VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1

2 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO... 2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE... 3 SOUČÁSTI ŠKOLY... 3 SEZNAM PRACOVIŠŤ (JEDNOTLIVÉ BUDOVY), TELEFON, DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL... 3 SPÁDOVÝ OBVOD ZÁKLADNÍ ŠKOLY... 3 POČET ŽÁKŮ A POČET TŘÍD K PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ, KURZY... 4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 ÚDAJE O ZÁPISU DĚTÍ A O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVANÍ, AUTOEVALUACE... 7 PREVENCE NEŹÁDOUCÍCH JEVů.10 OBLAST ICT..11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A DALŠÍCH KONTROLÁCH ÚDAJE O ŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKů 15 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝCHOVĚ A VYUČOVÁNÍ 15 EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti Charakteristika školy Název, sídlo, právní forma, způsob hospodaření, identifikační číslo Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, Větřní, příspěvková organizace, IČO , IZO

3 Název a adresa zřizovatele Obec Větřní, Na Žofíně 191, Větřní, okres Český Krumlov Součásti školy Škola sdružuje: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna ZŠ IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna - výdejna IZO Seznam pracovišť (jednotlivé budovy), telefon, Vedení školy 1.a 2. stupeň ZŠ, školní družina Větřní Větřní číslo telefonu Školní jídelna ZŠ Větřní 232, Větřní číslo telefonu Mateřská škola a školní výdejna Větřní Větřní číslo telefonu Datum zařazení do sítě škol Spádový obvod základní školy Spádový obvod základní školy tvoří územní obvod obce Větřní. Základní školu navštěvují také žáci i z Bohdalovic a Českého Krumlova. Počet žáků a počet tříd k Počet žáků celkem stupeň ZŠ stupeň ZŠ 134 dívek 166 chlapců 166 3

4 zapsaných ve školní družině 75 zapsaných v mateřské škole 111 Počet ročníků ZŠ 9 Počet tříd celkem 16 Počet oddělení školní družiny 3 Počet tříd v mateřské škole 4 Oproti předchozímu roku se počet žáků v ZŠ zvýšil o 3 žáky. Přehled učebních plánů, kurzy Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu RVPZV č.j / ve znění úpravy.j / Předškolní vzdělávání zajišťuje Mateřská škola podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Všichni vyučující mají zpracované učivo v tematických plánech v souladu s učebním plánem školního roku 2011/2012. Ve školním učebním plánu je od třetího ročníku tříhodinová dotace u cizího jazyka, od čtvrtého ročníku výuka informatiky. Dodrženy byly platné školské předpisy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, vyhláška MŠMT ČR číslo 48/2005 Sb. a další platné pokyny MŠMT ČR). Volitelné předměty žáků v jednotlivých ročnících a) sedmý ročník Informatika b) osmý ročník Informatika Estetická výchova Sportovní hry Pěstitelská výchova Počítačová grafika c) devátý ročník Informatika Další cizí jazyk - německý Etická výchova Sportovní hry Zpracování videa Chemickobiologická praktika Kurzy, výcviky 4

