12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením."

Transkript

1 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám všem poděkovat za každodenní snahu žít s Kristem. On je ten nejcennější dar, který máme, a bez Něj nemůžeme udělat nic. Proto, jak nás vybízí autor listu Židům: Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti (Žid 12,2). Tuto větu jsem zvolil jako motto na příští rok, rok vděčnosti za dvacet let existence naší diecéze. Bude to rok mimořádný proto, že byl vyhlášen Svatým otcem jako Rok víry, dále je to rok, ve kterém oslavíme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pán nás staví do situace, kdy bychom měli obnovit své nadšení, a otevřít se radostnému svědectví o Kristu. On sám totiž připravuje srdce hledajících. Vnímám tak společnost kolem nás, která většinou není víře nepřátelská, ale naopak je víře často pozitivně otevřená a je hledající. Křest anství však velmi často nevidí jako jedinou alternativu svého hledání a snažení. I když mnozí vnímají křest anství pozitivně, většinou se nestávají aktivními, praktikujícími katolíky. Na druhé straně při návštěvě farností a dalších příležitostech zjišt uji, že počet mladých, dětí a vůbec věřících ve farnostech ubývá. Vnímám, že církev v naší diecézi se stále víc proměňuje z církve masové a lidové na církev vyznavačskou. V tom nelehkém konstatování je pro mě povzbuzením, když při osobních setkáních s Vámi zjišt uji, že naše diecéze je společenství těch, kteří se pro víru svobodně rozhodli a jsou ochotni ji žít a vyznávat, i když nejsou neseni proudem většiny společnosti. Současná realita, ve které my, věřící plzeňské diecéze žijeme, staví před nás, z mého pohledu, dvě výzvy: přijmout hluboký vztah s Kristem jako svůj životní styl a hlásat evangelium. Věřte mi, že mi to leží na srdci a přemýšlím, jak to uskutečnit. Přijmout důvěrné společenství s Ježíšem Kristem za svůj životní styl pro mě znamená mnohokrát za den při svém jednání a rozhodování si uvědomit, jak by na našem místě jednal Ježíš, a snažit se Ho v tom napodobit. Znamená to ovšem dobře znát evangelia, abychom věděli, jak by v danou chvíli jednal. A také vést s Ním téměř neustálý dialog s vnitřním pohledem na Něj. Samozřejmě, když se musíme soustředit na určitou práci, rozhovor a na jiné úkony, pak to nejde, ale ve volných chvílích se k Němu v myšlenkách a vnitřním rozhovoru vracejme. Třeba prostým: Ježíši, tohle chci dělat, přijmout a nést pro Tebe. Ježíši, já ti důvěřuji, odevzdávám 1

2 ti své těžkosti, dej mi pocítit svoji přítomnost, dej mi svou sílu. Díky za to, že jsi se mnou a že tě mohu následovat. Když se nám to bude aspoň trochu dařit, bude v nás růst, jak říká svatý Pavel, vnitřní člověk a Kristus bude skrze víru přebývat v našich srdcích (viz Ef 3,16 17). Z této zkušenosti osobního vztahu s Ježíšem bude vyvěrat naše svědectví naprosto přirozeným způsobem, protože bude patrné již z našeho každodenního života. Bude to ta nejlepší služba pro všechny otevřené a hledající lidi kolem nás. Tím ovšem naše evangelizační snaha a povinnost nekončí. Příkladem nám v tom mohou být právě svatí Cyril a Metoděj, kteří mluvili jazykem srozumitelným, do něho přeložili Písmo svaté, bohoslužebné i další potřebné texty a vymysleli pro to zvláštní písmo, protože naši předkové žádné neměli. Kéž bychom dovedli hledat cestu k současným lidem a evangelizovat podobně jako oni. Musíme se v tom cvičit, respektovat přitom svobodu každého, ale zároveň být odvážní. Přemýšlejme o tom, jak to udělat v konkrétních podmínkách v našich farnostech. Napadá mě, že by bylo možné zvát hledající a sympatizující na vaše setkání, zvláště do vašich živých společenství nebo na bohoslužbu slova, kterou je třeba uspořádat tak, aby pro ně nebyla příliš náročná, ale aby byla prostá a soustředěná na evangelium a svědectví. Není většinou vhodné zvát je přímo na mši svatou, protože jí nemohou rozumět, nevědí, jak se mají chovat a nechtějí se ztrapňovat. Nesmíme jim mít za zlé, když nám pozvání odmítnou. Je na nás, abychom těmto lidem uměli vycházet vstříc. Naopak takové pozvání může být vhodné pro katolíky, kteří přestali víru praktikovat. Ty můžeme zvát, aby znovu objevili krásu křest anské liturgie a mši svatou, při níž pocítí Ježíšovu přítomnost a lásku bratří a sester. Tak postupně objeví cestu zpět do církve a třeba se navrátí i ke svátostem. Udělejme vše pro to, aby naše farnosti byly otevřené, abychom se neuzavírali a uklidňovali tím, že máme mši svatou a to nám stačí. At nám není lhostejné to, že tolik lidí kolem nás trpí samotou nebo žijí se zraněním a nesetkali se s uzdravující Kristovou láskou. Milé sestry a milí bratři, Ježíšovo poslání jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky (Mt 28,19) platí i pro nás. Jděme s vědomím, že platí i Jeho příslib já jsem s vámi po všecky dny (Mt 28,20). Bez obav vyjděme svým bratřím a sestrám naproti a směle se pust me do práce. Pán je s námi, nenechal nás samotné, máme jeho Ducha. Vyprošuji vám pro váš život víry i pro vaše svědectví Jeho hojné dary. Bůh at rozradostňuje vaše srdce po celý nastávající rok, jubilejní rok naší diecéze. Váš bratr a biskup + František Odpovědi na listopadové otázky: 1. a 2. list Timoteovi uctívající Boha List Judův žádné Ozeáš obvykle se překládá jako Vysvoboditel nebo Hospodin vysvobodil V prosinci čteme: Ámos nejstarší z prorockých knih, Ámos je Judejec prorokující v severním Izraeli Otázka: Kdy slavíme jeho svátek? 2 Micheáš současník Izajáše, jeho poselství je podobné Ámosovu, Ozeášovu a Izajášovu. Obsahem jsou hrozby i zaslíbení a naděje v příchod Mesiáše, zastává se chudých. Otázka: Který úryvek této knihy (paralelní s Izajášem) známe z adventních čtení? Izajáš 1 39 První Izajáš obsahuje soubor prorockých výroků z různých dob a různého prostředí, které byly zahrnuty do tohoto

3 spisu. I v těžké situaci Judska zaznívá slovo povzbuzení a zaslíbení Immanuele (7,14). Otázka: Co znamená jméno Izajáš? Citát na měsíc Kdo přestane číst Bibli, stane se nečitelným křest anem. Pavel Kosorin Eucharistie díkůvzdání Nový církevní rok, který začínáme, je dobou bezprostřední přípravy na cyrilometodějské jubileum. Čeští biskupové nás vybízejí, abychom se v tomto roce více zamýšleli nad tajemstvím eucharistie. Rok eucharistie v naší vlasti se zároveň pojí s celosvětovým rokem víry vyhlášeným papežem Benediktem XVI. Můžeme si tak uvědomit, že téma víry a téma eucharistie spolu úzce souvisí, vždyt naše křest anské víra se konkrétně vyjadřuje a slaví právě ve mši svaté. V tomto i v následujících příspěvcích bych chtěl alespoň částečně přispět k hlubšímu poznání naší víry slavené v eucharistii. První zamyšlení bych chtěl věnovat otázce, proč se již od prvního století vžil pro tajemství Nejsvětější svátosti termín eucharistie a co vlastně toto označení znamená. Řecké sloveso eucharistein překládáme jako vzdávat díky. Eucharistie tedy znamená díkůvzdání. Tento výraz společně s podobným slovem požehnat eulogein je použit v evangelních vyprávění o poslední večeři Ježíše s jeho učedníky: Vzal při večeři chléb, vzdal díky a požehnal... Vzal také kalich vzdal díky a požehnal... (Lk 22,19; Mt 26,27; Mk 14,23). Při mši svaté kněz stejným způsobem uvádí slova proměňování, kdy se z chleba stává Kristovo tělo a z vína Kristova krev. Uvědomujeme si tak, že celé tajemství mše svaté je Ježíšovým díkůvzdáním Bohu Otci, do kterého jsme vtahováni. Když říkáme, že mše svatá je zpřítomněním Kristovy oběti na kříži, pak si musíme uvědomit, že tato obět je především díkůvzdáním. Ježíš při poslední večeři předjímá svou krvavou smrt na kříži a ukazuje na její pravý smysl: Je jednak pro nás, pro naší spásu (Ježíš říká o chlebu, že je jeho tělem, které se za nás vydává, a o víně, že je jeho krví, která se za nás prolévá) a pak je také díkůvzdáním Bohu. To je však na první pohled zvláštní: Jak může být strašlivá Kristova smrt na kříži spásou pro nás a jak může být příležitostí k díkůvzdání? Abychom na tuto otázku správně odpověděli, musíme zmínit dvě události z Ježíšova života, kdy galilejský Mistr pronáší modlitbu díkůvzdání. První příběh vypráví o zázračném nasycení zástupů. Tehdy Ježíš vzdá Bohu díky a rozmnoží pět chlebů a dvě ryby (srov. Mt 14,19; 15,36). Ježíš však neděkuje Bohu až poté, co se zástupy nasytí, ale ve chvíli velmi nepříjemné, kdy lidé nemají co jíst. Tento okamžik se zdá být příležitostí spíše k naříkání a stěžování si. Ježíš však místo toho projevuje svou synovskou důvěru k Otci a svým díkůvzdáním zcela promění situaci radikálního nedostatku v událost hojného Božího obdarování. Druhý příběh je ještě markantnější. Ježíš vzdává díky Bohu před hrobem svého přítele Lazara (srov. Jan 11,41). Ježíš v této tragické situaci, která je obyčejně poznamenaná 3

