Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastní hodnocení školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, Jihlava Příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou, IČO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Zřizovatel: Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, Jihlava IČO Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. S účinností od byla škola zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem zařízení /IZO/: Rozhodnutím Zastupitelstva města Jihlavy č. 207/07-ZM ze dne byla s naší školou sloučena Základní škola Jihlava, Jarní 22 s účinností od Nástupnickou organizací se stala Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 Ředitel školy: Mgr., Bc. František Svoboda Zástupci ŘŠ: Mgr. Zuzana Tomková, stat. zástupce ŘŠ, zást. pro I. st. Mgr. Petr Dvořák, zástupce pro II. st. www :

2 Od byla na naší škole zvolena šestičlenná Školská rada při ZŠ Jihlava, E. Rošického 2, ve které jsou po dvou zástupcích pedagogové, rodiče a zástupci zřizovatele. Další činnost vykonávalo občanské sdružení SRPDŠ při Základní škole Jihlava, E. Rošického 2. Spádový obvod školy: viz příloha č. P 1 Organizace vyučování: Plně organizovaná základní škola 1. 9.ročníkem. Počet tříd: I.stupeň 15 tříd 361 žáků průměrný počet 24,06 II. stupeň 13 tříd 307 žáků průměrný počet 23,61 Přípravná třída 1 12 žáků Celkem 28 tříd 668 žáků průměrný počet 23,85 Počet oddělení ŠD: žáků Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou TV od 6. ročníku ZŠ: sportovní třídy 8 tříd 201 žáků Pracovníci školy: Počet celkem: 72+3 MD 63 žen 12 mužů Z toho učitelů 42+3 MD 34 žen 11 mužů Na plný úvazek 37+3 MD 32 žen 8 mužů Na částečný úvazek 5 2 ženy 3 muži Aprobované úvazky roč. 373 hodin 100 %

3 6. 9. roč. 416 hodin 94,97 % Celkem roč. 789 hodin 97,28 % Neaprobované úvazky roč. 0 hodin 0,00 % roč. 22 hodin 5,03 % Celkem roč. 22 hodin 2,72 % Celkem roč. 811 hodin Průměrný věk učitelů 41,84 let Údaje o dalších zaměstnancích školy: Vychovatelky ŠD a ŠK 7 Průměrný věk 49,14 THP 2 Správní zaměstnanci 12 Školní jídelna 10 z toho 2 THP Materiální podmínky: Pro zabezpečení výuky škola používá tyto prostory: 1. třídy 24 učeben pracoviště E. Rošického 2 7 učeben za odl.pracovišti Jarní specializované učebny informatika 2 x, pobočka Městské knihovny Jihlava na Jarní info centrum a škol. knihovna hudební výchova, učebna Vv přírodopis chemie, fyzika dílny kovo-dřevo cvičná kuchyňka a cvič.byt multimediální učebna

4 3. Škola užívá 3 tělocvičny 21 x 12 m 19 x 12 m 22 x 12 m Školní hřiště 20 x 40 m 2x Pro pohyb žáků ve volném čase slouží areály zdraví v okolí obou školních budov, herna pro stolní tenis, horolezecká stěna v tělocvičně školy, boulderová stěna /pro horolezectví/ v krytu školy. Formou pronájmu dále ZŠ využívá blízký plavecký bazén a sportovní halu. 4. Samostatné prostory v malé budově školy využívá ŠD a ŠK, na odloučeném pracovišti Jarní 22 má ŠD dvě samostatné herny. 5. Stravování žáků probíhá v samostatné budově školní jídelny a kuchyně, na odloučeném pracovišti formou školní výdejny dovoz obědů ze školní kuchyně na ul. E. Rošického Materiální vybavení tříd audiovizuální technikou je na velmi dobré úrovni, škola postupně obnovuje tohoto zařízení. 7. Vybavení PC technikou se v tomto roce výrazně zlepšilo, škola zakoupila 3 interaktivní tabule/přičemž na jednu tabuli přispělo SRPDŠ ze sponzorských darů/ a 3 nové dataprojektory do učeben, 5 notebooků pro vyučující. 8. Školní budovy na ul. Rošického prošly před rokem celkovým zateplením, výměnou oken, dobudování nových sociálů v budově ŠD, vybudováním 2 výtahů a 3 plošin pro tělesně postižené budova tak odpovídá všem příslušným normám pro úsporný a bezpečný provoz. 9. O hlavních prázdninách došlo ke kompletní opravě cvičné školní kuchyně, která byla vybavena 3 novými kuchyňskými linkami, spotřebiči, nábytkem a tabulí. Celkový stav budovy je dobrý. Prostory vedlejší budovy /ŠD/ byly dovybaveny novými hrami a pomůckami pro ŠD. Ve školní jídelně byl rozšířen nový systém registrace strávníků pro přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím čipů. Škola od provozuje rovněž internetovou verzi

