CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Současná situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky Zorjana Pryjmak Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2015

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v seznamu literatury. V Olomouci dne Podpis

3 Poděkování Děkuji svému vedoucímu práce Mgr. Janu Mochťákovi, za odborné vedení, cenné rady a pomoc při zpracování mé absolventské práce na téma Současná situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky

4 OBSAH ÚVOD.6 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Migrace Emigrant, Imigrant Důvody migrace Trh práce a jeho členění MIGRACE Z UKRAJINY DO ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAMĚŘENÍM NA UKRAJINSKÉ ŢENY Současný stav migrace na území ČR Historie migrace z Ukrajiny od r Současný stav migrace z Ukrajiny TRH PRÁCE A JEHO SOUČASNÁ SITUACE Subjekty a příslušné nástroje trhu práce v ČR Současný stav na trhu práce Naplnění legislativních podmínek cizinců ze třetích zemí pro vstup na trh práce 3.4. Situace cizinců ze třetích zemí na trhu práce POSTAVENÍ A ROLE UKRAJINSKÝCH MIGRANTEK NA TRHU PRÁCE Oblasti zaměstnanosti ukrajinských ţen Zaměstnávání ukrajinských ţen a související témata/problematika Transnacionální mateřství Gender aspekty Vzdělání Jazyková bariéra ZÁVĚR...33 SEZNAM LITERATURY Literatura: 35

5 Internetové zdroje: SEZNAM GRAFŮ A TABULEK Seznam grafů Seznam tabulek ANOTACE ABSTRACT... 40

6 ÚVOD Ve své absolventské práci se budu zabývat současnou situaci ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky. V současné době vzrůstá rozdíl mezi těmi, kteří migrují, a mezi těmi, kteří si migraci nemohou dovolit. Podle sociologa Zygmunta Baumana, se mobilita v současné době stává jedním z důleţitých stratifikačních faktorů. Mít moţnost pohybovat se po světě, většinou znamená mít moţnost zlepšit svoji kvalitu ţivota. I mezi těmi, kteří se fyzicky pohybují po světě, existují obrovské rozdíly v tom, co jim migrace přináší a jaké mají moţnosti volby. To znamená, ţe migrace velmi významně mění charakter ţivota na mnoha místech světa. Pohyblivý kapitál vede k neustálému přemisťování výroby do míst s levnější pracovní sílou, kam jsou lákání další příchozí. Ve chvíli, kdy je na obzoru nové výhodnější pracovní místo, zanechává po sobě tisíce nezaměstnaných v lokalitách se špatnými příleţitostmi k obţivě. To je často důvodem Ukrajinských obyvatel k další migraci. (Klvaňová 2007:14-16) Téma práce jsem zvolila proto, ţe jako Ukrajinka mam kolem sebe spoustu lidí, kteří z Ukrajiny cestuji za prací právě do České republiky. Chtěla jsem více nahlédnout do oblastí migrace a vůbec jaké důvody k ní vedou právě lidí z Ukrajiny. Zároveň jsem si na základě odborné literatury chtěla ověřit, zda to co proţívají mojí příbuzní při hledání práce v České republice, je shodné s jíţ zjištěnými poznatky. Hlavním cílem této absolventské práce je popis současné situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky. Pro snazší orientaci ve své absolventské práci věnuji první kapitolu vymezení základních pojmů, které budu v textu často vyuţívat. Tatopráce je svojí povahou teoretická. Metodou práce je kompilace existujících poznatků o současné situaci ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky. Za tímto účelem v této práci čerpám informace z odborné literatury a dalších dostupných zdrojů, které se věnují migraci. Velkou část aktuálních informací o migraci jsem zjišťovala především z dostupných zdrojů Ministerstva vnitra České republiky a Českého statistického úřadu. Další potřebné informace jsem čerpala z různých dostupných zdrojů odborné literatury. Toto téma je v Českém prostředí velmi aktuální, a proto jsem k napsání této práce vyuţívala českou odbornou literaturu. 6

7 Tato práce je členěná do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole se zabývám migraci a souvisejícími pojmy. Zaměřují se na vyjasnění pojmů migrace a těch, kteří migrují. Dále se tu zabývám obecnými důvody migrace a poslední část této kapitoly je věnována trhu práce a jeho členění. Druhá část práce je zaměřená na současný stav migrace na území České republiky, dále na historický vývoj migrace z Ukrajiny do České republiky a poslední část je věnována současnému stavu migrace z Ukrajiny do České republiky. Ve třetí kapitole představují trh práce a jeho současnou situaci. Zde se věnují subjektům a příslušným nástrojům trhu práce v ČR, současnému stavu na trhu práce. Závěr kapitoly je věnován legislativním podmínkám cizinců ze třetích zemí pro vstup na trh práce. Závěrečná kapitola představuje postavení a role ukrajinských migrantek na trhu práce. Jsou zde zahrnuty oblasti jako zaměstnanost Ukrajinských ţen, související témata/problematika, transnacionální mateřství, gender aspekty, vzdělání a jazyková bariéra. 7

