BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA PŘI ZOBRAZOVÁNÍ...PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU NA RADIOLOGICKÉM PRACOVIŠTI Autor práce: KRISTÝNA LORENCOVÁ, DIS. Vedoucí práce: MUDr. MICHAL DVOŘÁK BRNO 2011

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně - pod vedením garanta práce a všechny použité prameny jsem uvedla v seznamu literatury.... V Horákově dne 9. dubna Kristýna Lorencová

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji MUDr. Michalu Dvořákovi za metodické vedení bakalářské práce, poskytnutí cenných rad a podkladů k práci i za vstřícný a trpělivý přístup.

4 SOUHLAS S VYUŽITÍM PRÁCE Souhlasím s tím, aby moje bakalářská práce byla půjčována ke studijním účelům.... V Horákově dne 9. dubna Kristýna Lorencová

5 ANOTACE Tato teoretická práce se zabývá úlohou radiologického asistenta při zobrazování páteře a páteřního kanálu na radiologickém pracovišti. Zahrnuje přípravu, provedení a následnou péči o nemocné u konkrétních vyšetření. Věnuje se i o moderním intervenčním výkonům prováděným na páteři pod CT kontrolou. Její součástí jsou také informace o aktuálně platných předpisech radiační ochrany. ANOTATION This theoretical work is dealing with role of radiological assistant in screening spine and spine cannel on radiological workplace. It consist of prepearing, executing and taking care about pacient in certain examinations. It attend modern interventional examinations of spine under CT control. It contains up-to-date information about prescripts of radiation protection. KLÍČOVÁ SLOVA: páteř, RTG snímek, skiaskopie, skiagrafie, výpočetní tomografie,.magnetická rezonance, denzitometrie

6 OSNOVA OSNOVA... 6 I. ÚVOD... 8 II. ANATOMIE PÁTEŘE JEDNOTLIVÉ ODDÍLY PÁTEŘE ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE POHYBLIVOST PÁTEŘE PÁTEŘNÍ KANÁL A MÍCHA III. PATOLOGIE PÁTEŘE VÝVOJOVÉ VADY TRAUMATOLOGIE ZÁNĚTLIVÉ ZMĚNY DEGENERATIVNÍ ZMĚNY NÁDORY IV. ZOBRAZOVACÍ METODY PÁTEŘE SKIAGRAFIE PÁTEŘE KRČNÍ PÁTEŘ HRUDNÍ PÁTEŘ BEDERNÍ PÁTEŘ KOST KŘÍŽOVÁ KOSTRČ SKIASKOPIE PERIMYELOGRAFIE A PERIRADIKULOGRAFIE EPIDUROGRAFIE TOMOGRAFIE VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE KOSTNÍ BIOPSIE PERIRADIKULÁRNÍ TERAPIE OZÓNOVÁ TERAPIE PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA BALÓNKOVÁ KYPHOPLASTIKA

7 4.5. MAGNETICKÁ REZONANCE MĚŘENÍ KOSTNÍ DENZITY V. AKTUÁLNĚ PLATNÉ PŘEDPISY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY VI. ZÁVĚR VII. PŘÍLOHY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 I. ÚVOD Pacienti, kteří mají problémy s páteří, patří mezi nejčastější návštěvníky ambulance praktických i odborných lékařů. A jelikož jsou zobrazovací metody stále nejúčinnějším způsobem k identifikaci jejich potíží, není překvapením, že jsou tito nemocní odesíláni právě na radiologická oddělení. Stejně jako většina veškerých prováděných výkonů, i radiodiagnostika páteře podléhá určitému algoritmu vyšetření, který nabádá k uvážlivému a postupnému provádění jednotlivých výkonů. Úkolem tohoto způsobu vyšetřování je zajistit, aby nemocný zbytečně nepodstupoval složité výkony v případě, že jeho problémy mohou být objasněny vyšetřením jednodušším a často i méně invazivním. Rozhodnutí o tom, která vyšetření a v jakém pořadí budou při konkrétních potížích nemocného nejvýnosnější, leží na indikujícím odborníkovi. Ten by však neměl váhat, v případě nejasností, požádat o radu radiologa, společně s kterým pak vytvoří plán radiodiagnostických vyšetření šitých pacientovi na míru. Základní body, o které se opírá přínos radiodiagnostického oddělení na objasnění a v dnešní době stále častěji i na řešení potíží nemocného, jsou tedy pomoc při správné volbě daného výkonu, perfektní provedení výkonu, za které odpovídá radiologický asistent sám či ve spolupráci s lékařem a interpretace informací získaných z vyšetření, kterou zajistí zkušený radiolog. Důležitou úlohu radiologického asistenta v procesu diagnostiky a léčby potíží nemocného tedy nemůžeme ani v nejmenším popřít. U jednodušších výkonů je to sám radiologický asistent, který je provádí, u složitějších výkonů je pak pravou rukou lékaře. Jedině zkušený, šikovný a pracovitý asistent je však lékaři skutečnou oporou a přispívá k hladkému průběhu vyšetření. Z vlastní zkušenosti vím, že stát se dobrým pracovníkem není jednoduchý úkol. Existuje mnoho medicínských publikací o prováděných výkonech, většinou je to však literatura určená výhradně lékařům a poskytuje minimální množství informací týkajících se práce radiologického asistenta. Nedostatek podkladů ke studiu oboru vede k tomu, že jediným způsobem, jak dospět ke konkrétním informacím týkajícím se průběhu vyšetření, je pochytit informace z praxe. To je však zvláště u vyšetření prováděných zřídka nemalý problém. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat tuto bakalářskou práci, ve které bych ráda pojala problematiku zobrazování páteře právě z pohledu radiologického asistenta

