ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA"

Transkript

1 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře ročník 1. číslo 3/2013 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Kříž Postní doba je dobou přípravy na největší svátky v roce. Čím jsem starší, tím mám tuto dobu raději. Možná proto, že se tehdy všechno ztiší, možná pro křížové cesty, nebo proto, že právě v tomto období, víc než kdy jindy, se zamýšlíme nad tou skutečnou a pravou láskou - láskou, která je ochotná se pro druhého něčeho zříct, obětovat se, ztrácet pro druhého, riskovat, rozdávat se Takovou lásku má k nám Bůh. Jak nás Bůh miluje, ukázal nám v Ježíši Kristu. Pán Ježíš říká: Kdo miluje kříž, miluje mne, a kdo miluje mne, miluje kříž. Chtěl bych proto pozdravit a povzbudit všechny farníky naší farnosti, aby se svého kříže nebáli, aby ho nesli a obětovali. Zvláště myslím na nemocné, chudé, nezaměstnané, opovrhované, nuzné a trpící, zraněné a zklamané: Váš kříž je dveřmi do pravého života a do nebe. Spojme svůj kříž s křížem našeho Mistra a milujme ho i skrze náš osobní kříž. Tak se náš kříž stane sladším a nebude nás až tak tížit. To Vám ze srdce přeje otec Jan SLOVO REDAKCE Milí farníci, čtenáři oveček! Opět vyšly ovečky, a protože se blíží Velikonoce, jsou plné aktualit! V aktuálních informacích najdete rozpis mší na Velikonoce, zpovídání a plno informací o událostech, které nás čekají a neminou. Hned na začátku je Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání, což je v současnosti velmi probírané téma. Je dobré vědět k tomu více. Od těchto oveček také začínáme s rubrikou Liturgie, kde můžete získat hlubší znalosti o bohoslužbě. Nikomu z Vás zřejmě neunikla volba nového papeže. Jestli se s ním chcete seznámit blíže, máte jedinečnou možnost od 5. strany právě v těchto ovečkách. Je tu i smutná zpráva o tom, že vandalové navštívili kapličku sv. Anny v Kunovicích. Ale na druhou stranu Vás mohou potěšit Postřehy z X. farního plesu nebo informace o natáčení dokumentu o panu Hašovi. Toto je jen malá ochutnávka toho, co všechno se v těchto ovečkách skrývá. Postní doba je doba klidu a zamyšlení se, lidé chodí ke zpovědi, aby mohli prožít Velikonoce hlouběji. Neodpustili jsme si ale přidat na závěr oveček malý vtípek Přejeme Vám požehnané Velikonoce a hluboké prožití nejen smutku Velkého Pátku, ale i velkou radost ze zmrtvýchvstalého Krista na Velikonoční Neděli! A samozřejmě veselý šmigrust!! Vaše redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře

2 Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání Bratři a sestry, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (srov. Ef 1,2) Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty (Lk 6,29). Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Je především o nezávislosti a novém způsobu financování církví. Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, například vedení matrik a výuka ve školách. Významný podíl na platech kněží a opravách kostelů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění kněží. Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly nízké. Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobré kněze pustili většinou jen do bezvýznamných farností. Měli silný nástroj na ovládání církve. Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem. V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před pěti lety jsme se dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si vydělali na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme se státem velkoryse a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi církvemi 2

3 financovanými ze státního rozpočtu, že jim necháme takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné období. Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost poctivých a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží. Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme najít nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec, když říká: Ekonomický model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje darováním sebe samého, svých intelektuálních schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský ekonomický rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůrce míru provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje se pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku prospěchu současných i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro druhé a jejich budoucnost (Poselství ke Dni míru 2013). Můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou životaschopnosti církve a její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni. Bratři a sestry, děkujeme vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme. Vaši biskupové 3

4 Rubrika LITURGIE V rubrice Liturgie se budeme pravidelně zabývat bohoslužbou a jejími pravidly. Budou zde hlubší informace pro lepší pochopení náležitostí, které liturgie obsahuje. Tyto znalosti totiž nejsou určeny jen kněžím, ale každý laik se s nimi může seznamovat a tím více prohlubovat své chápání Boží přítomnosti nejen při shromážděních křesťanů. Liturgie Když na svět přišel Ježíš, poslaný od Otce jako zář jeho slávy, ukázal lidem, že Bůh je láska. Svůj život rozlámal jako chléb pro druhé a své učedníky naučil modlit se k Bohu jako k Otci. Ti, kdo hledají světlo, které nehasne, shromažďují se v Ježíšově jménu a připojují se ke chvále, kterou zpívají andělé v nebesích. Nacházejí posilu pro svůj život a prosí za všechny lidi.... toto je LITURGIE... vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Bohoslužebné shromáždění Hlavou liturgického shromáždění je Kristus. Kristus sám uděluje svátosti a je v osobě kněze přítomen ve svátosti při shromáždění mši svaté, adoraci atd. Při mši svaté je Kristus přítomen na místech: sedes (kněz zahajuje a ukončuje), ambon (odtud je hlásáno Boží slovo), oltář (kde se Ježíš obětuje), proto se nesmí tyto věci přenášet. Ve shromáždění je přítomen v osobě kněze a v liturgickém úkonu. Rozdělení liturgických služeb Shromáždění lidu je vrstevnaté, jsou v něm různé služby. Je v něm předsedající, obvykle kněz (nebo biskup či jáhen). Jeho úkolem je zahajovat, ukončovat a předsedat. Dále např. akolyta: je první mezi ministranty, pomocník kněze. Může např. podávat svaté přijímání. Mohou to být pouze muži, v případě nouze, žena. Může jej dělat ten, kdo má pověření kněze. Lektor: pověření je udělováno biskupem, je to člověk, který přednáší při mši Boží slovo. A jsou zde i další služby. Vše je v dokumentech z II. Vatikánského koncilu. zpracovala Zuzana Kundrátová 4

