Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Diplomová práce 2011 Lenka Oberreiterová

2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce Amsterdam, Los Angeles, Petrohrad, Rio de Janeiro, Řím. Seznamte se, prosím! Bc. Lenka Oberreiterová (363375) Studijní program: PdF N-SS Učitelství pro střední školy Studijní obory: Vizuální tvorba, Galerijní pedagogika a zprostředkování umění Vedoucí diplomové práce: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. Datum odevzdání:

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně, v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněná ke studijním účelům. V Brně dne Lenka Oberreiterová 2

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své práce prof. PaedDr. Radku Horáčkovi, Ph.D. za důvěru, nápady, rady a připomínky. 3

5 Obsah Úvod 6 1. Mezilidský vztah v umění, v životě, v Teoretický náhled Co je to vztah Fáze vztahu Vztahy v sociální skupině Lidské potřeby Samota a osamocení Ovlivnění vztahem tvoříme umění Sociální interakce Sociální intervence Ovlivnění uměním tvoříme vztahy Možnosti využití umění pro vznik vztahu Nechtít nemožné Průzkum situace ve městě Velká Bíteš Plán akce Z Odbourání bariér a předsudků - výběr rozdílných skupin Výběr měst Setkání Příprava Akce 1 (úvodní hromadné setkání) Akce 2(jednotlivá setkání nově vzniklých skupin) Amsterdam Los Angeles Petrohrad Rio de Janeiro Řím Akce 3(závěrečné hromadné setkání) Reakce 35 4

6 Závěr 37 Anotace 38 Anotation 39 Bibliografie 40 Přílohy(dotazníky, fotografie, recepty) 42 5

7 Úvod Možná je to uspěchanou dobou, jak všichni říkají, nebo jen z čisté lenosti, ale asi každý z nás by mohl potvrdit, že vztahy mezi lidmi prošly přes pomyslné síto a zůstaly jen ty nejodolnější - ty nejpevnější. Trápila mne myšlenka, jak lidem a vlastně i sobě pomoci ke znovuobjevení krásy každodenního vztahu s druhými lidmi, jak se z těchto vztahů umět radovat a více si jich považovat a jak překonávat předsudky a jiné komunikační bariéry, které mohou bránit vzniku mezilidských vztahů. Hledání způsobu, jak tuto situaci vyřešit, mě dovedlo k myšlence vytvořit projekt, prostřednictvím kterého bych dokázala odbourat komunikační bariéry a touto cestou se pokusit současný neuspokojivý stav změnit. 6

8 1. Mezilidský vztah v umění, v životě, v... Měnící se situace v oblasti vztahů nenechává umělecky cítícího jedince nezřídka chladným a tak se často setkáváme s malbou, kresbou, sochou, fotkou a jinými projevy výtvarného umění týkající se problematiky mezilidských vztahů. Tento častý námět umělecké tvorby zobrazovaný už ve starověkém Egyptě, např. sousoší egyptského prince Rahotepa s manželkou Nofret a spousta fresek zdobící útrobí nejedné pyramidy, má nejrůznější ztvárnění a každý umělec jej chápe a vidí jinak. Umění však nemusí být pouze výrazem osobnosti umělce a jeho pohledu na věc. Každá osobnost je totiž ovlivňována společenským prostředím a často tak v díle můžeme odhalit sociální skutečnost reflektovanou jeho autorem.1 Vzpomeňme na umělce z 20. let 20. století, které sociální cítění naplňovalo natolik, že se stalo ústředním tématem jejich tvorby. Vzniklo proto výtvarné umění zvané sociální, které se ztělesnilo v programovém hnutí jako byla třeba skupina Ho Ho Ko Ko (Holan, Holík, Kotrba, Kotík - taktéž známá pod jménem Sociální skupina) nebo vznikem časopisu Devětsil apod. Počátek minulého století přinesl neobvyklý pohled jak na umění, tak na vztahy a svět kolem společnosti té doby. Vznikla nová umělecká scéna, která nastartovala rozvoj umění za hranice jejího tehdejšího pojetí. S neobvyklými ready made objekty se představil Marcel Duchamp, jehož artefakty předcházely pozdějšímu vzniku konceptuálního umění, zatímco happening a performance se zase přibližují výroku Andrého Bretona o nejprostším surrealistickém činu (na popud sociální situace sestoupit do ulic a střílet do davu). 2 Vzájemným prolínáním těchto forem s dalšími složkami týkajících se okolního světa vznikají další směry, hnutí a druhy umění. Mnoho lidí chce tímto způsobem poukázat na mezery společenského soužití a někdy i protestem danou situaci změnit. Též bych se přimluvila za zlepšení situace, hlavně v oblasti mezilidských vztahů, protože vztah k druhému člověku je pro každého z nás nedílnou součástí života a je jednou z nejkrásnějších věcí, kterou můžeme na cestě životem potkat. Vztah k příteli, rodiči, milované nebo jinak blízké osobě, je podstatný pro náš rozvoj a je důležitý pro vlastní existenci. Bez něj bychom se nemohli stát ani tvorem společenským, navíc život by pak byl prázdný a beze smyslu. Vztahy zasahují do každodenního života a z velké části ho naplňují. V současnosti si zřejmě mnoho lidí přestává uvědomovat jejich cenu a jejich pozice v hodnotovém žebříčku degraduje. Kvůli pracovním povinnostem, úkolům 1 2 Psychologie umění. Svoboda, Praha: 1968, s [ ] 7

