Občasník lanškrounské farnosti - listopad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník lanškrounské farnosti - listopad 2006 -"

Transkript

1 číslo: 54 ročník: IX. Občasník lanškrounské farnosti - listopad neprodejné Vážení čtenáři, v červnu 2006 byl ukončen a vyhodnocen farní dotazník. Mnoho z Vás se této akce účastnilo a s výsledky je možné se seznámit na nástěnkách v zadní části kostela. Nahlédnout mohou všichni a seznámit se tak s určitou statistickou sebereflexí, názory a postoji farního společenství. Počet navrácených dotazníků nás vcelku překvapil, původní naše očekávání bylo něco mezi Konečný počet byl 95 respondentů a pokud by se vybíralo až do března, tak stovka by byla jistě překročena. Ovšem v té době už probíhalo vyhodnocování a na případné opozdilce už nemohl být brán zřetel. Dotazník měl poskytnout pracovní materiál, který by sloužil jako osnova nebo podklad pro práci ve farnosti, stejně jako určité vodítko pro pokračování pastoračního plánu, který byl před dvěma lety zahájen pastorační asistentkou tzv. přípravnou fází. Věříme, že v koncepci se bude pokračovat fází prováděcí a vyjádření z dotazníku se stanou vhodnou inspirací. Někteří z Vás se v polovině roku zúčastnili po mši svaté setkání v kostele sv.václava ohledně dotazníku. P. Zbigniew Czendlik stručně probral otázku po otázce a nastínil své postoje. Byla i možnost dotazů z pléna a komentářů. Setkání proběhlo ve svižném tempu a jen byla škoda, že na slíbenou diskusi se ke konci už nedostalo. Pokud má někdo zájem o zaslání vyhodnoceného dotazníku elektronickou poštou je možné se obrátit na mailovou adresu uvedenou na konci Svítání. Současně upozorňujeme na adresu farních stránek: Provoz stránek zabezpečuje Ing. Rudolf Minář a pastorační asistentka M. Wendligová spravuje databázi zájemců o informace, kterým přibližně jednou až dvakrát do měsíce zasílá informace o aktualizacích a novinkách, které se na stránkách objevují. Máte-li zájem o zasílání těchto informací, neváhejte Michaelu kontaktovat buď osobně a nebo na obvyklé mailové adrese: (redakce SV) Socha Krista Vykupitele oslavila 75. výročí Katolický týdeník 43/2006 Proslulá, osmatřicet metrů vysoká, socha Krista Vykupitele (Cristo Redentor), která je symbolem brazilského Rio de Janeira, oslavila pětasedmdesát let. Socha, vážící tun, je dílem francouzského sochaře Paula Landowského. Zhotovena byla v Paříži a v roce 1931 byla instalována na dnešní místo horu Cocovado. Viditelná je téměř ze všech částí šestimilionového města Rio de Janeiro. Místní arcibiskup, kardinál Eusebius Scheid, při slavnostní liturgii na 700 metrů vysoké hoře přednesl poselství papeže Benedikta XVI.: Socha Vykupitele vyniká mezi všemi jinými pomníky, protože Kristus stojí na vrcholu jako znamení otcovské péče a milosrdenství. Žehná městu a celému brazilskému národu..., stojí v poselství. Kardinál Scheid pak připomněl, že hora by se měla opět stát poutním místem, jak tomu bývalo dříve. Kristus nás všechny ochraňuje, a to i přes stále stoupající kriminalitu ve městě, řekl při slavnosti starosta města Cesar Maia. Až donedávna k soše vedla cesta plná zatáček a malá dráha a do roku 2002 musel každý zájemce o vyhlídku od sochy na celé město vystoupat 220 schodů. K 71. výročí sochy však byly přistavěny panoramatické výtahy a eskalátory. Nyní byl při slavnostní liturgii u paty sochy přečten dekret ohlašující stavbu chrámu Krista Vykupitele na vrcholu Corcovado. Vysvěcen by měl být již na začátku roku

2 Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Zpracováno podle Misálu a Křesťanství od A do Z (vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří). Víra ve vzkříšení těla je podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků. Křesťanské Krédo - vyznání víry v Boha - vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům Avšak křesťanský Východ slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. V syrském obřadu se slavil v době velikonoční a v byzantském obřadu na první neděli po Seslání Ducha Svatého. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Papež Řehoř IV. ho stanovil závazně pro celou církev na (roku 835). Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do "nebe", to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe "otevřel". Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují" (1 Kor 2,9). Památka všech zemřelých lidově označovaná "Dušičky" je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi "očišťování". Církev - s odvoláním na některé biblické texty - nazývá toto konečné očišťování "očistcem". Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Východní i západní liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Po stanovení slavnosti Všech svatých na se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z francouzského Cluny po roce 998. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše svaté za zemřelé. Tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil ho pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. Od roku 1915 bylo toto dovolení rozšířeno na celou církev. V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané "dušičky", jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. HŘBITOVY Hřbitov vede a zve člověka k poznání jeho hranic. Tou nejzákladnější hranicí je ohraničenost délky života. Je to velmi nepříjemné zjištění, že náš život skončí, a málokdo se s tím realisticky vyrovnává. Většina nás žije, jako kdyby na zemi měla žít věčně. Hřbitov nám tu mez připomíná, ať se mu vyhýbáme nebo ne. Tvůj život, člověče, skončí - a co bude pak?! Materialista a hedonista řekne, že už není nic jiného, než rozpad do hmoty v rámci koloběhu látek v přírodě. Snad zbyde nějaká vzpomínka u někoho, kdo umře později. Jiný, který byl něčím známý a získal si popularitu a známost mezi lidmi, bude mít snad nad hrobem pomník, možná i pomníky různě po zemi. A někdo třeba ani nebude mít hrob, dají jeho zbytky do urny. A někoho jen tak volně rozsypou, aby z něj nezbylo nic, třeba z práškovacího letadla A proto je třeba tady na zemi žít naplno, žít a užívat si, dokud je čas. Věřící ale očekává, že se po smrti setká s Boží náručí. Věří, že smrt je jen přechodem z obtížného života na zemi, plného zkoušek, útrap a obtíží, ale také radostí, lásky a krásy, do věčného života v nekonečném společenství s Bohem. Do nekonečnosti splynutí v lásce Boží. Ať chceme nebo ne, je hřbitov stopou Boží, která nám ukazuje pomyslnou bránu mezi pozemským životem a životem věčným, která se týká každého a z níž není nikdo vyňat, nikdo nemá žádnou výjimku, bohatí stejně jako chudí, šťastní jako nešťastní, vrazi i jejich oběti, nevěrci i věřící, pro všechny platí stejně. Omyl materialistů je v tom, že s tím nepočítají. Věčnost má totiž lidská bytost jako danou vlastnost od Stvořitele. Věčnosti se nelze nijak zbavit. Nedá se ztratit ani prodat, ani se jí zříci nebo ji zatratit. Je to dar vlastní naší přirozenosti. Budeme tedy žít věčně, ať chceme nebo ne, někdo v Boží lásce a někdo bez Boží lásky tak, jak kdo sám chtěl. Písmo nás o tom přesně informuje... Hřbitov je také místem setkávání. Proč by i nevěřící chodili na hřbitovy a zdobili hroby svých zemřelých? Někteří si s nimi chodí "povídat" a svěřují se jim se vším, co je potkává, jiní si sem chodí poplakat a ulevit emocionálnímu napětí a jiní, kteří hřbitov považují pro svého zemřelého za konečnou stanici, mu zdobí tu malinkou zahrádku jako projev své lásky, i když teď už marné, takový malý pomníček, dokud oni ještě žijí. Věřící se zde také setkává s mrtvými, ale s pohledem upřeným na Krista a na věčný horizont lidství. Za zemřelé se chodí především modlit. Modlit, aby jim byl zkrácen nebo ulehčen očistec, aby už směli zažívat věčné spojení s Bohem, aby jejich předurčení k slávě synů Božích už bylo naplněno. Získává pro ně v milostné dny i jindy odpustky. Ale jeho láska se neomezuje pouze na prostor zahrádky na hřbitově, za své mrtvé i všechny ostatní zesnulé se modlí doma, v kostele a nejúčinněji s Církví při mši svaté. Jak může být šťastný, že se Církev modlí za všechny, za celou Církev trpící v očistných mukách nenaplněné lásky a v zasloužených trestech, že i když zemřou jeho blízcí, kteří by se za jeho spásu modlili, nebude jeho duše ponechána bez pomoci, přímluvy a modlitby. Světélko na hrobě má připomínat oběť pozůstalých, společenství s Ježíšem v modlitbě a lásku k mrtvému, která vede za hrob a jejíž pozemská tvář pominula, věčná však jednou s určitostí nastane. Co by byl ale platný zlatý hrob obsypaný denně růžemi, když by chyběla modlitba? "Jeden jediný Otčenáš ", to šeptají duše v očistci, "ne kytky, ne věnce, ne soutěž o nejkrásnější a nejbohatší hrob, ale modlitbu, o tu prosíme." Kříž na křesťanském hřbitově upozorňuje na nekonečnou oběť lásky Syna Božího, která otevřela bránu smrti do věčného života. Zde je to správné místo pro vděk, lásku, prosbu, naději, odevzdání sebe i druhých. Bez reality Kříže je lidský osud nelišný od osudu zvířat. Je to jako stále otázka víry a nevěry. Stopa Boha, která vede přes hřbitov, přivádí každého k zamyšlení: A co já, až umřu? Co se mnou bude? Povede ke změně celoživotní orientace tak, aby mířila k Bohu? ( z webu lanškrounské farnosti... ) 2

