ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA"

Transkript

1 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře ročník 1. číslo 3/2013 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Kříž Postní doba je dobou přípravy na největší svátky v roce. Čím jsem starší, tím mám tuto dobu raději. Možná proto, že se tehdy všechno ztiší, možná pro křížové cesty, nebo proto, že právě v tomto období, víc než kdy jindy, se zamýšlíme nad tou skutečnou a pravou láskou - láskou, která je ochotná se pro druhého něčeho zříct, obětovat se, ztrácet pro druhého, riskovat, rozdávat se Takovou lásku má k nám Bůh. Jak nás Bůh miluje, ukázal nám v Ježíši Kristu. Pán Ježíš říká: Kdo miluje kříž, miluje mne, a kdo miluje mne, miluje kříž. Chtěl bych proto pozdravit a povzbudit všechny farníky naší farnosti, aby se svého kříže nebáli, aby ho nesli a obětovali. Zvláště myslím na nemocné, chudé, nezaměstnané, opovrhované, nuzné a trpící, zraněné a zklamané: Váš kříž je dveřmi do pravého života a do nebe. Spojme svůj kříž s křížem našeho Mistra a milujme ho i skrze náš osobní kříž. Tak se náš kříž stane sladším a nebude nás až tak tížit. To Vám ze srdce přeje otec Jan SLOVO REDAKCE Milí farníci, čtenáři oveček! Opět vyšly ovečky, a protože se blíží Velikonoce, jsou plné aktualit! V aktuálních informacích najdete rozpis mší na Velikonoce, zpovídání a plno informací o událostech, které nás čekají a neminou. Hned na začátku je Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání, což je v současnosti velmi probírané téma. Je dobré vědět k tomu více. Od těchto oveček také začínáme s rubrikou Liturgie, kde můžete získat hlubší znalosti o bohoslužbě. Nikomu z Vás zřejmě neunikla volba nového papeže. Jestli se s ním chcete seznámit blíže, máte jedinečnou možnost od 5. strany právě v těchto ovečkách. Je tu i smutná zpráva o tom, že vandalové navštívili kapličku sv. Anny v Kunovicích. Ale na druhou stranu Vás mohou potěšit Postřehy z X. farního plesu nebo informace o natáčení dokumentu o panu Hašovi. Toto je jen malá ochutnávka toho, co všechno se v těchto ovečkách skrývá. Postní doba je doba klidu a zamyšlení se, lidé chodí ke zpovědi, aby mohli prožít Velikonoce hlouběji. Neodpustili jsme si ale přidat na závěr oveček malý vtípek Přejeme Vám požehnané Velikonoce a hluboké prožití nejen smutku Velkého Pátku, ale i velkou radost ze zmrtvýchvstalého Krista na Velikonoční Neděli! A samozřejmě veselý šmigrust!! Vaše redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře

2 Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání Bratři a sestry, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (srov. Ef 1,2) Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty (Lk 6,29). Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Je především o nezávislosti a novém způsobu financování církví. Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, například vedení matrik a výuka ve školách. Významný podíl na platech kněží a opravách kostelů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění kněží. Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly nízké. Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobré kněze pustili většinou jen do bezvýznamných farností. Měli silný nástroj na ovládání církve. Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem. V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před pěti lety jsme se dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si vydělali na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme se státem velkoryse a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi církvemi 2

3 financovanými ze státního rozpočtu, že jim necháme takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné období. Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost poctivých a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží. Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme najít nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec, když říká: Ekonomický model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje darováním sebe samého, svých intelektuálních schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský ekonomický rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůrce míru provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje se pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku prospěchu současných i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro druhé a jejich budoucnost (Poselství ke Dni míru 2013). Můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou životaschopnosti církve a její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni. Bratři a sestry, děkujeme vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme. Vaši biskupové 3

4 Rubrika LITURGIE V rubrice Liturgie se budeme pravidelně zabývat bohoslužbou a jejími pravidly. Budou zde hlubší informace pro lepší pochopení náležitostí, které liturgie obsahuje. Tyto znalosti totiž nejsou určeny jen kněžím, ale každý laik se s nimi může seznamovat a tím více prohlubovat své chápání Boží přítomnosti nejen při shromážděních křesťanů. Liturgie Když na svět přišel Ježíš, poslaný od Otce jako zář jeho slávy, ukázal lidem, že Bůh je láska. Svůj život rozlámal jako chléb pro druhé a své učedníky naučil modlit se k Bohu jako k Otci. Ti, kdo hledají světlo, které nehasne, shromažďují se v Ježíšově jménu a připojují se ke chvále, kterou zpívají andělé v nebesích. Nacházejí posilu pro svůj život a prosí za všechny lidi.... toto je LITURGIE... vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Bohoslužebné shromáždění Hlavou liturgického shromáždění je Kristus. Kristus sám uděluje svátosti a je v osobě kněze přítomen ve svátosti při shromáždění mši svaté, adoraci atd. Při mši svaté je Kristus přítomen na místech: sedes (kněz zahajuje a ukončuje), ambon (odtud je hlásáno Boží slovo), oltář (kde se Ježíš obětuje), proto se nesmí tyto věci přenášet. Ve shromáždění je přítomen v osobě kněze a v liturgickém úkonu. Rozdělení liturgických služeb Shromáždění lidu je vrstevnaté, jsou v něm různé služby. Je v něm předsedající, obvykle kněz (nebo biskup či jáhen). Jeho úkolem je zahajovat, ukončovat a předsedat. Dále např. akolyta: je první mezi ministranty, pomocník kněze. Může např. podávat svaté přijímání. Mohou to být pouze muži, v případě nouze, žena. Může jej dělat ten, kdo má pověření kněze. Lektor: pověření je udělováno biskupem, je to člověk, který přednáší při mši Boží slovo. A jsou zde i další služby. Vše je v dokumentech z II. Vatikánského koncilu. zpracovala Zuzana Kundrátová 4

