olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts"

Transkript

1 olomoucky ARctDtEcEztri lnfo.rmator nocnix 23. zafri Zsts Jubilejnf velehrad skd pout 2013 Snimek Josef PaLa Velehradsk6 pouti se zf dastnilo SedesSt tisic tnik0 Ndkolik set kndzi. vice nez dvacet biskupfi a celkem Sedesdt tisic poutnikt se 5. iervence 2013 se5lo na Velehradd, aby zde oslavili poutni msi svatou, wchol leto5nfho cyrilometod 6jsk6ho jubifea. Kromd vdiicich az5- stupcri veiejn6ho Zivota v er se bohosluzby zriiastnili tak6 poutnici ze v5ech okolnich stdttr... Nabidka vzd6l6vac[ch program0 pro Skolnl rok 2013t2014 Turistick6 centrum arcibiskupskdho palice v Olomouci piipravilo pro nadchdzejici nov!, Skolnf rok fadu vzddldvacich programt pro vsechny typy Skol. Gesk5 vliprava v na Svdtovfch dnech ml6deze LetoSnfch Svdtovfch dnfi ml6deze v Rio de Janeiru se zfdastnila tak6 vyprava z eesk6 republiky. Olomouck6 arcidiecdze byla zastoupena nejpoietndji. Do Brazflie se odtud vydalo 33 z celkovdho poctu 150 mladfch lidf. Udastnili se i kardin6l Dominik Duka a biskup Pavel Pos6d... Matice svatokopeck6 devades6tilet5 Pdt let po prvnf svdtov vdlce, v prosinci 1923, byla na Svatdm KopedkuuOlomoucezpod. ndtu tamnfho kaplana P. ArnoSta Vovse ziize. na Matice svatol<opeck6. Spolek m6l ptispivat k fidrzbi a obnovd tamni svag'nd a Siiitvjznam poutniho mfsta...

