10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU"

Transkript

1 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu Země. Počet planetek objevených z Kleti přesáhl v lednu 2013 tisícovku. Nejúspěšnějším kleťským (a zároveň i českým) "lovcem" planetek je Miloš Tichý s více než 500 objevy a spoluobjevy. Pro jednu ze svých planetek vybral jméno Počátky podle města na Vysočině, kde se narodil. Planetku (14974) Počátky nalezl Miloš Tichý 22. září 1997 na Kleti na snímku pořízeném 0,57-m zrcadlovým dalekohledem vybaveným elektronickou CCD kamerou. Jméno Počátky bylo schváleno Mezinárodní astronomickou unií (IAU), je celosvětově závazné a bylo publikováno v časopise Minor Planet Circular No z 11. listopadu Snímek planetky (14974) Počátky byl pořízen v noci z 18./19. ledna 1999 expozicí 120 sekund 0.57-m f/5.2 zrcadlovým dalekohledem Observatoře Kleť vybaveným CCD kamerou SBIG ST-8. Planetka je označena šipkou. Text: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Foto: Miloš Tichý a Ludmila Marková Spodní foto: zleva vedoucí Observatoře Kleť Ing. Bc. Miloš Tichý, starosta města Počátky Mgr. Karel Štefl a ředitelka Hvězdárny a planetária České Budějovice Ing. Jana Tichá při předávání Pamětní listiny dne Citát měsíce Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas. Ale žádný, jak jej vzkřísit. Albert Einstein Z obsahu: Co na to říkáte, pane starosto Slovo hejtmana Kraje Vysočina Z jednání rady města Co vás zajímá: policie Naše žákovská knížka Den otevřených dveří domova a sociálních lůžek My obyčejní a neobyčejní lidé 125 let počátecké tělovýchovy Naše počátecká kuchařka, aneb dnes vařím já S humorem a optimismem Knihovna Počátky Zemřeli jsme pro Anglii Akce Sokolovna MC Lvíček Zpráva o šachovém turnaji Rozpis veřejných hraní v KDH Počátky Kino Počátky

2 CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO. Na otázku Jitky Zlukyové odpovídá starosta města Mgr. Karel Štefl. Příští rok budou komunální volby. Voliče by zajímalo, jaká je za uplynulé tři roky účast všech 15 zastupitelů na zasedání městského zastupitelstva. Zastupitelé města Počátky byli zvoleni v demokratických volbách, a to v počtu 15 členů. Jejich přístup k výkonu této funkce je zodpovědný a zúčastňují se vysokým %. V tomto směru je vše v pořádku. Menším nešvarem jsou pozdější příchody na jednání či vyřizování telefonátů s neustálým odbíháním v průběhu jednání zastupitelstva, čímž dochází k jeho rušení a zdržování. Nerad bych, aby se tento nedostatek plošně vztáhl na všechny zastupitele, ale na základě již proběhlých jednání se dá říci, že jde o stále stejné jednotlivce. Nyní pro názornost připojuji přehled účasti zastupitelů na jednotlivých zasedáních za uplynulé tři roky. Do současné doby v tomto volebním období proběhlo 16. zasedání zastupitelstva města a jedno mimořádné. Zastupitelé: Erik Dufek, Ing. Miroslav Fojt, Josef Preisinger, Karel Šimánek, Ing. Jan Třebický, Mgr. Eva Vichrová a Jan Záruba chyběli na dvou zasedáních. Zastupitel Bc. Vít Kratochvíl nebyl účasten na jednom zasedání. Všechny neúčasti byly omluveny. Ostatní zastupitelé mají 100% účast. Ze shora uvedených zjištění si dovolím tvrdit, že účast je na velmi vysoké úrovni, za což bych chtěl touto cestou všem zastupitelům poděkovat. JiZ SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA O nutnosti šetřit energii se mluví už dlouho. Ale stále jí spotřebováváme zbytečně moc. Přitom efektivnější využívání energií snižuje výdaje nejen domácností, ale i měst, obcí a výrobních provozů a zároveň je nejlepší investicí pro zlepšení životního prostředí. Náš kraj patří dlouhodobě k nejčistším regionům v České republice. Pro zvýraznění tohoto stavu jsme se rozhodli, jako vůbec první region, stát se energeticky úsporným krajem. Konkrétním počinem k dosažení tohoto cíle je projekt Vysočina šetří energii, jenž vznikl z iniciativy energetické společnosti E-ON a Kraje Vysočina v roce Portál Vysočina šetří energii je prvním krokem k hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji. Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení měst a obcí a také zemědělských provozů. Druhým krokem pak bude vyhodnocení získaných dat a navržení se projekt bude věnovat energetické náročnosti veřejných budov a jejímu snížení, efektivnímu a úspornému osvětlení interiérů a dalším oblastem zasluhujícím pozornost. Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni čekáme, co přinesou nové povolební poměry. Někteří s obavami, jiní s nadějemi. Ale za každé politické situace je šetření energií jedním ze základních imperativů. Jde o zájem všech a také o to, aby nebyla i tato důležitá oblast zneužívána pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu bylo nedávno v případě zavádění fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí investoři. Na úkor nás všech, kteří to nyní musíme zaplatit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné stavby, jež plodí zisky jen pro vyvolené. Projektem Vysočina šetří energii chceme pomoci také městům a obcím. Ty mohou získat konkrétní návody k opatřením, na nichž vydělají všichni občané. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 43 ZE DNE 26. SRPNA 2013 RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne použití rezervy rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Počátky z let minulých ve výši ,- Kč vč. DPH, na úpravu prostoru před hasičskou zbrojnicí č.p. 583 ve směru do ul. Žižkova, pro konečné umístění prefabrikované garáže a vybudování přilehlé parkovací plochy; investice bude provedena podle cenově nejvýhodnější nabídky předložené od Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky uvolnit z rezervy rozpočtu na komunikacích finanční prostředky ve výši ,- Kč na dokončení parkovací plochy v ul. Nádražní před Domem s pečovatelskou službou č.p. 442, z toho ,- Kč za materiál (dlažbu) dodaný I. Kamenickou stavební a obchodní firmou s.r.o. 2

3 a ,- Kč Vodotechnickým službám s.r.o. Počátky za podkladový materiál, obrubníky a provedené práce objednávku kožené vazby kroniky města Počátky - ročník 2011 u fi. Knihařství Bedřich Hloch - Jihlava; vazba bude provedena do modré kůže vč. zlatého potisku na desky kroniky a hřbet pouzdra, s ručně šitým kapitálkem; celkové náklady činí 1.870,- Kč a budou poskytnuty z finanční rezervy rady smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 95/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře cca m 2 v k.ú. Počátky, uzavřenou mezi půjčitelem Městem Počátky a výpůjčitelem (předem určeným zájemcem) - ICOM transport a.s., Jiráskova č.p. 78, Jihlava, z důvodu prodloužení doby výpůjčky pozemku a stavby pro provozování autobusového nádraží; právo užívání pozemku a stavby je sjednáno od na dobu 10 let, tj. do s tím, že výpůjčitel zajistí na své náklady opravy poškození asfaltové plochy (výtluků) a běžnou údržbu předmětu výpůjčky (stavbu autobusového nádraží tvoří součásti pozemku a soubory movitých věcí tvořících jeho zařízení) použití znaku města Počátky pro tisk na propagační materiály Trhací mapu města a Kalendář města Počátky na rok 2014 RADA NESCHVALUJE z pozice valné hromady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky nákup použitého jednoúčelového zametacího stroje pro zajištění úklidu ve městě Počátky a jeho místních částí dle posuzovaných nabídek (movité věci nad 300 tis. Kč), z důvodu rizika poruchovosti při nákupu staré opotřebené techniky a možnosti získání dotačního titulu na zakoupení nového zametacího stroje: TS Pelhřimov nabízí 13 let starý stroj tov.zn. SCHMIDT SK 151 SE (stroj je udržovaný, pravidelně servisovaný a v dobrém stavu; má najeto mth, servis zajišťuje specializovaná firma v Rakovníku; požadovaná cena obálkovou metodou je tis. Kč bez DPH) Město Žirovnice nabízí cca 16 let starý stroj tov.zn. BUCHER CITY 2000 (stroj je udržovaný, pravidelně servisovaný a v dobrém stavu; má najeto mth, servis zajišťuje specializovaná firma ve Voticích, požadovaná cena je 350 tis. Kč); stroje jsou výkonem srovnatelné, s ohledem na množství najetých motohodin a dostupnost servisu upřednostňují jednatel a technik VTS s.r.o. pořízení zametacího stroje od města Žirovnice; vyšší cena je odpovídající s ohledem na menší opotřebení stroje RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 (do ) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden - srpen 2013 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za období 1. pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za období 1.pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za období 1.pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období 1. pololetí roku 2013 zprávu Kulturního zařízení města Počátky o spotřebě odebraného zemního plynu za období od do odpověď advokátní kanceláře JUDr. Zdeněk Kratochvíl se sídlem v Jihlavě, ve věci odstranění závadného stavu na pozemcích klienta p. Vladislava Vobra informaci o současném nevyhovujícím stavu odvodňovacího příkopu vedoucího po pravé straně silnice II/132 ve směru z obce Léskovec do Horní Vsi (v místě od přístupové cesty k domu č.p. 1 p. Mutla až k levotočivé zatáčce vjezd k budovám Agrodružstva Počátky se sídlem v Léskovci; vlastníkem dotčeného pozemku je Kraj Vysočina, majetkovým správcem Krajská správa a údržba silnic, který byl vyzván ke zjednání nápravy; záležitost byla oznámena na cestmistrovství Pelhřimov, kde bylo přislíbeno posouzení a řešení situace žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu časopisu Historický kaleidoskop formou objednávky předplatného poděkování Občanského sdružení Diakonie Broumov, za zorganizování sběru použitého ošacení ve městě Počátky. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 44 ZE DNE 16. ZÁŘÍ 2013 RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 156/3 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Josefu Míkovi, trv. bytem Počátky, za účelem zřízení zahrádky za cenu pronájmu minimálně 2,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce; případné oplocení pozemku může být provedeno pouze bez pevných základů; jedná se o část pozemku za domem č.p. 408, vedle příjezdové cesty k řadovým garážím termín konání 45. zasedání rady města v pondělí od 15,15 hodin v kanceláři starosty města rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne náklady na výškovou úpravu spádu kanalizační přípojky ze stravovacího provozu Základní školy Otokara Březiny Počátky, tj. vybudování nové, méně zapuštěné kanalizační šachty a přímého kanalizačního potrubí ze školní jídelny do šachty vedoucí v účelové komunikaci, podle návrhu zpracovaného od Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky; navrhované řešení umožní přímé napojení do kanalizační šachty v komunikaci a zvýší spád v potrubí; rozpočtované náklady činí celkem ,08 Kč vč. DPH žádost vedoucí Městského muzea o povolení rozpočtové změny na položce restaurování sbírek navýšením v celkové částce ,- Kč na odlití bronzové busty 3

4 básníka Otokara Březiny v ceně ,- Kč a konzervaci hliněné matrice od autora Františka Bílka za ,- Kč; v případě, že by hospodaření příspěvkové organizace skončilo schodkem, byl by pokryt z rezervního fondu, který je vytvořen v dostatečné výši zařazení nákladů spojených s vedením Kroniky města Počátky na rok 2014 do rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky; organizace bude od roku 2014 odpovědná za zpracování a ukládání kronik města náklady na výstavbu odvodňovacího žlabu v délce 14 m na pozemcích p. Vladislava Vobra p.p.č. 4132/3 a 4132/4 v lokalitě pod Nádražní ulicí; po vzájemné dohodě vlastník pozemků souhlasí, aby odtok dešťové vody z komunikací od garáží byl veden přes jeho pozemky, přičemž dno odtokového příkopu bude zpevněno betonovými žlabovkami a do budoucna tak bude zamezeno zarůstání příkopu a následnému zanášení nečistotami; rozpočtované náklady činí celkem ,- Kč vč. DPH; práce provedou Vodotechnické služby s.r.o. Počátky a budou realizovány pouze s písemným souhlasem vlastníka ke vstupu na pozemky žádost pana Josefa Kejvala na stavební úpravy v nájemním bytě č. 3 v č.p. 308 Počátky, z důvodu nedostatečného zateplení stropu a značného úniku tepla; dodávku potřebného materiálu na cca 80 m 2 plochy stropu zajistí vlastník domu prodej starých cihel z demolice přístřešků na popelnice ze sídliště v Počátkách pro paní Vladislavu Markovou, bytem Počátky s podmínkou vlastního očištění a odvozu, za poplatek 5,- Kč/kus; cihly (cementové a šamotky) jsou uloženy na hromadě