komunita) ÚO, FZV UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komunita) ÚO, FZV UP v Olomouci"

Transkript

1 Ošetřování pacienta jiného etnika (romská,, rumunská,, ruská komunita) Mgr. Pavla Kudlová,, PhD. ÚO, FZV UP v Olomouci

2 K Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR R evidovalo cizinců,, z toho: cizinců s trvalým pobytem, cizinců s některým n z typů dlouhodobých pobytů nad 90 dnů (tj. přechodnp echodné pobyty občan anů EU a jejich rodinných příslup slušníků, dále víza v nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu občan anů zemí mimo-eu) EU).

3 Romská komunita Romská vlajka Sváteční den: 8. dubna je Mezinárodní den Romů Romové - etnikum, kořeny sahají do středověké Indie. Romská diaspora je nejpočetnější v Evropě.

4 Romové jsou u nás n početn etně nejvýznamnější etnickou minoritou. Počet Romů v ČR cca 200 aža 300 tisíc c osob. Při i posledním m sčítánís lidu v r se: k romské národnosti přihlp ihlásilo necelých osob k romskému mu jazyku jako mateřsk skému se přihlp ihlásil zhruba dvojnásobek těchto t osob (23 211). Důvody, proč se Romové k romskému mu etniku nehlásí: mohou se cítit c více v příslup slušníky národa n českého, může e jít j t o strach z potencionáln lní reakce na romskou menšinu.

5 Na území ČR žije několik n skupin Romů: čeští a moravští Romové (byli nacisty v době 2. světov tové války fyzicky téměřt vyhlazeni). slovenští Romové,, kteří přišli na území dnešní ČR R po 2. světov tové válce, a tvoří dnes asi tři t čtvrtiny romské populace v Čechách Olašš šští Romové (Vlachika Roma - asi 10 %), kteří se od zbytku romského etnika liší např.. svými zvyky a způsobem obživy Sintí němečtí Romové. Většina Romů mluví česky a asi 55 % mluví i romsky nebo různými r romsko-českými etnolekty. V roce 2001 byl podíl l lidí starší ších 60 let 4,9 %, v roce 1991 to bylo 3,5 %.

6 Kultura a zdravotní procesy v romské komunitě Kulturní specifika, která ovlivňuj ují pohled na ZZ nedůvěra k neznámým ZZ, malá informovanost o důled ležitosti prevence, špatné stravovací návyky a tabu v sexuáln lní oblasti. Mnoho Romů si zdraví představuje pouze jako nepřítomnost nemoci a nepovažuj ují zdraví za prioritu. ČR R mám jen nepatrné množstv ství informací o zdravotním m stavu romské populace. Kojenecká úmrtnost Romů je 2 2 vyšší než celonárodn rodní průměr. r. Středn ední délka života je přiblip ibližně o 10 let nižší než u společnosti jako celku. Častěji se vyskytují infekční choroby, nevyhovující očkování dětí a vyšší počet nehod.

7 Z historie Romů 12 miliónů Romů ve světě,, z toho 9 v Evropě Rómska populace je hlavní etnickou menšinou Evropy Pochází ze severozápadn padní Indie Romština je nejrozší šířenější řečí EU V 5. století,, za vlády perského šáha Bahráma Góra,, odešli někteří hudebnící z Paňdžábu k němu n do Persie (vážen ené řemeslo) Po vypuzení z Persie tureckými a mongolskými vpády, se dali na západ z přes p Kurdistán n a Kavkaz, aža došli na Balkánský poloostrov Do Evropy přišli p ve století, žili rozptýleně mezi jinými národy V západnz padní Evropě se Romové objevují až začátkem 15. století (Německo, Švýcarsko, Francie, Nizozemí,, Itálie a Španělsko) Do severní Evropy přišli p v 16. století (Skotsko, Dánsko, D Švédsko, Rusko)

8 Ve Francii si lidé dlouho mysleli, že e svobodně žijící,, kočovn ovní Romové pocházej zejí z Čech (francouzsky zvaných Bohéme) odtud vzniklo i původně francouzské označen ení bohém pro bezstarostně žijící umělce. Nejvíce Romů dnes žije: na balkánsk nském m poloostrově (Rumunsko, Bulharsko, státy ty bývalé Jugoslávie, Řecko) a ve Středn ední a Východní Evropě,, zejména v Maďarsku arsku a na Slovensku, méněm v ČR R a v Polsku.

