ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA"

Transkript

1 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře ročník 1. číslo 3/2013 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Kříž Postní doba je dobou přípravy na největší svátky v roce. Čím jsem starší, tím mám tuto dobu raději. Možná proto, že se tehdy všechno ztiší, možná pro křížové cesty, nebo proto, že právě v tomto období, víc než kdy jindy, se zamýšlíme nad tou skutečnou a pravou láskou - láskou, která je ochotná se pro druhého něčeho zříct, obětovat se, ztrácet pro druhého, riskovat, rozdávat se Takovou lásku má k nám Bůh. Jak nás Bůh miluje, ukázal nám v Ježíši Kristu. Pán Ježíš říká: Kdo miluje kříž, miluje mne, a kdo miluje mne, miluje kříž. Chtěl bych proto pozdravit a povzbudit všechny farníky naší farnosti, aby se svého kříže nebáli, aby ho nesli a obětovali. Zvláště myslím na nemocné, chudé, nezaměstnané, opovrhované, nuzné a trpící, zraněné a zklamané: Váš kříž je dveřmi do pravého života a do nebe. Spojme svůj kříž s křížem našeho Mistra a milujme ho i skrze náš osobní kříž. Tak se náš kříž stane sladším a nebude nás až tak tížit. To Vám ze srdce přeje otec Jan SLOVO REDAKCE Milí farníci, čtenáři oveček! Opět vyšly ovečky, a protože se blíží Velikonoce, jsou plné aktualit! V aktuálních informacích najdete rozpis mší na Velikonoce, zpovídání a plno informací o událostech, které nás čekají a neminou. Hned na začátku je Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání, což je v současnosti velmi probírané téma. Je dobré vědět k tomu více. Od těchto oveček také začínáme s rubrikou Liturgie, kde můžete získat hlubší znalosti o bohoslužbě. Nikomu z Vás zřejmě neunikla volba nového papeže. Jestli se s ním chcete seznámit blíže, máte jedinečnou možnost od 5. strany právě v těchto ovečkách. Je tu i smutná zpráva o tom, že vandalové navštívili kapličku sv. Anny v Kunovicích. Ale na druhou stranu Vás mohou potěšit Postřehy z X. farního plesu nebo informace o natáčení dokumentu o panu Hašovi. Toto je jen malá ochutnávka toho, co všechno se v těchto ovečkách skrývá. Postní doba je doba klidu a zamyšlení se, lidé chodí ke zpovědi, aby mohli prožít Velikonoce hlouběji. Neodpustili jsme si ale přidat na závěr oveček malý vtípek Přejeme Vám požehnané Velikonoce a hluboké prožití nejen smutku Velkého Pátku, ale i velkou radost ze zmrtvýchvstalého Krista na Velikonoční Neděli! A samozřejmě veselý šmigrust!! Vaše redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře

2 Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání Bratři a sestry, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (srov. Ef 1,2) Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty (Lk 6,29). Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Je především o nezávislosti a novém způsobu financování církví. Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, například vedení matrik a výuka ve školách. Významný podíl na platech kněží a opravách kostelů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění kněží. Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly nízké. Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobré kněze pustili většinou jen do bezvýznamných farností. Měli silný nástroj na ovládání církve. Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem. V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před pěti lety jsme se dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si vydělali na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme se státem velkoryse a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi církvemi 2

3 financovanými ze státního rozpočtu, že jim necháme takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné období. Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost poctivých a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží. Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme najít nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec, když říká: Ekonomický model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje darováním sebe samého, svých intelektuálních schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský ekonomický rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůrce míru provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje se pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku prospěchu současných i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro druhé a jejich budoucnost (Poselství ke Dni míru 2013). Můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou životaschopnosti církve a její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni. Bratři a sestry, děkujeme vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme. Vaši biskupové 3

4 Rubrika LITURGIE V rubrice Liturgie se budeme pravidelně zabývat bohoslužbou a jejími pravidly. Budou zde hlubší informace pro lepší pochopení náležitostí, které liturgie obsahuje. Tyto znalosti totiž nejsou určeny jen kněžím, ale každý laik se s nimi může seznamovat a tím více prohlubovat své chápání Boží přítomnosti nejen při shromážděních křesťanů. Liturgie Když na svět přišel Ježíš, poslaný od Otce jako zář jeho slávy, ukázal lidem, že Bůh je láska. Svůj život rozlámal jako chléb pro druhé a své učedníky naučil modlit se k Bohu jako k Otci. Ti, kdo hledají světlo, které nehasne, shromažďují se v Ježíšově jménu a připojují se ke chvále, kterou zpívají andělé v nebesích. Nacházejí posilu pro svůj život a prosí za všechny lidi.... toto je LITURGIE... vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Bohoslužebné shromáždění Hlavou liturgického shromáždění je Kristus. Kristus sám uděluje svátosti a je v osobě kněze přítomen ve svátosti při shromáždění mši svaté, adoraci atd. Při mši svaté je Kristus přítomen na místech: sedes (kněz zahajuje a ukončuje), ambon (odtud je hlásáno Boží slovo), oltář (kde se Ježíš obětuje), proto se nesmí tyto věci přenášet. Ve shromáždění je přítomen v osobě kněze a v liturgickém úkonu. Rozdělení liturgických služeb Shromáždění lidu je vrstevnaté, jsou v něm různé služby. Je v něm předsedající, obvykle kněz (nebo biskup či jáhen). Jeho úkolem je zahajovat, ukončovat a předsedat. Dále např. akolyta: je první mezi ministranty, pomocník kněze. Může např. podávat svaté přijímání. Mohou to být pouze muži, v případě nouze, žena. Může jej dělat ten, kdo má pověření kněze. Lektor: pověření je udělováno biskupem, je to člověk, který přednáší při mši Boží slovo. A jsou zde i další služby. Vše je v dokumentech z II. Vatikánského koncilu. zpracovala Zuzana Kundrátová 4