3 Jen tak si čtu... V novinách se dočtu, že naše světová miss se zajímá o okultní vědy. Poslouchám rádio a z jedné rozhlasové stanice opojně brebentící komentátor vybízí posluchače, aby šli na hřbitov zapálit svíčku, protože je to prý keltský zvyk a nebude-li prý svíčka, tak mrtvá duše se dle údajného zvyku dosti naštve a bude obtěžovat zapomnětlivce. Dívám se do výlohy stánku a tam v nejmenovaném časopise nabízejí siderická kyvadélka, magnetické perly k harmonizaci a nebo polštáře s pohankovými slupkami a údajnou energií jing a jang pro den i noc. Nabídka magnetických vložek do bot mne vcelku zaujala z fyzikálního hlediska, ale netušil jsem, že jde prý o vynikající pocit kontaktu s přirozeným pólem Země. Jakási zakroucená pružina je vydávána za keltskou spirálu, která doplní životní energii a vložena do tekutiny navozuje příznivé molekulární změny... Čínská spirála feng-shui zase slouží k řízení toku energie a zaručuje štěstí a úspěch a zabraňuje hádkám. Je možno ji pořídit v různých velikostech a cenách. Pokud to nestačí, tak je k dispozici mapka Ba-gua za pouhých 180 Kč, která slouží k hledání příčin neúspěchů. A máte-li žízeň, tak by tu byl magnetický termopohárek Spirit za 176 Kč. Dlouhodobé používání prý zkvalitní život, zvýší odolnost organismu a zmagnetizovaný nápoj prý změní své fyzikální vlastnosti. Jen jsem nepochopil jaké. Pak jsou tu také amulety a kříže všeho druhu a u nich uvedeny jejich působnosti od souznění s nejvyšší mocí až po nekonečnou sílu. Má-li někdo chuť mít jasnovidecké sklony a chybí-li mu nahlížení do minulých životů, tak Egyptská hvězda života ve zlatě za 2760,- či stříbrná za 440,- toto jistě spolehlivě napraví a otevře i srdce lásce, jak je uvedeno. Přízeň dobrých duchů zase přinese přívěsek Oko proroka, stejně jako milostný či obchodní úspěch, jak je uvedeno. Na internetových stránkách nejmenované herečky probíhá diskuse, kde zástupy lidí děkují za pomoc dotyčné, která jim na dálku posílá duchy, anděly a energii, posuzuje jejich karmu a radí jak vylepšit energetické dráhy. Vyskytují se pojmy jako Věk Vodnáře, iniciace, reiki, předávání energie, uzdravování... Množství lidí vděčně děkují za pomoc a herečka i oficiální čarodějka, jak je uvedeno, empaticky povzbuzuje přítomné. Ano, magická přitažlivost nepoznaného a tajemného je vždy zdrojem touhy a hledání. Víra je jakousi druhou přirozeností člověka. Ale vždy je otázkou, jaká je to víra a o co je opřena. Zda o zlatá telata egoistických tužeb, psychologických sentencí a nesplnitelných přání a nebo o realitu důvěry v Boha. Mnohdy lidé svou víru neživí a domnívají se, že oheň může hořet bez přikládání paliva. Lidé tak uzavřou svou víru do hermetických nádob sebeuspokojení, ve svém životě vymezí sterilně prostor do čeho jim Bůh ještě může mluvit a do čeho ne, otročí svým úspěchům, penězům, strachům, závislostem nebo falešným představám. Pán Ježíš ale jednoznačně nastolil stanovisko o lásce a víře, která přemáhá svět. Vyzval lidi, aby byli bratry a sestrami a aby hledali Boží království a vše ostatní bude přidáno... Odešel, aby mohl přijít Duch svatý, Duch, který dle biblických slov má moc uvádět do Pravdy. A hledání Pravdy pro svůj osobní život za nás neučiní sebelepší kněz, církev či psychoterapeut nebo historik. Hledání Pravdy je výzvou k setkání a objevování cesty, po které nejdeme sami. Není to cesta uzavřeného a mrtvého egoismu, laciné zábavy nebo povrchních náboženských náhražek. Víra je jako zrcadlo. Nejdříve v něm spatřujeme sebe se svými otázkami a životními souboji, ale pak se zrcadlo mění a vidíme, že kolem nás jsou bližní, kteří potřebují povzbuzení a pomoc. Nakonec v zrcadle je možné vnímat i Boha samotného, který vede svůj lid. Mnoho věcí máme tak blízko na dosah ruky, ale z mnoha důvodů jednáme jinak. Omezeni časem, omezeni životností svého těla můžeme pocítit, že věčnost patří do Božích rukou a že naše starosti a bolesti, naše úspěchy i radosti může Pán proměnit v něco krásného a požehnaného. A o tom je víra, volba mezi bezútěšností a bezesmyslnou prázdnotou ústící do nikam a nebo mezi hledáním cesty k Věčnému Tvůrci. - mk - Proč vůbec mluvit o smrti? Je nutné mluvit o smrti... ne proto, abychom zvětšili strach, ale abychom od něho byli osvobozeni. Jaké odpovědi nalezli lidé na problém smrti? Básníci byli nejupřímnější Lidičky, uklidněte se! V nízké zemi je příliš velké tajemství!" zvolal jeden italský básník před záhadou smrti (G. Pascoli). A přece se filozofové snažili "vysvětlit" smrt. Jeden z nich, Epikuros, tvrdil, že smrt je falešný problém, protože prý, "když jsem tu já, není ještě smrt, a když je tu smrt, nejsem tu už já." Také marxismus se pokoušel vyloučit problém smrti. Smrt, říká, je osobní záležitost, což dokazuje, že to, na čem záleží, není lidská osoba, nýbrž společnost, druh, který neumírá. Marxismu je však konec, a smrt zůstává. Dříve než navenek, v závodech ve zbrojení nebo na světovém trhu, prohrál marxismus svou bitvu v srdcích. Tváří v tvář smrti neuměl nic jiného než stavět velká mauzolea. Samo Písmo svaté zůstávalo jako němé před problémem smrti, dokud nepřišel Kristus. "Marnost nad marnost, všechno je marnost," vyvozoval bezútěšně Kazatel (12,8). Umírající člověk je přirovnáván k svítilně, která se rozbije a zhasne, ke džbánu, který se roztříští u pramene, ke kladce, která se zlomí a nechá vědro definitivně spadnout do studny (srov. Kaz 12,1-8). Styk s Bohem je smrtí přerušen. "Mrtví nemohou chválit Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují do podsvětí" (Žalm 115,17). "Ó smrti, jak hořké je pomyšlení na tebe!" uzavíral Sirachovec (41,1). Co o tom všem může říci křesťanská víra? Něco jednoduchého a velkolepého: že smrt existuje, že je největším z našich problémů, ale že Kristus smrt přemohl! *** Ukázka z knihy Raniero Cantalamessy "Ukřižovaný Kristus" ** 3

