10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU"

Transkript

1 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu Země. Počet planetek objevených z Kleti přesáhl v lednu 2013 tisícovku. Nejúspěšnějším kleťským (a zároveň i českým) "lovcem" planetek je Miloš Tichý s více než 500 objevy a spoluobjevy. Pro jednu ze svých planetek vybral jméno Počátky podle města na Vysočině, kde se narodil. Planetku (14974) Počátky nalezl Miloš Tichý 22. září 1997 na Kleti na snímku pořízeném 0,57-m zrcadlovým dalekohledem vybaveným elektronickou CCD kamerou. Jméno Počátky bylo schváleno Mezinárodní astronomickou unií (IAU), je celosvětově závazné a bylo publikováno v časopise Minor Planet Circular No z 11. listopadu Snímek planetky (14974) Počátky byl pořízen v noci z 18./19. ledna 1999 expozicí 120 sekund 0.57-m f/5.2 zrcadlovým dalekohledem Observatoře Kleť vybaveným CCD kamerou SBIG ST-8. Planetka je označena šipkou. Text: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Foto: Miloš Tichý a Ludmila Marková Spodní foto: zleva vedoucí Observatoře Kleť Ing. Bc. Miloš Tichý, starosta města Počátky Mgr. Karel Štefl a ředitelka Hvězdárny a planetária České Budějovice Ing. Jana Tichá při předávání Pamětní listiny dne Citát měsíce Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas. Ale žádný, jak jej vzkřísit. Albert Einstein Z obsahu: Co na to říkáte, pane starosto Slovo hejtmana Kraje Vysočina Z jednání rady města Co vás zajímá: policie Naše žákovská knížka Den otevřených dveří domova a sociálních lůžek My obyčejní a neobyčejní lidé 125 let počátecké tělovýchovy Naše počátecká kuchařka, aneb dnes vařím já S humorem a optimismem Knihovna Počátky Zemřeli jsme pro Anglii Akce Sokolovna MC Lvíček Zpráva o šachovém turnaji Rozpis veřejných hraní v KDH Počátky Kino Počátky

2 CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO. Na otázku Jitky Zlukyové odpovídá starosta města Mgr. Karel Štefl. Příští rok budou komunální volby. Voliče by zajímalo, jaká je za uplynulé tři roky účast všech 15 zastupitelů na zasedání městského zastupitelstva. Zastupitelé města Počátky byli zvoleni v demokratických volbách, a to v počtu 15 členů. Jejich přístup k výkonu této funkce je zodpovědný a zúčastňují se vysokým %. V tomto směru je vše v pořádku. Menším nešvarem jsou pozdější příchody na jednání či vyřizování telefonátů s neustálým odbíháním v průběhu jednání zastupitelstva, čímž dochází k jeho rušení a zdržování. Nerad bych, aby se tento nedostatek plošně vztáhl na všechny zastupitele, ale na základě již proběhlých jednání se dá říci, že jde o stále stejné jednotlivce. Nyní pro názornost připojuji přehled účasti zastupitelů na jednotlivých zasedáních za uplynulé tři roky. Do současné doby v tomto volebním období proběhlo 16. zasedání zastupitelstva města a jedno mimořádné. Zastupitelé: Erik Dufek, Ing. Miroslav Fojt, Josef Preisinger, Karel Šimánek, Ing. Jan Třebický, Mgr. Eva Vichrová a Jan Záruba chyběli na dvou zasedáních. Zastupitel Bc. Vít Kratochvíl nebyl účasten na jednom zasedání. Všechny neúčasti byly omluveny. Ostatní zastupitelé mají 100% účast. Ze shora uvedených zjištění si dovolím tvrdit, že účast je na velmi vysoké úrovni, za což bych chtěl touto cestou všem zastupitelům poděkovat. JiZ SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA O nutnosti šetřit energii se mluví už dlouho. Ale stále jí spotřebováváme zbytečně moc. Přitom efektivnější využívání energií snižuje výdaje nejen domácností, ale i měst, obcí a výrobních provozů a zároveň je nejlepší investicí pro zlepšení životního prostředí. Náš kraj patří dlouhodobě k nejčistším regionům v České republice. Pro zvýraznění tohoto stavu jsme se rozhodli, jako vůbec první region, stát se energeticky úsporným krajem. Konkrétním počinem k dosažení tohoto cíle je projekt Vysočina šetří energii, jenž vznikl z iniciativy energetické společnosti E-ON a Kraje Vysočina v roce Portál Vysočina šetří energii je prvním krokem k hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji. Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení měst a obcí a také zemědělských provozů. Druhým krokem pak bude vyhodnocení získaných dat a navržení se projekt bude věnovat energetické náročnosti veřejných budov a jejímu snížení, efektivnímu a úspornému osvětlení interiérů a dalším oblastem zasluhujícím pozornost. Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni čekáme, co přinesou nové povolební poměry. Někteří s obavami, jiní s nadějemi. Ale za každé politické situace je šetření energií jedním ze základních imperativů. Jde o zájem všech a také o to, aby nebyla i tato důležitá oblast zneužívána pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu bylo nedávno v případě zavádění fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí investoři. Na úkor nás všech, kteří to nyní musíme zaplatit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné stavby, jež plodí zisky jen pro vyvolené. Projektem Vysočina šetří energii chceme pomoci také městům a obcím. Ty mohou získat konkrétní návody k opatřením, na nichž vydělají všichni občané. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 43 ZE DNE 26. SRPNA 2013 RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne použití rezervy rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Počátky z let minulých ve výši ,- Kč vč. DPH, na úpravu prostoru před hasičskou zbrojnicí č.p. 583 ve směru do ul. Žižkova, pro konečné umístění prefabrikované garáže a vybudování přilehlé parkovací plochy; investice bude provedena podle cenově nejvýhodnější nabídky předložené od Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky uvolnit z rezervy rozpočtu na komunikacích finanční prostředky ve výši ,- Kč na dokončení parkovací plochy v ul. Nádražní před Domem s pečovatelskou službou č.p. 442, z toho ,- Kč za materiál (dlažbu) dodaný I. Kamenickou stavební a obchodní firmou s.r.o. 2

3 a ,- Kč Vodotechnickým službám s.r.o. Počátky za podkladový materiál, obrubníky a provedené práce objednávku kožené vazby kroniky města Počátky - ročník 2011 u fi. Knihařství Bedřich Hloch - Jihlava; vazba bude provedena do modré kůže vč. zlatého potisku na desky kroniky a hřbet pouzdra, s ručně šitým kapitálkem; celkové náklady činí 1.870,- Kč a budou poskytnuty z finanční rezervy rady smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 95/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře cca m 2 v k.ú. Počátky, uzavřenou mezi půjčitelem Městem Počátky a výpůjčitelem (předem určeným zájemcem) - ICOM transport a.s., Jiráskova č.p. 78, Jihlava, z důvodu prodloužení doby výpůjčky pozemku a stavby pro provozování autobusového nádraží; právo užívání pozemku a stavby je sjednáno od na dobu 10 let, tj. do s tím, že výpůjčitel zajistí na své náklady opravy poškození asfaltové plochy (výtluků) a běžnou údržbu předmětu výpůjčky (stavbu autobusového nádraží tvoří součásti pozemku a soubory movitých věcí tvořících jeho zařízení) použití znaku města Počátky pro tisk na propagační materiály Trhací mapu města a Kalendář města Počátky na rok 2014 RADA NESCHVALUJE z pozice valné hromady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky nákup použitého jednoúčelového zametacího stroje pro zajištění úklidu ve městě Počátky a jeho místních částí dle posuzovaných nabídek (movité věci nad 300 tis. Kč), z důvodu rizika poruchovosti při nákupu staré opotřebené techniky a možnosti získání dotačního titulu na zakoupení nového zametacího stroje: TS Pelhřimov nabízí 13 let starý stroj tov.zn. SCHMIDT SK 151 SE (stroj je udržovaný, pravidelně servisovaný a v dobrém stavu; má najeto mth, servis zajišťuje specializovaná firma v Rakovníku; požadovaná cena obálkovou metodou je tis. Kč bez DPH) Město Žirovnice nabízí cca 16 let starý stroj tov.zn. BUCHER CITY 2000 (stroj je udržovaný, pravidelně servisovaný a v dobrém stavu; má najeto mth, servis zajišťuje specializovaná firma ve Voticích, požadovaná cena je 350 tis. Kč); stroje jsou výkonem srovnatelné, s ohledem na množství najetých motohodin a dostupnost servisu upřednostňují jednatel a technik VTS s.r.o. pořízení zametacího stroje od města Žirovnice; vyšší cena je odpovídající s ohledem na menší opotřebení stroje RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 (do ) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden - srpen 2013 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za období 1. pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za období 1.pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za