5 Nový papež FRANTIŠEK I. František (latinsky Franciscus), vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio (* 17. prosince 1936 Buenos Aires, Argentina), je 266. papež katolické církve, jehož zvolilo konkláve dne 13. března Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století, kdy římskokatolickou církev vedl Řehoř III., pocházející ze Sýrie. Středoškolským vzděláním je chemik. Ve 21 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, na jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy, vyučoval a získal titul profesora teologie. Mezitím v letech 1973 až 1979 působil jako jezuitský provinciál v Argentině. Od roku 1998 až do svého zvolení papežem byl arcibiskupem Buenos Aires a argentinským primasem a od roku 2001 také kardinálem. Jeho papežským heslem je Miserando atque eligendo ( Politováníhodný, a přesto vyvolený ). Vzdělání Vystudoval chemicko-průmyslovou střední školu. Poté v březnu 1958 ve 21 letech při svém pobytu v Santiago de Chile vstoupil do jezuitského řádu. Byl zapsán ke studiu na teologické fakultě Colegio Máximo San José, která má sídlo na předměstí Buenos Aires San Miguel. Studium filozofie dokončil v roce 1960 a studium teologie v roce Jeho významným učitelem byl Lucio Gera, jeden z otců tzv. teologie osvobození. Od roku 1973 pracoval na jezuitské fakultě filozofie a teologie v San Miguel. Po roce 1979 se postavil do čela této fakulty. Vyučoval literaturu, psychologii, filosofii a teologii. V polovině 80. let 20. století pobyl několik měsíců v Německu na renomované Vysoké škole filozoficko-teologické v Sankt Georgen (Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen) ve Frankfurtu nad Mohanem. Ovládá několik jazyků, kromě rodné španělštiny hovoří gramaticky bezchybnou italštinou, komunikuje německy a čte texty v církevní latině. Své první proslovy a kázání v roli papeže pronášel italsky a spatra, případně jen s nahlížením do poznámek, média ocenila jeho řečnické schopnosti. Papež František Jako první papež v dějinách církve si zvolil jméno František, a to na počest sv. Františka z Assisi. Nepřeje si ale používat jméno s římskou číslovkou, tedy František I., nýbrž jen František. Při setkání s novináři nový 5

6 papež také vysvětlil, co jej bezprostředně vedlo k volbě jména František. Podle jeho slov se na něj hned poté, co bylo jeho zvolení dvoutřetinovou většinou zjevné, obrátil jeho přítel, brazilský františkán a kardinál Cláudio Hummes, a řekl mu: Nezapomeň na chudé! Funkce se ujal ihned po zvolení. Uvedení do úřadu, které proběhlo , se zúčastnilo 150 oficiálních delegací z celého světa. Byli přítomni zástupci monoteistických náboženství včetně představitelů židovství a islámu, dále evangelické, anglikánské i ortodoxní církve. Za Českou republiku se účastnil Karel Schwarzenberg. Názory a postoje Mezi zdůrazňovanými Františkovými postoji převažuje osobní skromnost. Jako kardinál žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil veřejnou hromadnou dopravou. Uvnitř každého, kdo podlehne sebestředné marnosti, je podle něj ukryta velká bída. Jako kardinál označil za duchovní nemoc církve, že je uzavřena sama do sebe. Řekl, že pokud by si měl vybrat mezi poraněnou církví, která se vydala na ulici, a nemocnou, odtažitou církví, rozhodně by si vybral tu první. Podpořil oslovování lidí moderními digitálními metodami, po internetu a krátkými zprávami. Kněze, kteří odmítají křtít děti svobodných matek, označil za pokrytce dnešní doby, za ty, kdo klerikalizují církev a božímu lidu upírají spásu. Je znám svým zájmem o lidi nakažené virem HIV, v minulosti je často navštěvoval v hospicích. V roce 2011 navštívil hospic, kde v rámci velikonočního rituálu políbil dvanáct lidí nakažených tímto virem a obřadně jim umyl nohy. V sobotu 16. března 2013 na setkání s novináři papež František s poukazem na svatého Františka z Assisi řekl: Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé. Podle Michala Semína (český novinář, komentátor, překladatel a spisovatel) ve své diecézi nepřestal klást překážky tradicionalistickým kněžím, kteří se chtěli vrátit k předkoncilní liturgii. Jeho pojetí liturgie se více blíží pojetí protestantskému či ryze světskému. Má dobré vztahy s židy a protestanty. Ve vztahu k anglikánům odmítl myšlenku, aby konvertovali ke katolické církvi, a uvedl, že katolická církev anglikány potřebuje takové, jací jsou v anglikánské církvi. Na charismatickém shromáždění v Buenos Aires v roce 2012 neváhal pokleknout před evangelikálním kazatelem, aby od něj přijal požehnání. V roce 2012 se zúčastnil oslav židovského svátku Chanuka v jedné z argentinských synagog. Je oddán ekumenismu a mezináboženskému dialogu a relativizaci jedinosti katolické církve podřízené Římu. František je rovněž zastáncem 6

