Chiralux 2; v.č Kefalograf; v.č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chiralux 2; v.č. 04-83-12120 Kefalograf; v.č. 04-83-12120"

Transkript

1 Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, Praha 8, IČ , tel Místní radiologický standard NNB RFO 3/4 Stacionární skiagrafie Organizační celek: Primář: Osoba dohlížející nad RO: Radiologický fyzik: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a NNB MUDr. Martin Mašek Mgr. Pavla Nováková Mgr. Pavla Nováková, Mgr. Jiří Dammer Datum vydání: Účinnost od: Doba platnosti: bez omezení, revize 1x ročně Verze: 1. Počet stran: 11 Počet příloh: 4

2 Místní radiologický standard Strana 2 z 11 List provedených revizí a změn Změna č. Umístění změny Popis provedené změny Datum účinnosti Odpovědná osoba

3 Místní radiologický standard Strana 3 z 11 Obsah 1 Účel dokumentu Platnost dokumentu Základní informace Základní radiologické informace Vybavení pracoviště Personální zajištění pracoviště Popis technického vybavení Osobní ochranné prostředky a pomůcky Indikace a kontraindikace Standardní postup výkonu Příprava pacienta Nastavení projekce a expozičních faktorů Optimalizace a hodnocení kvality obrazu Opakování výkonu Náležitosti technického provedení LO Zvláštní případy LO Záznamy a dokumenty evidence, archivace Klinická odpovědnost Závěr... 11

4 Místní radiologický standard Strana 4 z 11 Přílohy: 1. Záznam o seznámení s interním standardem 2. Standardní operační postup (dále jen SOP ) 3. Metodika stanovení místní diagnostické referenční úrovně (dále jen MDRÚ ) 4. Přehled platných MDRÚ Klíčová slova: skiagrafie, standard, místní radiologický standard, národní radiologické standardy, diagnostická referenční úroveň, lékařské ozáření, radiační ochrana

5 Místní radiologický standard Strana 5 z 11 1 Účel dokumentu Účelem místních radiologických standardů (dále jen MRS ) je standardizovat postupy lékařského ozáření (dále jen LO ) při všech vyšetřeních prováděných na jednotlivých rtg přístrojích v rámci Fakultní nemocnice Na Bulovce (dále jen NNB ) v souladu s ustanovením 63 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která je prováděcím právním předpisem zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 6 Směrnice Rady 97/43/EURATOM, o lékařském ozáření, a dále v souladu s aktuálním zněním dokumentů Národní radiologické standardy - radiodiagnostika a intervenční radiologie (NRS-RDG) a Národní radiologické standardy radiologická fyzika (NRS-RF), dostupných od v návrhu Věstníku Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) na webu MZ ČR: 2 Platnost dokumentu Všichni zaměstnanci, kteří byli seznámeni s tímto MRS, s návodem k obsluze a s běžnou údržbou rtg zařízení, jsou uvedeni v příloze č. 1., jsou povinni se jimi řídit v praxi. Za vedení a archivaci přílohy č. 1 odpovídá vedoucí radiologický asistent (dále jen RA ). Kódy výkonů a názvy výkonů dle vyhlášky, Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., které je možno standardně provádět na tomto skiagrafickém rtg pracovišti, jsou uvedeny ve standardním operačním postupu v příloze č. 2. Hodnoty MDRÚ, platné pro jednotlivé výkony LO jsou rovněž uvedeny v přehledu v příloze č. 4. Klinické hodnocení rtg snímků je oprávněn provádět pouze lékař radiolog uvedený v příloze č Základní informace Tento Místní radiologický standard (dále jen MRS) popisuje radiologická vyšetření prováděná na stacionárním skiagrafickém rtg přístroji se záznamem snímku na rtg film, kdy je exponovaná kazeta s filmem vyvolána ve vyvolávacím automatu. Skiagrafická radiologická vyšetření patří mezi základní výkony lékařského ozáření (dále jen LO), prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních, indikované i akutně. Skiagrafický zobrazovací systém je určen pro statické dvojrozměrné zobrazení trojrozměrné anatomické struktury. Vychází z principu rozdílné absorpce a rozptylu rtg záření v jednotlivých tkáních lidského těla ve směru ohnisko - přijímač obrazu. Výsledné zobrazení pak přináší zřetelnou informaci o sledovaných strukturách, kterými jsou zejména skelet a měkké tkáně.

