Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, Tel.: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou radou dne Školskou radou dne Mgr. Diana Jubánková ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Sídliště 310, Hroznětín Právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor zařízení: telefon: webové stránky: typ školy: úplná základní škola 1.2. Zřizovatel školy: Město Hroznětín, okres Karlovy Vary Sídlo zřizovatele: Krušnohorské náměstí 1, Hroznětín Právní forma: město IČ: telefon: , (starosta města) webové stránky: Součásti školy a jejich celková kapacita: ZŠ kapacita 250 žáků ŠD kapacita 50 žáků ŠJ kapacita 250 žáků 1.4. Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Diana Jubánková zástupkyně ředitelky školy - Marta Boldyšová 1.5. Školská rada: vznik počet 9 členů 1.6. Charakteristika školy Základní škola Hroznětín byla postavena v roce Je dominantou města Hroznětín a leží v malebném podhůří Krušných hor. Škola stojí v klidné části města. Zřizovatelem školy je Město Hroznětín a spolupráce se zřizovatelem byla i v tomto roce velmi dobrá a pro školu přínosná. Základní škola je školou úplnou bez přípravné třídy s celkovým počtem 9 tříd. Škola v Hroznětíně zprostředkovávala žákům jak základní vzdělávání, tak nabízela i mimoškolní zájmovou činnost. 2

3 Koordinaci výuky jednotlivých předmětů a vyučujících zajišťovalo na 1. stupni metodické sdružení, na 2. stupni plnily tuto funkci předmětové komise. Sledovalo se především plnění osnov, tematických plánů, prospěch a chování žáků, ale také jejich úspěšnost v soutěžích. Na škole pracovala výchovná poradkyně a primární preventista patologických jevů. Kontakt s rodiči byl udržován prostřednictvím třídních schůzek (2x do roka) a Dne otevřených dveří. Byli jsme v kontaktu s rodiči při konzultacích k volbě povolání a dle potřeby ze strany rodičů či školy Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavená učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů byl využíván výukový software Prostorové Areál školy je možné rozdělit na tři propojené části hlavní budovu, tělocvičnu a jídelnu. Hlavní budova je jednopatrová a slouží žákům 1. i 2. stupně. V přízemí sídlí vedení školy, kmenové učebny I. V. třídy, učebna hudební výchovy, knihovna a sborovna. V prvním poschodí jsou učebny VI. až IX. třídy, kabinety chemie a přírodopisu, českého jazyka, zeměpisu, cizích jazyků, dějepisu, matematiky, fyziky a informatiky. Je zde také nově vybudovaná interaktivní učebna, dále projekční místnost a nově vybavená počítačová učebna. V projekční místnosti se nachází podium, které sloužilo žákům divadelního kroužku a měli ho k dispozici i ostatní žáci k různým vystoupením. V suterénu školy je kabinet tělesné výchovy, 1. stupně a šatny pro jednotlivé třídy školy. V samostatných křídlech jsou umístěny školní jídelna a tělocvična. Školní jídelna zajišťovala stravování žáků, pracovníků školy a vařila i pro veřejnost Dům pokojného stáří v Hroznětíně a zájemce z řad důchodců a maminek na mateřské dovolené. Tělocvična má využitelnou plochu 174 m 2. Základní vybavení umožňuje provozování běžných sportovních disciplín a gymnastických cvičení. Byla využívána pro zájmovou činnost žáků, sportovní turnaje, dětský karneval a různá vystoupení. Tělocvična sloužila nejenom žákům pro běžnou výuku a v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnosti, ale využívala ji též veřejnost města. Ke škole patří provizorní hřiště, scházela se tu veřejnost při mimoškolních akcích školy. Při tělesné výchově žáci využívali veřejné multifunkční hřiště, které se nachází nedaleko školy. Při hezkém počasí sloužil pro výuku i oddech oplocený prostor za školou atrium, do kterého vedou dveře přímo ze školy. Je zde připraveno pro žáky příjemné prostředí pro odpočinek a relaxaci. 3

