PORANĚNÍ KOSTNÍCH A VAZIVOVÝCH STRUKTUR KRČNÍ PÁTEŘE DIAGNOSTICKÁ, LÉČEBNÁ A POSUDKOVÁ KRITERIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORANĚNÍ KOSTNÍCH A VAZIVOVÝCH STRUKTUR KRČNÍ PÁTEŘE DIAGNOSTICKÁ, LÉČEBNÁ A POSUDKOVÁ KRITERIA"

Transkript

1 PORANĚNÍ KOSTNÍCH A VAZIVOVÝCH STRUKTUR KRČNÍ PÁTEŘE DIAGNOSTICKÁ, LÉČEBNÁ A POSUDKOVÁ KRITERIA doc. MUDr. Ladislav Steidl 1, prof. MUDr. Michael Houdek, CSc. 2, MUDr. Lumír Hrabálek 2 1 Neurolog, Olomouc 2 Neurochirurgická klinika FN Olomouc Při prvovyšetření poraněné krční páteře se pokusíme o rekontrukci mechanizmu úrazu: hyperflekční, hyperextenční typdistrakční versus kompresivní. Zaznamenáme i drobná poranění hlavy, obličeje, šíje a krku. Při poranění hlavy bereme v úvahu i možnost sekundárního poranění krční páteře. Provedeme RTG vyšetření zvláště centrované na přechod C/Th. Při poranění míchy provedeme vždy magnetickou rezonanci (MRI). Diagnostikujeme-li hypermobilní poranění krční páteře, přikládáme vždy ihned krční límec na 6 týdnů, i když poraněný nemá subjektivní potíže, a přidáváme analgetika. Po 6 týdnech odesíláme k rehabilitaci. Jsou-li potíže po 2 měsících, provedeme RTG kontrolu krční páteře (Cp) pro možnost přehlédnutí poraněného skeletu, často s nutností doplnit o vyšetření počítačovou tomografií (CT) a MRI krční páteře. MRI je zásadní metodou k vyloučení poranění diskoligamentového aparátu. RTG kontrolu u závažných poranění a výrazných přetrvávajících potíží provedeme již po 14 dnech. Je podán přehled míšních traumatických syndromů při poranění míchy. Klíčová slova: krční páteř, krční mícha, typy poranění, léčba. Motto: Správná léčba poraněného není ani jeho privilegiem ani samozřejmostí. Privilegiem pro lékaře je určit správný mechanizmus poruchy a zvolit vhodný léčebný postup. Krční úsek je nejzranitelnější částí páteře pro svou výraznou pohyblivost, která se nepříznivě uplatňuje při velké razanci úrazového děje. Bývá také velmi často poraněn u polytraumat, zvláště pak u traumat hlavy. Četnost úrazů krční páteře stoupá v poslední době při dopravních úrazech až na 45 %, při pádech asi na 20 %, při sportovní činnosti asi na 15 % (skoky do vody) všech úrazů páteře. Počítá se, že u lidí nad 75 let je krční páteř při pádu poraněna až v 60 % (14). Konečně trauma ve stáří má svá specifika (7). Muži jsou postižení asi 4 častěji než ženy. Přes tuto častost poranění krční páteře se pravidelně setkáváme s jakýmisi obecně definovanými diagnózami kontuze (pohmoždění) nebo distorze (podvrtnutí) krční páteře, což nic neříká o závažnosti a mechanizmu poranění, ani o jeho prognóze a léčení. Právě pro tyto okolnosti považujeme za vhodné provést podrobnější analýzu těchto poranění, provést jejich upřesnění hlavně vzhledem k indikaci další léčby. Nedokonalá představa o typu a mechanizmu