ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 2"

Transkript

1 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 2 Obsah: Společenská rubrika Zprávy z výboru Zajímavosti v ortodoncii str. 3 str. 4 str. 10 Odborná práce str. 21 Ageneze dolních druhých premolárů Část 1 - Úvod do problematiky; epidemiologie a etiologie agenezí, diagnostika Autotransplantace premolárů - modifikace chirurgického postupu (kazuistika) Recenze Ze zahraničních časopisů Informace str. 37 str. 40 str. 45 Redakce časopisu: Vydává: Číslo ISSN: Tisk: Sazba: Redakční rada: Olomouc, Palackého 12 fax: 068/ , tel.: 068/ Česká ortodontická společnost, vychází 4x ročně Tiskárna Mor. Třebová FIS print Olomouc vedoucí: MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. (Olomouc) redaktoři: MUDr. Karel Floryk (Vyškov) MUDr. Jan Horal (Praha) MUDr. Martin Horáček (Praha) MUDr. Marie Jurišicová, CSc. (Martin) Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. MUDr. Ivana Kyralová (Hradec Králové) Dr. Malgorzata Sitarek - Madaj (Poznaň) MUDr. Milada Stehlíková (Kroměříž) MUDr. Marie Štefková, CSc. (Olomouc) Dr. Mariusz Wilk (Lodž) Rukopisy předány do tisku Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla: Cena výtisku: 50,- Kč Časopis je bezplatně zasílán členům ČOS podle seznamu členů ke dni

2 Společenská rubrika Ve třetí čtvrtině roku 2002 své významné životní jubileum oslaví: MUDr. Miluše Brousilová MUDr. Hana Růžičková MUDr. Marcela Kaiserová MUDr. Marie Horáková MUDr. Marta Schubertová MUDr. Eva Formánkova MUDr. Alena Schutzová.-., Srdečně blahopřejeme! Ve dnech proběhly specializační atestační zkoušky a specialisty v oboru ortodoncie se úspěšně staly tyto kolegyně: MUDr. Hana Bóhmová MUDr. Magda Pásková MUDr. Jaroslava Říhová Blahopřejeme Plenární schůze České ortodontické společnosti se bude konat ve čtvrtek dne v 17. hodin na kongresu ČOS a SOS v Bratislavě. Členský poplatek pro rok 2002 činí 600,- Kč nebo 20,- EUR. Postgraduant, důchodci a ženy na mateřské dovolené 200,- Kč. Registrační polatek činí 50,- Kč. Předplatné časopisu Ortodoncie pro nečleny ČOS je 200,- Kč za rok. Úhrada poplatku do , č. ú.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Nebude-li členský příspěvek uhrazen do 3 měsíců po písemné výzvě k úhradě, bude členství ve společnosti ukončeno.

3 ročník 11 Zprávy z výboru ORTODONCIE Zprávy z výboru Prof. MUDr. Milan Kamínek, Dr.Sc. se stal předsedou Evropské ortodontické společnosti Podle stanov EOS je pořádající prezident kongresu současně po dobu roku předcházejícího konání kongresu prezidentem Evropské ortodontické společnosti. Na 78. kongresu EOS v Sorentu / / převzal proto prof. MUDr. Milan Kamínek, Dr.Sc. funkci prezidenta EOS. Tuto funkci mu předal prof. Martina, prezident kongresu EOS v Sorentu. Na příštím kongresu EOS v červnu 2003 v Praze předá prof. Kamínek funkci, vládu i medaili prof. Birte Melsenové z Árhusu. Blahopřejeme, redakce časopisu ORTODONCIE, Výbor společnosti Zprávy výboru společnosti Období druhého čtvrtletí roku 2002 bylo naplněno problematikou kvalifikace lékaře, obecně pro celou stomatologii. Časopis ČSK - LKS již podal první informaci o závěrech odborné komise Evropské unie, která zjišťovala situaci ve vzdělávání v jednotlivých kandidátských státech pro vstup do Unie. Hodnotil se soulad s požadavky platnými v zemích Unie jak v pregraduálním vzdělávání na stomatologických klinikách univerzit, tak zajištění odborné úrovně zubních lékařů v období výkonu povolání. Nová koncepce oboru zubního lékařství přijatá 11. února t.r. bude naplňovat současný stav v zemích Evropské unie. Pro ortodoncii to znamená, že budeme samostatným oborem zubního lékařství vedle obličejové a čelistní chirurgie a základního oboru zubního lékaře. Hlavním kritériem kvalifikace je řádné ukončení pětiletého studia zubního lékařství bez jakýchkoliv dalších atestačních zkoušek pro zubního lékaře, u ortodoncie další tříleté studium na ortodontickém pracovišti zubní kliniky podle programu ERASMUS, který jsme již od roku 1992 postupně naplňovali a od roku 1996 plníme u všech nových ortodontistů. Že naše rozhodnutí bylo správné, svědčí výsledky v úrovni české ortodoncie. Nelze se vracet ke kompromisním a provizorním řešením ve vzdělávání ortodontistů. Nedílnou součástí vzdělávání je soustavné doplňování vědomostí po celou dobu výkonu lékařského povolání. Organizačnízajištěníje prostřednictvím ČSK, v řádu Osvědčování odbornosti. Jinými slovy je to naplnění kreditního systému. Dovolím si zopakovat nejdůležitější zásady pro ortodoncii. Systém je platný od schválení sněmem ČSK, tj. od 11. února V období max. do 3 let je potřebné na základě osobní účasti na odborných akcích z oboru ortodoncie získat 350 bodů. Vzdělávání max. do 3 let je potřebné na základě osobní účasti na odborných akcích z oboru ortodoncie získat 350 bodů. Vzdělávání je kontinuální. Po naplnění podmínek se podává písemná

4 Zprávy z výboru žádost na ČSK, která udělí Osvědčení Specialista v ortodoncii. V současné době jsou držitelé Osvědčení" zvýhodnění konkrétní vyšší platbou od zdravotních pojišťoven, budou zvýhodnění ve výběrových řízeních. K získání bodů pro ortodoncii platí následující zásady: /. Účast na sněmu, valné hromadě OSK, ČSK, neregistrovaném kurzu, odborná přednáška na sněmu, dále členství v každé odborné společnosti za rok po 10 bodů. Maximálně celkem 60. II. Účast na kongresu, sympoziu bez závislosti na délce trvání v ČR 70 bodů, v zahraničí 100 bodů. Pasivní účast. III. Stáž, kurz seminář, přednášky při délce trvání do 5 hodin 30 bodů, nad 5 hodin 50 bodů. IV. Aktivní účast na odborných akcích, odborná publikace 200 bodů. Individuálně na základě doporučení České ortodontické společnosti i jiné formy a ocenění počtem bodů. Např. externí učitel, knižní publikace, výzkum apod. Pro 2. pololetí 2002 dohodla ČSK se zdravotními pojišťovnami navýšení cen výkonů paušálně pro celou stomatologii o 5 %. Výbor společnosti s tímto postupem nesouhlasí, protože od roku 1997 jsou ceny ortodontických výkonů stále stejné. Došlo k vyšším navýšením u jiných výkonů, hlavně pro specializace parodontologie a stomatologická chirurgie. Náročnost ortodoncie se tímto postupně finančně znehodnocuje. V těchto dnech zpracováváme návrhy pro rok 2003 i s uplatněním diferencovaných plateb ve vztahu k racionálnosti zvolené léčby. Chceme více preferovat efektivnější, ale také náročnější léčby za použití pevných aparátů, omezit frekvenci vykazování snímacích aparátů. Již celý rok se schází přípravný výbor se společností Guarant pro zajištění kongresu Evropské ortodontické společnosti v Praze v červnu příštího roku. Schůzky jsou nyní pravidelně každý měsíc. Bude to nejvýznamnější akce české ortodoncie v historii. Připravovaný odborný program tomu bude odpovídat. Uspořádání kongresu je uznáním naší ortodoncii, jsme prvý stát z oblasti východních zemí, kde se tento kongres uskuteční. Současně je i prezidentem kongresu jmenován pan prof. MUDr. M. Kamínek, DrSc. Dovolte, abych Vás jménem výboru pozval na naši společnou akci se Slovenskou ortodontickou společností koncem letošního září do Bratislavy, kde se bude konat i pravidelná schůze České ortodontické společnosti. Pro nastávající letní měsíce přeji všem ortodontistům hezké počasí, klidnou pohodu a načerpání sil na další dny. MUDr. Václav Bednář Fórum národních ortodontických společností Již tradičně se každý rok před zahájením kongresu Evropské ortodontické společnosti koná Fórum národních ortodontických společností. Tento rok se Fórum konalo 4.června 2002 v Sorrentu v Itálii. Fórum národních ortodontických společností je setkáním zástupců všech ortodontických společností v Evropě. Je organizováno společně Evropskou ortodontickou společností a organizací EFOSA. Zatímco Evropská ortodontická společnost je organizace vědecká, EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Associations) je profesní organizace ortodontických specialistů. Má za úkol v celoevropském měřítku prosazovat úkoly a zájmy oboru ortodoncie, zejména v legislativě Evropské unie, prosazovat sjednocování a zvyšování úrovně vzdělávání ortodontických specialistů apod. Za Českou ortodontickou společnost se letošního jednání Fóra zúčastnili dr.štefková a prof. Kamínek, ze Slovenskou ortodontickou společnost se zúčastnily dr.alexandrová a dr.gašparová, delegaci Polské ortodontické společnosti vedla prof. Komorowská a delegaci čel.ortopedické sekce Polské stomatologické společnosti vedla dr.piekarczyk. Na pořadu jednání byly aktuální úkoly při zvyšovánía sjednocování úrovně ortodontické péče v Evropě. Mezi tyto úkoly patří důsledné zavedení existence ortodontické specializace ve všech zemích Evropy (není dořešeno v Rakousku, Lucembursku, Španělsku a Portugalsku), dále důsledné vedení registru specialistů v jednotlivých státech Evropské unie a konečně sjed-

