Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček"

Transkript

1 Řízení jakosti a spolehlivosti ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček

2 Obsah prezentace Údržba a její vliv na spolehlivost Hodnocení nákladů životního cyklu Softwarové prostředky k analýze spolehlivosti

3 Údržba a její vliv na spolehlivost Udržovatelnost a zajištěnost údržby Provozní spolehlivost - vztahuje se k pohotovosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby zařízení v běžném provozu Udržovatelnost a zajištěnost údržby - významný faktor spolehlivosti. Udržovatelnost (ČSN IEC 50(191), definice ) Schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky. Poznámka: Termín udržovatelnost se v angličtině také používá jako ukazatel udržovatelnosti (viz ).

4 Zajištěnost údržby (ČSN IEC 50(191), definice ) Schopnost organizace poskytující údržbářské služby zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údržbu podle dané koncepce údržby. Poznámka: Dané podmínky se vztahují jak na vlastní objekt, tak i na podmínky používání a údržby. Stanovené podmínky užívání - provozovatel zařízení musí respektovat předepsaný způsob užívání, podmínky prostředí, pravidla stanovená pro obsluhu zařízení a výrobcem navrženou koncepci údržby.

5 Typy údržby Údržba (obecně) (ČSN IEC 50(191), definice ) Kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činnosti dozoru, zaměřených na udržení objektu ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. Preventivní údržba (ČSN IEC 50(191), definice ) Údržba prováděná v předem určených intervalech nebo podle předepsaných kritérií a zaměřená na snížení pravděpodobnosti poruchy nebo degradace fungování objektu. Údržba po poruše (ČSN IEC 50(191), definice ) Údržba prováděná po zjištění poruchového stavu a zaměřená na uvedení objektu do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci.

6 Prediktivní údržba; předpovídaná údržba (ČSN EN 13306:2002 Terminologie údržby - bod 7.5) Údržba podle stavu prováděná na základě předpovědi odvozené z analýzy a vyhodnocení významných parametrů degradace objektu. Systémy údržby - stanovují koncepci a strategii údržby systém údržby po poruše systém údržby po prohlídce systém standardní preventivní péče systém preventivních periodických oprav systém postupné výměny skupin systém údržby podle skutečného technického stavu systém údržby založený na ekonomické optimalizaci systém údržby zaměřené na bezporuchovost (reliability centred maintenance, ČSN IEC )

7 Ukazatele spolehlivosti v údržbě Uvedeny v ČSN IEC 50(191) Pravděpodobnost doby aktivní údržby M(t 1,t 2 ) Pravděpodobnost, že daný údržbářský zásah může být proveden během stanoveného časového intervalu, jestliže se údržba provádí za stanovených podmínek s použitím stanovených postupů a prostředků. Poznámka: V angličtině se termín maintainability používá rovněž k označení udržovatelnosti jako vlastnosti, kvantifikované touto pravděpodobností. Intenzita opravy (okamžitá) (µ(t) Limita poměru podmíněné pravděpodobnosti, existuje-li, že zásah údržby po poruše skončí včasovém intervalu (t, t+ t), k délce tohoto časového intervalu t, jestliže t se blíží nule, za podmínky, že tato operace neskončila do začátku časového intervalu. Střední intenzita opravy Střední hodnota okamžité intenzity opravy v daném časovém intervalu (t1, t2).

8 Střední doba opravy Očekávaná doba opravy, anglická zkratka MRT. Střední doba do obnovy Očekávaná doba do obnovy, anglická zkratka MTTR. Podíl zjistitelných poruchových stavů Podíl poruchových stavů objektu, které mohou být v daných podmínkách zjištěny. Podíl proveditelných oprav Podíl poruchových stavů objektu, které mohou být úspěšně odstraněny opravou. Střední administrativní zpoždění Očekávané administrativní zpoždění, anglická zkratka MAD. Střední logistické zpoždění Očekávané logistické zpoždění, anglická zkratka MLD.

