Výroční zpráva. z a r o k Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1.Název školy 1.2.Sídlo školy 1.3.Charakteristika školy 1.4.Zřizovatel školy 1.5.Vedení školy 1.6.Adresa pro dálkový přístup 1.7.Školská rada 1.8.Záměr školy 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. Celkové počty pracovníků 3.2. Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 3.3. Odborná a pedagogická způsobilost: 3.4. Absolventi, kteří nastoupili na školu 3.5. Zajištění výuky cizích jazyků 3.6. Výchovné poradenství 3.7. Záměr školy 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. Učební plány 5.2. Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí 2007/ Výchovná opatření 5.4. Ţáci se specifickými poruchami učení 5.5. Přehled umístění vycházejících ţáků 5.6. Zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu 5.7. Záměr školy 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. Minimální preventivní program sociálně patologických jevů 6.2. Negativní jevy 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 7.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 7.3. Kulturní akce pro zaměstnance školy 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1. Spolupráce s rodiči 8.2. Další školní a mimoškolní aktivity učitelů a ţáků 8.3. Škola a zřizovatel 8.4. Vydávání školního časopisu 8.5. Slavnostní ukončení školní roku pro vycházející ţáky - 2 -

3 8.6. SRPDŠ 8.7. Sběr druhotných surovin a třídění odpadu 8.8. Spolupráce se SŠ Praktik Horní Benešov 8.9. Dětský domov 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Příjmy Výdaje Výsledky kontroly hospodaření 11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Druţební činnost Vyuţívání finnačních zdrojů EU 12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 13. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY 15. ZÁMĚR ŠKOLY 16. ZÁVĚR 17. PŘÍLOHY - 3 -

4 Výroční zpráva školy se zpracovává na základě zákona č.561/2004 Sb., 10, odst.3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005 Sb. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1. NÁZEV ŠKOLY Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace od IČO: SÍDLO ŠKOLY Školní Horní Benešov tel.: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Mateřská škola kapacita: 90 dětí IZO: Nerudova 512, Horní Benešov 2. Základní škola kapacita: 450 ţáků IZO: Školní 338, Horní Benešov Školní 315, Horní Benešov Školní 343, Horní Benešov 3. Školní druţina kapacita: 50 ţáků IZO: Školní 568, Horní Benešov 4. Školní jídelna kapacita: 290 jídel IZO: Nerudova 512, Horní Benešov Školní 568, Horní Benešov 5. Tělovýchovná hala Nerudova 548, Horní Benešov - 4 -

5 1.3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Horním Benešově je úplná škola, ve které se ve školním roce 2008/2009 vyučovalo od v prvním aţ devátém ročníku v 11 třídách. Od byla na ţádost rodičů a na základě rozhodnutí zřizovatele Města Horní Benešov rozdělena 3. třída na 3.A a 3.B a od tohoto data se vyučovalo ve 12. třídách. Na základě rozdělení tříd byla do třetí třídy přijata jedna učitelka a došlo ke změně rozvrhu hodin. K 30.září 2008 navštěvovalo školu 247 ţáků, z toho 44 ţáků přespolních ze Svobodných Heřmanic, Horních Ţivotic a Starých Heřmínov POČET TŘÍD A POČET ŢÁKŮ Stavy počtu tříd a ţáků jsou pro ZŠ a MŠ k daného školního roku a pro ŠD k daného školního roku (podle statistických hlášení) počet tříd celkový počet ţáků počet ţáků na jednu počet ţáků na třídu učitele ZŠ ,08 22,45 13,4 13,0 ŠD ,0 25,0 29,5 25,0 MŠ ,3 17,7 14,5 13,25 Celkový počet ţáků v prvním ročníku: 27 (1.A 13 ţáků, 1.B 14 ţáků) Rozdělení ţáků prvního ročníku ZŠ je se souhlasem zřizovatele, mzdové náklady na druhého učitele v prvním ročníku hradil zřizovatel. Přehled počtu ţáků základní školy od (stav vţdy k 30.9.daného školního roku) Od se stala základní škola v Horním Benešově samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací školní rok počet ţáků PŘEHLED O DOJÍŢDĚJÍCÍCH ŢÁCÍCH ze spádové oblasti z mimospádové oblasti Horní Ţivoticce 17 Milotice nad Opavou 0 Staré Heřmínovy 18 Leskovec nad Moravicí 0 Svobodné Heřmanice 9 Lichnov 0 CELKEM 44 CELKEM 0 CELKEM DOJÍŢDĚJÍCÍCH ŢÁKŮ

