Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová

2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce Amsterdam, Los Angeles, Petrohrad, Rio de Janeiro, Řím. Seznamte se, prosím! Bc. Lenka Oberreiterová (363375) Studijní program: PdF N-SS Učitelství pro střední školy Studijní obory: Vizuální tvorba, Galerijní pedagogika a zprostředkování umění Vedoucí diplomové práce: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. Datum odevzdání:

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně, v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněná ke studijním účelům. V Brně dne Lenka Oberreiterová 2

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své práce prof. PaedDr. Radku Horáčkovi, Ph.D. za důvěru, nápady, rady a připomínky. 3

5 Obsah Úvod 6 1. Mezilidský vztah v umění, v životě, v Teoretický náhled Co je to vztah Fáze vztahu Vztahy v sociální skupině Lidské potřeby Samota a osamocení Ovlivnění vztahem tvoříme umění Sociální interakce Sociální intervence Ovlivnění uměním tvoříme vztahy Možnosti využití umění pro vznik vztahu Nechtít nemožné Průzkum situace ve městě Velká Bíteš Plán akce Z Odbourání bariér a předsudků - výběr rozdílných skupin Výběr měst Setkání Příprava Akce 1 (úvodní hromadné setkání) Akce 2(jednotlivá setkání nově vzniklých skupin) Amsterdam Los Angeles Petrohrad Rio de Janeiro Řím Akce 3(závěrečné hromadné setkání) Reakce 35 4

6 Závěr 37 Anotace 38 Anotation 39 Bibliografie 40 Přílohy(dotazníky, fotografie, recepty) 42 5

7 Úvod Možná je to uspěchanou dobou, jak všichni říkají, nebo jen z čisté lenosti, ale asi každý z nás by mohl potvrdit, že vztahy mezi lidmi prošly přes pomyslné síto a zůstaly jen ty nejodolnější - ty nejpevnější. Trápila mne myšlenka, jak lidem a vlastně i sobě pomoci ke znovuobjevení krásy každodenního vztahu s druhými lidmi, jak se z těchto vztahů umět radovat a více si jich považovat a jak překonávat předsudky a jiné komunikační bariéry, které mohou bránit vzniku mezilidských vztahů. Hledání způsobu, jak tuto situaci vyřešit, mě dovedlo k myšlence vytvořit projekt, prostřednictvím kterého bych dokázala odbourat komunikační bariéry a touto cestou se pokusit současný neuspokojivý stav změnit. 6

8 1. Mezilidský vztah v umění, v životě, v... Měnící se situace v oblasti vztahů nenechává umělecky cítícího jedince nezřídka chladným a tak se často setkáváme s malbou, kresbou, sochou, fotkou a jinými projevy výtvarného umění týkající se problematiky mezilidských vztahů. Tento častý námět umělecké tvorby zobrazovaný už ve starověkém Egyptě, např. sousoší egyptského prince Rahotepa s manželkou Nofret a spousta fresek zdobící útrobí nejedné pyramidy, má nejrůznější ztvárnění a každý umělec jej chápe a vidí jinak. Umění však nemusí být pouze výrazem osobnosti umělce a jeho pohledu na věc. Každá osobnost je totiž ovlivňována společenským prostředím a často tak v díle můžeme odhalit sociální skutečnost reflektovanou jeho autorem.1 Vzpomeňme na umělce z 20. let 20. století, které sociální cítění naplňovalo natolik, že se stalo ústředním tématem jejich tvorby. Vzniklo proto výtvarné umění zvané sociální, které se ztělesnilo v programovém hnutí jako byla třeba skupina Ho Ho Ko Ko (Holan, Holík, Kotrba, Kotík - taktéž známá pod jménem Sociální skupina) nebo vznikem časopisu Devětsil apod. Počátek minulého století přinesl neobvyklý pohled jak na umění, tak na vztahy a svět kolem společnosti té doby. Vznikla nová umělecká scéna, která nastartovala rozvoj umění za hranice jejího tehdejšího pojetí. S neobvyklými ready made objekty se představil Marcel Duchamp, jehož artefakty předcházely pozdějšímu vzniku konceptuálního umění, zatímco happening a performance se zase přibližují výroku Andrého Bretona o nejprostším surrealistickém činu (na popud sociální situace sestoupit do ulic a střílet do davu). 2 Vzájemným prolínáním těchto forem s dalšími složkami týkajících se okolního světa vznikají další směry, hnutí a druhy umění. Mnoho lidí chce tímto způsobem poukázat na mezery společenského soužití a někdy i protestem danou situaci změnit. Též bych se přimluvila za zlepšení situace, hlavně v oblasti mezilidských vztahů, protože vztah k druhému člověku je pro každého z nás nedílnou součástí života a je jednou z nejkrásnějších věcí, kterou můžeme na cestě životem potkat. Vztah k příteli, rodiči, milované nebo jinak blízké osobě, je podstatný pro náš rozvoj a je důležitý pro vlastní existenci. Bez něj bychom se nemohli stát ani tvorem společenským, navíc život by pak byl prázdný a beze smyslu. Vztahy zasahují do každodenního života a z velké části ho naplňují. V současnosti si zřejmě mnoho lidí přestává uvědomovat jejich cenu a jejich pozice v hodnotovém žebříčku degraduje. Kvůli pracovním povinnostem, úkolům 1 2 Psychologie umění. Svoboda, Praha: 1968, s [ ] 7

