Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastní hodnocení školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, Jihlava Příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou, IČO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Zřizovatel: Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, Jihlava IČO Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. S účinností od byla škola zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem zařízení /IZO/: Rozhodnutím Zastupitelstva města Jihlavy č. 207/07-ZM ze dne byla s naší školou sloučena Základní škola Jihlava, Jarní 22 s účinností od Nástupnickou organizací se stala Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 Ředitel školy: Mgr., Bc. František Svoboda Zástupci ŘŠ: Mgr. Zuzana Tomková, stat. zástupce ŘŠ, zást. pro I. st. Mgr. Petr Dvořák, zástupce pro II. st. www :

2 Od byla na naší škole zvolena šestičlenná Školská rada při ZŠ Jihlava, E. Rošického 2, ve které jsou po dvou zástupcích pedagogové, rodiče a zástupci zřizovatele. Další činnost vykonávalo občanské sdružení SRPDŠ při Základní škole Jihlava, E. Rošického 2. Spádový obvod školy: viz příloha č. P 1 Organizace vyučování: Plně organizovaná základní škola 1. 9.ročníkem. Počet tříd: I.stupeň 15 tříd 361 žáků průměrný počet 24,06 II. stupeň 13 tříd 307 žáků průměrný počet 23,61 Přípravná třída 1 12 žáků Celkem 28 tříd 668 žáků průměrný počet 23,85 Počet oddělení ŠD: žáků Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou TV od 6. ročníku ZŠ: sportovní třídy 8 tříd 201 žáků Pracovníci školy: Počet celkem: 72+3 MD 63 žen 12 mužů Z toho učitelů 42+3 MD 34 žen 11 mužů Na plný úvazek 37+3 MD 32 žen 8 mužů Na částečný úvazek 5 2 ženy 3 muži Aprobované úvazky roč. 373 hodin 100 %

3 6. 9. roč. 416 hodin 94,97 % Celkem roč. 789 hodin 97,28 % Neaprobované úvazky roč. 0 hodin 0,00 % roč. 22 hodin 5,03 % Celkem roč. 22 hodin 2,72 % Celkem roč. 811 hodin Průměrný věk učitelů 41,84 let Údaje o dalších zaměstnancích školy: Vychovatelky ŠD a ŠK 7 Průměrný věk 49,14 THP 2 Správní zaměstnanci 12 Školní jídelna 10 z toho 2 THP Materiální podmínky: Pro zabezpečení výuky škola používá tyto prostory: 1. třídy 24 učeben pracoviště E. Rošického 2 7 učeben za odl.pracovišti Jarní specializované učebny informatika 2 x, pobočka Městské knihovny Jihlava na Jarní info centrum a škol. knihovna hudební výchova, učebna Vv přírodopis chemie, fyzika dílny kovo-dřevo cvičná kuchyňka a cvič.byt multimediální učebna

4 3. Škola užívá 3 tělocvičny 21 x 12 m 19 x 12 m 22 x 12 m Školní hřiště 20 x 40 m 2x Pro pohyb žáků ve volném čase slouží areály zdraví v okolí obou školních budov, herna pro stolní tenis, horolezecká stěna v tělocvičně školy, boulderová stěna /pro horolezectví/ v krytu školy. Formou pronájmu dále ZŠ využívá blízký plavecký bazén a sportovní halu. 4. Samostatné prostory v malé budově školy využívá ŠD a ŠK, na odloučeném pracovišti Jarní 22 má ŠD dvě samostatné herny. 5. Stravování žáků probíhá v samostatné budově školní jídelny a kuchyně, na odloučeném pracovišti formou školní výdejny dovoz obědů ze školní kuchyně na ul. E. Rošického Materiální vybavení tříd audiovizuální technikou je na velmi dobré úrovni, škola postupně obnovuje tohoto zařízení. 7. Vybavení PC technikou se v tomto roce výrazně zlepšilo, škola zakoupila 3 interaktivní tabule/přičemž na jednu tabuli přispělo SRPDŠ ze sponzorských darů/ a 3 nové dataprojektory do učeben, 5 notebooků pro vyučující. 8. Školní budovy na ul. Rošického prošly před rokem celkovým zateplením, výměnou oken, dobudování nových sociálů v budově ŠD, vybudováním 2 výtahů a 3 plošin pro tělesně postižené budova tak odpovídá všem příslušným normám pro úsporný a bezpečný provoz. 9. O hlavních prázdninách došlo ke kompletní opravě cvičné školní kuchyně, která byla vybavena 3 novými kuchyňskými linkami, spotřebiči, nábytkem a tabulí. Celkový stav budovy je dobrý. Prostory vedlejší budovy /ŠD/ byly dovybaveny novými hrami a pomůckami pro ŠD. Ve školní jídelně byl rozšířen nový systém registrace strávníků pro přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím čipů. Škola od provozuje rovněž internetovou verzi