9 II. ANATOMIE PÁTEŘE Páteř jako hlavní část osového skeletu má hned několik funkcí. Slouží jako nosný a pohybový aparát, má ochrannou funkci pro míchu a míšní nervy, obsahuje kostní dřeň důležitou pro krvetvorbu a pevnou část skeletu pro metabolismus minerálů 11. Páteř člověka můžeme rozdělit na 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních obratlů, 5 obratlů křížových, které druhotně splývají v kost křížovou a 4-5 kostrčních obratlů, které srůstají v kost kostrční 2. Páteř tvoří 35 % délky těla a z této délky tvoří % meziobratlové ploténky 11. Každý obratel se skládá z těla, oblouků a výběžků, které slouží jednak k artikulaci, jednak k odstupu svalů a vazů. V jednotlivých úsecích mají obratle charakteristické znaky a liší se svou velikostí 4. Obratel (vertebra) se skládá z: 1. OBRATLOVÉHO TĚLA (corpus vertebrae) Tělo tvoří ventrální část obratle. Od těl dalších obratlů je odděleno meziobratlovými ploténkami. Tělo je typickou krátkou kostí se spongiózou uvnitř, zevně krytou laminou kompakty. Trámce a laminy spongiózy mají funkční úpravu v závislosti na směrech zatížení působících na tělo obratle. Horní a dolní plocha těla má drsný povrch pro připevnění meziobratlové ploténky OBRATLOVÉHO OBLOUKU (arcus vertebrae) Oblouk obratle je pomocí pediculu připevněn k tělu obratle a společně s ním ohraničuje otvor (foramen vertebrale), který obsahuje míchu a její obaly. Oblouk se skládá ze dvou částí: pediculus arcus vertebrae, který připevňuje oblouk k tělu a z ploténky (lamina arcus vertebrae). Foramina vertebralia všech obratlů spolu s meziobratlovými vazy a se zadními plochami meziobratlových disků ohraničují (canalis vertebralis) páteřní kanál 4. V páteřním kanálu je uložena mícha s míšními obaly, míšní kořeny a příslušné cévy. Zářezy v místě odstupu horního a dolního okraje oblouku (incisura vertebralis superior et inferior) ohraničují meziobratlové otvory (foramina intervertebralia), kterými z páteřního kanálu vystupují míšní nervy

10 Za normálních okolností jsou foramina intervertebralia dostatečně prostorná, takže nervově - cévní svazek, který jimi prochází, zaujímá jen 25 % jejich plochy OBRATLOVÝCH VÝBĚŽKŮ Obratlové výběžky odstupují z oblouku obratle a slouží k úponům svalů a vazů. Rozlišujeme: a) VÝBĚŽEK TRNOVÝ (processus spinosus)...je nepárový a odstupuje ze středu oblouku dorzálně, většinou šikmo dolů 11,4. b) VÝBĚŽKY PŘÍČNÉ (prosessus transversi)...příčné výběžky jsou párové a vybíhají laterálně. Na ventrální straně příčných...výběžků hrudních obratlů je kloubní jamka (fovea costalis processus transversi)...pro skloubení s hrbolkem žebra 4. c) VÝBĚŽKY KLOUBNÍ (processus articulares)...kloubní výběžky jsou párové a umožňují skloubení sousedních obratlů. Spojení...s předchozím obratlem zajišťují processus articulares superiores, spojení...s následujícím obratlem pak processus articulares inferiores 11, JEDNOTLIVÉ ODDÍLY PÁTEŘE KRANIOCERVIKÁLNÍ PŘECHOD (C-C přechod)...kraniocervikální přechod zahrnuje okcipitální kondyly, obratle C1 a C2. Tento...oddíl má anatomické a funkční zvláštnosti Atlas (nosič)...nemá vlastní tělo, přední a zadní oblouk navzájem spojuje massa lateralis atlantis....příčné výběžky vybíhají z massa lateralis atlantis horizontálně. Horní kloubní...plošky jsou pro skloubení s týlní kostí, dolní kloubní plošky jsou pro skloubení...s čepovcem