6 Místní radiologický standard Strana 6 z 11 4 Základní radiologické informace 4.1 Vybavení pracoviště Stacionární skiagrafické zařízení Centrální RTG. Název soupravy: Chiralux 2 Rtg zařízení: Výrobce: stacionární skiagrafie Chirana Výrobní číslo: Kód rtg přístroje: RFO-3/4 Rok výroby: 1983 Umístění: Centrální RTG Generátor VN: Chiralux 2, v.č ; Kefalograf, v.č Rentgenka: ROK T 30/50 Chiralux 2, v.č a Kefalograf, v.č /6 Ohnisko: 1,2/2,0 Rtg zářič: Rotax KA N962Chiralux v.č a Kefalograf v.č Celková filtrace: 3 mm Al KAP metr: - AEC: kazety: Zesilujici folie: Filmy: Vyvolávání filmů: Chiralux Agfa Agfa ortho regular Agfa CP G Plus Vzvolávací automat Kodak Snímkovací stůl: Typ Tabix v.č. 070 (Chirana) Stropní teleskopický stativ: Typ FT 1 v.č (Medicor) Vertikální stativ: Typ D 576 v.č (Chirana)

7 Místní radiologický standard Strana 7 z Personální zajištění pracoviště Kvalifikace a doporučené minimální počty odborníků na pracovišti: Specializovaný lékař radiolog: Registrovaný radiologický asistent: Registrovaný klinický radiologický fyzik RDG: 2x 4x 1x 4.3 Popis technického vybavení Výkon LO je prováděn na rtg zařízení, které je výrobcem určeno pro stacionární skiagrafii. Stacionární rtg zařízení se používá zejména při vyšetření pacientů v těžkém zdravotním stavu. Negatoskop pro hodnocení snímků lékařem radiologem je situována v samostatné místnosti na RK (v popisovně). Za evidování a archivaci protokolů ZPS a ZDS a za správné využívání dat v nich uvedených odpovídá radiofyzikální oddělení. Za evidování a archivaci protokolů či záznamů o zaškolení jednotlivých pracovníků v obsluze a v běžné údržbě rtg zařízení odpovídá vedoucí RA. 4.4 Osobní ochranné prostředky a pomůcky Radiologičtí asistenti jsou povinni při provádění vyšetření zajistit, aby v průběhu LO nebyly ve vyšetřovně přítomny žádné další osoby, které se přímo nepodílí na LO, vždy obsluhovat rtg přístroj z ovladovny a dodržovat zásady radiační ochrany a další zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále jsou radiologičtí asistenti povinni použít stínicích ochranných prostředků pro ochranu radiosenzitivních orgánů a tkání pacienta, pokud se nacházejí v užitečném svazku a mimo oblast, která má být zobrazena, nebo v jeho blízkosti (do 5 cm) a pokud tato ochrana nebrání zobrazení. Stínicí schopnosti ochranných prostředků: ochranná zástěra gonád - pro šourek (min. 0,5 mm Pb), ochranná zástěra gonád - pro vaječníky (min. 1,0 mm Pb), ochranný límec (min. 0,5 mm Pb) ochranná zástěra (min. 0,25 mm Pb) 4.5 Indikace a kontraindikace Žádanku na rtg vyšetření vyhotovuje a podepisuje indikující lékař. Indikaci provádí indikující lékař v souladu s dokumentem Indikační kritéria pro zobrazovací metody.