5 objednávek a odhlašování obědů. Pro lepší komunikaci a informovanost rodičovské veřejnosti škola slouží tzv. elektronická žákovská knížka iskola, do které jsou prostřednictvím internetu zapisovány průběžné známky z jednotlivých předmětů a rodiče tak mají lepší informace o klasifikaci svého dítěte. V průběhu roku byly natřeny ve všech třídách, na chodbách i v kabinetech radiátory. Částečně byly vymalovány učebny, chodby a kabinety ve všech budovách školy. Opraveny byly dveře do učeben, tělocvičen, šaten u školních tělocvičen. V těchto prostorách rovněž proběhlo kompletní malování WC a opravy malby v jednotlivých třídách. Revize školního zařízení proběhly v řádných termínech a odpovídají všem bezpečnostním předpisům. V průběhu školního roku byly postupně i přes problémy financování dokupovány nové učebnice a školní pomůcky pro potřeby žáků a učitelů a postupně docházelo k nahrazování zastaralých a poškozených učebnic především v ČJ, M, Př, Z, D, AJ, NJ, Ov a na I. stupni ZŠ. Škola dokoupila pro žáky naší školy další komplety dresů, na kterých je logo školy, aby se zvýšila propagace ZŠ mezi občanskou veřejností při různých sportovních soutěžích. Pro zajištění větší propagace školy rovněž slouží videokamera SONY, digitální fotoaparát Nicon další dva digitální fotoaparáty zn. Nicon. Výsledky natáčení a fotografie ze školních akcí jsou součástí archivu a kroniky školy a mnohé zdařilé snímky se pravidelně objevují na webových stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Mezi další pomůcky zakoupené školou lze rovněž zařadit další výzbroj určenou pro sjezdové lyžování. Tato výbava je určena pro žáky naší školy, kteří se účastní lyžařských výcvikových kurzů. Nákupem těchto pomůcek škola umožňuje účast na LVK i žákům sociálně slabým, kteří by si tuto výbavu jinak nikdy nepořídili.

6 Škola postupně dovybavovala IC a info centrum novým softwarem. ZŠ má stále aktualizované kde se mohou všichni zájemci o informace o dění ve škole dozvědět více./viz příloha v konci výroční zprávy/ ZŠ používá registrační a informační program Bakaláři, který zajišťuje lepší evidenci při klasifikaci žáků. V současné době tento systém umožňuje široké veřejnosti sledovat suplování na jednotlivé dny, aktuality z rozvrhů tříd i učitelů. V průběhu školního roku 2011/2012 zakoupila PO nové softwarové vybavení do info centra a do učebny výpočetní techniky z prostředků zřizovatele, které slouží všem žákům naší školy a žáci tak mají neomezený přístup k novým informačním technologiím včetně internetu. V prostoru před info centrem je instalován velkoplošný monitor, který provozuje firma ŠIK /školní info kanál/. Prostřednictvím tohoto kanálu se k žákům dostávají informace o nebezpečí kyberšikany, o nebezpečí návykových látek, informace o činnosti člověka za mimořádných situací a další potřebná sdělení, které lze dále využít ve výuce. Ve školní jídelně proběhla úprava pracoviště, kde se vaří tak, aby bylo vše v souladu s vyhl. č. 137/04 MZ ČR. Všechny prostory školní kuchyně i výdejny byly nově vymalovány a doplněny o další prvky, které jídelnu zestetičtily. Výchovně vzdělávací program školy vychází z učebních plánů MŠMT ČR. V ročníku dle vlastního ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č.j. 1 / Tyto učební dokumenty má škola podrobně rozpracovány v jednotlivých tematických plánech vyučovacích předmětů po jednotlivých ročnících. Škola vychází dále z dlouholeté tradice ZŠ směřované na široké sportovní aktivity žáků všech ročníků zaměřené především na plavání a kopanou /viz přílohy/. ZŠ poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje základní poznatky a znalosti z oblastí informační