2 OLDIN I I 2013 :,, Vybrali jsme;e slohovlich :i. praci 26ktZS a MS JoZi Uprky *,i v Hroznov6 Lhot6 Stroj dasu Dneinf rdno bylo cel tmav, prielo a pr- Jelo. Piitlajsem do Skoly, vstoupila do tifdy, kde na zemi ledel mlditnf starj stroj. Na ndm bylo napsdno Stroj iasu, Hned jsem ho zacala prozkoumdvat. Bylo tam napsdno: Zadejte rok a Cekejte. Napadl md rok, kterj prdvd probirdme ve Jkole. Rok 865 jsemvytukala a Cekala, co se bude dft. Najednou jsem se ocitla uprostled zasta- Sv. Cyril a Metoddj - obrdzek z tttulni strany ikolniho Casopisuv Hroznovd Lhotd rald ti{dy plnd ddti, kterd se zrovna uiily. Nebyl tam Zridnj pan ucitel, Sedla jsem si do posledn[ lavice k nezndmd dfvce. Hned se md zacala ptdt, co tady ddldm. Odpovdddla jsem, ie to byla ilplrui ndhoda avelkd pfel<vapeni. Pro ni jsem byla urcitd takd velkd pfel<vapent, protote si md prohliiela od hlavy ai k patd. Najednouveiel do ti{dy pan uiitel av{ichni ho pozdravili:,,dobrd rdno, pane uiiteli Cyrile!" kn pdn mnd ui, od zaidtku ndkoho piipomfnal. Avtom mnd to dotlo. Tb je svatj Cyril, o kter m jsme se ucili ve ikole! Zvedla jsem ruku, piesnd tak, jak se hldsfme o slovo v na{[ lkole. VSichni hned zpozorndli, protote nednutf rulq neznali, PanuiitelCyrilmd k sobd zavolal akladlmi sp oustu otdzek, Kdy i j s e m mu odp ov d dd la, ie piicfuizim z roku 2013, viichnivolali, ie takovj rok neexistuje. Byl to takotg rdmus, 2e si nikdo nev{iml mui,e, kterj piichdzel. A svdte div se, byl to svatj Metoddj. Polqnul, abych se posadila, a zaialo vyuiovdn[, Hlaholice mi moc nefla, Naie p{smo, kterd poui{vdme v dne{nf dobd, je opravdu jednoduiii, Bdhem uient si Cyril a Metoddj mezi sebou iutkali. Pak md zavolal. ie ui je_ ias vrdtit se zpdt do na{i doby, Sli jsme spolu do vedlejsi ti'tdy, kde stdl stejnj stroj iasu jako u nris ve Skole. Nafukal rok a lekl:,, Pozdravuj viechny uvdsve ikole, ndkdy se zavdmipfijdeme pod{vat," Bylo to iliasn dobrodruistvf, Veronika Vajdikovd, Velehradsk6 slavnosti Vyvrcholenim oslav 1150 slavnosti 4, a 5. dervence aby si piinesli domri mno kou Moravu byly din ijednotlivcri, dco jin6ho. ProC jdeme na pouf a tladime se v davu? Vlastnd jsme se netladili, protoze se v$ichni chovali ohleduplnd avzacnl korektnd jeden ke druh6mu, jak by to mdlo bft i v bdzn6m Livotl, ricta a respekt k druh6mu. Putovdnim chceme vyjddiit, irc tradice n6m nejsou lhostejn6, ale chceme najlt odraz hodnot, kter6 piinesli cyril a Metoddj v nasem nitru, chceme nad tdmito hodnotami rozjlmat a pokusit se je vndst do kazdodenniho Zivota. Zazndlo mnoho myslenek a n zort, kter6 mohou v6st k zamy5leni, jak viru uskutedriovat v kazdodennim zivotd a jak se ji snazit zprostiedkovat druhym. Ale od ndkterych politikfr zazndly if.razemoi:n6 z udebnic dob d6vnd Skolni dochilzlcy,kter6 nikoho nemohly oslovit ani piin6st ndco podndtn6ho. Historie je ucitelkou i,ivota, Jako poutnik mohu vychutn6vat jednotliv obrazy ddjin a promitatje do sv6ho nitra, objevovat nov6 detaily a vsimat si souvislostl. Pozorovat bdh historie j e zajimav, ale je5td zajimavdj5i je viddt v ubihajicich obrazech sv6 vlastni nitro, kdy se st6v6mjd s6m souddsti historie. Nejlep$im evangeliem byl Zivot obou soluirslcfch bratii.,[ime, te pr6v1 lid6 vedeni virou, kteli jsou piipraveni Zit Kristovu l6sku, zanech6vaji nejviditelndjsi stopy v lidsk m srdci i v ddjin6ch