8 Místní radiologický standard Strana 8 z 11 Pokud se nejedná o obecně odůvodněné případy LO stanovené v bodu 4.6 tohoto MRS, posoudí odůvodněnost indikace v souladu s dokumentem Indikační kritéria pro zobrazovací metody lékař radiolog a provedení vyšetření schválí nebo zamítne se svým podpisem na žádanku. Gravidita: Postupuje se podle Doporučených postupů pro případ LO gravidní pacientky, které jsou uvedeny v NRS-RDG části IV Radiační ochrana žen v reprodukčním věku a vnitřním předpisu NNB. Podezření z gravidity zapíše RA na žádanku. Vyšetření lze provést až po konzultaci s radiologem a po záznamu jeho rozhodnutí na žádanku. Odmítnutí vyšetření pacientem: Odmítnutí zaznamená RA do UNIS i na žádanku a zajistí podpis záznamu pacientem. Při použití kontrastní látky (KL) Postupuje se podle Metodického listu intravaskulárního podání jódových KL je uveden v NRS-RDG část III Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek (JKL) a vnitřním předpisu NNB. Pokud není alergie na jodovou KL uvedena na žádance, ověří RA neexistenci alergie pouze dotazem u pacienta. Je-li alergická reakce na JKL zjištěna až při vyšetření, zajistí RA základní životní funkce pacienta a bezodkladně zavolá první pomoc (PP) v areálu NNB na linku č (popř nebo 3301). Před aplikací KL nebo jakéhokoliv léčiva se lékař specialista při posuzování kontraindikací řídí příslušným příbalovým letákem KL nebo léčiva. 4.6 Standardní postup výkonu Obecně odůvodněnými případy stanovenými tímto MRS jsou všechny standardní skiagrafické výkony uvedené v příloze č. 2 tohoto MRS a LO, které jsou na žádance označeny jako akutní. 4.7 Příprava pacienta Před provedením LO je v nutné, aby pacient odložil oděv a pokud to lze, i kovové předměty v oblasti zobrazení, rovněž by pacient neměl používat před vyšetřením kosmetické přípravky na oblast prsu a podpaží. Zároveň je nutné poučit pacienta, jak se má chovat při expozici. Poučení pacienta provede RA před zahájením výkonu. Další příprava k provedení LO je stanovena jednotlivými SOP v MRS. 4.8 Nastavení projekce a expozičních faktorů Provádění projekcí probíhá dle SOP (příloha č. 2), popř. podle požadavků indikujícího lékaře a lékaře radiologa a velikost pole se nastaví tak, aby obraz zachytil oblast zájmu v celém rozsahu. Expoziční automatika, vzdálenost ohnisko přijímač obrazu se použije podle přílohy č. 2 tohoto MRS. Expoziční parametry musí být optimalizovány tak, aby bylo dosaženo radiologem požadované kvality zobrazení při minimalizaci radiační zátěže pacienta.

9 Místní radiologický standard Strana 9 z 11 Při provedení LO vždy RA ověří zda byla dodržena hodnota MDRÚ platná pro daný výkon, uvedená v příloze č. 2, a v případě zjištěné neshody o více než +100% bezodkladně informuje vedoucího RA. 4.9 Optimalizace a hodnocení kvality obrazu Splnění ukazatelů kvality z pohledu technického provedení LO hodnotí vizuálně buď lékař - radiolog a/nebo RA, který praktickou část LO provedl, podle požadavků každého vyšetření. Musí být dosaženo shody s požadavky MRS u následujících ukazatelů: shoda oblasti zobrazené na radiologickém obrazu s indikovanou oblastí vyhovující ostrost zobrazení vyhovující kontrast zobrazení absence takových artefaktů, které by mohly negativně ovlivnit diagnostické hodnocení viditelnost anatomických struktur Nastavení níže uvedených parametrů musí být vždy v optimálním rozmezí s ohledem na ovlivnění výsledné kvality zobrazení: nastavení expozičních parametrů (ohnisko, kv, mas, ) nastavení velikosti radiačního pole použití stínících prostředků použití fixačních pomůcek 4.10 Opakování výkonu V případě, že je kvalita zobrazení nedostatečná, rozhodne lékař specialista, nebo v obecně a místně odůvodněných případech stanovených jednotlivými MRS rozhodne RA, zda je nutno provést opakované LO. V takovém případě je povinen oznámit důvod opakování expozice pacientovi a provést o tom záznam do záznamu LO v informačním systému UNIS. Z těchto záznamů provádí vedoucí RA průběžně, nejméně však jednou ročně analýzu příčin opakování LO a navrhuje nápravná opatření ke snížení počtu opakování LO. O účinnosti nápravných opatření přijatých a provedených ke snížení počtu opakovaných LO vede vedoucí RA evidenci.

