Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Personální údaje str Vzdělávací program školy str Údaje o počtech ţáků, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Hodnocení ţáků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str ICT standard a plán str Akce školy ( výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 34

3 3 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr.Jiří Neliba Ekonom: Jaroslava Pavlíková Účetní: ing.blanka Křetínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Zařízení školního stravování poskytuje školské sluţby podle 19 zákona č.561/2004sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Školské účelové zařízení poskytuje školské sluţby podle 120 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) 1.2 Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 810 Školní druţina 150 Školní jídelna ZŠ 1000

4 4 Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení.ve školním roce 2007/20068 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne , zvolena na tříleté období byla řádně dne Dále škola spolupracuje s Roudnickou trojkou občanským sdruţením rodičů a přátel školy. Základní škola ve Školní ulici je pavilónovým objektem sloţeným ze šesti budov. Ve školním roce byli ţáci vyučováni ve 20 třídách (10 na I.stupni a 10 na II.stupni). Naše škola pracovala v tomto školním roce podle vzdělávacího programu Základní škola ČJ /96-2, I. a IV. ročník podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola se specializuje se na rozšířenou výuku hudební a tělesné výchovy. Dalším cílem je ochrana před neţádoucími jevy a výchova ke zdravému způsobu ţivota. Proto byl ve vzdělávacím programu Základní škola jako disponibilní hodina v VIII. ročníku vyučován povinně-volitelný předmět zdravý ţivotní způsob a ve Školním vzdělávacím předmětu pro základní vzdělávání byl vyučován předmět výchova ke zdraví. Ţáci jsou ve výchovně vzdělávacím procesu vedeni k odpovědnosti za vlastní chování a za způsob ţivota v míře přiměřené jejich věku. Od září 06 jsme zapojeni do rozvojového programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků. Tento program byl realizován i v letošním školním roce. Vyučujeme ruský jazyk jako další povinně-volitelný jazyk v VII. IX. ročníku vedle německého jazyka a anglického jazyka. Dalším na naší škole vyučovaným povinně volitelným předmětem ve vzdělávacím programu Základní škola byla informatika v VII. - IX.ročníku. Tomuto oboru je u nás jiţ tradičně věnována velká pozornost i rozsah. Proto byly hodiny informatiky zavedeny i uţ od IV.ročníku ve vyučovacím programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na začátku školního roku měla škola 456 ţáků 240 chlapců a 216 dívek. Provoz ve školní druţině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 111 dětí. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 412 strávníků. Z toho bylo 322 ţáků, 47 dospělých v rámci závodního stravování a 90 strávníků v doplňkové činnosti. Škola má dvě tělocvičny, které jsou v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním krouţkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Vedle svých kmenových tříd se ţáci vzdělávají v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výpočetní techniky. V letošním školním roce se nám podařilo zprovoznit odbornou učebnu pro výuku předmětů s pouţitím interaktivní tabule. Vyučující prošli úvodním školením a postupně se zapracovávají v práci s touto učební pomůckou. Nejvíce je tato moţnost zatím vyuţívána pro předměty: Př, D, Čj, M, Fy, Info a I.stupeň. Dále se naši ţáci mohou odborně vzdělávat ve cvičné kuchyňce, 3 dílnách ( kovo, keramika, pěstitelské činnosti), na školním pozemku a 4 jazykových učebnách, 1 má k dispozici 11 PC z bývalé učebny informatiky. Tato učebna se ale v průběhu školního roku přestala pouţívat z důvodu nefunkčnosti PC. Máme objednán nový nábytek a do rozpočtu pro provozní příspěvek zřizovatele chceme poţádat o částku na vybavení této učebny 12 novými PC, aby mohla tato učebna opět pracovat pro výuku nejen jazyků a informatiky, ale i ostatních předmětů, pro něţ máme zakoupené výukové programy. Školní druţina, vybavená novým nábytkem a zasíťovanými 3 novými počítači má 3 kmenové třídy, hernu a audiovideotřídu. Během školního roku se dokoupil další nový nábytek, takţe všechny kmenové a odborné učebny jsou nově vybaveny. Nejstarší nábytek z roku 2000 však jeví znaky opotřebovanosti a poškození, takţe bude nutné uvaţovat o opravách či výměně v příštím roce. V 10 třídách školy máme vyměněny školní tabule (jsou kombinované, i pro popis fixem) a zabudovány nové školní nástěnky, v ostatních třídách jsou opravené tabule