11 Obrázek 3: Atlas Axis (čepovec)...má mohutnější tělo než 3. krční obratel, dens axis (zub čepovce) směřuje kraniálně....horní kloubní plošky jsou nízké a tvoří articulaci s massae laterales atlasu. Dolní...kloubní plošky jsou již normální pro spojení s 3. krčním obratlem 11. Obrázek 4: Axis Krční páteř (C3 - C7)...Je nazývána subaxiální krční páteří. Jsou pro ni typická nižší obratlová těla...(nejmenší je C3), abnormálně úzká ploténka mezi C2 - C3, která je současně první...ploténkou na páteři. Kloubní plošky jsou sklopeny šikmo dozadu. Pohyblivost...krční páteře je ve všech směrech výrazná. Malé množství přiléhající svalové hmoty...a velká pohyblivost činí z krční páteře velmi zranitelný úsek. Traumata se...nejčastěji vyskytují v kraniocervikálním přechodu a v přechodu mezi C7 - Th

12 Obrázek 5: C Hrudní páteř (Th1 - Th12)...Hrudní páteř se vyznačuje vysokými a hlubokými obratlovými těly (facies...articulares). Meziobratlové otvory se promítají na šikmé projekci v horním úseku,...na boční projekci v dolním úseku. Hrudní páteř má.omezenou pohyblivost, protože...jsou na ni fixována žebra. Relativně velká je rotace v dolním úseku hrudní páteře,...zde je naopak minimální možnost extenze (napřímení) 11. Obrázek 6: Th Bederní páteř (L1 - L5)...Bederní páteř disponuje největšími obratlovými těly, hlavně pak v transversálním...(příčném) směru. Obratlové tělo L5 má naznačený sekyrkovitý tvar (je vyšší...vpředu než vzadu). Intervertebrální prostor L5 - S1 je fyziologicky nižší než...předchozí, přibližně o 25 %. Pohyblivost bederní páteře je největší v anteflexi,...omezená je v retroflexi, lateroflexe jsou relativně dobré. Možnost rotace je jen...minimální (pohybuje se kolem 5 ). Facies articulares (kloubní plošky) jsou...postaveny vertikálně, u L1 - L3 v sagitální rovině, u L4 v šikmé poloze a u L5 - S1...ve frontální rovině. Varianty v postavení faset jsou značné

13 Obrázek 7: L Kost křížová (os sacrum)...je vytvořena synostózou pěti obratlů, zadní plocha je konvexní, přední plocha je...konkávní. Na přední ploše jsou vidět foramina sacralia pelvina, kterými vystupují...míšní.nervy. Canalis sacralis je pokračováním páteřního kanálu, otvor v kaudálním...konci S5 se nazývá hiatus sacralis a je uzavřen membránou. Partes (massae)...laterales.ossis sacri vytváří laterální část křížové kosti Kostrč (os coccygis)...je tvořena rudimentárními (neúplně vyvinutými) spojenými obratli. Mezi křížovou...a kostrční kostí se nachází synchondróza (chrupavčité, málo pohyblivé spojení...kostí). Kostrč v horním úseku sleduje zakřivení sakra, poté se stáčí ventrálně a...horizontálně ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE Páteř má fyziologická a patologická zakřivení: Lordóza...Lordóza je konvexní vyklenutí páteře dopředu, za fyziologických podmínek je na...krční páteři s vrcholem u C4 a v bederní oblasti s v vrcholem L3 - L

14 Kyfóza...Kyfóza je naopak konvexní zakřivení dozadu, za fyziologických podmínek je...v oblasti hrudní páteře a začíná u Th6 - Th7 a v oblasti promontoria (úhlovité...zalomení páteře o 120 v úrovni L5 - S1) Skolióza...Ve frontální rovině je za fyziologických podmínek celá páteř v ose, její vybočení...do strany se pak nazývá skolióza. Vybočení doprava je dextroskolióza a vybočení...doleva je sinistroskolióza. Fyziologicky má však téměř každý jedinec mírnou...skoliózu ve výši Th3 - Th5, ve velké většině směrem doprava POHYBLIVOST PÁTEŘE Pohyblivost páteře je limitována tvarem a sklonem kloubních plošek faset, výškou plotének a jejich elasticitou a samozřejmě funkcí svalů a vazů. Základní pohyby, které páteř vykonává v základní pozici jsou 11 : Anteflexe (předklon) a retroflexe (záklon) Páteř se při anteflexi rozvíjí do kyfózy, horní obratle se předsunují oproti dolní asi o 2 mm. Přední část ploténky se zužuje, zadní se naopak rozevírá, vyklenutí ploténky.do páteřního kanálu se vyrovnává, rozšiřuje se foramen intervertebrale, rozšiřují se.interspinózní prostory, další anteflexi už pak brání napjaté interspinózní vazy. Předklon je i ve velkém rozsahu možný ve všech úsecích páteře a lehká forma.anteflexe je i úlevovou polohou, protože průměr a objem páteřního kanálu je v anteflexi největší 11. Retroflexe je obtížnější a je limitována zaklíněním drobných kloubků, které brání dalšímu pohybu dozadu. Páteř se při retroflexi rozvíjí do lordózy, rozevírá se..přední okraj meziobratlové ploténky, výrazně se zužuje intervertebrální forámen,.ploténka se také lehce vyklenuje do páteřního kanálu. Interspinózní prostory jsou.velmi úzké, trny do sebe narážejí. V krční oblasti je rozsah retroflexe

