BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA PŘI ZOBRAZOVÁNÍ...PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU NA RADIOLOGICKÉM PRACOVIŠTI Autor práce: KRISTÝNA LORENCOVÁ, DIS. Vedoucí práce: MUDr. MICHAL DVOŘÁK BRNO 2011

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně - pod vedením garanta práce a všechny použité prameny jsem uvedla v seznamu literatury.... V Horákově dne 9. dubna Kristýna Lorencová

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji MUDr. Michalu Dvořákovi za metodické vedení bakalářské práce, poskytnutí cenných rad a podkladů k práci i za vstřícný a trpělivý přístup.

4 SOUHLAS S VYUŽITÍM PRÁCE Souhlasím s tím, aby moje bakalářská práce byla půjčována ke studijním účelům.... V Horákově dne 9. dubna Kristýna Lorencová

5 ANOTACE Tato teoretická práce se zabývá úlohou radiologického asistenta při zobrazování páteře a páteřního kanálu na radiologickém pracovišti. Zahrnuje přípravu, provedení a následnou péči o nemocné u konkrétních vyšetření. Věnuje se i o moderním intervenčním výkonům prováděným na páteři pod CT kontrolou. Její součástí jsou také informace o aktuálně platných předpisech radiační ochrany. ANOTATION This theoretical work is dealing with role of radiological assistant in screening spine and spine cannel on radiological workplace. It consist of prepearing, executing and taking care about pacient in certain examinations. It attend modern interventional examinations of spine under CT control. It contains up-to-date information about prescripts of radiation protection. KLÍČOVÁ SLOVA: páteř, RTG snímek, skiaskopie, skiagrafie, výpočetní tomografie,.magnetická rezonance, denzitometrie

6 OSNOVA OSNOVA... 6 I. ÚVOD... 8 II. ANATOMIE PÁTEŘE JEDNOTLIVÉ ODDÍLY PÁTEŘE ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE POHYBLIVOST PÁTEŘE PÁTEŘNÍ KANÁL A MÍCHA III. PATOLOGIE PÁTEŘE VÝVOJOVÉ VADY TRAUMATOLOGIE ZÁNĚTLIVÉ ZMĚNY DEGENERATIVNÍ ZMĚNY NÁDORY IV. ZOBRAZOVACÍ METODY PÁTEŘE SKIAGRAFIE PÁTEŘE KRČNÍ PÁTEŘ HRUDNÍ PÁTEŘ BEDERNÍ PÁTEŘ KOST KŘÍŽOVÁ KOSTRČ SKIASKOPIE PERIMYELOGRAFIE A PERIRADIKULOGRAFIE EPIDUROGRAFIE TOMOGRAFIE VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE KOSTNÍ BIOPSIE PERIRADIKULÁRNÍ TERAPIE OZÓNOVÁ TERAPIE PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA BALÓNKOVÁ KYPHOPLASTIKA

7 4.5. MAGNETICKÁ REZONANCE MĚŘENÍ KOSTNÍ DENZITY V. AKTUÁLNĚ PLATNÉ PŘEDPISY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY VI. ZÁVĚR VII. PŘÍLOHY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 I. ÚVOD Pacienti, kteří mají problémy s páteří, patří mezi nejčastější návštěvníky ambulance praktických i odborných lékařů. A jelikož jsou zobrazovací metody stále nejúčinnějším způsobem k identifikaci jejich potíží, není překvapením, že jsou tito nemocní odesíláni právě na radiologická oddělení. Stejně jako většina veškerých prováděných výkonů, i radiodiagnostika páteře podléhá určitému algoritmu vyšetření, který nabádá k uvážlivému a postupnému provádění jednotlivých výkonů. Úkolem tohoto způsobu vyšetřování je zajistit, aby nemocný zbytečně nepodstupoval složité výkony v případě, že jeho problémy mohou být objasněny vyšetřením jednodušším a často i méně invazivním. Rozhodnutí o tom, která vyšetření a v jakém pořadí budou při konkrétních potížích nemocného nejvýnosnější, leží na indikujícím odborníkovi. Ten by však neměl váhat, v případě nejasností, požádat o radu radiologa, společně s kterým pak vytvoří plán radiodiagnostických vyšetření šitých pacientovi na míru. Základní body, o které se opírá přínos radiodiagnostického oddělení na objasnění a v dnešní době stále častěji i na řešení potíží nemocného, jsou tedy pomoc při správné volbě daného výkonu, perfektní provedení výkonu, za které odpovídá radiologický asistent sám či ve spolupráci s lékařem a interpretace informací získaných z vyšetření, kterou zajistí zkušený radiolog. Důležitou úlohu radiologického asistenta v procesu diagnostiky a léčby potíží nemocného tedy nemůžeme ani v nejmenším popřít. U jednodušších výkonů je to sám radiologický asistent, který je provádí, u složitějších výkonů je pak pravou rukou lékaře. Jedině zkušený, šikovný a pracovitý asistent je však lékaři skutečnou oporou a přispívá k hladkému průběhu vyšetření. Z vlastní zkušenosti vím, že stát se dobrým pracovníkem není jednoduchý úkol. Existuje mnoho medicínských publikací o prováděných výkonech, většinou je to však literatura určená výhradně lékařům a poskytuje minimální množství informací týkajících se práce radiologického asistenta. Nedostatek podkladů ke studiu oboru vede k tomu, že jediným způsobem, jak dospět ke konkrétním informacím týkajícím se průběhu vyšetření, je pochytit informace z praxe. To je však zvláště u vyšetření prováděných zřídka nemalý problém. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat tuto bakalářskou práci, ve které bych ráda pojala problematiku zobrazování páteře právě z pohledu radiologického asistenta