9 vždy byli odlišní od majoritní společnosti jak etnicky, tak svým postavením m periferního sociáln lního společenstv enství: Stav, kdy vražda cikána se nepovažovala ovala za zločin, trval od dvacátých let 16. století do poloviny 18. století. Podnětem a začátkem tohoto období byla jejich exkomunikace k církvi pařížským arcibiskupem roku V roce 1548 na sněmu v Ausburgu bylo rozhodnuto o vražedn edném pronásledov sledování Romů,, jehož usnesení říká, že e : kdo: cikána zabije, žádného mordu vinen býti nesmí. V krutém m postupu vůčv ůči i tehdejší ším Cikánům v českých zemích vynikl Ferdinand I., který vydal první mandát, uzáko koňující jejich útlak. Již před augšpurským usnesením se roku 1538 stavy na Moravě usnesly, že cikány nebudou vůbec v v zemi trpět.

10 Nejstrašnější ší genocidou Romů bylo období 2. světov tová války teorie rasismu nacistického Německa N klasifikovala cikány Romy, podobně jako Židy, jakožto element zabraňuj ující čistotě rasy zřídila speciáln lní říšskou centrálu pro potírání cikánstv nství nucená rasově-biologick biologická vyšet etření a následnn sledné deportace Romů do koncentračních ch tábort borů, zejména do cikánsk nského tábora t v Osvětimi II. Březince, kde pak zahynulo téměřt půl l milionu evropských Romů.

11 17.listopad 1989 zlom, naděje pro dny budoucí.. Přípravný P výbor Romské občansk anské iniciativy vydal užu 21.listopadu prohláš ášení,, kde se přihlp ihlásil k celospolečensk enskému obrodnímu hnutí a jeho novým iniciativám. V průběhu další ších let vzniklo několik n romských sdružen ení,, svazů a další ších subjektů. V letech další ších dochází k postupné ztrátě nadšen ení a jednoty, romské hnutí se rozdrobuje a ztrácí sílu.

12 Mezi největší přínos, nejvýznamnější úspěchy první poloviny 90. let patří např.: výuka romského jazyka a romistiky na filozofických fakultách, vznik Muzea romské kultury v Brně, umožnění mezinárodn rodní spolupráce v rámci Rady Evropy, UNESCO a International Romani Union aj. Po listopadové revoluci získali z Romové poprvé status národnostní menšiny, který jim zajišťoval specifická práva příslušníků národnostních menšin: právo na vzdělávání se v mateřsk ském m jazyce právo na zajištění vlastní kultury právo na šířen ení a přijp ijímání informací v mateřsk ském m jazyce právo na užíváníu mateřsk ského jazyka v úředním m styku právo na sdružov ování na národnostnn rodnostním m principu právo na účast zástupcz stupců menšin na řešení věcí,, které se jich dotýkají

13 Romové jako etnikum žijí rozptýleně na všech v pěti p kontinentech, převp evážně však v Evropě náleží k plemeni europoidnímu většina Romů je charakterizována znaky a morf.. detaily (tmavá pigmentace, tvar hlavy, zuby, tělesnt lesné proporce) i fyziologických (krevní skupiny - B). romský jazyk románi čhib.. je řádným, plnohodnotným jazykem indoevropským, i když donedávna byla romština jazykem nespisovným. Je společným jazykem Romů na celém m světě,, i když mluví více či i méněm odlišnými dialekty.

14 Tradiční romská řemesla a způsob obživy v mnoha zemích dosud kočuj ují (často moderním m způsobem v autech a obytných přívěsech), jinde žijí už po staletí usedle. Někde provozují svá tradiční,, po staletí děděná zaměstn stnání: : jsou kováři i a kotláři, hudebníci, koší šíkáři, vyrábějí dřevěné předměty, zabývají se kejklířstv stvím, věštěním v budoucnosti i obchodem. Dnes se uplatňuj ují ve všech v povoláních.

15 cikánští muzikanti. Po několika n staletích byli spolu s romskými kováři i nejrozší šířenější a nejvážen enější skupinou mezi Romy.

16 Festival Romská píseň

17 Vývoj romské kuchyně Kuchyně příbuzná indické s tím, t že e byla současn asně kvůli nemajetnosti Romů velice skromná. V jídelnj delníčku hlavně brambory, zelí a kukuřice ice. V neděli se dělávaly d k obědu halušky (ze( syrových brambor a mouky), jedly se s tvarohem, omastkem nebo s cibulí. Bylo to syté jídlo, takže e se v neděli jen obědvalo, nesnídalo se ani nevečeřelo. elo. V kuchyni nechybělo ani MASO,, většinou v se jednalo o uhynulou lesní zvěř ěř. Koňsk ské a psí maso se však v neslušelo elo pojídat dat. Romové nikdy nejedli znovu ohřívan vané jídlo. Přes svoji chudobu zbytky vyhazovali, protože e věřv ěřili, že je očicho ichávají duše e mrtvých a mohly by tak ne něn přenést nemoc.