8 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Migrace Migrace je jedním z fenoménu lidské společnosti a je jejím základním a přirozeným projevem, který nelze vnímat pouze jako jev související výhradně s naší současnosti. Na jedné straně je tu skutečnost, ţe migrace je něco zcela tradičního, coţ neodmyslitelně patří ke způsobu ţivota lidské společnosti. Na straně druhé výraz migrace skrývá velké mnoţství podob, které souvisejí s proměnami lidské společnosti v čase. (Hamplová 2011:15-17) Z demograficko-sociologického hlediska lze migraci charakterizovat jako přesun či změnu. Demografie vnímá migraci jako změnu geografického rozmístění obyvatelstva. Sociologie migraci chápe jako komplexní a zdlouhavý proces, kdy se člověk nepřesouvá pouze fyzicky, ale jde i o přesun pomyslného středobodu svého ţivota v rámci společnosti. (Hamplová 2011:15-17) Migraci lze v širším slova smyslu definovat jako geografickou změnu rozmístění obyvatelstva, prostorový pohyb či prostorovou mobilitu obyvatelstva. Zároveň je hlavní formou změny obyvatelstva, se kterou souvisí trvalá změna pobytu. (Hamplova 2011:15-17) Současná migrace je pevně spjata s globalizací, protoţe propojováním světa prostřednictvím komunikačních technologii, sociálních sítí a zjednodušením přepravy se migrace stala dostupnou většímu počtu lidí, neţ tomu bylo dříve. Z tohoto vyplývá, ţe migruje stále pestřejší sociální spektrum lidí a také z míst, ze kterých se dříve nemigrovalo v takové míře. Skrze moderní komunikační technologie a média, se síří do stále většího počtu míst na světě obrazy, které vykreslují představy o ţivotě na různých místech světa. Takto vykreslené představy mají velký vliv na uvaţování o migraci jako strategické volbě v určité ţivotní situaci. Zejména představy o tom, kam se mohu přestěhovat, a jak by tam mohl vypadat nový ţivot, se stávají konkrétnějšími. Nakonec však často nemusí vůbec odpovídat realitě. (Klvaňová 2007:14-16) Základní součástí definice migrace je dlouhodobost. Tento termín chce poukázat na to, ţe dlouhodobost se odvíjí od tvrzení, ţe člověk je v důsledku migrace nucen opustit stávající sociální místo působnosti a adaptovat se na nové prostředí. Z toho lze usoudit, ţe čím déle přemístění ţivotního středobodu trvá, tím více se od migrujících osob očekává, ţe musí upravit jednotlivé oblasti lidského ţivota. (Hamplová 2011:21) 8

9 Z hlediska charakteristiky migrace jako změny trvalého pobytu, můţeme migraci dělit na vnitřní a mezinárodní. Co se týče mezinárodní migrace, jde o změnu obvyklého pobytu za hranice státu. V rámci mezinárodní migrace jsou důleţité ekonomické, politické, sociální, demografické, psychologické a kulturní dopady na emigrační, tranzitní a také imigrační země. Naopak vnitřní migrace představuje pohyb obyvatel v rámci jedné země. (Dohnalová 2012:7-8) 1.2. Emigrant, Imigrant Migrace jako taková, můţe mít dvojí podobu. V jednom případě jde o imigraci, tehdy mluvíme o přistěhování obyvatelstva a za aktéry imigrace povaţujeme imigranty. V případě druhém se jedná o emigraci, která představuje vystěhování obyvatelstva ze země. Zde se jedná o takzvané emigranty. Migraci lze také rozdělit dle toho, zda jde o migraci nucenou či dobrovolnou. Obvykle je obtíţné je od sebe odlišit. Důvodem vynucené migrace bývá zejména válečný stav, nastolení diktatury, či zhoršení ţivotních podmínek. (Dohnalová 2012:7-8) 1.3. Důvody migrace Těmi nejčastějšími důvody migrace jsou často hluboké disproporce v bohatství jednotlivých oblastí, síle jednotlivých ekonomik a ţivotní úrovní daných společností. Často jsou také důvodem mezinárodní migrace rozdíly v míře demokracie a politické stabilitě země původu. (Šišková 2001:19) Pro charakteristiku mezinárodní migrace, OSN stanovuje limitní hranici jednoho roku pobytu za hranicemi daného státu. V tom případě tedy hovoří o mezinárodní migraci. (Dohnalová 2012:7-8). Hlavní trendy světové mezinárodní migrace jsou ovlivňovány specifickými vlivy, které jsou označovány jako push a pull faktory. (Dohnalová 2012:7-8) Prostřednictvím těchto faktorů lze mezinárodní migraci rozdělit na migraci politickou a ekonomickou. Push faktory jsou takové, které nutí lidi, aby se stěhovali ze svých domovů. Mezi push faktory paří zejména ekonomická nestabilita, změna ţivotních standardů, rychlý demografický růst, válečné, náboţenské a národnostní konflikty a v neposlední řadě zhoršování kvality ţivotního prostředí ve vlastní zemi. Na druhou stranu pull faktory přitahují migranty především do rozvinutých zemí. Jde například o politickou stabilitu, vysoký ţivotní standard, ekonomickou perspektivu, svobodu a moţnost seberealizace v zemi cílové. (Dohnalová 2012:7-8) 9