9 do školy nebo i zbůhdarma sezení u počítače si nedokážeme najít chvilku a věnovat těmto vztahům pozornost a patřičnou péči. Možná nebude trvat dlouho a námět člověka s počítačem, jako jeho blízkým přítelem, se stane běžným. Je otázkou, do jaké míry je dobré svůj volný čas trávit u počítače, internetu a hlavně sociálních sítí, kterých dnes world wide web nabízí hned několik. Při využívání sociálních sítí (např. facebook, twitter) je nutností, aby každý z nás dokázal odhadnout správnou hranici jejich využití. Tyto sítě ohrožují běžný společenský život jedince tím, že někteří podlehnou nenamáhavému a rychlému vyhledávání virtuálních - online vztahů místo toho, aby udržovali ty reálné, které ho provází třeba už od útlého dětství. Proto bych si přála, abychom vyměnili plastové bedny za živou hmotu a místo obývání čtyř stěn, vyrazili ven. 2. Teoretický náhled Všechno, co se týká mezilidských vztahů, se týká sociální psychologie. Spousta myšlenek, které mají počátky už u Platóna a Aristotela, se zformovaly do vědy až na přelomu 19. a 20. století. V minulosti se filosofové zabývali legislativou a ústavou státu, teologové řešili otázku nesmrtelnosti duše, ale sociální chování lidí zatím nikoho nezajímalo. Vážnější zájem o mezilidské vztahy se objevil v době reformace, ale začal se zvyšovat především s rozvojem kapitalismu. Problémy kapitalistické společnosti konce 19. století a také vznik sociálních hnutí způsobily velký růst zájmu o společnost, její chování a společenské vztahy Co je to vztah? Co vůbec mezilidský nebo interpersonální vztah představuje? Mnoho vědců z oboru sociální psychologie se tímto tématem zabývá a pojednává o něm i nemalé množství literatury. Obecně se udává, že v podstatě hned po narození vstupujeme do procesu socializace - začínáme se začleňovat do společnosti, učíme se sociálním rolím a 3 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Academia, Praha: 1999, s

10 objevujeme mezilidské vztahy. V průběhu života se důležitost přikládaná vztahům mění. Jako malé dítě se zaměřujeme nejvíce na vztahy k rodičům a k ostatním dětem, které potkáváme na hřišti, později ve školce atd. V pubertě se pozornost orientuje na party, ale může se stát, že se uzavřeme během tohoto emocionálně divokého období do sebe a pak máme pocit, že k životu nikoho nepotřebujeme, nebo že dokonce nikdo nepotřebuje nás. Během této doby je dobré dítětem o vztazích mluvit a zároveň podporovat jeho sebevědomí. V pozdější době dospívání se upevňují přátelské vztahy, které bývají nezřídka pro toto období na prvním místě. Pro mladistvé je důležité si vzájemně pomáhat, třeba jen psychicky (materiálně totiž ještě sami nejsou zabezpečeni). Do tohoto období patří i navazování partnerských vztahů, které se v některých případech přemění ve vztahy manželské. V manželství je to pak samotný manželský vztah a zároveň i vztah s dětmi a celou rodinou a také s přáteli. Postupně se člověk orientuje na rodinu, jejíž opora je důležitá v případě úmrtí jednoho z partnerů. Z toho plyne, že vztahy nás provází po celý život a není snad dne, kdybychom o nějakém vztahu nepřemýšleli. Mezilidské vztahy představují zdroj většiny radostí a bolestí v lidském životě. 4 Tvoří jednu z nejdůležitějších složek lidské existence a je nejvíce nutné o ně dobře pečovat. Přestože je toto všechno mnohým lidem jasné, mezilidským vztahům nevěnují dostatečně velkou pozornost. Přitom pro udržení kvalitního vztahu, který působí na obě strany pozitivně, stačí dodržovat určitá udržovací pravidla, které zjistili psychologové Argyle a Henderson. Pro příklad uvedu některá z nich: 1. V případě, že osoba, se kterou sdílíme vztah, není na blízku a někdo jiný ji uráží nebo vede jinak nepravdivé řeči, měli bychom se jí zastat. 2. Kdykoliv v době potřeby ji poskytnout psychickou i fyzickou podporu a pomoc. 3. Důležitá je i vzájemná důvěra, z které plyne i vzájemné svěřování. 4. Každý z nás by se měl snažit, aby se ten druhý cítil v naší společnosti příjemně.5 Někdy není potřeba vkládat do udržení vztahu mnoho energie, protože se tak mohlo stát už při jeho prvotním formování. Vztah musí projít několika fázemi, aby se stal stabilní vazbou mezi lidmi [ ] Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha: 2007, s