18 Příprava jídla j měla m svá přísná pravidla: Hospodyně by při i vařen ení měla mít m t dobrou náladun ladu,, aby se pak příjemnp jemně cítili ti, co jedí. Na vařen ení a praní prádla se musely užívat u odlišné nádoby.. Málo M nádobn dobí,, v rodinách i mezi rodinami si je půjčovali. Mezi Romy velká solidarita,, kdo zrovna neměl l co jíst, j dostal většinou v něco n od druhých. Dnes je romská kuchyně dost podobná kuchyním majoritních populací,, v nichž Romové žijí. Za málo m peněz z dokáží Romové uvařit velice chutně. Nejznámější jídla: Fasulja, Bokeli, Loli bandurki, Holubky, Gója Halušky, Pišoty oty.

19 Romská rodina Rodina pro Roma znamená téměř vše. Byla zdrojem obživy, měla m funkci vzdělávac vací chlapci se učili u řemeslu, dívky starat se dobře e o děti d a o manžela a také funkci ochrannou. Romové považuj ují za své blízk zké všechny příbuznp buzné. Romština mám pojmenování i pro děti d sestřenic enic či i bratranců. Romové žili se svojí širší rodinou pohromadě a kromě pokrevního příbuzenství je pojily i rodinné tradice a vzájemn jemná solidarita. Největší ším m trestem pro Roma bylo vyhnání z rodiny.

20 Romská rodina je výrazně patriarcháln lní. Pro romskou ženu je nejvyšší hodnotou mít děti. Děti se rodí hned, jakmile je žena pohlavně zralá,, někdy n i ve 13 letech. (rozpor s legislativou). Muž rozhoduje o tom, kolik budou mít m t dětí. d Rodina je pro Romy vysokou hodnotou. To neznamená, že e romské rodiny jsou stabilní (rozvody, výkony trestu, ústavní péče).

21 V prostřed edí starousedlých Romů býval v čele komunity v osadě všeobecně vážený a respektovaný muž čhibalo (vajda), který bděl l nad dodržov ováním m etických norem a pořádku. Často býval i obřadn adníkem, který uzavíral manželstv elství,, loučil se na pohřbech apod. S rozpadem společenských enských vazeb v poslední době jeho autorita upadá.

22 Školní vzdělanost Romů stojí v hodnotovém žebříčku Romů hluboko pod touhou získat z co nejvíce peněz z a alespoň hmotně se vyrovnat gádžům. I když většina Romů neumí pořádn dně číst a psát, umí výborně počítat tat. Odlišnost vyučovac ovacího jazyka od jejich mateřštiny tiny a úplná absence předp edškolní přípravy. pravy. Slovní zásoba ČJ J je proti ostatním m dětem d poloviční. Chápání slov je méněm přesné.

23 Romové a nábon boženství O nábon boženském m cítěníc usedlých Romů panují tři různé názory: 1. z nich předpoklp edpokládá, že Romové jsou zcela bez náboženského cítění, c 2. je pokládá za vyznavače e přírodnp rodních a animistických sil a duchů a 3. tvrdí, že e jsou skálopevn lopevní křesťané,, nejčast astěji katolíci ci. Matričně se Romové hlásili a hlásí vždy k té církvi, která v prostřed edí,, kde žijí,, převap evažuje.

24 Charakteristika romské kultury: kolektivní kultura, pro kterou jsou typické tyto znaky: sociální struktura je zaměř ěřena na rod a velkorodinu největší hrozbou je exkomunikace, vyobcování z rodiny dělení se o zisk i o trest kolektivní vina ostuda za člena padá na celé příbuzenstvo společné rozhodování ritualizace společného života volné hranice mezi osobním m a společným vlastnictvím

25 Sociáln lní vyloučen ení patří mezi závaz važné problémy naší společnosti. V naší společnosti jsou nejrizikovější skupinou Romové. Jedná se o situaci, kdy člověk či i společenstv enství lidí jsou vyčlen leněni ni z určitých sociáln lních vztahů a vzájemných interakcí a z děníd sociáln lních institucí, které jsou přístupnp stupné většině společnosti. Vyloučen ení může e zasahovat do oblasti kulturní, vzdělávání,, zaměstn stnání či i další sociáln lní oblasti lidského života a zdravotní.

26 Jsou tři i základnz kladní příčiny,, kterými se Romové dostávaj vají do problému sociáln lního vyloučen ení: vnější vlivy (situace na trhu práce, charakter, dostupnost bydlení,, legislativa, lokáln lní sociáln lní a bytová politika, konkrétn tní práce úřadů,, sociáln lní politika státu tu a společensk enská diskriminace či stigmatizace některých n jedinců). specifická subkultura sociáln lně vyloučených Romů a specifické chápání sebe sama a okolního světa ta, které obsahuje i rozlišen ení na Romy a Neromy.