n6rodrl. Takov6 stopy dodnes rozeznavaji nejen vdiici, mohou je pochopit lid6kai:d6 doby a kultury," iekl papezslc.i leg6t kardin6l Josip Bozanid, Pak pokradoval:,,to se neobe5lo bez piikoii a utrpeni, je to vsak prrivodnijev duchovniho Zivota, nikoli vljimka. Na z6kladd Pisma svat6ho vytvoiili kulturnijednotu, kdyz spojili viru, pismo, jazyk, obiad a kulturu, Nezrusili, co zde existovalo, ale pozvedli a zlepsili n6bozenslqi a kulturni zivot, vn65eli nov pr6vni vddomi do zivota spolednosti na zaklad kfestans\ich hodnot". Nechybi n6m toto i dnes? KnfZe Rastislav a pozddji i Kocel svdiili sv, Qrilu a Metodijovi k vfchovd i:61q, aby je piedevsfm vzdclivali, abypak mohli Sltit evangelium ostatnfm obyvatelfim. I pro n{s mhvzddltni, a to i vzddl6ni ve vlle,vell$ vyznam. vdt$ina mlad6 generace nevyrostla v kiestanslgch rodin6ch a s virou se mrize sezn6mit jen prostiednictvimvzddl(tni, Vddomosti a citlivy piistup k nasim bliznim jsou piedpoklady k nov6 evangelizaci,tedy zad6tek dlouhd cestyjako tehdy pied 1150 lety. Dokdieme blit vdrni evangeliu v l<azdodennfm zivotd tieba tim, i:e d6me sv6mu okof i najevo, ze nris k urditdmu jednr{nivedou prdvd n6bozenskd drivody? co jeto za politika, kteni kledi mezi destnlfmi hosty na velehradd a prohlasuje se za kiesfana, pod heslem svobody podnik6ni prosazuje neddlni p16ci tam, kde neni vribec nutn6, ui:ite(na jen pro napldovdni zisku chamtiuich? Pokud by tato svoboda m6la platit pro vsechny, nejen pro urditou ziskuchtivou skupinu, pak by mdlo bltzcela leg6lni takovou pr6ci odmitnout z Ustd, n{boitens$;ch drjvodt bez ja$?chkoli sankci ze strany ondch svobodnych podnikatehi, Co je to za manalera, ktery o sobd prohla5uje, Leje kiesfan a pod heslem efektivity klidnd vyhodi zpracevdovu, kter6 peduje o dvd nedospdl6 ddti,jenom proto, Ze je to tak dnes,,norm6lni", aby se zavdddil ndkomu, kdo to od ndho ani nepoi;aduje? Pozaduji ndkdy rodide ve Skole, aby vjidelnd bylo v p6tek k dispozici alespofi jedno bezmas6jidlo nikoliz dietnich, ale n6bozenslciich drivodri? Vdrnost evangeliu, jak ji sv. Cyril a Metoddj sqim Zivotem naplnili, pro nibyli nadsend vit6ni i pron6sledov6ni, je pro nds hodna n6sledov6ni. KdyZ se ohlii;imenazpdt, je dobrd pohlizetna obraz minulostiv jejibarvitosti, ale tak6 vn6set vice svdtla do na5eho nitra, zaostlit svrij zrak azm(nitrihel pohledu smdrem do na5i duse, Je dobr6 se ndkdy zastavit a ohl6dnout se zpdt, My kiestan6 tomu iik6me zpytovani svddomi, Tak se mfizeme st6t soud6sti historie, ktera n5s spojuje s dobou soluiskych bratfi, Miloslav Mike5tfl< Sl6va letometu! Znal jsem jednoho pdna, kterj se jmenoval Joto Koumes, a ten prdvd vynalezl letomet, zrovna ho dokoncil a fekl mi, ie ho vyzkouiime, Tak jsem ho poslech a letdli jsme. cestovali jsme Casem do doby Cyrila a Metoddje, Naiednou se ndco porouchalo avyhodilo md to uvelehradu do rybnika. Zahuiel jsem tam do vody, Plaval jsem na bleh. Ndhodou ili kolem Cyril a Metoddj. tjjali se md, dali mi suchd oblecen{ atalq najist. Poddkoval jsem a odelel jsem. Naraziljsem najejich lkolu, veleljsem a sedljsem si do posledn{ Iavice vedle kluka, kterj se jmenoval Bolivoj, Byl ze 4. A, jako jd, Cyril a Metoddj je uiil hlaholici a ndboienstv[. Bylo ut moc pozdd, tak jsem se musel vrdtit s Joiou Koumesem domfl do,,hroznovlq," Tdlfm se, kamvyraz[me pliitd. Stanislav Jago5 ika

