Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007"

Transkript

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha,

2 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE Úvod Souvislosti a základní vlivy 3 2. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR BOZP ZDROJ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA, PRÁCE A PODNIKATELSKÉ KULTURY Vymezení cílů výzkumného záměru Cíle výzkumného záměru Struktura výzkumného záměru Projekt č. 1: Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému Předmět výzkumné činnosti Cíle projektu Cíle řešení v roce Projekt č. 2: Podniková kultura její struktura, vztahy a vlivy Předmět výzkumné činnosti Cíle projektu Cíle řešení projektu v roce Projekt č. 3: Management znalostí podmínka úspěšného řízení BOZP Předmět výzkumné činnosti Cíle projektu Cíle řešení v roce Projekt č. 4: Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů Předmět výzkumné činnosti Cíle projektu Cíle řešení v roce Projekt č. 5: Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP Předmět výzkumné činnosti Cíle projektu Cíle řešení v roce GRANTY A PROJEKTY, JEJICHŽ NOSITELEM A HLAVNÍM ŘEŠITELEM JE VÚBP, V.V.I Projekt Vliv změn světa práce na kvalitu života (č. 1J 039/05 DP1- Moderní společnost a její proměny) Projekt číslo: TP4-DP1 Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti LČ v provozu JE (MPO) Projekt ESF: Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hlavního města Prahy Projekt ESF: Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik 15 2

3 1. Program výzkumu a vývoje v roce Úvod Program výzkumu a vývoje realizovaný VÚBP, v.v.i. v r vychází ze strategie Evropského společenství pro oblast BOZP na léta , programu výzkumu a vývoje EU ( Integrating and Strengthening the European Research Area ) a 7. rámcového programu výzkumu EU (FP7) a ze zásad a cílů Národní politiky BOZP. Výzkumný program VaV v oblasti BOZP v r zahrnuje výzkumný záměr BOZP - Zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury, který představuje základní výzkumný program do r a projekty VaV, jejichž je VÚBP, v.v.i. nositelem a hlavním řešitelem. V souladu s výše uvedenými dokumenty i s potřebami ČR jsou výstupy navrhovaného výzkumného záměru výrazně orientovány na cílovou skupinu malých a středních podniků, pro které je třeba: a) vyvinout efektivní nástroje a postupy pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech umožňující dostat je pod kontrolu a vybudovat účinnou kulturu prevence rizik, zvýšení uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností a zvyšování kvality práce a pracovní spokojenosti, efektivní poskytování informací o správné praxi v oblasti BOZP; b) vyvinout a zavést účelný systém monitoringu změn faktorů ovlivňujících BOZP, ukazatelů úrovně BOZP včetně ekonomických dopadů, metody stanovení a ověřování prognóz a trendů dalšího vývoje BOZP. 1.2 Souvislosti a základní vlivy Výzkumná činnost VÚBP, v.v.i. je realizována v kontextu EU a národního hospodářství ČR, zaměřena na pracovní systémy i samotné pracovníky a vychází z následujících premis: 1. Česká republika je součástí Evropské unie Výzkum proto reflektuje společné evropské zásady pro oblast BOZP i novou strategii Evropského společenství BOZP na léta Na této úrovni se jedná zejména o: Aktivní zapojení do mezinárodních programů výzkumů BOZP v rámci 7. rámcového programu výzkumu Posouzení změn a dopadů integračních a globalizačních procesů Benchmarking, prognózy a trendy vývoje BOZP. 2. Politika BOZP je nedílnou součástí sociální politiky ČR K cílenému prosazování žádoucích směrů a sofistikovaného celospolečenského zájmu na řešení BOZP je výzkum zaměřen na rozšiřování znalostní základny a objektivních podkladů pro rozhodovací a legislativní procesy. Podpoří Národní politiku a akční program BOZP zejména poznatky pro stanovení a formulování konkrétních priorit, klíčových oblastí, optimálních způsobů a nástrojů k dosažení stanovených cílů. 3

4 Jedná se zejména o: přípravu právních předpisů a navazujících prováděcích a metodických materiálů, slaďování zájmů a racionální spolupráce sociálních partnerů (na regionálních úrovních i dalších partnerů) na všech úrovních v řešení věcných problémů BOZP (nástroje, metody, postupy aj.), rozvoj místní a regionální BOZP, ekonomické aspekty (snižování celospolečenských ztrát v důsledku PÚ, nemocí z povolání, zvyšování produktivity práce, motivační pobídky aj.), prevenci (dobrovolné preventivní programy), výchovu a vzdělávání (nové formy vzdělávání, celoživotní vzdělávací systém, moderní informační podpora), osvětu a propagaci, vytváření vhodných podmínek pro rozvoj BOZP v malém a středním podnikání, prosazování a vynucování (komplexnost, kvalita a funkčnost inspekce práce). 3. BOZP je nedílnou součástí každého pracovního systému Výzkum je zaměřen na faktory ovlivňující funkčnost, zachování maximální pracovní kapacity pracovních sil, funkčnost a zdokonalování systému řízení BOZP na podnikové úrovni, spolehlivý a bezpečný výkon lidského činitele v souvislosti s uplatňováním nových způsobů organizace práce, nových technologií, materiálů, postupů apod. Na této úrovni půjde zejména o: podmínky a metody pro slaďování zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců, podmínky a faktory rozvoje služeb v oblasti BOZP, podnikovou (organizační) kulturu a kulturu práce. 4. BOZP je součástí kvality pracovního života jedince BOZP zahrnuje fyzickou, psychickou, sociální a celkovou pracovní pohodu a je chápána jako hodnota ovlivňující kvalitu života. Jedná se zejména o: identifikování nových rizik a zátěží člověka v pracovním systému (stres, mobbing, harassment aj.), faktory a podmínky pracovní motivace i spokojenosti člověka v pracovním systému, specifické problémy vybraných sociálních skupin pracovníků (starší zaměstnanci, pracovníci se sníženou pracovní schopností aj.), jejich výchovu i vytváření pro ně vhodných pracovních podmínek, pozitivní změnu postojů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a životního prostředí. 2. Výzkumný záměr BOZP zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury Vedoucí projektu: Ing. Miloš Paleček, CSc. 2.1 Vymezení cílů výzkumného záměru Výzkumný záměr koncipovaný pro léta vychází ze sociální doktríny České republiky, která považuje zajištění uspokojivých, bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek za nedílnou součást sociální politiky státu a z přijaté koncepce vědy a výzkumu MPSV ČR pro oblast BOZP. Cílem této koncepce odrážející přístupy uplatňované pro tuto oblast v rámci EU je výzkum, návrh a ověření prostředků směřujících k zajištění 4

