ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI"

Transkript

1 ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK ČERVENEC - SRPEN Loutkáøská Chrudim Bylo v èervnu èervna - estival rekordù a kuriozit - zábavný program na Resselovì námìstí èervna - Hudba mezi slovy - hudebnì-recitaèní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie èervna - Sportovní hry - Den otevøených dveøí Sportoviš mìsta a stadionu A K èervna - Divadelní léto - Commedia dell arte aneb Konec šejkù v Èechách. Jedineèné pøedstavení Spolku sešlých. Bude v záøí Dny evropského dìdictví - European Heritage Days 2005 Chrudim 2. a 3. záøí 2005 Dny evropského dìdictví European Heritage Days 2005 Dny evropského dìdictví (EHD) jsou významnou celoevropskou kulturnìpoznávací, spoleèenskou a výchovnou akcí. Hlavním posláním je podání informací o jiných kulturách, ochrana kulturního dìdictví a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíøení. Kulturní památky v našem povìdomí vystupují jako svìdci naší minulosti. Nutí nás k zamyšlení nad dobou, kdy vznikaly, i nad úèelem, kterému sloužily. Životní moudrost však naléhavì pøipomíná, že bez poznání minulosti a respektu pøed ní bychom nedokázali náležitì chápat pøítomnost ani nahlížet do budoucnosti. Když se zamyslíme nad tím, co je naše kulturní dìdictví, uvidíme øadu staveb, které jsou nedílnou souèástí naší historie a byly inspirovány nebo ovlivnìny stavbami vzdálených národù. Øada stavebních slohù vznikala v jedné èásti Evropy a rozšíøila se do dalších zemí, kde docházelo k rùzným úpravám pùvodních staveb. V této spleti evropských vlivù se potom dá jen velmi tìžko a jednoznaènì oznaèit kulturní památka za èistì národní. Spoleèná Evropa tedy není jen heslo z usnesení Parlamentu EU, ale prostor, ve kterém se evropské národy po staletí ovlivòovaly, o èemž kulturní památky náležitì vypovídají. Rada Evropy od roku 1991 dala Dnùm otevøených dveøí památek mezinárodní rozmìr (EHD) a náležitou podporu. Více než 40 evropských Program najdete v pøíloze Vademecum zemí se k tìmto aktivitám hlásí. Mezi nimi i Èeská republika. Každoroènì je zpøístupnìno pro nejširší veøejnost mnoho architektonických, archeologických a sakrálních památek, galerií, muzeí a øady dalších objektù, ve kterých je mnoho movitých vìcí kulturního dìdictví. Letošní roèník EHD bude probíhat na téma Nový život v historickém prostøedí. Rada Evropy poctila ÈR slavnostním zahájením EHD. Prostøednictvím Ministerstva kultury Èeské republiky a Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska bylo nabídnuto Chrudimi poøadatelství slavnostního zahájení EHD na národní i evropské úrovni. Doposud se vìtšinou evropské slavnostní zahájení EHD konalo v hlavních mìstech èlenských zemí EU. V rámci významného výroèí našeho mìsta, 950 let první písemné zmínky o Chrudimi, jsme nabídku poøadatelství evropského a národního zahájení EHD pøijali. Jeho souèástí budou mìstské slavnosti, které zaèínají 2. záøí tradièní volbou královny královského vìnného mìsta Chrudim. Slavnostní zahájení EHD probìhne v sobotu 3. záøí za úèasti více než 100 zástupcù ze zemí EU, Ministerstva kultury, Europarlamentu, hejtmana Pardubického kraje, starostù mìst a obcí ÈR. Zároveò probìhne vernisáž výstavy Nositel tradice lidových øemesel. Jistì tato prestižní událost EU, s kvìtinovými aranžmá holandských kvìtináøù, pøispìje k dùstojnému pøipomenutí významného výroèí mìsta Chrudimì. Petr Øezníèek, místostarosta Mìstské slavnosti pátek 2. záøí vestibul Muzea vernisáž výstavy Nositel tradice lidových øemesel výstava kvìtinových aranží (Ede, Holandsko) Žižkovo námìstí Volba královny vìnného mìsta Chrudimi sobota 3. záøí Obžínky areál pøed Muzeem - po celý den jarmark lidových øemeslníkù a prodejcù - kulturní program vystoupení národopisných souborù (Kohoutek Chrudim, Makovica Svidník (Slovensko), soubor z Olešnice (Polsko), Soubor z holandského Ede, dìtský soubor Kuøátka Chrudim atd. Divadlo K. Pippicha výstavní síò vernisáž výstavy Olešnice Chrudim pohledem fotografù spøáteleného mìsta Resselovo námìstí, dùm èp. 78/I Odhalení pamìtní desky Aloise Gallata Soutìž o pohár mìsta Chrudimì Resselovo námìstí Hasièský den Den otevøených dveøí památek volné prohlídky a prohlídky s výkladem Bašta Prachárna Slavnostní otevøení bašty Prachárna - v 15.30, a prohlídky novì opravené bašty PØÍLOHA Vademecum chrudimské kultury Pøíští uzávìrka:

