Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastní hodnocení školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, Jihlava Příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou, IČO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Zřizovatel: Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, Jihlava IČO Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. S účinností od byla škola zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem zařízení /IZO/: Rozhodnutím Zastupitelstva města Jihlavy č. 207/07-ZM ze dne byla s naší školou sloučena Základní škola Jihlava, Jarní 22 s účinností od Nástupnickou organizací se stala Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 Ředitel školy: Mgr., Bc. František Svoboda Zástupci ŘŠ: Mgr. Zuzana Tomková, stat. zástupce ŘŠ, zást. pro I. st. Mgr. Petr Dvořák, zástupce pro II. st. www :

2 Od byla na naší škole zvolena šestičlenná Školská rada při ZŠ Jihlava, E. Rošického 2, ve které jsou po dvou zástupcích pedagogové, rodiče a zástupci zřizovatele. Další činnost vykonávalo občanské sdružení SRPDŠ při Základní škole Jihlava, E. Rošického 2. Spádový obvod školy: viz příloha č. P 1 Organizace vyučování: Plně organizovaná základní škola 1. 9.ročníkem. Počet tříd: I.stupeň 15 tříd 361 žáků průměrný počet 24,06 II. stupeň 13 tříd 307 žáků průměrný počet 23,61 Přípravná třída 1 12 žáků Celkem 28 tříd 668 žáků průměrný počet 23,85 Počet oddělení ŠD: žáků Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou TV od 6. ročníku ZŠ: sportovní třídy 8 tříd 201 žáků Pracovníci školy: Počet celkem: 72+3 MD 63 žen 12 mužů Z toho učitelů 42+3 MD 34 žen 11 mužů Na plný úvazek 37+3 MD 32 žen 8 mužů Na částečný úvazek 5 2 ženy 3 muži Aprobované úvazky roč. 373 hodin 100 %

3 6. 9. roč. 416 hodin 94,97 % Celkem roč. 789 hodin 97,28 % Neaprobované úvazky roč. 0 hodin 0,00 % roč. 22 hodin 5,03 % Celkem roč. 22 hodin 2,72 % Celkem roč. 811 hodin Průměrný věk učitelů 41,84 let Údaje o dalších zaměstnancích školy: Vychovatelky ŠD a ŠK 7 Průměrný věk 49,14 THP 2 Správní zaměstnanci 12 Školní jídelna 10 z toho 2 THP Materiální podmínky: Pro zabezpečení výuky škola používá tyto prostory: 1. třídy 24 učeben pracoviště E. Rošického 2 7 učeben za odl.pracovišti Jarní specializované učebny informatika 2 x, pobočka Městské knihovny Jihlava na Jarní info centrum a škol. knihovna hudební výchova, učebna Vv přírodopis chemie, fyzika dílny kovo-dřevo cvičná kuchyňka a cvič.byt multimediální učebna

4 3. Škola užívá 3 tělocvičny 21 x 12 m 19 x 12 m 22 x 12 m Školní hřiště 20 x 40 m 2x Pro pohyb žáků ve volném čase slouží areály zdraví v okolí obou školních budov, herna pro stolní tenis, horolezecká stěna v tělocvičně školy, boulderová stěna /pro horolezectví/ v krytu školy. Formou pronájmu dále ZŠ využívá blízký plavecký bazén a sportovní halu. 4. Samostatné prostory v malé budově školy využívá ŠD a ŠK, na odloučeném pracovišti Jarní 22 má ŠD dvě samostatné herny. 5. Stravování žáků probíhá v samostatné budově školní jídelny a kuchyně, na odloučeném pracovišti formou školní výdejny dovoz obědů ze školní kuchyně na ul. E. Rošického Materiální vybavení tříd audiovizuální technikou je na velmi dobré úrovni, škola postupně obnovuje tohoto zařízení. 7. Vybavení PC technikou se v tomto roce výrazně zlepšilo, škola zakoupila 3 interaktivní tabule/přičemž na jednu tabuli přispělo SRPDŠ ze sponzorských darů/ a 3 nové dataprojektory do učeben, 5 notebooků pro vyučující. 8. Školní budovy na ul. Rošického prošly před rokem celkovým zateplením, výměnou oken, dobudování nových sociálů v budově ŠD, vybudováním 2 výtahů a 3 plošin pro tělesně postižené budova tak odpovídá všem příslušným normám pro úsporný a bezpečný provoz. 9. O hlavních prázdninách došlo ke kompletní opravě cvičné školní kuchyně, která byla vybavena 3 novými kuchyňskými linkami, spotřebiči, nábytkem a tabulí. Celkový stav budovy je dobrý. Prostory vedlejší budovy /ŠD/ byly dovybaveny novými hrami a pomůckami pro ŠD. Ve školní jídelně byl rozšířen nový systém registrace strávníků pro přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím čipů. Škola od provozuje rovněž internetovou verzi

