ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI"

Transkript

1 ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK ČERVENEC - SRPEN Loutkáøská Chrudim Bylo v èervnu èervna - estival rekordù a kuriozit - zábavný program na Resselovì námìstí èervna - Hudba mezi slovy - hudebnì-recitaèní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie èervna - Sportovní hry - Den otevøených dveøí Sportoviš mìsta a stadionu A K èervna - Divadelní léto - Commedia dell arte aneb Konec šejkù v Èechách. Jedineèné pøedstavení Spolku sešlých. Bude v záøí Dny evropského dìdictví - European Heritage Days 2005 Chrudim 2. a 3. záøí 2005 Dny evropského dìdictví European Heritage Days 2005 Dny evropského dìdictví (EHD) jsou významnou celoevropskou kulturnìpoznávací, spoleèenskou a výchovnou akcí. Hlavním posláním je podání informací o jiných kulturách, ochrana kulturního dìdictví a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíøení. Kulturní památky v našem povìdomí vystupují jako svìdci naší minulosti. Nutí nás k zamyšlení nad dobou, kdy vznikaly, i nad úèelem, kterému sloužily. Životní moudrost však naléhavì pøipomíná, že bez poznání minulosti a respektu pøed ní bychom nedokázali náležitì chápat pøítomnost ani nahlížet do budoucnosti. Když se zamyslíme nad tím, co je naše kulturní dìdictví, uvidíme øadu staveb, které jsou nedílnou souèástí naší historie a byly inspirovány nebo ovlivnìny stavbami vzdálených národù. Øada stavebních slohù vznikala v jedné èásti Evropy a rozšíøila se do dalších zemí, kde docházelo k rùzným úpravám pùvodních staveb. V této spleti evropských vlivù se potom dá jen velmi tìžko a jednoznaènì oznaèit kulturní památka za èistì národní. Spoleèná Evropa tedy není jen heslo z usnesení Parlamentu EU, ale prostor, ve kterém se evropské národy po staletí ovlivòovaly, o èemž kulturní památky náležitì vypovídají. Rada Evropy od roku 1991 dala Dnùm otevøených dveøí památek mezinárodní rozmìr (EHD) a náležitou podporu. Více než 40 evropských Program najdete v pøíloze Vademecum zemí se k tìmto aktivitám hlásí. Mezi nimi i Èeská republika. Každoroènì je zpøístupnìno pro nejširší veøejnost mnoho architektonických, archeologických a sakrálních památek, galerií, muzeí a øady dalších objektù, ve kterých je mnoho movitých vìcí kulturního dìdictví. Letošní roèník EHD bude probíhat na téma Nový život v historickém prostøedí. Rada Evropy poctila ÈR slavnostním zahájením EHD. Prostøednictvím Ministerstva kultury Èeské republiky a Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska bylo nabídnuto Chrudimi poøadatelství slavnostního zahájení EHD na národní i evropské úrovni. Doposud se vìtšinou evropské slavnostní zahájení EHD konalo v hlavních mìstech èlenských zemí EU. V rámci významného výroèí našeho mìsta, 950 let první písemné zmínky o Chrudimi, jsme nabídku poøadatelství evropského a národního zahájení EHD pøijali. Jeho souèástí budou mìstské slavnosti, které zaèínají 2. záøí tradièní volbou královny královského vìnného mìsta Chrudim. Slavnostní zahájení EHD probìhne v sobotu 3. záøí za úèasti více než 100 zástupcù ze zemí EU, Ministerstva kultury, Europarlamentu, hejtmana Pardubického kraje, starostù mìst a obcí ÈR. Zároveò probìhne vernisáž výstavy Nositel tradice lidových øemesel. Jistì tato prestižní událost EU, s kvìtinovými aranžmá holandských kvìtináøù, pøispìje k dùstojnému pøipomenutí významného výroèí mìsta Chrudimì. Petr Øezníèek, místostarosta Mìstské slavnosti pátek 2. záøí vestibul Muzea vernisáž výstavy Nositel tradice lidových øemesel výstava kvìtinových aranží (Ede, Holandsko) Žižkovo námìstí Volba královny vìnného mìsta Chrudimi sobota 3. záøí Obžínky areál pøed Muzeem - po celý den jarmark lidových øemeslníkù a prodejcù - kulturní program vystoupení národopisných souborù (Kohoutek Chrudim, Makovica Svidník (Slovensko), soubor z Olešnice (Polsko), Soubor z holandského Ede, dìtský soubor Kuøátka Chrudim atd. Divadlo K. Pippicha výstavní síò vernisáž výstavy Olešnice Chrudim pohledem fotografù spøáteleného mìsta Resselovo námìstí, dùm èp. 78/I Odhalení pamìtní desky Aloise Gallata Soutìž o pohár mìsta Chrudimì Resselovo námìstí Hasièský den Den otevøených dveøí památek volné prohlídky a prohlídky s výkladem Bašta Prachárna Slavnostní otevøení bašty Prachárna - v 15.30, a prohlídky novì opravené bašty PØÍLOHA Vademecum chrudimské kultury Pøíští uzávìrka:

2 Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlaèiti nedali a pravdy každému pøáli. M. J. Hus Oslava v pøedveèer Husova svátku Vážení pøátelé, zveme Vás, Vaše blízké a známé na spoleènou Husovu oslavu, která se bude konat v pøedveèer Husova svátku v úterý 5. èervence Poøad: v hodin u Husova pomníku nad námìstím úvodní slovo zástupce mìsta, položení Poèátek srpna je v Chrudimi neodmyslitelnì spojen s poutí. Nejinak tomu bude i letos. Pou roku 2005 se uskuteèní ve dnech 6. a 7. srpna. První, nejnároènìjší atrakce (horská dráha, autodrom, centrifuga) zaènou najíždìt již od 19 hodin, ostatní pak pøijedou v úterý 2. srpna, vše se bude dít za asistence Mìstské policie. V úterý a ve støedu bude probíhat stavba atrakcí. Od støedy je pak již možný jejich provoz. Noèní klid je od úterý do ètvrtka stanoven na 22. hodinu. V pátek budou atrakce v provozu od 15 do 24 hodin s mluveným vìnce, projev k Husovu výroèí Chrudimská pou v hodin v kostele Èeskoslovenské církve evangelické na Pardubické ulici ekumenický bohoslužebný veèer Projev u Husova pomníku a kázání na bohoslužebném veèeru br. Petr Jelínek, faráø Církve bratrské v Chrudimi. Tìšíme se na shledání se všemi, kteøí vzpomenou 590. výroèí muèednické smrti mistra Jana, vìrného zastánce Boží pravdy. Pøípravný výbor Husových oslav v Chrudimi slovem a hudbou, po 22. hodinì za snížené hlasitosti na polovinu pùvodní úrovnì. V sobotu 6. srpna je provoz atrakcí stanoven na dobu mezi 8. a 24. hodinou s mluveným slovem a hudbou opìt se snížením hlasitosti po 22. hodinì, v nedìli od 8.00 hod. do hod. V pøípadì, že provozovatel neuposlechne a neztiší úroveò hlasitosti na polovinu, bude muset hudební produkci a mluvené slovo zcela ukonèit. Na zajištìní poøádku se bude po celou dobu aktivnì podílet Mìstská policie. Z. Štìpánek Pøíspìvky na podporu sportu a tìlovýchovy na r II. kolo Komise pro mládež a sport Rady mìsta oznamuje: Termín pro podání žádosti o pøíspìvek je do 31. srpna ormuláøe žádosti a pravidla pro pøidìlování jsou k dispozici na Odboru školství a kultury MìÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách mìsta Žádosti musí mít všechny pøedepsané náležitosti, tj. musí splòovat podmínky uvedené v pravidlech. V opaèném pøípadì budou vyøazeny. Rovnìž budou vyøazeny žádosti doruèené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MìÚ Chrudim). Informace na tel. è (p. Najmanová). is Pøidìlení dotace ostatní Rada mìsta schválila dne na návrh komise RM pro obèanský sektor pøidìlení dotace ostatní ve výši Kè pro Èeský èervený køíž Chrudim, místní spolek Vestec. is Øidièské prùkazy Odbor dopravy informuje o tom, že byla pøijata novela zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Došlo ke zmìnì lhùt pro výmìnu øidièských prùkazù. Øidièské prùkazy vydané: a) od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2007 b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010 c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince Øidièské prùkazy vydané od se mìní dle data platnosti uvedeného na ØP. K této výmìnì øidièského prùkazu potøebujete fotografii, obèanský a øidièský prùkaz. Dále je nutno osobnì náš úøad navštívit, není možné použít zastoupení. Nenechávejte výmìnu Vašeho øidièského prùkazu na poslední chvíli. Úøední hodiny Odboru dopravy jsou pondìlí a støeda od 8.00 do hod., ètvrtek od 8.00 do hod. Ing. Martin Klimek,, Odbor dopravy MìÚ Chrudim Z jednání Rady mìsta Chrudim Návrh na poøízení zmìny è. 1 Regulaèního plánu mìstské památkové zóny 2. Návrh na poøízení zmìny è. 15 ÚPSÚ Chrudim 3. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení a závìreèný úèet Mikroregionu Chrudimsko za rok Žádost o. s. Studentský parlament Studenti mìstu o prominutí odvodu 5. Pøevod finanèních prostøedkù z rezervního do investièního fondu a nákup investice Speciální školy, Chrudim, Školní námìstí Stanovení odmìny k životnímu výroèí øediteli pøíspìvkové organizace 7. Návrh na postoupení pohledávek 8. Návrh na pronájem nemovitostí ve vlastnictví mìsta 9. Návrh na stanovení výše nájemného v bytech v obytných domech I a II v Chrudimi IV, Na Vìtrníku 10. Návrh na zøízení vìcných bøemen k nemovitostem ve vlastnictví mìsta 11. Vyhodnocení zakázky Rekonstrukce chodníku v ulici Malecká v Chrudimi 12. inanèní pøíspìvek 13. Schválení odmìny Jiøímu Kadeøávkovi, øediteli Chrudimské besedy 14. Neutìšený stavebnì technický stav budovy Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi inanèní pøíspìvek spoleènosti VÈE, a.s., Hradec Králové, na realizaci rozvodù vysokého napìtí vèetnì trafostanice v lokalitì Chrudim Prùmyslová zóna Sever 2. Návrh na prodej nemovitostí ve vlastnictví mìsta a na nabytí nemovitostí do vlastnictví mìsta dle dùvodové zprávy 3. Návrh na pronájem a výpùjèku nebytových prostorù a na zøízení vìcných bøemen k nemovitostem ve vlastnictví mìsta 4. Prodej nemovitostí 5. Návrh na jednorázový podnájem nemovitosti 6. Obecnì závazná vyhláška è. 6/2005, o umís ování reklamních zaøízení v mìstské památkové zónì mìsta Chrudim 7. Závìreèný úèet mìsta Chrudim za rok Zpráva o pøezkoumání hospodaøení mìsta 2 Chrudim za rok Návrh rozpoètového opatøení è. 5/2005 ke schválenému rozpoètu mìsta Chrudim na rok Povìøení Mìstské policie Chrudim pro odstraòování a likvidaci vrakù vozidel 11. Stanovení odmìn øeditelùm základních a mateøských škol v Chrudimi 12. Zmìna kapacity u jednotlivých souèástí Speciálních škol, Chrudim 13. Zøizovací listiny pøíspìvkových organizací MŠ, ZŠ a ZUŠ 14. Udìlení výjimky pøi konání akce Chrudim, Zklidnìní centra mìsta a návrh na zmìnu smlouvy o budoucí smlouvì kupní 2. Návrh na obsazení bytových jednotek v nájemních bytech I a II Na Vìtrníku, Chrudim IV 3. Návrh na udìlení výjimky ze Závazných pokynù pro trhy poøádané na Resselovì námìstí v Chrudimi 4. Návrh rozpoètového opatøení è. 6/2005 sn

3 Výsadkáøi míøí opìt do Kosova Informaèní centrum mìsta Chrudim Jednou z nejlépe dochovaných souèástí chrudimského opevnìní je bašta Prachárna, která se nalézá v severovýchodním cípu mìsta. Prachárna byla postavena v první polovinì 15. století (po roce 1435) a pøedstavovala ve své dobì velmi moderní fortifikaèní prvek. Jak víme z dobových vedut mìsta, byla bašta v následujícím období pouze hrubou stavbou bez støechy a podobnì jako celé opevnìní nikdy nesplnila úèel, pro který byla postavena, a sloužila delší dobu jako smetištì. Teprve v 18. století byla bašta znovu využita pro vojenské úèely. Po dohodì se zástupci mìsta byl v budovì uskladnìn støelný prach místní vojenské posádky. Budova byla zastøešena, byly zazdìny støílny a uvnitø vznikly døevìné podlahy, aby prach nevlhnul. Tak pøišla bašta Prachárna ke svému jménu. Po odchodu vojenské posádky sloužila dlouhou dobu jako skladištì. Situace se zmìnila v roce Mìsto plánovalo objekt opravit a využít pro kulturní úèely. V souvislosti s opravami interiéru bašty byl v loòském roce proveden archeologický výzkum, který pøinesl o stavbì dùležité poznatky. Povrch v interiéru byl snížen na úroveò støílen a opatøen novou podlahou. Rovnìž bylo zpevnìno døevìné schodištì a strop prvního patra. V pøízemí bašty bude instalována na 8 až 10 panelech expozice mìstského opevnìní, která by mìla být veøejnosti zpøístupnìna v záøí tohoto roku. Expozice mapuje vývoj opevnìní Chrudimi od støedohradištního období ( století) až do