6 ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ Měsíc Počet stravovacích dnů Počet zapsaných ţáků Počet zapsaných zaměstnanců počet uvařených obědů celkem Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen CELKEM průměr na měsíc 19,3 101,0 28,8 2199,7 průměr na den 113,97 Stravování ţáků a zaměstnanců školy zajišťují 3 pracovnice, z nichţ jedna je vedoucí BUDOVY ŠKOLY Výuka v naší škole je v současnosti zajišťována v pěti budovách, z toho čtyři budovy jsou umístěny v klidové zóně města v okruhu asi dvě sta metrů a jedna budova tělovýchovné haly je vzdálena pět set metrů od těchto budov. Původně nevyhovující stav školních budov se v posledních šesti letech výrazně zlepšil, zejména ve splňování hygienických poţadavků a podmínek pro vzdělávání. V součinnosti se zřizovatelem byly provedeny kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budovách 1. a 2. stupně školy, výměna oken v budově 2.stupně, včetně zastínění a zhotoveno obloţení na chodbách 2.stupně. V této budově byly rovněţ kvalitně rekonstruovány učebny fyziky-chemie, přírodopisu, dějepisu-zeměpisu a výtvarné výchovy, z nichţ první tři jmenované jsou vybaveny vestavěnými skříněmi. Dále bylo dokončeno vybavení učebny výpočetní techniky novým nábytkem, ředitelny a některých tříd. Krátce před zahájením školního roku pak byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce malé tělocvičny, včetně vybudování nářaďovny, jejího sociálního zázemí, zcela nových a nově situovaných šaten a kompletní elektroinstalace v přízemí. Rovněţ byly dokončeny práce na přístupových komunikacích a v této souvislosti obnoven hlavní vchod do budovy původním historickým vchodem. Ve všech budovách byla dokončena termoregulace ústředního vytápění. Při všech rekonstrukcích byly důsledně zohledňovány poţadavky hygienické, bezpečnostní a Památkového úřadu v Bruntále. Dosud ve špatném stavu, zejména v budově 1.stupně, jsou nadále některé učebny a jejich vybavení nábytkem a tabulemi, kanceláře a skladovací prostory v obou budovách. Tyto nedostatky jsou i nadále průběţně odstraňovány v souladu s Rozhodnutím o prodlouţení lhůt ke splnění poţadavků vyhlášky č.108/2001, č.137/1998 a souvisejících zákonů, vyhlášek a předpisů, vydaném Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (územní pracoviště Bruntál). V této souvislosti je i nadále kaţdoročně zpracováván a doplňován investiční záměr Rekonstrukce, modernizace a revitalizace - 6 -