11 2. 2. Fáze vztahu Běžný člověk zažívá v průběhu dne mnoho krátkodobých setkání s ostatními lidmi. Taková setkání se označují jako interpersonální kontakty. Tyto kontakty bývají nezávazné, ale v některých případech se stanou důležitou životní složkou a to tehdy, když se přemění ve vztah.6 Aby se tak stalo, jsou nejdůležitější první čtyři minuty setkání. Některé studie uvádějí, že se během této doby člověk rozhoduje, zda-li chce v setkání pokračovat nebo ne. Je to okamžik prvního dojmu, ve kterém hraje největší úlohu fyzická stránka osobnosti. V tomto okamžiku nejsou vyloučeny ani projevy povahových rysů a vlastností jako jsou: otevřenost, vřelost, srdečnost, atd. 7 Ovšem tělesná přitažlivost zůstává na prvním místě z hlediska rozhodování. Dokonce lidé s těmi, kteří byli obdarování přitažlivým vzhledem, jednají vlídněji, než s těmi méně tělesně přitažlivými. Tuto teorii opět potvrzují některé výzkumy, např. v roce 1972 K. K. Dion a jeho testování pěkné/nepěkné tváře dítěte ve vztahu k trestu za jeho přečin. Hezčí děti měly navrženy menší tresty. Další zajímavost, která stojí za zmínku, je myšlenka homogamie, kterou využil při svém výzkumu Walster s kolektivem v roce Toto zkoumání bylo založené na zjišťování přitažlivosti podobně atraktivních jedinců. Walster a jeho tým po dlouhém bádání v podobě pořádaných počítačových bálů zjistili, že si lidé vybírají partnery pro krátkodobý nebo dlouhodobý vztah podle odlišných kritérií. Podobných studií založených na tělesné přitažlivosti je spousta, ale mnoho psychologů se také zabývalo a zabývá jinými faktory ovlivňujícími interpersonální přitažlivost. Jedná se např. o blízkost (výzkumem se zabýval Newcomb, 1961), podobnost (Byrne, 1961), vnímanou omylnost (Aronson, Willerman, Floyd, 1966), neverbální indikátory a spoustu dalších. Všechny tyto výzkumy jsou založené na projevu člověka, který je někým přitahován. Existuje další množina obecnějších modelů přitažlivosti. Jedním z nich je teorie Banistera a Fransella z roku 1974, která říká, že člověk se zaměřuje na ty lidi, kteří mají s dotyčným přibližně stejný světonázor. Lehko si s nimi popovídají, dostane se jim lepší podpory a pociťují fungující zpětnou vazbu, která je důležitá pro podporu sebevědomí.8 Na začátku kapitoly byla řeč o tzv. prvním dojmu. Správnější název pro tuto situaci je vjemový kontakt. Jestliže se dotyčný nebo dotyčná rozhodne pokračovat ve 6 Bedrnová, E.: Člověk hledá člověka. Management Press, Praha: 2001, s. 15. DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha: 2001, s Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha: 2007, s