5 ročník 11 Zprávy z výboru ORTODONCIE nocení úrovně specializační přípravy ve všech zemích Evropské unie a návazně na to i v kandidátských zemí Evropské unie. Zejména poslední úkol - sjednocení úrovně přípravy ortodontických specialistů - byl opakovaně, již několikátý rok na této schůzi zástupců ortodontických společností diskutován. Největším problémem je situace v Německu, kde úroveň ortodontické přípravy není dána celostátně daným předpisem, ale závisí na rozhodnutí zemských komor zubních lékařů. V každé spolkové zemi Německa je způsob specializační přípravy jiný (někde dva roky na klinice a jeden rok u akreditovaného privátního specialisty, někde jeden rok na klinice a dva roky u privátního specialisty a v jedné spolkové zemi dokonce funkcionáři komory prosazujítři roky u akreditovaného specialisty). Takováto úroveň přípravy je samozřejmě mnohem nižší než tříletý program na univerzitním pracovišti. Evropská ortodontická společnost již psala dopis do jedné spolkové země Německa a bude psát nyní do všech spolkových zemí Německa s výzvou, aby s ohledem na ostatní země Evropské unie byla v Německu úroveň ortodontické specializační přípravy sjednocena a přizpůsobena v tomto ohledu vyspělejším zemím Evropské unie. V diskusi bylo také poukázáno nato, že úroveň a způsob specializační přípravy v Německu působí jako špatný příklad pro kandidátské země do Evropské unie, kde neinformovaní mohou pokládat německý způsob za dobrý standard. Přítomní ortodontisté z Německa v reakci na to vyjádřili omluvu a politování. Prof.Bolender z Francie uvedl, že pokud někdo podle předpisů jedné země v Evropské unii má specializaci, neznamenáte že jeho specializace musí být automaticky uznávána i v jiných zemích EU. Ve většině zemí je ve zdravotnictví zákonné ustanovení, které chrání pacienty před těmi specialisty z jiných zemí, kteří by pro úroveň péče mohli být nebezpeční. Těm, kteří získali kvalifikaci v jiné zemi přípravou na nižším standardu než jevdomácí zemi, nemusíjim být jejich specializace uznána, i když obecně je principem Evropské unie volný pohyb pracovních sil. Konkrétně pro ortodontického specialistu je standardem ve většině zemí EU tříletá příprava na univerzitním pracovišti. Opakovaně bylo na zasedání zástupců národních společností zdůrazněno, že základem pro standard postgraduální ortodontické přípravy v Evropě je tříletý program specializační přípravy na univerzitních pracovištích známý pod názvem Erasmus program". Okolnosti vzniku tohoto programu jsou u nás málo známé. Velmi šokovala nízká úroveň ortodontických specialistů z Německa, kteří využívali výhod volného pohybu pracovních sil a zakládali v 80-tých letech minulého století ortodontické praxe v Holandsku. To bylo impulsem k vytvoření skupiny předních evropských ortodontických specialistů, která obdržela grant Evropské unie v rámci programu Erasmus. Tato skupina zpracovala návrh vzorového programu specializační přípravy. Jeho realizace má zvýšit a sjednotit úroveň výchovy ortodontických specialistů v Evropě. V budoucnosti se uvažuje o celoevropské akreditaci postgraduálních specializačních programů. K dopracování některých dalších úkolů bude vytvořena společná komise ze zástupců Evropské ortodontické společnosti, EFOSA (profesní organizace evropských specialistů) a FEO. FEO (European Federation of Orthodontics) je třetí celoevropskou ortodontickou organizací, kde jsou členy národní ortodontické organizace, převážně z jižní Evropy. Účastníci Fóra národních ortodontických společností byli vyzváni, aby se snažili informovat národní komory zubních lékařů se snahou, aby komory při jednání v Bruselu o legislativě a dokumentech EU podporovaly zvýšení standardu postgraduální výchovy ortodontických specialistů namísto definování nejnižšího společného jmenovatele. Zprávy z několika posledních jednání zástupců národních ortodontických společností, korespondence s Evropskou unií i některé další dokumenty jsou na internetových stránkách EFOSY Příští rok se bude Fórum národních ortodontických společností konat před kongresem Evropské ortodontické společnosti v Praze. Prof. MUDr. Milan Kamínek,DrSc.

6 Zprávy z výboru Seznam řádných členů - doplněk Podle stanov České ortodontické společnosti jsou členové rozděleni na řádné členy, mimořádné a čestné členy. Řádní členové jsou ti, kteří jsou specialisty v oboru ortodoncie (čelistní ortopedie) a pracují nebo před odchodem do důchodu pracovali na území České republiky. V prvém čísle roku 1995 časopisu Ortodoncie byl publikován seznam řádných členů České ortodontické společnosti. Tento seznam byl pak rozšířen o doplňky ve druhém čísle roku 1995, prvém a druhém čísle roku 1996, prvém čísle roku 1998, druhých číslech roku 1999, 2000 a Nyní přinášíme další doplněk seznamu řádných členů: MUDr.Pavlína Černochová MUDr. Petra Hofmanová MUDr. Martin Horáček MUDr.Hana Bóhmová MUDr.Magda Pásková MUDr.Jaroslava Říhová Výbor České ortodontické společnosti Zprávy zo Slovenska Martin a jeho Fakultná nemocnica LF boli 19.IV.2002 miestom, kde sa konala Plenárna schódza Slovenskej ortodontickej spoločnosti s odborným programom, ktorý z polovice připravili minuloročníatestanti, MUDr. A.Antalová: Retencia po ČO liečbe a MUDr. K.Jakubová: Extraorálne tahy a doplnili ho přednášky kolegov z praxe: MUDr. J.Preisler: Zaradenie očného zuba neextrakčnou liečbou pri vyraznom nedostatku miesta a autoři MUDr. A. Pásková a MUDr. P.Šilla: Pohl'ad čellistného ortopéda na liečbu hypodoncie. Třeba pochválit' naše mladé kolegyně, ktoré si připravili vel'mi kvalitně přednášky. Po prestávke pokračovala vlastná plenárna schódza. V správě o činnosti SOS za prvý rok jej existencie oboznámila přítomných MUDr. G.AIexandrová s úspechmi i neúspechmi spoločnosti. Stále sa nedaří transformácia postgraduálneho vzdelávania v ČO, ale podařilo sa nám skoro po roku získat' přidružené členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti a uzavrieť dohodu o spolupráci. MUDr. S.Teplanský - hospodář SOS - informoval přítomných o stave členskej základné: k datumu schódze členskú základnu tvořilo 154 čellistných ortopedov a stomatologov v přípravě na špecializačnú atestaciu z ČO. Ďalej predniesol správu o hospodaření spoločnosti. MUDr. I.Klímová podrobné informovala o jednotlivých krokoch členov výboru SOS, pri presadzovaní novej koncepcie postgraduálneho vzdelávania včellistnej ortopedii. Prečítala list, ktorý výbor spoločnosti poslal všetkým zainteresovaným (riaditel' SPAM, děkan LF UK, vedúci lekár Katedry stomatologie SPAM, přednosta I.Stomatologickej kliniky LF UK, Výbor pre vzdelávanie SKZL). MUDr. A.Pásková názorné informovala o pripravovanom Českom a Slovenskom kongrese Bratislava 2002 a pozvala všetkých na naše prvé vel'ké spoločné československé odborné podujatie. MUDr. M.Lehocký představil konečný návrh loga Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorý přítomní jednohlasné odsúhlasili. Vdiskusii MUDr. M.Králik, viceprezident SKZL, doporučil nasej spoločnosti podat' návrh legislatívnemu výboru SKZL (v rámci připravovaných zmien stanov SKZL), aby bol čellistný ortopéd členom výboru pre styk s poisťovňami a výboru pre vzdelávanie. Termín budúcej Plenárnej schódze Slovenskej ortodontickej spoločnosti je 11.apríl 2003 v B. Bystrici. MUDr. G.Alexandrová Dňa 17. mája 2002 úspěšné absolvovali nadstavbovu atestaciu z čepustnej ortopedie v Bratislavě na katedře stomatologie SPAM: MUDr. Andělova Eva MUDr. Hutňan Marián MUDr. Palovčíková Andrea Srdečné blahoželáme! Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti

7 ročník 11 Zprávy z výboru ORTODONCIE Pokyny pro autory Cílem časopisu ORTODONCIE je informovat členy České ortodontické společnosti a ostatní ortodontickou a stomatologickou veřejnost o dění v odborné společnosti, o vývoji v ortodoncii a příbuzných oborech, poskytovat materiály pro postgraduální a celoživotní vzdělávání specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školicích akcích. Časopis je vydáván v českém jazyce, odborné práce dvojjazyčně v českém/slovenském a anglickém jazyce. Příspěvky v časopise se řadí do těchto rubrik: 1. Zprávy z výboru České ortodontické společnosti; 2. Zajímavosti v ortodoncii (zprávy o proběhlých odborných a školicích akcích, zprávy z kongresů a cest, diskusní a polemické příspěvky); 3. Odborné práce (původní práce, souborné referáty, předběžná sdělení, kazuistiky); 4. Ze zahraničních časopisů (referáty z časopisů) 5. Recenze (odborných knih a atestačních prací); 6. Informace; 7. Společenská rubrika. Příspěvky se zasílajítištěnéf ormě ve formátu A4 a současně v elektronické formě na disketě 3,5' psané v textovém editoru obvyklého typu (Word) v souladu s novými pravidly českého nebo slovenského pravopisu a americkým standardem anglického pravopisu jednotně v celém sdělení. Elektronicky zasílané fotografie musí být uloženy ve formátu JPG. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností. Požadavky na odborné práce. Redakce přijímá práce, které nebyly a nebudou zadány jinému periodiku, vyhovují po stránce odborné a mají odpovídající úroveň metodologického a statistického zpracování. Publikovánívýsledků klinických aexperimentálních (pokusy na zvířatech) výzkumů předpokládá, že byly dodrženy příslušné etické zásady, zejména principy Helsinské deklarace a souhlas etické komise. Materiály převzaté z jiných pramenů musí být doplněny písemným souhlasem držitele autorských práv, který svoluje k reprodukci. Redakčnírada nevyžaduje imprimaturvedoucího pracoviště. Za úroveň sdělení odpovídají autoři. Práce mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Překlad do anglického jazyka zajišťuje redakce. V zájmu zvýšení kvality překladu do angličtiny redakce doporučuje speciální anglické odborné výrazy uvést v příloze. Na titulní straně se uvádí: název práce, celá jména autorů včetně titulů, název asídlo pracoviště, odkud práce vychází, event. poznámka o případné předchozí publikaci ve formě přednášky. Souhrn se píše na samostatné stránce v délce do 15 řádek. Souhrn obsahuje: cíl práce, konkrétní údaje o metodice a výsledcích a zásadní závěry. Souhrn se píše ve třetí osobě, slova se nezkracují. Na zvláštním řádku se uvádí 2-5 klíčových slov. Vlastní text je u původních prací zpravidla rozdělen na úvod, materiál (nebo soubor) a metodiku, výsledky, diskusi a závěr. Členěníostatních odborných prací se řídí povahou sdělení. Literatura: citace se řadí a číslují podle pořadí výskytu v textu. Pořadové číslo citace se v textu uvádí v hranatých závorkách, např. [1]. Cituje se podle ČSN ISO 690 Bibliografické citace" a ČSN ISO4 Pravidlazkracováníslovz názvů a názvů dokumentů", s přihlédnutím k Příloze k ČSN Seznam zkratek... v názvech periodik". Příklady typů citací: a) citace jednosvazkového díla: 1. Proffit, W.R.; Fields, H.W.: Contemporaryorthodontics. 2nded., St. Louis: Mosby, b) citace příspěvku ze sborníku nebo monografie: 2. Bittner, J.; Vacek, M.: Estetické aspekty v protetice. In: Urban, F. (ed.): Pokroky ve stomatologii. Praha: Avicenum, c) citace článku: 3. Andrews, L.F.: The six keys to normál occlusion. Amer. J. Orthodont. 1972, 62, č.3, s Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatologických časopisů jsou uvedeny v Tab.1. Za literaturou se uvádí jméno a kontaktní adresa prvního autora. Přílohy. Obrázky (grafy, schémata, fotografie) a tabulky se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Legenda k tabulce se Instructions forauthors The objective of the joumal ORTODONCIE is to give the Czech Orthodontic Society members and other orthodontists and dentists information on the activities within the scientific society, on research and developments in orthodontics and related subjects, bring study materialsforthepostgraduatestudiesandlifetimetrainingofthespecialists in orthodontics, provide information on reserach and training courses. The Journal is published in the Czech language, however, specialized studies and articles are published in Czech/Slovak and in English. Articles may be divided into the following columns: 1) News from the Council of the Czech Orthodontic Society. 2) Featured topics in orthodontics (reports on the recent research and training activities, accounts of congresses and study stays, discussion and critical articles). 3) Scientific articles (originál works, collective papers, preliminary reports, čase reports). 4) Excerpts from foreign journals. 5) Reviews (books and postgraduatetheses). 6) Information. 7) People and society. Works should be submitted printed in A4 formát hard copy and in electronic form (3.5' diskette) using a common text editor (MS Word). The text should follow the new rules of Czech or Slovák spelling and the US English spelling standard. Prints sent via must be saved in a JPG formát. Works once sent to the editorial board cannot be changed or amended. Requirementsfor scientific papers. The editorial board receives the works which were not and will be not sent to another periodical, are professionally correct and háve the appropriate level of methodology and statistical elaboration. To publish the results of clinical and experimental (tests on animals) research requires that the principles of ethics (especially Helsinki declaration) be followed and the Board of Ethics agreement be given. Materials from other sources must be supplemented with the written statement of the copyright owner gi vi ng the agreement with reprint. The editorial board does not askfor the imprimatur by the head of the department. Authors are responsible for the standard of their work. Texts may be written in Czech, Slovák or English. Translations into English are the responsibility of the editors. To improve the quality of English translations the editors recommend to attach to a text speciál English terminology. The title page includes: title of the work, full names of the authors and their academie degrees, name and seat of the department, notě on the previous publishing of the work in the form of a lecture. Summary is written on a separate page and should not exceed 15 lineš. It includes: objectives, details on methods and results and conclusions of crucial importance. Summary is written in the 3rd person sg, no abbreviations should be ušed. Key-Words (2-5) are given on a separate line. The originál work text body is usually divided into introduction, materiál (or syllabus), methods, results, discussion and conclusions. In other cases this depends on the character of a message. Bibliography: works cited are listed and numbered according to their oceurrence in the text. Ordinal number of the work cited is given in square brackets, e.g. [1 ]. The norm to follow is ČSN ISO 690 Bibliografické citace" and ČSN ISO 4 Pravidla zkracováníslov z názvů a názvů dokumentů", with regard to Appendixto ČSN Seznam zkratek... v názvech periodik". Examples of citations: a) one-volume work: 1. Proffit, W.R.; Fields, H.W.: Contemporary orthodontics. 2nd ed., St. Louis: Mosby, b) páper from collections of work or monography: 2. Bittner, J.; Vacek, M.: Estetické aspekty v protetice. In: Urban, F. (ed.): Pokroky ve stomatologii. Praha: Avicenum, c) article: 3. Andrews, L.F.: The six keys to normál occlusion. Amer. J. Orthodont. 1972, 62, No.3, p The abbreviations of most f requent orthodontic and dentistry journals are given in Table 1. Under Bibliography the name and mailing (contact) address of the first author is given.