15 menší než.rozsah anteflexe, podobně je tomu v bederní páteři. V hrudní páteři je však záklon minimální Lateroflexe (úklony do boku)...úklony jsou obvykle kombinovány i s rotací, jejich rozsah je ve všech úsecích...páteře dostačující, pouze v horní části hrudní páteře je lateroflexe omezena žebry....meziobratlový prostor je na straně úklonu zúžen, ploténka je komprimována, horní...obratel může být lehce posunut na stranu úklonu (to je tzv. klouzání obratlů) Rotace...Rotace neboli torze je nejkomplikovanější pohyb, který nejvíce zatěžuje páteřní...skloubení. Největší rozsah rotace je v krční oblasti (asi 60 na každou stranu)...s maximem mezi C1 a C2. V hrudní oblasti je rotace relativně vydatná asi 30 a...rotační pohyb končí v Th-L přechodu. Vlastní bederní páteř již prakticky nerotuje...(nedovoluje to postavení kloubů), i přesto je v bederní páteři často popisována...skolióza s rotací obratlů, nejedná se však o běžnou rotaci, nýbrž o pohyb těl...s vybočením trnů. Rotace je často spojena s lateroflexí (lateroflexe v krční oblasti...vyvolá rotaci celého úseku) PÁTEŘNÍ KANÁL A MÍCHA Páteřní kanál je ventrálně ohraničen zadní hranou obratlového těla s nasedajícím ligamentum longitudinale posterior, laterálně a dorsálně je ohraničen obratlovými oblouky. Žlutý vaz obkružuje skelet a upíná se k mediální části artikulačních plošek 11. Páteřní kanál má v krčním úseku tvar rovnostranného trojúhelníku, v dalších úsecích páteře má však spíše oválný tvar. Na obou jeho stranách jsou otvory (foramina intervertebralia), kterými prochází nervově cévní svazek. Foramina intervertebralia krční a horní hrudní páteře jsou zřetelná na šikmých projekcích. FI dolní hrudní a bederní páteře jsou viditelná na bočních projekcích (častou chybou je proto požadavek lékaře na šikmý snímek bederní páteře na FI)

16 Epidurální prostor se nachází mezi durálním vakem a skeletálním a ligamentózním ohraničením páteřního kanálu. Přední část prostoru je mezi ligamentum longitudinale posterior a durou, kromě tukové tkáně jsou zde široké venózní plexy, hlavně v bederním úseku, které jsou spojeny s pánevními a retroperitoneálními žilami. Epidurální prostor je relativně úzký. V bederním úseku jsou i jemné vazivové pruhy fixující duru a tenká peridurální membrána. Někdy může být epidurální prostor rozdělen na několik částí, které nekomunikují, což se může nepříznivě projevit hlavně při epidurální aplikaci léků. V epidurálním prostoru je totiž u 80 % pacientů negativní tlak (podtlak), který nasává tekutinu a transportuje ji kraniálně 11. Hlavní součástí durálního vaku je mícha, která pokračuje z prodloužené míchy a končí ve výši L1-L2. V segmentech C3-Th2 (maximálně však v C5) je lehce rozšířena jako cervikální intumescence (zvětšení objemu orgánu), v segmentech Th9-L1 pak tvoří lumbální intumescenci. Kaudální část míchy (conus medullaris) má trojúhelníkovou konfiguraci, vychází z něj filum terminale, které pokračuje kaudálně a je upnuto ke kostrči. Z míchy vychází párové nervy, a to z přední části ventrální, motorické kořeny a do zadních rohů míšních vstupují senzitivní kořeny. Část míchy po jeden spinální nerv se nazývá míšní segment 11. Mícha je pokryta měkkou plenou, která se skládá ze dvou vrstev. Pia mater naléhá těsně na parenchym míchy a mezi ní a druhou vrstvou (archnoideou) cirkuluje likvor. Likvorové prostory míšní jsou spojeny s intrakraniálním subarachnoidálním prostorem. Míšní kořeny jsou až do foramen intervertebrale obaleny měkkou plenou (kořenovou manžetou), která obsahuje i likvor, může se tedy zobrazit podanou kontrastní látkou 11. Subdurální prostor (mezi tvrdou plenou a arachnoideou) je vyplněn jemnými membránami ligamentum denticulatum, které fixuje míchu k duře. Pohyblivost míchy při anteflexi a retroflexi není výrazná. Při extenzi, kdy se zmenšuje průměr a objem páteřního kanálu, se mícha posunuje ventrálně a může se dotýkat až dlouhého zadního vazu nebo ploténky. Ve flexi se naopak mícha lehce prodlužuje, napíná se a je spíše posunuta dorzálně