9 II. ANATOMIE PÁTEŘE Páteř jako hlavní část osového skeletu má hned několik funkcí. Slouží jako nosný a pohybový aparát, má ochrannou funkci pro míchu a míšní nervy, obsahuje kostní dřeň důležitou pro krvetvorbu a pevnou část skeletu pro metabolismus minerálů 11. Páteř člověka můžeme rozdělit na 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních obratlů, 5 obratlů křížových, které druhotně splývají v kost křížovou a 4-5 kostrčních obratlů, které srůstají v kost kostrční 2. Páteř tvoří 35 % délky těla a z této délky tvoří % meziobratlové ploténky 11. Každý obratel se skládá z těla, oblouků a výběžků, které slouží jednak k artikulaci, jednak k odstupu svalů a vazů. V jednotlivých úsecích mají obratle charakteristické znaky a liší se svou velikostí 4. Obratel (vertebra) se skládá z: 1. OBRATLOVÉHO TĚLA (corpus vertebrae) Tělo tvoří ventrální část obratle. Od těl dalších obratlů je odděleno meziobratlovými ploténkami. Tělo je typickou krátkou kostí se spongiózou uvnitř, zevně krytou laminou kompakty. Trámce a laminy spongiózy mají funkční úpravu v závislosti na směrech zatížení působících na tělo obratle. Horní a dolní plocha těla má drsný povrch pro připevnění meziobratlové ploténky OBRATLOVÉHO OBLOUKU (arcus vertebrae) Oblouk obratle je pomocí pediculu připevněn k tělu obratle a společně s ním ohraničuje otvor (foramen vertebrale), který obsahuje míchu a její obaly. Oblouk se skládá ze dvou částí: pediculus arcus vertebrae, který připevňuje oblouk k tělu a z ploténky (lamina arcus vertebrae). Foramina vertebralia všech obratlů spolu s meziobratlovými vazy a se zadními plochami meziobratlových disků ohraničují (canalis vertebralis) páteřní kanál 4. V páteřním kanálu je uložena mícha s míšními obaly, míšní kořeny a příslušné cévy. Zářezy v místě odstupu horního a dolního okraje oblouku (incisura vertebralis superior et inferior) ohraničují meziobratlové otvory (foramina intervertebralia), kterými z páteřního kanálu vystupují míšní nervy

10 Za normálních okolností jsou foramina intervertebralia dostatečně prostorná, takže nervově - cévní svazek, který jimi prochází, zaujímá jen 25 % jejich plochy OBRATLOVÝCH VÝBĚŽKŮ Obratlové výběžky odstupují z oblouku obratle a slouží k úponům svalů a vazů. Rozlišujeme: a) VÝBĚŽEK TRNOVÝ (processus spinosus)...je nepárový a odstupuje ze středu oblouku dorzálně, většinou šikmo dolů 11,4. b) VÝBĚŽKY PŘÍČNÉ (prosessus transversi)...příčné výběžky jsou párové a vybíhají laterálně. Na ventrální straně příčných...výběžků hrudních obratlů je kloubní jamka (fovea costalis processus transversi)...pro skloubení s hrbolkem žebra 4. c) VÝBĚŽKY KLOUBNÍ (processus articulares)...kloubní výběžky jsou párové a umožňují skloubení sousedních obratlů. Spojení...s předchozím obratlem zajišťují processus articulares superiores, spojení...s následujícím obratlem pak processus articulares inferiores 11, JEDNOTLIVÉ ODDÍLY PÁTEŘE KRANIOCERVIKÁLNÍ PŘECHOD (C-C přechod)...kraniocervikální přechod zahrnuje okcipitální kondyly, obratle C1 a C2. Tento...oddíl má anatomické a funkční zvláštnosti Atlas (nosič)...nemá vlastní tělo, přední a zadní oblouk navzájem spojuje massa lateralis atlantis....příčné výběžky vybíhají z massa lateralis atlantis horizontálně. Horní kloubní...plošky jsou pro skloubení s týlní kostí, dolní kloubní plošky jsou pro skloubení...s čepovcem

