VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Logo ZŠ a MŠ Bez hranic:...čtyři čáry, které se proplétají tak, že jedna objímá a podpírá druhou. Každá je v jiném postavení, patrně i jinak dlouhá... Je tam respektována rznorodost, zachování individuality každé školy. Její jedinečnosti, specifik... (Mgr. Petr Kukal, učitel, spisovatel, básník, přítel ZŠ a MŠ Bez hranic) A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. (Loď je v bezpečí, když je v přístavu, ale pro tento účel se lodě nestavějí.) (John A. Shedd)

2 Číslo jednací: ZŠ a MŠ Bez hranic/930/2014/red Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bez hranic vydává dle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatk, a podle ustanovení 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměr, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Tato výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy (www.skolabezhranic.cz) a současně bude k nahlédnutí u ředitelky školy. V Řevničově dne Mgr. Šárka Vondrová Ředitelka ZŠ a MŠ Bez hranic 2

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC SVAZKOVÁ ŠKOLA pracoviště ZŠ Řevničov pracoviště ZŠ Mšec pracoviště ZŠ Tuřany pracoviště MŠ Dráček Tuřany pracoviště MŠ Beruška Srbeč pracoviště MŠ Úsměv Řevničov pracoviště MŠ Zámeček Mšec 3

4 ÚVOD Předkládáme Vám první výroční zprávu svazkové školy ZŠ a MŠ Bez hranic, která zahájila svou činnost 1. ledna Založení svazkové školy předcházel vznik Dobrovolného svazku obcí (DSO) Bez hranic. Zastupitelstva čtyř zakládajících obcí se rozhodla, že budou spolupracovat v oblasti předškolního a základního vzdělávání a poskytování školských služeb (věřím, že v budoucnu i v dalších oblastech). Jednalo se o krok odvážný, představitelé zmíněných obcí místy čelili velkému tlaku ze strany veřejnosti a vedení škol. Předtím zde bylo 6 příspěvkových organizací (základních škol a mateřských škol), které pracovaly samostatně a samostatně také hospodařily. V čele těchto škol a školských zařízení stály ředitelky, které transformaci na svazkovou školu vnímali velmi rozdílně. Pozorovat mžeme kompletní škálu postoj od pozitivního, přes neutrální, až k negativnímu. Rozdílné je také složení a naladění pedagogických sbor. Dvody pro vstup jednotlivých obcí do svazku za účelem společného postupu v oblasti základního vzdělávání byly rzné, stejně tak jsou rzná i jejich očekávání. V zásadě zahrnují následující tři oblasti: Oblast ekonomická svazková škola bude hospodařit efektivněji než 6 samostatných škol, což v konečném dsledku přinese úsporu v provozních nákladech. Oblast kvality poskytovaného vzdělávání spolupráce mezi mateřskými školami, všemi 1. a 2. stupni základních škol, ale také školními družinami, která doposud téměř neexistovala, pozitivně ovlivní kvalitu vzdělávání. Oblast personální svazková škola pozitivně rozhýbe zaběhlé zvyklosti. Dojde k přirozené obměně pedagogických sbor. Shrnuto do jedné věty: Hlavním smyslem existence svazkové školy je postupné vytvoření stabilního, konkurenceschopného a efektivně a logicky hospodařícího subjektu v regionu s vysokou kvalitou poskytovaného vzdělávání, který si však zachová přednosti venkovské školy. Vznik třetí svazkové školy školské právnické osoby v ČR byl jedním z výstup projektu financovaného z dotačního programu MŠMT Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby, vyhlášeného 7. května Příjemcem dotace ve výši ,- Kč bylo Občanské sdružení Mšecko. Tato výroční zpráva se v podstatě týká krátkého období od do Během této doby musela být především dokončena organizační a ekonomická transformace na novou organizačně právní formu školské právnické osoby. Dále muselo proběhnout a (stále probíhá) velké množství neviditelných vnitřních proces - než se objeví očekávaná špička ledovce v podobě viditelných a měřitelných změn. Zároveň bylo potřeba zachovat a zajistit plynulý chod všech pracovišť. S odstupem několika měsíc lze konstatovat, že se toto podařilo, i když pochopitelně stále narážíme na provozní a organizační překážky. 4

