Výroční zpráva. z a r o k Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1.Název školy 1.2.Sídlo školy 1.3.Charakteristika školy 1.4.Zřizovatel školy 1.5.Vedení školy 1.6.Adresa pro dálkový přístup 1.7.Školská rada 1.8.Záměr školy 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. Celkové počty pracovníků 3.2. Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 3.3. Odborná a pedagogická způsobilost: 3.4. Absolventi, kteří nastoupili na školu 3.5. Zajištění výuky cizích jazyků 3.6. Výchovné poradenství 3.7. Záměr školy 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. Učební plány 5.2. Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí 2007/ Výchovná opatření 5.4. Ţáci se specifickými poruchami učení 5.5. Přehled umístění vycházejících ţáků 5.6. Zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu 5.7. Záměr školy 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. Minimální preventivní program sociálně patologických jevů 6.2. Negativní jevy 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 7.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 7.3. Kulturní akce pro zaměstnance školy 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1. Spolupráce s rodiči 8.2. Další školní a mimoškolní aktivity učitelů a ţáků 8.3. Škola a zřizovatel 8.4. Vydávání školního časopisu 8.5. Slavnostní ukončení školní roku pro vycházející ţáky - 2 -

3 8.6. SRPDŠ 8.7. Sběr druhotných surovin a třídění odpadu 8.8. Spolupráce se SŠ Praktik Horní Benešov 8.9. Dětský domov 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Příjmy Výdaje Výsledky kontroly hospodaření 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Druţební činnost Vyuţívání finnačních zdrojů EU 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 13. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY 15. ZÁMĚR ŠKOLY 16. ZÁVĚR 17. PŘÍLOHY - 3 -

4 Výroční zpráva školy se zpracovává na základě zákona č.561/2004 Sb., 10, odst.3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005 Sb. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1. NÁZEV ŠKOLY Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace od IČO: SÍDLO ŠKOLY Školní Horní Benešov tel.: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Mateřská škola kapacita: 90 dětí IZO: Nerudova 512, Horní Benešov 2. Základní škola kapacita: 450 ţáků IZO: Školní 338, Horní Benešov Školní 315, Horní Benešov Školní 343, Horní Benešov 3. Školní druţina kapacita: 50 ţáků IZO: Školní 568, Horní Benešov 4. Školní jídelna kapacita: 290 jídel IZO: Nerudova 512, Horní Benešov Školní 568, Horní Benešov 5. Tělovýchovná hala Nerudova 548, Horní Benešov - 4 -

5 1.3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Horním Benešově je úplná škola, ve které se ve školním roce 2008/2009 vyučovalo od v prvním aţ devátém ročníku v 11 třídách. Od byla na ţádost rodičů a na základě rozhodnutí zřizovatele Města Horní Benešov rozdělena 3. třída na 3.A a 3.B a od tohoto data se vyučovalo ve 12. třídách. Na základě rozdělení tříd byla do třetí třídy přijata jedna učitelka a došlo ke změně rozvrhu hodin. K 30.září 2008 navštěvovalo školu 247 ţáků, z toho 44 ţáků přespolních ze Svobodných Heřmanic, Horních Ţivotic a Starých Heřmínov POČET TŘÍD A POČET ŢÁKŮ Stavy počtu tříd a ţáků jsou pro ZŠ a MŠ k daného školního roku a pro ŠD k daného školního roku (podle statistických hlášení) počet tříd celkový počet ţáků počet ţáků na jednu počet ţáků na třídu učitele ZŠ ,08 22,45 13,4 13,0 ŠD ,0 25,0 29,5 25,0 MŠ ,3 17,7 14,5 13,25 Celkový počet ţáků v prvním ročníku: 27 (1.A 13 ţáků, 1.B 14 ţáků) Rozdělení ţáků prvního ročníku ZŠ je se souhlasem zřizovatele, mzdové náklady na druhého učitele v prvním ročníku hradil zřizovatel. Přehled počtu ţáků základní školy od (stav vţdy k 30.9.daného školního roku) Od se stala základní škola v Horním Benešově samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací školní rok počet ţáků PŘEHLED O DOJÍŢDĚJÍCÍCH ŢÁCÍCH ze spádové oblasti z mimospádové oblasti Horní Ţivoticce 17 Milotice nad Opavou 0 Staré Heřmínovy 18 Leskovec nad Moravicí 0 Svobodné Heřmanice 9 Lichnov 0 CELKEM 44 CELKEM 0 CELKEM DOJÍŢDĚJÍCÍCH ŢÁKŮ

