Občasník lanškrounské farnosti - listopad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník lanškrounské farnosti - listopad 2006 -"

Transkript

1 číslo: 54 ročník: IX. Občasník lanškrounské farnosti - listopad neprodejné Vážení čtenáři, v červnu 2006 byl ukončen a vyhodnocen farní dotazník. Mnoho z Vás se této akce účastnilo a s výsledky je možné se seznámit na nástěnkách v zadní části kostela. Nahlédnout mohou všichni a seznámit se tak s určitou statistickou sebereflexí, názory a postoji farního společenství. Počet navrácených dotazníků nás vcelku překvapil, původní naše očekávání bylo něco mezi Konečný počet byl 95 respondentů a pokud by se vybíralo až do března, tak stovka by byla jistě překročena. Ovšem v té době už probíhalo vyhodnocování a na případné opozdilce už nemohl být brán zřetel. Dotazník měl poskytnout pracovní materiál, který by sloužil jako osnova nebo podklad pro práci ve farnosti, stejně jako určité vodítko pro pokračování pastoračního plánu, který byl před dvěma lety zahájen pastorační asistentkou tzv. přípravnou fází. Věříme, že v koncepci se bude pokračovat fází prováděcí a vyjádření z dotazníku se stanou vhodnou inspirací. Někteří z Vás se v polovině roku zúčastnili po mši svaté setkání v kostele sv.václava ohledně dotazníku. P. Zbigniew Czendlik stručně probral otázku po otázce a nastínil své postoje. Byla i možnost dotazů z pléna a komentářů. Setkání proběhlo ve svižném tempu a jen byla škoda, že na slíbenou diskusi se ke konci už nedostalo. Pokud má někdo zájem o zaslání vyhodnoceného dotazníku elektronickou poštou je možné se obrátit na mailovou adresu uvedenou na konci Svítání. Současně upozorňujeme na adresu farních stránek: Provoz stránek zabezpečuje Ing. Rudolf Minář a pastorační asistentka M. Wendligová spravuje databázi zájemců o informace, kterým přibližně jednou až dvakrát do měsíce zasílá informace o aktualizacích a novinkách, které se na stránkách objevují. Máte-li zájem o zasílání těchto informací, neváhejte Michaelu kontaktovat buď osobně a nebo na obvyklé mailové adrese: (redakce SV) Socha Krista Vykupitele oslavila 75. výročí Katolický týdeník 43/2006 Proslulá, osmatřicet metrů vysoká, socha Krista Vykupitele (Cristo Redentor), která je symbolem brazilského Rio de Janeira, oslavila pětasedmdesát let. Socha, vážící tun, je dílem francouzského sochaře Paula Landowského. Zhotovena byla v Paříži a v roce 1931 byla instalována na dnešní místo horu Cocovado. Viditelná je téměř ze všech částí šestimilionového města Rio de Janeiro. Místní arcibiskup, kardinál Eusebius Scheid, při slavnostní liturgii na 700 metrů vysoké hoře přednesl poselství papeže Benedikta XVI.: Socha Vykupitele vyniká mezi všemi jinými pomníky, protože Kristus stojí na vrcholu jako znamení otcovské péče a milosrdenství. Žehná městu a celému brazilskému národu..., stojí v poselství. Kardinál Scheid pak připomněl, že hora by se měla opět stát poutním místem, jak tomu bývalo dříve. Kristus nás všechny ochraňuje, a to i přes stále stoupající kriminalitu ve městě, řekl při slavnosti starosta města Cesar Maia. Až donedávna k soše vedla cesta plná zatáček a malá dráha a do roku 2002 musel každý zájemce o vyhlídku od sochy na celé město vystoupat 220 schodů. K 71. výročí sochy však byly přistavěny panoramatické výtahy a eskalátory. Nyní byl při slavnostní liturgii u paty sochy přečten dekret ohlašující stavbu chrámu Krista Vykupitele na vrcholu Corcovado. Vysvěcen by měl být již na začátku roku

