VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Logo ZŠ a MŠ Bez hranic:...čtyři čáry, které se proplétají tak, že jedna objímá a podpírá druhou. Každá je v jiném postavení, patrně i jinak dlouhá... Je tam respektována rznorodost, zachování individuality každé školy. Její jedinečnosti, specifik... (Mgr. Petr Kukal, učitel, spisovatel, básník, přítel ZŠ a MŠ Bez hranic) A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. (Loď je v bezpečí, když je v přístavu, ale pro tento účel se lodě nestavějí.) (John A. Shedd)

2 Číslo jednací: ZŠ a MŠ Bez hranic/930/2014/red Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bez hranic vydává dle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatk, a podle ustanovení 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměr, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Tato výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy (www.skolabezhranic.cz) a současně bude k nahlédnutí u ředitelky školy. V Řevničově dne Mgr. Šárka Vondrová Ředitelka ZŠ a MŠ Bez hranic 2

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC SVAZKOVÁ ŠKOLA pracoviště ZŠ Řevničov pracoviště ZŠ Mšec pracoviště ZŠ Tuřany pracoviště MŠ Dráček Tuřany pracoviště MŠ Beruška Srbeč pracoviště MŠ Úsměv Řevničov pracoviště MŠ Zámeček Mšec 3

4 ÚVOD Předkládáme Vám první výroční zprávu svazkové školy ZŠ a MŠ Bez hranic, která zahájila svou činnost 1. ledna Založení svazkové školy předcházel vznik Dobrovolného svazku obcí (DSO) Bez hranic. Zastupitelstva čtyř zakládajících obcí se rozhodla, že budou spolupracovat v oblasti předškolního a základního vzdělávání a poskytování školských služeb (věřím, že v budoucnu i v dalších oblastech). Jednalo se o krok odvážný, představitelé zmíněných obcí místy čelili velkému tlaku ze strany veřejnosti a vedení škol. Předtím zde bylo 6 příspěvkových organizací (základních škol a mateřských škol), které pracovaly samostatně a samostatně také hospodařily. V čele těchto škol a školských zařízení stály ředitelky, které transformaci na svazkovou školu vnímali velmi rozdílně. Pozorovat mžeme kompletní škálu postoj od pozitivního, přes neutrální, až k negativnímu. Rozdílné je také složení a naladění pedagogických sbor. Dvody pro vstup jednotlivých obcí do svazku za účelem společného postupu v oblasti základního vzdělávání byly rzné, stejně tak jsou rzná i jejich očekávání. V zásadě zahrnují následující tři oblasti: Oblast ekonomická svazková škola bude hospodařit efektivněji než 6 samostatných škol, což v konečném dsledku přinese úsporu v provozních nákladech. Oblast kvality poskytovaného vzdělávání spolupráce mezi mateřskými školami, všemi 1. a 2. stupni základních škol, ale také školními družinami, která doposud téměř neexistovala, pozitivně ovlivní kvalitu vzdělávání. Oblast personální svazková škola pozitivně rozhýbe zaběhlé zvyklosti. Dojde k přirozené obměně pedagogických sbor. Shrnuto do jedné věty: Hlavním smyslem existence svazkové školy je postupné vytvoření stabilního, konkurenceschopného a efektivně a logicky hospodařícího subjektu v regionu s vysokou kvalitou poskytovaného vzdělávání, který si však zachová přednosti venkovské školy. Vznik třetí svazkové školy školské právnické osoby v ČR byl jedním z výstup projektu financovaného z dotačního programu MŠMT Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby, vyhlášeného 7. května Příjemcem dotace ve výši ,- Kč bylo Občanské sdružení Mšecko. Tato výroční zpráva se v podstatě týká krátkého období od do Během této doby musela být především dokončena organizační a ekonomická transformace na novou organizačně právní formu školské právnické osoby. Dále muselo proběhnout a (stále probíhá) velké množství neviditelných vnitřních proces - než se objeví očekávaná špička ledovce v podobě viditelných a měřitelných změn. Zároveň bylo potřeba zachovat a zajistit plynulý chod všech pracovišť. S odstupem několika měsíc lze konstatovat, že se toto podařilo, i když pochopitelně stále narážíme na provozní a organizační překážky. 4