5 Bez problémů proběhl plavecký výcvik žáků v krytém bazénu ve Větřní. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci třetího ročníku (základní výcvik) a čtvrtého ročníku (zdokonalovací výcvik). Výcvik vedl pan učitel Petr Holba a paní učitelka Jitka Smolková. Údaje o pracovnících školy Učitelský sbor tvoří 21 učitelů, včetně vedení školy. Ředitelem je Bohumír Šimek, zástupce ředitele Mgr. Dagmar Kopačková. Vysokoškolské vzdělání má 20 učitelů. K žákyni se sluchovou vadou v první třídě nastoupila asistentka pedagoga Blanka Tesařová. Na naší škole je integrovaná žákyně s DMO, pracuje s ní asistentka pedagoga Eva Kovalčíková. Ze školy odchází Hana Vojtíšková a Eva Hofbauerová (důchodový věk). V naší MŠ pracuje osm učitelek na plný úvazek, nově od Olga Svobodová. Součástí školy je školní družina, kde pracují 3 vychovatelky na zkrácený úvazek 0,8. Součástí školy je rovněž školní stravovna s výdejnou pro MŠ. Na úseku školní jídelny v současné době pracuje 7 pracovnic vedoucí ŠJ, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka v hlavní činnosti, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka v doplňkové činnosti, dále 1 kuchařka ve výdejně v MŠ. Technicko administrativní provoz zajišťuje 1 pracovnice THP, 1 údržbář na 0,5 úvazku a 7 uklizeček. Pedagogický sbor základní školy je z hlediska vzdělávacího programu školy na takové úrovni, že se splnily cíle učebních plánů. Na škole kromě pedagogické rady pracuje výchovná komise, která je i součástí preventivního týmu spolu se školním metodikem prevence. V této komisi pracují : zástupce vedení školy, výchovné poradkyně Mgr. Jitka Smolková a Mgr. Renata Achatzyová a příslušný třídní učitel, sociální pracovnice. Závěry z této komise jsou ukládány v katalogových listech problémových žáků, v opise zasílány odboru sociálních věcí při MÚ v Českém Krumlově. Koordinátorem ŠVP je ve škole Mgr. Jarmila Holbová. Funkcí metodika prevence sociálně patologických jevů na škole je pověřen Mgr. Václav Vysušil. Koordinátorem ICT je Mgr. Jiří Mikuška, který je současně pověřen správou učebny výpočetní techniky a webmastrem našich webových stránek. V letošním školním roce byl pověřen vedením projektu EU peníze školám. Plánováním kulturních akcí a jejich zajišťováním je pověřena Mgr. Dagmar Kopačková. Mgr. Richard Sitta zastává funkci protipožárního preventisty. Kvalitní práce zaměstnanců školy je všestranně podporována a v rámci možností oceňována. (zmiň se o vázanosti fin. prostředků 2,32 %) Pracovní prostředí se vyznačuje převažující dobrou spoluprací, jasně deklarovanou ochotou mezi zaměstnanci a prvořadým zájmem plnit co nejlépe zásadní úkoly školy. Vztah mezi vedením školy a zaměstnanci je korektní. 5

6 Provozní zaměstnanci, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. Na velice dobré úrovni je práce provozních zaměstnanců, kteří tak vytvářejí příznivé podmínky pro práci pedagogů a žáků. Hospodaření celé příspěvkové organizace spolehlivě zajišťuje hlavní účetní Marie Vysušilová. Zlatuše Dvořáková zajišťuje pro děti prodej dotovaného mléka, mléčných výrobků i nedotovaných výrobků. V rámci pitného režimu mají děti možnost nákupu z automatu firmy CocaCola a dalšího nápojového automatu firmy AUTIC a.s. I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy děti tříd dostávají dvakrát měsíčně ovoce a zeleninu zdarma. V MŠ fungovala pouze výdejna, obědy se dovážely ze školní jídelny ZŠ, přesnídávky a svačinky se připravovaly v MŠ. Rozvoz zajišťuje stále obecní úřad prostřednictvím pečovatelské služby. Ve školní jídelně se vaří jak v hlavní činnosti, tedy pro žáky a zaměstnance školy, tak v doplňkové činnosti pro cizí strávníky. I v letošním školním roce se u nás stravovalo až 130 cizích strávníků, v rámci úsporných opatření jsme však omezili vaření pro cizí strávníky o prázdninách. V dubnu 2011 provedla Krajská hygienická stanice kontrolu školní jídelny, nebyly shledány žádné závady. Údaje o zápisu dětí a o výsledcích přijímacího řízení Zápis. Zápis do 1.třídy proběhl K zápisu se dostavilo celkem 56 dětí s rodiči. Zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky u 14. dětí. Rodiče 9 dětí dali přednost krumlovským školám. V období po zápisu se do prvních tříd přihlásil ještě jeden žák, který se do Větřní přistěhoval. Do prvních tříd tedy nastoupí 43 zbrusu nových žáčků. Projekt Těšíme se do školy. Letos pokračoval sedmým rokem, opět v měsíci květnu a ve třech setkáních. Příjemně nás překvapil větší zájem rodičů oproti minulým letům, pobyt a činnost ve škole si přišlo vyzkoušet celkem 33 dětí. Z pedagogicko-psychologické poradny tentokrát přijala pozvání speciální pedagožka Martina Lietavcová, která rodičům přiblížila změny v práci s jejich dětmi po nástupu do školy z psychologického hlediska. Děti se seznámily se svými budoucími třídními učitelkami i prostředím, kam v září nastoupí. Rodiče se zúčastnili prezentace školy, na závěr zhlédli sportovní klání svých potomků ve školní tělocvičně. Ukončení opět patřilo předávání diplomů o absolvování prvního školního projektu a malé drobnosti jako odměnu za snahu. Akce se setkala s kladným ohlasem. Organizačně projekt zajišťovaly pí učitelka Jitka Smolková a pí zástupkyně Dagmar Kopačková, s dětmi pracovaly paní učitelky Martina Marková a Hana Batíková, budoucí třídní učitelky v I. ročníku. 6