raného novovìku. Do patra se plánuje umístìní historického modelu mìsta, který bude vytvoøen na základì studia dobové plánové dokumentace. Proto byla instalována i nová døevìná vrata, která by mìla být dostateènou ochranou proti vandalùm. Mgr. Jan Musil, Regionální muzeum v Chrudimi Po dvou letech, v polovinì èervence, odcestují chrudimští výsadkáøi již podruhé plnit úkoly mírové mise K OR do prostoru provincie Kosovo. Jednotka bude pùsobit v rámci 7. kontingentu AÈR v mnohonárodní brigádì Støed. ÈR pøevezme poprvé v historii soudobých zahranièních misí vedoucí úlohu velení mnohonárodní brigády Støed. Pøíprava kontingentu byla zahájena v lednu tohoto roku a vyvrcholí v èervnu komplexním výcvikem ve vojenském výcvikovém prostoru. Slavnostní nástup a rozlouèení s posádkovým mìstem probìhne na Resselovì námìstí v Chrudimi v 10 hodin dne Co to je Prachárna? 3 S letní sezónou se zmìnila provozní doba Informaèního centra mìsta Chrudimì. Nejen turisté a výletníci, ale i obèané našeho mìsta mohou využít široké nabídky služeb v pracovní dny od 8.00 do hodin a o víkendu od 9.00 do hodin. Z nabízených služeb pøipomeòme nedávno zpøístupnìný veøejný internet, který je návštìvníkùm k dispozici za pøimìøený poplatek bìhem otevírací doby Infocentra. Sbìratele i patrioty jistì uspokojí množství drobných upomínkových pøedmìtù (napø. odznaky, pamìtní medaile, vlajky mìsta atd.) i publikací vztahujících se k našemu mìstu (Vlastivìdná encyklopedie, Ceregettiho kronika, Ex libris Chrudim atd.). Pro milovníky umìní nabízíme napø. CD chrudimského smíšeného sboru Salvátor, knihu Verše z Železných hor èi film o Chrudimi na DVD. Pro velký zájem byly dotištìny chybìjící publikace z edice Chrudim o památkách a zajímavostech mìsta, èítající v souèasné dobì již úctyhodných 28 svazkù! O šíøi nabízených služeb, materiálù èi upomínkových pøedmìtù se nejvíce dozvíte pøímo u nás, v Informaèním centru mìsta ve staré radnici. Tìšíme se na Vaši návštìvu!

4 Manažer prevence kriminality informuje Tak už je to tady. Doèkali jsme se a již známe jména vítìzù 3. roèníku literární soutìže O chrudimský Zlatý brk: Téma: Poøadí a jméno výherce: Mladší kategorie: Mùj táta ztratil práci (a máma nervy) 1. Andrea Pecáková, 2. Michaela Schejbalová, Lucie Prùšová Nemám je rád, protože Radka Pecinová Ublížili mi! 1. Marie Novotná, 2. Petra Burešová Drby v paneláku 1. ilip Pecina, 2. Vít Roleèek Je graffiti umìní? 1. Petr Soukal Starší kategorie: Táta ztratil práci (a máma nervy) bez umístìní Nemám je rád, protože Linda Nováková Ublížili mi! 1. Monika Maindlová, Šárka Turèeková, Zuzana Odváøková Drby v paneláku 1. Kateøina Budínská Je graffiti umìní? 1. Pavla Mrázková Všechny vítìzné literární práce za poslední tøi roèníky budou bìhem prázdnin uveøejnìny na webových stránkách: a Dìkuji všem, kteøí se literární soutìže zúèastnili, a tìším se na pøíští roèník soutìže, kde budou i témata, která si navrhnete sami. Dále Vám nabízím malé fotografické ohlédnutí z vernisáže výstavy Dokouøeno pøedního evropského fotografa Jindøicha Štreita ve Vodních zdrojích v Chrudimi. Nemohu ukonèit tento èlánek a nepøipomenout dìtem, že Nejvìtším lidským štìstím je možnost volby. Záleží jen na nich, jakou cestu si zvolí: bezpeènou, nebo rizikovou? S možností rozhodnout se pro cokoliv se setkáváme každý všední den, ale nemìli bychom zapomínat na období prázdnin. Proto pøipomínám: - nesedat nikdy do cizího auta k neznámým lidem! - nejezdit autostopem, je to velmi nebezpeèné! - nesbírat použité injekèní støíkaèky a nedotýkat se jich! - nezkoušet žádnou drogu ani z legrace. Jakákoliv závislost (drogy, cigarety, alkohol, hrací automaty..) znamená konec svobody!! - nehrát si se zápalkami, s ohnìm ani pyrotechnikou! - nesahat na žádný elektrický spotøebiè, když se koupete ve vanì nebo máte mokré ruce! - nehladit cizího psa! - neplavat a neskákat do vody v neznámých místech a neplavat hned