Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Personální údaje str Vzdělávací program školy str Údaje o počtech ţáků, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Hodnocení ţáků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str ICT standard a plán str Akce školy ( výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 34

3 3 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr.Jiří Neliba Ekonom: Jaroslava Pavlíková Účetní: ing.blanka Křetínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Zařízení školního stravování poskytuje školské sluţby podle 19 zákona č.561/2004sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Školské účelové zařízení poskytuje školské sluţby podle 120 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) 1.2 Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 810 Školní druţina 150 Školní jídelna ZŠ 1000

4 4 Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení.ve školním roce 2007/20068 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne , zvolena na tříleté období byla řádně dne Dále škola spolupracuje s Roudnickou trojkou občanským sdruţením rodičů a přátel školy. Základní škola ve Školní ulici je pavilónovým objektem sloţeným ze šesti budov. Ve školním roce byli ţáci vyučováni ve 20 třídách (10 na I.stupni a 10 na II.stupni). Naše škola pracovala v tomto školním roce podle vzdělávacího programu Základní škola ČJ /96-2, I. a IV. ročník podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola se specializuje se na rozšířenou výuku hudební a tělesné výchovy. Dalším cílem je ochrana před neţádoucími jevy a výchova ke zdravému způsobu ţivota. Proto byl ve vzdělávacím programu Základní škola jako disponibilní hodina v VIII. ročníku vyučován povinně-volitelný předmět zdravý ţivotní způsob a ve Školním vzdělávacím předmětu pro základní vzdělávání byl vyučován předmět výchova ke zdraví. Ţáci jsou ve výchovně vzdělávacím procesu vedeni k odpovědnosti za vlastní chování a za způsob ţivota v míře přiměřené jejich věku. Od září 06 jsme zapojeni do rozvojového programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků. Tento program byl realizován i v letošním školním roce. Vyučujeme ruský jazyk jako další povinně-volitelný jazyk v VII. IX. ročníku vedle německého jazyka a anglického jazyka. Dalším na naší škole vyučovaným povinně volitelným předmětem ve vzdělávacím programu Základní škola byla informatika v VII. - IX.ročníku. Tomuto oboru je u nás jiţ tradičně věnována velká pozornost i rozsah. Proto byly hodiny informatiky zavedeny i uţ od IV.ročníku ve vyučovacím programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na začátku školního roku měla škola 456 ţáků 240 chlapců a 216 dívek. Provoz ve školní druţině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 111 dětí. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 412 strávníků. Z toho bylo 322 ţáků, 47 dospělých v rámci závodního stravování a 90 strávníků v doplňkové činnosti. Škola má dvě tělocvičny, které jsou v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním krouţkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Vedle svých kmenových tříd se ţáci vzdělávají v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výpočetní techniky. V letošním školním roce se nám podařilo zprovoznit odbornou učebnu pro výuku předmětů s pouţitím interaktivní tabule. Vyučující prošli úvodním školením a postupně se zapracovávají v práci s touto učební pomůckou. Nejvíce je tato moţnost zatím vyuţívána pro předměty: Př, D, Čj, M, Fy, Info a I.stupeň. Dále se naši ţáci mohou odborně vzdělávat ve cvičné kuchyňce, 3 dílnách ( kovo, keramika, pěstitelské činnosti), na školním pozemku a 4 jazykových učebnách, 1 má k dispozici 11 PC z bývalé učebny informatiky. Tato učebna se ale v průběhu školního roku přestala pouţívat z důvodu nefunkčnosti PC. Máme objednán nový nábytek a do rozpočtu pro provozní příspěvek zřizovatele chceme poţádat o částku na vybavení této učebny 12 novými PC, aby mohla tato učebna opět pracovat pro výuku nejen jazyků a informatiky, ale i ostatních předmětů, pro něţ máme zakoupené výukové programy. Školní druţina, vybavená novým nábytkem a zasíťovanými 3 novými počítači má 3 kmenové třídy, hernu a audiovideotřídu. Během školního roku se dokoupil další nový nábytek, takţe všechny kmenové a odborné učebny jsou nově vybaveny. Nejstarší nábytek z roku 2000 však jeví znaky opotřebovanosti a poškození, takţe bude nutné uvaţovat o opravách či výměně v příštím roce. V 10 třídách školy máme vyměněny školní tabule (jsou kombinované, i pro popis fixem) a zabudovány nové školní nástěnky, v ostatních třídách jsou opravené tabule

