Chiralux 2; v.č Kefalograf; v.č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chiralux 2; v.č. 04-83-12120 Kefalograf; v.č. 04-83-12120"

Transkript

1 Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, Praha 8, IČ , tel Místní radiologický standard NNB RFO 3/4 Stacionární skiagrafie Organizační celek: Primář: Osoba dohlížející nad RO: Radiologický fyzik: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a NNB MUDr. Martin Mašek Mgr. Pavla Nováková Mgr. Pavla Nováková, Mgr. Jiří Dammer Datum vydání: Účinnost od: Doba platnosti: bez omezení, revize 1x ročně Verze: 1. Počet stran: 11 Počet příloh: 4

2 Místní radiologický standard Strana 2 z 11 List provedených revizí a změn Změna č. Umístění změny Popis provedené změny Datum účinnosti Odpovědná osoba

3 Místní radiologický standard Strana 3 z 11 Obsah 1 Účel dokumentu Platnost dokumentu Základní informace Základní radiologické informace Vybavení pracoviště Personální zajištění pracoviště Popis technického vybavení Osobní ochranné prostředky a pomůcky Indikace a kontraindikace Standardní postup výkonu Příprava pacienta Nastavení projekce a expozičních faktorů Optimalizace a hodnocení kvality obrazu Opakování výkonu Náležitosti technického provedení LO Zvláštní případy LO Záznamy a dokumenty evidence, archivace Klinická odpovědnost Závěr... 11

4 Místní radiologický standard Strana 4 z 11 Přílohy: 1. Záznam o seznámení s interním standardem 2. Standardní operační postup (dále jen SOP ) 3. Metodika stanovení místní diagnostické referenční úrovně (dále jen MDRÚ ) 4. Přehled platných MDRÚ Klíčová slova: skiagrafie, standard, místní radiologický standard, národní radiologické standardy, diagnostická referenční úroveň, lékařské ozáření, radiační ochrana

5 Místní radiologický standard Strana 5 z 11 1 Účel dokumentu Účelem místních radiologických standardů (dále jen MRS ) je standardizovat postupy lékařského ozáření (dále jen LO ) při všech vyšetřeních prováděných na jednotlivých rtg přístrojích v rámci Fakultní nemocnice Na Bulovce (dále jen NNB ) v souladu s ustanovením 63 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která je prováděcím právním předpisem zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 6 Směrnice Rady 97/43/EURATOM, o lékařském ozáření, a dále v souladu s aktuálním zněním dokumentů Národní radiologické standardy - radiodiagnostika a intervenční radiologie (NRS-RDG) a Národní radiologické standardy radiologická fyzika (NRS-RF), dostupných od v návrhu Věstníku Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) na webu MZ ČR: 2 Platnost dokumentu Všichni zaměstnanci, kteří byli seznámeni s tímto MRS, s návodem k obsluze a s běžnou údržbou rtg zařízení, jsou uvedeni v příloze č. 1., jsou povinni se jimi řídit v praxi. Za vedení a archivaci přílohy č. 1 odpovídá vedoucí radiologický asistent (dále jen RA ). Kódy výkonů a názvy výkonů dle vyhlášky, Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., které je možno standardně provádět na tomto skiagrafickém rtg pracovišti, jsou uvedeny ve standardním operačním postupu v příloze č. 2. Hodnoty MDRÚ, platné pro jednotlivé výkony LO jsou rovněž uvedeny v přehledu v příloze č. 4. Klinické hodnocení rtg snímků je oprávněn provádět pouze lékař radiolog uvedený v příloze č Základní informace Tento Místní radiologický standard (dále jen MRS) popisuje radiologická vyšetření prováděná na stacionárním skiagrafickém rtg přístroji se záznamem snímku na rtg film, kdy je exponovaná kazeta s filmem vyvolána ve vyvolávacím automatu. Skiagrafická radiologická vyšetření patří mezi základní výkony lékařského ozáření (dále jen LO), prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních, indikované i akutně. Skiagrafický zobrazovací systém je určen pro statické dvojrozměrné zobrazení trojrozměrné anatomické struktury. Vychází z principu rozdílné absorpce a rozptylu rtg záření v jednotlivých tkáních lidského těla ve směru ohnisko - přijímač obrazu. Výsledné zobrazení pak přináší zřetelnou informaci o sledovaných strukturách, kterými jsou zejména skelet a měkké tkáně.