poranění, opožděná nebo nedostatečná léčba v akutním stadiu poranění vede k chronicitě potíží a k neúměrnému prodlužování pracovní neschopnosti a mnohdy i k neuznávání organicity potíží. Právě tyto skutečnosti nás přiměly věnovat pozornost této problematice. Těžká poranění krční páteře (Cp) jsou předmětem péče superspecializovaných oddělení a v běžné ambulantní praxi nejsou aktuální. Proto se o nich zmíníme jen okrajově. Chceme se zabývat nejčastějším poraněním vazivových struktur Cp, které jsou hlavně předmětem léčby praktického lékaře, ambulantního neurologa, ortopeda, traumatologa. Vždyť poranění skeletu Cp je jen ve 13 %, poranění měkkých částí je ale mnohem častější v 87 %, což je vypočítáno ze poranění Cp (6). Velmi často je Cp poraněna sekundárně zároveň při poranění hlavy. Tato skutečnost je často přehlédnuta, uvažuje se pak o následcích mozkové komoce v rámci postkomočního a cervikokraniálního syndromu. Nemocný může být považován za hypersenzitivní osobnost, ač jde o organické postižení Cp s prodlouženým průběhem úpravy při nevhodné léčbě. Anatomické poznámky k biomechanice krční páteře K lepší představě o mechanizmech úrazu je třeba se zmínit stručně o traumatické anatomii Cp. Páteřní sloupec rozdělujeme podle novějších traumatologických koncepcí na 3 části (1, 5). A. Přední sloupec je tvořen ligamentum anterius longitudinale, přední polovinou meziobratlové ploténky, přední polovinou obratlového těla. B. Střední sloupec je tvořen ligamentum longitudinale posterius, zadní polovinou meziobratlové ploténky a zadní polovinou obratlového těla i s pedikly. C. Zadní sloupec tvoří oblouky obratlových těl, trnovými a kloubními výběžky, komplexem zadních vazů. Toto dělení má význam pro představu mechanické instability kostních struktur Cp. Při instabilitě neurální jsou postiženy nebo ohroženy nervové struktury. Konečně může jít o kombinaci obou. Nebezpečné typy poranění se vyskytují ve všech 3 sloupcích. Z biomechanického hlediska je nejzávažnější postižení středního sloupce. Význam třísloupcové teorie je oceňován při rekonstrukční spondylochirurgii. Cp můžeme rozdělit na 2 úseky A. Horní Cp, obsahující C1-2, která je poraněna při hyperextenzi. Tato krajina je postižena při hangman s fracture nebo hanged man s fracture a je diskutováno, má-li být nazývána frakturou katovskou nebo frakturou oběšence. První název je oprávněnější. Záleží totiž na metodě kata, kam umístí uzel smyčky. Je-li pod bradou, dochází podtržením stoličky k prudkému záklonu hlavy a fraktuře C2 a mnohdy k těžké míšní lézi. Dens a ligamentum transversum zůstává však intaktní. Je-li uzel umístěn v zátylí, dochází ke flexi hlavy s následným udušením (1, 10), kostní struktury C1-2 mohou být však poškozeny také. Civilním protějškem tohoto poranění jsou dopravní úrazy. Patří sem 133