11 Obrázek 3: Atlas Axis (čepovec)...má mohutnější tělo než 3. krční obratel, dens axis (zub čepovce) směřuje kraniálně....horní kloubní plošky jsou nízké a tvoří articulaci s massae laterales atlasu. Dolní...kloubní plošky jsou již normální pro spojení s 3. krčním obratlem 11. Obrázek 4: Axis Krční páteř (C3 - C7)...Je nazývána subaxiální krční páteří. Jsou pro ni typická nižší obratlová těla...(nejmenší je C3), abnormálně úzká ploténka mezi C2 - C3, která je současně první...ploténkou na páteři. Kloubní plošky jsou sklopeny šikmo dozadu. Pohyblivost...krční páteře je ve všech směrech výrazná. Malé množství přiléhající svalové hmoty...a velká pohyblivost činí z krční páteře velmi zranitelný úsek. Traumata se...nejčastěji vyskytují v kraniocervikálním přechodu a v přechodu mezi C7 - Th

12 Obrázek 5: C Hrudní páteř (Th1 - Th12)...Hrudní páteř se vyznačuje vysokými a hlubokými obratlovými těly (facies...articulares). Meziobratlové otvory se promítají na šikmé projekci v horním úseku,...na boční projekci v dolním úseku. Hrudní páteř má.omezenou pohyblivost, protože...jsou na ni fixována žebra. Relativně velká je rotace v dolním úseku hrudní páteře,...zde je naopak minimální možnost extenze (napřímení) 11. Obrázek 6: Th Bederní páteř (L1 - L5)...Bederní páteř disponuje největšími obratlovými těly, hlavně pak v transversálním...(příčném) směru. Obratlové tělo L5 má naznačený sekyrkovitý tvar (je vyšší...vpředu než vzadu). Intervertebrální prostor L5 - S1 je fyziologicky nižší než...předchozí, přibližně o 25 %. Pohyblivost bederní páteře je největší v anteflexi,...omezená je v retroflexi, lateroflexe jsou relativně dobré. Možnost rotace je jen...minimální (pohybuje se kolem 5 ). Facies articulares (kloubní plošky) jsou...postaveny vertikálně, u L1 - L3 v sagitální rovině, u L4 v šikmé poloze a u L5 - S1...ve frontální rovině. Varianty v postavení faset jsou značné

13 Obrázek 7: L Kost křížová (os sacrum)...je vytvořena synostózou pěti obratlů, zadní plocha je konvexní, přední plocha je...konkávní. Na přední ploše jsou vidět foramina sacralia pelvina, kterými vystupují...míšní.nervy. Canalis sacralis je pokračováním páteřního kanálu, otvor v kaudálním...konci S5 se nazývá hiatus sacralis a je uzavřen membránou. Partes (massae)...laterales.ossis sacri vytváří laterální část křížové kosti Kostrč (os coccygis)...je tvořena rudimentárními (neúplně vyvinutými) spojenými obratli. Mezi křížovou...a kostrční kostí se nachází synchondróza (chrupavčité, málo pohyblivé spojení...kostí). Kostrč v horním úseku sleduje zakřivení sakra, poté se stáčí ventrálně a...horizontálně ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE Páteř má fyziologická a patologická zakřivení: Lordóza...Lordóza je konvexní vyklenutí páteře dopředu, za fyziologických podmínek je na...krční páteři s vrcholem u C4 a v bederní oblasti s v vrcholem L3 - L