5 Dovolte stručný ilustrativní výčet oněch neviditelných proces, kterými jsme museli projít: - nastavení účetnictví a mzdové agendy - audit sloučení a ekonomické transformace příspěvkových organizací na školskou právnickou osobu - dkladná kontrola ze strany MŠMT - okamžitá kontrola OSSZ - zrušení pvodních a založení nových bankovních účt, následná intenzivní komunikace s rodiči o zpsobu plateb atd. - vypovězení všech stávajících smluv a okamžité nastavení nových (hlavně smlouvy s dodavateli energií, potravin do školních jídelen a dalších životně dležitých ) - vypovězení pvodních pojistných smluv a okamžité založení nových (odpovědnost za škodu, pojištění majetku) - zpracování nových organizačních a účetních směrnic - práce na sjednocení školního vzdělávacího programu, školního řádu atd. - podstatné změny realizovaných projekt (změna příjemce dotace, změna právní formy) Je třeba poděkovat všem, kteří se do této výzvy společně se mnou pustili a stále intenzivně pracují, aby mi pomohli dokázat smysluplnost modelu svazkové školy a současně naplnit očekávání zřizovatele. Děkuji také všem, kteří si dokázali i ve změněných podmínkách udržet profesionální nadhled. Závěrem mi nezbývá než vyjádřit naději, že nově zvolená zastupitelstva členských obcí DSO Bez hranic dají vznikajícímu školskému subjektu šanci pokračovat v práci a podpoří nastavený směr. Šárka Vondrová 5

6 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Škola Název školy: Sídlo školy: Právní forma: IČ: IZO: REDIZO: telefon: e- mail: web: datová schránka: Základní škola a Mateřská škola Bez hranic Masarykova 211, Řevničov školská právnická osoba vj4ebdu Zřizovatel Název: Sídlo: IČ: Předsedkyně DSO: Vedení školy ředitelka školy: statutární zástupkyně ředitelky: zástupkyně ředitelky pro 1. st.: zástupkyně ředitelky pro 2. st.: zástupkyně ředitelky pro MŠ: Dobrovolný svazek obcí Bez hranic Mšec Libuše Bestajovská Mgr. Šárka Vondrová PhDr. Lenka Pulcová Mgr. Barbora Charvátová Mgr. Eva Holá Bc. Jitka Svobodová (Kontakty na vedení školy jsou k dispozici na Školská rada Zřizovací listinou ze dne byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic. Školská rada má 9 člen: 3 členové byli jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic): - Ing. Václava Hlaváčková, MBA - Marek Tichý - Jitka Janouchová 3 členové byli zvoleni zákonnými zástupci žák: - Mgr. Šárka Havránková - Ladislava Staňková - Bc. Monika Trachtová 3 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky: - Mgr. Hana Říhová - Mgr. Hana Kvapilová - Alena Hašková 1. zasedání školské rady proběhlo v ZŠ Mšec. Na tomto zasedání byl schválen jednací řád školské rady, zvolen předseda a místopředseda. Předsedkyní školské rady byla zvolena Šárka Havránková, místopředsedkyní Alena Hašková. 6

7 (Kontakty na členy školské rady a zápisy ze zasedání jsou k dispozici na Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) základní škola: Masarykova 211, Řevničov Mšec 171, Mšec Tuřany 32, Tuřany b) mateřská škola: Benešova 502, Řevničov Mšec 46, Mšec Tuřany 178, Tuřany Srbeč 15, Srbeč c) školní družina: Masarykova 211, Řevničov Mšec 171, Mšec Tuřany 32, Tuřany d) školní jídelna (vývařovna): Masarykova 211, Řevničov Mšec 171, Mšec Tuřany 178, Tuřany Srbeč 15, Srbeč e) školní jídelna (výdejna): Benešova 502, Řevničov Obor vzdělávání C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 rok 7