období 1.pololetí roku 2013 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období 1. pololetí roku 2013 zprávu Kulturního zařízení města Počátky o spotřebě odebraného zemního plynu za období od do odpověď advokátní kanceláře JUDr. Zdeněk Kratochvíl se sídlem v Jihlavě, ve věci odstranění závadného stavu na pozemcích klienta p. Vladislava Vobra informaci o současném nevyhovujícím stavu odvodňovacího příkopu vedoucího po pravé straně silnice II/132 ve směru z obce Léskovec do Horní Vsi (v místě od přístupové cesty k domu č.p. 1 p. Mutla až k levotočivé zatáčce vjezd k budovám Agrodružstva Počátky se sídlem v Léskovci; vlastníkem dotčeného pozemku je Kraj Vysočina, majetkovým správcem Krajská správa a údržba silnic, který byl vyzván ke zjednání nápravy; záležitost byla oznámena na cestmistrovství Pelhřimov, kde bylo přislíbeno posouzení a řešení situace žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu časopisu Historický kaleidoskop formou objednávky předplatného poděkování Občanského sdružení Diakonie Broumov, za zorganizování sběru použitého ošacení ve městě Počátky. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 44 ZE DNE 16. ZÁŘÍ 2013 RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 156/3 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Josefu Míkovi, trv. bytem Počátky, za účelem zřízení zahrádky za cenu pronájmu minimálně 2,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce; případné oplocení pozemku může být provedeno pouze bez pevných základů; jedná se o část pozemku za domem č.p. 408, vedle příjezdové cesty k řadovým garážím termín konání 45. zasedání rady města v pondělí od 15,15 hodin v kanceláři starosty města rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne náklady na výškovou úpravu spádu kanalizační přípojky ze stravovacího provozu Základní školy Otokara Březiny Počátky, tj. vybudování nové, méně zapuštěné kanalizační šachty a přímého kanalizačního potrubí ze školní jídelny do šachty vedoucí v účelové komunikaci, podle návrhu zpracovaného od Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky; navrhované řešení umožní přímé napojení do kanalizační šachty v komunikaci a zvýší spád v potrubí; rozpočtované náklady činí celkem ,08 Kč vč. DPH žádost vedoucí Městského muzea o povolení rozpočtové změny na položce restaurování sbírek navýšením v celkové částce ,- Kč na odlití bronzové busty 3

4 básníka Otokara Březiny v ceně ,- Kč a konzervaci hliněné matrice od autora Františka Bílka za ,- Kč; v případě, že by hospodaření příspěvkové organizace skončilo schodkem, byl by pokryt z rezervního fondu, který je vytvořen v dostatečné výši zařazení nákladů spojených s vedením Kroniky města Počátky na rok 2014 do rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky; organizace bude od roku 2014 odpovědná za zpracování a ukládání kronik města náklady na výstavbu odvodňovacího žlabu v délce 14 m na pozemcích p. Vladislava Vobra p.p.č. 4132/3 a 4132/4 v lokalitě pod Nádražní ulicí; po vzájemné dohodě vlastník pozemků souhlasí, aby odtok dešťové vody z komunikací od garáží byl veden přes jeho pozemky, přičemž dno odtokového příkopu bude zpevněno betonovými žlabovkami a do budoucna tak bude zamezeno zarůstání příkopu a následnému zanášení nečistotami; rozpočtované náklady činí celkem ,- Kč vč. DPH; práce provedou Vodotechnické služby s.r.o. Počátky a budou realizovány pouze s písemným souhlasem vlastníka ke vstupu na pozemky žádost pana Josefa Kejvala na stavební úpravy v nájemním bytě č. 3 v č.p. 308 Počátky, z důvodu nedostatečného zateplení stropu a značného úniku tepla; dodávku potřebného materiálu na cca 80 m 2 plochy stropu zajistí vlastník domu prodej starých cihel z demolice přístřešků na popelnice ze sídliště v Počátkách pro paní Vladislavu Markovou, bytem Počátky s podmínkou vlastního očištění a odvozu, za poplatek 5,- Kč/kus; cihly (cementové a šamotky) jsou uloženy na hromadě stavební sutě za překladištěm TKO, nejsou očištěné, Vodotechnické služby s.r.o. Počátky (VTS s.r.o.) nemají pro tento materiál využití a s prodejem souhlasí; materiál je možno očistit a vyzvednout na místě skládky po dohodě se zástupcem VTS s.r.o. Počátky; poplatek lze uhradit na překladišti TKO vystavění památníku