7 Sebehodnotící zpráva. Sebehodnotící zpráva školy se zpracovává pravidelně za období dvou let, poslední doplnění za období 2009/2011 bylo předloženo na mimořádné pedagogické radě dne 17. října 2011 spolu s minimálním preventivním programem. Oba dokumenty byly schváleny bez připomínek. Přijímací řízení V letošním školním roce vycházelo celkem 40 žáků: z toho z 9. třídy - 30 žáků, z 8. třídy - 6 žáků, ze 7. třídy - 4 žáci (z toho jeden žák přechází na gymnázium). V letošním školním roce měli žáci možnost podávat v prvním kole pouze dvě přihlášky, ve druhém kole byl počet přihlášek opět neomezený. Všichni žáci však byli přijati již v prvním kole. Přihlášky i letos podávali žáci, respektive jejich zákonní zástupci, sami. Jestliže žák obdržel zprávu o přijetí na požadovanou střední školu či učňovský obor, musel ve stanoveném čase (10 dnů) odevzdat zápisový lístek, čímž potvrdil své přijetí. Se změnami byli rodiče seznámeni v průběhu školního roku, základní informace byly podány již na začátku školního roku na informativní schůzce. Z 9. ročníku bylo na střední školu přijato 14 a na učňovský obor 16 žáků. Z 8. a 7.třídy je 7 žáků přijato na učební obor, 2 žáci se rozhodli již v dalším vzdělávání nepokračovat. Drtivá většina středních škol i učňovských oborů letos nedělala přijímací zkoušky, o přijetí rozhodoval pouze prospěch a aktivita žáka během školní docházky, případně umístění na olympiádách a soutěžích. Přijímací a talentové zkoušky se konaly pouze na gymnáziích a konzervatořích. Oblast kariérního poradenství Příprava na volbu povolání je jako předmět zařazena do 8. a 9. ročníku, ale správné volbě povolání se žáci nižších ročníků věnují v hodinách Výchovy k občanství a zdraví,čj apod. Žáci 9. třídy v rámci přípravy na volbu povolání jako každoročně absolvovali řadu exkurzí např. návštěvu Úřadu práce v Českém Krumlově a výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V průběhu prvního pololetí byli žáci informováni o konkrétních středních školách a učňovských oborech náboráři daných zařízení, kteří na naši školu za žáky přijeli. Výchovné poradenství pro první stupeň a pro žáky s poruchami učení zajišťuje Mgr. Jitka Smolková a volbu povolání na druhém stupni zajišťuje Mgr. Renata Achatzyová. 7

8 I v letošním školním roce pokračuje dobrá spolupráce s PPP a se střediskem Spirála v Českém Krumlově. Průběh a výsledky vzdělávání, autoevaluace MŠ MŠ je čtyřtřídní s celodenním provozem, děti byly do tříd zpravidla podle věku. Vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Dbáme na to, aby řízené a spontánní aktivity byly v rovnováze a děti nebyly přetěžovány dlouhou statickou činností. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dětmi naplňuje konkrétní cíle dle TVP formou spontánního i záměrného učení.toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve skupině i individuálně.máme přitom na zřeteli kompetence předškolního vzdělávání. Naší snahou je, aby se děti cítily po stránce fyzické, psychické i sociální v pohodě a byl současně podněcován jejich harmonický rozvoj. Na základě průběžné evaluace můžeme konstatovat, že pokrok a rozvoj dětí, ať v sebeobsluze, v dovednostech, vědomostech, ve vzájemné komunikaci a navázání nových přátelství dochází k zřetelným pokrokům a to nejen v závislosti na věkovém vývoji dítěte. Ve vztahu k rodičům se snažíme o vytvoření partnerských vztahů, vedeme s rodiči průběžné dialogy o prospívání dítěte a jeho rozvoji. Snažíme se je zapojovat do společných činností, např. organizujeme v rámci tříd společná tvořivá odpoledne. Se souhlasem rodičů byl proveden screening zraku dětí. Ve vztahu k pracovníkům umožňujeme další vzdělávání pedagogům, je oceňována kvalitní a tvořivá práce nejen pedagogických pracovníků MŠ. MŠ pracuje dle vlastního ŠVP a TVP, které na konci školního roku vyhodnocujeme a z tohoto pak vycházíme při úpravách, případně tvorbě nových programů. ZŠ Pedagogičtí zaměstnanci základní školy používají přiměřených postupů a metod práce s ohledem na věkové rozdíly a možnosti žáků, včetně práce se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. V řadě případů se nedaří důsledně uplatňovat všechna doporučená opatření, která u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doporučuje pedagogicko-psychologická poradna. Učitelé narážejí na neochotu žáků a rodičů důsledně plnit požadavky individuálních vzdělávacích programů. V letošním školním roce byli integrováni 2 žáci s vývojovými poruchami učení. V závěru školního roku byl průběh integrace zhodnocen a projednán s rodiči. Podle individuální vzdělávacího plánu se pracovalo s dalšími deseti žáky. 8