4 nářkem, pronáší díky svému Otci. Kristus neděkuje svému Otci za to, že jeho přítel zemřel, ale děkuje za příležitost k projevení své moci nad smrtí, která vede k oslavě Boží a k probuzení pravé víry. A skutečně toto Ježíšovo díkůvzdání probudí Lazara ze smrti k životu. Nyní lépe chápeme, co znamená díkůvzdání při poslední večeři. Ježíš v této chvíli děkuje svému Otci, protože ve své naprosté důvěře ví, že jeho smrt přinese vítězství nad smrtí a nad hříchem člověka. Je si vědom toho, že ve své smrti projevuje každému člověku svou lásku až do krajnosti (srov. Jan 13,1), a proměňuje tak svou smrt v absolutní lásku, proměňuje ji v díkůvzdání. Ježíš proto již dopředu děkuje svému Otci za své zmrtvýchvstání, které není ničím jiným než plodem jeho lásky a díkůvzdání. Můžeme říci, že Kristovo díkůvzdání při poslední večeři do sebe zahrnuje celé velikonoční tajemství: nejenom kříž, ale i zmrtvýchvstání a dar Ducha svatého; zahrnuje do sebe oslavu Boha a spásu člověka. V našem slavení eucharistie tuto skutečnost každodenně prožíváme. Spolu s Ježíšem při mši svaté můžeme vzdávat Bohu díky opravdu ve všech situacích našeho života (srov. 1 Sol 5,18), nejen v radostných, ale i v tragických. Mše svatá skutečně může proměňovat celý náš život v díkůvzdání Bohu a naplňovat nás hlubokou radostí uprostřed těžkostí našeho pozemského života. Pavel Frývaldský (t. č. na studiích v Římě, bude pro nás připravovat tuto rubriku) 14. Když napadne sníh Zpráva, že se Konstantin a Metoděj blíží k Římu, udělala papeži Hadriánu II. radost. Když se dověděl, že v průvodu nesou ostatky papeže Klementa, přikázal, aby jim naproti vyšlo z Říma procesí biskupů, kněží i Božího lidu s pochodněmi a kadidlem, aby uvítali a doprovodili ty, kteří nesou tak vzácný poklad. Bratři byli ubytováni v řeckém klášteře nedaleko basiliky Panny Marie s jesličkami a pozvání na audienci na sebe nenechalo dlouho čekat. Papež chtěl vyslechnout obhajobu slovanské liturgie, kterou bratři pečlivě připravovali cestou z Benátek. A jeho závěr byl jasný, i když se ho někteří odpůrci slovanské liturgie snažili ovlivnit. Bylo stanoveno datum, kdy budou knihy slavnostně požehnány a schváleny položením na oltář největší mariánské basiliky v Římě: Santa Maria Maggiore. Více jak pět století již vévodila vrcholku Esquilinu, jednoho ze sedmi římských pahorků. V polovině čtvrtého století však zde byla jen pláň, ale to se mělo změnit. 4 Basilika Santa Maria Maggiore, pohled na průčelí, kresba, Giovanni Battista Piranesi, 18. stol. K papeži Liberovi přivedli tehdy jednoho z patricijů, jmenoval se Jan. Vyprávěl mu o své touze sloužit Panně Marii. A pak se mi zdál ten sen. Papež zpozorněl a vybídl Jana, aby pokračoval. Mám nechat postavit kostel k její poctě. To už papež nevydržel a vyhrkl: A ona sama ti zázračným způsobem ukáže, kde, že? Jan se podivil, ale na dlouhé vysvětlování nebyl čas. Právě dorazila zpráva, že na Esquilinu se objevil sníh. V zimě nic

5 divného, i když pro Řím i v zimně je sních vzácnost. Kalendář ale ukazoval 5. SRPNA! Panna Maria sama ukázala, kde chce mít svůj chrám. Možná je to jen legenda, ale faktem je, že první chrám na tomto místě nechal zbudovat papež Liberius, snad i za finančního přispění patricije Jana. Z této stavby se nám nedochovalo prakticky nic, víme o ní z Liber pontificalis (papežská akta), něco naznačují i archeologické vykopávky. Spory o Boží mateřství Panny Marie vyvrcholily na všeobecném koncilu v Efezu, který prohlásil Marii za Bohorodičku (Theotokós). Toto dogma dalo v Římě podnět k přestavění prvního chrámu na novou basiliku, která si svoje vnitřní uspořádání uchovala až do dneška, i když byly postupně dostavěny vnější kaple, zvonice (nejvyšší v Římě) a barokní průčelí, které zakrylo mozaiky na původním. Klanění Mágů, mozaika na Vít. oblouku, 5. stol. Vítězný oblouk basiliky i horní část centrální lodi byly ozdobeny nádhernými mozaikami s motivy ze života Ježíše Krista, Panny Marie a některých postav Starého zákona. Zde pokládá papež na oltář (tehdy ještě bez baldachýnu a bez mozaiky v apsidě) slovanské knihy na znamení jejich schválení a také přikazuje dvěma biskupům (Formosovi a Gauderichovi), aby vysvětili žáky, které bratři s sebou přivedli. Na mnoha místech Říma se pak zpívala mše svatá slovansky, včetně basiliky sv. Petra nebo sv. Pavla. Sám Metoděj je pak vysvěcen na biskupa a papež ho hodlá jmenovat arcibiskupem metropolitou. Bere tak pod svou ochranu celé misijní dílo soluňských bratří. Basilika St. M. Maggiore, interiér, malba, cca 1730 Vrat me se krátce ještě k basilice. Všechna pojmenování, která jsme zde užili, jí náležejí. Pod názvem Santa Maria Maggiore (Panna Maria Větší) je asi nejznámější. Název Panna Maria s jesličkami odkazuje na skleněný relikviář uchovávaný pod hlavním oltářem, který ukrývá kousek dřeva, o němž tradice tvrdí, že pochází z betlémských jeslí. Santa Maria della neve (Panna Maria Sněžná) připomíná zázračné založení basiliky. Pokladů basiliky je mnohem více, tak připomeňme jen později vybudovanou paolinskou kapli (někdy nazývanou Borghese) a v ní obraz Panny Marie s dítětem (Salus Populi Romani Spása římského lidu), který pochází z 12. st., i když někteří se domnívají, že by mohl být dopraven do Říma z Byzance na zač. 8. st. po obrazoboreckých bouřích (kdysi býval připisován i sv. Lukášovi). Nad obrazem je reliéf Nalezení sněhu na Esquilinu. Ve výroční den založení basiliky zde bývá slavná mše svatá, pod kopulí je umístěná sít, ze které padají bílé a růžové jasmínové lístky jako připomínka na napadlý sníh. Petr Mecl 5