5 Nový papež FRANTIŠEK I. František (latinsky Franciscus), vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio (* 17. prosince 1936 Buenos Aires, Argentina), je 266. papež katolické církve, jehož zvolilo konkláve dne 13. března Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století, kdy římskokatolickou církev vedl Řehoř III., pocházející ze Sýrie. Středoškolským vzděláním je chemik. Ve 21 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, na jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy, vyučoval a získal titul profesora teologie. Mezitím v letech 1973 až 1979 působil jako jezuitský provinciál v Argentině. Od roku 1998 až do svého zvolení papežem byl arcibiskupem Buenos Aires a argentinským primasem a od roku 2001 také kardinálem. Jeho papežským heslem je Miserando atque eligendo ( Politováníhodný, a přesto vyvolený ). Vzdělání Vystudoval chemicko-průmyslovou střední školu. Poté v březnu 1958 ve 21 letech při svém pobytu v Santiago de Chile vstoupil do jezuitského řádu. Byl zapsán ke studiu na teologické fakultě Colegio Máximo San José, která má sídlo na předměstí Buenos Aires San Miguel. Studium filozofie dokončil v roce 1960 a studium teologie v roce Jeho významným učitelem byl Lucio Gera, jeden z otců tzv. teologie osvobození. Od roku 1973 pracoval na jezuitské fakultě filozofie a teologie v San Miguel. Po roce 1979 se postavil do čela této fakulty. Vyučoval literaturu, psychologii, filosofii a teologii. V polovině 80. let 20. století pobyl několik měsíců v Německu na renomované Vysoké škole filozoficko-teologické v Sankt Georgen (Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen) ve Frankfurtu nad Mohanem. Ovládá několik jazyků, kromě rodné španělštiny hovoří gramaticky bezchybnou italštinou, komunikuje německy a čte texty v církevní latině. Své první proslovy a kázání v roli papeže pronášel italsky a spatra, případně jen s nahlížením do poznámek, média ocenila jeho řečnické schopnosti. Papež František Jako první papež v dějinách církve si zvolil jméno František, a to na počest sv. Františka z Assisi. Nepřeje si ale používat jméno s římskou číslovkou, tedy František I., nýbrž jen František. Při setkání s novináři nový 5

6 papež také vysvětlil, co jej bezprostředně vedlo k volbě jména František. Podle jeho slov se na něj hned poté, co bylo jeho zvolení dvoutřetinovou většinou zjevné, obrátil jeho přítel, brazilský františkán a kardinál Cláudio Hummes, a řekl mu: Nezapomeň na chudé! Funkce se ujal ihned po zvolení. Uvedení do úřadu, které proběhlo , se zúčastnilo 150 oficiálních delegací z celého světa. Byli přítomni zástupci monoteistických náboženství včetně představitelů židovství a islámu, dále evangelické, anglikánské i ortodoxní církve. Za Českou republiku se účastnil Karel Schwarzenberg. Názory a postoje Mezi zdůrazňovanými Františkovými postoji převažuje osobní skromnost. Jako kardinál žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil veřejnou hromadnou dopravou. Uvnitř každého, kdo podlehne sebestředné marnosti, je podle něj ukryta velká bída. Jako kardinál označil za duchovní nemoc církve, že je uzavřena sama do sebe. Řekl, že pokud by si měl vybrat mezi poraněnou církví, která se vydala na ulici, a nemocnou, odtažitou církví, rozhodně by si vybral tu první. Podpořil oslovování lidí moderními digitálními metodami, po internetu a krátkými zprávami. Kněze, kteří odmítají křtít děti svobodných matek, označil za pokrytce dnešní doby, za ty, kdo klerikalizují církev a božímu lidu upírají spásu. Je znám svým zájmem o lidi nakažené virem HIV, v minulosti je často navštěvoval v hospicích. V roce 2011 navštívil hospic, kde v rámci velikonočního rituálu políbil dvanáct lidí nakažených tímto virem a obřadně jim umyl nohy. V sobotu 16. března 2013 na setkání s novináři papež František s poukazem na svatého Františka z Assisi řekl: Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé. Podle Michala Semína (český novinář, komentátor, překladatel a spisovatel) ve své diecézi nepřestal klást překážky tradicionalistickým kněžím, kteří se chtěli vrátit k předkoncilní liturgii. Jeho pojetí liturgie se více blíží pojetí protestantskému či ryze světskému. Má dobré vztahy s židy a protestanty. Ve vztahu k anglikánům odmítl myšlenku, aby konvertovali ke katolické církvi, a uvedl, že katolická církev anglikány potřebuje takové, jací jsou v anglikánské církvi. Na charismatickém shromáždění v Buenos Aires v roce 2012 neváhal pokleknout před evangelikálním kazatelem, aby od něj přijal požehnání. V roce 2012 se zúčastnil oslav židovského svátku Chanuka v jedné z argentinských synagog. Je oddán ekumenismu a mezináboženskému dialogu a relativizaci jedinosti katolické církve podřízené Římu. František je rovněž zastáncem 6