8 2. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Celkový počet pedagogických pracovník: 47 (k fyzické osoby) z toho: z toho: 5 muž 7 pedagogických pracovník nesplňuje kvalifikační předpoklady v souvislosti s náběhem novely zákona o pedagogických pracovnících všichni tito pracovníci si však příslušným studiem kvalifikaci doplňují. Celkový počet provozních pracovník: 25 (k fyzické osoby) pracoviště ZŠ Řevničov pedagogičtí pracovníci 1. třída Mgr. Pavla Schejbalová netřídní učitelé: 2. třída Mgr. Jana Říhová Mgr. Eva Holá 3. třída Mgr. Hana Říhová MgA. David Suchopárek 4. třída Mgr. Ivetta Ničová vychovatelka: 5. třída Miroslava Vimrová Jana Patráková 6. třída Mgr. Jan Janota 7. třída Mgr. Klára Ketmanová 8. třída Ing. Miroslava Stuchlíková 9. třída Mgr. Jiří Holý Jana Pondělíčková Kateřina Mikešová Helena Neužilová pracoviště MŠ Řevničov pedagogičtí pracovníci Dagmar Ječmenová Jiří Parpel Jana Tichá Jana Oličová Markéta Fricová Vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka pracoviště ZŠ a MŠ Řevničov provozní pracovníci Romana Budovičová Bohumila Simandlová Helena Ševčíková Jitka Fröhlichová Dana Loskotová školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka hlavní kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 8

9 pracoviště ZŠ Mšec pedagogičtí pracovníci 1. třída Mgr. Milena Volfová netřídní učitelé: 2. třída Mgr. Pavlína Bílková Mgr. Šárka Vondrová 3. třída Mgr. Hana Kvapilová PhDr. Lenka Pulcová 4. třída Mgr. Zdeňka Landová Miroslav Vrána 5. třída Bc. Lucie Hortová, Dis asistentka pedagoga: 6. třída Ing. Sylva Vinklová Hana Muškátová 7. třída Mgr. Hana Svejkovská 8. třída Mgr. Eva Požárová vychovatelka: 9. třída Ing. Martina Dávidíková Iveta Zemanová Alena Švecová Lenka Vosátková Marta Rydlová Lucie Šlajchrtová Simona Pagačová Jana Topková Ing. Miroslav Lafant Jitka Černá Simona Borková Anna Krčková Markéta Simandlová Martina Richtrová pracoviště MŠ Mšec pedagogičtí pracovníci Vedoucí učitelka učitelka učitelka pracoviště ZŠ a MŠ Mšec provozní pracovníci ekonomka účetní vedoucí šk. jídelen uklízeč uklízečka uklízečka hlavní kuchařka kuchařka kuchařka pracoviště ZŠ Tuřany pedagogičtí pracovníci netřídní učitelé a vychovatelky: I. třída (1. ročník) Mgr. Sylva Eitlerová II. třída (2. a 3. ročník) Mgr. Barbora Charvátová Mgr. Pavla Hulcrová III. třída (4. a 5. ročník) Mgr. Daniel Zmátlo Stanislava Trappová Alena Hašková pracoviště MŠ Tuřany pedagogičtí pracovníci Bc. Jitka Svobodová Kateřina Vykouková Michaela Matějovská Lukáš Voborník vedoucí učitelka učitelka učitelka učitel 9

10 pracoviště ZŠ a MŠ Tuřany provozní pracovníci Stanislava Strobachová školnice, uklízečka Gabriela Čížková uklízečka, pomocný pracovník Gabriela Podařilová uklízečka Jana Malecká vedoucí kuchařka Romana Tunková kuchařka Jitka Matouchová kuchařka pracoviště MŠ Srbeč pedagogičtí pracovníci Šárka Klímová vedoucí učitelka Romana Janoušová učitelka pracoviště MŠ Srbeč provozní pracovníci Gabriela Cimrmanová uklízečka, pomocná kuchařka Jana Šalounová kuchařka 10

