ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE"

Transkript

1 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice , telefon , mobil ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH NÁVRH ÚP Datum : srpen 2010 Paré číslo : ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který ÚP Štěpánovice vydal Starosta obce Číslo jednací ZASTUPITELSTVO OBCE ŠTĚPÁNOVICE ING. ŠTĚPÁN BLÁHA Razítka Vydání ÚP Nabytí účinnosti ÚP Pořizovatel PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Zastoupený Funkce oprávněné osoby ING. ARCH. JINDŘIŠKA KUPCOVÁ ZAMĚSTNANEC PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU AD s.r.o.

2 2 Obsah 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU... 3 a) vymezení zastavěného území... 3 b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 4 d) koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití, přípustného, nepřípustného, popř. podmíněného využití, využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti j) stanovení pořadí změn v území (etapizace) k) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části... 33

3 3 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU a) vymezení zastavěného území V územním plánu Štěpánovice bylo zastavěné území vymezeno v souladu s 58 stavebního zákona. b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE Ve Štěpánovicích se předpokládá především s rozvojem bydlení a ploch pro výrobu, v menší míře rozvoj občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury. Je třeba klást důraz na obnovu současného bytového fondu. Rozvoj zastavěného území je určen převážně ke změnám staveb, modernizaci a dostavbě. Dostavba je soustředěna především na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavbě je situováno vždy na vlastním pozemku. Je podporován cestovní ruch a rekreační funkce ve stávajících objektech, budou vytvořeny podmínky pro agroturistiku, chalupaření, drobné služby. VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY Hodnota 1 Původní nízkopodlažní zástavba vesnického charakteru, k okrajům sídla se měnící na zástavbu původních zemědělských objektů. Ochrana: Při provádění změn staveb, modernizací přístaveb a nástaveb je nezbytné dodržet poměrně podrobné regulativy pro stávající zástavbu. Z navržených regulativů je nezbytné zdůraznit a dodržet především: výškovou hladinu zástavby, sklon a typ střechy, obdélníkový půdorys navržených objektů. Hodnota 2 Gotický kostel Nanebevzetí P.Marie z roku 1356 v severním okraji sídla. Ochrana: Stavba je památkově chráněný objekt. Hodnota 3 Veřejné prostranství se zelení a Návesním rybníkem v centrální části Štěpánovic. Ochrana: Uzemí je označeno jako nezastavěné. Stávající zeleň zachovat, udržovat a dále rozvíjet. Hodnota 4 Jednotlivá boží muka. Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskutečňována žádná výstavba nadzemních objektů. Civilizační hodnoty Hodnota 5 Jedná se o civilizační hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Návrh ÚP tyto hodnoty respektuje a dále rozvíjí. Řešené území je územím s archeologickými nálezy. To znamená, že při jednotlivých stavebních aktivitách může dojít k porušení pozůstatků pravěkého, raně středověkého a středověkého osídlení. Ochrana: v případě zástavby nebo rekonstrukcí jednotlivých historických objektů zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích.

4 4 c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně URBANISTICKÁ KONCEPCE Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. ÚP řeší návrh ploch především pro bydlení. Tyto plochy vhodně navazují na stávající zástavbu nebo vyplňují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto uspořádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekreačním účelům. Přitom je nutno respektovat venkovské prostředí a měřítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu RD soustředěných podél silnic I. a III. třídy je prokázat eliminaci hlukové zátěže. Ve východní části Štěpánovic jsou navrženy plochy pro výrobu a sklady. Tyto návrhy jsou vhodně umístěny mimo obytnou zónu sídla a navazují na stávající výrobu. Tyto plochy nesmí svým provozem zatěžovat okolní zástavbu pro bydlení negativními vlivy. V severní části Štěpánovic je navržena plocha občanského vybavení. Tento návrh umožňuje rozšíření stávající plochy pro sport. Tato plocha nesmí zatěžovat negativními vlivy (např. hlukem) okolní zástavbu. V navržených plochách bydlení s výměrou nad 2ha jsou navrženy plochy veřejného prostranství dle zákona. Dále jsou tyto plochy navrženy v podobě izolační zeleně podél silnic a ploch výroby, aby došlo k oddělení od zástavby RD. V sídle Skalice a Vranín je navržena plocha pro ČOV s maximální hranicí negativního vlivu ČOV pro území, které je ČOV ovlivňováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici překročit. Podrobnější vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a dále kapitola 3. Odůvodnění územního plánu Využití zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch. SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH OZNAČ. CHARAKTERISTIKA PLOCHY PLOCHY VP-1 B-2 B-3 B-4 VP-5 Plocha veřejných prostranství - v severozápadní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území, je součástí ploch B-2, B-3 I. etapa. Obsluha území sjezdem ze silnice I/34. Limity využití území respektovat ochranné pásmo silnice I/34, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v severozápadní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat ochranné pásmo silnice I/34, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v západní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Plocha bydlení - v západní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP el. vedení a trafosatnice, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství - v západní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území, je součástí plochy B-4 I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, OP el. vedení, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. VÝMĚRA V HA 0,30 0,56 0,37 2,99 0,71