9 Většina z uvedených ukazatelů spolehlivosti, které charakterizují udržovatelnost a zajištěnost údržby, vycházejí z časových údajů vztahovaných k údržbě, viz schéma dob údržby. Doba údržby Časový interval, během něhož se na objektu provádí údržbářský zásah buď ručně nebo automaticky, včetně zpoždění logistických, technických a u údržby po poruše i administrativních.

10 Doba preventivní údržby Část doby údržby, během níž se na objektu provádí preventivní údržba, včetně logistických a technických zpoždění obsažených v preventivní údržbě. Doba údržby po poruše Část doby údržby, během níž se na objektu provádí údržba po poruše, včetně logistických a technických zpoždění obsažených v preventivní údržbě. Doba aktivní údržby po poruše Část doby aktivní údržby, během níž se na objektu provádějí operace údržby po poruše. Logistické zpoždění Kumulovaná doba, během níž se nemohou provádět údržbářské operace z důvodů nezbytného získání údržbářských prostředků. Doba kontroly Část doby aktivní údržby po poruše, během níž se vykonává kontrola po ukončení aktivní opravy.

11 Doba aktivní opravy Část doby aktivní údržby po poruše, během níž se provádí odstranění poruchového stavu. Technické zpoždění Kumulovaná doba, potřebná k provedení pomocných technických operací, které souvisejí s údržbářským zásahem. Doba kontroly Část doby aktivní údržby po poruše, během níž se vykonává kontrola po ukončení aktivní opravy. Doba lokalizace porouchané části Část doby aktivní údržby po poruše, během níž se provádí lokalizace porouchané části.

12 Vliv údržby na spolehlivost Složky spolehlivosti (pohotovosti) zařízení ovlivnitelné údržbou opravitelnost bezporuchovost Bezporuchovost u neopravovaných zařízení nelze prakticky údržbou ovlivnit u opravovaných zařízení (nebo obnovení funkce vykonávané neopravovaným zařízením) lze vhodným typem údržby předcházet poruchám vznikajících opotřebením náhlá ztráta funkceschopnosti zařízení způsobená poruchou je převáděna na řízenou (plánovanou) ztrátu funkceschopnosti během provádění plánované preventivní údržby (minimalizace nákladů ze ztráty funkceschopnosti zařízení) počet zásahů preventivní údržby je vyšší než v případě údržby vyvolané náhodnou ztrátou funkceschopnosti, což může být doprovázeno negativními jevy zvýšená poruchovost vlivem vyšší počáteční intenzity poruch preventivně vyměňovaných součástek pravděpodobnost chyb a omylů při údržbě (lidský faktor)

13 Opravitelnost u opravovaných zařízení ovlivnitelná vhodným modelem údržby a úrovní organizovanosti údržby minimalizace dob spojených s údržbou logistické zpoždění technické zpoždění doba preventivní údržby doba lokalizace porouchané části doba aktivní opravy (po poruše) doba kontroly Vyhodnocování vlivu údržby na spolehlivost - přiměřenost údržby důležitosti udržovaného zařízení.

14 Základní kroky řízení údržby - shromažďování a zpracování dat - analýzy - řízení

15

16 Hodnocení nákladů životního cyklu Ekonomické náklady na spolehlivost Rozhodující faktory při zvažování nákladů na spolehlivost pořizovací náklady náklady na údržbu náklady na prostoje Náklady na spolehlivost je třeba hodnotit za souhrnně za celou dobu životního cyklu zařízení (LCC)! Je nutná podrobná technicko ekonomická rozvaha uvažující řadu možných položek. Náklady spojené s prostoji - rovněž položky, jako je pokles konkurenceschopnosti, ztráta trhu, výše pojistného v případě prostojů zařízení s vlivem na bezpečnost apod.