5 objednávek a odhlašování obědů. Pro lepší komunikaci a informovanost rodičovské veřejnosti škola slouží tzv. elektronická žákovská knížka iskola, do které jsou prostřednictvím internetu zapisovány průběžné známky z jednotlivých předmětů a rodiče tak mají lepší informace o klasifikaci svého dítěte. V průběhu roku byly natřeny ve všech třídách, na chodbách i v kabinetech radiátory. Částečně byly vymalovány učebny, chodby a kabinety ve všech budovách školy. Opraveny byly dveře do učeben, tělocvičen, šaten u školních tělocvičen. V těchto prostorách rovněž proběhlo kompletní malování WC a opravy malby v jednotlivých třídách. Revize školního zařízení proběhly v řádných termínech a odpovídají všem bezpečnostním předpisům. V průběhu školního roku byly postupně i přes problémy financování dokupovány nové učebnice a školní pomůcky pro potřeby žáků a učitelů a postupně docházelo k nahrazování zastaralých a poškozených učebnic především v ČJ, M, Př, Z, D, AJ, NJ, Ov a na I. stupni ZŠ. Škola dokoupila pro žáky naší školy další komplety dresů, na kterých je logo školy, aby se zvýšila propagace ZŠ mezi občanskou veřejností při různých sportovních soutěžích. Pro zajištění větší propagace školy rovněž slouží videokamera SONY, digitální fotoaparát Nicon další dva digitální fotoaparáty zn. Nicon. Výsledky natáčení a fotografie ze školních akcí jsou součástí archivu a kroniky školy a mnohé zdařilé snímky se pravidelně objevují na webových stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Mezi další pomůcky zakoupené školou lze rovněž zařadit další výzbroj určenou pro sjezdové lyžování. Tato výbava je určena pro žáky naší školy, kteří se účastní lyžařských výcvikových kurzů. Nákupem těchto pomůcek škola umožňuje účast na LVK i žákům sociálně slabým, kteří by si tuto výbavu jinak nikdy nepořídili.

6 Škola postupně dovybavovala IC a info centrum novým softwarem. ZŠ má stále aktualizované kde se mohou všichni zájemci o informace o dění ve škole dozvědět více./viz příloha v konci výroční zprávy/ ZŠ používá registrační a informační program Bakaláři, který zajišťuje lepší evidenci při klasifikaci žáků. V současné době tento systém umožňuje široké veřejnosti sledovat suplování na jednotlivé dny, aktuality z rozvrhů tříd i učitelů. V průběhu školního roku 2011/2012 zakoupila PO nové softwarové vybavení do info centra a do učebny výpočetní techniky z prostředků zřizovatele, které slouží všem žákům naší školy a žáci tak mají neomezený přístup k novým informačním technologiím včetně internetu. V prostoru před info centrem je instalován velkoplošný monitor, který provozuje firma ŠIK /školní info kanál/. Prostřednictvím tohoto kanálu se k žákům dostávají informace o nebezpečí kyberšikany, o nebezpečí návykových látek, informace o činnosti člověka za mimořádných situací a další potřebná sdělení, které lze dále využít ve výuce. Ve školní jídelně proběhla úprava pracoviště, kde se vaří tak, aby bylo vše v souladu s vyhl. č. 137/04 MZ ČR. Všechny prostory školní kuchyně i výdejny byly nově vymalovány a doplněny o další prvky, které jídelnu zestetičtily. Výchovně vzdělávací program školy vychází z učebních plánů MŠMT ČR. V ročníku dle vlastního ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č.j. 1 / Tyto učební dokumenty má škola podrobně rozpracovány v jednotlivých tematických plánech vyučovacích předmětů po jednotlivých ročnících. Škola vychází dále z dlouholeté tradice ZŠ směřované na široké sportovní aktivity žáků všech ročníků zaměřené především na plavání a kopanou /viz přílohy/. ZŠ poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje základní poznatky a znalosti z oblastí informační