6 ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ Měsíc Počet stravovacích dnů Počet zapsaných ţáků Počet zapsaných zaměstnanců počet uvařených obědů celkem Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen CELKEM průměr na měsíc 19,3 101,0 28,8 2199,7 průměr na den 113,97 Stravování ţáků a zaměstnanců školy zajišťují 3 pracovnice, z nichţ jedna je vedoucí BUDOVY ŠKOLY Výuka v naší škole je v současnosti zajišťována v pěti budovách, z toho čtyři budovy jsou umístěny v klidové zóně města v okruhu asi dvě sta metrů a jedna budova tělovýchovné haly je vzdálena pět set metrů od těchto budov. Původně nevyhovující stav školních budov se v posledních šesti letech výrazně zlepšil, zejména ve splňování hygienických poţadavků a podmínek pro vzdělávání. V součinnosti se zřizovatelem byly provedeny kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budovách 1. a 2. stupně školy, výměna oken v budově 2.stupně, včetně zastínění a zhotoveno obloţení na chodbách 2.stupně. V této budově byly rovněţ kvalitně rekonstruovány učebny fyziky-chemie, přírodopisu, dějepisu-zeměpisu a výtvarné výchovy, z nichţ první tři jmenované jsou vybaveny vestavěnými skříněmi. Dále bylo dokončeno vybavení učebny výpočetní techniky novým nábytkem, ředitelny a některých tříd. Krátce před zahájením školního roku pak byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce malé tělocvičny, včetně vybudování nářaďovny, jejího sociálního zázemí, zcela nových a nově situovaných šaten a kompletní elektroinstalace v přízemí. Rovněţ byly dokončeny práce na přístupových komunikacích a v této souvislosti obnoven hlavní vchod do budovy původním historickým vchodem. Ve všech budovách byla dokončena termoregulace ústředního vytápění. Při všech rekonstrukcích byly důsledně zohledňovány poţadavky hygienické, bezpečnostní a Památkového úřadu v Bruntále. Dosud ve špatném stavu, zejména v budově 1.stupně, jsou nadále některé učebny a jejich vybavení nábytkem a tabulemi, kanceláře a skladovací prostory v obou budovách. Tyto nedostatky jsou i nadále průběţně odstraňovány v souladu s Rozhodnutím o prodlouţení lhůt ke splnění poţadavků vyhlášky č.108/2001, č.137/1998 a souvisejících zákonů, vyhlášek a předpisů, vydaném Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (územní pracoviště Bruntál). V této souvislosti je i nadále kaţdoročně zpracováván a doplňován investiční záměr Rekonstrukce, modernizace a revitalizace - 6 -

