U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení."

Transkript

1 FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE POSTNÍ 6. DUBNA 2014 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide!. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, Jeruzalém, 1. března MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Bůh nás stvořil k životu, nikoli ke smrti. Od něj pocházíme, pro něho žijeme, a v něm budeme žít navždy. Proto s důvěrou prosme: L: PANE, DEJ NÁM ÚČAST NA SVÉM ŽIVOTĚ. Za duchovně mrtvé i za ty, kteří po utrpeních nebo kvůli zatvrzelosti v hříchu už nechtějí dále žít, aby skrze víru objevili nový smysl života. Za všechny nemocné a trpící, aby ve světle víry směřovali k Pánu života, který jim každodenně vlévá naději na vzkříšení a život věčný. Za křesťanská společenství a věřící, kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu, aby jim Duch Svatý dával světlo a sílu. Za zemřelé, aby v ráji plně prožívali slavné setkání se svým Spasitelem, v blaženém patření na jeho tvář. K: Bože, Otče a Stvořiteli, shlédni na naše prosby a zaslechni v nich hlas Ducha tvého Syna. A protože jsi nás povolal, abychom byli tvými dětmi, dej, ať v nás roste tvůj božský život. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

2 POŘAD BOHOSLUŽEB: dubna 2014 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠESV. NEDĚLE 6. dubna PONDĚLÍ 7. dubna 5. NEDĚLE POSTNÍ PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA (1974: +ŠTĚPÁN KARDINÁL TROCHTA) PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ SV.JAN KŘTITEL DE LA SALLE, KNĚZ PUSTIMĚŘ 8.00 DRYSICE 9.30 PODIVICE PUSTIMĚŘ na poděkování za 90 let života dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu JANSKOU za + Jana RYŠÁNKA a manželku za + rodiče MALOVY, syna Rudolfa a duše v očistci za + rodinu VŠETULOVU a ZBOŘILOVU, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu PODIVICE: ÚTERÝ HOD: VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ /CIZÍ ZPOVĚDNÍK/ ÚTERÝ 8. dubna ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ PODIVICE za + Bohuslava PUČANA, manželku a duše v očistci DRYSICE: STŘEDA HOD: VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ /CIZÍ ZPOVĚDNÍK/ STŘEDA STŘEDA DRYSICE POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 9. dubna PO 5. NEDĚLI POSTNÍ DRYSICE za + Ladislava BUREŠE a rodiče ČTVRTEK 10. dubna ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ PUSTIMĚŘ za + Josefa MATOUŠKA, Alici a Ludmilu PŘIKRYLOVY PÁTEK DOPOLEDNE - NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH VE FARNOSTECH PUSTIMĚŘ POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY PÁTEK 11. dubna PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ PUSTIMĚŘ za + Františku ŠIMKOVOU, manžela, dva syny a živou r. SV. STANISLAV, BISKUP A MUČEDNÍK PODIVICE POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY SOBOTA 12. dubna SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ PODIVICE 8.00 za +rodinu GERYKOVU a Boží požehnání pro živou r. PUSTIMĚŘ 8.00 za + Josefa SNÍDALA a Boží požehnání pro celou rodinu NEDĚLE 13. dubna KVĚTNÁ NEDĚLE PŘINESTE SI RATOLESTI DRYSICE 9.30 za + Jana KREJČÍHO a Boží požehnání pro živou rodinu PUSTIMĚŘ: LITURGIE ZAČÍNÁ V KAPLI SV. ANNY PODIVICE za + Františka ZAKOPALA, rodiče a sestru PUSTIMĚŘ: HOD: VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ /DVA CIZÍ ZPOVĚDNÍCI/ ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MĚSÍC DUBEN 1. Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství. 2. Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci. 3. Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci.