17

18 Příklad hodnocení ekonomických nákladů (LCC 20 let)

19 Postupy CBA Požadavky na spolehlivost - významně ovlivňují náklady spojené s jednotlivými etapami životního cyklu objektu. Při rozhodování je nutné vycházet z analýzy přínosů a nákladů - CBA Cost Benefit Analysis). Složky spolehlivosti (pohotovosti) zařízení - bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. Analýzy přínosů a nákladů (CBA) - jak v oblasti bezporuchovosti zařízení, tak v oblasti udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Nezbytnou podmínkou pro korektní CBA je: - zahrnutí všech nákladů a přínosů hodnoceného projektu, - uvažování časové hodnoty peněz (NPV Net Present Value). Náklady na životní cyklus objektu (z hlediska uživatele) náklady spojené s pořízením výrobku (cena výrobku, instalace výrobku, školení obsluhy) náklady spojené s vlastnictvím výrobku

20 Pořizovací náklady - jednorázové a v dalším časovém období využívání výrobku prakticky neovlivnitelné nákupní cena výrobku (obsahuje náklady na výzkum, vývoj a výrobu atd.) další náklady (například náklady na instalaci výrobku, vyškolení obsluhy, apod.). Vlastnické náklady - závislé na dalších faktorech spojených s využíváním výrobku náklady na provoz výrobku (např. materiál a energie spotřebovávané při provozu výrobku), zpravidla nejsou závislé na úrovni bezporuchovosti výrobku náklady na nápravnou údržbu (náklady spojené s odstraňováním poruch opravou), jsou rozhodujícím způsobem závislé na úrovni bezporuchovosti výrobku náklady na preventivní údržbu (náklady spojené s prováděním údržby v předem stanovených intervalech nebo podle předepsaných kritérií se zaměřením na snížení pravděpodobnosti výskytu poruchy nebo k zamezení snížení funkční schopnosti výrobku), jsou rozhodujícím způsobem závislé na úrovni bezporuchovosti výrobku

21 Vlastnické náklady pokrač. náklady z důvodu nepohotovosti výrobku (finanční ztráty nebo nutnost vynaložit další mimořádné výdaje), jsou rozhodujícím způsobem závislé na úrovni bezporuchovosti výrobku a udržovatelnosti výrobku. další vlastnické náklady (náklady na provedení plánovaných generálních oprav či modernizací, náklady vyplývající z odpovědnosti za škody způsobené výrobkem, náklady na vyřazení a likvidaci výrobku apod.), zpravidla nejsou úrovní bezporuchovosti zásadně ovlivňovány.

22

23 Softwarové prostředky k analýze spolehlivosti Item Software; BQR Reliability Engineering Ltd.; Risk Spectrum; Relex Software; IsographDirect; LOGAN; SYDVEST; Reliass; RAM-Tools; Aralia-SimTree; Formal Software Construction Ltd.; Z většiny uvedených odkazů je možné stáhnout programy pro podporu spolehlivostních výpočtů.

24 Relex Software Využití zejména pro řešení úloh pomocí blokového diagramu bezporuchovosti (RBD) a pro analýzu stromu poruchových stavů (FTA) RBD Reliability Block Diagram Grafické znázornění spolehlivostní struktury systému Výpočet zálohovaných struktur

25 Příklad zadávání dat pro RBD Doba přepnutí Intenzita poruch nebo MTBF Obnovované komponenty Střední čas do obnovy

26 Relex FTA Hlavní kroky analýzy: - definování systému - konstrukce stromu poruch - kvalitativní analýza - kvantitativní analýza Hlavní výsledky analýzy: - odhad pravděpodobnosti výskytu vrcholové události - nalezení událostí s největším vlivem na vrcholovou událost

27 Příklad konstrukce FTA v Relex Software

28 Příklad výpočtu FTA v Relex Software Nepohotovost Frekvence Poruchovost Počet poruch

29 Risk Spectrum Vhodný zejména pro analýzy rizika obsahuje FTA a ETA. Používán pro PSA (Probability Safety Assessment) jaderných elektráren

30 Příklad FTA

31 Vstupní data pro FTA

32 Příklad ETA

33 Vstupní data pro ETA.

34

35 Děkuji Vám za pozornost.

PROGRAM SPOLEHLIVOSTI

PROGRAM SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 PROGRAM SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z XII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2003 OBSAH PROGRAM SPOLEHLIVOSTI A JEHO UPLATNĚNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Ing. Jana Bauerová ANALÝZA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI A TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA OBRÁBĚCÍCH SYSTÉMŮ ANALYSE OF OPERATING DEPENDABILITY