11 11

12 3. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis k povinné školní docházce proběhl na všech pracovištích základní školy 16. ledna K zápisu se dostavilo celkem 68 dětí. 13 dětem byl na základě žádosti zákonných zástupc udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. 1 pětileté dítě nebylo přijato (PPP přijetí nedoporučila). 2 děti nastoupily k do jiné základní školy. 2 děti přestoupily k z jiné základní školy. Pracoviště ZŠ Řevničov Počet dětí u zápisu Počet dětí s odkladem Do 1. třídy nastoupilo (1 dítě nastoupilo do ZŠ Mšec) 2 děti přestoupily z jiné ZŠ k Počet dětí u zápisu Pracoviště ZŠ Mšec Počet dětí s odkladem Do 1. třídy nastoupilo 24 5 (1 nedoporučený zápis pětiletých) 17 (1 dítě ze ZŠ Řevničov) Do jiné ZŠ odešlo 0 Do jiné ZŠ odešlo 2 Počet dětí u zápisu Pracoviště ZŠ Tuřany Počet dětí s odkladem Do 1. třídy nastoupilo dítě přestoupilo z jiné ZŠ k Do jiné ZŠ odešlo 12

13 4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ve školním roce 2013/2014 se žáci vzdělávali v 13 třídách 1. stupně: - Řevničov - 5 tříd - Mšec 5 tříd - Tuřany 3 třídy (malotřídní zpsob výuky) Vzdělávání žák probíhalo v tomto školním roce podle školních vzdělávacích program jednotlivých škol. V prběhu 2. pololetí jsme pracovali na inovaci školního vzdělávacího programu pro 1. stupně a na sjednocení učebních plán a školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň. Nový ŠVP ZV ZŠ a MŠ Bez hranic nabývá platnosti Pro přehlednost a rychlou orientaci předkládáme tabulkové zpracování prospěchu žák jednotlivých tříd za 2. pololetí. Přehled prospěchu třídy I. M Třídní učitel: Mgr. Milena Volfová Období:2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Pracovní výchova (PV) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,36 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ) ,18 Prvouka (PRV) Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,23 (chlapc/dívek): 22 (15/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 20 et Velmi dobré 22 Prospěl(a) žák 2 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 13

14 Přehled prospěchu třídy I. Ř Třídní učitel: Mgr. Pavla Schejbalová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Hudební výchova (HV) Český jazyk (ČJ) ,44 Prvouka (PRV) ,06 Tělesná výchova (TV) ,06 Matematika (M) ,38 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 16 (9/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 15 et Velmi dobré 16 Prospěl(a) žák 1 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy I. T Třídní učitel: Mgr. Sylva Eitlerová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Hudební výchova (HV) Matematika (M) Český jazyk (ČJ) ,2 Tělesná výchova (TV) Prvouka (PRV) Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 15 (6/9) Prospěl(a) s vyznamenáním 15 et Velmi dobré 15 Prospěl(a) žák 0 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 14

15 Přehled prospěchu třídy II. T Třídní učitel: Mgr. Barbora Charvátová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Informatika (INF) Hudební výchova (HV) Matematika (M) ,38 Anglický jazyk (AJ) ,2 Český jazyk (ČJ) ,88 Tělesná výchova (TV) ,04 Prvouka (PRV) ,23 Pracovní činnosti (PČ) ,15 (chlapc/dívek): 26 (14/12) Prospěl(a) s vyznamenáním 21 et Velmi dobré 26 Prospěl(a) žák 5 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy II. M Třídní učitel: Mgr. Pavlína Bílková Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Pracovní výchova (PV) Pracovní vyučování (PVČ) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,71 Hudební výchova (HV) ,14 Anglický jazyk (AJ ) ,16 Prvouka (PRV) ,14 Tělesná výchova (TV) ,19 Matematika (M) ,76 (chlapc/dívek): 21 (10/11) Prospěl(a) s vyznamenáním 14 et Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 15

16 Přehled prospěchu třídy II. Ř Třídní učitel: Mgr. Jana Říhová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,14 Hudební výchova (HV) Český jazyk (ČJ) ,81 Prvouka (PRV) ,19 Tělesná výchova (TV) ,05 Matematika (M) ,57 Pracovní činnosti (PČ) ,24 (chlapc/dívek): 21 (10/11) Prospěl(a) s vyznamenáním 17 et Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 4 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy III. Ř Třídní učitel: Mgr. Hana Říhová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,11 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ ) ,56 Český jazyk (ČJ) ,78 Prvouka (PRV) ,39 Tělesná výchova (TV) ,28 Matematika (M) ,56 Pracovní činnosti (PČ) ,22 (chlapc/dívek): 18 (11/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 12 et Velmi dobré 18 Prospěl(a) žák 6 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 16

