Církve a mexický stát v 19. a 20. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církve a mexický stát v 19. a 20. století"

Transkript

1 Církve a mexický stát v 19. a 20. století Denis Belucz Markéta Křížová Role náboženství v Latinské Americe přesahuje rovinu nedělní bohoslužby; určuje každodenní život prostých obyvatel i postoje politických reprezentací země. Výjimkou není ani Mexiko. Studium vzájemných vazeb a konfliktů církví a mexického státu podněcuje i k obecnějším otázkám po roli církve v moderní době, po významu sekularizace a náboženské tolerance. Přestože největší prostor bude věnován roli církve katolické, je třeba pochopit i úlohu protestantismu, především v širším kontextu modernizace mexické společnosti. Katolická církev měla v iberských zemích výsadní postavení již ve středověku, jako důsledek reconquisty, tedy znovudobývání Iberského poloostrova z rukou muslimů. Také na území Ameriky conquista a christianizace probíhaly ve vzájemné interakci. Tzv. královský patronát (patronato real), udělený španělskému králi papežskými výnosy, z něj učinil oficiálního ochránce církve a s tím spojené výsady právo jmenovat vysoké církevní hodnostáře na nově dobytých územích a vybírat zde desátky (Hera 1992). Zároveň ale byla katolická církev nejvýznamnějším pozemkovým vlastníkem v koloniích, zajišťovala vzdělávání na všech úrovních, církevní obřady doprovázely veřejné i soukromé události. Jiné 47

2 Denis Belucz Markéta Křížová náboženství nebylo povoleno. Katolické symboly také utužovaly pocit sounáležitosti obyvatel jednotlivých regionů. V Mexiku měl největší význam kult Panny Marie Guadalupské. Ta se údajně zjevila roku 1531 na vrchu Tepeyac nedaleko hlavního města aztéckému pastýři Juanu Diegovi a v nahuatlu jej vyzvala, aby jí nechal vybudovat svatyni. První historické zmínky o kultu ovšem pocházejí až z poloviny 16. století. V roce 1629 se Panna Maria Guadalupská stala patronkou hlavního města a roku 1754 patronkou Nového Španělska. 1 Moc a prestiž katolické církve v Novém Španělsku provokovala další královské snahy o vměšování do jejích záležitostí. Ty se projevily zejména během 18. století, v době tzv. bourbonských reforem, tedy snah o efektivnější správu kolonií, exploataci přírodního bohatství a využití jejich strategického potenciálu. Byly omezovány svátky a zakazovány fiesty, poutě a pořádání náboženského divadla. Byla také omezována církevní privilegia, především fuero eclesiastico, tedy imunita církevních osob před světskými soudy. Na tyto kroky vůči katolické církvi později navázal mexický stát. Přesto si církev uchovala významné postavení a vliv na populaci (Farris 1968). Proto během bojů za nezávislost usilovaly obě strany o její podporu. Představitelé vysoké hierarchie většinou hájili věc royalistů, neboť si uvědomovali nebezpečí plynoucí z revolučních a liberálních ideologií. Převážně kreolský nižší klérus naopak svým příklonem k povstalcům, po boku dvou nejproslulejších kněží, Miguela Hidalga a José Maríi Morelose, dával najevo odpor vůči tomu, že si v minulosti nejvyšší církevní posty monopolizovali peninsulares. Celkem počet kněží v řadách stoupenců nezávislosti dosáhl čtyř set; nejméně sto jich svou účast zaplatilo životem, další byli exkomunikováni. Zejména v první fázi válek se uplatnila náboženská symbolika. Miguel Hidalgo prohlásil Pannu Marii Guadalupskou za generálního kapitána povstaleckých vojsk; royalisté identifikovali povstalce skrze jejich oddanost Guadalupaně a ostentativně zneuctívali její symboly (Torre Vilar Navarro, ). Hidalgův kult se později na Tepeyaku propojil s kultem Panny a náboženský symbol se stal symbolem mexické identity. 1 O Gorman 1986, Brading 2001; antologie dokumentů Tore Villar Navarro