9 . Hodnocení žáků se řídí pravidly (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha školního řádu), jež jsou známa a v praxi se dodržují. Život školy se řídí schváleným školním řádem, který vytváří podmínky pro dobrý vztah mezi učiteli a žáky a posiluje mravní hodnoty. Řád školy je zaměstnanci i žáky akceptován. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou ochotni poskytovat žákům i rodičům radu a pomoc. Stručný přehled prospěchu a docházky žáků školy: Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl letos loni letos loni letos loni I. pololetí II. pololetí Stručný přehled docházky žáků do školy: Omluvených Průměr Neomluvených Průměr letos loni letos loni letos loni letos loni I. pololetí ,3 47, ,25 0,02 II. pololetí ,9 48, ,54 0,2 Děti pátých a devátých ročníků se zúčastnily celostátního testování v českém jazyce, matematice a cizím jazyce s úspěšností 44 až 69 %, tedy v celostátním průměru. Součástí vzdělávání dětí jsou také předmětové olympiády a soutěže. Proběhla školní kola olympiád v českém jazyce, dějepisu zeměpisu, chemii, přírodopisu, přírodovědný Klokan, dopravní soutěže. Pěkného úspěchu dosáhla Adéla Spáčilová ze 3.A v matematické soutěži Klokan kategorie Cvrček, třetí místo v okrese Nejúspěšnějším žákem naší školy se letos stal Alexandr Nádaský ze VII.B. Obsadil druhé v krajském kole Rybářské olympiády, v okresním kole biologické olympiády skončil na 4.místě.. Úspěšnější byly děti ve sportovních soutěžích. Jako tradičně nás v okresním kole reprezentovaly volejbalistky, které letos vybojovaly druhé místo. Nejvíce úspěchů získali fotbalisté starší žáci vítězství v okresním kole malé kopané a CocaCola Cupu s postupem do krajského kola, kde se umístiliu na pátém místě. Tředí místo v okresním kole McDonalds Cupu získali nejmladší hoši. Začínají se prosazovat mladí atleti, Václav Matoušek 2. místo v krajském přeboru ve vrhu koulí, Martin Votýpka 3. Místo ve skoku vysokém v okresní olympiádě. Hanuš Jan, Hromada Lukáš, Wunschová Veronika,Cifreundová Lucie obsadily medailová místa v rámci výtvarných soutěží BESIP Jihočeského kraje. Environmentální výchova 9

