VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1

2 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO... 2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE... 3 SOUČÁSTI ŠKOLY... 3 SEZNAM PRACOVIŠŤ (JEDNOTLIVÉ BUDOVY), TELEFON, DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL... 3 SPÁDOVÝ OBVOD ZÁKLADNÍ ŠKOLY... 3 POČET ŽÁKŮ A POČET TŘÍD K PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ, KURZY... 4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 ÚDAJE O ZÁPISU DĚTÍ A O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVANÍ, AUTOEVALUACE... 7 PREVENCE NEŹÁDOUCÍCH JEVů.10 OBLAST ICT..11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A DALŠÍCH KONTROLÁCH ÚDAJE O ŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKů 15 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝCHOVĚ A VYUČOVÁNÍ 15 EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti Charakteristika školy Název, sídlo, právní forma, způsob hospodaření, identifikační číslo Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, Větřní, příspěvková organizace, IČO , IZO

3 Název a adresa zřizovatele Obec Větřní, Na Žofíně 191, Větřní, okres Český Krumlov Součásti školy Škola sdružuje: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna ZŠ IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna - výdejna IZO Seznam pracovišť (jednotlivé budovy), telefon, Vedení školy 1.a 2. stupeň ZŠ, školní družina Větřní Větřní číslo telefonu Školní jídelna ZŠ Větřní 232, Větřní číslo telefonu Mateřská škola a školní výdejna Větřní Větřní číslo telefonu Datum zařazení do sítě škol Spádový obvod základní školy Spádový obvod základní školy tvoří územní obvod obce Větřní. Základní školu navštěvují také žáci i z Bohdalovic a Českého Krumlova. Počet žáků a počet tříd k Počet žáků celkem stupeň ZŠ stupeň ZŠ 134 dívek 166 chlapců 166 3

4 zapsaných ve školní družině 75 zapsaných v mateřské škole 111 Počet ročníků ZŠ 9 Počet tříd celkem 16 Počet oddělení školní družiny 3 Počet tříd v mateřské škole 4 Oproti předchozímu roku se počet žáků v ZŠ zvýšil o 3 žáky. Přehled učebních plánů, kurzy Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu RVPZV č.j / ve znění úpravy.j / Předškolní vzdělávání zajišťuje Mateřská škola podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Všichni vyučující mají zpracované učivo v tematických plánech v souladu s učebním plánem školního roku 2011/2012. Ve školním učebním plánu je od třetího ročníku tříhodinová dotace u cizího jazyka, od čtvrtého ročníku výuka informatiky. Dodrženy byly platné školské předpisy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, vyhláška MŠMT ČR číslo 48/2005 Sb. a další platné pokyny MŠMT ČR). Volitelné předměty žáků v jednotlivých ročnících a) sedmý ročník Informatika b) osmý ročník Informatika Estetická výchova Sportovní hry Pěstitelská výchova Počítačová grafika c) devátý ročník Informatika Další cizí jazyk - německý Etická výchova Sportovní hry Zpracování videa Chemickobiologická praktika Kurzy, výcviky 4