6 Místní radiologický standard Strana 6 z 11 4 Základní radiologické informace 4.1 Vybavení pracoviště Stacionární skiagrafické zařízení Centrální RTG. Název soupravy: Chiralux 2 Rtg zařízení: Výrobce: stacionární skiagrafie Chirana Výrobní číslo: Kód rtg přístroje: RFO-3/4 Rok výroby: 1983 Umístění: Centrální RTG Generátor VN: Chiralux 2, v.č ; Kefalograf, v.č Rentgenka: ROK T 30/50 Chiralux 2, v.č a Kefalograf, v.č /6 Ohnisko: 1,2/2,0 Rtg zářič: Rotax KA N962Chiralux v.č a Kefalograf v.č Celková filtrace: 3 mm Al KAP metr: - AEC: kazety: Zesilujici folie: Filmy: Vyvolávání filmů: Chiralux Agfa Agfa ortho regular Agfa CP G Plus Vzvolávací automat Kodak Snímkovací stůl: Typ Tabix v.č. 070 (Chirana) Stropní teleskopický stativ: Typ FT 1 v.č (Medicor) Vertikální stativ: Typ D 576 v.č (Chirana)

7 Místní radiologický standard Strana 7 z Personální zajištění pracoviště Kvalifikace a doporučené minimální počty odborníků na pracovišti: Specializovaný lékař radiolog: Registrovaný radiologický asistent: Registrovaný klinický radiologický fyzik RDG: 2x 4x 1x 4.3 Popis technického vybavení Výkon LO je prováděn na rtg zařízení, které je výrobcem určeno pro stacionární skiagrafii. Stacionární rtg zařízení se používá zejména při vyšetření pacientů v těžkém zdravotním stavu. Negatoskop pro hodnocení snímků lékařem radiologem je situována v samostatné místnosti na RK (v popisovně). Za evidování a archivaci protokolů ZPS a ZDS a za správné využívání dat v nich uvedených odpovídá radiofyzikální oddělení. Za evidování a archivaci protokolů či záznamů o zaškolení jednotlivých pracovníků v obsluze a v běžné údržbě rtg zařízení odpovídá vedoucí RA. 4.4 Osobní ochranné prostředky a pomůcky Radiologičtí asistenti jsou povinni při provádění vyšetření zajistit, aby v průběhu LO nebyly ve vyšetřovně přítomny žádné další osoby, které se přímo nepodílí na LO, vždy obsluhovat rtg přístroj z ovladovny a dodržovat zásady radiační ochrany a další zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále jsou radiologičtí asistenti povinni použít stínicích ochranných prostředků pro ochranu radiosenzitivních orgánů a tkání pacienta, pokud se nacházejí v užitečném svazku a mimo oblast, která má být zobrazena, nebo v jeho blízkosti (do 5 cm) a pokud tato ochrana nebrání zobrazení. Stínicí schopnosti ochranných prostředků: ochranná zástěra gonád - pro šourek (min. 0,5 mm Pb), ochranná zástěra gonád - pro vaječníky (min. 1,0 mm Pb), ochranný límec (min. 0,5 mm Pb) ochranná zástěra (min. 0,25 mm Pb) 4.5 Indikace a kontraindikace Žádanku na rtg vyšetření vyhotovuje a podepisuje indikující lékař. Indikaci provádí indikující lékař v souladu s dokumentem Indikační kritéria pro zobrazovací metody.