7 Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov. Záměr tak nadále navrhuje stavební a dispoziční změny jednotlivých objektů školy k dosaţení optimalizace zajištění moţnosti výuky ve smyslu školského zákona č.561/2004 Sb.a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.108/2001 Sb., k odstranění závad stavebního stavu stávajících objektů z hlediska stavebního zákona a vyhl. č.137/1998 Sb., k odstranění závad z hlediska hygienických předpisů a prověrek BOZP a k zajištění optimální kapacity a vybavení školy. V hlavní budově jsou umístěny všechny kmenové třídy druhého stupně a pátá třída prvního stupně, dále odborná učebna fyziky-chemie, přírodopisu, zeměpisu-dějepisu, výtvarné výchovy a odborná učebna výpočetní techniky, celkem deset učeben. Odborné učebny fyziky-chemie, přírodopisu a zeměpisu-dějepisu byly plně rekonstruovány (nové podlahy, lavice, slaboproudé rozvody, tabule, přípravy na interaktivní tabule, apod.). V této budově je umístěna rovněţ nově rekonstruovaná malá tělocvična s nářaďovnou, včetně oděleného vlastního sociálního zázemí. V souvislosti s vybudováním nových šaten byl v původních prostorách šaten zřízen archív s bezpečnostními kováním dveří a byl rovněţ vybaven novým nábytkem. Počet a umístění kabinetů (často rozdělením tříd), sborovna a skladovací prostory jsou i nadále většinou v nevyhovujících prostorách a stavu. Knihy z ţákovské knihovny byly přemístěny do učebny informatiky a do ostatních tříd. Budova sama byla postavena v roce Tepelný reţim je zajištěn výměnou oken a termoregulací v celém objektu, k úplnému dokončení tohoto poţadavku zbývá provedení fasády (rovněţ součástí technické části Investičního záměru ). Na tuto budovu navazuje provizorní sportovní hřiště s neupraveným antukovým povrchem, které nelze řádně uţívat a malá školní zahrada, jejíţ část je vyuţívána k výuce pracovních činností. V druhé budově, vţitý název národní škola, jsou umístěny zbývající třídy prvního stupně, sborovna a kabinet učebních pomůcek národní školy, který je provizorně zřízen v prostorách před vchodem na půdu. Pro školní roku 2009/2010 jsou dvě místnosti v téhle budově připraveny k řádnému uţívání pro dvě oddělení školní druţiny, na základě změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, tj. navýšení počtu ţáků z 50 na 60 a změny adresy školní druţiny na Školní 315, Horní Benešov (č.j.msk 73304/2009 s účinností od ). Sborovna je řešena stavební úpravou horní části chodby. Některé nedostatky jsou totoţné s hlavní budovou, zejména nevyhovující počet a umístění kabinetů. V červnu 2006 byla provedena kvalitní rekonstrukce sociálního zařízení, včetně úklidových místností. Učebny jsou prostorné, většinou vybavené. Vnější fasáda a okna vyţadují generální opravu, navíc je nutné provést statické zajištění objektu. Šatny jsou umístěny ve sklepních prostorách. Třetí budova byla nově postavena a uvedena do provozu v roce Je zde moderně zařízená školní kuchyně s jídelnou, dvě oddělení školní druţiny a centrální kotelna na biomasu. Pro odpovídající provoz dvou oddělení školní druţiny však chyběl předepsaný počet a uspořádání sociálních zařízení a šaten. Z uvedeného důvodu zajistilo vedení školy, od následujícího školního roku, legislativní a materiální zajištění provozu školní druţiny v budově 1.stupně (druhá budova). Provoz centrální kotelny na biomasu smluvně provozovala tři roky společnost Dalkia pobočka Krnov. V závěru roku však tato společnost od smlouvy odstoupila. I přes malé stáří budovy se stále častěji vyskytují stavební nedostatky, zejména ve hydroizolačních vlastnostech, v letošním roce proběhla kompletní rekonstrukce přístupových schodišť a nákladové rampy. Čtvrtá budova, budova MŠ, je kombinovaného typu a je postavena v rámci výstavby pavilónových mateřských škol v 80. letech minulého století v blokopanelovém systému. Je zde umístěna i jídelna pro děti z mateřské školy. V návaznosti na výsledek energetického auditu byla v loňském roce provedena v celé budově výměna oken a těles ústředního vytápění. V současnosti probíhají dokončovací práce na zcela nově koncipované stavbě - 7 -