a zasazení okrasné lípy ke 100. výročí založení občanského sdružení Český svaz včelařů, místní organizace Počátky a k vlastní realizaci doporučuje prostory veřejné zeleně na Lipáreckém náměstí nebo místo na levém břehu Počáteckého potoka u ulice Moravská, případně jiné vhodné místo dle výběru členů místní organizace; nesouhlasí naopak s umístěním v prostranství před městským hřbitovem RADA UKLÁDÁ všem zařízením města napojeným na rozpočet města předložit návrh položkového rozpočtu na rok 2014, který bude obsahovat schválený rozpočet roku 2013, návrh na rok 2014 a odůvodnění případných výkyvů nad 10 % proti rozpočtu roku 2013; návrh bude předložen v písemné i elektronické podobě (zasílat na adresu vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky: a to v termínu do RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 (do ) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden srpen 2013 s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v září 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky žádost manželů Vilmy a Karla Novotných, trv. bytem Počátky, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt vhodný svou velikostí pro manželský pár, ani jiný byt o menší ploše a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého vhodného bytu žádost paní Marty Formánkové, trv. bytem Karlovy Vary, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu nabídku fi. FAKTOR TEAM České Budějovice na audiovizuální prezentace města na internetovém webu závěrečnou zprávu o pobytové akci pro děti a dospělé s handicapem, pořádané Občanským sdružením OKNA Jindřichův Hradec a vyúčtování finančního příspěvku, určeného na úhradu nákladů spojených s pořádáním integrovaného letního tábora RADA NESCHVALUJE žádost p. Pavla Součka, Podpora Naděje s.r.o., Jindřichův Hradec, o finanční podporu osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných, formou zakoupení vánočních. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITeLSTVA MĚSTA ČÍSLO 17 ZE DNE 24. ZÁŘÍ 2013 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města - části p.p. č. 620/10 o výměře cca 152 m 2 v k.ú. Léskovec, předem určenému zájemci panu Janovi Janů, trv. bytem Pelhřimov, za cenu minimálně 10,- Kč/m 2 s tím, 4 že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; podmínkou prodeje je zachování přístupové a příjezdové cesty k domu č.p. 14 na st.p. č. 20/1 a k domu č.p. 15 na st.p. č. 21 vyhlášení záměru na darování nemovitostí z majetku

5 města ostatní komunikace (ostatní plocha) p.p.č. 334 o výměře 43 m 2, p.p.č. 25/12 o výměře m 2, p.p.č. 50/17 o výměře 195 m 2, p.p.č. 50/20 o výměře 654 m 2, p.p.č. 310/13 o výměře 113 m 2, p.p.č. 311/5 o výměře 15 m 2 a p.p.č. 329/2 o výměře 13 m 2 v k.ú. Heřmaneč, předem určenému zájemci - Kraji Vysočina se sídlem Jihlava, Žižkova č.p.57, s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy o darování a následně zajistí provoz a údržbu místní komunikace; nemovitosti budou darovány s podmínkou zapsání bezplatného věcného břemene spojeného s právem údržby a oprav inženýrských sítí v majetku města nabytí nemovitosti v k.ú. Heřmaneč přijetím daru - p.p.č. 310/10 o výměře m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace od Kraje Vysočina se sídlem Jihlava s tím, že Město Počátky ponese náklady spojené s darovací smlouvou (správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, kolek) převod nemovitosti z majetku města v k.ú. Heřmaneč předem určenému zájemci s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; jedná se o: část p.p.č. 252/2 o výměře cca m 2, za cenu 10,- Kč/m 2 nabyvatel Miloslav Mikolášek, trv. bytem Počátky obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 2/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební odpadem na území města Počátky, s účinností od ; nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/1/1998, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Počátky zapracovat do rozpočtu města na rok 2014 položku 1, ,- Kč, jako podíl ve výši 10 % uznatelných nákladů na realizaci stavby Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero s tím, že s přihlédnutím k čl. III platné nájemní smlouvy nebude smlouva od prodloužena na dalších 5 let a dále s podmínkou bezúplatného