2 Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Zpracováno podle Misálu a Křesťanství od A do Z (vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří). Víra ve vzkříšení těla je podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků. Křesťanské Krédo - vyznání víry v Boha - vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům Avšak křesťanský Východ slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. V syrském obřadu se slavil v době velikonoční a v byzantském obřadu na první neděli po Seslání Ducha Svatého. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Papež Řehoř IV. ho stanovil závazně pro celou církev na (roku 835). Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do "nebe", to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe "otevřel". Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují" (1 Kor 2,9). Památka všech zemřelých lidově označovaná "Dušičky" je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi "očišťování". Církev - s odvoláním na některé biblické texty - nazývá toto konečné očišťování "očistcem". Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Východní i západní liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Po stanovení slavnosti Všech svatých na se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z francouzského Cluny po roce 998. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše svaté za zemřelé. Tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil ho pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. Od roku 1915 bylo toto dovolení rozšířeno na celou církev. V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané "dušičky", jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. HŘBITOVY Hřbitov vede a zve člověka k poznání jeho hranic. Tou nejzákladnější hranicí je ohraničenost délky života. Je to velmi nepříjemné zjištění, že náš život skončí, a málokdo se s tím realisticky vyrovnává. Většina nás žije, jako kdyby na zemi měla žít věčně. Hřbitov nám tu mez připomíná, ať se mu vyhýbáme nebo ne. Tvůj život, člověče, skončí - a co bude pak?! Materialista a hedonista řekne, že už není nic jiného, než rozpad do hmoty v rámci koloběhu látek v přírodě. Snad zbyde nějaká vzpomínka u někoho, kdo umře později. Jiný, který byl něčím známý a získal si popularitu a známost mezi lidmi, bude mít snad nad hrobem pomník, možná i pomníky různě po zemi. A někdo třeba ani nebude mít hrob, dají jeho zbytky do urny. A někoho jen tak volně rozsypou, aby z něj nezbylo nic, třeba z práškovacího letadla A proto je třeba tady na zemi žít naplno, žít a užívat si, dokud je čas. Věřící ale očekává, že se po smrti setká s Boží náručí. Věří, že smrt je jen přechodem z obtížného života na zemi, plného zkoušek, útrap a obtíží, ale také radostí, lásky a krásy, do věčného života v nekonečném společenství s Bohem. Do nekonečnosti splynutí v lásce Boží. Ať chceme nebo ne, je hřbitov stopou Boží, která nám ukazuje pomyslnou bránu mezi pozemským životem a životem věčným, která se týká každého a z níž není nikdo vyňat, nikdo nemá žádnou výjimku, bohatí stejně jako chudí, šťastní jako nešťastní, vrazi i jejich oběti, nevěrci i věřící, pro všechny platí stejně. Omyl materialistů je v tom, že s tím nepočítají. Věčnost má totiž lidská bytost jako danou vlastnost od Stvořitele. Věčnosti se nelze nijak zbavit. Nedá se ztratit ani prodat, ani se jí zříci nebo ji zatratit. Je to dar vlastní naší přirozenosti. Budeme tedy žít věčně, ať chceme nebo ne, někdo v Boží lásce a někdo bez Boží lásky tak, jak kdo sám chtěl. Písmo nás o tom přesně informuje... Hřbitov je také místem setkávání. Proč by i nevěřící chodili na hřbitovy a zdobili hroby svých zemřelých? Někteří si s nimi chodí "povídat" a svěřují se jim se vším, co je potkává, jiní si sem chodí poplakat a ulevit emocionálnímu napětí a jiní, kteří hřbitov považují pro svého zemřelého za konečnou stanici, mu zdobí tu malinkou zahrádku jako projev své lásky, i když teď už marné, takový malý pomníček, dokud oni ještě žijí. Věřící se zde také setkává s mrtvými, ale s pohledem upřeným na Krista a na věčný horizont lidství. Za zemřelé se chodí především modlit. Modlit, aby