9 do školy nebo i zbůhdarma sezení u počítače si nedokážeme najít chvilku a věnovat těmto vztahům pozornost a patřičnou péči. Možná nebude trvat dlouho a námět člověka s počítačem, jako jeho blízkým přítelem, se stane běžným. Je otázkou, do jaké míry je dobré svůj volný čas trávit u počítače, internetu a hlavně sociálních sítí, kterých dnes world wide web nabízí hned několik. Při využívání sociálních sítí (např. facebook, twitter) je nutností, aby každý z nás dokázal odhadnout správnou hranici jejich využití. Tyto sítě ohrožují běžný společenský život jedince tím, že někteří podlehnou nenamáhavému a rychlému vyhledávání virtuálních - online vztahů místo toho, aby udržovali ty reálné, které ho provází třeba už od útlého dětství. Proto bych si přála, abychom vyměnili plastové bedny za živou hmotu a místo obývání čtyř stěn, vyrazili ven. 2. Teoretický náhled Všechno, co se týká mezilidských vztahů, se týká sociální psychologie. Spousta myšlenek, které mají počátky už u Platóna a Aristotela, se zformovaly do vědy až na přelomu 19. a 20. století. V minulosti se filosofové zabývali legislativou a ústavou státu, teologové řešili otázku nesmrtelnosti duše, ale sociální chování lidí zatím nikoho nezajímalo. Vážnější zájem o mezilidské vztahy se objevil v době reformace, ale začal se zvyšovat především s rozvojem kapitalismu. Problémy kapitalistické společnosti konce 19. století a také vznik sociálních hnutí způsobily velký růst zájmu o společnost, její chování a společenské vztahy Co je to vztah? Co vůbec mezilidský nebo interpersonální vztah představuje? Mnoho vědců z oboru sociální psychologie se tímto tématem zabývá a pojednává o něm i nemalé množství literatury. Obecně se udává, že v podstatě hned po narození vstupujeme do procesu socializace - začínáme se začleňovat do společnosti, učíme se sociálním rolím a 3 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Academia, Praha: 1999, s

10 objevujeme mezilidské vztahy. V průběhu života se důležitost přikládaná vztahům mění. Jako malé dítě se zaměřujeme nejvíce na vztahy k rodičům a k ostatním dětem, které potkáváme na hřišti, později ve školce atd. V pubertě se pozornost orientuje na party, ale může se stát, že se uzavřeme během tohoto emocionálně divokého období do sebe a pak máme pocit, že k životu nikoho nepotřebujeme, nebo že dokonce nikdo nepotřebuje nás. Během této doby je dobré dítětem o vztazích mluvit a zároveň podporovat jeho sebevědomí. V pozdější době dospívání se upevňují přátelské vztahy, které bývají nezřídka pro toto období na prvním místě. Pro mladistvé je důležité si vzájemně pomáhat, třeba jen psychicky (materiálně totiž ještě sami nejsou zabezpečeni). Do tohoto období patří i navazování partnerských vztahů, které se v některých případech přemění ve vztahy manželské. V manželství je to pak samotný manželský vztah a zároveň i vztah s dětmi a celou rodinou a také s přáteli. Postupně se člověk orientuje na rodinu, jejíž opora je důležitá v případě úmrtí jednoho z partnerů. Z toho plyne, že vztahy nás provází po celý život a není snad dne, kdybychom o nějakém vztahu nepřemýšleli. Mezilidské vztahy představují zdroj většiny radostí a bolestí v lidském životě. 4 Tvoří jednu z nejdůležitějších složek lidské existence a je nejvíce nutné o ně dobře pečovat. Přestože je toto všechno mnohým lidem jasné, mezilidským vztahům nevěnují dostatečně velkou pozornost. Přitom pro udržení kvalitního vztahu, který působí na obě strany pozitivně, stačí dodržovat určitá udržovací pravidla, které zjistili psychologové Argyle a Henderson. Pro příklad uvedu některá z nich: 1. V případě, že osoba, se kterou sdílíme vztah, není na blízku a někdo jiný ji uráží nebo vede jinak nepravdivé řeči, měli bychom se jí zastat. 2. Kdykoliv v době potřeby ji poskytnout psychickou i fyzickou podporu a pomoc. 3. Důležitá je i vzájemná důvěra, z které plyne i vzájemné svěřování. 4. Každý z nás by se měl snažit, aby se ten druhý cítil v naší společnosti příjemně.5 Někdy není potřeba vkládat do udržení vztahu mnoho energie, protože se tak mohlo stát už při jeho prvotním formování. Vztah musí projít několika fázemi, aby se stal stabilní vazbou mezi lidmi [ ] Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha: 2007, s

