olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts"

Transkript

1 olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts Jubilejnf velehrad skd pout 2013 Snimek Josef PaLa Velehradsk6 pouti se zf dastnilo SedesSt tisic tnik0 Ndkolik set kndzi. vice nez dvacet biskupfi a celkem Sedesdt tisic poutnikt se 5. iervence 2013 se5lo na Velehradd, aby zde oslavili poutni msi svatou, wchol leto5nfho cyrilometod 6jsk6ho jubifea. Kromd vdiicich az5- stupcri veiejn6ho Zivota v er se bohosluzby zriiastnili tak6 poutnici ze v5ech okolnich stdttr... Nabidka vzd6l6vac[ch program0 pro Skolnl rok 2013t2014 Turistick6 centrum arcibiskupskdho palice v Olomouci piipravilo pro nadchdzejici nov!, Skolnf rok fadu vzddldvacich programt pro vsechny typy Skol. Gesk5 vliprava v na Svdtovfch dnech ml6deze LetoSnfch Svdtovfch dnfi ml6deze v Rio de Janeiru se zfdastnila tak6 vyprava z eesk6 republiky. Olomouck6 arcidiecdze byla zastoupena nejpoietndji. Do Brazflie se odtud vydalo 33 z celkovdho poctu 150 mladfch lidf. Udastnili se i kardin6l Dominik Duka a biskup Pavel Pos6d... Matice svatokopeck6 devades6tilet5 Pdt let po prvnf svdtov vdlce, v prosinci 1923, byla na Svatdm KopedkuuOlomoucezpod. ndtu tamnfho kaplana P. ArnoSta Vovse ziize. na Matice svatol<opeck6. Spolek m6l ptispivat k fidrzbi a obnovd tamni svag'nd a Siiitvjznam poutniho mfsta...