8 Místní radiologický standard Strana 8 z 11 Pokud se nejedná o obecně odůvodněné případy LO stanovené v bodu 4.6 tohoto MRS, posoudí odůvodněnost indikace v souladu s dokumentem Indikační kritéria pro zobrazovací metody lékař radiolog a provedení vyšetření schválí nebo zamítne se svým podpisem na žádanku. Gravidita: Postupuje se podle Doporučených postupů pro případ LO gravidní pacientky, které jsou uvedeny v NRS-RDG části IV Radiační ochrana žen v reprodukčním věku a vnitřním předpisu NNB. Podezření z gravidity zapíše RA na žádanku. Vyšetření lze provést až po konzultaci s radiologem a po záznamu jeho rozhodnutí na žádanku. Odmítnutí vyšetření pacientem: Odmítnutí zaznamená RA do UNIS i na žádanku a zajistí podpis záznamu pacientem. Při použití kontrastní látky (KL) Postupuje se podle Metodického listu intravaskulárního podání jódových KL je uveden v NRS-RDG část III Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek (JKL) a vnitřním předpisu NNB. Pokud není alergie na jodovou KL uvedena na žádance, ověří RA neexistenci alergie pouze dotazem u pacienta. Je-li alergická reakce na JKL zjištěna až při vyšetření, zajistí RA základní životní funkce pacienta a bezodkladně zavolá první pomoc (PP) v areálu NNB na linku č (popř nebo 3301). Před aplikací KL nebo jakéhokoliv léčiva se lékař specialista při posuzování kontraindikací řídí příslušným příbalovým letákem KL nebo léčiva. 4.6 Standardní postup výkonu Obecně odůvodněnými případy stanovenými tímto MRS jsou všechny standardní skiagrafické výkony uvedené v příloze č. 2 tohoto MRS a LO, které jsou na žádance označeny jako akutní. 4.7 Příprava pacienta Před provedením LO je v nutné, aby pacient odložil oděv a pokud to lze, i kovové předměty v oblasti zobrazení, rovněž by pacient neměl používat před vyšetřením kosmetické přípravky na oblast prsu a podpaží. Zároveň je nutné poučit pacienta, jak se má chovat při expozici. Poučení pacienta provede RA před zahájením výkonu. Další příprava k provedení LO je stanovena jednotlivými SOP v MRS. 4.8 Nastavení projekce a expozičních faktorů Provádění projekcí probíhá dle SOP (příloha č. 2), popř. podle požadavků indikujícího lékaře a lékaře radiologa a velikost pole se nastaví tak, aby obraz zachytil oblast zájmu v celém rozsahu. Expoziční automatika, vzdálenost ohnisko přijímač obrazu se použije podle přílohy č. 2 tohoto MRS. Expoziční parametry musí být optimalizovány tak, aby bylo dosaženo radiologem požadované kvality zobrazení při minimalizaci radiační zátěže pacienta.

9 Místní radiologický standard Strana 9 z 11 Při provedení LO vždy RA ověří zda byla dodržena hodnota MDRÚ platná pro daný výkon, uvedená v příloze č. 2, a v případě zjištěné neshody o více než +100% bezodkladně informuje vedoucího RA. 4.9 Optimalizace a hodnocení kvality obrazu Splnění ukazatelů kvality z pohledu technického provedení LO hodnotí vizuálně buď lékař - radiolog a/nebo RA, který praktickou část LO provedl, podle požadavků každého vyšetření. Musí být dosaženo shody s požadavky MRS u následujících ukazatelů: shoda oblasti zobrazené na radiologickém obrazu s indikovanou oblastí vyhovující ostrost zobrazení vyhovující kontrast zobrazení absence takových artefaktů, které by mohly negativně ovlivnit diagnostické hodnocení viditelnost anatomických struktur Nastavení níže uvedených parametrů musí být vždy v optimálním rozmezí s ohledem na ovlivnění výsledné kvality zobrazení: nastavení expozičních parametrů (ohnisko, kv, mas, ) nastavení velikosti radiačního pole použití stínících prostředků použití fixačních pomůcek 4.10 Opakování výkonu V případě, že je kvalita zobrazení nedostatečná, rozhodne lékař specialista, nebo v obecně a místně odůvodněných případech stanovených jednotlivými MRS rozhodne RA, zda je nutno provést opakované LO. V takovém případě je povinen oznámit důvod opakování expozice pacientovi a provést o tom záznam do záznamu LO v informačním systému UNIS. Z těchto záznamů provádí vedoucí RA průběžně, nejméně však jednou ročně analýzu příčin opakování LO a navrhuje nápravná opatření ke snížení počtu opakování LO. O účinnosti nápravných opatření přijatých a provedených ke snížení počtu opakovaných LO vede vedoucí RA evidenci.