5 Nový papež FRANTIŠEK I. František (latinsky Franciscus), vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio (* 17. prosince 1936 Buenos Aires, Argentina), je 266. papež katolické církve, jehož zvolilo konkláve dne 13. března Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století, kdy římskokatolickou církev vedl Řehoř III., pocházející ze Sýrie. Středoškolským vzděláním je chemik. Ve 21 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, na jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy, vyučoval a získal titul profesora teologie. Mezitím v letech 1973 až 1979 působil jako jezuitský provinciál v Argentině. Od roku 1998 až do svého zvolení papežem byl arcibiskupem Buenos Aires a argentinským primasem a od roku 2001 také kardinálem. Jeho papežským heslem je Miserando atque eligendo ( Politováníhodný, a přesto vyvolený ). Vzdělání Vystudoval chemicko-průmyslovou střední školu. Poté v březnu 1958 ve 21 letech při svém pobytu v Santiago de Chile vstoupil do jezuitského řádu. Byl zapsán ke studiu na teologické fakultě Colegio Máximo San José, která má sídlo na předměstí Buenos Aires San Miguel. Studium filozofie dokončil v roce 1960 a studium teologie v roce Jeho významným učitelem byl Lucio Gera, jeden z otců tzv. teologie osvobození. Od roku 1973 pracoval na jezuitské fakultě filozofie a teologie v San Miguel. Po roce 1979 se postavil do čela této fakulty. Vyučoval literaturu, psychologii, filosofii a teologii. V polovině 80. let 20. století pobyl několik měsíců v Německu na renomované Vysoké škole filozoficko-teologické v Sankt Georgen (Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen) ve Frankfurtu nad Mohanem. Ovládá několik jazyků, kromě rodné španělštiny hovoří gramaticky bezchybnou italštinou, komunikuje německy a čte texty v církevní latině. Své první proslovy a kázání v roli papeže pronášel italsky a spatra, případně jen s nahlížením do poznámek, média ocenila jeho řečnické schopnosti. Papež František Jako první papež v dějinách církve si zvolil jméno František, a to na počest sv. Františka z Assisi. Nepřeje si ale používat jméno s římskou číslovkou, tedy František I., nýbrž jen František. Při setkání s novináři nový 5

6 papež také vysvětlil, co jej bezprostředně vedlo k volbě jména František. Podle jeho slov se na něj hned poté, co bylo jeho zvolení dvoutřetinovou většinou zjevné, obrátil jeho přítel, brazilský františkán a kardinál Cláudio Hummes, a řekl mu: Nezapomeň na chudé! Funkce se ujal ihned po zvolení. Uvedení do úřadu, které proběhlo , se zúčastnilo 150 oficiálních delegací z celého světa. Byli přítomni zástupci monoteistických náboženství včetně představitelů židovství a islámu, dále evangelické, anglikánské i ortodoxní církve. Za Českou republiku se účastnil Karel Schwarzenberg. Názory a postoje Mezi zdůrazňovanými Františkovými postoji převažuje osobní skromnost. Jako kardinál žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil veřejnou hromadnou dopravou. Uvnitř každého, kdo podlehne sebestředné marnosti, je podle něj ukryta velká bída. Jako kardinál označil za duchovní nemoc církve, že je uzavřena sama do sebe. Řekl, že pokud by si měl vybrat mezi poraněnou církví, která se vydala na ulici, a nemocnou, odtažitou církví, rozhodně by si vybral tu první. Podpořil oslovování lidí moderními digitálními metodami, po internetu a krátkými zprávami. Kněze, kteří odmítají křtít děti svobodných matek, označil za pokrytce dnešní doby, za ty, kdo klerikalizují církev a božímu lidu upírají spásu. Je znám svým zájmem o lidi nakažené virem HIV, v minulosti je často navštěvoval v hospicích. V roce 2011 navštívil hospic, kde v rámci velikonočního rituálu políbil dvanáct lidí nakažených tímto virem a obřadně jim umyl nohy. V sobotu 16. března 2013 na setkání s novináři papež František s poukazem na svatého Františka z Assisi řekl: Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé. Podle Michala Semína (český novinář, komentátor, překladatel a spisovatel) ve své diecézi nepřestal klást překážky tradicionalistickým kněžím, kteří se chtěli vrátit k předkoncilní liturgii. Jeho pojetí liturgie se více blíží pojetí protestantskému či ryze světskému. Má dobré vztahy s židy a protestanty. Ve vztahu k anglikánům odmítl myšlenku, aby konvertovali ke katolické církvi, a uvedl, že katolická církev anglikány potřebuje takové, jací jsou v anglikánské církvi. Na charismatickém shromáždění v Buenos Aires v roce 2012 neváhal pokleknout před evangelikálním kazatelem, aby od něj přijal požehnání. V roce 2012 se zúčastnil oslav židovského svátku Chanuka v jedné z argentinských synagog. Je oddán ekumenismu a mezináboženskému dialogu a relativizaci jedinosti katolické církve podřízené Římu. František je rovněž zastáncem 6