Více

ÚDRŽBA ZAMĚŘENÁ NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ÚDRŽBA ZAMĚŘENÁ NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ÚDRŽBA ZAMĚŘENÁ NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY ZE XVII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 2004 OBSAH ÚDRŽBA ZAMĚŘENÁ

Více

ÚDRŽBA HNACÍCH VOZIDEL ZAMĚŘENÉ NA BEZPORUCHOVOST

ÚDRŽBA HNACÍCH VOZIDEL ZAMĚŘENÉ NA BEZPORUCHOVOST ÚDRŽBA HNACÍCH VOZIDEL ZAMĚŘENÉ NA BEZPORUCHOVOST Jan FAMFULÍK Ing. Jan FAMFULÍK, Ph.D., Institut dopravy, VŠB TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava Poruba, Tel.: +420 59 6994553, Fax: +420 59 6916490, E-mail:

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Management spolehlivosti ve ŠKODA ELECTRIC a.s.

Management spolehlivosti ve ŠKODA ELECTRIC a.s. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Management spolehlivosti ve ŠKODA ELECTRIC a.s. Materiály z 56. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Plzeň, září 2014 Obsah: Miroslav

Více

orientovat se v pojmech souvisejících s údržbou, časovými pojmy při údržbě a různých stavech objektu,

orientovat se v pojmech souvisejících s údržbou, časovými pojmy při údržbě a různých stavech objektu, 5. SYSTÉMY ÚDRŽBY Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s údržbou, časovými pojmy při údržbě a různých stavech objektu, popsat jednoduchý proces

Více

otázka body 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10

otázka body 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 Test z odborného základu studijního programu BSV AR 05/06 Identifikační číslo: Počet bodů Hodnocení Počet otázek: 0 Čas : 60 minut Bodové hodnocení otázek: OTÁZKY: otázka body 0 0 3 0 0 5 0 6 0 7 0 8 0

Více

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - IV Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - IV Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Řízení jakosti a spolehlivosti ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - IV Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Obsah prezentace Logické operace Pravidla pro práci s pravděpodobností Objekty

Více

Management spolehlivosti v průmyslových aplikacích

Management spolehlivosti v průmyslových aplikacích ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 55. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádaný výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Management spolehlivosti v průmyslových

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rizika Vymezení pojmu riziko Metody analýzy rizika Struktura rizika spojeného s výrobou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.01; 03.120.30; 21.020 2007 Použití Markovových technik ČSN EN 61165 01 0691 Duben Application of Markov techniques Application des techniques de Markov Anwendung des Markoff-Verfahrens

Více

Spolehlivost tekutinových systémů The Reliability of Fluid Systems

Spolehlivost tekutinových systémů The Reliability of Fluid Systems Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Spolehlivost tekutinových systémů The Reliability of Fluid Systems prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Proč

Více

1 Management rizik. Metoda FMEA

1 Management rizik. Metoda FMEA Obsah: 1 Management rizik... 1 1.1 Principy managementu rizik... 2 1.2 Proces managementu rizika... 3 1.2.1 Proces analýzy rizika... 3 1.2.2 Proces hodnocení rizika... 4 1.2.3 Proces řízení rizika... 4

Více

1. SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDEL

1. SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDEL 1. SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDEL Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících se současným pojetím spolehlivosti podle norem pro řízení jakosti

Více

Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů. Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů. Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze Obecné požadavky Přechod do bezpečnějšího stavu při poruše Náhodné

Více

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Ing. Marek Nemec Abstrakt: S narůstajícími nároky na přepravu osob a zboží je kladen stále větší důraz na bežpečnost dopravy, která je ovlivněná řadou parametrů,

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Guide on maintainability of equipment Part 4: Section 8 - Maintenance and maintenance support planning

