Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost Příspěvková organizace adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Ivana Veselá zástupce ředitele: kontakt tel.: www: zsknezmost.cz Mgr. Bc. Alena Brií 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Kněžmost adresa zřizovatele Na Rynku 51, Kněžmost kontakt tel.: fa: součásti školy kapacita Mateřská škola 83 Základní škola 270 Školní družina 50 Školní jídelna MŠ 83 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola / 28/ stupeň ZŠ ø 21,8 2. stupeň ZŠ 4 46 ø 11,5 Školní družina ,5 Školní jídelna MŠ 83 Školní jídelna ZŠ 136 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 učeben na I. stupni 2., 4. a 5. tř. interaktivní tabule, družina a herna Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 5 (dějepis zeměpis / interaktivní tabule, matematika / interaktivní tabule, český jazyk, fyzika chemie přírodopis, počítačová učebna, učebna HV a DV/interaktivní tabule) 1 (sborovna kuchyňka) odpočinková část hřiště před školou s lavičkami a školní zahrada s lavicemi, herními prvky a dvěma pískovišti, pingpongový stůl Sportovní zařízení 1 tělocvična, využívání hřiště před školou a hřiště u sokolovny Dílny a pozemky 1 dílna, 1 pozemek květinový záhon Žákovský nábytek Kromě učebny fyzika chemie přírodopis jsou všechny učebny vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. V červnu byly zakoupeny nové židle do učebny HV a skříňky do herny a družiny. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Na dostatečné úrovni sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Splňuje podmínky dle ŠVP ZŠ č.j. 227/07 Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Splňuje podmínky dle ŠVP ZŠ č.j. 227/07 pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 9 interaktivních tabulí, 1 dataprojektor, 2 televizory, 1 DVD přehrávač, 1 videopřehrávač, počítačová učebna 14 počítačů pro žáky, po jednom počítači v učebnách pro žáky: I. stupeň Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Mgr. Jiří Lehečka 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Zaměření Kontakt operativní kontakty, spolupráce se ped. pracovníky při zajišťování akcí (i výdělečných ples, jarmark ), financování školních akcí Mgr. Kateřina Pospíšilová 3

4 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP I. IX. 2.2 Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KNĚŽMOST (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) I. IX. 2.3 Dotace vyučovacích hodin ŠVP Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a Jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obory (Předměty) Počet hodin: 118 Ročník: Min. čas. dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační výchova Prvouka Vlastivěda 1,5 1,5+0,5 Přírodověda 1,5 1,5+0,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova 1 Tělesná výchova Disp. Člověk a zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem disp. hodin 4

5 Poznámky k učebnímu plánu: Organizace hodin Vlastivěda ve 4. ročníku - 1,5 hodiny týdně, tj. jeden týden 1 hodina a druhý týden 2 hodiny. Organizace hodin Přírodověda ve 4. ročníku - 1,5 hodiny týdně, tj. jeden týden 1 hodina a druhý týden 2 hodiny. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory ( Předměty) Počet hodin: 122 Ročník: Minim. časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační výchova Člověk a Dějepis společnost Výchova k občanství Člověk a Fyzika , příroda Chemie 2 2 Přírodopis ,5 Zeměpis Umění a Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Člověk a Výchova ke zdraví 0,5 0,5 0,5 0, zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem 28,5 29,5 32,5 31, Disp. Poznámky k učebnímu plánu: V 7. ročníku škola nabízí žákům možnost zvolit si 2 volitelné předměty s časovou dotací 1 hodina týdně. V 8. a 9. ročníku si žáci mohou vybrat 3 volitelné předměty. V 7. ročníku je nabídnut žákům jako druhý cizí jazyk německý jazyk v rámci volitelných předmětů. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v 6. až 9. ročníku se probírají tematické okruhy Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů a tematický okruh Svět práce. 5

