VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1

2 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO... 2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE... 3 SOUČÁSTI ŠKOLY... 3 SEZNAM PRACOVIŠŤ (JEDNOTLIVÉ BUDOVY), TELEFON, DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL... 3 SPÁDOVÝ OBVOD ZÁKLADNÍ ŠKOLY... 3 POČET ŽÁKŮ A POČET TŘÍD K PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ, KURZY... 4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 ÚDAJE O ZÁPISU DĚTÍ A O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVANÍ, AUTOEVALUACE... 7 PREVENCE NEŹÁDOUCÍCH JEVů.10 OBLAST ICT..11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A DALŠÍCH KONTROLÁCH ÚDAJE O ŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKů 15 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝCHOVĚ A VYUČOVÁNÍ 15 EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti Charakteristika školy Název, sídlo, právní forma, způsob hospodaření, identifikační číslo Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, Větřní, příspěvková organizace, IČO , IZO

3 Název a adresa zřizovatele Obec Větřní, Na Žofíně 191, Větřní, okres Český Krumlov Součásti školy Škola sdružuje: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna ZŠ IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna - výdejna IZO Seznam pracovišť (jednotlivé budovy), telefon, Vedení školy 1.a 2. stupeň ZŠ, školní družina Větřní Větřní číslo telefonu Školní jídelna ZŠ Větřní 232, Větřní číslo telefonu Mateřská škola a školní výdejna Větřní Větřní číslo telefonu Datum zařazení do sítě škol Spádový obvod základní školy Spádový obvod základní školy tvoří územní obvod obce Větřní. Základní školu navštěvují také žáci i z Bohdalovic a Českého Krumlova. Počet žáků a počet tříd k Počet žáků celkem stupeň ZŠ stupeň ZŠ 134 dívek 166 chlapců 166 3

4 zapsaných ve školní družině 75 zapsaných v mateřské škole 111 Počet ročníků ZŠ 9 Počet tříd celkem 16 Počet oddělení školní družiny 3 Počet tříd v mateřské škole 4 Oproti předchozímu roku se počet žáků v ZŠ zvýšil o 3 žáky. Přehled učebních plánů, kurzy Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu RVPZV č.j / ve znění úpravy.j / Předškolní vzdělávání zajišťuje Mateřská škola podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Všichni vyučující mají zpracované učivo v tematických plánech v souladu s učebním plánem školního roku 2011/2012. Ve školním učebním plánu je od třetího ročníku tříhodinová dotace u cizího jazyka, od čtvrtého ročníku výuka informatiky. Dodrženy byly platné školské předpisy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, vyhláška MŠMT ČR číslo 48/2005 Sb. a další platné pokyny MŠMT ČR). Volitelné předměty žáků v jednotlivých ročnících a) sedmý ročník Informatika b) osmý ročník Informatika Estetická výchova Sportovní hry Pěstitelská výchova Počítačová grafika c) devátý ročník Informatika Další cizí jazyk - německý Etická výchova Sportovní hry Zpracování videa Chemickobiologická praktika Kurzy, výcviky 4