10 Co se týče pracovní migrace, na kterou se budu více zaměřovat, motivy pracovní migrace často bývají hlavním faktorem, který ovlivňuje postavení migrantů na trhu práce. Tyto motivy většinou určuje socioekonomická vyspělost pracovní migrace zdrojové země ve srovnání se zemí cílovou. (Pořízková 2009:48) V případě kategorie pracovní migrace lze tuto rozdělit na migraci dobrovolnou, nucenou, legální a nelegální a je třeba zdůraznit, ţe většinou nejde o neměnné kategorie, které se nemusejí, ale mohou v čase proměňovat. Například nenucená migrace se promění v migraci nucenou. (Čiţinský a kol. 2014:28-29) Pracovní migrace dobrovolná znamená, ţe cizinec se rozhoduje sám na základě vlastního subjektivního rozhodnutí za účelem navýšení svých zisků, získání nových zkušeností nebo jiných výhod. U migrace nedobrovolné chybí zejména prvek dobrovolnosti. Mezi kategorie nucené pracovní migrace lze zařadit obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování či zneuţívání domácích pracovních sil. (Čiţinský a kol. 2014:28-29) Jako další kategorizaci pracovní migrace lze uvést migraci legální či nelegální (neregulérní). Nelegální migrace je neoprávněný vstup na území státu nebo jeho neoprávněné opuštění. To znamená nelegální překročení vnější schengenské hranice České republiky, i neoprávněný pobyt na tomto území. Respektive pobyt v rozporu s účelem, pro který bylo vydáno pobytové oprávnění. O legálním pobytu hovoříme tehdy, pokud cizinec má právo pobývat na území ČR, pokud ale zároveň splňuje zákonem stanovené podmínky. (Čiţinský a kol. 2014:24). Za jednu z dalších významných bariér, která ovlivňuje mezinárodní migraci, lze povaţovat migrační politiku cílových zemí. Tyto země se často různými způsoby pokoušejí regulovat příliv imigrantů na území svého státu. (Šišková 2001:19). Další faktory, které ovlivňují migraci, lze rozčlenit na základě tří rozdílných perspektiv. Můţeme zde mluvit o individualistické perspektivě a systémové perspektivě, které se navzájem doplňují. Jako třetí lze zmínit vliv komunikace a informací na migraci. (Hamplová 2011:23-30) Individualistická perspektiva zahrnuje faktory, jako jsou pohlaví a věk. Výsledky výzkumu, které zveřejnil Killisch v roce 1979 nám dokazují, ţe celková četnost migrace se výrazně mění v závislosti na věku. Dalším faktorem v rámci individualistické perspektivy jsou socioekonomické faktory, kam řadíme zejména rodinný stav. Rozhodující v tomto momentě je to, zda je člověk svobodný a relativně bez závazků, nebo jestli má závazky vůči své rodině. Na základě toho se rozhoduje, zda 10

11 opustí dosavadní působiště. Další skupinou jsou psychologické faktory. Často člověk, který uvaţuje o migraci, je vystaven situací, která pro něj znamená vytrţení ze sociálních sítí. Můţe jít o rodinu, přátele či prostředí, na které je zvyklý. V takové chvíli jedinci často uvaţují o obavách z nového neznámého prostředí, uvědomují si nesounáleţitost s místními obyvateli v cílovém státě. (Hamplová 2011:23-30) Systémová perspektiva se často zaměřuje na úroveň hospodářské rozvinutosti hostitelské země a důraz je téţ kladen na ekonomickou úroveň daného regionu. Významným faktorem, který v rámci této perspektivy ovlivňuje migraci, je současný stav oborů v rámci jednotlivých sektorů národního hospodářství. Zda konkrétní odvětví prosperují, nebo jsou naopak v úpadku. Velice specifickým faktorem, který můţe ovlivňovat rozhodnutí jednotlivce, zda opustí dosavadní místo působení, je takzvaný brain drain. Jde o výraz, který pochází z angličtiny a v překladu znamená odliv mozků. Jde o problém, se kterým se setkáváme především u mezinárodní migrace. Mluvíme tedy o odchodu lidského kapitálu, zejména osob s kvalitním vzděláním. Pro hostitelské země to znamená nárůst kvalifikovaných pracovních sil. Na druhou stranu pro zemí původu to můţe znamenat ztrátu investic do vzdělání lidských zdrojů. (Hamplová 2011:23-30) Je dobré se také zmínit o vlivu komunikace a informace na migraci jako o dalším faktoru, který migraci ovlivňuje. Právě mnoţství a přesnost informací má často velký vliv na to, zda se motivace migrovat bude posilovat nebo naopak oslabovat. Obvykle jde o informace od příbuzných či blízkých přátel, kteří o hostitelské zemi mluví. Právě to je často pro jedince jednou z motivací pro migraci. Při získávaní informací o hostitelské zemi si často porovnáváme vlastní přání a očekávání s aktuálními příleţitostmi v cílovém regionu. Pokud jsou jedincova očekávání naplněna, jsou informace jedním z rozhodujících faktorů migrace. (Hamplová 2011:23-30) 1.4. Trh práce a jeho členění Trh práce je trhem primárního výrobního faktoru a jde o trh jako kaţdý jiný, přesto je něčím zvláštní. Určitá schopnost pracovat je vázána na člověka. Lidé jsou jedinečnými bytostmi, kaţdá má jiné schopnosti, talent a nadání a také jiné ţivotní a pracovní zkušenosti. Kaţdý člověk jako vlastník výrobního faktoru práce nabízí sluţbu práce na trhu práce. Výrobci si sluţbu práce zároveň se sluţbami ostatních výrobních faktorů najímají, aby následně mohli vyrábět zboţí. (Broţová 2003:13) 11