7 technologie. Zajišťuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu a osvětu /viz příloha plánu činnosti /. Důraz je především dán na samostatnou a tvůrčí práci v jednotlivých hodinách a vyučovacích předmětech. Výchovně vzdělávací plán a tematické plány jednotlivých předmětů byly splněny bez výjimky. V průběhu školního roku začal opět vycházet školní časopis Rošárník, který prezentuje názory dětí a pedagogických pracovníků školy. Do školního časopisu pravidelně přispívají žáci a učitelé naší školy. Je pravidelně distribuován mezi všechny žáky a rodiče naší školy, je k dispozici na webových stránkách školy./viz příloha / Vedení školy ve školním roce 2011/12 uspořádalo pro pedagogické pracovníky školy kurzy a školení práce s interaktivní tabulí, na které jí byly poskytnuty prostředky za státního rozpočtu. Celkem kurzy různého typu znalostí prošlo přes 20 pedagogických pracovníků školy, kteří získali v loňském roce 2011/12 osvědčení. Dále se učitelé naší školy zapojili do několika kurzů, které přispěly ke zvýšení jejich odbornosti. Cílem hodnocení kvality výuky v uplynulém školním roce byla i průběžná kontrola vedení školy. Předmětem kontrolní činnosti bylo zjištění a zhodnocení personálních podmínek vzdělávání a výchovy ve všech oblastech a předmětech ve škole a ve školní družině vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Hodnocení prováděli vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení vytvořených ve škole v rámci tzv. evaluačních protokolů v jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole. Dále vedení školy sledovalo zejména průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v jazycích, matematice a přírodovědných předmětech ve škole a v tělesné výchově a informačních technologiích na 2. stupni vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Škola se rovněž zúčastnila povinného testování žáků z M, ČJ, CJ v 5. a 9. ročníku.

8 Předmětem kontroly ve školní družině byl průběh a organizace výchovněvzdělávací činnosti. Výsledky sebeevaluace a evaluace výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ jsou uvedeny v další části výroční zprávy o činnosti školy. /viz příloha/.

9 2. Přehled oborů vzdělávání Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Oboru "Základní škola" náleží obory: C/01 - nová soustava, výuka podle RVP a ŠVP (ve školním roce 2011/ ročník). V ročníku dle vlastního ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č. j. 1 / Nadstandardní činnost školy: - umožnění výuky AJ a NJ již od 1.ročníku - výuka hry na flétnu a kytaru v 1. 5.ročníku - výuka užití PC již od 3.ročníku - výuka domácích prací a vaření - výtvarné činnosti / využití hrnčířské pece/, zdravotnický a turistický kroužek - dramatický kroužek využití divadélka na Jarní 22 - výuka plavání již od 1.ročníku - sportovní třídy zaměřené na plavání a kopanou od 6.ročníku - od 3.ročníku přípravné plavecké třídy - organizování výcviku na běžkách v přípravných plaveckých třídách na I.stupni ZŠ a ve fotbalových třídách na II.stupni ZŠ - organizování lyžařských kurzů - možnost výcviku na horolezecké stěně - možnost navštěvovat různě sportovně zaměřené kroužky - zavedení pitného režimu pro všechny žáky školy bezplatně - možnost odběru Školního mléka za zvýhodněnou cenu - možnost odběru ovoce v projektu Ovoce do škol /pro roč./ zdarma - další možnost nákupu pití a svačin ve školním bufetu