11 2. 2. Fáze vztahu Běžný člověk zažívá v průběhu dne mnoho krátkodobých setkání s ostatními lidmi. Taková setkání se označují jako interpersonální kontakty. Tyto kontakty bývají nezávazné, ale v některých případech se stanou důležitou životní složkou a to tehdy, když se přemění ve vztah.6 Aby se tak stalo, jsou nejdůležitější první čtyři minuty setkání. Některé studie uvádějí, že se během této doby člověk rozhoduje, zda-li chce v setkání pokračovat nebo ne. Je to okamžik prvního dojmu, ve kterém hraje největší úlohu fyzická stránka osobnosti. V tomto okamžiku nejsou vyloučeny ani projevy povahových rysů a vlastností jako jsou: otevřenost, vřelost, srdečnost, atd. 7 Ovšem tělesná přitažlivost zůstává na prvním místě z hlediska rozhodování. Dokonce lidé s těmi, kteří byli obdarování přitažlivým vzhledem, jednají vlídněji, než s těmi méně tělesně přitažlivými. Tuto teorii opět potvrzují některé výzkumy, např. v roce 1972 K. K. Dion a jeho testování pěkné/nepěkné tváře dítěte ve vztahu k trestu za jeho přečin. Hezčí děti měly navrženy menší tresty. Další zajímavost, která stojí za zmínku, je myšlenka homogamie, kterou využil při svém výzkumu Walster s kolektivem v roce Toto zkoumání bylo založené na zjišťování přitažlivosti podobně atraktivních jedinců. Walster a jeho tým po dlouhém bádání v podobě pořádaných počítačových bálů zjistili, že si lidé vybírají partnery pro krátkodobý nebo dlouhodobý vztah podle odlišných kritérií. Podobných studií založených na tělesné přitažlivosti je spousta, ale mnoho psychologů se také zabývalo a zabývá jinými faktory ovlivňujícími interpersonální přitažlivost. Jedná se např. o blízkost (výzkumem se zabýval Newcomb, 1961), podobnost (Byrne, 1961), vnímanou omylnost (Aronson, Willerman, Floyd, 1966), neverbální indikátory a spoustu dalších. Všechny tyto výzkumy jsou založené na projevu člověka, který je někým přitahován. Existuje další množina obecnějších modelů přitažlivosti. Jedním z nich je teorie Banistera a Fransella z roku 1974, která říká, že člověk se zaměřuje na ty lidi, kteří mají s dotyčným přibližně stejný světonázor. Lehko si s nimi popovídají, dostane se jim lepší podpory a pociťují fungující zpětnou vazbu, která je důležitá pro podporu sebevědomí.8 Na začátku kapitoly byla řeč o tzv. prvním dojmu. Správnější název pro tuto situaci je vjemový kontakt. Jestliže se dotyčný nebo dotyčná rozhodne pokračovat ve 6 Bedrnová, E.: Člověk hledá člověka. Management Press, Praha: 2001, s. 15. DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha: 2001, s Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha: 2007, s