14 Kyfóza...Kyfóza je naopak konvexní zakřivení dozadu, za fyziologických podmínek je...v oblasti hrudní páteře a začíná u Th6 - Th7 a v oblasti promontoria (úhlovité...zalomení páteře o 120 v úrovni L5 - S1) Skolióza...Ve frontální rovině je za fyziologických podmínek celá páteř v ose, její vybočení...do strany se pak nazývá skolióza. Vybočení doprava je dextroskolióza a vybočení...doleva je sinistroskolióza. Fyziologicky má však téměř každý jedinec mírnou...skoliózu ve výši Th3 - Th5, ve velké většině směrem doprava POHYBLIVOST PÁTEŘE Pohyblivost páteře je limitována tvarem a sklonem kloubních plošek faset, výškou plotének a jejich elasticitou a samozřejmě funkcí svalů a vazů. Základní pohyby, které páteř vykonává v základní pozici jsou 11 : Anteflexe (předklon) a retroflexe (záklon) Páteř se při anteflexi rozvíjí do kyfózy, horní obratle se předsunují oproti dolní asi o 2 mm. Přední část ploténky se zužuje, zadní se naopak rozevírá, vyklenutí ploténky.do páteřního kanálu se vyrovnává, rozšiřuje se foramen intervertebrale, rozšiřují se.interspinózní prostory, další anteflexi už pak brání napjaté interspinózní vazy. Předklon je i ve velkém rozsahu možný ve všech úsecích páteře a lehká forma.anteflexe je i úlevovou polohou, protože průměr a objem páteřního kanálu je v anteflexi největší 11. Retroflexe je obtížnější a je limitována zaklíněním drobných kloubků, které brání dalšímu pohybu dozadu. Páteř se při retroflexi rozvíjí do lordózy, rozevírá se..přední okraj meziobratlové ploténky, výrazně se zužuje intervertebrální forámen,.ploténka se také lehce vyklenuje do páteřního kanálu. Interspinózní prostory jsou.velmi úzké, trny do sebe narážejí. V krční oblasti je rozsah retroflexe

15 menší než.rozsah anteflexe, podobně je tomu v bederní páteři. V hrudní páteři je však záklon minimální Lateroflexe (úklony do boku)...úklony jsou obvykle kombinovány i s rotací, jejich rozsah je ve všech úsecích...páteře dostačující, pouze v horní části hrudní páteře je lateroflexe omezena žebry....meziobratlový prostor je na straně úklonu zúžen, ploténka je komprimována, horní...obratel může být lehce posunut na stranu úklonu (to je tzv. klouzání obratlů) Rotace...Rotace neboli torze je nejkomplikovanější pohyb, který nejvíce zatěžuje páteřní...skloubení. Největší rozsah rotace je v krční oblasti (asi 60 na každou stranu)...s maximem mezi C1 a C2. V hrudní oblasti je rotace relativně vydatná asi 30 a...rotační pohyb končí v Th-L přechodu. Vlastní bederní páteř již prakticky nerotuje...(nedovoluje to postavení kloubů), i přesto je v bederní páteři často popisována...skolióza s rotací obratlů, nejedná se však o běžnou rotaci, nýbrž o pohyb těl...s vybočením trnů. Rotace je často spojena s lateroflexí (lateroflexe v krční oblasti...vyvolá rotaci celého úseku) PÁTEŘNÍ KANÁL A MÍCHA Páteřní kanál je ventrálně ohraničen zadní hranou obratlového těla s nasedajícím ligamentum longitudinale posterior, laterálně a dorsálně je ohraničen obratlovými oblouky. Žlutý vaz obkružuje skelet a upíná se k mediální části artikulačních plošek 11. Páteřní kanál má v krčním úseku tvar rovnostranného trojúhelníku, v dalších úsecích páteře má však spíše oválný tvar. Na obou jeho stranách jsou otvory (foramina intervertebralia), kterými prochází nervově cévní svazek. Foramina intervertebralia krční a horní hrudní páteře jsou zřetelná na šikmých projekcích. FI dolní hrudní a bederní páteře jsou viditelná na bočních projekcích (častou chybou je proto požadavek lékaře na šikmý snímek bederní páteře na FI)