5 trvalého zvyšování bezpečnosti, produktivity a kultury práce. Uvedený cíl vychází z premisy, že sociální politika, jako zdroj ekonomického bohatství a kulturního rozkvětu státu, musí sledovat jak rozvoj lidských zdrojů, tak i ekonomický růst, protože ten je do značné míry limitujícím činitelem tohoto rozvoje. Z hlediska prioritních směrů bude výzkumný záměr soustředěn zejména na výzkum: faktorů významně ovlivňujících bezpečnost a produktivitu pracovních systémů s prioritním zaměřením na úlohu lidského činitele (např. vliv věku, rovné pracovní příležitosti, mobbing, harassment), vliv pracovních podmínek a pracovního prostředí a vliv změn technologii a nových forem organizace práce (práce na dobu určitou, teleworking, práce na dálku aj.), na spolehlivý a bezpečný výkon pracovních činností a na pracovní pohodu, směrů a tendencí vývoje včetně mapování, monitorování, analyzování a identifikování stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, skutečných a objektivních potřeb praxe pro jejich cílené a efektivní uspokojování a žádoucí ovlivňování, zejména s ohledem na ekonomické (náklady a přínosy), sociálněkulturní a environmentální souvislosti, postojů a chování osob k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vhodných způsobů a metod pozitivního ovlivňování konkrétních cílových skupin včetně motivačních stimulů, prostředků a nástrojů ovlivňujících spolehlivost, bezpečnost a produktivitu práce zejména v malých a středních podnicích, progresivních způsobů a metod napomáhajících podnikatelským i dalším subjektům zvyšovat účinnost prevence ochrany zdraví člověka i materiálních hodnot v pracovních procesech, optimálních strategií zvyšování vzdělanosti v oblasti BOZP. Střednědobé řešitelské období umožňuje sledovat a hodnotit vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, identifikovat rizika a jejich změny, predikovat jejich vývoj a navrhovat vhodná korekční opatření. Je to optimální období pro strategické studie zachycující změny v oblasti BOZP v kontextu změn ve společnosti. Na tento střednědobý plán výzkumu navazují roční plány řešení dílčích projektů zaměřených na klíčové tematické oblasti a řešící konkrétní aktuální problémy Cíle výzkumného záměru Cílem výzkumného záměru na léta je zkoumat oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z hlediska proměn, které ji v nejbližších letech čekají v kontextu mezinárodních vazeb, vyplývajících především ze členství v EU a jejího vnitřního vývoje. Sledování vývoje, předvídání změn a odhad jejich dopadů jsou nezbytné jak pro zajištění hospodářského růstu, tak i pro zvyšování kvality života. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci může být, podle toho, jak je řízena, jak zdrojem trvalého zvyšování produktivity práce a pracovní spokojenosti, tak i jejich brzdou. Úspěšné a účinné řízení je podmíněno znalostmi, kvalitou a dostupností relevantních informací. Jejich objektivním zdrojem by měla být právě systematická výzkumná činnost BOZP. Pozornost bude rovněž soustředěna na sociální a ekonomické aspekty spojené se vstupem do EU a potřebou plnit požadavky směrnic EU pro oblast BOZP. Předmětem zkoumání bude postavení člověka v pracovním systému, faktory ovlivňující jeho bezpečnost a zdraví při práci i jejich vztah k produktivitě a kultuře práce. 5