6 Porta fidei 3. Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chut a světlo zůstalo skryto (srov. Mt 5, 13 16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu vydat se ke studni a slyšet Ježíše, který nás zve, abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu vyvěrající z jeho pramene (srov. Jan 4, 14). Musíme znovu objevit chut nechat se krmit Božím slovem, věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům (srov. Jan 6, 51). Ježíšovo učení skutečně zaznívá i dnes se stejnou intenzitou: Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu (Jan 6, 27). Otázku, kterou tehdy Ježíšovi kladli jeho posluchači, vznášíme i dnes: Co máme dělat, abychom konali skutky Boží? (Jan 6, 28). A známe také Ježíšovu odpověd : To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal (Jan 6, 29). Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy. z apoštolského listu papeže Benedikta k vyhlášení Roku víry Salesiánské hnutí mládeže Klub Plzeň Přívětivý dům s růžovou fasádou stojící ve Skvrňanech u výpadovky z Plzně směrem na Křimice působí v dopoledních hodinách zcela poklidně. Sem tam někdo vyjde či vejde, někdo projde okolo, prostě běžný dům. Zato odpoledne se stává mimořádným. Jakmile skončí ve školách vyučování, ožívá jako mraveniště, kde se to hemží dětmi všeho věku, od předškoláků až po devát áky. Vyrážejí sem za výtvarnými činnostmi, do hudebních kroužků, za výukou jazyků, na doučování, za sportem či jen tak příjemně strávit čas v otevřené oratoři. Tady totiž sídlí plzeňský klub Salesiánského hnutí mládeže, který provozují řádové sestry salesiánky neboli Dcery Panny Marie Pomocnice, jejichž posláním je především výchova a práce s dětmi a mládeží, péče o jejich rozvoj a předávání křest anských hodnot. V ČR vzniklo toto řeholní společenství v roce 1980, v současné době zde má kongregace šest řeholních domů, dva v Praze, po jednom v Plzni, H. Králové, Brně a Ostravě. Oratoř je záchytný bod pro každého Do Plzně přišly sestry salesiánky na pozvání 6 otce biskupa Františka Radkovského v srpnu 1996, rok žily v sídlištním bytě na Vinicích. Po roce byl rekonstruován dům na Křimické ulici, v jehož prostorách začalo působit středisko volného času pro děti a mládež provozované občanským sdružením Salesiánské hnutí mládeže Klub Plzeň. A tady je naše působiště dodnes, říká ředitelka plzeňské komunity sestra Hana Gennertová. Všude je plno obrázků a všude se něco děje. V kanceláři klubu se hraje stolní hra, v oratoři několik dětí pod vedením jedné salesiánky a jedné dobrovolnice vytvářejí obrázky z ubrousků. Oratoř je místo, takový záchytný bod, kam může přijít kdokoliv z dětí bez předchozího přihlášení. Vždycky jim tu nabídneme nějakou činnost, at už rukodělnou nebo hry, pokud je pěkné počasí, jdeme ven. Bývá to první kontakt dětí s naším střediskem, nabízíme jim strávení mimoškolního času jinak než třeba bloumáním po ulicích, vysvětluje sestra Hana. Děti nám hrdě ukazují, co zrovna vytvořily, je tu i dárek pro maminku k narozeninám.

7 Živo je také v keramické dílně, kde dětem pomáhají i maminky a babičky, a za jejich výtvory by se nemusel stydět ani mnohý z moderních výtvarných umělců. Modrý papoušek z rukou osmiletého chlapce nemá chybu. Bez dobrovolníků by to nešlo Momentálně ve středisku působí čtyři sestry salesiánky plus osmnáct dobrovolníků. Když pročítám seznam aktivit, nechápu, jak to všechno zvládnou. Kromě již zmíněné keramiky třeba kroužky jako Rukodělky, Josefina, Ovečka či Rysáci, dále angličtina, hudebně divadelní kroužek, vaření, florbal, stolní tenis, cvičení pro ženy, logopedie, doučování matematiky a českého jazyka, hra na kytaru, flétnu, klavír, klávesy... K tomu víkendové akce a prázdninové pobyty. Všechno je to postavené na našich dobrovolných spolupracovnících, kteří se tu dětem věnují s láskou, nikoliv z povinnosti, bez nároku na finanční odměnu. Za to jsme jim velice vděční, líčí sestra Hana Gennertová, jak je možné zajistit tak širokou nabídku aktivit. Našimi spolupracovníky jsou lidé od studentů až po seniory, kteří chtějí být užiteční. Jejich složení se rok od roku mění, stejně jako nabídka aktivit. Odejde třeba hudebnice, ale přijde nový sportovně orientovaný spolupracovník. Peníze na provoz sháníme, kde to jde, z nejrůznějších projektů. Jsme schopni zajistit chod střediska hlavně proto, že máme pouze jednu zaměstnankyni, jinak samé dobrovolníky. Jde se k salíkům Momentálně je ve středisku zapsaných do kroužků sto dvacet dětí a dvacet dospělých. Děti přicházející do oratoře se zpočátku neregistrují, stejně jako účastníci jednorázových akcí. Jinak poplatek za registraci ve středisku činí 400 Kč za pololetí a po jeho zaplacení může dítě navštěvovat libovolný počet a výběr kroužků. To je velmi příznivá nabídka i pro sociálně slabší rodiny. O porovnání s poplatky jinde ani nemluvě. Často se stává, že naše děti přivedou další, shodují se sestry a ředitelka Hana dodává: Hrajeme něco třeba na hřišti u paneláků nebo v areálu sousedních adventistů a vždycky se nabalí další děti. Z nepravidelných návštěvníků se pak stanou pravidelní. Děti s tím nemají problém, ale někdy cítíme trochu nedůvěru ze strany rodičů. Neznají nás, a tak se snažíme o sobě a našich aktivitách poskytovat co nejvíc informací, nabízíme propagační materiál, vysvětlujeme, kdo jsme. Každopádně rčení Jde se k salíkům už se tady na skvrňanském sídlišti stalo okřídlené. Tak ty máš za manžela Boha, jo? Pracuji pro dobro duší a pro větší slávu Boží, řekl Don Bosco, zakladatel salesiánské kongregace. Salesiáni a salesiánky po celém světě mají ve svém poslání zprostředkovávat mladým lidem křest anské hodnoty. Jak se to dělá v praxi v sekularizované západočeské metropoli? 7

8 U nás křest anská výchova, předávání víry, probíhá spíš spontánně v průběhu jiných aktivit. Nechceme dětem něco vnucovat. Zhruba z devadesáti pěti procent k nám chodí děti z nevěřících rodin, chceme jim křest anství a jeho hodnoty přiblížit přístupnou a pochopitelnou formou. Pro děti předškolního věku máme např. klub Ovečka, kde si povídáme o Bohu prostřednictvím příběhů, písniček a tvoření. Sem ale chodí především děti z věřících rodin, málokdy hledající. U ostatních přiblížení k víře probíhá při ostatních aktivitách, třeba rukodělných. Děti vědí, že jsme řeholnice, spontánně vyvolávají debaty. Nedávno jsem z povzdálí sledovala diskusi dětí v kuchyňce, usmívá se Hana. Na kolik procent věříš? Já nevím, no asi tak na padesát, já fakt nevím. Naše máma doma říká... Jako perličku pak dodává: Jeden kluk se mě zeptal: Tak ty máš jako za manžela Boha? Fakt, jo? Chvilku se tomu smějeme, ale pak Hana Gennertová říká už vážně zásadní věc: Je skvělé, že o tom děti přemýšlejí. Jsem přesvědčená, že tu probíhá zasévání, které má cenu, i když jeho výsledky nejsou třeba hned vidět. Je radost, když se můžeme podílet na vytváření prostředí, které pomáhá udělat první krok k setkání s Pánem. Přála bych si, abychom toto byli schopni kolem sebe šířit a aby to směřovalo dál. Alena Ouředníková Kostely Nanebevzetí Panny Marie ve vikariátu Tachov V žádném vikariátu Plzeňské diecéze se nenalézá tolik kostelů zasvěcených Panně Marii Nanebevzaté, jako v Tachovském vikariátu. A nejsou to kostely ledajaké, jedním z nich je největší kostel v diecézi, klášterní v Kladrubech. Ale i ostatní jsou významné. Zmíním se o nich v pořadí podle abecedy. Kostel v Bezdružicích je prvně zmíněn až k roku Byl ale zbořen a nový kostel byl na jeho místě postaven v roce V 19. století byl dvakrát přestavován, v roce 1880 získal typické mohutné opěrné pilíře, které zpevňují věž a presbytář. Vybavení je prosté v historizujících formách, ze starších dob se dochovala renesanční křtitelnice a náhrobky a nepochybně významná pozdně gotická skupina Olivetské hory z konce 15. století (dnes v diecézním depozitáři). Zajímavostí je, že v městečku nesídlila až do roku 1867 fara, kostel byl filiální do blízké Čelivi, jejíž kostel byl svévolně rozbořen v roce Vysvětlení absence faráře se opírá o dohady o johanitské komendě poblíž zámku, jejíž členové vykonávali duchovní správu. Tento názor však není 8 podložen žádnou písemnou zprávou, ale může být pravdivý. O klášterním kostele v Kladrubech jsem se již v seriálech Zpravodaje zmiňoval a každý