7 technologie. Zajišťuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu a osvětu /viz příloha plánu činnosti /. Důraz je především dán na samostatnou a tvůrčí práci v jednotlivých hodinách a vyučovacích předmětech. Výchovně vzdělávací plán a tematické plány jednotlivých předmětů byly splněny bez výjimky. V průběhu školního roku začal opět vycházet školní časopis Rošárník, který prezentuje názory dětí a pedagogických pracovníků školy. Do školního časopisu pravidelně přispívají žáci a učitelé naší školy. Je pravidelně distribuován mezi všechny žáky a rodiče naší školy, je k dispozici na webových stránkách školy./viz příloha / Vedení školy ve školním roce 2011/12 uspořádalo pro pedagogické pracovníky školy kurzy a školení práce s interaktivní tabulí, na které jí byly poskytnuty prostředky za státního rozpočtu. Celkem kurzy různého typu znalostí prošlo přes 20 pedagogických pracovníků školy, kteří získali v loňském roce 2011/12 osvědčení. Dále se učitelé naší školy zapojili do několika kurzů, které přispěly ke zvýšení jejich odbornosti. Cílem hodnocení kvality výuky v uplynulém školním roce byla i průběžná kontrola vedení školy. Předmětem kontrolní činnosti bylo zjištění a zhodnocení personálních podmínek vzdělávání a výchovy ve všech oblastech a předmětech ve škole a ve školní družině vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Hodnocení prováděli vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení vytvořených ve škole v rámci tzv. evaluačních protokolů v jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole. Dále vedení školy sledovalo zejména průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v jazycích, matematice a přírodovědných předmětech ve škole a v tělesné výchově a informačních technologiích na 2. stupni vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Škola se rovněž zúčastnila povinného testování žáků z M, ČJ, CJ v 5. a 9. ročníku.

8 Předmětem kontroly ve školní družině byl průběh a organizace výchovněvzdělávací činnosti. Výsledky sebeevaluace a evaluace výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ jsou uvedeny v další části výroční zprávy o činnosti školy. /viz příloha/.

9 2. Přehled oborů vzdělávání Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Oboru "Základní škola" náleží obory: C/01 - nová soustava, výuka podle RVP a ŠVP (ve školním roce 2011/ ročník). V ročníku dle vlastního ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č. j. 1 / Nadstandardní činnost školy: - umožnění výuky AJ a NJ již od 1.ročníku - výuka hry na flétnu a kytaru v 1. 5.ročníku - výuka užití PC již od 3.ročníku - výuka domácích prací a vaření - výtvarné činnosti / využití hrnčířské pece/, zdravotnický a turistický kroužek - dramatický kroužek využití divadélka na Jarní 22 - výuka plavání již od 1.ročníku - sportovní třídy zaměřené na plavání a kopanou od 6.ročníku - od 3.ročníku přípravné plavecké třídy - organizování výcviku na běžkách v přípravných plaveckých třídách na I.stupni ZŠ a ve fotbalových třídách na II.stupni ZŠ - organizování lyžařských kurzů - možnost výcviku na horolezecké stěně - možnost navštěvovat různě sportovně zaměřené kroužky - zavedení pitného režimu pro všechny žáky školy bezplatně - možnost odběru Školního mléka za zvýhodněnou cenu - možnost odběru ovoce v projektu Ovoce do škol /pro roč./ zdarma - další možnost nákupu pití a svačin ve školním bufetu