7 kolegiality biskupů, podle níž je papež podřízen většinovému mínění biskupů. O tom svědčí to, že jeho první vystoupení postrádalo jakékoli viditelné známky a projevy papežské autority a že se prezentoval jako biskup Říma, nikoliv jako papež celé církve (rovněž Benedikta označil jako emeritního biskupa římského, nikoliv jako emeritního papeže) a před udělením požehání městu a světu si vyžádal modlitbu přítomných věřících za sebe samého. Jeho postoj k papežské kurii byl rezervovaný, stálým funkcím v ní se vyhýbal, Vatikán navštěvoval jen v nezbytných případech a věřící ve své zemi v souvislosti se svým jmenováním kardinálem i v souvislosti se zahájením svého římského pontifikátu odrazoval od utrácení peněz za cestu do Říma. Římskou kurii považuje za subjekt, který pomáhá a slouží. Neustálé vidění negativních aspektů místo pozitivních považuje za častý hřích. Dominik Duka o novém papeži Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka napsal o papeži do Českého rozhlasu toto: Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, papež dnes víc než biskup Říma vystupuje jako hlava římskokatolické církve, tedy představitel 1,2 miliardy obyvatel světa, což je 18 % světové populace. Je brán i jako představitel křesťanů jako takových, což je 2,5 miliardy lidí, tedy 25 % obyvatel světa. A dá se o něm hovořit i jako o významném duchovním představiteli těch, kdo věří, tedy devíti desetin všech obyvatel zeměkoule. Pokud toto máme na paměti, vidíme neskutečnou zátěž vůdčí světové autority. Ocitá se ve složité a náročné situaci, ve světě globalizace a nových technologií. Ty dávají lidstvu nové šance, ale přinášejí i nová rizika. V této souvislosti bych rád upozornil na rozdělení světa na Sever a Jih. Je tu určité nebezpečí hegemonie Severu. Toho Severu, který trpí rizikem rozpadu základních tradičních hodnot. Je bohatý, průmyslový, technologicky zdatný. Proti němu stojí chudší Jih se svým mládím, obrovským nerostným bohatstvím, tradičními zemědělskými kulturami, ale i nevyváženou vzdělaností v poměru k potřebám států. Tato struktura je obdobná i v církvi. Její těžiště se přelévá do jižních zemí, tak mladých, naplněných nadšením a rostoucích v počtu křesťanů. Napětí tradičního Severu vůči mladému Jihu tu je také. Nový papež bude muset věnovat mnoho sil právě problémům Afriky a Asie nebo Latinské Ameriky. Nezapomínejme, že přes všechny dohady a znalecké komentáře hraje úlohu i Bůh. Vanutí Ducha svatého může všechny řádně překvapit. 7

8 Na internetových stránkách Christnet Dominik Duka dále říká: Do budoucna bude čím dál tím menší roli hrát, odkud papež pochází. Důležité budou jeho důrazy a zaměření jeho působení. Papež František je zaměřen na pastoraci. Vystupuje velmi prostě a úvahy o tom, že bude citlivý k sociálním otázkám, jsou zcela namístě. To ostatně dosvědčuje i volba jeho jména. Výrazný je také jeho zájem o mladou generaci a to především s ohledem na potíže, s nimiž se ve světě potýká. Je to nezaměstnanost a nedostatečná podpora vzdělání. Důraz jezuitů na vzdělání a racionální uvažování nad aktuálními otázkami, dává také tušit, že František bude papež, který bude rozvíjet ekumenismus, mezináboženský dialog, ale také dialog s hledajícími lidmi. Když jsem poprvé pozdravil Svatého otce Františka a gratuloval mu, řekl jsem, že se stal zázrak: z jezuity se stal dominikán (papežové totiž nosí bílý hábit po papeži sv. Piu V., který byl dominikán, zatímco jezuité tradičně nosí hábit černý). Oba jsme se smáli". Modlitba za papeže Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Františka, který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa. 8