stavební sutě za překladištěm TKO, nejsou očištěné, Vodotechnické služby s.r.o. Počátky (VTS s.r.o.) nemají pro tento materiál využití a s prodejem souhlasí; materiál je možno očistit a vyzvednout na místě skládky po dohodě se zástupcem VTS s.r.o. Počátky; poplatek lze uhradit na překladišti TKO vystavění památníku a zasazení okrasné lípy ke 100. výročí založení občanského sdružení Český svaz včelařů, místní organizace Počátky a k vlastní realizaci doporučuje prostory veřejné zeleně na Lipáreckém náměstí nebo místo na levém břehu Počáteckého potoka u ulice Moravská, případně jiné vhodné místo dle výběru členů místní organizace; nesouhlasí naopak s umístěním v prostranství před městským hřbitovem RADA UKLÁDÁ všem zařízením města napojeným na rozpočet města předložit návrh položkového rozpočtu na rok 2014, který bude obsahovat schválený rozpočet roku 2013, návrh na rok 2014 a odůvodnění případných výkyvů nad 10 % proti rozpočtu roku 2013; návrh bude předložen v písemné i elektronické podobě (zasílat na adresu vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky: a to v termínu do RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 (do ) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v září 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky žádost manželů Vilmy a Karla Novotných, trv. bytem Počátky, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt vhodný svou velikostí pro manželský pár, ani jiný byt o menší ploše a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého vhodného bytu žádost paní Marty Formánkové, trv. bytem Karlovy Vary, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu nabídku fi. FAKTOR TEAM České Budějovice na audiovizuální prezentace města na internetovém webu závěrečnou zprávu o pobytové akci pro děti a dospělé s handicapem, pořádané Občanským sdružením OKNA Jindřichův Hradec a vyúčtování finančního příspěvku, určeného na úhradu nákladů spojených s pořádáním integrovaného letního tábora RADA NESCHVALUJE žádost p. Pavla Součka, Podpora Naděje s.r.o., Jindřichův Hradec, o finanční podporu osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných, formou zakoupení vánočních. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITeLSTVA MĚSTA ČÍSLO 17 ZE DNE 24. ZÁŘÍ 2013 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města - části p.p. č. 620/10 o výměře cca 152 m 2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci panu Janovi Janů, trv. bytem Pelhřimov, za cenu minimálně 10,- Kč/m 2 s tím, 4 že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; podmínkou prodeje je zachování přístupové a příjezdové cesty k domu č.p. 14 na st.p. č. 20/1 a k domu č.p. 15 na st.p. č. 21 vyhlášení záměru na darování nemovitostí z majetku

5 města ostatní komunikace (ostatní plocha) p.p.č. 334 o výměře 43 m 2, p.p.č. 25/12 o výměře m 2, p.p.č. 50/17 o výměře 195 m 2, p.p.č. 50/20 o výměře 654 m 2, p.p.č. 310/13 o výměře 113 m 2, p.p.č. 311/5 o výměře 15 m 2 a p.p.č. 329/2 o výměře 13 m 2 v k.ú. Heřmaneč, předem určenému zájemci - Kraji Vysočina se sídlem Jihlava, Žižkova č.p.57, s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy o darování a následně zajistí provoz a údržbu místní komunikace; nemovitosti budou darovány s podmínkou zapsání bezplatného věcného břemene spojeného s právem údržby a oprav inženýrských sítí v majetku města nabytí nemovitosti v k.ú. Heřmaneč přijetím daru - p.p.č. 310/10 o výměře m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace od Kraje Vysočina se sídlem Jihlava s tím, že Město Počátky ponese náklady spojené s darovací smlouvou (správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, kolek) převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Heřmaneč předem určenému zájemci s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; jedná se o: část p.p.