5 Bez problémů proběhl plavecký výcvik žáků v krytém bazénu ve Větřní. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci třetího ročníku (základní výcvik) a čtvrtého ročníku (zdokonalovací výcvik). Výcvik vedl pan učitel Petr Holba a paní učitelka Jitka Smolková. Údaje o pracovnících školy Učitelský sbor tvoří 21 učitelů, včetně vedení školy. Ředitelem je Bohumír Šimek, zástupce ředitele Mgr. Dagmar Kopačková. Vysokoškolské vzdělání má 20 učitelů. K žákyni se sluchovou vadou v první třídě nastoupila asistentka pedagoga Blanka Tesařová. Na naší škole je integrovaná žákyně s DMO, pracuje s ní asistentka pedagoga Eva Kovalčíková. Ze školy odchází Hana Vojtíšková a Eva Hofbauerová (důchodový věk). V naší MŠ pracuje osm učitelek na plný úvazek, nově od Olga Svobodová. Součástí školy je školní družina, kde pracují 3 vychovatelky na zkrácený úvazek 0,8. Součástí školy je rovněž školní stravovna s výdejnou pro MŠ. Na úseku školní jídelny v současné době pracuje 7 pracovnic vedoucí ŠJ, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka v hlavní činnosti, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka v doplňkové činnosti, dále 1 kuchařka ve výdejně v MŠ. Technicko administrativní provoz zajišťuje 1 pracovnice THP, 1 údržbář na 0,5 úvazku a 7 uklizeček. Pedagogický sbor základní školy je z hlediska vzdělávacího programu školy na takové úrovni, že se splnily cíle učebních plánů. Na škole kromě pedagogické rady pracuje výchovná komise, která je i součástí preventivního týmu spolu se školním metodikem prevence. V této komisi pracují : zástupce vedení školy, výchovné poradkyně Mgr. Jitka Smolková a Mgr. Renata Achatzyová a příslušný třídní učitel, sociální pracovnice. Závěry z této komise jsou ukládány v katalogových listech problémových žáků, v opise zasílány odboru sociálních věcí při MÚ v Českém Krumlově. Koordinátorem ŠVP je ve škole Mgr. Jarmila Holbová. Funkcí metodika prevence sociálně patologických jevů na škole je pověřen Mgr. Václav Vysušil. Koordinátorem ICT je Mgr. Jiří Mikuška, který je současně pověřen správou učebny výpočetní techniky a webmastrem našich webových stránek. V letošním školním roce byl pověřen vedením projektu EU peníze školám. Plánováním kulturních akcí a jejich zajišťováním je pověřena Mgr. Dagmar Kopačková. Mgr. Richard Sitta zastává funkci protipožárního preventisty. Kvalitní práce zaměstnanců školy je všestranně podporována a v rámci možností oceňována. (zmiň se o vázanosti fin. prostředků 2,32 %) Pracovní prostředí se vyznačuje převažující dobrou spoluprací, jasně deklarovanou ochotou mezi zaměstnanci a prvořadým zájmem plnit co nejlépe zásadní úkoly školy. Vztah mezi vedením školy a zaměstnanci je korektní. 5

6 Provozní zaměstnanci, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. Na velice dobré úrovni je práce provozních zaměstnanců, kteří tak vytvářejí příznivé podmínky pro práci pedagogů a žáků. Hospodaření celé příspěvkové organizace spolehlivě zajišťuje hlavní účetní Marie Vysušilová. Zlatuše Dvořáková zajišťuje pro děti prodej dotovaného mléka, mléčných výrobků i nedotovaných výrobků. V rámci pitného režimu mají děti možnost nákupu z automatu firmy CocaCola a dalšího nápojového automatu firmy AUTIC a.s. I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy děti tříd dostávají dvakrát měsíčně ovoce a zeleninu zdarma. V MŠ fungovala pouze výdejna, obědy se dovážely ze školní jídelny ZŠ, přesnídávky a svačinky se připravovaly v MŠ. Rozvoz zajišťuje stále obecní úřad prostřednictvím pečovatelské služby. Ve školní jídelně se vaří jak v hlavní činnosti, tedy pro žáky a zaměstnance školy, tak v doplňkové činnosti pro cizí strávníky. I v letošním školním roce se u nás stravovalo až 130 cizích strávníků, v rámci úsporných opatření jsme však omezili vaření pro cizí strávníky o prázdninách. V dubnu 2011 provedla Krajská hygienická stanice kontrolu školní jídelny, nebyly shledány žádné závady. Údaje o zápisu dětí a o výsledcích přijímacího řízení Zápis. Zápis do 1.třídy proběhl K zápisu se dostavilo celkem 56 dětí s rodiči. Zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky u 14. dětí. Rodiče 9 dětí dali přednost krumlovským školám. V období po zápisu se do prvních tříd přihlásil ještě jeden žák, který se do Větřní přistěhoval. Do prvních tříd tedy nastoupí 43 zbrusu nových žáčků. Projekt Těšíme se do školy. Letos pokračoval sedmým rokem, opět v měsíci květnu a ve třech setkáních. Příjemně nás překvapil větší zájem rodičů oproti minulým letům, pobyt a činnost ve škole si přišlo vyzkoušet celkem 33 dětí. Z pedagogicko-psychologické poradny tentokrát přijala pozvání speciální pedagožka Martina Lietavcová, která rodičům přiblížila změny v práci s jejich dětmi po nástupu do školy z psychologického hlediska. Děti se seznámily se svými budoucími třídními učitelkami i prostředím, kam v září nastoupí. Rodiče se zúčastnili prezentace školy, na závěr zhlédli sportovní klání svých potomků ve školní tělocvičně. Ukončení opět patřilo předávání diplomů o absolvování prvního školního projektu a malé drobnosti jako odměnu za snahu. Akce se setkala s kladným ohlasem. Organizačně projekt zajišťovaly pí učitelka Jitka Smolková a pí zástupkyně Dagmar Kopačková, s dětmi pracovaly paní učitelky Martina Marková a Hana Batíková, budoucí třídní učitelky v I. ročníku. 6