6 2.1.2 Struktura výzkumného záměru Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je značně vrstevnatá, zahrnuje a dotýká se řady vědních oborů. Proto její zkoumání vyžaduje systémový přístup respektující vliv působení relevantních faktorů ovlivňujících funkčnost a výkon pracovního systému. V údobí let bude řešení probíhat v rámci pěti relativně nezávislých, ale vzájemně provázaných projektů, které navazují na výsledky výzkumů řešených v minulém období. Řešení všech pěti projektů bude v roce 2004 zaměřeno především na podrobnou metodickou přípravu a návrh postupu řešení v následujících obdobích, bude prováděn sběr materiálu a informačních podkladů, zpracovávání rešerší, v tomto období budou rovněž zahájeny analytické práce zaměřené na vytvoření vhodných východisek pro další etapy řešení a v řadě případů se očekávají již konkrétní dílčí výstupy. Postup řešení bude sledován a vyhodnocován v rámci kontrolních dnů v 6. a 12. měsíci, které budou organizovány formou pracovních seminářů za účasti zástupců zadavatele, renomovaných odborníků a řešitelů jednotlivých projektů. 2.2 Projekt č. 1: Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému Odpovědný řešitel: RNDr. Stanislav Malý Současný stav globálního přechodu k informační společnosti a ekonomice znalostí představuje zásadní mezník i pro oblast pracovních systémů. V těchto systémech dochází ke změnám, které zásadně působí na člověka a ovlivňují dosavadní přístupy a zvyklosti. Je nutno přinést nové pohledy a zkoumat nové mechanismy, které by měly být základem dosažení nové kvality v optimalizaci systémů člověk-technologie-prostředí. Optimální vztahy v uvedeném systému postupně zaručí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany okolí nejrizikovějších pracovních systémů. Člověk jako nejvýznamnější činitel pracovních systémů představuje rozhodující prvek, který ovlivní dosažení uvedených cílů. Proto je nutné vedle zkoumání klasických faktorů pracovních podmínek brát v úvahu nové jevy vzešlé ze společenského vývoje současnosti, tj. např. stárnutí obyvatelstva, nové formy zaměstnání a nová rizika spojená s prací, psycho-sociální rizika atd. Tato rizika neohrožují většinou pouze pracovníky uvnitř pracovního systému, ale v případě, že nejsou řešena, tak také vnější okolí systému. Proto zvyšování spolehlivosti lidského činitele přizpůsobováním a optimalizací technologií, pracovního prostředí a podmínek zároveň představuje zásadní ochranu tohoto okolí, takže se jedná o multiplikační efekt. Věcně je problematika projektu strukturována na výzkum: kombinovaných faktorů pracovního prostředí a jejich měření účinků sálavého tepla na výkonnost v pracovních systémech osobních ochranných pracovních prostředků hodnocení spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech nových forem práce Předmět výzkumné činnosti analýza postavení člověka v měnících se podmínkách pracovních systémů, analýza vlivu nových způsobů organizace práce na pracovní podmínky a pracovní 6

7 pohodu, kombinované působení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, výzkum nových rizik a faktorů pracovních podmínek, nástroje a postupy zvyšování úrovně BOZP a spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech, možnosti zvyšování produktivity a pohody při práci Cíle projektu nové metody integrovaného měření a interpretace konstituant pracovního prostředí, nové metodiky zjišťování a hodnocení spolehlivosti lidského činitele se zaměřením na faktory pracovních podmínek a pracovního prostředí, přispívající k této spolehlivosti, návrhy vycházející z analýz struktury nových psychosociálních rizik, návrhy opatření k dosažení celkové pracovní pohody, návrhy nových legislativních, metodologických a motivačních nástrojů směřujících ke zvyšování úrovně BOZP, produktivity a pohody při práci, návrhy úprav pracovních systémů zvyšujících kvalitu práce a pracovní pohodu Cíle řešení v roce 2007 Kombinované faktory pracovního prostředí: zpracování výsledků měření a experimentů v oblasti nerovnoměrné tepelné zátěže člověka na pracovišti návrh nové teorie neuniformní tepelné zátěže člověka návrh nových limitů pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pokračování v procesu úprav příslušných norem ČR a EU zpracování a vyhodnocení výsledků měření a experimentů v oblasti účinků sálavého tepla na výkonnost v mentálních úlohách. Účinky sálavého tepla na výkonnost v pracovních systémech. Osobní ochranné pracovní prostředky: analýza vlivu ergonomického designu ochranných oděvů na schopnost výkonu náročných mentálních a fyzických činností. experimentální ověření předpokládaného vlivu ergonomického designu na pracovní pohodu uživatele. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech: vývoj metod pro hodnocení osobnostních vlastností operátorů ve složitých technologických systémech., vývoj metod pro hodnocení uživatelského interface na operátorských stanovištích využívajících počítačové řízení procesů, rozvoj koncepce úkolových analýz a vývoj aplikovaného metodického přístupu. vývoj jednotného systémového přístupu k hodnocení spolehlivosti lidského činitele ve složitých technologických zařízeních podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií. rešerše problematiky probabilistického způsobu hodnocení chybování lidského činitele. Nové formy práce: rešerše problematiky velkokapacitních (velkoprostorových) administrativních pracovišť. 7