4 Utrpení je zlo! Dva nezralé přístupy k utrpení (Józef Augustyn, Křivda, Karmelitánské nakladatelství) V podstatě existují dva krajní a zároveň nezralé přístupy k utrpení. Prvým je pokus vytěsnit jakékoli utrpení za každou cenu ze života. Druhým nezralým přístupem je připisovat smysl utrpení samému a koncentrovat se na osobní pocit křivd - pěstovat si je a povyšovat je na smysl lidského života. U prvního případu bývají štěstí a životní úspěch ztotožňovány s absencí utrpení. Tento pohled však vyvolává u člověka neustálý strach z něj, a ten je sám o sobě často zdrojem mnohého strádání. Řešení uvedeného problému očekává od dotyčného jistou odvahu a moudrost, protože ta mu pomůže rozlišit, se kterým utrpením je třeba důsledně bojovat a snažit se je odstranit ze života, a které je naopak třeba pokojně přijmout a přetrpět, protože jinak si s ním poradit nelze. Utrpení bývá "tragicky těžké" nejen v případě, kdy se mu člověk snaží utéci, ale i tehdy, kdy je zbožšťuje a pokládá za prostředek ke spáse. Druhý zmíněný přístup spočívá v tom, že přisuzujeme utrpení smysl. Na základě zmíněné nezralosti v přístupu k němu se rodí určitý typ "nezdravé spirituality" (snadno se do ní dají zavléci jedinci s hlubokými životními zraněními): ta podsouvá myšlenku, že je jakékoli potěšení samo o sobě nebezpečné a že je náboženská praxe skutečně zbožná jedině v případě, kdy je přísná a působí bolest. Zřeknutí se jakéhokoli potěšení, jakož i utrpení samo bývá z tohoto hlediska považováno za zásadní prvek duchovní zkušenosti. Mnohým se pak zdá, že jsou dokonalejší pouze proto, že od druhých lidí více vytrpěli. To je však velice klamné přesvědčení. Utrpení samo o sobě je vždycky zlé, protože ničí a zabíjí, a pro člověka má smysl jedině v tom případě, prožívá-li je ve spojení s trpícím Ježíšem. Vnitřní uzdravení si žádá vyrovnaný, uvážený a moudrý přístup k utrpení. Nemůže to být pouhá lidská moudrost, která kalkuluje, jak by se mu vyhnula, ale měla by to být především moudrost Boží, jíž se občas zlíbí sáhnout k "pošetilosti utrpení a kříže" (srov. 1 Kor 1,18), a tak pomoci člověku na pouti do otcovského domu. Doprovázení zraněného člověka v procesu vnitřního uzdravení se do značné míry zakládá na poskytování pomoci zaujmout k utrpení správný postoj. Pornografie Nereálné a nepravdivé chápání sexuality (Hans Rotter) z knihy Sexualita a křesťanská morálka Jedním z nejnápadnějších jevů pseudosexualizace naší moderní společnosti je pornografie. Její nebezpečí nespočívá ani tak v tom, že bezprostředně zraňuje stud, nýbrž v tom, že zprostředkovává nereálné a nepravdivé chápání sexuality (a člověka vůbec), které poškozuje lidskou důstojnost. Ještě více se to ozřejmí, když se srovná jev pornografie se znázorněním brutality nebo když se prostě zamyslíme nad tím, jak se oba tyto fenomény vyskytují dnes často společně a vzájemně se posilují. Pro moderní zábavní i informační média jsou právě brutalita a pornografie velmi typické. V mnohém ohledu by už snad vrchol tohoto vývoje mohl být překročen. Rozhodně se stále zřetelněji ukazují protiakce. Ženy se brání proti tržnímu využívání ženského pohlaví, existují rovněž aktivity proti předvádění brutality, zejména v televizi. Všeobecně ale panuje dojem, jako by po několika pozitivních účincích, které boj proti brutalitě a pornografii měl, patřil dále k normální nabídce jen nepatrně zmenšený počet takových představení a zobrazení, zejména v obrázkových časopisech, ale i ve filmu a televizi. Hodnocení brutality a pornografie Kritériem pro posuzování brutálních a obscénních výjevů nejsou v první řadě představované objekty samy o sobě, nýbrž to, co má být konkrétním výjevem řečeno. Je třeba se ptát, má-li tato výpověď vliv, který škodí důstojnosti a pravé humanitě člověka. K tomu by došlo, jestliže by člověk nebyl uznáván jako osoba se svým vlastním smyslem, nýbrž pouze jako nástroj uspokojování přání jiných. K důstojnosti člověka náleží to, že každý má svůj vlastní život a svou vlastní historii a že ho nikdo nesmí vykořisťovat, aniž by se přitom mohl vyvléci ze zodpovědnosti za následky tohoto chování. Do jaké míry odporují tedy brutální a obscénní výjevy této lidské důstojnosti? 1. Zvěcnění člověka v zobrazování brutality Představování brutality způsobem, který nevyvolává soucit, ochotu k pomoci nebo podobný sociální postoj vůči oběti, nýbrž slouží pouhé zábavě, tedy brutalitu zlehčuje nebo dokonce oslavuje, dělá lidskou osobu pouhým objektem. Divák se nemá vžívat do bolesti představovaných událostí, nýbrž si má užívat nervového vzrušení, které tato zobrazování způsobují. Člověk tu není ukazován jako osoba, vůči níž je člověk odpovědný, nýbrž jako materiál, jímž se disponuje, aniž se člověk stará o další následky tohoto jednání. Tento neosobní náhled nemůže prospívat lidské solidaritě, nýbrž vede naopak k otupělosti vůči bolesti a k egoistickému, smyslnému postoji vůči lidské nouzi. 2. Zvěcnění člověka v pornografii Také pornografie vede k tomu, že nepředstavuje člověka jako personální subjekt a neprobouzí vůči němu pocity odpovědnosti, nýbrž ho vede k tomu, aby měl ze sexuálních procesů požitek jako z čistě smyslového dráždění. Sexualita se tu nezasazuje do 4