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ 12 pedagogů s plným úvazkem 1 pedagog s částečným úvazkem Počet vychovatelů ŠD 1 vychovatelka s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem Počet učitelek MŠ 6 s plným úvazkem Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 hospodářka s částečným úvazkem 3 uklízečky s částečným úvazkem 1 topič částečným úvazkem Počet správních zaměstnanců MŠ 1 s plným úvazkem 2 s částečným úvazkem Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 s plným úvazkem 1 s částečným úvazkem 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Úvazek Roků Stupeň Funkce. ped.prae vzdělání Aprobace Mgr. Květuše Bartoňová učitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Jana Daňková učitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Aneta Šoltysová učitelka 1,0 do 12 VŠ r. Mgr. Vendula Svobodová učitelka 1,0 do 12 VŠ r. Mgr. Marta Pažoutová učitelka 0,82 do 19 VŠ r. Mgr. Ivana Veselá ředitelka 1,0 nad 27 VŠ r. Mgr. Bc. Alena Brií zástupkyně 1,0 do 19 VŠ Z, Bi ředitelky Mgr. Jiří Lehečka učitel 1,0 do 27 VŠ Z, TV Mgr. Zdeněk Chlup učitel 1,0 do 6 VŠ TV, Pč Mgr. Tomáš Breň učitel 1,0 do 12 VŠ Čj, D Mgr. Kateřina Kvapilová učitelka 1.0 do 6 VŠ M, Ch (do ) Mgr. Gabriela Hronová učitelka 0,82 do 12 VŠ M, Aj (od ) Eva Křížová učitelka 0,55 do 19 SŠ Gymn., SEŠ (stud. VŠ Aj) Jaroslava Doležalová učitelka 1,0 nad 27 SŠ předškolní vých. Šárka Svobodová vychovatel 1.0 do 19 SŠ vychovatelství ka Iveta Jirčíková vychovatel 0,55 do 19 SŠ vychovatelství ka Květa Kobrlová učitelka 1.0 do 27 SŠ předškolní vých. MŠ Bc. Lucie Bejrová učitelka MŠ 1.0 do 12 VŠ vychovatelství, předškolní vých. 6

7 Vladimíra Bejrová Radka Pelantová Dagmar Eisová Jana Kabátková učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ 1.0 do 12 SŠ předškolní vých. 1.0 do 19 SŠ předškolní vých. 1.0 nad 27 SŠ předškolní vých. 1.0 do 27 SŠ předškolní vých. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 88 Učitelé 2. stupně 63 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 I. stupeň Třída Celkem Odborná kvalifikace hodin K % N % Celkem první stupeň II. stupeň Předmět Celkem Odborná kvalifikace hodin K % N % A % Český jazyk Anglický jazyk Informační a komunikační výchova Matematika Výchova k občanství Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis 7,5 7, ,5 100 Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika 6,5 6, Chemie Praktické činnosti Výchova ke zdraví

8 Volitelné předměty Praktikum z biologie Sportovní hry Seminář Čj Tvořivá dramatika Německý jazyk Celkem druhý stupeň ZŠ celkem ,5 73 Vysvětlivky ke kvalifikovanosti: K vyučováno kvalifikovaně, N vyučováno nekvalifikovaně, A vyučováno aprobovaně 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Marcela Kolářová vedoucí kuchařka 1,0 Jitka Malíková kuchařka 1,0 Jitka Svobodová pomocná kuchařka 1,0 Hana Hemzalová ved. školní jídelny ZŠ, pom. kuchařka 0,72 0,28 Jana Kubová hospodářka 0,88 Ivana Prskavcová školnice uklízečka ZŠ 0,25 0,88 Jaroslava Enerová školnice, uklízečka MŠ 1,0 Hana Kavalírová uklízečka ZŠ 0,88 Marcela Kolářová uklízečka ZŠ 0,38 Jindřiška Hanušová uklízečka MŠ prac. provozu ŠJ 0,5 0,38 Marta Bayerlová uklízečka- pradlena MŠ 0,88 Mgr. Jiří Nikodem topič 0,31 Komentář: V pracovní kolektiv se mnoho nemění. Ačkoliv se podařilo zvýšit počet mužů v ped. sboru, stále je i u nás vysoké zastoupení žen. 8