2 OLDIN I I 2013 :,, Vybrali jsme;e slohovlich :i. praci 26ktZS a MS JoZi Uprky *,i v Hroznov6 Lhot6 Stroj dasu Dneinf rdno bylo cel tmav, prielo a pr- Jelo. Piitlajsem do Skoly, vstoupila do tifdy, kde na zemi ledel mlditnf starj stroj. Na ndm bylo napsdno Stroj iasu, Hned jsem ho zacala prozkoumdvat. Bylo tam napsdno: Zadejte rok a Cekejte. Napadl md rok, kterj prdvd probirdme ve Jkole. Rok 865 jsemvytukala a Cekala, co se bude dft. Najednou jsem se ocitla uprostled zasta- Sv. Cyril a Metoddj - obrdzek z tttulni strany ikolniho Casopisuv Hroznovd Lhotd rald ti{dy plnd ddti, kterd se zrovna uiily. Nebyl tam Zridnj pan ucitel, Sedla jsem si do posledn[ lavice k nezndmd dfvce. Hned se md zacala ptdt, co tady ddldm. Odpovdddla jsem, ie to byla ilplrui ndhoda avelkd pfel<vapeni. Pro ni jsem byla urcitd takd velkd pfel<vapent, protote si md prohliiela od hlavy ai k patd. Najednouveiel do ti{dy pan uiitel av{ichni ho pozdravili:,,dobrd rdno, pane uiiteli Cyrile!" kn pdn mnd ui, od zaidtku ndkoho piipomfnal. Avtom mnd to dotlo. Tb je svatj Cyril, o kter m jsme se ucili ve ikole! Zvedla jsem ruku, piesnd tak, jak se hldsfme o slovo v na{[ lkole. VSichni hned zpozorndli, protote nednutf rulq neznali, PanuiitelCyrilmd k sobd zavolal akladlmi sp oustu otdzek, Kdy i j s e m mu odp ov d dd la, ie piicfuizim z roku 2013, viichnivolali, ie takovj rok neexistuje. Byl to takotg rdmus, 2e si nikdo nev{iml mui,e, kterj piichdzel. A svdte div se, byl to svatj Metoddj. Polqnul, abych se posadila, a zaialo vyuiovdn[, Hlaholice mi moc nefla, Naie p{smo, kterd poui{vdme v dne{nf dobd, je opravdu jednoduiii, Bdhem uient si Cyril a Metoddj mezi sebou iutkali. Pak md zavolal. ie ui je_ ias vrdtit se zpdt do na{i doby, Sli jsme spolu do vedlejsi ti'tdy, kde stdl stejnj stroj iasu jako u nris ve Skole. Nafukal rok a lekl:,, Pozdravuj viechny uvdsve ikole, ndkdy se zavdmipfijdeme pod{vat," Bylo to iliasn dobrodruistvf, Veronika Vajdikovd, Velehradsk6 slavnosti Vyvrcholenim oslav 1150 slavnosti 4, a 5. dervence aby si piinesli domri mno kou Moravu byly din ijednotlivcri, dco jin6ho. ProC jdeme na pouf a tladime se v davu? Vlastnd jsme se netladili, protoze se v$ichni chovali ohleduplnd avzacnl korektnd jeden ke druh6mu, jak by to mdlo bft i v bdzn6m Livotl, ricta a respekt k druh6mu. Putovdnim chceme vyjddiit, irc tradice n6m nejsou lhostejn6, ale chceme najlt odraz hodnot, kter6 piinesli cyril a Metoddj v nasem nitru, chceme nad tdmito hodnotami rozjlmat a pokusit se je vndst do kazdodenniho Zivota. Zazndlo mnoho myslenek a n zort, kter6 mohou v6st k zamy5leni, jak viru uskutedriovat v kazdodennim zivotd a jak se ji snazit zprostiedkovat druhym. Ale od ndkterych politikfr zazndly if.razemoi:n6 z udebnic dob d6vnd Skolni dochilzlcy,kter6 nikoho nemohly oslovit ani piin6st ndco podndtn6ho. Historie je ucitelkou i,ivota, Jako poutnik mohu vychutn6vat jednotliv obrazy ddjin a promitatje do sv6ho nitra, objevovat nov6 detaily a vsimat si souvislostl. Pozorovat bdh historie j e zajimav, ale je5td zajimavdj5i je viddt v ubihajicich obrazech sv6 vlastni nitro, kdy se st6v6mjd s6m souddsti historie. Nejlep$im evangeliem byl Zivot obou soluirslcfch bratii.,[ime, te pr6v1 lid6 vedeni virou, kteli jsou piipraveni Zit Kristovu l6sku, zanech6vaji nejviditelndjsi stopy v lidsk m srdci i v ddjin6ch