17 Přehled prospěchu třídy III. T Třídní učitel: Mgr. Daniel Zmátlo Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,2 Informatika (INF) ,15 Hudební výchova (HV) Matematika (M) ,63 Anglický jazyk (AJ ) ,32 Český jazyk (ČJ) ,63 Tělesná výchova (TV) Prvouka (PRV) ,84 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 20 (12/8) Prospěl(a) s vyznamenáním 15 et Velmi dobré 20 Prospěl(a) žák 5 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy III. M Třídní učitel: Mgr. Hana Kvapilová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Pracovní výchova (PV) ,07 Pracovní vyučování (PVČ) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,24 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ ) ,43 Prvouka (PRV) ,41 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,82 (chlapc/dívek): 17 (10/7) Prospěl(a) s vyznamenáním 10 et Velmi dobré 17 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 17

18 Přehled prospěchu třídy IV. M Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Landová Období: 2013/ / pololetí Prměr Informatika (INF) ,21 Vlastivěda (VLA) ,43 Výtvarná výchova (VV) ,07 Pracovní výchova (PV) Práce s keramikou (KER) Český jazyk (ČJ) ,21 Hudební výchova (HV) ,07 Anglický jazyk (AJ) ,07 Přírodověda (PŘÍ) ,86 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,86 (chlapc/dívek): 14 (7/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 8 Velmi dobré 14 Prospěl(a) žák 6 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy IV. Ř Třídní učitel: Mgr. Ivetta Ničová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) ,18 Vlastivěda (VLA) ,06 Hudební výchova (HV) ,12 Anglický jazyk (AJ) ,29 Český jazyk (ČJ) ,24 Přírodověda (PŘÍ) ,18 Tělesná výchova (TV) ,41 Matematika (M) ,12 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 17 (10/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 8 Velmi dobré 17 Prospěl(a) žák 9 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 18

19 Přehled prospěchu třídy V. M Třídní učitel: Bc. Lucie Hortová,Dis Období: 2013/ / pololetí Prměr Informatika (INF) ,4 Vlastivěda (VLA) ,27 Výtvarná výchova (VV) ,13 Pracovní výchova (PV) Práce s keramikou (KER) Pracovní vyučování (PVČ) Český jazyk (ČJ) ,33 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ) ,71 Přírodověda (PŘÍ) ,87 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,93 (chlapc/dívek): 15 (9/6) Prospěl(a) s vyznamenáním et 8 Velmi dobré 15 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 Přehled prospěchu třídy V. Ř Třídní učitel: Miroslava Vimrová Období: 2013/ / pololetí Prměr Výtvarná výchova (VV) Vlastivěda (VLA) ,89 Informatika (INF) ,44 Hudební výchova (HV) ,17 Anglický jazyk (AJ) Český jazyk (ČJ) ,89 Přírodověda (PŘÍ) ,56 Tělesná výchova (TV) ,06 Matematika (M) ,72 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 18 (9/9) Prospěl(a) s vyznamenáním 11 et Velmi dobré 18 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 19

20 Přehled prospěchu třídy VI. Ř Třídní učitel: Mgr. Jan Janota Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) Německý jazyk (NJ) ,7 Fyzika (F) ,7 Výtvarná výchova (VV) ,25 Informatika (INF) ,35 Zeměpis (Z) ,45 Přírodopis (PŘ) ,25 Občanská a rodinná výchova (ORV) ,55 Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ ) ,05 Český jazyk (ČJ) ,9 Tělesná výchova (TV) ,25 Matematika (M) ,8 Pracovní činnosti (PČ) ,2 (chlapc/dívek): 20 (13/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 4 Velmi dobré 20 Prospěl(a) žák 15 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 1 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 20