5 souvislosti lidského života. Nevztahuje se odpovědně k personální vazbě, nýbrž je zvěcněna a zbavena důstojnosti jako pouhý vyměnitelný objekt požitku. Tento soud se potvrzuje i tím, že sexualita v pornografii prakticky vždy odhlíží od aspektu probouzení nového života a od starosti o dítě, že jednotlivce izoluje a neumožňuje mu přistupovat k druhému. Neukazují se žádné důsledky skutečného partnerského setkání. 3. Devalvace ženy Pornografie přispívá obzvlášť ke znevažování ženy. Ta je tu představována v roli, v níž má téměř výhradně sloužit smyslovému požitku muže. Má stavět na odiv svůj tělesný půvab, aniž by se braly vážně její vlastní potřeby a problémy. Ideálem je přitom výhradně mladé ženské tělo. Starší žena se tím často cítí puzena k tomu, aby se uměle líčila jako mladá, protože se její stárnutí představuje pouze jako umenšování její ceny. V pornografii se tedy provozuje propaganda, která je v diametrálním protikladu k jakékoliv snaze o zrovnoprávnění ženy v moderním světě a přispívá k vykořisťování ženy. 4. Nezralé předmětné vztahy Z psychologického pohledu je v brutálních a obscénních výjevech ukazován člověk způsobem, odpovídajícím primitivním a nezralým předmětným vztahům. Člověk není samostatným subjektem s vlastní hodnotou. Je věcí, která se nepojímá jako personální individuum se svým vlastním osudem, nýbrž pouze parciálně, jako předmět pudového uspokojování, věcí, k níž se zaujímají také pouze povrchní předmětné vztahy. Kvalita takových vztahů zůstává narcistní a egoistická. 5. Zvěcnění obrazu člověka Nedůstojnost brutálních a obscénních zobrazování spočívá ve zvěcnění obrazu člověka a v nezralosti a perverzitě mezilidských vztahů, které naznačují. Zobrazení je třeba odmítnout, pokud by mohla zprostředkovávat takové kvality. Kde se naproti tomu zobrazují tyto aspekty způsobem, který jasně ukazuje nedostatečnost takového pohledu, kde je tedy konzument vybízen ke kritice takového chování, tam se už nejedná o pouhé méněcenné dílo, nýbrž o hlubší obsahy, jež se dají za odpovídajících formálních podmínek hodnotit jako umění. Tím ovšem ještě není zařízeno, že také každý pozorovatel toto umělecké dílo jako takové pojme a že na něho bude působit jinak než nějaká méněcenná zobrazování. OTÁZKA: Dobrý den. Rád bych věděl, s jak těžkým hříchem mohu přistoupit ke svátosti eucharistie. Mám totiž pocit, že opustím zpovědní místnost a než nastane neděle, netroufám si se svými hříchy předstoupit před oltář. Děkuji. ODPOVĚĎ: Z podstaty této svátosti zcela zřejmě vyplývá, že nám ji Ježíš nedal coby odměnu naší mravní dokonalosti, ale naopak jako lék na naši slabost, duchovní malátnost a hříšnost "Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život....kdo jí tento chléb, bude žít navěky." (Jan 6, 48-58). Toto spojení s Kristem skrze jeho Tělo a Krev má tedy pro nás zásadní význam v rovině života a smrti. Na druhou stranu je zřejmé, že se takto s Kristem nemůže spojovat člověk, který by o toto spojení vlastně nestál a žil by způsobem, který zcela odporuje následování Krista (předpoládám, že to Váš případ není). Kodex církevního práva k tomu uvádí, že kromě exkomunikovaných a trestaných interdiktem (can. 915) nemohou přijímat Eucharistii ani ti, kdo si jsou vědomi těžkého hříchu (can. 916). Těžkým hříchem v tomto slova smyslu pak rozhodně nemohou být naše nedokonalosti, kterých se dopouštíme (nebo lépe řečeno - připletou se nám do cesty, aniž bychom to mohli nějak účinně ovlivnit). Když kněz před svatým přijímáním zvolá "hle, Beránek Boží" a celé společenství odpoví "Pane, nezasloužím si (doslova non sum dignus - nejsem hoden), pak tím vyjadřujeme právě tuto hlubokou pravdu naší víry: Bože, nikdo z nás není natolik dokonalý a pevný ve víře, že by mohl říci "já jsem si Tě, Bože, zasloužil". Proto Tě ve Svátosti nejsvětější můžeme přijmout jedině jako nezasloužený Dar. Ovšem jako Dar, který jsi nám zasloužil Ty svou Láskou. OTÁZKA: Zrovna čtu jednu knihu, kde se píše o mariánské medaili, která se začala razit po zjeveních, které měla Kateřina Laboure. Můžete mi, prosím, říct, jestli se tyto medaile razí dodnes, popřípadě jestli církev doporučuje je nosit? ODPOVĚĎ: Ano, tyto medaile se razí dodnes a jsou běžně k sehnání v katolických knihkupectvích či obchodech s náboženskými potřebami. Církev v žádném případě nebrání tomu, aby je věřící nosili, pokud je to spojeno s pravou mariánskou úctou a vírou a správným vědomím o účinnosti medailí a jiných předmětů náboženské úcty. Někteří lidé totiž takovým a podobným medailím přikládají až magické účinky, což se neshoduje s vírou církve. 5