5 5 z minulého školního roku. Tohoto vybavení se nám podařilo dosáhnout v celkové hodnotě 624 tisíc korun, to vše z rozpočtu zřizovatele. Dosud chybí odborná učebna výtvarné výchovy. Její realizace je zahrnuta v koncepci rozvoje školy. Nábytek na její zařízení jiţ zakoupen. V letošním roce opět byla plně vyuţita keramická pec při práci krouţků i předmětů pracovních činností. Výtvory ţáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě letos bylo téma zvonek a stejné téma představovalo i dárky při slavnostním vyřazování absolventů školy za přítomnosti vedoucí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy ing Z.Horecké a místostarostky města paní Evy Bulasové. Anglický jazyk jsme v programu ŠVP vyučovali jiţ od I.ročníku, v programu ZŠ od III. ročníku. V letošním školním roce pracovala u nás jako krouţek a nepovinný předmět dvě přípravná oddělení Roudnického dětského sboru. Srdíčka (přípravný sbor I. ročníku 20 zpěváků), Sluníčka (sbor II. IV.ročníku 29 zpěváků) a část hlavního oddělení Roudnického dětského sboru (23 zpěváků V. - IX. ročníku). Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 72 dětí a 2 sbormistři. Dalším nepovinným předmětem byly hudebně pohybové hry na I.stupni (celkem 22 dětí). Vedení školy podalo ţádost o dotaci k projektu Slovakia Cantat pro Roudnický dětský sbor v rámci programu podpory komise pro mezinárodní styk, kterou vyhlásilo Město Roudnice nad Labem v roce Tuto sbor získal a díky ní realizoval svůj dosud největší úspěch. Na mezinárodní pěvecké soutěţi získal bronzové pásmo v kategorii dětských sborů do 16 let a stříbrné pásmo v kategorii lidových písní. Na škole pracovaly dále 2 krouţky zobcových fléten začátečníci a pokročilí, 2 krouţky keramiky (1. a 2. stupně), 2 krouţky Aj ve II.ročníku a výtvarný krouţek I.stupně. Vybraní ţáci mohli navštěvovat 4 oddělení logopedické a 3 dyslektické poradny při škole. Vyučující lektoři krouţků podali společně s Roudnickou Trojkou, o.s. ţádost o dotaci k projektu Roudnická trojka dětem v rámci programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeţe na území města Roudnice nad Labem v roce Projekt byl vybrán, a tak došlo k pořízení prostředků a pomůcek pro práci v krouţcích. Ţáci se pravidelně účastní téměř všech olympiád a soutěţí pořádaných DDM Rozmarýn, DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěţních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v další části výroční zprávy. K významným úspěchům patří téţ výsledky celostátního finále soutěţe Evropa ve škole, které se v letošním roce konalo v Roudnici nad Labem. Na podzim si škola připomněla velkolepými dvoudenními oslavami 30. výročí existence naší školy. První den byl věnován ţákům školy, druhý pak současným a bývalým zaměstnancům. V květnu se uskutečnila v pravidelném dvouletém cyklu Akademie školy, kde se představili ţáci se svými prezentacemi předmětů či práce v krouţcích. Akademie měla velký úspěch u rodičů i pozvaných hostů. V letošním roce se do testování CERMATU zapojily všechny třídy IX.ročníku, do testování Scia všechny třídy V. ročníku a do testování Scia všechny třídy III.ročníku. Výsledky testování jsou prezentovány v evaluační zprávě školy za rok 2007/2008. Proběhl opět kurz pro získávání základního vzdělání, k němuţ škola získala pověření Školským úřadem v roce Letos úspěšně absolvovali 2 studenti. Škola má zpracovaný minimální preventivní program i plán environmentální vzdělávání na kaţdý školní rok, v závěru školního roku jsou oba hodnoceny. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou

6 6 se zabývají ţáci i v druţině. Škola zpracovala téţ projekt Pomáháme si sami v rámci rozvojového programu MŠMT EVVO. Tento projekt nebyl nakonec vybrán a financován z prostředků MŠMT, obě třídy I. ročníků podle něho pracovaly a nadále bude slouţit jako metodická pomůcka pro práci v prvouce I. ročníků. Mezi další celoškolní aktivity patří přírodovědná zimní soutěţ Muzea v Litoměřicích, program Česko-Saské Švýcarsko, projekt Opravdu víme, co jíme. Na škole působí dva výchovní poradci. Starají se o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o výchovné problémy ţáků a kariérní výběr budoucího studia. Individuální vzdělávací plán má celkem 23 ţáků, z toho jsou 2 se zdravotním postiţením, ostatní se zdravotním znevýhodněním. Škola zajišťuje dyslektickou a logopedickou poradnu. Třídní učitelé i vedení školy dbají na bezpečnost ţáků ţáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni se snaţí dodrţovat školního řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 52 záznamů, z toho bylo odškodněno 4. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Pravidelné informace jsou rodičům předávány vyučujícími na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a II. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních ročníků, dále na mimořádné schůzce související s výměrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách. Tradicí se jiţ stala předzápisová setkání s budoucími prvňáčky jako jsou: Vánoční zpívání pro předškoláky, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a setkání se zapsanými ţáky naší školy v červu před prázdninami. Na škole jiţ devátým rokem působil Školní ţákovský parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením řadu akcí během roku. K nejpovedenějším patřila Mikulášská nadílka, kočičí turnaj ve florbalu pro dívky II.stupně, spolupráce na Akademii školy, oslavy Dne dětí. Významná byla i výměnná akce s ţákovským parlamentem Základní školy J.A.Komenského v Kralupech. Delegace ţáků vzájemně navštívily školy. Proběhly náslechy dvou vyučovacích hodin, potom rozhovory s vedením škol. Poznání posílilo hrdost nad úspěchy, jichţ škola dosáhla, motivovalo v vytvoření poznaných skutečností i na naší škole. 2. Personální údaje - PP 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let ,30 35 let - 45 let ,30 45 let - 55 let ,30 55 let - důch.věk ,10 důchodci ,00 celkem % 18,9 81,1 100 x

7 7 2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ ,7 učitel druhého stupně ZŠ ,5 učitel náboţenství Vychovatel ,1 pedagog volného času asistent pedagoga ,7 Trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň Předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,5 Cizí jazyk ,0 Matematika ,2 Prvouka ,3 Přírodověda ,3 Vlastivěda ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,6 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 Volitelné předměty 100 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň Předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,9 Matematika ,0

8 8 Chemie ,0 Fyzika ,8 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská výchova ,0 Rodinná výchova ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,0 Praktické činnosti ,8 Tělesná výchova ,0 Volitelné předměty ,0 Nepovinné předměty ,0 2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce PaedDr.Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv Mgr.Ilona Kříţová, VP učitelství SZŠ 1.B Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, Z Mgr. Jan Gratias, ICT Bi - Pč Př, Pč, Info koordinátor Mgr.Jiří Neliba, ŠVP koordinátor M - Fy M, Fy, Info Mgr. Milena Hoření 1.stupeň 3.A, Aj II Mgr. Alena Kormaníková 1.stupeň 3.B Mgr. Ivana Nováková 1. stupeň 4.A Mgr. Helena Bartůňková 1.stupeň 5.B Mgr. Martina Ševčíková 1.stupeň 1.A, Hv I.st. Mgr. Boţena Suková 1.stupeň 2.A, Aj II. Lenka Jelínková SPgŠ 2.B Mgr. Marie Neţerková Č - D Č, D, ZŢZ Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Nj, Info, Rv, Rj Bc. Jana Volfová Spec. Ped. Tv, Ov, Pč, Rv,

