PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 7..0 Plán práce na školní rok 0/0 strana z 0

2 obsah strana Výchova a vzdělávání Pedagogičtí pracovníci, Rodičovská veřejnost, Oblast řízení Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 0/0. Plán schůzí Organizace školního roku Organizační schéma řízení školy Funkce, dlouhodobé úkoly, metodická sdružení 7 Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Hlavní úkoly pro rok 0/0 Učební plán Základní školy v Tupesích platný pro školní rok 0/0 9 Počty žáků 0/0 0 Státní svátky, ostatní svátky, významné dni 0 Informace o školním roce 0/0 pro rodiče propagační materiál (příloha) Plán práce na školní rok 0/0 strana z 0

3 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zaměřit se na oblasti:. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotně postižených žáků zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude jednou z priorit DVPP.. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.. Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Plán práce na školní rok 0/0 strana z 0

4 Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Podle možností umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, mimovyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním. II. Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. Pokračovat v projektu Rodiče vítáni. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání. Plán práce na školní rok 0/0 strana z 0

5 V. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 0/0.. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou a s obcí Tupesy.. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti.. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku. 7. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky.. Spolupracovat se Střediskem volného času při Stojanově gymnáziu Velehrad a se Slováckou ZUŠ 9. Vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. 0. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví.. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání žáků cizinců, VI. Plán schůzí Metodická sdružení: (zpravidla) září, leden, červen. Mimořádné porady řeší organizační záležitosti a provoz školy: schůzovní den středa. Provozní doba školy je denně od 7.00 do.00 hodin. Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno. Termíny třídních schůzek 0 0. září 0 první třída 7. listopadu 0 celá škola od :00 hodin 9. ledna 0 celá škola od :00 hodin 7. dubna 0 celá škola od :00 hodin V případě potřeby si mohou třídní schůzky svolávat třídní učitelé i jindy (vždy o tom budou prokazatelně informovat rodiče v dostatečném předstihu). Rodiče mohou navštívit vyučující kdykoliv v době mimo vyučování. Nejlépe po vzájemné domluvě. Plán práce na školní rok 0/0 strana z 0

6 Každou středu jsou rodičům k dispozici ke konzultacím všichni učitelé v rámci tzv. KONZULTAČNÍ STŘEDY (do :00). Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek. Klasifikační porady:..0, 0..0 VII. Organizace školního roku. Období školního vyučování ve školním roce 0/0 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí. září 0. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek. ledna 0. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek. června 0. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek. října a pátek. října 0. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu. prosince 0 a skončí ve středu. ledna 0. Vyučování začne ve čtvrtek. ledna 0. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek. února 0. Jarní prázdniny připadnou na týden od.. do.. 0. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek. března a pátek 9. března 0. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 9. června 0 do neděle. září 0. Období školního vyučování ve školním roce 0/0 začne v pondělí. září 0.. Zápis do první třídy: Zápis žáků do první třídy ZŠ Tupesy školní rok 00 se bude konat v budově školy (.třída) ve dnech: 0..0 OD.7. hodin a.. 0 OD. 7. hodin (náhradní termín).. Den otevřených dveří: květen 0. Časový plán vyučovacích hodin: hodina čas. 7:0 :. : 9:0. 9:0 0:. 0: :0. :0 :. : :0 7. :0 :0. : :00 9. :0 : VIII. Organizační schéma řízení školy Ředitel školy Zástupkyně ředitele Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí ŠJ Školník Plán práce na školní rok 0/0 strana z 0

7 IX. Funkce, dlouhodobé úkoly, metodická sdružení Jméno, příjmení funkce, úkoly Mgr. Alena Macková Mgr. Michal Koubek Mgr. Zdeňka Vičánková Mgr. Hana Kočendová Mgr. Andrea Čagánková ICT metodik, Koordinátorka prevence sociálně patologických jevů Koordinátor enviromentální výchovy, vedoucí LVK, zdravotník Knihovnice, uvádějící učitelka Uvádějící učitelka, zdravotník Dyslektická asistence Výchovná poradkyně, Kulturní akce školy, uvádějící učitelka, školní parlament Správce budovy Mgr. Karla Milošová Josef Uhlíř Metodické sdružení.. ročník humanitní přírodovědné vedoucí Mgr. Hana Kočendová Mgr. Karla Milošová Mgr. Alena Macková Úkoly metodických sdružení řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky plánují DVPP navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Plán práce na školní rok 0/0 strana 7 z 0