5 Dovolte stručný ilustrativní výčet oněch neviditelných proces, kterými jsme museli projít: - nastavení účetnictví a mzdové agendy - audit sloučení a ekonomické transformace příspěvkových organizací na školskou právnickou osobu - dkladná kontrola ze strany MŠMT - okamžitá kontrola OSSZ - zrušení pvodních a založení nových bankovních účt, následná intenzivní komunikace s rodiči o zpsobu plateb atd. - vypovězení všech stávajících smluv a okamžité nastavení nových (hlavně smlouvy s dodavateli energií, potravin do školních jídelen a dalších životně dležitých ) - vypovězení pvodních pojistných smluv a okamžité založení nových (odpovědnost za škodu, pojištění majetku) - zpracování nových organizačních a účetních směrnic - práce na sjednocení školního vzdělávacího programu, školního řádu atd. - podstatné změny realizovaných projekt (změna příjemce dotace, změna právní formy) Je třeba poděkovat všem, kteří se do této výzvy společně se mnou pustili a stále intenzivně pracují, aby mi pomohli dokázat smysluplnost modelu svazkové školy a současně naplnit očekávání zřizovatele. Děkuji také všem, kteří si dokázali i ve změněných podmínkách udržet profesionální nadhled. Závěrem mi nezbývá než vyjádřit naději, že nově zvolená zastupitelstva členských obcí DSO Bez hranic dají vznikajícímu školskému subjektu šanci pokračovat v práci a podpoří nastavený směr. Šárka Vondrová 5

6 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Škola Název školy: Sídlo školy: Právní forma: IČ: IZO: REDIZO: telefon: e- mail: web: datová schránka: Základní škola a Mateřská škola Bez hranic Masarykova 211, Řevničov školská právnická osoba vj4ebdu Zřizovatel Název: Sídlo: IČ: Předsedkyně DSO: Vedení školy ředitelka školy: statutární zástupkyně ředitelky: zástupkyně ředitelky pro 1. st.: zástupkyně ředitelky pro 2. st.: zástupkyně ředitelky pro MŠ: Dobrovolný svazek obcí Bez hranic Mšec Libuše Bestajovská Mgr. Šárka Vondrová PhDr. Lenka Pulcová Mgr. Barbora Charvátová Mgr. Eva Holá Bc. Jitka Svobodová (Kontakty na vedení školy jsou k dispozici na Školská rada Zřizovací listinou ze dne byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic. Školská rada má 9 člen: 3 členové byli jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic): - Ing. Václava Hlaváčková, MBA - Marek Tichý - Jitka Janouchová 3 členové byli zvoleni zákonnými zástupci žák: - Mgr. Šárka Havránková - Ladislava Staňková - Bc. Monika Trachtová 3 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky: - Mgr. Hana Říhová - Mgr. Hana Kvapilová - Alena Hašková 1. zasedání školské rady proběhlo v ZŠ Mšec. Na tomto zasedání byl schválen jednací řád školské rady, zvolen předseda a místopředseda. Předsedkyní školské rady byla zvolena Šárka Havránková, místopředsedkyní Alena Hašková. 6

7 (Kontakty na členy školské rady a zápisy ze zasedání jsou k dispozici na Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) základní škola: Masarykova 211, Řevničov Mšec 171, Mšec Tuřany 32, Tuřany b) mateřská škola: Benešova 502, Řevničov Mšec 46, Mšec Tuřany 178, Tuřany Srbeč 15, Srbeč c) školní družina: Masarykova 211, Řevničov Mšec 171, Mšec Tuřany 32, Tuřany d) školní jídelna (vývařovna): Masarykova 211, Řevničov Mšec 171, Mšec Tuřany 178, Tuřany Srbeč 15, Srbeč e) školní jídelna (výdejna): Benešova 502, Řevničov Obor vzdělávání C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 rok 7