3 POŘAD BOHOSLUŽEB: dubna 2014 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠESV. PUSTIMĚŘ 8.00 za + Josefa SNÍDALA a Boží požehnání pro živou rodinu NEDĚLE 13. dubna KVĚTNÁ NEDĚLE PŘINESTE SI RATOLESTI DRYSICE 9.30 za + Jana KREJČÍHO, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu PUSTIMĚŘ: LITURGIE ZAČÍNÁ V KAPLI SV. ANNY PODIVICE za + Františka ZAKOPALA, rodiče a sestru PUSTIMĚŘ: HOD: VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ /DVA CIZÍ ZPOVĚDNÍCI/ PONDĚLÍ 14. dubna PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE PUSTIMĚŘ za + Vojtěcha a Hedviku ADAMCOVY a dvoje rodiče ÚTERÝ 15. dubna ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE PODIVICE 8.00 za farnosti Drysice, Pustiměř a Podivice STŘEDA STŘEDA PUSTIMĚŘ POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 16. dubna SVATÉHO TÝDNE PUSTIMĚŘ OLOMOUC za + Tomáše kardinála ŠPIDLÍKA, S.J. ( ) MISSA CHRISMATIS 9.30 za + P. Františka BENÍČKA ČTVRTEK DRYSICE za + Marii a Martina 17. dubna ZELENÝ ČTVRTEK HLAVÁČKOVY MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ PUSTIMĚŘ za + Marii a Karla SLÁMOVY, + rodinu SLÁMOVU a JANÁKOVU PÁTEK 18. dubna SOBOTA 19. dubna NEDĚLE 20. dubna VELKÝ PÁTEK DEN PŘÍSNÉHO POSTU SBÍRKA PRO SVATOU ZEMI /POKLADNA U SVATÉHO HROBU/ BÍLÁ SOBOTA VELIKONOČNÍ VIGÍLIE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 12.00: URBI ET ORBI POŽEHNÁNÍ SVATÉHO OTCE PODIVICE ADORACE PODIVICE POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY DRYSICE PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ PUSTIMĚŘ PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ PUSTIMĚŘ za + Marii ŠMEHLÍKOVOU, manžela, živou a + rodinu PODIVICE za + dominikánky, kněze a za 7.30 nová kněžská a řeholní povolání za + Antonína a Jaroslavu DRYSICE DOBEŠOVY a Boží 9.00 požehnání pro celou rodinu PUSTIMĚŘ za + Annu a Břetislava PETŘÍČKOVY a + rodinu HROZOVU FARNÍ INFORMÁTOR, XX. ročník, týdeník pro vnitřní potřebu farností PUSTIMĚŘ, DRYSICE, PODIVICE (tel.+záznam , GSM: ; mail: Vychází každou neděli díky Božímu požehnání, mému namáhání a vašemu finančnímu přispívání. Na mě pamatujte v modlitbě a na svůj příspěvek u pokladny v kostele Příspěvky na Farní Informátor označené (resp. na účet farnosti u ČS a.s., Vyškov, č.ú.: /0800), neb bez toho, jak každý nepochybně ví, by letošní ročník mohl být i poslední. Tisk: MORAVIATISK spol s r.o.; tisk 1ks = 20,-Kč/ks. Ve formátu pdf na

4 FARNÍ INFORMÁTOR KVĚTNÁ NEDĚLE 13. DUBNA 2014 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Eucharistie v bazilice Agónie v Getsemanech, na místě, kde se Ježíš potil krví, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, při vstupu do Jeruzaléma byl Ježíš oslavován jásajícím zástupem jako Král a Mesiáš. Také my uznejme věčnou vládu našeho Spasitele a volejme: L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS. Hosana Tobě, Kriste, synu Davidův a Králi věků; Vítězi nad mocí temnot a nad smrtí. Ty jsi nás přišel vysvobodit z hříchu a smrti, dej ať ve znamení víry, naděje a lásky dojdeme do tvého věčného království. Obyvatelé Jeruzaléma ti na cestu prostírali své pláště, dej, ať i naše generace pozná znamení tvého putování v minulých i současných dějinách. Za mládež naší farnosti, aby skrze poznání lásky, která tě vedla na kříž, došla k setkání s Tebou, který těm, kdo ti uvěřili svěřuješ poslání být světlem světa a solí země. Za naši farnost, ať účastí na liturgii Svatého týdne hlouběji pochopí tajemství své spásy. Triumfální vstup do města Davidova byl předzvěstí slavného vstupu do nebeského Jeruzaléma, dej, ať s našimi zemřelými sdílíme tvé věčné vítězství. K: Otče, slyš volání trpícího lidstva a učiň naše srdce vnímavým pro porozumění a soucit s utrpením našich bližních, ve spojení s Kristem, naším Pánem. L: Amen.