3 Církve a mexický stát v 19. a 20. století Nezávislé Mexiko a katolická církev Celkově ale vyhlášení nezávislosti katolickou církev vzhledem k její úzké provázanosti s koloniální správou oslabilo. Právní postavení církve bylo v novém režimu nejisté. Už cádizské cortesy předpokládaly zrušení inkvizice a výrazné omezení privilegií duchovních řádů. Nová mexická republika k těmto opatřením přidala vypovězení jezuitů (kteří se po svém vypovězení v roce 1767 nakrátko vrátili po obnovení řádu roku 1814) a některých špitálních řádů, a především konfiskování jejich majetku ve prospěch vyschlé státní pokladny. Mnoho církevních hodnostářů odešlo ze země a stolce zůstávaly neobsazené. V roce 1822 měly biskupy jen čtyři z deseti mexických diecézí. Také fary se vyprázdnily, což znamenalo propad ve výběru desátků. Disciplína polevila vzhledem k vnitřní rozpolcenosti církve a minimálnímu kontaktu s Římem. Ale církev, byť dočasně oslabená a ochuzená, stále představovala významného soupeře nových politických elit. Po celé 19. století byl problém vztahu státu a církve jedním z úhelných kamenů soupeření politických frakcí liberálů a konzervativců ve většině latinskoamerických zemí. Politici si dobře uvědomovali, že nemohou riskovat otevřené střetnutí s církví. Proto i mexická ústava z roku 1824 prohlašovala: Náboženství mexického národa je a navždy zůstane apoštolské římskokatolické. Národ je bude ochraňovat moudrými a spravedlivými zákony a zabrání praktikování jakéhokoli jiného. (Inman 1928, 393) Státy se ovšem pokoušely navázat na koloniální patronato, tedy církev ochraňovat a zároveň na ni dohlížet. Církevní hierarchie proti tomu důrazně protestovala. Navzdory roli, kterou kněží hráli ve válkách za nezávislost, zůstala mexická církev konzervativní. V roce 1833 ministr spravedlnosti oficiálně vyzval duchovní, aby se z kazatelen nevyjadřovali k politickým událostem. Univerzita v hlavním městě byla uzavřena s argumentem, že mezi vyučujícími převažovali kněží; ostatní vysoké školy se musely podřídit nově zřízenému úřadu pro veřejné vzdělání (Dirección de Instrucción Pública). Mexičtí liberálové sami sebe prezentovali jako bojovníky proti duchovnímu tmářství. Když se pak dostali k moci, ztotožnili odpor proti církvi s vlastenectvím (Inman 1928, 394, Hale 1965, 196). Jistě nelze liberalismus jednoznačně ztotožnit s antiklerikalismem; tažení proti církvi bylo součástí širší snahy zajistit občanům stejná práva a povinnosti. Katolická církev se ale stala ztělesněním korporativních privilegií. Prominentní liberál José María Luis Mora vykreslil působivě dvě složky mexické společnosti. Jedni hájí změny, 49

4 Denis Belucz Markéta Křížová druzí nehybnost. Jedni hovoří o svobodě a pokroku, druzí o veřejném pořádku a náboženství Pokrok hájí vláda, zpátečnictví klérus a vojsko Skupinový duch oslabuje nebo ničí ducha národního Existence privilegovaných skupin je trvalým nebezpečím pro spravedlnost. (Mora 1838 /1980/, 3) Podobné útoky se odehrávaly všude v Latinské Americe. Církevní představitelé hledali spojence mezi konzervativci a také na straně prostých věřících. Proto mohlo soupeření církve a státu přerůst až do občanských válek. To byl i případ Mexika. Když se vláda Valentina Gómeze Faríase pokusila uvést liberální ideály do praxe, katoličtí hodnostáři ostentativně podpořili Santa Anu, jenž roku 1836 odvolal dekrety omezující církevní privilegia. Mexický arcibiskup spokojeně prohlásil: Jeho vítězný meč se zdvihl na ochranu náboženství. (Inman 1928, 395) Po toleranci v období konzervativních vlád (asi ) se ale v 50. letech 19. století obnovily liberální tlaky na církev. Už v roce 1855 tzv. Juárezův zákon zrušil imunitu kněží před zákonem a Lerdo de Tejada, od roku 1856 ministr financí, zahájil radikální program oklešťování církevního majetku. Tzv. Lerdův zákon (1856) nutil církevní instituce prodat nemovitý majetek buď stávajícím nájemcům, nebo ve veřejné dražbě a nadále jim zakazoval nemovitý majetek nabývat. Zákon postihl zejména duchovní řády a vesnická bratrstva, méně vysoký klérus, jehož majetek měl charakter soukromého vlastnictví (Bazant 1971). V roce 1856 se liberálové dokonce pokusili do nové ústavy prosadit plnou náboženskou toleranci. Na to však bylo příliš brzy, většina populace zůstávala ke katolicismu loajální a elity si nemohly dovolit otevřenou konfrontaci. Z ústavy však vypadla tradiční klauzule, že Mexiko je římskokatolickým národem, byla uzákoněna svoboda projevu a tisku a zrušena všechna náboženská bratrstva. Manželství se stalo civilní smlouvou a civilní soudci také zaznamenávali narození a úmrtí. Mimo kostely byl zakázán specifický oděv kněží (Inman 1928, 396). V roce 1859 vláda znárodnila všechen církevní majetek s výjimkou toho, který nutně sloužil kultu. Náboženskou toleranci uzákonila Juárezova vláda v prosinci Celkově je toto období proticírkevního tažení v letech známo jako la Reforma. Liberálové se snažili získat stoupence ve všech vrstvách společnosti. Úspěšní byli ve městech, kde rodící se střední třída profitovala z konfiskovaného církevního majetku. Na venkově získávali církevní velkostatky často cizinci. Katolická sebeidentifikace rolníků přetrvávala, byť i oni negativně vnímali neslavnou úlohu, kterou katolická církev sehrála během občanské války v letech a následné 50