9 jej asi zná. Krátká připomínka: klášter i s kostelem byly založeny roku 1115 a velká románská basilika byla vysvěcena v roce Za husitských válek byl kostel pobořen a obnoven až v letech 1712 až 1726 Janem Santinim. Svou vnější délkou 90m je největším kostelem naší diecéze a také určitě nejkrásnějším. Nejstarší zmínka o kostele v Kšicích je z roku Dnešní jednolodní stavba s věží po boku sakristie byla postavena v roce 1716 v barokním slohu, polygonálně uzavřený presbytář je nepochybně zbytkem gotického kostela. Vybavení bylo poměrně bohaté a kvalitní. Barokní oltáře z doby po postavení kostela, hlavní portálového typu a vedlejší akantové, byly poničeny vandaly. Kostel není využíván. až v roce 1904 v novobarokním stylu, když předtím byla zbořena původní románská věž s osmibokou nástavbou a s barokní cibulovou střechou. Kdy kostel přišel o svou jižní románskou věž nevíme. Kostel dlouhodobě prochází opravami, které váznou na nedostatku finančních prostředků. V kostele byl pohřben majitel panství Jáchym Šlik po své popravě s jednadvaceti českými pány na Staroměstském náměstí v roce Farní kostel v Plané je mohutná stavba s velmi zajímavou historií. Dnes barokně působící stavba v sobě skrývá pozdně románskou svatyni z poloviny 13. století. Ve 14. století byl kostel přestavěn na trojlodní pseudobasiliku (střední lod vyšší, bez osvětlení okny). Barokní úpravy proběhly před polovinou 18. století a jejich výsledkem je velmi zdobný interiér s vestavěnými emporami a bohatým vybavením. Interiér tak kontrastuje ke strohému vnějšku kostela, zejména k jeho rozměrnému architektonicky neřešenému západnímu průčelí. Věž kostela byla přistavena Kostel ve Starém Sedle ( ) je postaven v obci, která je zmiňována již v listině kláštera v Kladrubech z roku Kostel byl postaven kolem roku 1300 a postupně byl opravován a rozšiřován do dnešní složité podoby. Je to jednolodní stavba s barokní plochostropou lodí, gotickým presbytářem a kaplí sv. Kateřiny v návaznosti na presbytář. Tato kaple sloužila jako pohřební místo mocného rodu Švamberků. Na druhé straně presbytáře stojí věž, v jejímž přízemí je také gotická kaple s pětiboce uzavřeným presbytářem. Hlavní oltář je barokní od řezbáře Artschlagla, ozdobou kostela jsou bohaté gotické malby a velká barokní freska na stropě (dnes restaurovaná) od plánského malíře Václava Schmidta z roku Kostel měl být v 80. letech minulého století zbořen, ale po změně režimu se dočkal postupné opravy. 9

10 kvalitní barokní vybavení, zejména se to týká hlavního oltáře z roku 1663 a soch českých patronů na pilířích kostela od Jana Brokofa. Kolekcí kostelů z Tachovského vikariátu se vhodně uzavírají letošní návštěvy kostelů, zasvěcených Nanebevzetí Panny Marie. Ukazují pestrou paletu jejich osudů, významu a hlavně šíři péče a lásky, kterou naši předkové těmto kostelům věnovali. Připojme se k nim a nenechme se již o žádný připravit. Farní kostel v Tachově byl založen zároveň s městem ve druhé polovině 13. století. V roce 1329 se dostal do držení křížovníků s červeným srdcem, kteří v 70. letech 14. století postavili nový, dodnes zachovaný kostel. Byl však často sužován požáry a proto byl i často přestavován. V letech 1904 až 1908 byl kostel regotizován podle projektu arch. Cechnera. V roce 1945 jej poškodilo bombardování, a poslednímu požáru v roce 1963 podlehla střecha věže, později obnovená. Kostel je trojlodní bazilika s pětiboce uzavřeným presbytářem a mohutnou věží, představenou před západním průčelím. Kostel má velmi Jan Soukup Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... (Jan 20,18) Milí přátelé, blíží se Vánoce a lidé se v tomto období stávají citlivějšími k potřebám svých bližních. Nezapomínejme, prosím, na lidi kolem nás (hlavně na staré a opuštěné). Ale taky ani na lidi, kteří žijí daleko od nás, ale naši pomoc 10 a modlitbu naléhavě potřebují k obyčejnému přežití dalšího dne, dalšího týdne... Jeden dárek navíc pro děti v Africe nabízíme vám možnost (a hlavně dětem) připravit o letošních

11 Vánocích jeden dárek navíc a vzpomenout na ty, kteří tyto svátky slavit nemohou, protože nemají rodiče, nemají co jíst a podobně... Tím, že si něco odepřete, můžete potěšit ty nejmenší v Zambii a přispět na stavbu mateřské školy pro 500 chudých dětí. Náklady na stavbu činí přibližně 500 Kč na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Vaše vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. prosince. Nedostatek vody, hlad, bída, infekční nemoci a vysoký počet lidí nakažených virem HIV/AIDS jsou utrpení, která sužují obyvatele Zambie. Tato země se s velmi vysokou úmrtností celosvětově řadí na 8. místo. Mezi těmi nejmenšími je řada sirotků nebo velmi chudých dětí, kterým pobyt v mateřské škole jakmile bude postavena zajistí základní péči a předškolní výchovu. Pomoc zajišt ují Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn čp. 33, , , , č. účtu: /2700, variabilní symbol: 240. Do zprávy pro příjemce uved te: Zambie. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako dárci misií. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely. Sbírka z Misijní neděle, která proběhla letos 21. října v naší diecézi, vynesla částku Kč. Tyto finanční prostředky budou zaslány na účet Papežského misijního díla šíření víry a poslouží na financování projektů v 11 diecéziích v 8 zemích: Malawi, Zambie, Papua Nová Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie. Pomoc jde na zajištění základní pomoci pro diecéze, na katechetické programy, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů. Všem dárcům děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání. Miriam Svobodová, zastoupení PMD, Misijní úmysl na prosinec: Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve. Pěší putování do bavorských Nových Kostelů uspořádala v sobotu 10. listopadu Jednota Orel na památku přenosu sošky Panny Marie z Loučimi do Nových Kostelů. Tato soška byla odnesena loučimskými ženami za husitských válek L.P v předvečer svátku sv. Martina a byla ukryta v bavorských hvozdech. Nikdo však nepomyslel, že soška, kterou odnášejí, se do Loučimi již nikdy nevrátí. Na tomto místě byl později postaven kostel a vzniklo tak poutní místo Nové Kostely u Svaté Krve. Začátek našeho putování byl v obci Fleky v 8 hodin ráno a odtud jsme vyrazili směrem na Jägershog Buchberg Neukirchen. Cesta je dlouhá asi 7 km. Šlo nás celkem 37 poutníků včetně dětí. (Z Loučimi nás šlo deset a ostatní byli ze Kdyně a z okolí). Asi 2 km před koncem pouti na kopci nad Neukirchenem jsme si udělali krátkou přestávku na občerstvení a svačinu. Tam nám také přišel 11