9 9 Mgr. Dana Horáková Z - R Z, Tv, Rv, Rj, Vv Mgr. Jarmila Nováková CH - Bi CH Petra Herrmannová SPgŠ Fy, Vv, Pč Mgr.Josef Šlor M - Pč M, Pč, Mgr. Jiří Řezníček N. Tv Tv Mgr. Šárka Dvořáková Bv - Tv Tv Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Kateřina Hodková 1.stupeň I.st., Aj II Eva Richtrová gymnázium Aj II Mgr. Lenka Krajníková Čj - Hv Čj, Hv,Př,Vv Mgr. Lucie Krchňavá 1.stupeň 5.A Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, Ov, Rv Mgr. Jiřina Haveldová M, Bi M, F Jan Lukášek SŠ Tv Mgr. David Mikoláš D, Ps D,F,Info,Tv,Vv,Z,VkZ Alţběta Sedláčková SŠ 4.B Vladimíra Špimrová ( odchod na SŠ Aj II MD) Bc.Petra Kordová vychovatelství Aj II Mgr. Olga Maťáková Čj, RV Čj,Pč,Př,Rv 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 5 odchody 3 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Nejvíce pedagogů se nachází ve věkové kategorii let. Do důchodu odešel 1 vyučující M, vedoucí vychovatelka a na půl úvazku vyučující Čj, ze školy rozvázáním pracovního poměru dohodou odešla další vyučující Čj, která v tomto školním roce po návratu z mateřské dovolené pracovala pouze na poloviční úvazek. Poměrně pěkné i nadále v naší škole je zastoupení muţů - pedagogů. Pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci (1učitelka I. stupně a 1 II. stupně si doplňují pedagogické vzdělání, 1 učitelka I.stupně dělala přijímací zkoušky na PF UK, bohuţel nebyla přijata, opakovaně se pokusí příští rok, všechny vyučující Aj navštěvují soukromě jazykové školy. Asistentka pedagoga byla po odchodu na MD nahrazena další pracovní silou, která má titul Bc pedagogika volného času a v současné době si doplňuje vzdělání na Masarykově ústavu ČVUT obor anglický jazyk. Aprobovanost ve škole je vcelku pěkná s výjimkou cizích jazyků, obzvláště anglického.

10 10 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program RVP pro ZV, č.j / RVP pro ZV, č.j / ( Tv ) Základní škola - č.j /96-2 Rozšířené vyučování Hv č.j /96-22 Rozšířené vyučování Tv č.j / zařazené třídy I.A, I.B, VI.A VI.B II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, V.A, V.B, VII.A, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A IV.B VIII.C, IX.C 3.2 Učební plány školy Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 pro školní rok 2007/2008. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka 2 3 Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

11 11 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty I. a VI. ročník ŠVP Nepovinný předmět: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry II. stupeň - sborový zpěv Disponibilní hodiny: Volitelné předměty: 7., 8. a 9.r. další cizí jazyk 7.r. informatika; 8.r. informatika, ZŢz; 9.r. informatika. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, čj /96-22 pro školní rok 2007/ pro třídy 4.B Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis

12 12 Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, čj / pro školní rok 2007/ pro třídy 8.C a 9.C. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova

13 13 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty IV.ročník Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: ŠVP II. stupeň - sborový zpěv, Informatika 7.r., 8. a 9.r. další cizí jazyk Učební plán - 1. stupeň Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č.j / Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 1. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD Jazyk Český jazyk Český jazyk a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Informatika

14 14 Člověk Prvouka Prvouka a jeho Vlastivěda Vlastivěda svět Přírodověda Přírodověda Výtvarná Výtvarná Umění výchova výchova a kultura Hudební výchova Hudební výchova Člověk Tělesná výchova Tělesná výchova a zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Celkem Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č.j / Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 2. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD Jazyk Český jazyk Český jazyk a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika Informatika technologie Člověk Dějepis Dějepis a společnost Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk Chemie Chemie 2 2 4