27 sociáln lně vyloučen ené lokality nevyhovující bytové podmínky, chybějící základní hygienické podmínky, špatný životní styl - stravování neschopnost a často i neochota pečovat o své zdraví vyšší nemocnost trvalé snížen ení fyzické a psychické výkonnosti

28 Romové a postoj ke zdraví na vyšší šších místech m jejich hodnotového žebříčku zdraví není jen dobrý fyzický stav,, ale také i určit ité sociáln lní zajištění a do určit ité míry i tolerance okolní majoritní skupiny. V léčběl nemocí - hlavní slovo nejstarší ženy z rodiny - zkušenosti získanz skané praktikováním m a pozorováním m okolní přírody. Využívaly odpozorované znalosti z přírodnp rodní medicíny a tzv. milosrdnou magii (založena na zaklínání,, která se postupem času a působenp sobením m okolních kultur přetransformovala p na modlení a zaříkadla). Romové věřili, že příčinnou nemoci jsou démoni d nebo uhranutí,, tzv. fenomén zači (víra v uhranutí). Jako prevenci proti zlé moci démond monů uvazovali dětem d kolem zápěstz stí červenou stuhu nebo u sebe nosili talismany začarovan arované milosrdnou magií.

29 Lidové léčitelství postaveno na náboženství,, magii a zkušenostech starší ších žen - využívání: léčivých účinků rostlin (kořeny, kůru, k šťávy, pryskyřici, lodyhu, květy, listy a i trny) schopností nevyužívali vali jen k léčběl zdravotních neduhů,, ale i k výrobě léků s utišuj ujícím či i posilující účinkem léčivé přípravky pravky společně s magií využívali vali i jako elixíry života, afrodiziaka nebo jako jedy či i protijedy léků ze zvířat (mléko od různých r zvířat či i mateřsk ské mléko) léčivé moci minerálů, živočišných látek l či i různých r druhů masáží.

30 Postupy pro ukončen ení těhotenství u starší ších žen, které nechtěly další dítě,, a otěhotn hotněly zvedaly těžt ěžká břemena, koupaly se v horké vodě se solí nebo si na břicho b pokládaly těžt ěžký kámen. k pily odvary z různých r kořen enů z bylin.

31 Rom na ošeto etřovací jednotce Vyšší nemocnost (chronická onem.) - vede k častějším m a k opakovaným hospitalizacím m na ošetřovatelských jednotkách. Příčina: nedodržov ování dlouhodobého léčebnl ebného režimu A) slabá vůle - nedodržov ování léčebných opatřen ení, která jsou nutná pro alespoň stabilizaci jejich zdravotního stavu B) odmítáním m léčby, l která nemá okamžitý účinek.. C) nedodržov ování v době,, kdy příznaky p a problémy vyvolané nemocí vymizí.

32 Cizí prostřed edí nemocnice vytržen ení z jejich prostřed edí a kultury. Silné propojení s rodinou, na které jsou závislz vislí (časté a početn etné návštěvy vy i mino návštěvnn vní hodiny). Následky omezení kontaktu s rodinou: může e vést v k projevům m nesamostatnosti jedince,, jak v oblasti péče p e sama o sebe, tak v jeho rozhodování může vyvolat strach a nejistotu tento stav se můžm ůže e projevovat v podobě nespolupráce mohou být plačtiv tiví,, nahlas sténaj nají a naříkaj kají v nejtěž ěžších případech p padech se strach můžm ůže e projevovat negativismem či i agresivitou.

33 Problémy s hygienou - zhodnotit individuáln lně Děti - zvláš áštní způsoby upozorňov ování na sebe např.. demolice místnostim Lékař je chápán n jako dvojznačná osobnost (na jedné straně je nositelem informací potřebných k léčení nemoci, na straně druhé je odpovědný dný za její objevení a diagnostikování).

34 Pokud sestra chce poskytnout kvalitní péči: nesmí zapomínat na komunikaci s jeho rodinou. Musí navázat kontakt hlavně s hlavou rodiny (obvykle nejstarší muž rodiny). Při i komunikaci s klientem - Romem jsou důled ležité trpělivost a empatie. Neměla by zapomínat na projevy zájmu, z respektu a důstojnosti. d Pokud mám podezřen ení na problém m u klienta, měla m by si ho všímat, nikoliv jej sledovat.

35 Těhotenství a porod u Romů Mladé matky let 16let (pokračov ování rodu, dočasn asné řešení finanční situace). Nezralost romských matek: k poruchám m přijmutp ijmutí své role jako rodič (nedokáží vytvořit vztah ke svému dítěti d ti a nedokáží přijmout plnou zodpovědnost) dnost) nedostatečná příprava prava na porod (prenatáln lní poradny, životní styl. kolem doby těhotenstvt hotenství a porodu dodržov ování mnoha zvyků a tradic,, nyní jen nepatrná část Pokud si je romská žena jista, že e je v jiném m stavu, tuto událost nejprve oznámí všem ženám m v rodině a poté svému manželovi elovi. Od tét doby se musí řídit pravidly pro ochranu plodu.