5 Církve a mexický stát v 19. a 20. století francouzské invaze. Uchovávali si ale zbožnost minimálně do chvíle, než i na venkov dosáhla vlna modernizace a industrializace. Juárezova vláda ( ) byla ještě vůči církvi relativně tolerantní; vláda Sebastiána Lerda de Tejady ( ) ale nastoupila otevřeně antiklerikální kurz. Zahraniční příslušníci duchovních řádů byli vypovídáni ze země. Ministr školství Gabino Barreda, obdivovatel pozitivismu, zahájil reformu vzdělávání. Jejím ohniskem se stala Escuela Nacional Preparatoria (založena 1867), která v roli nejvýznamnějšího vzdělávacího ústavu v Mexiku, jádra výchovy intelektuálních a politických elit, nahradila Colegio de San Ildefonso. Pozitivismus byl militantně antiklerikální, náboženství vnímal jako historický fenomén a předpokládal, že je odsouzeno k zániku. Katoličtí představitelé po trpkých zkušenostech předchozího desetiletí odmítli aktivně bojovat za své zájmy a věřící vyzývali, aby respektovali zákony a uchylovali se k modlitbám. Přesto docházelo v 70. letech i k ojedinělým ozbrojeným vystoupením obhájců církve, tzv. Religioneros. Vznikala také mystická uskupení, jako byli katoličtí spiritualisté (Finkler 1983). Proticírkevní smýšlení se projevovalo zejména ve městech. Vytváření dělnické třídy, rozpad tradičních a komunitních vazeb i posilování technických a přírodovědných vzdělávacích center, především v rámci univerzit, vytlačovalo církev na okraj společenského života. Zároveň v této době definitivně padl monopol katolické církve na duchovní správu, neboť se v Mexiku začali prosazovat i protestanti. Protestantismus a modernizace Byť většina států Latinské Ameriky po vyhlášení nezávislosti uznala katolicismus jako státní náboženství, umožňovala nebo alespoň tolerovala jiné kulty. To byl ostatně jeden z požadavků Velké Británie předtím, než de iure uznala jejich existenci. Protestantismus do Mexika pronikal záhy spolu s britskými a později americkými obchodníky a řemeslníky, kteří se usazovali ve velkých městech a přístavech. Jednalo se většinou o praktikující anglikány, presbyteriány nebo metodisty. Protože se zejména liberální vlády všemožně snažily o podporu zahraniční imigrace, tolerovaly dokonce i to, aby za těmito zahraničními rezidenty přijížděli protestantští pastoři. Důležitější byly ale aktivity biblických společností z USA, 51

6 Denis Belucz Markéta Křížová mezi nimiž vynikali kvakeři, Armáda spásy nebo adventisté sedmého dne. Počáteční nedůvěra vůči cizím náboženským skupinám, které by mohly narušit integritu země, ustoupila do pozadí a protestantské církve se staly nástrojem snah liberálů omezit moc katolické církve. Když na konci 60. a počátkem 70. let neuspěl pokus vyvolat v katolické církvi schizma a vytvořit národní církev nezávislou na Římu (Moisés 1993, 43), Lerdo de Tejada se rozhodl vsadit na nejistou kartu v podobě cizích náboženských skupin. Liberálové ovšem příliš nevěřili, že by protestantští misionáři dokázali uspět v konkurenci s katolickou církví, a neutěšená finanční situace jim ani nedávala jinou možnost. Proto byly náboženská svoboda a právní ochrana (která byla na řadě míst, kde vládly lokální elity, pouze na papíře) to jediné, co mohli protestantští misionáři na území Mexika očekávat. Veškeré finance na chod misií v Mexiku plynuly z USA. Liberálové ovšem doufali, že misionáři díky svému propracovanému systému vzdělávání pomohou vyvést negramotné vesničany ze tmy nevědomosti, do které je uvrhla katolická církev (Vázquez 1985, 112). Do konce 19. století se ale protestantům podařilo trvaleji zakořenit pouze na severu Mexika a v Monterrey, hlavním městě státu Nový León, které se stalo nejdůležitějším místem pro šíření protestantismu v Mexiku, především díky blízkosti hranice s USA. Snahy podnikatelských elit z Monterrey co nejvíce se podobat svým americkým partnerům přinesly protestantům patrony, kteří je dokázali ochránit před útoky militantních katolíků. Svoji roli také sehrálo dlouhodobé slabé osídlení severního Mexika i menší počet katolických kněží. Ani ve Ciudad de México nemuseli protestanti, díky ochraně federální vlády, čelit útokům ze strany katolické církve tak často jako v jiných částech země. Ale nedokázali zde nikdy získat tak silné postavení jako na severu Mexika (Báez 1954). Na převážně venkovském jihu byla pozice katolické církve neotřesitelná, jak dosvědčily mnohé střety s tragickými následky pro protestantské misionáře. Například do Guadalajary v roce 1872 přijel mladý kongregacionalistický kněz John Stephens se svou manželkou. Dva roky se neúspěšně potýkal s nevolí místních obyvatel i lokálních elit. Když se pak v roce 1874 pokusil založit ve vesnici Ahualco del Mercado školu, byl zlynčován davem, který vedl místní katolický kněz (Flaviani 1987, 112). Protestantské církve tak měly své první mučedníky při šíření víry. Situace se na jihu začala měnit až od 30. let 20. století. Paradoxně dnes žije kolem Mexického zálivu, především na Yucatánu, percentuálně největší 52