8 terénní šetření na velkokapacitních pracovištích s cílem identifikovat a analyzovat největší zdroje pracovní nepohody s ohledem na věkovou a osobnostní charakteristiku pracovníků, organizaci práce a řešení pracovišť. 2.3 Projekt č. 2: Podniková kultura její struktura, vztahy a vlivy Odpovědný řešitel: Mgr. Jaroslav Uzel Podniková kultura je fenomén velmi složitý, nesnadno definovatelný a postižitelný, který zahrnuje hodnoty, postoje, názory a normy chování sdílené danou skupinou, ale i jednotlivci ve skupině zvnitřněné (internalizované) v rozdílné míře, komunikované z generace na generaci, relativně stabilní, ovšem s potenciálem ke změně v průběhu času. Podle výsledků výzkumů podniková kultura významně ovlivňuje dlouhodobou komplexní kvalitu podniku. Může být zdrojem síly firmy a hlavním nositelem její konkurenční výhody. Ale stejně tak dobře může být brzdou rozvoje organizace, nebo dokonce zdrojem její destrukce. V řadě výrobních firem existuje značná nekonzistentnost sdílených hodnot. Lze předpokládat, že cílenému utváření dominantní hodnotové orientace, která by integrovala myšlení a aktivity pracovníků, je ve firmách věnována malá pozornost a že nedostatečná shoda a rozporuplnost na této úrovni myšlení má své důsledky pro řídící praxi, která nese negativní vlivy na pohodu při práci, kvalitu práce, BOZP a efektivitu práce. Na základě výsledků analýz struktury a síly kultury v jednotlivých firmách budou navržena vhodná opatření s cílem posílení globálního přístupu k pohodě při práci, zvyšování kvality práce, budování partnerství, preventivního přístupu, sociální odpovědnosti a uvědomění, progresivních přístupů a respektování specifické situace různých skupin ve firmě (generace, věkové skupiny, pohlaví, cizinci, pracovníci se sníženou pracovní schopností apod.), to se odrazí ve výkonu BOZP i celkové efektivitě práce Předmět výzkumné činnosti Výzkum vychází z výsledků projektu Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce řešeného v údobí r V plánovaném období bude orientován na budování uvědomění si významu kultury v podniku a uvědomění si odpovědnosti za její úroveň a budování u všech zainteresovaných stran v podniku. Předmětem výzkumné činnosti bude zjišťování a ověřování vývoje obsahu, síly a typů podnikové kultury ve vybraných firmách ČR, především malých a středních. Ve větších firmách výzkum vymezí i kulturu (subkulturu) jedince, specifických skupin i kulturu celé firmy. Bude zkoumáno i postavení a vývoj kultury v daném podniku v měnících se podmínkách ČR, ekonomiky, technologií a pracovních podmínkách a prostředí (longitudinální výzkum) Cíle projektu Hlavním cílem je výzkum, návrh a ověření nástrojů ke zvyšování kultury prevence rizik, k formování a upevňování pozitivních znaků kultur a subkultur firem, a tím přispět k zvýšeným výkonům prevence BOZP a celkové efektivity firmy. Další cíle řešení jsou: vymezení faktorů a vypracování modelů systému indikátorů mapujících stav a úroveň kultur ve firmě, zejména vazeb na prevenci BOZP a celkovou efektivitu firmy, identifikace klíčových barier trvalého zvyšování kultury práce, rozšiřování a podpora efektivního transferu nových informací o kultuře práce a jejím 8

9 významu především malým a středním podnikům, podpora spolupráce, komunikace v této znalostní oblasti mezi různými zainteresovanými subjekty (sociální partneři, výzkumná centra, školy a další cílové skupiny) Cíle řešení projektu v roce 2007 Dokončení ověřování vhodnosti a vypovídací schopnosti navržených dotazníků včetně způsobu jejich vyhodnocování, mapování stavu podnikové kultury v ČR a přístupu českých a zahraničních podniků ke zvyšování kultury bezpečnosti, pokračování v transferu nových poznatků do výrobních podniků a dalších zainteresovaných organizací, vytipování stresorů, možnosti omezení a prevence ve světle světových zkušenost, identifikace relevantních faktorů a zdrojů násilí na pracovišti, způsoby jejich omezení a prevence ve světle světových zkušeností, rešerše aktuálních poznatků o etické dimenzi podnikání a firemní kultury. 2.4 Projekt č. 3: Management znalostí podmínka úspěšného řízení BOZP Odpovědný řešitel: PhDr. Milada Švecová Probíhající změny charakteru i podmínek práce vyplývající zejména z rozvoje nových klíčových technologií, integrace dosud samostatných oblastí techniky, narůstající složitosti technických systémů, globalizace, potřeby zajištění trvale udržitelného rozvoje, změn pracovních forem a vztahů, postupující individualizace, změny hodnotových kriterií, stárnutí společnosti, posunu od izolovaného chápání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k systémovému a holistickému pojetí řízení rizik, spojené s rychlým zastaráváním izolovaných odborných znalostí kladou nové požadavky a nároky nejen na vedoucí pracovníky a specialisty BOZP, ale i na ostatní zaměstnance a pracovníky. Znalosti se stávají a stále více budou rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nejen činnost podniku, ale i podnikovou kulturu. Jinými slovy, kvalifikace a praxe (znalosti, zkušenosti a dovednosti) výrazně ovlivňují schopnost inovace a kvalitu výrobků/produktů a služeb, a tím i konkurenceschopnost podniku. Proto úspěšné splnění úkolů, a to nejen v oblasti BOZP, vyžaduje a bude stále více vyžadovat neustálé vzdělávání a výcvik, který bude vytvářet klíčové kompetence v rámci celoživotního procesu a který bude udržován dynamikou nového učení a přeučování. Základem pro funkční management znalostí jsou dostupné, vhodně zpracované a strukturované informace, které musí být následně transformovány do znalostí. Přitom je třeba mít na zřeteli, že množství informací ještě netvoří množství znalostí. Záleží na širším intelektuálním vybavení, neboť pokrok je v souvislostech. Nicméně poznání je podmíněno přístupností a dostatkem informací. To platí pro všechny oblasti lidského konání včetně oblasti BOZP. V této oblasti je poznání vztaženo k právnickým i fyzickým osobám vykonávajícím pracovní činnosti. To do značné míry vymezuje a určuje management znalostí BOZP i jeho základ tvořený informačním systémem poskytujícím vhodně zpracované a strukturované informace. V této souvislosti je třeba zdůraznit důležitost komunikace pro sdílení informací a vývoj jejich vztahu pro poznání. V žádném případě se nemůže jednat o strnulý a formálně administrativní přístup k rozšiřování znalostí, ale naopak o jejich průběžné rozvíjení a udržování. Cílem musí být spokojený a motivovaný pracovník, který využívá svých specifických schopností v kombinaci se znalostmi a zpracovanými informacemi při provádění pracovních činností. Řešení projektu je zaměřeno na využití informačních technologií ve vzdělávání a na efektivní poskytování relevantních informací v oblasti BOZP v širším pojetí včetně využití 9