5 5 B-6 B-7 VP-8 B-9 B-10 VP-11 VP-12 VP-13 B-14 VS-15 VP-16 VS-17 Plocha bydlení - v jihozápadní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP el. vedení, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství - v jižní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území, je součástí plochy B-7 I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP silnice III/14610, OP el. vedení, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP silnice III/14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající silnice III/ Plocha veřejných prostranství - v jižní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území, je součástí plochy B-10 I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP silnice III/14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství - v jižní části sídla Štěpánovice, plocha je sočástí ploch B-10 a B-14 I. etapa výstavby. Obsluha území ze místní komunikace. Limity využití území respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, OP el. vedení, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství - v jižní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, OP el. vedení, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, vodní tok, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha výroby a skladování v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Limity využití území respektovat ochranné pásmo navrženého el. vedení, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 0,11 Plocha výroby a skladování v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. 1,13 0,32 1,97 0,10 0,19 1,66 0,15 0,26 1,76 0,89 2,30

6 6 VP-18 B-19 VP-20 VS-21 VP-22 B-23 VP-24 SV-25 VP-26 B-27 B-28 Limity využití území respektovat ochranné pásmo navrženého el. vedení, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - ve východní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Plocha veřejných prostranství ve východní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, OP el. vedení, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha výroby a skladování ve východní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Limity využití území respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Plocha bydlení - v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Plocha veřejných prostranství v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby, součástí plochy jsou plochy pro technickou infrastrukturu TI-67 a TI-68. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, OP kanaliazce, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha smíšená výrobní v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Obsluha území plocha nesmí být do doby realizace přeložky silnice I/34 (a následném převedení stávající I/34 do silnice nižších tříd) napojena na stávající silnici I/34 v nových místech napojení. Napojení této plochy na budoucí přeložku I/34 nebude umožněno. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, OP kanalizace, navržené OP el. vedení a trafostanice, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství v jihovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Obsluha území sjezdem ze silnice I/34. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, OP kanaliazce, navržené OP el. vedení a trafostanice, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. 0,73 0,36 1,06 1,14 1,63 0,55 1,70 5,38 0,69 0,44 0,35

7 7 VP-29 B-30 VP-31 B-32 B-33 VP-34 B-35 OV-36 SV-37 VP-38 SV-39 Plocha veřejných prostranství v severovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha je součástí plochy B-30 I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP el. vedení, ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu RD I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP el. vedení, dálkový kabel, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství v severovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha je součástí plochy B-32 I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP el. vedení, dálkový kabel, OP silnice III14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat dálkový kabel, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v severní části sídla Štěpánovice, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající silnice III/ Plocha veřejných prostranství v severní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající ploch veřejného prostranství. Limity využití území respektovat OP hřbitova, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení - v severní části sídla Štěpánovice, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD I. etapa výstavby. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP silnice III/14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha občanského vybavení v severní části sídla Štěpánovice, plocha navazuje na stávající plochu občanského vybavení (sportovního hřiště). Obsluha území ze stávající silnice III/ Plocha smíšená výrobní jihovýchodně směrem od sídla Štěpánovice, plocha navazuje na zastavěné území a vyplňuje proluku mezi stávajícími plochami výroby a skladování. Obsluha území plocha nesmí být do doby realizace přeložky silnice I/34 (a následném převedení stávající I/34 do silnice nižších tříd) napojena na stávající silnici I/34 v nových místech napojení. Napojení této plochy na budoucí přeložku I/34 nebude umožněno. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, vzdálenost 50m od lesa, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství jihovýchodně směrem od sídla Štěpánovice, plocha je součástí plochy VS-37 I. etapa výstavby. Obsluha území plocha nesmí být do doby realizace přeložky silnice I/34 (a následném převedení stávající I/34 do silnice nižších tříd) napojena na stávající silnici I/34 v nových místech napojení. Napojení této plochy na budoucí přeložku I/34 nebude umožněno. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, vzdálenost 50m od lesa, dálkový kabel, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha smíšená výrobní jihovýchodně směrem od sídla Štěpánovice, plocha vyplňuje proluku mezi stávajícími plochami výroby a skladování. 0,99 4,05 0,80 1,18 0,34 0,42 0,27 0,37 4,35 0,42 22,38