5 LITURGICKÉ TEXTY 5. NEDĚLE POSTNÍ 1. ČTENÍ EZ 37,12-14 Čtení z knihy proroka Ezechiela. Toto praví Hospodin Bůh: "Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal" praví Hospodin. ŽALM 130 Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas! Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě! Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo, má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění. 2. ČTENÍ ŘÍM 8,8-11 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný) života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás. EVANGELIUM JAN 11,1-45 Slova svatého evangelia podle Jana. Lazarovy sestry poslaly k Ježíšovi se vzkazem: "Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn." Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska!" Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." Marta mu odpověděla: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" Odpověděla mu: "Ano, Pane, věřím, že jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět." Ježíš byl v duchu hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: "Kam jste ho položili?" Odpověděli mu: "Pane, pojď se podívat!" Ježíš zaplakal. Židé říkali: "Hle, jak ho miloval!" Ale někteří z nich řekli: "Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel"? Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: "Odstraňte ten kámen!" Sestra zemřelého Marta mu namítla: "Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den." Ježíš jí odpověděl: "Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží." Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal." Po těch slovech zavolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: "Rozvažte ho a nechte odejít!" Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo. 3

6 Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život (Jan 6,63) SLOVO + P. FRANTIŠKA BENÍČKA Silnější než smrt je láska Vzkříšení Lazara je vrcholem Božího slova 5. neděle postní, kterou slavíme. Tento zázrak převyšuje všechny ostatní, protože zachraňuje život v jeho celistvosti. Pán Ježíš uzdravoval slepé, chromé, hluché, němé, odstraňoval tak různé handicapy života, ale tím, e vzkřísil Lazara, ukázal, že je pánem života i smrti. Kéž by se stal Pánem i našeho života. Jedna ze starozákonních knih, patřících do souboru literatury naučné, nese název Píseň písní. Jedná se o knihu milování, popisující v různých obrazech lásku mezi mužem a ženou, která má nastínit lásku mezi Bohem a člověkem, Kristem a církví. Silnější než smrt je láska, opakují někteří rádi spolu s Písni písní. Je to však pravdivé tvrzení? Můžeme říci, že jen za předpokladu, že milujícím je Bůh. V případě člověka je to pouze částečná pravda. Žádná lidská láska nemůže druhého vytrhnout ze smrti. Zvláště když nám umře někdo blízký, partner, dobrý přítel, poznáváme slabost své lásky. Pláčeme a naříkáme, zůstáváme před majestátem smrti bezmocní. Chvíle zklamání, beznaděje, ne-li zoufalství, prožívali také Izraelité po pádu Jeruzaléma a chrámu v roce 587 před Kristem. Dostali se do babylónského zajetí a jejich naděje na změnu tohoto stavu se zdála mizivá. Byli mrtví, bez života. V té době však vystupuje jeden z velkých proroků Ezechiel, a dostává se mu zvláštního vidění. Vidí pláň plnou suchých kostí; na Boží příkaz promlouvá k těmto kostem, které ožívají a jsou naplněny novým duchem, jak jsme slyšeli v prvním čtení: Hle, já otevřu vaše hroby... poznáte, že já jsem Hospodin. Byla to slova nesmírné naděje. Bůh má moc povolat k životu mrtvé, má moc vyvést je z tohoto otroctví. Kristus je pánem života a smrti. On na nás nezapomíná. Jeho láska nezná mezí. To, co prorok Ezechiel předpověděl, mnozí tušili a předpokládali, to se doslova a do písmene stalo skutečností v osobě Božího Syna. Třikrát stojí Pán ježíš tváří v tvář smrti. Je pozván k umírající Jairově dceři, setkává se s pohřebním průvodem z Naimu a stojí před hrobem přítele Lazara. Všimněme si, že pokaždé se zde projevila Ježíšova láska. Láska k představenému synagógy Jairovi, kterému umírá dcera. Dále láska k vdově, která pochovává jediného syna. Láska k příteli Lazarovi, které si všimli všichni kolemstojící. Pokaždé tato láska dává život, pokaždé tato láska vítězí nad smrtí. 4