10 V uplynulém školním roce jsme se zúčastnili přírodovědných soutěží a pokračovali v realizaci ekovýchovných projektů a biologických exkurzí. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Alexandr Nádaský, který nejprve získal 4. místo v okresním kole biologické olympiády a poté 2. místo v krajském kole rybářské olympiády konané ve Vodňanech. Takto výrazný úspěch zaznamenal již druhý rok po sobě. Pokračujeme v soutěži Recyklohraní, jejímž smyslem je formou hry a soutěže podporovat u dětí ekologické návyky. Nejpilnější sběrači použitých baterií a vyřazených elektrospotřebičů získají již podruhé věcné ceny od pořádajících firem. Ekologické zaměření má i další projekt na ochranu přírodního prostředí, kterým je sběr použitého oleje z domácností. I zde jsou udělovány body a za ně lze vybírat odměny. V květnu se uskutečnila exkurze 6. a 7. tříd do ZOO Hluboká nad Vltavou, zaměřená na ptáky a plazy. V areálu ZOO žáci plnili úkoly v pracovních listech a poté se v tamním vzdělávacím centru zúčastnili interaktivního výukového programu Hadi. Na závěr měli všichni možnost přímého kontaktu s krajtou královskou. Letos byla již potřetí na závěr školního roku zorganizována pobytová výuková exkurze pro vybrané žáky 2. stupně. Její přírodovědně vlastivědná náplň byla na základě předchozí velmi dobré zkušenosti zajištěna ve spolupráci s lektory Střediska ekologické výchovy v Kašperských Horách. Naši žáci se formou zážitkových výukových programů a vycházek po jejich okolí seznamovali s historií a přírodou této části Šumavy. Inkluzivní vzdělávání Vzhledem k novým trendům v základním vzdělávání uzavřela naše škola dohodu o vzájemné spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, a to na období od do V letošním školním roce jsme využili možnosti dvoudenního kurzu pro pedagogické pracovníky se zaměřením na stres, syndrom vyhoření, řešení konfliktů, asertivita, velmi zdařilá akce. Od minulého školního roku probíhala na naší škole série besed na téma Závislosti a závislostní chování. Pro žáky 2. stupně je připravovala Mgr. Kateřina Beranová, sociální pracovnice z Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Českých Budějovicích. Jednou z nejzávažnějších je drogová závislost, proto bylo tomuto tématu věnováno nejvíce prostoru ve všech třídách ročníků. Dalšími tématy bylo gamblerství, anorexie a rizikové sexuální chování. Všechny besedy měly u žáků velmi dobrý ohlas. Prevence závadových jevů. Ve školním roce 2011/2012 jsme druhým rokem pokračovali v realizaci projektu MOJE ŠKOLA. V návaznosti na projekt máme zpracované další dokumenty Minimální preventivní program a Školní strategii prevence šikany. Všechny dokumenty jsou každoročně aktualizovány. Na škole pracuje školní preventivní tým ve složení: Václav Vysušil, školní metodik prevence 10

11 Jitka Smolková, výchovná poradkyně pro I. stupeň Renata Achatzyová, výchovná poradkyně pro II. stupeň S problémovými žáky průběžně pracovali třídní učitelé, kteří se vždy snažili problém vyřešit ve spolupráci s rodiči. V ojedinělých případech učitelé museli doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny nebo se obrátit na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí při MÚ v Českém Krumlově. Situace, které vyžadovaly pozornost hned, řešili učitelé s vedením školy nebo s kolegy ze školního preventivního týmu, když vyvstala potřeba. V tomto školním roce jsme nemuseli řešit užívání návykových látek ve škole. Máme však potvrzeno, že někteří žáci mimo školu kouří. V hodinách přírodopisu proto p. uč. Ilkóová věnuje zvýšenou pozornost seznámení žáků s důsledky takového návyku pro lidské zdraví. Dále byla řešena a vyřešena jedna krádež mobilního telefonu. Stejně tak byly vyřešeny další dvě drobné krádeže ve třídách. Jedna drobná krádež vyřešena nebyla, přestože pachatel byl znám, neboť poškozený oznámení stáhl. V rámci témat začleněných do výuky pracuje velmi aktivně pí uč. Ilkóová, která se s dětmi na druhém stupni věnuje problematice ochrany životního prostředí, návykových látek a sexuální výchově. Paní učitelka Ilkóová ve spolupráci s CPIV v Českých Budějovicích připravila cyklus přednášek pro žáky II. stupně. Přednášky realizovala paní Mgr. Kateřina Beranová ze zmíněného CPIV. Besedy kontinuálně navazovaly na práci a výuku loňského školního roku: Témata jednotlivých besed a ročník, pro který byly určeny: 9. ročník Rizikové chování II. pololetí 2010/2011 Závislostní chování drogy 15. února Závislostní chování anorexie 23. května 8. ročník Závislostní chování drogy 15. února Závislostní chování anorexie 23. května 7. ročník Závislostní chování drogy 15. února Naši žáci se již tradičně účastní soutěže Den plný prevence. V tomto školním roce proběhl 3. října. Na přípravě žáků na tuto akci má hlavní podíl paní učitelka Smolková. V konkurenci škol z celého okresu se družstvo našich žáků umístilo na pátém místě. 16. listopadu proběhl na škole Den krizových situací. Přestože nebyl zaměřený přímo na prevenci nežádoucího chování, děti získaly informace a dovednosti, které jim v obecné rovině mohou posloužit i v případě, že se setkají s mimořádnou situací z oblasti prevence závadového chování (kontakt na tísňové linky; první pomoc např. jedy, intoxikace; zajištění bezpečnosti osob a majetku nabízení návykových látek, nebezpečí pohlavního zneužití, šikana, krádež, loupež). 30. dubna se žáci školy pod vedením svých třídních učitelů podíleli na úklidu obce. Jednotlivé školní třídy si rozdělily lokality v obci a na těchto místech provedly sběr odpadků a jejich uložení na určených místech, odkud pracovníci obce zajistili jejich odvoz. Měli tak bezprostřední možnost porovnat vzhled veřejných prostranství zaplněných odpadky a vzhled stejných prostranství uklizených a upravených. Žáci byli poučeni, jak se zachovat v případě nálezu nebezpečných předmětů. V letošním roce jsme se s takovými nálezy nesetkali (např. injekční stříkačky). 11