7 kolegiality biskupů, podle níž je papež podřízen většinovému mínění biskupů. O tom svědčí to, že jeho první vystoupení postrádalo jakékoli viditelné známky a projevy papežské autority a že se prezentoval jako biskup Říma, nikoliv jako papež celé církve (rovněž Benedikta označil jako emeritního biskupa římského, nikoliv jako emeritního papeže) a před udělením požehání městu a světu si vyžádal modlitbu přítomných věřících za sebe samého. Jeho postoj k papežské kurii byl rezervovaný, stálým funkcím v ní se vyhýbal, Vatikán navštěvoval jen v nezbytných případech a věřící ve své zemi v souvislosti se svým jmenováním kardinálem i v souvislosti se zahájením svého římského pontifikátu odrazoval od utrácení peněz za cestu do Říma. Římskou kurii považuje za subjekt, který pomáhá a slouží. Neustálé vidění negativních aspektů místo pozitivních považuje za častý hřích. Dominik Duka o novém papeži Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka napsal o papeži do Českého rozhlasu toto: Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, papež dnes víc než biskup Říma vystupuje jako hlava římskokatolické církve, tedy představitel 1,2 miliardy obyvatel světa, což je 18 % světové populace. Je brán i jako představitel křesťanů jako takových, což je 2,5 miliardy lidí, tedy 25 % obyvatel světa. A dá se o něm hovořit i jako o významném duchovním představiteli těch, kdo věří, tedy devíti desetin všech obyvatel zeměkoule. Pokud toto máme na paměti, vidíme neskutečnou zátěž vůdčí světové autority. Ocitá se ve složité a náročné situaci, ve světě globalizace a nových technologií. Ty dávají lidstvu nové šance, ale přinášejí i nová rizika. V této souvislosti bych rád upozornil na rozdělení světa na Sever a Jih. Je tu určité nebezpečí hegemonie Severu. Toho Severu, který trpí rizikem rozpadu základních tradičních hodnot. Je bohatý, průmyslový, technologicky zdatný. Proti němu stojí chudší Jih se svým mládím, obrovským nerostným bohatstvím, tradičními zemědělskými kulturami, ale i nevyváženou vzdělaností v poměru k potřebám států. Tato struktura je obdobná i v církvi. Její těžiště se přelévá do jižních zemí, tak mladých, naplněných nadšením a rostoucích v počtu křesťanů. Napětí tradičního Severu vůči mladému Jihu tu je také. Nový papež bude muset věnovat mnoho sil právě problémům Afriky a Asie nebo Latinské Ameriky. Nezapomínejme, že přes všechny dohady a znalecké komentáře hraje úlohu i Bůh. Vanutí Ducha svatého může všechny řádně překvapit. 7

8 Na internetových stránkách Christnet Dominik Duka dále říká: Do budoucna bude čím dál tím menší roli hrát, odkud papež pochází. Důležité budou jeho důrazy a zaměření jeho působení. Papež František je zaměřen na pastoraci. Vystupuje velmi prostě a úvahy o tom, že bude citlivý k sociálním otázkám, jsou zcela namístě. To ostatně dosvědčuje i volba jeho jména. Výrazný je také jeho zájem o mladou generaci a to především s ohledem na potíže, s nimiž se ve světě potýká. Je to nezaměstnanost a nedostatečná podpora vzdělání. Důraz jezuitů na vzdělání a racionální uvažování nad aktuálními otázkami, dává také tušit, že František bude papež, který bude rozvíjet ekumenismus, mezináboženský dialog, ale také dialog s hledajícími lidmi. Když jsem poprvé pozdravil Svatého otce Františka a gratuloval mu, řekl jsem, že se stal zázrak: z jezuity se stal dominikán (papežové totiž nosí bílý hábit po papeži sv. Piu V., který byl dominikán, zatímco jezuité tradičně nosí hábit černý). Oba jsme se smáli". Modlitba za papeže Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Františka, který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa. 8