10 - hromadné zajišťování školních potřeb na začátku školního roku pro všechny zájemce za zvýhodněnou cenu prostřednictvím SRPDŠ - organizování cyklistických kurzů pro žáky ze sportovních tříd /viz fotodokumentace v závěru výroční zprávy/ - pravidelné celoškolní akce organizované p.uč. Pohlovou, p.uč. Heřmanem, p.uč. Jíchovou a p.uč. Urbanovou. Sportovní třídy Plavecké třídy v 6. 9.ročníku 4 třídy 103 žáků Fotbalové třídy, všeobecná TV 4 třídy 98 žáků Přípravné plavecké třídy 3 třídy 70 žáků Specializované třídy Přípravná třída ZŠ 1 třída 12 žáků /slouží pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí před vstupem do 1. roč. ZŠ/

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy je uveden v následujících tabulkách dle jednotlivých pracovních kategorií. Přehledné tabulky o pracovnících školy dle jejich pracovního zařazení/viz tabulky/.

12 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce Nepříznivý demografický vývoj se prozatím našemu zařízení vyhýbá, počet žáků v roce 2011/12 byl 668 žáků. Ve školním roce 2012/2013 bychom neměli zaznamenat pokles počtu žáků pod 690. Důvodem je příchod silných ročníků na I. stupeň a zájem žáků o sportovní třídy. K zápisu do 1. tříd přišlo 94 žáků, z nichž nastoupí 92 žáků ostatní žádají odklad povinné školní docházky, z loňských odkladů nastoupí 18 dětí. Škola tedy otevřela 4 první třídy s předpokládaným celkovým počtem 92 žáků. Přijímacího řízení na SŠ se úspěšně zúčastnilo 66 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8.roč., kteří byli přijati na různé typy škol dle svého zájmu. Tři žáci končící v 8. ročníku si nepodali přihlášku nikam. Do víceletých gymnázií byli přijati celkem 4 žáci /viz tabulka na následující straně/. Na naší škole proběhlo výběrové řízení do 3. ročníku přípravné plavecké třídy a bylo přijato celkem 28 žáků. Do sportovní třídy v 6. ročníku se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou TV bylo přijato celkem 27 žáků.

13 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Podrobný přehled o výsledcích vzdělávání včetně rozborů přinášejí tabulky, které jsou na následujících stránkách. Tabulky přinášejí přehled prospěchu a chování za I. a II. pololetí, přehled výchovných opatření, účast a výsledky soutěží. Díky zabezpečení šaten proti krádežím a omezeného vstupu do školní budovy nebyl počet krádeží příliš vysoký. Vyskytlo se sprejerství, které však bylo operativně řešeno vedením školy, popř. ve spolupráci s Policií ČR Jihlava. Rovněž počet neomluvených hodin nebyl příliš vysoký. V ojedinělých případech škola spolupracovala s Magistrátem města Jihlavy, sociálním odborem, odd. péče o dítě, se kterým řešila nedostatky ve školní docházce v některých problémových rodinách. Žákům se specifickými poruchami učení a chování byla poskytovaná nadstandardní péče. Všem, kteří měli doporučení k integraci do běžné třídy ZŠ, třídní učitelé vypracovali individuální plán práce dle Vyhlášky MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Mimořádná péče byla věnována žákům nadaným a talentovaným. Individuální plány byly zpracovány po jednotlivých předmětech na daný školní rok, podle kterých závazně všichni vyučující postupovali. Dále měli možnost tito žáci pravidelně docházet do nepovinných předmětů logopedická náprava řeči a dyslektická náprava. Počty hodin věnovaných těmto aktivitám týdně: Logopedie 2 hod. týdně 7 žáků Dyslexie 2 hod. týdně 12 žáků

14 Škola v minulém školním roce neřešila ani jednu stížnost ze strany rodičovské veřejnosti. Vedení školy nebylo požádáno o informace dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Pokynu MŠMT ČR č.j /99 14.

