olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts"

Transkript

1 olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts Jubilejnf velehrad skd pout 2013 Snimek Josef PaLa Velehradsk6 pouti se zf dastnilo SedesSt tisic tnik0 Ndkolik set kndzi. vice nez dvacet biskupfi a celkem Sedesdt tisic poutnikt se 5. iervence 2013 se5lo na Velehradd, aby zde oslavili poutni msi svatou, wchol leto5nfho cyrilometod 6jsk6ho jubifea. Kromd vdiicich az5- stupcri veiejn6ho Zivota v er se bohosluzby zriiastnili tak6 poutnici ze v5ech okolnich stdttr... Nabidka vzd6l6vac[ch program0 pro Skolnl rok 2013t2014 Turistick6 centrum arcibiskupskdho palice v Olomouci piipravilo pro nadchdzejici nov!, Skolnf rok fadu vzddldvacich programt pro vsechny typy Skol. Gesk5 vliprava v na Svdtovfch dnech ml6deze LetoSnfch Svdtovfch dnfi ml6deze v Rio de Janeiru se zfdastnila tak6 vyprava z eesk6 republiky. Olomouck6 arcidiecdze byla zastoupena nejpoietndji. Do Brazflie se odtud vydalo 33 z celkovdho poctu 150 mladfch lidf. Udastnili se i kardin6l Dominik Duka a biskup Pavel Pos6d... Matice svatokopeck6 devades6tilet5 Pdt let po prvnf svdtov vdlce, v prosinci 1923, byla na Svatdm KopedkuuOlomoucezpod. ndtu tamnfho kaplana P. ArnoSta Vovse ziize. na Matice svatol<opeck6. Spolek m6l ptispivat k fidrzbi a obnovd tamni svag'nd a Siiitvjznam poutniho mfsta...

