlavním tématem je třídění, recyklace odpadů a ţivotní prostředí. Za získané body škola letos obdrţela dva fotbalové míče. Současně podle plánu environmentální výchovy probíhaly výlety a exkurze s danou tématikou ve všech třídách. PROJEKT Putování prostorem a časem dne program třídy Horní Maršov: Setkání zúčastněných škol; prezentace oblasti Kačina: Setkání zúčastněných škol, prezentace, soutěţe 8. Ţáci VIII. třídy jsou spolu s pedagogy zapojeni od loňského školního roku do dvouletého projektu Putování prostorem a časem. Ţáci díky srovnávání historických fotografií, které sami vyhledávají a fotografií nových, které v rámci projektu sami nafotí, se dozví, jak se krajina kolem nás v čase mění. V rámci získávání informací se ţáci setkali s pamětníky,

13 13 získali mnoho historických fotografií i údajů o obci a jejím okolí. Své poznatky a dílčí výsledky prezentovali na setkání škol zapojených do projektu. PROJEKT Angličtina aktivně dne program třídy Vstupní testování ţáků únor - červen 1. etapa: Rozbalte to na síti testování ţáků po 1. etapě Novou dvouletou aktivitou, do které byla naše škola vybrána je projekt Angličtina aktivně, kterou pořádá jazyková škola Channel Crossings z Prahy Radotína. Tento projekt je určen pro 26 základních škol z Plzeňského, Budějovického a Středočeského kraje. Účastní se třídy jednotlivých škol. Celý projekt je rozdělen na 4 etapy, kaţdá probíhá jedno pololetí školního roku. Ţáci jsou vedeni pomocí nových výukových metod k větší aktivitě při výuce a přípravě na hodiny Aj. Etapy jsou zaměřeny na vyuţívání technologií, konverzaci, komunikaci, čtení a příběhy. Před začátkem kaţdé etapy absolvují vyučující školení, kde si nové metody vyzkouší a obdrţí učební materiály pro ţáky. Před začátkem celého projektu byli všichni zúčastnění ţáci testováni z Aj. Naše škola byla po srovnání s ostatními hodnocena velmi dobře na 7. místě. Po skončení 1. etapy proběhlo další srovnávací testování a všichni naši ţáci se zlepšili, většina výrazně (aţ o 50%). VÝTVARNÉ SOUTĚŢE: název třídy kolo Počet účastníků: březen Kniha a já ŠD ČR 30 duben Jak si hrajeme ŠD ČR 20 VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŢE: název třídy kolo Počet účastníků: místní kolo Umístění (z kolika): okresní kolo Scio (KEA) Čj, M, Aj, OSP 9. ČR 10 prosinec Dějepisná olympiáda škola 20 prosinec Olympiáda z Čj škola Scio (Eskalátor) čtenářská ČR 75 gramotnost + Aj Matematická olympiáda 5. okres Loudová 2/39; Mistrová 8/ Pythagoriáda 5. okres Mistrová 3/41; Loudová 22/41; Manus 32/ Dějepisná olympiáda 8. okres Vokounová 31/44; Hynková a Mauleová 33/44; Potůčková 38/ Zeměpisná olympiáda škola 39 březen Olympiáda z Aj škola Scio (KEA) klíčové kompetence Matematický Klokan: Cvrček Klokánek Benjamin Kadet 8. ČR škola Pythagoriáda okres Šedo 15/27; Šejna 18/27 Vladyka 18/27; Folbergerová 26/ Scio (KEA) Čj, M, OSP 7. ČR Matematická soutěţ PLUS 5. okres Mistrová 11/94; Loudová /94; Manus /94; Ulrichová 80/94