12 Naši žáci se snaží udržovat kontakt s veřejností v obci účastí na kulturních a společenských akcích, pro které připravují kulturní program. 27. listopadu se uskutečnilo adventní vystoupení, které doprovodilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. V prosinci naši žáci připravili vánoční vystoupení pro občany v restauraci Slavia a v květnu vystoupení ke Dni matek tamtéž. Již třináct let vychází ve škole pro děti školní časopis ŠKOLÁČEK. U jeho vzniku stála a po celou dobu redakční radu vedla p. uč. Holbová. V letošním školním roce vedení redakce převzal p. uč. Vysušil. Současně se změnila grafika časopisu, která je od září 2011 barevná. Časopis vychází 3-4krát ročně v nákladu 15 ks v černobílé verzi, která je rozšiřována do tříd a 1 ks v barevné verzi, která je k dispozici ve sborovně. Barevnou verzi časopisu ve formátu PDF je také možné stáhnout nebo vytisknout z internetových stránek školy. Časopis uveřejňuje příspěvky dětí i učitelů. V podzimních číslech vyšly například ukázky prací z literární soutěže Prózou proti závislosti a reportáž o vzniku kartonového modelu kostela, který vznikl v rámci projektu PROTIVA. Rozvíjíme spolupráci s rodiči, která dobře funguje hlavně v nižších ročnících. Rodiče se účastní akcí třídy, např. výletů, exkurzí, besídek nebo jinou vhodnou formou třídy podporují. Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili dalších akcí (předmětové soutěže a olympiády, sportovní soutěže, exkurze), které rozvíjejí jejich zájmy a přístup k životu. Velkou pomoc technického rázu poskytuje p. uč. Mikuška, který zajišťuje umístění důležitých dokumentů o primární prevenci na internetové stránky školy. Oblast ICT Ve školním roce 2011/12 jsme umístili PC do všech tříd v horní budově školy. Počítač ve sborovně v horní budově je připojen do sítě školy a na internet. Celkem mají žáci k dispozici v kmenových třídách na prvním stupni 8 počítačů, které slouží k procvičování učiva a k individuálnímu doučování žáků. Letos jsme umístili PC i do dalšího oddělení ŠD. Na druhém stupni jsou počítače s připojením k internetu umístěny v odborných učebnách F, Př a Hv. Převážně se používají ve spojením s dataprojektorem k výkladu učiva. Učebna Př je vybavena i digitálním mikroskopem, kde lze výsledky pozorování promítat na plátno pro všechny žáky. Letos byla otevřena druhá učebna s interaktivní tabulí ACTIVBOARD s programem ActivInspire doplněná programem ActivArena umožňující psaní zároveň dvěma pery. Ke zpestření výuky lze používat 32 kusů odpovědního systému ActivExpression. Vše hrazeno z prostředků EU. Učebna PC byla vybavena 15 novými žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory. Počítače jsou zapojeny do sítě s novým serverem s operačním systémem Linux a připojeny na rychlý Internet od firmy Terms České Budějovice. Na PC je nainstalován Microsoft Office a řada výukových programů pro většinu předmětu. Výuka v učebně probíhá denně od 7.45 zpravidla až do 15. hodin. 12

