Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty 2009/2010. Č.j.: 165/2010ZŠ Spisový znak: Skartační znak a lhůta: A 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty 2009/2010. Č.j.: 165/2010ZŠ Spisový znak:1.2.6. Skartační znak a lhůta: A 10"

Transkript

1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty 2009/2010 Č.j.: 165/2010ZŠ Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 škola 1.2 zřizovatel 1.3 součásti školy 1.4 základní údaje o součástech školy 1.5 materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní docházce následném přijetí do školy 4.1 Údaje o počtu žáků ve škole 4.2 Zápis k povinné školní docházce 4.3 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných žácích 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2 Účast žáků školy v soutěžích 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 1. Základní údaje o škole Název Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Adresa Suchomasty 135 IČ Bankovní spojení DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma cz Zařazení do sítě škol Název zřizovatele příspěvková organizace OÚ Suchomasty Součásti školy Základní škola (ZŠ) IZO Mateřská škola (MŠ) IZO Školní jídelna (ŠJ) IZO IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Ředitelka: Mgr. Jarmila Ciprová Vedoucí MŠ: Marcela Kartýsková Vedoucí ŠJ: Ing. Petra Pišvejcová Ekonom: Renata Pešková Jitka Šenfluková zpracování mezd Organizace je škola, která sdružuje základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 3

4 Součásti školy Součásti Mateřská škola Základní škola Školní jídelna MŠ a ZŠ Kapacita 28 dětí 100 žáků 100 jídel Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt p. Sobolík, Tmaň Školní parlament Členové školního parlamentu 6. třída 6.tř.- V. Kincl, J. Eschner 7. třída 7.tř.- V. Mandzyuk, L. Slavíková 8. třída 8.tř.- K. Pešková, L. Oupicová 9. třída 9.tř.- P. Šteffl, I. Macourková 2. Vzdělávací program školy RVP ZV, čj / , ŠVPMZŠ, č.j. V26/07 4

5 Učební plán (časová dotace jednotlivých předmětů v hod.) Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Zkr. Počet vyučov. hod. v roč Min. časová dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura Čj komunikace Anglický jazyk Aj Disp. časová dotace 2 Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a společnost Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Člověk a příroda Chemie Ch Přírodopis P Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Rodinná výchova Rv Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč C e l k e m Volitelné předměty Německý jazyk Nj Cvičení z českého jazyka CČj 2 2 Výtvarné činnosti Vč 2 2 Sportovní hry Sh 2 2 Přírodovědné praktikum Pk 1 1 Konverzace v anglickém jazyce KAj 1 1 Časová dotace vázaná Celkem vyučovacích hodin Volitelné předměty: 6. tř. Výtvarné činnosti Sportovní hry 7. tř. 9. třída žáci jsou zařazeni do 3 skupin: Německý jazyk 7., 8. třída Německý jazyk 9. třída Sportovní hry třída Přírodovědné praktikum 1 hodina pro ŠVP 8. tř.- všichni žáci třída anglický jazyk - celkem 4 vyučovací hodiny týdně, z toho 2 s celou třídou, 2 dělené 6. třída anglický jazyk celkem 3 vyučovací hodiny, 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 17 Počet učitelů ZŠ 8 Počet vychovatelů ŠD 0 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Učitel Kvalifikace Vyučuje Vzdělání Funkce ve škole P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i Z Š Ředitelka II. st. Př, Pk VŠ Ředitelka školy Metodik ICT Kabinet přírodopisu DKP, ADT projekt Zprávy ve školním rozhlase učitel II. st. F, Hv, D, Svět práce VŠ 6 Výchovný poradce, Vedoucí metodického sdružení, Třídní učitel Sklad pomůcek a učebnic Kabinet fyziky a chemie projekt Den Země učitelka II. st. Čj,Vv, Vč SŠ Třídní učitelka Kabinet českého jazyka Žákovská knihovna KMD, literárně dramatický kroužek,časopis Školáček projekt Vánoce -besídka učitelka II. st. Z,Tv, Ov, Rv, Nj SŠ Metodička prevence soc. pat. jevů třídní učitelka kabinet zeměpisu a dějepisu, Hv a videotéka, projekt Vánoce učitelka II. st. Ch, Rv, Pč, VŠ Kabinet pozemků a speciální přípravy dívek Sběr papíru, zdravotnice Správkyně sborovny Projekt Den dětí učitelka II.st. Aj, Ch, VŠ Koordinátor EVVO Kabinet jazyků Správce klubovny Projekt Den dětí učitelka II. st. M, I, Tv, VŠ Třídní učitelka Kabinet matematiky Počítačové učebny Počítačový kroužek