12 sbližování, dochází k první konverzaci. Tato situace se označuje jako interakční kontakt. Vjemový a interakční kontakt tvoří dohromady fázi mezilidského vztahu obecně nazvanou jako kontakt. Průběh mezilidského vztahu má několik dalších fází. V každé jeho fázi je možné buď setrvat, ukončit ji, anebo pokračovat dál a vstoupit do další fáze: NÁPRAVA KONTAKT ZAPOJENÍ DŮVĚRNOST ukončení ukončení ukončení ZHORŠENÍ UKONČENÍ ukončení obr. 9 Ve fázi zapojení zkoumáme druhou stranu (záliby, názory, apod.) a provádíme testování, jestli vybraná osoba splňuje počáteční úsudek. Chceme-li se dozvědět víc a pokračovat ve vztahu, zesilujeme zapojení a posléze se dostáváme dál, do fáze důvěrnosti. Zde už jde o větší sblížení mezi dvěma lidmi. Důvěrný vztah se objevuje nejdříve v soukromí, z čehož vzniká interpersonální svazek a pak se potvrdí na veřejnosti a stává se svazkem společenským. V partnerských vztazích je to tzv. fáze zamilování. Může se stát, že nás vztah přestane naplňovat, což bývá zapříčiněno různými důvody (porušení pravidel, stupňovaná nespokojenost, sexuální nenaplněnost), a můžeme se dostat do fáze zhoršení. Nejdříve se objevuje nespokojenost jen uvnitř nás samotných - intrapersonální, která když se neřeší a pokračuje dál, obvykle vstoupí mezi partnery - interpersonální nespokojenost. Cestou z takového vztahu je buď fáze ukončení nebo nápravy. Ve fázi nápravy si musíme nejprve sami v sobě analyzovat problémy zapříčiňující zhoršení vztahu a učinit intrapersonální nápravu a potom tuto situaci společně řešit s partnerem. Uvědomit si chyby, domluvit se na jejich odstranění a provést celkovou interpersonální nápravu. Pokud se ve fázi zhoršení dostaneme až tak daleko, že se třeba odstěhujeme, dostáváme se do interpersonálního odloučení, tj. fáze ukončení. Nedojde-li během této doby k nějaké pozitivní změně, dochází k společenskému odloučení a vztah se stává ukončeným.10 9 DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha: 2001, s DeVito, J. A.: tamtéž, s

13 2. 3. Vztahy v sociální skupině V partnerském vztahu je dobré udržovat i vztahy s jinými lidmi. Nemyslím tím jen vztahy v zaměstnání, kde obvykle převažuje jejich formální ráz. Formální vztahy jsou ty, které mají vymezující a neosobní pravidla a náš přístup k ostatním lidem je jimi řízen. Zasahují i vnější skutečnosti jako je naše pozice, od které se vyžaduje vyhraněné chování. Lidé se spolu baví jen o určitých tématech a jejich vztahy jsou jen účelové. Zatímco vztahy neformální jsou založené na citech a nejsou nijak řízené zvenčí. 11 Takové vztahy člověk nachází v partách, mezi přáteli, správně tedy v malých sociálních skupinách - v tomto smyslu tedy neformálních. Musím podotknout, že existují také skupiny formální, ale to jsou společenská seskupení v organizacích, jako jsou třeba pracovní skupiny. Nakonec i ve formálních skupinách vznikají neformální vztahy a pak i neformální skupiny. Jako příklad poslouží třeba učitelský sbor, ve kterém se najdou jedinci, kteří kromě pracovního vztahu mají i vztah přátelský. Do neformální skupiny vstupuje člověk z vlastní vůle. Třeba z důvodu společných cílů a podobných zájmu. Neformální skupina je zároveň skupina malá. Existuje několik definic malé skupiny, např. J. Buriánek ji popsal jako společenství o malém počtu členů - většinou od tří, tzv. triáda (někdy se uvádí od dvou - dyáda, ale zde chybí vztah mezi jedincem a skupinou, zatímco ten už v triádě možný je)12, do třiceti členů, což je vrchní hranice a nebývá jí často dosahováno, spíše by odpovídala hranice patnácti až dvaceti členů. Poměrně blízké a pevné vztahy spojují jedince ve skupinu, v níž dochází ke komunikaci a k vzájemnému působení mezi členy. Každý člen zde zastává určitou pozici a roli (sociální pozice je místo ve skupině, od kterého se očekává daný vzorec chování, má úzkou souvislost se sociálním statusem, který se měří pomocí stratifikace a tato struktura je pak důležitá z hlediska sociologie skupiny, zato sociální role vyjadřuje aktivní stránku pozice a statusu a různí se ztotožnění s touto rolí u každého z nás)13. Malá skupina má vlastní identitu, pro sebe typickou charakteristiku a svoji skupinovou strukturu. Vytváří si společné hodnoty a normy, které fungují uvnitř skupiny jako určitá regulace a pro případ jejich porušení mohou být vytvořeny i různé sankce [ ] Novotná, E.: Sociologie sociálních skupin. Grada, Praha: 2010, s. 68. Novotná, E.: Sociologie sociálních skupin. Grada, Praha: 2010, s. 42. Buriánek, J.: Sociologie. Fortuna, Praha: 2003, s