Guide on maintainability of equipment Part 4: Section 8 - Maintenance and maintenance support planning ČESKÁ NORMA MDT 62.002.5:658.51.004.5 Srpen 1994 POKYNY K UDRŽOVATELNOSTI ZAŘÍZENÍ Část 4: Oddíl 8 Plánování údržby a jejího zajištění ČSN IEC 706-4 01 0661 Guide on maintainability of equipment Part 4:

Více

Trendy v údržbě. teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby

Trendy v údržbě. teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby Trendy v údržbě teorie systémů údržby, vývoj údržby, počítačový software podpora údržby Z čeho je nutno při údržbě vycházet požadavky na provoz zásady provozu a údržby požadavky na provoz nejvyšší možný

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA V OBLASTI SPOLEHLIVOSTI

SOFTWAROVÁ PODPORA V OBLASTI SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SOFTWAROVÁ PODPORA V OBLASTI SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z XI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, červen 2003 1 OBSAH Co lze najit

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VE SPOLEHLIVOSTI

POČÍTAČOVÁ PODPORA VE SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 27. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice POČÍTAČOVÁ PODPORA VE SPOLEHLIVOSTI

Více

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Tímto článkem bychom rádi poskytli, zejména konstruktérům elektronických zařízení, více informací o konstrukci, elektrických a mechanických parametrech elektronických

Více

zpravidla předpokládá, že hodnoty intenzity poruch a oprav jsou konstantní.

zpravidla předpokládá, že hodnoty intenzity poruch a oprav jsou konstantní. Pohotovost a vliv jednotlivých složek na číselné hodnoty pohotovosti Systém se může nacházet v mnoha různých stavech. V praxi se nejčastěji vyskytují případy, kdy systém (nebo prvek) je charakterizován

Více

SPOLEHLIVOST A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

SPOLEHLIVOST A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SPOLEHLIVOST A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA MATERIÁLY Z XXIV. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2006 OBSAH VYUŽITÍ UKAZATELŮ SPOLEHLIVOSTI

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Příloha k podkladům pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY II

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY II Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY V MÍROVÝCH PODMÍNKÁCH VYBRANÉ NÁZVY A DEFINICE Z OBLASTI TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY V MÍROVÝCH PODMÍNKÁCH VYBRANÉ NÁZVY A DEFINICE Z OBLASTI TECHNICKÝCH OPATŘENÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY V MÍROVÝCH PODMÍNKÁCH VYBRANÉ NÁZVY A DEFINICE Z OBLASTI TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-11 CHARAKTERISTIKY A DOKUMENTACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-11 CHARAKTERISTIKY A DOKUMENTACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-11 CHARAKTERISTIKY A DOKUMENTACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

NORMY Z OBLASTI MANAGEMENTU SPOLEHLIVOSTI A RIZIK

NORMY Z OBLASTI MANAGEMENTU SPOLEHLIVOSTI A RIZIK ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 NORMY Z OBLASTI MANAGEMENTU SPOLEHLIVOSTI A RIZIK Materiály z 24. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2006 OBSAH PŘEHLED TECHNICKÝCH

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Hodnocení technického stavu plynárenských zařízení Ing. Barbora Roháčová, Vedoucí práce: prof. Antonín Zelenka CSc.

Hodnocení technického stavu plynárenských zařízení Ing. Barbora Roháčová, Vedoucí práce: prof. Antonín Zelenka CSc. Hodnocení technického stavu plynárenských zařízení Ing. Barbora Roháčová, Vedoucí práce: prof. Antonín Zelenka CSc. Abstrakt Společnosti, které působí v českém energetickém odvětví jako provozovatelé nebo

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.280; 45.020 2001 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) ČSN EN 50126 33 3502 Červen Railway applications

Více

MODEL SPOLEHLIVOSTI KOMPRESOROVÉ STANICE TRANZITNÍHO PLYNOVODU S NEEXPONENCIÁLNÍ DOBOU DO PORUCHY KOMPONENT Ing. Josef Chudoba 1