12 sbližování, dochází k první konverzaci. Tato situace se označuje jako interakční kontakt. Vjemový a interakční kontakt tvoří dohromady fázi mezilidského vztahu obecně nazvanou jako kontakt. Průběh mezilidského vztahu má několik dalších fází. V každé jeho fázi je možné buď setrvat, ukončit ji, anebo pokračovat dál a vstoupit do další fáze: NÁPRAVA KONTAKT ZAPOJENÍ DŮVĚRNOST ukončení ukončení ukončení ZHORŠENÍ UKONČENÍ ukončení obr. 9 Ve fázi zapojení zkoumáme druhou stranu (záliby, názory, apod.) a provádíme testování, jestli vybraná osoba splňuje počáteční úsudek. Chceme-li se dozvědět víc a pokračovat ve vztahu, zesilujeme zapojení a posléze se dostáváme dál, do fáze důvěrnosti. Zde už jde o větší sblížení mezi dvěma lidmi. Důvěrný vztah se objevuje nejdříve v soukromí, z čehož vzniká interpersonální svazek a pak se potvrdí na veřejnosti a stává se svazkem společenským. V partnerských vztazích je to tzv. fáze zamilování. Může se stát, že nás vztah přestane naplňovat, což bývá zapříčiněno různými důvody (porušení pravidel, stupňovaná nespokojenost, sexuální nenaplněnost), a můžeme se dostat do fáze zhoršení. Nejdříve se objevuje nespokojenost jen uvnitř nás samotných - intrapersonální, která když se neřeší a pokračuje dál, obvykle vstoupí mezi partnery - interpersonální nespokojenost. Cestou z takového vztahu je buď fáze ukončení nebo nápravy. Ve fázi nápravy si musíme nejprve sami v sobě analyzovat problémy zapříčiňující zhoršení vztahu a učinit intrapersonální nápravu a potom tuto situaci společně řešit s partnerem. Uvědomit si chyby, domluvit se na jejich odstranění a provést celkovou interpersonální nápravu. Pokud se ve fázi zhoršení dostaneme až tak daleko, že se třeba odstěhujeme, dostáváme se do interpersonálního odloučení, tj. fáze ukončení. Nedojde-li během této doby k nějaké pozitivní změně, dochází k společenskému odloučení a vztah se stává ukončeným.10 9 DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha: 2001, s DeVito, J. A.: tamtéž, s

13 2. 3. Vztahy v sociální skupině V partnerském vztahu je dobré udržovat i vztahy s jinými lidmi. Nemyslím tím jen vztahy v zaměstnání, kde obvykle převažuje jejich formální ráz. Formální vztahy jsou ty, které mají vymezující a neosobní pravidla a náš přístup k ostatním lidem je jimi řízen. Zasahují i vnější skutečnosti jako je naše pozice, od které se vyžaduje vyhraněné chování. Lidé se spolu baví jen o určitých tématech a jejich vztahy jsou jen účelové. Zatímco vztahy neformální jsou založené na citech a nejsou nijak řízené zvenčí. 11 Takové vztahy člověk nachází v partách, mezi přáteli, správně tedy v malých sociálních skupinách - v tomto smyslu tedy neformálních. Musím podotknout, že existují také skupiny formální, ale to jsou společenská seskupení v organizacích, jako jsou třeba pracovní skupiny. Nakonec i ve formálních skupinách vznikají neformální vztahy a pak i neformální skupiny. Jako příklad poslouží třeba učitelský sbor, ve kterém se najdou jedinci, kteří kromě pracovního vztahu mají i vztah přátelský. Do neformální skupiny vstupuje člověk z vlastní vůle. Třeba z důvodu společných cílů a podobných zájmu. Neformální skupina je zároveň skupina malá. Existuje několik definic malé skupiny, např. J. Buriánek ji popsal jako společenství o malém počtu členů - většinou od tří, tzv. triáda (někdy se uvádí od dvou - dyáda, ale zde chybí vztah mezi jedincem a skupinou, zatímco ten už v triádě možný je)12, do třiceti členů, což je vrchní hranice a nebývá jí často dosahováno, spíše by odpovídala hranice patnácti až dvaceti členů. Poměrně blízké a pevné vztahy spojují jedince ve skupinu, v níž dochází ke komunikaci a k vzájemnému působení mezi členy. Každý člen zde zastává určitou pozici a roli (sociální pozice je místo ve skupině, od kterého se očekává daný vzorec chování, má úzkou souvislost se sociálním statusem, který se měří pomocí stratifikace a tato struktura je pak důležitá z hlediska sociologie skupiny, zato sociální role vyjadřuje aktivní stránku pozice a statusu a různí se ztotožnění s touto rolí u každého z nás)13. Malá skupina má vlastní identitu, pro sebe typickou charakteristiku a svoji skupinovou strukturu. Vytváří si společné hodnoty a normy, které fungují uvnitř skupiny jako určitá regulace a pro případ jejich porušení mohou být vytvořeny i různé sankce [ ] Novotná, E.: Sociologie sociálních skupin. Grada, Praha: 2010, s. 68. Novotná, E.: Sociologie sociálních skupin. Grada, Praha: 2010, s. 42. Buriánek, J.: Sociologie. Fortuna, Praha: 2003, s