č. 252/2 o výměře cca m 2, za cenu 10,- Kč/m 2 nabyvatel Miloslav Mikolášek, trv. bytem Počátky obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 2/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební odpadem na území města Počátky, s účinností od ; nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/1/1998, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Počátky zapracovat do rozpočtu města na rok 2014 položku 1, ,- Kč, jako podíl ve výši 10 % uznatelných nákladů na realizaci stavby Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero s tím, že s přihlédnutím k čl. III platné nájemní smlouvy nebude smlouva od prodloužena na dalších 5 let a dále s podmínkou bezúplatného převedení veškerého zhodnoceného majetku na stavbě do vlastnictví města v průběhu roku 2014, po převodu 10% podílu uznatelných nákladů rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2013, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru MěÚ: - Zvýšení výdajů Veřejné osvětlení o částku ,- Kč - budou dofinancovány náklady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky na realizaci výstavby veřejného osvětlení v lokalitě za Lipárkami. Položkové rozpočty zpracovaných projektů na tuto akci se pohybují řádově v cenách od ,- Kč a výše. Rozpočet VTS s.r.o. Počátky byl vykalkulován na částku ,03 Kč ( ,- Kč bylo zahrnuto již ve schváleném rozpočtu na rok 2013). Projektová dokumentace na tuto akci (cca ,- Kč) byla pokryta přesunem prostředků z kapitoly komunálních služeb a územního rozvoje. - Zvýšení výdajů Činnost muzeí a galerií o částku ,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na akci Nová digitalizace a evidence sbírek Muzeum Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. Podíl města bude poskytnut Městskému muzeu Počátky částečně jako příspěvek na činnost ve výši ,- Kč a částečně jako investiční příspěvek ve výši ,- Kč po předložení kopie faktury za provedené práce. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 9.000,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na realizaci akce WWW stránky a turistický portál města Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku ,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na realizaci zabezpečení a ochrany obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany EZS budova Městského úřadu Palackého nám., Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Ochrana památek a kulturního dědictví o částku ,- Kč -podíl města k dotaci z Fondu Vysočiny na realizaci akce Počátky-oprava kaple sv. Markéty bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Činnost muzeí a galerií o částku ,- Kč Snížením rezervy rozpočtu budou dofinancovány výdaje na výkon veřejně prospěšných prací,které jsou částečně hrazeny z účelové dotace od Úřadu práce. Dotace na 3 pracovní místa je spolufinancována z EF a dotace na 1 pracovní místo je poskytována pouze ze státního rozpočtu ČR. Na jedno pracovní místo je poskytována dotace ve výši max ,- Kč. - Zvýšení výdajů Zájmová činnost v kultuře o částku ,- Kč - snížením rezervy rozpočtu na spolufinancování grantů bude navýšen příspěvek na činnost pro Kulturní zařízení města. Jedná se o spoluúčast k projektu Mezinárodní festival dechových hudeb, který byl podán na Regionální rozvojové agentuře Vysočina v Jihlavě dne Smlouva o financování č.fmp/v70/2012 byla uzavřena dne Dotace ve výši 85 % byla připsána na účet KZM dne v částce ,52 Kč. Celkové náklady projektu ,- Kč. - Zvýšení výdajů Ostatní činnosti j.n. o částku ,- Kč - splátka návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky po obdržení dotace od RRA na projekt Mezinárodní festival dechových hudeb bude přesunuta zpět do rezervy na spolufinancování grantů. Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta v roce Zvýšení příjmů Podpora ostatních produkčních činností o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Činnost místní správy o částku 300,- Kč - Zvýšení příjmů Sběr a svoz komunálních odpadů o částku 2.300,- Kč - Zvýšení příjmů Bytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Nebytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Požární ochrana o částku 300,- Kč - Zvýšení příjmů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku 500,- Kč - Zvýšení výdajů Podpora ostatních produkčních činností o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Bytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Nebytové hospodářství o částku 3.900,- Kč 5