5 Bez problémů proběhl plavecký výcvik žáků v krytém bazénu ve Větřní. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci třetího ročníku (základní výcvik) a čtvrtého ročníku (zdokonalovací výcvik). Výcvik vedl pan učitel Petr Holba a paní učitelka Jitka Smolková. Údaje o pracovnících školy Učitelský sbor tvoří 21 učitelů, včetně vedení školy. Ředitelem je Bohumír Šimek, zástupce ředitele Mgr. Dagmar Kopačková. Vysokoškolské vzdělání má 20 učitelů. K žákyni se sluchovou vadou v první třídě nastoupila asistentka pedagoga Blanka Tesařová. Na naší škole je integrovaná žákyně s DMO, pracuje s ní asistentka pedagoga Eva Kovalčíková. Ze školy odchází Hana Vojtíšková a Eva Hofbauerová (důchodový věk). V naší MŠ pracuje osm učitelek na plný úvazek, nově od Olga Svobodová. Součástí školy je školní družina, kde pracují 3 vychovatelky na zkrácený úvazek 0,8. Součástí školy je rovněž školní stravovna s výdejnou pro MŠ. Na úseku školní jídelny v současné době pracuje 7 pracovnic vedoucí ŠJ, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka v hlavní činnosti, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka v doplňkové činnosti, dále 1 kuchařka ve výdejně v MŠ. Technicko administrativní provoz zajišťuje 1 pracovnice THP, 1 údržbář na 0,5 úvazku a 7 uklizeček. Pedagogický sbor základní školy je z hlediska vzdělávacího programu školy na takové úrovni, že se splnily cíle učebních plánů. Na škole kromě pedagogické rady pracuje výchovná komise, která je i součástí preventivního týmu spolu se školním metodikem prevence. V této komisi pracují : zástupce vedení školy, výchovné poradkyně Mgr. Jitka Smolková a Mgr. Renata Achatzyová a příslušný třídní učitel, sociální pracovnice. Závěry z této komise jsou ukládány v katalogových listech problémových žáků, v opise zasílány odboru sociálních věcí při MÚ v Českém Krumlově. Koordinátorem ŠVP je ve škole Mgr. Jarmila Holbová. Funkcí metodika prevence sociálně patologických jevů na škole je pověřen Mgr. Václav Vysušil. Koordinátorem ICT je Mgr. Jiří Mikuška, který je současně pověřen správou učebny výpočetní techniky a webmastrem našich webových stránek. V letošním školním roce byl pověřen vedením projektu EU peníze školám. Plánováním kulturních akcí a jejich zajišťováním je pověřena Mgr. Dagmar Kopačková. Mgr. Richard Sitta zastává funkci protipožárního preventisty. Kvalitní práce zaměstnanců školy je všestranně podporována a v rámci možností oceňována. (zmiň se o vázanosti fin. prostředků 2,32 %) Pracovní prostředí se vyznačuje převažující dobrou spoluprací, jasně deklarovanou ochotou mezi zaměstnanci a prvořadým zájmem plnit co nejlépe zásadní úkoly školy. Vztah mezi vedením školy a zaměstnanci je korektní. 5

6 Provozní zaměstnanci, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. Na velice dobré úrovni je práce provozních zaměstnanců, kteří tak vytvářejí příznivé podmínky pro práci pedagogů a žáků. Hospodaření celé příspěvkové organizace spolehlivě zajišťuje hlavní účetní Marie Vysušilová. Zlatuše Dvořáková zajišťuje pro děti prodej dotovaného mléka, mléčných výrobků i nedotovaných výrobků. V rámci pitného režimu mají děti možnost nákupu z automatu firmy CocaCola a dalšího nápojového automatu firmy AUTIC a.s. I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy děti tříd dostávají dvakrát měsíčně ovoce a zeleninu zdarma. V MŠ fungovala pouze výdejna, obědy se dovážely ze školní jídelny ZŠ, přesnídávky a svačinky se připravovaly v MŠ. Rozvoz zajišťuje stále obecní úřad prostřednictvím pečovatelské služby. Ve školní jídelně se vaří jak v hlavní činnosti, tedy pro žáky a zaměstnance školy, tak v doplňkové činnosti pro cizí strávníky. I v letošním školním roce se u nás stravovalo až 130 cizích strávníků, v rámci úsporných opatření jsme však omezili vaření pro cizí strávníky o prázdninách. V dubnu 2011 provedla Krajská hygienická stanice kontrolu školní jídelny, nebyly shledány žádné závady. Údaje o zápisu dětí a o výsledcích přijímacího řízení Zápis. Zápis do 1.třídy proběhl K zápisu se dostavilo celkem 56 dětí s rodiči. Zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky u 14. dětí. Rodiče 9 dětí dali přednost krumlovským školám. V období po zápisu se do prvních tříd přihlásil ještě jeden žák, který se do Větřní přistěhoval. Do prvních tříd tedy nastoupí 43 zbrusu nových žáčků. Projekt Těšíme se do školy. Letos pokračoval sedmým rokem, opět v měsíci květnu a ve třech setkáních. Příjemně nás překvapil větší zájem rodičů oproti minulým letům, pobyt a činnost ve škole si přišlo vyzkoušet celkem 33 dětí. Z pedagogicko-psychologické poradny tentokrát přijala pozvání speciální pedagožka Martina Lietavcová, která rodičům přiblížila změny v práci s jejich dětmi po nástupu do školy z psychologického hlediska. Děti se seznámily se svými budoucími třídními učitelkami i prostředím, kam v září nastoupí. Rodiče se zúčastnili prezentace školy, na závěr zhlédli sportovní klání svých potomků ve školní tělocvičně. Ukončení opět patřilo předávání diplomů o absolvování prvního školního projektu a malé drobnosti jako odměnu za snahu. Akce se setkala s kladným ohlasem. Organizačně projekt zajišťovaly pí učitelka Jitka Smolková a pí zástupkyně Dagmar Kopačková, s dětmi pracovaly paní učitelky Martina Marková a Hana Batíková, budoucí třídní učitelky v I. ročníku. 6