n6rodrl. Takov6 stopy dodnes rozeznavaji nejen vdiici, mohou je pochopit lid6kai:d6 doby a kultury," iekl papezslc.i leg6t kardin6l Josip Bozanid, Pak pokradoval:,,to se neobe5lo bez piikoii a utrpeni, je to vsak prrivodnijev duchovniho Zivota, nikoli vljimka. Na z6kladd Pisma svat6ho vytvoiili kulturnijednotu, kdyz spojili viru, pismo, jazyk, obiad a kulturu, Nezrusili, co zde existovalo, ale pozvedli a zlepsili n6bozenslqi a kulturni zivot, vn65eli nov pr6vni vddomi do zivota spolednosti na zaklad kfestans\ich hodnot". Nechybi n6m toto i dnes? KnfZe Rastislav a pozddji i Kocel svdiili sv, Qrilu a Metodijovi k vfchovd i:61q, aby je piedevsfm vzdclivali, abypak mohli Sltit evangelium ostatnfm obyvatelfim. I pro n{s mhvzddltni, a to i vzddl6ni ve vlle,vell$ vyznam. vdt$ina mlad6 generace nevyrostla v kiestanslgch rodin6ch a s virou se mrize sezn6mit jen prostiednictvimvzddl(tni, Vddomosti a citlivy piistup k nasim bliznim jsou piedpoklady k nov6 evangelizaci,tedy zad6tek dlouhd cestyjako tehdy pied 1150 lety. Dokdieme blit vdrni evangeliu v l<azdodennfm zivotd tieba tim, i:e d6me sv6mu okof i najevo, ze nris k urditdmu jednr{nivedou prdvd n6bozenskd drivody? co jeto za politika, kteni kledi mezi destnlfmi hosty na velehradd a prohlasuje se za kiesfana, pod heslem svobody podnik6ni prosazuje neddlni p16ci tam, kde neni vribec nutn6, ui:ite(na jen pro napldovdni zisku chamtiuich? Pokud by tato svoboda m6la platit pro vsechny, nejen pro urditou ziskuchtivou skupinu, pak by mdlo bltzcela leg6lni takovou pr6ci odmitnout z Ustd, n{boitens$;ch drjvodt bez ja$?chkoli sankci ze strany ondch svobodnych podnikatehi, Co je to za manalera, ktery o sobd prohla5uje, Leje kiesfan a pod heslem efektivity klidnd vyhodi zpracevdovu, kter6 peduje o dvd nedospdl6 ddti,jenom proto, Ze je to tak dnes,,norm6lni", aby se zavdddil ndkomu, kdo to od ndho ani nepoi;aduje? Pozaduji ndkdy rodide ve Skole, aby vjidelnd bylo v p6tek k dispozici alespofi jedno bezmas6jidlo nikoliz dietnich, ale n6bozenslciich drivodri? Vdrnost evangeliu, jak ji sv. Cyril a Metoddj sqim Zivotem naplnili, pro nibyli nadsend vit6ni i pron6sledov6ni, je pro nds hodna n6sledov6ni. KdyZ se ohlii;imenazpdt, je dobrd pohlizetna obraz minulostiv jejibarvitosti, ale tak6 vn6set vice svdtla do na5eho nitra, zaostlit svrij zrak azm(nitrihel pohledu smdrem do na5i duse, Je dobr6 se ndkdy zastavit a ohl6dnout se zpdt, My kiestan6 tomu iik6me zpytovani svddomi, Tak se mfizeme st6t soud6sti historie, ktera n5s spojuje s dobou soluiskych bratfi, Miloslav Mike5tfl< Sl6va letometu! Znal jsem jednoho pdna, kterj se jmenoval Joto Koumes, a ten prdvd vynalezl letomet, zrovna ho dokoncil a fekl mi, ie ho vyzkouiime, Tak jsem ho poslech a letdli jsme. cestovali jsme Casem do doby Cyrila a Metoddje, Naiednou se ndco porouchalo avyhodilo md to uvelehradu do rybnika. Zahuiel jsem tam do vody, Plaval jsem na bleh. Ndhodou ili kolem Cyril a Metoddj. tjjali se md, dali mi suchd oblecen{ atalq najist. Poddkoval jsem a odelel jsem. Naraziljsem najejich lkolu, veleljsem a sedljsem si do posledn{ Iavice vedle kluka, kterj se jmenoval Bolivoj, Byl ze 4. A, jako jd, Cyril a Metoddj je uiil hlaholici a ndboienstv[. Bylo ut moc pozdd, tak jsem se musel vrdtit s Joiou Koumesem domfl do,,hroznovlq," Tdlfm se, kamvyraz[me pliitd. Stanislav Jago5 ika