14 2. 4. Lidské potřeby Malé skupiny, o kterých bylo pojednáno v minulé kapitole, jsou pro člověka nesmírně důležité, protože právě v nich se odehrává významná část lidského života. Vždyť jejich součástí se stává každý tvor homo sapiens hned po narození a je to také místo, kde dochází k uspokojování vlastních potřeb. Otázkou lidských potřeb se zabýval už před léty Abraham Harold Maslow ( ). Přesněji v roce 1943 vytvořil tento významný psycholog obrazec ve tvaru pyramidy, který znázorňuje hierarchii lidských potřeb. Podle této teorie považoval Maslow potřebu jídla, pití a rozmnožování za nejzákladnější, a proto je umístěna na samém spodku celé pyramidy. Tyto potřeby jsou fyziologické a řídí se instinktivními mechanismy. Řadí se mezi vývojově nižší a existují i u ostatních živočichů. Důležité je, že bez jejich uspokojení nelze očekávat přežití. Druhý stupeň náleží potřebě bezpečí, která patří stále mezi ty základní a lze ji vysvětlit jako touhu po jistotě, spolehlivosti, ochraně, zahnání strachu a úzkosti. Další stupeň základních potřeb tvoří potřeba lásky a sounáležitosti, protože každý z nás chce někam patřit a chce být milován (to do jisté míry splňuje sociální skupina). Jakmile je uspokojen tento třetí stupeň, objevuje se potřeba úcty, která člověka nutí ke snaze uspět a dosáhnout uznání od ostatních lidí. Na pátém stupni pyramidy se nachází seberealizace či sebeaktualizace. Tento druh potřeb už lidské potomky odlišuje od psů, koček a ostatních živočichů, a proto se označuje jako vývojově vyšší. Maslow je nazval jako potřeby růstu nebo-li metapotřeby, zatímco předcházející potřeby označil jako nedostatkové. Do potřeb růstu patří např. potřeba sebevyjádření, která nutí člověka k ukázání svých schopností nebo realizování vlastních záměrů a dále potřeby morální, estetické a také potřeby vědění.15 Uspokojení - saturace potřeb je pro život nesmírně důležitá. Jejich neuspokojení - deprivace je hnacím motorem a aktivátorem činnosti. Nadměrná deprivace lidských potřeb, např. dlouhodobé citové strádání, může vést k vyčerpání a někdy až k existenciální frustraci končící sebevraždou. Aby se člověk těmto situacím vyhnul nebo je alespoň lépe zvládl, vyhledává různá společenství a skupiny, do kterých se chce začlenit a jak už bylo naznačeno na začátku této kapitoly, je to místo, kde je možné dosáhnout saturace téměř všech lidských potřeb lépe, než kdyby byl člověk sám Madsen, K. B.: Moderní teorie motivace. Academia, Praha: 1979, s Novotná, E.: Sociologie sociálních skupin. Grada, Praha: 2010, s

15 2. 5. Samota a osamocení Trvalou samotu si nepřeje asi nikdo z nás, vždyť uvržení do žaláře a zamezení styku s ostatními lidmi byl v minulosti jeden z nejhorších trestů. Najdou se ale chvíle, kdy samotu vyhledáváme a potřebujeme třeba jen na krátko uniknout ze sociálního prostředí někam do ústraní a nabrat síly pro další práci nebo popřemýšlet o životě. V tomto smyslu má samota dokonce pozitivní přínos. Samota je někdy zaměňována s osamělostí, ale zatímco samota je objektivní stav člověka, osamělost je náš subjektivní pocit. Osamělost z hlediska sociální psychologie může být dvojího typu. Jeden představuje sociální izolace, což je takové psychické rozpoložení, kdy chceme být s druhou osobou nebo osobami, ale z nějakých důvodů to nelze. Stává se to třeba když odjedeme na služební cestu nebo se přestěhujeme a na novém místě nemáme nablízku žádné přátelé či příbuzné apod. Druhým typem osamění je emocionální izolace a ta přichází tehdy, když jsme obklopeni třeba i početnou skupinou známých, ale uvnitř sebe cítíme velkou prázdnotu a toužíme po někom, komu bychom se mohli svěřovat, s kým bychom si mohli sdělovat názory, postoje a u koho bychom mohli najít spolehnutí, oporu a těsný, přátelský vztah.17 Ať už máme pocit osamělosti z toho či onoho důvodu, není to dobré pro náš celkový stav. Spokojenost ve vztazích a jejich pozitivní funkce kladně působí na naše vnímání světa, řešení problémů, zvládání složitých situací a v neposlední řadě na naše duševní i fyzické zdraví, a proto bych se chtěla vrátit k začátku práce a znovu upozornit na důležitost péče o každý náš vztah. 3. Ovlivnění vztahem tvoříme umění Mezilidské vztahy ovlivňují různé faktory. Jedním z nich je i naše povaha a její vlastnosti. To jestli jsme člověk více otevřený, ale přitom labilní, tedy cholerik nebo naopak uzavřenější, ale s jistou půdou pod nohama, flegmatik nebo sangvinik či melancholik, je věcí temperamentu, který působí na naše vztahy. Kromě povahových vlastností je to i rodina, práce, parta, společnost, tradice, média, zákony a mnoho jiných faktorů ovlivňujících vztahy mezi lidmi. Naopak naše vztahy zase ovlivňují rodinu, práci, partu, atd. 17 Výrost, J.: Sociální psychologie. Grada, Praha: 2008, s