jim byl zkrácen nebo ulehčen očistec, aby už směli zažívat věčné spojení s Bohem, aby jejich předurčení k slávě synů Božích už bylo naplněno. Získává pro ně v milostné dny i jindy odpustky. Ale jeho láska se neomezuje pouze na prostor zahrádky na hřbitově, za své mrtvé i všechny ostatní zesnulé se modlí doma, v kostele a nejúčinněji s Církví při mši svaté. Jak může být šťastný, že se Církev modlí za všechny, za celou Církev trpící v očistných mukách nenaplněné lásky a v zasloužených trestech, že i když zemřou jeho blízcí, kteří by se za jeho spásu modlili, nebude jeho duše ponechána bez pomoci, přímluvy a modlitby. Světélko na hrobě má připomínat oběť pozůstalých, společenství s Ježíšem v modlitbě a lásku k mrtvému, která vede za hrob a jejíž pozemská tvář pominula, věčná však jednou s určitostí nastane. Co by byl ale platný zlatý hrob obsypaný denně růžemi, když by chyběla modlitba? "Jeden jediný Otčenáš ", to šeptají duše v očistci, "ne kytky, ne věnce, ne soutěž o nejkrásnější a nejbohatší hrob, ale modlitbu, o tu prosíme." Kříž na křesťanském hřbitově upozorňuje na nekonečnou oběť lásky Syna Božího, která otevřela bránu smrti do věčného života. Zde je to správné místo pro vděk, lásku, prosbu, naději, odevzdání sebe i druhých. Bez reality Kříže je lidský osud nelišný od osudu zvířat. Je to jako stále otázka víry a nevěry. Stopa Boha, která vede přes hřbitov, přivádí každého k zamyšlení: A co já, až umřu? Co se mnou bude? Povede ke změně celoživotní orientace tak, aby mířila k Bohu? ( z webu lanškrounské farnosti... ) 2

3 Jen tak si čtu... V novinách se dočtu, že naše světová miss se zajímá o okultní vědy. Poslouchám rádio a z jedné rozhlasové stanice opojně brebentící komentátor vybízí posluchače, aby šli na hřbitov zapálit svíčku, protože je to prý keltský zvyk a nebude-li prý svíčka, tak mrtvá duše se dle údajného zvyku dosti naštve a bude obtěžovat zapomnětlivce. Dívám se do výlohy stánku a tam v nejmenovaném časopise nabízejí siderická kyvadélka, magnetické perly k harmonizaci a nebo polštáře s pohankovými slupkami a údajnou energií jing a jang pro den i noc. Nabídka magnetických vložek do bot mne vcelku zaujala z fyzikálního hlediska, ale netušil jsem, že jde prý o vynikající pocit kontaktu s přirozeným pólem Země. Jakási zakroucená pružina je vydávána za keltskou spirálu, která doplní životní energii a vložena do tekutiny navozuje příznivé molekulární změny... Čínská spirála feng-shui zase slouží k řízení toku energie a zaručuje štěstí a úspěch a zabraňuje hádkám. Je možno ji pořídit v různých velikostech a cenách. Pokud to nestačí, tak je k dispozici mapka Ba-gua za pouhých 180 Kč, která slouží k hledání příčin neúspěchů. A máte-li žízeň, tak by tu byl magnetický termopohárek Spirit za 176 Kč. Dlouhodobé používání prý zkvalitní život, zvýší odolnost organismu a zmagnetizovaný nápoj prý změní své fyzikální vlastnosti. Jen jsem nepochopil jaké. Pak jsou tu také amulety a kříže všeho druhu a u nich uvedeny jejich působnosti od souznění s nejvyšší mocí až po nekonečnou sílu. Má-li někdo chuť mít jasnovidecké sklony a chybí-li mu nahlížení do minulých životů, tak Egyptská hvězda života ve zlatě za 2760,- či stříbrná za 440,- toto jistě spolehlivě napraví a otevře i srdce lásce, jak je uvedeno. Přízeň dobrých duchů zase přinese přívěsek Oko proroka, stejně jako milostný či obchodní úspěch, jak je uvedeno. Na internetových stránkách nejmenované herečky probíhá diskuse, kde zástupy lidí děkují za pomoc dotyčné, která jim na dálku posílá duchy, anděly a energii, posuzuje jejich karmu a radí jak vylepšit energetické dráhy. Vyskytují se pojmy jako Věk Vodnáře, iniciace, reiki, předávání energie, uzdravování... Množství lidí vděčně děkují za pomoc a herečka i oficiální čarodějka, jak je uvedeno, empaticky povzbuzuje přítomné. Ano, magická