VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Vzdělávací program školy 2.1 Vzdělávací program 2.2 Učební plán školy 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 2.4 Počet dělených hodin 3. Personální údaje pedagogičtí zaměstnanci 3.1 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 3.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 3.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 3.5 Trvání pracovního poměru 3.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 4. Personální údaje - správní zaměstnanci 5. Počty žáků 5.1 Počty žáků školy stav k Počty žáků školy dle bydliště 5.3 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy - zápis Žáci přijatí během školního roku 5.5 Žáci, kteří přestoupili na jinou školu 5.6 Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy 5.7 Žáci cizinci 6. Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 6.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 6.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření 6.4 Výchovná opatření pochvaly 6.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 6.6 Komisionální přezkoušení žáků 6.7 Opakování ročníku 6.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 7. Průběh a výsledky vzdělávání 7.1 Hospitační činnost 7.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků 8.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 8.3 Samostudium 1

3 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina 9.2 Činnost ŠD 9.3 Materiálně technické vybavení 10. Výchovné poradenství 11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 11.2 Mimořádně nadaní žáci 11.3 Podmínky pro vzdělání 11.4 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 12. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 12.1 Akce školy 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů 13.2 Vyhodnocení úrazů 13.3 Prevence rizik 14. Prevence sociálně patologických jevů 14.1 Prevence sociálně patologických jevů 14.2 Počty výskytu patologických jevů, které škola řešila 15. Spolupráce školy s rodiči 15.1 Formy spolupráce 16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 17.1 Česká školní inspekce 17.2 Další kontroly 18. Hodnocení školy 18.1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 19. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy Seznamy žáků školy Podrobné výsledky vzdělávání a chování žáků - školní verze Zprávy z akcí školy 2

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav Adresa školy Boleslavská 160, Luštěnice, IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon , Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Zřizovatele příspěvková organizace ŠÚ Mladá Boleslav, Náměstí Míru Ml. Boleslav pod č.j. 13/96-00 od MŠMT pod č.j /03-21 Obec Luštěnice Boleslavská Luštěnice Součásti školy Základní škola IZO: Školní družina - IZO: Školní jídelna - IZO: IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci ředitelka: Mgr. Miluše Hůlková zástupce ředitelky: Mgr. Ivana Pospíšilová hospodářka: Jindřiška Řízková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 3

5 1.2 Součásti školy součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna kapacita 300 žáků 75 žáků 350 strávníků 2. Vzdělávací program školy 2.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav, č.j.:zš/96/2013 Pro I. stupeň PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk Cizí jazyk ( AJ) Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova * Tělesná výchova Praktické činnosti * Týdenní hodinová dotace * Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů

6 Pro II. stupeň PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk Cizí jazyk ( AJ) Další cizí jazyk (RJ) Matematika Informatika Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika výchova ke zdraví Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova * ,5 Výtvarná výchova* , Tělesná výchova Praktické činnosti * Volitelné předměty Týdenní hodinová dotace Disponibilní navýšení:: Český jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis 1 1 OaRv 1 1 Fyzika Přírodopis Zeměpis Praktické činnosti 1 1 Volitelné předměty

7 * jednohodinové nebo půlhodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky nebo jednohodinovky 1/14 dnů. Další cizí jazyk Ruský jazyk bude vyučován od 7. ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodinové časové dotaci. 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu Náprava vývojových poruch v učení název kroužku počet zařazených žáků 12 počet zařazených žáků 1. pololetí 2.pololetí Basketbal Anglický jazyk Šikovné ruce Pěvecký sbor Hra na hud. nástroje Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny v těchto předmětech: Český jazyk na prvním stupni u tříd, s vyšším počtem žáků, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Informatika, Praktické činnosti, Tělesná výchova a ve volitelných předmětech. 3. Personální údaje pedagogičtí zaměstnanci 3.1 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední ,3 vyšší odborné vysokoškolské - bakalářské ,3 vysokoškolské - magisterské ,4 celkem ,0 3.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let 1 1 4, let ,6 6