14 Hlídky mladých zdravotníků okres Starší (Hynková, Vokounová, Prchalová, Mauleová, Potůčková) 2/8 SPORTOVNÍ SOUTĚŢE : dne název třídy kolo účastníci prosinec Turnaj v ringu trojic škola 75 (vítěz IX. třída) Plavecký výcvik Kutná Hora škola Dopravní soutěţ škola Ţehušický pohár v LA oblast Mistrová 1/21 (300 m) Mistrová 1/21 (dálka) P. Jíchová 1/18 (kriket) J. Sýkora 1/14 (60 m) J. Ţelezný 2/21 (kriket) O. Shelemba 2/12 (800) J. Sýkora 2/10 (koule) S. Loudová 3/21 (300 m) M. Šíma 3/10 (koule) D. Pošík 3/11 (výška) starší přípravka 3/ Dopravní soutěţ okres mladší 9/13; starší 4/11 Vokounová 8/44; Vít Pošík 24/44; Slepičková25/52; Mistr 27/44; Liska 29/52; Prchalová 34/44; Třešňáková 39/52; Dlouhý 42/ Sportovní den škola 114 VÝLETY : dne trasa - program LVVZ Český Šumburk u Tanvaldu (6. 9. třída) Spaní ve škole (7. třída) Loděnice Starý Kolín (4. třída) Praha: ZOO (5. třída) ZOO Chleby Staré Hrady (1. 3. třída) Rataje na Sázavou Mlýn Kuchelník (8. třída) Zbraslavice Kutná Hora (9. třída) Kolín pěšky (5. třída) Starý Kolín pěšky (6. třída) Jinonice (7. třída) Během školního roku jsme uspořádali tyto větší akce pro veřejnost: Během Dne draka (říjen) jsme ve škole uspořádali dopolední setkání našich ţáků z 1. a 2. třídy s dětmi z MŠ ve Starém Kolíně a Hlízova. Celé setkání proběhlo opět ve škole a areálu kolem školy. Odpoledne proběhl 11. ročník Drakiády zúčastnily se děti z naší školy, ze Záboří a z Hlízova. Další akcí pro veřejnost ve Starém Kolíně bylo předvánoční zpívání koled v kostele. Zpívání ve starokolínském kostele patří jiţ mnoho let ke školním tradicím. Další prezentací naší práce s dětmi v jednotlivých krouţcích i při vyučování byl vánoční jarmark, kde děti nabízely výrobky jednotlivých dílen. V obci na náměstí máme vitrínu, ve které škola prezentuje své akce, výsledky a informuje podrobněji veřejnost o svých aktivitách.

15 15 Přestal vycházet Starokolínský zpravodaj, do kterého naši ţáci i učitelé pravidelně přispívali. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 ve škole neproběhla kontrola České školní inspekce. 10. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce nedostala škola ţádné písemné ţádosti o informace a nepodávala ţádné rozklady proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 11. Hodnocení plnění plánu ICT Ze zprávy koordinátora ICT ve škole: Ve školním roce 2010/2011 jsme vyměnili 3 PC v kancelářích. Naše škola se zapojila do projektu Šablony EU příspěvek na modernizaci výuky a vybavení byl Kč. Vybavili jsme učebnu informatiky 15 novými PC pro ţáky a jedním pro učitele. V učebně přírodopisu byla nainstalována interaktivní tabule. Pro ţáky 1. stupně bylo zakoupeno 7 notebooků. V rámci projektu Šablony EU jsme zakoupili elektrostavebnice pro výuku fyziky a mikroskopy s preparáty pro výuku přírodopisu.

16 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Prostředky ze státního rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu příjmy Čerpání platy , ,00 odvody , ,00 odvody FKSP , ,00 ONIV , ,00 z toho pro 1. třídu , ,00 celkem , ,00 Z prostředků ONIV jsme vyplatili nemocenskou ve výši 4 053,-- Kč. Prostředky zřizovatele Závazné ukazatele rozpočtu příjmy Čerpání Provoz školy ,00 Výjimka z počtu ţáků ,00 Účelové posílení rozpočtu Elektrické školní hodiny ,00 PC a internet do kanceláře ŠJ ,00 Vybavení školní kuchyně ,00 Provozní náklady na plavání ,00 celkem Výroční zpráva o čerpání prostředků Obce Starý Kolín a o hospodářské činnosti bude upřesněna dodatečně po ukončení vyšetřování zpronevěry a špatného výkaznictví paní účetní. V příloze je přehled čerpání rozpočtu školy za měsíce leden aţ prosinec 2010, které předala bývalá účetní zřizovateli.

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více