17 III. PATOLOGIE PÁTEŘE 3.1. VÝVOJOVÉ VADY Na páteři můžeme najít geneticky podmíněné anomálie, které se vyskytují buď samostatně, nebo jako součást komplexu vrozených vad celého skeletu. Patologie na páteři mohou být buď dominantní, to je takové, jejichž nález může upozornit na možnost změn na jiných kostech, nebo jsou jen přídatné, u kterých je hlavní patologický nález na metafýzách či epifýzách dlouhých kostí. Jelikož jsou vývojové vady patrné již od dětství, je jejich diagnostika obvykle doménou dětské radiologie. Mezi vývojové vady páteře můžeme zařadit poruchy segmentace, numerické varianty, anomálie kraniovertebrálního přechodu, anomálie atlasu a axisu, spondylolistézu, spondylolýzu a primární stenózy páteřního kanálu TRAUMATOLOGIE Poranění páteře nezahrnují jen poškození skeletu, ale jeho součástí je také poranění vazů, meziobratlových plotének, míchy, nervových kořenů a cév 11. Nejzávažnější jsou poranění s narušením kontinuity páteřního kanálu a vznikem neurologického deficitu, ke kterému dochází v důsledku dislokace kostních úlomků, posunu obratlů při luxaci, výhřezu meziobratlové ploténky, vznikem epidurálního krvácení nebo kombinací těchto stavů 16. Při poranění páteře nemusí okamžitě dojít k poškození míchy či míšních kořenů, typ zranění však může být takový, že páteř není stabilní a hrozí vysoké riziko druhotného poškození nervových struktur. Právě z tohoto důvodu je nutné provádět jednotlivá zobrazovací vyšetření co nejšetrněji a nepřitížit nemocnému nevhodnou manipulací. S výhodou se u imobilizovaných pacientů na rentgenovém vyšetření používá speciálního přístroje s C nebo U ramenem, které nám dovolí vyšetřit nemocného vleže na zádech 11. Mezi nejčastější poranění můžeme zařadit traumata krční páteře a to hlavně úseku C1-C2 nebo C4-C7. Obvyklé je také poškození v oblasti torakolumbálního přechodu. Nejčastější příčinou poranění páteře jsou dopravní úrazy, pády, střelná poranění a sportovní úrazy

18 3.3. ZÁNĚTLIVÉ ZMĚNY Zánětlivá onemocnění páteře se obecně rozdělují na bakteriální (pyogenní) a autoimunitní (reaktivní) 11. Pro bakteriální záněty je typická akutní symptomatologie s poměrně velkým patologickým nálezem na skeletu a ploténce. Z tohoto důvodu se těmto změnám říká spondylodiscitidy. Bakteriální záněty postihují nejprve kostní dřeň, pak se šíří na kompaktu obratlového těla a nakonec zachvátí ploténku a zadní elementy 11. Záněty v epidurálním prostoru (epiduritidy, epidurální abscesy) se projevují buď jako expanzivní procesy, nebo jako difuzní léze 8. Autoimunitní záněty postihují většinou současně páteř i klouby na periféri a nazýváme je spondylartritidy. Pro autoimunitní záněty je typický aseptický zánět kloubů, sakroiliakálních skloubení a méně často i páteře. Příčina není známa, předpokládá se podíl infektu. Autoimunitní zánět postihuje nejprve synovii, pak se šíří na chrupavku, skelet a nakonec postihuje vazy. Jako příklad autoimunitních zánětů můžeme uvést například Bechtěrevovu nemoc (neboli ankylozující spondylartritidu). Co se týká zobrazování zánětlivých změn, můžeme říci, že rentgenové snímky jsou pro časnou diagnostiku prakticky bezcenné. První zánětlivé změny na páteři se totiž objeví až po dnech. Stejně tak výpočetní tomografie i přes to, že prokáže destruktivní změny na skeletu, paraspinální a epidurální zánětlivou masu, není vhodnou metodou k prokázání časných zánětlivých změn. V této problematice má rozhodující význam magnetická rezonance a nukleární medicína DEGENERATIVNÍ ZMĚNY K degenerativním změnám páteře dochází fyziologicky, následkem stárnutí páteře a také předčasně díky patologickému postavení páteře (hlavně díky skolióze či Scheuermannově chorobě), po traumatu či zánětu páteře, při chronickém sportovním nebo profesionálním přetěžování páteře a díky anomáliím, které omezují hybnost v určitých segmentech, což vede k přetěžování sousedních obratlů 11. Degenerativní změny na páteři probíhají ve třech stádiích. Prvním stádiem je dysfunkce, při které dochází ke ztrátě vody a proteoglykanů v ploténce, což vede ke vzniku mikrotraumat. Druhým stádiem je stádium nestability, kdy v důsledku postupného snižování výšky ploténky dochází ke snížení foramen intervertebrale, uvolnění pouzdra faset,