10 Místní radiologický standard Strana 10 z Náležitosti technického provedení LO Pro konkrétní vyšetření zaznamenává RA vždy tyto parametry u každé expozice: č. Parametr Místo záznamu 1 Místo záznamu 2 Místo záznamu 3 1 Příjmení, jméno a identifikační (rodné) číslo pacienta UNIS Rtg snímek Žádanka 2 Datum narození a pohlaví pacienta UNIS Rtg snímek Žádanka 3 Výška a hmotnost pacienta UNIS Žádanka 4 Datum vyšetření UNIS Rtg snímek Žádanka 5 Čas vyšetření UNIS Rtg snímek 6 Typ vyšetření (výkon) UNIS Žádanka 7 Popis oblasti vyšetření vyšetřovaný orgán, či oblast UNIS Žádanka 8 Projekce (AP, PA, laterální, ) UNIS 9 Velikost pole na receptoru [cm x cm] standardně, určeno v SOP 10 Vzdálenost receptor povrch stolu nebo povrch těla pacienta [cm] standardně, určeno v SOP 11 Vzdálenost ohnisko-receptor [cm] standardně, určeno v SOP 12 Indikované napětí rentgenky [kv] UNIS Žádanka 13 Elektrické množství [mas] UNIS Žádanka 14 Vykrytí nevyšetřovaných částí těla standardně, určeno v SOP 15 Počet shodných expozic v dané projekci UNIS 16 Jméno a podpis RA, který provedl praktickou část LO a záznamy o LO 17 Jméno a podpis lékaře - radiologa, který vyhotovil záznam o nálezu UNIS UNIS Žádanka Žádanka 4.12 Zvláštní případy LO V případě, kdy není možné postupovat podle žádného z SOP uvedených v MRS, rozhodne o volbě vhodného postupu lékař radiolog, který o tom provede záznam na žádanku, včetně odůvodnění LO, způsobu provedení LO a záznamu o informování pacienta.

11 Místní radiologický standard Strana 11 z Záznamy a dokumenty evidence, archivace Veškeré uvedené záznamy jsou archivovány a skartovány ve NNB v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, která je prováděcím právním předpisem zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Žádanka k ozáření řádně vyplněná indikujícím lékařem a potvrzená lékařem radiologem, pokud se nejedná o obecně odůvodněný případ LO uvedený v bodu č. 4.6 tohoto MRS. Záznam o provedení LO (UNIS, provozní deník, potvrzení o provedení LO a další) vyplněný RA. Záznam diagnostického zobrazení (radiogram) zhotovený a řádně označený RA. Jiné záznamy (souhlas s vyšetřením, prohlášení doprovázející osoby a další). Za vedení evidence a za předání výše uvedených záznamů o LO k archivaci je odpovědný ten RA, který provedl praktickou část LO. Záznam o nálezu zhotovený a podepsaný lékařem radiologem Klinická odpovědnost Klinickou odpovědnost za provedení konkrétního LO nese lékař radiolog, který provedení tohoto vyšetření schválil se svým podpisem na žádanku v případě obecně odůvodněných případů LO uvedených v bodu č. 4.6 tohoto MRS, nese klinickou odpovědnost lékař radiolog, který vyhotovil a podepsal záznam o nálezu z tohoto vyšetření 5 Závěr Vedoucí rtg pracoviště, nebo jím písemně pověřená osoba, zajišťuje prokazatelné proškolení všech zaměstnanců, kterých se toto interní ustanovení týká. Proškolený zaměstnanec svým podpisem a datem podpisu na příloze č. 1 tohoto MRS stvrzuje, že byl seznámen s tímto MRS a s návodem k obsluze a k běžné údržbě rtg zařízení, že jim porozuměl a že se jimi bude řídit.

12 Příloha č. 1 - Záznam Strana 1 z 1 Záznam o seznámení s interním ustanovením Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s obsahem výše uvedených interních protokolu, že jsem jim porozuměl/a a budu se jimi řídit: Jméno Funkce Datum seznámení Podpis Datum ukončení činnosti* Podpis* * Datum ukončení činnosti zaznamená a podepíše vedoucí RA.

13 Strana 1 z 56 S t a n d a r d i z o v a n é v ý k o n y L O a S t a n d a r d n í o p e r ační protoko l y ( S O P ) R t g z ařízení není vhodné pro snímkování dětí do 3 let. PŘEHLED STANDARDIZOVANÝCH VÝKONŮ LO Kód výkonu Druh vyšetření RTG PRSTŮ A ZÁPRSTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU RTG RAMENNÍHO KLOUBU RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN RTG ŽEBER A STERNA RTG HRUDNÍKU RTG BŘICHA Kód výkonu Kód ČRK Radiologický výkon Prostý snímek rukou - 1 projekce Prostý snímek ruky - PA a šikmá projekce Prostý snímek prstů - AP a bočná projekce Prostý snímek nohy - PA a šikmá projekce Prostý snímek prstů Prostý snímek obou nohou - PA projekce Prostý snímek obou nohou - PA a šikmé projekce Prostý snímek nohou vestoje Prostý snímek mandibuly projekce Prostý snímek kosti spánkové projekce Prostý snímek paranasálních dutin Prostý snímek nosních kůstek Prostý snímek obličejového skeletu, očnic Prostý snímek temporo-mandibulárního kloubu bilat. (zavřená a otevřená) Prostý snímek selly Prostý snímek měkkých částí krku NEPROVÁDÍ SE Prostý snímek lební baze a Townova projekce Prostý snímek lbi - PA/AP a bočná projekce Transorální (Sandbergova) projekce Prostý snímek C páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek C páteře - šikmé projekce