7 Sebehodnotící zpráva. Sebehodnotící zpráva školy se zpracovává pravidelně za období dvou let, poslední doplnění za období 2009/2011 bylo předloženo na mimořádné pedagogické radě dne 17. října 2011 spolu s minimálním preventivním programem. Oba dokumenty byly schváleny bez připomínek. Přijímací řízení V letošním školním roce vycházelo celkem 40 žáků: z toho z 9. třídy - 30 žáků, z 8. třídy - 6 žáků, ze 7. třídy - 4 žáci (z toho jeden žák přechází na gymnázium). V letošním školním roce měli žáci možnost podávat v prvním kole pouze dvě přihlášky, ve druhém kole byl počet přihlášek opět neomezený. Všichni žáci však byli přijati již v prvním kole. Přihlášky i letos podávali žáci, respektive jejich zákonní zástupci, sami. Jestliže žák obdržel zprávu o přijetí na požadovanou střední školu či učňovský obor, musel ve stanoveném čase (10 dnů) odevzdat zápisový lístek, čímž potvrdil své přijetí. Se změnami byli rodiče seznámeni v průběhu školního roku, základní informace byly podány již na začátku školního roku na informativní schůzce. Z 9. ročníku bylo na střední školu přijato 14 a na učňovský obor 16 žáků. Z 8. a 7.třídy je 7 žáků přijato na učební obor, 2 žáci se rozhodli již v dalším vzdělávání nepokračovat. Drtivá většina středních škol i učňovských oborů letos nedělala přijímací zkoušky, o přijetí rozhodoval pouze prospěch a aktivita žáka během školní docházky, případně umístění na olympiádách a soutěžích. Přijímací a talentové zkoušky se konaly pouze na gymnáziích a konzervatořích. Oblast kariérního poradenství Příprava na volbu povolání je jako předmět zařazena do 8. a 9. ročníku, ale správné volbě povolání se žáci nižších ročníků věnují v hodinách Výchovy k občanství a zdraví,čj apod. Žáci 9. třídy v rámci přípravy na volbu povolání jako každoročně absolvovali řadu exkurzí např. návštěvu Úřadu práce v Českém Krumlově a výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V průběhu prvního pololetí byli žáci informováni o konkrétních středních školách a učňovských oborech náboráři daných zařízení, kteří na naši školu za žáky přijeli. Výchovné poradenství pro první stupeň a pro žáky s poruchami učení zajišťuje Mgr. Jitka Smolková a volbu povolání na druhém stupni zajišťuje Mgr. Renata Achatzyová. 7

8 I v letošním školním roce pokračuje dobrá spolupráce s PPP a se střediskem Spirála v Českém Krumlově. Průběh a výsledky vzdělávání, autoevaluace MŠ MŠ je čtyřtřídní s celodenním provozem, děti byly do tříd zpravidla podle věku. Vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Dbáme na to, aby řízené a spontánní aktivity byly v rovnováze a děti nebyly přetěžovány dlouhou statickou činností. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dětmi naplňuje konkrétní cíle dle TVP formou spontánního i záměrného učení.toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve skupině i individuálně.máme přitom na zřeteli kompetence předškolního vzdělávání. Naší snahou je, aby se děti cítily po stránce fyzické, psychické i sociální v pohodě a byl současně podněcován jejich harmonický rozvoj. Na základě průběžné evaluace můžeme konstatovat, že pokrok a rozvoj dětí, ať v sebeobsluze, v dovednostech, vědomostech, ve vzájemné komunikaci a navázání nových přátelství dochází k zřetelným pokrokům a to nejen v závislosti na věkovém vývoji dítěte. Ve vztahu k rodičům se snažíme o vytvoření partnerských vztahů, vedeme s rodiči průběžné dialogy o prospívání dítěte a jeho rozvoji. Snažíme se je zapojovat do společných činností, např. organizujeme v rámci tříd společná tvořivá odpoledne. Se souhlasem rodičů byl proveden screening zraku dětí. Ve vztahu k pracovníkům umožňujeme další vzdělávání pedagogům, je oceňována kvalitní a tvořivá práce nejen pedagogických pracovníků MŠ. MŠ pracuje dle vlastního ŠVP a TVP, které na konci školního roku vyhodnocujeme a z tohoto pak vycházíme při úpravách, případně tvorbě nových programů. ZŠ Pedagogičtí zaměstnanci základní školy používají přiměřených postupů a metod práce s ohledem na věkové rozdíly a možnosti žáků, včetně práce se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. V řadě případů se nedaří důsledně uplatňovat všechna doporučená opatření, která u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doporučuje pedagogicko-psychologická poradna. Učitelé narážejí na neochotu žáků a rodičů důsledně plnit požadavky individuálních vzdělávacích programů. V letošním školním roce byli integrováni 2 žáci s vývojovými poruchami učení. V závěru školního roku byl průběh integrace zhodnocen a projednán s rodiči. Podle individuální vzdělávacího plánu se pracovalo s dalšími deseti žáky. 8