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program K experimentům s drogami a dalšími návykovými látkami vede značné množství příčin. Často tyto příčiny spočívají v rodinném a sociálním prostředí dítěte, dále se může jednat o vliv celospolečenského působení na dítě. Pokud se dítě těžko vyrovnává s osobními problémy, sociálními konflikty nebo školními nároky, patří do skupiny ohrožené zvýšenou inklinací k experimentování s drogami. Je třeba však říci, že i děti žijící v bezproblémovém prostředí mohou s drogami experimentovat, ať už ze zvědavosti nebo z nudy. V takových případech vznikají tzv. rizikové skupiny, které mohou mít sklon k asociálnímu chování, což zahrnuje i experimentování s návykovými látkami. V současné době, kdy není problémem dostat se blíže k návykovým látkám, se věková hranice prvního kontaktu s drogou stále snižuje, přičemž je tento fakt podporován často benevolentním přístupem dospělých. Mezi startovací drogy patří především alkohol a cigarety. Kvůli přístupu velké části populace dospělých dnes děti nevnímají návykové látky jako něco špatného či škodlivého; často vidí nežádoucí chování i přímo doma u svých rodičů. Pak je však těžké přesvědčit takové dítě, že takové chování a užívání návykových látek je špatné. Navíc v období puberty se učitel i další dospělé osoby stávají pro děti nedůvěryhodné, a tak si dítě své problémy nechává pro sebe. Může se jednat o šikanu, potíže v rodině či ve škole nebo s vrstevníky. I. Preventivní strategie by měla odpovídat věku dítěte: A) První a druhý ročník je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na základy etické a právní výchovy. V dětech je třeba odmalička pěstovat pozitivní vztah ke škole, učitelům a

16 spolužákům a zaměřit se hlavně na včasné odhalování poruch psychosociálního vývoje a dalších postižení. Je zde třeba klást velký důraz na spolupráci rodiny a školy a tím vytvářet prostor pro harmonický vývoj dítěte nejen do devátého ročníku, ale i dále po celý jeho další život. B) Od třetího do pátého ročníku je třeba, aby třídní učitel pokračoval v těchto aktivitách, upevňoval jednotné působení rodiny a školy a tím mohl včas odhalit možné dispozice (vývojové) dítěte ve vztahu k drogám. Dále je třeba mapovat situaci ve třídě častými pohovory se žáky o těchto problémech. Pokud se problém již vyskytne, ihned reagovat. Učitel se musí umět dohodnout s rodiči i dětmi na využití jejich volného času, je důležité moci rodině nabídnout zapojení do zájmových aktivit, hlavně sportu. Učitelé by se měli snažit, pokud je k takové situaci vhodná doba, řešit tuto problematiku i v jednotlivých předmětech. Např. Čj rozbory vět, slohové práce M slovní úlohy, grafy Př správná životospráva, péče o tělo a zdraví, tělesná výchova Tv vztah ke sportu Vv moje rodina, volný čas Pč _ vztah k fyzické práci /koníček / C) V šestém až devátém ročníku by měl být kladen hlavní důraz na třídního učitele: a) měl by sledovat vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhalovat vývojové poruchy (lékařské zprávy, vyšetření z PPP). b) měl by budovat důvěru ve vztahu učitel žák (pomáhá hlavně sociálně problémovým žákům pomocí individuálních rozhovorů). c) měl by dbát na úzkou spolupráci rodiny a školy (ŽK a