7 Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov. Záměr tak nadále navrhuje stavební a dispoziční změny jednotlivých objektů školy k dosaţení optimalizace zajištění moţnosti výuky ve smyslu školského zákona č.561/2004 Sb.a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.108/2001 Sb., k odstranění závad stavebního stavu stávajících objektů z hlediska stavebního zákona a vyhl. č.137/1998 Sb., k odstranění závad z hlediska hygienických předpisů a prověrek BOZP a k zajištění optimální kapacity a vybavení školy. V hlavní budově jsou umístěny všechny kmenové třídy druhého stupně a pátá třída prvního stupně, dále odborná učebna fyziky-chemie, přírodopisu, zeměpisu-dějepisu, výtvarné výchovy a odborná učebna výpočetní techniky, celkem deset učeben. Odborné učebny fyziky-chemie, přírodopisu a zeměpisu-dějepisu byly plně rekonstruovány (nové podlahy, lavice, slaboproudé rozvody, tabule, přípravy na interaktivní tabule, apod.). V této budově je umístěna rovněţ nově rekonstruovaná malá tělocvična s nářaďovnou, včetně oděleného vlastního sociálního zázemí. V souvislosti s vybudováním nových šaten byl v původních prostorách šaten zřízen archív s bezpečnostními kováním dveří a byl rovněţ vybaven novým nábytkem. Počet a umístění kabinetů (často rozdělením tříd), sborovna a skladovací prostory jsou i nadále většinou v nevyhovujících prostorách a stavu. Knihy z ţákovské knihovny byly přemístěny do učebny informatiky a do ostatních tříd. Budova sama byla postavena v roce Tepelný reţim je zajištěn výměnou oken a termoregulací v celém objektu, k úplnému dokončení tohoto poţadavku zbývá provedení fasády (rovněţ součástí technické části Investičního záměru ). Na tuto budovu navazuje provizorní sportovní hřiště s neupraveným antukovým povrchem, které nelze řádně uţívat a malá školní zahrada, jejíţ část je vyuţívána k výuce pracovních činností. V druhé budově, vţitý název národní škola, jsou umístěny zbývající třídy prvního stupně, sborovna a kabinet učebních pomůcek národní školy, který je provizorně zřízen v prostorách před vchodem na půdu. Pro školní roku 2009/2010 jsou dvě místnosti v téhle budově připraveny k řádnému uţívání pro dvě oddělení školní druţiny, na základě změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, tj. navýšení počtu ţáků z 50 na 60 a změny adresy školní druţiny na Školní 315, Horní Benešov (č.j.msk 73304/2009 s účinností od ). Sborovna je řešena stavební úpravou horní části chodby. Některé nedostatky jsou totoţné s hlavní budovou, zejména nevyhovující počet a umístění kabinetů. V červnu 2006 byla provedena kvalitní rekonstrukce sociálního zařízení, včetně úklidových místností. Učebny jsou prostorné, většinou vybavené. Vnější fasáda a okna vyţadují generální opravu, navíc je nutné provést statické zajištění objektu. Šatny jsou umístěny ve sklepních prostorách. Třetí budova byla nově postavena a uvedena do provozu v roce Je zde moderně zařízená školní kuchyně s jídelnou, dvě oddělení školní druţiny a centrální kotelna na biomasu. Pro odpovídající provoz dvou oddělení školní druţiny však chyběl předepsaný počet a uspořádání sociálních zařízení a šaten. Z uvedeného důvodu zajistilo vedení školy, od následujícího školního roku, legislativní a materiální zajištění provozu školní druţiny v budově 1.stupně (druhá budova). Provoz centrální kotelny na biomasu smluvně provozovala tři roky společnost Dalkia pobočka Krnov. V závěru roku však tato společnost od smlouvy odstoupila. I přes malé stáří budovy se stále častěji vyskytují stavební nedostatky, zejména ve hydroizolačních vlastnostech, v letošním roce proběhla kompletní rekonstrukce přístupových schodišť a nákladové rampy. Čtvrtá budova, budova MŠ, je kombinovaného typu a je postavena v rámci výstavby pavilónových mateřských škol v 80. letech minulého století v blokopanelovém systému. Je zde umístěna i jídelna pro děti z mateřské školy. V návaznosti na výsledek energetického auditu byla v loňském roce provedena v celé budově výměna oken a těles ústředního vytápění. V současnosti probíhají dokončovací práce na zcela nově koncipované stavbě - 7 -