6 - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 1.600,- Kč - Zvýšení výdajů Sběr a svoz komunálních odpadů o částku 1.900,- Kč - Zvýšení výdajů Ostatní finanční operace o částku ,- Kč Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za II.Q Zvýšení výdajů Požární ochrana dobrovolná část o částku ,- Kč - navýšení účelové neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na výdaje pro zabezpečení akceschopnosti JPO II. Původní výše dotace byla 100 tis. Kč a tímto se navyšuje na částku 121 tis. Kč. Účelový znak Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky činí minimálně 20% celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace. Dotace musí být vyúčtována do zasedání zastupitelstva města se bude konat v úterý od 18:00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitostí z majetku města - p.p.č. 2265/3 o výměře 247 m 2 a části p.p.č. 4479/2 o výměře cca 586 m 2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci Sboru dobrovolných hasičů Počátky ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne Změny schválené na 41. zasedání rady dne : - Zvýšení příjmů Investiční přijaté transfery ze SF o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Investiční přijaté transfery ze SF o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Předškolní zařízení o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Předškolní zařízení o částku ,- Kč Předpokládaná dotace ze SFŽP ve výši 5% a z Fondu soudržnosti EU Operační program životní prostředí ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů je určena na akci:snížení energetické náročnosti objektu MŠ Počátky. Dotace bude upravena podle skutečně vynaložených způsobilých výdajů. Jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů - Zvýšení výdajů Služby sociální péče o částku 500,- Kč - z rezervy rady bude poskytnut finanční příspěvek ve prospěch celonárodní dobročinné sbírky pro Občanské sdružení Fond ohrožených dětí. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno na 40. zasedání Rady města Počátky dne 10. června Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku ,- Kč Snížením rezervy rozpočtu na spoluúčast ke grantům a dotacím budou dofinacovány výdaje na výkon veřejně prospěšných prací, které jsou částečně hrazeny z účelové dotace od Úřadu práce. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 8 tis. Kč. V rámci projektu jsou podpořena ve městě Počátky 3 pracovní místa na VPP. Změny schválené na 42. zasedání rady dne : - Zvýšení výdajů Zachování a obnova památek o částku ,- Kč - účelová dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace je účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem Zvýšení výdajů Služby sociální péče o částku 1 000,- Kč - z rezervy rady bude poskytnut mimořádný finanční příspěvek pro Daniela Skořepu, bytem Počátky, na účet Občanského sdružení OKNA, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s integrovaným letním táborem pro děti se zdravotním postižením. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno na 41. zasedání Rady města Počátky dne 26. června Zvýšení výdajů Veřejné osvětlení o částku ,- Kč - výdaje za projekt na veřejné osvětlení v lokalitě Nad Lipárky budou pokryty snížením výdajů na komunální služby. - Zvýšení výdajů Bytové hospodářství o částku 5 000,- Kč pojistné plnění od pojišťovny bude použito k úhradě škody způsobené krádeží okapu na domě č.p Změny schválené na 43. zasedání rady dne Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 6 000,- Kč - účelová neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na realizaci akce WWW stránky a turistický portál města Počátky. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku ,- Kč - účelová investiční dotace od Kraje Vysočina na realizaci zabezpečení a ochrany obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany EZS budova Městského úřadu Palackého n., Počátky. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku ,- Kč - účelová neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociální služby: Pečovatelská služba. - Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací. Od června jsou v rámci projektu ve městě Počátky podpořena 2 pracovní místa na VPP. Jedná se o mzdy vyplacené v měsíci červenci 2013 za měsíc červen Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max ,- Kč. Zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci kontroly plnění úkolů z 12. zasedaní kontrolního výboru a kontroly usnesení 16. zasedání zastupitelstva města návrh řešení na vymezení ploch veřejného prostranství pro další bytovou výstavbu na návrhové ploše Z 2 (pozemky nad Sídlištěm), zpracovaný fi. Petr Havel a Ing. Arch. Jiří Marek, Havlíčkův Brod, vč. návrhu zadání k územně plánovacímu podkladu Územní studie Počátky plocha Z2 v katastrálním území Počátky, pořízeného odborem výstavby Městského úřadu Pelhřimov ZASTUPITELSTVO ODKLÁDÁ Z PROGRAMU návrh na nabytí nemovitostí p.p.č. 4482/13 o výměře 475 m 2 (les) a p.p.č. 4482/14 o výměře 101 m 2 v k.ú. Počátky, podle 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, od pí. Veroniky Baštové, trv. bytem Počátky, za navrhovanou kupní cenu minimálně 200,- Kč/m 2 s tím, že Město Počátky ponese veškeré náklady spojené s kupní smlouvou a pověřuje radu města dalším jednáním s vlastníkem o výši kupní ceny a o možnosti prodeje části p.p.č. 3248/39 zasahující do návrhové plochy zóny Z2 pro bytovou výstavbu 6

7 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE PŘES SYSTÉM PŘÁTEL NA FACEBOOKU MŮŽETE PŘIJÍT I O PENÍZE KRAJ VYSOČINA Kriminalisté z odboru analytiky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují od začátku letošního roku již čtyřicet případů podvodného jednání při získání a poté zneužití osobních údajů pomocí sociální sítě facebook. Všechny zadokumentované případy prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V případě zadržení pachatele a prokázání viny by za tento skutek hrozil trest odnětí svobody až na tři roky. Ve všech prověřovaných případech jednal pachatel s úmyslem a cílem obohatit se, neboť po získání potřebných osobních údajů přišel poškozený o finanční prostředky, které pachatel získal prostřednictvím elektronické platby uskutečněné přes mobilní telefon. Většinou se jednalo v jednotlivých případech vždy o částku ve výši kolem korun. Celé podvodné jednání pachatele většinou začíná tím, že se na facebookovém profilu od některého z přátel, tedy od osoby, kterou majitel účtu na sociální síti zná a nemá tedy důvod být nedůvěřivý, objeví vzkaz se žádostí o zpřístupnění osobních údajů, včetně mobilního telefonního čísla. Důvody pro tuto žádost bývají velice různorodé, ale vždy poměrně věrohodné. Poté probíhá další komunikace na facebooku, kterou ale nevede nikdo ze skutečných přátel, ale kterou vede pachatel s jasným cílem tyto údaje získat. Když se dostane až k číslu mobilního telefonu, zneužije tento telefon k provedení podvodné elektronické platby. Pro její uskutečnění ale znovu potřebuje spolupráci majitele mobilního telefonu, který musí platbu SMS zprávou sám potvrdit. I tato komunikace probíhá nejprve přes facebook, kdy pachatel se snaží pod časovým tlakem donutit poškozeného k rychlému jednání, což má za následek, že si majitel mobilního telefonu vůbec nepřečte obsah SMS zprávy, ve které je jasně a zřetelně uvedeno, že příslušná platba proběhne. Až ale tuto zprávu potvrdí, následně z další SMS zprávy zjistí, že mu byla z jeho paušálního účtu odečtena neoprávněně finanční částka, kterou už ale podvodně získal pachatel. Kriminalisté tedy znovu upozorňují majitele účtů na sociálních sítích, aby nezveřejňovali a nezpřístupňovali svoje osobní údaje, hesla a mobilní telefonní čísla, a to ani na žádosti, které se mohou na první pohled tvářit jako věrohodné. Často se stává, že o tyto osobní údaje je majitel také požádán v odkazech na různé výhry například elektronických přístrojů. V praxi se uživateli počítače objeví na monitoru okno s informací, že uživatel byl vylosován jako výherce nějaké hodnotné ceny. Podmínkou bývá zodpovězení jednoduché anketní otázky s tím, že uživatel se má na výherní stránku přihlásit přes svůj facebookový profil. PŘI KONTROLÁCH POLICISTÉ ODHALILI OSM MLADISTVÝCH Podnapilou mladistvou dívku policisté nalezli v sobotu 21. září v zábavním podniku v Černovicích. Po