po jídle! - neplavat do blízkosti plavidel a plavební dráhy! Pøeji Vám všem pøíjemné a bezpeèné prožití prázdnin. Pozn.: Katalog vybraných organizací pùsobících v sociální oblasti ve mìstì Chrudim bude vydán v prùbìhu léta. Radka Pochobradská Dnešním èlánkem otevíráme pravidelné eko- OKÉNKO Technických služeb mìsta Chrudim, které bude vycházet ve Zpravodaji a seznamovat vás s odpady, recyklací èi snižováním produkce. PLAST se stal neodmyslitelnou souèástí každodenního života, je oblíben zejména pro svoji hmotnost a praktiènost. Jeho objem èiní dnes asi 8 % hmotnosti a tvoøí okolo 25 % objemu komunálního tuhého odpadu. Není se tedy èemu divit, plast je dnes úplnì všude: PET lahve, kelímky, dózy, fóliové materiály, igelitové tašky, pìnový polystyren èi plastové hraèky. To vše patøí do žlutých kontejnerù, které jsou na desítkách míst ve mìstì. Aby se ale nestávalo, že kontejner bude Udržitelný rozvoj v Èechách i zemích EU EkoOKÉNKO: plast jak cenná surovina!? (1) pøetékat, je tøeba odpad minimalizovat. Staèí k tomu velmi málo napøíklad sešlápnou èi jinak deformovat. Pozor ale, do žlutých nádob nikdy 4 Co si mùžeme pøedstavit pod pojmem udržitelný rozvoj? Je cíleným procesem zmìn v chování lidské spoleènosti. Struènì øeèeno pøedstavuje takový rozvoj, který uspokojuje potøeby souèasné generace bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potøeby. Základní myšlenkou udržitelnosti je dosažení harmonického stavu životního a sociálního prostøedí, ekonomického rozvoje se souèasným dùrazem na prioritní význam rozvoje lidské osobnosti v podmínkách demokracie. Èeská republika se oficiálnì pøihlásila k myšlence udržitelného rozvoje na summitu Organizace spojených národù (OSN) v Rio de Janeiru v roce Principy a zásady udržitelného rozvoje zde byly popsány v základním dokumentu Agenda 21. Na Agendu 21 tìsnì navazuje strategie Svìtové zdravotnické organizace (WHO) s názvem Zdraví 21 (Health 21). Udržitelný rozvoj lze sledovat pomocí tzv. ukazatelù spoleèných evropských indikátorù. Ty pomáhají hodnotit rozvoj mìst a kvalitu života jejich obyvatel. Jsou využitelné pro management mìsta, pro lepší informovanost obèanù o místì, kde žijí a pracují, i pro srovnání mìst navzájem. Sledování a vyhodnocování evropských indikátorù umožní mìstu pøipravit kvalitnìjší rozvojové projekty a zvýší šanci na získání finanèních prostøedkù ze zdrojù EU. V èervnu se v rámci vzájemné výmìny zkušeností uskuteènila cesta do Vlámska, kde probìhlo seznámení s využíváním výsledkù indikátorù v praxi. Celé organizace se ujala vlámská nevládní nezisková organizace, která je nositelem dvouletého grantu na prosazovaní indikátorù UR v Èeské republice a spolupracuje s TIMUR (Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj). Mìsto Chrudim je partnerem této organizace od bøezna 2005, kdy partnerství schválilo Zastupitelstvo mìsta. V souèasné dobì se sledováním indikátorù udržitelného rozvoje zabývá pouze 11 èeských mìst. Mìsto Chrudim bylo i jedním z mìst, která ve Vlámsku mìla své zástupce. V prùbìhu týdne jsme navštívili mìsta Gent, Antverpy, Kortrijk, Eklo a Ronse. Jakým zpùsobem uvádìjí ve Vlámsku udržitelný rozvoj do bìžného života? V oblasti dopravy se snaží dávat pøednost cyklistice. Proto mají vybudovánu ve všech mìstech sí cyklostezek, úøady podporují a motivují své zamìstnance pro využívání této alternativní dopravy do zamìstnání finanèní odmìnou, pro studenty pronajímají kola se slevou apod. V oblasti ekologických provozù institucí a domácností se dùslednì zamìøují na tøídìní odpadù, šetøení vodou a energií a využívání alternativních energetických zdrojù. Poskytují též bezplatné poradenství pro domácnosti, kde a jak je možné ušetøit. V oblasti nezamìstnanosti zøizují neziskové organizace, které øeší tuto problematiku formou zøízení pracovních míst, napø. pro opravy kol, rekvalifikaci v oblasti veøejného stravování apod. Vše probíhá