7 Boží láska je tedy silnější než smrt. Chceme-li tedy být i my zachráněni, je třeba být spojen s touto Boží láskou. Kdo věří ve mne, má život věčný. Mahatmá Gandhí ve své autobiografii píše, že když mu bylo 15 let, dopustil se krádeže. Jednalo se o kousek zlata z bratrova náramku. Všeho litoval, ale zároveň pociťoval, že se ke všemu musí přiznat svému otci. Neměl však odvahu mu to říci. Ne proto, že by dostal výprask otec totiž děti nebil ale spíše ho děsila představa, jakou tím otci způsobí bolest. Rozhodl se, že své provinění napíše na papírek a dá ho otci. Jen to by byla cesta k očištění přiznat si vinu. Otec si papírek přečetl a rozplakal se. Když viděl, jak otec trpí, rozplakal se i mladý Gandhí. Byla to pro něj úžasná lekce co je otcovská láska. Přiznání spolu s opravdovým předsevzetím je nejčistší forma obrácení, když je vloženo do rukou toho, který má právo ho přijmout. Gandhí pochopil, že bez vyznání hříchů nemůže být očištěn, že by žil špatně, jeho život by byl bez jiskry, vlastně mrtvý. Jestliže se člověk setká s láskou, pochopí velikost zla, hříchu, může z něj být vytržen, uniknout smrti. Náš nebeský otec má nesporně větší lásku než otec Mahatmá Gandhího. Kdo věří v Krista, i kdyby zemřel, bude žít. I kdyby ho zastihla tělesná smrt, vrátí se k životu. To je vrcholné poselství, k němuž jsme dospěli v postní době. Je to poselství pro nás nejdůležitější. Nevstal-li Kristus z mrtvých, pak je všechno v tomto životě marné. Povzbuďme se i slovy apoštola Pavla, který nám předkládá dnes ve svém listě, abychom usilovali žít ne podle těla, ale podle ducha. V našem životě se tedy nemá všechno točit kolem našeho sobeckého já, ale máme se nechat proměňovat Duchem Božím, abychom měli zalíbení v životě podle Krista, podle jeho evangelia a to je cesta ke spáse. Kdo miluje život, ztratí jej (úvaha Jeho Eminence Tomáše kardinála Špidlíka S.I., čestného občana Pustiměře) Dětská procesí se Smrtkou na čtvrtou postní neděli, které se ještě někde říká smrtná, už známe jenom z literatury minulého století. Děti házely slaměnou figuru Smrti do vody, na znamení, že už zima přešla, začíná jaro a připravujeme se na slavení Velikonoc, svátku života. Ale křesťanská slavnost života je zvláštní. Kristus nehází smrt do vody, ale jde do věčného života skrze smrt. Proto čteme toto podivné evangelium: Kdo miluje život, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachrání jej. Začíná text řečnickou otázkou: Kdo by chtěl život zachránit? Samozřejmě každý. Vždyť je záchrana života jedním ze základních pudů. A jak jej chceme zachránit? I tu je odpověď svorná: útěkem od smrti a od všeho, co k ní vede. Může evangelium odporovat této všelidské zkušenosti a praxi? Bylo by to v protikladu k poslání Kristovu, přinést lidem život. Má-li jej přinést definitivně, musí přemoci jeho úhlavního nepřítele, tj. smrt. Prvokřesťanští autoři jej tedy srovnávají s lékařem, který dokázal vyléčit i poslední nepřemožitelný neduh. Proto už za svého pozemského života vzkřísil několik mrtvých. Ale jeho hlavní metodou je princip, který zastávali lékaři té doby: similia similibus, nemoci se léčí stejnými jedy, které ji způsobily. Smrt se tedy vyléčí zase jenom smrtí. Jde tu o obraznou mluvu. Musíme ji tedy podrobněji rozvést. Všichni milujeme život. V jistém negativním smyslu to potvrzují i sebevrazi. Berou si život proto, že není takový, jak by jej rádi měli. Ale jak se miluje život? Podle toho, jak si 5