5 objednávek a odhlašování obědů. Pro lepší komunikaci a informovanost rodičovské veřejnosti škola slouží tzv. elektronická žákovská knížka iskola, do které jsou prostřednictvím internetu zapisovány průběžné známky z jednotlivých předmětů a rodiče tak mají lepší informace o klasifikaci svého dítěte. V průběhu roku byly natřeny ve všech třídách, na chodbách i v kabinetech radiátory. Částečně byly vymalovány učebny, chodby a kabinety ve všech budovách školy. Opraveny byly dveře do učeben, tělocvičen, šaten u školních tělocvičen. V těchto prostorách rovněž proběhlo kompletní malování WC a opravy malby v jednotlivých třídách. Revize školního zařízení proběhly v řádných termínech a odpovídají všem bezpečnostním předpisům. V průběhu školního roku byly postupně i přes problémy financování dokupovány nové učebnice a školní pomůcky pro potřeby žáků a učitelů a postupně docházelo k nahrazování zastaralých a poškozených učebnic především v ČJ, M, Př, Z, D, AJ, NJ, Ov a na I. stupni ZŠ. Škola dokoupila pro žáky naší školy další komplety dresů, na kterých je logo školy, aby se zvýšila propagace ZŠ mezi občanskou veřejností při různých sportovních soutěžích. Pro zajištění větší propagace školy rovněž slouží videokamera SONY, digitální fotoaparát Nicon další dva digitální fotoaparáty zn. Nicon. Výsledky natáčení a fotografie ze školních akcí jsou součástí archivu a kroniky školy a mnohé zdařilé snímky se pravidelně objevují na webových stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Mezi další pomůcky zakoupené školou lze rovněž zařadit další výzbroj určenou pro sjezdové lyžování. Tato výbava je určena pro žáky naší školy, kteří se účastní lyžařských výcvikových kurzů. Nákupem těchto pomůcek škola umožňuje účast na LVK i žákům sociálně slabým, kteří by si tuto výbavu jinak nikdy nepořídili.

6 Škola postupně dovybavovala IC a info centrum novým softwarem. ZŠ má stále aktualizované kde se mohou všichni zájemci o informace o dění ve škole dozvědět více./viz příloha v konci výroční zprávy/ ZŠ používá registrační a informační program Bakaláři, který zajišťuje lepší evidenci při klasifikaci žáků. V současné době tento systém umožňuje široké veřejnosti sledovat suplování na jednotlivé dny, aktuality z rozvrhů tříd i učitelů. V průběhu školního roku 2011/2012 zakoupila PO nové softwarové vybavení do info centra a do učebny výpočetní techniky z prostředků zřizovatele, které slouží všem žákům naší školy a žáci tak mají neomezený přístup k novým informačním technologiím včetně internetu. V prostoru před info centrem je instalován velkoplošný monitor, který provozuje firma ŠIK /školní info kanál/. Prostřednictvím tohoto kanálu se k žákům dostávají informace o nebezpečí kyberšikany, o nebezpečí návykových látek, informace o činnosti člověka za mimořádných situací a další potřebná sdělení, které lze dále využít ve výuce. Ve školní jídelně proběhla úprava pracoviště, kde se vaří tak, aby bylo vše v souladu s vyhl. č. 137/04 MZ ČR. Všechny prostory školní kuchyně i výdejny byly nově vymalovány a doplněny o další prvky, které jídelnu zestetičtily. Výchovně vzdělávací program školy vychází z učebních plánů MŠMT ČR. V ročníku dle vlastního ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č.j. 1 / Tyto učební dokumenty má škola podrobně rozpracovány v jednotlivých tematických plánech vyučovacích předmětů po jednotlivých ročnících. Škola vychází dále z dlouholeté tradice ZŠ směřované na široké sportovní aktivity žáků všech ročníků zaměřené především na plavání a kopanou /viz přílohy/. ZŠ poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje základní poznatky a znalosti z oblastí informační