12 Základním mechanismem, který v dnešní moderní společnosti spojuje nabídku pracovní síly s její poptávkou, je trţní ekonomika a trh práce. Pracovní trh zprostředkovává systému produkce pracovní sílu, která je strukturovaná na základě jeho poţadavků na výrobní procesy a činnosti. Zajišťuje také pracovní síle finanční a sociální prostředky, které jsou pro její přeţití ve společnosti nezbytné. Jde tedy o mzdu a sociální status. (Hofírek 2011:36-37) Ne vţdy všichni lidé, kteří jsou schopni se na trhu práce uplatnit, na něj ve skutečnosti vstupují. Určitá část populace na něj vstupuje nedobrovolně. Důvodem tohoto aktu je fakt, ţe jím podpora ze strany státu či jiných privátních institucí, umoţňuje fungovat ve společnostibez toho, aniţ by do trhu práce byli zapojeni. Tedy bez toho aniţ by prodávali svou pracovní sílu zaměstnavatelům. Ze strany státu jde o podporu formou sociálních dávek a v případě privátních institucí mluvíme o rodině či charitě. V takovémto případě mluvíme o lidech, kteří nejsou ekonomicky aktivní a nepracují v zaměstnání, či za tuto práci neodstávají odměnu. Řadíme sem seniory, osoby dlouhodobě nemocné, jedince mentálně či fyzicky nezpůsobilé k práci, studenty a také ţeny v domácnosti. Jednou z další kategorii osob mimo pracovní trh jsou také lidé, kteří zůstávají mimo trh práce vynuceně. Často nemají schopnost se na trhu práce vůbec uplatnit, či na druhou stranu jim ve vstupu na trh práce brání jejich zvyklosti nebo státní instituce. (Hofírek 2011:36-37) Co se trhu práce týče, neexistuje pouze jediný trh práce, to znamená, ţe není homogenní, ale je členěn podle geografických oblastí, odvětví a profesí. Takovéto trhy práce jsou od sebe oddělovány a mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle mezi nimi vzájemně téměř nedochází k nějaké konkurenci. Jde tedy o teorii duálního trhu práce (duallabour market), který dělí trh práce na primární a sekundární složku. Tuto teorii rozvinuli v USA v 70. letech Peter Doeringer a Michael Piore. Jde o "InternalLabourMarkets and ManpowerAnalysis, (Hofírek 2011:36-39) Primární trh práce se často vyznačuje vysokými příjmy, jistotou zaměstnání, dobrými vyhlídkami pro vzestupnou mobilitu a zaměstnaneckými benefity. Tento typ trhu práce se vyznačuje tím, ţe zde můţeme nalézt lepší a výhodnější pracovní příleţitosti, zaměstnání s vysokou prestiţí, dobré podmínky výkonu práce poskytující dobré moţnosti profesního růstu. Primární trh práce lze také rozdělit na vyšší primární sektor a niţší primární sektor. V prvním případě se jedná o sektor, který zahrnuje dlouhodobě působící zaměstnance, kteří postupují ve svých pozicích v závislosti na počtu odslouţených let. V případě druhém niţší primární sektor, který se plní převáţně 12