8 8 VP-40 SV-41 SV-42 TI-43 B-44 B-45 B-46 VP-47 VP-48 VP-49 Obsluha území plocha nesmí být do doby realizace přeložky silnice I/34 (a následném převedení stávající I/34 do silnice nižších tříd) napojena na stávající silnici I/34 v nových místech napojení. Napojení této plochy na budoucí přeložku I/34 nebude umožněno. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, OP silnice III/14613, vzdálenost 50m od lesa, navržený lokální biokoridor, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství jihovýchodně směrem od sídla Štěpánovice, plocha je součástí plochy VS-39 I. etapa výstavby. Obsluha území plocha nesmí být do doby realizace přeložky silnice I/34 (a následném převedení stávající I/34 do silnice nižších tříd) napojena na stávající silnici I/34 v nových místech napojení. Napojení této plochy na budoucí přeložku I/34 nebude umožněno. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, vzdálenost 50m od lesa, dálkový kabel, navržený lokální biokoridor, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha smíšená výrobní jihovýchodně směrem od sídla Štěpánovice u osady Vranín, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Obsluha území plocha nesmí být do doby realizace přeložky silnice I/34 (a následném převedení stávající I/34 do silnice nižších tříd) napojena na stávající silnici I/34 v nových místech napojení. Napojení této plochy na budoucí přeložku I/34 nebude umožněno. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, dálkový kabel, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha smíšená výrobní jihovýchodně směrem od sídla Štěpánovice u osady Vranín, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Obsluha území plocha nesmí být do doby realizace přeložky silnice I/34 (a následném převedení stávající I/34 do silnice nižších tříd) napojena na stávající silnici I/34 v nových místech napojení. Napojení této plochy na budoucí přeložku I/34 nebude umožněno. Limity využití území respektovat OP silnice I/34, vzdálenost 50m od lesa, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha technické infrastruktury návrh ČOV v jižní části osady Vranín. Plocha je vhodně umístěna u stávající vodoteče. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD I. etapa výstavby. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD I. etapa výstavby. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice I. etapa výstavby. Plocha veřejných prostranství jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha je součástí plochy B-46 I. etapa výstavby. Plocha veřejných prostranství jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP lesní plochy, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha je součástí plochy B-50 a B-51 II. etapa výstavby. 2,16 2,80 8,02 0,01 0,41 0,70 4,85 0,50 1,01 0,66

9 9 B-50 B-51 VP-52 VP-56 B-57 TI-58 B-60 VP-61 B-62 VP-63 B-64 Limity využití území respektovat OP el. vedení, navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ČOV, OP silnice III/14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice. Lokalita navazuje na zastavěné území II. etapa výstavby. Obsluha území sjezdem ze silnice III/ Limity využití území respektovat OP el. vedení, boží muka, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice. Lokalita navazuje na zastavěné území II. etapa výstavby. Obsluha území sjezdem ze silnice III/ Limity využití území respektovat OP el. vedení a trafostanice, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha je součástí plochy B-53 I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP lesní plochy, vodní tok, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha je součástí plochy B-57 II. etapa výstavby. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od lesa, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice. Lokalita navazuje na zastavěné území II. etapa výstavby. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od lesa, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha technické infrastruktury návrh ČOV jihozápadně od sídla Štěpánovice, podél silnice III. tř. směr Vlkovice. Obsluha území sjezdem ze silnice III/ Limity využití území respektovat OP silnice III/14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice. Lokalita navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od lesa, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha je součástí plochy B-60 I. etapa výstavby. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice. Lokalita navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP el. vedení a trafostanice, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha veřejných prostranství jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice, plocha je součástí plochy B-62 I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP el. vedení a trafostanive, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice. Lokalita navazuje na zastavěné území I. etapa výstavby. Limity využití území respektovat OP trafostanice, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 5,41 1,67 0,61 3,36 8,01 0,01 6,02 0,20 1,32 0,13 0,48