10 dostupných zdrojů v ČR a ve světě. Cílem je efektivní využití všech možností, které přinášejí v současné době informační a telekomunikační technologie pro uspokojování stále vyšších požadavků na vzdělávání a informovanost. Řešení projektu navazuje na výsledky projektů Výzkumného záměru z let Předmět výzkumné činnosti Konkrétním předmětem zkoumání takto koncipovaného projektu je zejména: architektura a racionální a efektivní metody sběru dat (informací), progresivní způsoby zpracování a uchovávání dat (informací), účinné formy prezentací dat (informací), strategie celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP, nové formy vzdělávání zejména pro malé a střední podniky Cíle projektu Hlavním cílem je zvyšování úrovně znalostí a dovedností pracovníků (lidského činitele v pracovním systému), zvyšování obecných znalostí o BOZP včetně sociálních a ekonomických aspektů i souvislostí a celkového zvyšování prestiže této oblasti mezi veřejností. Ověřování nových možností v poskytování řady nových strukturovaných informací, v šíření nehmotných produktů, myšlenek, nápadů, know-how v oblasti BOZP. Další cíle řešení jsou: nalezení a ověření nových možností a vhodných způsobů efektivního získávání, zpracování a poskytování informací k zvyšování úrovně znalostí a vědomostí v oblasti BOZP, identifikování klíčových bariér trvalého zvyšování úrovně vědomostí a znalostí v oblasti BOZP, včetně možností a způsobů jejich odstraňování, návrh efektivního využití informačních technologií a internetu k usnadnění rekvalifikačních procesů i procesů celoživotního vzdělávání, ke změně postojů pracovníků, managementů, mládeže připravující se na povolání i celé veřejnosti k BOZP, stanovení vhodných podmínek a cest pro uplatňování znalostního managementu v oblasti BOZP (získání a přeměna osobních znalostí ve znalosti organizace), zahrnujícího efektivní propojování těch, kteří znají s těmi, kteří znát potřebují, návrh nových možností pro růst kvalifikace v oblasti BOZP a systematické rozvíjení schopností, jako jedné z možností zvýšení pracovního uplatnění a zvýšení šancí na trhu práce i pro zvýšení kvality pracovního života, rozšiřování nabídky vzdělávacích možností a příležitostí, zefektivnění výukového procesu BOZP s využitím informačních, komunikačních a multimediálních technologií, vytváření a budování transparentního prostředí pro šíření veřejně přístupných informací o BOZP co nejširšímu okruhu uživatelů, rozvíjení a podpora spolupráce, komunikace v oblasti BOZP mezi různými subjekty, výzkumnými centry, institucemi, školami a dalšími vzdělávacími organizacemi, vědeckými knihovnami apod Cíle řešení v roce 2007 E-learning: interní testování pilotního kurzu Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku postupný vývoj dalších dvou pilotních e-learningových kurzů (Hygiena práce, 10

11 Bezpečnost technických zařízení) stanovení principů a postupů organizace a řízení e-learningu příprava instruktážních textů pro zájemce o studium a samotné studující. Zdrojová základna: tvorba tezauru, obsahové struktury, zpracování přehledu a výkladu zařazených pojmů a předložení k odbornému posouzení, cílené rozšiřování pojmové základny dle návrhů odborníků BOZP, zveřejnění databází a systémů vytvořených v roce 2006 vytvoření ideálního IT prostředí pro vstup do těchto systémů na stránkách portálu bozpinfo.cz, hodnocení zdrojové základny po obsahové stránce a podání návrhu na rozšíření zdrojové základny o další komponenty (vypracování návrhů na zařazení nových databází, které by byly realizovány v r , modelování, předložení koncepčního řešení). návrh a ověření modelového propojení zdrojové základny s vybranými vzdělávacími programy Kontaktní místo: realizace modelu kontaktního centra v rámci BOZPinfo ve vztahu ke Zdrojové základně VÚBP, další vývoj forem poskytování cíleně zaměřených informací pro největší cílové skupiny portálu, realizace dalších služeb pro poskytování informací z BOZP s využitím mobilních technologií. 2.5 Projekt č. 4: Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů Odpovědný řešitel: Mgr. Dagmar Mroziewicz, M.A. Úsilí o zdravější a bezpečnější pracovní prostředí je součástí všeobecného trendu v ekonomických aktivitách, které se vytvářejí v návaznosti na technologické a společenské změny. Globalizace aktivit si vynucuje změny v interní i externí komunikaci podnikového managementu. Kvalitativní posun ve využití informačních technologií představuje významné změny v oblasti tvorby komunikačního prostředí a vynucuje si jiné přístupy ve využití tradičních i moderních mediálních a osvětových prostředků, neboť dochází ke změnám jejich efektivnosti v tvorbě veřejného mínění, postojů a přístupů. Informace, které jsou základem komunikace, jsou při použití dostupné technologie přístupné v reálném čase kdekoliv na světě a tím je vymezena i možnost jejich okamžitého využití zejména pro ovlivňování postojů, jednání a chování lidí, utváření jejich názorů, formování přístupů ke společensky významným tématům a případné jejich podpoře. Z toho důvodu se tato oblast stala předmětem permanentního výzkumu a ověřování a součástí standardních manažerských praktik. I když získané poznatky jsou uplatňovány především v oblasti reklamy a propagace, je možno principy public relations úspěšně využít i v oblasti BOZP. Výsledky potvrdily, že účinnost osvěty a propagace je determinována vytvořením časově limitovaného komunikačního mixu (modelu komunikace s časově limitovanými nástroji). Tento model je nutné průběžně ověřovat a aktualizovat v kontextu s vnějšími i vnitřními podmínkami vývoje kulturně společenského prostředí. Na tuto skutečnost proto navazuje další střednědobý výzkumný záměr Předmět výzkumné činnosti Zjišťování a ověřování vývoje struktury mediálních a osvětových nástrojů v návaznosti na probíhající změny sociálního prostředí, společenských podmínek, demografických struktur, 11