převedení veškerého zhodnoceného majetku na stavbě do vlastnictví města v průběhu roku 2014, po převodu 10% podílu uznatelných nákladů rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2013, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru MěÚ: - Zvýšení výdajů Veřejné osvětlení o částku ,- Kč - budou dofinancovány náklady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky na realizaci výstavby veřejného osvětlení v lokalitě za Lipárkami. Položkové rozpočty zpracovaných projektů na tuto akci se pohybují řádově v cenách od ,- Kč a výše. Rozpočet VTS s.r.o. Počátky byl vykalkulován na částku ,03 Kč ( ,- Kč bylo zahrnuto již ve schváleném rozpočtu na rok 2013). Projektová dokumentace na tuto akci (cca ,- Kč) byla pokryta přesunem prostředků z kapitoly komunálních služeb a územního rozvoje. - Zvýšení výdajů Činnost muzeí a galerií o částku ,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na akci Nová digitalizace a evidence sbírek Muzeum Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. Podíl města bude poskytnut Městskému muzeu Počátky částečně jako příspěvek na činnost ve výši ,- Kč a částečně jako investiční příspěvek ve výši ,- Kč po předložení kopie faktury za provedené práce. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 9.000,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na realizaci akce WWW stránky a turistický portál města Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku ,- Kč - podíl města k dotaci od Kraje Vysočina na realizaci zabezpečení a ochrany obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany EZS budova Městského úřadu Palackého nám., Počátky bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Ochrana památek a kulturního dědictví o částku ,- Kč -podíl města k dotaci z Fondu Vysočiny na realizaci akce Počátky-oprava kaple sv. Markéty bude pokryt snížením rezervy rozpočtu města na spoluúčast ke grantům. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Činnost muzeí a galerií o částku ,- Kč Snížením rezervy rozpočtu budou dofinancovány výdaje na výkon veřejně prospěšných prací,které jsou částečně hrazeny z účelové dotace od Úřadu práce. Dotace na 3 pracovní místa je spolufinancována z EF a dotace na 1 pracovní místo je poskytována pouze ze státního rozpočtu ČR. Na jedno pracovní místo je poskytována dotace ve výši max ,- Kč. - Zvýšení výdajů Zájmová činnost v kultuře o částku ,- Kč - snížením rezervy rozpočtu na spolufinancování grantů bude navýšen příspěvek na činnost pro Kulturní zařízení města. Jedná se o spoluúčast k projektu Mezinárodní festival dechových hudeb, který byl podán na Regionální rozvojové agentuře Vysočina v Jihlavě dne Smlouva o financování č.fmp/v70/2012 byla uzavřena dne Dotace ve výši 85 % byla připsána na účet KZM dne v částce ,52 Kč. Celkové náklady projektu ,- Kč. - Zvýšení výdajů Ostatní činnosti j.n. o částku ,- Kč - splátka návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky po obdržení dotace od RRA na projekt Mezinárodní festival dechových hudeb bude přesunuta zpět do rezervy na spolufinancování grantů. Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta v roce Zvýšení příjmů Podpora ostatních produkčních činností o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Činnost místní správy o částku 300,- Kč - Zvýšení příjmů Sběr a svoz komunálních odpadů o částku 2.300,- Kč - Zvýšení příjmů Bytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Nebytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Požární ochrana o částku 300,- Kč - Zvýšení příjmů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku 500,- Kč - Zvýšení výdajů Podpora ostatních produkčních činností o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Bytové hospodářství o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Nebytové hospodářství o částku 3.900,- Kč 5