4 Technické Počítačová učebna slouží pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů. Žáci měli k dispozici 22 uživatelských stanic a tiskárnu. Nachází se zde také jeden počítač pro vyučující. V počítačích jsou nainstalovány výukové programy, které žáci využívali při různých hodinách. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Knihovna je samostatná místnost vybavená především žákovskou literaturou. Nejzajímavější a nejnovější literatura pro potřeby učitelů je umístěna ve sborovně školy Hygienické Na škole je sociální zařízení pro žáky i pro zaměstnance školy odpovídající hygienickým normám. Dívky 2. stupně mají upravené sociální zařízení o hygienickou kabinku s bidetem. Všechny toalety jsou vybaveny elektrickými osoušeči rukou, zásobníky na toaletní papír a tekuté mýdlo. Na sociálních zařízeních je podtlakové větrání. Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy sloužil školní prodej nápojů před začátkem vyučování, který byl organizován personálem kuchyně. Prodávalo se též trvanlivé pečivo a mléčné výrobky. I v tomto školním roce škola využila možnosti získávat pro žáky 1. stupně ovoce zdarma. Pro odpočinek je pro mladší žáky k dispozici školní družina, která se nachází v samostatné budově a prošla celkovou rekonstrukcí. O hlavních prázdninách byl do družiny zakoupen nový nábytek a vybavení do tříd a šatny. Žákům naší školy jsme nabídli pestrou škálu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Před budovou školy je postaven uzamykatelný přístřešek pro odložení kol, který využili především dojíždějící žáci. Celkový charakter školy dotvářely vystavené práce žáků, diplomy a historické či zeměpisné mapy, které byly rozmístěny na stěnách Vnitřní a vnější stav budovy Vnitřní část Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 9 kmenových učeben. Všechny třídy, odborné učebny, školní jídelna a kuchyně prošly v předchozích letech kompletní rekonstrukcí. Finanční prostředky bychom potřebovali na zvelebení suterénu a obnovu šaten. Škola je připojena na plynovou kotelnu, která je součástí areálu školy. Ke škole patří prostorná půda, která není nijak využitá. Naším záměrem je jednou využít její prostory na zajištění dalších odborných učeben učebna jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu a podobně. Na naplnění našeho záměru by bylo nutné sehnat nemalé finanční prostředky Vnější část Budova je kompletně zrekonstruována až na suterén a půdní prostory. 4

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1. Vzdělávací program Výuka ve všech ročnících probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro radost Cizí jazyk na škole Na škole byl pro výuku 110 žáků od III. do IX. třídy zařazen jazyk anglický a pro 49 žáků VII., VIII. a IX. třídy jazyk německý Volitelné předměty Přehled povinně volitelných předmětů od 6. ročníku: Přírodovědný seminář Anglický jazyk Chemicko přírodopisný seminář Cvičení z českého jazyka ročník ročník ročník ročník 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o zaměstnancích školy Fyzicky pracovalo na škole celkem 18 zaměstnanců: - 13 pedagogických pracovníků (1 muž, 12 žen) - 5 nepedagogických pracovníků (5 žen). Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků ZŠ 11,727 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků ŠD 1,000 Průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků ZŠ 2,875 Průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků ŠJ 2,000 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem 17,602 5

6 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících Odborná a pedagogická způsobilost Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ VŠ - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3,773 1,227 VŠ - učitelství pro 2. stupeň ZŠ 0,000 2,000 Vysokoškolské pedagog. pro jiný typ škol 1,000 0,000 Vysokoškolské nepedagogické DPS 0,000 0,000 bez DPS 0,091 0,909 Středoškolské pedagogické 0,455 1,272 nepedagogické 0,000 1,000 Celkem 5, ŠD středoškolské pedagogické 1, Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků Vedení školy 100 % 1. stupeň 100 % 2. stupeň 40 % Celkem bylo na škole 67 % pedagogických pracovníků s požadovanou kvalifikací Průměrný věk pedagogických pracovníků Věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důch. Počet Žen Průměrný věk pedagogických zaměstnanců ve školním roce 2012/ , Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu 4.1. Zápis žáků k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl K zápisu se dostavilo celkem 11 žáků. O odklad povinné školní docházky žádný z rodičů nepožádal. Ve školním roce 2013/2014 by mělo nastoupit 11 žáků do 1. třídy. 6