9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro škol. rok 2013/2014 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: Na jaře matka jednoho chlapce na základě soudního rozhodnutí přehlásila do ZŠ Všeň. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy SOŠ a SOU a ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 0 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 0 Komentář: 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Prospěch s vyznamenáním žáků % žáků % , , , , , , , , , , , , , , , ,45 34, ,49 37,93 Třída Prospěch dostatečný žáků % žáků % žáků % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 26, ,25 47, ,40 36,96 Třída Prospěch nedostatečný žáků % žáků % žáků % , , ,

11 ,91 8, Průměrný prospěch ve vybraných předmětech Třída Vyučovaný předmět Čj, M, PRV 1,03 1,43 1,20 2. Čj, M, PRV 1,36 1,49 1,49 3. Čj, M, PRV, Aj 1,35 1,50 1,66 4. Čj, M, Aj, Vl, Přv 2,02 2,20 2,34 5. Čj, Aj, M, Vl, Přv 2,22 2,31 2,25 6. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F 2,07 2,34 2,45 7. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F 2,37 2,30 2,67 8. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F, Ch 2,16 2,29 2,13 9. Čj, M, Aj, D, Z, Př, F, Ch 2,47 2,79 2,46 Průměrný prospěch v předmětech třída - horší než 2,2 3. třída 4. třída 5. třída Čj 2,58 Čj 2,47 Aj- 2,37 Aj- 2,29 Vla 2,21 Vla 2,41 Přv- 2,26 Přv- 2,24 M- 2,26 Průměrný prospěch v předmětech třída - horší než 2,5: 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída F 2,93 Čj 2,86 Čj 2,73 Čj 2,93 F 2,86 M 2,64 D 2,64 M 2,86 M 2,93 Vo 2,71 F 2,86 11

12 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ I. 20 II III IV V Celkem stupeň 3. stupeň 2. stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň VI VII VIII IX Celkem stupeň Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

13 5.2 Výsledky testování žáků 5. a 9. tříd Podíly žáků dle průměrné úspěšnosti ve společných úlohách základní úrovně (porovnání se standardem) Grafy ukazují, jaké podíly žáků dosáhly v úlohách úvodní části testů úspěšnosti v pásmech 0 20 %, %, %, % a %. Zahrnuty byly pouze výsledky žáků bez vyznačené speciální vzdělávací potřeby (údaje v závorkách v legendě grafů uvádějí reálné počty zahrnutých žáků). Průměrnou úspěšnost v rozmezí 0 20 % lze považovat za kritický výsledek testu, průměrnou úspěšnost v rozmezí % pak za rizikový výsledek testu. ZŠ Kněžmost 69 % ZŠ Kněžmost 51 % 13

14 ZŠ Kněžmost 71 % ZŠ Kněžmost 71 % ZŠ Kněžmost 48 % 14

15 ZŠ Kněžmost 57 % 5.3 Údaje o zameškaných hodinách třída počet zameškaných hodin průměr na žáka třída počet zameškaných hodin průměr na žáka , , , , , , , , , ,25 třída počet zameškaných hodin průměr na žáka třída počet zameškaných hodin průměr na žáka , , , , , , , , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení 5. 1 S vývojovými poruchami učení 6. 3 S vývojovými poruchami učení 7. 1 S vývojovými poruchami učení 8. 3 S vývojovými poruchami učení 9. 2 Ročník Počet žáků Žáci s mimořádným nadáním

16 5.5 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) Velká přestávka 20 min za příznivého počasí venku. Polední přestávka možno i venku otužování. vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitel, zástupce ředitele, PPP v Mladé Boleslavi, SPC v Mladé Boleslavi, SPC ZŠ v Mnichově Hradišti vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, zadávání specifických úloh, konzultace, účast v soutěžích. školní řád, klasifikační řád Zpracován podle zásad MŠMT informační systém vůči žákům a rodičům Webové stránky školy systém Bakaláři, tři třídní schůzky ročně, vývěska na náměstí, obecní rozhlas. činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. prevence sociálně-patologických jevů Spolupráce: škola, výchovné poradkyně, OÚ Kněžmost, ZUŠ Mnichovo Hradiště, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, PPP v Mladé Boleslavi, Policie ČR. Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Učitelské noviny, Školství), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnými poradkyněmi a preventistou sociálně patologických jevů, vyhledávání na internetu. V rámci předmětů se konaly také přednášky zaměřené na dopravní výchovu, mezilidské vztahy, protidrogovou výchovu. Přínosem byly přednášky Slánka, o.s. Prevence sociálně patologických jevů. Prostřednictvím žákovského parlamentu a samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit pomocí schránek důvěry. Velice kladně hodnotíme spolupráci s paní Ivanou Cenefelsovou zástupkyní Knihovny Kněžmost. klima školy Vliv školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy apod.) Vytváření příjemných prostor pro trávení volného času úprava školní zahrady. přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických porad 16