7 Církve a mexický stát v 19. a 20. století počet mexických protestantů. 2 Větší úspěchy zaznamenali protestantští misionáři ve městech. Tam mohli reagovat na změny, které přinesla modernizace. V chudinských čtvrtích vyrůstaly protestantské kostely, školy a nemocnice. Hlavně bezplatné vzdělání jdoucí ruku v ruce se silným vštěpováním víry a velkou trpělivostí se ukázalo jako mocná zbraň protestantů v boji o duše Mexičanů, zejména nejmladší generace (Flaviani 1987, 115). Revoluce Po nástupu Porfiria Díaze bylo protikatolické tažení zastaveno, přestože jmenoval do ministerských křesel celou řadu ateistů a proticírkevní zákony nepřestaly platit. Díaz se ale pokoušel stabilizovat svou vládu spojenectvím s konzervativními kruhy úzce spjatými s představiteli katolické církve. Usmíření se světskými autoritami ostatně prosazoval ve stejné době i papež Lev XIII., jenž dosáhl zlepšení vztahu státu a církve v mnoha zemích. Církev znovu začala nabývat takový majetek, který zákon výslovně nezapovídal (například akcie železničních nebo důlních společností); obnovovala kláštery, procesí, katolické svatby. Vrátili se jezuité a do řádu začali vstupovat mladí Mexičané z prominentních rodin. Rostoucí sebevědomí mexické katolické církve posílilo papežské korunování Panny Marie Guadalupské Královnou Amerik (po vzoru Panny Marie z Lourdes) dne 12. října Během obřadu k poctě Indiánské Matky Boží ale chyběli domorodci; byl zcela v režii vysoké církevní hierarchie (Paterson 1992, 45). Konec 19. století se v Mexiku nesl ve znamení hnutí za vnitřní reformu katolické církve, obnovenou náboženskou horlivost, ale také sociální citlivost, schopnost vnímat nové problémy, které přinášel akcelerující se společenský vývoj. Nositeli reformy se stávali kněží ze středních a nižších tříd, kteří se snažili rehabilitovat církev morálně zejména ve venkovském prostředí. Velký vliv měla encyklika Rerum Novarum papeže Lva XIII. (1891), která podnítila nové formulování katolického sociálního myšlení 2 Viz <http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx>, údaje z 12. všeobecného sčítání mexického obyvatelstva z r