10 Místní radiologický standard Strana 10 z Náležitosti technického provedení LO Pro konkrétní vyšetření zaznamenává RA vždy tyto parametry u každé expozice: č. Parametr Místo záznamu 1 Místo záznamu 2 Místo záznamu 3 1 Příjmení, jméno a identifikační (rodné) číslo pacienta UNIS Rtg snímek Žádanka 2 Datum narození a pohlaví pacienta UNIS Rtg snímek Žádanka 3 Výška a hmotnost pacienta UNIS Žádanka 4 Datum vyšetření UNIS Rtg snímek Žádanka 5 Čas vyšetření UNIS Rtg snímek 6 Typ vyšetření (výkon) UNIS Žádanka 7 Popis oblasti vyšetření vyšetřovaný orgán, či oblast UNIS Žádanka 8 Projekce (AP, PA, laterální, ) UNIS 9 Velikost pole na receptoru [cm x cm] standardně, určeno v SOP 10 Vzdálenost receptor povrch stolu nebo povrch těla pacienta [cm] standardně, určeno v SOP 11 Vzdálenost ohnisko-receptor [cm] standardně, určeno v SOP 12 Indikované napětí rentgenky [kv] UNIS Žádanka 13 Elektrické množství [mas] UNIS Žádanka 14 Vykrytí nevyšetřovaných částí těla standardně, určeno v SOP 15 Počet shodných expozic v dané projekci UNIS 16 Jméno a podpis RA, který provedl praktickou část LO a záznamy o LO 17 Jméno a podpis lékaře - radiologa, který vyhotovil záznam o nálezu UNIS UNIS Žádanka Žádanka 4.12 Zvláštní případy LO V případě, kdy není možné postupovat podle žádného z SOP uvedených v MRS, rozhodne o volbě vhodného postupu lékař radiolog, který o tom provede záznam na žádanku, včetně odůvodnění LO, způsobu provedení LO a záznamu o informování pacienta.

11 Místní radiologický standard Strana 11 z Záznamy a dokumenty evidence, archivace Veškeré uvedené záznamy jsou archivovány a skartovány ve NNB v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, která je prováděcím právním předpisem zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Žádanka k ozáření řádně vyplněná indikujícím lékařem a potvrzená lékařem radiologem, pokud se nejedná o obecně odůvodněný případ LO uvedený v bodu č. 4.6 tohoto MRS. Záznam o provedení LO (UNIS, provozní deník, potvrzení o provedení LO a další) vyplněný RA. Záznam diagnostického zobrazení (radiogram) zhotovený a řádně označený RA. Jiné záznamy (souhlas s vyšetřením, prohlášení doprovázející osoby a další). Za vedení evidence a za předání výše uvedených záznamů o LO k archivaci je odpovědný ten RA, který provedl praktickou část LO. Záznam o nálezu zhotovený a podepsaný lékařem radiologem Klinická odpovědnost Klinickou odpovědnost za provedení konkrétního LO nese lékař radiolog, který provedení tohoto vyšetření schválil se svým podpisem na žádanku v případě obecně odůvodněných případů LO uvedených v bodu č. 4.6 tohoto MRS, nese klinickou odpovědnost lékař radiolog, který vyhotovil a podepsal záznam o nálezu z tohoto vyšetření 5 Závěr Vedoucí rtg pracoviště, nebo jím písemně pověřená osoba, zajišťuje prokazatelné proškolení všech zaměstnanců, kterých se toto interní ustanovení týká. Proškolený zaměstnanec svým podpisem a datem podpisu na příloze č. 1 tohoto MRS stvrzuje, že byl seznámen s tímto MRS a s návodem k obsluze a k běžné údržbě rtg zařízení, že jim porozuměl a že se jimi bude řídit.

12 Příloha č. 1 - Záznam Strana 1 z 1 Záznam o seznámení s interním ustanovením Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s obsahem výše uvedených interních protokolu, že jsem jim porozuměl/a a budu se jimi řídit: Jméno Funkce Datum seznámení Podpis Datum ukončení činnosti* Podpis* * Datum ukončení činnosti zaznamená a podepíše vedoucí RA.