8 jej představujeme. Žít, to znamená pro mnoho lidí mnoho nových zážitků. Proto cestují, chodí na výlety, čtou, pořádají hostiny. Zážitky se množí, ale také blednou, zapomínáme, co jsme viděli, a nakonec nás přestane bavit i to, co jsme tak vyhledávali. Stává se tedy divná věc: milovat život znamená ztrácet to, co jej mělo naplnit. Lidé, kteří mnoho užili, nakonec prohlásí: Jak se cítím prázdný! Ne všichni však hledají nové zážitky. Jsou moudří a hledají vědomosti. Naučili se mnoha věcem. Ale i oni trpí podobnou potíží. Znát, to znamená uchovávat v paměti. Ale paměť slábne, znalosti se vytrácejí, někdy až chorobným způsobem ve formě sklerózy. Co zbude z vědce, který dnes už neví, co dělal včera? Zachraňoval svůj život ušlechtilým způsobem, ale ztratil jej. Ale obraťme se k tomu typu lidí, kteří naplňují život nejkrásnějším způsobem, tj. láskou. Milují své blízké a všechny lidi. Co znamená milovat? Žít pro druhého, myslet na bližního, zapomínat na sebe. Zapomínat na sebe je však totéž, co ztrácet vlastní život, nežít. Matka, která se musela starat o houf dětí, neměla jiné zážitky, nemohla se vzdělávat ve vědě. Sobě vlastně zemřela, protože chtěla dát svému životu nejlepší možný smysl. Není to tragické? Ano, musíme si přiznat, že je to tragedie a že je to problém lidsky neřešitelný. Moderní existencialisté definují lidský život existencí k smrti. Tvrdíme, že je jedinou životodárnou silou láska, ale právě láska vede nejjistěji k smrti, protože vede k oběti. Aby se vyšlo z tohoto začarovaného kruhu, bylo potřeba vyššího zásahu. I Kristus naplnil svůj život láskou, tedy jej ztratil, jako jiní smrtelníci. Ale jeho láska je Boží, a proto je silnější než smrt. Vykoupil nás svou smrtí. Ale i tomu musíme dobře rozumět. Nevykoupil nás pouhým faktem, že zemřel, ale tím, že je jeho smrt výrazem nesmrtelné lásky Boží. Ve spojení s jeho láskou dostává hodnotu i láska lidská. K tomu, abychom vešli do věčného života, nestačí zemřít, ale musíme zemřít s Kristem. Kdo miluje křesťansky, umírá tímto způsobem denně. Denně tedy život ztrácí, ale současně i zachraňuje sobě i druhým, křísí mrtvé spolu se Zmrtvýchvstalým. Znám dobře jednoho starého, ale proslulého lékaře. Lidé, kteří s ním přijdou poprvé do styku, jsou desorientovaní. Chtějí mu hned vyložit, co je bolí, jaké léky jim pomohly a které ne. Ale on je, jak se zdá, vůbec neposlouchá. Ptá se jich, kdy chodí spát, kdy vstávají, co rádi čtou. Jedné dámě ty otázky šly na nervy a rozhodla se, že už k němu nepůjde. Nijak ji nepřemlouval, aby zůstala. Jiní zůstanou a po delší době jsou obyčejně velmi spokojeni. Jaké je jeho tajemství? On sám to vysvětluje svým žákům takto. Neléčím nemoci, ale člověka. Lékárny jsou dnes přeplněny léky na každou nemoc. Stačí předepsat lék a nemocný se cítí líp. Je spokojen. Ale je to prakticky droga, která otupí bolesti, ale neléčí nemoc. Já se zajímám o člověka. Chci nejdříve zjistit, jakou má životní sílu. Je-li schopen sám svou nemoc překonat. Když to dokáže, pak opravdu vyzdravěl. Takovou životní silou je v životě nadpřirozeném láska s Kristem a v Kristu. Ta přemáhá všecky duchovní neduhy a slabosti, a nakonec přemůže i samu smrt, i když zdánlivě ke smrti vede. Slaměná Smrtka, kterou děti házely do vody, byla symbol zimy. Ta všecko ubíjí, spálí mrazem listy, trávu, květiny. Ale nakonec sama podlehne, neobstojí před dynamickou silou jara. Rostliny zima spálí, ale jenom jejich povrch. Nepronikne do kořenů. Z těch kořenů pak vyraší při prvním jarním slunci nový život. Jsme- li zakořeněni láskou v Kristu, dočkáme se věčného jara. 6