10 10 Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice. Lokalita navazuje na zastavěné území II. etapa výstavby. B-65 Limity využití území respektovat OP el. vedení, plocha leží v CHOPAV. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Stávající systém sídelní zeleně bude zachován a dále rozvíjen. Návrh ÚP Štěpánovice vymezuje sídelní zeleň v navržených plochách veřejného prostranství. Tyto plochy jsou nejčastěji vymezeny u ploch výroby a skladování jako izolační zeleň, dále v ochraných pásmech dopravní a technické infrastruktury. V navržených plochách bydlení, které svojí výměrou přesahují 2 ha jsou vymezeny plochy veřejného prostranství v rozsahu dle zákona.v návrhu ÚP je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest, remízků a vymezených interakčních prvků.. 1,81 d) koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní návrh považuje stávající trasy silnice I. a III. třídy za územně stabilizovanou. U komunikací, které zpřístupňují objekty bydlení, je v převážné míře nutno počítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v šířce komunikací 6m s alespoň jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Ta by měla být v přiměřené míře dodržována i při povolování veškerých staveb, a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.). V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako součást stavby. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby. Návrh ÚP Štěpánovice vymezuje koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/34. Nová komunikace I/34 bude provedena v šířkových parametrech odpovídajících příslušným normám. Stávající cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a rovněž rozvinuty. Především v oblasti cykloturistiky jsou v řešeném území poměrně velké rezervy. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívky, občerstvení, informační tabule, atd.). TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Zásobování obce Štěpánovice i osady Skalice a Vranín pitnou vodou je vyhovující. Kapacita zdrojů, kvalita vody, velikost vodojemu, dimenze řadů i tlakové poměry ve spotřebišti jsou dostačující. Při předpokládáném rozvoji se jako problematický jeví pouze profil zásobního řadu pro osadu Skalice s ohledem na tlakové poměry ve spotřebišti. Nové vodovodní řady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům. Dále se navrhuje postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě. ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odkanalizování obce Štěpánovice je vyhovující. S ohledem na stáří kanalizace, průnik balastních vod a použité trubní materiály se doporučuje postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným objektům. Kanalizace bude doplňována uvnitř stávající zástavby jako jednotná, v případě odkanalizování větších zejména nově zastavovaných celků (přednostně) jako oddílná, s odtokem dešťových vod přímo do recipientu. Stávající ČOV vyhovuje pro současný stav, nevyhovuje však pro návrh. Proto se navrhuje její rekonstrukce (aktivace místo ŠN s dočištěním ve stávajících SN). V rámci rekonstrukce je možné zmenšení stávajícího pásma ochrany prostředí ČOV. V osadě Skalice se navrhuje (s ohledem na předpokládaný rozvoj) vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby. Předpokládá se gravitační odvádění odpadních vod s přečerpáváním ze severní