2 OLDIN I I 2013 :,, Vybrali jsme;e slohovlich :i. praci 26ktZS a MS JoZi Uprky *,i v Hroznov6 Lhot6 Stroj dasu Dneinf rdno bylo cel tmav, prielo a pr- Jelo. Piitlajsem do Skoly, vstoupila do tifdy, kde na zemi ledel mlditnf starj stroj. Na ndm bylo napsdno Stroj iasu, Hned jsem ho zacala prozkoumdvat. Bylo tam napsdno: Zadejte rok a Cekejte. Napadl md rok, kterj prdvd probirdme ve Jkole. Rok 865 jsemvytukala a Cekala, co se bude dft. Najednou jsem se ocitla uprostled zasta- Sv. Cyril a Metoddj - obrdzek z tttulni strany ikolniho Casopisuv Hroznovd Lhotd rald ti{dy plnd ddti, kterd se zrovna uiily. Nebyl tam Zridnj pan ucitel, Sedla jsem si do posledn[ lavice k nezndmd dfvce. Hned se md zacala ptdt, co tady ddldm. Odpovdddla jsem, ie to byla ilplrui ndhoda avelkd pfel<vapeni. Pro ni jsem byla urcitd takd velkd pfel<vapent, protote si md prohliiela od hlavy ai k patd. Najednouveiel do ti{dy pan uiitel av{ichni ho pozdravili:,,dobrd rdno, pane uiiteli Cyrile!" kn pdn mnd ui, od zaidtku ndkoho piipomfnal. Avtom mnd to dotlo. Tb je svatj Cyril, o kter m jsme se ucili ve ikole! Zvedla jsem ruku, piesnd tak, jak se hldsfme o slovo v na{[ lkole. VSichni hned zpozorndli, protote nednutf rulq neznali, PanuiitelCyrilmd k sobd zavolal akladlmi sp oustu otdzek, Kdy i j s e m mu odp ov d dd la, ie piicfuizim z roku 2013, viichnivolali, ie takovj rok neexistuje. Byl to takotg rdmus, 2e si nikdo nev{iml mui,e, kterj piichdzel. A svdte div se, byl to svatj Metoddj. Polqnul, abych se posadila, a zaialo vyuiovdn[, Hlaholice mi moc nefla, Naie p{smo, kterd poui{vdme v dne{nf dobd, je opravdu jednoduiii, Bdhem uient si Cyril a Metoddj mezi sebou iutkali. Pak md zavolal. ie ui je_ ias vrdtit se zpdt do na{i doby, Sli jsme spolu do vedlejsi ti'tdy, kde stdl stejnj stroj iasu jako u nris ve Skole. Nafukal rok a lekl:,, Pozdravuj viechny uvdsve ikole, ndkdy se zavdmipfijdeme pod{vat," Bylo to iliasn dobrodruistvf, Veronika Vajdikovd, Velehradsk6 slavnosti Vyvrcholenim oslav 1150 slavnosti 4, a 5. dervence aby si piinesli domri mno kou Moravu byly din ijednotlivcri, dco jin6ho. ProC jdeme na pouf a tladime se v davu? Vlastnd jsme se netladili, protoze se v$ichni chovali ohleduplnd avzacnl korektnd jeden ke druh6mu, jak by to mdlo bft i v bdzn6m Livotl, ricta a respekt k druh6mu. Putovdnim chceme vyjddiit, irc tradice n6m nejsou lhostejn6, ale chceme najlt odraz hodnot, kter6 piinesli cyril a Metoddj v nasem nitru, chceme nad tdmito hodnotami rozjlmat a pokusit se je vndst do kazdodenniho Zivota. Zazndlo mnoho myslenek a n zort, kter6 mohou v6st k zamy5leni, jak viru uskutedriovat v kazdodennim zivotd a jak se ji snazit zprostiedkovat druhym. Ale od ndkterych politikfr zazndly if.razemoi:n6 z udebnic dob d6vnd Skolni dochilzlcy,kter6 nikoho nemohly oslovit ani piin6st ndco podndtn6ho. Historie je ucitelkou i,ivota, Jako poutnik mohu vychutn6vat jednotliv obrazy ddjin a promitatje do sv6ho nitra, objevovat nov6 detaily a vsimat si souvislostl. Pozorovat bdh historie j e zajimav, ale je5td zajimavdj5i je viddt v ubihajicich obrazech sv6 vlastni nitro, kdy se st6v6mjd s6m souddsti historie. Nejlep$im evangeliem byl Zivot obou soluirslcfch bratii.,[ime, te pr6v1 lid6 vedeni virou, kteli jsou piipraveni Zit Kristovu l6sku, zanech6vaji nejviditelndjsi stopy v lidsk m srdci i v ddjin6ch