přitažlivost nepoznaného a tajemného je vždy zdrojem touhy a hledání. Víra je jakousi druhou přirozeností člověka. Ale vždy je otázkou, jaká je to víra a o co je opřena. Zda o zlatá telata egoistických tužeb, psychologických sentencí a nesplnitelných přání a nebo o realitu důvěry v Boha. Mnohdy lidé svou víru neživí a domnívají se, že oheň může hořet bez přikládání paliva. Lidé tak uzavřou svou víru do hermetických nádob sebeuspokojení, ve svém životě vymezí sterilně prostor do čeho jim Bůh ještě může mluvit a do čeho ne, otročí svým úspěchům, penězům, strachům, závislostem nebo falešným představám. Pán Ježíš ale jednoznačně nastolil stanovisko o lásce a víře, která přemáhá svět. Vyzval lidi, aby byli bratry a sestrami a aby hledali Boží království a vše ostatní bude přidáno... Odešel, aby mohl přijít Duch svatý, Duch, který dle biblických slov má moc uvádět do Pravdy. A hledání Pravdy pro svůj osobní život za nás neučiní sebelepší kněz, církev či psychoterapeut nebo historik. Hledání Pravdy je výzvou k setkání a objevování cesty, po které nejdeme sami. Není to cesta uzavřeného a mrtvého egoismu, laciné zábavy nebo povrchních náboženských náhražek. Víra je jako zrcadlo. Nejdříve v něm spatřujeme sebe se svými otázkami a životními souboji, ale pak se zrcadlo mění a vidíme, že kolem nás jsou bližní, kteří potřebují povzbuzení a pomoc. Nakonec v zrcadle je možné vnímat i Boha samotného, který vede svůj lid. Mnoho věcí máme tak blízko na dosah ruky, ale z mnoha důvodů jednáme jinak. Omezeni časem, omezeni životností svého těla můžeme pocítit, že věčnost patří do Božích rukou a že naše starosti a bolesti, naše úspěchy i radosti může Pán proměnit v něco krásného a požehnaného. A o tom je víra, volba mezi bezútěšností a bezesmyslnou prázdnotou ústící do nikam a nebo mezi hledáním cesty k Věčnému Tvůrci. - mk - Proč vůbec mluvit o smrti? Je nutné mluvit o smrti... ne proto, abychom zvětšili strach, ale abychom od něho byli osvobozeni. Jaké odpovědi nalezli lidé na problém smrti? Básníci byli nejupřímnější Lidičky, uklidněte se! V nízké zemi je příliš velké tajemství!" zvolal jeden italský básník před záhadou smrti (G. Pascoli). A přece se filozofové snažili "vysvětlit" smrt. Jeden z nich, Epikuros, tvrdil, že smrt je falešný problém, protože prý, "když jsem tu já, není ještě smrt, a když je tu smrt, nejsem tu už já." Také marxismus se pokoušel vyloučit problém smrti. Smrt, říká, je osobní záležitost, což dokazuje, že to, na čem záleží, není lidská osoba, nýbrž společnost, druh, který neumírá. Marxismu je však konec, a smrt zůstává. Dříve než navenek, v závodech ve zbrojení nebo na světovém trhu, prohrál marxismus svou bitvu v srdcích. Tváří v tvář smrti neuměl nic jiného než stavět velká mauzolea. Samo Písmo svaté zůstávalo jako němé před problémem smrti, dokud nepřišel Kristus. "Marnost nad marnost, všechno je marnost," vyvozoval bezútěšně Kazatel (12,8). Umírající člověk je přirovnáván k svítilně, která se rozbije a zhasne, ke džbánu, který se roztříští u pramene, ke kladce, která se zlomí a nechá vědro definitivně spadnout do studny (srov. Kaz 12,1-8). Styk s Bohem je smrtí přerušen. "Mrtví nemohou chválit Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují do podsvětí" (Žalm 115,17). "Ó smrti, jak hořké je pomyšlení na tebe!" uzavíral Sirachovec (41,1). Co o tom všem může říci křesťanská víra? Něco jednoduchého a velkolepého: že smrt existuje, že je největším z našich problémů, ale že Kristus smrt přemohl! *** Ukázka z knihy Raniero Cantalamessy "Ukřižovaný Kristus" ** 3