3 OL ol DlN,_ r '\ : Velehradsk6 pouti se zfdastnilo Sedes6t tisic poutnik0 Ndkof ik set l<nili:i,wce nez dvacet biskupri a celkem Sedes6t tisic poutnfkfi se 5. dervence 2013 se5lo na velehradi, aby zde oslavili poutni m5i svatou, wchol letosniho cyrilometodcjskdho jubilea. I(romd vdifcfch a zdstupcri veiejn6ho zivota v CR se bohosluzby zf dastnili tak poutnici ze v5ech ol<olnfch stritfi i z dal$ich zemi a jal<o zvl6stnf papezslqivyslanec jf piedsedal chorvats(f kardinr4l Josip Bozani6, v rlvodu hlavni bohosluzby, kter6 se ko- velehrad vypravilo celkem dtyiicet autonala v prostoru pied velehradsl<ou bazili- busri. Biskupy Cech, Moravy a slezska kou,piivitalv5echnypiitomn6olomouckli zase doplnila jedendct biskupri zahraarcibiskup Jan Graubner a piedetl t6t Mst nidnich, mimo jin6 z Ndmecka, Ruska ii listu, jimz Svatl;i otec Franti5ek kardinsla Ukrajiny. Bozaniie na cyrilometoddjsk6 jubileum Mezi ofici6lnimi hosty byl tak6 prezident ryslal,,,zprostiedkuj laskavd v5em ridastnikrim t6to oslavy i v5em piitomnlim na$e slova a nasi nsklonnost, s nii; objimbme tal<6 v5echny past5iie, piedev5im arcibiskupa metropolitu prazskdho Dominika kardin6la Duku, kteni slavi sedmdes6t6 r.{rodi sv6ho narozeni, jal<ot i cel6 spoledenstvi vdiicich," detl olomouckyi arcibiskup papezova slova, Kardin6l Bozani( se pot6 obr6tilke shromai;dd,nia omluvil se v5em za svfii niizvuk - celou bohosluzbu se totiz rozhodl slavit v destind.,,s radosti jsem se vydal na cestu na Velehrad, abych zde s v6mi jako dele- 96t papeze FrantiSka slavil toto vz6cn6 jubileum. Srdednd v5s v5echny zdravim," iekl tak papezskf leg6t v rivodu bohosluzby a dodal:,[tomto Roce viry touto bohoslui:bou vzdavame diky za dar viry a evangelia, kter jsme piijali z apo5tolsk6ho hl6s6ni svatyich bratii Cyrila a Metoddje," Jeho slovrim n a zcela zaplnd.n6m prostranstvi kolem baziliky naslouchali - kromd vdiiclch z nasi vlasti - tak6 poutnici ze Slovenska, Polska, Madarska di Rakouska, ale napiil<lad i Slovinci, kteryich se na er H,titoS Zeman, piedstavitel vl6dy a velvyslanci. Ve sv homilii piipomenul kardin6l Bozani( svou rilohu papezsk6ho vyslance a pokradoval:,,chci dosvdddit papezovu vielou n6klonnost milovan6 cirkvi v eesk6 republice a vsem poutnil<rim ze sousednich zemi, kter6 chovaji rictu ke svatym Cyrilu a Metoddjovi, N65 Svat;f otec FrantiSel< se raduje z oslav tisicihost hopades6t6ho v'.irodi piichodu svatych Cyrila a Metoddje na Velkou