n6rodrl. Takov6 stopy dodnes rozeznavaji nejen vdiici, mohou je pochopit lid6kai:d6 doby a kultury," iekl papezslc.i leg6t kardin6l Josip Bozanid, Pak pokradoval:,,to se neobe5lo bez piikoii a utrpeni, je to vsak prrivodnijev duchovniho Zivota, nikoli vljimka. Na z6kladd Pisma svat6ho vytvoiili kulturnijednotu, kdyz spojili viru, pismo, jazyk, obiad a kulturu, Nezrusili, co zde existovalo, ale pozvedli a zlepsili n6bozenslqi a kulturni zivot, vn65eli nov pr6vni vddomi do zivota spolednosti na zaklad kfestans\ich hodnot". Nechybi n6m toto i dnes? KnfZe Rastislav a pozddji i Kocel svdiili sv, Qrilu a Metodijovi k vfchovd i:61q, aby je piedevsfm vzdclivali, abypak mohli Sltit evangelium ostatnfm obyvatelfim. I pro n{s mhvzddltni, a to i vzddl6ni ve vlle,vell$ vyznam. vdt$ina mlad6 generace nevyrostla v kiestanslgch rodin6ch a s virou se mrize sezn6mit jen prostiednictvimvzddl(tni, Vddomosti a citlivy piistup k nasim bliznim jsou piedpoklady k nov6 evangelizaci,tedy zad6tek dlouhd cestyjako tehdy pied 1150 lety. Dokdieme blit vdrni evangeliu v l<azdodennfm zivotd tieba tim, i:e d6me sv6mu okof i najevo, ze nris k urditdmu jednr{nivedou prdvd n6bozenskd drivody? co jeto za politika, kteni kledi mezi destnlfmi hosty na velehradd a prohlasuje se za kiesfana, pod heslem svobody podnik6ni prosazuje neddlni p16ci tam, kde neni vribec nutn6, ui:ite(na jen pro napldovdni zisku chamtiuich? Pokud by tato svoboda m6la platit pro vsechny, nejen pro urditou ziskuchtivou skupinu, pak by mdlo bltzcela leg6lni takovou pr6ci odmitnout z Ustd, n{boitens$;ch drjvodt bez ja$?chkoli sankci ze strany ondch svobodnych podnikatehi, Co je to za manalera, ktery o sobd prohla5uje, Leje kiesfan a pod heslem efektivity klidnd vyhodi zpracevdovu, kter6 peduje o dvd nedospdl6 ddti,jenom proto, Ze je to tak dnes,,norm6lni", aby se zavdddil ndkomu, kdo to od ndho ani nepoi;aduje? Pozaduji ndkdy rodide ve Skole, aby vjidelnd bylo v p6tek k dispozici alespofi jedno bezmas6jidlo nikoliz dietnich, ale n6bozenslciich drivodri? Vdrnost evangeliu, jak ji sv. Cyril a Metoddj sqim Zivotem naplnili, pro nibyli nadsend vit6ni i pron6sledov6ni, je pro nds hodna n6sledov6ni. KdyZ se ohlii;imenazpdt, je dobrd pohlizetna obraz minulostiv jejibarvitosti, ale tak6 vn6set vice svdtla do na5eho nitra, zaostlit svrij zrak azm(nitrihel pohledu smdrem do na5i duse, Je dobr6 se ndkdy zastavit a ohl6dnout se zpdt, My kiestan6 tomu iik6me zpytovani svddomi, Tak se mfizeme st6t soud6sti historie, ktera n5s spojuje s dobou soluiskych bratfi, Miloslav Mike5tfl< Sl6va letometu! Znal jsem jednoho pdna, kterj se jmenoval Joto Koumes, a ten prdvd vynalezl letomet, zrovna ho dokoncil a fekl mi, ie ho vyzkouiime, Tak jsem ho poslech a letdli jsme. cestovali jsme Casem do doby Cyrila a Metoddje, Naiednou se ndco porouchalo avyhodilo md to uvelehradu do rybnika. Zahuiel jsem tam do vody, Plaval jsem na bleh. Ndhodou ili kolem Cyril a Metoddj. tjjali se md, dali mi suchd oblecen{ atalq najist. Poddkoval jsem a odelel jsem. Naraziljsem najejich lkolu, veleljsem a sedljsem si do posledn{ Iavice vedle kluka, kterj se jmenoval Bolivoj, Byl ze 4. A, jako jd, Cyril a Metoddj je uiil hlaholici a ndboienstv[. Bylo ut moc pozdd, tak jsem se musel vrdtit s Joiou Koumesem domfl do,,hroznovlq," Tdlfm se, kamvyraz[me pliitd. Stanislav Jago5 ika