21 Přehled prospěchu třídy VI. M Třídní učitel: Ing Sylva Vinklová Období: 2013/ / pololetí Prměr Informatika (INF) ,07 Dějepis (D) ,8 Fyzika (F) ,29 Výtvarná výchova (VV) Občanská výchova (OV) ,07 Pracovní výchova (PV) Digitální technologie (DIG) Práce s keramikou (KER) Rodinná výchova (RV) ,07 Přírodopis (PŘ) ,6 Pracovní vyučování (PVČ) Zeměpis (Z) ,71 Český jazyk (ČJ) ,27 Hudební výchova (HV) ,47 Anglický jazyk (AJ) Tělesná výchova (TV) ,07 Matematika (M) (chlapc/dívek): 15 (3/12) Prospěl(a) s vyznamenáním et 7 Velmi dobré 15 Prospěl(a) žák 8 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 21

22 Přehled prospěchu třídy VII. Ř Třídní učitel: Mgr. Klára Ketmanová Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,71 Fyzika (F) Výtvarná výchova (VV) Informatika (INF) ,48 Zeměpis (Z) ,76 Přírodopis (PŘ) ,71 Základy německého jazyka (ZNJ) ,86 Sportovní činnosti (SpČ) ,43 Praktikum z biologie (PrBi) Občanská a rodinná výchova (ORV) ,43 Hudební výchova (HV) ,38 Anglický jazyk (AJ) ,05 Český jazyk (ČJ) Tělesná výchova (TV) ,24 Matematika (M) ,10 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 21 (9/12) Prospěl(a) s vyznamenáním et 5 Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 16 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 22

23 Přehled prospěchu třídy VII. M Třídní učitel: Mgr. Hana Svejkovská Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,67 Informatika (INF) Občanská výchova (OV) ,11 Fyzika (F) ,78 Výtvarná výchova (VV) Technická výchova (TechV) Pracovní výchova (PV) Rodinná výchova (RV) ,11 Přírodopis (PŘ) ,11 Zeměpis (Z) ,56 Český jazyk (ČJ) ,56 Hudební výchova (HV) ,33 Anglický jazyk (AJ) ,44 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,67 (chlapc/dívek): 9 (1/8) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 9 Prospěl(a) žák 6 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 23

24 Přehled prospěchu třídy VIII. Ř Třídní učitel: Ing. Miroslava Stuchlíková Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,53 Německý jazyk (NJ) ,18 Chemie (CH) ,18 Fyzika (F) ,65 Výtvarná výchova (VV) Zeměpis (Z) ,18 Přírodopis (PŘ) ,59 Ekologie (EKO) Občanská a rodinná výchova ,59 (ORV) Hudební výchova (HV) Anglický jazyk (AJ) Český jazyk (ČJ) ,76 Matematika (M) ,82 Tělesná výchova (TV) ,29 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 17 (8/9) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 17 Prospěl(a) žák 14 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 24

25 Přehled prospěchu třídy VIII. M Třídní učitel: Mgr. Eva Požárová Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,44 Německý jazyk (NJ) ,22 Chemie (CH) ,56 Občanská výchova (OV) Fyzika (F) ,67 Informatika (INF) Výtvarná výchova (VV) Technická výchova (TechV) Digitální technologie (DIG) Práce s keramikou (KER) Přírodopis (PŘ) ,56 Zeměpis (Z) ,22 Hudební výchova (HV) ,33 Český jazyk (ČJ) ,33 Anglický jazyk (AJ) ,56 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) (chlapc/dívek): 9 (7/2) Prospěl(a) s vyznamenáním et 5 Velmi dobré 9 Prospěl(a) žák 4 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 25

26 Přehled prospěchu třídy IX. M Třídní učitel: Ing. Martina Dávidíková Období: 2013/ / pololetí Dějepis (D) Prměr Německý jazyk (NJ) ,38 Chemie (CH) ,8 Občanská výchova (OV) Fyzika (F) ,6 Informatika (INF) Výtvarná výchova (VV) Výchova ke zdraví (VkZ) Rýsování (RÝ) Technická výchova (TechV) Pracovní výchova (PV) ,11 Digitální technologie (DIG) Práce s keramikou (KER) Rodinná výchova (RV) Přírodopis (PŘ) ,2 Zeměpis (Z) ,3 Pracovní vyučování (PVČ) Hudební výchova (HV) ,5 Anglický jazyk (AJ) ,4 Český jazyk (ČJ) ,7 Tělesná výchova (TV) Matematika (M) ,4 (chlapc/dívek): 10 (3/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 10 Prospěl(a) žák 7 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 26