19 rozvolnění dlouhých vazů a nařasení ligamentum flavum, což vede ke zvýšené pohyblivosti obratlů a tím k nestabilitě. Následuje stádium restabilizace, jehož součástí je tvorba produktivních změn, osteofytů na okrajích obratlových těl a kolem faset. Produktivní degenerativní změny jsou konečným stádiem dlouhého procesu v měkkých tkáních NÁDORY Z nádorů se v oblasti páteře vyskytují primární nádory (zhoubné x nezhoubné) a nádory sekundární (metastázy z jiných orgánů). Z primárních benigních nádorů je nejčastějším kostním nádorem hemangiom, který se vyskytuje až u 12% veškeré populace 8. Z primárních maligních nádorů je pak nejčastější osteosarkom a chondrosarkom. U dětí se nejvíce vyskytuje Ewingův sarkom 1. Co se týká sekundárních nádorů páteře, existují dva druhy metastáz. Osteolytické metastázy jsou nádorová ložiska, která při svém růstu rozpouštějí kostní tkáň a nahrazují ji vlastní nádorovou tkání. Tato negativní změna ve struktuře a nosných vlastnostech kosti se pak často projeví patologickou frakturou. Osteoplastické metastázy naopak v místě usídlení podporují vytváření kostní hmoty. Do kostí nejčastěji metastazují nádory prsu, prostaty a plic

20 IV. ZOBRAZOVACÍ METODY PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU Zobrazovací metody jsou všechny metody používané v medicíně k vizualizaci určité části těla. Součástí této skupiny je na radiologickém pracovišti hned několik metod, které pracují na různém principu. V zobrazování páteře se však nejvíce uplatňují metody využívající rentgenového záření (skiagrafie, skiaskopie a výpočetní tomografie) a metody využívající rozdílných magnetických vlastností atomových jader různých prvků jako je magnetická rezonance 15. Poměrně novou, ale velmi atraktivní součástí zobrazovacích metod se stala intervenční radiologie, která využívá původně diagnostické postupy k léčbě široké škály nejrůznějších onemocnění 9. V oblasti páteře se z intervenčních metod nejčastěji uplatňuje periradikulární terapie, vertebroplastika či kyfoplastika. Zobrazovací metody jsou v současné medicíně velmi důležitým oborem. Odhaduje se, že téměř 70 % všech diagnóz je stanoveno na základě vyšetření zobrazovacími metodami SKIAGRAFIE PÁTEŘE Skiagrafie obecně je technika zobrazení lidských tkání, která využívá rozdílné absorpce rentgenového záření při průchodu těmito tkáněmi k vytvoření dvourozměrného obrazu vyšetřovaného objektu. Skiagrafii páteře ztěžují dvě základní okolnosti, jednak její značná délka, jednak velké množství měkkých tkání, které ji obklopují. I přes tyto negativní okolnosti je však možné pomocí výkonných zařízení provést vyšetření celé páteře současně. Tento způsob snímkování je s oblibou využíván ortopedy hlavně ke zhodnocení deformit páteře. V běžné praxi se však nejčastěji setkáváme s tím, že se jednotlivé úseky páteře vyšetřují odděleně. Radiologický asistent je většinou prvním zdravotníkem (a často i jediným) na skiagrafickém pracovišti, se kterým se nemocný setkává, měl by tudíž disponovat perfektními znalostmi svého oboru a mít povědomí o chodu svého pracoviště. Co se týká fyzického vzezření, radiologický asistent by měl být čistě oblečen a pěkně upraven. Mezi jeho největší přednosti by mělo patřit empatické, příjemné a profesionální vystupování