7 technologie. Zajišťuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu a osvětu /viz příloha plánu činnosti /. Důraz je především dán na samostatnou a tvůrčí práci v jednotlivých hodinách a vyučovacích předmětech. Výchovně vzdělávací plán a tematické plány jednotlivých předmětů byly splněny bez výjimky. V průběhu školního roku začal opět vycházet školní časopis Rošárník, který prezentuje názory dětí a pedagogických pracovníků školy. Do školního časopisu pravidelně přispívají žáci a učitelé naší školy. Je pravidelně distribuován mezi všechny žáky a rodiče naší školy, je k dispozici na webových stránkách školy./viz příloha / Vedení školy ve školním roce 2011/12 uspořádalo pro pedagogické pracovníky školy kurzy a školení práce s interaktivní tabulí, na které jí byly poskytnuty prostředky za státního rozpočtu. Celkem kurzy různého typu znalostí prošlo přes 20 pedagogických pracovníků školy, kteří získali v loňském roce 2011/12 osvědčení. Dále se učitelé naší školy zapojili do několika kurzů, které přispěly ke zvýšení jejich odbornosti. Cílem hodnocení kvality výuky v uplynulém školním roce byla i průběžná kontrola vedení školy. Předmětem kontrolní činnosti bylo zjištění a zhodnocení personálních podmínek vzdělávání a výchovy ve všech oblastech a předmětech ve škole a ve školní družině vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Hodnocení prováděli vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení vytvořených ve škole v rámci tzv. evaluačních protokolů v jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole. Dále vedení školy sledovalo zejména průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v jazycích, matematice a přírodovědných předmětech ve škole a v tělesné výchově a informačních technologiích na 2. stupni vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Škola se rovněž zúčastnila povinného testování žáků z M, ČJ, CJ v 5. a 9. ročníku.

8 Předmětem kontroly ve školní družině byl průběh a organizace výchovněvzdělávací činnosti. Výsledky sebeevaluace a evaluace výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ jsou uvedeny v další části výroční zprávy o činnosti školy. /viz příloha/.

9 2. Přehled oborů vzdělávání Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Oboru "Základní škola" náleží obory: C/01 - nová soustava, výuka podle RVP a ŠVP (ve školním roce 2011/ ročník). V ročníku dle vlastního ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č. j. 1 / Nadstandardní činnost školy: - umožnění výuky AJ a NJ již od 1.ročníku - výuka hry na flétnu a kytaru v 1. 5.ročníku - výuka užití PC již od 3.ročníku - výuka domácích prací a vaření - výtvarné činnosti / využití hrnčířské pece/, zdravotnický a turistický kroužek - dramatický kroužek využití divadélka na Jarní 22 - výuka plavání již od 1.ročníku - sportovní třídy zaměřené na plavání a kopanou od 6.ročníku - od 3.ročníku přípravné plavecké třídy - organizování výcviku na běžkách v přípravných plaveckých třídách na I.stupni ZŠ a ve fotbalových třídách na II.stupni ZŠ - organizování lyžařských kurzů - možnost výcviku na horolezecké stěně - možnost navštěvovat různě sportovně zaměřené kroužky - zavedení pitného režimu pro všechny žáky školy bezplatně - možnost odběru Školního mléka za zvýhodněnou cenu - možnost odběru ovoce v projektu Ovoce do škol /pro roč./ zdarma - další možnost nákupu pití a svačin ve školním bufetu