12 naproti náš pan vikář P. Miroslav Kratochvíl, který do Nových Kostelů přijel autem. Odtud jsme již pěkně v procesí a za zpěvu písně Chválu vzdejme scházeli z kopce k tamnímu hřbitovu a do kostela. Tam jsme se společně pomodlili, zazpívali Loretánské Litanie, nezapomněli jsme se na památku vyfotit a úplně nakonec jsme zazpívali písničku Madona, která se krásně rozléhala celým koslelem. Někteří se vrátili domů autem, ostatní čekala ještě zpáteční pěší cesta na Fleky. Bylo hezké počasí, trochu vysvitlo sluníčko. Domů jsme se ve zdraví vrátili a zůstaly nám vzpomínky a zážitky na pěknou procházku a krásně prožitý den. M. Matějková Můj první Advent Nikdy dřív jsem netušila, jak se dá adventní čas prožít. Vánoční koncerty, trhy a svařák příjemná zábava. Mě však trápila zpověd. Nenechala jsem se poučit, že musím vycházet z desatera. Kdoví co přinese budoucnost, zda se nebude zpovídat po internetu, uklidňovala jsem se. Mezitím fara pořádala adventní zájezd. Jela jsem se známou. Tolik kostelů během jednoho dne jsem v životě nenavštívila. V jednom jsme měli polední modlení. V lavici byl s námi kněz, tak jsem si řekla, že to můžu odšvindlovat. To modlení mi pořád nějak nešlo. Ale chtěla jsem se naučit nějakou jednoduchou modlitbu. Otevřela kancionál a narazila na větu, která se mi okamžitě zalíbila. At máš dnes ze mě radost. S tou bych vystačila na dlouho. Máme rozchod a na vánočním trhu si kupujeme suvenýr. Známá vánoční ozdobu a já uvidím andělíčky, malinké, z hladkého dřeva, jen tak do dlaně. Prodavač se usmívá, vidí, že si nemůžu vybrat. Brzy najdu toho svého. Má prst na bradě a v druhé ruce drží lucerničku, přemýšlí, ale nese si světlo. Největším zážitkem pro mě byla návštěva hlavního kostela. Po prohlídce můj pohled přitáhl obrovský kříž s Ježíšem. Stála jsem 12 před ním a nemohla z něj spustit oči. Těsně pod křížem stál stojan se svíčkami. Znázorňoval strom. Byly tam tři ty stojany, různě od sebe vzdálené, zřejmě k uctění památky jmen napsaných na zdi. Já si však vůbec nevšimla těch jmen, myslela jsem na sebe. Chtěla jsem si svou svíčku dát co nejblíže k Ježíšovi, těsně k Jeho nohám, přímo do té koruny stromu. Bylo tam však málo místa, vlastně žádné volné místo. Prostě obsazeno. To snad ne, já ji tam nedostanu. Přece nemůžu vyndat jinou, kdyby to tak udělal někdo s mojí. Byla jsem zoufalá. Mermomocí jsem ji chtěla vměstnat mezi ty ostatní. Zvednu oči k Ježíšovi: Prosím tě, chci ji mít u tebe, co nejblíže, v co nejtěsnější blízkosti, dovol mi to, prosím... jinak neodjedu! Povedlo se. Tak dlouho jsem s tou svíčkou točila, až jsem ji tam vsunula. Vítězoslavně se obrátím ke známé, která je kilometr ode mne: Kam to dáváš? Tady, na strom života, za ty, co jsou na té desce. V tu chvíli bych se propadla hanbou. Jsem to ale pitomá, myslím na sebe a ona. No nic. Nedá se svítit. Napřed si musím vytvořit světlo u sebe, potom pro druhé. Musela jsem odjet s vědomím, že mi ta svíčka tam svítí, u Ježíše, v té nejtěsnější blízkosti, nekončící věčný plamínek. Věděla jsem, že ten obraz ve mně zůstane, bude v mém srdci uchovaný, navždy. Ježíš zdroj mého světla. Najednou je ti jasná ta jeho síla. Bůh, věčné světlo a člověk. Odjíždím a v hlavě mám v předstihu novoroční předsevzetí: Budu poslouchat Boha, nechám se vést, zapřu sama sebe. Se známou si cestou povídáme a já docházím ještě k jednomu závěru. Bez toho desatera se u té zpovědi neobejdu. Krásný advent Blanka Mešno slavilo Devátého listopadu to bylo 110 let, co zdejší kostel Nejsvětější Trojice, tuto novogotickou dominantu okolí, vysvětil pražský arcibiskup Skrbenský. Tehdy to byla velká sláva, do kos-

13 tela chodili všichni mešenští a věřící ze všech okolních vesnic. Dnes je oveček hlásících se ke katolické církvi tak málo, že se mše koná pouze jednou do roka o pouti. Přesto se v sobotu kostel při mši zaplnil do posledního místečka a někteří museli stát. Občanské sdružení Krásné Mešno požádalo plzeňského biskupa Františka Radkovského, zda by při příležitosti 110. výročí vysvěcení kostela celebroval mši. Pan biskup tak s radostí učinil. Když se v kostele hlásili lidé, kteří půjdou ke svatému přijímání, zvedla se asi pouhá třetina rukou, pouze třetina věřících seděla v nabitém kostele. Musela to být pro pana biskupa zvláštní mše. K jakým ovečkám vlastně mluvil. Ale všichni naslouchali. Mnozí se i usmívali. Když se z harmonia rozezněly první tóny, lidé se otáčeli k varhanám. Varhany v Mešně už dlouho neznějí, ale i to harmonium bylo nádherné. Výjimečné zvuky, barvy, svíčky, výjimečná chvíle zastavení. A výjimečná byla i řeč pana biskupa. Taková, aby rozuměli úplně všichni. Nebylo rozdílu mezi těmi, kteří do kostela chodí pravidelně a tou většinou, která přišla právě v sobotu. Biskup hovořil o významu kostelů, křest anských základech Evropy, o tom, jak by dnešní doba byla lepší, kdyby se křest anské hodnoty více dodržovaly. Při přípravě slavnosti nám velmi pomohli aktivisté od Všech svatých v Plzni, pánové Petr Puchta, František Sup a Josef Kabát, kterým děkujeme za jejich pomoc. Marie Musilová Svatý Kryštof chrání nás na cestách Patří mezi čtrnáct svatých pomocníků, je patronem poutníků, řidičů a všech lidí na cestách. Také patronem horských cest a horníků a přímluvcem od nenadálé smrti. O svatém Kryštofovi se vypravuje celá řada legend, které se liší svým pojetím ve východní a západní církvi. Nejznámější je příběh o muži obrovité postavy, toužícím sloužit největšímu králi. Jmenoval se Reprobus a když zjistil, že se jeho král bojí d ábla, dal se do služeb pekelníka. Pak se od jednoho muže dověděl, že d ábel se bojí Ježíše Krista. Reprobus mu chtěl sloužit. Jenomže onen muž mu řekl, že sloužit Kristu bude tím, že bude přepravovat pocestné přes rozvodněnou řeku. Jednou přenášel malé dítě, které ale bylo stále těžší, což bylo pro Reprobuse záhadné a tak malého chlapce požádal o vysvětlení. Milé dítě, jaký to div se stal s tebou? Cítím se jako bych celý svět přenášel. Chlapeček mu řekl: Nesl jsi více jak celý svět. Nesl jsi toho, jenž celý svět stvořil! Konal jsi lidem milosrdné skutky, a proto došel jsi milosrdenství. Hříchy tvé jsou ti odpuštěny. Nevěřil mu a tak žádal zázrak. Ježíš Kristus mu vyhověl a obrovská hůl, kterou se Reprobus opíral, když přenášel lidi, začala zelenat, objevily se na ní květy a záhy i plody. Ježíš obra Reprobuse pokřtil jménem Christophorus (Kryštof), řecky, ten kdo nosí Krista. Stal se vyznavačem Ježíše Krista a z lásky k němu někdy v polovině třetího století, za vlády císaře Decia, podstoupil v Lycii na jižním pobřeží Malé Asie, mučednickou smrt. Právě díky této legendě je světec zobrazován s dítětem na ramennou a mohutnou zelenající se holí. Veronika Pechová 13

14 Diecézní setkání ministrantů proběhlo 2. a 3. listopadu v Plzni, s tím, jak se podařilo, se s námi podělili někteří účastníci: Sešli jsme se v pátek u salesiánů v Lobzích, a začali mší svatou. Následovala večerní hra o Konstantinu a Metodějovi, při které jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z jejich života. Další den jsme začali mší svatou s panem biskupem F. Radkovským. Po dobré snídani následovala zajímavá přednáška P. R. Drobisze. Poté jsme hráli spoustu dalších zajímavých her. Díky skvělým kuchařkám jsme si mohli nerušeně vychutnat oběd. Po obědě jsme jeli autobusem do Techmánie. Na památku jsme dostali trička, do kterých nás oblékal pan biskup. Odcházeli jsme plni radosti. Těšíme se na další setkání ministrantů. Štěpán Peroutka a Tonda Černý Na setkání ministrantů se nám moc líbilo. Hlavně různé hry a také návštěva Techmánie. Potěšilo nás setkání a také focení s naším panem biskupem Františkem Radkovským. Děkujeme všem, co se na setkání podíleli. Hlavně bratřím františkánům a salesiánům, že se mohl uskutečnit nádherný víkend. Příště určitě zase pojedeme. Václav a Alexandra Šmírovy, Klára Šurmanová Změna hranic diecéze Na základě žádostí biskupů změnila Kongregace pro biskupy hranice naší a sousedních diecézí od 1. ledna 2013 takto: celé území farnosti Vejprty se vyděluje z Plzeňské diecéze a připojuje k Litoměřické diecézi; celá území farností Žinkovy a Neurazy se vydělují z Plzeňské diecéze a připojují k Českobudějovické diecézi. Smyslem těchto úprav je více respektovat spádovost jednotlivých území. jl Kniha o katedrále sv. Bartoloměje v Plzni Před polovinou prosince vyjde kniha o naší katedrále, kterou napsal architekt Jan Soukup. Shrnul v ní všechny poznatky o vývoji této významné stavby a výsledky své badatelské práce. Taková kniha vznikla zcela poprvé a zaceluje prázdné místo v literatuře o významné stavbě našeho města. Vysvětluje mnoho mýtů a mylných názorů a naopak upozorňuje na nové překvapivé skutečnosti na základě dlouhodobého a hlubokého poznávání tohoto duchovního symbolu Plzně. Knihu doprovází fotografie známého fotografa Václava Hynčíka, které dokumentují krásnou stavbu a všechna její umělecká díla. 14 Setkání s autorem a fotografem bude na představení knihy dne 19. prosince v 17 hodin v přednáškovém sálu Západočeského muzea v Plzni. Knihu lze doporučit jako vánoční dárek pro všechny, kteří mají rádi naši katedrálu a chtějí porozumět jejímu odkazu.