8 dětského hřiště (včetně příslušenství), které je součástí celého areálu s touto budovou. Tuto budovu nelze zahrnout do Investičního záměru a v současné době ji uţíváme jako nájemníci. Pátá budova, bývalá školní druţina s jídelnou, která je nejstarší, vyţaduje rozsáhlé vnitřní a vnější opravy. Jsou v ní umístěny dvě prostorné třídy, kabinet a pracovna učitele. Dále je zde dle potřeb zajišťována výuka vyučovacího předmětu Domácnost uţíváním malé kuchyňky. K dalšímu plánovanému vyuţití k výuce pracovního vyučování (školní dílny, strojovna, sklad materiálu) brání havarijní stav této budovy, zejména odpovídající počet sociálních zařízení, úklidových místností, rozvodů teplé a studené vody a odpovídající osvětlení. Budova tělovýchovné haly je prostorná, splňuje podmínky pro výuku TV a provozování dalších sportovních činností, má odpovídající sociální zázemí, ale zcela nevyhovuje poţadavkům tepelných ztrát a celkovým tepelným reţimem (výsledek energetického auditu). Konstrukce je ocelová s velkým mnoţstvím tepelných mostů, navíc velmi špatně zateplena v obvodovém plášti a ve stropní konstrukci. Rovněţ osvětlení je vysoce energeticky náročné a navíc poruchové, proto je nutno zajistit jeho generální opravu s účinnějšími světelnými zdroji ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatel: Adresa: Město Horní Benešov, Právní forma: obec, IČO: Masarykova 32, Horní Benešov Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, Školní 338, Horní Benešov, je příspěvkovou organizací v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Horní Benešov č.89/ ze dne ve znění dodatku č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne , dodatku č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne a dodatku č.3 v souladu s usnesením 75/ ZM ze dne S účinností od byla škola zřízena jako příspěvková organizace. Škola tak, jako právní subjekt, vystupuje v právních vztazích svým jménem. Je příspěvkovou organizací hospodařící s finančními prostředky přijatými od zřizovatele, s prostředky přidělenými z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, s prostředky získanými vlastní hospodářskou činností a dále s příspěvky a dary od fyzických i právnických osob. K uvedenému datu došlo také ke změně v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Součástí změny v zařazení do sítě škol bylo i spojení dosavadní ZŠ Horní Benešov a MŠ Horní Benešov do jednoho subjektu s názvem Základní škola Horní Benešov, okres Bruntál. Současně platné znění názvu školy bylo dále upraveno dodatkem č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne a dodatkem č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne na - Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace. Vzhledem k této skutečnosti je výroční zpráva MŠ v některých bodech zpracována jako samostatná příloha. Zařazení do sítě škol: , změny: ŠÚ Bruntál 375 /1997- POO, ŠÚ Bruntál Ř-972/46/97, ŠÚ Bruntál 786/07/98-Ř, ŠÚ Bruntál 862/92/99-Ř, MŠMT 10674/02-21, MŠMT 30781/02-21, - 8 -

9 MSK 65768/2006, MSK 57850/2006, MŠMT 8203/ , MŠMT 4 144/ , MSK / VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Mgr. Miloš Mayer, Lichnov 379 Zástupce ředitele: Ing. Jan Krasula, Horní Benešov, Opavská 357 Výchovný poradce: Bc. Anna Strmisková, Horní Benešov, Husitská 397 Vedoucí učitelka MŠ: Libuše Špačková, Horní Benešov, P. Bezruče 160 Vedoucí vychovatelka ŠD: Věra Kretová, Horní Benešov, P. Bezruče 164 Vedoucí školní jídelny ZŠ: Vlasta Koblíţková, Horní Benešov, Komenského 504 Vedoucí školní jídelny MŠ: Hana Horváthová, Horní Benešov, Luhy ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP Základní škola Školní Horní Benešov tel.: Budova 2.stupně: Školní 338, Horní Benešov Ředitel , Ekonomka Administrativa Budova 1. stupně: Kostelní náměstí 315, Horní Benešov Sborovna Školní druţina Školní jídelna: Školní 568, Horní Benešov Vedoucí jídelny Školní dílny: Kostelní náměstí 343, Horní Benešov Školník Mateřská škola: Nerudova 512, Horní Benešov Vedoucí MŠ Tělovýchovná hala: Nerudova, Horní Benešov Správce haly