11 11 strany lokality. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované ČOV západně pod osadou s odtokem vyčištěných vod do Miletínského potoka. Do doby vybudování kanalizace a ČOV může být zahájena nová výstavba, maximálně však 4 rodinné domy v dané lokalitě. Okolo čistírny bude stanoveno pásmo ochrany prostředí. S ohledem na minimalizaci pásma ochrany prostředí se ČOV navrhuje jako zakrytý objekt. V osadě Vranín se navrhuje vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající (podchycení výustí) i navrhované zástavby. Předpokládá se gravitační odvádění odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované ČOV jižně pod osadou nad rybníkem Včelničný. Do doby vybudování kanalizace a ČOV může být zahájena nová výstavba, maximálně však 4 rodinné domy v dané lokalitě. Okolo čistírny bude stanoveno pásmo ochrany prostředí. S ohledem na minimalizaci pásma ochrany prostředí se ČOV navrhuje jako zakrytý objekt. Čistírna bude sloužit i pro splaškové vody okolní průmyslové zástavby (Best). Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. Doporučuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby. Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el energie je následující : ŠTĚPÁNOVICE A VRANÍN Lokalita ZÁPAD Napojení ze stávající trafostanice TS-T1 Osazení nové trafostanice TS-T12 Lokalita SEVEROVÝCHOD Napojení ze stávající trafostanice TS-T5, eventuelně její posílení na vyšší příkon. Lokalita JIH Napojení ze stávající trafostanice TS-T2 Lokalita STŘED U T3,T4 Napojení ze stávající trafostanice TS-T3, TS-T4. Lokalita JIHOVÝCHOD-SMĚREM K VRANÍNU-VÝROBA Napojení ze stávající trafostanice TS-T6 Osazení nové kabelové trafostanice TS-T13 (nyní se připravuje její výstavba v Eon - napojena kabelovým vývodem VN z TS-T6). Osazení nové kabelové trafostanice TS-T14 bude sloužit pro stáčení vody Enola. (napojena kabelovou smyčkou VN z TS-T13 přes TS-T14 a dále do stávající kabelové tarfostanice TS-T8). Lokalita VRANÍN - VÝROBA A FOTOVOLTAIKA Rozšíření areálu BEST bude pokryto ze stávající trafostanice TS-T8. Výroba u zemědělského areálu - bude pokryto ze stávající trafostanice TS-T10. Fotovoltaika osazena vlastní trafostanice investora bude řešeno investorem fotovoltaiky dle možností přenosové sítě Eon. Lokalita ČOV VRANÍN Napojení z rozvodů NN. Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci. Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce síťě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země. SKALICE Všechny lokality budou napojeny z rekonstruované trafostanice TS-T7 a z nové trafostanice TS-T15 a TS-T16. Lokalita SEVER Osazení nové trafostanice TS-T15 Lokalita JIHOZÁPAD Osazení nové trafostanice TS-T16 Napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T7 Lokalita ČOV ZÁPAD Napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T7 Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci. Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce síťě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

12 12 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Řešeným územím Štěpánovice prochází vysokotlaký plynovod. Sídlo Štěpánovice je z tohoto plynovodu zásobováno přes regulační stanici, která je umístěna v jihozápadní části obce. Nové rozvody středotlakého plynovodu budou prováděny v rámci navrhované zástavby. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Plynofikací je dán předpoklad k vytěsňování spalování pevných paliv, nejvíce hnědého uhlí horší kvality. Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. V území bude využíváno centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů energie formou využití biomasy, tepelných čerpadel, solárních kolektorů. OBČANSKÉ VYBAVENÍ Návrh ÚP vymezuje plochu občanského vybavení OV-36 v severní části Štěpánovic. Tato plocha navazuje na stávající plochu občanského vybavení sportu. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Návrh ÚP Štěpánovice vymezuje plochy vyřejného prostranství (VP). Nejčastěji jsou tyto plochy situovány podél dopravní a technické infrastruktury a u větších ploch navržených k zástavbě. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nakládání s odpady se řídí platným zákonem O odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou. Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. CIVILNÍ OCHRANA V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu Jihočeského kraje. Návrh ploch pro požadované potřeby: Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla. V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž původcem může být vodní dílo. zóny havarijního plánování. Řešené území neleží v zóně havarijního plánování. Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje příslušný obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. Je možno počítat s využitím ochranných prostorů jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší doběhovou vzdálenost od místa ohrožení. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních,výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je možný ve stávajících objektech jako např. školských, v ubytovnách, penzionech, tělocvičnách, kulturních domech apod. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální ochrany pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických zařízeních bude prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo území obcí a měst. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce.

13 13 Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto způsobem snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace. Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít např. zařízení umýváren, sprch, čistíren, garáží větších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry. Záhraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území. Na řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení) a dočasně ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem (ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla). nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a jejich orgány ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace. Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení. Tato oblast bude v případě obce zajištěna spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům cestou OÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických informací a dalších náhradních prvků varování. e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace všech zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a potenciálů využití území. Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na: plochy zemědělské, plochy vodní a vodohospodářské, plochy smíšení nezastavitelného území a plochy lesní. Podmínky pro využití těchto ploch jsou stanoveny v kapitole f). NÁVRH SYSTÉMU ÚSES V návrhu ÚP Štěpánovice jsou vymezeny plochy pro ÚSES - biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny podmínky pro jejich využití. TABULKY PRVKŮ ÚSES Pořadové číslo BC 1 Název Ke kozinám Charakter prvku Biocentrum Význam Lokální - stav Pořadové číslo BC 2 Název Sosní Charakter prvku Biocentrum Význam Lokální - stav Pořadové číslo BC 3