13 Strana 1 z 56 S t a n d a r d i z o v a n é v ý k o n y L O a S t a n d a r d n í o p e r ační protoko l y ( S O P ) R t g z ařízení není vhodné pro snímkování dětí do 3 let. PŘEHLED STANDARDIZOVANÝCH VÝKONŮ LO Kód výkonu Druh vyšetření RTG PRSTŮ A ZÁPRSTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU RTG RAMENNÍHO KLOUBU RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN RTG ŽEBER A STERNA RTG HRUDNÍKU RTG BŘICHA Kód výkonu Kód ČRK Radiologický výkon Prostý snímek rukou - 1 projekce Prostý snímek ruky - PA a šikmá projekce Prostý snímek prstů - AP a bočná projekce Prostý snímek nohy - PA a šikmá projekce Prostý snímek prstů Prostý snímek obou nohou - PA projekce Prostý snímek obou nohou - PA a šikmé projekce Prostý snímek nohou vestoje Prostý snímek mandibuly projekce Prostý snímek kosti spánkové projekce Prostý snímek paranasálních dutin Prostý snímek nosních kůstek Prostý snímek obličejového skeletu, očnic Prostý snímek temporo-mandibulárního kloubu bilat. (zavřená a otevřená) Prostý snímek selly Prostý snímek měkkých částí krku NEPROVÁDÍ SE Prostý snímek lební baze a Townova projekce Prostý snímek lbi - PA/AP a bočná projekce Transorální (Sandbergova) projekce Prostý snímek C páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek C páteře - šikmé projekce

14 Strana 2 z Prostý snímek C páteře - dynamické snímky Prostý snímek hrtanu - AP a bočná NEPROVÁDÍ SE Prostý snímek Th/L přechodu Prostý snímek Th páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek Th páteře - jiné projekce Prostý snímek LS páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek LS páteře - šikmé projekce Prostý snímek LS páteře - dynamické snímky Prostý snímek sakra a kostrče - AP a bočná projekce Prostý snímek SI kloubů - AP projekce Prostý snímek SI kloubů - šikmé projekce 1 nebo 2 snímky Prostý snímek pánve - AP projekce Prostý snímek pánve - šikmé projekce Prostý snímek kyčle - AP projekce Prostý snímek kyčle - AP a axiální projekce Prostý snímek kyčle - speciální projekce (Lauenstein) Prostý snímek klíční kosti Prostý snímek sternoklavikulárního skloubení Prostý snímek lopatky 1 nebo 2 projekce Prostý snímek ramene - AP Prostý snímek ramene - jiné projekce Prostý snímek obou ramen se zátěží - 1 nebo 2 snímky Prostý snímek humeru - AP a bočná projekce Prostý snímek humeru - AP a transtorakální projekce včetně ramene Prostý snímek lokte - AP a bočná projekce Prostý snímek předloktí - AP a bočná projekce Prostý snímek zápěstí - AP a bočná projekce Prostý snímek zápěstí - dynamické snímky Prostý snímek zápěstí - os scaphoideum 1 až 3 projekce Prostý snímek zápěstí - 1 projekce Prostý snímek femoru - AP a bočná projekce Prostý snímek kolene - AP a bočná projekce Prostý snímek kolene - AP, bočná a šikmá projekce Prostý snímek kolene - AP, bočná a axiální projekce pately Prostý snímek pately axiální Prostý snímek kolene - tunelová projekce Prostý snímek kolene vestoje Prostý snímek obou kolen Prostý snímek bérce - AP a bočná projekce Prostý snímek hlezna - AP a bočná projekce Prostý snímek hlezna - AP a projekce na vidlici kloubu Prostý snímek hlezna vestoje Prostý snímek patní kosti - bočná a/nebo axiální projekce Prostý snímek žeber Prostý snímek sterna Prostý snímek žeber - AP/PA a šikmá projekce Prostý snímek hrudníku - PA/AP projekce Prostý snímek hrudníku - PA/AP a bočná projekce Prostý snímek hrudníku - speciální projekce NEPROVÁDÍ SE Snímek břicha - AP Snímek břicha - na boku, horizontálním paprskem nebo vestoje

15 Strana 3 z 56 S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ PROTOKOLY (SOP) Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , , manus - zadopřední 24x30 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, ruka naléhá dlaní na úložnou desku/zobrazovací systém, prsty jsou od sebe mírně oddáleny a nataženy, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavičku třetího metakarpu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Ruka je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Ruka musí být zobrazena včetně hrotů prstů a zápěstí s oběma styloidy. Prsty ruky jsou od sebe oddáleny. Zobrazení ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK manus šikmá dorzopalmární, radioulnární 24x30 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient sedí, leží či stojí, ruka naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou malíkovou stranou, prsty jsou vějířovitě rozprostřeny, ruka není flekována, dlaň a distální předloktí svírají se zobrazovacím systémem úhel 45 Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metakarpu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Ruka je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Ruka musí být zobrazena včetně hrotů prstů a zápěstí s oběma styloidy. Hlavičky metakarpů nejsou v superpozici. Zobrazení ruky.