8 dětského hřiště (včetně příslušenství), které je součástí celého areálu s touto budovou. Tuto budovu nelze zahrnout do Investičního záměru a v současné době ji uţíváme jako nájemníci. Pátá budova, bývalá školní druţina s jídelnou, která je nejstarší, vyţaduje rozsáhlé vnitřní a vnější opravy. Jsou v ní umístěny dvě prostorné třídy, kabinet a pracovna učitele. Dále je zde dle potřeb zajišťována výuka vyučovacího předmětu Domácnost uţíváním malé kuchyňky. K dalšímu plánovanému vyuţití k výuce pracovního vyučování (školní dílny, strojovna, sklad materiálu) brání havarijní stav této budovy, zejména odpovídající počet sociálních zařízení, úklidových místností, rozvodů teplé a studené vody a odpovídající osvětlení. Budova tělovýchovné haly je prostorná, splňuje podmínky pro výuku TV a provozování dalších sportovních činností, má odpovídající sociální zázemí, ale zcela nevyhovuje poţadavkům tepelných ztrát a celkovým tepelným reţimem (výsledek energetického auditu). Konstrukce je ocelová s velkým mnoţstvím tepelných mostů, navíc velmi špatně zateplena v obvodovém plášti a ve stropní konstrukci. Rovněţ osvětlení je vysoce energeticky náročné a navíc poruchové, proto je nutno zajistit jeho generální opravu s účinnějšími světelnými zdroji ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatel: Adresa: Město Horní Benešov, Právní forma: obec, IČO: Masarykova 32, Horní Benešov Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, Školní 338, Horní Benešov, je příspěvkovou organizací v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Horní Benešov č.89/ ze dne ve znění dodatku č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne , dodatku č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne a dodatku č.3 v souladu s usnesením 75/ ZM ze dne S účinností od byla škola zřízena jako příspěvková organizace. Škola tak, jako právní subjekt, vystupuje v právních vztazích svým jménem. Je příspěvkovou organizací hospodařící s finančními prostředky přijatými od zřizovatele, s prostředky přidělenými z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, s prostředky získanými vlastní hospodářskou činností a dále s příspěvky a dary od fyzických i právnických osob. K uvedenému datu došlo také ke změně v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Součástí změny v zařazení do sítě škol bylo i spojení dosavadní ZŠ Horní Benešov a MŠ Horní Benešov do jednoho subjektu s názvem Základní škola Horní Benešov, okres Bruntál. Současně platné znění názvu školy bylo dále upraveno dodatkem č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne a dodatkem č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne na - Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace. Vzhledem k této skutečnosti je výroční zpráva MŠ v některých bodech zpracována jako samostatná příloha. Zařazení do sítě škol: , změny: ŠÚ Bruntál 375 /1997- POO, ŠÚ Bruntál Ř-972/46/97, ŠÚ Bruntál 786/07/98-Ř, ŠÚ Bruntál 862/92/99-Ř, MŠMT 10674/02-21, MŠMT 30781/02-21, - 8 -

9 MSK 65768/2006, MSK 57850/2006, MŠMT 8203/ , MŠMT 4 144/ , MSK / VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Mgr. Miloš Mayer, Lichnov 379 Zástupce ředitele: Ing. Jan Krasula, Horní Benešov, Opavská 357 Výchovný poradce: Bc. Anna Strmisková, Horní Benešov, Husitská 397 Vedoucí učitelka MŠ: Libuše Špačková, Horní Benešov, P. Bezruče 160 Vedoucí vychovatelka ŠD: Věra Kretová, Horní Benešov, P. Bezruče 164 Vedoucí školní jídelny ZŠ: Vlasta Koblíţková, Horní Benešov, Komenského 504 Vedoucí školní jídelny MŠ: Hana Horváthová, Horní Benešov, Luhy ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP Základní škola Školní Horní Benešov tel.: Budova 2.stupně: Školní 338, Horní Benešov Ředitel , Ekonomka Administrativa Budova 1. stupně: Kostelní náměstí 315, Horní Benešov Sborovna Školní druţina Školní jídelna: Školní 568, Horní Benešov Vedoucí jídelny Školní dílny: Kostelní náměstí 343, Horní Benešov Školník Mateřská škola: Nerudova 512, Horní Benešov Vedoucí MŠ Tělovýchovná hala: Nerudova, Horní Benešov Správce haly