14 Strana 2 z Prostý snímek C páteře - dynamické snímky Prostý snímek hrtanu - AP a bočná NEPROVÁDÍ SE Prostý snímek Th/L přechodu Prostý snímek Th páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek Th páteře - jiné projekce Prostý snímek LS páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek LS páteře - šikmé projekce Prostý snímek LS páteře - dynamické snímky Prostý snímek sakra a kostrče - AP a bočná projekce Prostý snímek SI kloubů - AP projekce Prostý snímek SI kloubů - šikmé projekce 1 nebo 2 snímky Prostý snímek pánve - AP projekce Prostý snímek pánve - šikmé projekce Prostý snímek kyčle - AP projekce Prostý snímek kyčle - AP a axiální projekce Prostý snímek kyčle - speciální projekce (Lauenstein) Prostý snímek klíční kosti Prostý snímek sternoklavikulárního skloubení Prostý snímek lopatky 1 nebo 2 projekce Prostý snímek ramene - AP Prostý snímek ramene - jiné projekce Prostý snímek obou ramen se zátěží - 1 nebo 2 snímky Prostý snímek humeru - AP a bočná projekce Prostý snímek humeru - AP a transtorakální projekce včetně ramene Prostý snímek lokte - AP a bočná projekce Prostý snímek předloktí - AP a bočná projekce Prostý snímek zápěstí - AP a bočná projekce Prostý snímek zápěstí - dynamické snímky Prostý snímek zápěstí - os scaphoideum 1 až 3 projekce Prostý snímek zápěstí - 1 projekce Prostý snímek femoru - AP a bočná projekce Prostý snímek kolene - AP a bočná projekce Prostý snímek kolene - AP, bočná a šikmá projekce Prostý snímek kolene - AP, bočná a axiální projekce pately Prostý snímek pately axiální Prostý snímek kolene - tunelová projekce Prostý snímek kolene vestoje Prostý snímek obou kolen Prostý snímek bérce - AP a bočná projekce Prostý snímek hlezna - AP a bočná projekce Prostý snímek hlezna - AP a projekce na vidlici kloubu Prostý snímek hlezna vestoje Prostý snímek patní kosti - bočná a/nebo axiální projekce Prostý snímek žeber Prostý snímek sterna Prostý snímek žeber - AP/PA a šikmá projekce Prostý snímek hrudníku - PA/AP projekce Prostý snímek hrudníku - PA/AP a bočná projekce Prostý snímek hrudníku - speciální projekce NEPROVÁDÍ SE Snímek břicha - AP Snímek břicha - na boku, horizontálním paprskem nebo vestoje

15 Strana 3 z 56 S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ PROTOKOLY (SOP) Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , , manus - zadopřední 24x30 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, ruka naléhá dlaní na úložnou desku/zobrazovací systém, prsty jsou od sebe mírně oddáleny a nataženy, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavičku třetího metakarpu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Ruka je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Ruka musí být zobrazena včetně hrotů prstů a zápěstí s oběma styloidy. Prsty ruky jsou od sebe oddáleny. Zobrazení ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK manus šikmá dorzopalmární, radioulnární 24x30 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient sedí, leží či stojí, ruka naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou malíkovou stranou, prsty jsou vějířovitě rozprostřeny, ruka není flekována, dlaň a distální předloktí svírají se zobrazovacím systémem úhel 45 Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metakarpu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Ruka je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Ruka musí být zobrazena včetně hrotů prstů a zápěstí s oběma styloidy. Hlavičky metakarpů nejsou v superpozici. Zobrazení ruky.

16 Strana 4 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (II. V.) - zadopřední 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou přední stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně oddáleny, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici proximálního phalangu vyšetřovaného prstu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku a hlavičky příslušného metakarpu. Jednotlivé články nejsou rotovány. Zobrazení II. - V. prstu ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (II. a III.) - mediolaterální 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou zevní stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku prstu ruky. Zobrazení II. a III. prst ruky.