7 kolegiality biskupů, podle níž je papež podřízen většinovému mínění biskupů. O tom svědčí to, že jeho první vystoupení postrádalo jakékoli viditelné známky a projevy papežské autority a že se prezentoval jako biskup Říma, nikoliv jako papež celé církve (rovněž Benedikta označil jako emeritního biskupa římského, nikoliv jako emeritního papeže) a před udělením požehání městu a světu si vyžádal modlitbu přítomných věřících za sebe samého. Jeho postoj k papežské kurii byl rezervovaný, stálým funkcím v ní se vyhýbal, Vatikán navštěvoval jen v nezbytných případech a věřící ve své zemi v souvislosti se svým jmenováním kardinálem i v souvislosti se zahájením svého římského pontifikátu odrazoval od utrácení peněz za cestu do Říma. Římskou kurii považuje za subjekt, který pomáhá a slouží. Neustálé vidění negativních aspektů místo pozitivních považuje za častý hřích. Dominik Duka o novém papeži Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka napsal o papeži do Českého rozhlasu toto: Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, papež dnes víc než biskup Říma vystupuje jako hlava římskokatolické církve, tedy představitel 1,2 miliardy obyvatel světa, což je 18 % světové populace. Je brán i jako představitel křesťanů jako takových, což je 2,5 miliardy lidí, tedy 25 % obyvatel světa. A dá se o něm hovořit i jako o významném duchovním představiteli těch, kdo věří, tedy devíti desetin všech obyvatel zeměkoule. Pokud toto máme na paměti, vidíme neskutečnou zátěž vůdčí světové autority. Ocitá se ve složité a náročné situaci, ve světě globalizace a nových technologií. Ty dávají lidstvu nové šance, ale přinášejí i nová rizika. V této souvislosti bych rád upozornil na rozdělení světa na Sever a Jih. Je tu určité nebezpečí hegemonie Severu. Toho Severu, který trpí rizikem rozpadu základních tradičních hodnot. Je bohatý, průmyslový, technologicky zdatný. Proti němu stojí chudší Jih se svým mládím, obrovským nerostným bohatstvím, tradičními zemědělskými kulturami, ale i nevyváženou vzdělaností v poměru k potřebám států. Tato struktura je obdobná i v církvi. Její těžiště se přelévá do jižních zemí, tak mladých, naplněných nadšením a rostoucích v počtu křesťanů. Napětí tradičního Severu vůči mladému Jihu tu je také. Nový papež bude muset věnovat mnoho sil právě problémům Afriky a Asie nebo Latinské Ameriky. Nezapomínejme, že přes všechny dohady a znalecké komentáře hraje úlohu i Bůh. Vanutí Ducha svatého může všechny řádně překvapit. 7

8 Na internetových stránkách Christnet Dominik Duka dále říká: Do budoucna bude čím dál tím menší roli hrát, odkud papež pochází. Důležité budou jeho důrazy a zaměření jeho působení. Papež František je zaměřen na pastoraci. Vystupuje velmi prostě a úvahy o tom, že bude citlivý k sociálním otázkám, jsou zcela namístě. To ostatně dosvědčuje i volba jeho jména. Výrazný je také jeho zájem o mladou generaci a to především s ohledem na potíže, s nimiž se ve světě potýká. Je to nezaměstnanost a nedostatečná podpora vzdělání. Důraz jezuitů na vzdělání a racionální uvažování nad aktuálními otázkami, dává také tušit, že František bude papež, který bude rozvíjet ekumenismus, mezináboženský dialog, ale také dialog s hledajícími lidmi. Když jsem poprvé pozdravil Svatého otce Františka a gratuloval mu, řekl jsem, že se stal zázrak: z jezuity se stal dominikán (papežové totiž nosí bílý hábit po papeži sv. Piu V., který byl dominikán, zatímco jezuité tradičně nosí hábit černý). Oba jsme se smáli". Modlitba za papeže Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Františka, který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa. 8