2 také specifická fraktura Cl (Jeffersonova) vyvolaná kompresivními mechanismy. Tento úsek má svou specifickou zcela odbornou problematiku, která přesahuje rámec tohoto sdělení (16). B. Dolní úsek Cp od C3-C7 je obvykle poraněn při nadměrné flexi nebo extenzi.. Mechanizmy poranění Cp Zevní síla působící na Cp může způsobit jednak její stlačení kompresivní poranění nebo naopak natažení distrakční nebo také disruptivní poranění, oddalující hlavu od trupu. Tyto dva typy pohybů, působících ve směru kraniokaudálním mohou být kombinovány násilným pohybem Cp do hyperflexe (obrázek 1) nebo hyperextenze (obrázek 2). Nejznámější je whiplash injury (11) jako kombinace hyperflekčního a hyperextenčního poranění. Rotační či lépe hyperrotační poranění je kombinované, vedle postižení horní části Cp se objevují i známky hyperflekčního poranění dolní části páteře hlavně v oblasti intervertebrálních kloubků. I. Poranění páteře 1. Hyperextenční distrakční poranění. Zevní síla působí zespodu na bradu, pod bradu, na přední stranu krku, kde také nacházíme známky zevního poranění kůže- hematom, oděrky. Jde o velmi cenný nález umožňující správnou interpretaci poranění Cp. Proto by měl být uveden v traumatologickém nálezu při prvoošetření, a to i přesto, že jde o zanedbatelný nález. Při tomto násilí může dojít k roztržení předního podélného ligamenta, které je přirostlé k obratlovým tělům, je rozšířen klínovitě intervertebrální prostor, což je patrné na prostém RTG snímku. U těžkých poranění může dojít k horizontálnímu roztržení ploténky, k těžkému poškození míchy, aniž by se tento těžký smrtelný defekt projevil při RTG vyšetření, pokud neprovedeme velmi opatrně riskantní snímek Cp v mírné extenzi nebo raději daleko bezpečnější a spolehlivější MRI vyšetření, pro něž je v tomto případě absolutní indikace (9). CT vyšetření není totiž dostatečně senzitivní při poranění ploténky v horizontální rovině (15). Tento typ poranění byl pojmenován Taylorův-Blackwoodův syndrom. Někdy se může vyvinout prevertebrální retrofaryngeální hematom na přední straně Cp, (tedy ne krku), který vyklenuje esofagus, což může být zjistitelné při ORL vyšetření (4), poraněný může mít i lehké polykací potíže, které mohou být snadno buď přehlédnuty nebo mylně interpretovány jako potíže jen z poranění Cp. Při tomto typu může dojít k těžkému poranění míchy, která je komprimovaná zadním okrajem vyššího dislokovaného obratle a okrajem zadního oblouku spodního obratle (2). Jakmile traumatická síla pomine, dochází ke spontánní repozici, proto RTG nález může být i normální! Do této hyperextenční distrakční skupiny také patří hangsman s fracture s poraněním těla C2 a subluxací C2-3 (obrázek 3). 2. Hyperextenční kompresivní poranění (obrázek 4). Zevní síla působí seshora na čelo nebo vertex (skoky do vody), kde opět nacházíme důležité známky zevního poranění, které by měly být pečlivě dokumentovány v chirurgickém nebo traumatologickém nálezu. Někdy dochází k odtržení předního dolního nebo horního (tear drop) rohu obratlového těla. Je li přítomna i rotační složka mohou být poškozeny oblouky, pedikly, příčné výběžky, artikulární plochy. Foramina intervertebralia se při extenzi páteře zužují. Při velkém násilí dojde i k luxaci horního obratlového těla dopředu. 3. Hyperflekční kompresivní poranění (obrázek 5). Zevní síla působí seshora na okciput nebo vertex (skoky do vody). Může dojít ke klínovité fraktuře těla obratle, která zužuje Obrázek 1. Hyperflekční mechanizmus poranění: kompresivní prázdná šipka, distrakční plná šipka. Obrázek 2. Hyperextenční mechanizmus poranění: kompresivní prázdná šipka, distrakční plná šipka. Obrázek 3. Hyperextenční distrakční poranění- Hangsman s fracture C2: zlomenina prochází přes pedikly nebo kloubky C2 oboustranně, bývá léze disku C2/3, ventrální dislokace těla C2 nebo angulace. Nestabilní zlomenina bez kyfotizace. Obrázek 4. Hyperextenční kompresivní poranění dolní krční páteře bývá zlomenina dolního obratlového těla s lézí disku a předního podélného vazu, poranění kloubních výběžků či oblouku a spinózních výběžků, není poranění zadních vazivových struktur; Je-li luxace, pak s ventrální dislokací horního obratlového těla. Nestabilní zlomenina bez kyfotizace 134 Neurologie pro praxi 2001 / 3