15 Setkání čtenářů Bible 19. ledna Klatovy, fara , vede P. K. Dȩdek Sokolov, fara , vede P. Josef Žák Rokycany, (mše) 15 30, vede J. Fencl Důležitá data roku dubna Národní pout biskupů, kněží a jáhnů na Velehrad 8. května Diecézní pout v Kladrubech 24. května Noc kostelů 31. května Oslavy 20. výročí založení diecéze v Plzni 22. června Diecézní den dětí v Plzni 4. a 5. července Cyrilometodějské slavnosti Velehrad; Hlavní oslava jubilea 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu Adventní a vánoční programy a koncerty 5. prosince Zadní Chodov koncert Fontány s duchovním slovem 6. prosince Klatovy arciděkanský kostel Adventní koncert AVE MARIA 7. prosince Staňkov kostel sv. Jakuba Staršího Adventní koncert 9. prosince Potvorov Adventní mikulášský koncert pro děti se sborem KoMar prosince Klatovy fara Vánoční prodej knih 13. prosince Planá, sál MěKS koncert Moravcovi 14. prosince Chodský Újezd koncert keltských písní s duchovním slovem 15. prosince Mešno Adventní koncert Cantate 15. prosince Rokycany kostel P. Marie Sněžné Adventní koncert duchovní hudby 16. prosince Rokycany kostel P. Marie Sněžné Adventní koncert Cantate 22. prosince Planá, kostel Nanebevzetí P. Marie Rybova mše vánoční KOZTliveCZ 23. prosince Švihov kostel sv. Václava Vánoční koncert Plamínky z Klatov 25. prosince Klatovy jezuitským kostel Vánoční hudba pro žestě 26. prosince Klatovy arciděkanský kostel České mše vánoční Šumavan 25. prosince Slavíkovice České mše vánoční Čerchovan 29. prosince Žákava kostel sv. Vavřince Vánoční lidové písně 30. prosince Potvorov Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby (při mši sv.) 1. ledna Švihov hradní kaple Novoroční koncert netradiční klasické hudby ŽIVÝ BETLÉM připravují již po dvacáté děti z farnosti ve Starém Plzenci (www.volny.cz/zivybetlem) 15. prosince Příchovice u kapličky 16. prosince Mirošov, Domov Harmonie 22. prosince plzeňská zoo, statek Lüftnerka 24. prosince Plzeň, náměstí Republiky Starý Plzenec na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele 15

16 Programy v Plzni Katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky Každou adventní neděli při mši svaté zpívá od 6 45 Literátské bratrstvo Roráty 2. prosince adventní půlhodinka (Jaroslav Vodrážka, duchovní slovo otec biskup) rozsvěcování vánočního stromu na náměstí 3. prosince koncertní provedení Rorátů (Ritornello) 9. prosince adventní půlhodinka (Jakub Janšta) 16. prosince adventní půlhodinka (Miroslav Pšenička) koncert duchovní hudby (soprán Jana Marie Kateřina Korbelová) 18. prosince mše sv. při 1. výročí úmrtí Václava Havla 23. prosince adventní půlhodinka (Jaroslav Tůma) nedělní mše svatá přivítání Betlémského světla rozdávání Betlémského světla 24. prosince rozdávání Betlémského světla (přestávka ) nám. Republiky živý Betlém nám. Republiky zpívání u Vánočního stromu troubení koled z věže katedrály Půlnoční bohoslužba 25. prosince pontifikální nešpory, katedrální schola, varhany prof. Chaloupková 26. prosince Puer natus in Betlehem Ensemble Versus, Capella Ornamentata 30. prosince koncert na opravu varhan v kostele N. P. Marie, varhany J. Doležel 2. ledna Příběh Tří králů zahájení Tříkrálové sbírky Charity ČR Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul. 24. prosince rozdávání Betlémského světla 25. prosince koncert Jiřičky 26. prosince koncert Quo vadis 25. prosince 6. ledna Prohlídky betléma Kostel U Ježíška 24. prosince rozdávání Betlémského světla, program pro děti 3. ledna kostel otevřený k prohlídce, v poutní mše svatá Kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské náměstí 24. prosince rozdávání Betlémského světla po 17 hod. 26. prosince koncert Plzeňského smyčcového orchestru Česká křest anská akademie Plzeň zve na přednášku Prof. MUDr. et RNDr. Jaroslava Slípky, DrSc.: MUDr. Vlasta Kálalová Di Lottiová: český Schweitzer v Bagdádu, která se koná v úterý 4. prosince v v učebně biskupství, nám. Republiky Setkání přátel a dobrodinců salesiánského díla v Plzni ve čtvrtek 6. prosince v v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni a poté v budově střediska. Hostem bude ing. arch. Jan Soukup, který se významně podílel na opravách našich kostelů a na stavbě nového střediska. P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek

17 O Ježíši Kristu pomalu a teologicky pokračování cyklu přednášek fr. Tomáše Pospíšila OP ve čtvrtek 6. prosince. Téma semestru úvodní kapitoly k Christologii, biblická naděje na Mesiáše. Od v sále dominikánského kláštera, Jiráskovo nám. v Plzni. Večery chval Klatovy 8. prosince arciděkan. kostel Plzeň 18. prosince na DCM Plasy 29. prosince v kapli far. domu Česká křest anská akademie Klatovy... a adventu již nakrátko zamyšlení nad smyslem a účelem adventu a seznámení s adventními zvyky a barokní adventní muzikou v úterý 11. prosince v v HIFIklubu. Pořad slovem a obrazem doprovází Dr. Stanislav Smítka. Setkávání nad biblickými texty na faře v Klatovech bude ve čtvrtek 20. prosince od Vede Ing. Josef Kaše. Vikariátní den klatovského vikariátu bude v sobotu 2. března v Kulturním domě ve Švihově. Studentská duch. správa Plzeň P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský SM. Krista OP, Pravidelné akce: neděle: mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul., po ní se jde na kofolu, kafe či pivo pondělí: příprava k biřmování, dominikánský klášter Slovany, P. Vojtěch OP; příprava ke křtu nebo prvnímu přijetí Eucharistie, studentský klub v Havlíčkově ul. 5 (Sr. Krista) úterý: příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ulici č. 5 (P. Pavel); studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia na Mikulášském nám. středa: příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ul. 5 (P. Vlastimil Kadlec, OMI); hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul., po ní od cca program na faře, ukončení nešporami cca čtvrtek: mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. (P. Vojtěch nebo P. Pavel), po ní společný oběd studentů v bufetu; příležitost vyrobit si desátek z klokočí a/nebo si povídat se sestrou Kristou studentský klub v Havlíčkově ul. 5; adorace v kapli studentského klubu v Havlíčkově ulici č. 5. Během adorace příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru (P. Vojtěch nebo P. Pavel) pondělí pátek: 7 20 spol. modlitba ranních chval ve studentském klubu, Havlíčkova 5 HORAcké středy (středa ve farním sále, Františkánská 11) 5. prosince modlitební večer v režii cechu technického 12. prosince čajovna aneb přijd te pobejt 19. prosince večer téměř vánoční, kulturní a zábavné vstupy jednotlivých cechů Studentský silvestr v Dýšině Aktualizované informace najdete na 17