12 zkoumání vlivu těchto nástrojů na tvorbu názorů a postojů cílových skupin, zejména v oblasti vnímání rizik, vytváření aktivních postojů skupin a jednotlivců k jejich eliminaci a k chápání BOZP jako hodnoty zvyšující kvalitu života. Součástí výzkumu bude především vymezení nové dimenze komunikačního prostředí, formulace pravděpodobných kvalitativních změn a zjišťování, jakým způsobem se odrazí tyto změny ve volbě komunikačních nástrojů. Na základě výsledků výzkumu komunikačního prostředí, ve kterém se uskutečňuje využití mediálních a osvětových nástrojů, budou stanoveny zásady pro tvorbu komunikačních mixů a pravidla pro jejich použití a ověřována jejich účinnost u jednotlivých společenských skupin (cílových skupin pracovníků, oborů nebo segmentů sociální struktury společnosti). Řešení navazuje na výsledky výzkumného úkolu Systém osvěty a propagace řešeného v rámci výzkumného záměru na r V dalším období bude orientován na dosažení kvalitativně vyššího cíle, kterým je tvorba aktivního postoje k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vytváření pracovní pohody v návaznosti na kulturně společenské změny. Bude ověřeno, jakým způsobem lze vytvářet tyto postoje při respektování společenského vývoje a jaké metody a prostředky lze při formování postojů cílových skupin využívat. Součástí řešení bude zkoumání účinnosti mediálních a osvětových nástrojů při tvorbě a přípravě lidských zdrojů (vzdělávání mládeže, vzdělávání dospělých, problematika celoživotního vzdělávání) jako důležitého předpokladu pro vytváření globálního přístupu k pohodě při práci Cíle projektu Cílem je výzkum, návrh a ověření nástrojů k formování a upevňování trvale pozitivních postojů cílových skupin k oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nástrojů posilujících vytváření celkové pohody při práci jako multidisciplinární sociální kategorie Cíle řešení v roce 2007 Sledování a vyhodnocování vývoje v oblasti komunikace s veřejností, zpracování návrhu doporučení, systémových opatření a postupů v osvětě a propagaci BOZP, které mohou napomoci ke změně postojů vybrané cílové skupiny z oblasti školství (žáci, studenti, učitelé, management škol) k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zpracování přehledu dostupných informačních technologií a jejich možností použití pro prevenci, vzdělávání a poskytování informací v BOZP. 2.6 Projekt č. 5: Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP Odpovědný řešitel: Ing. Lenka Svobodová Cílené snahy o udržitelný rozvoj lidské společnosti se objevují jako reakce na celosvětové jevy a trendy, které mají významný dopad na hospodářské struktury zemí. Na jedné straně zaznamenáváme globalizaci a internacionalizaci trhu, zostřování konkurenčního boje, vzrůstající společenskou informovanost, výrazné demografické a hluboké strukturální změny, včetně urychleného nasazování nejmodernějších technologií, trvale vysokou hladinu nezaměstnanosti, zhoršující se stav celého ekosystému atd., na druhé straně snahy o racionálně korigovaný udržitelný rozvoj s významnými atributy zaměstnanosti, rovnocenných příležitostí, sociální soudržnosti, participace, zdraví a životní pohody (globální přístup k pohodě při práci). 12