3 OL ol DlN,_ r '\ : Velehradsk6 pouti se zfdastnilo Sedes6t tisic poutnik0 Ndkof ik set l<nili:i,wce nez dvacet biskupri a celkem Sedes6t tisic poutnfkfi se 5. dervence 2013 se5lo na velehradi, aby zde oslavili poutni m5i svatou, wchol letosniho cyrilometodcjskdho jubilea. I(romd vdifcfch a zdstupcri veiejn6ho zivota v CR se bohosluzby zf dastnili tak poutnici ze v5ech ol<olnfch stritfi i z dal$ich zemi a jal<o zvl6stnf papezslqivyslanec jf piedsedal chorvats(f kardinr4l Josip Bozani6, v rlvodu hlavni bohosluzby, kter6 se ko- velehrad vypravilo celkem dtyiicet autonala v prostoru pied velehradsl<ou bazili- busri. Biskupy Cech, Moravy a slezska kou,piivitalv5echnypiitomn6olomouckli zase doplnila jedendct biskupri zahraarcibiskup Jan Graubner a piedetl t6t Mst nidnich, mimo jin6 z Ndmecka, Ruska ii listu, jimz Svatl;i otec Franti5ek kardinsla Ukrajiny. Bozaniie na cyrilometoddjsk6 jubileum Mezi ofici6lnimi hosty byl tak6 prezident ryslal,,,zprostiedkuj laskavd v5em ridastnikrim t6to oslavy i v5em piitomnlim na$e slova a nasi nsklonnost, s nii; objimbme tal<6 v5echny past5iie, piedev5im arcibiskupa metropolitu prazskdho Dominika kardin6la Duku, kteni slavi sedmdes6t6 r.{rodi sv6ho narozeni, jal<ot i cel6 spoledenstvi vdiicich," detl olomouckyi arcibiskup papezova slova, Kardin6l Bozani( se pot6 obr6tilke shromai;dd,nia omluvil se v5em za svfii niizvuk - celou bohosluzbu se totiz rozhodl slavit v destind.,,s radosti jsem se vydal na cestu na Velehrad, abych zde s v6mi jako dele- 96t papeze FrantiSka slavil toto vz6cn6 jubileum. Srdednd v5s v5echny zdravim," iekl tak papezskf leg6t v rivodu bohosluzby a dodal:,[tomto Roce viry touto bohoslui:bou vzdavame diky za dar viry a evangelia, kter jsme piijali z apo5tolsk6ho hl6s6ni svatyich bratii Cyrila a Metoddje," Jeho slovrim n a zcela zaplnd.n6m prostranstvi kolem baziliky naslouchali - kromd vdiiclch z nasi vlasti - tak6 poutnici ze Slovenska, Polska, Madarska di Rakouska, ale napiil<lad i Slovinci, kteryich se na er H,titoS Zeman, piedstavitel vl6dy a velvyslanci. Ve sv homilii piipomenul kardin6l Bozani( svou rilohu papezsk6ho vyslance a pokradoval:,,chci dosvdddit papezovu vielou n6klonnost milovan6 cirkvi v eesk6 republice a vsem poutnil<rim ze sousednich zemi, kter6 chovaji rictu ke svatym Cyrilu a Metoddjovi, N65 Svat;f otec FrantiSel< se raduje z oslav tisicihost hopades6t6ho v'.irodi piichodu svatych Cyrila a Metoddje na Velkou Moravu a v5echny vbs zde shrom6zddn6 ze srdce zdravi a i,ehna v{m," dodal papezsklf leg6t a r.yslouzil si od shrom6zddni bouilivl; potlesk, Vdnoval se pakrnjkladu piedten6ho evangelijniho textu a mimo jin6 iekl:,,nejlepsi pieklad evangelia, kteni piichystali svati bratii Cyril a Metoddj, byl s6m jejich Zivot, Vime, i;eprhve lid6 vedenivirou, kteii jsou piipraveni Zlt Kristovu 16sku, zanechtnaji nejviditelndj5l stopy v lidsk6m PapeZskj vyslanec kardindl Josip BozaniC navelehradd Snimlq RomanALbrecht srdci i v ddjin6ch n6rodri. Takov6 stopy dodnes rozeznhvaji nejen vdiicl, mohou je pochopit lid kal.d6 doby a kultury," Kardindl Bozanic pot6 piipomenul, i:e piichazi tal<6 jako,,poutnil< z Chorvatsl<a", a iekl:,,prunim z6hiebsklfm biskupem se v jeden6ct6m stoleti stal biskup Duch, o kter m ddjinnli z znam vypgvid6, Ze byl n6rodnostl Cech, Od t6 doby az do soudasnosti vidime nepferusenou spojnici mezi chorvatskym a desl<ym n6rodem. Clrilometoddj skd trad.ice, keramika, j edna z pracf stude ntfi CJt rilometoddj skd ho gy mndziav Prostdjovd Na5i v6rozv6stov6 Michal a ltunstatin bratli byli, co ze SoLund pochdzeli. Do klditera se vydali, aby Bohav{ce poznali. V klditeie novci jmdna dostali a od knizete Rastislava pondnt na Moravu piijali. Piiili k ndm a plinesli Pismo svatd, co ndm bylo aje drah1, Z lidu sivybrali svatd muie, aby je piipravili na kndze. Po iase se vydali do mdsta Calihrad, kde se mdlt kndlfmi strit. I(dyi se domfi navrdtili, mii svatouve slovanskdm jaqce slavili. Lidu Boii slovo hldsali a dobrou radu do iivota drivali. S Bohem zaini kaidd dilo, podaft se ti, ai, milo. Proto se hned pomodlili, aby svtij iivot doble proiili. Stdpenka Pavlicovd NaSe kultura by byla velice ochuzena, kdyby k ni nepiispdli desti duchovni velik5ni a kdyby neexistovala mista, l<de se setk6vaiicesi a Chonra16," iekl z Itiebsl<! kardin6l. Y zavd,ru sv6 homilie pak svdiil v5echny piitomn6 nebesk6 do ochrany Panny Marie a zakondil svou promluvu slovy,,brih Zehnej v6m, va5im rodin6m a vasi vlasti a v5em lidem dobr6 vfile! " Y zavd,ru bohosluzby, lcterou piim6m pr'enosu odvysilala tak6 Cesk6 televrze a Ceskf rozhlas, byla uddlena tradidni ocendni Cesk6 bisl<upsl<6 konference, RAd sv, Cyrila a Metoddje obdrzeli P. prof, Petr Pitha, hudebni skladatel Franti5ek Emmert a Jiii Pavlica a pamdtnimedaili CBK pak prof. ThDr, Jan Matdjka, MiloS DoleZal amani,el Raymond a Clarice Marik Snolchousovi. Jiii Gradka