9 Na okraji Kunovic je malá kaplička sv. Anny Bylo nedělní ráno , kdy jsme se začali scházet na zastávce autobusu před kapličkou sv. Anny na pravidelnou nedělní mši svatou. V tom jsme zjistili, že kaplička je otevřená. Přes sobotní noc ji navštívili vandalové nebo zloději. Co tímto činem chtěli dokázat nebo získat, to nevíme. Jen to, že způsobili škodu a starosti. Přivolaná policie vyhodnotila škodu. Byly zničené dveře, uražené světlo, které osvětluje obraz, uražená omítka. Dveře pan stolař provizorně opravil, ale budou se muset pořídit nové, které v dnešní době nebudou levné. Co k tomu dodat? Dnešní doba nahrává k těmto špatnostem, nikdo se ničeho nebojí, nemá z ničeho a z nikoho respekt. Boží přítomnost nic pro mnohé neznamená. I když jsme měli narušené nedělní ráno touto starostí, neodradilo nás to jít na mši svatou do Loučky. Možná se divíte, proč o tom píši v Ovečkách, ale sv. Anna je také důležitou součástí naší farnosti. Není to jen záležitost Kunovic, jak o tom mnozí mluví. Všichni tvoříme jednu farní rodinu - ať jsme z Loučky, Podolí či Kunovic. U kapličky se jednou do roka setkáváme při mši svaté a pokud nám zdraví a čas dovolí, setkáme se u sv. Anny v létě zase. Ivana Skýpalová OKÉNKO SCHOLY DOBRÉHO PASTÝŘE Scholová víkendovka Ve dnech 8. až 10. března jela naše scholička na víkendovku do malebné valašské vesničky Veselé. Ubytováni jsme byli na místní faře, která je hned vedle kostela. Jeli jsme tam autobusem a cestu jsme si náramně užili, zpívali jsme písničky po celou dobu. Na víkendovce jsme zkoušeli písničky na Velikonoce, hráli jsme hry, dívali jsme se na tematický film. V pátek večer byla na programu modlitba růžence a v sobotu večer mše svatá s adorací. Mladší děvčata měla na programu pohádky na dobrou noc. V neděli jsme byli požádání, ať zpíváme při mši, což jsme srdečně přijali. Ani jsme se nenadáli a víkendovka byla u konce. Těšíme se na další společnou akci. Mája Hrušková 9

10 O kom, o čem dokumentární cyklus O prof. Ing. Dr. Rudolfu Hašovi, Dr. techn. h.c., českém lesnickém odborníkovi, profesoru lesnické ekonomiky na Vysoké škole zemědělské v Brně. Takto se jmenuje dokument jednoho z nejvýznamnějších rodáků naší obce. Tento dokument na podnět Společnosti pro naplnění odkazu Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši natočilo Studio 107 z Jarcové pod vedením pana ing. Zbyňka Popa, pro TV NOE. Premiéru v televizi jsme měli možnost shlédnout 2. února 2013 v TV NOE, poté ještě asi v deseti reprízách. S přípravou dokumentu se započalo už v červnu loňského roku, přípravy obnášely sehnat podklady o životě pana profesora, seznámit respondenty s jejich vystupováním v dokumentu, vybrat prostory k natáčení atd. Hlavní, nelehkou úlohou bylo sehnat finanční prostředky na pokrytí nákladů celého natáčení, úprav a všeho co s tím souviselo. Díky sponzorům a vstřícnosti mnohých lidí se vše podařilo uhradit (cca. 60 tisíc). Jak jistě mnozí víte, TV NOE vysílá díky darům a příspěvkům lidí. Také my jsme tímto dokumentem přispěli do mozaiky televizního programu TV NOE. Dokumentární cyklus O kom, o čem, bude mít 52 dílů, jako je týdnů v roce, které budou pojednávat o zajímavých osobnostech. Díl o prof. Hašovi byl prvním z tohoto cyklu. Naše obec i farnost se tak stala známou v celé české i slovenské republice. TV NOE sleduje více než 60 tisíc lidí. O natáčení dokumentu jsem vás průběžně informovala. Filmový štáb natáčel v přepočtu 5 celých dnů = (120 hodin) v Kunovicích, ve Křtinách a v Brně. K tomu se musí připočítat čas v televizním studiu, který není vidět, prostudování kronik, zápisů v archivech atd. Jsou to hodiny mravenčí práce šikovných lidí, kteří dali dohromady takovéto dílo. Nyní Studio 107 připravilo další díl dokumentárního cyklu, který právě běží v TV NOE. Je o paní Vlastimile Češkové z Jarcové, která 2. března oslavila 108 let. S režisérem ing. Popem, a s redaktorkou a scénáristkou Mgr. Zuzanou Kmeťovou budeme mít možnost se opět setkat při vzpomínkové mši svaté na pana profesora 13. dubna v 15,30 hod v kapli v Kunovicích, na kterou Vás srdečně zvu. Na obecním úřadě je možnost si zakoupit DVD s dokumentem, cena je 130,- Kč. Tak, jako jsme knihy ukládali do našich knihoven, tak v současné době ukládáme DVD, a ten o panu profesoru Hašovi by tam neměl chybět. Děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli ke zhotovení dokumentu. Je to vizitka celé naší obce a farnosti. Podařilo se přesně vystihnout vztah a úctu kunovických občanů ke svému rodáku; vystoupení profesorů z Mendlovy univerzity z Brna a Školního lesního podniku Křtiny utvrdilo velikost pana profesora. Děkuji všem za modlitby a podporu, kterou 10