16 Strana 4 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (II. V.) - zadopřední 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou přední stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně oddáleny, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici proximálního phalangu vyšetřovaného prstu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku a hlavičky příslušného metakarpu. Jednotlivé články nejsou rotovány. Zobrazení II. - V. prstu ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (II. a III.) - mediolaterální 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou zevní stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku prstu ruky. Zobrazení II. a III. prst ruky.

17 Strana 5 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (IV. a V.) - lateromediální 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou vnitřní stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku prstu ruky. Zobrazení IV. a V. prst ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pollex - předozadní 18x24 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, palec naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou dorzální stranou, ostatní prsty jsou od palce maximálně oddáleny, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na bazi proximálního článku. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku palce a os trapezium. Palec nesmí být rotován. Zobrazení palce ruky.

18 Strana 6 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pollex - mediolaterální 18x24 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží sedí či stojí, palec naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou laterální stranou, ostatní prsty ruky jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na bazi proximálního článku palce. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku palce a os trapezium. Palec nesmí být rotován. Zobrazení palce ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , , , pes - zadopřední 24x30 (Š), 30x40 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou ploskou, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Noha není rotována. Zobrazení nohy.

19 Strana 7 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , pes šikmá, dorzoplantární, fibulotibiální 24x30 (Š), 30x40 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha neléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza vyšetřované nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Metatarzy jsou rozprojikovány. Zobrazení nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pes (Chopartův kloub, sustentaculum tali) boční, tibiofibulární 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém svou malíkovou stranou, ploska nohy je kolmá na zobrazovací systém, dlouhá osa nohy je paralelní se zobrazovacím systémem, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed palcové strany nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Malleolus medialis a malleolus lateralis jsou ve vzájemné superpozici. Ossa digitorum jsou ve vzájemné superpozici. Ossa metatarsi jsou ve vzájemné superpozici. Zobrazení Chopartův kloub, sustentaculum tali.

20 Strana 8 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti pedis (I. V.) zadopřední 18x24 (Š) 100 N M 48 2,8 N Pacient leží, sedí či stojí, prsty naléhají na zobrazovací systém svou plantární stranou, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metatarzu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prsty jsou prokresleny v dlouhé ose zobrazení. Prsty musí být zobrazeny celé včetně hrotů distálních článků a hlavic metatarzů. Kloubní štěrbiny jsou prokresleny. Prsty se nepřekrývají. Zobrazení I. - V. prstu nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti pedis (I. V.) šikmá dorzoplantární fibulotibiální 18x24 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha neléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metatarzu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prsty jsou prokresleny v dlouhé ose zobrazení. Prsty musí být zobrazeny celé včetně hrotů distálních článků a hlavic metatarzů. Kloubní štěrbiny jsou rozprojikovány. Prsty se nepřekrývají. Zobrazení prstů nohy.

21 Strana 9 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK hallux (I.) viz projekce digiti pedis 18x24 (V) 100 N M 48 2,8 N Pacient leží, sedí či stojí, palec naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou vnitřní stranou, ploska nohy je kolmá na úložnou desku, ostatní prsty jsou v maximální flexi, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed zevní strany palce. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec nohy je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec nohy musí být zobrazeny celý včetně hrotu distálního článku a hlavice metatarzu. Kloubní štěrbiny jsou prokresleny. Zobrazení I. prstu nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK ossa tarsi - zadopřední 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou ploskou, Centrální paprsek skloněn 15 proximálně, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Nárt je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Nárt musí být zobrazen celý. Kloubní štěrbiny jsou zobrazeny. Zobrazení nártních kůstek.

22 Strana 10 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK ossa tarsi šikmá fibulotibiální 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Nárt je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Nárt musí být zobrazen celý. Ossa cuneiformia jsou v superpozici. Kloubní štěrbiny jsou zobrazeny. Zobrazení nártních kůstek. Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK splanchnocranium - poloaxiální, posteroanteriorní 24x30 (V) 100 A M 70 - A Pacient leží, sedí či stojí čelem k úložné desce vyšetřovacího nářadí, hlava naléhá bradou a nosem na úložnou desku/zobrazovací systém, FH svírá se zobrazovacím systémem úhel 45 otevřený kraniálně, mediánní rovina je kolmá na zobrazovací systém, tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na protuberantia occipitali externa. Cloníme přesně na oblast zájmu. Obličejový skelet je prokreslen symetricky v dlouhé ose zobrazení. Obličejový skelet musí být zobrazen celý včetně vertex a protuberantia mantalis mandibulae. Zobrazení splanchnocranium.