8 Zprávy z výboru uvádí nad tabulkou, vysvětlivky pod tabulkou. Legenda kostatnídokumentaci se přikládá na zvláštním listě. Místo, kam se má příloha v textu umístit, je možno označit na okraji stránky čtverečkem s číslem přílohy. Orientaci obrázků je vhodné vyznačit na rubu šipkou. Obrázky musíbýt upraveny tak, aby se daly reprodukovat (zvi. nesmí po zmenšenívelikost písma klesnout pod 2 mm). V zájmu kvalitní reprodukce redakce doporučuje zhotovit tabulky a grafy v běžném typu tabulkového procesoru (Excel) a jako samostatné soubory přiložit na disketu s textem rukopisu. Fotografie a rentgenové snímky na disketách musí být uloženy ve formátu JPG. Fotografie obličeje pacienta musímít souhlas zobrazené osoby se zveřejněním, v opačném případě bude redakce nucena upravovat (maskovat) fotografie tak, aby se znemožnila identifikace. Pacienti nesmí být označováni jmény nebo iniciálami, ale pouze pořadovými čísly. V průvodním dopise k odborné práci všichni autoři stvrdí svým podpisem, že: - se jedná o jejich vlastní původní práci; - práce současně nebyla a nebude nabídnuta jinému periodiku; a dále, v případě potřeby, že: - klinické nebo experimentálnízkoušky na lidech či zvířatech dodržují příslušné etické zásady a mají souhlas etické komise; - autoři majísouhlas jiného držitele autorských práv k reprodukci převzatého materiálu; - autoři mají souhlas fotografovaného pacienta se zobrazením obličeje. V průvodním dopise je dále třeba uvést kontaktní adresu prvního autora, telefonní číslo a ačíslo bankovního účtu, kam má být zaslán autorský honorář. K dopisu je třeba přiložit fotografie autorů označené na rubu celým jménem včetně titulů. Rukopis bude posouzen odbornými recenzenty redakční rady. Práce nevyhovující po obsahové nebo formální stránce budou vráceny autorům k přepracování. Práce přijaté k publikování budou zaslány na kontaktníadresu autorů ke korektuře. Autorská korektura slouží pouze k opravě tiskových chyb, nelze při ní text obsahově měnit nebo doplňovat. Provádí se pomocí zavedených korekturních znamének (ČSN ). Korektury je třeba vrátit obratem, jinak si redakce vyhrazuje právo vydat text bez autorizace. Zaslaná dokumentace se vrací jen po dohodě. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Ortodoncie. Přetisknout jejíčást nebo použít obrázku v jiné publikaci lze jen s citací původu. Adresa ke korespondenci: Redakce časopisu Ortodoncie, MUDr. M. Špidlen, Ph.D., II. Stomatologická klinika, Palackého 12, Olomouc.Tel.: 068/ ,fax: 068/ Česká a anglická verze Pokynů pro autory je uveřejněna na internetových stránkách vydavatele: Appendices. Pictures (diagrams, schemes, photos) and tables are enclosed free to the text, each appendix separately. Keys are written above the table, explanatory notes below. Notes dealing with other documentation are enclosed and written on a separate sheet. The pláce where to put the appendix within the text may be designated with a square and the number of appendix on the margin. The picture orientation should be marked at the back with an arrow. Pictures must allow copying (characters size must not be less than 2 mm). For a good quality of copy the editors recommend to create tables and diagrams in a common spreadsheet programme (i.e. MS Excel) and send them enclosed as separate files in a diskette with the core text. Pics and X-rays should be saved in a JPG formát. The photographs showing a patienfs face must be accompanied with a written statement by the patient expressing the agreement with publication. If such a statement is missing the editors will adapt (mask) the pic to make the identification of a person impossible. No names should be ušed, no initial letters of patients' names - just ordinal numbers. Accompanyingletterwill include the signed statement by the authors expressing: - that the submitted text is their own originál work; - that the work has not been and will not be submitted to another periodical; in some cases also: - that the clinical or experimental testings on humans or animals folioví/ the principles of ethical codex and were doně with the agreement of the Board of Ethics; - that the authors were given agreement of the copyright owner to reprint a certain materiál; - that the authors were given agreement of the patient to publish a pic of his/her face. The letter should further include the contact address of the first author, phone numberfs), address and the number of a bank account for a fee to be sent. Enclosed should be found photographs of the authors with their names and academie degrees written at the back. The submitted text will bereviewed bythereviewersof theeditorial board. Works which do not meet the requirements (content or formal aspects) will be sent back to the authors for revision. Works accepted will be sent to the authors for correction (proof-reading) -onlythemisprints can be corrected, not the text contents or its parts. Official press readeršmarks must be ušed (ČSN ). The corrected text must be sent back immediately otherwise it will be published without authorization. Sent items are given back only upon a prior agreement. The published work becomes the property of the Journal ORTODONCIE. If it is to be reprinted (a part of the work or a picture) in another publication the originál publisher must be cited. Address for correspondence: Redakce časopisu Ortodoncie, MUDr. M. Špidlen, PhD, II. Stomatologická klinika, Palackého 12, Olomouc. Tel.: 068/ , fax: 068/ The versions of the Guidelines for Author in Czech and English are available on the publisher's webside: Tab. 1. Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatologických častopisů (ČSN ) Table 1: Abbreviationsof the most frequently cited orthodontic and dentistry joumals (in accordance with ČSN ) American Journal of Orthodontics American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Angle Orthodontist British Journal of Orthodontics Česká stomatologie Československá stomatologie European Journal of Orthodontics Fortschritte der Kieferorthopedie Journal of Prosthetic Dentistry Journal of Clinical Orthodontics Journal of the American Dental Association Ortodoncie Praktické zubní lékařství Amer. J. Orthodont. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. Angle Orthodont. Brit. J. Orthodont. Ces. Stomat. Cs. Stomat. Eur. J. Orthodont. Fortschr. Kieferorthop. J. prosthet. Dent. J. clin. Orthodont. J. Amer. dent. Assoc. Ortodoncie Prakt. zubní lék.

9 ročník 11 Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Orthodontics 2002 Letošní májová Praha opět přivítala mezinárodní ortodontické sympozium Orthodontics Navázalo na úspěšné setkání ortodontistů středoevropského regionu, které se konalo v Praze před dvěma lety. Ve spolupráci s patnácti evropskými universitními pracovišti a pod záštitou děkana 3. LF UK Praha, prof. MUDr. M. Anděla, DrSc. a děkana 1. LF UK Praha doc. MUDr. Š. Svačiny, CSc. setentokrát v příjemném prostředíhotelu Pyramida sešlo 120 účastníků z Holandska, Norska, Litvy, Německa, Maďarska, Ruska, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska a České republiky. Odborný program byl sestaven z 25 přednášek pokrývajících prakticky celou aktuální problematiku současného stavu oboru ortodoncie. Profesor Rygh z norského Bergenu ve své úvodní přednášce položil ožehavou otázku: Známe skutečně rizika ortodontické léčby a jak nám v jejich odhadu mohou pomoci nové poznatky o tkáňových reakcích? Upozornil na řadu skutečností, které by ortodontista neměl při plánování léčby a jejím vedení přehlédnout. Na něj navázali v třídenním doslova nabitém odborném programu další přednášející s řadou zajímavých teoretických i ryze praktických témat. Podrobně byly diskutovány souvislosti ortodoncie a parodontoiogie /Mausberg, Góttingen/, ortodoncie a protetiky/jáger, Bonn/, ortodoncie a implantologie /Wehrbein, Brussel/ i interdisciplinární ošetření rozštěpů /Schwestka -Polly, Góttingen/. Na programu byla rovněž praktická tématika indikací uzávěru mezer /Harzer, Drážďany/, rizika při pohybech zubů /Raiman, Hannover/, získávání místa redukcí skioviny /Jost-Brinkmann/ i věčné téma srovnání extrakcí a neextrakčních postupů /Hasund, Hamburg/. Česká republika byla zastoupena přednáškou dr. Kotase /Olomouc/ o využití artikulátorů při přestavbě modelů v rámci plánu chirurgických korekcí ortodoncických anomálií. Náročný odborný program doplnila řada příjemných společenských setkání, kterým dominoval galavečer na petřínských terasách. Počasí všem přálo a magické kouzlo jarní Prahy dokreslilo příjemnou atmosféru celého sympozia. To by se mělo opět za dva roky opakovat, tentokrát v Maďarsku. MUDr. M. Koťová 10

10 Zajímavosti v ortodoncii Kurz Prof. Hans Ulrika Paulsena v Praze 22. a 23. února 2002 jsme měli možnost znovu se setkat s Prof. Hansem Ulrikem Paulsenem. Hlavním lákadlem tohoto kurzu pro mne byla tématika autotransplantací. První přednášku na toto téma jsem vyslechl právě od Prof. Paulsena v Brně, několik dní před svým přidělením do oboru ortodoncie a několik dní po narození své dcery, které bude letos 17 roků. Takže i troška sentimentu, proč ne. Od té doby jsem narazil na pacienta s jednostrannou aplasií obou horních premolárů s potřebou extrahovat na opačné straně, dvojčata, z nichž jedno bylo z hlediska ortodontického případem extrakčním, druhé neextrakčním s aplasií v praemolárovém úseku, pacienta s aplasií špičáku a premoláru v jednom a potřebou extrakce v jiném kvadrantu atd. Nenarazil jsem však na chirurga, který by byl ochoten o autotransplantaci byť jen uvažovat. Nejspíše jsem nevybral vhodné případy/ironie je mé druhé já/a o to více mne potěšilo, že se to podařilo kolegovi MUDr. Karlu lhovi, který o úspěšné autotransplataci již referoval na naší domácí scéně, i to že tandem MUDr. Černochová a MUDr. Kaňovská z Brna tento postup zařadily do své terapeutické škály. Těm, kteří autotransplantace provádějí, a já o tom nevím, se hluboce omlouvám. Škoda, že nepřednášeli v Českých Budějovicích nebo ve Vyškově. MUDr. Vladislav Vančura by asi zvolal "Hurá! Alespoň někde si osvojili postupy z dalekých zemí v nichž, i když je zde počasí lepší, v neděli, jakbysmet, pršívá". Jedná se o země EU, kam směřujeme. Referát o proběhnuvším kurzu jistě nemůže být zdrojem informace "jak", aleje nesporně zdrojem informace "že". Autotransplantace je moderní, reálně proveditelná terapeutická metoda, kterou Prof. Paulsen přivedl se svým chirurgem na hranici současných možností. Avšak v jedné formulaci bych s panem profesorem nesouhlasil. "Za neúspěch autotransplantace je vždy zodpovědný chirurg.", říká pan profesor. Můj názor je, že léčebný plán je naším společným dílem a, jakkoliv neseme odpovědnost každý za svou část jeho realizace, jsme partneři, kteří tvoří tým. A tým vyhrává či prohrává. Ale to je téma na dlouhé zimní večery. Hledejme své chirurgy a nesme s nimi zodpovědnost. To je moje zpráva. Velmi zajímavé bylo sdělení, týkající se problematiky chyběni zubů, chování dočasného zubu v takovém případě, problematiky reinkluze, nakládání s perzistujícím dočasným zubem. Již základní úvahou o etiologii skutečnosti nepřítomnosti zubu. Prof. Paulsen činí rozdíl mezi agenezí a aplasií. V prvním případě zub nebyl vytvořen, neboť organizmus nedostal genetickou informaci o jeho založení. Chyběni genetické informace se netýká pouze nevyvinutí skloviny a dentinu, ale informace o všech dalších okolnostech, souvisejících s přirozenou výměnou chrupu. Jedná se o hormonální a enzymatické aktivity, způsobující přirozenou výměnu zubů. Dočasný zub nedostal informaci o potřebě výměny a nenastává tedy resorpce radixu. Nedochází ani k reinkluzi a borcení okluzní roviny. Dočasný zub perzistuje dlouhodobě jako rovnocenný člen okluze. V případě aplasie se jedná pouze o nevyvinutí zubu, ke kterému může dojít v různých fázích vývoje. Zub se mohl začít vyvíjet, ale před rtg prokazatelnou fází došlo k obratu. Tvrdé tkáně se nevyvinuly, ale obecná genetická informace je v organismu zakódována. Dojde tedy k resorpci radixu dočasného zubu, případně k jeho reinkluzi a případnému 11