10 - hromadné zajišťování školních potřeb na začátku školního roku pro všechny zájemce za zvýhodněnou cenu prostřednictvím SRPDŠ - organizování cyklistických kurzů pro žáky ze sportovních tříd /viz fotodokumentace v závěru výroční zprávy/ - pravidelné celoškolní akce organizované p.uč. Pohlovou, p.uč. Heřmanem, p.uč. Jíchovou a p.uč. Urbanovou. Sportovní třídy Plavecké třídy v 6. 9.ročníku 4 třídy 103 žáků Fotbalové třídy, všeobecná TV 4 třídy 98 žáků Přípravné plavecké třídy 3 třídy 70 žáků Specializované třídy Přípravná třída ZŠ 1 třída 12 žáků /slouží pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí před vstupem do 1. roč. ZŠ/

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy je uveden v následujících tabulkách dle jednotlivých pracovních kategorií. Přehledné tabulky o pracovnících školy dle jejich pracovního zařazení/viz tabulky/.

12 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce Nepříznivý demografický vývoj se prozatím našemu zařízení vyhýbá, počet žáků v roce 2011/12 byl 668 žáků. Ve školním roce 2012/2013 bychom neměli zaznamenat pokles počtu žáků pod 690. Důvodem je příchod silných ročníků na I. stupeň a zájem žáků o sportovní třídy. K zápisu do 1. tříd přišlo 94 žáků, z nichž nastoupí 92 žáků ostatní žádají odklad povinné školní docházky, z loňských odkladů nastoupí 18 dětí. Škola tedy otevřela 4 první třídy s předpokládaným celkovým počtem 92 žáků. Přijímacího řízení na SŠ se úspěšně zúčastnilo 66 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8.roč., kteří byli přijati na různé typy škol dle svého zájmu. Tři žáci končící v 8. ročníku si nepodali přihlášku nikam. Do víceletých gymnázií byli přijati celkem 4 žáci /viz tabulka na následující straně/. Na naší škole proběhlo výběrové řízení do 3. ročníku přípravné plavecké třídy a bylo přijato celkem 28 žáků. Do sportovní třídy v 6. ročníku se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou TV bylo přijato celkem 27 žáků.

13 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Podrobný přehled o výsledcích vzdělávání včetně rozborů přinášejí tabulky, které jsou na následujících stránkách. Tabulky přinášejí přehled prospěchu a chování za I. a II. pololetí, přehled výchovných opatření, účast a výsledky soutěží. Díky zabezpečení šaten proti krádežím a omezeného vstupu do školní budovy nebyl počet krádeží příliš vysoký. Vyskytlo se sprejerství, které však bylo operativně řešeno vedením školy, popř. ve spolupráci s Policií ČR Jihlava. Rovněž počet neomluvených hodin nebyl příliš vysoký. V ojedinělých případech škola spolupracovala s Magistrátem města Jihlavy, sociálním odborem, odd. péče o dítě, se kterým řešila nedostatky ve školní docházce v některých problémových rodinách. Žákům se specifickými poruchami učení a chování byla poskytovaná nadstandardní péče. Všem, kteří měli doporučení k integraci do běžné třídy ZŠ, třídní učitelé vypracovali individuální plán práce dle Vyhlášky MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Mimořádná péče byla věnována žákům nadaným a talentovaným. Individuální plány byly zpracovány po jednotlivých předmětech na daný školní rok, podle kterých závazně všichni vyučující postupovali. Dále měli možnost tito žáci pravidelně docházet do nepovinných předmětů logopedická náprava řeči a dyslektická náprava. Počty hodin věnovaných těmto aktivitám týdně: Logopedie 2 hod. týdně 7 žáků Dyslexie 2 hod. týdně 12 žáků

14 Škola v minulém školním roce neřešila ani jednu stížnost ze strany rodičovské veřejnosti. Vedení školy nebylo požádáno o informace dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Pokynu MŠMT ČR č.j /99 14.