16 Občas se potřebujeme vypovídat, ulevit své duši od těžkostí, které nás provázejí životem nebo se naopak podělit o radost a štěstí. Každý k tomu využívá jiných prostředků a jak napsal Igor Zhoř: I neprofesionální výtvarník touží vyjádřit neklid vlastního nitra výtvarnými prostředky. 18 Začarovaný kruh dokola jdoucích vlivů se náhle přeměňuje v nekonečný zdroj podnětů k sebevyjádření. Sebevýraz vyžaduje ovšem často i jinou formu, než jakou nabízí malba krajiny a zátiší. Spíše se tu uplatní rozmanité imaginativní figurace, expresívní abstrakce, strukturální a gestická malba rozličného ražení. Mohla by se zde uplatnit i řada jiných, méně známých a pro amatéry méně dostupných postupů, ať už myslíme na novou věcnost (magický realismus) nebo na jiné metody soudobého umění, například těch, které překračují hranice jediného média (vizuální poezie, akce, projekty) Sociální interakce To, že nás neustále něco ovlivňuje a třeba i nutí k činnosti, např. výtvarné, bývá často druhá osoba či skupina lidí. Ti všichni na nás působí a s námi také jednají, soupeří nebo spolupracují a my zase s nimi. Vzájemné působení jedinců nebo skupin je sociální interakce, na jejímž základě se tvoří mezilidské vztahy. Např. když se setkáme s člověkem, který na nás příjemně působí a cítíme se v jeho společnosti dobře, tak se rozhodneme nadále se s tímto člověkem setkávat a tím se mezi námi začne formovat vztah. Tudíž lze říci, že jednotlivá působení mohou přetrvávat, přestože samotný průběh interakčního procesu skončil a ve chvíli jeho opakování, může dojít k vždy hlubší a hlubší proměně (nebo ovlivnění) člověka samotného. Proměn vztahů, sbližování lidí a procesu vzájemného působení, se začalo hojně užívat také v umění 20. a 21. století (happening, performance a další umělecké tendence). Mezilidské vztahy slouží jako námět a interakční proces, ve kterém se vyvolává určitá reakce vedoucí k akci a ta opět vyvolá reakci atd., slouží jako metoda (např. zakladatel happeningu Allan Kaprow se od 60. velkou měrou zabýval tématikou mezilidských vztahů20). 18 Zhoř, I.: Škola výtvarného myšlení: metodický materiál pro práci v zájmové výtvarné činnosti. Krajské kulturní středisko v Brně: Okresní kulturní středisko v Blansku, Brno: 1987, s Zhoř, I.: tamtéž, s Ruhrberg, K.: Umění 20. století. Taschen/Slovart, Köln 2004, s