7 Sebehodnotící zpráva. Sebehodnotící zpráva školy se zpracovává pravidelně za období dvou let, poslední doplnění za období 2009/2011 bylo předloženo na mimořádné pedagogické radě dne 17. října 2011 spolu s minimálním preventivním programem. Oba dokumenty byly schváleny bez připomínek. Přijímací řízení V letošním školním roce vycházelo celkem 40 žáků: z toho z 9. třídy - 30 žáků, z 8. třídy - 6 žáků, ze 7. třídy - 4 žáci (z toho jeden žák přechází na gymnázium). V letošním školním roce měli žáci možnost podávat v prvním kole pouze dvě přihlášky, ve druhém kole byl počet přihlášek opět neomezený. Všichni žáci však byli přijati již v prvním kole. Přihlášky i letos podávali žáci, respektive jejich zákonní zástupci, sami. Jestliže žák obdržel zprávu o přijetí na požadovanou střední školu či učňovský obor, musel ve stanoveném čase (10 dnů) odevzdat zápisový lístek, čímž potvrdil své přijetí. Se změnami byli rodiče seznámeni v průběhu školního roku, základní informace byly podány již na začátku školního roku na informativní schůzce. Z 9. ročníku bylo na střední školu přijato 14 a na učňovský obor 16 žáků. Z 8. a 7.třídy je 7 žáků přijato na učební obor, 2 žáci se rozhodli již v dalším vzdělávání nepokračovat. Drtivá většina středních škol i učňovských oborů letos nedělala přijímací zkoušky, o přijetí rozhodoval pouze prospěch a aktivita žáka během školní docházky, případně umístění na olympiádách a soutěžích. Přijímací a talentové zkoušky se konaly pouze na gymnáziích a konzervatořích. Oblast kariérního poradenství Příprava na volbu povolání je jako předmět zařazena do 8. a 9. ročníku, ale správné volbě povolání se žáci nižších ročníků věnují v hodinách Výchovy k občanství a zdraví,čj apod. Žáci 9. třídy v rámci přípravy na volbu povolání jako každoročně absolvovali řadu exkurzí např. návštěvu Úřadu práce v Českém Krumlově a výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V průběhu prvního pololetí byli žáci informováni o konkrétních středních školách a učňovských oborech náboráři daných zařízení, kteří na naši školu za žáky přijeli. Výchovné poradenství pro první stupeň a pro žáky s poruchami učení zajišťuje Mgr. Jitka Smolková a volbu povolání na druhém stupni zajišťuje Mgr. Renata Achatzyová. 7

8 I v letošním školním roce pokračuje dobrá spolupráce s PPP a se střediskem Spirála v Českém Krumlově. Průběh a výsledky vzdělávání, autoevaluace MŠ MŠ je čtyřtřídní s celodenním provozem, děti byly do tříd zpravidla podle věku. Vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Dbáme na to, aby řízené a spontánní aktivity byly v rovnováze a děti nebyly přetěžovány dlouhou statickou činností. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dětmi naplňuje konkrétní cíle dle TVP formou spontánního i záměrného učení.toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve skupině i individuálně.máme přitom na zřeteli kompetence předškolního vzdělávání. Naší snahou je, aby se děti cítily po stránce fyzické, psychické i sociální v pohodě a byl současně podněcován jejich harmonický rozvoj. Na základě průběžné evaluace můžeme konstatovat, že pokrok a rozvoj dětí, ať v sebeobsluze, v dovednostech, vědomostech, ve vzájemné komunikaci a navázání nových přátelství dochází k zřetelným pokrokům a to nejen v závislosti na věkovém vývoji dítěte. Ve vztahu k rodičům se snažíme o vytvoření partnerských vztahů, vedeme s rodiči průběžné dialogy o prospívání dítěte a jeho rozvoji. Snažíme se je zapojovat do společných činností, např. organizujeme v rámci tříd společná tvořivá odpoledne. Se souhlasem rodičů byl proveden screening zraku dětí. Ve vztahu k pracovníkům umožňujeme další vzdělávání pedagogům, je oceňována kvalitní a tvořivá práce nejen pedagogických pracovníků MŠ. MŠ pracuje dle vlastního ŠVP a TVP, které na konci školního roku vyhodnocujeme a z tohoto pak vycházíme při úpravách, případně tvorbě nových programů. ZŠ Pedagogičtí zaměstnanci základní školy používají přiměřených postupů a metod práce s ohledem na věkové rozdíly a možnosti žáků, včetně práce se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. V řadě případů se nedaří důsledně uplatňovat všechna doporučená opatření, která u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doporučuje pedagogicko-psychologická poradna. Učitelé narážejí na neochotu žáků a rodičů důsledně plnit požadavky individuálních vzdělávacích programů. V letošním školním roce byli integrováni 2 žáci s vývojovými poruchami učení. V závěru školního roku byl průběh integrace zhodnocen a projednán s rodiči. Podle individuální vzdělávacího plánu se pracovalo s dalšími deseti žáky. 8