6 OTÁZKA: Chvála Kristu, zaslechl jsem slovo kerigma. Co to, prosím vás, znamená? ODPOVĚĎ: Slovo kérygma (řec. κηρυγµα) pochází z řec. κηρυσσειν (kéryssein hlásat, prohlašovat, volat, provolávat). V křesťanském kontextu označuje hlásání evangelia, radostné zvěsti, event. samotný obsah tohoto hlásání, radostnou zvěst (viz 2 Tim 4,17: Pán stál při mně a dal mi sílu, aby se mé hlásání /kérygma/ naplnilo a aby je slyšely všechny národy ), jejímž jádrem je zpráva o Kristově výkupné smrti a vzkříšení. Mohli bychom říci, že se s kérygmatem setkáváme při mešní bohoslužbě v tzv. tajemství víry po proměňování: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. V novozákonních řeckých textech také slovo kérygma označuje kázání jako takové např. kázání Jonášovo (Mt 12,41; Lk 11,32). Obejdeme se bez Marie? Jak popsat Boží tajemství, ne-li lidskými obrazy a v obrazech lidské existence? Maria není zjevením Boha, ale je zrcadlem, v němž lze zjevení Boha v Ježíši Kristu pozorovat v jiném úhlu a v jiném světle. Teoreticky bychom se mohli bez mariologie obejít, ve skutečnosti však už v samých počátcích církve narážíme na snahy pozorovat Boží spásné jednání v zrcadle, které nastavuje Maria. Tyto pokusy plynou z potřeby člověka popisovat Boha nejen abstraktními formulacemi, nýbrž konkrétními obrazy, neodívat ho jen mužskými pojmy, nýbrž též ženskými symboly. Výpovědi o Marii totiž ilustrují Boží jednání. Tyto obrazy se nesnaží ponořit Marii do božské záře a povýšit ji na božskou úroveň, má skrze ni naopak prosvítat Bůh sám. (Zpracováno podle knížky Anselma Grüna a Petry Reitzové: Mariánské svátky, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, Maria - Matka Boží Mariánská úcta byla po staletí jablkem sváru mezi křesťany. Křesťané evangeličtí zazlívali katolickým, že uctívají Marii nepatřičně, křesťané katoličtí měli evangelíkům za zlé nedostatek úcty k matce Pána Ježíše. Když vzájemná alergie vlivem ekumenických snah poslední doby poněkud opadla, zjišťujeme postupně, že rozdíly byly spíš ve fantazii, než v teologii. Přečtu vám teď úryvek z knihy Martina Luthera "Komentář k Magnificat": "Veliké věci učinil Pán," volá Maria. Ty "veliké věci", to není nic jiného, než že se Maria stala Boží matkou. To bylo dění tak veliké, že je Maria nedovedla ani vystihnout a pojmenovat, proto jen volá: "veliké věci mi učinil Pán". - Všechna velikost a čest Marie je v tomto jednom titulu: Matka Boží. Nic většího už o ní nelze říci. To bychom měli pořádně uvážit, co to vlastně znamená, když se řekne: Boží Matka." Kdybych vám neřekl předem, že autorem těchto slov je Martin Luther, soudili byste jistě na svatého Bonaventuru, Roberta Bellarmina nebo jiného velikého mariánského ctitele z tábora katolíků. Uposlechněme tedy výzvu Martina Luthera a uvažme dnes, co to vlastně znamená, když se řekne o Marii, že je Boží matka. U svatého Lukáše se chápe povolání Marie za matku Emanuela za veliké vyvolení, za veliké vyznamenání. Poslechněme si jen její zpěv "Magnificat". Dnešní znalci Písma sice říkají, že Maria ten zpěv sama nesložila a nezpívala, ale shodují se v tom, že ten zpěv dobře vystihuje Mariino rozpoložení: "Velebí má duše Pána... Divy učinil svou mocí... rozptýlil pyšné, povýšil ponížené, lačné nasytil...ujal se Izraele, svého služebníka..." Ovšem další život Mesiášovy matky nebyl tak nádherný, jak by se dalo čekat podle líčení zvěstování, podle Magnificat.. Přijetí Božího úkolu, to nebylo jásání, to byla dřina, doslova dřina a trápení po celý život. Vzpomeň si na to, když budeš mít nějaké pachtění a ledacos ti pak bude srozumitelnější. Trvalá chudoba, ztráta domova, emigrace do ciziny, život bezdomovců - to nebyl královský životní styl. A po návratu? Život nádenické rodiny v zapadlé galilejské dědince - všem neznámý - to že byl život podle mesiášského zaslíbení? Co dobrého může vzejít z Nazareta - z jakési Zlámané Lhoty? A závěr ještě bědnější, než všední den nazaretský - temnoty Velkého pátku. Takový byl život této matky Boží. Pro ni to bylo sebeobětování až do toho posledního. A co to znamená pro nás? Zisk, obrovský zisk toho nejpodstatnějšího: Bůh už není abstraktním pojmem, není přestavou kdesi v nekonečnu - ale stojí tu před námi, mezi námi jako člověk, náš lidský bratr jménem Ježíš, člověk z masa a kostí, člověk jako my, s datem a místem narození, bydlištěm, státní příslušností, s datem a místem úmrtí. Člověk jako my a přece Bůh - Boží Syn. Bůh, který se stal lidským synem, abychom my, lidé, se mohli stát božími dětmi. Abychom mohli jeho prostřednictvím bezpečně dojít k Otci. A nejen to, tento Bohočlověk Ježíš určil za svého zástupce tvou manželku, tvé děti, tvé staré rodiče, tvého souseda: co dobrého děláš jim a pro ně, to děláš jemu, Božímu Synu. To děláš i Otci, protože Otec a Syn jedno jsou v Duchu lásky. Zcela konkrétní pojem a představa Boha Vykupitele, zcela konkrétní podoba naší služby Bohu ve službě lásky nejbližším, to je radostné ovoce toho, co je vyjádřeno v pojmu: Maria je matka Boží. Bohorodička. "Příčino naší radosti", volá k ní církev v litanii., Po této úvaze už chápeš proč. Pravdu měl tedy Martin Luther, když řekl, že všechna velikost Marie je v titulu "Matka Boží". 6