2 Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlaèiti nedali a pravdy každému pøáli. M. J. Hus Oslava v pøedveèer Husova svátku Vážení pøátelé, zveme Vás, Vaše blízké a známé na spoleènou Husovu oslavu, která se bude konat v pøedveèer Husova svátku v úterý 5. èervence Poøad: v hodin u Husova pomníku nad námìstím úvodní slovo zástupce mìsta, položení Poèátek srpna je v Chrudimi neodmyslitelnì spojen s poutí. Nejinak tomu bude i letos. Pou roku 2005 se uskuteèní ve dnech 6. a 7. srpna. První, nejnároènìjší atrakce (horská dráha, autodrom, centrifuga) zaènou najíždìt již od 19 hodin, ostatní pak pøijedou v úterý 2. srpna, vše se bude dít za asistence Mìstské policie. V úterý a ve støedu bude probíhat stavba atrakcí. Od støedy je pak již možný jejich provoz. Noèní klid je od úterý do ètvrtka stanoven na 22. hodinu. V pátek budou atrakce v provozu od 15 do 24 hodin s mluveným vìnce, projev k Husovu výroèí Chrudimská pou v hodin v kostele Èeskoslovenské církve evangelické na Pardubické ulici ekumenický bohoslužebný veèer Projev u Husova pomníku a kázání na bohoslužebném veèeru br. Petr Jelínek, faráø Církve bratrské v Chrudimi. Tìšíme se na shledání se všemi, kteøí vzpomenou 590. výroèí muèednické smrti mistra Jana, vìrného zastánce Boží pravdy. Pøípravný výbor Husových oslav v Chrudimi slovem a hudbou, po 22. hodinì za snížené hlasitosti na polovinu pùvodní úrovnì. V sobotu 6. srpna je provoz atrakcí stanoven na dobu mezi 8. a 24. hodinou s mluveným slovem a hudbou opìt se snížením hlasitosti po 22. hodinì, v nedìli od 8.00 hod. do hod. V pøípadì, že provozovatel neuposlechne a neztiší úroveò hlasitosti na polovinu, bude muset hudební produkci a mluvené slovo zcela ukonèit. Na zajištìní poøádku se bude po celou dobu aktivnì podílet Mìstská policie. Z. Štìpánek Pøíspìvky na podporu sportu a tìlovýchovy na r II. kolo Komise pro mládež a sport Rady mìsta oznamuje: Termín pro podání žádosti o pøíspìvek je do 31. srpna ormuláøe žádosti a pravidla pro pøidìlování jsou k dispozici na Odboru školství a kultury MìÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách mìsta Žádosti musí mít všechny pøedepsané náležitosti, tj. musí splòovat podmínky uvedené v pravidlech. V opaèném pøípadì budou vyøazeny. Rovnìž budou vyøazeny žádosti doruèené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MìÚ Chrudim). Informace na tel. è (p. Najmanová). is Pøidìlení dotace ostatní Rada mìsta schválila dne na návrh komise RM pro obèanský sektor pøidìlení dotace ostatní ve výši Kè pro Èeský èervený køíž Chrudim, místní spolek Vestec. is Øidièské prùkazy Odbor dopravy informuje o tom, že byla pøijata novela zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Došlo ke zmìnì lhùt pro výmìnu øidièských prùkazù. Øidièské prùkazy vydané: a) od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2007 b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010 c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince Øidièské prùkazy vydané od se mìní dle data platnosti uvedeného na ØP. K této výmìnì øidièského prùkazu potøebujete fotografii, obèanský a øidièský prùkaz. Dále je nutno osobnì náš úøad navštívit, není možné použít zastoupení. Nenechávejte výmìnu Vašeho øidièského prùkazu na poslední chvíli. Úøední hodiny Odboru dopravy jsou pondìlí a støeda od 8.00 do hod., ètvrtek od 8.00 do hod. Ing. Martin Klimek,, Odbor dopravy MìÚ Chrudim Z jednání Rady mìsta Chrudim Návrh na poøízení zmìny è. 1 Regulaèního plánu mìstské památkové zóny 2. Návrh na poøízení zmìny è. 15 ÚPSÚ Chrudim 3. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení a závìreèný úèet Mikroregionu Chrudimsko za rok Žádost o. s. Studentský parlament Studenti mìstu o prominutí odvodu 5. Pøevod finanèních prostøedkù z rezervního do investièního fondu a nákup investice Speciální školy, Chrudim, Školní námìstí Stanovení odmìny k životnímu výroèí øediteli pøíspìvkové organizace 7. Návrh na postoupení pohledávek 8. Návrh na pronájem nemovitostí ve vlastnictví mìsta 9. Návrh na stanovení výše nájemného v bytech v obytných domech I a II v Chrudimi IV, Na Vìtrníku 10. Návrh na zøízení vìcných bøemen k nemovitostem ve vlastnictví mìsta 11. Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce chodníku v ulici Malecká v Chrudimi 12. inanèní pøíspìvek 13. Schválení odmìny Jiøímu Kadeøávkovi, øediteli Chrudimské besedy 14. Neutìšený stavebnì technický stav budovy Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi inanèní pøíspìvek spoleènosti VÈE, a.s., Hradec Králové, na realizaci rozvodù vysokého napìtí vèetnì trafostanice v lokalitì Chrudim Prùmyslová zóna Sever 2. Návrh na prodej nemovitostí ve vlastnictví mìsta a na nabytí nemovitostí do vlastnictví mìsta dle dùvodové zprávy 3. Návrh na pronájem a výpùjèku nebytových prostorù a na zøízení vìcných bøemen k nemovitostem ve vlastnictví mìsta 4. Prodej nemovitostí 5. Návrh na jednorázový podnájem nemovitosti 6. Obecnì závazná vyhláška è. 6/2005, o umís ování reklamních zaøízení v mìstské památkové zónì mìsta Chrudim 7. Závìreèný úèet mìsta Chrudim za rok Zpráva o pøezkoumání hospodaøení mìsta 2 Chrudim za rok Návrh rozpoètového opatøení è. 5/2005 ke schválenému rozpoètu mìsta Chrudim na rok Povìøení Mìstské policie Chrudim pro odstraòování a likvidaci vrakù vozidel 11. Stanovení odmìn øeditelùm základních a mateøských škol v Chrudimi 12. Zmìna kapacity u jednotlivých souèástí Speciálních škol, Chrudim 13. Zøizovací listiny pøíspìvkových organizací MŠ, ZŠ a ZUŠ 14. Udìlení výjimky pøi konání akce Chrudim, Zklidnìní centra mìsta a návrh na zmìnu smlouvy o budoucí smlouvì kupní 2. Návrh na obsazení bytových jednotek v nájemních bytech I a II Na Vìtrníku, Chrudim IV 3. Návrh na udìlení výjimky ze Závazných pokynù pro trhy poøádané na Resselovì námìstí v Chrudimi 4. Návrh rozpoètového opatøení è. 6/2005 sn

3 Výsadkáøi míøí opìt do Kosova Informaèní centrum mìsta Chrudim Jednou z nejlépe dochovaných souèástí chrudimského opevnìní je bašta Prachárna, která se nalézá v severovýchodním cípu mìsta. Prachárna byla postavena v první polovinì 15. století (po roce 1435) a pøedstavovala ve své dobì velmi moderní fortifikaèní prvek. Jak víme z dobových vedut mìsta, byla bašta v následujícím období pouze hrubou stavbou bez støechy a podobnì jako celé opevnìní nikdy nesplnila úèel, pro který byla postavena, a sloužila delší dobu jako smetištì. Teprve v 18. století byla bašta znovu využita pro vojenské úèely. Po dohodì se zástupci mìsta byl v budovì uskladnìn støelný prach místní vojenské posádky. Budova byla zastøešena, byly zazdìny støílny a uvnitø vznikly døevìné podlahy, aby prach nevlhnul. Tak pøišla bašta Prachárna ke svému jménu. Po odchodu vojenské posádky sloužila dlouhou dobu jako skladištì. Situace se zmìnila v roce Mìsto plánovalo objekt opravit a využít pro kulturní úèely. V souvislosti s opravami interiéru bašty byl v loòském roce proveden archeologický výzkum, který pøinesl o stavbì dùležité poznatky. Povrch v interiéru byl snížen na úroveò støílen a opatøen novou podlahou. Rovnìž bylo zpevnìno døevìné schodištì a strop prvního patra. V pøízemí bašty bude instalována na 8 až 10 panelech expozice mìstského opevnìní, která by mìla být veøejnosti zpøístupnìna v záøí tohoto roku. Expozice mapuje vývoj opevnìní Chrudimi od støedohradištního období ( století) až do raného novovìku. Do patra se plánuje umístìní historického modelu mìsta, který bude vytvoøen na základì studia dobové plánové dokumentace. Proto byla instalována i nová døevìná vrata, která by mìla být dostateènou ochranou proti vandalùm. Mgr. Jan Musil, Regionální muzeum v Chrudimi Po dvou letech, v polovinì èervence, odcestují chrudimští výsadkáøi již podruhé plnit úkoly mírové mise K OR do prostoru provincie Kosovo. Jednotka bude pùsobit v rámci 7. kontingentu AÈR v mnohonárodní brigádì Støed. ÈR pøevezme poprvé v historii soudobých zahranièních misí vedoucí úlohu velení mnohonárodní brigády Støed. Pøíprava kontingentu byla zahájena v lednu tohoto roku a vyvrcholí v èervnu komplexním výcvikem ve vojenském výcvikovém prostoru. Slavnostní nástup a rozlouèení s posádkovým mìstem probìhne na Resselovì námìstí v Chrudimi v 10 hodin dne Co to je Prachárna? 3 S letní sezónou se zmìnila provozní doba Informaèního centra mìsta Chrudimì. Nejen turisté a výletníci, ale i obèané našeho mìsta mohou využít široké nabídky služeb v pracovní dny od 8.00 do hodin a o víkendu od 9.00 do hodin. Z nabízených služeb pøipomeòme nedávno zpøístupnìný veøejný internet, který je návštìvníkùm k dispozici za pøimìøený poplatek bìhem otevírací doby Infocentra. Sbìratele i patrioty jistì uspokojí množství drobných upomínkových pøedmìtù (napø. odznaky, pamìtní medaile, vlajky mìsta atd.) i publikací vztahujících se k našemu mìstu (Vlastivìdná encyklopedie, Ceregettiho kronika, Ex libris Chrudim atd.). Pro milovníky umìní nabízíme napø. CD chrudimského smíšeného sboru Salvátor, knihu Verše z Železných hor èi film o Chrudimi na DVD. Pro velký zájem byly dotištìny chybìjící publikace z edice Chrudim o památkách a zajímavostech mìsta, èítající v souèasné dobì již úctyhodných 28 svazkù! O šíøi nabízených služeb, materiálù èi upomínkových pøedmìtù se nejvíce dozvíte pøímo u nás, v Informaèním centru mìsta ve staré radnici. Tìšíme se na Vaši návštìvu!

4 Manažer prevence kriminality informuje Tak už je to tady. Doèkali jsme se a již známe jména vítìzù 3. roèníku literární soutìže O chrudimský Zlatý brk: Téma: Poøadí a jméno výherce: Mladší kategorie: Mùj táta ztratil práci (a máma nervy) 1. Andrea Pecáková, 2. Michaela Schejbalová, Lucie Prùšová Nemám je rád, protože Radka Pecinová Ublížili mi! 1. Marie Novotná, 2. Petra Burešová Drby v paneláku 1. ilip Pecina, 2. Vít Roleèek Je graffiti umìní? 1. Petr Soukal Starší kategorie: Táta ztratil práci (a máma nervy) bez umístìní Nemám je rád, protože Linda Nováková Ublížili mi! 1. Monika Maindlová, Šárka Turèeková, Zuzana Odváøková Drby v paneláku 1. Kateøina Budínská Je graffiti umìní? 1. Pavla Mrázková Všechny vítìzné literární práce za poslední tøi roèníky budou bìhem prázdnin uveøejnìny na webových stránkách: a Dìkuji všem, kteøí se literární soutìže zúèastnili, a tìším se na pøíští roèník soutìže, kde budou i témata, která si navrhnete sami. Dále Vám nabízím malé fotografické ohlédnutí z vernisáže výstavy Dokouøeno pøedního evropského fotografa Jindøicha Štreita ve Vodních zdrojích v Chrudimi. Nemohu ukonèit tento èlánek a nepøipomenout dìtem, že Nejvìtším lidským štìstím je možnost volby. Záleží jen na nich, jakou cestu si zvolí: bezpeènou, nebo rizikovou? S možností rozhodnout se pro cokoliv se setkáváme každý všední den, ale nemìli bychom zapomínat na období prázdnin. Proto pøipomínám: - nesedat nikdy do cizího auta k neznámým lidem! - nejezdit autostopem, je to velmi nebezpeèné! - nesbírat použité injekèní støíkaèky a nedotýkat se jich! - nezkoušet žádnou drogu ani z legrace. Jakákoliv závislost (drogy, cigarety, alkohol, hrací automaty..) znamená konec svobody!! - nehrát si se zápalkami, s ohnìm ani pyrotechnikou! - nesahat na žádný elektrický spotøebiè, když se koupete ve vanì nebo máte mokré ruce! - nehladit cizího psa! - neplavat a neskákat do vody v neznámých místech a