8 41 50 let , let ,8 61 a více let ,1 celkem ,0 3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy , 0 učitel druhého stupně základní školy ,5 vychovatel celkem ,2 3.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učil ve školním roce 1. Mgr. Miluše Hůlková M-Pč,F,Pč 2. Mgr. Ivana Pospíšilová 1. stupeň 1. stupeň, Inf 3. Mgr. Jaroslava Kalinová 1. stupeň 1. stupeň, Hv 4. Bc. Petra Hlaváčová vychovatelka 1. stupeň 5. Mgr. Veronika Bidzilia 1. stupeň 1. stupeň 6. Mgr. Soňa Krásná 1. stupeň 1. stupeň, VV, asistentka 7. Mgr. Andrea Bartoníčková 1.stupeň 1.stupeň 8. Mgr. Jana Novotná 1. stupeň 1. stupeň, OaRV, Dom., RJ 9. Mgr. Helena Straková TV, RJ 1. stupeň 10. Mgr. Jana Zelenková M,Pč M,F 11. Bc. Tomáš Feigl Aj,Tv,KAj, Inf 12. Gabriela Dvořáková P, Z, Pč 13. Bc. Lubomír Krkoška Aj,Tv,KAj 14. Mgr. Lenka Marušková Čj-D Čj-D, SČj 15. Mgr. Zlatuše Swaczynová Rj-D D,OaRv,Pč,Z, RJ 16. Mgr. Jana Kredbová M-Hv M 17. Mgr. Helena Tomášová Čj Čj, HV 18. Mgr. Pavlína Svárovská 1. stupeň 1. stupeň, VV 19. Milena Křížková vychovatelka vychovatelka, 1.st 20. Renata Nesplová vychovatelka vychovatelka 21. Mgr. Jana Fořtová Čj vychovatelka 3.5 Trvání pracovního poměru v ZŠ Luštěnice doba trvání počet % do 5 let 7 33,3 do 10 let 6 28,6 do 15 let 3 14,3 do 20 let 2 9,5 nad 20 let 3 14,3 celkem ,0 7

9 3.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců během školního roku 2013/2014 nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 2 Komentář ředitelky školy Dvě paní učitelky během školního roku odešly jedna na MD a druhá dala ve zkušební době výpověď. 4. Personální údaje - správní zaměstnanci provoz školy pomáhají zajišťovat: hospodářka školy: Jindřiška Řízková školník, topič, pomocná pracovní síla ve školní jídelně: Hana Váradiová školník pro 1. stupeň: Jiří Lachman kuchyň: vedoucí školní jídelny: Jindřiška Řízková vedoucí kuchařka: Marcela Růžičková kuchařky: Květoslava Libichová Zdenka Procházková úklid: 1. stupeň: Venuše Lachmanová 2. stupeň: Hana Váradiová Milena Křížková Marcela Růžičková 5. Počty žáků 5.1 Počty žáků školy - stav k třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) ne ne ne 4.A ne 4.B ne ne ne ne 8.A ne 8.B ne ne celkem

10 5.2 Počty žáků školy dle trvalého bydliště - stav k místo počet Luštěnice 181 Voděrady 5 Rejšice 5 Bratronice 6 Smilovice 12 Újezd 7 Újezdec 2 Krnsko 1 Čachovice 1 Vlkava 2 Brodce nad Jizerou 1 Děčín 1 Dobrovice 2 Nymburk 3 Mukařov 1 Mladá Boleslav 3 Praha 1 celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy zápis 2014 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků během školního roku ročník počet žáků Žáci, kteří během roku přestoupili na jinou školu ročník počet žáků Žáci devátých tříd přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 16 střední odborné učiliště 4 leté obory 0 střední odborné učiliště 3 leté obory 7 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo EU trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků 4 0 9

11 6. Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 1. pololetí 2. pololetí třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním A B A B celkem třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním A B A B celkem školní rok 2013/2014 pololetí prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním Celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 1. pololetí třída uspokojivé chování neuspokojivé chování

12 A B A B celkem pololetí třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A B A B celkem 4 2 školní rok 2013/2014 pololetí výborné uspokojivé neuspokojivé celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) k třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm A B A B celkem

13 6.4 Výchovná opatření pochvaly 1.pololetí 2.pololetí třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B celkem třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B celkem 9 59 školní rok 2013/2014 pololetí pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky 1.pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy A B

14 A B celkem pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy A B A B celkem školní rok 2013/2014 pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení A B A B celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 13 žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky

15 A B A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , , A , B , , , , A , B , , celkem , třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , , A , B , , , ,42 7 0,29 8.A , B , , celkem ,71 7 0,03 školní rok 2013/2014 pololetí počet omluvených hodin průměr na žáka třídy 14 počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy

16 , ,71 7 0,3 celkem ,67 7 0,3 Komentář ředitele školy: Podrobný přehled prospěchu, chování, zameškaných hodin viz příloha verze pro školu 7. Průběh a výsledky vzdělávání 7.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 9 Zástupce ředitele školy 3 Ostatní pracovníci 0 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 15