10 1.7. ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena Vzhledem k tomu, ţe funkční období je tříleté, pokračuje ve své činnosti od 24.dubna 2009 v novém sloţení. Celkový počet členů je 6, z toho 2 členové z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků, 2 členové z řad pedagogických pracovníků a 2 členové z řad zástupců zřizovatele (Město Horní Benešov). Sloţení školské rady: - předseda Klichová Ludmila (zástupce zřizovatele), - členové Mgr. Ţanda Zdeněk (zástupce pedagogických pracovníků), Mgr. Krsková Eva (zástupce pedagogických pracovníků), Blaţek Michal (zástupce zřizovatele), Fadrná Angelika (zákonný zástupce nezletilých ţáků), Hrozová Jana (zákonný zástupce nezletilých ţáků). Školská rada se sešla celkem jedenkrát a projednávala následující body: 29.září 2008 schválení výroční zprávy za školní rok dubna.2009 schválení jednacího řádu, volba předsedy 1.8. ZÁMĚR ŠKOLY Navazující záměry školy v této oblasti jsou dlouhodobého charakteru a jejich splnění je především podmíněno postupným získáním finančních prostředků z rozpočtu prostředků zřizovatele a dostupných grantů. - pokračovat ve stavebních úpravách rozpracovaných v investičním záměru, zejména ve splnění hygienických poţadavků a BOZP - pokračovat ve vybavení zbývajících učeben novým, výškově stavitelným školním nábytkem, tabulemi, případně vestavnými skříněmi, vyuţít vhodného mezipředmětového spojení - postupně provádět rozvody sítě LAN i do jednotlivých učeben - stálá modernizace učebních pomůcek, ucelené řady učebnic, zlepšení pracovního prostředí pro ţáky a všechny pracovníky škol - dokončit úpravu skladovacích prostor hygienických prostředků - dokončit přestěhování učebny pro pracovní činnosti (školní dílny) do prostorů po uvolněné školní druţině a vybavení učebny doplnit základním nářadím - v součinnosti se zřizovatelem nabídnout k odprodeji technologické zařízení kotelny na biomasu, zváţit vyuţití uvolněného prostoru s ohledem na potřeby školy - v případě, ţe investiční záměr Rekonstrukce, modernizace a revitalizace Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov neuspěje ve finanční dotaci, zabezpečit v součinnosti se zřizovatelem zhotovení fasády na budově 2.stupně a v následujících letech 1.stupně, kterou musí předcházet výměna oken a statické zpevnění budovy - výstavba nového sportovního hřiště s příslušenstvím a zázemím v prostoru mezi budovou 1. a 2. stupně základní školy, v současnosti je zpracovávána projektová studie, realizace je podmíněna vysokými finančními náklady - zajistit generální opravu osvětlení v tělovýchovné hale s účinnějšími světelnými zdroji, případně zateplení celé budovy vyuţitím grantu

11 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy C Základní škola C/001 Základní škola studium denní délka studia: 9 roků, 0 měsíců dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 roků, 0 měsíců Ve školním roce se na I. a II.stupni naposledy vyučovalo podle jediného vzdělávacího programu Základní škola ( č. j /96 2 ). Zákon 561/2004 Sb ukládá všem školám s platností od vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. Tento program se tvořil téměř dva roky a má název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny (č.j. ZS/195/07). Podle tohoto programu se vyučovalo ve školním roce v 1., 2., 6. a 7. ročníku, v ostatních ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Tímto způsobem postupného přechodu na výuku podle vlastního školního vzdělávacího bude škola pokračovat pět let a od školního roku se budou ţáci vzdělávat uţ jen podle ŠVP Škola pro všechny. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. CELKOVÉ POČTY PRACOVNÍKŮ ZŠ MŠ 2007/ /2009 osob úvazků osob úvazků Pedagogičtí pracovníci 20 18, ,51 z toho: učitelé 18 17, ,73 vychovatelky 2 1,78 2 1,78 Nepedagogičtí pracovníci 9 8,06 9 8,06 z toho: správní zaměstnanci 6 5,93 6 5,93 ostatní pracovnice ŠJ 3 2,13 3 2,13 Zaměstnanci celkem: 29 26, ,57 Pedagogičtí pracovníci 4 3,58 4 4,00 Nepedagogičtí pracovníci 3 2,49 3 2,49 z toho: správní zaměstnanci 1 1,00 1 1,00 ostatní pracovnice ŠJ 2 1,49 2 1,49 Zaměstnanci celkem: 7 6,07 7 6,