9 Na okraji Kunovic je malá kaplička sv. Anny Bylo nedělní ráno , kdy jsme se začali scházet na zastávce autobusu před kapličkou sv. Anny na pravidelnou nedělní mši svatou. V tom jsme zjistili, že kaplička je otevřená. Přes sobotní noc ji navštívili vandalové nebo zloději. Co tímto činem chtěli dokázat nebo získat, to nevíme. Jen to, že způsobili škodu a starosti. Přivolaná policie vyhodnotila škodu. Byly zničené dveře, uražené světlo, které osvětluje obraz, uražená omítka. Dveře pan stolař provizorně opravil, ale budou se muset pořídit nové, které v dnešní době nebudou levné. Co k tomu dodat? Dnešní doba nahrává k těmto špatnostem, nikdo se ničeho nebojí, nemá z ničeho a z nikoho respekt. Boží přítomnost nic pro mnohé neznamená. I když jsme měli narušené nedělní ráno touto starostí, neodradilo nás to jít na mši svatou do Loučky. Možná se divíte, proč o tom píši v Ovečkách, ale sv. Anna je také důležitou součástí naší farnosti. Není to jen záležitost Kunovic, jak o tom mnozí mluví. Všichni tvoříme jednu farní rodinu - ať jsme z Loučky, Podolí či Kunovic. U kapličky se jednou do roka setkáváme při mši svaté a pokud nám zdraví a čas dovolí, setkáme se u sv. Anny v létě zase. Ivana Skýpalová OKÉNKO SCHOLY DOBRÉHO PASTÝŘE Scholová víkendovka Ve dnech 8. až 10. března jela naše scholička na víkendovku do malebné valašské vesničky Veselé. Ubytováni jsme byli na místní faře, která je hned vedle kostela. Jeli jsme tam autobusem a cestu jsme si náramně užili, zpívali jsme písničky po celou dobu. Na víkendovce jsme zkoušeli písničky na Velikonoce, hráli jsme hry, dívali jsme se na tematický film. V pátek večer byla na programu modlitba růžence a v sobotu večer mše svatá s adorací. Mladší děvčata měla na programu pohádky na dobrou noc. V neděli jsme byli požádání, ať zpíváme při mši, což jsme srdečně přijali. Ani jsme se nenadáli a víkendovka byla u konce. Těšíme se na další společnou akci. Mája Hrušková 9

10 O kom, o čem dokumentární cyklus O prof. Ing. Dr. Rudolfu Hašovi, Dr. techn. h.c., českém lesnickém odborníkovi, profesoru lesnické ekonomiky na Vysoké škole zemědělské v Brně. Takto se jmenuje dokument jednoho z nejvýznamnějších rodáků naší obce. Tento dokument na podnět Společnosti pro naplnění odkazu Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši natočilo Studio 107 z Jarcové pod vedením pana ing. Zbyňka Popa, pro TV NOE. Premiéru v televizi jsme měli možnost shlédnout 2. února 2013 v TV NOE, poté ještě asi v deseti reprízách. S přípravou dokumentu se započalo už v červnu loňského roku, přípravy obnášely sehnat podklady o životě pana profesora, seznámit respondenty s jejich vystupováním v dokumentu, vybrat prostory k natáčení atd. Hlavní, nelehkou úlohou bylo sehnat finanční prostředky na pokrytí nákladů celého natáčení, úprav a všeho co s tím souviselo. Díky sponzorům a vstřícnosti mnohých lidí se vše podařilo uhradit (cca. 60 tisíc). Jak jistě mnozí víte, TV NOE vysílá díky darům a příspěvkům lidí. Také my jsme tímto dokumentem přispěli do mozaiky televizního programu TV NOE. Dokumentární cyklus O kom, o čem, bude mít 52 dílů, jako je týdnů v roce, které budou pojednávat o zajímavých osobnostech. Díl o prof. Hašovi byl prvním z tohoto cyklu. Naše obec i farnost se tak stala známou v celé české i slovenské republice. TV NOE sleduje více než 60 tisíc lidí. O natáčení dokumentu jsem vás průběžně informovala. Filmový štáb natáčel v přepočtu 5 celých dnů = (120 hodin) v Kunovicích, ve Křtinách a v Brně. K tomu se musí připočítat čas v televizním studiu, který není vidět, prostudování kronik, zápisů v archivech atd. Jsou to hodiny mravenčí práce šikovných lidí, kteří dali dohromady takovéto dílo. Nyní Studio 107 připravilo další díl dokumentárního cyklu, který právě běží v TV NOE. Je o paní Vlastimile Češkové z Jarcové, která 2. března oslavila 108 let. S režisérem ing. Popem, a s redaktorkou a scénáristkou Mgr. Zuzanou Kmeťovou budeme mít možnost se opět setkat při vzpomínkové mši svaté na pana profesora 13. dubna v 15,30 hod v kapli v Kunovicích, na kterou Vás srdečně zvu. Na obecním úřadě je možnost si zakoupit DVD s dokumentem, cena je 130,- Kč. Tak, jako jsme knihy ukládali do našich knihoven, tak v současné době ukládáme DVD, a ten o panu profesoru Hašovi by tam neměl chybět. Děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli ke zhotovení dokumentu. Je to vizitka celé naší obce a farnosti. Podařilo se přesně vystihnout vztah a úctu kunovických občanů ke svému rodáku; vystoupení profesorů z Mendlovy univerzity z Brna a Školního lesního podniku Křtiny utvrdilo velikost pana profesora. Děkuji všem za modlitby a podporu, kterou 10