14 2. 4. Lidské potřeby Malé skupiny, o kterých bylo pojednáno v minulé kapitole, jsou pro člověka nesmírně důležité, protože právě v nich se odehrává významná část lidského života. Vždyť jejich součástí se stává každý tvor homo sapiens hned po narození a je to také místo, kde dochází k uspokojování vlastních potřeb. Otázkou lidských potřeb se zabýval už před léty Abraham Harold Maslow ( ). Přesněji v roce 1943 vytvořil tento významný psycholog obrazec ve tvaru pyramidy, který znázorňuje hierarchii lidských potřeb. Podle této teorie považoval Maslow potřebu jídla, pití a rozmnožování za nejzákladnější, a proto je umístěna na samém spodku celé pyramidy. Tyto potřeby jsou fyziologické a řídí se instinktivními mechanismy. Řadí se mezi vývojově nižší a existují i u ostatních živočichů. Důležité je, že bez jejich uspokojení nelze očekávat přežití. Druhý stupeň náleží potřebě bezpečí, která patří stále mezi ty základní a lze ji vysvětlit jako touhu po jistotě, spolehlivosti, ochraně, zahnání strachu a úzkosti. Další stupeň základních potřeb tvoří potřeba lásky a sounáležitosti, protože každý z nás chce někam patřit a chce být milován (to do jisté míry splňuje sociální skupina). Jakmile je uspokojen tento třetí stupeň, objevuje se potřeba úcty, která člověka nutí ke snaze uspět a dosáhnout uznání od ostatních lidí. Na pátém stupni pyramidy se nachází seberealizace či sebeaktualizace. Tento druh potřeb už lidské potomky odlišuje od psů, koček a ostatních živočichů, a proto se označuje jako vývojově vyšší. Maslow je nazval jako potřeby růstu nebo-li metapotřeby, zatímco předcházející potřeby označil jako nedostatkové. Do potřeb růstu patří např. potřeba sebevyjádření, která nutí člověka k ukázání svých schopností nebo realizování vlastních záměrů a dále potřeby morální, estetické a také potřeby vědění.15 Uspokojení - saturace potřeb je pro život nesmírně důležitá. Jejich neuspokojení - deprivace je hnacím motorem a aktivátorem činnosti. Nadměrná deprivace lidských potřeb, např. dlouhodobé citové strádání, může vést k vyčerpání a někdy až k existenciální frustraci končící sebevraždou. Aby se člověk těmto situacím vyhnul nebo je alespoň lépe zvládl, vyhledává různá společenství a skupiny, do kterých se chce začlenit a jak už bylo naznačeno na začátku této kapitoly, je to místo, kde je možné dosáhnout saturace téměř všech lidských potřeb lépe, než kdyby byl člověk sám Madsen, K. B.: Moderní teorie motivace. Academia, Praha: 1979, s Novotná, E.: Sociologie sociálních skupin. Grada, Praha: 2010, s

15 2. 5. Samota a osamocení Trvalou samotu si nepřeje asi nikdo z nás, vždyť uvržení do žaláře a zamezení styku s ostatními lidmi byl v minulosti jeden z nejhorších trestů. Najdou se ale chvíle, kdy samotu vyhledáváme a potřebujeme třeba jen na krátko uniknout ze sociálního prostředí někam do ústraní a nabrat síly pro další práci nebo popřemýšlet o životě. V tomto smyslu má samota dokonce pozitivní přínos. Samota je někdy zaměňována s osamělostí, ale zatímco samota je objektivní stav člověka, osamělost je náš subjektivní pocit. Osamělost z hlediska sociální psychologie může být dvojího typu. Jeden představuje sociální izolace, což je takové psychické rozpoložení, kdy chceme být s druhou osobou nebo osobami, ale z nějakých důvodů to nelze. Stává se to třeba když odjedeme na služební cestu nebo se přestěhujeme a na novém místě nemáme nablízku žádné přátelé či příbuzné apod. Druhým typem osamění je emocionální izolace a ta přichází tehdy, když jsme obklopeni třeba i početnou skupinou známých, ale uvnitř sebe cítíme velkou prázdnotu a toužíme po někom, komu bychom se mohli svěřovat, s kým bychom si mohli sdělovat názory, postoje a u koho bychom mohli najít spolehnutí, oporu a těsný, přátelský vztah.17 Ať už máme pocit osamělosti z toho či onoho důvodu, není to dobré pro náš celkový stav. Spokojenost ve vztazích a jejich pozitivní funkce kladně působí na naše vnímání světa, řešení problémů, zvládání složitých situací a v neposlední řadě na naše duševní i fyzické zdraví, a proto bych se chtěla vrátit k začátku práce a znovu upozornit na důležitost péče o každý náš vztah. 3. Ovlivnění vztahem tvoříme umění Mezilidské vztahy ovlivňují různé faktory. Jedním z nich je i naše povaha a její vlastnosti. To jestli jsme člověk více otevřený, ale přitom labilní, tedy cholerik nebo naopak uzavřenější, ale s jistou půdou pod nohama, flegmatik nebo sangvinik či melancholik, je věcí temperamentu, který působí na naše vztahy. Kromě povahových vlastností je to i rodina, práce, parta, společnost, tradice, média, zákony a mnoho jiných faktorů ovlivňujících vztahy mezi lidmi. Naopak naše vztahy zase ovlivňují rodinu, práci, partu, atd. 17 Výrost, J.: Sociální psychologie. Grada, Praha: 2008, s