8 Denis Belucz Markéta Křížová v celosvětovém měřítku. Poprvé zazněla z úst papeže obrana práv dělníků a obžaloba nespravedlnosti kapitalistického systému. V Mexiku byly reakce na Rerum Novarum pozitivní, byť byl dokument publikován se čtyřletým zpožděním. Jak biskupové, tak například jezuité vyzývali ke zlepšení životních podmínek pracujících, volali po vyšších mzdách i zakládání katolických odborů. 3 Vedle posilování církevní struktury byly zásadní snahy o obnovení duchovního života komunit prostřednictvím laiků, kteří se stále intenzivněji podíleli na životě církve. Na to vše hlasitě upozorňovali Díazovi kritikové. Program mexické liberální strany z roku 1906 hřímal: Katolický klérus, jenž překračuje hranice svého duchovního poslání, se vždy pokoušel získat politickou moc, a tím působil velké zlo vlasti, ať již jako vládce v době konzervativních vlád nebo jako povstalec proti vládám liberálním Pokud se klérus v Mexiku vzdá svých mocenských ambicí, přestane rozsévat nenávist vůči liberálním institucím, učiní z katolíků dobré občany a ne zrádce jedním slovem, soustředí se výlučně na náboženství žádná vláda jej nebude obtěžovat. (Edice textu in Romero Flores 1939 /1974/, ) Úměrně se zlepšujícím se postavením katolíků se zhoršovala situace mexických protestantů. Řada autorů přirovnává postavení protestantů za porfiriátu k době temna (viz Bastian 1983). Pravdou ovšem zůstává, že počet protestantů i jejich sympatizantů soustavně stoupal a počet protestantských denominací se zvýšil ze 129 v roce 1876 na přibližně 700 v roce (Stále se ale jednalo o necelé 0,5 % věřících v patnáctimilionovém silně katolickém státě, Salazar 1996, ) Díazův režim se snažil o sociální smír a prosazení centrální moci na úkor lokálních elit. Nejdůležitějším prvkem se ale stala železnice, která dokázala propojit vzdálené regiony s centrem. Díky tomuto novému prostředku modernizace mohli protestanti expandovat z Monterrey a přilehlého okolí do dalších oblastí severního Mexika, kde našli živnou půdu pro své učení. Po zavedení železnice v roce 1882 (resp. 1885, kdy byly spojeny železniční tratě USA a Mexika) se Monterrey stalo regionálním hospodářským centrem a mezi lety zažilo velký industriální rozmach. Přicházeli sem migranti z jiných částí země, vykořenění ze svého původního prostředí. Stali se vhodnou sociální skupinou, kterou protestanti oslovili bezplatnými školami a lékařskou péčí. To vysvětluje, proč při 3 Viz Méndez Medina 1913, text jezuitského kněze o sociální problematice soudobého Mexika. 54

9 Církve a mexický stát v 19. a 20. století sčítání lidu v roce 1910 byl v severních státech větší počet protestantů než ve zbytku země. Také stojí za zmínku, že v těchto státech bylo větší procento lidí, kteří se nepřihlásili k žádné víře (Salazar 1996, 75 ). Revoluce samozřejmě zásadně změnila vztah Mexičanů k církvím obecně a ke katolické církvi zvlášť. Přesto Francisco Madero zpočátku zaujal vůči církvím opatrný postoj. V roce 1911 dokonce vznikla Katolická strana, která se pokoušela politickými prostředky posílit církev v nové situaci a podněcovat sociálně a nábožensky citlivé reformy především ve venkovských oblastech. Pancho Villa i Emiliano Zapata vzývali Pannu Marii Guadalupskou jako symbol osvobození nejchudších (Paterson 1992, 45). Po roce 1913 byly ale znovu tvrdě uplatňovány reformní zákony, týráni kněží a ničeny kostely. Do revoluce vstoupila i část protestantů. Záleželo ovšem na situaci v jednotlivých regionech. Někde se podíleli na revolučních bojích, jinde se stávali jejich oběťmi. Když se například John Persching vypravil za Pancho Villou, část protestantů s vazbami na USA jej otevřeně podpořila (předáváním informací atd.), většina zůstala neutrální a malá část, převážně v zapadlých venkovských oblastech, se naopak přiklonila k Pancho Villovi (Vázquez 1985, 171). Querétarská ústava z roku 1917 reformní zákony výrazně přitvrdila. Katolickým kněžím odebrala volební právo i možnost vyjadřovat se k veřejným záležitostem; bylo zakázáno veřejně projevovat náboženské smýšlení mimo budovy kostelů. Duchovní měli být nahlíženi jako osoby vykonávající povolání bez jakýchkoli privilegií (Inman 1928, ). Oficiální diskurz samozřejmě zcela přehodnotil roli církve v mexických dějinách, což souviselo i s nástupem marxistické metody v historiografii. Bohatství církve a zneužívání postavení ze strany církevních hodnostářů se stalo jedním ze základních argumentů ve prospěch mexické revoluce. Odpověď katolické církve byla nejednotná. Většina biskupů a arcibiskupů odešla do exilu. Nejaktivnější odpor k novému režimu proto projevovali mladí laikové, inspirovaní jezuity a sdružení v Asociación Católica de la Juventud Mexicana, zatímco umírněná frakce církve se pokoušela o dohodu s Carranzou a později s Obregónem. Tu podporoval i Vatikán, který vyzýval k soustředění výlučně na duchovní záležitosti. Vzhledem k přetrvávajícímu katolickému smýšlení většiny populace nebyla querétarská ústava ve vztahu k církvím téměř deset let uváděna v platnost. Nikdo se například nikdy nepokusil uzavřít baziliku Panny Marie Guadalupské. Ale v roce 1924 se prezidentem stal Plutarco Elías Calles, jehož vláda se nesla ve znamení nového nacionalismu, posilování 55