15 15 a příroda Přírodopis Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Zeměpis Výtvarná Výtvarná výchova výchova Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Doplňující Další cizí jazyk Anglický jazyk vzdělávací obory Německý jazyk Ruský jazyk Celkem Nepovinný předmět Sborový zpěv Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č.j / stupeň s rozšířenou výukou Tv Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 2. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD Jazyk Český jazyk Český jazyk a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika Informatika technologie Člověk Dějepis Dějepis a společnost Výchova k občanství Občanská výchova

16 16 Fyzika Fyzika Člověk Chemie Chemie a příroda Přírodopis Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Zeměpis Výtvarná Výtvarná výchova výchova Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Doplňující Další cizí jazyk Anglický jazyk vzdělávací obory Německý jazyk Ruský jazyk Celkem Nepovinný předmět Sborový zpěv 3.3 Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I.stupně 49 sborový zpěv II.stupně 23 Ruský jazyk (8. třída) 24 sportovní hry I.stupně 29 informatika VIII.C (sport.třída) 14 informatika IX.C (sport.třída) 15 název kroužku počet zařazených žáků flétny I.stupeň 22 anglický jazyk 25 výtvarný 16 keramika 20

17 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, třída IV.B měla rozšířenou výuku hudební výchovy, z hudebních činností dominuje sborový zběv, třídy VI.B, VIII.C a IX.C měly rozšířenou výuku tělesné výchovy, chlapci zaměření na fotbal, dívky na košíkovou. V I. A VI. Ročníku jsme vyučovali podle ŠVP ZV. Provedli jsme evaluaci našeho plánu a udělali jsme opravy na základě ověření našeho plánu v praxi. Škola se snaţí nabídnout velké mnoţství nepovinných předmětů, které jsou nástavbou zaměření rozšířené výuky, velký je zájem zejména na prvním stupni o krouţky anglického jazyka. Hodiny dělíme podle poţadavků vyhlášky o základní škole, základním zřetelem pro nás je bezpečnost dětí, týká se to především hodin Tv a Pč, další dělení tříd v předmětu Info je dáno nedostatečným počtem PC v učebně. 4. Údaje o počtech ţáků, přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Počty ţáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne

18 18 8.B ne 8.C ne 9.A ne 9.B ne 9.C ne celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Ţáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků ročník počet ţáků Ţáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 12 SOŠ a SOU 68 ekonomické lyceum 3 konzervatoř Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet ţáků ve ŠD 0 0 počet ţáků ve ŠJ 1 1

19 19 počet ţáků celkem 3 1 Komentář ředitele školy Disproporce v počtech ţáků u osmých a devátých ročníků je způsobena existencí sportovní třídy v ročníku. V letošním roce jsme měli málo ţáků v prvních ročnících. Je to způsobeno demografickým rozloţením populace v okolí naší školy a dostupností autobusového a vlakového nádraţí. 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1.A B A B A B A B A B A B A B A B C A B C celkem Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování

20 20 třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A B A B A B C A B C 0 1 celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A B

21 21 3.A B A B A B A B A B A B C A B C celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 1.B 9 2.A B 11 3.A 3 3.B 14 4.A 17 4.B 6 5.A 6 5.B 14 6.A B 20 7.A 7 7.B 14

22 22 8.A 2 8.B 2 8.C 14 9.A B C 2 11 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 2 2.A 2.B 3.A 3.B 4 4.A B 1 5.A B A 3 6.B A B A B C A B C celkem

23 Komisionální přezkoušení ţáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 6.A B C A B C 0 1 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.B A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.A , B , A , B , A ,9 0 3.B ,5 0 průměr na žáka třídy 4.A ,88 2 0,08 4.B ,85 5 0,25 5.A ,04 5.B ,61 0