17 Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků forma kladení otázek Rozhodně ano Spíše ano rozptyl Rozhodně ne Spíše ne Motivace žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 17

18 aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář: Učitelé se snaží vést žáky k sebehodnocení. Dbá se více na rozvoj osobnosti, žákům umožňujeme a podporujeme je ve vyhledávání informací, vedeme k chápání souvislostí. Je plně využíváno počítačové a didaktické techniky. Problémy s kázní žáků přetrvávají, zapomínání pomůcek a plnění zadaných úkolů se u některých žáků nesnižuje. Uplatňuje se pestrost ve výuce, aktivita žáků ve vyšších ročnících spíše klesá. Projektová výuka i aktivní učení probíhá ve větší míře spíše na I. stupni, na II. stupni se objevuje již častěji. Hodnocení žáků ústní a písemné se jeví jako věcné a konkrétní, nechybí ani rozbory písemných zkoušení a práce s chybou. Stále se zlepšuje přístup k žákům se specifickými poruchami učení, individuální schopnosti žáků jsou respektovány. 18

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků základní školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: Termín Název školení, akce Mgr. Ivana Veselá Komunikace ve školní prai Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Drumben a jeho využití Co dělat, když mám jít učit výtvaru a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého Co dělat, když mám jít učit výtvaru a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého II Příprava ke konkursnímu řízení na ředitele školy či školského zařízení Mgr. Alena Brií Komunikace ve školní prai Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Mgr. Aneta Šoltysová Komunikace ve školní prai Mgr. Jana Daňková Komunikace ve školní prai Mgr. Jiří Lehečka Komunikace ve školní prai Mgr. Vendula Svobodová Komunikace ve školní prai Mgr. Marta Pažoutová Komunikace ve školní prai Eva Křížová Komunikace ve školní prai Mgr. Kateřina Kvapilová Komunikace ve školní prai Mgr. Tomáš Breň Komunikace ve školní prai Všech 5 pohromadě Mgr. Zdeněk Chlup Komunikace ve školní prai Jaroslava Doležalová Komunikace ve školní prai Mgr. Květuše Bartoňová Komunikace ve školní prai Iveta Jirčíková Komunikace ve školní prai ukončeno Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Šárka Svobodová Komunikace ve školní prai Drumben a jeho využití Květa Kobrlová Škola jinak Drumben a jeho využití Máme doma školáka IV. Jana Kabátková Rozvoj předčtenářské gramotnosti Dagmar Eisová Máme doma školáka IV. Bc. Lucie Bejrová Lesní pedagogika Mirakulum Milovice Škola jinak Máme doma školáka IV. Vladimíra Bejrová Zumba pro děti Máme doma školáka IV. Radka Pelantová Zumba pro děti Drumben a jeho využití 19

20 Samostudium: v době prázdnin všichni učitelé. Komentář: Akci Drumben a jeho využití, Zumba pro děti, Škola jinak a Máme doma školáka IV. si účastnice hradily ze svých prostředků. 20