10 - hromadné zajišťování školních potřeb na začátku školního roku pro všechny zájemce za zvýhodněnou cenu prostřednictvím SRPDŠ - organizování cyklistických kurzů pro žáky ze sportovních tříd /viz fotodokumentace v závěru výroční zprávy/ - pravidelné celoškolní akce organizované p.uč. Pohlovou, p.uč. Heřmanem, p.uč. Jíchovou a p.uč. Urbanovou. Sportovní třídy Plavecké třídy v 6. 9.ročníku 4 třídy 103 žáků Fotbalové třídy, všeobecná TV 4 třídy 98 žáků Přípravné plavecké třídy 3 třídy 70 žáků Specializované třídy Přípravná třída ZŠ 1 třída 12 žáků /slouží pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí před vstupem do 1. roč. ZŠ/

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy je uveden v následujících tabulkách dle jednotlivých pracovních kategorií. Přehledné tabulky o pracovnících školy dle jejich pracovního zařazení/viz tabulky/.

12 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce Nepříznivý demografický vývoj se prozatím našemu zařízení vyhýbá, počet žáků v roce 2011/12 byl 668 žáků. Ve školním roce 2012/2013 bychom neměli zaznamenat pokles počtu žáků pod 690. Důvodem je příchod silných ročníků na I. stupeň a zájem žáků o sportovní třídy. K zápisu do 1. tříd přišlo 94 žáků, z nichž nastoupí 92 žáků ostatní žádají odklad povinné školní docházky, z loňských odkladů nastoupí 18 dětí. Škola tedy otevřela 4 první třídy s předpokládaným celkovým počtem 92 žáků. Přijímacího řízení na SŠ se úspěšně zúčastnilo 66 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8.roč., kteří byli přijati na různé typy škol dle svého zájmu. Tři žáci končící v 8. ročníku si nepodali přihlášku nikam. Do víceletých gymnázií byli přijati celkem 4 žáci /viz tabulka na následující straně/. Na naší škole proběhlo výběrové řízení do 3. ročníku přípravné plavecké třídy a bylo přijato celkem 28 žáků. Do sportovní třídy v 6. ročníku se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou TV bylo přijato celkem 27 žáků.

13 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Podrobný přehled o výsledcích vzdělávání včetně rozborů přinášejí tabulky, které jsou na následujících stránkách. Tabulky přinášejí přehled prospěchu a chování za I. a II. pololetí, přehled výchovných opatření, účast a výsledky soutěží. Díky zabezpečení šaten proti krádežím a omezeného vstupu do školní budovy nebyl počet krádeží příliš vysoký. Vyskytlo se sprejerství, které však bylo operativně řešeno vedením školy, popř. ve spolupráci s Policií ČR Jihlava. Rovněž počet neomluvených hodin nebyl příliš vysoký. V ojedinělých případech škola spolupracovala s Magistrátem města Jihlavy, sociálním odborem, odd. péče o dítě, se kterým řešila nedostatky ve školní docházce v některých problémových rodinách. Žákům se specifickými poruchami učení a chování byla poskytovaná nadstandardní péče. Všem, kteří měli doporučení k integraci do běžné třídy ZŠ, třídní učitelé vypracovali individuální plán práce dle Vyhlášky MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Mimořádná péče byla věnována žákům nadaným a talentovaným. Individuální plány byly zpracovány po jednotlivých předmětech na daný školní rok, podle kterých závazně všichni vyučující postupovali. Dále měli možnost tito žáci pravidelně docházet do nepovinných předmětů logopedická náprava řeči a dyslektická náprava. Počty hodin věnovaných těmto aktivitám týdně: Logopedie 2 hod. týdně 7 žáků Dyslexie 2 hod. týdně 12 žáků

14 Škola v minulém školním roce neřešila ani jednu stížnost ze strany rodičovské veřejnosti. Vedení školy nebylo požádáno o informace dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Pokynu MŠMT ČR č.j /99 14.