9 . Hodnocení žáků se řídí pravidly (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha školního řádu), jež jsou známa a v praxi se dodržují. Život školy se řídí schváleným školním řádem, který vytváří podmínky pro dobrý vztah mezi učiteli a žáky a posiluje mravní hodnoty. Řád školy je zaměstnanci i žáky akceptován. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou ochotni poskytovat žákům i rodičům radu a pomoc. Stručný přehled prospěchu a docházky žáků školy: Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl letos loni letos loni letos loni I. pololetí II. pololetí Stručný přehled docházky žáků do školy: Omluvených Průměr Neomluvených Průměr letos loni letos loni letos loni letos loni I. pololetí ,3 47, ,25 0,02 II. pololetí ,9 48, ,54 0,2 Děti pátých a devátých ročníků se zúčastnily celostátního testování v českém jazyce, matematice a cizím jazyce s úspěšností 44 až 69 %, tedy v celostátním průměru. Součástí vzdělávání dětí jsou také předmětové olympiády a soutěže. Proběhla školní kola olympiád v českém jazyce, dějepisu zeměpisu, chemii, přírodopisu, přírodovědný Klokan, dopravní soutěže. Pěkného úspěchu dosáhla Adéla Spáčilová ze 3.A v matematické soutěži Klokan kategorie Cvrček, třetí místo v okrese Nejúspěšnějším žákem naší školy se letos stal Alexandr Nádaský ze VII.B. Obsadil druhé v krajském kole Rybářské olympiády, v okresním kole biologické olympiády skončil na 4.místě.. Úspěšnější byly děti ve sportovních soutěžích. Jako tradičně nás v okresním kole reprezentovaly volejbalistky, které letos vybojovaly druhé místo. Nejvíce úspěchů získali fotbalisté starší žáci vítězství v okresním kole malé kopané a CocaCola Cupu s postupem do krajského kola, kde se umístiliu na pátém místě. Tředí místo v okresním kole McDonalds Cupu získali nejmladší hoši. Začínají se prosazovat mladí atleti, Václav Matoušek 2. místo v krajském přeboru ve vrhu koulí, Martin Votýpka 3. Místo ve skoku vysokém v okresní olympiádě. Hanuš Jan, Hromada Lukáš, Wunschová Veronika,Cifreundová Lucie obsadily medailová místa v rámci výtvarných soutěží BESIP Jihočeského kraje. Environmentální výchova 9