11 jsem ve Vás měla. Božímu požehnání a Panně Marii, které jsem celé toto dílo svěřila. Boží milosti fungovaly víc, jak na 100%. Přeji Vám radost ze vzkříšeného Krista a zdraví v následujících dnech. Ivana Skýpalová Motto: Les je jedním z nejdokonalejších klenotů, jejž Stvořitel ve své moudrosti zasadil do zahrady Přírody k množení její krásy, pro blaho a zdar jak jednotlivce, tak i národů. Ohlasy na dokument o profesoru Hašovi. Vážená paní ( ) gratuluji Vám! Film o prof. Hašovi jsem viděl poprvé na DVD od Vás, podruhé včera v televizi a jsem nadšen! Něco tak hluboce lidského jsem již dlouho neviděl! Podařilo se ve filmu přesně vystihnout vztah a úctu kunovských ke svému rodáku, vystoupení učitelů z MENDELU a ŠLP utvrdilo velikost pana profesora. Opravdu moc krásné, oprávněně musíte mít dobrý pocit z dobře konané práce Vaší Společnosti! Zdravím srdečně a těším se opět na shledání. Pavel Mauer, zástupce ředitele Školního a lesního podniku v Křtinách Milá pani ( ), som veľmi rada, že máte pekné odozvy, verím, že to neskončilo len pozdravom od pána Mauera. Aj ja som urobila doma na okolí reklamu, aj som si v pokoji sama doma pozrela dokument vo vysielaní TV NOE v premiére...bola som spokojná, ako krásne a profesionálne vyznel medzi ostatnými programami tejto televízie. Naozaj sa - my tvorcovia a technika- nemáme za čo hanbiť. Ludský rozmer tam musel byť a je to aj vaša zásluha - ako ste sa ľudsky chovali vy k nám, tak sme to my preniesli na "respondentov" a oni nám porozprávali od srdca a bez trémy, a potom sa už dalo s týmito rozhovormi dobre pracovať... Ešte raz vďaka, rada som vás všetkých spoznala! Pozdravte odo mňa všetkých zainteresovaných. Zuzana Kmeťová redaktorka, scénaistka 11

12 POSTŘEHY Z X. FARNÍHO PLESU KONANÉHO 2. ÚNORA 2013 V HOSTINCI NA ROZCESTÍ V KUNOVICÍCH Před plesem byla v kapli mše svatá s nedělní platností, sloužil ji pan kaplan Ján Rimbala. Do tomboly se sešlo 209 cen. Hlavních cen na vstupenky bylo 25. X. Farní ples připomínal 10. výročí svatby, které se nazývá cínové nebo také růžové. Proto celý ples byl laděn do růžové barvy. Na čelní straně pódia byl sjednocující nápis PŘÁTELSTVÍ, SPOLEČENSTVÍ, LÁSKA, RADOST, který nám připomínal farní společenství všech přítomných. Stoly zdobily květinové vazby a dřevěné svícny a krabičky na losy. Nad parketem byly umístěny růžové a bílé balonky, krepové koule a papírové spirálky. Ten, kdo přišel s růžovým doplňkem, dostal u vstupu malé upomínkové srdce, jako poděkování za podpoření slavnosti. Perníková srdce upekla paní Žídková z Loučky. Ples zahájila dvojice moderátorů Vladimíra Kuchaříková a Jan Kozák. Úvodní slovo a požehnání udělil otec Jan. Začátek plesu byl zahájen slavnostní polonézou v provedení místní i přespolní mládeže z našeho děkanátu. Tančilo celkem 11 párů. Kouzlo polonézy se neslo krásnou hudbou i v jednotném oblečení všech děvčat v bílých šatech doplněné růžovou stuhou a doplňky. Druhým zajímavým vystoupením na plese bylo vystoupení taneční skupiny Děti ráje, kterou tvoří ženy z našich farností. Vystoupení zahájily tancem se slunečnicemi, s rozevlátými šátky pak pokračovaly na píseň od Karla Gotta Být stále mlád. Tanec postupně gradoval a vyvrcholil novým tancem na téma Kamarád. Půlnoční překvapení připravil otec Jan s mladými na téma Celibát. Celým večerem nás provázela hudba RYTMIK z Valašského Meziříčí. Hráli dobře, spolupráce byla výborná. Na plese se sešlo dost farníků i hostů. Přišli občané z Kunovic i okolí všech věkových kategorií. Nástěnku z akcí během roku připravila děvčata ze schóly. Výzdobu zajišťovala Zdenka Černochová a Vladimíra Kuchaříková spolu s šikovnými chlapci, kteří s nimi tančili polonézu. Podařilo se vytvořit i nástěnku z předchozích 10 Farních plesů. Na nástěnce byly pozvánky z každého plesu a jedna výstižná fotografie, která předešlé plesy připomínala. Po plese jsme uložili pozvánky i fotografie do nově vytvořeného alba. Vše moc rychle uběhlo, celým plesem nás provázela dobrá nálada, pohoda a Ti, co měli štěstí v tombole, si odnášeli i pěkné ceny. Po plese jsme celý sál ihned uklidili. Bar nesl název RŮŽOVÉ BRÝLE. V baru se podávala večeře bramborový salát a vepřový řízek, chléb s řízkem nebo klobáska a chléb. Bramborový salát připravili manželé Sehnalovi. Řízky smažili Skýpalovi, paní 12