MODEL SPOLEHLIVOSTI KOMPRESOROVÉ STANICE TRANZITNÍHO PLYNOVODU S NEEXPONENCIÁLNÍ DOBOU DO PORUCHY KOMPONENT Ing. Josef Chudoba 1 MODEL SPOLEHLIVOSTI KOMPRESOROVÉ STANICE TRANZITNÍHO PLYNOVODU S NEEXPONENCIÁLNÍ DOBOU DO PORUCHY KOMPONENT Ing. Josef Chudoba Key words: Reliability analysis, availability, markov chain, Weibull distribution,

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

transakční devizové riziko

transakční devizové riziko Mezinárodní finance 6. Devizová expozice a devizové riziko transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko Devizová expozice definice Devizová expozice měří citlivost změn hodnot aktiv, pasiv

Více

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů Přednáška VŠFS 2012 Koncepty a řízení firemního nákupu Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů O čem to bude Část I. Teorie Cíle a definice Vymezení profesionálního nákupu

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s. Bc. Jan Söhnel

Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s. Bc. Jan Söhnel Aplikace totálně produktivní údržby v UNEX a.s. Bc. Jan Söhnel Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu na aplikaci totálně produktivní údržby v UNEX a.s. První

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

ABB 2015. September. Slide 1

ABB 2015. September. Slide 1 Stanislav Korčián, Fórum Průmyslového ostrova Průmysl 4.0, MSV, Brno, 17.9. Predikce investic a servisu rozvodných zařízení NN napájejících technologie Průmyslu 4.0 Slide 1 Obsah Vize a vývojové etapy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.20 Listopad 2014 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V Zařízení ke zkoušení, měření

Více

ROZDĚLENÍ MALÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL MVTV-2 DESCRIPTION OF THE MVTV-2 TYP RAIL MOTOR AND ITS MAINTENANCE INTERVALS

ROZDĚLENÍ MALÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL MVTV-2 DESCRIPTION OF THE MVTV-2 TYP RAIL MOTOR AND ITS MAINTENANCE INTERVALS ROZDĚLENÍ MALÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL MVTV- DESCRIPTION OF THE MVTV- TYP RAIL MOTOR AND ITS MAINTENANCE INTERVALS Tomáš Čvančara 1 Anotace:V příspěvku je předložen základní popis vozidla řady MVTV- a intervaly

Více

þÿ MY e n í a v y h o d n o c e n í s p o k o j e n þÿ z á k a z n í k a s j a k o s t í d o p r a v n í h o

þÿ MY e n í a v y h o d n o c e n í s p o k o j e n þÿ z á k a z n í k a s j a k o s t í d o p r a v n í h o Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2011 þÿ MY e n í a v

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Spolehlivost. INP 2008 FIT VUT v Brně

Spolehlivost. INP 2008 FIT VUT v Brně Spolehlivost INP 2008 FIT VUT v Brně 1 Obsah Definice, ukazatele Kombinatorické modely Zvyšování spolehlivosti systému - Bezpečné systémy a Systémy odolné proti poruchám Poznámky Příklady na cvičení 2

Více

Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu

Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu Petr Skala, Václav Dětřich EGÚ Brno, a.s. Spolehlivost Spolehlivost Obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti objektu plnit požadované

Více

Obecný úvod, mikro a makroekonomika

Obecný úvod, mikro a makroekonomika Obecný úvod, mikro a makroekonomika 1 Vyjmenujte alespoò tøi pøíklady sít`ových odvìtví. 2 Která z následujících odvìtví nejsou sít`ová? Energetika, zemìdìlství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví...