4 OLDIN I I 2013 Zemiel P, Jan Maredek Thkika v piedveder sqich 94. narozenin zemiel 8. dervence 20!3 v Domovd pokojndho st6if v Bor5icich u Buchlovic P. Jan Maredek, destnsi kanovnfk Kolegidtni kapituly u sv Moiice v Kromffiij, Zesnulyknd,z,ktery patiil k nejstar5im v olomouckd arcidiec6.zi, pochtzel ze Zlechova, kde se narodil 24, &rvence 1919, KndZsk6 svdceni piijal v Olomouci 2. dervence 1,944, Jako kaplan prisobil v letech 1944 ai:1945 ve Slavidind a pak osm let v Lidedku. Do roku vedl duchovni sprdvu v Keldi. V letech 1972 ai;1989 byl administr6torem v Nivnici a z6rovei ptsobil jako ddkan uherskobrodsk6ho ddkan6tu ( ), Roku 1989 ode5et na odpodinek, ale jiit po dvou.letech byl jmenov6n fardiem ve sv6m rodn1m Zlechovd, kde prisobil zde ai, do roku V roce 2008 ho olomouc$i arcibiskup Jan Graubner jmenoval destnlim kanovnikem Kolegi6tni kapituly u sv. Moiice v Kromdrii,i. Rozloudeni se zesnullim P, Janem Maredkem se konalo!2, (ewence ve farnim lcostele sv, Annyve Zlechovd, kde byl tak6 pohiben do rodinn6ho hrobu na mistnim hibitovd' Josefpala Zemiel P. Kv6toslav Kulavik Ve vdku 97let zemlel 2, srpna 2013 v Moravskd Beround P, Kvdtoslav Kulavik, emeritni far6iv Nf kle. P. Kvdtoslav Kulavik se narodil 12. prosince 1921 v Litovli. Na kndze byl vysvdcen 24. deryna 1,956 v Litomdlicich a pot6 prisobil jako kaplan v Sumperku (19s6-1958), jako administr6tor ve Vysoh-fch Zibiidovicich (1958); provizorem byl v Brann6 a OstruZn6 ( ), administ16torem v Rapotind, Rejcharticich a Sobotind ( ). Potom byl dlouholerlfm fa- 16iem v Ndkle, pozddji i administr6torem exkurendo ve Skrbeni, V roce 2001 se stal emeritnim fa16iem v N6kle. Rozloudeni se zesnulyim P. Kvdtoslavem Kulavikem se konalo 9, srpna ve farnim kostele v N6kle, kde byl tak6 pohiben na mistnim hibitovd. Josef pala Kritce z Velehradu Na svritek Nanebevzetf Panny Marie 15. srpna probdhla na velehrad6 pouf Matice velehradsk6. Tato slavnostbyla zahiljena m5i svatou slouzenou biskup-em Josefem Hrdlidkou. Poud ddle pokradovala odpolednem pro ddti - ty mdly moinost shlddnout poutavd divadelnf piedstaveni a fdastnit se soutczf a her zamdienfch na pozn{v{niitivotaadila sv Cyrila a Metoddje. V tento den byly tak6 ve velehradskdm domd sv. cyrila a Metoddje otevieny dv6 st6l6 expozice Muzea velehrad a Muzea Bible, kter6 se nachinejiv piizemia 1. pa$e tohoto Snlmek Frantidek Ingr ncov6n z prostiedkri Integrovandho ope- domu (vstup pies Infocentrum). Oteviraci doba tdchto expozic je od 9 do 12 hod. a otevieno je kal;d! den, V Muzeu Bible se dozvile mnoho zajimavlho o Bibliod samdho poddtku po soudasnost v kontextu staleti, Muzeum Velehrad nabidne ddst st616 expozice Velehrad na kiizovatk6ch evropskyich ddjin. Obd vfstavy jsou soud6sti projektu: Velehrad - centi a Vlfchodni du pro regio ai:20 odtu er. piiiemcem st Velehrad, Vjce informa ci naleznele na www,velehradinfo.cz Franti5ek Ingr Zemiel P, Rudotf Zdralil vrninulich_dnech pii5la z Baden-Badenu v Ndmecku zpr6va, i,e zd,e 1g. dervence 2013 zemielv mfstnim domovi pro seniorytheresienheim blvalf kn1zolomouck6 arcidiecdze P. Rudolf zdrai;il. pied mdsfcem slavil 103, naiozeniny. pohfben byl n6sledujici den v Baden-Badenu. P. Rudolf Zdrai:il se narodil L2. tewna 1910 v Ostravd-Vitkovicich. KndZs I v Olomouci 13.iijna1940, V letech 1941 a lanem ve Zlind. a pal<22let ptsobilv Loudc Meziii1,nejdiivelako kaplan a pak admin Rudolf na tos dojetim vzpomin(t:,,panarcibiskup mnd fekl: celodenni opatroviini, Zemiel P. Josef 5v6da Josef Pala v Bor5ovd a od rol<u 1976 ai; do sv6 smrti jako far6i v Bohuiovicich u Olomouce.Zhrovehbyltak6 od roku 1990 administr6torem farnosti Starnov. (ps)