13 Základní filozofií udržitelného rozvoje je, že hospodářský a sociální vývoj společnosti nemůže probíhat na úkor životního prostředí a přírodních zdrojů, přirozeně limitovaných a omezených. Nedílnou součástí této filozofie je orientace na zlepšování kvality pracovního života všech členů společnosti. Jak se postupně stírají hranice mezi pracovním a osobním životem, životem v zaměstnání a mimo něj, vystupuje do popředí hodnota lidského zdraví, celková životní a pracovní pohoda. Sledování vývoje, předvídání změn a odhad jejich dopadů jsou nezbytné jak pro zajištění hospodářského růstu, tak i pro zvyšování kvality života. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci může být, podle toho, jak je řízena, jak zdrojem trvalého zvyšování produktivity práce a pracovní spokojenosti, tak i jejich brzdou. Úspěšné a účinné řízení je podmíněno znalostmi, kvalitou a dostupností relevantních informací tzn., že pro hodnocení, komparace, ovlivňování, kvalitní a zodpovědné rozhodování na všech úrovních mají stále zásadní význam kvalitní a včasné informace o skutečné realitě stavu BOZP a všech významných podmínkách, které tuto oblast podstatným způsobem determinují. Pozornost bude rovněž soustředěna na sociální a ekonomické aspekty spojené se vstupem do EU a potřebou splnění požadavků směrnic EU pro oblast BOZP. Řešení bude probíhat v kontextu sjednocování metodik sběru dat a harmonizace monitorovacích systémů. Zjištěné poznatky přispějí k formulaci a tvorbě opatření sociální politiky, k vyšší efektivnosti a produktivitě práce, jakož i k účinnější prevenci pracovních rizik a ke zvyšování kultury práce. Zajistí rozšiřování znalostní základny a objektivních podkladů pro rozhodovací a legislativní procesy. Podpoří Národní program BOZP (prostřednictvím realizace Národního akčního plánu BOZP) zejména poznatky pro stanovení a formulování konkrétních priorit, klíčových oblastí, optimálních způsobů dosažení stanoveních cílů Předmět výzkumné činnosti Předmětem zkoumání bude vývoj vhodných indikátorů, metod a postupů pro posuzování, hodnocení, rating BOZP i pro prognózování změn v této oblasti. To zahrnuje sledování stavu a úrovně BOZP, monitorování a oceňování vlivu soudobých globalizačních tendencí ve světových ekonomikách na podmínky rozvoje BOZP, definování ambicí, příležitostí i omezení (zejména s ohledem na sociálně kulturní odlišnosti) pro Českou republiku a všechny její subjekty Cíle projektu Identifikování směrů a tendencí vývoje včetně mapování, monitorování, analyzování a identifikování stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, skutečných a objektivních potřeb praxe pro jejich cílené a efektivní uspokojování a žádoucí ovlivňování, zejména s ohledem na ekonomické, sociálně-kulturní a environmentální souvislosti, definování nástrojů a metod pro posuzování, hodnocení a sledování oblasti BOZP na základě podrobné analýzy jejího stavu a vývoje v kontextu probíhajících změn na trhu práce, měnících se způsobů organizace práce i vlivů globalizující se světové ekonomiky, vymezení faktorů a vypracování modelu systému indikátorů mapujících stav a úroveň oblastí, které mají rozhodující vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to jak na mikroúrovni, tak i na úrovni pracovního systému Cíle řešení v roce 2007 Cílem řešení projektu je v roce 2007 zpracovat návrh modelu indikátorů charakterizujících stav a vývoj BOZP jako východiska pro formulování prognóz. Výzkumné činnosti budou navazovat na vytvořený širší koncepční rámec pro postižení a hodnocení stavu a vývoje BOZP tak, aby navržený zjednodušený model vystihoval pokud možno co nejvěrnější 13

14 (validní) obraz zkoumané reality. Předpokladem je, vedle zařazení vhodných charakteristik BOZP, jejich přesného definování a měření, využití modelových nástrojů, výběru a použití vhodného matematicko-statistického aparátu, navržení algoritmu konstrukce (agregace) souhrnného ukazatele (složeného a vhodně uspořádaného z dílčích sub-ukazatelů včetně stanovení jejich vah). Dalším předpokladem dosažení cíle výzkumu je hodnocení aktuálního stavu a vývoje BOZP, stanovení podstatných faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Podmínkou je provedení klasifikací těchto faktorů tak, aby odpovídaly současnému hospodářskému a společenskému vývoji a potřebám prevence. Vedle tohoto hlavního a nosného cíle, který má přispět k řešení problému přeměny disponibilních dat v informace potřebné pro rozhodování (rostoucí nároky na úroveň řízení vyplývající z vyšší míry rizika a nejistoty v globalizovaném společensko-ekonomickém prostředí) je třeba poskytovat vhodnou formou informace a možné postupy pro podnikatelskou sféru v BOZP, ve zvyšování kvality pracovního života. Plánované výstupy řešení projektu v roce 2007: Návrh modelu indikátorů charakterizujících stav a vývoj BOZP Podmínky růstu kvality pracovního života (brožura) Management nákladů na BOZP (brožura) Zpracované a publikované příspěvky (konference, kongres apod.) Stav a vývoj pracovní úrazovosti v ČR Stav a vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR Specifika pracovní úrazovosti mužů a žen Současný vývoj nákladů a ztrát vyplývajících z pracovních úrazů a nemocí z povolání Řešení problémů současné klasifikace znaků pracovních úrazů Metody zvyšování efektivity kontrolní činnosti vykonávané orgány inspekce práce analýzou dat. 3. Granty a projekty, jejichž nositelem a hlavním řešitelem je VÚBP, v.v.i 3.1 Projekt Vliv změn světa práce na kvalitu života (č. 1J 039/05 DP1- Moderní společnost a její proměny) vedoucí řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc., Ing. Lenka Svobodová Projekt, řešený v letech , si klade za cíl identifikovat a postihnout celosvětové trendy v BOZP a v kvalitě pracovního života, vliv globalizace a transnacionálních společností na pracovní podmínky a v ČR, identifikovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, predikovat další vývoj, navrhnout doporučení, metody a nástroje k eliminaci možných rizik jak na makro, tak i na mikroúrovni. V r bude připraveno a realizováno reprezentativní šetření Cena zdraví včetně analýzy a vyhodnocení výsledků, zpracovány dvě případové studie ve velkých podnicích a zpracován návrh vhodných informačních, osvětových a metodických materiálů z řešené oblasti. Plánovány jsou následující hlavní výstupy: 14