v souladu s politikou mìsta, ale také s jeho finanèní dotací. V Chrudimi je v souèasné dobì provedeno šetøení dvou indikátorù: Spokojenost obèanù s místním spoleèenstvím a Mobilita a místní pøeprava cestujících. S výsledky prùzkumù jste byli seznámeni v pøedešlých vydáních Chrudimského zpravodaje a mùžete je najít i na city.cz a Další prùzkumy ze sady evropských indikátorù budou provádìny v prùbìhu pøíštích let. V mezinárodním mìøítku se stává akceptace principù udržitelného rozvoje silným kritériem ekonomické a morální vyspìlosti. Èeská republika se snaží postupnì pøibližovat své rozvojové strategie tìm, které platí ve vyspìlých zemích, což je také jedním z pøedpokladù pro naše úspìšné zaèlenìní do evropských integraèních struktur. Budeme doufat, že se v budoucnu i naše mìsto bude moci pochlubit projekty a opatøeními, která budou v souladu s udržitelným rozvojem a už v oblasti dopravy, ekologie, zamìstnanosti èi zdraví. Šárka Truneèková nedávejte tetrapackové krabice, gumu, pneumatiky, molitan, kabely, podlahové krytiny, lina, PVC, textil z umìlých vláken èi nádoby od léèiv. Možná byste ani nevìøili, že z takto obyèejného odpadu se vyrábìjí drenážní systémy, zatravòovací dlaždice, ale i odìvy. Posledním trendem je totiž vývoz na vloèky rozemletých PET lahví do Èíny, kde z nich vyrábìjí vlákna na výrobu levného obleèení. V pøíštím díle se zamyslíme nad papírem. Zkuste si pro zajímavost o letních prázdninách dávat stranou všechny reklamní noviny a letáky, které vám uvíznou ve schránce. Budou mít pìt, deset nebo patnáct kilo? Roman Málek

5 Sluníèkový den Tradièní pátý roèník Sluníèkového dne probíhal ve 43 mìstech Èeské republiky. Pøes studentù pomohlo podpoøit myšlenku nadaèního fondu Rozum a Cit Každé dítì má právo na svoji rodinu. Dìkujeme Vám všem, kteøí jste nezùstali stranou a zakoupením sluníèka jste pomohli opuštìným dìtem a pìstounským rodinám. Výtìžek v letošním roce v Chrudimi èinil ,50 Kè. inanèní prostøedky se tak vrátí zpìt do regionù, kde laskavým lidem není lhostejný osud opuštìných dìtí a zakoupili si sluníèko, magnetku nebo keramické sluníèko, na konkrétní projekty do konkrétních pìstounských rodin. Velké podìkování patøí vedení školy a všem studentùm Støední zdravotnické školy v Podìbradovì ulici è. 336, kteøí se do tohoto projektu zapojili. Zvláštní podìkování patøí ÈSOB, která zajistila poèítání hotovosti od studentù. V celé Èeské republice èiní výtìžek Kè. Ne každý dokáže pøijmout opuštìné dítì, ale my všichni mùžeme pomoci alespoò malým dílem. Výroèí mìsíce Marie Burešová-Salášková Vítání obèánkù 13. èervna 2005 Monika Martínková, Tereza Kudláèková, Michal Špánik, Adam Pavlík, Emma Szumowská, ilip Uèesaný, Martin Dvoøák, Petr Pospíšil, Markéta Pospíšilová, Adéla Velechovská, Vojtìch Bureš a Jana Kellnerová. 20. èervna 2005 Pavel Novotný, Matìj Šíma, Tomáš Kulièka, Matìj Chvojka, Dominik Žïárský, Lukáš Matìcha, Kristýna Štorková, Blanka Pavlišová, Veronika Beránková a Tereza Valachová. Unikáty z muzejních a archivních sbírek (7) Výslech Doroty Skákalíkové Pøíbìh obrazu sv. Salvátora (Ježíše Krista) je v Chrudimi dostateènì znám. Záchrana obrazu pøed švédskými vojáky probìhla v roce 1648, písemnì byla zaznamenána zvláštní komisí 14. listopadu Po staletí pak legendami opøedený obraz pøitahoval do mìsta øadu poutníkù vèetnì panovnických hlav. Kopii obrazu mùžeme dnes spatøit na hlavním oltáøi arcidìkanského kostela a na jednom z domù v Bøetislavovì ulici. Záznam výslechu zachránkynì obrazu Doroty Skákalíkové byl èasto opisován a publikován, originál tohoto vzácného dokumentu byl však dlouho nezvìstný a podaøilo se jej znovu objevit až v roce 1999 v nezpracované èásti archivu mìsta Chrudim. Inu, i v dnešní dobì se nacházejí poklady Ivo Šulc Pøed 160 lety 9. èervence 1845 se v Chrudimi narodila malíøka Marie Burešová-Salášková. Jejím prvním uèitelem byl chrudimský malíø a fotograf