13 Pro přípravu pedagogů školy zejména DUM byly zakoupeny z prostředků EU 4 notebooky. Práce koordinátora ICT se v letošním roce zaměřila především na metodickou pomoc učitelům, jejich proškolení pro práci s interaktivní tabulí a vytváření DUM, instalaci programů v nové PC učebně, pravidelnou aktualizaci Bakalářů. Hodně času bylo věnováno rozšíření a aktualizaci webu školy. Na www stránkách školy jsou postupně zveřejňovány materiály pro domácí výuku žáků z přírodopisu a digitální učební materiály učitelů školy. Celkem bylo v letošním roce zveřejněno 420 DUM. EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt Škola pro děti Naše základní škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt s názvem Škola pro děti se začal v letošním školním roce realizovat. Měli bychom získat dotaci v celkové hodnotě Kč. Za uvedené prostředky jsme nakoupili vybavení nové učebny PC, učebny s interaktivní tabulí, notebooky a videokameru. V příštím roce ještě počítáme vybudováním nové jazykové učebny. V rámci projektu došlo v 8.ročníku k otevření volitelného předmětu Počítačová grafika a v 9. ročníku volitelného předmětu Zpracování videa. Dále dochází k individualizaci výuky v Aj v 3.třídě, v matematice a ČJ v 5. a 8.ročníku. Učitelé vytvořili pro 21 oblastí celkem 420 DŮM viz přehled 1) Slovní zásoba a cvičení německý jazyk 3.ročník 2) Říkadla,rozpočitadla a písně německý jazyk 3.ročník 3) Vyjmenovaná slova český jazyk 3.ročník 4) Vzory podstatných jmen - český jazyk 4. ročník 5) Stavba věty - český jazyk 4. ročník 6) Slovní druhy - mluvnické kategorie - český jazyk 4.ročník 7) Znázorňování a porovnávání čísel - matematika 4.ročník 8)Rovnice a slovní úlohy - matematika 8.ročník 9) Objem a povrch těles - matematika 9.ročník 10)Testy a procvičování výpočtů fyzika 7.ročník 11)Starověký Řím - dějepis 6.ročník 12)Středověk -dějepis 7.ročník 13) Anorganická chemie 8.ročník 14) Organická chemie 9.ročník 15)Místo,kde žiji - prvouka 2.ročník 16)Hardware PC informatika ročník 17)Word,Excel informatika ročník 18)Technické práce člověk a svět práce 6.ročník 19)Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta - matematika 8.ročník 20) Nauka o slově, význam a stavba - český jazyk 4.ročník 21) Pravidla a taktika sportovních her pro - TV 6. až 9. ročník Součástí projektu je i DVPP Učitelé se účastnili vzdělávacího programu Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW ( ) a Finanční gramotnost Finance v praxi ( ). Oba programy pořádal NIDV, krajské pracoviště České Budějovice 13

14 Na škole se uskutečnily semináře Učíme interaktivně s Activ SW modul A2 ( ) a modul A3 ( ) ukončené samostatnou závěrečnou prácí učitelů. Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrolách V dubnu 2012 provedla Svazová inspekce bezpečnosti práce kontrolu BOZP na našem pracovišti. Zjištěné závady se postupně odstraňují. V základní škole jsou pravidelně prováděny revize a kontroly. Revize zajišťují specializované firmy. Materiální podmínky a zlepšování prostředí. Podali jsme projekt s názvem Fyzika a chemie nově a interaktivně do grantového řízení Oranžová učebna Nadace ČEZ, žádosti nebylo vyhověno z důvodu velkého množství zájemců. Dne 17. května 2012 byl krajským hejtmanem slavnostně otevřen venkovní sportovní areál s umělým povrchem běžecké dráhy a multifunkční hřiště. Údaje o školních aktivitách, prezentace školy na veřejnosti, zájmová činnost MŠ prezentace Děti z mateřské školy vystoupily se svým programem v Klubu důchodců o Vánocích a u příležitosti oslavy Dne matek a zhotovily se svými učitelkami dárky pro přestárlé občany. Na Obecním úřadě vystoupily děti při slavnostním vítání nových občánků do života. Ve vývěsní skříňce u obchodu prezentujeme výtvarné práce dětí pro veřejnost. Každá třída připravila pro své děti školní výlet. Akce MŠ v průběhu školního roku: - návštěva koncertu v ZUŠ - 6x zhlédnutí pohádkových představení v MŠ - 1x kouzelnické vystoupení - vánoční vystoupení v DPP - zhlédnutí hudebního pořadu - 3x využití ekologického programu Šípku - besídka ke Dni matek 14