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program K experimentům s drogami a dalšími návykovými látkami vede značné množství příčin. Často tyto příčiny spočívají v rodinném a sociálním prostředí dítěte, dále se může jednat o vliv celospolečenského působení na dítě. Pokud se dítě těžko vyrovnává s osobními problémy, sociálními konflikty nebo školními nároky, patří do skupiny ohrožené zvýšenou inklinací k experimentování s drogami. Je třeba však říci, že i děti žijící v bezproblémovém prostředí mohou s drogami experimentovat, ať už ze zvědavosti nebo z nudy. V takových případech vznikají tzv. rizikové skupiny, které mohou mít sklon k asociálnímu chování, což zahrnuje i experimentování s návykovými látkami. V současné době, kdy není problémem dostat se blíže k návykovým látkám, se věková hranice prvního kontaktu s drogou stále snižuje, přičemž je tento fakt podporován často benevolentním přístupem dospělých. Mezi startovací drogy patří především alkohol a cigarety. Kvůli přístupu velké části populace dospělých dnes děti nevnímají návykové látky jako něco špatného či škodlivého; často vidí nežádoucí chování i přímo doma u svých rodičů. Pak je však těžké přesvědčit takové dítě, že takové chování a užívání návykových látek je špatné. Navíc v období puberty se učitel i další dospělé osoby stávají pro děti nedůvěryhodné, a tak si dítě své problémy nechává pro sebe. Může se jednat o šikanu, potíže v rodině či ve škole nebo s vrstevníky. I. Preventivní strategie by měla odpovídat věku dítěte: A) První a druhý ročník je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na základy etické a právní výchovy. V dětech je třeba odmalička pěstovat pozitivní vztah ke škole, učitelům a

16 spolužákům a zaměřit se hlavně na včasné odhalování poruch psychosociálního vývoje a dalších postižení. Je zde třeba klást velký důraz na spolupráci rodiny a školy a tím vytvářet prostor pro harmonický vývoj dítěte nejen do devátého ročníku, ale i dále po celý jeho další život. B) Od třetího do pátého ročníku je třeba, aby třídní učitel pokračoval v těchto aktivitách, upevňoval jednotné působení rodiny a školy a tím mohl včas odhalit možné dispozice (vývojové) dítěte ve vztahu k drogám. Dále je třeba mapovat situaci ve třídě častými pohovory se žáky o těchto problémech. Pokud se problém již vyskytne, ihned reagovat. Učitel se musí umět dohodnout s rodiči i dětmi na využití jejich volného času, je důležité moci rodině nabídnout zapojení do zájmových aktivit, hlavně sportu. Učitelé by se měli snažit, pokud je k takové situaci vhodná doba, řešit tuto problematiku i v jednotlivých předmětech. Např. Čj rozbory vět, slohové práce M slovní úlohy, grafy Př správná životospráva, péče o tělo a zdraví, tělesná výchova Tv vztah ke sportu Vv moje rodina, volný čas Pč _ vztah k fyzické práci /koníček / C) V šestém až devátém ročníku by měl být kladen hlavní důraz na třídního učitele: a) měl by sledovat vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhalovat vývojové poruchy (lékařské zprávy, vyšetření z PPP). b) měl by budovat důvěru ve vztahu učitel žák (pomáhá hlavně sociálně problémovým žákům pomocí individuálních rozhovorů). c) měl by dbát na úzkou spolupráci rodiny a školy (ŽK a

17 SRPDŠ), případně osobní pohovory. d) důležitá je též nabídka trávení volného času dětí, stejně jako v minulých letech nabízí škola široký výběr kroužků a povinně volitelných předmětů a samozřejmě jako sportovní škola klade velký důraz na sport (plavání, fotbal, florbal, ). e) od šestého do devátého ročníku by měl postupně budovat kolektiv třídy, tak aby zde vznikla dobrá pracovní atmosféra a přátelské vztahy. f) měl by nabízet žákům i rodičům možnosti poradenské péče (linka důvěry,..). g) v případě, že nastane problémová situace, by měl učitel uplatňovat represivní opatření (podle výše závažnosti). II. Preventivní program v jednotlivých předmětech: Český jazyk a) Mluvnice rozbor vhodných vět b) Literatura využití určitých článků k besedě (např.karel Poláček Bylo nás pět kouření, alkohol, kamarádství) V devátém ročníku upozornit na knihy s problematikou drog (např.radek John Memento, Christiane F. My děti ze stanice Zoo) c) Sloh - 6. třída vypravování trávení volného času 7. třída charakteristika povahové vlastnosti 8. třída charakteristika literárních postav, výklad, výtah, mluvní cvičení na vhodné téma (kdo je mi vzorem, mládež a drogy, vztah mezi sourozenci,..) 9. třída vypravování v běžné komunikaci,