13 modrými límečky (jde o označení pro dělníky, kteří vykonávají manuální práci odměňovanou hodinovou mzdou, odlišují se od bílých límečků, jejichţ práce není povaţována za manuální, jde spíše o práci kancelářskou), vykonávající stabilní kvalifikovanou práci. (Hofírek 2011:36-39) Sekundární trh práce je charakteristický nízkou mzdou, krátkodobými pracovními úvazky, nejistotou zaměstnání, malým či ţádným výhledem na kariérní postup a také nepřítomností zaměstnaneckých výhod. Takovýto pracovní trh nabízí méně stabilní pracovní příleţitosti. Zároveň je pro něj charakteristická vysoká fluktuace pracovníků a střídání období zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Nachází se zde zejména nekvalifikované či nízko kvalifikované pracovní pozice ať uţ manuální (jde například o stavební dělníky, číšníky) či nemanuální (niţší úředníci). Co se vstupu a výstupu ze sekundárního trhu práce týče, jsou snazší a rychlejší neţ je tomu u primárního sektoru. Mluvíme-li o přechodu ze sekundárního do primárního sektoru je výrazně obtíţný a mobilita mezi těmito dvěma segmenty je velmi malá. (Hofírek 2011:36-39) Takovéto dělení trhu práce má i své důsledky. Přítomnost určitých bariér v pohybu pracovní síly mezi oběma segmenty má za důsledek koncentraci některých typů pracovníků v jednotlivých segmentech. Pro sekundární sektor je charakteristické, ţe se zde setkáváme častěji se ţenami, velmi mladými či naopak velmi starými jedinci, nekvalifikovanými nebo handicapovanými osobami. Často jsou to také imigranti či příslušníci etnických menšin. Rozdělení primárního a sekundárního trhu práce jasně reflektuje mocenskou strukturu společnosti. (Hofírek 2011:36-39) Včetně klasického dělení trhu práce na primární a sekundární sektor, jej můţeme rozdělit na trh práce formální a neformální. Neformální trh práce je charakteristický tím, ţe nespadá pod kontrolu a regulaci ze strany společenských institucí, které slouţí k regulaci ekonomiky (daňové úřady). Můţeme sem zařadit například samozásobování, domácí práce, přátelské výpomoci, ale zejména sem patří různé formy neregulérního a nelegálního podnikání. Pokud jde o ekonomické aktivity migrantů, je moţné do neformálního trhu práce zahrnout například vyuţívání "klientského systému" nebo "švarcsystému" při jejich zaměstnávání. (Hofírek 2011:36-39) Klientských systém se pouţívá k označení organizovaného zaměstnávání imigrantů (především z Ukrajiny). Cílem systému je zprostředkovat pracovní místa imigrantům na lokálním trhu práce. Klientský systém můţeme zobrazit jako pyramidu hierarchických vztahů, kde na její základně jsou zahraniční pracovníci. Jsou to 13

14 pracovníci, kteří část svých výdělků odvádějí za zprostředkování zaměstnání a další sluţby výše postaveným aktérům systému. (Hofírek 2011:36-39) Švarcsystém je spojován s podnikatelem Miroslavem Švarcem, který v době, kdy to ještě nebylo nezákonné (tedy do konce roku 1991), své zaměstnance změnil na osoby samostatně výdělečně činné a tím výrazně ušetřil na platbách sociálního a zdravotního pojištění. Takto se nechala inspirovat i řada dalších zaměstnavatelů, a proto došlo k novelizaci zákona o zaměstnanosti k Tato novelizace zákona takzvaný švarcsystém téměř zakázala. (Hofírek 2011:36-39) 14

15 2. MIGRACE Z UKRAJINY DO ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAMĚŘENÍM NA UKRAJINSKÉ ŽENY 2.1. Současný stav migrace na území ČR K je v České republice evidováno tisíc cizinců. Přechodně je zde cizinců a cizinců trvale usazených. Na území ČR je nejvíce občanů z Ukrajiny (celkem ), Slovenska (96 222), Vietnamu (56 666), Ruska (34 684) a Polska (19 626). (Cizinci s povoleným pobytem) Dlouhodobé pobyty nad 90 dnů Trvalé pobyty dní Grafč.1:Vývoj počtu cizinců s pobyty trvalými a dlouhodobými pobyty nad Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky Po pádu takzvané železné opony 1 a otevření hranic se Česká republika stala tranzitní zemí pro velké mnoţství migrujícího obyvatelstva, ať uţ pracujícího před válečnými konflikty, nebo hledající lepší ţivotní podmínky v západní Evropě. S postupem času a zejména po vstupu České republiky do Evropské Unie se ČR stala zemí cílovou. To tedy znamená, ţe mnoho migrantů se přichází do České republiky trvale usadit. (Polovina cizinců ) Jiţ od roků 2008 počet cizinců z Ukrajinyv České republice nepřibývá. Postupem času se zvyšuje zastoupení osob ze zemí Evropské Unie a zároveň se mění struktura pobytů. V posledních letech počet cizinců v ČR stagnuje. Zároveň dochází ke změně 1 Rok 1989 revoluce vznik Československé republiky. Následně otevření hranic a konec komunistického řízení. Nastolení demokracie-vznik demokratického státu. Z hlediska migrace a nastavení migrační politiky je významný rok tedy vznik České republiky. 15