21 Všechny tyto vlastnosti zvyšují důvěru nemocného ke zdravotníkovi a usnadňují jejich vzájemnou spolupráci. Po svém představení a zdvořilém přivítání nemocného na radiologickém oddělení má radiologický asistent hned několik povinností. Podle časového průběhu je můžeme rozdělit do sedmi skupin. 1) Identifikace nemocného Nemocný přichází na rentgenové pracoviště se žádankou na konkrétní vyšetření, tato žádanka by měla obsahovat veškeré informace o pacientovi, které jsou nutné k provedení vyšetření, popřípadě k pozdějšímu vyhodnocení radiační zátěže nemocného a všechny administrativní prvky, důležité pro následnou archivaci. Po příchodu na evidenci rentgenového pracoviště nemocný, na vyzvání radiologického asistenta, předkládá žádanku na rentgenové vyšetření a kartičku pojištěnce. Při shodě údajů na kartě pojištěnce a žádance k vyšetření, a pokud nejsou přítomny okolnosti, pro které by vyšetření bylo kontraindikováno, můžeme přistoupit k přípravě pacienta na vyšetření. 2) Příprava pacienta na vyšetření Příprava nemocného na vyšetření by měla probíhat na klidném místě s intimní atmosférou. Na rentgenovém pracovišti je většinou tímto, ne příliš vhodným, místem svlékací kabinka, která spíše než klidnou a intimní atmosféru navozuje pocit stísněnosti nemocných. Vlastní příprava na rentgenové vyšetření je trojí. Psychická příprava spočívá v dostatečném informování pacienta o důvodu, prospěchu a průběhu vyšetření. Její nedílnou součástí jsou také informace o tom, kdy budou k dispozici jeho výsledky a kam povedou kroky nemocného po odchodu z radiologického oddělení. Úkolem fyzické přípravy je zajistit, aby měl nemocný odložený oděv, doplňky a pomůcky (např. umělý chrup), které by bránily provedení vyšetření v dané lokalitě. Součástí fyzické přípravy je také uvedení pacienta do správné polohy. Při vyšetřování alergických, psychicky nemocných či dětských pacientů se uplatňuje i poslední druh přípravy, která je farmakologická a spočívá v podávání léků proti alergickým reakcím, léků na uklidnění či léků na ovlivnění napětí některých orgánů. Tato příprava je zajištěna většinou předem lékařem specialistou

22 3) Příprava zařízení a pomůcek k vyšetření Pokud nejsou přesně indikovány okolnosti vyšetření (vleže, vsedě, vestoje), radiologický asistent s přihlédnutím ke stavu a možnostem nemocného rozhodne, na jakém zařízení a za pomoci jakých pomůcek bude vyšetření provedeno. Pomůcky k rentgenovému vyšetření páteře nám umožňují zajistit správnou polohu páteře nemocného při vyšetření, zviditelnit skryté úseky páteře, chránit radiosenzitivní orgány. Rentgen-kontrastní značky pak mají za úkol zajistit správné stranové označení snímků. Mezi nejčastější pomůcky, které používáme při vyšetření páteře patří buničitá vata, fixační klíny, různě velké polštáře a podložky, pomůcky k zátěžovému vyšetření, písmena a číslice k rentgenografickému označení rentgenových snímků. 4) Provedení vyšetření Provedení vyšetření se odvíjí od místních radiologických standardů daného pracoviště. Úkolem standardizování vyšetření je zajistit reprodukovatelnost jednotlivých vyšetření, zajistit kvalitní snímek při co nejnižší radiační zátěži a tím chránit nemocného. Pokud nemůže být vyšetření provedeno standardním způsobem, asistent o tom informuje lékaře radiologa. Ten na základě všech informací o zdravotním stavu nemocného, které získá z dokumentace nebo od ošetřujícího lékaře a informací o schopnostech nemocného získaných od radiologického asistenta rozhodne, zda bude vyšetření provedeno nestandardním způsobem, a nebo zda bude zrušeno. 5) Zhodnocení kvality vyšetření Kvalitu provedeného rentgenogramu kontroluje radiologický asistent vizuálně. Zajímá se o to, zda indikovaná oblast souhlasí s oblastí zobrazení na rentgenogramu. Sleduje ostrost kresby, kontrast, zčernání snímku, přítomnost artefaktů, které by mohly být podnětem k zopakování vyšetření. Kontroluje viditelnost anatomických struktur a to, zda jsou splněna kritéria zobrazení u dané projekce