7 učitel od II.st. Tv, VŠ Projekt- Sportovní den a Den zdraví P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i M Š Učitelka 1 kvalif. vedoucí MŠ SŠ Učitelka 2 kvalif. učitelka VŠ Odchod na MD Červen 2010 Učitelka 3 nekvalif. učitelka SŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci Počet osob % Kvalifikovaní 8 73% Nekvalifikovaní 3 27% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let 2 nad 55 let 4 do důch. věku 9 v důchod.věku 2 Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Vzdělání Zaměstnán od r.: školník ZŠ 1997 uklízečka ZŠ 1991do uklízečka SŠ 2008 do vedoucí ŠJ VŠ 1997 kuchařka ZŠ 1998 pomoc. kuchařka ZŠ 1996 donáška jídla ZŠ 1992 uklizečka ZŠ Údaje o přijímacím řízení nebo k zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Údaje o počtu žáků ve škole Počet žáků ve školním roce 2009/10 6. třída 17 žáků, od žáků 7. třída 12 žáků 8. třída 13 žáků, od žáků 9. třída 22 žáků C e l k e m 64 žáků 7

8 4.2 Zápis k povinné školní docházce Ve škole není 1. stupeň nepříjímáme žáky do 1. třídy Přijímaní žáci Do šestého ročníku bylo přijato od žáků ze ZŠ Tmaň Do šestého ročníku přijata od přijata 1 žákyně Z osmé třídy se odstěhoval žák Celkem bylo přijato 14 žáků 4.3 Výsledky přijímacího řízení z devátého ročníku ze sedmého ročníku Obchodní akademie 7 0 Manažerská akademie 1 0 Gymnazium Beroun 2 0 SOŠ a SOU Hořovice 2 0 SPŠ Praha Křemencova 1 0 SOU Praha Čakovice 1 0 SZŠ Beroun 1 0 SOŠ Beroun - Hlinky 5 0 SPŠ Praha Preslova 1 0 MICHAEL-soukromáSŠ 1 0 SŠslužeb a řemesel Stochov 1 0 Na škole se nekonalo přijímací řízení ani zařazování žáků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (počet žáků) 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Prospěli Neklasifikováni Prospěli Neprospěli Třída s vyznamenáním 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2.pol. 1.pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol Údaje o zameškaných hodinách Zameškané hodiny Celkem Na žáka 1. pololetí omluvených ,98 neomluvených 201 3,14 2. pololetí omluvených ,375 neomluvených 628 9, Údaje o integrovaných žácích V současné době nejsou ve škole žáci s IVP. 8