10 Denis Belucz Markéta Křížová státní moci a úsilí o trvalou revoluci. Proto se rozhodl osvobodit masy od fanatismu a definitivně zničit náboženství. V letech federální orgány vědomě vyhrocovaly konflikty s církví a jednotlivé státy zcela zakazovaly provozování katolického náboženství. Uzavírání kostelů vyvolávalo pouliční demonstrace, velké pozdvižení vzbudilo také zatčení a poprava jezuitského kněze Miguela Pro v roce Když pak Callesův zákon z července 1928 určil ostré tresty za porušování protináboženských zákonů, vyhlásili biskupové s posvěcením Vatikánu ode dne 1. srpna 1926 nad Mexikem interdikt. Tím měly protesty začít i skončit, řadoví věřící to ale vnímali jako výzvu k přímé akci. Do občanské války se v letech zapojilo na osob, některé skupiny byly přímo vedeny knězi. Přesto nevyvolalo vystoupení obránců Kristovy věci (cristeros) tak masivní odezvu, jak bychom mohli čekat od tradičně katolického národa (Jrade 1985, 57). Nicméně protestanti se v této době stávali pravidelnými terči útoků těch, kdo chtěli skoncovat se Satanovými církvemi. Nejhorší byla situace v jižních zemědělských oblastech, kde měli protestanti stále minimální zastoupení (Guerra 1992). Ale Řím rozkázal mexickým biskupům, aby se od ozbrojených akcí distancovali. Za zprostředkování amerických diplomatů byla zahájena jednání se státními představiteli a v lednu 1929 byla podepsána dohoda o ukončení bojů. Výsledek jednání ponechal katolíkům pouze právo provozovat svůj kult, žádné jiné. Revoluce tak definitivně rozdrtila politické ambice katolíků a vrátila je zpět do kostelů. Vůdci cristeros se sice mohli těšit z amnestie, na venkově však byly zmasakrovány tisíce řadových povstalců. Později tito padlí zaujali čestné místo v katolických interpretacích mexických dějin. Válku cristeros ovšem nemůžeme redukovat na boj státu a církve právě proto, že některé regiony zasáhla a jiné ne. Na mnoha místech se stala pouhou záminkou pro vyřizování místních sporů a problémů, vzešlých z hospodářské transformace v porevoluční době. 4 Mimoto se církvi sice uzavřela cesta k obnovení vlivu a bohatství, ale státní moc nebyla schopna ji zcela potlačit. Výsledkem byl vnucený návrat ke koexistenci. Lze říci, že katolická církev je jedinou tradiční institucí, která přežila mexickou revoluci. 4 Viz Meyer ; tento autor využíval také interview s účastníky a soudní dokumenty. Viz též Bailey 1974; Ceja Reyes

11 Církve a mexický stát v 19. a 20. století Uklidňování situace Jestliže v 1. polovině 30. let vyvrcholila proticírkevní perzekuce, v následujících desetiletích jiné problémy vytlačily spory státu a církve na okraj veřejného zájmu. Jizvy se postupně zacelovaly. Přestože se zákony nezměnily, stát sám hledal cesty, jak uznat přetrvání katolického kultu. Vysocí hodnostáři se vraceli z exilu, přebírali diecéze, docházelo k obnovování řádného kultu. Podpořili dokonce některé kroky revolučních vlád, jako bylo znárodnění ropného průmyslu v březnu Církev akceptovala některé nevratné změny, které přinesla revoluce, a spolu s ní i zintenzivňující se modernizační tlaky. Stáhla se z veřejného života a soustředila se na aktivity morální a pastorační. Opět zde hrál roli i vnitřní vývoj katolické církve. V roce 1929 lateránská smlouva ujasnila vztahy mezi Vatikánem a Itálií, zároveň ale potvrdila minimální reálnou moc papeže. Po roce 1930 se tak rodily nové podoby vztahu státu a církve; zároveň církev posilovala svou angažovanost v sociálních otázkách. Nejvýznamnějším dokumentem se v tomto směru stala encyklika Pia XI. Quadrigesimo Anno (1931, vydaná ke 40. výročí Rerum Novarum). Větší vstřícnost církve nacházela odezvu v postoji mexických představitelů. Mimoto je třeba rozlišovat mezi právní situací katolické církve, vycházející z antiklerikální ústavy z roku 1917, a reálným významem zbožnosti v mexické společnosti; mezi antiklerikalismem ve smyslu odporu k požitkům a výsadám kněží a významem katolického dědictví v každodenním životě nejnižších vrstev populace. I ve 20. století přetrvávaly tradiční, synkretické formy religiozity. Jejich interpretace však není snadná. Někteří badatelé vidí mexickou lidovou kulturu jako potpourri, v němž se předhispánské a hispánské elementy spolu s evropskou pohanskou tradicí absorbovanou katolictvím mísí ve vyrovnaném poměru; jiní i v dnešní lidové kultuře vnímají jako rozhodující složku právě katolictví (např. Ingham 1986). Obtížné je i zhodnocení modernizačních procesů ve vztahu k víře. Převažuje přesvědčení, že tradiční náboženství a sociální formy, které pomáhalo utvářet, nenávratně mizí; že zejména urbanizace s sebou nese rozbití monopolu katolické církve i oslabování lidové zbožnosti. 5 5 Carrasco (1976) tuto skutečnost demonstroval na příkladu Tarasků; González y González (1968) ukázal, jaký dopad mělo budování silnic na náboženské postoje obyvatel osady San José de Gracia ve státě Michoacán. Jiní autoři jsou méně striktní. González Casanova (1965) rozlišuje mezi profanizací zvyků a ztrátou náboženství. 57