3 OL ol DlN,_ r '\ : Velehradsk6 pouti se zfdastnilo Sedes6t tisic poutnik0 Ndkof ik set l<nili:i,wce nez dvacet biskupri a celkem Sedes6t tisic poutnfkfi se 5. dervence 2013 se5lo na velehradi, aby zde oslavili poutni m5i svatou, wchol letosniho cyrilometodcjskdho jubilea. I(romd vdifcfch a zdstupcri veiejn6ho zivota v CR se bohosluzby zf dastnili tak poutnici ze v5ech ol<olnfch stritfi i z dal$ich zemi a jal<o zvl6stnf papezslqivyslanec jf piedsedal chorvats(f kardinr4l Josip Bozani6, v rlvodu hlavni bohosluzby, kter6 se ko- velehrad vypravilo celkem dtyiicet autonala v prostoru pied velehradsl<ou bazili- busri. Biskupy Cech, Moravy a slezska kou,piivitalv5echnypiitomn6olomouckli zase doplnila jedendct biskupri zahraarcibiskup Jan Graubner a piedetl t6t Mst nidnich, mimo jin6 z Ndmecka, Ruska ii listu, jimz Svatl;i otec Franti5ek kardinsla Ukrajiny. Bozaniie na cyrilometoddjsk6 jubileum Mezi ofici6lnimi hosty byl tak6 prezident ryslal,,,zprostiedkuj laskavd v5em ridastnikrim t6to oslavy i v5em piitomnlim na$e slova a nasi nsklonnost, s nii; objimbme tal<6 v5echny past5iie, piedev5im arcibiskupa metropolitu prazskdho Dominika kardin6la Duku, kteni slavi sedmdes6t6 r.{rodi sv6ho narozeni, jal<ot i cel6 spoledenstvi vdiicich," detl olomouckyi arcibiskup papezova slova, Kardin6l Bozani( se pot6 obr6tilke shromai;dd,nia omluvil se v5em za svfii niizvuk - celou bohosluzbu se totiz rozhodl slavit v destind.,,s radosti jsem se vydal na cestu na Velehrad, abych zde s v6mi jako dele- 96t papeze FrantiSka slavil toto vz6cn6 jubileum. Srdednd v5s v5echny zdravim," iekl tak papezskf leg6t v rivodu bohosluzby a dodal:,[tomto Roce viry touto bohoslui:bou vzdavame diky za dar viry a evangelia, kter jsme piijali z apo5tolsk6ho hl6s6ni svatyich bratii Cyrila a Metoddje," Jeho slovrim n a zcela zaplnd.n6m prostranstvi kolem baziliky naslouchali - kromd vdiiclch z nasi vlasti - tak6 poutnici ze Slovenska, Polska, Madarska di Rakouska, ale napiil<lad i Slovinci, kteryich se na er H,titoS Zeman, piedstavitel vl6dy a velvyslanci. Ve sv homilii piipomenul kardin6l Bozani( svou rilohu papezsk6ho vyslance a pokradoval:,,chci dosvdddit papezovu vielou n6klonnost milovan6 cirkvi v eesk6 republice a vsem poutnil<rim ze sousednich zemi, kter6 chovaji rictu ke svatym Cyrilu a Metoddjovi, N65 Svat;f otec FrantiSel< se raduje z oslav tisicihost hopades6t6ho v'.irodi piichodu svatych Cyrila a Metoddje na Velkou