Téma přednášky Anotace přednášky Osnova přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma přednášky Anotace přednášky Osnova přednášky"

Transkript

1 Cyklus přednášek sloužících popularizaci přírodních a technických věd mezi žáky středních škol poskytovatel: cílová skupina: ČVUT v Praze, Fakulta stavební žáci středních škol Moravskoslezského kraje Zaměření jednotlivých středních škol není v žádném smyslu omezujícím prvkem možné spolupráce nebo pochopitelnosti přednášených témat. Obsah každé přednášky je daný, ale lze jej uzpůsobit obecenstvu po předchozí dohodě s konkrétní školou. Tím bude dosaženo optimální vazby na vzdělávací program konkrétní střední školy. č. 1 2 Globální tektonika, seismika a vulkanismus Inženýrská geologie a její úlohy ve společnosti Pochopení dynamického vývoje planety Země a s tím spojené endogenní procesy kontinentální drift, magmatismus, metamorfismus, zemětřesení. Rozlišení hlavních genetických typů hornin, technicky významné vlastnosti hornin. Přírodní procesy, které ohrožují životní prostředí a činnost člověka. Zaměření geologie na praktické potřeby architektů a stavebních inženýrů. Znázornění geologických poměrů na inženýrskogeologických mapách. Složky geologického prostředí ovlivňující příznivý nebo nepříznivý vývoj území a jeho využitelnost. Interakce mezi stavbou a horninovým prostředím. Negativní dopady technických děl na životní prostředí. Příklady poruch způsobených neznalostí nebo nerespektováním přírodních a geologických poměrů. Úvod rozdělení geologických věd Úloha geologie ve stavební praxi Stavba Země Teorie nové globální tektoniky Kontinentální drift Přírodní a technická seismicita Magmatismus a vulkanismus Základní dělení hornin litosféry Úvod - význam inženýrské geologie pro stavební praxi Úkoly inženýrské geologie v územním plánování Inženýrskogeologický průzkum, návaznost na projektovou přípravu Inženýrskogeologické poměry stavenišť Metody inženýrskogeologického průzkumu Geologické a inženýrskogeologické mapy Vliv antropogenní činnosti na přírodní prostředí Příklady z praxe 1/5

2 3 4 Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jeho aplikace v praxi Vybrané příklady aplikace elektrotechniky v každodenní praxi Přednáška je zaměřena na aplikaci základních fyzikálních zákonů (mechaniky, hydrostatiky, hydrodynamiky) na vysvětlení pohybu létajících objektů (balónů, vzducholodí, plošníků, vrtulníků). Součástí přednášky bude několik praktických ukázek letu dálkově ovládaných modelů příslušných létajících objektů přímo v posluchárně a objasnění jejich funkce nejen z hlediska letu, ale i z hlediska jejich ovládání a řízení. Vzdělávacím cílem přednášky je objasnění principů pohybu letadel, vrtulníků a raket ve vzduchu Přednáška je zaměřena na aplikaci vybraných principů elektřiny a magnetismu na fungování některých předmětů denní potřeby elektrochemických napájecích zdrojů přenosných elektrospotřebičů a vozidel, moderních zdrojů osvětlení a signalizace (především LED technologie), aplikace laserů v každodenní praxi. Budou vysvětleny základní principy funkce uvedených předmětů a principů s důrazem na jejich specifické vlastnosti. Součástí přednášky bude praktické předvedení funkce jednotlivých předmětů, jejich schopností, vyzdvižení jejich předností a nedostatků. Vzdělávacím cílem přednášky je objasnění a pochopení principů funkce a obsluhy vybraných předmětů denní potřeby Úvod do problematiky (historie létání, balóny, vzducholodi ) Základní fyzikální zákony aplikované na létající objekty Objasnění pohybu profilu v tekutině použití názorné pomůcky modelu křídla Aplikace na pohyb letadla ve vzduchu objasnění na létajícím modelu Principy pohonu a řízení letadla, rakety, vrtulníku Objasnění principů dálkového ovládání modelu a jeho aplikace v praxi Aplikace uvedených poznatků v praxi (pohyb a řízení skutečných letadel, vrtulníků a raket) Úvod do problematiky napájecích zdrojů (historie a vývoj primárních článků, akumulátorů, solárních článků) Principy a funkce moderních akumulátorů Aplikace akumulátorů (použití pro široké spektrum spotřebičů) Úvod do problematiky led diod, základní fyzikální principy, aplikace led diod (kontrolní signalizace, osvětlení a jeho specifika, výhody led zdrojů světla proti klasickým) Úvod do problematiky laserů, principy funkce, konstrukce, typy, využití laserů (technická praxe, lékařství, měřicí technika, záznam dat apod.) 2/5