16 struktury cizinců podle státního občanství a typy jejich pobytů. Z důvodu sníţení poptávky po pracovní síle v důsledku ekonomické krize a částečnému omezení přístupu k pracovním povolením pro osoby ze zemí mimo Evropskou unii, počet ekonomických migrantů z těchto zemí výrazně ustal. (Polovina cizinců ) Kaţdoročně dochází k poklesu počtu cizinců ze zemí mimo EU, především z tradičních zdrojových zemí pracovní migrace (Ukrajiny, Vietnamu a Moldavska). Naopak postupně přibývá občanu z Evropské Unie a to zejména Slováků. Z velké části nahrazují na trhu práce cizince ze zemí mimo EU. ( ) (Polovina cizinců ) 2.2. Historie migrace z Ukrajiny od r Jiţ během 20. století a zejména po druhé světové válce Ukrajina několikrát změnila své hranice, kdy šlo spíše o nucené přesuny obyvatel. V tomto období byla pro Ukrajinu typická především ekonomicky motivovaná migrace. Za prací jezdili obyvatelé západní části Ukrajiny uţ od 19. století, a to do industriálních částí Německa, do Ameriky a nejvíce do Slezska. Tehdy šlo o migraci cirkulační, tedy sezonní nebo dlouhodobější. Tento způsob migrace pokračoval i ve 20. století. (Trlifajová 2011:20-22) V roce 1920 došlo k připojení Ukrajiny k Sovětskému svazu a k posunu ukrajinsko-polské hranice po druhé světové válce, coţ vedlo k znemoţnění obyvatel cestovat mimo území SSSR. (Trlifajová 2011:20-22) V druhé polovině 80. let 20. století došlo k určitému uvolnění reţimu a moţnosti vyjet z Ukrajiny do Ruska. Šlo zejména o sezónní, polo-legální a polo-soukromě organizovanou práci. Nejčastěji šlo o skupiny brigádníků pod vedením jedné osoby, která na základě svých zkušenosti a kontaktů zajišťovala práci a ubytování. Způsoby těchto cest se staly základem pro pozdější pohyb pracovních migrantů a jeho organizaci. (Trlifajová 2011:20-22) Počátkem 90. let 20. století lze na území Zakarpatské Ukrajiny zaznamenat vznik klientského systému (viz předchozí kapitola), který představoval vznik jedné ze strategie Ukrajinské migrace. V rámci vývoje klientského systému jej lze na území ČR rozlišit na tři etapy. První etapa neboli ţivelné období (počátek 90. let 20. století aţ do roku 1996) byla charakterizována liberálním postojem státních orgánů k přílivu pracovníků z ciziny. Tato situace vyvolala potřebu řízení pracovní migrace. Toto období je charakteristické vytvářením prvních neformálních organizovaných vztahů. Druhou etapu představuje takzvané transformační období ( ), kdy docházelo ke 16

17 zhoršujícímu se stavu českého hospodářství. To také vedlo zaměstnavatele k nutnosti omezit náklady na výrobu. Součástí této etapy je přístup organizovaného zločinu na trh s levnou pracovní sílou. Šlo zejména o různé formy organizování pracovní migrace (zprostředkovatelny práce, druţstva, apod.) Z důvodu zhoršující se ekonomické situace začali zaměstnavatelé pouţívat levnou pracovní sílu, aby ušetřili na nákladech. Třetí etapa etapa stabilizace (současnost) je povaţováno za období dovršení vývoje klientského systému. (viz předchozí kapitola). (Fryčová 2011:79-80) V dalším období, a to v první polovině 90. let 20. století je pro Ukrajinu charakteristická rozsáhlá etnická a politická migrace. Ukrajinu opouštěli především Rusové a Bělorusové, naopak do Ukrajiny přicházeli občané ukrajinské národností z jiných postsovětských republik (z Pobaltí, krymští Tataři, uprchlíci z Kavkazu, střední Asie a Podněstří). Tyto rozsáhlé imigrační vlivy vedly k tomu, ţe v roce 1993 měla Ukrajina rekordně nejvyšší počet obyvatel, a to přes 52 milionů. (Trlifajová 2011:20-22) Roku 1994 byl přijat Zákon o volném pohybu občanů a poprvé po mnoha desetiletích bylo moţné oficiálně opustit zemi, bez toho aniţ by bylo potřeba svolení státu. Také došlo ke vzniku organizací, které byly zaměřeny na zprostředkování práce v zahraničí. V souvislosti se stále se zhoršující ekonomickou situaci na Ukrajině, tak byla otevřena cesta růstu krátkodobé pracovní migrace. Základem pro masovou pracovní migraci v tomto období bylo utváření nových sítí a kontaktů. (Trlifajová 2011:20-22) V druhé polovině 90. let 20. století převládala zejména ekonomická migrace, a to emigrace ukrajinských občanů do zahraničí a také transitní migrace osob, které směřovaly dále do Evropy. (Trlifajová 2011:20-22) 2.3. Současný stav migrace z Ukrajiny Pro rok 2014 bylo na území České republiky zaznamenáno celkem cizinců u Ukrajiny. Z toho přechodně usazených a trvalé usazených. Přechodně usazených ţen je evidováno a muţů Trvalé usazených ţen je a muţů (Cizinci s povoleným pobytem) Ukrajinci představují v České republice nejpočetnější migrační komunitu. Ukrajinská migrace do České republiky má zejména ekonomický charakter. Z toho je zřejmé, ţe většina ukrajinských migrantů je ekonomicky aktivní. Právě Ukrajinci na území ČR vlastní největší počet pracovních povolení. Do ČR jezdí z Ukrajiny 17