13 Zdenka Stříteská z Loučky a Kuchaříkovi z Kunovic. Vše bylo chutné a výborné. V baru se rovněž prodávaly jednohubky a bufet. Obsluhu v baru zajišťoval kolektiv mladých. Ples byl oficiálně ukončen po půlnočním překvapení, ale trval do tří hodin ráno. Moc děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do přípravy celé akce. Byl to velký i odpovědný úkol nás všech. Velký podíl na přípravě plesu měly ženy farnice, které připravily stoly před plesem a daly dohromady tombolu, bufet, i jednohubky. Organizace programu i výzdoby pak připadla Vladimíře Kuchaříkové a Zdence Černochové mladší. Děkuji farníkům za modlitby, zakoupené vstupenky, finanční příspěvky i dary do tomboly. Sponzorům děkuji za spolupráci a krásné a hodnotné ceny dle jejich možností. Účinkujícím za veselá i nápaditá vystoupení. Boží Pomoci za požehnání, které nás provázelo po celou dobu příprav i během plesu. V srdci si uchováváme vzpomínky na krásné chvíle, a pokud si je budeme chtít oživit, můžeme si je připomenout na fotografiích, které nafotil Vojtěch Doležal. Jsou umístěny na internetové adrese: Výtěžek z plesu bude použitý na malbu kostela. Bohu Díky za všechna dobrodiní. Zdenka Černochová,st. Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě Každoročně se v sobotu před květnou nedělí v rámci oslavy Světového dne mládeže koná ve všech českých i moravských diecézích a arcidiecézích setkání biskupů s mládeží. Mottem oslavy XXVIII. Světového dne mládeže je Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28,19). Olomoucká arcidiecéze si za místo letošního diecézního setkání zvolila Velehrad. Souvisí to s Cyrilometodějským výročím a také jeho mottem Svědkové víry. Celá akce začala v osm hodin ráno pěší poutí od nádraží ve Starém Městě k bazilice na Velehradě. Na cestě jsme my jako poutníci absolvovali několik zastavení s výjevy ze života sv. Cyrila a Metoděje. Následovala katecheze otce arcibiskupa Jana, oběd z vlastních zásob a výběr ze spousty přednášek, debat, workshopů se zajímavými tématy, o které se dnešní mládež zajímá - např. partnerské vztahy, svátost smíření, cestování, politika, misie a další. Byly zpřístupněny i výtvarné dílny a nechyběl ani koncert. Celé setkání završila mše svatá v bazilice v 16:30 hodin. Zdenka Černochová, mladší 13

14 SVATÝ HOSTÝN POUTNÍ KALENDÁŘ PRO ROK března (ne) Svatojosefská pouť mužů 27. dubna (so) Dvacátá pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15 1. května (st) Prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu 5. května (ne) Zahájení poutní sezony, pouť Klubu křesťanských žen, 9:15 pontifikální mše sv. a následuje Valná hromada Matice svatohostýnské, 10:30 Šestá pouť bohoslovců za povolání 11. května (so) Osmnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe, pontifikální mše sv. v 11:30 na venkovním oltáři - přímý přenos do Rádia Proglas a TV Noe 18. května (so) Jedenáctá pouť podnikatelů a živnostníků, hlavní mše sv. v 10: května (po) Třináctá pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10: května (ne) Jedenáctá pouť včelařů, pontifikální mše sv. v 10:15 1. června (so) 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo) 4. června (út) Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00 7. června (pá) Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15 8. června (so) Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, hlavní mše sv. v 10: června (so) Čtvrtá pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11: června (so) Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10: června (so) Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti července Šestá cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna přes Štípu a Napajedla na Velehrad po vytyčené trase poutní cesty 13. července (so) Pouť obce Slavkov p. H., hlavní mše sv. v 10: srpna (čt) Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním pořadem bohoslužeb, hlavní mše sv. v 10: srpna (ne) Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10: srpna (so) Pátá pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15 14

15 25. srpna (ne) Orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři 31. srpna (so) Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti, rodiny a mládež, následuje program 7. září (so) Dvacátá první pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00 8. září (ne) Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9: září (pá) Národní pouť Sekulárního františkánského řádu, zahájení mši sv. v 19:30 Pá a ukončení v So mší sv.10:15 6. října (ne) Růžencová pouť 12. října (so) První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově 13. října (ne) Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a pobožnost u památníku obětí 1. světové války 19. října (so) Patnáctá myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. v 10: prosince (út) Štědrý den, mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30, v noci mše sv. není 31. prosince (út) Sv. Silvestr, mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv. 15