9 . Hodnocení žáků se řídí pravidly (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha školního řádu), jež jsou známa a v praxi se dodržují. Život školy se řídí schváleným školním řádem, který vytváří podmínky pro dobrý vztah mezi učiteli a žáky a posiluje mravní hodnoty. Řád školy je zaměstnanci i žáky akceptován. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou ochotni poskytovat žákům i rodičům radu a pomoc. Stručný přehled prospěchu a docházky žáků školy: Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl letos loni letos loni letos loni I. pololetí II. pololetí Stručný přehled docházky žáků do školy: Omluvených Průměr Neomluvených Průměr letos loni letos loni letos loni letos loni I. pololetí ,3 47, ,25 0,02 II. pololetí ,9 48, ,54 0,2 Děti pátých a devátých ročníků se zúčastnily celostátního testování v českém jazyce, matematice a cizím jazyce s úspěšností 44 až 69 %, tedy v celostátním průměru. Součástí vzdělávání dětí jsou také předmětové olympiády a soutěže. Proběhla školní kola olympiád v českém jazyce, dějepisu zeměpisu, chemii, přírodopisu, přírodovědný Klokan, dopravní soutěže. Pěkného úspěchu dosáhla Adéla Spáčilová ze 3.A v matematické soutěži Klokan kategorie Cvrček, třetí místo v okrese Nejúspěšnějším žákem naší školy se letos stal Alexandr Nádaský ze VII.B. Obsadil druhé v krajském kole Rybářské olympiády, v okresním kole biologické olympiády skončil na 4.místě.. Úspěšnější byly děti ve sportovních soutěžích. Jako tradičně nás v okresním kole reprezentovaly volejbalistky, které letos vybojovaly druhé místo. Nejvíce úspěchů získali fotbalisté starší žáci vítězství v okresním kole malé kopané a CocaCola Cupu s postupem do krajského kola, kde se umístiliu na pátém místě. Tředí místo v okresním kole McDonalds Cupu získali nejmladší hoši. Začínají se prosazovat mladí atleti, Václav Matoušek 2. místo v krajském přeboru ve vrhu koulí, Martin Votýpka 3. Místo ve skoku vysokém v okresní olympiádě. Hanuš Jan, Hromada Lukáš, Wunschová Veronika,Cifreundová Lucie obsadily medailová místa v rámci výtvarných soutěží BESIP Jihočeského kraje. Environmentální výchova 9