5 5 z minulého školního roku. Tohoto vybavení se nám podařilo dosáhnout v celkové hodnotě 624 tisíc korun, to vše z rozpočtu zřizovatele. Dosud chybí odborná učebna výtvarné výchovy. Její realizace je zahrnuta v koncepci rozvoje školy. Nábytek na její zařízení jiţ zakoupen. V letošním roce opět byla plně vyuţita keramická pec při práci krouţků i předmětů pracovních činností. Výtvory ţáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě letos bylo téma zvonek a stejné téma představovalo i dárky při slavnostním vyřazování absolventů školy za přítomnosti vedoucí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy ing Z.Horecké a místostarostky města paní Evy Bulasové. Anglický jazyk jsme v programu ŠVP vyučovali jiţ od I.ročníku, v programu ZŠ od III. ročníku. V letošním školním roce pracovala u nás jako krouţek a nepovinný předmět dvě přípravná oddělení Roudnického dětského sboru. Srdíčka (přípravný sbor I. ročníku 20 zpěváků), Sluníčka (sbor II. IV.ročníku 29 zpěváků) a část hlavního oddělení Roudnického dětského sboru (23 zpěváků V. - IX. ročníku). Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 72 dětí a 2 sbormistři. Dalším nepovinným předmětem byly hudebně pohybové hry na I.stupni (celkem 22 dětí). Vedení školy podalo ţádost o dotaci k projektu Slovakia Cantat pro Roudnický dětský sbor v rámci programu podpory komise pro mezinárodní styk, kterou vyhlásilo Město Roudnice nad Labem v roce Tuto sbor získal a díky ní realizoval svůj dosud největší úspěch. Na mezinárodní pěvecké soutěţi získal bronzové pásmo v kategorii dětských sborů do 16 let a stříbrné pásmo v kategorii lidových písní. Na škole pracovaly dále 2 krouţky zobcových fléten začátečníci a pokročilí, 2 krouţky keramiky (1. a 2. stupně), 2 krouţky Aj ve II.ročníku a výtvarný krouţek I.stupně. Vybraní ţáci mohli navštěvovat 4 oddělení logopedické a 3 dyslektické poradny při škole. Vyučující lektoři krouţků podali společně s Roudnickou Trojkou, o.s. ţádost o dotaci k projektu Roudnická trojka dětem v rámci programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeţe na území města Roudnice nad Labem v roce Projekt byl vybrán, a tak došlo k pořízení prostředků a pomůcek pro práci v krouţcích. Ţáci se pravidelně účastní téměř všech olympiád a soutěţí pořádaných DDM Rozmarýn, DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěţních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v další části výroční zprávy. K významným úspěchům patří téţ výsledky celostátního finále soutěţe Evropa ve škole, které se v letošním roce konalo v Roudnici nad Labem. Na podzim si škola připomněla velkolepými dvoudenními oslavami 30. výročí existence naší školy. První den byl věnován ţákům školy, druhý pak současným a bývalým zaměstnancům. V květnu se uskutečnila v pravidelném dvouletém cyklu Akademie školy, kde se představili ţáci se svými prezentacemi předmětů či práce v krouţcích. Akademie měla velký úspěch u rodičů i pozvaných hostů. V letošním roce se do testování CERMATU zapojily všechny třídy IX.ročníku, do testování Scia všechny třídy V. ročníku a do testování Scia všechny třídy III.ročníku. Výsledky testování jsou prezentovány v evaluační zprávě školy za rok 2007/2008. Proběhl opět kurz pro získávání základního vzdělání, k němuţ škola získala pověření Školským úřadem v roce Letos úspěšně absolvovali 2 studenti. Škola má zpracovaný minimální preventivní program i plán environmentální vzdělávání na kaţdý školní rok, v závěru školního roku jsou oba hodnoceny. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou

6 6 se zabývají ţáci i v druţině. Škola zpracovala téţ projekt Pomáháme si sami v rámci rozvojového programu MŠMT EVVO. Tento projekt nebyl nakonec vybrán a financován z prostředků MŠMT, obě třídy I. ročníků podle něho pracovaly a nadále bude slouţit jako metodická pomůcka pro práci v prvouce I. ročníků. Mezi další celoškolní aktivity patří přírodovědná zimní soutěţ Muzea v Litoměřicích, program Česko-Saské Švýcarsko, projekt Opravdu víme, co jíme. Na škole působí dva výchovní poradci. Starají se o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o výchovné problémy ţáků a kariérní výběr budoucího studia. Individuální vzdělávací plán má celkem 23 ţáků, z toho jsou 2 se zdravotním postiţením, ostatní se zdravotním znevýhodněním. Škola zajišťuje dyslektickou a logopedickou poradnu. Třídní učitelé i vedení školy dbají na bezpečnost ţáků ţáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni se snaţí dodrţovat školního řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 52 záznamů, z toho bylo odškodněno 4. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Pravidelné informace jsou rodičům předávány vyučujícími na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a II. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních ročníků, dále na mimořádné schůzce související s výměrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách. Tradicí se jiţ stala předzápisová setkání s budoucími prvňáčky jako jsou: Vánoční zpívání pro předškoláky, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a setkání se zapsanými ţáky naší školy v červu před prázdninami. Na škole jiţ devátým rokem působil Školní ţákovský parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením řadu akcí během roku. K nejpovedenějším patřila Mikulášská nadílka, kočičí turnaj ve florbalu pro dívky II.stupně, spolupráce na Akademii školy, oslavy Dne dětí. Významná byla i výměnná akce s ţákovským parlamentem Základní školy J.A.Komenského v Kralupech. Delegace ţáků vzájemně navštívily školy. Proběhly náslechy dvou vyučovacích hodin, potom rozhovory s vedením škol. Poznání posílilo hrdost nad úspěchy, jichţ škola dosáhla, motivovalo v vytvoření poznaných skutečností i na naší škole. 2. Personální údaje - PP 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let ,30 35 let - 45 let ,30 45 let - 55 let ,30 55 let - důch.věk ,10 důchodci ,00 celkem % 18,9 81,1 100 x

7 7 2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ ,7 učitel druhého stupně ZŠ ,5 učitel náboţenství Vychovatel ,1 pedagog volného času asistent pedagoga ,7 Trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň Předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,5 Cizí jazyk ,0 Matematika ,2 Prvouka ,3 Přírodověda ,3 Vlastivěda ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,6 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 Volitelné předměty 100 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň Předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,9 Matematika ,0

8 8 Chemie ,0 Fyzika ,8 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská výchova ,0 Rodinná výchova ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,0 Praktické činnosti ,8 Tělesná výchova ,0 Volitelné předměty ,0 Nepovinné předměty ,0 2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce PaedDr.Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv Mgr.Ilona Kříţová, VP učitelství SZŠ 1.B Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, Z Mgr. Jan Gratias, ICT Bi - Pč Př, Pč, Info koordinátor Mgr.Jiří Neliba, ŠVP koordinátor M - Fy M, Fy, Info Mgr. Milena Hoření 1.stupeň 3.A, Aj II Mgr. Alena Kormaníková 1.stupeň 3.B Mgr. Ivana Nováková 1. stupeň 4.A Mgr. Helena Bartůňková 1.stupeň 5.B Mgr. Martina Ševčíková 1.stupeň 1.A, Hv I.st. Mgr. Boţena Suková 1.stupeň 2.A, Aj II. Lenka Jelínková SPgŠ 2.B Mgr. Marie Neţerková Č - D Č, D, ZŢZ Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Nj, Info, Rv, Rj Bc. Jana Volfová Spec. Ped. Tv, Ov, Pč, Rv,