8 2. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Celkový počet pedagogických pracovník: 47 (k fyzické osoby) z toho: z toho: 5 muž 7 pedagogických pracovník nesplňuje kvalifikační předpoklady v souvislosti s náběhem novely zákona o pedagogických pracovnících všichni tito pracovníci si však příslušným studiem kvalifikaci doplňují. Celkový počet provozních pracovník: 25 (k fyzické osoby) pracoviště ZŠ Řevničov pedagogičtí pracovníci 1. třída Mgr. Pavla Schejbalová netřídní učitelé: 2. třída Mgr. Jana Říhová Mgr. Eva Holá 3. třída Mgr. Hana Říhová MgA. David Suchopárek 4. třída Mgr. Ivetta Ničová vychovatelka: 5. třída Miroslava Vimrová Jana Patráková 6. třída Mgr. Jan Janota 7. třída Mgr. Klára Ketmanová 8. třída Ing. Miroslava Stuchlíková 9. třída Mgr. Jiří Holý Jana Pondělíčková Kateřina Mikešová Helena Neužilová pracoviště MŠ Řevničov pedagogičtí pracovníci Dagmar Ječmenová Jiří Parpel Jana Tichá Jana Oličová Markéta Fricová Vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka pracoviště ZŠ a MŠ Řevničov provozní pracovníci Romana Budovičová Bohumila Simandlová Helena Ševčíková Jitka Fröhlichová Dana Loskotová školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka hlavní kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 8

9 pracoviště ZŠ Mšec pedagogičtí pracovníci 1. třída Mgr. Milena Volfová netřídní učitelé: 2. třída Mgr. Pavlína Bílková Mgr. Šárka Vondrová 3. třída Mgr. Hana Kvapilová PhDr. Lenka Pulcová 4. třída Mgr. Zdeňka Landová Miroslav Vrána 5. třída Bc. Lucie Hortová, Dis asistentka pedagoga: 6. třída Ing. Sylva Vinklová Hana Muškátová 7. třída Mgr. Hana Svejkovská 8. třída Mgr. Eva Požárová vychovatelka: 9. třída Ing. Martina Dávidíková Iveta Zemanová Alena Švecová Lenka Vosátková Marta Rydlová Lucie Šlajchrtová Simona Pagačová Jana Topková Ing. Miroslav Lafant Jitka Černá Simona Borková Anna Krčková Markéta Simandlová Martina Richtrová pracoviště MŠ Mšec pedagogičtí pracovníci Vedoucí učitelka učitelka učitelka pracoviště ZŠ a MŠ Mšec provozní pracovníci ekonomka účetní vedoucí šk. jídelen uklízeč uklízečka uklízečka hlavní kuchařka kuchařka kuchařka pracoviště ZŠ Tuřany pedagogičtí pracovníci netřídní učitelé a vychovatelky: I. třída (1. ročník) Mgr. Sylva Eitlerová II. třída (2. a 3. ročník) Mgr. Barbora Charvátová Mgr. Pavla Hulcrová III. třída (4. a 5. ročník) Mgr. Daniel Zmátlo Stanislava Trappová Alena Hašková pracoviště MŠ Tuřany pedagogičtí pracovníci Bc. Jitka Svobodová Kateřina Vykouková Michaela Matějovská Lukáš Voborník vedoucí učitelka učitelka učitelka učitel 9

10 pracoviště ZŠ a MŠ Tuřany provozní pracovníci Stanislava Strobachová školnice, uklízečka Gabriela Čížková uklízečka, pomocný pracovník Gabriela Podařilová uklízečka Jana Malecká vedoucí kuchařka Romana Tunková kuchařka Jitka Matouchová kuchařka pracoviště MŠ Srbeč pedagogičtí pracovníci Šárka Klímová vedoucí učitelka Romana Janoušová učitelka pracoviště MŠ Srbeč provozní pracovníci Gabriela Cimrmanová uklízečka, pomocná kuchařka Jana Šalounová kuchařka 10