9 Starokřesťanský duchovní autor syrského původu, jehož spisy se tradují pod jménem Makarius, nechce mluvit o tom, že bychom dostali věčný život v budoucnosti, až ztratíme tento pozemský. Obojí se proplétá už dnes. Časný život den ze dne ztrácíme. Už od narození v sobě neseme odsouzení k smrti. Ale křesťan umí v Kristu den ze dne tu ztrátu vynahrazovat spojením s Kristem. Když pak skutečně umře, je to pro něho jako perioda zimy. Žije v kořenech, neviditelně. Až se objeví jarní slunce, tj. druhý příchod Páně na zemi, vyroste z kořenů všecka krása jeho dobrých skutků a myšlenek ve věčném ráji. Psychologický obraz tohoto tajemství prožívají staří lidé ve vzpomínkách. Sedí často už jenom doma, zdánlivě ztratili zájem o to, co se děje kolem nich, už neprožívají nic nového. Ale jsou-li to lidé křesťansky vyrovnaní, často se usmívají. Vzpomínají na minulé. Když na to vzpomínají rádi a s láskou, je to pro ně větší zážitek, než když se to skutečně v minulosti stalo. Láska to minulé vzkřísila; ovšem jenom psychologicky. Na věčnosti s Kristem to bude reálně a nezničitelně k věčnému štěstí. VIA CRUCIS Z ŘÍMSKÉHO KOLOSEA NA PALATINUM MEDITACE A MODLITBY JANA PAVLA II. O VELKÉM PÁTKU JUBILEJNÍHO ROKU 2000 Úvodní modlitba "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě" (Mt 16,24) Večer Velkého pátku. Už po dvacet staletí se Církev o tomto večeru shromažďuje, aby si připomněla a znovu prožila události posledního úseku pozemského putování Božího Syna. Dnes jako každoročně, se Církev zde v Římě, schází v Koloseu, aby kráčela ve šlépějích Ježíše, který "si nesl kříž a ubíral se na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota" (Jan 19,17) Nacházíme se zde, v přesvědčení, že křížová cesta Božího Syna nebyla pouhým putováním k místu popravy. Věříme, že každý krok Odsouzence, každé jeho gesto a každé jeho slovo, jakož i to, co prožili a vykonali ti, kdo se tohoto dramatu účastnili, k nám bez ustání promlouvá. 7