10 V uplynulém školním roce jsme se zúčastnili přírodovědných soutěží a pokračovali v realizaci ekovýchovných projektů a biologických exkurzí. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Alexandr Nádaský, který nejprve získal 4. místo v okresním kole biologické olympiády a poté 2. místo v krajském kole rybářské olympiády konané ve Vodňanech. Takto výrazný úspěch zaznamenal již druhý rok po sobě. Pokračujeme v soutěži Recyklohraní, jejímž smyslem je formou hry a soutěže podporovat u dětí ekologické návyky. Nejpilnější sběrači použitých baterií a vyřazených elektrospotřebičů získají již podruhé věcné ceny od pořádajících firem. Ekologické zaměření má i další projekt na ochranu přírodního prostředí, kterým je sběr použitého oleje z domácností. I zde jsou udělovány body a za ně lze vybírat odměny. V květnu se uskutečnila exkurze 6. a 7. tříd do ZOO Hluboká nad Vltavou, zaměřená na ptáky a plazy. V areálu ZOO žáci plnili úkoly v pracovních listech a poté se v tamním vzdělávacím centru zúčastnili interaktivního výukového programu Hadi. Na závěr měli všichni možnost přímého kontaktu s krajtou královskou. Letos byla již potřetí na závěr školního roku zorganizována pobytová výuková exkurze pro vybrané žáky 2. stupně. Její přírodovědně vlastivědná náplň byla na základě předchozí velmi dobré zkušenosti zajištěna ve spolupráci s lektory Střediska ekologické výchovy v Kašperských Horách. Naši žáci se formou zážitkových výukových programů a vycházek po jejich okolí seznamovali s historií a přírodou této části Šumavy. Inkluzivní vzdělávání Vzhledem k novým trendům v základním vzdělávání uzavřela naše škola dohodu o vzájemné spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, a to na období od do V letošním školním roce jsme využili možnosti dvoudenního kurzu pro pedagogické pracovníky se zaměřením na stres, syndrom vyhoření, řešení konfliktů, asertivita, velmi zdařilá akce. Od minulého školního roku probíhala na naší škole série besed na téma Závislosti a závislostní chování. Pro žáky 2. stupně je připravovala Mgr. Kateřina Beranová, sociální pracovnice z Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Českých Budějovicích. Jednou z nejzávažnějších je drogová závislost, proto bylo tomuto tématu věnováno nejvíce prostoru ve všech třídách ročníků. Dalšími tématy bylo gamblerství, anorexie a rizikové sexuální chování. Všechny besedy měly u žáků velmi dobrý ohlas. Prevence závadových jevů. Ve školním roce 2011/2012 jsme druhým rokem pokračovali v realizaci projektu MOJE ŠKOLA. V návaznosti na projekt máme zpracované další dokumenty Minimální preventivní program a Školní strategii prevence šikany. Všechny dokumenty jsou každoročně aktualizovány. Na škole pracuje školní preventivní tým ve složení: Václav Vysušil, školní metodik prevence 10

11 Jitka Smolková, výchovná poradkyně pro I. stupeň Renata Achatzyová, výchovná poradkyně pro II. stupeň S problémovými žáky průběžně pracovali třídní učitelé, kteří se vždy snažili problém vyřešit ve spolupráci s rodiči. V ojedinělých případech učitelé museli doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny nebo se obrátit na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí při MÚ v Českém Krumlově. Situace, které vyžadovaly pozornost hned, řešili učitelé s vedením školy nebo s kolegy ze školního preventivního týmu, když vyvstala potřeba. V tomto školním roce jsme nemuseli řešit užívání návykových látek ve škole. Máme však potvrzeno, že někteří žáci mimo školu kouří. V hodinách přírodopisu proto p. uč. Ilkóová věnuje zvýšenou pozornost seznámení žáků s důsledky takového návyku pro lidské zdraví. Dále byla řešena a vyřešena jedna krádež mobilního telefonu. Stejně tak byly vyřešeny další dvě drobné krádeže ve třídách. Jedna drobná krádež vyřešena nebyla, přestože pachatel byl znám, neboť poškozený oznámení stáhl. V rámci témat začleněných do výuky pracuje velmi aktivně pí uč. Ilkóová, která se s dětmi na druhém stupni věnuje problematice ochrany životního prostředí, návykových látek a sexuální výchově. Paní učitelka Ilkóová ve spolupráci s CPIV v Českých Budějovicích připravila cyklus přednášek pro žáky II. stupně. Přednášky realizovala paní Mgr. Kateřina Beranová ze zmíněného CPIV. Besedy kontinuálně navazovaly na práci a výuku loňského školního roku: Témata jednotlivých besed a ročník, pro který byly určeny: 9. ročník Rizikové chování II. pololetí 2010/2011 Závislostní chování drogy 15. února Závislostní chování anorexie 23. května 8. ročník Závislostní chování drogy 15. února Závislostní chování anorexie 23. května 7. ročník Závislostní chování drogy 15. února Naši žáci se již tradičně účastní soutěže Den plný prevence. V tomto školním roce proběhl 3. října. Na přípravě žáků na tuto akci má hlavní podíl paní učitelka Smolková. V konkurenci škol z celého okresu se družstvo našich žáků umístilo na pátém místě. 16. listopadu proběhl na škole Den krizových situací. Přestože nebyl zaměřený přímo na prevenci nežádoucího chování, děti získaly informace a dovednosti, které jim v obecné rovině mohou posloužit i v případě, že se setkají s mimořádnou situací z oblasti prevence závadového chování (kontakt na tísňové linky; první pomoc např. jedy, intoxikace; zajištění bezpečnosti osob a majetku nabízení návykových látek, nebezpečí pohlavního zneužití, šikana, krádež, loupež). 30. dubna se žáci školy pod vedením svých třídních učitelů podíleli na úklidu obce. Jednotlivé školní třídy si rozdělily lokality v obci a na těchto místech provedly sběr odpadků a jejich uložení na určených místech, odkud pracovníci obce zajistili jejich odvoz. Měli tak bezprostřední možnost porovnat vzhled veřejných prostranství zaplněných odpadky a vzhled stejných prostranství uklizených a upravených. Žáci byli poučeni, jak se zachovat v případě nálezu nebezpečných předmětů. V letošním roce jsme se s takovými nálezy nesetkali (např. injekční stříkačky). 11