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Úkolem primární prevence na naší základní škole je vytvoření prostředí, ve kterém budou mít žáci pocit bezpečí, pohody a vzájemné tolerance. Protidrogový program byl vypracován pro potřebu základní školy. Jeho hlavním cílem je důsledné dodržování povinností a práv žáků stanovených vnitřním řádem školy za aktivní spolupráce vedení školy a rodičů. Na třídních schůzkách pravidelně upozorňujeme rodiče na možné nebezpečí zneužívání návykových látek jejich dětmi, nabízíme odbornou pomoc při zjištění nebo pochybnostech o užívání drog, individuální konzultace s učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelkou školy. Během školního roku se žáci podíleli na těchto aktivitách: Vv - plakát Stop kouření Čj - slohová práce (úvaha) Drogy a mládež Ov - samostatná práce Kouření Rv - pracovní list Kouření, alkohol, Eysenckův test typů osobností projekt Chceme se dohodnout projekt Voda využívání schránky důvěry využívání nástěnky týkající se drog, příruční videotéky a knihovny soutěže, výstavky výtvarných prací a literárních prací (Drakiáda, Vánoční akademie, Sportovní den a Den zdraví, Velikonoční vajíčko, Klub mladého diváka apod.) pravidelné hlášení žáků ve školním rozhlasu pravidelné vydávání školního časopisu Školáček pravidelná humanitární pomoc lyžařský výcvik exkurze, např.: První pomoc či HZS v Berouně, přírodipisné vycházky, spolupráce s CHKO Český kras přednášky a semináře s okresním metodikem prevence Mgr. Jiřím Sixtou a s Policií ČR panem Kinclem: 6. třída - Konflikty a jejich řešení, 7. a 8. třída - Život bez cigaret, 9. třída - Právní vědomí spolupráce s PPP v Králově Dvoře vzdělávací semináře pro pedagogy, např.: Role učitele v primární prevenci, Prevence kouření Ve škole jsme nezaznamenali žádné větší přestupky ve zneužívání návykových látek. Řešili jsme spíše menší výchovné problémy (neplnění školních povinností, projevy agresivity mezi žáky) ve spolupráci s rodiči, výchovným poradcem, metodikem prevence a ředitelkou školy. Měli bychom klást větší důraz na zlepšení spolupráce s rodiči zapojení rodičů do práce školy, účast rodičů na školních výletech, prezentace dovedností dětí apod. 9

10 3.3. seminář Mgr. Sixta Projekt Chceme se dohodnout Specifická primární prevence zaměřená na škodlivost kouření seminář Posilování právního vědomí 9. třída, M. Kincl 7. Přehled vzdělávacích akcí pedagogických pracovníků ve šk. roce Jméno zaměstnance Miroslava Pecková Název školení, číslo Studium Aj Konverzace s rodilým mluvčím Cena Datum délka semináře, začátek od 1x týdně 1,5 hodiny Poznámka Není hrazeno školou Jan Havlíček Jak na moderní výuku dějepisu 666, Od 9 hodin Pha, Staropramenná 17, NIDV Jarmila Ciprová Olga Herdová Aktuální stav školské legislativy a odměňování a koncem roku 2009, řešení problémových situací Netradiční hodiny českého jazyka a literatury 990, hod. Praha 8 U Meteoru Nekonalo se Renata K Kulhavá Prevence kouření Beroun Nekonalo se Pro všechny zaměstnance se konalo školení o použití interaktivní tabule při vyučování firma Smart, přítomni i zástupci OÚ Suchomasty. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Přehled akcí školy a) v 1. čtvrtletí školního roku- Celodenní akce exkurze exkurze Budy Křivoklát, Sklárna Nižbor p. Havlíček, Herdová, Pavlásek exkurze Praha Senát organizuje p. Kulhavá, Herdová třídy 7.,8.,9. a částečně 6. třída na doplnění Exkurze KMD, vánoční Praha organizuje B. Pavlásková, Sembdnerová Třída 8., 9. Ostatní akce Drakiáda org. P. Herdová, Havlíček 10