4 Utrpení je zlo! Dva nezralé přístupy k utrpení (Józef Augustyn, Křivda, Karmelitánské nakladatelství) V podstatě existují dva krajní a zároveň nezralé přístupy k utrpení. Prvým je pokus vytěsnit jakékoli utrpení za každou cenu ze života. Druhým nezralým přístupem je připisovat smysl utrpení samému a koncentrovat se na osobní pocit křivd - pěstovat si je a povyšovat je na smysl lidského života. U prvního případu bývají štěstí a životní úspěch ztotožňovány s absencí utrpení. Tento pohled však vyvolává u člověka neustálý strach z něj, a ten je sám o sobě často zdrojem mnohého strádání. Řešení uvedeného problému očekává od dotyčného jistou odvahu a moudrost, protože ta mu pomůže rozlišit, se kterým utrpením je třeba důsledně bojovat a snažit se je odstranit ze života, a které je naopak třeba pokojně přijmout a přetrpět, protože jinak si s ním poradit nelze. Utrpení bývá "tragicky těžké" nejen v případě, kdy se mu člověk snaží utéci, ale i tehdy, kdy je zbožšťuje a pokládá za prostředek ke spáse. Druhý zmíněný přístup spočívá v tom, že přisuzujeme utrpení smysl. Na základě zmíněné nezralosti v přístupu k němu se rodí určitý typ "nezdravé spirituality" (snadno se do ní dají zavléci jedinci s hlubokými životními zraněními): ta podsouvá myšlenku, že je jakékoli potěšení samo o sobě nebezpečné a že je náboženská praxe skutečně zbožná jedině v případě, kdy je přísná a působí bolest. Zřeknutí se jakéhokoli potěšení, jakož i utrpení samo bývá z tohoto hlediska považováno za zásadní prvek duchovní zkušenosti. Mnohým se pak zdá, že jsou dokonalejší pouze proto, že od druhých lidí více vytrpěli. To je však velice klamné přesvědčení. Utrpení samo o sobě je vždycky zlé, protože ničí a zabíjí, a pro člověka má smysl jedině v tom případě, prožívá-li je ve spojení s trpícím Ježíšem. Vnitřní uzdravení si žádá vyrovnaný, uvážený a moudrý přístup k utrpení. Nemůže to být pouhá lidská moudrost, která kalkuluje, jak by se mu vyhnula, ale měla by to být především moudrost Boží, jíž se občas zlíbí sáhnout k "pošetilosti utrpení a kříže" (srov. 1 Kor 1,18), a tak pomoci člověku na pouti do otcovského domu. Doprovázení zraněného člověka v procesu vnitřního uzdravení se do značné míry zakládá na poskytování pomoci zaujmout k utrpení správný postoj. Pornografie Nereálné a nepravdivé chápání sexuality (Hans Rotter) z knihy Sexualita a křesťanská morálka Jedním z nejnápadnějších jevů pseudosexualizace naší moderní společnosti je pornografie. Její nebezpečí nespočívá ani tak v tom, že bezprostředně zraňuje stud, nýbrž v tom, že zprostředkovává nereálné a nepravdivé chápání sexuality (a člověka vůbec), které poškozuje lidskou důstojnost. Ještě více se to ozřejmí, když se srovná jev pornografie se znázorněním brutality nebo když se prostě zamyslíme nad tím, jak se oba tyto fenomény vyskytují dnes často společně a vzájemně se posilují. Pro moderní zábavní i informační média jsou právě brutalita a pornografie velmi typické. V mnohém ohledu by už snad vrchol tohoto vývoje mohl být překročen. Rozhodně se stále zřetelněji ukazují protiakce. Ženy se brání proti tržnímu využívání ženského pohlaví, existují rovněž aktivity proti předvádění brutality, zejména v televizi. Všeobecně ale panuje dojem, jako by po několika pozitivních účincích, které boj proti brutalitě a pornografii měl, patřil dále k normální nabídce jen nepatrně zmenšený počet takových představení a zobrazení, zejména v obrázkových časopisech, ale i ve filmu a televizi. Hodnocení brutality a pornografie Kritériem pro posuzování brutálních a obscénních výjevů nejsou v první řadě představované objekty samy o sobě, nýbrž to, co má být konkrétním výjevem řečeno. Je třeba se ptát, má-li tato výpověď vliv, který škodí důstojnosti a pravé humanitě člověka. K tomu by došlo, jestliže by člověk nebyl uznáván jako osoba se svým vlastním smyslem, nýbrž pouze jako nástroj uspokojování přání jiných. K důstojnosti člověka náleží to, že každý má svůj vlastní život a svou vlastní historii a že ho nikdo nesmí vykořisťovat, aniž by se přitom mohl vyvléci ze zodpovědnosti za následky tohoto chování. Do jaké míry odporují tedy brutální a obscénní výjevy této lidské důstojnosti? 