10 V uplynulém školním roce jsme se zúčastnili přírodovědných soutěží a pokračovali v realizaci ekovýchovných projektů a biologických exkurzí. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Alexandr Nádaský, který nejprve získal 4. místo v okresním kole biologické olympiády a poté 2. místo v krajském kole rybářské olympiády konané ve Vodňanech. Takto výrazný úspěch zaznamenal již druhý rok po sobě. Pokračujeme v soutěži Recyklohraní, jejímž smyslem je formou hry a soutěže podporovat u dětí ekologické návyky. Nejpilnější sběrači použitých baterií a vyřazených elektrospotřebičů získají již podruhé věcné ceny od pořádajících firem. Ekologické zaměření má i další projekt na ochranu přírodního prostředí, kterým je sběr použitého oleje z domácností. I zde jsou udělovány body a za ně lze vybírat odměny. V květnu se uskutečnila exkurze 6. a 7. tříd do ZOO Hluboká nad Vltavou, zaměřená na ptáky a plazy. V areálu ZOO žáci plnili úkoly v pracovních listech a poté se v tamním vzdělávacím centru zúčastnili interaktivního výukového programu Hadi. Na závěr měli všichni možnost přímého kontaktu s krajtou královskou. Letos byla již potřetí na závěr školního roku zorganizována pobytová výuková exkurze pro vybrané žáky 2. stupně. Její přírodovědně vlastivědná náplň byla na základě předchozí velmi dobré zkušenosti zajištěna ve spolupráci s lektory Střediska ekologické výchovy v Kašperských Horách. Naši žáci se formou zážitkových výukových programů a vycházek po jejich okolí seznamovali s historií a přírodou této části Šumavy. Inkluzivní vzdělávání Vzhledem k novým trendům v základním vzdělávání uzavřela naše škola dohodu o vzájemné spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, a to na období od do V letošním školním roce jsme využili možnosti dvoudenního kurzu pro pedagogické pracovníky se zaměřením na stres, syndrom vyhoření, řešení konfliktů, asertivita, velmi zdařilá akce. Od minulého školního roku probíhala na naší škole série besed na téma Závislosti a závislostní chování. Pro žáky 2. stupně je připravovala Mgr. Kateřina Beranová, sociální pracovnice z Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Českých Budějovicích. Jednou z nejzávažnějších je drogová závislost, proto bylo tomuto tématu věnováno nejvíce prostoru ve všech třídách ročníků. Dalšími tématy bylo gamblerství, anorexie a rizikové sexuální chování. Všechny besedy měly u žáků velmi dobrý ohlas. Prevence závadových jevů. Ve školním roce 2011/2012 jsme druhým rokem pokračovali v realizaci projektu MOJE ŠKOLA. V návaznosti na projekt máme zpracované další dokumenty Minimální preventivní program a Školní strategii prevence šikany. Všechny dokumenty jsou každoročně aktualizovány. Na škole pracuje školní preventivní tým ve složení: Václav Vysušil, školní metodik prevence 10

11 Jitka Smolková, výchovná poradkyně pro I. stupeň Renata Achatzyová, výchovná poradkyně pro II. stupeň S problémovými žáky průběžně pracovali třídní učitelé, kteří se vždy snažili problém vyřešit ve spolupráci s rodiči. V ojedinělých případech učitelé museli doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny nebo se obrátit na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí při MÚ v Českém Krumlově. Situace, které vyžadovaly pozornost hned, řešili učitelé s vedením školy nebo s kolegy ze školního preventivního týmu, když vyvstala potřeba. V tomto školním roce jsme nemuseli řešit užívání návykových látek ve škole. Máme však potvrzeno, že někteří žáci mimo školu kouří. V hodinách přírodopisu proto p. uč. Ilkóová věnuje zvýšenou pozornost seznámení žáků s důsledky takového návyku pro lidské zdraví. Dále byla řešena a vyřešena jedna krádež mobilního telefonu. Stejně tak byly vyřešeny další dvě drobné krádeže ve třídách. Jedna drobná krádež vyřešena nebyla, přestože pachatel byl znám, neboť poškozený oznámení stáhl. V rámci témat začleněných do výuky pracuje velmi aktivně pí uč. Ilkóová, která se s dětmi na druhém stupni věnuje problematice ochrany životního prostředí, návykových látek a sexuální výchově. Paní učitelka Ilkóová ve spolupráci s CPIV v Českých Budějovicích připravila cyklus přednášek pro žáky II. stupně. Přednášky realizovala paní Mgr. Kateřina Beranová ze zmíněného CPIV. Besedy kontinuálně navazovaly na práci a výuku loňského školního roku: Témata jednotlivých besed a ročník, pro který byly určeny: 9. ročník Rizikové chování II. pololetí 2010/2011 Závislostní chování drogy 15. února Závislostní chování anorexie 23. května 8. ročník Závislostní chování drogy 15. února Závislostní chování anorexie 23. května 7. ročník Závislostní chování drogy 15. února Naši žáci se již tradičně účastní soutěže Den plný prevence. V tomto školním roce proběhl 3. října. Na přípravě žáků na tuto akci má hlavní podíl paní učitelka Smolková. V konkurenci škol z celého okresu se družstvo našich žáků umístilo na pátém místě. 16. listopadu proběhl na škole Den krizových situací. Přestože nebyl zaměřený přímo na prevenci nežádoucího chování, děti získaly informace a dovednosti, které jim v obecné rovině mohou posloužit i v případě, že se setkají s mimořádnou situací z oblasti prevence závadového chování (kontakt na tísňové linky; první pomoc např. jedy, intoxikace; zajištění bezpečnosti osob a majetku nabízení návykových látek, nebezpečí pohlavního zneužití, šikana, krádež, loupež). 30. dubna se žáci školy pod vedením svých třídních učitelů podíleli na úklidu obce. Jednotlivé školní třídy si rozdělily lokality v obci a na těchto místech provedly sběr odpadků a jejich uložení na určených místech, odkud pracovníci obce zajistili jejich odvoz. Měli tak bezprostřední možnost porovnat vzhled veřejných prostranství zaplněných odpadky a vzhled stejných prostranství uklizených a upravených. Žáci byli poučeni, jak se zachovat v případě nálezu nebezpečných předmětů. V letošním roce jsme se s takovými nálezy nesetkali (např. injekční stříkačky). 11