Moravu a v5echny vbs zde shrom6zddn6 ze srdce zdravi a i,ehna v{m," dodal papezsklf leg6t a r.yslouzil si od shrom6zddni bouilivl; potlesk, Vdnoval se pakrnjkladu piedten6ho evangelijniho textu a mimo jin6 iekl:,,nejlepsi pieklad evangelia, kteni piichystali svati bratii Cyril a Metoddj, byl s6m jejich Zivot, Vime, i;eprhve lid6 vedenivirou, kteii jsou piipraveni Zlt Kristovu 16sku, zanechtnaji nejviditelndj5l stopy v lidsk6m PapeZskj vyslanec kardindl Josip BozaniC navelehradd Snimlq RomanALbrecht srdci i v ddjin6ch n6rodri. Takov6 stopy dodnes rozeznhvaji nejen vdiicl, mohou je pochopit lid kal.d6 doby a kultury," Kardindl Bozanic pot6 piipomenul, i:e piichazi tal<6 jako,,poutnil< z Chorvatsl<a", a iekl:,,prunim z6hiebsklfm biskupem se v jeden6ct6m stoleti stal biskup Duch, o kter m ddjinnli z znam vypgvid6, Ze byl n6rodnostl Cech, Od t6 doby az do soudasnosti vidime nepferusenou spojnici mezi chorvatskym a desl<ym n6rodem. Clrilometoddj skd trad.ice, keramika, j edna z pracf stude ntfi CJt rilometoddj skd ho gy mndziav Prostdjovd Na5i v6rozv6stov6 Michal a ltunstatin bratli byli, co ze SoLund pochdzeli. Do klditera se vydali, aby Bohav{ce poznali. V klditeie novci jmdna dostali a od knizete Rastislava pondnt na Moravu piijali. Piiili k ndm a plinesli Pismo svatd, co ndm bylo aje drah1, Z lidu sivybrali svatd muie, aby je piipravili na kndze. Po iase se vydali do mdsta Calihrad, kde se mdlt kndlfmi strit. I(dyi se domfi navrdtili, mii svatouve slovanskdm jaqce slavili. Lidu Boii slovo hldsali a dobrou radu do iivota drivali. S Bohem zaini kaidd dilo, podaft se ti, ai, milo. Proto se hned pomodlili, aby svtij iivot doble proiili. Stdpenka Pavlicovd NaSe kultura by byla velice ochuzena, kdyby k ni nepiispdli desti duchovni velik5ni a kdyby neexistovala mista, l<de se setk6vaiicesi a Chonra16," iekl z Itiebsl<! kardin6l. Y zavd,ru sv6 homilie pak svdiil v5echny piitomn6 nebesk6 do ochrany Panny Marie a zakondil svou promluvu slovy,,brih Zehnej v6m, va5im rodin6m a vasi vlasti a v5em lidem dobr6 vfile! " Y zavd,ru bohosluzby, lcterou piim6m pr'enosu odvysilala tak6 Cesk6 televrze a Ceskf rozhlas, byla uddlena tradidni ocendni Cesk6 bisl<upsl<6 konference, RAd sv, Cyrila a Metoddje obdrzeli P. prof, Petr Pitha, hudebni skladatel Franti5ek Emmert a Jiii Pavlica a pamdtnimedaili CBK pak prof. ThDr, Jan Matdjka, MiloS DoleZal amani,el Raymond a Clarice Marik Snolchousovi. Jiii Gradka