18 Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni 30. prosince mše svatá s obnovou manželských slibů Přejeme radostné prožití adventu a svátků Narození Páně DVD Plody zla a odpuštění svědectví L. Hrušky i cizojazyčně Kontakt: , Nabídka služby svátostí smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni: středa P. St. Uhlíř ; čtvrtek bratři františkáni pátek P. Ludolf Kazda (adorace) první pátek různí zpovědníci Knihovna na biskupství Pastorační oddělení nabízí půjčování knihna pastoračním oddělení (3. patro biskupství) od pondělí do pátku , jindy po domluvě, , Duchovní služba nemocným Tel. č (nonstop) pro domluvu návštěvy kněze či pastorační asistentky v plzeňských nemocnicích (možnost rozhovoru, sv. smíření, eucharistie, pomazání nemocných). 9. prosince Měčín, sv. Mikuláše Luby u Kl., sv. Mikuláše 14. prosince Luby u Chebu, sv. Ondřeje = Biblické hodiny v Roce víry Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše, s tématem Cesty víry od biblických praotců k následování Krista. Sejdeme se v pondělí 3. a 17. prosince v 19 hod. v učebně biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň, abychom se povzbuzovali na cestě víry. I v prosinci se budeme věnovat tématu víry a působení Boha v životě starozákonního lidu v souvislostech s naším životem. V pondělí 17. prosince zveme na tradiční předvánoční posezení s Biblí a společným slavením. Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Info na za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová Centrum pro rodinu Příprava na život v manželství sedmitýdenní cyklus setkání začne ve středu 20. února v Plzni od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11. Adventní rekolekce pro manžele 8. prosince v Těnovicích Téma: Jsem služebnice Pána. 18 Poradna PPR Bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přir. plánování rodičovství, (Věrka) nebo (Hanka). Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 18. prosince v v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová

19 Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v prosinci Nastal čas adventu, čas očekávání všeho dobra, lásky a pokoje v našich vztazích, rodinách, tam, kde žijeme. Právě tady můžeme nabídnout přívětivé a láskyplné prostředí, kde smí naši blízcí jen tak spočinout, nechat se potěšit zájmem druhých. I v našem mateřském centru Vám chceme takové prostředí nabídnout. Můžete zde tvořit jednu krásnou dekoraci za druhou a žasnout, že ruka dělá to, co srdce radí. Tak si něco pro sebe dopřejte společně strávený čas s těmi, které máte rádi, tvůrčí nebo hudební potěšení a nadechněte se té hřejivé adventní atmosféry. Kéž adventní čas potěší každého z nás. Vaše Panenky Na programy MC Plzeňské panenky zveme ženy všeho věku, s dětmi i bez dětí, rodiče, aktivní maminky, ale i ty, kterým v tuto chvíli životní energie spíše chybí a chtěli by se na chvíli zastavit a odpočinout. Pro každého z vás je zde místo. Za Panenky zve M. Lachmanová NEPŘEHLÉDNĚTE VELKÉ VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ v neděli od 9:00 do hod. v učebnách Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35, Plzeň. Kromě výroby adventních věnců jsou připraveny doprovodné tvůrčí dílny, a to dopoledne ŠPERKY, ZDOBENÍ SVÍČEK, ZDOBENÍ PERNÍ- KOVÝCH FIGUREK Z BETLÉMA, MA- LOVÁNÍ HRNÍČKŮ. Odpoledne od se můžete těšit také na zdobení adventních věnců, a na tvůrčí dílny VÝROBA SVÍČEK, NITĚNÁ GRAFIKA, ŠPERKY. Občerstvení je zajištěno. Věnce budou požehnány. Těšíme se na Vás. ADVENTNÍ AKCE které se konají v MC Plzeňské panenky, Sady 5. května 8, Plzeň. V pondělí od 9 00 si přijd te nazdobit ADVENTNÍ PERNÍKOVÉ BETLÉMY. Jsou krásnou voňavou dekorací do našich domovů a tvoření zvládne každý. Korpusy betlémů máme připravené. Těšíme se na Vás. V pátek od hod. zveme na program ZADÁNO PRO PEDIG. Přijd te si vyrobit pedigovou ozdobu, nebo ošatku či tácek. Na dílně se vše naučíte. V pondělí od 9 00 hod. je připraven program ZDOBENÍ SVÍČEK. Jemná a kreativní tvůrčí dílna, která se velmi hodí do předvánočního času. Krásně zdobená svíčka by v něm neměla chybět a v našem centru si ji můžete sami nazdobit. V pondělí od jsme nachystaly novinku ŠITÝ VĚNEC. Nevšední a krásný šitý závěsný věnec na dveře našich domovů nebo jako pozorný dárek pro naše blízké. Lektorka švadlenka Vám pomůže s šitím. Ve čtvrtek od 9 00 hod. můžete s námi prožít program VÁNOČNÍ ČAS, PO- HLADÍ NÁS. Nenechte si ujít toto předvánoční setkání v mateřském centru. Prostor zjihlý atmosférou očekávaných vánoc nabízí velký prožitek výjimečného setkání i s duchovním rozměrem svátků. Pozván je P. Krzysztof, polský kněz, který do našeho centra přinesl krásný polský zvyk obdarování betlémským chlebem. Jeden druhému si přejeme vše dobré a s tímto přáním přicházíme ke všem, se kterými se v tuto chvíli setkáváme. Přijd te mezi nás a nechte se obdarovat a potěšit. 19

20 Rorátní mše sv. na DCM Zveme vás ke společnému putování adventní dobou. Každé úterý v 19 hodin můžete přijít na DCM na Rorátní mši svatou pro mládež. Po ní bude následovat přátelské posezení při čaji a malé povídání o adventu. Dramatický kroužek DCM Sestra Vojtěcha a Alenka zvou všechny, kdo by si chtěli zahrát divadlo nebo se nějakým způsobem do divadla zapojit! Ve čtvrtek od 19 hod. Zváni jste i vy všichni, kdo máte a umíte na nějaký hudební nástroj budete vítáni a můžete se zapojit i takovým způsobem. 7. diecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeňského biskupa se uskuteční v sobotu 8. prosince před druhou nedělí adventní v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12) od 10 hod. Pro mimoplzeňské nabízíme možnost noclehu (nutno domluvit předem) a pokud byste si chtěli zahrát, co nejdříve se nám ozvěte! Večer chval 18. prosince Při večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Další setkání se opět uskuteční třetí úterý v měsíci v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána přece! 20 Víc než studentský Silvestr... Pokud se ještě někdo nerozhodl, jak stráví závěr letošního roku, nabízíme možnost se připojit k partě studentů z VŠ klubu HORA. Více na Škola partnerství 2013 Chystáme se opět otevřít kurz, který se před lety těšil velké oblibě kurz, který si klade za cíl zábavně vzdělávací formou prohloubit partnerské vztahy, případně být přípravou na manželství a rodičovství. Přednášet budou odborníci na témata týkající se vztahů mezi muži a ženami (lékaři i psychologové) a manželské páry. První setkání se uskuteční v lednu 2013, přihlásit se je možné do Vánoc nadělte sobě i svému miláčkovi pěkný dárek. Světový den mládeže v Rio de Janeiro setkání s papežem července 2013 Už by mělo konečně být spuštěno přihlašování na Světový den mládeže v Rio de Janeiro ( července Týden evangelizace, pobyt v diecézi; července Světový den mládeže Rio de Janiero). Odlety z ČR pravděpodobně v termínech července a přílety zpět července. Toto se ale může změnit dle letových řádů. Místo odletu a příletu bude nejspíše Praha nebo Vídeň. Účast českých poutníků zajišt uje Sekce pro mládež ČBK, která bude shromažd ovat také přihlášky přihlásit se je možné POUZE do 15. ledna 2013!!! přes internet: Z organizačních důvodů se mohou přihlásit pouze ti,