9 Na okraji Kunovic je malá kaplička sv. Anny Bylo nedělní ráno , kdy jsme se začali scházet na zastávce autobusu před kapličkou sv. Anny na pravidelnou nedělní mši svatou. V tom jsme zjistili, že kaplička je otevřená. Přes sobotní noc ji navštívili vandalové nebo zloději. Co tímto činem chtěli dokázat nebo získat, to nevíme. Jen to, že způsobili škodu a starosti. Přivolaná policie vyhodnotila škodu. Byly zničené dveře, uražené světlo, které osvětluje obraz, uražená omítka. Dveře pan stolař provizorně opravil, ale budou se muset pořídit nové, které v dnešní době nebudou levné. Co k tomu dodat? Dnešní doba nahrává k těmto špatnostem, nikdo se ničeho nebojí, nemá z ničeho a z nikoho respekt. Boží přítomnost nic pro mnohé neznamená. I když jsme měli narušené nedělní ráno touto starostí, neodradilo nás to jít na mši svatou do Loučky. Možná se divíte, proč o tom píši v Ovečkách, ale sv. Anna je také důležitou součástí naší farnosti. Není to jen záležitost Kunovic, jak o tom mnozí mluví. Všichni tvoříme jednu farní rodinu - ať jsme z Loučky, Podolí či Kunovic. U kapličky se jednou do roka setkáváme při mši svaté a pokud nám zdraví a čas dovolí, setkáme se u sv. Anny v létě zase. Ivana Skýpalová OKÉNKO SCHOLY DOBRÉHO PASTÝŘE Scholová víkendovka Ve dnech 8. až 10. března jela naše scholička na víkendovku do malebné valašské vesničky Veselé. Ubytováni jsme byli na místní faře, která je hned vedle kostela. Jeli jsme tam autobusem a cestu jsme si náramně užili, zpívali jsme písničky po celou dobu. Na víkendovce jsme zkoušeli písničky na Velikonoce, hráli jsme hry, dívali jsme se na tematický film. V pátek večer byla na programu modlitba růžence a v sobotu večer mše svatá s adorací. Mladší děvčata měla na programu pohádky na dobrou noc. V neděli jsme byli požádání, ať zpíváme při mši, což jsme srdečně přijali. Ani jsme se nenadáli a víkendovka byla u konce. Těšíme se na další společnou akci. Mája Hrušková 9

10 O kom, o čem dokumentární cyklus O prof. Ing. Dr. Rudolfu Hašovi, Dr. techn. h.c., českém lesnickém odborníkovi, profesoru lesnické ekonomiky na Vysoké škole zemědělské v Brně. Takto se jmenuje dokument jednoho z nejvýznamnějších rodáků naší obce. Tento dokument na podnět Společnosti pro naplnění odkazu Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši natočilo Studio 107 z Jarcové pod vedením pana ing. Zbyňka Popa, pro TV NOE. Premiéru v televizi jsme měli možnost shlédnout 2. února 2013 v TV NOE, poté ještě asi v deseti reprízách. S přípravou dokumentu se započalo už v červnu loňského roku, přípravy obnášely sehnat podklady o životě pana profesora, seznámit respondenty s jejich vystupováním v dokumentu, vybrat prostory k natáčení atd. Hlavní, nelehkou úlohou bylo sehnat finanční prostředky na pokrytí nákladů celého natáčení, úprav a všeho co s tím souviselo. Díky sponzorům a vstřícnosti mnohých lidí se vše podařilo uhradit (cca. 60 tisíc). Jak jistě mnozí víte, TV NOE vysílá díky darům a příspěvkům lidí. Také my jsme tímto dokumentem přispěli do mozaiky televizního programu TV NOE. Dokumentární cyklus O kom, o čem, bude mít 52 dílů, jako je týdnů v roce, které budou pojednávat o zajímavých osobnostech. Díl o prof. Hašovi byl prvním z tohoto cyklu. Naše obec i farnost se tak stala známou v celé české i slovenské republice. TV NOE sleduje více než 60 tisíc lidí. O natáčení dokumentu jsem vás průběžně informovala. Filmový štáb natáčel v přepočtu 5 celých dnů = (120 hodin) v Kunovicích, ve Křtinách a v Brně. K tomu se musí připočítat čas v televizním studiu, který není vidět, prostudování kronik, zápisů v archivech atd. Jsou to hodiny mravenčí práce šikovných lidí, kteří dali dohromady takovéto dílo. Nyní Studio 107 připravilo další díl dokumentárního cyklu, který právě běží v TV NOE. Je o paní Vlastimile Češkové z Jarcové, která 2. března oslavila 108 let. S režisérem ing. Popem, a s redaktorkou a scénáristkou Mgr. Zuzanou Kmeťovou budeme mít možnost se opět setkat při vzpomínkové mši svaté na pana profesora 13. dubna v 15,30 hod v kapli v Kunovicích, na kterou Vás srdečně zvu. Na obecním úřadě je možnost si zakoupit DVD s dokumentem, cena je 130,- Kč. Tak, jako jsme knihy ukládali do našich knihoven, tak v současné době ukládáme DVD, a ten o panu profesoru Hašovi by tam neměl chybět. Děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli ke zhotovení dokumentu. Je to vizitka celé naší obce a farnosti. Podařilo se přesně vystihnout vztah a úctu kunovických občanů ke svému rodáku; vystoupení profesorů z Mendlovy univerzity z Brna a Školního lesního podniku Křtiny utvrdilo velikost pana profesora. Děkuji všem za modlitby a podporu, kterou 10