Moravu a v5echny vbs zde shrom6zddn6 ze srdce zdravi a i,ehna v{m," dodal papezsklf leg6t a r.yslouzil si od shrom6zddni bouilivl; potlesk, Vdnoval se pakrnjkladu piedten6ho evangelijniho textu a mimo jin6 iekl:,,nejlepsi pieklad evangelia, kteni piichystali svati bratii Cyril a Metoddj, byl s6m jejich Zivot, Vime, i;eprhve lid6 vedenivirou, kteii jsou piipraveni Zlt Kristovu 16sku, zanechtnaji nejviditelndj5l stopy v lidsk6m PapeZskj vyslanec kardindl Josip BozaniC navelehradd Snimlq RomanALbrecht srdci i v ddjin6ch n6rodri. Takov6 stopy dodnes rozeznhvaji nejen vdiicl, mohou je pochopit lid kal.d6 doby a kultury," Kardindl Bozanic pot6 piipomenul, i:e piichazi tal<6 jako,,poutnil< z Chorvatsl<a", a iekl:,,prunim z6hiebsklfm biskupem se v jeden6ct6m stoleti stal biskup Duch, o kter m ddjinnli z znam vypgvid6, Ze byl n6rodnostl Cech, Od t6 doby az do soudasnosti vidime nepferusenou spojnici mezi chorvatskym a desl<ym n6rodem. Clrilometoddj skd trad.ice, keramika, j edna z pracf stude ntfi CJt rilometoddj skd ho gy mndziav Prostdjovd Na5i v6rozv6stov6 Michal a ltunstatin bratli byli, co ze SoLund pochdzeli. Do klditera se vydali, aby Bohav{ce poznali. V klditeie novci jmdna dostali a od knizete Rastislava pondnt na Moravu piijali. Piiili k ndm a plinesli Pismo svatd, co ndm bylo aje drah1, Z lidu sivybrali svatd muie, aby je piipravili na kndze. Po iase se vydali do mdsta Calihrad, kde se mdlt kndlfmi strit. I(dyi se domfi navrdtili, mii svatouve slovanskdm jaqce slavili. Lidu Boii slovo hldsali a dobrou radu do iivota drivali. S Bohem zaini kaidd dilo, podaft se ti, ai, milo. Proto se hned pomodlili, aby svtij iivot doble proiili. Stdpenka Pavlicovd NaSe kultura by byla velice ochuzena, kdyby k ni nepiispdli desti duchovni velik5ni a kdyby neexistovala mista, l<de se setk6vaiicesi a Chonra16," iekl z Itiebsl<! kardin6l. Y zavd,ru sv6 homilie pak svdiil v5echny piitomn6 nebesk6 do ochrany Panny Marie a zakondil svou promluvu slovy,,brih Zehnej v6m, va5im rodin6m a vasi vlasti a v5em lidem dobr6 vfile! " Y zavd,ru bohosluzby, lcterou piim6m pr'enosu odvysilala tak6 Cesk6 televrze a Ceskf rozhlas, byla uddlena tradidni ocendni Cesk6 bisl<upsl<6 konference, RAd sv, Cyrila a Metoddje obdrzeli P. prof, Petr Pitha, hudebni skladatel Franti5ek Emmert a Jiii Pavlica a pamdtnimedaili CBK pak prof. ThDr, Jan Matdjka, MiloS DoleZal amani,el Raymond a Clarice Marik Snolchousovi. Jiii Gradka