21 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Středisková knihovna Kněžmost, OÚ Kněžmost, Policie ČR, Slánka,o.s Oslavy 120 let založení školy Projekt celoroční Čtenář Noemova archa - Knihovna Škola nanečisto Mikuláš ve škole Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kněžmostě Vánoční jarmark Zpívání na schodech Plavecký výcvik 2. třídy Návštěva předškoláků v 1. třídě Pohádkový týden I. stupeň Karneval I. stupeň Beseda p. Vendl Odboj v Kněžmostě Beseda Knihovna Jiří Mára Barevné dny - před Velikonocemi Kněžmostský slavíček pěv. soutěž Zámek Mnichovo Hradiště Všední den naší prababičky Slavnost Malý čtenář pasování na čtenáře spolupráce s Knihovnou Adaptační kurz stmelení kolektivu 6. tř. Adaptační kurz stmelení kolektivu 8. tř. Dopravní hřiště 4. roč. Templ Mladá Boleslav výuk. program Projekt. den deváťáci učiteli Výstava Kněžmost Sokolovna Výstava Karla Čapka HALLOWEEN strašidelné čtení Knihovna Kněžmost Vánoční besídka I.stupeň Přednáška Slánka,o.s. prevence pat. jevů 21

22 Den ochrany obyvatelstva za MU AJAX Školní akademie Turistický den Návštěva ÚP v MB Přehlídka studijních oborů v MB Lyžařský výcvik v Rokytnici nad Jizerou Sportovní den Projektový den Ve jménu krále II. st. Kutná Hora Projektový den TUTANCHAMON PHA => EGYPT (D, Z, Př, HV+VV) Beseda Wintonovy děti Knihovna Kněžmost Jazyková animace NJ Soňa Vrátná Tandem 6. tř. Žákovské volby prezidenta Soutěž Mladých cyklistů Ukázka vojenské techniky Slavnostní zakončení školního roku vyřazení deváťáků Akce k environmentální výchově Sběry papíru Návštěva ÚP žáků 9. třídy Ekurze Dobrovice cukrovar, muzeum Planetárium Praha O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách Den dětských sponzorů ZOO Praha Ukliďme si svět Úklid Českého ráje Divadelní a hudební pořady Rock. Kapela IMODIUM byt. turné Divadlo MB Tlustý prase Divadlo MB Limonádový Joe HP Hrajeme si s pohádkou Divadlo Slunečnice HP Dobrá zpráva letí světem divadlo MH Divadlo Spejbla s Hurvínka Hurvínkovo zrcadlo Divadlo MB Scapinova šibalství 22

23 Školní výlety Divadélko HK 1. tř tř. - Park Mirakulum Milovice 3. tř tř. Bozkovské jeskyně, zámek Sychrov 5. tř. Karlštejn, WAX, Koněprusy, Beroun - medvědi 6. tř. Sobotka, Humprecht 7. tř tř. Krkonoše - pěší turistika Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou 9. tř. rafty Malá Skála 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Okresní Dopravní soutěž mladých cyklistů 8 Krajská Dopravní soutěž mladých cyklistů 4 Pěvecká soutěž Kněžmostský slavíček ročník celoroční environmentální 7 soutěž SVĚT KOLEM NÁS 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků celostátní fotbalová soutěž McDonald s cup 10 Hradecký Namakanec Komentář: Celkový počet soutěží ve školním roce: 5 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Práce s keramikou Florbal Fotbal Kondiční cvičení Ruční práce Anglický jazyk pro nejmladší Biologicko-chovatelský kroužek 23

24 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: - spolupráce školy s OÚ vítání občánků mladšími žáky pod vedením paní Šárky Svobodové; - spolupráce školy s knihovnou besedy, projekty - prezentace školy na veřejnosti vystoupení žáků na plese SRPŠ, veřejné školní akademie - péče o volný čas žáků snažíme se žákům nabídnout různé kroužky problémem je, že se některé nemůžou otevřít pro nezájem 24

25 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce v tomto školním roce ve škole neprovedla žádnou kontrolní činnost v ZŠ a MŠ Kněžmost. 25