11 jsem ve Vás měla. Božímu požehnání a Panně Marii, které jsem celé toto dílo svěřila. Boží milosti fungovaly víc, jak na 100%. Přeji Vám radost ze vzkříšeného Krista a zdraví v následujících dnech. Ivana Skýpalová Motto: Les je jedním z nejdokonalejších klenotů, jejž Stvořitel ve své moudrosti zasadil do zahrady Přírody k množení její krásy, pro blaho a zdar jak jednotlivce, tak i národů. Ohlasy na dokument o profesoru Hašovi. Vážená paní ( ) gratuluji Vám! Film o prof. Hašovi jsem viděl poprvé na DVD od Vás, podruhé včera v televizi a jsem nadšen! Něco tak hluboce lidského jsem již dlouho neviděl! Podařilo se ve filmu přesně vystihnout vztah a úctu kunovských ke svému rodáku, vystoupení učitelů z MENDELU a ŠLP utvrdilo velikost pana profesora. Opravdu moc krásné, oprávněně musíte mít dobrý pocit z dobře konané práce Vaší Společnosti! Zdravím srdečně a těším se opět na shledání. Pavel Mauer, zástupce ředitele Školního a lesního podniku v Křtinách Milá pani ( ), som veľmi rada, že máte pekné odozvy, verím, že to neskončilo len pozdravom od pána Mauera. Aj ja som urobila doma na okolí reklamu, aj som si v pokoji sama doma pozrela dokument vo vysielaní TV NOE v premiére...bola som spokojná, ako krásne a profesionálne vyznel medzi ostatnými programami tejto televízie. Naozaj sa - my tvorcovia a technika- nemáme za čo hanbiť. Ludský rozmer tam musel byť a je to aj vaša zásluha - ako ste sa ľudsky chovali vy k nám, tak sme to my preniesli na "respondentov" a oni nám porozprávali od srdca a bez trémy, a potom sa už dalo s týmito rozhovormi dobre pracovať... Ešte raz vďaka, rada som vás všetkých spoznala! Pozdravte odo mňa všetkých zainteresovaných. Zuzana Kmeťová redaktorka, scénaistka 11

12 POSTŘEHY Z X. FARNÍHO PLESU KONANÉHO 2. ÚNORA 2013 V HOSTINCI NA ROZCESTÍ V KUNOVICÍCH Před plesem byla v kapli mše svatá s nedělní platností, sloužil ji pan kaplan Ján Rimbala. Do tomboly se sešlo 209 cen. Hlavních cen na vstupenky bylo 25. X. Farní ples připomínal 10. výročí svatby, které se nazývá cínové nebo také růžové. Proto celý ples byl laděn do růžové barvy. Na čelní straně pódia byl sjednocující nápis PŘÁTELSTVÍ, SPOLEČENSTVÍ, LÁSKA, RADOST, který nám připomínal farní společenství všech přítomných. Stoly zdobily květinové vazby a dřevěné svícny a krabičky na losy. Nad parketem byly umístěny růžové a bílé balonky, krepové koule a papírové spirálky. Ten, kdo přišel s růžovým doplňkem, dostal u vstupu malé upomínkové srdce, jako poděkování za podpoření slavnosti. Perníková srdce upekla paní Žídková z Loučky. Ples zahájila dvojice moderátorů Vladimíra Kuchaříková a Jan Kozák. Úvodní slovo a požehnání udělil otec Jan. Začátek plesu byl zahájen slavnostní polonézou v provedení místní i přespolní mládeže z našeho děkanátu. Tančilo celkem 11 párů. Kouzlo polonézy se neslo krásnou hudbou i v jednotném oblečení všech děvčat v bílých šatech doplněné růžovou stuhou a doplňky. Druhým zajímavým vystoupením na plese bylo vystoupení taneční skupiny Děti ráje, kterou tvoří ženy z našich farností. Vystoupení zahájily tancem se slunečnicemi, s rozevlátými šátky pak pokračovaly na píseň od Karla Gotta Být stále mlád. Tanec postupně gradoval a vyvrcholil novým tancem na téma Kamarád. Půlnoční překvapení připravil otec Jan s mladými na téma Celibát. Celým večerem nás provázela hudba RYTMIK z Valašského Meziříčí. Hráli dobře, spolupráce byla výborná. Na plese se sešlo dost farníků i hostů. Přišli občané z Kunovic i okolí všech věkových kategorií. Nástěnku z akcí během roku připravila děvčata ze schóly. Výzdobu zajišťovala Zdenka Černochová a Vladimíra Kuchaříková spolu s šikovnými chlapci, kteří s nimi tančili polonézu. Podařilo se vytvořit i nástěnku z předchozích 10 Farních plesů. Na nástěnce byly pozvánky z každého plesu a jedna výstižná fotografie, která předešlé plesy připomínala. Po plese jsme uložili pozvánky i fotografie do nově vytvořeného alba. Vše moc rychle uběhlo, celým plesem nás provázela dobrá nálada, pohoda a Ti, co měli štěstí v tombole, si odnášeli i pěkné ceny. Po plese jsme celý sál ihned uklidili. Bar nesl název RŮŽOVÉ BRÝLE. V baru se podávala večeře bramborový salát a vepřový řízek, chléb s řízkem nebo klobáska a chléb. Bramborový salát připravili manželé Sehnalovi. Řízky smažili Skýpalovi, paní 12