7 4.2. Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2012/2013 vyšlo ze základní školy 21 žáků z toho 20 žáků z IX. třídy a 1 žák z VIII. třídy (splnil již počtem let povinnou školní docházku). 11 žáků bylo přijato na SŠ a10 žáků na SOU - příloha č. 1 (přehled umístění žáků na střední školy). Informace k volbě povolání získávali žáci z různých zdrojů: - internet - brožura Informace o studiu na SŠ - návštěvy akcí otevřených dveří SOŠ a SOU - nábory zástupců ze SOU a SOŠ u nás ve škole. Z V. třídy odešel 1 žák na osmileté gymnázium. Ze základní školy Merklín k nám začali do 6. třídy dojíždět 4 žáci. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Chování ve školním roce 2012/2013 Výchovná opatření Ve školním roce celkem Napomenutí třídního učitele 75 Důtka třídního učitele 47 Důtka ředitelky školy 20 II. stupeň 2 III. stupeň 0 Pochvaly třídního učitele 201 Pochvaly ředitelky školy Výsledky vzdělávání ve školním roce 2012/2013 Přehled výsledků vzdělávání - příloha č Počty žáků ZŠ 1. stupeň 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4tř. 5.tř. Celkem z toho (5 tříd) chlapců dívek stupeň 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Celkem z toho (4 třídy) chlapců dívek Školní rok jsme ukončili s počtem 134 žáků (65 chlapců, 69 dívek). 3 žáci studují podle 38 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (1 chlapec, 2 dívky). 7

8 Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 jsme ukončili stav 13 žáků. Průměrný počet žáků na 1 třídu byl 14,89. Museli jsme i v tomto školním roce požádat zřizovatele o výjimku z počtu žáků Dojíždějící žáci Maximální vzdálenost, odkud žáci dojíždí, je 15 km. Děti se dopravují autobusem či vlakem. Z celkového počtu dojíždělo 38 žáků (Merklín, Děpoltovice, Ostrov, Pstruží, Bystřice, Velký Rybník, Odeř, Pernink, Jáchymov) Počty žáků školní družiny Školní družina: 1 oddělení 25 žáků provoz Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Ke školní družině patří menší pozemek, který žáci navštěvovali při příznivém počasí. Školní družinu mohli využívat i dojíždějící žáci 2. stupně Počty žáků školní jídelny Počet stravovaných žáků měsíčně k byl 74 žáků (z toho 29 žáků z 1. stupně, 45 žáků z 2. stupně) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2012/2013 bylo na škole 6 integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Integrovaným žákům byla ve škole věnována zvýšená péče a individuální přístup. Pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl zpracován na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny v Karlových Varech, s kterou škola úzce spolupracuje. Škola neměla třídy se speciálním zařazením ani třídy dyslektické. 8

9 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Název semináře a počet pedagogických pracovníků Název semináře počet Být grázlem je snazší 1 Angličtina živě a prakticky 1 Výroba dekorací inspirace po celý rok/jarní inspirace 1 Ochrana a pomoc od běžných rizik po mimořádné události 1 Tvořivé aktivity ve výuce anglického jazyka 1 Interaktivní tabule pro začátečníky 6 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 7.1. Zájmové kroužky Ruční práce Sportovní kroužek Sportovní příprava Fotbalový kroužek Volejbal Zábavná chemie Divadelní kroužek Pěvecký kroužek třída třída třída třída třída třída třída třída Od září 2012 pokračovala na škole výuka hry na hudební nástroje (keyboard, trubka), kvalifikovaným učitelem ZUŠ Ostrov. Tuto možnost využili žáci 2. stupně Tělovýchovné soutěže, závody a ostatní sportovní aktivity Celoročně žáci 1. stupně i 2. stupně sportovali v rámci AŠSK. Jsou zde uvedeny pouze ty, v kterých se žáci umístili nejlépe. skupina okresního kola - stolní tenis finále krajského kola - stolní tenis skupina okresního kola - přehazovaná finále okresního kola - přehazovaná skupina okresního kola - basketbal skupina okresního kola - basketbal třída 1. místo, dívky 8. a 9. třída 2. místo, dívky 6. a 7. třída 2. místo, hoši 6. a 7. třída 3. místo, dívky 8. a 9. třída 1. místo, 4. a 5. třída 2. místo, 4. a 5. třída 3. místo, dívky 8. a 9. třída 3. místo, hoši třída 3. místo, dívky třída 9