7 Zvířátka jsou dobrými dětskými vychovateli Katolický týdeník 43/2006 I dnes, v době televize a internetu, mají děti stále obrovský zájem o domácí zvířata. Odvěké soužití s přírodou je v člověku hluboce zakořeněno a nemá smysl se proti tomu bouřit. Také dětská psychologie potvrzuje velkou příležitost k povzbuzení duševního vývoje dítěte žádoucím směrem, k formování některých správných postojů a potlačení těch nežádoucích, a dokonce i k léčení některých duševních poruch. Zvířata se mohou stát vychovateli dětí pouze tehdy, vytvoříme-li jim k tomu podmínky. Nestačí, aby zvířata v lidském světě přežívala bez trápení, měla by mít opravdu krásný život. Zároveň by něco pěkného a povznášejícího měla vnést do života lidí, neměla by se stát modlou ani fetišem, ale tvořit s nimi zdravé společenství. Cvičení psi se dnes uplatňují tradičně jako průvodci a společníci lidí s těžkými poruchami zraku, dovedou ale také např. podávat věci vozíčkářům, otevírají dveře, zásuvky či přivolávají výtah. Neslyšícím zase dovedou signalizovat zvonění zvonku nebo pláč dítěte. Stále častěji se objevují v ústavech, penzionech pro staré lidi a dokonce i ve věznicích, kde napomáhají citovému probuzení a resocializaci vězňů. Hovoříme-li o tom, že zvířata vychovávají k odpovědnosti, mějme na paměti, že zprvu to budou vždy rodiče, kdo se o domácí mazlíčky bude starat. Podstatnou část úkolů je dítě schopné převzít až v období puberty. Podívejme se nyní na žebříček domácích zvířátek podle toho, jaké podněty dětem přináší a co dobrého pro vývoj dětí od nich můžeme čekat. Přehled domácích zvířátek Na nejnižší příčce jsou akvarijní rybičky, jako prototyp zvířátek, která nemají žádný vztah k člověku. Sledujeme je jen za sklem jak se pohybují, živí, vyměšují a rozmnožují. Jsou dětem zdrojem nenásilného poučení o principech života. O stupínek výš jsou zvířata, jako např. želvy, které sice také nemají vztah k člověku, ale oproti rybičkám je člověk může vzít do ruky. Může se s nimi i mazlit, ale povrch jejich těla není nijak příjemný. Ptáci v kleci zaujímají další příčku. Jejich životní projevy jsou bohaté a do jejich podnětového repertoáru vstupují navíc projevy hlasové, zpěv a křik. Některé papoušky je možné naučit mluvit. Vůči člověku už navíc projevují nějaký vztah. Další příčka patří malým savcům, jako jsou morčata, křečci či králíčci. Je příjemné se s nimi mazlit, chytat je po bytě, i oni projevují svou náklonnost svým hlavním ošetřovatelům. Kočky se už zpravidla samy postarají svým majitelům o práci a zábavu. Samo kotě si dovede hrát, jak by si s ním nevyhrálo ani dítě. Přítulnost koček je příslovečná a nechybí jim ani určitá věrnost. Nejvyšší místo zaujímá pes, odedávna přítel člověka. K tomu všemu, co jsme u zvířat už pochválili, přidává schopnost přijímat člověka jako svého pána, ochránce, bližního, je mu ochoten pomoci i sloužit, v případě potřeby za něj také bojovat a nasadit život. Je věrný. Konkrétní přínos pro výchovu dětí Pro malé děti asi do tří let jsou domácí zvířátka zdrojem podnětů svou pohyblivostí a životními projevy. Dítě se seznamuje s živým tvorem, který má podobné potřeby a projevy jako ono samo. Bolí ho, když ho někdo trápí, dovede mít radost ze života a má i nějaké nároky na péči dospělých. Je tu přínos pro výchovu k toleranci a ohleduplnosti a jistá příprava na to, až dítě bude mít sourozence. Děti předškolního věku mají domácí zvířata za živé hračky. Poznávají, že život je něco osobitého a zvláštního. Zcela specifický význam mají zvířata pro děti tzv. středního školního věku, tj. přibližně od osmi let výš. V této době se u dětí zcela přirozeně rozvíjí rodičovské postoje vůči malým dětem. Právě na zvířatech mohou děti rozvíjet své pečovatelské a ochranné tendence něžnost, obětavost a řadu dalších vlastností, které se jim budou hodit, až budou mít vlastní děti. Od puberty výš přebírají děti podstatnou část péče a odpovědnosti za zvířátko. Hledají spíše společníka, kamaráda. Bývají schopny své svěřence něčemu učit, zabývat se jím zkrátka vychovávat. To je nezanedbatelný přínos pro vývoj. VÝCHOVA PRO ŽIVOT Jak už jsme naznačili, děti mohou na zvířatech konkrétně pozorovat