16 Epidurální prostor se nachází mezi durálním vakem a skeletálním a ligamentózním ohraničením páteřního kanálu. Přední část prostoru je mezi ligamentum longitudinale posterior a durou, kromě tukové tkáně jsou zde široké venózní plexy, hlavně v bederním úseku, které jsou spojeny s pánevními a retroperitoneálními žilami. Epidurální prostor je relativně úzký. V bederním úseku jsou i jemné vazivové pruhy fixující duru a tenká peridurální membrána. Někdy může být epidurální prostor rozdělen na několik částí, které nekomunikují, což se může nepříznivě projevit hlavně při epidurální aplikaci léků. V epidurálním prostoru je totiž u 80 % pacientů negativní tlak (podtlak), který nasává tekutinu a transportuje ji kraniálně 11. Hlavní součástí durálního vaku je mícha, která pokračuje z prodloužené míchy a končí ve výši L1-L2. V segmentech C3-Th2 (maximálně však v C5) je lehce rozšířena jako cervikální intumescence (zvětšení objemu orgánu), v segmentech Th9-L1 pak tvoří lumbální intumescenci. Kaudální část míchy (conus medullaris) má trojúhelníkovou konfiguraci, vychází z něj filum terminale, které pokračuje kaudálně a je upnuto ke kostrči. Z míchy vychází párové nervy, a to z přední části ventrální, motorické kořeny a do zadních rohů míšních vstupují senzitivní kořeny. Část míchy po jeden spinální nerv se nazývá míšní segment 11. Mícha je pokryta měkkou plenou, která se skládá ze dvou vrstev. Pia mater naléhá těsně na parenchym míchy a mezi ní a druhou vrstvou (archnoideou) cirkuluje likvor. Likvorové prostory míšní jsou spojeny s intrakraniálním subarachnoidálním prostorem. Míšní kořeny jsou až do foramen intervertebrale obaleny měkkou plenou (kořenovou manžetou), která obsahuje i likvor, může se tedy zobrazit podanou kontrastní látkou 11. Subdurální prostor (mezi tvrdou plenou a arachnoideou) je vyplněn jemnými membránami ligamentum denticulatum, které fixuje míchu k duře. Pohyblivost míchy při anteflexi a retroflexi není výrazná. Při extenzi, kdy se zmenšuje průměr a objem páteřního kanálu, se mícha posunuje ventrálně a může se dotýkat až dlouhého zadního vazu nebo ploténky. Ve flexi se naopak mícha lehce prodlužuje, napíná se a je spíše posunuta dorzálně

17 III. PATOLOGIE PÁTEŘE 3.1. VÝVOJOVÉ VADY Na páteři můžeme najít geneticky podmíněné anomálie, které se vyskytují buď samostatně, nebo jako součást komplexu vrozených vad celého skeletu. Patologie na páteři mohou být buď dominantní, to je takové, jejichž nález může upozornit na možnost změn na jiných kostech, nebo jsou jen přídatné, u kterých je hlavní patologický nález na metafýzách či epifýzách dlouhých kostí. Jelikož jsou vývojové vady patrné již od dětství, je jejich diagnostika obvykle doménou dětské radiologie. Mezi vývojové vady páteře můžeme zařadit poruchy segmentace, numerické varianty, anomálie kraniovertebrálního přechodu, anomálie atlasu a axisu, spondylolistézu, spondylolýzu a primární stenózy páteřního kanálu TRAUMATOLOGIE Poranění páteře nezahrnují jen poškození skeletu, ale jeho součástí je také poranění vazů, meziobratlových plotének, míchy, nervových kořenů a cév 11. Nejzávažnější jsou poranění s narušením kontinuity páteřního kanálu a vznikem neurologického deficitu, ke kterému dochází v důsledku dislokace kostních úlomků, posunu obratlů při luxaci, výhřezu meziobratlové ploténky, vznikem epidurálního krvácení nebo kombinací těchto stavů 16. Při poranění páteře nemusí okamžitě dojít k poškození míchy či míšních kořenů, typ zranění však může být takový, že páteř není stabilní a hrozí vysoké riziko druhotného poškození nervových struktur. Právě z tohoto důvodu je nutné provádět jednotlivá zobrazovací vyšetření co nejšetrněji a nepřitížit nemocnému nevhodnou manipulací. S výhodou se u imobilizovaných pacientů na rentgenovém vyšetření používá speciálního přístroje s C nebo U ramenem, které nám dovolí vyšetřit nemocného vleže na zádech 11. Mezi nejčastější poranění můžeme zařadit traumata krční páteře a to hlavně úseku C1-C2 nebo C4-C7. Obvyklé je také poškození v oblasti torakolumbálního přechodu. Nejčastější příčinou poranění páteře jsou dopravní úrazy, pády, střelná poranění a sportovní úrazy