11 jsem ve Vás měla. Božímu požehnání a Panně Marii, které jsem celé toto dílo svěřila. Boží milosti fungovaly víc, jak na 100%. Přeji Vám radost ze vzkříšeného Krista a zdraví v následujících dnech. Ivana Skýpalová Motto: Les je jedním z nejdokonalejších klenotů, jejž Stvořitel ve své moudrosti zasadil do zahrady Přírody k množení její krásy, pro blaho a zdar jak jednotlivce, tak i národů. Ohlasy na dokument o profesoru Hašovi. Vážená paní ( ) gratuluji Vám! Film o prof. Hašovi jsem viděl poprvé na DVD od Vás, podruhé včera v televizi a jsem nadšen! Něco tak hluboce lidského jsem již dlouho neviděl! Podařilo se ve filmu přesně vystihnout vztah a úctu kunovských ke svému rodáku, vystoupení učitelů z MENDELU a ŠLP utvrdilo velikost pana profesora. Opravdu moc krásné, oprávněně musíte mít dobrý pocit z dobře konané práce Vaší Společnosti! Zdravím srdečně a těším se opět na shledání. Pavel Mauer, zástupce ředitele Školního a lesního podniku v Křtinách Milá pani ( ), som veľmi rada, že máte pekné odozvy, verím, že to neskončilo len pozdravom od pána Mauera. Aj ja som urobila doma na okolí reklamu, aj som si v pokoji sama doma pozrela dokument vo vysielaní TV NOE v premiére...bola som spokojná, ako krásne a profesionálne vyznel medzi ostatnými programami tejto televízie. Naozaj sa - my tvorcovia a technika- nemáme za čo hanbiť. Ludský rozmer tam musel byť a je to aj vaša zásluha - ako ste sa ľudsky chovali vy k nám, tak sme to my preniesli na "respondentov" a oni nám porozprávali od srdca a bez trémy, a potom sa už dalo s týmito rozhovormi dobre pracovať... Ešte raz vďaka, rada som vás všetkých spoznala! Pozdravte odo mňa všetkých zainteresovaných. Zuzana Kmeťová redaktorka, scénaistka 11

12 POSTŘEHY Z X. FARNÍHO PLESU KONANÉHO 2. ÚNORA 2013 V HOSTINCI NA ROZCESTÍ V KUNOVICÍCH Před plesem byla v kapli mše svatá s nedělní platností, sloužil ji pan kaplan Ján Rimbala. Do tomboly se sešlo 209 cen. Hlavních cen na vstupenky bylo 25. X. Farní ples připomínal 10. výročí svatby, které se nazývá cínové nebo také růžové. Proto celý ples byl laděn do růžové barvy. Na čelní straně pódia byl sjednocující nápis PŘÁTELSTVÍ, SPOLEČENSTVÍ, LÁSKA, RADOST, který nám připomínal farní společenství všech přítomných. Stoly zdobily květinové vazby a dřevěné svícny a krabičky na losy. Nad parketem byly umístěny růžové a bílé balonky, krepové koule a papírové spirálky. Ten, kdo přišel s růžovým doplňkem, dostal u vstupu malé upomínkové srdce, jako poděkování za podpoření slavnosti. Perníková srdce upekla paní Žídková z Loučky. Ples zahájila dvojice moderátorů Vladimíra Kuchaříková a Jan Kozák. Úvodní slovo a požehnání udělil otec Jan. Začátek plesu byl zahájen slavnostní polonézou v provedení místní i přespolní mládeže z našeho děkanátu. Tančilo celkem 11 párů. Kouzlo polonézy se neslo krásnou hudbou i v jednotném oblečení všech děvčat v bílých šatech doplněné růžovou stuhou a doplňky. Druhým zajímavým vystoupením na plese bylo vystoupení taneční skupiny Děti ráje, kterou tvoří ženy z našich farností. Vystoupení zahájily tancem se slunečnicemi, s rozevlátými šátky pak pokračovaly na píseň od Karla Gotta Být stále mlád. Tanec postupně gradoval a vyvrcholil novým tancem na téma Kamarád. Půlnoční překvapení připravil otec Jan s mladými na téma Celibát. Celým večerem nás provázela hudba RYTMIK z Valašského Meziříčí. Hráli dobře, spolupráce byla výborná. Na plese se sešlo dost farníků i hostů. Přišli občané z Kunovic i okolí všech věkových kategorií. Nástěnku z akcí během roku připravila děvčata ze schóly. Výzdobu zajišťovala Zdenka Černochová a Vladimíra Kuchaříková spolu s šikovnými chlapci, kteří s nimi tančili polonézu. Podařilo se vytvořit i nástěnku z předchozích 10 Farních plesů. Na nástěnce byly pozvánky z každého plesu a jedna výstižná fotografie, která předešlé plesy připomínala. Po plese jsme uložili pozvánky i fotografie do nově vytvořeného alba. Vše moc rychle uběhlo, celým plesem nás provázela dobrá nálada, pohoda a Ti, co měli štěstí v tombole, si odnášeli i pěkné ceny. Po plese jsme celý sál ihned uklidili. Bar nesl název RŮŽOVÉ BRÝLE. V baru se podávala večeře bramborový salát a vepřový řízek, chléb s řízkem nebo klobáska a chléb. Bramborový salát připravili manželé Sehnalovi. Řízky smažili Skýpalovi, paní 12