16 Občas se potřebujeme vypovídat, ulevit své duši od těžkostí, které nás provázejí životem nebo se naopak podělit o radost a štěstí. Každý k tomu využívá jiných prostředků a jak napsal Igor Zhoř: I neprofesionální výtvarník touží vyjádřit neklid vlastního nitra výtvarnými prostředky. 18 Začarovaný kruh dokola jdoucích vlivů se náhle přeměňuje v nekonečný zdroj podnětů k sebevyjádření. Sebevýraz vyžaduje ovšem často i jinou formu, než jakou nabízí malba krajiny a zátiší. Spíše se tu uplatní rozmanité imaginativní figurace, expresívní abstrakce, strukturální a gestická malba rozličného ražení. Mohla by se zde uplatnit i řada jiných, méně známých a pro amatéry méně dostupných postupů, ať už myslíme na novou věcnost (magický realismus) nebo na jiné metody soudobého umění, například těch, které překračují hranice jediného média (vizuální poezie, akce, projekty) Sociální interakce To, že nás neustále něco ovlivňuje a třeba i nutí k činnosti, např. výtvarné, bývá často druhá osoba či skupina lidí. Ti všichni na nás působí a s námi také jednají, soupeří nebo spolupracují a my zase s nimi. Vzájemné působení jedinců nebo skupin je sociální interakce, na jejímž základě se tvoří mezilidské vztahy. Např. když se setkáme s člověkem, který na nás příjemně působí a cítíme se v jeho společnosti dobře, tak se rozhodneme nadále se s tímto člověkem setkávat a tím se mezi námi začne formovat vztah. Tudíž lze říci, že jednotlivá působení mohou přetrvávat, přestože samotný průběh interakčního procesu skončil a ve chvíli jeho opakování, může dojít k vždy hlubší a hlubší proměně (nebo ovlivnění) člověka samotného. Proměn vztahů, sbližování lidí a procesu vzájemného působení, se začalo hojně užívat také v umění 20. a 21. století (happening, performance a další umělecké tendence). Mezilidské vztahy slouží jako námět a interakční proces, ve kterém se vyvolává určitá reakce vedoucí k akci a ta opět vyvolá reakci atd., slouží jako metoda (např. zakladatel happeningu Allan Kaprow se od 60. velkou měrou zabýval tématikou mezilidských vztahů20). 18 Zhoř, I.: Škola výtvarného myšlení: metodický materiál pro práci v zájmové výtvarné činnosti. Krajské kulturní středisko v Brně: Okresní kulturní středisko v Blansku, Brno: 1987, s Zhoř, I.: tamtéž, s Ruhrberg, K.: Umění 20. století. Taschen/Slovart, Köln 2004, s