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program K experimentům s drogami a dalšími návykovými látkami vede značné množství příčin. Často tyto příčiny spočívají v rodinném a sociálním prostředí dítěte, dále se může jednat o vliv celospolečenského působení na dítě. Pokud se dítě těžko vyrovnává s osobními problémy, sociálními konflikty nebo školními nároky, patří do skupiny ohrožené zvýšenou inklinací k experimentování s drogami. Je třeba však říci, že i děti žijící v bezproblémovém prostředí mohou s drogami experimentovat, ať už ze zvědavosti nebo z nudy. V takových případech vznikají tzv. rizikové skupiny, které mohou mít sklon k asociálnímu chování, což zahrnuje i experimentování s návykovými látkami. V současné době, kdy není problémem dostat se blíže k návykovým látkám, se věková hranice prvního kontaktu s drogou stále snižuje, přičemž je tento fakt podporován často benevolentním přístupem dospělých. Mezi startovací drogy patří především alkohol a cigarety. Kvůli přístupu velké části populace dospělých dnes děti nevnímají návykové látky jako něco špatného či škodlivého; často vidí nežádoucí chování i přímo doma u svých rodičů. Pak je však těžké přesvědčit takové dítě, že takové chování a užívání návykových látek je špatné. Navíc v období puberty se učitel i další dospělé osoby stávají pro děti nedůvěryhodné, a tak si dítě své problémy nechává pro sebe. Může se jednat o šikanu, potíže v rodině či ve škole nebo s vrstevníky. I. Preventivní strategie by měla odpovídat věku dítěte: A) První a druhý ročník je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na základy etické a právní výchovy. V dětech je třeba odmalička pěstovat pozitivní vztah ke škole, učitelům a

16 spolužákům a zaměřit se hlavně na včasné odhalování poruch psychosociálního vývoje a dalších postižení. Je zde třeba klást velký důraz na spolupráci rodiny a školy a tím vytvářet prostor pro harmonický vývoj dítěte nejen do devátého ročníku, ale i dále po celý jeho další život. B) Od třetího do pátého ročníku je třeba, aby třídní učitel pokračoval v těchto aktivitách, upevňoval jednotné působení rodiny a školy a tím mohl včas odhalit možné dispozice (vývojové) dítěte ve vztahu k drogám. Dále je třeba mapovat situaci ve třídě častými pohovory se žáky o těchto problémech. Pokud se problém již vyskytne, ihned reagovat. Učitel se musí umět dohodnout s rodiči i dětmi na využití jejich volného času, je důležité moci rodině nabídnout zapojení do zájmových aktivit, hlavně sportu. Učitelé by se měli snažit, pokud je k takové situaci vhodná doba, řešit tuto problematiku i v jednotlivých předmětech. Např. Čj rozbory vět, slohové práce M slovní úlohy, grafy Př správná životospráva, péče o tělo a zdraví, tělesná výchova Tv vztah ke sportu Vv moje rodina, volný čas Pč _ vztah k fyzické práci /koníček / C) V šestém až devátém ročníku by měl být kladen hlavní důraz na třídního učitele: a) měl by sledovat vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhalovat vývojové poruchy (lékařské zprávy, vyšetření z PPP). b) měl by budovat důvěru ve vztahu učitel žák (pomáhá hlavně sociálně problémovým žákům pomocí individuálních rozhovorů). c) měl by dbát na úzkou spolupráci rodiny a školy (ŽK a