jedenácté hodině večer prováděli kontrolu, zda se v něm nepodává alkohol mladistvým nebo se v podniku nenacházejí osoby mladší osmnácti let pod vlivem alkoholu. U sedmnáctileté dívky provedli dechovou zkoušku, při které jí naměřili hodnotu 0,61 promile alkoholu. Podnapilou mladistvou policisté převezli na obvodní oddělení a následně si jí převzali rodiče. Provedeným šetřením policisté zjistili, že dívka si 7 Zadané přihlašovací údaje jsou automaticky odeslány pachateli, který je následně může zneužít. Po přihlášení k napadenému účtu pachatel pošle přátelům majitele facebookového profilu, které najde na jeho účtu, zprávu s informací, že ztratil jejich telefonní kontakty. Ve zprávě je požádá o jejich zaslání. Po získání telefonických kontaktů pak již sleduje aktivitu přihlášených přátel na facebooku. Pokud je někdo z nich on-line a pachatel zná jeho telefonní číslo, pak zadá na internetu platební příkaz pomocí m-platby. Toto je služba, která umožňuje provádět platby na internetu pomocí mobilních telefonů, kdy zaplacená částka za zboží nebo služby se objeví ve vyúčtování za poskytnuté telefonické služby. Jako telefonní číslo, ze kterého má platba proběhnout, uvede telefonní kontakt získaný od právě aktivního přítele na facebooku. Majiteli telefonu poté přijde SMS zpráva o m-platbě. V tuto chvíli s ním již pachatel komunikuje pomocí facebooku a v časové tísni pod různými smyšlenými legendami se z něj snaží vylákat potvrzující kód platby, který je součástí SMS zprávy. Pachatel například uvádí, že zkouší nějakou novou počítačovou hru a do tří minut musí napsat kód, který si nechal poslat v SMS zprávě na jeho telefon, neboť jeho vlastní telefon je rozbitý a podobně. V okamžiku, kdy pachatel získá potřebný kód, přijde již poškozenému pouze SMS zpráva, že platba proběhla v pořádku a peníze byly odečteny z jeho účtu za telefon. V rámci předcházení této trestné činnosti musí uživatelé facebooku a jiných sociálních sítí dodržovat několik základních bezpečnostních zásad: - V žádném případě nepište své uživatelské jméno a heslo někam jinam než při přihlášení na svůj facebookový profil. Totéž platí i pro přihlašování na ostatní sociální sítě. - Nikomu neposkytujte svoje osobní údaje. Na svém facebookovém profilu těchto osobních informací zveřejňujte co nejméně. Jsou velmi snadno zneužitelné. V tomto případě se to týká i telefonních čísel. - Mějte na paměti, že v prostředí sociálních sítí netušíte, zda ten, s kým komunikujete je skutečně tím, za koho se vydává. - Pozorně si přečtěte každou SMS zprávu, která vám přijde a týká se plateb přes mobilní telefon. Jakékoliv autorizační kódy k platbám nesdělujte žádné třetí osobě. - Vždy mějte na zřeteli, že osoba, která s vámi komunikuje pomocí internetu, se může za vašeho přítele pouze vydávat. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek alkohol vzala sama bez vědomí rodičů doma a poté ho vypila. Další kontrola proběhla v Černovicích v zábavním podniku na Mariánském náměstí, kde policisté nalezli tři podnapilé mladistvé dívky. U sedmnáctiletých děvčat naměřili při dechových zkouškách hodnoty 0,55, 1,03 a 0,5 promile alkoholu. Na základě provedeného šetření policisté zjistili, že alkoholické nápoje mladistvým dívkám podala obsluha podniku a žena je tak podezřelá ze spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí 5/2013 POZVÁNKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Zdravé Město Počátky a Via rustica o.s. Pacov si vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu v rámci přípravy rozvojové strategie našeho regionu pro období 2014

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY 7/2011 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY Před necelým rokem oslovila vedoucí kulturního zařízení, paní Ludmila Marková, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje všechny nadšence, kteří by se rádi zúčastnili a

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Hřbitov v Dolní Lipce Zdejší půvabný hřbitůvek byl založen v roce 1894, kdy tehdejší starosta obce Dolní Lipka (Nieder Lipka) pan Peter Prause,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více