17 SRPDŠ), případně osobní pohovory. d) důležitá je též nabídka trávení volného času dětí, stejně jako v minulých letech nabízí škola široký výběr kroužků a povinně volitelných předmětů a samozřejmě jako sportovní škola klade velký důraz na sport (plavání, fotbal, florbal, ). e) od šestého do devátého ročníku by měl postupně budovat kolektiv třídy, tak aby zde vznikla dobrá pracovní atmosféra a přátelské vztahy. f) měl by nabízet žákům i rodičům možnosti poradenské péče (linka důvěry,..). g) v případě, že nastane problémová situace, by měl učitel uplatňovat represivní opatření (podle výše závažnosti). II. Preventivní program v jednotlivých předmětech: Český jazyk a) Mluvnice rozbor vhodných vět b) Literatura využití určitých článků k besedě (např.karel Poláček Bylo nás pět kouření, alkohol, kamarádství) V devátém ročníku upozornit na knihy s problematikou drog (např.radek John Memento, Christiane F. My děti ze stanice Zoo) c) Sloh - 6. třída vypravování trávení volného času 7. třída charakteristika povahové vlastnosti 8. třída charakteristika literárních postav, výklad, výtah, mluvní cvičení na vhodné téma (kdo je mi vzorem, mládež a drogy, vztah mezi sourozenci,..) 9. třída vypravování v běžné komunikaci,

18 výklad, diskuze, mluvní cvičení na dané téma (nebezpečí drog, drogy a my,..) Cizí jazyky a) Německý jazyk 6. třída Schule, Freizeit 7. třída Kleidung, Mode 8. třída unsere Umwelt 9. třída meine Familie, Hobby b) Anglický jazyk - 6. třída My world 7. třída My activities 8. třída Fashion 9. třída Healthy a fit c) Ruský jazyk Matematika 6. třída desetinná čísla, slovní úlohy 7. třída racionální čísla, slovní úlohy 8. třída poměr přímá a nepřímá úměrnost, procenta, mocniny, lineární rovnice, slovní úlohy 9. třída lineární rovnice, funkce (grafy), výrazy, slovní úlohy Přírodopis Vysvětluje základní pojmy až k zodpovězení otázek na dané téma drog a drogových závislostí. 6. třída rostlinné jedy 7. třída živočišné jedy 8. třída soustava dýchací, nakažlivé nemoci hormonální soustava, rozmnožovací soustava Zeměpis Hlavně působení přes ekologii.

19 Dějepis Zmínit se o historii drog. Chemie 9. třída chemie slouží a ohrožuje Fyzika Výpočet příkladů ve vhodných tématech Občanská výchova Zde je možno provádět prevenci ve všech ročnících a tématech (zakomponováno již v předmětu). Probíhá i několik projektů. V současné době se již několik let nevyučuje předmět rodinná výchova. Obsah tohoto předmětu je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Oblast je realizována ve vyučovacích předmětech Dějepis a Výchova k občanství. Cílem je vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do běžného života ve společnosti. Seznamuje žáky s vývojem společnosti. Zrušení Rodinné výchovy jako samostatného předmětu nepovažuji za nejvhodnější, protože tento předmět měl čas i prostředky na navázání lepšího kontaktu učitele s žáky a získání jejich důvěry. Proto také bylo jednodušší s žáky komunikovat, žáci se dokázali víc otevřít a učitel se tak mohl dozvědět důležité informace ohledně drogové a jiné problematiky včas a řešit je hned zpočátku. Výchovy a) výtvarná každoročně probíhá soutěž na téma drogy, alkohol, kouření b) hudební zpěv písní s vhodnou tématikou, je možno poukázat na hudbu a tanec i jako na formu využití volného času

20 c) tělesná sama o sobě znamená, že sport (fyzická zdatnost) se neslučuje s drogami (tělesné i duševní chátrání). Pracovní činnosti Pokud se nám podaří, vštípit dětem radost z vlastní činnosti a chuť pracovat manuálně, zaplníme tím jejich volný čas a snížíme tak možnost nudy a kontaktu s nežádoucími vlivy. (práce v domácnosti, v dílně, práce na zahrádce, tvořivé činnosti ) Povinně volitelné předměty a) cvičení z Čj b) cvičení z M c) informatika další možnost, jak trávit volný čas kvalitním způsobem (pozor, aby nesklouzlo k závislosti). Informační systém pro oblast prevence, proti toxikomanii, d) sportovní výchova tělesná kondice e) přírodovědné praktikum f) dějepisně-zeměpisné praktikum g) výtvarný seminář h) domácnost ch) technické práce i) fyzikální seminář j) multikulturní výchova k) chemický seminář l) seminář ze spol.vědních věd m) technické práce n) etika o) dramatická výchova p) zeměpisné praktikum Na škole dobře pracuje družina pro děti od 1. 4.třídy, pro ostatní děti je