16 RIO de JANEIRO 2013 aneb Světové dny mládeže Zdá se to být jako včera, kdy jsem slyšela hlas bývalého papeže Benedikta XVI., který oznámil mladým věřícím na letišti Quatro Vientos ve Španělsku před dvěma lety místo příštího konání Světových dnů mládeže. V ten okamžik si člověk řekne: Co bude za 2 roky, to je ještě daleko, to ještě uplyne vody. Vnitřní pocit však člověka nakopává, teda, to by byla paráda tam být, vidět znovu tu atmosféru Světových dnů, které jsem zažila už dvakrát, ale pouze v Evropě. Tentokrát je to ještě lákavější, v Jižní Americe, v Brazílii. Země, kterou jsem viděla pouze na obrázcích a snila o ní pouze při brouzdání prstem na mapě. Na druhé straně jsou finanční prostředky, které brání se tam vydat. Možná i trochu strachu, ale ten je minimální, když člověk ví, že by nebyl sám. Vyskytují se i další faktory, které bych mohla jmenovat, a na které bych mohla pohlížet, ale raději nebudu. Přihlášky na Světové dny do Ria se měly podávat pouze do , poté byla ještě doba prodloužena do konce ledna. Čas běžel, já o tom snila dál, ale stejně jsem neměla finanční prostředky na cestu a pobyt. Při studiu se těžce vydělávají penízky a žádat rodiče by mě ani ve snu nenapadlo. Jsou přece důležitější věci, do kterých bychom mohli investovat. Proto jsem už byla pevně rozhodnuta pro levnější variantu, že své Rio pojedu prožít buď na Slovensko do Ružomberoku, kde se bude konat takové Národní střetnutí mládeže nebo k obrazovce TV Noe. Nevím však, co mi tím Pán Bůh chtěl a stále chce říci. Po volbě nového papeže Františka mě oslovil jeden dobrý člověk, kamarád a říká, že mi cestu pomůže částečně zasponzorovat, pokud chci jet, a on sám, že by si to moc přál. No jo, ale to už bylo přece po přihláškách a po všem ostatním. Co teď? Myšlenky se vrátily a znovu to přemýšlení, jak by se to přeci jen dalo zařídit. Neváhala jsem dlouho, taková nabídka se neodmítá. Zavolala jsem na Sekci pro mládež do Prahy. Musím říci, že to bylo minutu po 12, ale ještě to klaplo. Anička, dobrá duše ze Sekce pro mládež, mi ještě zpřístupnila přihlášku a vyřizuje letenku, abych se mohla v létě vydat spolu asi se 130 dalšími mladými lidičkami z celé České republiky na Světové dny mládeže do Ria. Stále si však kladu otázku, zda si to vůbec zasloužím, zda mi to nebude někdo závidět, zda to zvládnu a zda někdy najdu odpověď, proč to tak Bůh chtěl a co mi tím chce říci. Možná právě skrz modlitbu níže mi ukazuje směr. Nebojte se milí čtenáři, budu na vás myslet v modlitbách a jistě se s vámi o své zážitky moc ráda podělím. Chtěla bych vás však poprosit, modlete se za mě, i za mého sponzora, kterému jsem modlitbu slíbila, a za vydaření celého setkání i cesty. Bude to pro mě první let letadlem a ještě tak daleko. Můžete se modlit třeba modlitbu složenou přímo k setkání. Zdenka Černochová ml. 16

17 Otče, tys poslal svého věčného Syna, aby spasil svět, a vybral jsi muže a ženy, aby skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali radostnou zvěst všem národům. Uděl potřebné milosti, aby z tváří všech mladých vyzařovala radost z toho, že mohou být v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia, které církev ve třetím tisíciletí potřebuje. Kriste, Vykupiteli lidstva, Tvá socha s otevřenou náručí na vrcholku Corcovado vítá všechny národy. Ve své velikonoční oběti jsi nás skrze Ducha Svatého přivedl k synovskému setkání s Otcem. Mladí lidé, které posiluje eucharistie, kteří tě slyší ve tvém slově a nacházejí v bratřích a sestrách, potřebují tvé nekonečné milosrdenství, aby mohli putovat po světě jako učedníci a zároveň misionáři nové evangelizace. Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna, jasem své pravdy a ohněm své lásky sešli světlo na všechny mladé, aby povzbuzeni Světovým dnem mládeže přinášeli do všech koutů světa víru, naději a lásku, aby se stali vynikajícími budovateli kultury života a pokoje a pilíři nového světa. Amen. Světové dny mládeže v Riu se konají ve dnech července 2013 Týden evangelizace (pobyt v diecézi) července 2013 Světové dny mládeže v Rio de Janiero. Každé setkání provází motto. Benedikt XI. Vybral pro toto setkání motto: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28,19). Symbol a znak vypovídá jak o mottu, tak i o celém městě Riu. Na základě úryvku z evangelia svatého Matouše je patrná potřeba přímo odkázat na obraz Ježíše a význam učedníka. V tomto příběhu se Ježíš setkal se svými učedníky na hoře po svém zmrtvýchvstání. Jako symbol města Ria de Janeira se Kristus Vykupitel nachází také na hoře. Tato pamětihodnost je známa v celém světě. Tématem je citát samotného Pána Ježíše, a proto jeho obraz zaujímá přední místo uprostřed symbolu. Prvky symbolu tvoří obraz srdce, které se stalo středem víry národů. Také Brazílie bude středem mládeže při Světovém setkání. Ukazuje také vnitřního člověka, z této kompozice je patrný odkaz na učedníky, kteří Ježíše nesou ve svém srdci. Paže Krista Vykupitele prochází celým obrazem srdce a symbolizují přívětivé Boží objetí všech národů a mladých, kteří budou v Brazílii. Představuje naše přijetí ze strany lidu velkodušného a pohostinného srdce. 17