3 kanál s následnou míšní lezí. Napíná se zadní ligamentový komplex, tvořený výrazně elastickým ligamentum flavum, jeho délka při flexi-extenzi se mění až o %, interspinální prostor se rozšiřuje, což je opět patrné na RTG bočním snímku. Foramina intervertebralia se při flexi rozšiřují (2). 4. Hyperflekční distrakční poranění (obrázek 6). Síla směřuje na okciput směrem nahoru. Dochází k natažení ligamentum longitudinale posterius. To je přirostlé k diskům. Luxací kloubních plošek vzniká angulární kyfóza, patrná na RTG snímku, s možným zúžením sagitálního diametru páteřního kanálu. Tato přední luxace horního obratle je častá. 5. Hyperrotační poranění je často spojeno s laterální hyperflexí (lateroflexí). Na tento pohyb zvlášť citlivě reaguje disk, kloubky, jejich pouzdra a ligamenta. Při hyperextenčním poranění nutno věnovat hlavní pozornost: bolestivým úponům m. sternocleidomastoideus, hyoidním svalům s možností projekcí bolestí do masseterů, spojené i s poruchami polykání, je bolestivá extenze hlavy, vyšetření zadní stěny faryngu k vyloučení prevertebrálního hematomu, je tlaková bolestivost C1-2, je bolestivá hlavně extenze Cp. Při hyperflekčním poranění: je omezená flexe hlavy, brada nedosáhne na sternum, jsou palpačně bolestivé interspinální svaly a vazy, nejvíce zatížen přechod C/Th, bolestivá hlavně flexe. II. Poranění míchy Krční mícha je velmi elastická, měří-li při extenzi 9 cm, pak při flexi se natahuje až na 12 cm a její diametr se ztenčuje z 9 mm na 8 mm (2). S kompresí míchy způsobené kostními fragmenty se setkává hlavně neurochirurg. Mikroskopické traumatické změny se objevují až po 24 hodinách, je to edém a desintegrace myelinových pochev a axonů a to i vzdáleně od místa poranění páteře. Změny se rychleji tvoří v šedé hmotě, která je vulnerabilnější, extramedulární (epia subdurální a subarachnoidální) krvácení je vzácné. Mikroskopické krvácení do šedé hmoty se objevuje po minutách po zranění, snadno se šíří kraniokaudálně (tubulární hematomyelie). Edém v bílé hmotě se objevuje později, za několik hodin. Zhoršuje se v prvních hodinách, k regresi dochází po 10 dnech po poranění (12). Klinický obraz poranění vazivových struktur krční páteře Význam prvního vyšetření spočívá na traumatologovi, chirurgovi, neurologovi. 70 % poraněných má symptomy hned po poranění jako bolest Cp zvláště při rotaci, také časté jsou neurčité poruchy vědomí a závrativost, vyvolané nejspíše přes poruchu prokrvení v oblasti a. vertebralis. Nepříznivými příznaky jsou parestézie a slabosti horních končetin (HK). Nejčastěji je bolestivá rotace Cp a tuhost šíje. Z psychiatrických potíží jsou to deprese, snížená schopnost koncentrace, poruchy spánku až u 70 %. Je velmi důležité, že 30 % poraněných nemá žádné počáteční potíže (6). Obrázek 5. Hyperflekční kompresivní poranění dolní krční páteře Klínovitá deformace těla s poraněním horního disku obvykle bez poranění zadních kostních a vazivových stuktur, nestabilita a kyfotizace malá. Je-li luxace, pak s dorzální dislokací poraněného těla. Obrázek 6. Hypeflekční distrakční poranění v dolní krční páteři. Obratlové tělo nebývá poraněno, výrazná léze disku s poraněním zadních vazivových struktur obvykle bez poranění zadních kostních struktur. Časté luxace s přední dislokací a zaklíněním meziobratlových kloubků. Výrazná nestabilita a kyfotizace. Přetrvávajícími příznaky i po letech je bolest Cp, bolest hlavy, závratě. Mechanizmus úrazu musí být pečlivě analyzován, zda byl poraněný úrazem překvapen, zda došlo k rotaci, úklonu, flexi či extenzi hlavy, zda a kde byla poraněna hlava či obličej, krk nebo šíje. Pomáhá nám to objasnit typy poranění. Zjištění těchto typů poranění Cp je podstatné v těch případech, kdy RTG vyšetření je negativní a neurologický nález je drobný nebo jen přechodný, ale nemocný má stále výrazné a tím nevysvětlitelné potíže. Nutno opakovat RTG vyšetření, známky poranění Cp jsou přehlédnuty až v 7 % nesprávně interpretovaných snímků (15). Místo zhotovení funkčních snímků ve flexi-extenzi, které jsou přece jen riskantní, doporučuje Šprindrich (15) provést MRI, která spolehlivě odhalí diskoligamentózní změny i změny v kraniocervikálním přechodu. Neurologické nálezy nejsou vázány důsledně na určitý typ poranění, jen některé syndromy jsou častější u určitých typů poranění, což u každého syndromu uvedeme. Pro úplnost uvádíme všechny neurologické typy i když zvláště první z nich mohou, ale nemusejí mít zjistitelné traumatické poranění skeletu. A. Neurologické syndromy při poranění míchy Kompletní míšní léze, transverzální léze míšní. Je dostatečně známá. Nemocní jsou ošetřováni ve specializovaných odděleních (spinální jednotky), ambulantní lékař se s tímto typem setkává jen výjimečně. Je ztráta volní motoriky i povrchového čití pod místem leze. Objevuje se bezprostředně po úraze, nemocný již není schopen pohybu, při havárii musí být vytažen z vozu. Je ztráta všech reflexů v akutním stadiu míšního šoku. Naděje na obnovení moto- 135