10 1.7. ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena Vzhledem k tomu, ţe funkční období je tříleté, pokračuje ve své činnosti od 24.dubna 2009 v novém sloţení. Celkový počet členů je 6, z toho 2 členové z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků, 2 členové z řad pedagogických pracovníků a 2 členové z řad zástupců zřizovatele (Město Horní Benešov). Sloţení školské rady: - předseda Klichová Ludmila (zástupce zřizovatele), - členové Mgr. Ţanda Zdeněk (zástupce pedagogických pracovníků), Mgr. Krsková Eva (zástupce pedagogických pracovníků), Blaţek Michal (zástupce zřizovatele), Fadrná Angelika (zákonný zástupce nezletilých ţáků), Hrozová Jana (zákonný zástupce nezletilých ţáků). Školská rada se sešla celkem jedenkrát a projednávala následující body: 29.září 2008 schválení výroční zprávy za školní rok dubna.2009 schválení jednacího řádu, volba předsedy 1.8. ZÁMĚR ŠKOLY Navazující záměry školy v této oblasti jsou dlouhodobého charakteru a jejich splnění je především podmíněno postupným získáním finančních prostředků z rozpočtu prostředků zřizovatele a dostupných grantů. - pokračovat ve stavebních úpravách rozpracovaných v investičním záměru, zejména ve splnění hygienických poţadavků a BOZP - pokračovat ve vybavení zbývajících učeben novým, výškově stavitelným školním nábytkem, tabulemi, případně vestavnými skříněmi, vyuţít vhodného mezipředmětového spojení - postupně provádět rozvody sítě LAN i do jednotlivých učeben - stálá modernizace učebních pomůcek, ucelené řady učebnic, zlepšení pracovního prostředí pro ţáky a všechny pracovníky škol - dokončit úpravu skladovacích prostor hygienických prostředků - dokončit přestěhování učebny pro pracovní činnosti (školní dílny) do prostorů po uvolněné školní druţině a vybavení učebny doplnit základním nářadím - v součinnosti se zřizovatelem nabídnout k odprodeji technologické zařízení kotelny na biomasu, zváţit vyuţití uvolněného prostoru s ohledem na potřeby školy - v případě, ţe investiční záměr Rekonstrukce, modernizace a revitalizace Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov neuspěje ve finanční dotaci, zabezpečit v součinnosti se zřizovatelem zhotovení fasády na budově 2.stupně a v následujících letech 1.stupně, kterou musí předcházet výměna oken a statické zpevnění budovy - výstavba nového sportovního hřiště s příslušenstvím a zázemím v prostoru mezi budovou 1. a 2. stupně základní školy, v současnosti je zpracovávána projektová studie, realizace je podmíněna vysokými finančními náklady - zajistit generální opravu osvětlení v tělovýchovné hale s účinnějšími světelnými zdroji, případně zateplení celé budovy vyuţitím grantu

11 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy C Základní škola C/001 Základní škola studium denní délka studia: 9 roků, 0 měsíců dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 roků, 0 měsíců Ve školním roce se na I. a II.stupni naposledy vyučovalo podle jediného vzdělávacího programu Základní škola ( č. j /96 2 ). Zákon 561/2004 Sb ukládá všem školám s platností od vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. Tento program se tvořil téměř dva roky a má název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny (č.j. ZS/195/07). Podle tohoto programu se vyučovalo ve školním roce v 1., 2., 6. a 7. ročníku, v ostatních ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Tímto způsobem postupného přechodu na výuku podle vlastního školního vzdělávacího bude škola pokračovat pět let a od školního roku se budou ţáci vzdělávat uţ jen podle ŠVP Škola pro všechny. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. CELKOVÉ POČTY PRACOVNÍKŮ ZŠ MŠ 2007/ /2009 osob úvazků osob úvazků Pedagogičtí pracovníci 20 18, ,51 z toho: učitelé 18 17, ,73 vychovatelky 2 1,78 2 1,78 Nepedagogičtí pracovníci 9 8,06 9 8,06 z toho: správní zaměstnanci 6 5,93 6 5,93 ostatní pracovnice ŠJ 3 2,13 3 2,13 Zaměstnanci celkem: 29 26, ,57 Pedagogičtí pracovníci 4 3,58 4 4,00 Nepedagogičtí pracovníci 3 2,49 3 2,49 z toho: správní zaměstnanci 1 1,00 1 1,00 ostatní pracovnice ŠJ 2 1,49 2 1,49 Zaměstnanci celkem: 7 6,07 7 6,