11 11

12 3. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis k povinné školní docházce proběhl na všech pracovištích základní školy 16. ledna K zápisu se dostavilo celkem 68 dětí. 13 dětem byl na základě žádosti zákonných zástupc udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. 1 pětileté dítě nebylo přijato (PPP přijetí nedoporučila). 2 děti nastoupily k do jiné základní školy. 2 děti přestoupily k z jiné základní školy. Pracoviště ZŠ Řevničov Počet dětí u zápisu Počet dětí s odkladem Do 1. třídy nastoupilo (1 dítě nastoupilo do ZŠ Mšec) 2 děti přestoupily z jiné ZŠ k Počet dětí u zápisu Pracoviště ZŠ Mšec Počet dětí s odkladem Do 1. třídy nastoupilo 24 5 (1 nedoporučený zápis pětiletých) 17 (1 dítě ze ZŠ Řevničov) Do jiné ZŠ odešlo 0 Do jiné ZŠ odešlo 2 Počet dětí u zápisu Pracoviště ZŠ Tuřany Počet dětí s odkladem Do 1. třídy nastoupilo dítě přestoupilo z jiné ZŠ k Do jiné ZŠ odešlo 12

13 4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ve školním roce 2013/2014 se žáci vzdělávali v 13 třídách 1. stupně: - Řevničov - 5 tříd - Mšec 5 tříd - Tuřany 3 třídy (malotřídní zpsob výuky) Vzdělávání žák probíhalo v tomto školním roce podle školních vzdělávacích program jednotlivých škol. V prběhu 2. pololetí jsme pracovali na inovaci školního vzdělávacího programu pro 1. stupně a na sjednocení učebních plán a školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň. Nový ŠVP ZV ZŠ a MŠ Bez hranic nabývá platnosti Pro přehlednost a rychlou orientaci předkládáme tabulkové zpracování prospěchu žák jednotlivých tříd za 2. pololetí. Přehled prospěchu třídy I. M Třídní učitel: Mgr. Milena Volfová Období:2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Pracovní výchova (PV) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,36 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ) ,18 Prvouka (PRV) Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,23 (chlapc/dívek): 22 (15/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 20 et Velmi dobré 22 Prospěl(a) žák 2 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 13

14 Přehled prospěchu třídy I. Ř Třídní učitel: Mgr. Pavla Schejbalová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Hudební výchova (HV) Český jazyk (ČJ) ,44 Prvouka (PRV) ,06 Tělesná výchova (TV) ,06 Matematika (M) ,38 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 16 (9/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 15 et Velmi dobré 16 Prospěl(a) žák 1 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy I. T Třídní učitel: Mgr. Sylva Eitlerová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Hudební výchova (HV) Matematika (M) Český jazyk (ČJ) ,2 Tělesná výchova (TV) Prvouka (PRV) Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 15 (6/9) Prospěl(a) s vyznamenáním 15 et Velmi dobré 15 Prospěl(a) žák 0 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 14

15 Přehled prospěchu třídy II. T Třídní učitel: Mgr. Barbora Charvátová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Informatika (INF) Hudební výchova (HV) Matematika (M) ,38 Anglický jazyk (AJ) ,2 Český jazyk (ČJ) ,88 Tělesná výchova (TV) ,04 Prvouka (PRV) ,23 Pracovní činnosti (PČ) ,15 (chlapc/dívek): 26 (14/12) Prospěl(a) s vyznamenáním 21 et Velmi dobré 26 Prospěl(a) žák 5 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy II. M Třídní učitel: Mgr. Pavlína Bílková Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Pracovní výchova (PV) Pracovní vyučování (PVČ) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,71 Hudební výchova (HV) ,14 Anglický jazyk (AJ ) ,16 Prvouka (PRV) ,14 Tělesná výchova (TV) ,19 Matematika (M) ,76 (chlapc/dívek): 21 (10/11) Prospěl(a) s vyznamenáním 14 et Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 15