26 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 A) Celkové příjmy: mzdové dotace (mzdy, odvody, ONIV, FKSP) = ,- provoz (stát.) = ,- od OÚ = ,- školné = ,- Přehled VHČ za rok 2012 Počet prodaných obědů pro cizí strávníky á 55,- Kč (24,- potraviny 3,- režie 18,- mzdové náklady) účet spotřeba materiálu ,00 Kč = 14,90 účet služby režie 8 073,00 Kč = 8,07 účet mzd. nákl ,00 Kč = 11,00 178,- (nevyplaceno) ,00 Kč = 42,33 náklady celkem ,00 Kč = 76,30 účet tržby ,00 Kč = 34,16 účet pronájem ,00 Kč =143,32 + účet ostatní 200,00 Kč = 0,20 výnosy celkem ,00 Kč = 177,68 zisk z VHČ ,00 Kč = 101,38 B) výdaje: Neinvest.výdaje celkem a z toho mzdové dotace (mzdy, odvody, ONIV, FKSP) = ,- - náklady na platy pracovníků školy ,- - Zákon.odvody Z + S pojištění ,- - Výdaje na učebnice a učební pomůcky ,- - Vzdělávací akce + kurz 8 050,- - Ochran.pomůcky ,- - Zákon.pojištění ,- - Náhrada mzdy ,- - FKSP ,- 26

27 10. Základní údaje o hospodaření SRPŠ Stav účtu k ,46 Stav v hotovosti , /2013 9/12 Květiny pro prvňáky 361,00 Suroviny na buchty (120 let 1306,30 školy) Občerstvení bývalý učitelé 776,00 Spotřební (plast.kelímky, 2879,00 příbory,..) Občerstvení veřej. 5361,00 10/12 Burza 220,00 10/12 DRUMBENY pro žáky ,00 11/12 Sběr papíru (podzim) 9 822,00 11/12 Odměny (Klokan matematika) Příspěvek doprava Kutná 1238,00 Hora Doprava (MB) 112,00 Stav účtu k ,13 Stav v hotovosti.. 575,00 114,00 12/12 SRPŠ ,00 12/12 Suroviny na buchty (faktura) 1 325,70 Vosk Jarmark 580,00 Termočlánek pro keram.pec 1.470,00 Akvárium pro ZOO koutek 2.027,00 12/12 Výtěžek JARMARK - výrobky Výtěžek JARMARK - buchty ,00 12/12 Barvy na drumbeny 639, ,00 Potřeby pro JARMARK 2 601,00 Suroviny na buchty 408,90 Ván.stromeček 400,00 Odměny LVVZ 398,00 Pohoštění žáků besídky 1.st. 600,00 Stav účtu k ,30 Stav v hotovosti.. 874,00 1/13 Sběr bylin 63,00 1/13 Doprava na LVVZ ,00 2/13 Výtěžek ples (vstup, tombola) Vleky, přednáška 1 900, ,00 2/13 Karneval 1.st. 502,00 27

28 Potřeby pro zápis do 1.tř- 198,00 ZOO koutek 158,00 Výzdoba PLES 105,00 4/13 OZVUČENÍ (faktura) ,00 Doprava (Sport.soutěž) 300,00 Doprava (Sport.soutěž) 120,00 5/13 Sběr papíru (jarní) ,00 5/13 Doprava (Dopr.soutěž) 264,00 Stav účtu k ,79 Stav v hotovosti ,00 28

29 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce jsme se zapojili do programu Ovoce do škol, kdy žáci I. stupně dostávali 1 týden ovoce zdarma. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoživotního učení bylo realizováno neformální a informální cestou, a to i v rámci samostudia. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V březnu 2011 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3431/21/7.1.4/2011 na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu Interaktivní škola v rámci projektu EU peníze školám. V únoru 2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna (výše grantu Kč). Komentář: O hlavních prázdninách byly do školy na první stupeň instalovány první tři interaktivní tabule, během šk. r. 2012/2013 zbytek interaktivních tabulí tzn. další tři. Ve šk. roce 2011/2012 a 2012/2013 proběhlo školení pedagogů v rámci výše uvedeného projektu. Datum plánované hodnoty je Úzce spolupracujeme s SRPŠ a spoluorganizujeme výdělečné akce (Školní ples, jarmarky). Výtěžky těchto akcí jsou použity jako příspěvek na vybavení školy interaktivní technikou, v tomto šk. roce byly zakoupeny drumbeny a na jaře ozvučovaní technika. Projekt "Přírodní učebna" bude ukončen

30 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole odborové organizace nejsou. V Kněžmostě Mgr. Ivana Veselá ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: 30

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j.: ZSZbiroh/254/14 11. 9. 2014 1. Základní údaje

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j. 499/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 10.9.2012 Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Personální údaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více