17 vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitele školy: Výuka probíhala v souladu s cíli ŠVP. Výuka ve většině hodin byla vedena správně. Žáci se převážně v hodinách aktivně zapojovali. Byla využívána individualizace, názornost, práce s chybou V hodinách byla zařazena skupinová práce. Individuální tempo žáků bylo respektováno. Stále chybí sebehodnocení žáků. Hodnocení žáků probíhá podle klasifikačního řádu školy. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Studium k doplnění kvalifikace: Gabriela Dvořáková - Filozofická fakulta UK, obor pedagogika Bc. Tomáš Feigl Technická univerzita Liberec, obor TV - Informatika Bc. Lubomír Krkoška Technická univerzita Liberec, obor TV - Informatika Bc.Petra Hlaváčová Univerzita J.A. Komenského, obor - učitelství 16

18 Hlavní úkoly DVPP: nové metody a formy vzdělávání čtenářská gramotnost projekty prohlubování odborných znalostí EU peníze školám 8.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace přehled termín pedagog obsah zajistil Hlaváčová Začínáme mluvit anglicky VZSK - EU Krásná Vánoční stromeček netradičně VZSK Krásná Matematická gramotnost VZSK - EU Hlaváčová Kalinová Zelenková Čísla známá, neznámá VZSK - EU Pospíšilová Hospitační činnost VZSK Kalinová Bidzilia Čteme dětem a s dětmi VZSK Kalinová Nápady do prvouky VZSK Swaczynová Křesťanství v proměnách VZSK Kalinová Bidzilia Hlaváčová Geometrie z provázku VZSK 8.3 Samostudium Prázdniny Vánoční prázdniny Jednodenní pololetní prázdniny Jarní prázdniny Celkem Samostudium ( počet dnů, náplň) 6 dnů - Tvorba materiálů k projektu EU peníze školám 1den - Nové metody práce, příprava projektů 5 dnů- ŠVP 12 dnů Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona) Komentář ředitelky školy: 17

19 DVPP probíhá podle plánu, který se během roku aktualizuje dle potřeby a nabídky Střediska služeb školám. Zaměřili jsme se především na kurzy se zaměřením na šablony k projektu EU peníze školám. 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina Školní družina má zatím 2 oddělení. Po rozšíření kapacity od ledna 2014 se třetí oddělení neotevřelo. První oddělení navštěvují žáci prvního a druhého ročníku, druhé oddělení navštěvují žáci z ostatních ročníků prvního stupně. Funguje ranní družina. Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Činnost ŠD Činnost a náplň ŠD je pestrá, upřednostňuje pohybové aktivity a pobyt mimo budovu školy. Řídí se zpracovaným ŠVP pro ŠD Luštěnice. Do své činnosti zahrnují vychovatelky dopravní výchovu, každodenní pobyt venku, každoročně se pořádá beseda s Policií ČR, jejíž součástí je ukázka výcviku policejních psů. Další aktivity: Návštěva farmy živočišné výroby ZD Luštěnice, Drakiáda, Vítání jara, Hry v přírodě, Sportovní hry, Besídky, Návštěva knihovny, Sobotní pečení vánočního cukroví, Modrý den, Besedy, poznávací celodenní výlety a návštěvu domova pro seniory a domova,,u Anežky. 9.3 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny, školního klubu Vybavení nábytkem je dostačující. Společenské hry, hračky a jiné pomůcky se každoročně obměňují a doplňují. Komentář ředitele školy: Každý den funguje ranní dohled nad žáky, kteří přicházejí do školy před 7 hodinou. Obě oddělení se ve 14,40 hodin slučují z důvodů odchodu většího počtu žáků ze školní družiny domů. 10. Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště tvořené zástupci vedení školy, výchovným poradcem a metodikem prevence plnilo v letošním školním roce, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy, standardní úkoly. Činnost se zaměřila na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří již mají diagnostikované poruchy učení popř. poruchy chování (pozornosti). Pro ně byli vytvořeny v 18