13 Zdenka Stříteská z Loučky a Kuchaříkovi z Kunovic. Vše bylo chutné a výborné. V baru se rovněž prodávaly jednohubky a bufet. Obsluhu v baru zajišťoval kolektiv mladých. Ples byl oficiálně ukončen po půlnočním překvapení, ale trval do tří hodin ráno. Moc děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do přípravy celé akce. Byl to velký i odpovědný úkol nás všech. Velký podíl na přípravě plesu měly ženy farnice, které připravily stoly před plesem a daly dohromady tombolu, bufet, i jednohubky. Organizace programu i výzdoby pak připadla Vladimíře Kuchaříkové a Zdence Černochové mladší. Děkuji farníkům za modlitby, zakoupené vstupenky, finanční příspěvky i dary do tomboly. Sponzorům děkuji za spolupráci a krásné a hodnotné ceny dle jejich možností. Účinkujícím za veselá i nápaditá vystoupení. Boží Pomoci za požehnání, které nás provázelo po celou dobu příprav i během plesu. V srdci si uchováváme vzpomínky na krásné chvíle, a pokud si je budeme chtít oživit, můžeme si je připomenout na fotografiích, které nafotil Vojtěch Doležal. Jsou umístěny na internetové adrese: Výtěžek z plesu bude použitý na malbu kostela. Bohu Díky za všechna dobrodiní. Zdenka Černochová,st. Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě Každoročně se v sobotu před květnou nedělí v rámci oslavy Světového dne mládeže koná ve všech českých i moravských diecézích a arcidiecézích setkání biskupů s mládeží. Mottem oslavy XXVIII. Světového dne mládeže je Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28,19). Olomoucká arcidiecéze si za místo letošního diecézního setkání zvolila Velehrad. Souvisí to s Cyrilometodějským výročím a také jeho mottem Svědkové víry. Celá akce začala v osm hodin ráno pěší poutí od nádraží ve Starém Městě k bazilice na Velehradě. Na cestě jsme my jako poutníci absolvovali několik zastavení s výjevy ze života sv. Cyrila a Metoděje. Následovala katecheze otce arcibiskupa Jana, oběd z vlastních zásob a výběr ze spousty přednášek, debat, workshopů se zajímavými tématy, o které se dnešní mládež zajímá - např. partnerské vztahy, svátost smíření, cestování, politika, misie a další. Byly zpřístupněny i výtvarné dílny a nechyběl ani koncert. Celé setkání završila mše svatá v bazilice v 16:30 hodin. Zdenka Černochová, mladší 13

14 SVATÝ HOSTÝN POUTNÍ KALENDÁŘ PRO ROK března (ne) Svatojosefská pouť mužů 27. dubna (so) Dvacátá pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15 1. května (st) Prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu 5. května (ne) Zahájení poutní sezony, pouť Klubu křesťanských žen, 9:15 pontifikální mše sv. a následuje Valná hromada Matice svatohostýnské, 10:30 Šestá pouť bohoslovců za povolání 11. května (so) Osmnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe, pontifikální mše sv. v 11:30 na venkovním oltáři - přímý přenos do Rádia Proglas a TV Noe 18. května (so) Jedenáctá pouť podnikatelů a živnostníků, hlavní mše sv. v 10: května (po) Třináctá pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10: května (ne) Jedenáctá pouť včelařů, pontifikální mše sv. v 10:15 1. června (so) 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo) 4. června (út) Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00 7. června (pá) Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15 8. června (so) Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, hlavní mše sv. v 10: června (so) Čtvrtá pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11: června (so) Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10: června (so) Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti července Šestá cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna přes Štípu a Napajedla na Velehrad po vytyčené trase poutní cesty 13. července (so) Pouť obce Slavkov p. H., hlavní mše sv. v 10: srpna (čt) Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním pořadem bohoslužeb, hlavní mše sv. v 10: srpna (ne) Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10: srpna (so) Pátá pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15 14

15 25. srpna (ne) Orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři 31. srpna (so) Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti, rodiny a mládež, následuje program 7. září (so) Dvacátá první pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00 8. září (ne) Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9: září (pá) Národní pouť Sekulárního františkánského řádu, zahájení mši sv. v 19:30 Pá a ukončení v So mší sv.10:15 6. října (ne) Růžencová pouť 12. října (so) První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově 13. října (ne) Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a pobožnost u památníku obětí 1. světové války 19. října (so) Patnáctá myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. v 10: prosince (út) Štědrý den, mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30, v noci mše sv. není 31. prosince (út) Sv. Silvestr, mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv. 15