21 otevřen školní klub s bohatou činností (vyplňuje volný čas dětem). Škola je rozšířena o odloučené pracoviště (ZŠ Jarní 1.a 2. třídy), proto družina hraje v životě dětí a rodičů nezastupitelnou roli. Velké oblibě se na naší škole těší informační centrum, kde mohou žáci v průběhu celého dne, tedy i o přestávkách, využívat počítače s internetem. Škola se účastní různých akcí, které slouží prevenci: 2x ročně pobyt v přírodě, lyžařské soustředění žáků sedmých tříd, výlety, různé sportovní soutěže v plavání, fotbalu, házené, basketu, florbalu, atd... Častá jsou i soustředění plaveckých a fotbalových tříd, kde se opět upevňuje zdatnost, ale i kolektiv třídy. III. Preventivní program ve vztahu učitele žák V případě, že má dítě problém a svěří se nám, je třeba nejdříve ocenit, že si nás vybralo jako důvěrníka. Měli bychom si najít čas a jeho problém rozebrat. Zjistíme příčinu, proč k němu vůbec došlo, a pak zaujmeme citlivý a kamarádský přístup. V žádném případě neodsuzujeme! Zeptáme se, zda-li tato situace dítěti vyhovuje a jestli chce i nadále pokračovat. Můžeme mu doporučit poradnu a zajít do ní společně s ním (ona sama kontaktuje rodiče). Pokud se po rozhovoru s dítětem nedostaví kýžené výsledky v podobě očekávané reakce dítěte, pozveme si okamžitě rodiče do školy. Když přijdou, projednáme daný problém a nabídneme jim možnosti, kam se obrátit. Když ani rodiče neprojeví zájem spolupracovat, zavoláme na sociální odbor a uvědomíme jej. Pokud zjistíme, že dítě dělá distributora, okamžitě upozorníme policii. Na škole byly k tomuto účelu zřízeny dvě komise: Výchovná komise pro národní školu a Výchovná komise pro II. stupeň.

22 Nejdůležitější roli v rámci prevence drogové závislosti má rodina, nikoliv škola, přesto je nutné tuto prevenci zařadit a důsledně na ni dbát i v rámci vyučování. Jedině při dobré spolupráci rodiny a školy se z dítěte může vyvinout plnohodnotná a psychosociálně zralá osobnost. Hodnocení minulého roku: Dobře pracoval první stupeň se zadanými materiály, velký úspěch měl integrovaný záchranný systém v osmých třídách, nově proběhly besedy s policií ČR v osmých a devátých třídách, které měly u žáků velký úspěch.ve spolupráci s Vrak Barem byly zapojeny všechny třídy do přednášek na daná témata,odpovídající věku dětí.

23 Prevence pro naše děti Září VrakBar beseda 1.A Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 1.B Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 1.C Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 2.A Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.B Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.C Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.D Zdravý životní styl VrakBar beseda 3.A Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 6.A Seznámení VrakBar beseda 7.A Když se vztahům nedaří (šikana) Doplnění MPP do výuky jednotlivých předmětů /všichni učitelé/ Minimální preventivní program, celoroční přehled spolupráce jednotlivých tříd s organizacemi působícími v oblasti prevence, boj proti xenofobii, rasismu a ostatním patologickým jevům, boj proti šikaně /Svobodová/ 3.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) Dopravní výchova 4.A Dopravní výchova 4.B Dopravní výchova 4.C Říjen VrakBar beseda 3.B Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 3.C Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 6.B Seznámení VrakBar beseda 6.C Seznámení