Eugen Hummel-Bourdon, na doporuèení architekta rantiška Schmoranze st. ve studiu pokraèovala ve Vídni u Huga Darnanta (bydlela zde u ministra dr. Hermenegilda Jireèka). Malíøství se vìnovala celý svùj život. Známé jsou pøedevším její oleje, pastely, akvarely a perokresby z choltického parku a polabské nížiny (napø. olej Pohled na Kunìtickou horu a akvarel Kunìtická hora), dále z Èeskomoravské vysoèiny, kochánovické obory a Slatiòan. Námìty pro svá díla èerpala ale také v dalších místech východních Èech (Krkonoších, Orlických horách), v jižních i západních Èechách a v neposlední øadì také pøímo v Chrudimi (napø. Mìstský park, Z okolí Chrudimì ). Na doporuèení rektora pražské Akademie J. Maøáka vystavovala v roce 1889 nìkteré své práce v Rudolfinu, v záøí 1918 se chrudimské veøejnosti pøedstavila na souborné výstavì ve velkém sále Prùmyslového muzea (vystavovala zde 103 obrazy). Manželem Marie Burešové Saláškové (zemøela ve svém rodném mìstì ) byl chrudimský advokát JUDr. Václav Bureš ( ), bratrem poslanec øíšského snìmu Václav Salášek ( ). Pavel Kobetiè Pøání Chrudimi Antonín Biška Dva poklady originál obrazu a originál výslechu vedle sebe na pøednášce konané ve Vodních zdrojích Chrudim v roce Høbitovní pomníky (7) Jedním z mála památkovì chránìných chrudimských høbitovních pomníkù je hrobka rodiny Popperovy na høbitovì U Køíže (nachází se na konci pravé zdi hlavní èásti høbitova). Pohøbeni jsou v ní èlenové rodiny majitele chrudimské továrny na obuv riedricha Leopolda Poppra ( ). Vybudována byla z èerného leštìného mramoru dle návrhu architekta Josefa Goèára a vyzdobena reliéfem Vzkøíšeného Krista od Otakara Španiela. Pavel Kobetiè Hrajte, trubte na všechny strany, královské mìsto Chrudim vzácné výroèí slaví. 950 let už zde stojíš, 950 let do krajiny hledíš a okolní vesnice pohledem hladíš. Mezi sebe každého vítáme a velkou slavnost k výroèí chystáme. Pøijïte, pøátelé, mezi nás oslavit ve mìstì slavnostní èas, naše mìsto muselo mnohými životními úskalími plout, by oslavilo tu historickou pou. Chrudim smìle k jubileu dorazila, by tìch 950 let života mìsta oslavila. Do dalších let pøání nesu na tu další její cestu. By zdravì vždy obèanùm sloužila, dalších stovek života se dožila a další výroèí ve zdraví, v pohodì slavila. 5

6 Volba královny vìnného mìsta Chrudimì V Chrudimi se uskuteèní ve dnech 2. a 3. záøí 2005 Mìstské slavnosti. Jejich souèástí bude volba královny královského vìnného mìsta Chrudimì. Mìsto Chrudim spolu s Chrudimskou besedou pøipravuje výbìrové kolo s cílem zvolit novou královnu, která bude v této soutìži reprezentovat naše mìsto po dobu celého pøíštího roku. Požadavky: vìk nad 17 let, všeobecný pøehled, komunikativní a pohybové schopnosti a pøedvedení vlastního vystoupení (napø. zpìv, tanec, scénka, hra na hudební nástroj apod.). Z historie chrudimských vèelaøù Je ctí všech obyvatel Chrudimi, že právì v jejich mìstì vznikl vùbec první spolek vèelaøù v Èechách. Bylo tomu 22. prosince 1864 a jmenoval se První èeský spolek ku zvelebení vèelaøství a chovu užiteèného zvíøectva v Chrudimi. O jeho vznik se pokoušela již od roku 1861 skupina vèelaøù pùsobících v Chrudimi a jejím okolí. Tato skupina, ve které pùsobilo mnoho církevních hodnostáøù, oslovila pomocí všech èeských novin širokou vèelaøskou veøejnost. Našla podporu i u mìsta, konkrétnì u purkmistra p. Klimeše, a svolala na první pondìlí v kvìtnu 1862 pøípravnou schùzi. Dobový tisk tehdy napsal: Po mnohých nepøedvídaných pøekážkách odbývala se schùze v ustanovený den za pøevelikého úèastenství blízkých i vzdálených vèelaøù. Stanovy, které byly navrženy na pøípravné schùzi, byly schváleny prostøednictvím vysokého ministerstva obchodu a orby dne 4. øíjna Na základì tìchto stanov byla svolána první øádná schùze spolku na 22. prosince 1864, kde Prvního èervna jsme mìly my, absolventky Pedagogické školy v Chrudimi, svùj velký den. Sešlo se