36 Romové věří, že e ještě nenarozenému dítěti d ti hrozí řada nebezpečí: těhotná žena se musí vyhýbat pohledu na ošklivo klivá nebo i chlupatá zvířata neměla by se dívat na nemocné,, zdravotně postižen ené nebo mrtvé - vše e můžm ůže e přechp echázet na dítě, d, které by pak podobně trpělo celé těhotenství žena téměřt nechodí do společnosti ven ji doprovází manžel po celou dobu těhotenstvt hotenství žena nenosí šperky na krku (omotání pupečníku kolem krku dítěte) d te) budoucím m matkám nejsou zakázan zaná jíst žádná jídla. Naopak by měly m jíst j vše, v na co dostaly chuť,, i kdyby to byl alkohol. Jediné omezení,, které těhotné ženy mají,, je v přijímání malého množstv ství kyselých pokrmů.

37 Fyzická aktivita před p porodem měla m rodičce usnadnit porod. Dříve rodily doma - pomáhaly porodní báby, by, velice váženv ené, ale předmp edmětů,, kterých se porodní bába ba dotkla, již nepoužívali. Rodily v sedě,, v podřepu či i ve stoje, výjimečná byla poloha v leže. e. K zmírn rnění porodních bolestí dostávala rodička čaj nebo alkohol a otíraly jíj čelo chladivou vodou. Po porodu dostala rodička napít t pálenkyp lenky. Pro udržen ení laktace romská matka jedla zapařenou polévku a zapíjela to pivem. Jídelníček ek matky byl hlavně maso, brambory, vejce a chleba. Matka v šestinedělí byla považovan ovaná za nečistou istou. Členové rodiny se ženě vyhýbali, žena nesměla vařit, toto omezení bylo dané rituáln lní čistotou přípravy p pravy jídlaj dla. V šestinedělí nesměla vycházet ven z domu, dívat d se do zrcadla a nesměla se dotýkat malých dětí. d

38 Nejdůle ležitější první koupel dítěte d te - voda, do které Romové vkládali peníze, aby v budoucnosti bylo dítěd bohaté. Poté podrželi dítěd nad ohněm,, aby se očistilo. o Poté bylo dítěd ukázáno otci, který ho polibkem přijal p za vlastní. Dítě co nejdříve pokřtít,, neboť věří, že e nepokřtěné dítě by mělo po celý život smůlu a provázeli by ho zlí duchové,, kteří by mu škodili. Dítěti ti se uvazuje na zápěstz stí červená stuha,, která ho chrání před zlem. Dětem D do 1 roku nestříhaj hají vlasy, nesmějí se dívat d do zrcadla a na hraní jim nesměli být dávány d panenky. Dnes ženy rodí v nemocnicích. ch. Jsou vytrženy ze společenstv enství své rodiny a při p i porodu jim chybí podpora. Členové rodiny chodí za rodičkou v častých početných návštěvách, které ZP vnímá negativně. Negativně působí i situace, kdy romská matka komunikuje přes okno s členy rodiny

39 Umírání v romské kultuře Smrt vyvolává obrovský strach, způsobuje velkou psychickou bolest, kterou dávajd vají hlasitě najevo. Umíraj rajícího provázej zejí ženy hlasitým pláčem em. Věří, že e si pro zesnulého vždy v přichp ichází někdo ze zesnulých členů rodiny. Duše e po smrti se měním v ducha múla,, který je při p i těle t aža do pohřbu. Tento duch, který společně s duchy svých předkp edků přebývá u těla t mrtvého aža do pohřbu a poté oba společně odchází na onen svět. Při i umírání,, aby se duše e snadněji odpoutala od těla, t odebíraj rají Romové umíraj rajícímu polštář a peřinu, ženám odeberou šperky a rozpustí vlasy. Před posledním m vydechnutím m zakrývají všechna zrcadla v místnosti,, to proto, aby živé ochránili před p duchy mrtvých.

40 Od chvíle skonu aža do pohřbu (3 dny) pozůstal stalí s nebožtíkem bdí u jeho otevřen ené rakve, tzv. vartují.. Při P i vartování často hrají karty, vyprávějí příběhy o mrtvém m a popíjej její alkohol. Při i popíjen jení alkoholu vždy, v když pijí z první skleničky, ky, ulijí trochu na zem na památku zemřel elého. Své mrtvé pohřbívaj vají Romové do země za katolických obřad adů.. Na poslední cestu své mrtvé připravují Romové sami. Zvykem pozůstalých je vkládat zesnulému do rakve jeho osobní předměty jako jsou šperky, housle, fajfka a mnoho další ších.