13 Zdenka Stříteská z Loučky a Kuchaříkovi z Kunovic. Vše bylo chutné a výborné. V baru se rovněž prodávaly jednohubky a bufet. Obsluhu v baru zajišťoval kolektiv mladých. Ples byl oficiálně ukončen po půlnočním překvapení, ale trval do tří hodin ráno. Moc děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do přípravy celé akce. Byl to velký i odpovědný úkol nás všech. Velký podíl na přípravě plesu měly ženy farnice, které připravily stoly před plesem a daly dohromady tombolu, bufet, i jednohubky. Organizace programu i výzdoby pak připadla Vladimíře Kuchaříkové a Zdence Černochové mladší. Děkuji farníkům za modlitby, zakoupené vstupenky, finanční příspěvky i dary do tomboly. Sponzorům děkuji za spolupráci a krásné a hodnotné ceny dle jejich možností. Účinkujícím za veselá i nápaditá vystoupení. Boží Pomoci za požehnání, které nás provázelo po celou dobu příprav i během plesu. V srdci si uchováváme vzpomínky na krásné chvíle, a pokud si je budeme chtít oživit, můžeme si je připomenout na fotografiích, které nafotil Vojtěch Doležal. Jsou umístěny na internetové adrese: Výtěžek z plesu bude použitý na malbu kostela. Bohu Díky za všechna dobrodiní. Zdenka Černochová,st. Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě Každoročně se v sobotu před květnou nedělí v rámci oslavy Světového dne mládeže koná ve všech českých i moravských diecézích a arcidiecézích setkání biskupů s mládeží. Mottem oslavy XXVIII. Světového dne mládeže je Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28,19). Olomoucká arcidiecéze si za místo letošního diecézního setkání zvolila Velehrad. Souvisí to s Cyrilometodějským výročím a také jeho mottem Svědkové víry. Celá akce začala v osm hodin ráno pěší poutí od nádraží ve Starém Městě k bazilice na Velehradě. Na cestě jsme my jako poutníci absolvovali několik zastavení s výjevy ze života sv. Cyrila a Metoděje. Následovala katecheze otce arcibiskupa Jana, oběd z vlastních zásob a výběr ze spousty přednášek, debat, workshopů se zajímavými tématy, o které se dnešní mládež zajímá - např. partnerské vztahy, svátost smíření, cestování, politika, misie a další. Byly zpřístupněny i výtvarné dílny a nechyběl ani koncert. Celé setkání završila mše svatá v bazilice v 16:30 hodin. Zdenka Černochová, mladší 13

14 SVATÝ HOSTÝN POUTNÍ KALENDÁŘ PRO ROK března (ne) Svatojosefská pouť mužů 27. dubna (so) Dvacátá pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15 1. května (st) Prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu 5. května (ne) Zahájení poutní sezony, pouť Klubu křesťanských žen, 9:15 pontifikální mše sv. a následuje Valná hromada Matice svatohostýnské, 10:30 Šestá pouť bohoslovců za povolání 11. května (so) Osmnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe, pontifikální mše sv. v 11:30 na venkovním oltáři - přímý přenos do Rádia Proglas a TV Noe 18. května (so) Jedenáctá pouť podnikatelů a živnostníků, hlavní mše sv. v 10: května (po) Třináctá pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10: května (ne) Jedenáctá pouť včelařů, pontifikální mše sv. v 10:15 1. června (so) 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo) 4. června (út) Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00 7. června (pá) Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15 8. června (so) Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, hlavní mše sv. v 10: června (so) Čtvrtá pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11: června (so) Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10: června (so) Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti července Šestá cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna přes Štípu a Napajedla na Velehrad po vytyčené trase poutní cesty 13. července (so) Pouť obce Slavkov p. H., hlavní mše sv. v 10: srpna (čt) Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním pořadem bohoslužeb, hlavní mše sv. v 10: srpna (ne) Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10: srpna (so) Pátá pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15 14

15 25. srpna (ne) Orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři 31. srpna (so) Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti, rodiny a mládež, následuje program 7. září (so) Dvacátá první pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00 8. září (ne) Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9: září (pá) Národní pouť Sekulárního františkánského řádu, zahájení mši sv. v 19:30 Pá a ukončení v So mší sv.10:15 6. října (ne) Růžencová pouť 12. října (so) První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově 13. října (ne) Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a pobožnost u památníku obětí 1. světové války 19. října (so) Patnáctá myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. v 10: prosince (út) Štědrý den, mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30, v noci mše sv. není 31. prosince (út) Sv. Silvestr, mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv. 15