21 kdo budou mít nejpozději v den odletu 18 let. Přibližná cena Kč. V ceně: letenka (cca Kč), balíček poutníka (cca Kč), doprava autobusem po Brazílii (cca 2 000Kč), fond solidarity (10 EUR). Cena bude upřesněna během jara MALÉ OHLÉDNUTÍ Z Plzně do Drážd an ideální oslava V nabídce akcí DCM mě velmi zaujala pout do Drážd an. Rozhodla jsem se, že se připojím k cestujícím. Víkend října, který byl pro tuto pout určen, byl více než vhodný, protože jsem slavila své narozeniny. Hned při nástupu do autobusu mě velmi mile překvapila přítomnost otce biskupa Františka Radkovského, který se snažil s každým osobně pozdravit a popovídat si. V Drážd anech nás přijal kněz ve farnosti sv. Pavla nedaleko od centra města. Tento kněz nám pověděl také krátce o událostech z období válečných let. Nejvíce mě zaujalo, že právě v této farnosti mohou uctívat šest mladých polských mužů, kteří byli v letech 1942 a 43 na území farnosti popraveni. Jan Pavel II. tyto mučedníky blahoslavil v roce Sobotní den jsme zahájili mší svatou, při které nás P. Krzysztof Dedek vyzval, abychom se snažili být vnímaví k potřebám druhých. Během dopoledne jsme se vydali do centra města, kde jsme si za doprovodu české průvodkyně prohlíželi základní pamětihodnosti. Významným symbolem města je barokní protestantský kostel Frauenkirche, který byl zničen při bombardování Drážd an na konci druhé světové války. Trosky tohoto kostela dlouhou dobu připomínaly hrůzy války. Po dlouhých letech však bylo rozhodnuto kostel zcela rekonstruovat a v roce 2005 byl znovu vysvěcen. K městu neodmyslitelně patří také komplex barokních staveb zvaných Zwinger, kde se nachází cenné sbírky. Mnozí z nás se rozhodli, navštívit Galerii starých mistrů. Mohli jsme obdivovat díla německých, italských, francouzských a holandských malířů, např. Rembrandta, Rubense, Tiziana či obrazy benátského umělce Canaletta, který si zamiloval panorama Drážd an. Největším magnetem je však nejcennější plátno od renesančního mistra Raffaela Sixtinská Madonna. Je to již 500 let od vzniku tohoto obrazu! Po tomto kulturním zážitku a večerním koupání jsme zakončili den společnou modlitbou, hraním a zpíváním různých písniček na přání. V neděli jsme se mohli těšit na mši svatou v katedrále Nejsvětější Trojice. Je to největší kostel v celém Sasku a v kryptě jsme si prohlédli sarkofágy saských králů. I když významný saský kurfiřt a polský král August II. Silný, který započal stavbu katedrály, zde není pochován, přesto je zde vystaveno jeho srdce. Odpoledne jsme se vraceli zasněženou krajinou již zpátky do Čech. Byl to moc krásně strávený víkend. Díky moc plzeňskému DCM za veškerou organizaci i všem účastníkům, za krásné společenství a vzájemné obohacení. Anička Brabcová, Sekce pro mládež ČBK DÁLE JIŽ DNES ZVEME Postní duchovní obnova pro mládež s P. Vlast. Kadlecem, OMI února Zimní hory Alpy března Hudební víkend na DCM března 21

22 Zkouška Zvlášt bandu kapely, která doprovodí Setkání mládeže 9. března Světový den mládeže v plzeňské diecézi Setkání biskupa s mládeží března VII. celodiecézní fotbalový turnaj na malém hřišti BiskupCUP 15. června Diecézní pout do Kladrub s programem pro mládež 8. května Oslavy 20. výročí vzniku diecéze & festival PilsALIVE 31. května Kajaky v zahraničí srpna z DCM zdraví P. Kryštof, Petr a Alenka P. Prokop Jan Bahník OP, Dobřany, byl se souhlasem řeholního představeného a po vzájemné dohodě uvolněn k 31. říjnu z funkce faráře farnosti Dobřany a od 1. listopadu ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti Panny Marie Růžencové, Plzeň Slovany. Nabídka místa P. ThLic. Alvaro Grammatica Th.D., biskupský vikář pro evangelizaci, moderátor společné duchovní správy Plzeň Litice, byl ustanoven od 1. listopadu administrátorem excurrendo farnosti Dobřany, do které spadá sloučená farnost Chotěšov. Diecézní charita Plzeň hledá pracovnici ekonomického oddělení, odbornost práce a mzdy. Požadavek odpovídající vzdělání, praxe v oboru. Nástup od 1. ledna Informace na , Chrámovým hudebníkům 22 Již šestým rokem vydává Společnost pro duchovní hudbu (SDH) zpravodaj Psalterium. Mnozí z vás ho znají. Časopis se zaměřuje na teoretické otázky duchovní hudby, umění a kultury, přináší zprávy o dění, recenze, pozvánky a ohlasy. Kromě tištěné verze (dvouměsíčník) je dostupný na internetu na adrese SDH se snaží také prakticky pomáhat zpěvákům sbormistrům, varhaníkům, a proto pořádá každý rok letní školu duchovní hudby Convivium Zdá se nám to ale málo, jen jednou v roce se sejít, byt je to týden intenzivní práce. Proto bychom se touto cestou chtěli zeptat těch, kdo se zabývají duchovní hudbou, zda by uvítali nějakou častější podporu víkendový seminář pro sbormistry a zpěváky, pro varhaníky, hlasové poradenství, výběr repertoiru, poskytnutí not. Využili byste takovou nabídku? Prosíme vás, napište o svých zkušenostech pár řádek do naší redakce, abychom mohli připravit semináře podle toho, co by vám pomohlo v těžké, ale ve výsledku jistě radostné službě. Obracíme se na vás také s prosbou, abyste nám do redakce posílali upozornění na to, co se chystá nebo co zajímavého v oblasti duchovní a liturgické hudby proběhlo ve vaší farnosti at už je to koncert, festival, seminář a podobně. Uvítáme vaše články a fotografie na adrese (články ve formátu doc nebo rtf, obrázky jpg), za které předem děkujeme. Koncerty duchovní hudby můžete také vkládat přímo na internet do Kalendáře akcí na adrese kalendar-akci. s přáním všeho dobrého z redakce Psalteria Jarmila Štogrová a Jiří Kub Novinky z šumavské fary I přes současnou složitou ekonomickou situaci se noví majitelé bývalé šumavské fary v Hojsově Stráži pustili do rekonstrukce a záchrany tohoto historicky cenného, památkově chráněného objektu, který po léta slouží k rekreaci věřících plzeňské diecéze. Co se na faře vlastně děje? Šindeláři už položili novou modřínovou střechu z ručně štípaného šindele, truhláři vyrobili nové dřevěné

23 zápraží, v těchto dnech probíhá oprava fasády. Zvenku je to už ted chaloupka jak malovaná, ale i vnitřky se postupně dočkají citlivé rekonstrukce. Těšit se můžete na nově položenou dlažbu ve společných místnostech domu, inovaci společné kuchyně. Radost všem návštěvníkům jistě udělají nová kachlová kamna, jejichž teplo a příjemnou atmosféru v pravdě doceníte až v chladnějších dnech. Přijed te se podívat, jak se Vám známý objekt mění do krásy. Přijed te strávit svůj volný čas do samého srdce Šumavy. Ideální prostředí pro rodiny nebo skupiny. Rezervace pobytu na tel nebo informace na V objektu, kde je celkem 15 lůžek, se účtuje 150 Kč / noc pro dospělého, 120 Kč/noc za dítě do 12ti let, děti do 3 let zdarma. Knihkupectví Jungmannovo n PRAHA 1, , Lurdy (DVD) Dva různé životní příběhy lékaře z 19. století a fotografa z naší doby, do nichž vstoupila malá Bernadetta se svým vyprávěním od jeskyně Massabielle. Není třeba hned uvěřit, ale ptát se po pravdě a důvěřovat. Film vhodný k následující diskusi o víře a vztahu mezi vědou a vírou. 2 DVD, hraný film, český dabing, 190 min, 399 Kč José Tolentino Mendonca: Ukrytý poklad Kniha ukazuje, jak se Boží lásky ukrytého pokladu často chceme násilím zmocnit, přitom nejsme schopni se jí odevzdat a nechat se jí prostě obejmout. Autor nás provází jednotlivými stupni zrání a rozpoznávání skutečné hodnoty tohoto pokladu. brož., 112 str., 145 Kč Na našem webu přibyla rubrika s e-knihami. Nabízíme prvních 5 titulů v elektronické podobě: Hledej pokoj a jdi za ním, Máš na víc, Pokoj v srdci, Umíš v tom chodit? a Žít podle Bible. Karmelitánské nakladatelství Wilfrid J. Harrington, Daniel J. Harrington (ed.): Kniha zjevení SACRA PAGINA Ediční řada Sacra pagina předkládá nové komentáře novozákonních knih. V Karmelitánském nakladatelství již vyšly komentáře ke všem čtyřem evangeliím, na ně ted navazuje výklad ke knize Zjevení. vázaná, 280 s., 399 Kč Tichon Zadonský: Duchovní poklad Po Silvánovi z Athosu a Serafimovi Sarovském představujeme čtenářům další velkou postavu východní spirituality. vázaná, 144 s., 199 Kč Svátost smíření před Vánoci v centru Plzně kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul. 19. prosince ; prosince ; prosince ; prosince kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské náměstí 16. prosince od (zpovídá více kněží) 19. prosince a 18. prosince a 21. prosince

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více