6 - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 1.600,- Kč - Zvýšení výdajů Sběr a svoz komunálních odpadů o částku 1.900,- Kč - Zvýšení výdajů Ostatní finanční operace o částku ,- Kč Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za II.Q Zvýšení výdajů Požární ochrana dobrovolná část o částku ,- Kč - navýšení účelové neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na výdaje pro zabezpečení akceschopnosti JPO II. Původní výše dotace byla 100 tis. Kč a tímto se navyšuje na částku 121 tis. Kč. Účelový znak Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky činí minimálně 20% celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace. Dotace musí být vyúčtována do zasedání zastupitelstva města se bude konat v úterý od 18:00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitostí z majetku města - p.p.č. 2265/3 o výměře 247 m 2 a části p.p.č. 4479/2 o výměře cca 586 m 2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci Sboru dobrovolných hasičů Počátky ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne Změny schválené na 41. zasedání rady dne : - Zvýšení příjmů Investiční přijaté transfery ze SF o částku ,- Kč - Zvýšení příjmů Investiční přijaté transfery ze SF o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Předškolní zařízení o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Předškolní zařízení o částku ,- Kč Předpokládaná dotace ze SFŽP ve výši 5% a z Fondu soudržnosti EU Operační program životní prostředí ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů je určena na akci:snížení energetické náročnosti objektu MŠ Počátky. Dotace bude upravena podle skutečně vynaložených způsobilých výdajů. Jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů - Zvýšení výdajů Služby sociální péče o částku 500,- Kč - z rezervy rady bude poskytnut finanční příspěvek ve prospěch celonárodní dobročinné sbírky pro Občanské sdružení Fond ohrožených dětí. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno na 40. zasedání Rady města Počátky dne 10. června Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba o částku ,- Kč Snížením rezervy rozpočtu na spoluúčast ke grantům a dotacím budou dofinacovány výdaje na výkon veřejně prospěšných prací, které jsou částečně hrazeny z účelové dotace od Úřadu práce. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 8 tis. Kč. V rámci projektu jsou podpořena ve městě Počátky 3 pracovní místa na VPP. Změny schválené na 42. zasedání rady dne : - Zvýšení výdajů Zachování a obnova památek o částku ,- Kč - účelová dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace je účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem Zvýšení výdajů Služby sociální péče o částku 1 000,- Kč - z rezervy rady bude poskytnut mimořádný finanční příspěvek pro Daniela Skořepu, bytem Počátky, na účet Občanského sdružení OKNA, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s integrovaným letním táborem pro děti se zdravotním postižením. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno na 41. zasedání Rady města Počátky dne 26. června Zvýšení výdajů Veřejné osvětlení o částku ,- Kč - výdaje za projekt na veřejné osvětlení v lokalitě Nad Lipárky budou pokryty snížením výdajů na komunální služby. - Zvýšení výdajů Bytové hospodářství o částku 5 000,- Kč pojistné plnění od pojišťovny bude použito k úhradě škody způsobené krádeží okapu na domě č.p Změny schválené na 43. zasedání rady dne Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku 6 000,- Kč - účelová neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na realizaci akce WWW stránky a turistický portál města Počátky. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Činnost místní správy o částku ,- Kč - účelová investiční dotace od Kraje Vysočina na realizaci zabezpečení a ochrany obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany EZS budova Městského úřadu Palackého n., Počátky. Celkové předpokládané náklady na akci jsou ,- Kč. - Zvýšení výdajů Osobní asistence, pečovatelská služba aj. o částku ,- Kč - účelová neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociální služby: Pečovatelská služba. - Zvýšení výdajů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o částku ,- Kč - účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací. Od června jsou v rámci projektu ve městě Počátky podpořena 2 pracovní místa na VPP. Jedná se o mzdy vyplacené v měsíci červenci 2013 za měsíc červen Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max ,- Kč. Zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci kontroly plnění úkolů z 12. zasedaní kontrolního výboru a kontroly usnesení 16. zasedání zastupitelstva města návrh řešení na vymezení ploch veřejného prostranství pro další bytovou výstavbu na návrhové ploše Z 2 (pozemky nad Sídlištěm), zpracovaný fi. Petr Havel a Ing. Arch. Jiří Marek, Havlíčkův Brod, vč. návrhu zadání k územně plánovacímu podkladu Územní studie Počátky plocha Z2 v katastrálním území Počátky, pořízeného odborem výstavby Městského úřadu Pelhřimov ZASTUPITELSTVO ODKLÁDÁ Z PROGRAMU návrh na nabytí nemovitostí p.p.