17 Strana 5 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (IV. a V.) - lateromediální 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou vnitřní stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku prstu ruky. Zobrazení IV. a V. prst ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pollex - předozadní 18x24 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, palec naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou dorzální stranou, ostatní prsty jsou od palce maximálně oddáleny, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na bazi proximálního článku. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku palce a os trapezium. Palec nesmí být rotován. Zobrazení palce ruky.

18 Strana 6 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pollex - mediolaterální 18x24 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží sedí či stojí, palec naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou laterální stranou, ostatní prsty ruky jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na bazi proximálního článku palce. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku palce a os trapezium. Palec nesmí být rotován. Zobrazení palce ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , , , pes - zadopřední 24x30 (Š), 30x40 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou ploskou, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Noha není rotována. Zobrazení nohy.

19 Strana 7 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , pes šikmá, dorzoplantární, fibulotibiální 24x30 (Š), 30x40 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha neléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza vyšetřované nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Metatarzy jsou rozprojikovány. Zobrazení nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pes (Chopartův kloub, sustentaculum tali) boční, tibiofibulární 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém svou malíkovou stranou, ploska nohy je kolmá na zobrazovací systém, dlouhá osa nohy je paralelní se zobrazovacím systémem, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed palcové strany nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Malleolus medialis a malleolus lateralis jsou ve vzájemné superpozici. Ossa digitorum jsou ve vzájemné superpozici. Ossa metatarsi jsou ve vzájemné superpozici. Zobrazení Chopartův kloub, sustentaculum tali.

20 Strana 8 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti pedis (I. V.) zadopřední 18x24 (Š) 100 N M 48 2,8 N Pacient leží, sedí či stojí, prsty naléhají na zobrazovací systém svou plantární stranou, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metatarzu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prsty jsou prokresleny v dlouhé ose zobrazení. Prsty musí být zobrazeny celé včetně hrotů distálních článků a hlavic metatarzů. Kloubní štěrbiny jsou prokresleny. Prsty se nepřekrývají. Zobrazení I. - V. prstu nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti pedis (I. V.) šikmá dorzoplantární fibulotibiální 18x24 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha neléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metatarzu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prsty jsou prokresleny v dlouhé ose zobrazení. Prsty musí být zobrazeny celé včetně hrotů distálních článků a hlavic metatarzů. Kloubní štěrbiny jsou rozprojikovány. Prsty se nepřekrývají. Zobrazení prstů nohy.

21 Strana 9 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK hallux (I.) viz projekce digiti pedis 18x24 (V) 100 N M 48 2,8 N Pacient leží, sedí či stojí, palec naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou vnitřní stranou, ploska nohy je kolmá na úložnou desku, ostatní prsty jsou v maximální flexi, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed zevní strany palce. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec nohy je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec nohy musí být zobrazeny celý včetně hrotu distálního článku a hlavice metatarzu. Kloubní štěrbiny jsou prokresleny. Zobrazení I. prstu nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK ossa tarsi - zadopřední 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou ploskou, Centrální paprsek skloněn 15 proximálně, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Nárt je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Nárt musí být zobrazen celý. Kloubní štěrbiny jsou zobrazeny. Zobrazení nártních kůstek.

22 Strana 10 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK ossa tarsi šikmá fibulotibiální 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Nárt je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Nárt musí být zobrazen celý. Ossa cuneiformia jsou v superpozici. Kloubní štěrbiny jsou zobrazeny. Zobrazení nártních kůstek. Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK splanchnocranium - poloaxiální, posteroanteriorní 24x30 (V) 100 A M 70 - A Pacient leží, sedí či stojí čelem k úložné desce vyšetřovacího nářadí, hlava naléhá bradou a nosem na úložnou desku/zobrazovací systém, FH svírá se zobrazovacím systémem úhel 45 otevřený kraniálně, mediánní rovina je kolmá na zobrazovací systém, tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na protuberantia occipitali externa. Cloníme přesně na oblast zájmu. Obličejový skelet je prokreslen symetricky v dlouhé ose zobrazení. Obličejový skelet musí být zobrazen celý včetně vertex a protuberantia mantalis mandibulae. Zobrazení splanchnocranium.