18 výklad, diskuze, mluvní cvičení na dané téma (nebezpečí drog, drogy a my,..) Cizí jazyky a) Německý jazyk 6. třída Schule, Freizeit 7. třída Kleidung, Mode 8. třída unsere Umwelt 9. třída meine Familie, Hobby b) Anglický jazyk - 6. třída My world 7. třída My activities 8. třída Fashion 9. třída Healthy a fit c) Ruský jazyk Matematika 6. třída desetinná čísla, slovní úlohy 7. třída racionální čísla, slovní úlohy 8. třída poměr přímá a nepřímá úměrnost, procenta, mocniny, lineární rovnice, slovní úlohy 9. třída lineární rovnice, funkce (grafy), výrazy, slovní úlohy Přírodopis Vysvětluje základní pojmy až k zodpovězení otázek na dané téma drog a drogových závislostí. 6. třída rostlinné jedy 7. třída živočišné jedy 8. třída soustava dýchací, nakažlivé nemoci hormonální soustava, rozmnožovací soustava Zeměpis Hlavně působení přes ekologii.

19 Dějepis Zmínit se o historii drog. Chemie 9. třída chemie slouží a ohrožuje Fyzika Výpočet příkladů ve vhodných tématech Občanská výchova Zde je možno provádět prevenci ve všech ročnících a tématech (zakomponováno již v předmětu). Probíhá i několik projektů. V současné době se již několik let nevyučuje předmět rodinná výchova. Obsah tohoto předmětu je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Oblast je realizována ve vyučovacích předmětech Dějepis a Výchova k občanství. Cílem je vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do běžného života ve společnosti. Seznamuje žáky s vývojem společnosti. Zrušení Rodinné výchovy jako samostatného předmětu nepovažuji za nejvhodnější, protože tento předmět měl čas i prostředky na navázání lepšího kontaktu učitele s žáky a získání jejich důvěry. Proto také bylo jednodušší s žáky komunikovat, žáci se dokázali víc otevřít a učitel se tak mohl dozvědět důležité informace ohledně drogové a jiné problematiky včas a řešit je hned zpočátku. Výchovy a) výtvarná každoročně probíhá soutěž na téma drogy, alkohol, kouření b) hudební zpěv písní s vhodnou tématikou, je možno poukázat na hudbu a tanec i jako na formu využití volného času

20 c) tělesná sama o sobě znamená, že sport (fyzická zdatnost) se neslučuje s drogami (tělesné i duševní chátrání). Pracovní činnosti Pokud se nám podaří, vštípit dětem radost z vlastní činnosti a chuť pracovat manuálně, zaplníme tím jejich volný čas a snížíme tak možnost nudy a kontaktu s nežádoucími vlivy. (práce v domácnosti, v dílně, práce na zahrádce, tvořivé činnosti ) Povinně volitelné předměty a) cvičení z Čj b) cvičení z M c) informatika další možnost, jak trávit volný čas kvalitním způsobem (pozor, aby nesklouzlo k závislosti). Informační systém pro oblast prevence, proti toxikomanii, d) sportovní výchova tělesná kondice e) přírodovědné praktikum f) dějepisně-zeměpisné praktikum g) výtvarný seminář h) domácnost ch) technické práce i) fyzikální seminář j) multikulturní výchova k) chemický seminář l) seminář ze spol.vědních věd m) technické práce n) etika o) dramatická výchova p) zeměpisné praktikum Na škole dobře pracuje družina pro děti od 1. 4.třídy, pro ostatní děti je