č. 4482/13 o výměře 475 m 2 (les) a p.p.č. 4482/14 o výměře 101 m 2 v k.ú. Počátky, podle 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, od pí. Veroniky Baštové, trv. bytem Počátky, za navrhovanou kupní cenu minimálně 200,- Kč/m 2 s tím, že Město Počátky ponese veškeré náklady spojené s kupní smlouvou a pověřuje radu města dalším jednáním s vlastníkem o výši kupní ceny a o možnosti prodeje části p.p.č. 3248/39 zasahující do návrhové plochy zóny Z2 pro bytovou výstavbu 6

7 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE PŘES SYSTÉM PŘÁTEL NA FACEBOOKU MŮŽETE PŘIJÍT I O PENÍZE KRAJ VYSOČINA Kriminalisté z odboru analytiky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují od začátku letošního roku již čtyřicet případů podvodného jednání při získání a poté zneužití osobních údajů pomocí sociální sítě facebook. Všechny zadokumentované případy prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V případě zadržení pachatele a prokázání viny by za tento skutek hrozil trest odnětí svobody až na tři roky. Ve všech prověřovaných případech jednal pachatel s úmyslem a cílem obohatit se, neboť po získání potřebných osobních údajů přišel poškozený o finanční prostředky, které pachatel získal prostřednictvím elektronické platby uskutečněné přes mobilní telefon. Většinou se jednalo v jednotlivých případech vždy o částku ve výši kolem korun. Celé podvodné jednání pachatele většinou začíná tím, že se na facebookovém profilu od některého z přátel, tedy od osoby, kterou majitel účtu na sociální síti zná a nemá tedy důvod být nedůvěřivý, objeví vzkaz se žádostí o zpřístupnění osobních údajů, včetně mobilního telefonního čísla. Důvody pro tuto žádost bývají velice různorodé, ale vždy poměrně věrohodné. Poté probíhá další komunikace na facebooku, kterou ale nevede nikdo ze skutečných přátel, ale kterou vede pachatel s jasným cílem tyto údaje získat. Když se dostane až k číslu mobilního telefonu, zneužije tento telefon k provedení podvodné elektronické platby. Pro její uskutečnění ale znovu potřebuje spolupráci majitele mobilního telefonu, který musí platbu SMS zprávou sám potvrdit. I tato komunikace probíhá nejprve přes facebook, kdy pachatel se snaží pod časovým tlakem donutit poškozeného k rychlému jednání, což má za následek, že si majitel mobilního telefonu vůbec nepřečte obsah SMS zprávy, ve které je jasně a zřetelně uvedeno, že příslušná platba proběhne. Až ale tuto zprávu potvrdí, následně z další SMS zprávy zjistí, že mu byla z jeho paušálního účtu odečtena neoprávněně finanční částka, kterou už ale podvodně získal pachatel. Kriminalisté tedy znovu upozorňují majitele účtů na sociálních sítích, aby nezveřejňovali a nezpřístupňovali svoje osobní údaje, hesla a mobilní telefonní čísla, a to ani na žádosti, které se mohou na první pohled tvářit jako věrohodné. Často se stává, že o tyto osobní údaje je majitel také požádán v odkazech na různé výhry například elektronických přístrojů. V praxi se uživateli počítače objeví na monitoru okno s informací, že uživatel byl vylosován jako výherce nějaké hodnotné ceny. Podmínkou bývá zodpovězení jednoduché anketní otázky s tím, že uživatel se má na výherní stránku přihlásit přes svůj facebookový profil. PŘI KONTROLÁCH POLICISTÉ ODHALILI OSM MLADISTVÝCH Podnapilou mladistvou dívku policisté nalezli v sobotu 21. září v zábavním podniku v Černovicích. Po jedenácté hodině večer prováděli kontrolu, zda se v něm nepodává alkohol mladistvým nebo se v podniku nenacházejí osoby mladší osmnácti let pod vlivem alkoholu. U sedmnáctileté dívky provedli dechovou zkoušku, při které jí naměřili hodnotu 0,61 promile alkoholu. Podnapilou mladistvou policisté převezli na obvodní oddělení a následně si jí převzali rodiče. Provedeným šetřením policisté zjistili, že dívka si 7 Zadané přihlašovací údaje jsou automaticky