14 14 Název Charakter prvku Význam Malý Vranín Biocentrum Lokální - stav Pořadové číslo BC 4 Název Horní Zlatník Charakter prvku Biocentrum Význam Lokální - stav Pořadové číslo BK 1 Název Miletínský potok Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální - stav Pořadové číslo BK 2 Název K Miletínu Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální - stav Pořadové číslo BK 3 Název Štěpánovický Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální - stav Pořadové číslo BK 4 Název Lišovský potok Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální - stav Pořadové číslo BK 5 Název K Vlkovickému rybníku Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální - stav Pořadové číslo BK 6 Název Ke Spolskému rybníku Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální - stav Pořadové číslo BK 7 Název Nad Vlkovskou cestou Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální část prvku stav a část prvku návrh Pořadové číslo BK 8 Název Včeličný Charakter prvku Biokoridor Význam Lokální - stav TABULKA STÁVAJÍCÍCH INTERAKČNÍCH PRVKŮ Označení Název prvku IP 1 IP 2 IP 3 Severní alej Dlouhý Vlkovický

15 15 Označení Název prvku IP 4 IP 5 IP 6 IP 7 IP 8 IP 9 IP 10 Skalice U silnice U koutu Alej k Třeboni U vepřína I U vepřína II Nad Smetanou Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce: 1) Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES 2) Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních. Biokoridor lokální stav, návrh Kód plochy BK 1, BK 2, BK 3, BK 4, BK 5, BK 6, BK 7, BK 8 Přípustné využití Je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů. Podmíněné využití Funkční využití pouze nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Nepřípustné využití Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných. Biocentrum lokální stav Kód plochy BC 1, BC 2, BC 3, BC 4 Přípustné využití Současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES. Podmíněné využití Jsou, a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti. Nepřípustné využití Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního

16 16 využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné. Interakční prvek (Interakční prvky jsou kromě biocenter a biokoridorů základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva). stav Kód plochy IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP5, IP 6, IP 7, IP 8, IP 9, IP 10 Hlavní využití Vytváření existenčních podmínek rostlinám a živočichům a významné ovlivňování funkce ekosystémů kulturní krajiny. Interakční prvek zprostředkovává příznivé působení přírody na okolí, ekologicky méně stabilní krajinu. Poskytuje potravní základny a místa úkrytu a rozmnožování různým druhům organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních společenstev. Přípustné využití Současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch. Podmíněné využití Pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd.. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti interakčního prvku. Nepřípustné využití jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod. OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se především o doplnění navržených prvků ÚSES. Dále je v návrhu ÚP umožněno postupné zalesňování a převádění ekologicky nestabilních ploch na funkční plochy s vyšší ekologickou stabilitou. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívadla, občerstvení, informační tabule, atd.). VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI Záplavové území V řešeném území ÚP Štěpánovice se nenachází záplavové území. Protipovodňové opatření Stávající vodoteč, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6m od břehové hrany. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a rybníků. Doporučují se vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody v krajině, zlepšení erozní

17 17 odolnosti a zamezení odnosu půdy. Dále se v případě častějších výskytů přívalových dešťů doporučuje zřizovat záchytné stoky pro svedení těchto srážek. V rámci protipovodňových opatření (pro zadržení odtoku z přívalových srážek) se navrhuje zřízení suchého poldru nad vlkovickou cestou a zřízení dvou hrází východně podél silnice směr Třeboň. Protierozní opatření V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opatřeními. VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI V návrhu ÚP Štěpánovice nejsou vymezeny plochy pro pobytovou rekreaci. VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Návrh ÚP Štěpánovice nevymezuje nové plochy pro dobývání nerostů. f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití, přípustného, nepřípustného, popř. podmíněného využití, využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V grafické části z Koordinačního a Hlavního výkresu v měřítku 1 : je patrné členění správního území obce Štěpánovice do ploch s rozdílným způsobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem upřesňující způsob využití. Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny šrafou. Definice použitých pojmů Obecně Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na změny současného stavu (přístavby, nástavby a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umožňující změny současného stavu. (Například současná zastavěnost budovami může být již v současnosti vyšší, než umožňuje plošný regulativ pro možnost přístavby). Plošné regulativy Zastavěnost budovami - zastavěností budovami se rozumí zastavěná plocha samotné budovy navrženého způsobu funkčního využití bez teras, přístupových cest a zpevněných ploch, bazénů a samostatně stojících přístřešků; Zastavěnost celková - veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám - celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami a včetně teras a přístupových cest a všech zpevněných ploch a bazénů a všech samostatně stojících přístřešků; - plocha lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout původní ornici; - pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta; Výškové regulativy Výška budovy - výškou podlaží se rozumí běžná výška 3 3,5 m; - obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny na vnějším líci výšky 0-1 m; Výška budovy do hřebene v metrech - výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni; Výška římsy v metrech - výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) k římse;