10 skupina okresního kola - vybíjená 1. místo, dívky třída finále okresního kola - vybíjená 1. místo, dívky třída finále krajského kola - vybíjená 1. místo, dívky třída republikové kolo - vybíjená 12. místo, dívky třída skupina okresního kola - minikopaná 1. místo, hoši třída skupina okresního kola - Mc Donaľds Cup 1. místo, třída skupina okresního kola - Mc Donaľds Cup 1. místo, 4. a 5. třída V malé sportovní olympiádě žáků tříd základních škol obsadila naše škola 3. místo. Žáci třídy se zúčastnili Krosového závodu Svazku obcí Krušnohoří (přespolní běh), který tento školní rok pořádala naše škola. Závodu se zúčastnilo 218 závodníků žáků z 1. stupně (ZŠ Abertamy, Horní Blatná, Hroznětín, Merklín, Pernink) a 71 žáků z 2. stupně (ZŠ Pernink a Hroznětín). Byli jsme úspěšní v několika kategoriích a obsadili první místa: kategorie 1. třída hoši - 1., 2. a 3. místo kategorie 2. a 3. třída hoši - 2. místo kategorie 6. a 7. třída dívky - 1. a 3. místo kategorie 8. a 9. třída hoši - 2. a 3. místo kategorie 8. a 9. třída dívky - 3. místo. Z celkového pořadí zúčastněných škol naše škola obsadila 1. místo Olympiády, soutěže Sportovní dopoledne - turnaj v kopané Matematický klokan Olympiáda z Čj, M Pythagoriáda Internetová soutěž zdravého životního stylu Hravě žij zdravě Čtenářská soutěž z Aj Dopravní soutěž Finanční gramotnost - okresní kolo Soutěž ve sběru druhotných surovin Strašidla ze mlejna a okolí - výtvarná soutěž Hokejová rodina Jaromíra Jágra - výtvarná soutěž Stáří očima dětí - výtvarná soutěž Česko mýma očima - výtvarná soutěž třída třída třída třída 5. třída třída 5. místo, 5. třída 3. místo, 9. třída 2. místo, třída třída třída třída místo, 9. třída třída, 9. třída 1. místo, 5. třída 10

11 Soutěž ve sběru druhotných surovin sběr papíru a plastových víček Společnosti AVE sběrné suroviny a.s. Karlovy Vary jsme odevzdali kg papíru, za který škola obdržela 1740 Kč,-. Plastová víčka škola věnovala na Sbírku všech umělých a kovových víček v KV kraji pro Vanesku, která má nevyléčitelnou nemoc Motýlích křídel. Za peníze ze sbírky si maminka zakoupila autosedačku a kočárek golfové hole. (přehled nejúspěšnějších výsledků v soutěžích příloha č. 3) 7.4. Jednorázové akce Den Země třída zaměřeno na znalosti fauny a flóry třída zaměřeno na odpady (kvízy, soutěže, 2 besedy se zaměstnanci Lesů ČR) třída Výuka na dopravním hřišti Stará Role 4. třída Halloween třída Kinderiáda (Chodov) třída Výstava škol Thermal, K. Vary 9. třída Pásmo pro 1. stupeň k Mikuláši s nadílkou připravila 5. třída Požární poplach třída (za účasti hasičských sborů z Karlových Varů, Ostrova a Hroznětína) Jízda zručnosti na kole třída Barevný týden třída 7.5. Exkurze, poznávací výlety Hvězdárna Karlovy Vary, Hůrky Ekocentrum Ostrov Plynová kotelna Hroznětín 9. třída třída 6. třída 7.6. Projekty a besedy Projekt Příběhy bezpráví (beseda s dlouholetou obyvatelkou města Hroznětín) Projekt Les ve škole, škola v lese Projekt Ovoce do škol Projekt Učíme se hrou Košík plný rozumu (žáci si hravou formou osvojili zásady zdravé konzumace potravin) 9. třída třída třída třída Projekt Recyklohraní třída Projekt Dopravní výchova třída (v rámci výuky seznamoval žáky s pravidly pro chodce a cyklisty policista ve výslužbě; projekt zakončen dopravní soutěží ve Staré Roli a jízdou zručnosti) 11