21 otevřen školní klub s bohatou činností (vyplňuje volný čas dětem). Škola je rozšířena o odloučené pracoviště (ZŠ Jarní 1.a 2. třídy), proto družina hraje v životě dětí a rodičů nezastupitelnou roli. Velké oblibě se na naší škole těší informační centrum, kde mohou žáci v průběhu celého dne, tedy i o přestávkách, využívat počítače s internetem. Škola se účastní různých akcí, které slouží prevenci: 2x ročně pobyt v přírodě, lyžařské soustředění žáků sedmých tříd, výlety, různé sportovní soutěže v plavání, fotbalu, házené, basketu, florbalu, atd... Častá jsou i soustředění plaveckých a fotbalových tříd, kde se opět upevňuje zdatnost, ale i kolektiv třídy. III. Preventivní program ve vztahu učitele žák V případě, že má dítě problém a svěří se nám, je třeba nejdříve ocenit, že si nás vybralo jako důvěrníka. Měli bychom si najít čas a jeho problém rozebrat. Zjistíme příčinu, proč k němu vůbec došlo, a pak zaujmeme citlivý a kamarádský přístup. V žádném případě neodsuzujeme! Zeptáme se, zda-li tato situace dítěti vyhovuje a jestli chce i nadále pokračovat. Můžeme mu doporučit poradnu a zajít do ní společně s ním (ona sama kontaktuje rodiče). Pokud se po rozhovoru s dítětem nedostaví kýžené výsledky v podobě očekávané reakce dítěte, pozveme si okamžitě rodiče do školy. Když přijdou, projednáme daný problém a nabídneme jim možnosti, kam se obrátit. Když ani rodiče neprojeví zájem spolupracovat, zavoláme na sociální odbor a uvědomíme jej. Pokud zjistíme, že dítě dělá distributora, okamžitě upozorníme policii. Na škole byly k tomuto účelu zřízeny dvě komise: Výchovná komise pro národní školu a Výchovná komise pro II. stupeň.

22 Nejdůležitější roli v rámci prevence drogové závislosti má rodina, nikoliv škola, přesto je nutné tuto prevenci zařadit a důsledně na ni dbát i v rámci vyučování. Jedině při dobré spolupráci rodiny a školy se z dítěte může vyvinout plnohodnotná a psychosociálně zralá osobnost. Hodnocení minulého roku: Dobře pracoval první stupeň se zadanými materiály, velký úspěch měl integrovaný záchranný systém v osmých třídách, nově proběhly besedy s policií ČR v osmých a devátých třídách, které měly u žáků velký úspěch.ve spolupráci s Vrak Barem byly zapojeny všechny třídy do přednášek na daná témata,odpovídající věku dětí.

23 Prevence pro naše děti Září VrakBar beseda 1.A Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 1.B Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 1.C Vztahy v kolektivu VrakBar beseda 2.A Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.B Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.C Zdravý životní styl VrakBar beseda 2.D Zdravý životní styl VrakBar beseda 3.A Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 6.A Seznámení VrakBar beseda 7.A Když se vztahům nedaří (šikana) Doplnění MPP do výuky jednotlivých předmětů /všichni učitelé/ Minimální preventivní program, celoroční přehled spolupráce jednotlivých tříd s organizacemi působícími v oblasti prevence, boj proti xenofobii, rasismu a ostatním patologickým jevům, boj proti šikaně /Svobodová/ 3.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) Dopravní výchova 4.A Dopravní výchova 4.B Dopravní výchova 4.C Říjen VrakBar beseda 3.B Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 3.C Prevence závislosti alkohol VrakBar beseda 6.B Seznámení VrakBar beseda 6.C Seznámení