neplavat hned po jídle! - neplavat do blízkosti plavidel a plavební dráhy! Pøeji Vám všem pøíjemné a bezpeèné prožití prázdnin. Pozn.: Katalog vybraných organizací pùsobících v sociální oblasti ve mìstì Chrudim bude vydán v prùbìhu léta. Radka Pochobradská Dnešním èlánkem otevíráme pravidelné eko- OKÉNKO Technických služeb mìsta Chrudim, které bude vycházet ve Zpravodaji a seznamovat vás s odpady, recyklací èi snižováním produkce. PLAST se stal neodmyslitelnou souèástí každodenního života, je oblíben zejména pro svoji hmotnost a praktiènost. Jeho objem èiní dnes asi 8 % hmotnosti a tvoøí okolo 25 % objemu komunálního tuhého odpadu. Není se tedy èemu divit, plast je dnes úplnì všude: PET lahve, kelímky, dózy, fóliové materiály, igelitové tašky, pìnový polystyren èi plastové hraèky. To vše patøí do žlutých kontejnerù, které jsou na desítkách míst ve mìstì. Aby se ale nestávalo, že kontejner bude Udržitelný rozvoj v Èechách i zemích EU EkoOKÉNKO: plast jak cenná surovina!? (1) pøetékat, je tøeba odpad minimalizovat. Staèí k tomu velmi málo napøíklad sešlápnou èi jinak deformovat. Pozor ale, do žlutých nádob nikdy 4 Co si mùžeme pøedstavit pod pojmem udržitelný rozvoj? Je cíleným procesem zmìn v chování lidské spoleènosti. Struènì øeèeno pøedstavuje takový rozvoj, který uspokojuje potøeby souèasné generace bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potøeby. Základní myšlenkou udržitelnosti je dosažení harmonického stavu životního a sociálního prostøedí, ekonomického rozvoje se souèasným dùrazem na prioritní význam rozvoje lidské osobnosti v podmínkách demokracie. Èeská republika se oficiálnì pøihlásila k myšlence udržitelného rozvoje na summitu Organizace spojených národù (OSN) v Rio de Janeiru v roce Principy a zásady udržitelného rozvoje zde byly popsány v základním dokumentu Agenda 21. Na Agendu 21 tìsnì navazuje strategie Svìtové zdravotnické organizace (WHO) s názvem Zdraví 21 (Health 21). Udržitelný rozvoj lze sledovat pomocí tzv. ukazatelù spoleèných evropských indikátorù. Ty pomáhají hodnotit rozvoj mìst a kvalitu života jejich obyvatel. Jsou využitelné pro management mìsta, pro lepší informovanost obèanù o místì, kde žijí a pracují, i pro srovnání mìst navzájem. Sledování a vyhodnocování evropských indikátorù umožní mìstu pøipravit kvalitnìjší rozvojové projekty a zvýší šanci na získání finanèních prostøedkù ze zdrojù EU. V èervnu se v rámci vzájemné výmìny zkušeností uskuteènila cesta do Vlámska, kde probìhlo seznámení s využíváním výsledkù indikátorù v praxi. Celé organizace se ujala vlámská nevládní nezisková organizace, která je nositelem dvouletého grantu na prosazovaní indikátorù UR v Èeské republice a spolupracuje s TIMUR (Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj). Mìsto Chrudim je partnerem této organizace od bøezna 2005, kdy partnerství schválilo Zastupitelstvo mìsta. V souèasné dobì se sledováním indikátorù udržitelného rozvoje zabývá pouze 11 èeských mìst. Mìsto Chrudim bylo i jedním z mìst, která ve Vlámsku mìla své zástupce. V prùbìhu týdne jsme navštívili mìsta Gent, Antverpy, Kortrijk, Eklo a Ronse. Jakým zpùsobem uvádìjí ve Vlámsku udržitelný rozvoj do bìžného života? V oblasti dopravy se snaží dávat pøednost cyklistice. Proto mají vybudovánu ve všech mìstech sí cyklostezek, úøady podporují a motivují své zamìstnance pro využívání této alternativní dopravy do zamìstnání finanèní odmìnou, pro studenty pronajímají kola se slevou apod. V oblasti ekologických provozù institucí a domácností se dùslednì zamìøují na tøídìní odpadù, šetøení vodou a energií a využívání alternativních energetických zdrojù. Poskytují též bezplatné poradenství pro domácnosti, kde a jak je možné ušetøit. V oblasti nezamìstnanosti zøizují neziskové organizace, které øeší tuto problematiku formou zøízení pracovních míst, napø. pro opravy kol, rekvalifikaci v oblasti veøejného stravování apod. Vše