18 především mladí muţi v produktivním věku, kteří sem přicházejí z důvodu výdělku, který pouţijí na uţivení rodiny nebo blízkých příbuzných, kteří zůstávají doma. (Leontiyeva a kol ) Počet Ukrajinců na území ČR v průběhu let Graf č. 2: Vývoj počtu Ukrajinců na území ČR v průběhu let Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky 2014 Stejně jako muţi tak i ukrajinské ženy jsou aktéry migrace. To tedy znamená, ţe nejsou pouhými osobami pasivně doprovázející muţe, ale i ony mají své specifické potřeby a zájmy. Často bývají ohroţeny genderově specifickými riziky. Většinou volí jiné strategie a potýkají se s odlišnými překáţkami a problémy. (Krchová a kol. 2008:2) V dřívějších dobách měla migrace odlišný význam pro ţeny i pro muţe. Od ţen se očekávalo, ţe se postarají o dům a rodinu, zatímco muţi odjíţděli za prací. Někdy docházelo k tomu, ţe se muţi v jiném státě usadili a ţeny je následovaly i s rodinou. Postupem času se ale tato situace změnila. Dnes jiţ migruje čím dál větší počet ţen a také se změnila jejich role při migraci do jiného státu. I nadále ţeny migrují z důvodu sloučení s manţelem, ale také nezávisle. Obvyklé hledají práci nebo samy ţiví rodinu, která zůstala v domovském státě. Cizinci ze třetích zemí, kteří na území České republiky pobývají na základě dlouhodobého pobytu, jsou zde za účelem studia, vědeckého výzkumu, zaměstnání, podnikání a sloučení rodiny. (Občané třetích zemí) Co se týče rodičovství, resp. mateřství ţen a s tím spojené závazky, ovlivňují do velké míry migrační, pobytové a ţivotní plány a strategie ţen. Tedy to, jakým způsobem svůj ţivot organizují. V průběhu samotné migrace a integrace hraje rodičovství 18

19 významnou roli v jednotlivých obdobích a fázích těchto procesů. Při uvaţování a rozhodování k migraci (odchodu do zahraničí), při pobytu v ČR i při zvaţování návratu či rozhodování zůstat v hostitelské zemi a trvale se zde usadit, ţeny zvaţují a zohledňují své rodičovství, povinnosti a závazky s tím spojené. Zodpovědnost a závazky spojené s rodičovstvím jsou často součástí komplexu motivů a důvodů vedoucích k rozhodnutí migrovat do zahraničí (především v případě pracovní migrace). K odchodu za prací do jiné země často vede nezbytnost finančně zajistit své děti (nebo rodiče či jiné členy rodiny). Dalším motivem bývá sloučení rodiny, pokud jiný člen (členové) rodiny odjel dříve (partner, manţel, rodiče, děti, atd.) nebo společná migrace celé rodiny. Obvykle migrace a pobyt v ţivotních podmínkách v jiné zemi dopadají na rodinný ţivot a rodičovství ţen migrantek. Komplikace je spatřována v nutnosti kombinace pracovních povinností s péčí o děti při absenci tradičních sociálních sítí a zdrojů pomoci (jde o prarodiče, sourozence a jiné blízké osoby ţijící v zemi původu). Kdyţ dojde k rozdělení rodiny, často je to zapříčiněno okolnostmi, které ţeny nemohou ovlivnit. Sloţitá a nákladná administrace a legalizace pobytu, časová náročnost související s pracovními podmínkami v zaměstnání v ČR a nedostatek času pro soukromý ţivot, finanční zátěţ společenského ţivota celé rodiny v emigraci, pracovní vytíţení imigrantek a zároveň nedostatek soukromých zdrojů pomoci a podpory při péči o děti v ČR jsou překáţkami, které brání ve společné migraci rodiny. Někdy se podaří podmínky pro pozdější příchod děti zajistit, a jde o podmínky získání práce a bydlení a vytvoření zázemí a pocitu jistoty abezpečí.otázka rodičovství je u ţen migrantek rozhodující při uvaţování o návratu do země původu, nebo při rozhodnutí trvale se usadit v ČR. Jsou tu různé situace, které tuto otázku spojenou s rodičovstvím ovlivňují. Jde o situace jako narození dítěte v ČR, manţelství s Čechem a narození dítěte, vybudování rodinného zázemí, přání, aby děti vyrůstaly a studovaly v ČR a zohlednění jejich začlenění do české společnosti. Zásadní skutečnost při hodnocení zejména počátku ţivota ţen v ČR ovlivňuje přítomnost dalších členů rodiny či jiných známých, nebo blízkých osob ze země původu, kteří v ČR jiţ delší dobu ţijí. (Krchová, Viznerová, Kutálková 2008:8-9) 19