17 3. 2. Sociální intervence Jak už bylo řečeno, mnoho lidí vyjadřuje svoje pocity, nálady, cítění nebo rozladění z mezilidským vztahů prostřednictvím umění a s tím dozajista souvisí určitý druh tvůrčí strategie zvaný sociální intervence. Cílem sociální intervence je kritizující nebo společnosti prospěšná činnost, jejímž prostřednictvím se aktéři snaží danou společnost do jisté míry změnit, ovlivnit nebo na ni nějak působit. Umělecká tvořivost zde není pouze formálním aktem, ale jde jí o konkrétní zásah do společnosti. Mnoho novodobých uměleckých počínání není snadné přesně charakterizovat a uvést datum jejich vzniku. Většinou se inspirují myšlenkou předešlých směrů nebo umělci samotnými. Nejinak je tomu v případě sociální intervence, jejichž prvopočátek byl už někde v dadaismu. Obsahuje prvky uměleckých forem jako je happening, public art, performance nebo political art, mail art aj. Typickým příkladem sociální intervence je rakouská skupina Wochenklausur, která vznikla v roce 1993 a během své existence má připsáno nejméně 15 vydařených intervencí majících za následek dlouhodobé zlepšení lidského soužití (mobilní zdravotnické zařízení pro lidi bez domova, sedmi imigrantům pomohli při legalizaci pobytu, výstavba skate rampy v Ottensheimu a další), což je jejich hlavním cílem. Kancelář, ateliér a zároveň poradna pro aktivistické projekty sídlí ve Vídni na ulici Gumpendorferstr. Na rozdíl od umělců 20. století, kteří pouze ukazují na problémy ve společnosti, Wochenklausuru poukazuje na to, že některé životní podmínky pro lidi nemusejí být nutně takové, jaké jsou. Využívají k tomu kreativní přístup a také různé triky a kličkování mezi zákony. V případě zajištění legálního pobytu imigrantů v Rakousku pověřili cizince vytvářením sociálních skulptur. Projekt tímto způsobem jeho účastníkům, kteří se nemohli vrátit do své země kvůli politickému, náboženskému nebo etnickému pronásledování, zajistil legalizaci pobytu. Další z akcí skupiny Wochenklausur bylo zřízení centra pro seniory v italském městečku Civitella d Agliano. Lidem toho malebného města bylo centrum slíbeno už mnoho let, ale stále se nic nedělo. V roce 1994 při letním uměleckém symposiu se členové Wochenklausuru rozhodli zakročit a do novin nechali otisknout články s plánem výstavby centra. Získali lednice, bary a myčky na nádobí a všechny je instalovali v přízemí radnice. V průběhu akce namalovali Vedutu historického centra města, u které se pak mohli obyvatelé Civitella fotit. Nákupem fotky podporovali úsilí otevření senior centra a pomohli tak 16

18 s financováním celé akce. Těmito demonstrativními kroky vyzvali Wochenklausur městskou radu k hledání řešení, jehož výsledkem byla výstavba centra.21 Další skupinou zabývající se sociálními vztahy a společenskými problémy je The Yes Men. Dvojice aktivistů se často vydává za zástupce firmy nebo nějakou vlivnou osobnost a pořádá interview s médii, jak tomu bylo např. v projektu Bhópálská katastrofa, při níž jeden z umělecké dvojice vystoupil na kanálu BBC v pořadu News24 jako mluvčí společnosti The Dow Chemical Company v den 20. výročí od hrůzné katastrofy a uvedl, že Dow bude prodávat Uninon Cradibe (společnost zodpovědnou za tragédii, při které bylo zabito lidí a mnoho dalších zraněno). 22 Peníze z prodeje hodlají použít na doživotní léčebné výlohy o odškodné obětem tragédie, vyčistění místa a zbytek peněz věnovat na výzkum možných rizik výrobků společnosti Dow. Během doby, než se tento podvod odhalil, klesly akcie Dow Chemical o 2 miliardy dolarů.23 V České republice intervenční umění zastupuje např. skupina Pode Bal. Zabývá se tématy jako jsou drogy, politický extremismus, multikultura, práva menšin, institucionalizace umění, atd. K vyjádření nesouhlasu nebo k upoutání pozornosti na daný problém využívá nejrůznějších přístupů počínaje pseudoreklamou ve formě plakátu nebo kampaně a konče politickým aktivismem s performance. Projekt nazvaný Větší množství státní drogy představuje reklamy, na nichž je propagace legálních drog. Tyto reklamní plakáty nebo billboardy jsou pozměněné a v případě reklamy na známou whisky s doplňující větou: Jediné riziko je nezkusit to! Pode Bal vyměnili láhev oné whisky za ženu šňupající kokain. Takových inzerátů původně propagujících státní drogy bylo představeno v Galerii Rudolfinum několik.24 Pro sociální intervence je typičtější shlukování umělců ve skupiny nebo komunity, ale i přesto se naše země může pochlubit několika jmény, která mají co dočinění s tvorbou v této oblasti. Jedním z nich je Kateřina Šedá. Tato výtvarnice pracuje často s velkým počtem lidí, kteří nejsou ve spojitosti s uměním a ani o něj nejeví sebemenší zájem. Její snahou je vytrhnout tyto lidi ze stereotypního života a sociální izolace. Každému projektu předchází dlouhé pozorování nejen společenské situace, ale i chování lidí a komunikace s nimi. Běžné situace se stávají námětem pro její tvorbu a často opakované věty se stávají jejím názvem. Proslavila se projektem Je to jedno. V této práci přiměla Šedá svou babičku, která už ztrácela chuť do života, aby 21 [ ] [ ] 23 [ ] 24 [ ] 22 17