12 Naši žáci se snaží udržovat kontakt s veřejností v obci účastí na kulturních a společenských akcích, pro které připravují kulturní program. 27. listopadu se uskutečnilo adventní vystoupení, které doprovodilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. V prosinci naši žáci připravili vánoční vystoupení pro občany v restauraci Slavia a v květnu vystoupení ke Dni matek tamtéž. Již třináct let vychází ve škole pro děti školní časopis ŠKOLÁČEK. U jeho vzniku stála a po celou dobu redakční radu vedla p. uč. Holbová. V letošním školním roce vedení redakce převzal p. uč. Vysušil. Současně se změnila grafika časopisu, která je od září 2011 barevná. Časopis vychází 3-4krát ročně v nákladu 15 ks v černobílé verzi, která je rozšiřována do tříd a 1 ks v barevné verzi, která je k dispozici ve sborovně. Barevnou verzi časopisu ve formátu PDF je také možné stáhnout nebo vytisknout z internetových stránek školy. Časopis uveřejňuje příspěvky dětí i učitelů. V podzimních číslech vyšly například ukázky prací z literární soutěže Prózou proti závislosti a reportáž o vzniku kartonového modelu kostela, který vznikl v rámci projektu PROTIVA. Rozvíjíme spolupráci s rodiči, která dobře funguje hlavně v nižších ročnících. Rodiče se účastní akcí třídy, např. výletů, exkurzí, besídek nebo jinou vhodnou formou třídy podporují. Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili dalších akcí (předmětové soutěže a olympiády, sportovní soutěže, exkurze), které rozvíjejí jejich zájmy a přístup k životu. Velkou pomoc technického rázu poskytuje p. uč. Mikuška, který zajišťuje umístění důležitých dokumentů o primární prevenci na internetové stránky školy. Oblast ICT Ve školním roce 2011/12 jsme umístili PC do všech tříd v horní budově školy. Počítač ve sborovně v horní budově je připojen do sítě školy a na internet. Celkem mají žáci k dispozici v kmenových třídách na prvním stupni 8 počítačů, které slouží k procvičování učiva a k individuálnímu doučování žáků. Letos jsme umístili PC i do dalšího oddělení ŠD. Na druhém stupni jsou počítače s připojením k internetu umístěny v odborných učebnách F, Př a Hv. Převážně se používají ve spojením s dataprojektorem k výkladu učiva. Učebna Př je vybavena i digitálním mikroskopem, kde lze výsledky pozorování promítat na plátno pro všechny žáky. Letos byla otevřena druhá učebna s interaktivní tabulí ACTIVBOARD s programem ActivInspire doplněná programem ActivArena umožňující psaní zároveň dvěma pery. Ke zpestření výuky lze používat 32 kusů odpovědního systému ActivExpression. Vše hrazeno z prostředků EU. Učebna PC byla vybavena 15 novými žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory. Počítače jsou zapojeny do sítě s novým serverem s operačním systémem Linux a připojeny na rychlý Internet od firmy Terms České Budějovice. Na PC je nainstalován Microsoft Office a řada výukových programů pro většinu předmětu. Výuka v učebně probíhá denně od 7.45 zpravidla až do 15. hodin. 12