18 18 Prostorové regulativy Střecha - typ - regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení, samostatné garáže, kůlny, vikýře atd... - nepřipouští se neklasické pojetí sedlových střech (násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových střech vedle sebe ); - u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 4m; Střecha - sklon - regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny; výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení, samostatné garáže, kůlny, vikýře atd... Půdorys budovy - půdorysem budovy se rozumí převládající půdorysný tvar bez započítání drobných výběžků; Plochy bydlení ( 4 vyhl.501/2006 sb.) - stav Kód plochy Přípustné využití Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 500m2. Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Nepřípustné využití Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). Druh regulativů B Regulativ pro výstavbu Plošné regulativy Počet staveb na stávající ploše stávající s možností změny staveb a dostaveb nových rodinných domů Přístavba a dostavba se zastavěností budovami stávající nebo maximálně 25% Zastavěnost celková stávající nebo maximálně 35% Velikost stavebních parcel v zastavěném území nelze oddělit pozemek pro RD menší než 800 m 2 Výškové regulativy Výška budovy Výška budovy do hřebene v metrech stávající nebo do výšky max.1 nadzemní podlaží + podkroví stávající nebo do výšky do výšky maximálně 9,5m Prostorové regulativy Střecha - typ stávající, u nových objektů sedlová, polovalbová, valbová (za podmínky hřebene delšího než 4m) Střecha - sklon Stávající, u nových

19 19 Plochy bydlení ( 4 vyhl.501/2006 sb.) - návrh (I. a II. etapa) - územní rezerva Kód plochy B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, B-9, B-10, B-14, B-19, B-23, B-27, B-28, B-30, B-32, B-33, B-35, B-44, B-45, B-46, B-50, B-51, ÚR-53, B-57, B-60, B-62, B-64, B-65 Přípustné využití Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 500m2. Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Podmíněné využití Plocha B-2 je do doby realizace přeložky silnice I/34 podmíněně přípustná za podmínky, že využití plochy bude řešeno v závislosti na splnění hygienických limitů ze silnice I/34. (Případná ochranná opatření budou předem projednána a odsouhlasena příslušnou KHS, která svým souhlasem bude garantovat to, že v budoucnu nebudou pro tuto lokalitu vyžadována ochranná opatření ze strany ŘSD ČR, ale budou požadována na náklady investora v těchto lokalitách). Na plochách B-2, B-9 a B-35, které jsou soustředěny podél silnice I.a III. třídy, jsou zatíženy hlukem. Podmínkou pro výstavbu je prokázat eliminaci hlukové zátěže. Nepřípustné využití Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). Vymezení zastavitelných ploch B-2 - Plocha bydlení - v severozápadní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. Limity využití území respektovat ochranné pásmo silnice I/34, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. B-3 - Plocha bydlení - v západní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. B-4 - Plocha bydlení - v západní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD.

20 20 Limity využití území respektovat OP el. vedení a trafostanice, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. B-6 - Plocha bydlení - v jihozápadní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. B-7 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP el. vedení, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. B-9 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP silnice III/14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. B-10 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD. Obsluha území ze stávající silnice III/ B-14 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. B-19 - Plocha bydlení - ve východní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. B-23 - Plocha bydlení - v jihovýchodní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. B-27 - Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. B-28 - Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. B-30 - Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na stávající zástavbu RD. Limity využití území respektovat OP el. vedení, dálkový kabel, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. B-32 - Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha navazuje na zastavěné území. Limity využití území respektovat dálkový kabel, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. B-33 - Plocha bydlení - v severní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD. Obsluha území ze stávající silnice III/ B-35 - Plocha bydlení - v severní části sídla Štěpánovice I. etapa výstavby. Plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD. Obsluha území ze stávající silnice III/ Limity využití území respektovat OP silnice III/14610, plocha leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. B-44 - Plocha bydlení jižně od sídla Štěpánovice v osadě Skalice I. etapa výstavby. Plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou RD.