odeslány pachateli, který je následně může zneužít. Po přihlášení k napadenému účtu pachatel pošle přátelům majitele facebookového profilu, které najde na jeho účtu, zprávu s informací, že ztratil jejich telefonní kontakty. Ve zprávě je požádá o jejich zaslání. Po získání telefonických kontaktů pak již sleduje aktivitu přihlášených přátel na facebooku. Pokud je někdo z nich on-line a pachatel zná jeho telefonní číslo, pak zadá na internetu platební příkaz pomocí m-platby. Toto je služba, která umožňuje provádět platby na internetu pomocí mobilních telefonů, kdy zaplacená částka za zboží nebo služby se objeví ve vyúčtování za poskytnuté telefonické služby. Jako telefonní číslo, ze kterého má platba proběhnout, uvede telefonní kontakt získaný od právě aktivního přítele na facebooku. Majiteli telefonu poté přijde SMS zpráva o m-platbě. V tuto chvíli s ním již pachatel komunikuje pomocí facebooku a v časové tísni pod různými smyšlenými legendami se z něj snaží vylákat potvrzující kód platby, který je součástí SMS zprávy. Pachatel například uvádí, že zkouší nějakou novou počítačovou hru a do tří minut musí napsat kód, který si nechal poslat v SMS zprávě na jeho telefon, neboť jeho vlastní telefon je rozbitý a podobně. V okamžiku, kdy pachatel získá potřebný kód, přijde již poškozenému pouze SMS zpráva, že platba proběhla v pořádku a peníze byly odečteny z jeho účtu za telefon. V rámci předcházení této trestné činnosti musí uživatelé facebooku a jiných sociálních sítí dodržovat několik základních bezpečnostních zásad: - V žádném případě nepište své uživatelské jméno a heslo někam jinam než při přihlášení na svůj facebookový profil. Totéž platí i pro přihlašování na ostatní sociální sítě. - Nikomu neposkytujte svoje osobní údaje. Na svém facebookovém profilu těchto osobních informací zveřejňujte co nejméně. Jsou velmi snadno zneužitelné. V tomto případě se to týká i telefonních čísel. - Mějte na paměti, že v prostředí sociálních sítí netušíte, zda ten, s kým komunikujete je skutečně tím, za koho se vydává. - Pozorně si přečtěte každou SMS zprávu, která vám přijde a týká se plateb přes mobilní telefon. Jakékoliv autorizační kódy k platbám nesdělujte žádné třetí osobě. - Vždy mějte na zřeteli, že osoba, která s vámi komunikuje pomocí internetu, se může za vašeho přítele pouze vydávat. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek alkohol vzala sama bez vědomí rodičů doma a poté ho vypila. Další kontrola proběhla v Černovicích v zábavním podniku na Mariánském náměstí, kde policisté nalezli tři podnapilé mladistvé dívky. U sedmnáctiletých děvčat naměřili při dechových zkouškách hodnoty 0,55, 1,03 a 0,5 promile alkoholu. Na základě provedeného šetření policisté zjistili, že alkoholické nápoje mladistvým dívkám podala obsluha podniku a žena je tak podezřelá ze spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými

U S N E S E N Í. 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 27. září pro 13 proti 0 zdržel se 0 (přítomno 13)

U S N E S E N Í. 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 27. září pro 13 proti 0 zdržel se 0 (přítomno 13) č.j.: 1035/2016/STAR. U S N E S E N Í 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 27. září 2016 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Č.J.: 1572/05 US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: A) podle 94 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 1/ 2/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing. Martina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 28. června Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):

U S N E S E N Í. 11. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 28. června Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): č.j.: 707/2016/STAR. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 28. června 2016 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 21. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20. 10. 2015 Usnesením č. 21/287 schválila pořad 21. schůze rady obce konané dne 20. 10. 2015 Usnesením

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 380/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 13. dubna 2016 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více