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY Ing. Petr BLECHA, Ph.D. MANAGEMENT TECHNICKÝCH RIZIK U VÝROBNÍCH STROJŮ TECHNICAL RISK MANAGEMENT

Více

SPOLEHLIVOST TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ

SPOLEHLIVOST TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 68 Praha SPOLEHLIVOST TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ Materiály z 8. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 007 OBSAH STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI ZAŘÍZENÍ

Více

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 681.5.09 Červen 1992 METODY ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU POSTUP ANALÝZY ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH (FMEA) ČSN IEC 812 01 0675 Analysis techniques for system reliability - Procedure

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. idt IEC 60300-1:2014. Dependability management Part 1: Guidance for management and application

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. idt IEC 60300-1:2014. Dependability management Part 1: Guidance for management and application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.40; 03.120.01; 21.020; 29.020 Srpen 2015 Management spolehlivosti Část 1: Návod pro management a použití ČSN EN 60300-1 ed. 2 01 0690 idt IEC 60300-1:2014 Dependability

Více

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM)

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM) 1. - účel? (cíle, politika - společné bezpečnostní cíle CST) - stanovení CSM, - CSM usnadní přístup na trh pro služby železniční dopravy, a) 352/2009 Účel 1. Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Stanovení parametrů dynamické spolehlivosti vícestavových systémů užitím metody Monte Carlo

Stanovení parametrů dynamické spolehlivosti vícestavových systémů užitím metody Monte Carlo Stanovení parametrů dynamické spolehlivosti vícestavových systémů užitím metody Monte Carlo Evaluation of dynamic dependability parameters of multi-status systems by using Monte Carlo method Josef Chudoba

Více

ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM MANAGEMENTU SPOLEHLIVOSTI V PRAXI

ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM MANAGEMENTU SPOLEHLIVOSTI V PRAXI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM MANAGEMENTU SPOLEHLIVOSTI V PRAXI MATERIÁLY Z IX. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2002 1

Více

Management RAMS a jeho uplatňování v praxi ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. a ŠKODA ELECTRIC a.s.

Management RAMS a jeho uplatňování v praxi ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. a ŠKODA ELECTRIC a.s. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Management RAMS a jeho uplatňování v praxi ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. a ŠKODA ELECTRIC a.s. Materiály z 30. setkání odborné skupiny pro spolehlivost

Více

Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci

Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci Řízení rizik Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

PODKLADY PRO PRCJEKTOVjfcií VELÍCÍCH 3Y3TELIU CENTRALIZCV/uIÉIO ZÁSOBOV lí TEPLEIJ Z HLEDISKA PRLVCZIIÍ.SPOLEHLIVOSTI Ing. I.

PODKLADY PRO PRCJEKTOVjfcií VELÍCÍCH 3Y3TELIU CENTRALIZCV/uIÉIO ZÁSOBOV lí TEPLEIJ Z HLEDISKA PRLVCZIIÍ.SPOLEHLIVOSTI Ing. I. PODKLADY PRO PRCJEKTOVjfcií VELÍCÍCH 3Y3TELIU CENTRALIZCV/uIÉIO ZÁSOBOV lí TEPLEIJ Z HLEDISKA PRLVCZIIÍ.SPOLEHLIVOSTI Ing. I. Sillík - GSSR lívod Zvyšující se nároky na energii v pohledních létech, a zejména

Více

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201 ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část V Strana 1 z 5 Obsah: 1 Závěrečné shrnutí... 1.1 Hodnocení účinnosti ochranných a bezpečnostních opatření... 4 1.2 Organizační

Více

11/2015 Ondřej Povalač ČEZ, a.s.

11/2015 Ondřej Povalač ČEZ, a.s. ÚDRŽBA V ČEZ 11/2015 Ondřej Povalač ČEZ, a.s. PORTFOLIO VÝROBNÍCH ZDROJŮ ČEZ Portfolio výrobních zdrojů ČEZ Jaderné elektrárny Uhelné elektrárny Vodní elektrárny Ostatní (CCGT, FV, Wind,..) Členění zdrojů

Více

STOCHASTICKÝ MODEL SPOLEHLIVOSTI MODERNIZOVANÉ MOTOROVÉ LOKOMOTIVY STOCHASTIC RELIABILITY MODEL OF MODERNIZED DIESEL LOCOMOTIVE