probíhá v souladu s politikou mìsta, ale také s jeho finanèní dotací. V Chrudimi je v souèasné dobì provedeno šetøení dvou indikátorù: Spokojenost obèanù s místním spoleèenstvím a Mobilita a místní pøeprava cestujících. S výsledky prùzkumù jste byli seznámeni v pøedešlých vydáních Chrudimského zpravodaje a mùžete je najít i na city.cz a Další prùzkumy ze sady evropských indikátorù budou provádìny v prùbìhu pøíštích let. V mezinárodním mìøítku se stává akceptace principù udržitelného rozvoje silným kritériem ekonomické a morální vyspìlosti. Èeská republika se snaží postupnì pøibližovat své rozvojové strategie tìm, které platí ve vyspìlých zemích, což je také jedním z pøedpokladù pro naše úspìšné zaèlenìní do evropských integraèních struktur. Budeme doufat, že se v budoucnu i naše mìsto bude moci pochlubit projekty a opatøeními, která budou v souladu s udržitelným rozvojem a už v oblasti dopravy, ekologie, zamìstnanosti èi zdraví. Šárka Truneèková nedávejte tetrapackové krabice, gumu, pneumatiky, molitan, kabely, podlahové krytiny, lina, PVC, textil z umìlých vláken èi nádoby od léèiv. Možná byste ani nevìøili, že z takto obyèejného odpadu se vyrábìjí drenážní systémy, zatravòovací dlaždice, ale i odìvy. Posledním trendem je totiž vývoz na vloèky rozemletých PET lahví do Èíny, kde z nich vyrábìjí vlákna na výrobu levného obleèení. V pøíštím díle se zamyslíme nad papírem. Zkuste si pro zajímavost o letních prázdninách dávat stranou všechny reklamní noviny a letáky, které vám uvíznou ve schránce. Budou mít pìt, deset nebo patnáct kilo? Roman Málek

5 Sluníèkový den Tradièní pátý roèník Sluníèkového dne probíhal ve 43 mìstech Èeské republiky. Pøes studentù pomohlo podpoøit myšlenku nadaèního fondu Rozum a Cit Každé dítì má právo na svoji rodinu. Dìkujeme Vám všem, kteøí jste nezùstali stranou a zakoupením sluníèka jste pomohli opuštìným dìtem a pìstounským rodinám. Výtìžek v letošním roce v Chrudimi èinil ,50 Kè. inanèní prostøedky se tak vrátí zpìt do regionù, kde laskavým lidem není lhostejný osud opuštìných dìtí a zakoupili si sluníèko, magnetku nebo keramické sluníèko, na konkrétní projekty do konkrétních pìstounských rodin. Velké podìkování patøí vedení školy a všem studentùm Støední zdravotnické školy v Podìbradovì ulici è. 336, kteøí se do tohoto projektu zapojili. Zvláštní podìkování patøí ÈSOB, která zajistila poèítání hotovosti od studentù. V celé Èeské republice èiní výtìžek Kè. Ne každý dokáže pøijmout opuštìné dítì, ale my všichni mùžeme pomoci alespoò malým dílem. Výroèí mìsíce Marie Burešová-Salášková Vítání obèánkù 13. èervna 2005 Monika Martínková, Tereza Kudláèková, Michal Špánik, Adam Pavlík, Emma Szumowská, ilip Uèesaný, Martin Dvoøák, Petr Pospíšil, Markéta Pospíšilová, Adéla Velechovská, Vojtìch Bureš a Jana Kellnerová. 20. èervna 2005 Pavel Novotný, Matìj Šíma, Tomáš Kulièka, Matìj Chvojka, Dominik Žïárský, Lukáš Matìcha, Kristýna Štorková, Blanka Pavlišová, Veronika Beránková a Tereza Valachová. Unikáty z muzejních a archivních sbírek (7) Výslech Doroty Skákalíkové Pøíbìh obrazu sv. Salvátora (Ježíše Krista) je v Chrudimi dostateènì znám. Záchrana obrazu pøed švédskými vojáky probìhla v roce 1648, písemnì byla zaznamenána zvláštní komisí 14. listopadu Po staletí pak legendami opøedený obraz pøitahoval do mìsta øadu poutníkù vèetnì panovnických hlav. Kopii obrazu mùžeme dnes spatøit na hlavním oltáøi arcidìkanského kostela a na jednom z domù v Bøetislavovì ulici. Záznam výslechu zachránkynì obrazu Doroty Skákalíkové byl èasto opisován a publikován, originál tohoto vzácného dokumentu byl však dlouho nezvìstný a podaøilo se jej znovu objevit až v roce 1999 v nezpracované èásti archivu mìsta Chrudim. Inu, i v dnešní dobì se nacházejí poklady Ivo Šulc Pøed 160 lety 9. èervence 1845 se v Chrudimi narodila malíøka Marie Burešová-Salášková. Jejím prvním uèitelem byl chrudimský malíø a fotograf