11 ročník 11 Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE sklonu jeho sousedů, souvisejícím s účinkem horizontálně probíhajících interdentálních vláken. Ta způsobující kolabování oblouku s výrazným sklonem zubů, sousedících s mezerou v místě aplasie. To i v případě extrakce dočasného moláru. Jednou z příčin tohoto jevu bývá ankylóza, způsobující relativnízanořenídočasného zubu v době růstu alveolu. Poměrně nepříznivé situace mohou nastat v případě, že je stálý zub vyvinut azabrzděn v erupci. V dolní čelisti probíhajícím růstem radixu premoláru se pak může stát potenciální lomnou linií. Vzhledem k tomu, že skutečná reakce perzistujícího zubu se nedá předvídat, je dobře nečinit ukvapených závěrů v prognóze stavu. Jediným způsobem, jak problém sledovat je opakovaná rtg kontrola. Rozhodneme-li se pro extrakci dočasného zubu, doporučuje odstranit pouze korunku asi 2 mm pod dentogingiválním rozhraním. Zbytek radixu se transformuje v kostní tkáň a do tohoto prostoru provádí i implantace. Sdělení pana profesora korespondovalo s našimi každodenními zkušenostmi a byl prezentován i případ neúspěšného zařazování retinovaného středního řezáku, poškozeného úrazem v době vývoje zárodku. Příčinou zahájení nevhodné terapie bylo nedostatečně průkazné vyšetření sumačními RTG snímky - intraorálním a OPG. Doporučeno bylo vyšetření CT. Přesně takový případ řeším ve své praxi nyní. Už s vyšetřením CT. O druhém tématu kurzu, Herbstově aparátu jsem původně nechtěl referovat, protože s ním nepracuji. Protože se však nikdo z účastníků Dr. Klímová o rozštěpech kurzu k používání tohoto aparátu nepřihlásil, alespoň několik postřehů. Herbstův aparát pan profesor aplikuje asi u 25% pacientů, a jeho soubor je asi 1600 případů. Uvádí, že když s jeho užíváním začal, obával se stejných problémů, jako my dnes. Jeho praktické zkušenosti však obavy nepotvrdily. Upozorňuje i na další metody úpravy sagitální diskrepance a poukazuje na jejich výhody a nevýhody. Např u Jasper Jumperu doporučuje jeho užití u III třídy v obráceném garde. U II tříd dává přednost Herbstovu aparátu. Dnes zastává názor, že aparát vyvolá změny i po uzavření růstových štěrbin a používá pojem "pozdní dospívání". Změny ve smyslu resorpce a apozice byly prokázány na RTG snímcích kloubní hlavice. Uvádí i příznivý vliv na růstovou rotaci dolní čelisti. Na přímý dotaz, zda se ve svém souboru setkal s reakcí TMA. Odpověděl záporně. K léčbě přistupuje pan profesor jinak než jeho kolegové. Ortodontisté, odkojení základní myšlenkou krok za krokem" zjistili, že i jinak je možno. Prof. Paulsen totiž kombinuje najednou Bi- Helix, Herbstův aparát i tenký NiTi oblouk. S jistou nadsázkou tedy umisťuje do prostoru silovou bombu, v níž se pro mne veškerá přehlednost ztrácí. Patrně jí to nebrání v tom, aby fungovala. Prof. Paulsen neprosazuje nikterak militantně svoji cestu, nevnucuje své názory, jen nabízí svoji zkušenost. To je, mimo jiné velmi dobrý důvod pozorně naslouchat tomu, co nám říká. Jsem rád, že se můžeme těšit na další setkání. MUDr. Karel Floryk Dne se v posluchárně stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Kateřinské ulici v Praze konal velmi zajímavý seminář pro postgraduální studenty ortodoncie a jejich pedagogy. Pozvání odb. as. dr. Tyčové přijala tentokrát bratislavská specialistka v léčbě rozštěpů dr. Irena Klímová. Dr Klímová je obecně uznávaným česko-slovenským lídrem v otázkách praktického uplatňování moderní ortodoncie v léčbě rozštěpových pacientů, mj. je také slovenským delegátem evropské organizace Eurocleft, o níž naši odbornou veřejnost podrobně informovala i v časopise Ortodoncie. Obsah semináře tomu také odpovídal. Slyšeli a viděli jsme kvalifikované a obsažné sdělení o tom, jak smysluplným způsobem přistupovat k léčbě této specifické diagnózy. Pro auditorium tvořené ortodontisty bylo podstatné, že přednáška se nevyčerpala na rozsáhlých výkladech o povaze defektů a obecných konstatováních o potřebnosti léčby. Úvahy o plánování a vedeníterapie měly zřetelnou logiku spočívající v jasně stanoveném plánu léčby s definovanými cíly a s realistickou prognózou a logickým časováním léčby. Promítané ilustrativní kasuistiky dokládaly dokonalé zvládnutí aktivní mechanoterapie fixními aparáty. Úsporná mechanika použitých fixních aparátů s minimálními výrazovými prostředky působivě kontrastovala s vysokou kvalitou dosažených výsledků. Nejen pro postgraduální studenty bylo velmi poučné vidět, že rozštěpové pacienty lze ortodonticky nejen léčit, ale také vadu skutečně upravit. 12

12 Zajímavosti v ortodoncii ABO BRASIL 2001 Ve dnech listopadu 2001 proběhl I. Mezinárodní dentální kongres BAHIA 2001" ve městě Salvador, v hlavním městě brazilského státu Bahia. Kongres probíhal v moderním kongresovém centru. Čeští i slovenští ortodontisté si nenechali ujít možnost navštívit tento kongres a zjistit, jaká ortodoncie se dělá na jihoamerickém kontinentu. Akci zajišťovala firma ROD Ostrava ve spolupráci s Českou ortodontickou společností. Na tomto kongresu si dali sraz snad všichni stomatologové a ortodontisté Brazílie a Argentiny. Program byl velmi bohatý a probíhal souběžně v šesti přednáškových sálech. Ortodoncii byl každý den věnován jeden celodenní kurz. Zajímavý byl zejména kurz Dr. Marcio Bittencourt - Temporomandibulární kloub a jeho problémy Z obsahu semináře uvádím několik zajímavostí. V oddílu věnovaném prevenci vyzdvihla dr. Klímová mj. podávání kyseliny listové 3 měsíce před koncepcí a po dobu gravidity. Bratislavský léčebný protokol spočívá v uzávěru rtu ve 3-6 měsících, patra v 7-12 měsících, následuje každoroční návštěva v rozštěpové poradně, kde se plánuje a provádí další léčba podle situace na chrupu. Samozřejmostí je včasná léčba zkříženého a obráceného skusu.- Vložení kostního štěpu do reziduálního rozštěpu v alveolárním výběžku provádějí, jak je obvyklé, v 9-12 letech dítěte. Kostní štěpy obvykle vkládají do předem zformovaných zubních oblouků (ovšem zubní oblouky formují včas). Dr. Klímová připomněla i hlavní problémy retenční: transverzální kolaps horního zubního oblouku a vertikální recidivy v postavení horních postranních řezáků původně dystopických nebo v infraokluzi. Zdůraznila rizika korekčních operací v období retence, kdy fixní retainér zavazí chirurgovi při operaci a retenční desku nelze několik dní po operaci nosit. O tom že dr. Klímová má nejen rozsáhlé teoretické a literární znalosti, ale také bohaté praktické zkušenosti, se mohlo auditorium přesvědčit v živé diskusi o technických detailech použitých fixních aparátů, o sporných otázkách v časování jednotlivých fází léčby a o problémech retenčních. Nezbývá, než dr. Tyčové blahopřát ke šťastnému výběru lektora a dr. Klímové poděkovat za kvalifikovanou a přínosnou přednášku pro české postgraduální studenty ortodoncie, a doufat že budeme mít příležitost znova ji slyšet na některé z odborných akcí naší společnosti. MUDr. Martin Kotas a v dalším sále probíhaly přednášky s ortodontickou nebo interdisciplinární, pro ortodontisty zajímavou tématikou. Zde nás velmi zaujalo sdělení Dr. Antonia Leite - Kotvení fixních aparátů pomocí implantátů. U nás tato metoda není prakticky ještě používaná, a to hlavně z důvodů finančních a technických (i když by to bylo někdy také potřebné). Diskuse probíhala k indikacím a typům implantátů a zdálo se, že je tato metoda běžně v ortodontické praxi používaná. Kongres byl doprovázen bohatou výstavou a prodejem dentálních materiálů, nástrojů a především nepřebernou nabídkou veškeré odborné literatury ve všech jazycích. Naše srdce zaplesala a nakupovali jsme u nás ještě nedostupné knihy a sem-tam něco užitečného do praxe. Po náročném kongresovém programu jsme opustili Bahii a navštívili hlavní město Brazílie - 13