16 Přehled prospěchu třídy II. Ř Třídní učitel: Mgr. Jana Říhová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,14 Hudební výchova (HV) Český jazyk (ČJ) ,81 Prvouka (PRV) ,19 Tělesná výchova (TV) ,05 Matematika (M) ,57 Pracovní činnosti (PČ) ,24 (chlapc/dívek): 21 (10/11) Prospěl(a) s vyznamenáním 17 et Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 4 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy III. Ř Třídní učitel: Mgr. Hana Říhová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,11 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ ) ,56 Český jazyk (ČJ) ,78 Prvouka (PRV) ,39 Tělesná výchova (TV) ,28 Matematika (M) ,56 Pracovní činnosti (PČ) ,22 (chlapc/dívek): 18 (11/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 12 et Velmi dobré 18 Prospěl(a) žák 6 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 16

17 Přehled prospěchu třídy III. T Třídní učitel: Mgr. Daniel Zmátlo Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,2 Informatika (INF) ,15 Hudební výchova (HV) Matematika (M) ,63 Anglický jazyk (AJ ) ,32 Český jazyk (ČJ) ,63 Tělesná výchova (TV) Prvouka (PRV) ,84 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 20 (12/8) Prospěl(a) s vyznamenáním 15 et Velmi dobré 20 Prospěl(a) žák 5 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy III. M Třídní učitel: Mgr. Hana Kvapilová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Pracovní výchova (PV) ,07 Pracovní vyučování (PVČ) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,24 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ ) ,43 Prvouka (PRV) ,41 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,82 (chlapc/dívek): 17 (10/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 10 et Velmi dobré 17 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 17

18 Přehled prospěchu třídy IV. M Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Landová Období: 2013/ / pololetí Prměr Informatika (INF) ,21 Vlastivěda (VLA) ,43 Výtvarná výchova (VV) ,07 Pracovní výchova (PV) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,21 Hudební výchova (HV) ,07 Anglický jazyk (AJ) ,07 Přírodověda (PŘÍ) ,86 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,86 (chlapc/dívek): 14 (7/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 8 Velmi dobré 14 Prospěl(a) žák 6 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy IV. Ř Třídní učitel: Mgr. Ivetta Ničová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,18 Vlastivěda (VLA) ,06 Hudební výchova (HV) ,12 Anglický jazyk (AJ) ,29 Český jazyk (ČJ) ,24 Přírodověda (PŘÍ) ,18 Tělesná výchova (TV) ,41 Matematika (M) ,12 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 17 (10/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 8 Velmi dobré 17 Prospěl(a) žák 9 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 18

19 Přehled prospěchu třídy V. M Třídní učitel: Bc. Lucie Hortová,Dis Období: 2013/ / pololetí Prměr Informatika (INF) ,4 Vlastivěda (VLA) ,27 Výtvarná výchova (VV) ,13 Pracovní výchova (PV) Práce s keramikou (KER) Pracovní vyučování (PVČ) Český jazyk (ČJ) ,33 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ) ,71 Přírodověda (PŘÍ) ,87 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,93 (chlapc/dívek): 15 (9/6) Prospěl(a) s vyznamenáním et 8 Velmi dobré 15 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy V. Ř Třídní učitel: Miroslava Vimrová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Vlastivěda (VLA) ,89 Informatika (INF) ,44 Hudební výchova (HV) ,17 Anglický jazyk (AJ) Český jazyk (ČJ) ,89 Přírodověda (PŘÍ) ,56 Tělesná výchova (TV) ,06 Matematika (M) ,72 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 18 (9/9) Prospěl(a) s vyznamenáním 11 et Velmi dobré 18 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 19

20 Přehled prospěchu třídy VI. Ř Třídní učitel: Mgr. Jan Janota Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) Německý jazyk (NJ) ,7 Fyzika (F) ,7 Výtvarná výchova (VV) ,25 Informatika (INF) ,35 Zeměpis (Z) ,45 Přírodopis (PŘ) ,25 Občanská a rodinná výchova (ORV) ,55 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ ) ,05 Český jazyk (ČJ) ,9 Tělesná výchova (TV) ,25 Matematika (M) ,8 Pracovní činnosti (PČ) ,2 (chlapc/dívek): 20 (13/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 4 Velmi dobré 20 Prospěl(a) žák 15 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 1 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 20