4 OLDIN I I 2013 Zemiel P, Jan Maredek Thkika v piedveder sqich 94. narozenin zemiel 8. dervence 20!3 v Domovd pokojndho st6if v Bor5icich u Buchlovic P. Jan Maredek, destnsi kanovnfk Kolegidtni kapituly u sv Moiice v Kromffiij, Zesnulyknd,z,ktery patiil k nejstar5im v olomouckd arcidiec6.zi, pochtzel ze Zlechova, kde se narodil 24, &rvence 1919, KndZsk6 svdceni piijal v Olomouci 2. dervence 1,944, Jako kaplan prisobil v letech 1944 ai:1945 ve Slavidind a pak osm let v Lidedku. Do roku vedl duchovni sprdvu v Keldi. V letech 1972 ai;1989 byl administr6torem v Nivnici a z6rovei ptsobil jako ddkan uherskobrodsk6ho ddkan6tu ( ), Roku 1989 ode5et na odpodinek, ale jiit po dvou.letech byl jmenov6n fardiem ve sv6m rodn1m Zlechovd, kde prisobil zde ai, do roku V roce 2008 ho olomouc$i arcibiskup Jan Graubner jmenoval destnlim kanovnikem Kolegi6tni kapituly u sv. Moiice v Kromdrii,i. Rozloudeni se zesnullim P, Janem Maredkem se konalo!2, (ewence ve farnim lcostele sv, Annyve Zlechovd, kde byl tak6 pohiben do rodinn6ho hrobu na mistnim hibitovd' Josefpala Zemiel P. Kv6toslav Kulavik Ve vdku 97let zemlel 2, srpna 2013 v Moravskd Beround P, Kvdtoslav Kulavik, emeritni far6iv Nf kle. P. Kvdtoslav Kulavik se narodil 12. prosince 1921 v Litovli. Na kndze byl vysvdcen 24. deryna 1,956 v Litomdlicich a pot6 prisobil jako kaplan v Sumperku (19s6-1958), jako administr6tor ve Vysoh-fch Zibiidovicich (1958); provizorem byl v Brann6 a OstruZn6 ( ), administ16torem v Rapotind, Rejcharticich a Sobotind ( ). Potom byl dlouholerlfm fa- 16iem v Ndkle, pozddji i administr6torem exkurendo ve Skrbeni, V roce 2001 se stal emeritnim fa16iem v N6kle. Rozloudeni se zesnulyim P. Kvdtoslavem Kulavikem se konalo 9, srpna ve farnim kostele v N6kle, kde byl tak6 pohiben na mistnim hibitovd. Josef pala Kritce z Velehradu Na svritek Nanebevzetf Panny Marie 15. srpna probdhla na velehrad6 pouf Matice velehradsk6. Tato slavnostbyla zahiljena m5i svatou slouzenou biskup-em Josefem Hrdlidkou. Poud ddle pokradovala odpolednem pro ddti - ty mdly moinost shlddnout poutavd divadelnf piedstaveni a fdastnit se soutczf a her zamdienfch na pozn{v{niitivotaadila sv Cyrila a Metoddje. V tento den byly tak6 ve velehradskdm domd sv. cyrila a Metoddje otevieny dv6 st6l6 expozice Muzea velehrad a Muzea Bible, kter6 se nachinejiv piizemia 1. pa$e tohoto Snlmek Frantidek Ingr ncov6n z prostiedkri Integrovandho ope- domu (vstup pies Infocentrum). Oteviraci doba tdchto expozic je od 9 do 12 hod. a otevieno je kal;d! den, V Muzeu Bible se dozvile mnoho zajimavlho o Bibliod samdho poddtku po soudasnost v kontextu staleti, Muzeum Velehrad nabidne ddst st616 expozice Velehrad na kiizovatk6ch evropskyich ddjin. Obd vfstavy jsou soud6sti projektu: Velehrad - centi a Vlfchodni du pro regio ai:20 odtu er. piiiemcem st Velehrad, Vjce informa ci naleznele na www,velehradinfo.cz Franti5ek Ingr Zemiel P, Rudotf Zdralil vrninulich_dnech pii5la z Baden-Badenu v Ndmecku zpr6va, i,e zd,e 1g. dervence 2013 zemielv mfstnim domovi pro seniorytheresienheim blvalf kn1zolomouck6 arcidiecdze P. Rudolf zdrai;il. pied mdsfcem slavil 103, naiozeniny. pohfben byl n6sledujici den v Baden-Badenu. P. Rudolf Zdrai:il se narodil L2. tewna 1910 v Ostravd-Vitkovicich. KndZs I v Olomouci 13.iijna1940, V letech 1941 a lanem ve Zlind. a pal<22let ptsobilv Loudc Meziii1,nejdiivelako kaplan a pak admin Rudolf na tos dojetim vzpomin(t:,,panarcibiskup mnd fekl: celodenni opatroviini, Zemiel P. Josef 5v6da Josef Pala v Bor5ovd a od rol<u 1976 ai; do sv6 smrti jako far6i v Bohuiovicich u Olomouce.Zhrovehbyltak6 od roku 1990 administr6torem farnosti Starnov. (ps)