5 lx. katecheticki kongres Srdednd zveme knlze, katechety, animdtory farnich spoledensm a v5echny, kteif se jaffikoliv zprisobem podflf na farni di diec1zni pastoraci na celostdtni katecheticlqi kongres, kterj se bude konat od 26, do 28,Iijna 2013 na Vetehradd. Cilem kongresu je propojit zde tii roviny katechetick6 formace: r'ovinu duchovni skrze spolednd slaveni eucharistie, vzddl6vaci prostiednictvim odbornich i praktich_ich piedn65ek, a tieti rovinu osobnostni prostiednictvim osobniho setkdni s rtznlfmi \dmi zabyvajicimi se katechetickou sluzbou a vzajemn1ho obohaceni se a to bdhem doprovodn6ho programu, prace ve skupinkdch, v piest6vk6ch, pii spoledn6m stravov6ni a ubytovdni, Registrovat se mrjzete internetornj'ch na str6nk6ch olomoucl<6ho katechetick6ho centra: www,ado.czkatechete do 30, 9, Centrum pro katechezi Biskupsk6 nilm. 2, Olomouc tel.: kate arcibol. c z skype: olkatecheti w eb: www. ado. c z/kat e c he t e ram lx. Celost6tniho kon katechet0 Ziv d vira a cy rilometo ddj skd tradice Velehrad 26, , 2013 Sobota 26.Iijna - MSe svat6 (celebruje kardin6l Dominik Duka) - Zah{jeni - Kardin6l Dominik Duka:Agnosticismus 21. stoletf - Katechetick6 sekce ebk: predstaveni pr6ce na koncepci katecheze v cr - Mons, prof, Tom65 Halik, Th,D.; Diatog s nevdlicimi a iinak vdlictmi - Pr6ce ve skupin6ch/semin6ie Vederni doprovodn5i program - Neddf e 27.Iijna - Doc, Petr Kubin, Ph,D. (KTF uk): postavy sv, cyrila a Metoddje oiima stledovdkjch hagiograffi - Mons, Jan Graubner: Sv. Cyril a Metoddj v pastoracnd katechetickd praxi dneini doby - MSe svat6 (celebruje Mons, Jan Graubner) - Blok piipravovanli Centrem Netti: Cyritometoddjskti trad.ice a cesty vfry dnein{ho mladdho Clovdka (anotace k piednssk6m tohoto bloku naldete na str6nk6ch naseho katechetick6ho centra) - Veierni doprovodn! program Ponddli 28. iijna - MUDr. Ludmila Bart05kov6 (KTF UK): piektiit<y na cestd vtry z psychologtckdho pohledu - Mons, Doc, Ing. Ales opatrnlf, Th.D. (KTF uk): I?ize vfry jako plektiika evangelizace? - MSe svat6 (celebruje Mons, Karel Herbst) Ceski v ava v na Sv6 h dnech mlsdeze Pied samotnfm setk6nim probihal v jednotliqfch brazilskli ch diec6zich Tlfden evangelizace. Brazilsk6 rodiny piijaly desk6 poutnilcy do su.ich domovt s otevienou nsrudi piesndjako socha JeZiSe na Corcovadu, Piipravili si pro nd duchovni i kulturni progfam v ndkolika farnostech mdsta Barra do Pirai. Bdhem ndho mdli poutnici moznost poznat historick6 i piirodni pam6tky, navstivili typicl<ou brazilskou farmu fazendu, kde pracovali otroci, ale podivali se i na mista, kde se mistni cirkev stars o chud6 a nemocn6. Litursie je v JiZni Americe pro docela divok6, Alesnoii eesipii msich svatfih pl z viry, jak se u n6s jen tak nevidi. Tfden evangelizace tedy splnil svrij rikol na obd strany, Podle vyj6dieni jednoho Brazilce nikdyjindy tolik mistni ml6dei:e v kostele nebjv6. Rio de Janeiro piivitalo poutnilcy de5tilym podasim. To spolednd s velkou vzdiilenosti do centra mdsta ztd,l,ovalo ridast na festivalu mladlich a hlavnim programu, CeSi se ale nenechali odradit. po desk m dopolednim programu, ktery obsahoval rj, w- rbi:elj do mdsta n oiivitdni papele nebo cestu. Probdhlo i setk6nis potomky eechri Zijicich v Brazilii. Kardin6l Dominik Duka jim daroval a pozehnal kopii PraZsl<6ho Jezul1tka. Posledni dny se uk6zalo slunce a ztvdre(na vigilie i neddlni mse se podle odhadt ridastnily az tii miliony vdiicich. PapeZ Franti5ek je vyzval, aby Sli, neb6li se a slouzili. V neddlnim k zani iekl, Ze mladfm lidem mohou nejl6pe piin6st evangelium jejich vrstevnici:,,n6st evangelium znamenl n6st BoZi moc. wtrhdvat a hubit zlo a n6sili, niiit a boiit pfehazfy sobectvi, netolerance a nenavisti, stavdt Snfmek.lan Cermdk nor"j'svdt. JeZiS Kristus s vdmi podit6! Cirkev s v6mi potit6. PapeZ s vdmi podit6!,, Dal5i dny odl6taly pruni skupinky Cechri domfr, jini ale je5td podnil<li cestu do Aparecidy, coz je druh6 nejvdt5iamerickd poutni misto. V fteni 30. deruence sloui,il kardin(tl Dominik Duka deskou m5i v mal6 kapli Krista Vykupitele na hoie Corcovado, T6matem setk6ni byla vdta,,jddte tedy. ziskejte za udedniky v5echny n6rody" (Mt 28, 19). Mladi lid6 odjizddli z Ria nejen plni turisticlcych zalitl<t, ale hlavnd povzbuzenive viie a odhodl6ni naplnit motto setk6ni u sebe doma. Jan Pilai