16 RIO de JANEIRO 2013 aneb Světové dny mládeže Zdá se to být jako včera, kdy jsem slyšela hlas bývalého papeže Benedikta XVI., který oznámil mladým věřícím na letišti Quatro Vientos ve Španělsku před dvěma lety místo příštího konání Světových dnů mládeže. V ten okamžik si člověk řekne: Co bude za 2 roky, to je ještě daleko, to ještě uplyne vody. Vnitřní pocit však člověka nakopává, teda, to by byla paráda tam být, vidět znovu tu atmosféru Světových dnů, které jsem zažila už dvakrát, ale pouze v Evropě. Tentokrát je to ještě lákavější, v Jižní Americe, v Brazílii. Země, kterou jsem viděla pouze na obrázcích a snila o ní pouze při brouzdání prstem na mapě. Na druhé straně jsou finanční prostředky, které brání se tam vydat. Možná i trochu strachu, ale ten je minimální, když člověk ví, že by nebyl sám. Vyskytují se i další faktory, které bych mohla jmenovat, a na které bych mohla pohlížet, ale raději nebudu. Přihlášky na Světové dny do Ria se měly podávat pouze do , poté byla ještě doba prodloužena do konce ledna. Čas běžel, já o tom snila dál, ale stejně jsem neměla finanční prostředky na cestu a pobyt. Při studiu se těžce vydělávají penízky a žádat rodiče by mě ani ve snu nenapadlo. Jsou přece důležitější věci, do kterých bychom mohli investovat. Proto jsem už byla pevně rozhodnuta pro levnější variantu, že své Rio pojedu prožít buď na Slovensko do Ružomberoku, kde se bude konat takové Národní střetnutí mládeže nebo k obrazovce TV Noe. Nevím však, co mi tím Pán Bůh chtěl a stále chce říci. Po volbě nového papeže Františka mě oslovil jeden dobrý člověk, kamarád a říká, že mi cestu pomůže částečně zasponzorovat, pokud chci jet, a on sám, že by si to moc přál. No jo, ale to už bylo přece po přihláškách a po všem ostatním. Co teď? Myšlenky se vrátily a znovu to přemýšlení, jak by se to přeci jen dalo zařídit. Neváhala jsem dlouho, taková nabídka se neodmítá. Zavolala jsem na Sekci pro mládež do Prahy. Musím říci, že to bylo minutu po 12, ale ještě to klaplo. Anička, dobrá duše ze Sekce pro mládež, mi ještě zpřístupnila přihlášku a vyřizuje letenku, abych se mohla v létě vydat spolu asi se 130 dalšími mladými lidičkami z celé České republiky na Světové dny mládeže do Ria. Stále si však kladu otázku, zda si to vůbec zasloužím, zda mi to nebude někdo závidět, zda to zvládnu a zda někdy najdu odpověď, proč to tak Bůh chtěl a co mi tím chce říci. Možná právě skrz modlitbu níže mi ukazuje směr. Nebojte se milí čtenáři, budu na vás myslet v modlitbách a jistě se s vámi o své zážitky moc ráda podělím. Chtěla bych vás však poprosit, modlete se za mě, i za mého sponzora, kterému jsem modlitbu slíbila, a za vydaření celého setkání i cesty. Bude to pro mě první let letadlem a ještě tak daleko. Můžete se modlit třeba modlitbu složenou přímo k setkání. Zdenka Černochová ml. 16

17 Otče, tys poslal svého věčného Syna, aby spasil svět, a vybral jsi muže a ženy, aby skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali radostnou zvěst všem národům. Uděl potřebné milosti, aby z tváří všech mladých vyzařovala radost z toho, že mohou být v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia, které církev ve třetím tisíciletí potřebuje. Kriste, Vykupiteli lidstva, Tvá socha s otevřenou náručí na vrcholku Corcovado vítá všechny národy. Ve své velikonoční oběti jsi nás skrze Ducha Svatého přivedl k synovskému setkání s Otcem. Mladí lidé, které posiluje eucharistie, kteří tě slyší ve tvém slově a nacházejí v bratřích a sestrách, potřebují tvé nekonečné milosrdenství, aby mohli putovat po světě jako učedníci a zároveň misionáři nové evangelizace. Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna, jasem své pravdy a ohněm své lásky sešli světlo na všechny mladé, aby povzbuzeni Světovým dnem mládeže přinášeli do všech koutů světa víru, naději a lásku, aby se stali vynikajícími budovateli kultury života a pokoje a pilíři nového světa. Amen. Světové dny mládeže v Riu se konají ve dnech července 2013 Týden evangelizace (pobyt v diecézi) července 2013 Světové dny mládeže v Rio de Janiero. Každé setkání provází motto. Benedikt XI. Vybral pro toto setkání motto: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28,19). Symbol a znak vypovídá jak o mottu, tak i o celém městě Riu. Na základě úryvku z evangelia svatého Matouše je patrná potřeba přímo odkázat na obraz Ježíše a význam učedníka. V tomto příběhu se Ježíš setkal se svými učedníky na hoře po svém zmrtvýchvstání. Jako symbol města Ria de Janeira se Kristus Vykupitel nachází také na hoře. Tato pamětihodnost je známa v celém světě. Tématem je citát samotného Pána Ježíše, a proto jeho obraz zaujímá přední místo uprostřed symbolu. Prvky symbolu tvoří obraz srdce, které se stalo středem víry národů. Také Brazílie bude středem mládeže při Světovém setkání. Ukazuje také vnitřního člověka, z této kompozice je patrný odkaz na učedníky, kteří Ježíše nesou ve svém srdci. Paže Krista Vykupitele prochází celým obrazem srdce a symbolizují přívětivé Boží objetí všech národů a mladých, kteří budou v Brazílii. Představuje naše přijetí ze strany lidu velkodušného a pohostinného srdce. 17