27 Přehled prospěchu třídy IX. Ř Třídní učitel: Mgr. Jiří Holý Období: 2013/ / pololetí Prměr Dějepis (D) ,62 Chemie (CH) Fyzika (F) ,62 Výtvarná výchova (VV) Zeměpis (Z) ,05 Přírodopis (PŘ) ,33 Základy německého jazyka (ZNJ) ,25 Sportovní činnosti (SpČ) Občanská a rodinná výchova (ORV) ,38 Hudební výchova (HV) ,19 Anglický jazyk (AJ) ,76 Český jazyk (ČJ) ,90 Tělesná výchova (TV) ,33 Matematika (M) ,90 Pracovní činnosti (PČ) (chlapc/dívek): 21 (14/7) Prospěl(a) s vyznamenáním et 3 Velmi dobré 21 Prospěl(a) žák 18 Uspokojivé 0 Neprospěl(a) 0 Neuspokojivé 0 Nehodnocen(a) 0 27

28 Počty absencí podle tříd, ročník a stupň školy Stupeň / ročník / třída (třídní učitel) Omluvená absence Neomluvená absence Celková absence První stupeň ročník I. T (Mgr. Sylva Eitlerová) I. Ř (Mgr. Pavla Schejbalová) I. M (Mgr. Milena Volfová) ročník II. T (Mgr. Barbora Charvátová) II. Ř (Mgr. Jana Říhová) II. M (Mgr. Pavlína Bílková) ročník II. T (Mgr. Barbora Charvátová) III. Ř (Mgr. Hana Říhová) III. M (Mgr. Hana Kvapilová) ročník III. T (Mgr. Daniel Zmátlo) IV. Ř (Mgr. Ivetta Ničová) IV. M (Mgr. Zdeňka Landová) ročník III. T (Mgr. Daniel Zmátlo) V. Ř (Miroslava Vimrová) V. M (Bc. Lucie Hortová,Dis) Druhý stupeň ročník VI. Ř (Mgr. Jan Janota) VI. M (Ing Sylva Vinklová)

29 7. ročník VII. Ř (Mgr. Klára Ketmanová) VII. M (Mgr. Hana Svejkovská) ročník VIII. Ř (Ing. Miroslava Stuchlíková) VIII. M (Mgr. Eva Požárová) ročník IX. Ř (Mgr. Jiří Holý) IX. M (Ing. Martina Dávidíková) Celková absence za celou školu V srpnu 2014 (úspěšně) složili tři žáci komisionální opravné zkoušky z matematiky a postoupili tak do dalšího ročníku. Integrovaní žáci Ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 bylo ve svazkové škole evidováno 29 integrovaných žák s individuálním vzdělávacím plánem (IVP), který byl vypracován výchovnými poradci na základě doporučení poradenských zařízení. Výchovní poradci seznamují všechny pedagogy s druhem zdravotního postižení integrovaných žák a s jejich IVP. Tito žáci se rovněž účastnili hodin reedukace vedené proškolenými pedagogy popř. speciálními pedagogy ve všech pracovištích základní školy. - ZŠ Řevničov: 11 žák s IVP (z toho 4 dívky) - ZŠ Mšec: 17 žák s IVP (z toho 7 dívek) - ZŠ Tuřany: 1 žák s IVP (z toho 1 dívka) Nejčastějším druhem zdravotního postižení u integrovaných žák jsou vývojové poruchy učení (rzně těžké formy dysgrafie, dysortografie, dyslexie), v několika případech vývojové poruchy chování (ADHD). Žáci cizinci Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávali dva žáci cizinci (Bulharsko, pracoviště ZŠ Řevničov). Žákm byla poskytnuta veškerá možná pomoc s integrací do počátečního vzdělávání. V 1. pololetí škola využila možnost žáky nehodnotit z českého jazyka. Nadaní žáci Ve školním roce 2013/2014 škola evidovala na pracovišti ZŠ Řevničov jednoho mimořádně nadaného žáka, který přešel z 1. do 3. ročníku. 29

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více