23 Strana 11 z 56 Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK basis cranii - axiální, submentovertikální dle Hirtze 24x30 (V) 100 A M 77 - A Pacient leží, sedí či stojí zády k úložné desce vyšetřovacího nářadí, temeno hlavy naléhá na úložnou desku tak, že FH je rovnoběžná se zobrazovacím systémem. Ramena jsou podložena k dosažení optimálního záklonu hlavy. Tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na frankfurtskou horizontálu, míří na střed spojnice zevních zvukovodů. Cloníme přesně na oblast zájmu. Baze lební je zobrazena symetrické v dlouhé ose zobrazení. Dolní čelist je v superpozici s přední jámou lební, podrobnosti basis cranii včetně sinus sphenoidalis a labyrinthi ethmoidales jsou prokresleny. Zobrazení basis cranii. Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK sella turcica boční, laterolaterální 18x24 (Š) 100 A M 80 - A Pacient leží, sedí čí stojí čelem k úložné desce vyšetřovacího nářadí, lebka naléhá vyšetřovanou stranou na úložnou desku, mediánní rovina lebky je paralelní se zobrazovacím systémem, tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří 2 cm nad střed orbitomeatální spojnice nevyšetřované strany. Cloníme přesně na oblast zájmu. Sella turcica je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Pars sinistra a pars dextra dorsum sellae jsou v superpozici. Prosessus clinoideus posterior dexter je v přesném superpozičním postavení s processus clinoideus posterior sinister. Zobrazení sella turcica.

Radiologicko-anatomické anatomické korelace

Radiologicko-anatomické anatomické korelace Radiologicko-anatomické anatomické korelace Lebka, zuby, páteř, končetiny, břicho Petr Nádeníček Department of Radiology, University Hospital Brno and Medical Faculty, Masaryk University, Brno,Czech Biomedicínská

Více

SOPRD/RDGB/0/104/00/01

SOPRD/RDGB/0/104/00/01 SOPRD/RDGB/0/104/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Skiagrafické projekce při radiodiagnostickém zobrazování lebky Michaela Peterková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Konference ČSFM, Rožnov 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, jehož cílem je ověřit a zhodnotit, zda je

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA RADIOLOGICKÝCH METOD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA PŘI ZOBRAZOVÁNÍ...PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU NA RADIOLOGICKÉM PRACOVIŠTI Autor

Více

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase Variace 1 Kostra 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 2 Kostra osová

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra.

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra. LIDSKÁ KOSTRA Lidská kostra je základnou na niž se upínají svaly a opěrným bodem, umožňujícím jejich práci. Chrání životně důležité orgány, ale také produkuje životodárné látky (krvinky z červené kostní

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš Za pomoci modelu kostry, volných kostí a obrázků v učebnici se nauč jednotlivé kosti lidské kostry. Latinské názvy v závorkách nemusíte znát, jsou uvedeny pouze pro zájemce. Při zkoušení bude třeba kost

Více

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu Planmeca ProMax zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu U panoramatického rentgenu nové generace Planmeca ProMax neexistuje žádné mechanické omezení geometrie zobrazení. Nastavit lze libovolné požadované

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM

Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM Vypracoval: Libor Luňáček + kůstky sluchové (ossicula auditus) => malleus (kladívko), incus (kovadlinka), stapes (třmínek) ad. a) dolní čelist = MANDIBULA - nepárová,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Název: Kostra a kosti

Název: Kostra a kosti Název: Kostra a kosti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Skeleton - cranium (kost, stavba, spojení kostí, kostra lebky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Skeleton - cranium (kost, stavba, spojení kostí, kostra lebky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Skeleton - cranium (kost, stavba, spojení kostí, kostra lebky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kostra = pasivní pohybový aparát Pevná opora těla, ochranných kryt některým orgánům Mozek, oko,

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Návod na používání knihy úrazů