Eugen Hummel-Bourdon, na doporuèení architekta rantiška Schmoranze st. ve studiu pokraèovala ve Vídni u Huga Darnanta (bydlela zde u ministra dr. Hermenegilda Jireèka). Malíøství se vìnovala celý svùj život. Známé jsou pøedevším její oleje, pastely, akvarely a perokresby z choltického parku a polabské nížiny (napø. olej Pohled na Kunìtickou horu a akvarel Kunìtická hora), dále z Èeskomoravské vysoèiny, kochánovické obory a Slatiòan. Námìty pro svá díla èerpala ale také v dalších místech východních Èech (Krkonoších, Orlických horách), v jižních i západních Èechách a v neposlední øadì také pøímo v Chrudimi (napø. Mìstský park, Z okolí Chrudimì ). Na doporuèení rektora pražské Akademie J. Maøáka vystavovala v roce 1889 nìkteré své práce v Rudolfinu, v záøí 1918 se chrudimské veøejnosti pøedstavila na souborné výstavì ve velkém sále Prùmyslového muzea (vystavovala zde 103 obrazy). Manželem Marie Burešové Saláškové (zemøela ve svém rodném mìstì ) byl chrudimský advokát JUDr. Václav Bureš ( ), bratrem poslanec øíšského snìmu Václav Salášek ( ). Pavel Kobetiè Pøání Chrudimi Antonín Biška Dva poklady originál obrazu a originál výslechu vedle sebe na pøednášce konané ve Vodních zdrojích Chrudim v roce Høbitovní pomníky (7) Jedním z mála památkovì chránìných chrudimských høbitovních pomníkù je hrobka rodiny Popperovy na høbitovì U Køíže (nachází se na konci pravé zdi hlavní èásti høbitova). Pohøbeni jsou v ní èlenové rodiny majitele chrudimské továrny na obuv riedricha Leopolda Poppra ( ). Vybudována byla z èerného leštìného mramoru dle návrhu architekta Josefa Goèára a vyzdobena reliéfem Vzkøíšeného Krista od Otakara Španiela. Pavel Kobetiè Hrajte, trubte na všechny strany, královské mìsto Chrudim vzácné výroèí slaví. 950 let už zde stojíš, 950 let do krajiny hledíš a okolní vesnice pohledem hladíš. Mezi sebe každého vítáme a velkou slavnost k výroèí chystáme. Pøijïte, pøátelé, mezi nás oslavit ve mìstì slavnostní èas, naše mìsto muselo mnohými životními úskalími plout, by oslavilo tu historickou pou. Chrudim smìle k jubileu dorazila, by tìch 950 let života mìsta oslavila. Do dalších let pøání nesu na tu další její cestu. By zdravì vždy obèanùm sloužila, dalších stovek života se dožila a další výroèí ve zdraví, v pohodì slavila. 5

6 Volba královny vìnného mìsta Chrudimì V Chrudimi se uskuteèní ve dnech 2. a 3. záøí 2005 Mìstské slavnosti. Jejich souèástí bude volba královny královského vìnného mìsta Chrudimì. Mìsto Chrudim spolu s Chrudimskou besedou pøipravuje výbìrové kolo s cílem zvolit novou královnu, která bude v této soutìži reprezentovat naše mìsto po dobu celého pøíštího roku. Požadavky: vìk nad 17 let, všeobecný pøehled, komunikativní a pohybové schopnosti a pøedvedení vlastního vystoupení (napø. zpìv, tanec, scénka, hra na hudební nástroj apod.). Z historie chrudimských vèelaøù Je ctí všech obyvatel Chrudimi, že právì v jejich mìstì vznikl vùbec první spolek vèelaøù v Èechách. Bylo tomu 22. prosince 1864 a jmenoval se První èeský spolek ku zvelebení vèelaøství a chovu užiteèného zvíøectva v Chrudimi. O jeho vznik se pokoušela již od roku 1861 skupina vèelaøù pùsobících v Chrudimi a jejím okolí. Tato skupina, ve které pùsobilo mnoho církevních hodnostáøù, oslovila pomocí všech èeských novin širokou vèelaøskou veøejnost. Našla podporu i u mìsta, konkrétnì u purkmistra p. Klimeše, a svolala na první pondìlí v kvìtnu 1862 pøípravnou schùzi. Dobový tisk tehdy napsal: Po mnohých nepøedvídaných pøekážkách odbývala se schùze v ustanovený den za pøevelikého úèastenství blízkých i vzdálených vèelaøù. Stanovy, které byly navrženy na pøípravné schùzi, byly schváleny prostøednictvím vysokého ministerstva obchodu a orby dne 4. øíjna Na základì tìchto stanov byla svolána první øádná schùze spolku na 22. prosince 1864, kde Prvního èervna jsme mìly my, absolventky Pedagogické školy v Chrudimi, svùj velký den. Sešlo