20 září, na podkladě výsledků vyšetření, jejich třídními učiteli individuální vzdělávací plány (IVP). Na počátku roku se již tradičně sešli rodiče integrovaných žáků s třídními učiteli popř. výchovnou poradkyní, aby byla zajištěna dostatečná informovanost zákonných zástupců integrovaných žáků o plánovaných podpůrných opatřeních pro jejich děti a současně byla poskytnuta možnost individuálně prodiskutovat konkrétní body v IVP. Do tvorby svého vzdělávacího plánu byli opět zapojeni také jednotliví žáci. IVP integrovaných žáků byly hodnoceny na konci pololetí. Většina integrovaných žáků docházela na předmět náprava poruch v učení. Ten byl letos organizován tak, aby reedukace poruch byla efektivní. Pracovalo se v malých skupinách do 5 žáků, většinou v rámci jednotlivých ročníků. Odbornou péči zajišťovala asistentka pedagoga. Velká pozornost byla věnována žákům, zejména I. stupně, u kterých se projevovaly obtíže indikující některou z poruch učení či chování. Ti byli po konzultacích mezi třídním učitelem a výchovnou poradkyní a po souhlasu zákonných zástupců objednáváni k vyšetřením do odborných poradenských pracovišť, pro naši školu to jsou PPP Mladá Boleslav popř. SPC Mladá Boleslav. Vzhledem ke kapacitě těchto pracovišť trvá i nadále problém s dobou, jež uplyne mezi podáním žádosti o vyšetření a vlastním vyšetřením. Počet žáků, kterým byly nově diagnostikovány poruchy vyžadující speciální péči v letošním roce mírně vzrostl. Díky změnám v organizaci práce PPP (prodloužení doby platnosti integrace žáků) se snížil počet kontrolních vyšetření u dětí vedených v evidenci PPP. Nadále leží odpovědnost za objednávání se k těmto vyšetřením na zákonných zástupcích dítěte, přesto ve většině případů jsou zákonní zástupci upozorněni školou na blížící se konec platnosti integrace jejich dítěte. V rámci zefektivnění kariérního poradenství na naší škole jsme se letos zapojili do projektu financovaného z fondů EU. Projekt Odplouváme dál umožnil zdarma provést komplení profesní diagnostiku pro žáky 9. ročníku (podzim 2013) a 8. ročníků (jaro 2014). Součástí projektu bylo nejen testování programem COMDI, ale také skupinové a individuální konzultace. Ty měly pomoci zájemcům z řad žáků a jejich zákonných zástupců při interpretaci výsledků testů a pokusit se vybrat nejvhodnější instituci pro další vzdělávání konkrétního dítěte. Pro práci s uvedeným programem a interpretaci výsledků byla vyškolena výchovná poradkyně, proto je možné tuto službu nabízet i nadále, i když prozatím není dořešena otázka financování. Volbu další vzdělávací dráhy usnadňoval žákům vzdělávací blok výchovy k volbě povolání zařazený do předmětu praktické činnosti. V rámci něho jsou žáci 8. a 9. ročníku seznamováni s různými typy středních škol, ale i s rozmanitými obory lidské práce. V první polovině února 2014 se uskutečnila tradiční schůzka výchovné poradkyně a rodičů vycházejících žáků. Ta se týkala jednak podmínek a legislativy přijímacího řízení na střední školy, současně byly rodičům předány přihlášky ke studiu a zápisové lístky. Všichni vycházející žáci uspěli v I. kole přijímacího řízení. Během celého školního roku byly pečlivě sledovány výkyvy ve školních výkonech žáků. Méně závažné prospěchové problémy řešili vyučující jednotlivých předmětů, kteří se žákům věnovali dle potřeby také v době mimo vyučování. Kázeňské přestupky a déletrvající nebo výrazné prospěchové obtíže byly dle závažnosti řešeny třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence, popř. zástupcem vedení školy. O problému a situaci byli prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci žáků při osobních setkáních. Mezi vážnější kázeňské přestupky patřily: záškoláctví a náznaky šikany. Nejběžnějším přestupkem je opakující se používání vulgarismů a nevhodné chování během vyučování. 11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 0 - zdravotní znevýhodnění 0 - sociální znevýhodnění 0-19

21 vývoj. poruchy učení 9 Indiv. integrace Ano vývoj. poruchy chování 9 Indiv. integrace Ano, 1 žák asistent 11.2 Mimořádně nadaní žáci třída počet žáků celkem Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky ano Asistent pedagoga ano částečně ne částečně ne 11.4 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy 0 Komentář ředitele školy: Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci 20