21 Přehled prospěchu třídy VI. M Třídní učitel: Ing Sylva Vinklová Období: 2013/ / pololetí Prměr Informatika (INF) ,07 Dějepis (D) ,8 Fyzika (F) ,29 Výtvarná výchova (VV) Občanská výchova (OV) ,07 Pracovní výchova (PV) Digitální technologie (DIG) Práce s keramikou (KER) Rodinná výchova (RV) ,07 Přírodopis (PŘ) ,6 Pracovní vyučování (PVČ) Zeměpis (Z) ,71 Český jazyk (ČJ) ,27 Hudební výchova (HV) ,47 Anglický jazyk (AJ) Tělesná výchova (TV) ,07 Matematika (M) (chlapc/dívek): 15 (3/12) Prospěl(a) s vyznamenáním et 7 Velmi dobré 15 Prospěl(a) žák 8 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 21

22 Přehled prospěchu třídy VII. Ř Třídní učitel: Mgr. Klára Ketmanová Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,71 Fyzika (F) Výtvarná výchova (VV) Informatika (INF) ,48 Zeměpis (Z) ,76 Přírodopis (PŘ) ,71 Základy německého jazyka (ZNJ) ,86 Sportovní činnosti (SpČ) ,43 Praktikum z biologie (PrBi) Občanská a rodinná výchova (ORV) ,43 Hudební výchova (HV) ,38 Anglický jazyk (AJ) ,05 Český jazyk (ČJ) Tělesná výchova (TV) ,24 Matematika (M) ,10 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 21 (9/12) Prospěl(a) s vyznamenáním et 5 Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 16 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 22

23 Přehled prospěchu třídy VII. M Třídní učitel: Mgr. Hana Svejkovská Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,67 Informatika (INF) Občanská výchova (OV) ,11 Fyzika (F) ,78 Výtvarná výchova (VV) Technická výchova (TechV) Pracovní výchova (PV) Rodinná výchova (RV) ,11 Přírodopis (PŘ) ,11 Zeměpis (Z) ,56 Český jazyk (ČJ) ,56 Hudební výchova (HV) ,33 Anglický jazyk (AJ) ,44 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,67 (chlapc/dívek): 9 (1/8) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 9 Prospěl(a) žák 6 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 23

24 Přehled prospěchu třídy VIII. Ř Třídní učitel: Ing. Miroslava Stuchlíková Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,53 Německý jazyk (NJ) ,18 Chemie (CH) ,18 Fyzika (F) ,65 Výtvarná výchova (VV) Zeměpis (Z) ,18 Přírodopis (PŘ) ,59 Ekologie (EKO) Občanská a rodinná výchova ,59 (ORV) Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ) Český jazyk (ČJ) ,76 Matematika (M) ,82 Tělesná výchova (TV) ,29 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 17 (8/9) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 17 Prospěl(a) žák 14 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 24

25 Přehled prospěchu třídy VIII. M Třídní učitel: Mgr. Eva Požárová Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,44 Německý jazyk (NJ) ,22 Chemie (CH) ,56 Občanská výchova (OV) Fyzika (F) ,67 Informatika (INF) Výtvarná výchova (VV) Technická výchova (TechV) Digitální technologie (DIG) Práce s keramikou (KER) Přírodopis (PŘ) ,56 Zeměpis (Z) ,22 Hudební výchova (HV) ,33 Český jazyk (ČJ) ,33 Anglický jazyk (AJ) ,56 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) (chlapc/dívek): 9 (7/2) Prospěl(a) s vyznamenáním et 5 Velmi dobré 9 Prospěl(a) žák 4 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 25

26 Přehled prospěchu třídy IX. M Třídní učitel: Ing. Martina Dávidíková Období: 2013/ / pololetí Dějepis (D) Prměr Německý jazyk (NJ) ,38 Chemie (CH) ,8 Občanská výchova (OV) Fyzika (F) ,6 Informatika (INF) Výtvarná výchova (VV) Výchova ke zdraví (VkZ) Rýsování (RÝ) Technická výchova (TechV) Pracovní výchova (PV) ,11 Digitální technologie (DIG) Práce s keramikou (KER) Rodinná výchova (RV) Přírodopis (PŘ) ,2 Zeměpis (Z) ,3 Pracovní vyučování (PVČ) Hudební výchova (HV) ,5 Anglický jazyk (AJ) ,4 Český jazyk (ČJ) ,7 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,4 (chlapc/dívek): 10 (3/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 10 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 26