11 sběr papíru říjen - org. B. Pavlásková, K.Hanzlík, celkem sebráno od žáků 1083,2 kg papíru 9. třída - návštěva prezentace středních škol p. Havlíček odpoledne Přehled a hodnocení akcí školy v 2. čtvrtletí školního roku Celodenní akce Vánoční akademie kulturní dům ve Tmani, Vánoční akademie byla věnována 75. výročí otevření školy v roce 2010 v Suchomastech, a v roce 2009 oslavuje 125. výročí školství ve Tmani. Na dobrovolném vstupném jsme získali Kč. Ostatní akce Adventní výstava p. Kulhavá, žáci 8. třídy KMD ,p. Herdová, Pavlásková, představení Mikulášská nadílka p. Kulhavá 9. tř., do Tmaně odvezli žáky a p. Kulhavou autem OÚ Tmaň Během prosince vyšel časopis Školáček redakční rada pracovala samostatně, velkou zásluhu o časopis má Iva Macourková z 8. třídy. Vánoční přáníčka byla rozeslána em, byla otištěna ve sborníku obce Suchomasty, plakáty s přáním byly vyvěšeny v obci a na vývěsce školy Environmentální výchova Projekt Stromy od , ve všech předmětech je alespoň část hodiny věnována stromům 1. Přehled a hodnocení akcí školy ve třetím čtvrtletí školního roku 2009/ pololetní prázdniny 4.2. filmové představení Beroun Ať žijí rytíři jarní prázdniny Den učitelů - žáci připravili na vyučování opakování učiva na úvod hodiny 6.3. až lyžařský výcvikový kurz zdařilý, průběh bez problémů, bez úrazu, zajišťovali: Pavlásková, Pavlásek, Ciprová 3.3. seminář Mgr. Sixta Projekt Chceme se dohodnout Specifická primární prevence zaměřená na škodlivost kouření seminář Posilování právního vědomí 9. třída, M. Kincl pátek Den učitelů Žáci připravili na vyučování opakování učiva za učitele Okresní oslava Dne učitelů ocenění obdržely Mgr. Karolína Fuchsová MŠ a Renata Kulhavá - ZŠ 11

12 Velikonoční vajíčko O. Herdová, vyhodnocení soutěže 1. a Velikonoční prázdniny KMD p. Herdová, Kulhavá od 14,30 hodin Někdo to rád horké Sportovní utkání ve floorbale ve Tmani chlapci, p. P. Pavlásek schůzka ředitelky školy s ředitelem Vápenky Čertovy schody a.s pedagogická rada 13,45 hod třídní schůzky nebudou, jen individuální konzultace na pozvání Akce školy ve čtvrtém čtvrtletí fotografování tříd od 8 hodin, příprava almanachu pro žáky 9. třídy EVVO Den Země třídy uklízely v okolí školy zahrada, chodník kolem školy a přímo v budovách školy sklep, půda v budově č. 135 i 97, na zahradě byl přistaven kontajnér na zahradní odpad, ostatní odpad odvezlo auto OÚ Suchomasty - zajistil J. Havlíček sobota na zahradě školy kynologické závody agility za umožnění akce dostala škola sponzorský dar ve výši 500 Kč exkurze Muzeum Praha 6.,7.,8. třída, p. Herdová, Havlíček a Pecková - 15 hodin - třídní schůzka v ZŠ Tmaň s rodiči žáků 5. třídy Ciprová, Kulhavá 4.5. Beroun Hudební mazec pořádá Manažerská akademie Beroun- 7. a 9. tř. 11. a Pohár rozhlasu zúčastnil se p. Pavlásek a žáci 8. a 9. třídy umístění 7. místo, celkové pořadí ve školním roce 2009/2010 je na 4. místě projekt VODA program od 8 hodin se všichni žáci zúčastnili exkurze do místní čističky vod, provázel nás p. starosta Štěpán a potom po svačině pracovali v týmech, z přinesených materiálů připravovali plakát a prezentaci na určité téma, které si týmy vylosovaly. Hodnocení akce hodnocena celkově jako zdařilá, Kladně hodnotíme: žáci pracovali se zaujetím, zodpovědně, zapojila se většina, dokázali výstižně provést zhodnocení své práce i prezentace ostatních skupin. Problém jsme viděli ve způsobu prezentace, vyjadřovací schopnosti žáků je třeba soustavně vylepšovat, u mnoha žáků se objevila velká tréma, problém byl i ve výběru okruhů tématu k prezentaci nebylo vybráno to nejdůležitější, snažit se zapojit do prezentace všechny žáky. Zkušenosti do příště: tuto formu projektu zopakovat, časově rozvrhnout tak, aby bylo dostatek času na vlastní práci žáků, upravit rozdělení úkolů tak, aby bylo možno provést zhodnocení a prezentaci společně, vedoucího učitele jednotlivých týmů vylosovat až před projektem 12