22 jsou integrováni do běžné třídy, jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu a na podle doporučení PPP a se souhlasem rodičů navštěvují nepovinný předmět Náprava vývojových poruch učení. Na škole pracuje asistentka pedagoga, která pomáhá při výuce. Škola nemá žáky se zdravotním postižením. 12. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 12.1 Akce školy září 3. září TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY PROJEKT,,Odplouváme dál 13. září TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY PROJEKT,,Odplouváme dál 17. září TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY PROJEKT,,Odplouváme dál 18.září DVPP UKÁZKA JAZYKOVÉ LABORATOŘE 23. září TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY PROJEKT,,Odplouváme dál 25.září OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 26. září SCHŮZKA RODIČŮ 1. TŘÍDY říjen 17.října SCHŮZKA RODIČŮ 3.TŘÍDY 21. října PREVENCE - - VZTAHY A CHOZENÍ, 6. ROČNÍK PREVENCE - MEDIÁLNÍ DŽUNGLE, 7. ROČNÍK PREVENCE - IMAGE NEBO CHARAKTER, 9. ROČNÍK 24. října DOPRAVNÍ VÝCHOVA 4. ROČNÍK PREVENCE - VZTAHY, INTIMITA, 8. ROČNÍK listopad 1. listopadu TURNAJ VE FLORBALE - DÍVKY 4. listopadu DĚTSKÁ NOTA - 3. a 5. ROČNÍK 5. listopadu SAGA AFRIKA TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 6. listopadu PREVENCE - SEMIRAMIS, 8. ROČNÍK 7.listopadu FOTOGRAFOVÁNÍ 1. STUPNĚ 9. listopadu KLUB MLADÉHO DIVÁKA - ND 13. listopadu PREVENCE - SEMIRAMIS, 8. ROČNÍK 14. listopadu TURNAJ VE FLORBALE 21

23 16. listopadu PEČENÍ CUKROVÍ - ŠD 18. listopadu PEDAGOGICKÁ RADA 20. listopadu PLAVÁNÍ 2ROČNÍK PREVENCE - SEMIRAMIS, 9. ROČNÍK 21. listopadu OBHAJOBA OBOROVÝCH PRACÍ 9. ROČNÍK TŘÍDNÍ SCHŮZKY 22. listopadu TURNAJ V ODBÍJENÉ V ML. BOLESLAVI 26. listopadu EXKURZE DO SVÍČKÁRNY 2. A 3. ROČNÍK 27.listopadu PREVENCE - SEMIRAMIS, 7. ROČNÍK PLAVÁNÍ 2. ROČNÍK 29. listopadu ADVENTNÍ VÝSTAVA prosinec 2. prosince DIVADLO PERŠTEJNI 4. prosince PLAVÁNÍ 2. ROČNÍK 10. prosince KRAJSKÉ KOLO VE FLORBALE PLAVÁNÍ 2. ROČNÍK 13.prosince SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOSTAVBY ŠKOLY 17. prosince EXKURZE ND 8.A a 9. TŘÍDA 18. prosince PLAVÁNÍ 2. ROČNÍK 19. prosince PŘEDVÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE 4. A 7. ROČNÍK 20. prosince CHRISTMAS VERB QUIZ ročník leden ledna LYŽAŘSKÝ KURZ 9. ROČNÍK 21. ledna PEDAGOGICKÁ RADA 22. ledna TOULAVÁ KAMERA 24. ledna DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ 29.ledna ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY únor 18. února KLUB MLADÉHO DIVÁKA 5. února ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD 22

24 února LYŽAŘSKÝ KURZ 8. ROČNÍK březen 18. března TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU PROJEKT,,Odplouváme dál 19. března BESEDA K DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ 1. STUPEŇ 21. března MATEMATICKÝ KLOKAN 26. března PROJEKT ZDRAVÍ ŽÁCI 1. STUPNĚ 27. března EXKURZE DINOUSAUŘI 31. března TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU PROJEKT,,Odplouváme dál duben 1. dubna EXKURZE CUKROVAR DOBROVICE- 3., 4.A, 4.B TŘÍDY 4. dubna PROJEKT 1. STUPNĚ - VYNÁŠENÍ MORANY 7. dubna EXKURZE LETIŠTĚ PRAHA 2. A 5. TŘÍDA PREVENCE, 6., 8B, 9. TŘÍDA 8. dubna TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU PROJEKT,,Odplouváme dál PREVENCE, 7, 8.A TŘÍDA 9. dubna PREVENCE HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ - ABRAKA MUZIKA 14. dubna PEDAGOGICKÁ RADA 15. dubna TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZPÍVÁNÍ V DOMOVĚ U ANEŽKY 16. dubna ZPÍVÁNÍ S SENIOR PARKU PROJEKT 1. STUPNĚ - VELIKONOCE 23. dubna KLUB MLADÉHO DIVÁKA 25. dubna DEN ZEMĚ 29. dubna EXKURZE ZOO - MOTÝLI, 6. A 7. TŘÍDA 30. dubna PROJEKT 1. STUPEŇ - REJ ČARODEJNIC květen 2. května PROJEKT 2. STUPNĚ - DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY 6. května ATLETICKÝ ČTYŘBOJ V MB 7. května EXKURZE ZOO - MOTÝLI, 3. 4.A, 4.B TŘÍDA 12. května PLAVÁNÍ 1. TŘÍDA 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více