3 5 Chemie nedílná součást životního prostředí 6 Chemie v praxi: vodní hospodářství, monitoring kvality ovzduší Přednáška představí chemii jako multidisciplinární obor, který se prolíná každodenním životem v pozitivním i negativním smyslu. Přednáška bude vedena tak, aby si studenti uvědomili, že chemie je součástí všeho živého i neživého na zemi. Důležitost, pozitiva i negativa budou demonstrovány na praktických příkladech z různých oborů. Budou představeny i názorně demonstrovány moderní metody používané v současnosti v chemii. Smyslem přednášky je naučit posluchače orientovat se v základní chemické problematice kvality vod (pitných, povrchových i odpadních) a ovzduší, seznámit je s moderními metodami používanými v uvedené problematice. Studenti budou mít možnost otestovat si vlastní vzorek vody na některé z ukazatelů kvality vody Chemie základ všeho živého i neživého Chemie přírodní její význam pro člověka, uplatnění v životě i praxi Chemie související s lidskými aktivitami, zasahující do různých oborů Význam chemických látek ve vodě, ovzduší a půdě rizika pro člověka i prostředí Modernizace analytických metod co nejvyšší přesnost, přesto snadná proveditelnost praktická demonstrace některé měřící techniky používané v laboratořích i při terénních měřeních Chemie vody jak připravit pitnou vodu? Jak se zbavit znečištění ve vodě odpadní? Uplatnění znalosti chemie ve vodohospodářské praxi Chemie ovzduší - co, jak a proč sledujeme při monitoringu kvality ovzduší? Jak lze snižovat znečištění ovzduší? Praktická demonstrace na internetu, jak zjistit, co zrovna dýcháme v našem městě a okolí? Co pro nás může být nebezpečné a čím? Představení jednoduchých metod pro zjištění základních chemických ukazatelů 3/5

4 7 Mimořádné betonové konstrukce zhotovené pod hladinou vody 8 Sochy a sousoší jako náročné stavební konstrukce Zhotovení betonové konstrukce pod hladinou vody je specifickou úlohou technologa-betonáře. Existuje sice několik možných postupů, jejich použitelnost je však jen omezená. Nejobecnější a s použitelností v širokém měřítku je technologie Off Shore Structures (dále OSS). Přednáška seznamuje s jejím principem a řadou příkladů jejího použití v podmínkách, kdy by ostatní technologické postupy nedovolily konstrukci zhotovit. Sochy a sousoší, především ty mohutné, jsou zvláštními příklady stavebních konstrukcí. Při jejich zhotovení bývá používáno metod, které jsou vlastní stavebním aktivitám. Na sochách a sousoších je však specifické to, že autor sochař i prostředí, ve kterém se socha bude nacházet, kladou na tuto konstrukci mimořádné nároky. Jejich splnění je typickou úlohou, k jejímuž řešení je třeba poznatků mnoha odlišných technických oborů. Jedná se tudíž o typický případ multidisciplinární spolupráce propojené s interdisciplinární. V přednášce bude uvedena řada případů realizace takových, nikoliv výlučně betonových, v pitné vodě Zhotovení betonové konstrukce pod hladinou vody možné postupy Princip speciální technologie Off Shore Structures (OSS) Založení mostu přes Korintskou úžinu s použitím technologie OSS Použití technologie OSS při otevření druhé fronty za II.světové války, při realizaci tunelu jako části stavební konstrukce přejezdu úžiny Öresund mezi Dánskem a Švédskem, při převedení trasy Metra v Praze Troji, v konstrukcích pro těžbu ropy z mořského dna Úloha technologa při kontrole jakosti betonu v konstrukci Možné postupy zkoušení betonu (destruktivní x nedestruktivní metody) Úloha sochy a definování požadavků, které socha klade na technologa Betonová socha Ježíše Krista v Rio de Janeiro, socha svobody v New Yorku, Socha matka vlast volá ve Volgogradu, aj. příklady Problém stárnutí sochy Historie Stalinova pomníku a specifické technické i jiné problémy související s jeho zhotovením i odstraněním Miniaturní plastiky ze speciálních betonů Příklad technicky velmi náročného a tudíž nerealizovaného sousoší Davida Černého 4/5