12 V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do akcí hnutí Na vlastních nohou. Hnutí Na vlastních nohou je dobrovolná a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc postiženým a nemocným dětem v Česku i v jiných zemích světa. Naši žáci se zapojili malováním vánočních přání (5. 9. třída) a byl zorganizován Stonožkový týden. Během týdne bylo vybráno (za prodej hraček a knih, které děti přinesly) 3 525,- Kč a odesláno nadaci hnutí Na vlastních nohou Přednášky Moderní je nekouřit Sex, AIDS a vztahy Kriminalita mládeže a právní vědomí Drogy a návykové látky Ochrana a bezpečí Pacifická Kanada (přednáška s promítáním) Environmentální výchova přednáška o lese (SZŠ Žlutice) 8. třída 9. třída třída třída 5. třída třída 9. třída 7.8. Školní výlety N konci roku se žáci jednotlivých tříd zúčastnili školních výletů, které si vybrali se svými třídními učiteli (Klášterec nad Ohří třída, Praha třída, Chotěšov u Plzně 7. třída, Skláře u Mariánských Lázní 8. třída, Karlovy Vary hvězdárna) Akce školní družiny Žáci ze ŠD uspořádali různá vystoupení pro důchodce (s vánoční a velikonoční tématikou, k životnímu jubileu aj.). Pravidelně po celý školní rok navštěvovali městskou knihovnu v Hroznětíně Kulturní i mimoškolní akce Filmy Dětský filmový festival Oty Hofmana Ostrov Tajemství staré bambitky Modrý tygr Proces doktorky Kalendové třída třída Třída Hlad dokumentární film (promítaný v Městském společenském centru) třída 12

13 koncerty, hudební pořady S country tanci do stodoly Vánoční koncert - Vánoce v Čechách Vánoční koncert - Vánoce v Evropě a ve světě divadlo Nová dobrodružství veverky Zrzečky Divadelní cestopis Na vlnách divadla a hudby (Karlovarské městské divadlo) O Balynce (Hudební divadlo Karlovy Vary) O vodníkovi Pačískovi (Hudební divadlo Karlovy Vary) Loutkové divadelní představení (potomci rodu Kopeckých) mimoškolní akce Cesta peklem Vánoční jarmark spojený se zpíváním u stromečku Koncert v kostele Účast na tříkrálové sbírce Slet čarodějnic Dětský karneval třída třída třída třída třída třída 1. třída třída třída pro žáky 1. stupně a menší pro širokou veřejnost pro širokou veřejnost pro širokou veřejnost pro širokou veřejnost Spolupráce a partnerství s organizacemi a školami MŠ Hroznětín I v tomto školním roce probíhala spolupráce mezi ředitelkami obou příspěvkových organizací. ZŠ Merklín Ze ZŠ Merklín k nám přicházejí žáci do 6. třídy. ZŠ Hroznětín vypracovala plán spolupráce i pro tento školní rok, který se týkal sjednocení výuky, sjednocení klasifikace - hodnocení známkou, vzájemné kontakty třídních učitelů 5. tříd a ředitelek škol. Dům kultury Ostrov Spolupracovali jsme při zajišťování účasti na divadelních a filmových představeních. Knihovna Hroznětín Žáci třídy docházeli do knihovny v rámci vyučování a v rámci ŠD na různá literární pásma, která p. knihovnice pro žáky připravila. Základní umělecká škola Ostrov Zajistili jsme výuku žáků učitelem ZUŠ na hudební nástroje ve škole. Žáci využili této možnosti a docházeli na výuku těchto nástrojů trubka, keyboard. 13

14 Dům pokojného stáří v Hroznětíně Žáci ze ŠD uspořádali různá vystoupení pro důchodce a zajistili jsme vaření obědů pro obyvatele domu. Policie Karlovy Vary Pro žáky 2. třídy byl zajištěn program Ajax. 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1. stupeň Na 1. stupni byly okruhy probírány v rámci hodin prvouky a přírodovědy. 2. stupeň Během roku, především v rámci hodin výchovy ke zdraví, byly vloženy do výuky přednášky o škodlivosti kouření, užívání drog a alkoholu, přednášky o problematice dospívání. Škola plnila i v tomto školním roce svůj Minimální preventivní program (MPP). (hodnocení MPP za školní rok 2012/2013 příloha č. 4) 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9.1. Kontroly provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013, ve dnech , proběhla kontrola ČŠI. Předmětem kontrolní činnosti byla veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a ustanovení 163 školského zákona. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky, nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy a zřizovatele Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Dne byla provedena veřejnosprávní kontrola základní školy MěÚ Hroznětín za období Kontrola byla zaměřena na použití finančního příspěvku z rozpočtu města podle ustanovení 9 odst. 2 a ve smyslu 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byly: výkazy k pokladna, pokladní doklady k vnitřní organizační směrnice účtový rozvrh. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy a zřizovatele. 14