9 9 Mgr. Dana Horáková Z - R Z, Tv, Rv, Rj, Vv Mgr. Jarmila Nováková CH - Bi CH Petra Herrmannová SPgŠ Fy, Vv, Pč Mgr.Josef Šlor M - Pč M, Pč, Mgr. Jiří Řezníček N. Tv Tv Mgr. Šárka Dvořáková Bv - Tv Tv Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Kateřina Hodková 1.stupeň I.st., Aj II Eva Richtrová gymnázium Aj II Mgr. Lenka Krajníková Čj - Hv Čj, Hv,Př,Vv Mgr. Lucie Krchňavá 1.stupeň 5.A Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, Ov, Rv Mgr. Jiřina Haveldová M, Bi M, F Jan Lukášek SŠ Tv Mgr. David Mikoláš D, Ps D,F,Info,Tv,Vv,Z,VkZ Alţběta Sedláčková SŠ 4.B Vladimíra Špimrová ( odchod na SŠ Aj II MD) Bc.Petra Kordová vychovatelství Aj II Mgr. Olga Maťáková Čj, RV Čj,Pč,Př,Rv 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 5 odchody 3 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Nejvíce pedagogů se nachází ve věkové kategorii let. Do důchodu odešel 1 vyučující M, vedoucí vychovatelka a na půl úvazku vyučující Čj, ze školy rozvázáním pracovního poměru dohodou odešla další vyučující Čj, která v tomto školním roce po návratu z mateřské dovolené pracovala pouze na poloviční úvazek. Poměrně pěkné i nadále v naší škole je zastoupení muţů - pedagogů. Pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci (1učitelka I. stupně a 1 II. stupně si doplňují pedagogické vzdělání, 1 učitelka I.stupně dělala přijímací zkoušky na PF UK, bohuţel nebyla přijata, opakovaně se pokusí příští rok, všechny vyučující Aj navštěvují soukromě jazykové školy. Asistentka pedagoga byla po odchodu na MD nahrazena další pracovní silou, která má titul Bc pedagogika volného času a v současné době si doplňuje vzdělání na Masarykově ústavu ČVUT obor anglický jazyk. Aprobovanost ve škole je vcelku pěkná s výjimkou cizích jazyků, obzvláště anglického.

10 10 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program RVP pro ZV, č.j / RVP pro ZV, č.j / ( Tv ) Základní škola - č.j /96-2 Rozšířené vyučování Hv č.j /96-22 Rozšířené vyučování Tv č.j / zařazené třídy I.A, I.B, VI.A VI.B II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, V.A, V.B, VII.A, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A IV.B VIII.C, IX.C 3.2 Učební plány školy Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 pro školní rok 2007/2008. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka 2 3 Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

11 11 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty I. a VI. ročník ŠVP Nepovinný předmět: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry II. stupeň - sborový zpěv Disponibilní hodiny: Volitelné předměty: 7., 8. a 9.r. další cizí jazyk 7.r. informatika; 8.r. informatika, ZŢz; 9.r. informatika. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, čj /96-22 pro školní rok 2007/ pro třídy 4.B Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis

12 12 Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, čj / pro školní rok 2007/ pro třídy 8.C a 9.C. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova

13 13 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty IV.ročník Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: ŠVP II. stupeň - sborový zpěv, Informatika 7.r., 8. a 9.r. další cizí jazyk Učební plán - 1. stupeň Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č.j / Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 1. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD Jazyk Český jazyk Český jazyk a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Informatika

14 14 Člověk Prvouka Prvouka a jeho Vlastivěda Vlastivěda svět Přírodověda Přírodověda Výtvarná Výtvarná Umění výchova výchova a kultura Hudební výchova Hudební výchova Člověk Tělesná výchova Tělesná výchova a zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Celkem Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č.j / Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 2. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD Jazyk Český jazyk Český jazyk a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika Informatika technologie Člověk Dějepis Dějepis a společnost Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk Chemie Chemie 2 2 4