1. Zvěcnění člověka v zobrazování brutality Představování brutality způsobem, který nevyvolává soucit, ochotu k pomoci nebo podobný sociální postoj vůči oběti, nýbrž slouží pouhé zábavě, tedy brutalitu zlehčuje nebo dokonce oslavuje, dělá lidskou osobu pouhým objektem. Divák se nemá vžívat do bolesti představovaných událostí, nýbrž si má užívat nervového vzrušení, které tato zobrazování způsobují. Člověk tu není ukazován jako osoba, vůči níž je člověk odpovědný, nýbrž jako materiál, jímž se disponuje, aniž se člověk stará o další následky tohoto jednání. Tento neosobní náhled nemůže prospívat lidské solidaritě, nýbrž vede naopak k otupělosti vůči bolesti a k egoistickému, smyslnému postoji vůči lidské nouzi. 2. Zvěcnění člověka v pornografii Také pornografie vede k tomu, že nepředstavuje člověka jako personální subjekt a neprobouzí vůči němu pocity odpovědnosti, nýbrž ho vede k tomu, aby měl ze sexuálních procesů požitek jako z čistě smyslového dráždění. Sexualita se tu nezasazuje do 4

5 souvislosti lidského života. Nevztahuje se odpovědně k personální vazbě, nýbrž je zvěcněna a zbavena důstojnosti jako pouhý vyměnitelný objekt požitku. Tento soud se potvrzuje i tím, že sexualita v pornografii prakticky vždy odhlíží od aspektu probouzení nového života a od starosti o dítě, že jednotlivce izoluje a neumožňuje mu přistupovat k druhému. Neukazují se žádné důsledky skutečného partnerského setkání. 3. Devalvace ženy Pornografie přispívá obzvlášť ke znevažování ženy. Ta je tu představována v roli, v níž má téměř výhradně sloužit smyslovému požitku muže. Má stavět na odiv svůj tělesný půvab, aniž by se braly vážně její vlastní potřeby a problémy. Ideálem je přitom výhradně mladé ženské tělo. Starší žena se tím často cítí puzena k tomu, aby se uměle líčila jako mladá, protože se její stárnutí představuje pouze jako umenšování její ceny. V pornografii se tedy provozuje propaganda, která je v diametrálním protikladu k jakékoliv snaze o zrovnoprávnění ženy v moderním světě a přispívá k vykořisťování ženy. 4. Nezralé předmětné vztahy Z psychologického pohledu je v brutálních a obscénních výjevech ukazován člověk způsobem, odpovídajícím primitivním a nezralým předmětným vztahům. Člověk není samostatným subjektem s vlastní hodnotou. Je věcí, která se nepojímá jako personální individuum se svým vlastním osudem, nýbrž pouze parciálně, jako předmět pudového uspokojování, věcí, k níž se zaujímají také pouze povrchní předmětné vztahy. Kvalita takových vztahů zůstává narcistní a egoistická. 5. Zvěcnění obrazu člověka Nedůstojnost brutálních a obscénních zobrazování spočívá ve zvěcnění obrazu člověka a v nezralosti a perverzitě mezilidských vztahů, které naznačují. Zobrazení je třeba odmítnout, pokud by mohla zprostředkovávat takové kvality. Kde se naproti tomu zobrazují tyto aspekty způsobem, který jasně ukazuje nedostatečnost takového pohledu, kde je tedy konzument vybízen ke kritice takového chování, tam se už nejedná o pouhé méněcenné dílo, nýbrž o hlubší obsahy, jež se dají za odpovídajících formálních podmínek hodnotit jako umění. Tím ovšem ještě není zařízeno, že také každý pozorovatel toto umělecké dílo jako takové pojme a že na něho bude působit jinak než nějaká méněcenná zobrazování. OTÁZKA: Dobrý den. Rád bych věděl, s jak těžkým hříchem mohu přistoupit ke svátosti eucharistie. Mám totiž pocit, že opustím zpovědní místnost a než nastane neděle, netroufám si se svými hříchy předstoupit před oltář. Děkuji. ODPOVĚĎ: Z podstaty této svátosti zcela zřejmě vyplývá, že nám ji Ježíš nedal coby odměnu naší mravní dokonalosti, ale naopak jako lék na naši slabost, duchovní malátnost a hříšnost "Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život....kdo