23 6) Označení vyšetření Na každém zobrazení musí být uvedena identifikace pacienta, datum a čas provedení vyšetření, stranové označení, název pracoviště, kde bylo zobrazení provedeno, informace o FOV, expoziční hodnoty vyšetření a pokud to technické zázemí dovoluje informace o dávce, kterou nemocný při expozici obdržel. Dle zařízení provádíme označení pomocí počítače (u CR a DR zobrazovacích systémů), fotografické označení pomocí signofota nebo ruční označení pomocí popisovače rentgenových filmů se speciálním inkoustem (rentgen markeru) u analogového zobrazení. Pohled na stranové označení je v radiologii jednotný. Značky na rentgenogram umisťujeme tak, aby jejich dolní část vždy směřovala k nohám nemocného a na snímcích končetin volíme umístění na zevní straně snímku. Důležité také je, že stranovou značku je třeba na desku vyšetřovacího nářadí umístit tak, aby při prohlížení snímku byla orientována tak, jak se čte 3,12. 7) Archivace vyšetření Archivace snímků je možná dvěma způsoby fyzicky na rentgenové snímky či papír nebo elektronicky za pomoci digitálního archivu. PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH PROJEKCÍ PÁTEŘE KRČNÍ PÁTEŘ (COLUMNA VERTEBRARUM CERVICALIS) Projekce předozadní (ventrodorzální) Tato projekce je základní a slouží k zobrazení krčního obratle. Podrobnosti o provedení projekce uvádím v následující tabulce : 9,12 Poloha pacienta Centrace Pacient leží na zádech, sedí či stojí zády k úložné desce vyšetřovacího nářadí. Mediální rovina je kolmá na zobrazovací systém, hlava je v mírném záklonu. Tělo chráníme olovnatou ochranou. Centrální paprsek je při vyšetření kolmý na

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Chiralux 2; v.č. 04-83-12120 Kefalograf; v.č. 04-83-12120

Chiralux 2; v.č. 04-83-12120 Kefalograf; v.č. 04-83-12120 Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211, tel. 266 081 111 Místní radiologický standard NNB RFO 3/4 Stacionární skiagrafie Organizační celek: Primář: Osoba dohlížející nad RO: Radiologický

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase Variace 1 Kostra 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 2 Kostra osová

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 "Max" kostra se znázorněnými

Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno. AM110-0018 Max kostra se znázorněnými Kostry v životní velikosti AM110-0015 "Stan" standardní kostra na pojízdném stojanu, výška 170 cm AM110-0016 "Stan" standardní kostra, závěsná verze, výška 186 cm AM110-0017 "Stan" standardní kostra, vyztužený

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Ján Kočiš, Peter Wendsche et al. Poranění páteře

Ján Kočiš, Peter Wendsche et al. Poranění páteře Ján Kočiš, Peter Wendsche et al. Poranění páteře Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Skiagrafické projekce při radiodiagnostickém zobrazování páteře Tereza Perchlíková

Skiagrafické projekce při radiodiagnostickém zobrazování páteře Tereza Perchlíková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Skiagrafické projekce při radiodiagnostickém zobrazování páteře Tereza Perchlíková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA 131 17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA Pavel Barsa Jako ilustrativní příklad operačního řešení istmické spondylolistézy předkládáme kazuistiku

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu Planmeca ProMax zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu U panoramatického rentgenu nové generace Planmeca ProMax neexistuje žádné mechanické omezení geometrie zobrazení. Nastavit lze libovolné požadované

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Kostra pracovní list

Kostra pracovní list Kostra pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc,

Více

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra.

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra. LIDSKÁ KOSTRA Lidská kostra je základnou na niž se upínají svaly a opěrným bodem, umožňujícím jejich práci. Chrání životně důležité orgány, ale také produkuje životodárné látky (krvinky z červené kostní

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Bureš Jiří FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Jiří Bureš Studijní obor:

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU MOŽNOSTI SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH AKTIVIT U JEDINCE S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM KOMPLEXNÍ POHYBOVÁ INTERVENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

SOPRD/RDGB/0/104/00/01

SOPRD/RDGB/0/104/00/01 SOPRD/RDGB/0/104/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Kostra trupu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra trupu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra trupu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.1 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření:

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Stereometrie a volumometrie H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Co a proč měříme - rozměry - volba léčebné strategie a taktiky - vzdálenosti - plánování intervenčních výkonů - plocha - určení velikosti

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU seminář z patologické fyziologie Osnova Morfologické vyšetřovací metody (zobrazovací diagnostika) 1 Počítačová (výpočetní) tomografie 2 Pozitronová emisní tomografie (PET) 3

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jiří Brynda FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jiří Brynda Studijní

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích Požadavek na aktualizaci seznamu nzp a zařazení onemocnění páteře i u nás Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Dosavadnípracovnínávrh

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř

KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř J. Little, J. Foukal, J. Procházková Radiologická klinika FN Brno a LF MU Rozdělení poranění páteře Poranění horní krční páteře C0-C2 tradiční dělení Fraktury

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Využití low-dose protokolu u perkutánních intervencí na páteři Nikola Sokolová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více