12 Denis Belucz Markéta Křížová Zde možná působí vliv Maxe Webera a jeho představ o duchu kapitalismu, v zásadě odporujícím tradičnímu katolicismu. V každém případě se po 2. světové válce postavení katolické církve v Mexiku výrazně změnilo. Vládnoucí PRI opouštělo revoluční nadšení. I když všechny rozpory ve vztahu církve a státu nebyly překonány, církevní hierarchie mlčela o sporných otázkách a státní orgány neuplatňovaly své proticírkevní pravomoci. Avil Camacho jako první porevoluční prezident otevřeně přiznal své katolictví a v době jeho vlády církev konsolidovala své sebevědomí i vliv zejména v oblasti vzdělávání. V kontextu studené války splývalo katolictví s antikomunismem (účelovost takového postoje vyjadřuje novotvar cristianismo político). Katolické symboly a fráze se vrátily do oficiálního diskurzu, obnovily se poutě, procesí a další veřejné projevy zbožnosti. Ale první prezident, který pozval vysoké církevní hodnostáře na svou inauguraci, byl až Carlos Salinas de Gortari v roce 1988 (Tombs 2002, 42 43). Výzvy moderní doby Zejména události roku 1968 vedly k přehodnocení role církve v národní společnosti. Protestní hnutí zpochybnilo mnohé; také oficiálně vyhlašovanou ztrátu víry v revolučním, modernizovaném světě (Blancarte 1990, 405). Katoličtí představitelé veřejně protestovali proti brutální represi na Tlatelolku a tento krok jim získal značné sympatie. Byť ještě v 70. letech měla marxistická ideologie dominantní pozici v historickém a sociálněvědném výzkumu v Mexiku (výjimkou bylo Colegio de México), hodnocení úlohy katolické církve v mexických dějinách ztrácelo negativní vyhrocenost. A zásadní byly i změny uvnitř samotné církve. Papežský stolec si začínal uvědomovat význam Latinské Ameriky v celku církve a citlivěji vnímat sociální a morální problémy regionu. Velkým varováním byl případ Kuby, kde se situace katolické církve po revoluci výrazně zhoršila. Jan XXIII. proto vydal výzvu k posílení misijní aktivity v Latinské Americe. Světští i duchovní misionáři přicházející ze západní a jižní Evropy, USA a Kanady prožili šokující zkušenost s chudobou a jejími důsledky v rovině náboženství. Zároveň se mladí příslušníci latinskoamerických katolických elit dostávali na evropské školy, jako byla univerzita v belgické Lovani. Zde se setkávali s novými proudy 58