4 OLDIN I I 2013 Zemiel P, Jan Maredek Thkika v piedveder sqich 94. narozenin zemiel 8. dervence 20!3 v Domovd pokojndho st6if v Bor5icich u Buchlovic P. Jan Maredek, destnsi kanovnfk Kolegidtni kapituly u sv Moiice v Kromffiij, Zesnulyknd,z,ktery patiil k nejstar5im v olomouckd arcidiec6.zi, pochtzel ze Zlechova, kde se narodil 24, &rvence 1919, KndZsk6 svdceni piijal v Olomouci 2. dervence 1,944, Jako kaplan prisobil v letech 1944 ai:1945 ve Slavidind a pak osm let v Lidedku. Do roku vedl duchovni sprdvu v Keldi. V letech 1972 ai;1989 byl administr6torem v Nivnici a z6rovei ptsobil jako ddkan uherskobrodsk6ho ddkan6tu ( ), Roku 1989 ode5et na odpodinek, ale jiit po dvou.letech byl jmenov6n fardiem ve sv6m rodn1m Zlechovd, kde prisobil zde ai, do roku V roce 2008 ho olomouc$i arcibiskup Jan Graubner jmenoval destnlim kanovnikem Kolegi6tni kapituly u sv. Moiice v Kromdrii,i. Rozloudeni se zesnullim P, Janem Maredkem se konalo!2, (ewence ve farnim lcostele sv, Annyve Zlechovd, kde byl tak6 pohiben do rodinn6ho hrobu na mistnim hibitovd' Josefpala Zemiel P. Kv6toslav Kulavik Ve vdku 97let zemlel 2, srpna 2013 v Moravskd Beround P, Kvdtoslav Kulavik, emeritni far6iv Nf kle. P. Kvdtoslav Kulavik se narodil 12. prosince 1921 v Litovli. Na kndze byl vysvdcen 24. deryna 1,956 v Litomdlicich a pot6 prisobil jako kaplan v Sumperku (19s6-1958), jako administr6tor ve Vysoh-fch Zibiidovicich (1958); provizorem byl v Brann6 a OstruZn6 ( ), administ16torem v Rapotind, Rejcharticich a Sobotind ( ). Potom byl dlouholerlfm fa- 16iem v Ndkle, pozddji i administr6torem exkurendo ve Skrbeni, V roce 2001 se stal emeritnim fa16iem v N6kle. Rozloudeni se zesnulyim P. Kvdtoslavem Kulavikem se konalo 9, srpna ve farnim kostele v N6kle, kde byl tak6 pohiben na mistnim hibitovd. Josef pala Kritce z Velehradu Na svritek Nanebevzetf Panny Marie 15. srpna probdhla na velehrad6 pouf Matice velehradsk6. Tato slavnostbyla zahiljena m5i svatou slouzenou biskup-em Josefem Hrdlidkou. Poud ddle pokradovala odpolednem pro ddti - ty mdly moinost shlddnout poutavd divadelnf piedstaveni a fdastnit se soutczf a her zamdienfch na pozn{v{niitivotaadila sv Cyrila a Metoddje. V tento den byly tak6 ve velehradskdm domd sv. cyrila a Metoddje otevieny dv6 st6l6 expozice Muzea velehrad a Muzea Bible, kter6 se nachinejiv piizemia 1. pa$e tohoto Snlmek Frantidek Ingr ncov6n z prostiedkri Integrovandho ope- domu (vstup pies Infocentrum). Oteviraci doba tdchto expozic je od 9 do 12 hod. a otevieno je kal;d! den, V Muzeu Bible se dozvile mnoho zajimavlho o Bibliod samdho poddtku po soudasnost v kontextu staleti, Muzeum Velehrad nabidne ddst st616 expozice Velehrad na kiizovatk6ch evropskyich ddjin. Obd vfstavy jsou soud6sti projektu: Velehrad - centi a Vlfchodni du pro regio ai:20 odtu er. piiiemcem st Velehrad, Vjce informa ci naleznele na www,velehradinfo.cz Franti5ek Ingr Zemiel P, Rudotf Zdralil vrninulich_dnech pii5la z Baden-Badenu v Ndmecku zpr6va, i,e zd,e 1g. dervence 2013 zemielv mfstnim domovi pro seniorytheresienheim blvalf kn1zolomouck6 arcidiecdze P. Rudolf zdrai;il. pied mdsfcem slavil 103, naiozeniny. pohfben byl n6sledujici den v Baden-Badenu. P. Rudolf Zdrai:il se narodil L2. tewna 1910 v Ostravd-Vitkovicich. KndZs I v Olomouci 13.iijna1940, V letech 1941 a lanem ve Zlind. a pal<22let ptsobilv Loudc Meziii1,nejdiivelako kaplan a pak admin Rudolf na tos dojetim vzpomin(t:,,panarcibiskup mnd fekl: celodenni opatroviini, Zemiel P. Josef 5v6da Josef Pala v Bor5ovd a od rol<u 1976 ai; do sv6 smrti jako far6i v Bohuiovicich u Olomouce.Zhrovehbyltak6 od roku 1990 administr6torem farnosti Starnov. (ps)