12 Naši žáci se snaží udržovat kontakt s veřejností v obci účastí na kulturních a společenských akcích, pro které připravují kulturní program. 27. listopadu se uskutečnilo adventní vystoupení, které doprovodilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. V prosinci naši žáci připravili vánoční vystoupení pro občany v restauraci Slavia a v květnu vystoupení ke Dni matek tamtéž. Již třináct let vychází ve škole pro děti školní časopis ŠKOLÁČEK. U jeho vzniku stála a po celou dobu redakční radu vedla p. uč. Holbová. V letošním školním roce vedení redakce převzal p. uč. Vysušil. Současně se změnila grafika časopisu, která je od září 2011 barevná. Časopis vychází 3-4krát ročně v nákladu 15 ks v černobílé verzi, která je rozšiřována do tříd a 1 ks v barevné verzi, která je k dispozici ve sborovně. Barevnou verzi časopisu ve formátu PDF je také možné stáhnout nebo vytisknout z internetových stránek školy. Časopis uveřejňuje příspěvky dětí i učitelů. V podzimních číslech vyšly například ukázky prací z literární soutěže Prózou proti závislosti a reportáž o vzniku kartonového modelu kostela, který vznikl v rámci projektu PROTIVA. Rozvíjíme spolupráci s rodiči, která dobře funguje hlavně v nižších ročnících. Rodiče se účastní akcí třídy, např. výletů, exkurzí, besídek nebo jinou vhodnou formou třídy podporují. Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili dalších akcí (předmětové soutěže a olympiády, sportovní soutěže, exkurze), které rozvíjejí jejich zájmy a přístup k životu. Velkou pomoc technického rázu poskytuje p. uč. Mikuška, který zajišťuje umístění důležitých dokumentů o primární prevenci na internetové stránky školy. Oblast ICT Ve školním roce 2011/12 jsme umístili PC do všech tříd v horní budově školy. Počítač ve sborovně v horní budově je připojen do sítě školy a na internet. Celkem mají žáci k dispozici v kmenových třídách na prvním stupni 8 počítačů, které slouží k procvičování učiva a k individuálnímu doučování žáků. Letos jsme umístili PC i do dalšího oddělení ŠD. Na druhém stupni jsou počítače s připojením k internetu umístěny v odborných učebnách F, Př a Hv. Převážně se používají ve spojením s dataprojektorem k výkladu učiva. Učebna Př je vybavena i digitálním mikroskopem, kde lze výsledky pozorování promítat na plátno pro všechny žáky. Letos byla otevřena druhá učebna s interaktivní tabulí ACTIVBOARD s programem ActivInspire doplněná programem ActivArena umožňující psaní zároveň dvěma pery. Ke zpestření výuky lze používat 32 kusů odpovědního systému ActivExpression. Vše hrazeno z prostředků EU. Učebna PC byla vybavena 15 novými žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory. Počítače jsou zapojeny do sítě s novým serverem s operačním systémem Linux a připojeny na rychlý Internet od firmy Terms České Budějovice. Na PC je nainstalován Microsoft Office a řada výukových programů pro většinu předmětu. Výuka v učebně probíhá denně od 7.45 zpravidla až do 15. hodin. 12