18 3.3. ZÁNĚTLIVÉ ZMĚNY Zánětlivá onemocnění páteře se obecně rozdělují na bakteriální (pyogenní) a autoimunitní (reaktivní) 11. Pro bakteriální záněty je typická akutní symptomatologie s poměrně velkým patologickým nálezem na skeletu a ploténce. Z tohoto důvodu se těmto změnám říká spondylodiscitidy. Bakteriální záněty postihují nejprve kostní dřeň, pak se šíří na kompaktu obratlového těla a nakonec zachvátí ploténku a zadní elementy 11. Záněty v epidurálním prostoru (epiduritidy, epidurální abscesy) se projevují buď jako expanzivní procesy, nebo jako difuzní léze 8. Autoimunitní záněty postihují většinou současně páteř i klouby na periféri a nazýváme je spondylartritidy. Pro autoimunitní záněty je typický aseptický zánět kloubů, sakroiliakálních skloubení a méně často i páteře. Příčina není známa, předpokládá se podíl infektu. Autoimunitní zánět postihuje nejprve synovii, pak se šíří na chrupavku, skelet a nakonec postihuje vazy. Jako příklad autoimunitních zánětů můžeme uvést například Bechtěrevovu nemoc (neboli ankylozující spondylartritidu). Co se týká zobrazování zánětlivých změn, můžeme říci, že rentgenové snímky jsou pro časnou diagnostiku prakticky bezcenné. První zánětlivé změny na páteři se totiž objeví až po dnech. Stejně tak výpočetní tomografie i přes to, že prokáže destruktivní změny na skeletu, paraspinální a epidurální zánětlivou masu, není vhodnou metodou k prokázání časných zánětlivých změn. V této problematice má rozhodující význam magnetická rezonance a nukleární medicína DEGENERATIVNÍ ZMĚNY K degenerativním změnám páteře dochází fyziologicky, následkem stárnutí páteře a také předčasně díky patologickému postavení páteře (hlavně díky skolióze či Scheuermannově chorobě), po traumatu či zánětu páteře, při chronickém sportovním nebo profesionálním přetěžování páteře a díky anomáliím, které omezují hybnost v určitých segmentech, což vede k přetěžování sousedních obratlů 11. Degenerativní změny na páteři probíhají ve třech stádiích. Prvním stádiem je dysfunkce, při které dochází ke ztrátě vody a proteoglykanů v ploténce, což vede ke vzniku mikrotraumat. Druhým stádiem je stádium nestability, kdy v důsledku postupného snižování výšky ploténky dochází ke snížení foramen intervertebrale, uvolnění pouzdra faset,

19 rozvolnění dlouhých vazů a nařasení ligamentum flavum, což vede ke zvýšené pohyblivosti obratlů a tím k nestabilitě. Následuje stádium restabilizace, jehož součástí je tvorba produktivních změn, osteofytů na okrajích obratlových těl a kolem faset. Produktivní degenerativní změny jsou konečným stádiem dlouhého procesu v měkkých tkáních NÁDORY Z nádorů se v oblasti páteře vyskytují primární nádory (zhoubné x nezhoubné) a nádory sekundární (metastázy z jiných orgánů). Z primárních benigních nádorů je nejčastějším kostním nádorem hemangiom, který se vyskytuje až u 12% veškeré populace 8. Z primárních maligních nádorů je pak nejčastější osteosarkom a chondrosarkom. U dětí se nejvíce vyskytuje Ewingův sarkom 1. Co se týká sekundárních nádorů páteře, existují dva druhy metastáz. Osteolytické metastázy jsou nádorová ložiska, která při svém růstu rozpouštějí kostní tkáň a nahrazují ji vlastní nádorovou tkání. Tato negativní změna ve struktuře a nosných vlastnostech kosti se pak často projeví patologickou frakturou. Osteoplastické metastázy naopak v místě usídlení podporují vytváření kostní hmoty. Do kostí nejčastěji metastazují nádory prsu, prostaty a plic