24 VrakBar beseda 7.B Když se vztahům nedaří (šikana) 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 2.třída Ajaxův zápisník Dopravní výchova (PČR) 3.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) Seminář Státního zdravotního ústavu Praha Rizikové chování dospívajících (Svobodová) 5.třída Můj rádce a pomocník zdravý životní styl 9.třída volba povolání (ÚP) 4.třída - Můj rádce a pomocník zdravý životní styl Listopad VrakBar beseda 8.C Prevence závislosti VrakBar beseda 9.A Plány do budoucna 1.třída beseda s policií 3.třída Ajaxův zápisník Dopravní výchova (PČR) 5. třída Můj rádce a pomocník zdravá výživa 6.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 5.třída zdravověda (průběžně) 4.třída Můj rádce a pomocník úraz není náhoda Prosinec 3.třída beseda s policií 4.třída publikace Můj rádce a pomocník prevence nemocí 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník osobní hygiena VrakBar beseda 4.A Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 4.B Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 4.C Prevence závislosti kouření VrakBar beseda 5.A Prevence závislosti drogy

25 6.12. VrakBar beseda 9.B Plány do budoucna VrakBar beseda 5.B Prevence závislosti drogy VrakBar beseda 5.C Prevence závislosti drogy VrakBar beseda 6.D Seznámení VrakBar beseda 9.C Plány do budoucna Vánoční besídky Leden A dopravní hřiště B dopravní hřiště firma Procter&Gamble dodala žákům 6.třídy materiály o dospívání 1.třída pracovní sešit Už vím 4.třída publikace Můj rádce a pomocník osobní hygiena 2.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník dopravní úrazy 3.třída zdravověda (průběžně) 8.třída beseda s policií Únor 2. třída Ajaxův zápisník Tabák, alkohol, drogy (PČR) 9.třída beseda s policií 5.třída publikace Můj rádce a pomocník stres 1.třída pracovní sešit Už vím (SZÚ) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník relaxace a odpočinek 8.třída integrovaný záchranný systém čtyřhodinový cyklus 7.2. VrakBar beseda 6.A Naše třída 8.2. VrakBar beseda 6.B Naše třída 8.2. VrakBar beseda 7.A Výchova k toleranci (prevence rasismu)

26 9.2. VrakBar beseda 6.C Naše třída VrakBar beseda 7.B Výchova k toleranci (prevence rasismu) VrakBar beseda 8.A Sprejerství x rodina a já VrakBar beseda 7.C Výchova k toleranci (prevence rasismu) VrakBar beseda 8.B Sprejerství x rodina a já VrakBar beseda 8.C Sprejerství x rodina a já Březen 3.třída Ajaxův zápisník 9.třídy beseda s PČR Právní vědomí 8.třída integrovaný záchranný systém čtyřhodinový cyklus 5.třída publikace Můj rádce a pomocník relaxace a odpočinek 1.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník první pomoc 1.třída pracovní sešit Už vím 5.třída beseda s policií 2.třída zdravověda (průběžně) Duben 8.třídy beseda s PČR sekty, pohlavní zneužívání, domácí násilí 4.třída zdravověda (průběžně) 7.třída beseda s policií 3.třída kurs cykloturistiky 5.třída publikace Můj rádce a pomocník první pomoc 1.třída pracovní sešit Už vím 4.třída publikace Můj rádce a pomocník dospívání a přátelství

27 4.4. VrakBar beseda 9.A Partnerství a sexuální vztahy 5.4. VrakBar beseda 9.B Partnerství a sexuální vztahy VrakBar beseda 9.C Partnerství a sexuální vztahy VrakBar beseda 6.D Naše třída Den Země Květen 6.třída beseda s policií 4.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 3.třída Ajaxův zápisník 1.třída pracovní sešit Už vím 5.třída publikace Můj rádce a pomocník dospívání, přátelství a vztahy 6.třída zdravověda (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník kouření a alkohol Den Dětí Červen 4.třída beseda s policií 1.třída pracovní sešit Už vím 2.třída Ajaxův zápisník Mezilidské vztahy 5.třída ochrana za mimořádných situací (průběžně) 4.třída publikace Můj rádce a pomocník úrazy při sportu 1.třída zdravověda (průběžně) 5.třída publikace Můj rádce a pomocník drogy prevence 3.třída Ajaxův zápisník Výlety tříd (dle plánu)

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více