18 Jarní recepty podle paní Kainarové COOKIES - ¾ hrnku krupice - 1 a ½ hrnku hladké mouky (na půl mohou být ovesné vločky - ½ rozehřátého másla - 1 vejce - 2 lžičky skořice (nebo rozinky a nalámaná čokoláda) - vanilka - 1 lžička prášku do pečiva - špetka soli - skořicový cukr na obalení Z těsta děláme kuličky, obalíme ve skořicovém cukru a pečeme na pečícím papíru (položené dále od sebe) SUŠENKY 1. V hrnci rozpustíme 20 g másla, na máslo dáme 5-6 lžic cukru krupice, vše necháme chvilku svařit v hustou pěnu a přilijeme asi 100 ml mléka. Za stálého míchání vymícháme v hmotu (bez hrudek) a necháme zchladnout žloutky utřeme v misce se 2 lžícemi cukru a 2 lžícemi hladké mouky a poté vmícháme do vychladlé uvařené hmoty 3. Do mísy dáme: 2 hrnky kokosu g mletého máku + 50 g sezamu (semínka) (+ rozinky, brusinky) a vše smícháme. Přidáme hmotu ze žloutků a vyšlehaný sníh ze 2 bílků. Vše promícháme a na pečící papír vytvoříme malé placičky, které upečeme v troubě na 190 ºC, cca 10 minut. Dobrou chuť! 18

19 Mami, můžu si půjčit 50 korun? Z práce se žena vrátila pozdě, unavená podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u dveří. "Mami, můžu se tě na něco zeptat?" Máma: "Jistě, na copak?" Syn: "Mami, kolik vyděláš za hodinu?" "Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?" Odpověděla žena nazlobeně. Syn: "Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?" Máma: "Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu." Syn: "Ach jo," povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. "Mami, můžu si půjčit 50 korun?" Matka byla bez sebe, "Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost." Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že na něco opravdu těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často si o peníze neříkal. Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. "Už spíš, synku?" Zeptala se. "Ne, mami, jsem vzhůru," odpověděl chlapec. "Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela," řekla žena. "Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl." Malý chlapec se posadil a usmál. "Ach, mami, moc děkuju," zajásal. Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv. Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku. "Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?", zabručela matka. "Protože jsem neměl dost, ale teď už mám," odpověděl chlapec. "Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu večeřet." Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění. Nenechme nám čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterých nám opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejme sdílet náš čas, ať už má jakoukoliv hodnotu, s někým, koho opravdu milujeme. Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života 19

20 AKTUÁLNÍ INFORMACE VELIKONOČNÍ OBŘADY Zelený čtvrtek :45 Velký Pátek :45 (v 15:00 křížová cesta) Bílá Sobota :00 Velikonoční Neděle :00 (možnost přinést si pokrmy k posvěcení) Velikonoční Pondělí :00 Zpovídání Němetice (po) :00-17:00 Kunovice (út) :00-17:00 Loučka (st) :00-16:00 Kladeruby (st) od 16:00 Ze soboty na neděli bude změna času ze zimního na letní! Od 1.4. budou pravidelné mše v Kunovicích každé úterý v 18:00 v Loučce každou středu v 18:00 v Loučce každý první pátek v měsíci v 15: Velikonoční výstava a výstava včelařů, na Štaci v Loučce Divadelní představení Dva mudrci z Východu, kino Všechovice 16: Pouť děkanátu Valašské Meziříčí na Velehrad 6.4. Velikonoční zábava mládeže děkanátu Val. Meziříčí 7.4. Neděle Božího Milosrdenství 8.4. Zvěstování Páně, mše v 18: Myslivecká mše, 15:30 hod kaple v Kunovicích Dobrý Pastýř - pouť v Loučce Dvacátá hasičská pouť na Hostýně Osmnáctá pouť radia Proglas na Hostýně Nejsvětější Trojice - pouť ve Všechovicích První svaté přijímání 9.6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo - pouť v Kunovicích Adorační den ve farnosti Loučka 20

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Sborový zpravodaj PROSINEC 2012

Sborový zpravodaj PROSINEC 2012 Sborový zpravodaj PROSINEC 2012 Datum Hudebník Vedení sobotní školy Čtení z Bible Vedení bohoslužby Kázání Odpolední program 6. 10. Byrtusová A. Svrček Z. Kopáček J. Byrtus T. Šustková P. 13. 10. Staš

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Stav k 17. únoru 2005 Základní informace o XX. světovém dnu mládeže Kolín, (11.) 16. 21. srpna 2005 Papež Jan Pavel II. zopakoval pozvání mladých 6. ledna 2005 Přišli jsme se mu poklonit (Mt 2, 2). Tato

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více