12 V průběhu školního roku odešla jedna učitelka na mateřskou dovolenou, která měla pracovní smlouvu na dobu určitou. Dvě učitelky pak byly dlouhodobě nemocné. Výuka byla zajištěna organizačními změnami a zástupy z řad důchodců VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ ZŠ MŠ Do 20 let let let let let 7 nad 60 let 2 Pracující důchodce fyzický počet 2 přepočtený úvazek 1,31 Ped., kterému vznikl nárok na přepočtený fyzický počet 0 důchod počet 0 Do 20 let let let let let 3 nad 60 let 0 Pracující důchodce fyzický počet 0 přepočtený počet 0 Ped., kterému vznikl nárok na přepočtený fyzický počet 0 důchod počet ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Dosaţené vzdělání Přepočtený počet učitelů na 1.stupni ZŠ na 2.stupni ZŠ Učitelství pro I.stupeň ZŠ mag. studium 3,86 0,00 Učitelství pro II.stupeň ZŠ mag. studium 0,35 *) 4,96 Bakalářské pedagogické 0,30 *) 0,75 *) Speciální pedagogika 0,00 0,00 Vysokoškolské pedagog. pro jiný typ školy 0,00 0,00 Vysokoškolské nepedagogické s DPS 0,00 2,00 *) Vysokoškolské nepedagogické 0,14 *) 0,73 *) Středoškolské pedagogické 1,09 *) 0,00 Středoškolské nepedagogické 1,32 *) 1,23 *) Celkem 6,88 9,67 *) bez kvalifikace pro daný stupeň školy (zákon 563/2004Sb.) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole (dle vyučovaných hodin): 1.stupeň 68,0 % 2.stupeň 50,8 % Poznámka: S účinností od došlo ke změně organizace rozdělením 3.třídy na dvě třídy v souvislosti s poţadavky rodičů a následným rozhodnutím Zastupitelstva zřizovatele, který vyčlenil potřebné finanční prostředky na mzdy a zákonné odvody. Pracovníci, kteří nesplňují kvalifikační poţadavky, byli v červenci 2006 seznámeni s ustanovením zákona 563/2004 Sb. o povinnosti získat kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené pro daný stupeň školy. Na I. stupni nesplňovaly kvalifikační poţadavky (ve své hlavní činnosti) 3 učitelky (úvazek-1,82), na II.stupni 6 pedagogů (úvazek-4,71). Školní druţina - 2 pedagogové se středoškolským pedagogickým vzděláním Mateřská škola 100% způsobilost (samostatná příloha)

13 3.4. ABSOLVENTI, KTEŘÍ NASTOUPILI NA NAŠÍ ŠKOLU Ve školním roce 2008/2009 nenastoupili na naši školu ţádní noví absolventi s vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené pro daný stupeň školy a také ţádní noví absolventi středních pedagogických škol pro vzdělávací a výchovnou činnost v MŠ a ŠD ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Dosaţené vzdělání Přepočtený počet úvazků učitelů cizích jazyků na 1.stupni ZŠ na 2.stupni ZŠ JA JN ost. JA JN ost. Vysokoškolské s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,40 Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské státní jazyková zkouška akreditovaný jazyk kurz 0,32 bez cizojaz. vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazyk. kurz bez cizojaz. vzdělání 0,14 0,55 státní jazyková zkouška akreditovaný jazyk kurz bez cizojaz. vzdělání 0,32 0,41 Celkem: 0,78 0,96 0, VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Na škole pracuje jedna výchovná poradkyně, která absolvovala vzdělávací kurz Volba povolání", kaţdoročně se účastní vzdělávacích konferencí, seminářů a školení pro výchovné poradce a úzce spolupracuje s Úřadem práce Bruntál a s Pedagogickopsychologickou poradnou Bruntál. Její činnost je v souladu s plánem výchovného poradenství, který je součástí celkového plánu školy. Základní náplni její práce je poradenská činnost pro ţáky a jejich rodiče, pedagogické pracovníky, spolupráce s preventistou SPJ, sledování nabídky oborů středních škol a úzká spolupráce s ţáky a jejich rodiči při výběru vhodného studijního či učebního oboru, organizace návštěv Veletrhu řemesel, Veletrhu vzdělávání, organizace poradních schůzek, informování ţáků o moţnostech navštívit vybrané školy, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a PPP zpracovává individuální vzdělávací plány pro integrované ţáky a je členem výchovné komise školy