20 IV. ZOBRAZOVACÍ METODY PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU Zobrazovací metody jsou všechny metody používané v medicíně k vizualizaci určité části těla. Součástí této skupiny je na radiologickém pracovišti hned několik metod, které pracují na různém principu. V zobrazování páteře se však nejvíce uplatňují metody využívající rentgenového záření (skiagrafie, skiaskopie a výpočetní tomografie) a metody využívající rozdílných magnetických vlastností atomových jader různých prvků jako je magnetická rezonance 15. Poměrně novou, ale velmi atraktivní součástí zobrazovacích metod se stala intervenční radiologie, která využívá původně diagnostické postupy k léčbě široké škály nejrůznějších onemocnění 9. V oblasti páteře se z intervenčních metod nejčastěji uplatňuje periradikulární terapie, vertebroplastika či kyfoplastika. Zobrazovací metody jsou v současné medicíně velmi důležitým oborem. Odhaduje se, že téměř 70 % všech diagnóz je stanoveno na základě vyšetření zobrazovacími metodami SKIAGRAFIE PÁTEŘE Skiagrafie obecně je technika zobrazení lidských tkání, která využívá rozdílné absorpce rentgenového záření při průchodu těmito tkáněmi k vytvoření dvourozměrného obrazu vyšetřovaného objektu. Skiagrafii páteře ztěžují dvě základní okolnosti, jednak její značná délka, jednak velké množství měkkých tkání, které ji obklopují. I přes tyto negativní okolnosti je však možné pomocí výkonných zařízení provést vyšetření celé páteře současně. Tento způsob snímkování je s oblibou využíván ortopedy hlavně ke zhodnocení deformit páteře. V běžné praxi se však nejčastěji setkáváme s tím, že se jednotlivé úseky páteře vyšetřují odděleně. Radiologický asistent je většinou prvním zdravotníkem (a často i jediným) na skiagrafickém pracovišti, se kterým se nemocný setkává, měl by tudíž disponovat perfektními znalostmi svého oboru a mít povědomí o chodu svého pracoviště. Co se týká fyzického vzezření, radiologický asistent by měl být čistě oblečen a pěkně upraven. Mezi jeho největší přednosti by mělo patřit empatické, příjemné a profesionální vystupování

21 Všechny tyto vlastnosti zvyšují důvěru nemocného ke zdravotníkovi a usnadňují jejich vzájemnou spolupráci. Po svém představení a zdvořilém přivítání nemocného na radiologickém oddělení má radiologický asistent hned několik povinností. Podle časového průběhu je můžeme rozdělit do sedmi skupin. 1) Identifikace nemocného Nemocný přichází na rentgenové pracoviště se žádankou na konkrétní vyšetření, tato žádanka by měla obsahovat veškeré informace o pacientovi, které jsou nutné k provedení vyšetření, popřípadě k pozdějšímu vyhodnocení radiační zátěže nemocného a všechny administrativní prvky, důležité pro následnou archivaci. Po příchodu na evidenci rentgenového pracoviště nemocný, na vyzvání radiologického asistenta, předkládá žádanku na rentgenové vyšetření a kartičku pojištěnce. Při shodě údajů na kartě pojištěnce a žádance k vyšetření, a pokud nejsou přítomny okolnosti, pro které by vyšetření bylo kontraindikováno, můžeme přistoupit k přípravě pacienta na vyšetření. 2) Příprava pacienta na vyšetření Příprava nemocného na vyšetření by měla probíhat na klidném místě s intimní atmosférou. Na rentgenovém pracovišti je většinou tímto, ne příliš vhodným, místem svlékací kabinka, která spíše než klidnou a intimní atmosféru navozuje pocit stísněnosti nemocných. Vlastní příprava na rentgenové vyšetření je trojí. Psychická příprava spočívá v dostatečném informování pacienta o důvodu, prospěchu a průběhu vyšetření. Její nedílnou součástí jsou také informace o tom, kdy budou k dispozici jeho výsledky a kam povedou kroky nemocného po odchodu z radiologického oddělení. Úkolem fyzické přípravy je zajistit, aby měl nemocný odložený oděv, doplňky a pomůcky (např. umělý chrup), které by bránily provedení vyšetření v dané lokalitě. Součástí fyzické přípravy je také uvedení pacienta do správné polohy. Při vyšetřování alergických, psychicky nemocných či dětských pacientů se uplatňuje i poslední druh přípravy, která je farmakologická a spočívá v podávání léků proti alergickým reakcím, léků na uklidnění či léků na ovlivnění napětí některých orgánů. Tato příprava je zajištěna většinou předem lékařem specialistou