41 Pokud byli zesnulí věřící,, přidp idávají k věcem v ještě modlitební knížku ku a růžr ůženec. Nakonec vkládaj dají mrtvému mu do kapes drobné mince. Soustrast mezi pozůstalými si navzájem projevují podáním m ruky, objetím m a políben bením. Oficiáln lní smutek trvá jeden rok.. Po tuto dobu se pozůstal stalí členové rodiny nesmějí účastnit žádných oslav, jako jsou svatby, křtiny... k Mají zakázáno tančit či i zpívat. Po roce smutku se opět t scházej zejí u hrobu nebožtíka, kde se na jeho počest napijí pálenky. Smrtí pro Romy sociáln lní interakce se zesnulým nekončí. Romové si s mrtvým povídaj dají,, na Vánoce V mu připravujp ipravují u společného stolu talíř a nadále věřv ěří, že e je blízký navštěvuje vuje v podobě dobrého ducha, který jim pomáhá a radí jim.

42 Prožívání bolesti a utrpení u Romů Bolest je subjektivní pocit a jeho vnímání je zcela individuáln lní a ovlivněné řadou faktorů (pohlaví,, věk, v psychika jedince). K další ším m faktorům m ovlivňuj ujícím m vnímání bolesti řadíme příslušnost k určit ité etnické skupině,, nábon boženství a zvyky s tradicemi. Romové mají velmi nízký práh h bolesti, i mírnou m bolest pociťuj ují velmi intenzivně a vyvolává u nich nepříjemný pocit strachu. Na bolest pohlížej ejí jako na nutné zlo, které se musí odstranit. Svou bolest, kterou prožívaj vají,, dávajd vají hlasitě najevo. Při i bolesti hlasitě naříkaj kají,, vzdychají,, stěž ěžují si či i pláčou a užívají výrazná gesta. Tyto projevy jsou odrazem jejich emocí. Veřejným ejným projevem dávajd vají najevo své utrpení rodině. Rodina společně s nemocným prožívá jeho bolest.

43 Komunikace s Romy Přestože e většina v Romů zná češtinu, dělád jim problémy. Hlavním m sdělovac lovacím m prostředkem je nonverbáln lní komunikace. Vnímáním m jemných niancí nonverbáln lní komunikace, jako jsou výrazy obličeje, doprovázej zející gesta, ale i tón t n hlasu. Využívaj vají vnitřní intuici - vycítí podtext mluvené věty. V romské komunikaci nejde prvotně o předp edání informací (kdy, kde, jak, atd.), ale jde předevp edevším m o vyjádřen ení vlastního postoje s komunikátorem a o snahu změnit jeho postoj k danému problému mu. Komunikace je stavěna na emocích, ch, které převažují nad racionáln lním m chováním m a jednáním. Komunikace slouží k otevřen enému vyjadřov ování jejich nálady n a jejich pocitů.

44 V komunikaci se nebojí kritiky, pokud je myšlena upřímn mně a pronáš ášená taktně. Pokud něco n kritizují, kritizují problém,, nikoliv samotného člověka. Za nezdvořil ilé považuj ují Romové otevřen ené vyjádřen ení nesouhlasu či i odmítnut tnutí. Nesouhlas dávajd vají najevo předevp edevším m nonverbáln lními projevy, jako je např.. pauza před p verbáln lním m souhlasem nebo přerušení očního kontaktu. Řeč je hlasitější ší,, naléhav havější a je doprovázen zená bohatými gesty a fyzickým přiblip ibližováním. Nejsou zvyklí děkovat a prosit. Pokud je Rom zdrženlivý, je to projev jeho nedůvěry. Faktory ovlivňuj ující komunikaci: zda s ním n m hovoříme v rodném m jazyce a zda nám n m rozumí,, vliv prostřed edí. Mají slabou vůli v a vytrvalost, často jim chybí trpělivost.

45 Používaný jazyk by měl m l být jednoduchý, bez odborných termínů. Hovoříme pomalu a trpěliv livě. Informace by měly m být stručné a konkrétn tní. Důležité věci opakovat. Ověř ěřovat zpětnou vazbou. Nesmíme me přehlp ehlížet et nonverbáln lní informace vysílan lané klientem -Romem. Nesmí nás s zaskočit emoce romského klienta.