jí tento chléb, bude žít navěky." (Jan 6, 48-58). Toto spojení s Kristem skrze jeho Tělo a Krev má tedy pro nás zásadní význam v rovině života a smrti. Na druhou stranu je zřejmé, že se takto s Kristem nemůže spojovat člověk, který by o toto spojení vlastně nestál a žil by způsobem, který zcela odporuje následování Krista (předpoládám, že to Váš případ není). Kodex církevního práva k tomu uvádí, že kromě exkomunikovaných a trestaných interdiktem (can. 915) nemohou přijímat Eucharistii ani ti, kdo si jsou vědomi těžkého hříchu (can. 916). Těžkým hříchem v tomto slova smyslu pak rozhodně nemohou být naše nedokonalosti, kterých se dopouštíme (nebo lépe řečeno - připletou se nám do cesty, aniž bychom to mohli nějak účinně ovlivnit). Když kněz před svatým přijímáním zvolá "hle, Beránek Boží" a celé společenství odpoví "Pane, nezasloužím si (doslova non sum dignus - nejsem hoden), pak tím vyjadřujeme právě tuto hlubokou pravdu naší víry: Bože, nikdo z nás není natolik dokonalý a pevný ve víře, že by mohl říci "já jsem si Tě, Bože, zasloužil". Proto Tě ve Svátosti nejsvětější můžeme přijmout jedině jako nezasloužený Dar. Ovšem jako Dar, který jsi nám zasloužil Ty svou Láskou. OTÁZKA: Zrovna čtu jednu knihu, kde se píše o mariánské medaili, která se začala razit po zjeveních, které měla Kateřina Laboure. Můžete mi, prosím, říct, jestli se tyto medaile razí dodnes, popřípadě jestli církev doporučuje je nosit? ODPOVĚĎ: Ano, tyto medaile se razí dodnes a jsou běžně k sehnání v katolických knihkupectvích či obchodech s náboženskými potřebami. Církev v žádném případě nebrání tomu, aby je věřící nosili, pokud je to spojeno s pravou mariánskou úctou a vírou a správným vědomím o účinnosti medailí a jiných předmětů náboženské úcty. Někteří lidé totiž takovým a podobným medailím přikládají až magické účinky, což se neshoduje s vírou církve. 5

6 OTÁZKA: Chvála Kristu, zaslechl jsem slovo kerigma. Co to, prosím vás, znamená? ODPOVĚĎ: Slovo kérygma (řec. κηρυγµα) pochází z řec. κηρυσσειν (kéryssein hlásat, prohlašovat, volat, provolávat). V křesťanském kontextu označuje hlásání evangelia, radostné zvěsti, event. samotný obsah tohoto hlásání, radostnou zvěst (viz 2 Tim 4,17: Pán stál při mně a dal mi sílu, aby se mé hlásání /kérygma/ naplnilo a aby je slyšely všechny národy ), jejímž jádrem je zpráva o Kristově výkupné smrti a vzkříšení. Mohli bychom říci, že se s kérygmatem setkáváme při mešní bohoslužbě v tzv. tajemství víry po proměňování: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. V novozákonních řeckých textech také slovo kérygma označuje kázání jako takové např. kázání Jonášovo (Mt 12,41; Lk 11,32). Obejdeme se bez Marie? Jak popsat Boží tajemství, ne-li lidskými obrazy a v obrazech lidské existence? Maria není zjevením Boha, ale je zrcadlem, v němž lze zjevení Boha v Ježíši Kristu pozorovat v jiném úhlu a v jiném světle. Teoreticky bychom se mohli bez mariologie obejít, ve skutečnosti však už v samých počátcích církve narážíme na snahy pozorovat Boží spásné jednání v zrcadle, které nastavuje Maria. Tyto pokusy plynou z potřeby člověka popisovat Boha nejen abstraktními formulacemi, nýbrž konkrétními obrazy, neodívat ho jen mužskými pojmy, nýbrž též ženskými symboly. Výpovědi o Marii totiž ilustrují Boží jednání. Tyto obrazy se nesnaží ponořit Marii do božské záře a povýšit ji na božskou úroveň, má skrze ni naopak prosvítat Bůh sám. (Zpracováno podle knížky Anselma Grüna a Petry Reitzové: Mariánské svátky, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, Maria - Matka Boží Mariánská úcta byla po staletí jablkem sváru mezi křesťany. Křesťané evangeličtí zazlívali katolickým, že uctívají Marii nepatřičně, křesťané katoličtí měli evangelíkům za zlé nedostatek úcty k matce Pána Ježíše. Když vzájemná alergie vlivem ekumenických snah