13 Církve a mexický stát v 19. a 20. století Milostný obraz Panny Marie Guadalupské z baziliky na vrchu Tepeyac. 59

14 Denis Belucz Markéta Křížová v sociálních vědách a politice. A již v roce 1955 se v Rio de Janeiru zformovala Latinskoamerická rada biskupů (Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM), která měla posílit jejich vzájemnou spolupráci při řešení aktuálních problémů. Encykliky papeže Jana XXIII. z let 1961 a 1963 (Mater et Magistra, Pacem in Terris) zdůrazňovaly nutnost strukturálních změn v církvi i právo člověka na důstojný život, vzdělání a účast na politickém rozhodování. Toto přehodnocení role církve ve společnosti bylo hlavním tématem 2. vatikánského koncilu ( ), přelomového okamžiku v dějinách katolické církve. Latinskoameričtí zástupci se zde výrazněji neprosadili, oslovila je ale výzva k posílení podílu laiků na církevní práci. Přetavili ji do podoby katolické akce (Acción Católica), laických kroužků pro intenzivní pěstování zbožnosti v každodenním životě (tzv. comunidades eclesiales de base). Druhá konference CELAM v Medellínu v roce 1968 pak vyzvala k přehodnocení sociální doktríny církve, k odsouzení nespravedlností, k budování míru založeného na spravedlnosti. Biskupové vyjádřili svou zodpovědnost za chudé a utlačované. Období , kdy byly skrze CELAM uplatňovány hlavní zásady 2. vatikánského koncilu, bylo dobou tolerance, experimentů a rozmachu teologického a politického radikalismu, dobou tzv. teologie osvobození (teología de liberación). V tomto směru došlo k jen zdánlivě paradoxní inspiraci marxismem, jenž tradičně měl a má v Latinské Americe velkou podporu. 6 Teologie osvobození požadovala po katolické církvi i jejích jednotlivých příslušnících aktivní účast v politice i sociální práci. Prohlašovala, že spasení a duchovní svoboda nejsou možné bez osvobození z okovů bídy; že je třeba respektovat lidskou důstojnost a napravit sociální a politickou nespravedlnost, neboť spasení chudých je realizovatelné, jen pokud bude spasena celá společnost. Snaha přiblížit se prostým věřícím s sebou nesla i formální změny, jako byl větší podíl hovorového jazyka při mši a zjednodušení liturgie, a dokonce respektování lidové zbožnosti. Po roce 1972 se CELAM vrátil ke konzervativismu, stejně jako římská kurie. Ale až do 80. let teorie osvobození v Latinské Americe posilovala, rostl počet protagonistů i jejich aktivity. 6 Teoretické zdůvodnění tohoto spojení zformuloval např. mexický exjezuita José Porfirio Miranda (1971). Klíčovým manifestem byl text peruánského kněze Gustava Gutiérreze (1973), jenž také kanonizoval slovní spojení teologie osvobození. 60

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Vztah církví a státu Sborník textů Marek Loužek (ed.) Pavel Dostál, Dominik Duka, Jiří Hanuš Marek Loužek, Rudolf Bubik, Miroslava Němcová Stanislav Přibyl, Jindřich Dejmek,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE V ČESKOSLOVENSKU 1919 1951 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek,

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd CIVILIA Odborná revude pro didaktiku společenských věd Historický vývoj občanství: diferencované občanství Tomáš Jarmara Globalizace a regionalismus z evropského a českého pohledu David Hampl Adult education

Více

Občanská společnost na Kubě:

Občanská společnost na Kubě: Občanská společnost na Kubě: Dějiny, současnost a výhledy do budoucna Carlos González, analytik, Nadace Forum 2000, Česká republika/chile Rolando Jiménez Pozada, právník a disident, Česká republika/kuba

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Vztah státu a církve v ČR. Jan Zajíček

Vztah státu a církve v ČR. Jan Zajíček Vztah státu a církve v ČR Jan Zajíček Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá optimálním vymezením rolí státu a církve v České republice a spolupráce veřejné správy a církve.

Více

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi 12 září 2000 POKOJ A DOBRO List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 2 POKOJ A DOBRO List k sociálním

Více

71 Za socialismus Zdola www.socsol.cz Církevní restituce

71 Za socialismus Zdola www.socsol.cz Církevní restituce 71 Za socialismus Zdola www.socsol.cz Církevní restituce TIRÁŽ, OBSAH VYDÁVÁ SOCIALISTICKÁ SOLIDARITA ZA PŘISPĚNÍ KOLEKTIVU AUTORŮ Registrační číslo Ministerstva kultury ČR: E 20370 Web: www.socsol.cz

Více

Vysoká škola CEVRO Institut

Vysoká škola CEVRO Institut Vysoká škola CEVRO Institut Veřejná správa v Číně Bc. Soňa Kodetová Diplomová práce Praha 2012 Vysoká škola CEVRO Institut Katedra práva a veřejné správy Veřejná správa v Číně Bc. Soňa Kodetová Studijní

Více

Mariánská apokalypsa K recepci mariánských zjevení v České republice

Mariánská apokalypsa K recepci mariánských zjevení v České republice Mariánská apokalypsa K recepci mariánských zjevení v České republice Martin Staněk Přes poměrnou rozšířenost je fenomén, zvaný v katolickém prostředí soukromá zjevení, z hlediska sociologie náboženství

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH

SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH Předmluva 2 Úvod autora. 7 Část první PRVOTNÍ HŘÍCH I. Pro jednoho sen, pro druhého noční můra 8 II. Amerika přebírá pochodeň.14 III. Pravda o zrození Izraele..17 Část

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 20 zpravodajský čtrnáctideník 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Stanislav Holubec 2 přehledové stati Social Conflicts and Revolutions in Historical Sociology

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost

Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost Josef Smolík 1 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Right-Wing Political Parties in V4 Countries: History and Present.

Více

DOPADY KRIZE V EUROATLANTICKÉM PROSTORU

DOPADY KRIZE V EUROATLANTICKÉM PROSTORU Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol. DOPADY KRIZE V EUROATLANTICKÉM PROSTORU DOKOŘÁN 3 Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol. Dopady krize v euroatlantickém prostoru Kryštof

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více