46 Zdroj literatury BABKOVÁ,, L. Romské rodičky verzus hospitalizace v nemocnici. Bakalářsk ská práce. JU v Českých Budějovic jovicích, ch, ZSF, s. Vedoucí Koudelková,, V. BAKALÁŘ,, P. Psychologie Romů.. Praha: Votobia,, 2004, 179s. ISBN ČSÚ.. Praha: Cizinci v České Republice, [online]. [cit ] 10] Dostupné z www: czso.cz/ciz/cizinci. /cizinci.nsf/i/pocet_cizincu_v_cr MALOCHOVÁ,, J. KRÁTK TKÁ,, A. Žena romské kultury. Diagnosa v ošeto etřovatelství, roč. 2. č.. 9, ISSN MLČOCH, Z. Profesionáln lní zdravotnický přístup p k Romům m jako k pacientům [online]. [Cit ]. 10]. Dostupné z: <http://www.zbynekmlcoch zbynekmlcoch.cz/info/docman/referaty/romove romove_v_nemocnici v_nemocnici_referat/downl oad.html html> MOHYLA, O. Hodnotový systém m Romů.. [online] c2005 [cit ]. 10]. Dostupné z: drsny.net/file.php?id=37&akce=dl MORAVEC, Š.. Negativní důsledky etnické definice sociáln lního vyloučen ení rómských populací. In Prevence prostorové segregace.. Praha: Univerzita Karlova, PřírodovP rodovědecká fakulta. Ministerstvo pro místnm stní rozvoj, s. [on line] [cit ]. 10]. Dostupné z: everest.natur.cuni.cz/akce/segregace/publikace/moravec. /akce/segregace/publikace/moravec.pdfpdf REIDINGEROVÁ,, A. Poskytování kulturně senzitivní ošetřovatelské péče e těžt ěžce přizpůsobivým Romům.. Diplomová práce. Vedoucí Sedlářov ová,, G. JU v Českých Budějovic jovicích, ch, ZSF, Romové [online]. [cit ] 10] Dostupné z www: cs.wikipedia.org/wiki/romov%c3%a9 WALTER, M. Tolerancí proti násiln silí.. In Výchova a vzdělání romských dětíd a mláde deže e sborník z celostátn tního semináře. e. České Budějovice: Pedagogické centrum v Českých Budějovic jovicích, ch, s. ISBN

47 RUMUNSKÁ KOMUNITA Rumuni do ČR R jedou za prací (2126 žadatelů o pracovní povolení nebo žádají o azyl - do r získalo z statut azylanta více jak 475 osob). patří tradičně k nejčast astějším žadatelům m o azyl v ČR, zvyšuj ují se počty žádostí o pracovní povolení. Rumunsko sužuje uje ekonomická krize. Lze předpoklp edpokládat dat zvětšov ování rumunské národnostní menšiny u nás.

48 Rumunsko - republika. Rozkládá se z většív části na Balkánsk nském poloostrově v jihovýchodní části Evropy. Hlavní město: Bukurešť Má přes 22 milionů obyvatel. Úřední jazyk: rumunština, v regionech i maďar arština a němčinan Měna: Leu (RON), který se dělíd na 100 bani. V r vstoupilo do EU, je členem i NATO. Patří však k nejchudší ším m zemím. m. Nejrozší šířenějším m nábon boženstvím m je křesk esťanství, hlavně pravoslaví - 87 % a evangelické - 5 %.

49 Národnostní složen ení: Rumuni 90 %, Maďaři i 7 %, Romové 2 %, Němci Středn ední délka života: muži: 66,36 let ženy: 74,19 let Roční přirozený přírůstek: p -0,21 % Gramotnost: 97 % Nezaměstanost stanost: 11,5 %

50 Zvyky a svátky se přílip liš neliší od českých. Tradičně slaví Vánoce, Mikuláš áše, Velikonoce. Dodržuj ují obdobné tradice o svatbách, narozeninách apod. Velmi silná je tradice svátku jara 1. březnab ezna.. Zvykem je vyhledávat vat první sněž ěženku... Rumunské velikonoce zvykem je 7 týdnů před z mrtvých vstání Ježíš íše e Krista držet půst, p kdy se jíj pouze zelenina a nesmí se pít p t vínov no.. Týden před p velikonocemi se konají speciáln lní bohoslužby. by. Tradiční jídlo - mazanec s tvarohem. Kult mrtvých v domě zemřel elého jsou vyvěšeny černé vlajky a mrtvý zůstz stává v domě po tři t i dny. Pohřby bývají honosné a dodržuje se při p nich celá řada zvyků

51 Sociokulturní odlišnosti Rumunů Rumuni v ČR R jsou dobře e asimilovaní a rozdíly mezi nimi a českým obyvatelstvem jsou velmi malé. Bohužel si většina v obyvatel spojuje rumunské obyvatelstvo s Romy, ti ale tvoří pouze 2,5% rumunské populace.