22 3) Příprava zařízení a pomůcek k vyšetření Pokud nejsou přesně indikovány okolnosti vyšetření (vleže, vsedě, vestoje), radiologický asistent s přihlédnutím ke stavu a možnostem nemocného rozhodne, na jakém zařízení a za pomoci jakých pomůcek bude vyšetření provedeno. Pomůcky k rentgenovému vyšetření páteře nám umožňují zajistit správnou polohu páteře nemocného při vyšetření, zviditelnit skryté úseky páteře, chránit radiosenzitivní orgány. Rentgen-kontrastní značky pak mají za úkol zajistit správné stranové označení snímků. Mezi nejčastější pomůcky, které používáme při vyšetření páteře patří buničitá vata, fixační klíny, různě velké polštáře a podložky, pomůcky k zátěžovému vyšetření, písmena a číslice k rentgenografickému označení rentgenových snímků. 4) Provedení vyšetření Provedení vyšetření se odvíjí od místních radiologických standardů daného pracoviště. Úkolem standardizování vyšetření je zajistit reprodukovatelnost jednotlivých vyšetření, zajistit kvalitní snímek při co nejnižší radiační zátěži a tím chránit nemocného. Pokud nemůže být vyšetření provedeno standardním způsobem, asistent o tom informuje lékaře radiologa. Ten na základě všech informací o zdravotním stavu nemocného, které získá z dokumentace nebo od ošetřujícího lékaře a informací o schopnostech nemocného získaných od radiologického asistenta rozhodne, zda bude vyšetření provedeno nestandardním způsobem, a nebo zda bude zrušeno. 5) Zhodnocení kvality vyšetření Kvalitu provedeného rentgenogramu kontroluje radiologický asistent vizuálně. Zajímá se o to, zda indikovaná oblast souhlasí s oblastí zobrazení na rentgenogramu. Sleduje ostrost kresby, kontrast, zčernání snímku, přítomnost artefaktů, které by mohly být podnětem k zopakování vyšetření. Kontroluje viditelnost anatomických struktur a to, zda jsou splněna kritéria zobrazení u dané projekce

23 6) Označení vyšetření Na každém zobrazení musí být uvedena identifikace pacienta, datum a čas provedení vyšetření, stranové označení, název pracoviště, kde bylo zobrazení provedeno, informace o FOV, expoziční hodnoty vyšetření a pokud to technické zázemí dovoluje informace o dávce, kterou nemocný při expozici obdržel. Dle zařízení provádíme označení pomocí počítače (u CR a DR zobrazovacích systémů), fotografické označení pomocí signofota nebo ruční označení pomocí popisovače rentgenových filmů se speciálním inkoustem (rentgen markeru) u analogového zobrazení. Pohled na stranové označení je v radiologii jednotný. Značky na rentgenogram umisťujeme tak, aby jejich dolní část vždy směřovala k nohám nemocného a na snímcích končetin volíme umístění na zevní straně snímku. Důležité také je, že stranovou značku je třeba na desku vyšetřovacího nářadí umístit tak, aby při prohlížení snímku byla orientována tak, jak se čte 3,12. 7) Archivace vyšetření Archivace snímků je možná dvěma způsoby fyzicky na rentgenové snímky či papír nebo elektronicky za pomoci digitálního archivu. PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH PROJEKCÍ PÁTEŘE KRČNÍ PÁTEŘ (COLUMNA VERTEBRARUM CERVICALIS) Projekce předozadní (ventrodorzální) Tato projekce je základní a slouží k zobrazení krčního obratle. Podrobnosti o provedení projekce uvádím v následující tabulce : 9,12 Poloha pacienta Centrace Pacient leží na zádech, sedí či stojí zády k úložné desce vyšetřovacího nářadí. Mediální rovina je kolmá na zobrazovací systém, hlava je v mírném záklonu. Tělo chráníme olovnatou ochranou. Centrální paprsek je při vyšetření kolmý na

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 2. - 4. 4. 2008 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Bakalářská práce

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Jelínková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Jelínková

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA Praha 2014 Máte před sebou unikátní knihu, která nemá obdoby! Je to lékařský bestseller, ve kterém jsou poutavou formou předloženy jednak

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Barbora Dvorská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologie Barbora Dvorská Vyšetření hepatobiliárního

Více

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB Bakalářská práce Autorka: Blanka Formánková Studijní

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE. Magisterská diplomová práce ANTROPOLOGIE PORODU.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE. Magisterská diplomová práce ANTROPOLOGIE PORODU. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE Magisterská diplomová práce ANTROPOLOGIE PORODU Karolina Rutová Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. BRNO 2005 Prohlašuji,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Onemocnění páteře u jezevčíků Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Mach,

Více

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů A. Pellant, J. Mejzlík, J. Škvrňáková, E. Hlaváčková, V. Blanař 2014 Zdravotnické studijní programy v inovaci Zdravotnické studijní

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Michaela Norková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Michaela Norková

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více