15 ŠŽR - návštěva divadla v ČK - 4x - zhlédnutí ukázky výcviku dravců - návštěva požární zbrojnice 2 tř. - oslava dětského dne v MŠ - slavnostní rozloučení s MŠ I v tomto školním roce pracovala Školní žákovská rada. Zasedali v ní zástupci tříd od 4.ročníku. Vedli ji paní učitelka Renata Achatzyová a pan učitel Tomáš Bicek. Organizovala nebo se podílela na následujících akcích: - organizování charitativních sbírek ( Projekt Šance, projekt Život dětem, prodej propisek, pohledů) - školní volejbalový a florbalový turnaj mezi třídami na 2. stupni, vybíjená na 1. stupni - anketa NEJ učitel - vypouštění balonků s vánočním přáním - Den bláznů - Barevný týden - Mikulášská nadílka Letos se všichni zástupci tříd pravidelně účastnili schůzek ŠZR konaných vždy jednou za měsíc. ŠD Ve školní družině jsou v provozu tři plně obsazená oddělení I. až V. ročníku se 75 žáky.třem dětem byla umožněna pohyblivá docházka, z důvodu dojíždění do školy. Všechna oddělení jsou vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a hračkami. Ve dvou odděleních jsou umístěny televizory s videem a DVD, dvě oddělení jsou vybavena i PC. Výchovná činnost v roce 2011/2012 probíhala podle vypracovaného ŠVP pro školní družiny a byla doplněny těmito akcemi: ZÁŘÍ, ŘÍJEN - malování na dětském hřišti, návštěva obecní knihovny PROSINEC - Mikulášská nadílka - tradiční vánoční besídka LEDEN - děti se podílely na výrobě dárků pro budoucí prvňáčky. vycházky do přírody krmení zvířátek ÚNOR - výrobky z papíru a hry, organizované asistentkou v rámci vykonávání praxe. BŘEZEN DUBEN ČERVEN - výroba dárků k MDŽ - soutěže a kvízy s dopravní tématikou - Den dětí společné hry soutěže Vzdělávací, výchovné a kulturní akce: 15

16 vzdělávací akce agentura Pernštejni Husité beseda o Jižní Americe Planeta Země Čína Ekofilm v ČK ZOO Hluboká BOUDA ČK Multikultura a my, Sochy a děti návštěvy dětí z mnoha ročníků s vyučujícími v místní obecní knihovně, pasování dětí prvního ročníku na čtenáře v obecní knihovně spolupráce se střediskem ekologické výchovy Šípek výukové pořady při vyučování v MŠ i ZŠ, účast na výchovných koncertech ZUŠ v Českém Krumlově pro I. stupeň pořádání exkurzí - do Okresního muzea, výstava GASTRO a letiště v Českých Budějovicích, dále Planetárium v Českých Budějovicích, Záchranná služba a pivovar v ČK, v rámci regionální výchovy poznávali žáci na školních výletech Jihočeský kraj kulturní vystoupení žáků na začátek Adventu v obci Větřní, vánoční vystoupení pro důchodce, ke Dni matek příprava a vydávání školního občasníku Školáček v krajské soutěži školních časopisů 3. místo obměna vnitřní výzdoby školy s účelným výchovným a vzdělávacím obsahem návštěva divadelních představení v Českém Krumlově a filmového přestavení v Českých Budějovicích Sportovní akce: ZŠ jako člen AŠSK uspořádala okrskové kolo v halové kopané, organizaci zajišťoval pan učitel Holba 10. ročník Mikulášské minilaťky Mikulášská laťka 18. ročník - soutěž ve skoku vysokém školní atletická olympiáda pro I.stupeň školní plavecká olympiáda pro roč. účast žáků na okrskových a okresních soutěžích ve florbalu, vybíjené, celostátního turnaje McDonalds cupu v kopané, v halové kopané, okresní olympiádě v plavání, Pohár rozhlasu v lehké atletice, atletickém trojboji, atletickém čtyřboji, sportovní soustředění volejbalistek Zájmová činnost Od října 2011 zahájilo činnost celkem 14 zájmových kroužků, vedoucími jsou převážně učitelé z řad našeho pedagogického sboru. Jejich činnost je zčásti financovaná z obecního rozpočtu a to z Grantu M. Finance jsou jen na materiální zabezpečení. Název pro koho termín vedoucí od 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2014/2015 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2013/2014 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Poslání a cíle projektu str. 3 2) Celoročně probíhající akce str. 3 3)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více