13 ročník 11 Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Brasil. Město nás ohromilo svou ultramoderní betonovou architekturou Oscara Niemeyera a neobvyklým dělením města. Např. všechny stomatologické a ortodontické ordinace byly soustředěny do jednoho bloku. Kliniky, jak se tady ortodontickým ordinacím říká, byly zařízené moderně a velmi účelně. Kongres AAO ve Filadelfii 102. výroční zasedání Americké ortodontické asociace se konalo letos v květnu ve Filadelfii. Toto setkání, jako každoročně, představovalo spojení nebývalé vysoké koncentrace světově proslulých jmen a mimořádně kvalitních přednášek. Simultánní program v několika sálech probíhal zcela v duchu Muphyho zákonitostí: přednášky, které chtěl člověk nejvíce slyšet, byly ve stejnou dobu nebo alespoň na místech co nejvíce od sebe vzdálených. Je potěšující, že řadu osobností světové ortodoncie jsme měli možnost slyšet i u nás. Jejich sdělení proto pro nás nebyla až tak překvapivá, rozhodně však bylo poučné vidět nové kazuistiky profesora Kokiche či Zachrissona. Mnoho sdělení Brazilskou přírodu jsme mohli krátce obdivovat při návštěvě rozlohou největších vodopádů světa - Iquacú. Naše putování jsme ukončili v Rio de Janeiro. Zde jsme měli také možnost navštívit soukromé ortodontické kliniky. V Rio de Janeiro jsme obdivovali kromě jiného dvě dominanty tohoto překrásného města, a to Corcovado - sochu Krista a Pao de Acúcar - Homoli cukru. Firma ROD Ostrava opět nezklamala a díky p. Bělové a p. Vodňanské - naší průvodkyni, které nám pomohly překonat jazykovou bariéru, jsme poznali mnoho o Brazílii a něco nového o ortodoncii v této krásné zemi. Jsme rádi, že můžeme díky těmto pobytům srovnávat naši práci s trendy v zahraničí a dostávat tak nové impulsy pro praxi. MUDr. Milada Stehlíková řešilo věčná ortodontická dilemata - extrakční či neextrakční terapie, chiururgická či ortodontická léčba, doba zahájení léčby. Pennsylvania Convention Center 14

14 Zajímavosti v ortodoncii Z hlediska každodenní praxe jsme jsme přivítaly sdělení věnovaná problémům, s kterými se potýká každý z nás. Určitě to byla zcela nová a brilantně přednesená práce Brite Melsenové zabývající se cantilever parciálními oblouky při řešení různých asymetrií v zubním oblouku.problémem zda a jakým způsobem léčit mentálně či fyzicky handicapované pacienty se zabýval prof. Becker z Izraele. Zdůraznil právo každého pacienta na léčbu a nutnost maximální spolupráce s rodinou. Ortodoncie v Bostonu Závěrem několik slov o přednáškách, které posouvají hranice ortodoncie do zcela nových dimenzí. Bezpochyby sem patří perfektně zdokumentovaná a do detailu propracovaná sdělení japonských a korejských autorů věnovaná využití mikroimplantátů, s nimiž dosahují absolutního kotveníadáledistalizujíčiintrudujíposteriornísegmenty. Naprosto překvapivě na nás zapůsobila přednáška profesora Burstona, která vysloveně útočila na náš navyklý způsob uvažování. Jeho přístup zachovává biomechanické principy segmentální techniky a zvyšuje komfort pacienta. Pasivní parciální či by-pass oblouky nahrazuje fotokompozitem zpevněným skelným vláknem. Závěrem dva názory do diskuse. Sdělení korejských a japonských autorů nám připadala natolik kvalitní, že by možná stálo za úvahu, pokusit se někoho z nich k nám v budoucnu pozvat. Skutečností, která budí povzdech, je nesmírně příznivý poměr kvality kongresu a výše kongresového poplatku. MUDr. Jaroslava Dohnalová MUDr. Miroslava Švábova, CSc. Cestou na AAO ve Filadelfii jsme se stavěly v Bostonu. Dělo se tak na pozvání docenta Harvardovy university Sheldona Pecka. Před nějakými patnácti či dvaceti lety by patřilo takovéto pozvání do oblasti mých nerealizovatelných snů. Ještě že se svět alespoň v tomhle změnil. Historie tohoto pozvání je téměř dojemná. Může za něj neuvěřitelná píle a vědecká poctivost doktora Pecka. Začátkem devadesátých let objevil práce Sottnera a Racka věnované dědičnosti hypodoncie a retence špičáků. Opatřil si je, sehnal člověka, který mu je z češtiny přeložil, a potom se vydal do Prahy osobně poznat autory. Možná lépe než my sami si uvědomil, že cena těchto prací spočívá především v rozsáhlých souborech, jejichž sestavení by za současných podmínek již nebylo možné. Z tohoto hlediska zřejmě mělo význam i mé sdělení pro postgraduanty Harvardovy university. Vyslechli si historii výzkumu dědičnosti dentálních anomálií v Čechách a analýzu mého souboru 300 rodin probandů s hypodoncií. Harvardova universita by byla zážitkem sama o sobě i bez nutnosti promlouvat k jejímu osazenstvu. Překvapilo nás několik věcí. Především nezvykle vysoká koncentrace nositelů Nobelovy ceny /nikdy dříve se mi nestalo, že by některý či některá vedle mě obědval v menze/.dále nezvykle vysoké školné/harvard jesoukromá universita/. A v neposlední řadě nezvykle účelně a neokázale zařízené fakultní klinické pracoviště. Kliniky, které jsme měly možnést vidět v západní Evropě se tváří mnohem honosněji. Stejný dojem na nás zane- 15

15 ročník 11 Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE chala i soukromá praxe manželů Peckových Účelné, efektivní a dobře vymyšlené zařízení. Během pobytu v Bostonu nám hostitelé připravili ještě jeden mimořádný zážitek. Z titulu své funkce v Angleově společnosti nám Dr. Peck Setkání jihočeských ortodontů II umožnil nahlédnout do Angleovy písemné pozůstalosti.četli jsme některé jeho dopisy a přhlášky, kterými patentoval své přístroje k rovnání zubů. MUDr. Miroslava Švábova, CSc. V Č. Budějovicích se ve dnech konalo letos už v pořadí druhé setkání ortodontů, kteří měli, majínebo budou mít jakýkoliv vztah K ji hočeskému kraji. Jedná se o akci vytvořenou neutuchající iniciativou dr. Hálkové. Účast na těchto setkáních je poměrně silná a "pravidelně" (jedná se o 2. setkání) stoupá (okolo 25 lékařů). Pro mne bylo jedno z největších překvapeních, jak vypadalo českobudějovické náměstí - opravené a bez lešení. Tuto podobu jsem ještě neznal. Vše bylo navíc umocněno příjemným slunečným počasím. Tematicky nejsou tato setkání nijak předem vyhraněna, hlavní náplní sdělení všech přednášejících jsou jejich dobré či nedobré zkušenosti s jednotlivými postupy, technikami, překvapivé nálezy či jiné postřehy. S lehce filozofujícím vystoupením se představil dr. Mattauch, který zdůrazňoval nutnost či vhodnost respektování přání pacienta a jeho představ o výsledku terapie, nutnost respektovat specifické životní situace našich pacientů (celková závažná onemocnění, profesní důvody apod.). Nejde zde o přistupování na kompromisy ale o respektování názorů a představ našich pacientů. Dr. Krejcarová měla své vystoupení velmi originální. Všechny překvapila přehledem a znalostí zvířecích lebek a vývoje jejich chrupu. Velmi těžce bychom se asi vypořádali s intruzí špičáku u kuny nebo pumy. Býložravci naopak podobné problémy nemusí řešit, špičáky nemají (třeba bude nějaká souvislost mezi rodiči - vegetariány a retencí špičáku u jejich dětí). Dr. Vandas - jeho prezentaci lze popsat jako vystoupení komika s vážnou tváří", jenž popisoval své neúspěchy. U dr. Soldánové bylo velmi příjemné sledovat její spojení s technikou. Je názorným příkladem toho, že aby byl někdo uživatelem techniky, nemusí být programátor či absolvent ČVUT. S datovou projekcí bez dnes už bezmála obsolentních diáků byla na tomto setkání jednou z mála. Sobotní dopoledne zahajoval prof. Nemeth s tématem etika v praxi. Vztahy mezi lékaři, zdrav, personálem a pacienty, pojmy ideální a dostupná medicína, taktika sdělování jiných názorů kolegům a pacientům. S notnou dávkou nadhledu, bagatelizace a humoru vystihl charakteristické rysy chování jednotlivých skupin lékařů, velmi pichlavě ohodnotil chirurgy a diagnózu "profesor". Na první pohled téma fádní dokázal pan profesor podat velmi živě. S velmi pěkně dokumentovanou přednáškou vystoupila dr. Patočková - spolupráce ortodontisty a parodontologa. Prezentovala několik pacientů s překvapivým zlepšením kvality parodontu po provedené páro a orto terapii. Mezi hlavnízásady léčby parodontologických pacientů MUDr. Vandas při své přednášce 16