13 Pro přípravu pedagogů školy zejména DUM byly zakoupeny z prostředků EU 4 notebooky. Práce koordinátora ICT se v letošním roce zaměřila především na metodickou pomoc učitelům, jejich proškolení pro práci s interaktivní tabulí a vytváření DUM, instalaci programů v nové PC učebně, pravidelnou aktualizaci Bakalářů. Hodně času bylo věnováno rozšíření a aktualizaci webu školy. Na www stránkách školy jsou postupně zveřejňovány materiály pro domácí výuku žáků z přírodopisu a digitální učební materiály učitelů školy. Celkem bylo v letošním roce zveřejněno 420 DUM. EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti Naše základní škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt s názvem Škola pro děti se začal v letošním školním roce realizovat. Měli bychom získat dotaci v celkové hodnotě Kč. Za uvedené prostředky jsme nakoupili vybavení nové učebny PC, učebny s interaktivní tabulí, notebooky a videokameru. V příštím roce ještě počítáme vybudováním nové jazykové učebny. V rámci projektu došlo v 8.ročníku k otevření volitelného předmětu Počítačová grafika a v 9. ročníku volitelného předmětu Zpracování videa. Dále dochází k individualizaci výuky v Aj v 3.třídě, v matematice a ČJ v 5. a 8.ročníku. Učitelé vytvořili pro 21 oblastí celkem 420 DŮM viz přehled 1) Slovní zásoba a cvičení německý jazyk 3.ročník 2) Říkadla,rozpočitadla a písně německý jazyk 3.ročník 3) Vyjmenovaná slova český jazyk 3.ročník 4) Vzory podstatných jmen - český jazyk 4. ročník 5) Stavba věty - český jazyk 4. ročník 6) Slovní druhy - mluvnické kategorie - český jazyk 4.ročník 7) Znázorňování a porovnávání čísel - matematika 4.ročník 8)Rovnice a slovní úlohy - matematika 8.ročník 9) Objem a povrch těles - matematika 9.ročník 10)Testy a procvičování výpočtů fyzika 7.ročník 11)Starověký Řím - dějepis 6.ročník 12)Středověk -dějepis 7.ročník 13) Anorganická chemie 8.ročník 14) Organická chemie 9.ročník 15)Místo,kde žiji - prvouka 2.ročník 16)Hardware PC informatika ročník 17)Word,Excel informatika ročník 18)Technické práce člověk a svět práce 6.ročník 19)Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta - matematika 8.ročník 20) Nauka o slově, význam a stavba - český jazyk 4.ročník 21) Pravidla a taktika sportovních her pro - TV 6. až 9. ročník Součástí projektu je i DVPP Učitelé se účastnili vzdělávacího programu Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW ( ) a Finanční gramotnost Finance v praxi ( ). Oba programy pořádal NIDV, krajské pracoviště České Budějovice 13

14 Na škole se uskutečnily semináře Učíme interaktivně s Activ SW modul A2 ( ) a modul A3 ( ) ukončené samostatnou závěrečnou prácí učitelů. Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrolách V dubnu 2012 provedla Svazová inspekce bezpečnosti práce kontrolu BOZP na našem pracovišti. Zjištěné závady se postupně odstraňují. V základní škole jsou pravidelně prováděny revize a kontroly. Revize zajišťují specializované firmy. Materiální podmínky a zlepšování prostředí. Podali jsme projekt s názvem Fyzika a chemie nově a interaktivně do grantového řízení Oranžová učebna Nadace ČEZ, žádosti nebylo vyhověno z důvodu velkého množství zájemců. Dne 17. května 2012 byl krajským hejtmanem slavnostně otevřen venkovní sportovní areál s umělým povrchem běžecké dráhy a multifunkční hřiště. Údaje o školních aktivitách, prezentace školy na veřejnosti, zájmová činnost MŠ prezentace Děti z mateřské školy vystoupily se svým programem v Klubu důchodců o Vánocích a u příležitosti oslavy Dne matek a zhotovily se svými učitelkami dárky pro přestárlé občany. Na Obecním úřadě vystoupily děti při slavnostním vítání nových občánků do života. Ve vývěsní skříňce u obchodu prezentujeme výtvarné práce dětí pro veřejnost. Každá třída připravila pro své děti školní výlet. Akce MŠ v průběhu školního roku: - návštěva koncertu v ZUŠ - 6x zhlédnutí pohádkových představení v MŠ - 1x kouzelnické vystoupení - vánoční vystoupení v DPP - zhlédnutí hudebního pořadu - 3x využití ekologického programu Šípku - besídka ke Dni matek 14