20 Podíl žen a mužů 46.68% 53.32% muži ženy Graf č. 3:Podíl ukrajinských žen a mužů na území ČR k Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky 2014 Nejčastěji do České republiky přicházejí Ukrajinci ze západních regionů, především ze zakarpatské oblasti. Tento region se vyznačuje nejvyšší nezaměstnaností. V průběhu let se migrační pásmo posunulo na východ Ukrajiny a za výdělkem do Česka jezdí obyvatelé z centrálních a východních části teto země. (Šulha 2002 in Leontiyeva a kol. 2006:34) Jednou ze strategií ukrajinské migrace, jak vstoupit na český trh práce je začlenění do organizovaného systému, takzvaného klientskýsystém. Tento název se odvíjí od slova klient čímţ se označuje zákazník či chráněnec. V případě ukrajinské migrace tento termín označuje člověka, který organizuje ukrajinskou pracovní sílu a za účelem vlastního výdělku ji nabízí na českém pracovním trhu. Klientský systém je tvořen dvěma základními stupni mocensky nerovných vztahů a třemi typy aktéru. Na nejvyšším stupni pomyslné pyramidy moci je organizovaný zločin ukrajinská mafie. Na spodním stupni jsou imigranti, kteří celý systém sytí ekonomickými prostředky svou mzdou. Mezi těmito aktéry stojí jako hlavní mediátoři klienti. Právě pro mafii jsou hlavními partnery a jejich vztah lze označit jako druhý stupeň klientského systému. Tedy vztah mezi imigrantem pracovníkem a klientem je označen jako stupeň první. První stupeň klientského systému vznikl v reakci na podmínky trhu práce, českou legislativu a její provádění v praxi. Je také reakcí na rizika a kapitálovou nákladnost mezinárodní migrace a nabízí řešení ve formě zprostředkování potřebného vědění, peněz i sluţeb. Na trhu práce Ukrajinci nabízejí vysoce flexibilní pracovní sílu a klienti pak přistoupí na síťové uspořádání ekonomických vztahů. Tyto strategie se doplňují a pro české podnikatele představují externalizaci nákladů. Coţ následně zvyšuje atraktivitu takto organizované pracovní síly. Ten druhý stupeň klientského 20

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU I N G. Š Á R K A P R Á T R N D R. J A N A K O U Ř I L O V Á, P H. D. ÚVOD Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4.1. Zaměstnaní, nezaměstnaní, ekonomicky neaktivní Počet ekonomicky aktivních a ekonomicky neaktivních Ekonomicky aktivní tvoří pracovní sílu Stupeň ekonomické aktivity

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Klientský systém Dita Čermáková Geomigrace - Geografické migrační centrum Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vývoj klientského systému Obdobný

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová Mail: katerina.legnerova@fhs.cuni.cz ÚVOD Předmět jako takový Organizace zkoušek Základní literatura: Zuzana Dvořáková a kol.: Řízení lidských zdrojů, 2012

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Cizinci a jejich uplatnění na trhu práce v Jihomoravském kraji

Cizinci a jejich uplatnění na trhu práce v Jihomoravském kraji Cizinci a jejich uplatnění na trhu práce v Jihomoravském kraji Počet cizinců v kraji se za 11 let zdvojnásobil Jihomoravském kraji žilo na konci roku 211 více než 36 tisíc cizinců, což představovalo dvojnásobek

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji 1 Situace k 31. 10. 2016 Počet uchazečů Podíl nezaměstnaných Počet volných míst Cheb 2 282 3,4% 1 804 Karlovy Vary 4 589 5,4% 1 665 Sokolov 4 548 7,0%

Více

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci POSTAVENÍ CIZINEK PRACUJÍCÍCH CH V ČESKÝCH DOMÁCNOSTECH Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci SIMI a domácípráce Domácípráce cizinek v ČR ve světle poznatkůnno Základníteze o postavenína trhu

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy 16.10.2015 Eva Janská, Dušan Drbohlav www.geomigrace.cz Obsah prezentace Historie migračních proudů a jejich změny v Evropě Migrační trendy a

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

4. Pracovní síly v zemědělství

4. Pracovní síly v zemědělství 4. Pracovní síly v zemědělství Stálí pracovníci V roce 2007 pracovalo v zemědělství celkem 243 179 osob bez ohledu na druh pracovního poměru k zaměstnavateli (tj. včetně nepravidelně zaměstnaných pracovníků,

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Tisková zpráva Praha 3. 1. 26 Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků vstoupil 1. ledna 26 do

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti

Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Tiskové oddě lení Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti Tisková zpráva Vláda České republiky schválila návrh nového zákona o zaměstnanosti. Ten vypracovalo Ministerstvo

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více