13 Zkušenosti do vyučování: Procvičovat a zdokonalovat samostatný mluvený projev žáků, aby získali jistotu a plynulost mluveného projevu ( vyžadovat odpovědi celou větou, soustředit se na dokonalou prezentaci referátů, a.j.) Protože termín projektového dne připadl na období povodní, uspořádali jsme sběr papíru a 1000 Kč odeslali na konto lidí postižených povodněmi sběr papíru Kč Volba povolání -exkurze 8. tř. - Úřad práce, Požární sbor Beroun zajistil p. Havlíček Návštěva žáků 5. třídy ve škole přátelské utkání s 6. třídou - vybíjená 8.6. Den dětí M. Pecková, exkurze do ZOO v Praze, zúčastnili se všichni žáci i děti MŠ, akce byla zdařilá, žáci platili pouze příspěvek na dopravu(120 Kč), ostatní byl dar ke Dni dětí (placeno ze sponzorského daru rodičů) EVVO - Geologická exkurze 9. tř.p. Kulhavá EVVO - Přírodovědná vycházka 6., 7. třída spojeno s návštěvou kravína v zemědělském družstvu v Bykoši EVVO - Návštěva Vápenky Čertovy schody 8. třída, p. Havlíček závěrečná pedagogická rada 13,45 hod První pomoc v SZŠ Beroun 8. třída, p. Havlíček červen školní výlety třída, třída, třída, a třída Sportovní den a Den zdraví - R. Sembdnerová Slavnostní zakončení školního roku a rozdání vysvědčení 8.2 Účast žáků školy v soutěžích Olympiáda v českém jazyce Župicová, Macourková, místo, 28. místo 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Grand Prix 2. část atletických závodů na 2.ZŠ v Berouně zúčastnili se vybraní žáci a p. Pavlásek, umístění našich žáků 7. Místo, celkové umístění za dva závody 4. místo 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve škole nebyla tento školní rok školní inspekce 13

14 10. Základní údaje o hospodaření školy VIZ Příloha Celkem příjmy Kč 6, ,37 dotace OÚ 1, ,-- dary ,-- dotace SR (ÚZ 33353) 4, ,-- dotace SR (ÚZ 33005) ,-- dotace SR (ÚZ 33016) ,-- dotace SR (ÚZ 33015) ,-- pojistné náhrady 985,-- úroky 105,37 stravné ,-- Celkem výdaje Kč 5, ,53 náklady na mzdy 3, ,-- FKSP ,-- odvody soc.a zdrav. poj. 1, ,-- učebnice, uč. pomůcky ,73,-- potraviny ,80 DHM ,-- ostatní (plyn, el. proud, atd.) , Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do rozvojového ani mezinárodního programu 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Byla zakoupena mobilní interaktivní tabule, jako sponzorský dar od Vápenky Čertovy schody bylo zakoupeno 6 přenosných počítačů Acer pro užívání učiteli a vybudováno VIFI připojení internetu v budově školy. Během července byla zpracována a odeslána Žádost o finanční podporu z OP VK IP - Peníze EU, projekt byl nazván Škola k přírodě č.j. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola spolupracovala s těmito organizacemi: Vápenka Čertovy schody a.s. Kynologický klub Svaz chovatelů hospodářských zvířat Úřad práce Beroun SZŠ Beroun PPP Králův Dvůr Chráněná krajinná 14

15 Přílohy: Výroční zpráva MŠ Přehled prospěchu tříd v 1. a 2. pol. 2009/2010 Hospodaření školy Zpracovala: Mgr. Jarmila Ciprová Podpis: 15

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j. 499/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 10.9.2012 Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Personální údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více