STOCHASTICKÝ MODEL SPOLEHLIVOSTI MODERNIZOVANÉ MOTOROVÉ LOKOMOTIVY STOCHASTIC RELIABILITY MODEL OF MODERNIZED DIESEL LOCOMOTIVE STOCHASTICKÝ MODEL SPOLEHLIVOSTI MODERNIZOVANÉ MOTOROVÉ LOKOMOTIVY STOCHASTIC RELIABILITY MODEL OF MODERNIZED DIESEL LOCOMOTIVE Jan Famfulík 1 Anotace: Modernizace motorových lokomotiv je v současnosti

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI (Stav k 31. 12. 2013) RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Praha Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 60 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se jedná

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské

Více

Systémy a aplikace pro řízení železniční dopravy. Výběrová přednáška na FI MU Brno, 5.V.2016 Ing. Mgr. David Krásenský

Systémy a aplikace pro řízení železniční dopravy. Výběrová přednáška na FI MU Brno, 5.V.2016 Ing. Mgr. David Krásenský Systémy a aplikace pro řízení železniční dopravy Výběrová přednáška na FI MU Brno, 5.V.2016 Ing. Mgr. David Krásenský Systémy a aplikace pro řízení železniční dopravy I. Železnice: dopravní systém 19.

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

PROKAZOVÁNÍ A OVĚROVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

PROKAZOVÁNÍ A OVĚROVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 68 Praha PROKAZOVÁNÍ A OVĚROVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI Materiály z XVIII. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, únor 5 OBSAH Stanovení rozsahu zkoušky

Více

Proces nezávislého posuzování technických změn na železničních subsystémech ve vztahu k procesu řízení rizik

Proces nezávislého posuzování technických změn na železničních subsystémech ve vztahu k procesu řízení rizik Miroslav Šídlo 1 Proces nezávislého posuzování technických změn na železničních subsystémech ve vztahu k procesu řízení rizik Klíčová slova: riziko, management rizik, analýza rizika, posuzování rizika,

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

ISM. Vnitřní vakuové vypínače 12kV,...31.5kA,...2000A

ISM. Vnitřní vakuové vypínače 12kV,...31.5kA,...2000A ISM Vnitřní vakuové vypínače 12kV,...31.5kA,...2000A Vnitřní vakuový vypínač (ISM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 1. Podpěrný izolátor 2. Horní výkonová svorka 3. Spodní výkonová svorka 4. Pohyblivý

Více

Zjišťování spokojenosti zákazníků se službami MHD a provádění dalších šetření v oblasti veřejné dopravy

Zjišťování spokojenosti zákazníků se službami MHD a provádění dalších šetření v oblasti veřejné dopravy Zjišťování spokojenosti zákazníků se službami MHD a provádění dalších šetření v oblasti veřejné dopravy Ing. Ing. Michal Michal Matoušek, Ph.D., Dresden 24.5.2006 1 obsah význam měření spokojenosti model

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti Bc. Vlastimil Hrabina Diplomová práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové souhlasím se

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU RAMS VE VÝROBĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

IMPLEMENTACE SYSTÉMU RAMS VE VÝROBĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Ústavem řízení systémů a spolehlivosti TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI IMPLEMENTACE SYSTÉMU RAMS VE VÝROBĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL ZKUŠENOSTI ŠKODA TRANSPORTATION

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

REFA vs. MOST. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy II. TU v Liberci

REFA vs. MOST. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy II. TU v Liberci EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA vs. MOST Technická univerzita v Liberci Výrobní systémy II Technická

Více

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA Prohlášení ke koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina Požadavky a podmínky vyplývající z procesu SEA (Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání

Více

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení (BI-PRR) Cíle projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS 2011/12,

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení"

Kategorie ediční řady Bezpečnost jaderných zařízení Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení" Modrá obálka s červeným pruhem: - obecně závazné právní předpisy a mezinárodní smlouvy z oblasti mírového využívání atomové energie Modrá obálka se

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2015/2016

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2015/2016 Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2015/2016 1. Využití termodiagnostiky při hodnocení technického stavu podvozku vozidla T-810 Cílem řešení je provést rozbor metod a prostředků

Více