10 I ve svém utrpení a své smrti nám Kristus odhaluje pravdu o Bohu a o člověku. V tomto jubilejním roce se chceme zvlášť intenzívně zamyslet nad obsahem této události, aby tak s novou silou promlouvala k našim myslím i srdcím, a stala se zdrojem milosti opravdové účasti. Účastnit se znamená mít určitý podíl. Co znamená mít podíl na Kristově kříži? Znamená, zakusit v Duchu svatém lásku, kterou v sobě skrývá Kristův kříž a ve světle této lásky poznat kříž svůj. Znamená, vzít jej znova na svá bedra a neustále - v síle této lásky, kráčet dál... Kráčet životem a napodobit toho, který "na sebe vzal kříž, nedbal na urážky a teď sedí po pravici Božího trůnu (Žid 12,2). Modleme se. Pane, Ježíši Kriste, naplň naše srdce světlem svého Ducha, abychom, když tě následujeme na poslední cestě, zakusili cenu svého vykoupení a byli hodni účasti na plodech tvého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. PRVNÍ ZASTAVENÍ JEŽÍŠ ODSOUZEN NA SMRT Adoramus te, Domine, et benedicimus tibi. /Klaníme se ti, Pane, a dobrořečíme ti./ Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. /Neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět/. "Ty jsi židovský král?" (Jan 18,33). Mé království není z tohoto světa; kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům; ale moje království není odtud" (Jan 18,36). Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám to říkáš: jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Pilát se ho znovu zeptal: "Co je pravda?". Tím římský prokurátor považuje výslech za uzavřený. Odešel k židům a oznámil jim: "Já na něm neshledávám žádnou vinu" (Jan 18,37-38). Pilátovo drama se skrývá v otázce: "Co je pravda?" Nebyla to otázka filozofická, která by se týkala povahy pravdy, nýbrž otázka existenciální, týkající se vlastního vztahu k pravdě. Byla pokusem uniknout hlasu svědomí, jenž vybízí k poznání pravdy a jejímu následování. Člověk, který se nenechává vést pravdou je dokonce schopen vynést rozsudek i nad nevinným. Žalobci tuto Pilátovu slabost tuší, a proto neustávají. S rozhodností požadují smrt na kříži. Nestačí krutý trest bičování, uložený Odsouzenému. Když místodržitel představuje davu zbičovaného a trním korunovaného Ježíše, zdá se, že hledá nějaké slovo, které by - podle jeho mínění - mělo zlomit neústupnost nádvoří. Ukazujíc na Ježíše říká: "Ecce homo! Hle člověk!" Odpovědí však je: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Pilát se tehdy snaží diskutovat: "Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu!" (srv. Jan 19,5-7). Je stále více přesvědčen, že Obviněný je nevinný; to mu však k vynesení osvobozujícího rozsudku nestačí. Žalobci se uchylují k poslednímu argumentu: "Když ho propustíš, nejsi přítel císařův (Jan 19,12). Hrozba je zřejmá. Pilát, tušící nebezpečí, definitivně ustupuje a vynáší rozsudek. Nikoli však bez okázalého gesta umytí rukou: "Nenesu vinu (...)za krev tohoto člověka; to je vaše věc!" (Mt 27,24). Takto byl odsouzen k smrti kříže Ježíš, Syn Boha živého, Vykupitel světa. 8

11 Popírání pravdy bylo po staletí příčinou utrpení a smrti. Jsou to nevinní, kdo platí za lidské pokrytectví. Poloviční míry nejsou dostačující. Ani nestačí si umýt ruce. Odpovědnost za krev spravedlivého zůstává. Proto se Kristus s takovou vroucností modlil za své učedníky všech dob: Otče, "posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda" (Jan 17,17). Kriste, jenž přijímáš nespravedlivý rozsudek, uděl nám i všem lidem naší doby milost věrnosti pravdě a nedovol, aby na nás ani na ty, kdo přijdou po nás dopadla tíha odpovědnosti za utrpení nevinných. Tobě, Ježíš, spravedlivý Soudče, buď čest a sláva na věky věků. Amen. DRUHÉ ZASTAVENÍ JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ Adoramus te, Domine, et benedicimus tibi. /Klaníme se ti, Pane, a dobrořečíme ti./ Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. /Neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět/. Kříž, nástroj hanebné smrti. Nebylo dovoleno odsoudit k smrti kříže římského občana: byla příliš ponižující. Chvíle, kdy Ježíš z Nazareta na sebe vzal kříž, aby jej nesl na Kalvárii, znamená zvrat v dějinách kříže. Symbol hanebné smrti, vyhrazené té nejnižší kategorii lidí, - kříž se stává klíčem. Od nynějška bude člověk tímto klíčem otvírat bránu hlubin Božího tajemství. Skrze dílo Krista, jenž přijímá kříž, - nástroj vlastní vydanosti, lidé pochopí, že Bůh je láska. Bezmezná láska: "Tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3,16). Tato pravda o Bohu se zjevila skrze kříž. Nemohla se projevit jiným způsobem? Možná ano, ale Bůh si zvolil kříž. Otec vybral pro svého Syna kříž a ten jej vzal na svá ramena, vynesl jej na horu Kalvárii a na něm obětoval svůj život. "V kříži je utrpení, v kříži je spása, v kříži je lekce lásky. Bože, kdo tě jednou pochopil, po ničem jiném netouží, nic jiného nehledá" (polská postní píseň). Kříž je znamením bezmezné lásky. Kriste, jenž přijímáš kříž z rukou lidí, abys jej učinil znamením spasitelné lásky Boha k člověku, dopřej nám i všem lidem naší doby milost víry v tuto nekonečnou lásku, abychom, když předáváme novému miléniu znamení kříže, byli pravými svědky vykoupení. Tobě, Ježíši, knězi i oběti, buď chvála a sláva na věky věků. Amen. TŘETÍ ZASTAVENÍ JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ Adoramus te, Domine, et benedicimus tibi. /Klaníme se ti, Pane, a dobrořečíme ti./ Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. /Neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět/. "Všichni jsme bloudili jako ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil hříchy nás všech" (Iz 53,6). Ježíš padá pod křížem. Během relativně krátké "bolestné cesty" se 9