5 lx. katecheticki kongres Srdednd zveme knlze, katechety, animdtory farnich spoledensm a v5echny, kteif se jaffikoliv zprisobem podflf na farni di diec1zni pastoraci na celostdtni katecheticlqi kongres, kterj se bude konat od 26, do 28,Iijna 2013 na Vetehradd. Cilem kongresu je propojit zde tii roviny katechetick6 formace: r'ovinu duchovni skrze spolednd slaveni eucharistie, vzddl6vaci prostiednictvim odbornich i praktich_ich piedn65ek, a tieti rovinu osobnostni prostiednictvim osobniho setkdni s rtznlfmi \dmi zabyvajicimi se katechetickou sluzbou a vzajemn1ho obohaceni se a to bdhem doprovodn6ho programu, prace ve skupinkdch, v piest6vk6ch, pii spoledn6m stravov6ni a ubytovdni, Registrovat se mrjzete internetornj'ch na str6nk6ch olomoucl<6ho katechetick6ho centra: www,ado.czkatechete do 30, 9, Centrum pro katechezi Biskupsk6 nilm. 2, Olomouc tel.: kate arcibol. c z skype: olkatecheti w eb: www. ado. c z/kat e c he t e ram lx. Celost6tniho kon katechet0 Ziv d vira a cy rilometo ddj skd tradice Velehrad 26, , 2013 Sobota 26.Iijna - MSe svat6 (celebruje kardin6l Dominik Duka) - Zah{jeni - Kardin6l Dominik Duka:Agnosticismus 21. stoletf - Katechetick6 sekce ebk: predstaveni pr6ce na koncepci katecheze v cr - Mons, prof, Tom65 Halik, Th,D.; Diatog s nevdlicimi a iinak vdlictmi - Pr6ce ve skupin6ch/semin6ie Vederni doprovodn5i program - Neddf e 27.Iijna - Doc, Petr Kubin, Ph,D. (KTF uk): postavy sv, cyrila a Metoddje oiima stledovdkjch hagiograffi - Mons, Jan Graubner: Sv. Cyril a Metoddj v pastoracnd katechetickd praxi dneini doby - MSe svat6 (celebruje Mons, Jan Graubner) - Blok piipravovanli Centrem Netti: Cyritometoddjskti trad.ice a cesty vfry dnein{ho mladdho Clovdka (anotace k piednssk6m tohoto bloku naldete na str6nk6ch naseho katechetick6ho centra) - Veierni doprovodn! program Ponddli 28. iijna - MUDr. Ludmila Bart05kov6 (KTF UK): piektiit<y na cestd vtry z psychologtckdho pohledu - Mons, Doc, Ing. Ales opatrnlf, Th.D. (KTF uk): I?ize vfry jako plektiika evangelizace? - MSe svat6 (celebruje Mons, Karel Herbst) Ceski v ava v na Sv6 h dnech mlsdeze Pied samotnfm setk6nim probihal v jednotliqfch brazilskli ch diec6zich Tlfden evangelizace. Brazilsk6 rodiny piijaly desk6 poutnilcy do su.ich domovt s otevienou nsrudi piesndjako socha JeZiSe na Corcovadu, Piipravili si pro nd duchovni i kulturni progfam v ndkolika farnostech mdsta Barra do Pirai. Bdhem ndho mdli poutnici moznost poznat historick6 i piirodni pam6tky, navstivili typicl<ou brazilskou farmu fazendu, kde pracovali otroci, ale podivali se i na mista, kde se mistni cirkev stars o chud6 a nemocn6. Litursie je v JiZni Americe pro docela divok6, Alesnoii eesipii msich svatfih pl z viry, jak se u n6s jen tak nevidi. Tfden evangelizace tedy splnil svrij rikol na obd strany, Podle vyj6dieni jednoho Brazilce nikdyjindy tolik mistni ml6dei:e v kostele nebjv6. Rio de Janeiro piivitalo poutnilcy de5tilym podasim. To spolednd s velkou vzdiilenosti do centra mdsta ztd,l,ovalo ridast na festivalu mladlich a hlavnim programu, CeSi se ale nenechali odradit. po desk m dopolednim programu, ktery obsahoval rj, w- rbi:elj do mdsta n oiivitdni papele nebo cestu. Probdhlo i setk6nis potomky eechri Zijicich v Brazilii. Kardin6l Dominik Duka jim daroval a pozehnal kopii PraZsl<6ho Jezul1tka. Posledni dny se uk6zalo slunce a ztvdre(na vigilie i neddlni mse se podle odhadt ridastnily az tii miliony vdiicich. PapeZ Franti5ek je vyzval, aby Sli, neb6li se a slouzili. V neddlnim k zani iekl, Ze mladfm lidem mohou nejl6pe piin6st evangelium jejich vrstevnici:,,n6st evangelium znamenl n6st BoZi moc. wtrhdvat a hubit zlo a n6sili, niiit a boiit pfehazfy sobectvi, netolerance a nenavisti, stavdt Snfmek.lan Cermdk nor"j'svdt. JeZiS Kristus s vdmi podit6! Cirkev s v6mi potit6. PapeZ s vdmi podit6!,, Dal5i dny odl6taly pruni skupinky Cechri domfr, jini ale je5td podnil<li cestu do Aparecidy, coz je druh6 nejvdt5iamerickd poutni misto. V fteni 30. deruence sloui,il kardin(tl Dominik Duka deskou m5i v mal6 kapli Krista Vykupitele na hoie Corcovado, T6matem setk6ni byla vdta,,jddte tedy. ziskejte za udedniky v5echny n6rody" (Mt 28, 19). Mladi lid6 odjizddli z Ria nejen plni turisticlcych zalitl<t, ale hlavnd povzbuzenive viie a odhodl6ni naplnit motto setk6ni u sebe doma. Jan Pilai