18 Jarní recepty podle paní Kainarové COOKIES - ¾ hrnku krupice - 1 a ½ hrnku hladké mouky (na půl mohou být ovesné vločky - ½ rozehřátého másla - 1 vejce - 2 lžičky skořice (nebo rozinky a nalámaná čokoláda) - vanilka - 1 lžička prášku do pečiva - špetka soli - skořicový cukr na obalení Z těsta děláme kuličky, obalíme ve skořicovém cukru a pečeme na pečícím papíru (položené dále od sebe) SUŠENKY 1. V hrnci rozpustíme 20 g másla, na máslo dáme 5-6 lžic cukru krupice, vše necháme chvilku svařit v hustou pěnu a přilijeme asi 100 ml mléka. Za stálého míchání vymícháme v hmotu (bez hrudek) a necháme zchladnout žloutky utřeme v misce se 2 lžícemi cukru a 2 lžícemi hladké mouky a poté vmícháme do vychladlé uvařené hmoty 3. Do mísy dáme: 2 hrnky kokosu g mletého máku + 50 g sezamu (semínka) (+ rozinky, brusinky) a vše smícháme. Přidáme hmotu ze žloutků a vyšlehaný sníh ze 2 bílků. Vše promícháme a na pečící papír vytvoříme malé placičky, které upečeme v troubě na 190 ºC, cca 10 minut. Dobrou chuť! 18

19 Mami, můžu si půjčit 50 korun? Z práce se žena vrátila pozdě, unavená podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u dveří. "Mami, můžu se tě na něco zeptat?" Máma: "Jistě, na copak?" Syn: "Mami, kolik vyděláš za hodinu?" "Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?" Odpověděla žena nazlobeně. Syn: "Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?" Máma: "Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu." Syn: "Ach jo," povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. "Mami, můžu si půjčit 50 korun?" Matka byla bez sebe, "Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost." Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že na něco opravdu těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často si o peníze neříkal. Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. "Už spíš, synku?" Zeptala se. "Ne, mami, jsem vzhůru," odpověděl chlapec. "Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela," řekla žena. "Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl." Malý chlapec se posadil a usmál. "Ach, mami, moc děkuju," zajásal. Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv. Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku. "Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?", zabručela matka. "Protože jsem neměl dost, ale teď už mám," odpověděl chlapec. "Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu večeřet." Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění. Nenechme nám čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterých nám opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejme sdílet náš čas, ať už má jakoukoliv hodnotu, s někým, koho opravdu milujeme. Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života 19

20 AKTUÁLNÍ INFORMACE VELIKONOČNÍ OBŘADY Zelený čtvrtek :45 Velký Pátek :45 (v 15:00 křížová cesta) Bílá Sobota :00 Velikonoční Neděle :00 (možnost přinést si pokrmy k posvěcení) Velikonoční Pondělí :00 Zpovídání Němetice (po) :00-17:00 Kunovice (út) :00-17:00 Loučka (st) :00-16:00 Kladeruby (st) od 16:00 Ze soboty na neděli bude změna času ze zimního na letní! Od 1.4. budou pravidelné mše v Kunovicích každé úterý v 18:00 v Loučce každou středu v 18:00 v Loučce každý první pátek v měsíci v 15: Velikonoční výstava a výstava včelařů, na Štaci v Loučce Divadelní představení Dva mudrci z Východu, kino Všechovice 16: Pouť děkanátu Valašské Meziříčí na Velehrad 6.4. Velikonoční zábava mládeže děkanátu Val. Meziříčí 7.4. Neděle Božího Milosrdenství 8.4. Zvěstování Páně, mše v 18: Myslivecká mše, 15:30 hod kaple v Kunovicích Dobrý Pastýř - pouť v Loučce Dvacátá hasičská pouť na Hostýně Osmnáctá pouť radia Proglas na Hostýně Nejsvětější Trojice - pouť ve Všechovicích První svaté přijímání 9.6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo - pouť v Kunovicích Adorační den ve farnosti Loučka 20

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky Letní prázdniny 2014 Římskokatolická farnost Dolní Loučky Úvodní slovo Milí bratři a sestry - čtenáři Farního zpravodaje, dovolte mi jedno malé prázdninové povzbuzení pro všechny pracující. Existuje jedna

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více