17 3. 2. Sociální intervence Jak už bylo řečeno, mnoho lidí vyjadřuje svoje pocity, nálady, cítění nebo rozladění z mezilidským vztahů prostřednictvím umění a s tím dozajista souvisí určitý druh tvůrčí strategie zvaný sociální intervence. Cílem sociální intervence je kritizující nebo společnosti prospěšná činnost, jejímž prostřednictvím se aktéři snaží danou společnost do jisté míry změnit, ovlivnit nebo na ni nějak působit. Umělecká tvořivost zde není pouze formálním aktem, ale jde jí o konkrétní zásah do společnosti. Mnoho novodobých uměleckých počínání není snadné přesně charakterizovat a uvést datum jejich vzniku. Většinou se inspirují myšlenkou předešlých směrů nebo umělci samotnými. Nejinak je tomu v případě sociální intervence, jejichž prvopočátek byl už někde v dadaismu. Obsahuje prvky uměleckých forem jako je happening, public art, performance nebo political art, mail art aj. Typickým příkladem sociální intervence je rakouská skupina Wochenklausur, která vznikla v roce 1993 a během své existence má připsáno nejméně 15 vydařených intervencí majících za následek dlouhodobé zlepšení lidského soužití (mobilní zdravotnické zařízení pro lidi bez domova, sedmi imigrantům pomohli při legalizaci pobytu, výstavba skate rampy v Ottensheimu a další), což je jejich hlavním cílem. Kancelář, ateliér a zároveň poradna pro aktivistické projekty sídlí ve Vídni na ulici Gumpendorferstr. Na rozdíl od umělců 20. století, kteří pouze ukazují na problémy ve společnosti, Wochenklausuru poukazuje na to, že některé životní podmínky pro lidi nemusejí být nutně takové, jaké jsou. Využívají k tomu kreativní přístup a také různé triky a kličkování mezi zákony. V případě zajištění legálního pobytu imigrantů v Rakousku pověřili cizince vytvářením sociálních skulptur. Projekt tímto způsobem jeho účastníkům, kteří se nemohli vrátit do své země kvůli politickému, náboženskému nebo etnickému pronásledování, zajistil legalizaci pobytu. Další z akcí skupiny Wochenklausur bylo zřízení centra pro seniory v italském městečku Civitella d Agliano. Lidem toho malebného města bylo centrum slíbeno už mnoho let, ale stále se nic nedělo. V roce 1994 při letním uměleckém symposiu se členové Wochenklausuru rozhodli zakročit a do novin nechali otisknout články s plánem výstavby centra. Získali lednice, bary a myčky na nádobí a všechny je instalovali v přízemí radnice. V průběhu akce namalovali Vedutu historického centra města, u které se pak mohli obyvatelé Civitella fotit. Nákupem fotky podporovali úsilí otevření senior centra a pomohli tak 16

18 s financováním celé akce. Těmito demonstrativními kroky vyzvali Wochenklausur městskou radu k hledání řešení, jehož výsledkem byla výstavba centra.21 Další skupinou zabývající se sociálními vztahy a společenskými problémy je The Yes Men. Dvojice aktivistů se často vydává za zástupce firmy nebo nějakou vlivnou osobnost a pořádá interview s médii, jak tomu bylo např. v projektu Bhópálská katastrofa, při níž jeden z umělecké dvojice vystoupil na kanálu BBC v pořadu News24 jako mluvčí společnosti The Dow Chemical Company v den 20. výročí od hrůzné katastrofy a uvedl, že Dow bude prodávat Uninon Cradibe (společnost zodpovědnou za tragédii, při které bylo zabito lidí a mnoho dalších zraněno). 22 Peníze z prodeje hodlají použít na doživotní léčebné výlohy o odškodné obětem tragédie, vyčistění místa a zbytek peněz věnovat na výzkum možných rizik výrobků společnosti Dow. Během doby, než se tento podvod odhalil, klesly akcie Dow Chemical o 2 miliardy dolarů.23 V České republice intervenční umění zastupuje např. skupina Pode Bal. Zabývá se tématy jako jsou drogy, politický extremismus, multikultura, práva menšin, institucionalizace umění, atd. K vyjádření nesouhlasu nebo k upoutání pozornosti na daný problém využívá nejrůznějších přístupů počínaje pseudoreklamou ve formě plakátu nebo kampaně a konče politickým aktivismem s performance. Projekt nazvaný Větší množství státní drogy představuje reklamy, na nichž je propagace legálních drog. Tyto reklamní plakáty nebo billboardy jsou pozměněné a v případě reklamy na známou whisky s doplňující větou: Jediné riziko je nezkusit to! Pode Bal vyměnili láhev oné whisky za ženu šňupající kokain. Takových inzerátů původně propagujících státní drogy bylo představeno v Galerii Rudolfinum několik.24 Pro sociální intervence je typičtější shlukování umělců ve skupiny nebo komunity, ale i přesto se naše země může pochlubit několika jmény, která mají co dočinění s tvorbou v této oblasti. Jedním z nich je Kateřina Šedá. Tato výtvarnice pracuje často s velkým počtem lidí, kteří nejsou ve spojitosti s uměním a ani o něj nejeví sebemenší zájem. Její snahou je vytrhnout tyto lidi ze stereotypního života a sociální izolace. Každému projektu předchází dlouhé pozorování nejen společenské situace, ale i chování lidí a komunikace s nimi. Běžné situace se stávají námětem pro její tvorbu a často opakované věty se stávají jejím názvem. Proslavila se projektem Je to jedno. V této práci přiměla Šedá svou babičku, která už ztrácela chuť do života, aby 21 [ ] [ ] 23 [ ] 24 [ ] 22 17