16 RIO de JANEIRO 2013 aneb Světové dny mládeže Zdá se to být jako včera, kdy jsem slyšela hlas bývalého papeže Benedikta XVI., který oznámil mladým věřícím na letišti Quatro Vientos ve Španělsku před dvěma lety místo příštího konání Světových dnů mládeže. V ten okamžik si člověk řekne: Co bude za 2 roky, to je ještě daleko, to ještě uplyne vody. Vnitřní pocit však člověka nakopává, teda, to by byla paráda tam být, vidět znovu tu atmosféru Světových dnů, které jsem zažila už dvakrát, ale pouze v Evropě. Tentokrát je to ještě lákavější, v Jižní Americe, v Brazílii. Země, kterou jsem viděla pouze na obrázcích a snila o ní pouze při brouzdání prstem na mapě. Na druhé straně jsou finanční prostředky, které brání se tam vydat. Možná i trochu strachu, ale ten je minimální, když člověk ví, že by nebyl sám. Vyskytují se i další faktory, které bych mohla jmenovat, a na které bych mohla pohlížet, ale raději nebudu. Přihlášky na Světové dny do Ria se měly podávat pouze do , poté byla ještě doba prodloužena do konce ledna. Čas běžel, já o tom snila dál, ale stejně jsem neměla finanční prostředky na cestu a pobyt. Při studiu se těžce vydělávají penízky a žádat rodiče by mě ani ve snu nenapadlo. Jsou přece důležitější věci, do kterých bychom mohli investovat. Proto jsem už byla pevně rozhodnuta pro levnější variantu, že své Rio pojedu prožít buď na Slovensko do Ružomberoku, kde se bude konat takové Národní střetnutí mládeže nebo k obrazovce TV Noe. Nevím však, co mi tím Pán Bůh chtěl a stále chce říci. Po volbě nového papeže Františka mě oslovil jeden dobrý člověk, kamarád a říká, že mi cestu pomůže částečně zasponzorovat, pokud chci jet, a on sám, že by si to moc přál. No jo, ale to už bylo přece po přihláškách a po všem ostatním. Co teď? Myšlenky se vrátily a znovu to přemýšlení, jak by se to přeci jen dalo zařídit. Neváhala jsem dlouho, taková nabídka se neodmítá. Zavolala jsem na Sekci pro mládež do Prahy. Musím říci, že to bylo minutu po 12, ale ještě to klaplo. Anička, dobrá duše ze Sekce pro mládež, mi ještě zpřístupnila přihlášku a vyřizuje letenku, abych se mohla v létě vydat spolu asi se 130 dalšími mladými lidičkami z celé České republiky na Světové dny mládeže do Ria. Stále si však kladu otázku, zda si to vůbec zasloužím, zda mi to nebude někdo závidět, zda to zvládnu a zda někdy najdu odpověď, proč to tak Bůh chtěl a co mi tím chce říci. Možná právě skrz modlitbu níže mi ukazuje směr. Nebojte se milí čtenáři, budu na vás myslet v modlitbách a jistě se s vámi o své zážitky moc ráda podělím. Chtěla bych vás však poprosit, modlete se za mě, i za mého sponzora, kterému jsem modlitbu slíbila, a za vydaření celého setkání i cesty. Bude to pro mě první let letadlem a ještě tak daleko. Můžete se modlit třeba modlitbu složenou přímo k setkání. Zdenka Černochová ml. 16

17 Otče, tys poslal svého věčného Syna, aby spasil svět, a vybral jsi muže a ženy, aby skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali radostnou zvěst všem národům. Uděl potřebné milosti, aby z tváří všech mladých vyzařovala radost z toho, že mohou být v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia, které církev ve třetím tisíciletí potřebuje. Kriste, Vykupiteli lidstva, Tvá socha s otevřenou náručí na vrcholku Corcovado vítá všechny národy. Ve své velikonoční oběti jsi nás skrze Ducha Svatého přivedl k synovskému setkání s Otcem. Mladí lidé, které posiluje eucharistie, kteří tě slyší ve tvém slově a nacházejí v bratřích a sestrách, potřebují tvé nekonečné milosrdenství, aby mohli putovat po světě jako učedníci a zároveň misionáři nové evangelizace. Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna, jasem své pravdy a ohněm své lásky sešli světlo na všechny mladé, aby povzbuzeni Světovým dnem mládeže přinášeli do všech koutů světa víru, naději a lásku, aby se stali vynikajícími budovateli kultury života a pokoje a pilíři nového světa. Amen. Světové dny mládeže v Riu se konají ve dnech července 2013 Týden evangelizace (pobyt v diecézi) července 2013 Světové dny mládeže v Rio de Janiero. Každé setkání provází motto. Benedikt XI. Vybral pro toto setkání motto: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28,19). Symbol a znak vypovídá jak o mottu, tak i o celém městě Riu. Na základě úryvku z evangelia svatého Matouše je patrná potřeba přímo odkázat na obraz Ježíše a význam učedníka. V tomto příběhu se Ježíš setkal se svými učedníky na hoře po svém zmrtvýchvstání. Jako symbol města Ria de Janeira se Kristus Vykupitel nachází také na hoře. Tato pamětihodnost je známa v celém světě. Tématem je citát samotného Pána Ježíše, a proto jeho obraz zaujímá přední místo uprostřed symbolu. Prvky symbolu tvoří obraz srdce, které se stalo středem víry národů. Také Brazílie bude středem mládeže při Světovém setkání. Ukazuje také vnitřního člověka, z této kompozice je patrný odkaz na učedníky, kteří Ježíše nesou ve svém srdci. Paže Krista Vykupitele prochází celým obrazem srdce a symbolizují přívětivé Boží objetí všech národů a mladých, kteří budou v Brazílii. Představuje naše přijetí ze strany lidu velkodušného a pohostinného srdce. 17