poslední doby poněkud opadla, zjišťujeme postupně, že rozdíly byly spíš ve fantazii, než v teologii. Přečtu vám teď úryvek z knihy Martina Luthera "Komentář k Magnificat": "Veliké věci učinil Pán," volá Maria. Ty "veliké věci", to není nic jiného, než že se Maria stala Boží matkou. To bylo dění tak veliké, že je Maria nedovedla ani vystihnout a pojmenovat, proto jen volá: "veliké věci mi učinil Pán". - Všechna velikost a čest Marie je v tomto jednom titulu: Matka Boží. Nic většího už o ní nelze říci. To bychom měli pořádně uvážit, co to vlastně znamená, když se řekne: Boží Matka." Kdybych vám neřekl předem, že autorem těchto slov je Martin Luther, soudili byste jistě na svatého Bonaventuru, Roberta Bellarmina nebo jiného velikého mariánského ctitele z tábora katolíků. Uposlechněme tedy výzvu Martina Luthera a uvažme dnes, co to vlastně znamená, když se řekne o Marii, že je Boží matka. U svatého Lukáše se chápe povolání Marie za matku Emanuela za veliké vyvolení, za veliké vyznamenání. Poslechněme si jen její zpěv "Magnificat". Dnešní znalci Písma sice říkají, že Maria ten zpěv sama nesložila a nezpívala, ale shodují se v tom, že ten zpěv dobře vystihuje Mariino rozpoložení: "Velebí má duše Pána... Divy učinil svou mocí... rozptýlil pyšné, povýšil ponížené, lačné nasytil...ujal se Izraele, svého služebníka..." Ovšem další život Mesiášovy matky nebyl tak nádherný, jak by se dalo čekat podle líčení zvěstování, podle Magnificat.. Přijetí Božího úkolu, to nebylo jásání, to byla dřina, doslova dřina a trápení po celý život. Vzpomeň si na to, když budeš mít nějaké pachtění a ledacos ti pak bude srozumitelnější. Trvalá chudoba, ztráta domova, emigrace do ciziny, život bezdomovců - to nebyl královský životní styl. A po návratu? Život nádenické rodiny v zapadlé galilejské dědince - všem neznámý - to že byl život podle mesiášského zaslíbení? Co dobrého může vzejít z Nazareta - z jakési Zlámané Lhoty? A závěr ještě bědnější, než všední den nazaretský - temnoty Velkého pátku. Takový byl život této matky Boží. Pro ni to bylo sebeobětování až do toho posledního. A co to znamená pro nás? Zisk, obrovský zisk toho nejpodstatnějšího: Bůh už není abstraktním pojmem, není přestavou kdesi v nekonečnu - ale stojí tu před námi, mezi námi jako člověk, náš lidský bratr jménem Ježíš, člověk z masa a kostí, člověk jako my, s datem a místem narození, bydlištěm, státní příslušností, s datem a místem úmrtí. Člověk jako my a přece Bůh - Boží Syn. Bůh, který se stal lidským synem, abychom my, lidé, se mohli stát božími dětmi. Abychom mohli jeho prostřednictvím bezpečně dojít k Otci. A nejen to, tento Bohočlověk Ježíš určil za svého zástupce tvou manželku, tvé děti, tvé staré rodiče, tvého souseda: co dobrého děláš jim a pro ně, to děláš jemu, Božímu Synu. To děláš i Otci, protože Otec a Syn jedno jsou v Duchu lásky. Zcela konkrétní pojem a představa Boha Vykupitele, zcela konkrétní podoba naší služby Bohu ve službě lásky nejbližším, to je radostné ovoce toho, co je vyjádřeno v pojmu: Maria je matka Boží. Bohorodička. "Příčino naší radosti", volá k ní církev v litanii., Po této úvaze už chápeš proč. Pravdu měl tedy Martin Luther, když řekl, že všechna velikost Marie je v titulu "Matka Boží". 6

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost. Květen - 2005 číslo: 44 ročník: VIII.

INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost. Květen - 2005 číslo: 44 ročník: VIII. INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost Květen - 2005 číslo: 44 ročník: VIII. ZDARMA Minulé, březnové číslo Svítání začínalo citátem Jana Pavla II.: Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Slavnost Eucharistie podle moderních liturgických komentářů začíná momentem, kdy se z křesťanských jednotlivců, kteří jdou z domu do chrámu, stává společenství.

Více