4 rických funkcí není. Priapismus jako signum mali ominis. Objevuje se také někdy u oběšenců ne jako příznak blažené smrti, ale příznak těžké míšní léze. Inkompletní, subtotální léze. Čití je zachováno ostrůvkovitě, aktivní pohyb uchován zvláště v sakrálních segmentech, je snížení šlachosvalových reflexů. Nejčastěji nacházíme u hyperflekčních poranění. Nález nabádá k maximální opatrnosti při transportu, aby nedošlo k totálnímu přerušení, k čemuž může snadno dojít. Přední míšní syndrom. Kompletní paralýza. Hypestézie termická a hypalgézie je pod místem poranění. Zachováno je čití dotykové, polohocit, pohybocit a vibrační čití. Uzávěr arteria spinalis anterior. Je nutné vždy zvažovat neurochirurgickou intervenci při hyperflekčím a kompresivním mechanizmu a zvláště při poranění disku. Centrální míšní syndrom. Je charakterizován větším motorickým postižením horních končetin (HK) než dolních končetin (DK), dysfunkcí močového měchýře, někdy jen s retencí a různou poruchou ztráty čití pro bolest a teplo. Většinou jde o hyperextenční mechanizmus úrazu. Předpokládá se stlačení míchy v anteroposteriorním směru s cévní insuficiencí terminálních větví arteria spinalis anterior, možnost i krvácení kolem centrálního míšního kanálku (tubulární hematomyelie nebo myelomalacie). Větší postižení HK se vysvětluje uložením pyramidového traktu pro HK blíže centra míchy. Připouští se i kontuze předních míšních rohů. Proto motorická symptomatologie může být smíšená periferně centrální (3). Neurochirurgická intervence nepřináší vždy lepší výsledky. Úprava při konzervativní léčbě bývá většinou dobrá. Brown-Séquardův syndrom. Je vyvolán poškozením jedné poloviny míchy: ipsilaterálně centrální obrna jedné DK s poruchou jemného dotekového (epikritického) a hlubokého čití (porušen pohybocit, polohocit, vibrační čití), kontralaterálně ztráta čití pro bolest a teplo (3). Vyvíjí se po několika hodinách až dnech z asymetrického centrálního míšního syndromu. Obrna může trvat jen několik desítek minut po úraze, upravuje se obvykle do 14 dní. Zkouška Babinského na DK může přetrvávat. Nutno vyloučit kompresi míchy prolabovaným diskem. Contusio cervicalis posterior syndrom. Je to reverzibilní, dosti měnlivý syndrom. V popředí je hyperestézie až pálivého charakteru v multisegmentární arei krční míchy, obvykle v rozsahu C2-7 bez přesné radikulární distribuce i rukavicového tvaru, s přestřelujícími reakcemi na dotek, výjimečně i s unilterálním postižením. Reakce může být posuzována jako hysterická a psychogenní (13). Může se objevit i lehká obrna HK i pyramidové příznaky na DK. Syndrom má velmi dobrou prognózu. Bývá vysvětlován hyperextenčním mechanismem, kdy zadní plocha míchy je přiskřípnuta záhyby zkráceného a zvrásněného ligamentum flavum při extremním záklonu. Vznikají drobná perivaskulární krvácení, edém v oblasti zadních rohů. Je-li léze vysoká v oblasti C2-4, mohou být drážděny i trigeminální arey z postižení spinálního trigeminálního traktu. Jeho diagnostika však není snadná. Může být přehlédnut v rámci cervikobrachiálního posttraumatického syndromu. Je proto obtížné se vyjádřit o jeho frekvenci. Komoce míchy. Přechodná porucha míšní funkce trvající minuty, nanejvýš hodiny. K motorické úpravě dochází nejdříve na DK, nakonec i k úpravě čití na HK. Mnohdy neurolog tuto poruchu již ani nenachází, měl by ji však anamnesticky zaznamenat a uvést v závěru svého vyšetření. V traumatologii se používá často klasifikace míšních poranění dle Frankela (8). Stupeň 1 (A): kompletní motorická a senzitivní paralýza pod místem míšní léze. Stupeň 2 (B): senzitivní čití částečně zachováno, ale kompletní motorická paralýza pod místem míšní léze. Stupeň 3 (C): nekompletní motorické funkce pod místem míšní léze, neschopnost chůze. Stupeň 4 (D): nekompletní motorické funkce, schopen chůze s oporou nebo bez ní. Stupeň 5 (E): normální motorické i senzitivní funkce. B. Neurologické nálezy při poranění míšních kořenů Kořenové léze a monoplegie brachiale. Obvykle jde o motorické postižení jednoho kořene. Je li motorický deficit rozložen na celou končetinu, mluví se o monoplegia brachiale. Porucha čití je minimální nebo vůbec žádná. Převládá hyperflekční typ poranění. Prognóza je příznivá s výjimkou trvalých a nenapravených luxací intrvertebrálních kloubků. Opožděné léze v akutním stadiu v průběhu několika dnů po poranění jsou způsobeny nesprávnou a neúplnou RTG diagnostikou, nevhodným ošetřením a transportem nebo nevhodnou léčbou. Nejsou tak vzácné. Progresivní zhoršení stavu vyvolává prolaps nebo postupující herniace disku, extradurální krvácení, traumatické zúžení páteřního kanálu. Opožděné léze v pozdním stadiu jsou vyvolány sekundárními posttraumatickými degenerativními změnami, nekorigovanými kloubními deformitami, kyfotickou deformací páteřního kanálu, lokální arachnoiditidou nebo intramedulární cystou. Znalost neurologických syndromů je výhodná proto, že obrazy jednotlivých typů nemusí být úplné a právě i neúplné syndromy naznačují poškození míchy s nutností delší léčby. Tyto okolnosti pak ovlivňují a zdůvodňují délku pracovní neschopnosti. Závěrem uvedeme terapii u zdánlivě lehkých poraněních, u nichž objektivní neurologický nález je normalizován a RTG nález na skeletu Cp je negativní, u nichž však můžeme diagnostikovat jeden ze 4 základních typů poranění Cp (I.1 I.4.). C. Akutní terapie po poranění vazivových struktur Cp Je u všech typů stejná. Uvádíme zde léčbu jen u případů bez zřetelného traumatického nálezu na RTG snímcích, kdy není zapotřebí konzultace neurochirurga. Nutné je přiložit krční límec hned v prvních dnech a to i tehdy, nemáli poraněný žádné potíže (ty jsou nepřítomny až v 30 %!). Šest týdnů žádná mobilizace. Je vhodné zajistit včasnou 136 Neurologie pro praxi 2001 / 3