13 Pro přípravu pedagogů školy zejména DUM byly zakoupeny z prostředků EU 4 notebooky. Práce koordinátora ICT se v letošním roce zaměřila především na metodickou pomoc učitelům, jejich proškolení pro práci s interaktivní tabulí a vytváření DUM, instalaci programů v nové PC učebně, pravidelnou aktualizaci Bakalářů. Hodně času bylo věnováno rozšíření a aktualizaci webu školy. Na www stránkách školy jsou postupně zveřejňovány materiály pro domácí výuku žáků z přírodopisu a digitální učební materiály učitelů školy. Celkem bylo v letošním roce zveřejněno 420 DUM. EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti Naše základní škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt s názvem Škola pro děti se začal v letošním školním roce realizovat. Měli bychom získat dotaci v celkové hodnotě Kč. Za uvedené prostředky jsme nakoupili vybavení nové učebny PC, učebny s interaktivní tabulí, notebooky a videokameru. V příštím roce ještě počítáme vybudováním nové jazykové učebny. V rámci projektu došlo v 8.ročníku k otevření volitelného předmětu Počítačová grafika a v 9. ročníku volitelného předmětu Zpracování videa. Dále dochází k individualizaci výuky v Aj v 3.třídě, v matematice a ČJ v 5. a 8.ročníku. Učitelé vytvořili pro 21 oblastí celkem 420 DŮM viz přehled 1) Slovní zásoba a cvičení německý jazyk 3.ročník 2) Říkadla,rozpočitadla a písně německý jazyk 3.ročník 3) Vyjmenovaná slova český jazyk 3.ročník 4) Vzory podstatných jmen - český jazyk 4. ročník 5) Stavba věty - český jazyk 4. ročník 6) Slovní druhy - mluvnické kategorie - český jazyk 4.ročník 7) Znázorňování a porovnávání čísel - matematika 4.ročník 8)Rovnice a slovní úlohy - matematika 8.ročník 9) Objem a povrch těles - matematika 9.ročník 10)Testy a procvičování výpočtů fyzika 7.ročník 11)Starověký Řím - dějepis 6.ročník 12)Středověk -dějepis 7.ročník 13) Anorganická chemie 8.ročník 14) Organická chemie 9.ročník 15)Místo,kde žiji - prvouka 2.ročník 16)Hardware PC informatika ročník 17)Word,Excel informatika ročník 18)Technické práce člověk a svět práce 6.ročník 19)Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta - matematika 8.ročník 20) Nauka o slově, význam a stavba - český jazyk 4.ročník 21) Pravidla a taktika sportovních her pro - TV 6. až 9. ročník Součástí projektu je i DVPP Učitelé se účastnili vzdělávacího programu Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW ( ) a Finanční gramotnost Finance v praxi ( ). Oba programy pořádal NIDV, krajské pracoviště České Budějovice 13

14 Na škole se uskutečnily semináře Učíme interaktivně s Activ SW modul A2 ( ) a modul A3 ( ) ukončené samostatnou závěrečnou prácí učitelů. Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrolách V dubnu 2012 provedla Svazová inspekce bezpečnosti práce kontrolu BOZP na našem pracovišti. Zjištěné závady se postupně odstraňují. V základní škole jsou pravidelně prováděny revize a kontroly. Revize zajišťují specializované firmy. Materiální podmínky a zlepšování prostředí. Podali jsme projekt s názvem Fyzika a chemie nově a interaktivně do grantového řízení Oranžová učebna Nadace ČEZ, žádosti nebylo vyhověno z důvodu velkého množství zájemců. Dne 17. května 2012 byl krajským hejtmanem slavnostně otevřen venkovní sportovní areál s umělým povrchem běžecké dráhy a multifunkční hřiště. Údaje o školních aktivitách, prezentace školy na veřejnosti, zájmová činnost MŠ prezentace Děti z mateřské školy vystoupily se svým programem v Klubu důchodců o Vánocích a u příležitosti oslavy Dne matek a zhotovily se svými učitelkami dárky pro přestárlé občany. Na Obecním úřadě vystoupily děti při slavnostním vítání nových občánků do života. Ve vývěsní skříňce u obchodu prezentujeme výtvarné práce dětí pro veřejnost. Každá třída připravila pro své děti školní výlet. Akce MŠ v průběhu školního roku: - návštěva koncertu v ZUŠ - 6x zhlédnutí pohádkových představení v MŠ - 1x kouzelnické vystoupení - vánoční vystoupení v DPP - zhlédnutí hudebního pořadu - 3x využití ekologického programu Šípku - besídka ke Dni matek 14