15 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a jiných projektů Škola byla zapojena do projektu Příběhy bezpráví. Projekt Příběhy bezpráví zahrnuje řadu aktivit vztahujících se k tématice moderních československých dějin. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Jeho základní myšlenkou je využití audiovizuálních a doprovodných didaktických materiálů ve výuce. Školám projekt nabízí dokumentární a hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Škola byla zapojena též do mezinárodního projektu Česko mýma očima. V tomto projektu jsme získali v soutěži mladých výtvarných talentů mimořádný úspěch. Soutěž proběhla na téma česko - norského přátelství s podtitulem.vzkaz pro mého kamaráda do Norska. Do soutěže se ve třech věkových a tematických kategoriích přihlásilo soutěžních prací ze škol různého typu celé České republiky. Odborná porota vyhodnotila všechny práce, vybrala nejlepších 30 v každé kategorii. Bylo tedy oceněno 90 prací. V I. kategorii Pohádková postava/keramická tvorba naši žáci 5. třídy obsadili 1. místo za práci kolektivu Večerníček a jeho pohádky. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu: ŠKOLA PRO RADOST Hodnota projektu: Kč Doba trvání projektu: 30 měsíců (od do ) Zdroje financování projektu: program EU peníze školám Ve školním roce 2012/2013 jsme projekt ukončili. Díky zapojení naší školy do tohoto projektu se nám podařilo zmodernizovat počítačovou učebnu (22 počítačů pro žáky) a vybudovat interaktivní učebnu. Vyučující vytvořili výukové materiály pro různé předměty a oblasti český jazyk, čtenářská gramotnost, matematika, dějepis, anglický jazyk, německý jazyk, prvouka, přírodověda, přírodopis, vlastivěda a chemie. V Hroznětíně Mgr. Diana Jubánková ředitelka školy 15

16 Příloha č. 1: Přehled umístění žáků na střední školy ve školním roce 2012/2013 Počet žáků Škola Název oboru Obor 3 SOŠ stavební Karlovy Vary Stavebnictví studijní 2 SOŠ logistická Dalovice Provoz a ekonomika dopravy - logistika studijní 1 SPŠ keramická Karlovy Vary Oděvní desing studijní 2 SPŠ Ostrov Informační technologie Elektrotechnika studijní 1 Trivis Karlovy Vary Bezpečnostně právní činnost studijní 2 Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Zdravotnický asistent Masér sportovní a rekondiční studijní 5 Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Ošetřovatel učební 2 SOU stravování a služeb Karlovy Vary Kuchař učební 1 SOŠ a SOU Podbořany Opravář zemědělských strojů učební 2 Střední odborná škola Karlovy Vary, s. r. o. Mechanik opravář MV učební 16

17 Příloha č. 2: Přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2012/2013 Základní škola Hroznětín Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2012/2013 (1. / 2. pololetí) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo 11/12 13/12 14/14 14/14 17/17 69/69 17/16 14/14 17/15 21/20 69/65 138/134 7/9 10/11 10/10 3/5 5/5 35/40 6/7 3/4 4/4 5/5 18/20 53/60 4/3 3/1 4/4 11/9 12/12 34/29 11/9 11/10 12/11 13/15 47/45 81/74 Neprospělo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 3/0 4/0 4/0 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin celkem za školní rok Počet neomluvených hodin celkem za školní rok 1/6 6/13 10/8 1/17 3/51 21/95 1/10 5/15 10/26 7/11 23/62 44/157 1/0 4/0 13/1 6/8 10/23 34/32 21/0 21/2 0/0 17/10 59/12 93/44 2/6 3/0 5/6 7/4 1/3 18/19 4/6 3/3 2/6 9/5 18/20 36/39 1/2 0/2 0/5 0/4 0/0 1/13 8/6 1/1 4/2 7/4 20/13 21/26 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/2 3/5 0/3 1/2 1/3 5/13 5/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/