8 X. Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců.. Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je rozpracováno v plánu práce DVPP na školní rok 00 a v dlouhodobém plánu DVPP. Střednědobý plán osobního rozvoje: Příjmení, jméno Aprobace Funkce k.9.0 Výhled do dalších let Cílová kvalifikace Milošová Karla Macková Alena ČJOv MTp ZŘ učitelka ZŘ, koordinátorka ŠVP prevence soc.pat. jevů vyhl. 7/00 Sb. 9 vyhl. 7/00 Sb. XI. Hlavní úkoly pro rok 0/0. Získat nové žáky. Příprava žáků na soutěže. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý školní rok, maximálně využít příznivou polohu školy, eliminovat nahodilé a neplánované akce.. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, podle schváleného plánu DVPP.. Aktivizovat metodická sdružení učitelé spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. XII. Učební plán Základní školy v Tupesích platný pro školní rok 0/0 Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "MRAVNOST LIDSKOST VZDĚLANOST". Třída Český jazyk a literatura. Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka , 0, Přírodověda + Vlastivěda + Občanská výchova Výchova ke zdraví Zeměpis Dějepis Přírodopis Tělesná výchova,, Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Volitelné předměty Pracovní činnosti Celkem týdně Plán práce na školní rok 0/0 strana z 0

9 Volitelné předměty 7. třída: informatika (), přírodovědná praktika (), německý jazyk (). třída: mediální výchova (), německý jazyk () 9. třída: německý jazyk (), informatika (), cvičení z českého jazyka () Nepovinné předměty.7.tř. nápravy poruch učení.9.tř. náboženství Kroužky Kroužky začnou pracovat koncem září začátkem října Termíny a časy kroužků jsou orientační, učitelé je mohou po dohodě se zájemci změnit VYUČUJÍCÍ NÁZEV KROUŽKU Mgr. V.Kořínek Mgr. H.Kočendová Mgr. P.Kočendová Mgr. M. Uherková Bc. M. Martonová Bc. M. Martonová Bc. M. Martonová Mgr. A.Macková Mgr. A.Macková Mgr. A.Macková Mgr. M.Koubek Mgr. M.Koubek Mgr. M.Koubek Mgr. J. Číhalíková Mgr. Š.Kubiš Mgr. K.Milošová Mgr. K.Milošová Digitální fotografie a film Divadelní kroužek Tvoření pro radost Quillšikulky Hravá angličtina Hravá angličtina Sportovní hry pro nejmenší Matematický kroužek Matematický kroužek Čutora Florbal Florbal Přehazovaná Osobnosti v dějinách Počítačový kroužek Mažoretky Pohybový kroužek D. Pavlusíková Keramický kroužek Mgr. A.Macková p.p. Přátka p. Ježík p. Ježík Náboženství Náboženství Náboženství Náboženství TŘÍDA.9. třída.. třída.. třída. 9. třída.. třída.+. třída.+. třída 9. třída.. třída.+. třída. stupeň. stupeň. stupeň. stupeň.. třída.. třída třída.. třída.+. třída. třída.+. třída.+7. třída ČAS Dle domluvy Út : :0 Čt :0 : St :00 :00 St :0 : Dle domluvy Út : :0 Pá : :0 Út :0 :0 St : :0 Čt : :0 Po : :0 St : :0 St : :00 Dle domluvy Dle domluvy Dle domluvy Úterý dle domluvy Pá ::0 Út :00: Čt ::0 Čt ::0 Školní družina Provoz ŠD pondělí pátek :0 :0 Počet oddělení: Režim Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy Řádem školní družiny. Akce mimo pravidelný program hlásí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce. Plán práce na školní rok 0/0 strana 9 z 0

10 XIII. Počty žáků 0/0 třída počet chlapci dívky Zlechov Břestek Tupesy ostatní I. stupeň () II. stupeň () škola celkem 0 () 9. (7) () 0 () 7 7(7) () () 9 7 žákyně plnící povinnou školní docházku podle Školského zákona. XIV. Státní svátky, ostatní svátky, významné dni. leden. květen. červenec. červenec. září. říjen 7. listopad Den obnovy samostatného českého státu Den vítězství Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den upálení Mistra Jana Husa Den české státnosti Den vzniku samostatného československého státu Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky. leden.duben. květen. prosinec. prosinec. prosinec Nový rok Velikonoční pondělí Svátek práce Štědrý den. svátek vánoční. svátek vánoční Významné dny 7. leden. březen. březen 7. duben. květen. květen 0. červen 7. červen. listopad Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Mezinárodní den žen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) Den vzdělanosti Květnové povstání českého lidu Den rodin Vyhlazení obce Lidice Den památky obětí komunistického režimu Den válečných veteránů V Tupesích..0 Plán práce na školní rok 0/0 Mgr. Štěpán Kubiš ředitel školy strana 0 z 0

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více