15 ŠŽR - návštěva divadla v ČK - 4x - zhlédnutí ukázky výcviku dravců - návštěva požární zbrojnice 2 tř. - oslava dětského dne v MŠ - slavnostní rozloučení s MŠ I v tomto školním roce pracovala Školní žákovská rada. Zasedali v ní zástupci tříd od 4.ročníku. Vedli ji paní učitelka Renata Achatzyová a pan učitel Tomáš Bicek. Organizovala nebo se podílela na následujících akcích: - organizování charitativních sbírek ( Projekt Šance, projekt Život dětem, prodej propisek, pohledů) - školní volejbalový a florbalový turnaj mezi třídami na 2. stupni, vybíjená na 1. stupni - anketa NEJ učitel - vypouštění balonků s vánočním přáním - Den bláznů - Barevný týden - Mikulášská nadílka Letos se všichni zástupci tříd pravidelně účastnili schůzek ŠZR konaných vždy jednou za měsíc. ŠD Ve školní družině jsou v provozu tři plně obsazená oddělení I. až V. ročníku se 75 žáky.třem dětem byla umožněna pohyblivá docházka, z důvodu dojíždění do školy. Všechna oddělení jsou vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a hračkami. Ve dvou odděleních jsou umístěny televizory s videem a DVD, dvě oddělení jsou vybavena i PC. Výchovná činnost v roce 2011/2012 probíhala podle vypracovaného ŠVP pro školní družiny a byla doplněny těmito akcemi: ZÁŘÍ, ŘÍJEN - malování na dětském hřišti, návštěva obecní knihovny PROSINEC - Mikulášská nadílka - tradiční vánoční besídka LEDEN - děti se podílely na výrobě dárků pro budoucí prvňáčky. vycházky do přírody krmení zvířátek ÚNOR - výrobky z papíru a hry, organizované asistentkou v rámci vykonávání praxe. BŘEZEN DUBEN ČERVEN - výroba dárků k MDŽ - soutěže a kvízy s dopravní tématikou - Den dětí společné hry soutěže Vzdělávací, výchovné a kulturní akce: 15

16 vzdělávací akce agentura Pernštejni Husité beseda o Jižní Americe Planeta Země Čína Ekofilm v ČK ZOO Hluboká BOUDA ČK Multikultura a my, Sochy a děti návštěvy dětí z mnoha ročníků s vyučujícími v místní obecní knihovně, pasování dětí prvního ročníku na čtenáře v obecní knihovně spolupráce se střediskem ekologické výchovy Šípek výukové pořady při vyučování v MŠ i ZŠ, účast na výchovných koncertech ZUŠ v Českém Krumlově pro I. stupeň pořádání exkurzí - do Okresního muzea, výstava GASTRO a letiště v Českých Budějovicích, dále Planetárium v Českých Budějovicích, Záchranná služba a pivovar v ČK, v rámci regionální výchovy poznávali žáci na školních výletech Jihočeský kraj kulturní vystoupení žáků na začátek Adventu v obci Větřní, vánoční vystoupení pro důchodce, ke Dni matek příprava a vydávání školního občasníku Školáček v krajské soutěži školních časopisů 3. místo obměna vnitřní výzdoby školy s účelným výchovným a vzdělávacím obsahem návštěva divadelních představení v Českém Krumlově a filmového přestavení v Českých Budějovicích Sportovní akce: ZŠ jako člen AŠSK uspořádala okrskové kolo v halové kopané, organizaci zajišťoval pan učitel Holba 10. ročník Mikulášské minilaťky Mikulášská laťka 18. ročník - soutěž ve skoku vysokém školní atletická olympiáda pro I.stupeň školní plavecká olympiáda pro roč. účast žáků na okrskových a okresních soutěžích ve florbalu, vybíjené, celostátního turnaje McDonalds cupu v kopané, v halové kopané, okresní olympiádě v plavání, Pohár rozhlasu v lehké atletice, atletickém trojboji, atletickém čtyřboji, sportovní soustředění volejbalistek Zájmová činnost Od října 2011 zahájilo činnost celkem 14 zájmových kroužků, vedoucími jsou převážně učitelé z řad našeho pedagogického sboru. Jejich činnost je zčásti financovaná z obecního rozpočtu a to z Grantu M. Finance jsou jen na materiální zabezpečení. Název pro koho termín vedoucí od 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2012/2013 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2014/2015 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2013/2014 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více