5 rehabilitační evidenci pro brzké zahájení léčby. Je vhodné podání nesteroidních analgetik medikace. Funkční RTG Cp při negativním neurologickém nálezu je vhodné provést po odeznění akutních bolestí zpravidla již po 2 týdnech. Po 7 týdnech při negativním RTG a neurologickém nálezu Literatura 1. Braakman R.: Mechanism of Injury. Pp In: Finlay G, Owen R.: Surgery of the spine. Finlay G, Owen R.: Surgery of the spine. Vol. 2 Blackwell Scientific Publications. London Pp Braakman R., Penning L.: Injuries of the cervical spine. Excerpta medica. Ansterdam Pp Brosser F.: Topische und klinissche Diagnostik neurologischer Krankheiten. Urban & Schwarzenberg. München Pp Černý R.: K problematice retrofaryngeálního poúrazového hematomu. Čs. Otolaryng. 40, 1991, Denis F.: The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries. Spine 8, 1983, Dvorak J.: Soft tissue injuries of the cervical spine. Pp In: Finlay G, Owen R.: Surgery of the spine. Finlay G, Owen R.: Surgery of the spine. Vol. 2 Blackwell Scientific Publications. London Pp Fleming A. W., Linder J. E.: Trauma ve stáří. Medicína 8, 2001, 5: 10. Cit Clin. Geriatr. Mar Frankel H. L., Mancock D. O. et al.:value of postural reduction in the initial management of closed injuries of the spine with paraplegia and tetraplegia. Paraplegia 7, 1969, postizometrická relaxace, mobilizace, elektroléčba (ovlivnění ph, ultrazvuk, laser), cvičení doma. Šetřící režim po 6 měsíců. Děkujeme MUDr. Barboře Zbránkové z rehabilitační oddělení nemocnice Třinec za praktické připomínky k rehabilitaci. 9. Harris J. M., Yeskley J. W.: Hyperextention dislocation of the cervical spine. J. Bone Joint Surg. 74 B, 1992, McSweeney T.: Injuries to the cervical spine. Pp , In: Finlay G, Owen R.: Surgery of the spine. See above. 11. Pettersson K., Hildingsson Ch. et al.: Disc pathology after whiplach injury. Spine 22, 1997, Pringle R. G.: Effect of injury on the spinal cord. Pp In: Finlay G, Owen R.: Surgery of the spine. See above. 13. Steidl L.: K otázce kontuzního poranění krční míchy. Contusio cervicalis posterior. Acta Chir. orthop. Traumat. čech. 39, 1972, Ševčík P., Černý V., Vítovec J. et al. Intenzivní medicina. Galen Praha Str Šprindrich J.: Současné techniky a indikace lékařského zobrazování u traumat krční páteře. Čes. Radiol. Suppl. 52, 1998, 1, Tóth, L., Trnovský, M., (1998): Úrazy krční páteře, 1. část C0 C2. Acta Chir. orthop. Traum. čechoslov., 65:

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Andrea Šprláková-Puková Miloš Keřkovský Marek Mechl RDG FN a LF MU Brno. Imaging and Management of Whole Body Trauma 2013 Brno

Andrea Šprláková-Puková Miloš Keřkovský Marek Mechl RDG FN a LF MU Brno. Imaging and Management of Whole Body Trauma 2013 Brno Andrea Šprláková-Puková Miloš Keřkovský Marek Mechl RDG FN a LF MU Brno Imaging and Management of Whole Body Trauma 2013 Brno Definice traumatu míchy Za trauma míchy je považován úraz stav, který vede

Více

Neurotrauma ve sportu

Neurotrauma ve sportu Neurotrauma ve sportu Jan Nohejl Předseda Lékařské komise ČSLH Člen Lékařské komise IIHF CNS: Mozek - Mícha MOZEK - Kraniocerebrální poranění -Kontuze - Komoce - nejčastější Mícha - Transversální míšní

Více

Zlomeniny páteře. Závažná poranění pohybového systému. Doc. Krbec, Brno Bohunice Dr. Tóth, Praha Bulovka

Zlomeniny páteře. Závažná poranění pohybového systému. Doc. Krbec, Brno Bohunice Dr. Tóth, Praha Bulovka Zlomeniny páteře. Závažná poranění pohybového systému. Doc. Krbec, Brno Bohunice Dr. Tóth, Praha Bulovka Obtížná klasifikace pro pestrost poranění. Klasifikační schémata Watson-Jones 1943 Nicoll 1949 Holdsworth

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Spinální traumata. Simona Bauerová, Kateřina Koloušková

Spinální traumata. Simona Bauerová, Kateřina Koloušková Spinální traumata Simona Bauerová, Kateřina Koloušková Statistika 2014 K 22.11.2014 celkem přijato na OUP 1 503 pacientů. Úrazového původu 768 pacientů, z nichž mělo 358 pacientů poranění páteře Úrazy

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Josef Bednařík II. Neurologická klinika LF MU a FN Brno Zaměř ěření kursu Existují dva extrémy: Manuáln lní přístup stup důraz na

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava

Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava Naše zkušenosti s ošetřením perilunátních luxací. Problémy Složitá architektonika radiokarpálniho kloubu Poranění interkarpálnich vazů a možnost léze kostních

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové

Více

KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř

KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř J. Little, J. Foukal, J. Procházková Radiologická klinika FN Brno a LF MU Rozdělení poranění páteře Poranění horní krční páteře C0-C2 tradiční dělení Fraktury

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA 131 17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA Pavel Barsa Jako ilustrativní příklad operačního řešení istmické spondylolistézy předkládáme kazuistiku

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Přehled základních pojmů a poranění tělesných oblastí.

Přehled základních pojmů a poranění tělesných oblastí. Přehled základních pojmů a poranění tělesných oblastí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. as. MUDr. David Vajtr, PhD. Definice násilí Násilí je záměrné použití

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení

Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení Co je to karpální ítunel, anatomie karpální tunel je úzká štěrbina, voblasti zápěstí, jehož spodinu tvoří vyvýšené

Více

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Úrazy orofaciální soustavy doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Anatomické poznámky Anatomické krajiny obličeje a přilehlých oblastí 1 regio frontalis 2 regio parietalis 3 regio temporalis 4 regio occipitalis

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny axiálního skeletu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Fraktury lebky 1 Fissury x impresivní zlomeniny Fissura: Není-li současné poranění mozku = fissura nevyžaduje zvláštní léčbu

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec SPINÁLNÍ KONGRES Brno, 15.-16. listopadu 2012 Lumbální spinální stenóza 1. Primární stenóza kanálu

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Význam zobrazovacích metod u skrytých komplikací pacientů s chronickou míšní lézí Hyšperská V., Kříž J. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol, Praha Míšní léze Porucha senzomotorických