14 3.7. ZÁMĚR ŠKOLY - pokračovat ve snaze zajistit kvalifikované pedagogické pracovníky, zejména pro výuku jazyka anglického (ve spolupráci s MÚ - moţnost přidělení obecního bytu) - vzhledem k vyššímu věkovému průměru pedagogických pracovníků je zajistit mladé, perspektivní a kvalifikované pedagogy - v souvislosti s postupným odchodem některých pedagogů do starobního důchodu tyto nahrazovat učiteli s vhodným rozloţením aprobovanosti - umoţnit dálkové akreditované magisterské studium perspektivním pedagogickým pracovníkům k doplnění kvalifikačních předpokladů učitele - nabídnout moţnost výuky druhého cizího jazyka i formou zájmového útvaru, včetně zajištění personálního obsazení - vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do první třídy pro školní rok proběhl v pátek v době od 12:00 do 17:00 hodin ve třídách 1.stupně ZŠ. Organizaci zápisu velmi pěkně připravily učiteky 1.stupně, administrativní pracovnice, výchovná poradkyně a vedení školy. K zápisu přišlo celkem 24 dětí, z toho 20 dětí z Horního Benešova, 2 děti ze Starých Heřmínov a 2 děti z Horních Ţivotic. Bylo podáno 8 ţádostí o odklad povinné školní docházky. Po vyšetření v PPP byla všem dětem školní docházka odloţena (doloţeno šetřením příslušné PPP a dětským pediatrem). Do 1. třídy bylo přijato celkem 16 dětí. Děti se ve třídě vypořádávaly s úkoly v oblasti jazykové, matematické, hudební i výtvarné, a to zábavnou formou hry. Letošní zápis zavedl děti do pohádky, kde se setkaly s trpaslíky, královnou, princem, se Sněhurkou a ocitly se před kouzelným zrcadlem nebo se zvířátky v lese. Prokázaly svou připravenost, zralost, ale i radost se kterou se těší do školy. Tento pro ně významný den jim bude připomínat upomínkový list, dárečky vyrobené staršími spoluţáky, balíček plný překvapení, reklamní předměty a sladká odměna, která nemohla chybět. Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č.139/1995 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, 3, odst. 2)písmeno a) aţ l), eventuálně počet odvolání proti tomto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání přijetí do mateřské školy 35 0 přijetí k základnímu vzdělávání 16 0 odklad povinné školní docházky 8 0 dodatečný odklad povinné školní docházky 2 0 pouţití širšího slovního hodnocení 0 0 individuální vzdělávací plán 9 0 uvolnění z výuky Tv, Pč 4 0 CELKEM 74 0 Plnění stanovení 18 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Období: aţ nebyla podána ţádná písemná ţádost o informace

15 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. UČEBNÍ PLÁNY Od škola začala vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny (č.j. ZS/195/07). Podle tohoto programu se vyučovalo ve školním roce v 1., 2. a 6., 7.ročníku, v ostatních ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Předmět UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ročník Minimum Český jazyk *) Cizí jazyk *) Matematika *) 5 *) 16 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní hodiny *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předm Školní rok ročník 6 nebyly Volitelné předměty 7 Informatika - 1 hod., Domácnost nebo Technické kreslení - 1 hod 8 Informatika - 1 hod., Seminář z fyziky nebo Seminář z přírodopisu - 1.hod 9 Informatika 2 hodiny

16 UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny, č.j. ZS/195/07 Vzdělávací oblasti Předmět Ročník Časová dotace Minimální Disponibilní Skutečná Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. technologie Informační a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Průřezová témata P P P P P P P 0 Povinná časová dotace RVP Týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky

17 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ BENEŠOV 2.STUPEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny, č.j. ZS/195/07 Předmět Ročník Časová dotace Minimální Disponibilní Skutečná Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Průřezová témata P P P P P P P Volitelné předměty z disponibilní časová dotace Povinná časová dotace RVP Týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky

18 2.STUPEŇ - Volitelné předměty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny, č.j. ZS/195/07 Vzdělávací oblasti Volitelné předměty z disponibilní časové dotace Předmět Ročník Časová dotace Minimální Disponibilní Skutečná Německý jazyk Sportovní hry Literární výchova Informatika Domácnost Technické kreslení Technické činnosti Ekologická výchova Vaření Seminář z českého jazyka a matematiky Zbývající disponibilní časová dotace Týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky ročník Volitelné předměty z disponibilní časové dotace hodin Německý jazyk (2) nebo Sportovní hry (1) a Literární výchova (1) 2 7 Informatika (1) 1 Domácnost (1) nebo Technické kreslení (1) 1 8 Německý jazyk (2) nebo Technické činnosti (1) a Ekologická výchova (1) 2 9 Německý jazyk (2) nebo Informatika (2) 2 Sportovní hry (1) nebo Vaření (1) nebo Seminář z českého jazyka a matematiky (1) 1 Celkem

19 Celkem Chlapci Dívky Třída Vyznamenání Prospěli Neprospěli Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluven Celkem Omluvená Neomluvená ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ BENEŠOV 5.2. KLASIFIKACE PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ 2008/2009 Ţáků Prospěch Chování Absence celkem průměr na ţáka I.A , ,23 60,23 0 I.B , ,21 35,21 0 II , , ,45 III.A , ,88 39,88 0 III.B , ,33 41,33 0 IV , ,04 57,04 0 V , ,60 54,60 0 VI , ,29 75,14 0,14 VII , ,81 61,88 0,92 VIII.A , ,06 100,72 0,33 VIII.B , ,89 71,28 33,61 IX , ,73 66,47 1, , ,94 59,29 4,64 Dva ţáci (II. a VIII.B) byli ve druhém pololetí neklasifikováni z důvodu odjezdu s rodiči do Anglie. Tito ţáci nejsou ze ZŠ v Horním Bnešově řádně odhlášeni a proto byli vedeni v evidenci ţáků školy. Z toho důvodu vykazuje škola vysokou neomluvenou absenci VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Celkem za školní rok druh výchovného opatření čtvrtletí I. II. III. IV. celkem pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy celkem napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem stupeň z chování stupeň z chování celkem

20 5.4. ŢÁCI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Ţáci se specifickými poruchami učení jsou pravidelně šetřeni PPP v Bruntále, pracoviště Krnov a Bruntál. Výuka je těmto ţákům přizpůsobena individuálními vzdělávacími programy pro jednotlivé ţáky, tyto plány vycházeji z doporučení PPP a jsou konzultovány s jednotlivými vyučujícími. Ve škole bylo integrováno celkem 9 ţáků ze 4. aţ 7. ročníku. Třída 1.pololetí 2.pololetí CELKEM 7 9 V individuální péči dyslektické asistentky bylo zařazeno celkem 5 ţáků se specifickými poruchami učení (SPU). Třída 1.pololetí 2.pololetí CELKEM 5 5 Péče je soustavně a plánovitě věnována i vyučujícími jednotlivých předmětů. Kontrolní konzultace s PPP (pedagogicko psychologickou poradnou) byla provedena na ZŠ v Horním Benešově 21. ledna Na základě této konzultace, bylo doporučeno k vyšetření PPP 26 ţáků a k vyšetřní SPC (speciálně pedagogické centrum) Bruntál 1 ţák. Třída k vyšetření PPP k vyšetření SPC CELKEM

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 10-201 1. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 10-201 1. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 10-201 1 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

z a r o k 2 0 1 4-2015

z a r o k 2 0 1 4-2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 1 4-2015 Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Ţanda, ředitel

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 7-2008. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 7-2008. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 7-2008 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více