24 24 6.A , B ,73 6 0,27 7.A , B , ,72 8.A , B ,63 6 0,32 8.C ,07 6 0,21 9.A , ,62 9.B ,25 2 0,07 9.C ,81 0 celkem , ,13 Komentář ředitele školy Výsledky celkového hodnocení ţáků jsou velmi pěkné. 186 jich získalo vyznamenání a jen 7 neprospělo. Celkové hodnocení chování 13x uspokojivé a 3 x neuspokojivé souvisí především s počtem neomluvených hodin ţáků. Celou problematiku škola řešila se zákonnými zástupci na výchovných komisích, v případech, kdy nedošlo k nápravě, předala podklady k dalšímu šetření sociálnímu kurátorovi, některé pak Policie ČR. Všichni ţáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. Pochvalu ředitelky školy za mimořádné úspěchy získalo 9 ţáků, pochvalami na vysvědčení bylo odměněno 174 ţáků. Opatření k posílení kázně bylo uděleno celkem 101, z toho 33 napomenutí třídního učitele, 40 důtek třídního učitele a 28 důtek ředitele školy. Na jedno napomenutí či důtku připadají 1,8 pochvaly. Tento poměr je velmi pěkný a dokazuje systematický a včasný přístup v řešení problémů třídními učiteli. Pokud je velká absence u ţáků I. stupně ( III.B, IV.B, V.B), je způsobená dlouhodobějšími nemocemi. U ţáků vyšších ročníků II. stupně se jedná velmi často o krytí záškoláctví rodiči, kteří nepřítomnost např. na odpoledním vyučování omluví. Toto se dělo zejména ve třídě IX.C, kde průměr zameškaných hodin na ţáka činil 109,8. Toto vysoké číslo zčásti tvořili i nepřítomnosti ţáků z důvodu tréninků a zápasů hokejových a fotbalových muţstev, na něţ byli naši ţáci po oficiálních ţádostech klubů uvolňováni.veškeré absence řeší třídní učitelé, problematické případy společně v výchovným poradcem a vedením školy. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Prioritou vzdělávání pedagogů školy je školský management, studium koordinátora ŠVP a jazyků.

25 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd Petra Kordová zahájila studium na katedře jazyků JASPEX MÚVS ČVUT Praha v září Předpokládaný závěr studia červen b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol P. učitelka Lenka Jelínková zahájila v září 2001 studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Předpoládaný termín ukončení je v roce P. učitelka Jana Volfová zahájila studium magisterské studium 1. stupně ZŠ na univerzitě v Praze od září Předpokládaný termín ukončení je v roce e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace P. učitelky L. Krchňavá, M. Ševčíková a J. Vyoralová se účastní jazykového kurzu "Brána jazyků" z fondu EU. Začátek kurz byl v řijnu Kurz pokračuje. 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PeadDr. Zuzana Zrzavá b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologie viz ICT plán d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program Mgr. Jiří

26 26 Neliba 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 3 Výstava Dap + LOGO, Nové trendy v logopedii, Emoční inteligence Školní jídelna Informační a komunikační technologie Cizí jazyk 3 Aj- E- twinning, Konference pro ZŠ - Project, Exkurze Dějepis 3 Domácí odboj za 2. světové války, České květnové povstání, Historická exkurze - Jiţní Morava Tělesná výchova 1 Instruktorský kurz lyţování Český jazyk 1 Kudy z nudy v češtině 6.5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové čerpali zbytek dovolené, zpracovávali hodnocení prvního roku realizace předmětové náplně ŠVP. Komentář ředitele školy: Ve škole je velký zájem o doplnění vzdělání a zvyšování kvalifikace, bohuţel systém vysokoškolské přípravy pro vyučující jazyků je nedostatečný a nepřiměřený potřebám základního školství. V letošním roce jsme téţ získali v rozpočtu o čtvrtinu méně peněz na pomůcky a školení, takţe vzdělávání v tomto roce bylo omezeno. Velké problémy činí i suplování za školící se pedagogy, mzdové prostředky na toto nejsou v rozpočtu na mzdy zahrnuty a kaţdá řádně odsupovaná - odučená hodina představuje 200% mzdové náklady. Situaci v jazykovém studiu nejen naší školy by řešilo distanční bakalářského studium s náročností pro potřeby ZŠ. 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 2007

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov.

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracovaná podle zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více