12 tak stane třikrát. Padá vyčerpáním. Tělo zkrvavené bičováním, hlava korunovaná trním. To vše způsobilo, že se mu nedostává sil. Padá tedy a kříž jej svou váhou tlačí k zemi. Je třeba se vrátit ke slovům proroka, který vidí v perspektivě tento pád už před staletími. Jakoby na něj patřil vlastníma očima: před Pánovým Služebníkem, ležícím na zemi pod tíhou kříže, ukazuje na pravou příčinu jeho pádu: Hle, "Hospodin na něho uvalil hříchy nás všech". Byly to hříchy, které božského Odsouzence stlačili k zemi. Byly to ony, které rozhodly o tíži kříže, který nese na ramenou. byly to hříchy, které zavinily jeho pád. Kristus obtížně vstává, aby se vydal na další cestu. Vojáci, kteří ho provázejí se jej snaží pobídnout křikem a ranami. Po chvíli se průvod znovu vydává na cestu. Ježíš padá a povstává. Takto se Vykupitel světa obrací beze slov ke všem, kdo padají. Vybízí je, aby povstali. "On na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom už nežili hříchu, ale spravedlnosti; jeho ranami jsme byli uzdraveni" (srv. Pt 2, 24-25a). Kriste, jenž padáš pod tíhou našich vin a znovu vstáváš pro naše ospravedlnění, prosíme tě, pomoz nám i všem kdo jsou zdrceni hříchem znovu povstat a opět se vydat na cestu. Dej nám sílu Ducha, abychom spolu s tebou nesli kříž naší slabosti. Tobě, Ježíši, zdrcenému tíhou našich vin, buď naše chvála a naše láska navěky. Amen. ČTVRTÉ ZASTAVENÍ JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU Adoramus te, Domine, et benedicimus tibi. /Klaníme se ti, Pane, a dobrořečíme ti./ Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. /Neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět/. "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Hle. počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem nejvyššího; Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida a bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce" (Lk 1,30-33). Maria tato slova nosila v paměti. Často se k nim vracela ve skrytu svého srdce. Možná jí vyvstala v mysli právě tato slova, když se na křížové cestě potkala se Synem. A to se zvláštní silou. "Bude vládnout... Jeho království nebude mít konce...", řekl nebeský posel. Teď, když vidí svého Syna odsouzeného na smrt a nesoucího kříž, na němž má zemřít, - lidsky řečeno - mohla se ptát, jak se mohou ona slova vyplnit?, jak bude vládnout nad Davidovým domem? A jak jeho království nebude mít konce? Lidsky řečeno, tyto otázky jsou pochopitelné. Maria si však vzpomíná, že tehdy - potom, co slyšela andělovu zvěst, odpověděla: "Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). Nyní vidí, že se toto její slovo naplňuje jako slovo kříže. Protože je matkou, Maria hluboce trpí. Avšak i nyní odpovídá tak, jak odpověděla tehdy při zvěstování: "Ať se mi stane podle tvého slova". Takto, mateřsky, spolu s božským Odsouzencem, objímá kříž. Na křížové cestě se Maria projevuje jako Matka Vykupitele světa. "Vy všichni, kteří jdete kolem, pohleďte a pozorujte, zda je bolest jako bolest má" (Nář 1,12). Tak mluví bolestná Matka, Služebnice poslušná až do konce, Matka Vykupitele světa. 10

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli č. 131 Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky Ferruccio Ceragioli 1 _ 14 1 Cesta úzká a strmá 1 2014 č.131 OBSAH Zásvětná motlitba M. I. 3 Úmysly motliteb 3 Na čem spočívá

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což přeloženo znamená: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Mk 15,34 2/2008-2009 2 BRÁZDA

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více