Více

Reška, M., Veverková, L., Konečný, J., Kábela, M., Čiernik, J., Kašpar, M. I.chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně,

Reška, M., Veverková, L., Konečný, J., Kábela, M., Čiernik, J., Kašpar, M. I.chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Reška, M., Veverková, L., Konečný, J., Kábela, M., Čiernik, J., Kašpar, M. I.chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Kazuistika I, muž r. 1944 Pád na

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Neurochirurgie I. onemocnění torakolumbálního úseku páteře

Neurochirurgie I. onemocnění torakolumbálního úseku páteře Neurochirurgie I. onemocnění torakolumbálního úseku páteře MVDr. Milan Dvořák, Ph.D. Neurochirurgická onemocněníní Th- L úseku páteře Kompresní onemocnění degenerativní protruze/extruze meziobratlové ploténky

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Luxační zlomeniny hlezna Nevyřešené zlomeniny

Luxační zlomeniny hlezna Nevyřešené zlomeniny Luxační zlomeniny hlezna Nevyřešené zlomeniny Jan Bartoníček Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN, Praha-Krč 1966, 1972 Weberova klasifikace luxačních zlomenin hlezna Hlavní postulát vztah mezi úrovní zlomeniny

Více

Kazuistika kuriosní dopravní nehody

Kazuistika kuriosní dopravní nehody Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. Labem, s.r.o. Kazuistika kuriosní dopravní nehody Autor: MUDr. Zbyněk Oktábec 4. Odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Stabilizace ramenního kloubu

Stabilizace ramenního kloubu Stabilizace ramenního kloubu komplikace - náš pohled Vojtaník Pavol, Uher Tomáš Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Stabilizace ramenního kloubu komplikace Komplikace - průběhu STABILIZACE Komplikace

Více

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod 1 Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod I. Úvod Perkutánní vertebroplastika je intervenční výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT. Výkon zahrnuje injekci

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR ANALÝZA POLYTRAUMAT U DOSPĚLÝCH ZA ROK 2009 a 2010 Ševčík P, Plánka L, Gál P, Švancara J, Dušek L, Krtička M FN Brno a LF MU Brno - KARIM, KDCHOT,

Více

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech.

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech. VAS - VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Téměř každý z nás má v průběhu života zkušenosti s bolestí v zádech. Tyto obtíže často člověka omezují v běžných denních činnostech, vedou často k pracovní neschopnosti.

Více

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka Lumbální spinální stenóza S. Voháňka Několik historických poznámek 1803: Portal si všiml spinální stenózy při autopsii nemocného s křivicí 1911: Dejerine odlišil neurogennní a vaskulární klaudikace 1954:

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

Operace krční páteře

Operace krční páteře Operace krční páteře Informace pro pacienty operace krční páteře Neurochirurgická klinika UJEP a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem http://nch.mnul.cz Page 1 of 5 Příčiny obtíží Příčinou obtíží, které

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Kateřina Novosádová Ivana Brlková Klinika pracovního lékařství FN a LF UP Olomouc Definice Raynaudův syndrom z vibrací onemocnění drobných cév prstů rukou

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Poranění horní krční páteře

Poranění horní krční páteře Poranění horní krční páteře PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Luděk Ryba, Jan Cienciala, Richard Chaloupka, Martin Repko, Robert Vyskočil Ortopedická klinika LF MU a FN Brno SOUHRN Poranění horní krční páteře představuje

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ Lucie Slámová, Hana Jakšová FN Brno, Klinika úrazové chirurgie spinální jednotka, Rehabilitační

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h.

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h. V období od 30. 8. 2013 do 31. 10. 2013 bylo ve stájích Scuderie Gerardi nacházejících se ve čtvrti Petraia, Potenza (PZ) ošetřováno 7 koní v plné závodní síle a používaných pro překážkové dostihy a parkurové

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 "Max" kostra se znázorněnými

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 Max kostra se znázorněnými Kostry v životní velikosti AM110-0015 "Stan" standardní kostra na pojízdném stojanu, výška 170 cm AM110-0016 "Stan" standardní kostra, závěsná verze, výška 186 cm AM110-0017 "Stan" standardní kostra, vyztužený

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

CMG KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA. Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. Poděbrady 11. září 2010. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc NADAČNÍ FOND

CMG KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA. Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. Poděbrady 11. září 2010. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc NADAČNÍ FOND KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká

Více