se nás 18 spolu s naší paní profesorkou Kalandrovou, abychom zavzpomínaly na školní léta, která jsme ukonèily maturitou právì pøe 50 lety. Pøišel mezi nás místostarosta Chrudimì Petr Øezníèek. Pøivítal všechny ve mìstì našeho mládí. Pohovoøil o tom, co se buduje, jak se Chrudim mìní, provedl nás oslavami k 950. výroèí od Setkání po 50 letech Adeptky na volbu královny vìnného mìsta se mohou pøihlásit na Odboru školství a kultury Mìstského úøadu v Chrudimi u Ivana Slejšky (tel ) nebo u Hany Kadlecové ( ), pøípadnì prostøednictvím u Pøivítali bychom i tip rodièù, spolužákù èi pøátel na sympatickou dívku, která nenajde odvahu pøihlásit se sama. Prosíme o telefonní kontakt na tuto dívku. Pøihlášky pøijímáme do is byl vznik spolku definitivnì potvrzen. Vèelaøský spolek mìl velkou vážnost. V jeho èele pùsobili a už v èestných, tak výkonných funkcích velcí muži tehdejší doby. Protektorem spolku byl Vincenc z Auerspergù, pøedsedou hrabì Jan Harrach, místopøedsedou hrabì Theodor Thun, pokladníkem již zmínìný purkmistr Josef Klimeš. Jednatelem se stal Alois Thuma, vèelaøský odborník, jeden z nejvìtších prùkopníkù vèelaøení v Èechách. Spolek byl od chvíle svého vzniku velmi èinný. Poøádal výstavy a pøednášky, oslovoval a získával nové zájemce o aktivní vèelaøení. Byl vydavatelem vèelaøských publikací, èasopisù a kalendáøù, v tehdejší dobì prvních vèelaøských tiskovin v Èechách. Poèet èlenù spolku kolísal od 100 do 400 èlenù. Teprve po vzoru chrudimského vèelaøského spolku zaèaly velmi rychle vznikat další vèelaøské spolky po Èechách. Náš spolek však zùstane navždy první. Marcel Gregor, èlen Základní organizace Èeského svazu vèelaøù Chrudim první písemné zmínky v Kosmovì kronice. Podaroval každou z nás milou brožurkou o Chrudimi. Pan Ivan Slejška, vedoucí Odboru školství a kultury MìÚ, mìl pro nás pøipravenou poutavou besedu o knížeti Bøetislavu I, o pøemyslovské správní soustavì, o vìnném mìstì èeských královen. Dìkujeme obìma pøedstavitelùm mìsta. A na Vás, spolužaèky, se tìším zas za dva roky. Eliška Vlèková Dùm dìtí a mládeže Dùm dìtí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel./fax: Program Domu dìtí a mládeže v dobì letních prázdnin èervence Pøímìstský tábor èervence Vodní turistika na Vltavì pro vedoucí letních táborù DDM Chrudim èervence Vodní turistika na Vltavì pro dìti ZÚ plavání èervence LT Brána poznání, Bartošovice v Orlických horách nabízíme volná místa srpna LT Suté bøehy pro dìti a mládež srpna Plavecké soustøedìní v Chrudimi srpna PC - družina, výuka práce na PC a s internetem ve zcela nové uèebnì srpna Indiánský tábor divadelníci Pøímìstský tábor v srpnu 22. srpna Buï zdráv, umìlèe, výtvarný den venku na zahradì DDM 23. srpna Výlet autobusem do Opoèna, prohlídka renesanèního zámku s rozsáhlou zámeckou knihovnou, obrazárnou, místností vìnovanou Africe a Americe a bohatou sbírkou zbraní 24. srpna Turistický výlet do Slatiòan, cestou kolem øeky si zahrajeme šipkovanou o sladký poklad, navštívíme slatiòanské koupalištì 25. srpna Sportovní den na zahradì DDM, diabolo, pétanque, míèové hry, stolní tenis 26. srpna Výlet autobusem do Litomyšle, prohlídka památek UNESCO, renesanèního zámku, zámeckých zahrad, soch Olbrama Zoubka Zápis do zájmových útvarù na školní rok 2005/2006 od 29. srpna. Podrobné informace o našich èinnostech najdete na našich webových stránkách. Hezké prázdniny pøejeme všem dìtem a pøíjemnou dovolenou rodièùm. Stars of Night v Chrudimi Zveme Vás na kulturní doprovodnou akci chrudimské pouti Stars of night, která se bude konat v sobotu od do hodin v letním kinì Mír v Chrudimi. V programu Stars of Night vystoupí Tereza Kerndlová, Dìda Mládek Ilegal Band, Klára ex Holki, Davide Mattioli. Dále jsou na programu soutìže o hodnotné ceny, módní pøehlídky, taneèní vystoupení. Akce je poøádána ve spolupráci s mìstem Chrudim. is 6

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více