16 Zajímavosti v ortodoncii uvádí především nutnost léčby a stabilizace parodontu a až poté orto terapii a dále přehledné a úměrně snížené síly. Zásadní význam na stabilitu má předem naplánovaná a dohodnutá retence po sejmutí ap. Dr. lha pobavil hned na úvod svým zjištěním, že při kompletaci materiálů na prezentaci se zjistí, že výsledky jsou často horší, než se původně ošetřující domníval. Jihočeši prošli většinou plzeňskou LFUKatak s nostalgií zavzpomínali na léta minulá při vystoupenídoc. Záhlavové. Téma vnitřnígranulom s naší Kurz biomechanika v praxi každodenní praxí sice mnoho společného nemá, ale nikdo nemohl neocenit technicky velmi pěkně v PowerPointu připravenou přednášku. Některé stomatologické obory na LFUK v Plzni jsou, jak je vidět, velmi progresivní. SetkánívČ. Budějovicích nemá jistě formát celostátních či evropských kongresů, ale o to nikdo neusiluje. Právě komornost těchto malých setkání má své kouzlo i výhody. Nezbývá než popřát dr. Hálkové mnoho energie i na zorganizování dalších ročníků těchto provinčních setkání. MUDr. Radek Kokaisl Ve dnech dubna 2002 se v Hlohovci na Hraničním zámečku konal kurz MUDr. Miloše Špidlena, PhD. na téma Biomechanika v praxi". Tento kurz pořádala firma Altis group, výhradní zástupce amerického výrobce ortodontických materiálů Ortho-organizer pro ČR a Slovensko. Tato firma se postarala o výbornou organizaci a zajistila materiály k praktické části kurzu. MUDr. M. Špidlen, PhD. nám na mnoha klinických případech objasnil použití biomechaniky v praxi, použití intruzních a extruzních oblouků, na typodontech jsme mohli zhotovovat T" kličky a okénkové (box) kličky. Dále jsme si připomněli použití V" ohybů, lingválního oblouku a bihelixu. Úvodem přednášky nám byly logicky objasněny pojmy jako moment síly, vektorový rozklad sil či základní Newtonovy zákony. MUDr. Špidlen velmi ochotně a trpělivě odpovídal na četné dotazy přítomných ortodontistů, a ti si určitě odnesli z jeho přednášky řadu poznatků a zkušeností do svých privátních praxí. Příjemným zpestřením kurzu bylo i posezení ve vinném sklepě v jihomoravské vesnici Valtice, kde jsme mohli (i s odborným výkladem) ochutnat vzorky vín jednotlivých ročníků. Jsme velmi potěšeni, že se firma Altis group zapojila do pořádání vzdělávacích akcí a nezbývá než poděkovat Dr. Špidlenovi, že se s námi podělil o řadu svých cenných zkušeností. MUDr. Kateřina Gvuzdová MUDr. Gabriela Machytková Téma: Přednášející: Místo konání: Problematika retinovaných zubů, diagnostika a terapie Vyškov Doc. MUDr. O. Jedličková, CSc. MUDr. P. Černochová Kontaktní adresa: Ortodoncie, Dr. Floryk, Palánek 373, Vyškov na Moravě, tel.:

17 ročník 11 Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Kongres EOS Sorrento Ve dnech června 2002 se konal 78. Kongres Evropské ortodontické společnosti. Hostitelem byli tentokrát italští kolegové, kteří v Kongresovém centru hotel Hilton Sorrento Paláce malebného přímořského města Sorrento přivítali na 1400 ortodontistů. Mezi kolegy z celého světa se neztratila ani skupina českých, slovenských a polských kolegů. Nosnými tématy letošního kongresu byly: lingvální technika, definice anteriorníhranice dentice, ortodontický či ortodonticko - chirurgický přístup u hraničních případů, diagnostika. Vprekongresovém kurzu prof. Fillion hovořil o lingvální technice. V postkongresovém kurzu seznámil prof. Mc.Laughlin posluchače se zákonitostmi ortodonticko - chirurgické léčby u hraničních případů. O kongresu v Sorrentu budeme podrobně referovat v následujícím čísle Ortodoncie. MUDr. Miloš Špidlen, PhD. Spoločnosť ROD Slovakia usporiadala v dňoch autobusový zájazd pre záujemcov zo Slovenska i z Čiech na 78. Európsky kongres ortodontistov v Sorrente. Skupinu tvořilo 40 účastníkov, z ktorých časť přiletěla letecky a připojila sa k skupině, s ktorou sme spoločne přežili krásné chvíle nielen na kongrese, ale i spoznávaním historie starej Európy i krás Talianska. Na fotografii je celá skupina před kongresovým centrom Hilton Sorrento Paláce v deň zahájenia kongresu. Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisují výběrové řízení na obsazení školícího místa na ortodontickém oddělení pro přípravu ke specializační atestaci v oboru ortodoncie (čelistní ortopedie). Kvalifikační požadavky: atestace I. stupně ze stomatologie licence pro obor praktické zubní lékařství. Školící místo bude spojeno s úvazkem 0,5 na dobu určitou po linii FN Hradec Králové, íástup po výběrovém řízení, případně po vzájemné dohodě. Platové podmínky podle platných předpisů. Písemné žádosti doložené doklady o kvalifikaci, životopisem a přehledem o průběhu předchozí odborné praxe, přijímá personální odd. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové. Případné informace - prim. MUDr. Tachovská, tel. 049/

18 Odborná práce Ageneze dolních druhých premolárů Část 1 - Úvod do problematiky; epidemiologie a etiologie agenezí, diagnostika Agenesis of lower second premolars Part 1 - Etiology, epidemiology and diagnostics MUDr. Andrea Závadová Ortodontické oddělení II. stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Orthodontic department, 2nd Clinic of Stomatology, Medical Faculty of Palacký University, Olomouc Souhrn Tato práce si klade za cíl objasnit terminologii agenezí a shrnout současné poznatky o její epidemiologii. Dále nastínit vývoj názorů na etiologii agenezí, počínaje evolučním modelem až k úloze moderní genetiky, a uvést dvě základní kritéria tvorby léčebného plánu u agenezí dolních druhých premolárů. (Ortodoncie 2002,11, č. 2, s ) Summary The aim of the presented workis to explain terminology of agenesis andgive a survey of contemporary knowledge ofits epidemiology. Furtheralso to outline the history ofthe opinions on agenesis etiology starting with evolutionary model and finishing with modem genetics, and g/ve the two main criteria of the treatment pian in čase of agenesis of mandibular second premolars. (Ortodoncie 2002,11, No. 2, p ) Klíčová slova: ageneze, hypodoncie, dolní druhé premoláry, diagnostická kritéria Key Words: Agenesis, hypodontia, lower second premolars, diagnostic criteria Úvod Ageneze jednoho nebo více zubů je nejčastější anomálií zubního vývoje u lidí, přičemž ageneze dolních druhých premolárů patří, spolu s agenezí horních laterálních řezáků, k nejfrekventovanějším. Cílem práce bylo shrnout současné poznatky o epidemiologii, etiologii a diagnostice a nastínit problematiku indikace a odůvodněnosti ortodontické léčby v případech ageneze dolních druhých premolárů. Definice Terminologie není jednotná a v literatuře se k popisu numerických dentálních anomálií používá několik různých termínů, které označují stejný stav. U nás Introduction Agenesis of one or more teeth is the most frequent anomaly of dentition development in man. Agenesis of lower second premolars together with agenesis of maxillary lateral incisors is the most frequent. The aim of the presented work is to give summary of current experience and knowledge on epidemiology, etiology and diagnostics, and outline the problém of indication and grounds for orthodontic treatment in čase of lower second premolars absence. Definition The terminology is not unified and so in literatuře we may find different terms designating the samé dental 21