nás 18 spolu s naší paní profesorkou Kalandrovou, abychom zavzpomínaly na školní léta, která jsme ukonèily maturitou právì pøe 50 lety. Pøišel mezi nás místostarosta Chrudimì Petr Øezníèek. Pøivítal všechny ve mìstì našeho mládí. Pohovoøil o tom, co se buduje, jak se Chrudim mìní, provedl nás oslavami k 950. výroèí od Setkání po 50 letech Adeptky na volbu královny vìnného mìsta se mohou pøihlásit na Odboru školství a kultury Mìstského úøadu v Chrudimi u Ivana Slejšky (tel ) nebo u Hany Kadlecové ( ), pøípadnì prostøednictvím u Pøivítali bychom i tip rodièù, spolužákù èi pøátel na sympatickou dívku, která nenajde odvahu pøihlásit se sama. Prosíme o telefonní kontakt na tuto dívku. Pøihlášky pøijímáme do is byl vznik spolku definitivnì potvrzen. Vèelaøský spolek mìl velkou vážnost. V jeho èele pùsobili a už v èestných, tak výkonných funkcích velcí muži tehdejší doby. Protektorem spolku byl Vincenc z Auerspergù, pøedsedou hrabì Jan Harrach, místopøedsedou hrabì Theodor Thun, pokladníkem již zmínìný purkmistr Josef Klimeš. Jednatelem se stal Alois Thuma, vèelaøský odborník, jeden z nejvìtších prùkopníkù vèelaøení v Èechách. Spolek byl od chvíle svého vzniku velmi èinný. Poøádal výstavy a pøednášky, oslovoval a získával nové zájemce o aktivní vèelaøení. Byl vydavatelem vèelaøských publikací, èasopisù a kalendáøù, v tehdejší dobì prvních vèelaøských tiskovin v Èechách. Poèet èlenù spolku kolísal od 100 do 400 èlenù. Teprve po vzoru chrudimského vèelaøského spolku zaèaly velmi rychle vznikat další vèelaøské spolky po Èechách. Náš spolek však zùstane navždy první. Marcel Gregor, èlen Základní organizace Èeského svazu vèelaøù Chrudim první písemné zmínky v Kosmovì kronice. Podaroval každou z nás milou brožurkou o Chrudimi. Pan Ivan Slejška, vedoucí Odboru školství a kultury MìÚ, mìl pro nás pøipravenou poutavou besedu o knížeti Bøetislavu I, o pøemyslovské správní soustavì, o vìnném mìstì èeských královen. Dìkujeme obìma pøedstavitelùm mìsta. A na Vás, spolužaèky, se tìším zas za dva roky. Eliška Vlèková Dùm dìtí a mládeže Dùm dìtí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel./fax: Program Domu dìtí a mládeže v dobì letních prázdnin èervence Pøímìstský tábor èervence Vodní turistika na Vltavì pro vedoucí letních táborù DDM Chrudim èervence Vodní turistika na Vltavì pro dìti ZÚ plavání èervence LT Brána poznání, Bartošovice v Orlických horách nabízíme volná místa srpna LT Suté bøehy pro dìti a mládež srpna Plavecké soustøedìní v Chrudimi srpna PC - družina, výuka práce na PC a s internetem ve zcela nové uèebnì srpna Indiánský tábor divadelníci Pøímìstský tábor v srpnu 22. srpna Buï zdráv, umìlèe, výtvarný den venku na zahradì DDM 23. srpna Výlet autobusem do Opoèna, prohlídka renesanèního zámku s rozsáhlou zámeckou knihovnou, obrazárnou, místností vìnovanou Africe a Americe a bohatou sbírkou zbraní 24. srpna Turistický výlet do Slatiòan, cestou kolem øeky si zahrajeme šipkovanou o sladký poklad, navštívíme slatiòanské koupalištì 25. srpna Sportovní den na zahradì DDM, diabolo, pétanque, míèové hry, stolní tenis 26. srpna Výlet autobusem do Litomyšle, prohlídka památek UNESCO, renesanèního zámku, zámeckých zahrad, soch Olbrama Zoubka Zápis do zájmových útvarù na školní rok 2005/2006 od 29. srpna. Podrobné informace o našich èinnostech najdete na našich webových stránkách. Hezké prázdniny pøejeme všem dìtem a pøíjemnou dovolenou rodièùm. Stars of Night v Chrudimi Zveme Vás na kulturní doprovodnou akci chrudimské pouti Stars of night, která se bude konat v sobotu od do hodin v letním kinì Mír v Chrudimi. V programu Stars of Night vystoupí Tereza Kerndlová, Dìda Mládek Ilegal Band, Klára ex Holki, Davide Mattioli. Dále jsou na programu soutìže o hodnotné ceny, módní pøehlídky, taneèní vystoupení. Akce je poøádána ve spolupráci s mìstem Chrudim. is 6

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více