19 začala kreslit nářadí a výrobky prodávané v obchodě s domácími potřebami, v němž předtím babička dlouhá léta prodávala. Za cyklus 650 kreseb byla Kateřina Šedá oceněna Cenou Jindřicha Chalupeckého. Známé jsou i její projekty Výstava za okny, Nic tam není, Furt dokola, atd. Kateřina Šedá pracuje a žije v Brně, ale vystavuje více v zahraničí (Londýn, Turín, Berlín, Chicago, a další zahraniční velkoměsta), kde za svoje sociálně laděné akce obdržela další ocenění Ovlivnění uměním tvoříme vztahy Na počátku bylo Slovo... to Slovo byl Bůh. (Jan1) Bůh pak stvořil Adama a Evu - muže a ženu.... a mezi nimi vznikl vztah. I tak by se dalo pokračovat ve větě z Bible svaté, protože vztah mezi dvěma lidmi můžeme chápat jako boží dar. Sama si moc dobře uvědomuji váhu vztahu s rodiči, příbuznými, partnerem a kamarády. Moji rodiče zřejmě vynaložili značné úsilí na zformování vnímavého a citlivého člověka. Někdy až přecitlivělého, ale to už je zásluhou temperamentu, který je v mém případě typicky cholerický. No a tak není divu, že mě stav mezilidských vztahů neustále trápí. Určitě by pomohlo někdy si říct nějaké vlídné slovo, jindy si vzájemně pomoci, nesoudit druhého, jestliže sami nejsme bezchybní, nezávidět si a nelhat si. Za důležité považuji pokusit se mladé generaci hravou formou podat základy slušného chování (zajímavá kniha na toto téma je Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě od Miloše Kratochvíla a Daniely Krolupperové, která pomáhá rodičům s výchovou dětí k etickému jednání, morálním zásadám a aby nebyly lhostejné ke svému okolí), protože moralizující tendence a rady nemá nikdo příliš v lásce. Jak tedy na to? Je určitá možnost přistoupit k řešení této otázky prostřednictvím umění. Dojde-li ke vzniku nějakého uměleckého artefaktu, který je prezentován divákovi a je-li divákem pochopen, spouští se fáze působení. Autor díla tak naváže vztah s recipientem a jestliže tohoto vztahu využije, pak právě prostřednictvím díla může zasílat své myšlenky a názory, které mohou ovlivnit nebo dokonce změnit 25 [vyhledáno ] 18

20 společnost. Např. po přečtení románu Utrpení mladého Werthera od Johanna Wolfganga von Goethe několik mladých lidí v Německu spáchalo sebevraždu. Další nadějí je, že změna přijde třeba s další generací, která bude vychovávána už podle zažitého vzdělávacího procesu, tedy kurikula, jehož cílem není jen poskytovat znalosti a dovednosti, ale formovat životní postoje a názory člověka (součástí kurikula jsou průřezové témata jako třeba: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova aj.) Možnosti využití umění pro vznik vztahu Výchova dítěte a lidské osobnosti je dozajista náročný proces, kterým se zabýval už Platón. Platónovi myšlenky se staly výchozími pro anglického spisovatele a kritika umění Herberta Reada, který je převedl do současnosti v knize nazvané Výchova uměním. V knize se pojednává o tom, že skrze umění je možné rozvíjet všechny složky osobnosti a prostřednictvím umělecké aktivity zažít poznání. Umělecké zážitky se pak mohou stát východiskem jak pro hledání obecnějšího kulturního nebo přírodního rozměru lidské existence, tak pro objevování osobní identity v kontextu své doby a kultury. Ale mohou se stát i prostředkem, který člověku pomáhá vyrovnávat se s nejistotami a bolestmi života. 26 Takové prostředky jako jsou zážitky nejen že dokážou léčit naše chmury, ale během jejich průběhu může dojít ke vzniku nových vztahů a to i mezilidských. Situace, při kterých samovolně vznikají nové vztahy, můžeme najít všude tam, kde se zprostředkovává umění. U nás jsou to hlavně instituce jako jsou galerie a muzea. Cílem takového programu je nejen ono zprostředkování umění, ale i otevření dveří do světa poznávání sebe samých, vztahů s okolním prostředím a v neposlední řadě vztahů mezi lidmi. Prostřednictvím těchto programů dochází k ovlivnění celkového vnímání světa a člověku se nabízí možnost jiné úrovně vlastního uvažování. 26 Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. I. díl. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Praha: 2001, s

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více