27 Přehled prospěchu třídy IX. Ř Třídní učitel: Mgr. Jiří Holý Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,62 Chemie (CH) Fyzika (F) ,62 Výtvarná výchova (VV) Zeměpis (Z) ,05 Přírodopis (PŘ) ,33 Základy německého jazyka (ZNJ) ,25 Sportovní činnosti (SpČ) Občanská a rodinná výchova (ORV) ,38 Hudební výchova (HV) ,19 Anglický jazyk (AJ) ,76 Český jazyk (ČJ) ,90 Tělesná výchova (TV) ,33 Matematika (M) ,90 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 21 (14/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 18 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 27

28 Počty absencí podle tříd, ročník a stupň školy Stupeň / ročník / třída (třídní učitel) Omluvená absence Neomluvená absence Celková absence První stupeň ročník I. T (Mgr. Sylva Eitlerová) I. Ř (Mgr. Pavla Schejbalová) I. M (Mgr. Milena Volfová) ročník II. T (Mgr. Barbora Charvátová) II. Ř (Mgr. Jana Říhová) II. M (Mgr. Pavlína Bílková) ročník II. T (Mgr. Barbora Charvátová) III. Ř (Mgr. Hana Říhová) III. M (Mgr. Hana Kvapilová) ročník III. T (Mgr. Daniel Zmátlo) IV. Ř (Mgr. Ivetta Ničová) IV. M (Mgr. Zdeňka Landová) ročník III. T (Mgr. Daniel Zmátlo) V. Ř (Miroslava Vimrová) V. M (Bc. Lucie Hortová,Dis) Druhý stupeň ročník VI. Ř (Mgr. Jan Janota) VI. M (Ing Sylva Vinklová)

29 7. ročník VII. Ř (Mgr. Klára Ketmanová) VII. M (Mgr. Hana Svejkovská) ročník VIII. Ř (Ing. Miroslava Stuchlíková) VIII. M (Mgr. Eva Požárová) ročník IX. Ř (Mgr. Jiří Holý) IX. M (Ing. Martina Dávidíková) Celková absence za celou školu V srpnu 2014 (úspěšně) složili tři žáci komisionální opravné zkoušky z matematiky a postoupili tak do dalšího ročníku. Integrovaní žáci Ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 bylo ve svazkové škole evidováno 29 integrovaných žák s individuálním vzdělávacím plánem (IVP), který byl vypracován výchovnými poradci na základě doporučení poradenských zařízení. Výchovní poradci seznamují všechny pedagogy s druhem zdravotního postižení integrovaných žák a s jejich IVP. Tito žáci se rovněž účastnili hodin reedukace vedené proškolenými pedagogy popř. speciálními pedagogy ve všech pracovištích základní školy. - ZŠ Řevničov: 11 žák s IVP (z toho 4 dívky) - ZŠ Mšec: 17 žák s IVP (z toho 7 dívek) - ZŠ Tuřany: 1 žák s IVP (z toho 1 dívka) Nejčastějším druhem zdravotního postižení u integrovaných žák jsou vývojové poruchy učení (rzně těžké formy dysgrafie, dysortografie, dyslexie), v několika případech vývojové poruchy chování (ADHD). Žáci cizinci Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávali dva žáci cizinci (Bulharsko, pracoviště ZŠ Řevničov). Žákm byla poskytnuta veškerá možná pomoc s integrací do počátečního vzdělávání. V 1. pololetí škola využila možnost žáky nehodnotit z českého jazyka. Nadaní žáci Ve školním roce 2013/2014 škola evidovala na pracovišti ZŠ Řevničov jednoho mimořádně nadaného žáka, který přešel z 1. do 3. ročníku. 29

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více