15 15 a příroda Přírodopis Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Zeměpis Výtvarná Výtvarná výchova výchova Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Doplňující Další cizí jazyk Anglický jazyk vzdělávací obory Německý jazyk Ruský jazyk Celkem Nepovinný předmět Sborový zpěv Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č.j / stupeň s rozšířenou výukou Tv Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 2. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD Jazyk Český jazyk Český jazyk a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika Informatika technologie Člověk Dějepis Dějepis a společnost Výchova k občanství Občanská výchova

16 16 Fyzika Fyzika Člověk Chemie Chemie a příroda Přírodopis Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Zeměpis Výtvarná Výtvarná výchova výchova Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Doplňující Další cizí jazyk Anglický jazyk vzdělávací obory Německý jazyk Ruský jazyk Celkem Nepovinný předmět Sborový zpěv 3.3 Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I.stupně 49 sborový zpěv II.stupně 23 Ruský jazyk (8. třída) 24 sportovní hry I.stupně 29 informatika VIII.C (sport.třída) 14 informatika IX.C (sport.třída) 15 název kroužku počet zařazených žáků flétny I.stupeň 22 anglický jazyk 25 výtvarný 16 keramika 20

17 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, třída IV.B měla rozšířenou výuku hudební výchovy, z hudebních činností dominuje sborový zběv, třídy VI.B, VIII.C a IX.C měly rozšířenou výuku tělesné výchovy, chlapci zaměření na fotbal, dívky na košíkovou. V I. A VI. Ročníku jsme vyučovali podle ŠVP ZV. Provedli jsme evaluaci našeho plánu a udělali jsme opravy na základě ověření našeho plánu v praxi. Škola se snaţí nabídnout velké mnoţství nepovinných předmětů, které jsou nástavbou zaměření rozšířené výuky, velký je zájem zejména na prvním stupni o krouţky anglického jazyka. Hodiny dělíme podle poţadavků vyhlášky o základní škole, základním zřetelem pro nás je bezpečnost dětí, týká se to především hodin Tv a Pč, další dělení tříd v předmětu Info je dáno nedostatečným počtem PC v učebně. 4. Údaje o počtech ţáků, přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Počty ţáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne

18 18 8.B ne 8.C ne 9.A ne 9.B ne 9.C ne celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Ţáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků ročník počet ţáků Ţáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 12 SOŠ a SOU 68 ekonomické lyceum 3 konzervatoř Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet ţáků ve ŠD 0 0 počet ţáků ve ŠJ 1 1

19 19 počet ţáků celkem 3 1 Komentář ředitele školy Disproporce v počtech ţáků u osmých a devátých ročníků je způsobena existencí sportovní třídy v ročníku. V letošním roce jsme měli málo ţáků v prvních ročnících. Je to způsobeno demografickým rozloţením populace v okolí naší školy a dostupností autobusového a vlakového nádraţí. 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1.A B A B A B A B A B A B A B A B C A B C celkem Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování

20 20 třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A B A B A B C A B C 0 1 celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A B

21 21 3.A B A B A B A B A B A B C A B C celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 1.B 9 2.A B 11 3.A 3 3.B 14 4.A 17 4.B 6 5.A 6 5.B 14 6.A B 20 7.A 7 7.B 14

22 22 8.A 2 8.B 2 8.C 14 9.A B C 2 11 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 2 2.A 2.B 3.A 3.B 4 4.A B 1 5.A B A 3 6.B A B A B C A B C celkem

23 Komisionální přezkoušení ţáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 6.A B C A B C 0 1 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.B A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.A , B , A , B , A ,9 0 3.B ,5 0 průměr na žáka třídy 4.A ,88 2 0,08 4.B ,85 5 0,25 5.A ,04 5.B ,61 0