15 Pořádání a prezentace výsledků projektu na mezinárodní konferenci Svět práce a kvalita života ( , Praha VŠE), a na odborných seminářích pro představitele podnikového managementu, státních institucí, odborů a dalších zainteresovaných stran. Publikační činnost - časopisecká (případně knižní) publikace výsledků empirických šetření a závěrů z nich plynoucích. Internetové stránky Kvalita pracovního života. 3.2 Projekt číslo: TP4-DP1 Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti LČ v provozu JE (MPO) Odpovědný řešitel: RNDr. Stanislav Malý Projekt je řešen v letech Cílem projektu je navržení aktualizovaných metodických postupů a systému pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele LČ v provozu JE, včetně jejich ověření a návrhu zavedení a v této souvislosti také ověření systémových postupů k trvalému zvyšování spolehlivosti LČ, tj. snižování možnosti jeho selhání. Výstupem projektu budou návrhy metodik a postupů zavádění systému hodnocení spolehlivosti LČ, včetně SW podpory a soubor nástrojů (způsobů a opatření) podporujících trvalé zvyšování spolehlivosti provozu LČ. 3.3 Projekt ESF: Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hlavního města Prahy Odpovědný řešitel: Ing. Evžen Bílek, Ph.D. Projekt je řešen v období dvou let ( ). V rámci řešení byla navržena a dokončena infrastruktura pro realizaci IS BOZP Kiosek, proběhla výběrová řízení na dodavatele SW a HW, byl vytvořen web pro IS BOZP Kiosek a zpracovaný obsah pro tento informační systém. V r.2007 proběhne pilotní provoz tohoto systému. Cílem je ověřit tuto bezplatnou formu poskytování informací o BOZP veřejnosti v praktickém provozu a posoudit, je-li efektivní a v praxi užitečná. Veřejný informační systém IS BOZP Kiosek, jsou internetové stránky, které byly vytvořeny pro malé a střední podnikatele a živnostníky působící v regionu hl. m. Prahy, a kteří potřebují získat informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Informační síť kiosků se v současné době skládá ze tří počítačů, které jsou umístěny na Oblastním inspektorátu práce pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze a ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. 3.4 Projekt ESF: Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik Odpovědný řešitel: Mgr. Alena Horáčková Projekt je řešen v období leden 2007 až červen Cílem projektu je návrh a ověření vzdělávacího programu pro lektory, konzultanty a poradce specializující se na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních podmínek, pracovního prostředí, prevence pracovních rizik a zvyšování kultury práce. Tento vzdělávací program je určen cílovým skupinám Středočeského kraje a bude přestavovat jednu ze součástí systému dalšího profesního vzdělávání. 15

16 16

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010 PRAHA 2010 Obsah: PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE A DALŠÍ ČINNOSTI V ROCE 2010...

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 informuje o předcházející podobě kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a o zjištěných potřebách

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha hrazený

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Magisterské studium: 2 konzultace po 3 hodinách a 2 konzultace po 2 hodinách Způsob ukončení předmětu: Zkouška a zápočtový test Cílem předmětu je přispět k pochopení současného významu informačních systémů

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit

od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit Příprava výzkumné potřeby zaměřené na SMART CITY a příklady chytrých projektů TA ČR Seminář SMART CITY, Praha, 7. června 2013 PROČ? Koncept

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 1 OBSAH: ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE... 1 Úvod.... 3 1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie... 4 1.1

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Plán výzkumné činnosti VÚPSV, v.v.i. na r. 2009 příloha

Více

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrh na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP Byly zpracovány 3 variantní návrhy úpravy systému podpory zaměstnávání

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2006 Mgr. Josef Slovák náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládež a sport Vážené dámy, vážení pánové, po třech

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj P r o g r a m č i n n o s t i OIP v PLZNI na rok 2013 prosinec 2012 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Shrnutí Závěrečné zprávy červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU

5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 5.1. NÁRODNÍ POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE ČR 2004 2008 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 2008 (dále NPVaV) byla schválena usnesením vlády

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Ing. Olga Faltejsková Bankovnictví a bankovní controlling 1. Možnosti růstu

Více

Trendy v údržbě. teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby

Trendy v údržbě. teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby Trendy v údržbě teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby Z čeho je nutno při údržbě vycházet požadavky na provoz zásady provozu a údržby požadavky na provoz nejvyšší možný

Více

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce OECD Employment Outlook 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Czech Výhled zaměstnanosti v zemích OECD Vydání 2006: Nárůst pracovních míst a příjmů Přehled v českém jazyce V roce 1994, po

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Rada vlády ČR pro státní informační politiku Čj. 3161/00 V Praze dne 10. května 2000 Výtisk č.. Pro jednání vlády České republiky Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Důvod

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) Závěrečná evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst!

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) Závěrečná evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

Teoreticko-empirická část Analytická část Závěry

Teoreticko-empirická část Analytická část Závěry Obsah Úvod.................................................................. 7 Teoreticko-empirická část O roli lokálních projektů zaměstnanosti, o zaměstnatelnosti vybraných skupin ohrožených nezaměstnaností

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Informační brožura ke konferencím

Informační brožura ke konferencím Olomoucký klastr inovací Informační brožura ke konferencím Inovační procesy v Olomouckém kraji Olomouc Prosinec 13-14, 2011 Olomoucký klastr inovací, družstvo Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc Hodolany

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie

Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti,

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více