12 V průběhu školního roku odešla jedna učitelka na mateřskou dovolenou, která měla pracovní smlouvu na dobu určitou. Dvě učitelky pak byly dlouhodobě nemocné. Výuka byla zajištěna organizačními změnami a zástupy z řad důchodců VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ ZŠ MŠ Do 20 let let let let let 7 nad 60 let 2 Pracující důchodce fyzický počet 2 přepočtený úvazek 1,31 Ped., kterému vznikl nárok na přepočtený fyzický počet 0 důchod počet 0 Do 20 let let let let let 3 nad 60 let 0 Pracující důchodce fyzický počet 0 přepočtený počet 0 Ped., kterému vznikl nárok na přepočtený fyzický počet 0 důchod počet ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Dosaţené vzdělání Přepočtený počet učitelů na 1.stupni ZŠ na 2.stupni ZŠ Učitelství pro I.stupeň ZŠ mag. studium 3,86 0,00 Učitelství pro II.stupeň ZŠ mag. studium 0,35 *) 4,96 Bakalářské pedagogické 0,30 *) 0,75 *) Speciální pedagogika 0,00 0,00 Vysokoškolské pedagog. pro jiný typ školy 0,00 0,00 Vysokoškolské nepedagogické s DPS 0,00 2,00 *) Vysokoškolské nepedagogické 0,14 *) 0,73 *) Středoškolské pedagogické 1,09 *) 0,00 Středoškolské nepedagogické 1,32 *) 1,23 *) Celkem 6,88 9,67 *) bez kvalifikace pro daný stupeň školy (zákon 563/2004Sb.) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole (dle vyučovaných hodin): 1.stupeň 68,0 % 2.stupeň 50,8 % Poznámka: S účinností od došlo ke změně organizace rozdělením 3.třídy na dvě třídy v souvislosti s poţadavky rodičů a následným rozhodnutím Zastupitelstva zřizovatele, který vyčlenil potřebné finanční prostředky na mzdy a zákonné odvody. Pracovníci, kteří nesplňují kvalifikační poţadavky, byli v červenci 2006 seznámeni s ustanovením zákona 563/2004 Sb. o povinnosti získat kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené pro daný stupeň školy. Na I. stupni nesplňovaly kvalifikační poţadavky (ve své hlavní činnosti) 3 učitelky (úvazek-1,82), na II.stupni 6 pedagogů (úvazek-4,71). Školní druţina - 2 pedagogové se středoškolským pedagogickým vzděláním Mateřská škola 100% způsobilost (samostatná příloha)

13 3.4. ABSOLVENTI, KTEŘÍ NASTOUPILI NA NAŠÍ ŠKOLU Ve školním roce 2008/2009 nenastoupili na naši školu ţádní noví absolventi s vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené pro daný stupeň školy a také ţádní noví absolventi středních pedagogických škol pro vzdělávací a výchovnou činnost v MŠ a ŠD ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Dosaţené vzdělání Přepočtený počet úvazků učitelů cizích jazyků na 1.stupni ZŠ na 2.stupni ZŠ JA JN ost. JA JN ost. Vysokoškolské s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,40 Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské státní jazyková zkouška akreditovaný jazyk kurz 0,32 bez cizojaz. vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazyk. kurz bez cizojaz. vzdělání 0,14 0,55 státní jazyková zkouška akreditovaný jazyk kurz bez cizojaz. vzdělání 0,32 0,41 Celkem: 0,78 0,96 0, VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Na škole pracuje jedna výchovná poradkyně, která absolvovala vzdělávací kurz Volba povolání", kaţdoročně se účastní vzdělávacích konferencí, seminářů a školení pro výchovné poradce a úzce spolupracuje s Úřadem práce Bruntál a s Pedagogickopsychologickou poradnou Bruntál. Její činnost je v souladu s plánem výchovného poradenství, který je součástí celkového plánu školy. Základní náplni její práce je poradenská činnost pro ţáky a jejich rodiče, pedagogické pracovníky, spolupráce s preventistou SPJ, sledování nabídky oborů středních škol a úzká spolupráce s ţáky a jejich rodiči při výběru vhodného studijního či učebního oboru, organizace návštěv Veletrhu řemesel, Veletrhu vzdělávání, organizace poradních schůzek, informování ţáků o moţnostech navštívit vybrané školy, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a PPP zpracovává individuální vzdělávací plány pro integrované ţáky a je členem výchovné komise školy