5 9 10 Technologie výstavby betonových mostů cz Materiály pro výstavbu betonových a zděných mostů, historický vývoj a současné trendy cz konstrukcí. Zmíněné nároky kladou zvláštní požadavky i na použitý materiál. Přednáška bude tudíž spojena i s otázkou možností, které moderní materiály, v tomto případě především beton, nabízejí. Betonové mosty jsou příkladem náročné betonové konstrukce, vystavené účinkům značně proměnného zatížení. Vývoj techniky umožnil a dále umožňuje realizovat konstrukce smělejší i spolehlivější, nežli tomu bylo v minulosti. To je dáno nikoliv jen možností použití stavebních materiálů lepších fyzikálně-mechanických vlastností, ale také rozvojem technologických postupů, kterých je v oblasti mostního stavitelství možné použít. Přednáška bude zaměřena na seznámení právě s těmito postupy. Vlastnosti stavební hmoty, ze které je realizována jakákoliv stavební konstrukce, jsou ve značné míře určujícím prvkem, který stanovuje horní mez využitelnosti této hmoty v navrhované konstrukci. Vývoj stavebních materiálů, kterých je v oblasti mostního stavitelství používáno, je ústředním tématem této přednášky. V přednášce je pojednáno o vývoji v oblasti betonu, výztužných ocelí včetně přepínací výztuže a v jejím úvodu i o vlastnostech zdiva. V přednášce bude pojednáno i o vývoji v oblasti normalizace s porovnáním vlastností zmíněných hmot tak, jak se k jejich vlastnostem normy postupně vyjadřovaly. Co vše můžeme obecně po betonu požadovat Výstavba mostů historické souvislosti Přehled současných technologií Podélná prefabrikace Segmentová technologie Pevné a přestavované skruže Vysouvání mostů Výsuvné skruže Letmé betonování Technologie výstavby přesypaných konstrukcí Zvláštnosti výstavby oblouků Zvláštnosti výstavby zavěšených mostů Materiály historických mostů Druhy a vlastnosti zdiva a dopady na uspořádání mostů Hlediska trvanlivosti a mechanických vlastností Požadavky, tvary, zpracování, ukládání Druhy, kotvení a spojkování Drátkobeton v mostním stavitelství Korozivzdorná ocelová výztuž Karbonová výztuž 5/5

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY KRITICKÁ INFRASTRUKTURA A ZÁSADY PRO JEJÍ BEZPEČNOST DANA PROCHÁZKOVÁ CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY ABSTRAKT: Článek shrnuje poznatky důležité pro bezpečnost kritické infrastruktury.

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ Pavel Šourek, Matouš Hilar 1 Úvod Obor podzemního stavitelství zažívá v posledních letech nebývalý rozvoj, který je způsobený rostoucí poptávkou po

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty

Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty Dotační oblasti DBU Ekotechnologie Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty Koncipování, vývoj a modelové využití metod, technologií, produktů a služeb, příznivých

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Projektové řízení. František Pácalt

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Projektové řízení. František Pácalt Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Projektové řízení František Pácalt Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Projektové řízení Ing. František Pácalt Vědecký redaktor: Ing. Karel

Více