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Webové noviny. Vydání číslo 4 7. 7. 2010

Webové noviny. Vydání číslo 4 7. 7. 2010 Webové noviny Vydání číslo 4 7. 7. 2010 1. Domácí novinky 2. Zahraniční novinky 3. Krimi 4. Ekonomika 1. Domácí - Tunel Blanka se propadl, zemina zavalila bagristu "Před jednou hodinou v noci jsme dostali

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

š ó ř ú ÚČ Í ř ČÍ ř š Č ř ú ú ž ž ó ž ř ů ž ř ž ř ž ů ž ů ň ž ů ů ů ů ů ž ř ů ř ú ú ž ž ř ž ž ž ň ř ů ř ň ň ř š ú ú ů ú ů ž ů ú ž ó ž ú ř ž ňš ř řš ž ř ú ú ž ž ň ř ů ř ž ř ř ř ž ž ú ř ú ú ž ú ř ů ů ř š

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Stav k 17. únoru 2005 Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Papež Jan Pavel II. zopakoval pozvání mladých 6. ledna 2005 Přišli jsme se mu poklonit (Mt 2, 2). Tato

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 7 Ročník XI 20. července 2014 Pouť na Třemšín Vážení přátelé v Kristu! Snad si uvědomujeme, že duchovním centrem našich farností či souvisejících

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

BIBTIJSOUPOUZE IIIIM. NANESvaRy. GrsrfEsperEGuesrr.KoRrlpGuicr, z,b,ort,attaiiostal. BALTEKUFRY,JANEEEKV/fuUI TO VSEMSPOCITA...

BIBTIJSOUPOUZE IIIIM. NANESvaRy. GrsrfEsperEGuesrr.KoRrlpGuicr, z,b,ort,attaiiostal. BALTEKUFRY,JANEEEKV/fuUI TO VSEMSPOCITA... ,:i-1,t P R.,r:::,::,-1, o F l BIBTIJSOUPOUZE IIIIM z,b,ort,attaiiostal NANESvaRy GrsrfEsperEGuesrr.KoRrlpGuicr, BALTEKUFRY,JANEEEKV/fuUI TO VSEMSPOCITA... Zaznalf''renal MAREK HLAVA / Foto grafoval SASA

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze

ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 7 ročník 21 září 2013 POUŤ NEBO PROCHÁZKA ŽIVOTEM PAPEŽ: JDĚTE, NEBOJTE SE A SLUŽTE O MISIÍCH S PAVLOU ČANDRLOVOU NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE 2 Z Biskupských diářů Z diáře

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 I. Úvodní slovo administrátora Běží druhy rok mého působeni ve vrchlabské římskokatolické farnosti. Za tuto krátkou dobu jsem měl možnost poznat nejenom náboženský život spravované

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Michael. občasník farnosti Staré Město - č.17 - vánoce 2002 BYLA NEBYLA JEDNA FARNOST

Michael. občasník farnosti Staré Město - č.17 - vánoce 2002 BYLA NEBYLA JEDNA FARNOST Michael občasník farnosti Staré Město - č.17 - vánoce 2002 BYLA NEBYLA JEDNA FARNOST a v té farnosti žilo mnoho dospělých. Každou neděli se scházeli na mši. Měli z ní velkou radost. Až po nějaké době zjistili,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 5 leden 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci.

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 5 leden 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci. Občasník 2007-08 č. 5 leden 2008 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Uskutečnilo se 2 Oblastní setkání katechetů - reflexe

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

BŘEH BRATRSTVÍ A SPRAVEDLNOSTI

BŘEH BRATRSTVÍ A SPRAVEDLNOSTI POUTNÍK ROČNÍK XVII ŘÍJEN 2013 BŘEH BRATRSTVÍ A SPRAVEDLNOSTI 13. září uplyne šest měsíců od začátku pontifikátu papeže Františka. Tento intenzivní půlrok je těžké shrnout do několika málo řádků. Pozastavme

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz

Výroční zpráva. Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013. www.in.cz Výroční zpráva Nadačního fondu časopisu IN! rok 2013 www.in.cz 1 Obsah: Úvodem 1) Historie vzniku nadačního fondu 2) Základní údaje o nadačním fondu 3) Účel nadačního fondu 4) Činnost nadačního fondu 5)

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 22 říjen 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 22 říjen 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Ročník 22 říjen 2012 21. říjen Misijní neděle Pastýřský list olomouckého arcibiskupa k Roku

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více