24 24 6.A , B ,73 6 0,27 7.A , B , ,72 8.A , B ,63 6 0,32 8.C ,07 6 0,21 9.A , ,62 9.B ,25 2 0,07 9.C ,81 0 celkem , ,13 Komentář ředitele školy Výsledky celkového hodnocení ţáků jsou velmi pěkné. 186 jich získalo vyznamenání a jen 7 neprospělo. Celkové hodnocení chování 13x uspokojivé a 3 x neuspokojivé souvisí především s počtem neomluvených hodin ţáků. Celou problematiku škola řešila se zákonnými zástupci na výchovných komisích, v případech, kdy nedošlo k nápravě, předala podklady k dalšímu šetření sociálnímu kurátorovi, některé pak Policie ČR. Všichni ţáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. Pochvalu ředitelky školy za mimořádné úspěchy získalo 9 ţáků, pochvalami na vysvědčení bylo odměněno 174 ţáků. Opatření k posílení kázně bylo uděleno celkem 101, z toho 33 napomenutí třídního učitele, 40 důtek třídního učitele a 28 důtek ředitele školy. Na jedno napomenutí či důtku připadají 1,8 pochvaly. Tento poměr je velmi pěkný a dokazuje systematický a včasný přístup v řešení problémů třídními učiteli. Pokud je velká absence u ţáků I. stupně ( III.B, IV.B, V.B), je způsobená dlouhodobějšími nemocemi. U ţáků vyšších ročníků II. stupně se jedná velmi často o krytí záškoláctví rodiči, kteří nepřítomnost např. na odpoledním vyučování omluví. Toto se dělo zejména ve třídě IX.C, kde průměr zameškaných hodin na ţáka činil 109,8. Toto vysoké číslo zčásti tvořili i nepřítomnosti ţáků z důvodu tréninků a zápasů hokejových a fotbalových muţstev, na něţ byli naši ţáci po oficiálních ţádostech klubů uvolňováni.veškeré absence řeší třídní učitelé, problematické případy společně v výchovným poradcem a vedením školy. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Prioritou vzdělávání pedagogů školy je školský management, studium koordinátora ŠVP a jazyků.

25 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd Petra Kordová zahájila studium na katedře jazyků JASPEX MÚVS ČVUT Praha v září Předpokládaný závěr studia červen b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol P. učitelka Lenka Jelínková zahájila v září 2001 studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Předpoládaný termín ukončení je v roce P. učitelka Jana Volfová zahájila studium magisterské studium 1. stupně ZŠ na univerzitě v Praze od září Předpokládaný termín ukončení je v roce e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace P. učitelky L. Krchňavá, M. Ševčíková a J. Vyoralová se účastní jazykového kurzu "Brána jazyků" z fondu EU. Začátek kurz byl v řijnu Kurz pokračuje. 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PeadDr. Zuzana Zrzavá b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologie viz ICT plán d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program Mgr. Jiří

26 26 Neliba 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 3 Výstava Dap + LOGO, Nové trendy v logopedii, Emoční inteligence Školní jídelna Informační a komunikační technologie Cizí jazyk 3 Aj- E- twinning, Konference pro ZŠ - Project, Exkurze Dějepis 3 Domácí odboj za 2. světové války, České květnové povstání, Historická exkurze - Jiţní Morava Tělesná výchova 1 Instruktorský kurz lyţování Český jazyk 1 Kudy z nudy v češtině 6.5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové čerpali zbytek dovolené, zpracovávali hodnocení prvního roku realizace předmětové náplně ŠVP. Komentář ředitele školy: Ve škole je velký zájem o doplnění vzdělání a zvyšování kvalifikace, bohuţel systém vysokoškolské přípravy pro vyučující jazyků je nedostatečný a nepřiměřený potřebám základního školství. V letošním roce jsme téţ získali v rozpočtu o čtvrtinu méně peněz na pomůcky a školení, takţe vzdělávání v tomto roce bylo omezeno. Velké problémy činí i suplování za školící se pedagogy, mzdové prostředky na toto nejsou v rozpočtu na mzdy zahrnuty a kaţdá řádně odsupovaná - odučená hodina představuje 200% mzdové náklady. Situaci v jazykovém studiu nejen naší školy by řešilo distanční bakalářského studium s náročností pro potřeby ZŠ. 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 2007

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více