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN MILEŠOV TEXTOVÁ ÁST. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K. Datum nabytí ú innosti: PO IZOVATEL

ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN MILEŠOV TEXTOVÁ ÁST. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K. Datum nabytí ú innosti: PO IZOVATEL PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil 605 277 998 1 ÚZEMNÍ PLÁN MILEŠOV TEXTOVÁ ÁST Datum: Srpen 2014 Paré íslo: 1... ING. ARCH.

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVSKO

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVSKO 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVSKO TEXTOVÁ ČÁST Datum: květen 2013 Paré číslo: 4 OBSAH ZMĚNY Č.1 ÚP PLAVSKO: VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY BYDLENÍ U VODOJEMU Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Husova

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4,. Bud jovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE Datum: ervenec 2015 Paré íslo: 1 Pro opakované ve ejné

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

Správní orgán sto Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Správní orgán sto Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIMPERK Správní orgán sto Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk starosta obce: Ing. Bohumil Petrášek...otisk ú edního razítka Po izovatel stský ú ad Vimperk odbor výstavby a

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

Územní plán Vojtanov

Územní plán Vojtanov 1 Územní plán Návrh - pro společné jednání ze dne 27.10.2011 Textová část Pořizovatel: Městský úřad Cheb Odbor stavební, oddělení územního plánování nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 350 20 Cheb Zpracovatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť Opatření obecné povahy č.1/2011 Leden, 2011 Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI Vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce Bedihošť Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Datum vydání:

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Libní TEXTOVÁ ÁST. návrh pro ve ejné jednání ZÁZNAM O Ú INNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN Libní TEXTOVÁ ÁST. návrh pro ve ejné jednání ZÁZNAM O Ú INNOSTI PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN Libní TEXTOVÁ ÁST íjen 2013 Paré íslo:1 návrh pro ve ejné

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice ÚZEMNÍ PLÁN ČEJETICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: a) správní orgán, který územní plán vydal: zastupitelstvo obce Čejetice, usnesení č.49/2010 ze dne 22. července 2010 b) číslo jednací, datum vydání a nabytí účinnosti

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku... Obsah: B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...1 1.1 poloha v obci zastavěná/nezastavěná část obce...1 1.2 údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci...1 1.3 údaje

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka

Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka Opatření obecné povahy - změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Správní orgán, který změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou vydal: Záznam o účinnosti Oprávněná

Více

Návrh Územní plán Zahrádky pro veřejné projednání

Návrh Územní plán Zahrádky pro veřejné projednání Návrh Územní plán Zahrádky pro veřejné projednání Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Zahrádky datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC OBJEDNATEL: OBEC DOLANY DATUM: 12/2010 NÁVRH ÚP DOLANY 2 Zastupitelstvo obce Dolany,

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

MALOVICE VČETNĚ ČÁSTÍ MALOVICE, MALOVIČKY, PODEŘIŠTĚ, HRADIŠTĚ, RÁBÍN, HOLEČKOV, KRTELY, HLÁSKA

MALOVICE VČETNĚ ČÁSTÍ MALOVICE, MALOVIČKY, PODEŘIŠTĚ, HRADIŠTĚ, RÁBÍN, HOLEČKOV, KRTELY, HLÁSKA PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN MALOVICE VČETNĚ ČÁSTÍ MALOVICE, MALOVIČKY, PODEŘIŠTĚ,

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Zadavatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Obec Kytín 252 10 Kytín 65 Městský úřad Černošice, Úřad územního plánování Ing. arch. Michal Schwarz Finská 5, 101 00 Praha

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN LOVEČKOVICE (k.ú. Levínské Petrovice, k.ú. Lovečkovice, k.ú. Mukařov u Úštěku, k.ú. Náčkovice, k.ú. Dolní Šebířov, k.ú. Hlupice, k.ú. Knínice u Touchořin, k.ú. Touchořiny) TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

Strana 2 Územní plán Šošůvka

Strana 2 Územní plán Šošůvka Strana 2 Územní plán Šošůvka TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE Obsah I. Územní plán... 7 I.1 Vymezení zastavěného území... 7 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SLOUPNO TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Nový Bydžov

ÚZEMNÍ PLÁN SLOUPNO TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Nový Bydžov ÚZEMNÍ PLÁN SLOUPNO TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Sloupno Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ŠANOV NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování územního plánu. okr. Znojmo LEDEN 2013

ŠANOV NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování územního plánu. okr. Znojmo LEDEN 2013 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Šanov pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE lokalita: po izovatel: zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY.

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY. TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch.

Více