52 Zdravotnictví v Rumunsku Systém m veřejn ejného zdravotního pojištění v Rumunsku funguje od r Existují rozdíly mezi jednotlivými ZZ a také mezi jednotlivými oddělen leními v rámci r jednoho ZZ. Rozpočty nemocnic jsou značně poddimenzované a je velká zadluženost většiny v nemocnic. Obrovský nedostatek lékal kařů, úplatky doktorům m a sestrám m za poskytnutí lepší péče, chronický nedostatek peněz. Nedostatek zdravotnického materiálu znamená, že e operace se někdy nemůž ůže e uskutečnit, pokud si pacient nedonese svoje obvazy, injekční stříka kačky, ky, chirurgické nitě a ATB. Korupci ve zdravotnictví považuje podle průzkumu 90 % Rumunů za základnz kladní nešvar, který mám přímý dopad na pacienty. Podle červencové zprávy Evropské komise o Rumunsku se 2/3 respondentů přiznaly, že e nabídly peníze zdravotnickému personálu, a 81 % je přesvp esvědčeno, eno, že e tyto peníze hrály mimořádn dně důležitou roli v tom, jak byli léčeni. l

53 Životní styl: Rumuni jsou považov ováni za milovníky vepřov ového masa a těžt ěžkých pokrmů. Podle statistik jsou třetím m evropským nejobézn znějším m národemn rodem. Hlavně mezi mladými lidmi se v posledních letech výrazně rozší šířily špatné stravovací návyky a pokud by Rumunsko pokračovalo ovalo stejnou cestou, tak počet lidí s nadváhou by se mohl během čtyř let zdvojnásobit sobit. Rumunsko od března b 2010 zavedlo novou daň z nezdravých potravin. Získané peníze se použij ijí na financování zdravotnických programů.

54 Sociáln lní zdraví: Společnost poměrn rně zdravá,, poměrn rně živě komunikující,, pohostinná a otevřen ená i k ostatním m národnostem. n Objevují se však v i nežádouc doucí vlivy, jako je stále vysoká kriminalita, stále obrovská míra korupce a problémy se závislými z na drogách.

55 Etické aspekty a práva V Rumunsku jsou základnz kladní práva občana zakotvena v ústavě základních práv v a svobod. Potraty jsou povoleny pouze v případech padech ohrožen ení fyzického zdraví budoucí maminky a provádí se do 14. týdne gravidity.. Výjimky, např.. při p i znásiln silněních - potrat povolen i po této t to době.. Tyto výjimky klasicky rozdmýchávaj vají debatu mezi ortodoxně laděnými a volněji smýšlej lejícími Rumuny. Eutanazie je zakázána pod hrozbou trestu aža sedmi let nepodmíněně. Další ším m kontroverzním m tématem t je darování orgánů pro peníze.

56 Rumunská komunita V roce 1996 uprchlíci ci žádost o azyl - bylo jim přiděleno bydlení např.. v BíléB Vodě (první vlna 36 rumunských uprchlíků - nyní 90 v obci) Předtím m pobývali v různých r integračních středisc ediscích ch v České republice. Cílem rodin bylo dostat se do USA nebo Kanady a za vhodný přestupnp estupní bod bylo zvoleno Německo. Tento předpoklad p se ukázal nerealizovatelný

57 Rumunská komunita většina pracuje a snaží se na sebe nepoutat příliš pozornosti bezproblémov mová většina žen v domácnosti (respektive na mateřsk ské dovolené) ) a starají se o děti d samy do značné míry uzavřen ená samotní Rumuni deklarují, že e sice preferují kulturní a společensk enské akce v rámci r komunity a širší rodiny, ale jsou zárovez roveň ochotni se účastnit i jiných společenských enských akcí pořádaných v rámci r obcí

SPECIFIKA ROMSKÉ RODINY EMA ŠTĚPAŘOVÁ

SPECIFIKA ROMSKÉ RODINY EMA ŠTĚPAŘOVÁ SPECIFIKA ROMSKÉ RODINY EMA ŠTĚPAŘOVÁ V současné době jsou Romové nejpočetnější etnicko-národnostní skupinou. Většinu nás stále pronásledují obavy a zakořeněný strach z neznámého a z těchto a jiných důvodů

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace I. Romové jako etnikum a jejich dělení Subetnické romské skupiny na území Evropy Romy nelze považovat za homogenní etnikum.

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ V

Více

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace ARABOVÉ V PLZNI 1. Realizace projektu 1.1. Metody realizace Arabská komunita v ČR je poměrně málo prozkoumanou subkulturou. Většina badatelů se zaměřuje na teoretické práce, proto při realizaci projektu

Více

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Adéla Plischková Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Katedra: Filosofie a teologie Vedoucí práce: Mgr. Petr Jandejsek, M.A.

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče Grafická úprava: Radek Hlavsa Sazba a tisk: TORAS Marketing s.r.o. Foto: Michal Černý Praha 2007 Vydání této publikace bylo

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce

Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David MARTINEK Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Olomouc

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Stati a zprávy z výzkumu PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Jaroslava Pavelková Anotace: Příspěvek je věnován problematice bezdomovců a žebráků. Podává základní informace o této tematice jako o sociální

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Pacient a nemocniční prostředí

Pacient a nemocniční prostředí Pacient a nemocniční prostředí Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí

Více

Vzdělávací opora MK - 01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací opora MK - 01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací opora MK - 01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více