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské červenec 2011 číslo 2 ročník XV čtvrtletník Matice svatohostýnské www.hostyn.cz Snímek Ivo Buráň Uvítání biskupa Josefa Hrdličky při pouti lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatém Hostýně Matice

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

FARNÍ LISTY. Majitel obrovské továrny na zpracování ryb

FARNÍ LISTY. Majitel obrovské továrny na zpracování ryb FARNÍ LISTY prázdniny 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. farnost.valasskapolanka.cz BUĎ ODPOČINKU ČEST! V první řadě

Více

Pozdrav z Lourdes. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 1, ročník 22 www.farnostzidenice.cz vychází 25.

Pozdrav z Lourdes. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 1, ročník 22 www.farnostzidenice.cz vychází 25. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 1, ročník 22 www.farnostzidenice.cz vychází 25. ledna 2015 Pozdrav z Lourdes První sobotu v měsíci lednu jsem

Více

O B S A H. Historické symposium v Praze... 2. Jubilejní pouť do Říma... 3

O B S A H. Historické symposium v Praze... 2. Jubilejní pouť do Říma... 3 O B S A H Historické symposium v Praze................................. 2 Jubilejní pouť do Říma....................................... 3 Zprávy z provincie........................................... 7

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské březen 2014 číslo 1 ročník XVIII www.hostyn.cz čtvrtletník Matice svatohostýnské Snímek Ivo Buráň přehled poutních slavností v roce 2014 NE 16. 3. Svatojosefská pouť mužů PÁ SO 4. 5. 4. Pěší pouť ze Svatého

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více