14 3.7. ZÁMĚR ŠKOLY - pokračovat ve snaze zajistit kvalifikované pedagogické pracovníky, zejména pro výuku jazyka anglického (ve spolupráci s MÚ - moţnost přidělení obecního bytu) - vzhledem k vyššímu věkovému průměru pedagogických pracovníků je zajistit mladé, perspektivní a kvalifikované pedagogy - v souvislosti s postupným odchodem některých pedagogů do starobního důchodu tyto nahrazovat učiteli s vhodným rozloţením aprobovanosti - umoţnit dálkové akreditované magisterské studium perspektivním pedagogickým pracovníkům k doplnění kvalifikačních předpokladů učitele - nabídnout moţnost výuky druhého cizího jazyka i formou zájmového útvaru, včetně zajištění personálního obsazení - vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do první třídy pro školní rok proběhl v pátek v době od 12:00 do 17:00 hodin ve třídách 1.stupně ZŠ. Organizaci zápisu velmi pěkně připravily učiteky 1.stupně, administrativní pracovnice, výchovná poradkyně a vedení školy. K zápisu přišlo celkem 24 dětí, z toho 20 dětí z Horního Benešova, 2 děti ze Starých Heřmínov a 2 děti z Horních Ţivotic. Bylo podáno 8 ţádostí o odklad povinné školní docházky. Po vyšetření v PPP byla všem dětem školní docházka odloţena (doloţeno šetřením příslušné PPP a dětským pediatrem). Do 1. třídy bylo přijato celkem 16 dětí. Děti se ve třídě vypořádávaly s úkoly v oblasti jazykové, matematické, hudební i výtvarné, a to zábavnou formou hry. Letošní zápis zavedl děti do pohádky, kde se setkaly s trpaslíky, královnou, princem, se Sněhurkou a ocitly se před kouzelným zrcadlem nebo se zvířátky v lese. Prokázaly svou připravenost, zralost, ale i radost se kterou se těší do školy. Tento pro ně významný den jim bude připomínat upomínkový list, dárečky vyrobené staršími spoluţáky, balíček plný překvapení, reklamní předměty a sladká odměna, která nemohla chybět. Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č.139/1995 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, 3, odst. 2)písmeno a) aţ l), eventuálně počet odvolání proti tomto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání přijetí do mateřské školy 35 0 přijetí k základnímu vzdělávání 16 0 odklad povinné školní docházky 8 0 dodatečný odklad povinné školní docházky 2 0 pouţití širšího slovního hodnocení 0 0 individuální vzdělávací plán 9 0 uvolnění z výuky Tv, Pč 4 0 CELKEM 74 0 Plnění stanovení 18 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Období: aţ nebyla podána ţádná písemná ţádost o informace

15 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. UČEBNÍ PLÁNY Od škola začala vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny (č.j. ZS/195/07). Podle tohoto programu se vyučovalo ve školním roce v 1., 2. a 6., 7.ročníku, v ostatních ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Předmět UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ročník Minimum Český jazyk *) Cizí jazyk *) Matematika *) 5 *) 16 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní hodiny *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předm Školní rok ročník 6 nebyly Volitelné předměty 7 Informatika - 1 hod., Domácnost nebo Technické kreslení - 1 hod 8 Informatika - 1 hod., Seminář z fyziky nebo Seminář z přírodopisu - 1.hod 9 Informatika 2 hodiny