15 ŠŽR - návštěva divadla v ČK - 4x - zhlédnutí ukázky výcviku dravců - návštěva požární zbrojnice 2 tř. - oslava dětského dne v MŠ - slavnostní rozloučení s MŠ I v tomto školním roce pracovala Školní žákovská rada. Zasedali v ní zástupci tříd od 4.ročníku. Vedli ji paní učitelka Renata Achatzyová a pan učitel Tomáš Bicek. Organizovala nebo se podílela na následujících akcích: - organizování charitativních sbírek ( Projekt Šance, projekt Život dětem, prodej propisek, pohledů) - školní volejbalový a florbalový turnaj mezi třídami na 2. stupni, vybíjená na 1. stupni - anketa NEJ učitel - vypouštění balonků s vánočním přáním - Den bláznů - Barevný týden - Mikulášská nadílka Letos se všichni zástupci tříd pravidelně účastnili schůzek ŠZR konaných vždy jednou za měsíc. ŠD Ve školní družině jsou v provozu tři plně obsazená oddělení I. až V. ročníku se 75 žáky.třem dětem byla umožněna pohyblivá docházka, z důvodu dojíždění do školy. Všechna oddělení jsou vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a hračkami. Ve dvou odděleních jsou umístěny televizory s videem a DVD, dvě oddělení jsou vybavena i PC. Výchovná činnost v roce 2011/2012 probíhala podle vypracovaného ŠVP pro školní družiny a byla doplněny těmito akcemi: ZÁŘÍ, ŘÍJEN - malování na dětském hřišti, návštěva obecní knihovny PROSINEC - Mikulášská nadílka - tradiční vánoční besídka LEDEN - děti se podílely na výrobě dárků pro budoucí prvňáčky. vycházky do přírody krmení zvířátek ÚNOR - výrobky z papíru a hry, organizované asistentkou v rámci vykonávání praxe. BŘEZEN DUBEN ČERVEN - výroba dárků k MDŽ - soutěže a kvízy s dopravní tématikou - Den dětí společné hry soutěže Vzdělávací, výchovné a kulturní akce: 15

16 vzdělávací akce agentura Pernštejni Husité beseda o Jižní Americe Planeta Země Čína Ekofilm v ČK ZOO Hluboká BOUDA ČK Multikultura a my, Sochy a děti návštěvy dětí z mnoha ročníků s vyučujícími v místní obecní knihovně, pasování dětí prvního ročníku na čtenáře v obecní knihovně spolupráce se střediskem ekologické výchovy Šípek výukové pořady při vyučování v MŠ i ZŠ, účast na výchovných koncertech ZUŠ v Českém Krumlově pro I. stupeň pořádání exkurzí - do Okresního muzea, výstava GASTRO a letiště v Českých Budějovicích, dále Planetárium v Českých Budějovicích, Záchranná služba a pivovar v ČK, v rámci regionální výchovy poznávali žáci na školních výletech Jihočeský kraj kulturní vystoupení žáků na začátek Adventu v obci Větřní, vánoční vystoupení pro důchodce, ke Dni matek příprava a vydávání školního občasníku Školáček v krajské soutěži školních časopisů 3. místo obměna vnitřní výzdoby školy s účelným výchovným a vzdělávacím obsahem návštěva divadelních představení v Českém Krumlově a filmového přestavení v Českých Budějovicích Sportovní akce: ZŠ jako člen AŠSK uspořádala okrskové kolo v halové kopané, organizaci zajišťoval pan učitel Holba 10. ročník Mikulášské minilaťky Mikulášská laťka 18. ročník - soutěž ve skoku vysokém školní atletická olympiáda pro I.stupeň školní plavecká olympiáda pro roč. účast žáků na okrskových a okresních soutěžích ve florbalu, vybíjené, celostátního turnaje McDonalds cupu v kopané, v halové kopané, okresní olympiádě v plavání, Pohár rozhlasu v lehké atletice, atletickém trojboji, atletickém čtyřboji, sportovní soustředění volejbalistek Zájmová činnost Od října 2011 zahájilo činnost celkem 14 zájmových kroužků, vedoucími jsou převážně učitelé z řad našeho pedagogického sboru. Jejich činnost je zčásti financovaná z obecního rozpočtu a to z Grantu M. Finance jsou jen na materiální zabezpečení. Název pro koho termín vedoucí od 16

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více