17 SRPDŠ), případně osobní pohovory. d) důležitá je též nabídka trávení volného času dětí, stejně jako v minulých letech nabízí škola široký výběr kroužků a povinně volitelných předmětů a samozřejmě jako sportovní škola klade velký důraz na sport (plavání, fotbal, florbal, ). e) od šestého do devátého ročníku by měl postupně budovat kolektiv třídy, tak aby zde vznikla dobrá pracovní atmosféra a přátelské vztahy. f) měl by nabízet žákům i rodičům možnosti poradenské péče (linka důvěry,..). g) v případě, že nastane problémová situace, by měl učitel uplatňovat represivní opatření (podle výše závažnosti). II. Preventivní program v jednotlivých předmětech: Český jazyk a) Mluvnice rozbor vhodných vět b) Literatura využití určitých článků k besedě (např.karel Poláček Bylo nás pět kouření, alkohol, kamarádství) V devátém ročníku upozornit na knihy s problematikou drog (např.radek John Memento, Christiane F. My děti ze stanice Zoo) c) Sloh - 6. třída vypravování trávení volného času 7. třída charakteristika povahové vlastnosti 8. třída charakteristika literárních postav, výklad, výtah, mluvní cvičení na vhodné téma (kdo je mi vzorem, mládež a drogy, vztah mezi sourozenci,..) 9. třída vypravování v běžné komunikaci,

18 výklad, diskuze, mluvní cvičení na dané téma (nebezpečí drog, drogy a my,..) Cizí jazyky a) Německý jazyk 6. třída Schule, Freizeit 7. třída Kleidung, Mode 8. třída unsere Umwelt 9. třída meine Familie, Hobby b) Anglický jazyk - 6. třída My world 7. třída My activities 8. třída Fashion 9. třída Healthy a fit c) Ruský jazyk Matematika 6. třída desetinná čísla, slovní úlohy 7. třída racionální čísla, slovní úlohy 8. třída poměr přímá a nepřímá úměrnost, procenta, mocniny, lineární rovnice, slovní úlohy 9. třída lineární rovnice, funkce (grafy), výrazy, slovní úlohy Přírodopis Vysvětluje základní pojmy až k zodpovězení otázek na dané téma drog a drogových závislostí. 6. třída rostlinné jedy 7. třída živočišné jedy 8. třída soustava dýchací, nakažlivé nemoci hormonální soustava, rozmnožovací soustava Zeměpis Hlavně působení přes ekologii.

19 Dějepis Zmínit se o historii drog. Chemie 9. třída chemie slouží a ohrožuje Fyzika Výpočet příkladů ve vhodných tématech Občanská výchova Zde je možno provádět prevenci ve všech ročnících a tématech (zakomponováno již v předmětu). Probíhá i několik projektů. V současné době se již několik let nevyučuje předmět rodinná výchova. Obsah tohoto předmětu je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Oblast je realizována ve vyučovacích předmětech Dějepis a Výchova k občanství. Cílem je vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do běžného života ve společnosti. Seznamuje žáky s vývojem společnosti. Zrušení Rodinné výchovy jako samostatného předmětu nepovažuji za nejvhodnější, protože tento předmět měl čas i prostředky na navázání lepšího kontaktu učitele s žáky a získání jejich důvěry. Proto také bylo jednodušší s žáky komunikovat, žáci se dokázali víc otevřít a učitel se tak mohl dozvědět důležité informace ohledně drogové a jiné problematiky včas a řešit je hned zpočátku. Výchovy a) výtvarná každoročně probíhá soutěž na téma drogy, alkohol, kouření b) hudební zpěv písní s vhodnou tématikou, je možno poukázat na hudbu a tanec i jako na formu využití volného času

20 c) tělesná sama o sobě znamená, že sport (fyzická zdatnost) se neslučuje s drogami (tělesné i duševní chátrání). Pracovní činnosti Pokud se nám podaří, vštípit dětem radost z vlastní činnosti a chuť pracovat manuálně, zaplníme tím jejich volný čas a snížíme tak možnost nudy a kontaktu s nežádoucími vlivy. (práce v domácnosti, v dílně, práce na zahrádce, tvořivé činnosti ) Povinně volitelné předměty a) cvičení z Čj b) cvičení z M c) informatika další možnost, jak trávit volný čas kvalitním způsobem (pozor, aby nesklouzlo k závislosti). Informační systém pro oblast prevence, proti toxikomanii, d) sportovní výchova tělesná kondice e) přírodovědné praktikum f) dějepisně-zeměpisné praktikum g) výtvarný seminář h) domácnost ch) technické práce i) fyzikální seminář j) multikulturní výchova k) chemický seminář l) seminář ze spol.vědních věd m) technické práce n) etika o) dramatická výchova p) zeměpisné praktikum Na škole dobře pracuje družina pro děti od 1. 4.třídy, pro ostatní děti je