5 lx. katecheticki kongres Srdednd zveme knlze, katechety, animdtory farnich spoledensm a v5echny, kteif se jaffikoliv zprisobem podflf na farni di diec1zni pastoraci na celostdtni katecheticlqi kongres, kterj se bude konat od 26, do 28,Iijna 2013 na Vetehradd. Cilem kongresu je propojit zde tii roviny katechetick6 formace: r'ovinu duchovni skrze spolednd slaveni eucharistie, vzddl6vaci prostiednictvim odbornich i praktich_ich piedn65ek, a tieti rovinu osobnostni prostiednictvim osobniho setkdni s rtznlfmi \dmi zabyvajicimi se katechetickou sluzbou a vzajemn1ho obohaceni se a to bdhem doprovodn6ho programu, prace ve skupinkdch, v piest6vk6ch, pii spoledn6m stravov6ni a ubytovdni, Registrovat se mrjzete internetornj'ch na str6nk6ch olomoucl<6ho katechetick6ho centra: www,ado.czkatechete do 30, 9, Centrum pro katechezi Biskupsk6 nilm. 2, Olomouc tel.: kate arcibol. c z skype: olkatecheti w eb: www. ado. c z/kat e c he t e ram lx. Celost6tniho kon katechet0 Ziv d vira a cy rilometo ddj skd tradice Velehrad 26, , 2013 Sobota 26.Iijna - MSe svat6 (celebruje kardin6l Dominik Duka) - Zah{jeni - Kardin6l Dominik Duka:Agnosticismus 21. stoletf - Katechetick6 sekce ebk: predstaveni pr6ce na koncepci katecheze v cr - Mons, prof, Tom65 Halik, Th,D.; Diatog s nevdlicimi a iinak vdlictmi - Pr6ce ve skupin6ch/semin6ie Vederni doprovodn5i program - Neddf e 27.Iijna - Doc, Petr Kubin, Ph,D. (KTF uk): postavy sv, cyrila a Metoddje oiima stledovdkjch hagiograffi - Mons, Jan Graubner: Sv. Cyril a Metoddj v pastoracnd katechetickd praxi dneini doby - MSe svat6 (celebruje Mons, Jan Graubner) - Blok piipravovanli Centrem Netti: Cyritometoddjskti trad.ice a cesty vfry dnein{ho mladdho Clovdka (anotace k piednssk6m tohoto bloku naldete na str6nk6ch naseho katechetick6ho centra) - Veierni doprovodn! program Ponddli 28. iijna - MUDr. Ludmila Bart05kov6 (KTF UK): piektiit<y na cestd vtry z psychologtckdho pohledu - Mons, Doc, Ing. Ales opatrnlf, Th.D. (KTF uk): I?ize vfry jako plektiika evangelizace? - MSe svat6 (celebruje Mons, Karel Herbst) Ceski v ava v na Sv6 h dnech mlsdeze Pied samotnfm setk6nim probihal v jednotliqfch brazilskli ch diec6zich Tlfden evangelizace. Brazilsk6 rodiny piijaly desk6 poutnilcy do su.ich domovt s otevienou nsrudi piesndjako socha JeZiSe na Corcovadu, Piipravili si pro nd duchovni i kulturni progfam v ndkolika farnostech mdsta Barra do Pirai. Bdhem ndho mdli poutnici moznost poznat historick6 i piirodni pam6tky, navstivili typicl<ou brazilskou farmu fazendu, kde pracovali otroci, ale podivali se i na mista, kde se mistni cirkev stars o chud6 a nemocn6. Litursie je v JiZni Americe pro docela divok6, Alesnoii eesipii msich svatfih pl z viry, jak se u n6s jen tak nevidi. Tfden evangelizace tedy splnil svrij rikol na obd strany, Podle vyj6dieni jednoho Brazilce nikdyjindy tolik mistni ml6dei:e v kostele nebjv6. Rio de Janeiro piivitalo poutnilcy de5tilym podasim. To spolednd s velkou vzdiilenosti do centra mdsta ztd,l,ovalo ridast na festivalu mladlich a hlavnim programu, CeSi se ale nenechali odradit. po desk m dopolednim programu, ktery obsahoval rj, w- rbi:elj do mdsta n oiivitdni papele nebo cestu. Probdhlo i setk6nis potomky eechri Zijicich v Brazilii. Kardin6l Dominik Duka jim daroval a pozehnal kopii PraZsl<6ho Jezul1tka. Posledni dny se uk6zalo slunce a ztvdre(na vigilie i neddlni mse se podle odhadt ridastnily az tii miliony vdiicich. PapeZ Franti5ek je vyzval, aby Sli, neb6li se a slouzili. V neddlnim k zani iekl, Ze mladfm lidem mohou nejl6pe piin6st evangelium jejich vrstevnici:,,n6st evangelium znamenl n6st BoZi moc. wtrhdvat a hubit zlo a n6sili, niiit a boiit pfehazfy sobectvi, netolerance a nenavisti, stavdt Snfmek.lan Cermdk nor"j'svdt. JeZiS Kristus s vdmi podit6! Cirkev s v6mi potit6. PapeZ s vdmi podit6!,, Dal5i dny odl6taly pruni skupinky Cechri domfr, jini ale je5td podnil<li cestu do Aparecidy, coz je druh6 nejvdt5iamerickd poutni misto. V fteni 30. deruence sloui,il kardin(tl Dominik Duka deskou m5i v mal6 kapli Krista Vykupitele na hoie Corcovado, T6matem setk6ni byla vdta,,jddte tedy. ziskejte za udedniky v5echny n6rody" (Mt 28, 19). Mladi lid6 odjizddli z Ria nejen plni turisticlcych zalitl<t, ale hlavnd povzbuzenive viie a odhodl6ni naplnit motto setk6ni u sebe doma. Jan Pilai