19 začala kreslit nářadí a výrobky prodávané v obchodě s domácími potřebami, v němž předtím babička dlouhá léta prodávala. Za cyklus 650 kreseb byla Kateřina Šedá oceněna Cenou Jindřicha Chalupeckého. Známé jsou i její projekty Výstava za okny, Nic tam není, Furt dokola, atd. Kateřina Šedá pracuje a žije v Brně, ale vystavuje více v zahraničí (Londýn, Turín, Berlín, Chicago, a další zahraniční velkoměsta), kde za svoje sociálně laděné akce obdržela další ocenění Ovlivnění uměním tvoříme vztahy Na počátku bylo Slovo... to Slovo byl Bůh. (Jan1) Bůh pak stvořil Adama a Evu - muže a ženu.... a mezi nimi vznikl vztah. I tak by se dalo pokračovat ve větě z Bible svaté, protože vztah mezi dvěma lidmi můžeme chápat jako boží dar. Sama si moc dobře uvědomuji váhu vztahu s rodiči, příbuznými, partnerem a kamarády. Moji rodiče zřejmě vynaložili značné úsilí na zformování vnímavého a citlivého člověka. Někdy až přecitlivělého, ale to už je zásluhou temperamentu, který je v mém případě typicky cholerický. No a tak není divu, že mě stav mezilidských vztahů neustále trápí. Určitě by pomohlo někdy si říct nějaké vlídné slovo, jindy si vzájemně pomoci, nesoudit druhého, jestliže sami nejsme bezchybní, nezávidět si a nelhat si. Za důležité považuji pokusit se mladé generaci hravou formou podat základy slušného chování (zajímavá kniha na toto téma je Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě od Miloše Kratochvíla a Daniely Krolupperové, která pomáhá rodičům s výchovou dětí k etickému jednání, morálním zásadám a aby nebyly lhostejné ke svému okolí), protože moralizující tendence a rady nemá nikdo příliš v lásce. Jak tedy na to? Je určitá možnost přistoupit k řešení této otázky prostřednictvím umění. Dojde-li ke vzniku nějakého uměleckého artefaktu, který je prezentován divákovi a je-li divákem pochopen, spouští se fáze působení. Autor díla tak naváže vztah s recipientem a jestliže tohoto vztahu využije, pak právě prostřednictvím díla může zasílat své myšlenky a názory, které mohou ovlivnit nebo dokonce změnit 25 [vyhledáno ] 18

20 společnost. Např. po přečtení románu Utrpení mladého Werthera od Johanna Wolfganga von Goethe několik mladých lidí v Německu spáchalo sebevraždu. Další nadějí je, že změna přijde třeba s další generací, která bude vychovávána už podle zažitého vzdělávacího procesu, tedy kurikula, jehož cílem není jen poskytovat znalosti a dovednosti, ale formovat životní postoje a názory člověka (součástí kurikula jsou průřezové témata jako třeba: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova aj.) Možnosti využití umění pro vznik vztahu Výchova dítěte a lidské osobnosti je dozajista náročný proces, kterým se zabýval už Platón. Platónovi myšlenky se staly výchozími pro anglického spisovatele a kritika umění Herberta Reada, který je převedl do současnosti v knize nazvané Výchova uměním. V knize se pojednává o tom, že skrze umění je možné rozvíjet všechny složky osobnosti a prostřednictvím umělecké aktivity zažít poznání. Umělecké zážitky se pak mohou stát východiskem jak pro hledání obecnějšího kulturního nebo přírodního rozměru lidské existence, tak pro objevování osobní identity v kontextu své doby a kultury. Ale mohou se stát i prostředkem, který člověku pomáhá vyrovnávat se s nejistotami a bolestmi života. 26 Takové prostředky jako jsou zážitky nejen že dokážou léčit naše chmury, ale během jejich průběhu může dojít ke vzniku nových vztahů a to i mezilidských. Situace, při kterých samovolně vznikají nové vztahy, můžeme najít všude tam, kde se zprostředkovává umění. U nás jsou to hlavně instituce jako jsou galerie a muzea. Cílem takového programu je nejen ono zprostředkování umění, ale i otevření dveří do světa poznávání sebe samých, vztahů s okolním prostředím a v neposlední řadě vztahů mezi lidmi. Prostřednictvím těchto programů dochází k ovlivnění celkového vnímání světa a člověku se nabízí možnost jiné úrovně vlastního uvažování. 26 Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. I. díl. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Praha: 2001, s

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více