16 UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny, č.j. ZS/195/07 Vzdělávací oblasti Předmět Ročník Časová dotace Minimální Disponibilní Skutečná Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. technologie Informační a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Průřezová témata P P P P P P P 0 Povinná časová dotace RVP Týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky

17 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ BENEŠOV 2.STUPEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny, č.j. ZS/195/07 Předmět Ročník Časová dotace Minimální Disponibilní Skutečná Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Průřezová témata P P P P P P P Volitelné předměty z disponibilní časová dotace Povinná časová dotace RVP Týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky

18 2.STUPEŇ - Volitelné předměty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny, č.j. ZS/195/07 Vzdělávací oblasti Volitelné předměty z disponibilní časové dotace Předmět Ročník Časová dotace Minimální Disponibilní Skutečná Německý jazyk Sportovní hry Literární výchova Informatika Domácnost Technické kreslení Technické činnosti Ekologická výchova Vaření Seminář z českého jazyka a matematiky Zbývající disponibilní časová dotace Týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky ročník Volitelné předměty z disponibilní časové dotace hodin Německý jazyk (2) nebo Sportovní hry (1) a Literární výchova (1) 2 7 Informatika (1) 1 Domácnost (1) nebo Technické kreslení (1) 1 8 Německý jazyk (2) nebo Technické činnosti (1) a Ekologická výchova (1) 2 9 Německý jazyk (2) nebo Informatika (2) 2 Sportovní hry (1) nebo Vaření (1) nebo Seminář z českého jazyka a matematiky (1) 1 Celkem

19 Celkem Chlapci Dívky Třída Vyznamenání Prospěli Neprospěli Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluven Celkem Omluvená Neomluvená ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ BENEŠOV 5.2. KLASIFIKACE PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ 2008/2009 Ţáků Prospěch Chování Absence celkem průměr na ţáka I.A , ,23 60,23 0 I.B , ,21 35,21 0 II , , ,45 III.A , ,88 39,88 0 III.B , ,33 41,33 0 IV , ,04 57,04 0 V , ,60 54,60 0 VI , ,29 75,14 0,14 VII , ,81 61,88 0,92 VIII.A , ,06 100,72 0,33 VIII.B , ,89 71,28 33,61 IX , ,73 66,47 1, , ,94 59,29 4,64 Dva ţáci (II. a VIII.B) byli ve druhém pololetí neklasifikováni z důvodu odjezdu s rodiči do Anglie. Tito ţáci nejsou ze ZŠ v Horním Bnešově řádně odhlášeni a proto byli vedeni v evidenci ţáků školy. Z toho důvodu vykazuje škola vysokou neomluvenou absenci VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Celkem za školní rok druh výchovného opatření čtvrtletí I. II. III. IV. celkem pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy celkem napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem stupeň z chování stupeň z chování celkem

20 5.4. ŢÁCI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Ţáci se specifickými poruchami učení jsou pravidelně šetřeni PPP v Bruntále, pracoviště Krnov a Bruntál. Výuka je těmto ţákům přizpůsobena individuálními vzdělávacími programy pro jednotlivé ţáky, tyto plány vycházeji z doporučení PPP a jsou konzultovány s jednotlivými vyučujícími. Ve škole bylo integrováno celkem 9 ţáků ze 4. aţ 7. ročníku. Třída 1.pololetí 2.pololetí CELKEM 7 9 V individuální péči dyslektické asistentky bylo zařazeno celkem 5 ţáků se specifickými poruchami učení (SPU). Třída 1.pololetí 2.pololetí CELKEM 5 5 Péče je soustavně a plánovitě věnována i vyučujícími jednotlivých předmětů. Kontrolní konzultace s PPP (pedagogicko psychologickou poradnou) byla provedena na ZŠ v Horním Benešově 21. ledna Na základě této konzultace, bylo doporučeno k vyšetření PPP 26 ţáků a k vyšetřní SPC (speciálně pedagogické centrum) Bruntál 1 ţák. Třída k vyšetření PPP k vyšetření SPC CELKEM

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více