18 Příloha č. 3: Přehled nejúspěšnějších výsledků v soutěžích ve školním roce 2012/2013 Krušnohorský kros (školy za Svazku obcí Bystřice) celkově 1. místo Stolní tenis okresní kolo 1. místo - starší žákyně 8. a 9. třídy 2. místo - mladší žákyně 6. a 7. třídy 2. místo - mladší žáci 6. a 7. třídy krajské kolo 3. místo Výtvarná soutěž Téma - "Stáří očima dětí" (vyhlášeno Charitou Ostrov) 1., 2., 3. místo obsadila děvčata z 9. třídy Soutěž ve finanční gramotnosti 2. místo v okrese, družstvo 3 žáků 8. a 9. třídy, kteří byli vybráni na základě výsledků 1. kola Přehazovaná okresní kolo 1. místo, žáci 4. a 5. třídy finále okresního kola 2. místo krajské kolo 4. místo Vybíjená okresní kolo 1. místo, žákyně 4. a 5. třídy finále okresního kola 1. místo krajské kolo 1. místo, postup do mistrovství republiky republikové kolo 12. místo Dopravní soutěž 5. místo z 12 škol v okrese - žáci 5. třídy 3. místo z 11 škol v okrese - žáci 9. třídy Minikopaná okresní kolo 1. místo, chlapci 2. stupně finále okresního kola 5. místo Kopaná okresní kolo 1. místo, žáci třídy 1. místo, žáci 4. a 5. třídy finále okresního kola 4. místo - žáci třídy 6. místo - žáci třídy Celostátní výtvarná soutěž Téma - "Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska" 1. místo v keramické tvorbě kolektivů Malá sportovní olympiáda (AŠSK) 3. místo v kraji - 1. Stupeň 18

19 Příloha č. 4: Hodnocení Minimálního preventivního programu školy za školní rok 2012/2013 Aktivity pro žáky PhDr. Zdeňka Papežová (Policie ČR) Ochrana a bezpečí přednáška 5. třída Drogy a návykové látky přednáška třída Kriminalita mládeže a právní vědomí přednáška třída Zdeněk Pospíšil- lektor (ACET ČR o. s.) Moderní je nekouřit beseda 8. třída AIDS, sex a vztahy beseda 9. třída Infocentrum Hroznětín Hlad dokumentární film třída Volnočasové aktivity Naše škola žákům nabídla v tomto školním roce tyto zájmové útvary: Ruční práce Sportovní kroužek Fotbalový kroužek Sportovní příprava Volejbal Zábavná chemie Divadelní kroužek Pěvecký kroužek Žáci kroužky využívají pouze v omezeném počtu. Někteří kroužek začnou navštěvovat, po určité době ztratí zájem a přestanou na kroužky docházet bez udání důvodu. Na škole měli žáci možnost výuky na hudební nástroje. Tuto možnost využili tři žáci. Další možností pro žáky jsou zájmové útvary nabízené ZUŠ Ostrov a MDDM Ostrov. Zde jsou už pro rodiče a žáky větší náklady na čas (dojíždění do Ostrova) a dopravu (autobus, auto). Vzdělávání pedagogů za školní rok 2012/2013 Semináře pro metodika prevence: Být grázlem je snažší. Ochrana a pomoc od běžných rizik po mimořádné situace Občanské sdružení bludiště Asociace Záchranný kruh Spolupráce ŠMP Školní metodik prevence spolupracoval s výchovnou poradkyní, s třídními učiteli a vedením školy. Evidence sociálně-patologických jevů Záškoláctví 2 případy žáci ve věku let Šikana 2 případy žáci ve věku 7-15 let Kyberšikana 1 případ žákyně 11 let 19

20 Spolupráce s rodiči v rámci MPP - účast rodičů na třídních schůzkách - písemná sdělení rodičům - informační letáky - telefonická sdělení rodičům Spolupráce s institucemi a organizacemi PPP vyšetření žáků, diagnostika Policie ČR přednášky, besedy Městská policie ochrana a bezpečí žáků OSPOD (OPD) záškoláctví Konkrétní výsledky strategie MPP za šk.olní rok 2012/2013 Podařilo se: - stmelit třídní kolektivy na 2. stupni - omezit záškoláctví - podchytit slovní šikanu - prevence v oblasti návykových látek návykové látky se na škole nevyskytly Nepodařilo se: - úplně odstranit záškoláctví - zapojit větší počet žáků do zájmových útvarů Hlavní cíl pro další školní rok: - nadále evidovat sociálně-patologické jevy, zmírňovat jejich důsledky - eliminovat záškoláctví - žákům nabízet různorodé mimoškolní aktivity - prohlubovat spolupráci s rodiči V Hroznětíně Zpracovala: Ing. Dagmar Adamovičová školní metodik prevence 20

21 Příloha č. 5: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"v platném znění za období a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.. 0 c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí.. 0 d) počet soudních rozhodnutí ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 e) počet podaných stížností na postup při vyřizování.. 0 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 0 V Hroznětíně Mgr. Diana Jubánková ředitelka školy 21

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více