24 VrakBar beseda 7.B Když se vztahům nedaří (šikana) 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 2.třída Ajaxův zápisník Dopravní výchova (PČR) 3.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) Seminář Státního zdravotního ústavu Praha Rizikové chování dospívajících (Svobodová) 5.třída Můj rádce a pomocník zdravý životní styl 9.třída volba povolání (ÚP) 4.třída - Můj rádce a pomocník zdravý životní styl Listopad VrakBar beseda 8.C Prevence závislosti VrakBar beseda 9.A Plány do budoucna 1.třída beseda s policií 3.třída Ajaxův zápisník Dopravní výchova (PČR) 5. třída Můj rádce a pomocník zdravá výživa 6.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 5.třída zdravověda (průběžně) 4.třída Můj rádce a pomocník úraz není náhoda Prosinec 3.třída beseda s policií 4.třída publikace Můj rádce a pomocník prevence nemocí 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník osobní hygiena VrakBar beseda 4.A Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 4.B Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 4.C Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 5.A Prevence závislosti drogy

25 6.12. VrakBar beseda 9.B Plány do budoucna VrakBar beseda 5.B Prevence závislosti drogy VrakBar beseda 5.C Prevence závislosti drogy VrakBar beseda 6.D Seznámení VrakBar beseda 9.C Plány do budoucna Vánoční besídky Leden A dopravní hřiště B dopravní hřiště firma Procter&Gamble dodala žákům 6.třídy materiály o dospívání 1.třída pracovní sešit Už vím 4.třída publikace Můj rádce a pomocník osobní hygiena 2.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník dopravní úrazy 3.třída zdravověda (průběžně) 8.třída beseda s policií Únor 2. třída Ajaxův zápisník Tabák, alkohol, drogy (PČR) 9.třída beseda s policií 5.třída publikace Můj rádce a pomocník stres 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník relaxace a odpočinek 8.třída integrovaný záchranný systém čtyřhodinový cyklus 7.2. VrakBar beseda 6.A Naše třída 8.2. VrakBar beseda 6.B Naše třída 8.2. VrakBar beseda 7.A Výchova k toleranci (prevence rasismu)

26 9.2. VrakBar beseda 6.C Naše třída VrakBar beseda 7.B Výchova k toleranci (prevence rasismu) VrakBar beseda 8.A Sprejerství x rodina a já VrakBar beseda 7.C Výchova k toleranci (prevence rasismu) VrakBar beseda 8.B Sprejerství x rodina a já VrakBar beseda 8.C Sprejerství x rodina a já Březen 3.třída Ajaxův zápisník 9.třídy beseda s PČR Právní vědomí 8.třída integrovaný záchranný systém čtyřhodinový cyklus 5.třída publikace Můj rádce a pomocník relaxace a odpočinek 1.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník první pomoc 1.třída pracovní sešit Už vím 5.třída beseda s policií 2.třída zdravověda (průběžně) Duben 8.třídy beseda s PČR sekty, pohlavní zneužívání, domácí násilí 4.třída zdravověda (průběžně) 7.třída beseda s policií 3.třída kurs cykloturistiky 5.třída publikace Můj rádce a pomocník první pomoc 1.třída pracovní sešit Už vím 4.třída publikace Můj rádce a pomocník dospívání a přátelství

27 4.4. VrakBar beseda 9.A Partnerství a sexuální vztahy 5.4. VrakBar beseda 9.B Partnerství a sexuální vztahy VrakBar beseda 9.C Partnerství a sexuální vztahy VrakBar beseda 6.D Naše třída Den Země Květen 6.třída beseda s policií 4.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 3.třída Ajaxův zápisník 1.třída pracovní sešit Už vím 5.třída publikace Můj rádce a pomocník dospívání, přátelství a vztahy 6.třída zdravověda (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník kouření a alkohol Den Dětí Červen 4.třída beseda s policií 1.třída pracovní sešit Už vím 2.třída Ajaxův zápisník Mezilidské vztahy 5.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník úrazy při sportu 1.třída zdravověda (průběžně) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník drogy prevence 3.třída Ajaxův zápisník Výlety tříd (dle plánu)

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více