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_469 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Základní údaje o organizaci

Základní údaje o organizaci Obsah Úvodní slovo...3 Základní údaje o organizaci...4 Profil arcidiecéze...5 Struktura arcidiecéze...6 Kronika roku 2014...7 Pastorační činnost... 20 Charitní činnost... 29 Kultura a památky... 32 Hospodaření

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 51. červenec 2014. Cyril a Metoděj

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 51. červenec 2014. Cyril a Metoděj Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 51. červenec 2014 Zámecké listy Cyril a Metoděj 5. červenec je slaven jako Státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES. ]an Graubner

SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES. ]an Graubner ]AK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES ]an Graubner 'Olomouc 2005 KI'.TAZSK-Ý SEMINÁR sv. Fr.mtiška Xaverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNICA zapísané dňa: J f prfrnstkové číslo: tjji'/ značka: T Mons.Jan Graubner,

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Mk 10, 44 29.

mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Mk 10, 44 29. 18. 10. 2015 Ročník XXII., číslo 42 29. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Fiat prázdninový 2015

Fiat prázdninový 2015 Fiat prázdninový 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Papež František: Spásu si nelze koupit, ani zasloužit, je zadarmo. Milí přátelé, začínají dovolené, čas odpočinku a možná i

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_E.S9.07 Velkomoravskáříše Autor: Ročník: Phr. Jana Burianová 2. Vzdělávac vacíoblast: Vzdělávac vacíobor: Člověk a společnost ějepis

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ Pracovní list si pak žáci odnáší domů. Animátor nabídne rodičům žáků Loudalčin misálek, který byl zpracován pod záštitou řádu dominikánů v Olomouci. Ten si žák doma vymaluje a může si jej nosit s sebou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

zdroj: http://www.konferencevenkov.cz/download/prezentace/uvodni/tabery_ro_prezentace_prv.pdf

zdroj: http://www.konferencevenkov.cz/download/prezentace/uvodni/tabery_ro_prezentace_prv.pdf Zápis z Národní konference VENKOV 2015, Velehrad Ve dnech 11. - 13. listopadu 2015 se ve Velehradě a Modré uskutečnila Národní konference Venkov 2015. Za se této akce zúčastnil tajemník svazu Jan Novopacký

Více

Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK

Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK stanovy I. Úvod Zřízení Studijně-formačního kurzu Sekce pro mládež ČBK (dále jen kurz ) vychází ze zkušeností a potřeb naší místní církve v posledních letech

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory:

Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory: Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory: Ytfieni klienti, r6di bychom v6s v r6mci zkvalitdov6ni na5ich sluzeb a v r6mci zpetne vazby po1ddali o vyplndni tohoto dotazniku. Ohodnotte prosim jednotliv6 sluzby

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ OLDIN INFORMÁTOR ROČNÍK 26 BŘEZEN 2016 ČÍSLO 3. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ OLDIN INFORMÁTOR ROČNÍK 26 BŘEZEN 2016 ČÍSLO 3. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ OLDIN INFORMÁTOR 3 / 2016 1 ROČNÍK 26 BŘEZEN 2016 ČÍSLO 3 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE

UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE Mistři lidových řemesel Marie Hrobařová Reliéfní a batikované kraslice Zdobení kraslic tradiční reliéfní a batikovanou technikou (valašské, popovické a jiné moravské

Více

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Kutná Hora 24.9.2013 Čj: 642/2013-131305 Z p r á v a z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Organizátor : Partneři : Účastníci : Agentura pro zemědělství

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Mladí diskutovali se svými biskupy V neděli 26. února bylo ve Žďáru nad Sázavou slavnostně zakončeno 4. celostátní fórum

Mladí diskutovali se svými biskupy V neděli 26. února bylo ve Žďáru nad Sázavou slavnostně zakončeno 4. celostátní fórum 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Ročník 22 duben 2012 Piero della Francesca: Vzkříšení (1460) Zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje

Více

ÚVODNÍ SLOVO. www.slezskalilie.cz

ÚVODNÍ SLOVO. www.slezskalilie.cz ÚVODNÍ SLOVO Jásejte Pánu všechny země, předstupte před Něho s chvalozpěvy. Kéž vaše zpívání je vždy velkou oslavou Boží. Zpívejte Pánu k Jeho slávě! František Lobkowicz Mons. František Václav Lobkowicz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í F A R N Í IN ORMACE 30. 7. 2006 Ročník XIII. číslo 31 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 4 Úvodní slovo 6 Údaje o organizaci, profil arcidiecéze 8 Struktura arcibiskupství 10 Milníky roku 2014 14 Kronika roku 2014 18 Pastorace 20 Komunikační média

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30 Farnost: Místek filiální kostely: Lysůvky Sviadnov Hodoňovice Rok: 2015 Po P OŘAD B O H O S L U Ž E B V týdnu od 08. 11. 2015 do 15. 11. 2015 32. DĚLE Udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv. v

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha...

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha... PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 20.12.2013 od 9:30 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 12 prosinec 2005 DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ Otevírá se pro nás další nový církevní rok. Na jeho začátku je doba adventní a vánoční. Následující řádky nám mohou připomenout základní význam celé doby vánoční

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VELEHRAD 2010

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VELEHRAD 2010 FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VELEHRAD 2010 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2010 Dobrý fotograf umí vidět lépe a trochu jinak než většina lidí. On nejen zachytí či zdokumentuje určité skutečnosti,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více