životní funkce v přirozených souvislostech. Pozorují tak i aktivitu sexuální a rozmnožovací, a to bez učebnic a školních osnov a bez rozpačitých postojů rodičů, kteří často nevědí, jak do toho. Děti mají možnost se ptát a rodiče vítanou možnost svůj výklad doplnit a upřesnit. Vše zůstává na úrovni přírodovědné, a tím to také odpovídá dětské mentalitě a ztrácí příchuť zakázaného ovoce. Druhá výchovná funkce se týká konce životního cyklu smrti, o níž se hovoří neméně těžko. Malá domácí zvířátka žijí poměrně krátce, je tedy samozřejmé, že se dítě s uhynutím nějakého zvířátka několikrát setká. Prožije tedy otřes, smutek, lítost nad ztrátou a bude se s tím muset vyrovnat. Naučí se s těmito skutečnostmi zacházet lépe než když o nich jen čte v pohádkách. Není dobré vychovávat dítě v citovém skleníku, aby na ně vítr životní skutečnosti nezafoukal naopak je vhodné připravovat je včas a jemně, přirozeně a nenásilně na skutečnosti nepříjemné a tvrdé. A tedy i na tu ze všech nejtvrdší už proto, že je nevyhnutelná! Podle knihy Zdeňka Matějčka - Co, kdy a jak ve výchově dětí (vydal Portál 2000) 7

8 Zmýlená neplatí: Když dosáhl středního věku, byla z něj troska. Plešatěl a po letech sedavého zaměstnání mu narostl pivní mozol. Úplně ho dorazilo, když pozval kolegyni na rande, a ta se mu vysmála. Rozhodl se, že úplně změní svůj život. Začal chodit do aerobiku. Začal cvičit s činkami. Úplně změnil jídelníček. Prodělal zdlouhavou a drahou transplantaci vlasů. Za půl roku z něho byl úplně jiný člověk. Tentokrát kolegyně jeho pozvání přijala. Večer se oblékl do gala a cítil se lépe než kdykoli předtím. Došel rozechvělý před její dům a právě se chystal zazvonit, když z čistého nebe sjel blesk a srazil ho k zemi. V posledním tažení obrátil oči k nebesům a zašeptal: "Proč, Pane Bože? Proč právě teď? Jak jsi mi mohl po tom všem tohle udělat?" A shůry se rozlehl hlas: "Promiň, synu. Já jsem tě nepoznal." Návštěva jehovistů Dva jehovisté chodí agitovat ode dveří ke dveřím a zaklepou u paní, která je nerada vidí. Jednoznačně jim dá najevo, že nemá zájem je poslouchat a práskne jim dveřmi před nosem. Dveře se kupodivu nezavřou, narazí na něco měkkého a odrazí se zpátky. Zkusí je zabouchnout znovu se stejným výsledkem - dveře se po tlumeném nárazu opět otevřou. Je přesvědčena, že jí drzouni strčili mezi dveře nohu a je odhodlána dát jim co proto bez ohledu na bezpečnost "vlezlé" nohy. Než stačí zaprásknout dveře ze všech sil, jeden z agitátorů řekne: "Paní, než to uděláte, vezměte si tu kočku raději domů." Pohřeb Místní pohřební ústav se obrátil na nového faráře s prosbou, aby pronesl řeč u hrobu. Protože zesnulý neměl žádné příbuzné ani přátele a bude pohřben na obecní náklady, nemá jít o kompletní pohřeb, ale jenom o modlitbu nad hrobem. Farář vyjel na hřbitov, ale ve městě to moc neznal, několikrát zabloudil a na hřbitov dorazil s půlhodinovým zpožděním. Pohřební vůz ani máry nikde, jen pár kopáčů poblíž čerstvě vykopaného hrobu již přikrytého víkem. Proslovil tedy pár modliteb a vracel se k autu. Cestou od kopáčů zaslechl: "Asi by se mu mělo říct, že celou dobu stál nad septikem." Zákonodárský Po svém zavržení byl Satan potupně vyhnán z nebe. V nebeské bráně se na okamžik zamyslel a obrátil se na Nejvyššího: "Zaslechl jsem něco o tom, že se chystáš stvořit novou bytost, jakéhosi člověka." "To jsi zaslechl správně." "Bude potřebovat nějaké zákony," pronesl Satan lstivě. "Ty, můj nepřítel na věky věků, se opovažuješ žádat o právo vytvořit lidem zákony?!" "Ale ne," odpověděl Satan, "mně bude stačit, když si je člověk bude dělat sám." Tomuto přání Bůh vyhověl. Řidičák a vlasy Pastorův syn konečně dostal v osmnácti řidičský průkaz. Zeptal se svého otce, jestli by mohl zkusit řídit jeho vůz. Farář odpověděl: "Pokud splníš pár podmínek: Zlepšíš si známky, budeš studovat Bibli a dáš se ostříhat. Potom si o tom můžeme promluvit." Za měsíc přišel synátor znovu za otcem. Ten mu řekl: "Chlapče, jsem na tebe opravdu hrdý. Prospěch máš o moc lepší a viděl jsem, že jsi pilně studoval Bibli. Ale ty vlasy zůstaly stejné." "Víš tati, já jsem o tom přemýšlel. Víš přece, že Samson měl dlouhé vlasy, Noé měl dlouhé vlasy, a dokonce i Ježíš měl dlouhé vlasy!" Na to otec odpověděl: "To máš úplnou pravdu. A taky všichni chodili pěšky." OZNÁMENÍ Každý čtvrtek od 17 hodin do večera budeme ve farní klubovně dělat ruční práce a besedovat. Zveme všechny ženy bez omezení věku, můžete si vzít práci, kterou máte doma zrovna rozdělanou pletení, vyšívání, atd. Ani oblíbený seriál vám neuteče televize v klubovně je, občerstvení zajištěno. L. Šebrlová Svítání je určeno pouze pro vnitřní potřebu vydavatele a farnosti s ohledem na ustanovení 46/2000 Sb. 2, odst.2 a 3, odst.f. redakce: Jana a Mirek Kuťákovi ( Lidická 823, LA ) Tel.: , textové korektury: Olga Skalická 8

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více