18 Jarní recepty podle paní Kainarové COOKIES - ¾ hrnku krupice - 1 a ½ hrnku hladké mouky (na půl mohou být ovesné vločky - ½ rozehřátého másla - 1 vejce - 2 lžičky skořice (nebo rozinky a nalámaná čokoláda) - vanilka - 1 lžička prášku do pečiva - špetka soli - skořicový cukr na obalení Z těsta děláme kuličky, obalíme ve skořicovém cukru a pečeme na pečícím papíru (položené dále od sebe) SUŠENKY 1. V hrnci rozpustíme 20 g másla, na máslo dáme 5-6 lžic cukru krupice, vše necháme chvilku svařit v hustou pěnu a přilijeme asi 100 ml mléka. Za stálého míchání vymícháme v hmotu (bez hrudek) a necháme zchladnout žloutky utřeme v misce se 2 lžícemi cukru a 2 lžícemi hladké mouky a poté vmícháme do vychladlé uvařené hmoty 3. Do mísy dáme: 2 hrnky kokosu g mletého máku + 50 g sezamu (semínka) (+ rozinky, brusinky) a vše smícháme. Přidáme hmotu ze žloutků a vyšlehaný sníh ze 2 bílků. Vše promícháme a na pečící papír vytvoříme malé placičky, které upečeme v troubě na 190 ºC, cca 10 minut. Dobrou chuť! 18

19 Mami, můžu si půjčit 50 korun? Z práce se žena vrátila pozdě, unavená podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u dveří. "Mami, můžu se tě na něco zeptat?" Máma: "Jistě, na copak?" Syn: "Mami, kolik vyděláš za hodinu?" "Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?" Odpověděla žena nazlobeně. Syn: "Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?" Máma: "Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu." Syn: "Ach jo," povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. "Mami, můžu si půjčit 50 korun?" Matka byla bez sebe, "Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost." Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že na něco opravdu těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často si o peníze neříkal. Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. "Už spíš, synku?" Zeptala se. "Ne, mami, jsem vzhůru," odpověděl chlapec. "Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela," řekla žena. "Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl." Malý chlapec se posadil a usmál. "Ach, mami, moc děkuju," zajásal. Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv. Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku. "Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?", zabručela matka. "Protože jsem neměl dost, ale teď už mám," odpověděl chlapec. "Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu večeřet." Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění. Nenechme nám čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterých nám opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejme sdílet náš čas, ať už má jakoukoliv hodnotu, s někým, koho opravdu milujeme. Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života 19

20 AKTUÁLNÍ INFORMACE VELIKONOČNÍ OBŘADY Zelený čtvrtek :45 Velký Pátek :45 (v 15:00 křížová cesta) Bílá Sobota :00 Velikonoční Neděle :00 (možnost přinést si pokrmy k posvěcení) Velikonoční Pondělí :00 Zpovídání Němetice (po) :00-17:00 Kunovice (út) :00-17:00 Loučka (st) :00-16:00 Kladeruby (st) od 16:00 Ze soboty na neděli bude změna času ze zimního na letní! Od 1.4. budou pravidelné mše v Kunovicích každé úterý v 18:00 v Loučce každou středu v 18:00 v Loučce každý první pátek v měsíci v 15: Velikonoční výstava a výstava včelařů, na Štaci v Loučce Divadelní představení Dva mudrci z Východu, kino Všechovice 16: Pouť děkanátu Valašské Meziříčí na Velehrad 6.4. Velikonoční zábava mládeže děkanátu Val. Meziříčí 7.4. Neděle Božího Milosrdenství 8.4. Zvěstování Páně, mše v 18: Myslivecká mše, 15:30 hod kaple v Kunovicích Dobrý Pastýř - pouť v Loučce Dvacátá hasičská pouť na Hostýně Osmnáctá pouť radia Proglas na Hostýně Nejsvětější Trojice - pouť ve Všechovicích První svaté přijímání 9.6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo - pouť v Kunovicích Adorační den ve farnosti Loučka 20

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více