19 ročník 11 Odborná práce ORTODONCIE se tradičně používá dělení podle Schulzeho z roku 1964 [1], který rozlišuje anodoncii, oligodoncii (chybí zárodky zubů různých morfologických tříd) a hypodoncii (chybí zárodky jen určité třídy - např. jednoho nebo více třetích molárů), čímž se snaží odlišit případy, kdy chybí zárodky jen určitého druhu zubu, od případů, kdy chybí zárodky dvou, popř. více zubů různých morfologických tříd, např. řezáků a premolárů. Z klinického hlediska se termín hypodoncie užívá pro snížený počet založených zubů v chrupu, termín ageneze pro jednotlivý nezaložený zub, termín oligodoncie označuje mnohočetné ageneze a celková anodoncie je stav, kdy v čelisti zcela chybí zubní zárodky [2]. Někteří autoři se domnívají, že na hypodoncii je třeba pohlížet nikoliv jako na pouhou anomálii počtu zubů, ale v širším slova smyslu jako najeden z projevů anomálního vývoje zubní lišty a zubů z ní vznikajících [3]. Hypodoncii je označována komplexní jednotka, zahrnující kromě aberací v počtu, tvaru a velikosti zbývajících zubů také další abnormality v dentálním vývoji a v čase erupce [4]. V anglicky psané literatuře se všeobecně používá termín congenitally missing teeth" (vrozeně chybějící zuby), ale toto se jeví jako chybné pojmenování, protože stálé zuby, které nejsou založeny nejčastěji (třetí moláry, horní laterální řezáky, druhé premoláry) se v době narození v ústech nenacházejí [5]. Základy pro tyto zuby vznikají až po narození (postranní horní řezák v 1. roce, druhý premolár a druhý stálý molár kolem 3 roku.) [6]. Z tohoto pohledu je za nejvíce vypovídající termín považován výraz zubní ageneze, protože v sobě již zahrnuje základní vývojový defekt [5]. Epidemiologie Zubní ageneze se obvykle omezují na několik málo zubů, ojediněle mohou postihnout i celý chrup. Mohou se vyskytovat izolovaně jako jediná anomálie, ale jsou také častým symptomem různých syndromů s manifestací v dutině ústní. Snížený počet zubů je všeobecně spojován se systematickými abnormalitami, zvláště ve vztahu k ektodermální dysplazii. Korelace hypodoncie se systematickým onemocněním vede k hypotéze, že ageneze může být v některých případech mikroformou systematické ektodermální dysplazie [7]. Hypodoncie bývá též součástí některých syndromů, např. Riegerova syndromu [8]. Asi 10x vyšší než u běžné populace je frekvence agenezí u jedinců s Downovým syndromem [9]. Agenezí jsou častěji postiženy zuby stálé dentice než dentice dočasné. V dočasné dentici je toto záležitostí spíše raritní a je popisována v rozmezí od 0,5% do 0,9% [10]. anomalies dealing with the number of teeth. In our country we use the traditional classification by Schulze (from 1964) [1] - he differentiates between anodontia, oligodontia(i.e. missing germsof teeth of various morphological classes) and hypodontia (i.e. missing germs of just one class, e.g. of one or more of the third molars). He tries to make difference between the cases when germs of only a certain tooth type are missing and the cases when there are germs of two or more teeth of different morphological classes missing (e.g. incisors and premolars). From the clinical viewpoint the term hypodontia applies to absence of one or more teeth, the term agenesis is ušed for an individual missing tooth, the term oligodontia is ušed for a severe form of agenesis, and the overall anodontia means the congenital absence of all teeth germs [2]. Some authors suppose hypodontia is not just an anomaly in number of teeth but it is one of the manifestations of anomalous development of dental lamina and teeth originating out of it [3]. Hypodontia is the term ušed for a complex entity - apart from aberations in number, shape and size of the remaining teeth - also other abnormalities in the dental development at the time of eruption [4]. In the English written studies we may generally meet with the term congenitally" missing teeth. However, this one seems to be an erroneous term as the permanent teeth which are the most often missing ones (i.e. third molars, maxillary lateral incisors, second premolars) do not exist in the mouth at birth [5]. The bases for those teeth develop only after a child is born (maxillary lateral incisor in the 1 st year of age, second premolar and second permanent molar about the 3rd year of age) [6]. Therefore, we consider the term agenesis the most precise as it already involves the fundamental defect of the development [5]. Epidemiology Various types of dental agenesis are usually restricted to a few teeth, only rarely they affect the whole dentition. Itmayoccurin isolation-as the only anomaly, however, often it is also a symptom of various syndroms which are manifested in the mouth. Lower number of teeth is associated with systematic abnormalities, especially ectodermal dysplasia. This correlation results in the hypothesis that agenesis may be - in some patients - a microform of systemic ectodermal dysplasia [7]. Hypodontia is often a part of several syndroms, e.g. Rieger syndrom [8]. Occurrence of agenesis is 10 x more frequent in people suffering from Down syndrom [9]. Agenesis is more frequent in permanent dentition than in deciduous dentition. 22

20 Odborná práce Výskyt ve stálé dentici je podstatně častější. Boruchov a Green, kteří shrnuli údaje různých autorů, uvádějí, že hodnoty udávané v literatuře se pohybují mezi 1,6% až 6,5 % při vyloučení hypodoncie třetích molárů [4]. Udávané hodnoty agenezízubů jsou v závislosti na studované populaci. Nejvyšší prevalence agenezí udávají studie na japonské populaci: 9,2% [11]. Jednu z nejnižších prevalencí lze najít ve studii malajských dětí: 2,8% [12]. Jinde, např. na populaci dánských dětí, byla nalezena prevalence hypodoncie 7,8% [13]. V Čechách byla prováděna epidemiologická studie na souboru pražských dětí ve věku let, vyšetřených v letech 1975 až 1977 (Marková a Taichmanová) a ageneze jednoho nebo více stálých zubů se vyskytovala u 6,5% jedinců [14]. Jiní autoři (Racek a kol.) udávají výskyt ageneze zhruba okolo 5% [15], tito autoři také sledovali rasové rozdíly a rozdíly mezi různými populacemi a zjistili častější výskyt hypodoncie u mládeže romského původu (zejména u dívek) ve srovnání s ostatní naší populací [16]. Někteří autoři popisují častější výskyt agenezí u žen než u mužů [1,12], jiní tento rozdíl nepozorovali [13]. Nepočítáme - li třetí moláry, u kterých je 15-30% výskyt v populačních studiích [17], je jako nejčastěji chybějící stálý zub udáván horní laterální řezák, jindy dolní druhý premolar. Z nejnovější meta-analýzy dostupných epedemiologických studií agenezí, provedené na ortodontickém oddělení Univerzity v Gentu, [18] vyplývá, že nejčastější chybějící zub je dolní druhý premolar následován horním laterálním řezákem a dále horním druhým premolárem. Tato studie rovněž ukázala mírně vzrůstající trend výskytu agenezí za posledních 58 let. Zajímavou souvislost mezi zubní třídou a počtem chybějících zubů popisuje Muller a kol. citovaný H. Vastardis [5]. Popisuje, že horní postrannířezákje nejčastěji chybějící zub, když chybí 1-2 zuby, zatímco druhý premolar chybí nejčastěji, pokud chybí více než 2 zuby. Frekvence ageneze dolních druhých premolárů se uvádí mezi 2% - 5% [1,19]. Prevalence je udávána jako 2x častější oproti horním druhým premolárům. Obdobně jako u agenezí všeobecně popisují někteří autoři častějšívýskyt u ženského než u mužského pohlaví [1] a rovněž jsou udávány rasové rozdíly. Etiologie Názory na etiologii agenezí jsou různé a zajímalo se o níjiž mnoho autorů. Někdy, vzhledem k vysoké frekvenci v populaci není hypodoncie považována za anomálii, ale za varietu normálu. Někteří autoři se pokoušeli hypodoncii vysvětlit evolučním modelem jako jednu z fyziologických možností vývoje chrupu". Rozkovcová a kol. citují Harni- In deciduous dentition agenesis is rather rare - prevalence is between % [10]. In permanent teeth agenesis is quite more frequent. Boruchov and Green, summarizing data by different authors, statě the numbers given in literatuře are somewhere between 1.6 and 6.5% (excluding third) [4]. The given data on agenesis differ according to the population monitored. The highest prevalence is in Japanese population - 9.2% [11]. One of the lowest prevalences may be found in the study on Malaysian children - 2.8% [12]. E.g. the number of hypodontia prevalence in Dutch children reaches to 7.8% [13]. In the Czechlands the epidemiological study was carried out in the sample of Prague children (14-15 years old) in (Marková and Teichmanová) - the agenesis of one or more permanent teeth was found in 6.5% [14]. Other authors (Racek etal.) statě the occurrence of agenesis about 5% [15]. These authors paid also attention to the race and other different features of population and found the more frequent hypodontia in Romanyyouth (especially in girls) [16]. Some authors describe more frequent of tooth agenesis in women than in men [1, 12], others did not find any signals of that[13]. If we do not consider missing third molars, in which there is the prevalence of 15-30% [17], the most often missing permanent tooth is maxillary lateral incisor, other authors statě it is lower second premolar. Recent meta-analysis of the epidemiological studies on agenesis which are available (carried out at the Orthodontic Department of the University in Gent) [18] suggests the tooth which is the most often missing one is lower second premolar followed by maxillary lateral incisor and upper second premolar. The study mentioned also shows a moderately rising prevalence of agenesis in the recent 58 years. Muller et al. (cited by Vastardis [5]) describes an interesting relationship between the dental class and the number of missing teeth. He says the most frequently missing tooth is the maxillary lateral incisor in čase when there are 1 or 2 teeth missing, whereas the second premolar is the most often missing tooth in čase there are more than 2 teeth missing. The prevalence of agenesis in čase of lower second premolars is 2-5% [1,19]. The prevalence is said to be twice as frequent when compared to upper second premolars. Similarly, as in generál studies on agenesis, some authors say the agenesis is more frequent in females [1] and that it also depends on the race. Etiology There are different opinions on the etiology of agenesis and many authors háve already discussed the problém. Sometimes, with regard to a high frequency in po- 23

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 4

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 4 ORTODONCIE Č. 4.2004 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 4 Obsah (Contens): Společenská rubrika

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 8. 9. října 05, Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha, www.nardum.cz PŘIHLÁŠKA Přihláška je vkládána jako samostatný leták do časopisu LKS č. 5/05. On-line

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 1/7 Odborník České stomatochirurgické společnosti Preambule: - Určeno praktickým zubním lékařům, kteří jsou držiteli Osvědčení ve stomatochirurgii minimálně

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi přednášející: Ing Tomáš Košumberský Ing Vladimír Kobetič 19 3

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky jsou rozděleny pro žadatele: I. Žadatelé pracují

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

VÝUKOVÝ A PUBLIKAČNÍ PORTÁL AKUTNÍ MEDICÍNY AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] AKUTNE.CZ - TUTORIAL AND PUBLICATION ACUTE MEDICINE PORTAL [ISSN 1803-179X]

VÝUKOVÝ A PUBLIKAČNÍ PORTÁL AKUTNÍ MEDICÍNY AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] AKUTNE.CZ - TUTORIAL AND PUBLICATION ACUTE MEDICINE PORTAL [ISSN 1803-179X] VÝUKOVÝ A PUBLIKAČNÍ PORTÁL AKUTNÍ MEDICÍNY AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] AKUTNE.CZ - TUTORIAL AND PUBLICATION ACUTE MEDICINE PORTAL [ISSN 1803-179X] P. Štourač 1, D. Schwarz 2, R. Štoudek 1, I. Křikava 1,

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více