21 otevřen školní klub s bohatou činností (vyplňuje volný čas dětem). Škola je rozšířena o odloučené pracoviště (ZŠ Jarní 1.a 2. třídy), proto družina hraje v životě dětí a rodičů nezastupitelnou roli. Velké oblibě se na naší škole těší informační centrum, kde mohou žáci v průběhu celého dne, tedy i o přestávkách, využívat počítače s internetem. Škola se účastní různých akcí, které slouží prevenci: 2x ročně pobyt v přírodě, lyžařské soustředění žáků sedmých tříd, výlety, různé sportovní soutěže v plavání, fotbalu, házené, basketu, florbalu, atd... Častá jsou i soustředění plaveckých a fotbalových tříd, kde se opět upevňuje zdatnost, ale i kolektiv třídy. III. Preventivní program ve vztahu učitele žák V případě, že má dítě problém a svěří se nám, je třeba nejdříve ocenit, že si nás vybralo jako důvěrníka. Měli bychom si najít čas a jeho problém rozebrat. Zjistíme příčinu, proč k němu vůbec došlo, a pak zaujmeme citlivý a kamarádský přístup. V žádném případě neodsuzujeme! Zeptáme se, zda-li tato situace dítěti vyhovuje a jestli chce i nadále pokračovat. Můžeme mu doporučit poradnu a zajít do ní společně s ním (ona sama kontaktuje rodiče). Pokud se po rozhovoru s dítětem nedostaví kýžené výsledky v podobě očekávané reakce dítěte, pozveme si okamžitě rodiče do školy. Když přijdou, projednáme daný problém a nabídneme jim možnosti, kam se obrátit. Když ani rodiče neprojeví zájem spolupracovat, zavoláme na sociální odbor a uvědomíme jej. Pokud zjistíme, že dítě dělá distributora, okamžitě upozorníme policii. Na škole byly k tomuto účelu zřízeny dvě komise: Výchovná komise pro národní školu a Výchovná komise pro II. stupeň.

22 Nejdůležitější roli v rámci prevence drogové závislosti má rodina, nikoliv škola, přesto je nutné tuto prevenci zařadit a důsledně na ni dbát i v rámci vyučování. Jedině při dobré spolupráci rodiny a školy se z dítěte může vyvinout plnohodnotná a psychosociálně zralá osobnost. Hodnocení minulého roku: Dobře pracoval první stupeň se zadanými materiály, velký úspěch měl integrovaný záchranný systém v osmých třídách, nově proběhly besedy s policií ČR v osmých a devátých třídách, které měly u žáků velký úspěch.ve spolupráci s Vrak Barem byly zapojeny všechny třídy do přednášek na daná témata,odpovídající věku dětí.

23 Prevence pro naše děti Září VrakBar beseda 1.A Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 1.B Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 1.C Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 2.A Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.B Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.C Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.D Zdravý životní styl VrakBar beseda 3.A Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 6.A Seznámení VrakBar beseda 7.A Když se vztahům nedaří (šikana) Doplnění MPP do výuky jednotlivých předmětů /všichni učitelé/ Minimální preventivní program, celoroční přehled spolupráce jednotlivých tříd s organizacemi působícími v oblasti prevence, boj proti xenofobii, rasismu a ostatním patologickým jevům, boj proti šikaně /Svobodová/ 3.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) Dopravní výchova 4.A Dopravní výchova 4.B Dopravní výchova 4.C Říjen VrakBar beseda 3.B Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 3.C Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 6.B Seznámení VrakBar beseda 6.C Seznámení