Návod na používání knihy úrazů Kniha úrazů od Návod na používání knihy úrazů 1. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy včetně drobných poranění. 2. V případě, že dojde ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Kostra pracovní list

Kostra pracovní list Kostra pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 26. LEDNA 2016 Cena: 837 Kč OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. SOUBOR

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 25. 6. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

SOPRD/RDGB/0/042/00/02

SOPRD/RDGB/0/042/00/02 SOPRD/RDGB/0/042/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5 Kosti (levá strana): Lebka 1. Kost čelní 2. Kost temenní 3. Kost týlní 4. Šev korunový 5. Šev šípový 6. Šev lambdový 7. Kost nosní 8. Horní čelist 9. Kost lícní 10.Kost spánková a) Výběžek lícní kosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Eva Jursíková Brno, 26.11.2010 legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU a MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII ZOBRAZOVACÍ PROCES PANORAMATICKÉ RENTGENY ZKOUŠKY PROVOZNÍ

Více

Poliklinika Železný Brod s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Poliklinika Železný Brod s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 9 8 3 0 6 IČZ smluvního ZZ 5 3 6 9 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 3 x 0 0 4 Název IČO Poliklinika Železný Brod s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah (1) Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Návrh úplného znění NRS RDG

Návrh úplného znění NRS RDG Návrh úplného znění NRS RDG NÁVRH k 8.8.2009 O B S A H STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE 1. Národní radiologické standardy - radiodiagnostika Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah () Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout?

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? RH dny 2008 11.11. 2008 Petr Borek Proč tato prezentace vznikla Společnost VF, jako pravděpodobně největší poskytovatel této služby v ČR, by ráda při

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE:

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: ORTOPEDICKÉ MINIMUM OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: 1. ANATOMIE A FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU 2. DIAGNOSTICKÁ TERMINOLOGIE 3. PORANĚNÍ KOSTÍ 4. ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ 5. NÁZVY ORTOPEDICKÝCH OPERACÍ 6. VYŠETŘOVACÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Pracovní schůzky SÚJB na pracovištích intervenční kardiologie. Mgr. Petr Papírník Ing. Jitka Nožičková Ing. Josef Kryštůfek SÚJB

Pracovní schůzky SÚJB na pracovištích intervenční kardiologie. Mgr. Petr Papírník Ing. Jitka Nožičková Ing. Josef Kryštůfek SÚJB Pracovní schůzky SÚJB na pracovištích intervenční kardiologie Mgr. Petr Papírník Ing. Jitka Nožičková Ing. Josef Kryštůfek SÚJB 1 Úvod Projekt SÚJB Věda a výzkum 2008-2010 Radiační zátěž pacientů v intervenční

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

R A Y. Company profile. 24.4.2015. Copyright 2013 RAY Co., Ltd., All rights reserved.

R A Y. Company profile. 24.4.2015. Copyright 2013 RAY Co., Ltd., All rights reserved. R A Y Company profile. 24.4.2015 Co nás čeká 1. Historie firmy 2. Představení RAYSCAN α 3. Zobrazování RAYSCAN α 4. Technické informace 5. Reference 1. Historie firmy 3 1-1. SAMSUNG Healthcare Family,

Více

ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI

ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2011 Účelová publikace bez jazykové

Více

Název IČO Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 7 5 4 7 0 IČZ smluvního ZZ 3 6 2 0 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 C 3 6 X 0 0 6 Název IČO Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

DETOXIKACE POHYBOVÉHO APARÁTU

DETOXIKACE POHYBOVÉHO APARÁTU DETOXIKACE POHYBOVÉHO APARÁTU Ing. Vladimír Jelínek 1 KOSTRA opěrný systém těla, základ pohybového aparátu 2 Funkce kosti strukturní a pohybová funkce ochrana životně důležitých orgánů (lebka, hrudní koš,

Více

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko Opřít koleno a pohyb po celém lýtku nebo různé kroužky s pohybem po celém lýtku bérec Kočka a roluji pod sebe

Více

Referenční příručka protokolu vyšetření CT

Referenční příručka protokolu vyšetření CT Referenční příručka protokolu vyšetření CT iuni iduo itotal Určeno pro řadu implantátů povrchu kolenního kloubu společnos ConforMIS ConforMIS, Inc. (telefon: 781/345 9170) 1 Copyright 2014 ConforMIS, Inc.

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více