23 Strana 11 z 56 Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK basis cranii - axiální, submentovertikální dle Hirtze 24x30 (V) 100 A M 77 - A Pacient leží, sedí či stojí zády k úložné desce vyšetřovacího nářadí, temeno hlavy naléhá na úložnou desku tak, že FH je rovnoběžná se zobrazovacím systémem. Ramena jsou podložena k dosažení optimálního záklonu hlavy. Tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na frankfurtskou horizontálu, míří na střed spojnice zevních zvukovodů. Cloníme přesně na oblast zájmu. Baze lební je zobrazena symetrické v dlouhé ose zobrazení. Dolní čelist je v superpozici s přední jámou lební, podrobnosti basis cranii včetně sinus sphenoidalis a labyrinthi ethmoidales jsou prokresleny. Zobrazení basis cranii. Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK sella turcica boční, laterolaterální 18x24 (Š) 100 A M 80 - A Pacient leží, sedí čí stojí čelem k úložné desce vyšetřovacího nářadí, lebka naléhá vyšetřovanou stranou na úložnou desku, mediánní rovina lebky je paralelní se zobrazovacím systémem, tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří 2 cm nad střed orbitomeatální spojnice nevyšetřované strany. Cloníme přesně na oblast zájmu. Sella turcica je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Pars sinistra a pars dextra dorsum sellae jsou v superpozici. Prosessus clinoideus posterior dexter je v přesném superpozičním postavení s processus clinoideus posterior sinister. Zobrazení sella turcica.

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA PŘI ZOBRAZOVÁNÍ...PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU NA RADIOLOGICKÉM PRACOVIŠTI Autor

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM

Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM Vypracoval: Libor Luňáček + kůstky sluchové (ossicula auditus) => malleus (kladívko), incus (kovadlinka), stapes (třmínek) ad. a) dolní čelist = MANDIBULA - nepárová,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Referenční příručka protokolu vyšetření CT

Referenční příručka protokolu vyšetření CT Referenční příručka protokolu vyšetření CT iuni iduo itotal Určeno pro řadu implantátů povrchu kolenního kloubu společnos ConforMIS ConforMIS, Inc. (telefon: 781/345 9170) 1 Copyright 2014 ConforMIS, Inc.

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Návrh úplného znění NRS RDG

Návrh úplného znění NRS RDG Návrh úplného znění NRS RDG NÁVRH k 8.8.2009 O B S A H STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE 1. Národní radiologické standardy - radiodiagnostika Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření H. Žáčková SÚRO Praha Konference radiologických fyziků 21 Kouty nad Desnou 2.6-4.6.21

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH

TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH TRAUMATOLOGIE VE SCHÉMATECH A RTG OBRAZECH Editoři: MUDr. Ivo Žvák, MUDr. Jan Brožík, MUDr. Jaromír Kočí, doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc. Autorský kolektiv: MUDr. Ivo Žvák, Katedra válečné chirurgie,

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Petr Smolík Uveřejněno: SMOLÍK, P. Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha. In ČECHOVSKÁ,

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Digitalizace rtg pracoviště na nestátním zdravotnickém zařízení HPC rentgeny radiologické oddělení Barrandov Zadavatel veřejné zakázky: HPC rentgeny, s.r.o.

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

nový Český respektovaný vůdce v dentálních rentgenech

nový Český respektovaný vůdce v dentálních rentgenech nový Český nejlepší volba pro dentální praxi Rentgeny Planmeca Proline - nainstalováno více než 30.000 kusů Od uvedení na trh nastavily panoramatické rentgeny řady Planmeca Proline standardy vysoké kvality,

Více

kosti, vazy šlachy chrupavky KOSTI Složení kostí Rozdělení kostí podle tvaru:

kosti, vazy šlachy chrupavky  KOSTI Složení kostí Rozdělení kostí podle tvaru: základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí kosti, vazy (spojují jednotlivé kosti), šlachy (připojují svaly ke kostem),

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad PhDr. SIMONA SEDLÁKOVÁ, Ph.D. Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad VYŠEHRAD OBSAH Úvod...........................................

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

Kazuistika kuriosní dopravní nehody

Kazuistika kuriosní dopravní nehody Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. Labem, s.r.o. Kazuistika kuriosní dopravní nehody Autor: MUDr. Zbyněk Oktábec 4. Odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0101 rev.00 Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Plnění za trvalé následky úrazu

Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více