24 VrakBar beseda 7.B Když se vztahům nedaří (šikana) 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 2.třída Ajaxův zápisník Dopravní výchova (PČR) 3.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) Seminář Státního zdravotního ústavu Praha Rizikové chování dospívajících (Svobodová) 5.třída Můj rádce a pomocník zdravý životní styl 9.třída volba povolání (ÚP) 4.třída - Můj rádce a pomocník zdravý životní styl Listopad VrakBar beseda 8.C Prevence závislosti VrakBar beseda 9.A Plány do budoucna 1.třída beseda s policií 3.třída Ajaxův zápisník Dopravní výchova (PČR) 5. třída Můj rádce a pomocník zdravá výživa 6.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 5.třída zdravověda (průběžně) 4.třída Můj rádce a pomocník úraz není náhoda Prosinec 3.třída beseda s policií 4.třída publikace Můj rádce a pomocník prevence nemocí 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník osobní hygiena VrakBar beseda 4.A Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 4.B Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 4.C Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 5.A Prevence závislosti drogy

25 6.12. VrakBar beseda 9.B Plány do budoucna VrakBar beseda 5.B Prevence závislosti drogy VrakBar beseda 5.C Prevence závislosti drogy VrakBar beseda 6.D Seznámení VrakBar beseda 9.C Plány do budoucna Vánoční besídky Leden A dopravní hřiště B dopravní hřiště firma Procter&Gamble dodala žákům 6.třídy materiály o dospívání 1.třída pracovní sešit Už vím 4.třída publikace Můj rádce a pomocník osobní hygiena 2.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník dopravní úrazy 3.třída zdravověda (průběžně) 8.třída beseda s policií Únor 2. třída Ajaxův zápisník Tabák, alkohol, drogy (PČR) 9.třída beseda s policií 5.třída publikace Můj rádce a pomocník stres 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník relaxace a odpočinek 8.třída integrovaný záchranný systém čtyřhodinový cyklus 7.2. VrakBar beseda 6.A Naše třída 8.2. VrakBar beseda 6.B Naše třída 8.2. VrakBar beseda 7.A Výchova k toleranci (prevence rasismu)

26 9.2. VrakBar beseda 6.C Naše třída VrakBar beseda 7.B Výchova k toleranci (prevence rasismu) VrakBar beseda 8.A Sprejerství x rodina a já VrakBar beseda 7.C Výchova k toleranci (prevence rasismu) VrakBar beseda 8.B Sprejerství x rodina a já VrakBar beseda 8.C Sprejerství x rodina a já Březen 3.třída Ajaxův zápisník 9.třídy beseda s PČR Právní vědomí 8.třída integrovaný záchranný systém čtyřhodinový cyklus 5.třída publikace Můj rádce a pomocník relaxace a odpočinek 1.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník první pomoc 1.třída pracovní sešit Už vím 5.třída beseda s policií 2.třída zdravověda (průběžně) Duben 8.třídy beseda s PČR sekty, pohlavní zneužívání, domácí násilí 4.třída zdravověda (průběžně) 7.třída beseda s policií 3.třída kurs cykloturistiky 5.třída publikace Můj rádce a pomocník první pomoc 1.třída pracovní sešit Už vím 4.třída publikace Můj rádce a pomocník dospívání a přátelství

27 4.4. VrakBar beseda 9.A Partnerství a sexuální vztahy 5.4. VrakBar beseda 9.B Partnerství a sexuální vztahy VrakBar beseda 9.C Partnerství a sexuální vztahy VrakBar beseda 6.D Naše třída Den Země Květen 6.třída beseda s policií 4.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 3.třída Ajaxův zápisník 1.třída pracovní sešit Už vím 5.třída publikace Můj rádce a pomocník dospívání, přátelství a vztahy 6.třída zdravověda (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník kouření a alkohol Den Dětí Červen 4.třída beseda s policií 1.třída pracovní sešit Už vím 2.třída Ajaxův zápisník Mezilidské vztahy 5.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník úrazy při sportu 1.třída zdravověda (průběžně) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník drogy prevence 3.třída Ajaxův zápisník Výlety tříd (dle plánu)

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více