Chiralux 2; v.č Kefalograf; v.č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chiralux 2; v.č. 04-83-12120 Kefalograf; v.č. 04-83-12120"

Transkript

1 Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, Praha 8, IČ , tel Místní radiologický standard NNB RFO 3/4 Stacionární skiagrafie Organizační celek: Primář: Osoba dohlížející nad RO: Radiologický fyzik: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a NNB MUDr. Martin Mašek Mgr. Pavla Nováková Mgr. Pavla Nováková, Mgr. Jiří Dammer Datum vydání: Účinnost od: Doba platnosti: bez omezení, revize 1x ročně Verze: 1. Počet stran: 11 Počet příloh: 4

2 Místní radiologický standard Strana 2 z 11 List provedených revizí a změn Změna č. Umístění změny Popis provedené změny Datum účinnosti Odpovědná osoba

3 Místní radiologický standard Strana 3 z 11 Obsah 1 Účel dokumentu Platnost dokumentu Základní informace Základní radiologické informace Vybavení pracoviště Personální zajištění pracoviště Popis technického vybavení Osobní ochranné prostředky a pomůcky Indikace a kontraindikace Standardní postup výkonu Příprava pacienta Nastavení projekce a expozičních faktorů Optimalizace a hodnocení kvality obrazu Opakování výkonu Náležitosti technického provedení LO Zvláštní případy LO Záznamy a dokumenty evidence, archivace Klinická odpovědnost Závěr... 11

4 Místní radiologický standard Strana 4 z 11 Přílohy: 1. Záznam o seznámení s interním standardem 2. Standardní operační postup (dále jen SOP ) 3. Metodika stanovení místní diagnostické referenční úrovně (dále jen MDRÚ ) 4. Přehled platných MDRÚ Klíčová slova: skiagrafie, standard, místní radiologický standard, národní radiologické standardy, diagnostická referenční úroveň, lékařské ozáření, radiační ochrana

5 Místní radiologický standard Strana 5 z 11 1 Účel dokumentu Účelem místních radiologických standardů (dále jen MRS ) je standardizovat postupy lékařského ozáření (dále jen LO ) při všech vyšetřeních prováděných na jednotlivých rtg přístrojích v rámci Fakultní nemocnice Na Bulovce (dále jen NNB ) v souladu s ustanovením 63 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která je prováděcím právním předpisem zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 6 Směrnice Rady 97/43/EURATOM, o lékařském ozáření, a dále v souladu s aktuálním zněním dokumentů Národní radiologické standardy - radiodiagnostika a intervenční radiologie (NRS-RDG) a Národní radiologické standardy radiologická fyzika (NRS-RF), dostupných od v návrhu Věstníku Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) na webu MZ ČR: 2 Platnost dokumentu Všichni zaměstnanci, kteří byli seznámeni s tímto MRS, s návodem k obsluze a s běžnou údržbou rtg zařízení, jsou uvedeni v příloze č. 1., jsou povinni se jimi řídit v praxi. Za vedení a archivaci přílohy č. 1 odpovídá vedoucí radiologický asistent (dále jen RA ). Kódy výkonů a názvy výkonů dle vyhlášky, Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., které je možno standardně provádět na tomto skiagrafickém rtg pracovišti, jsou uvedeny ve standardním operačním postupu v příloze č. 2. Hodnoty MDRÚ, platné pro jednotlivé výkony LO jsou rovněž uvedeny v přehledu v příloze č. 4. Klinické hodnocení rtg snímků je oprávněn provádět pouze lékař radiolog uvedený v příloze č Základní informace Tento Místní radiologický standard (dále jen MRS) popisuje radiologická vyšetření prováděná na stacionárním skiagrafickém rtg přístroji se záznamem snímku na rtg film, kdy je exponovaná kazeta s filmem vyvolána ve vyvolávacím automatu. Skiagrafická radiologická vyšetření patří mezi základní výkony lékařského ozáření (dále jen LO), prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních, indikované i akutně. Skiagrafický zobrazovací systém je určen pro statické dvojrozměrné zobrazení trojrozměrné anatomické struktury. Vychází z principu rozdílné absorpce a rozptylu rtg záření v jednotlivých tkáních lidského těla ve směru ohnisko - přijímač obrazu. Výsledné zobrazení pak přináší zřetelnou informaci o sledovaných strukturách, kterými jsou zejména skelet a měkké tkáně.

6 Místní radiologický standard Strana 6 z 11 4 Základní radiologické informace 4.1 Vybavení pracoviště Stacionární skiagrafické zařízení Centrální RTG. Název soupravy: Chiralux 2 Rtg zařízení: Výrobce: stacionární skiagrafie Chirana Výrobní číslo: Kód rtg přístroje: RFO-3/4 Rok výroby: 1983 Umístění: Centrální RTG Generátor VN: Chiralux 2, v.č ; Kefalograf, v.č Rentgenka: ROK T 30/50 Chiralux 2, v.č a Kefalograf, v.č /6 Ohnisko: 1,2/2,0 Rtg zářič: Rotax KA N962Chiralux v.č a Kefalograf v.č Celková filtrace: 3 mm Al KAP metr: - AEC: kazety: Zesilujici folie: Filmy: Vyvolávání filmů: Chiralux Agfa Agfa ortho regular Agfa CP G Plus Vzvolávací automat Kodak Snímkovací stůl: Typ Tabix v.č. 070 (Chirana) Stropní teleskopický stativ: Typ FT 1 v.č (Medicor) Vertikální stativ: Typ D 576 v.č (Chirana)

7 Místní radiologický standard Strana 7 z Personální zajištění pracoviště Kvalifikace a doporučené minimální počty odborníků na pracovišti: Specializovaný lékař radiolog: Registrovaný radiologický asistent: Registrovaný klinický radiologický fyzik RDG: 2x 4x 1x 4.3 Popis technického vybavení Výkon LO je prováděn na rtg zařízení, které je výrobcem určeno pro stacionární skiagrafii. Stacionární rtg zařízení se používá zejména při vyšetření pacientů v těžkém zdravotním stavu. Negatoskop pro hodnocení snímků lékařem radiologem je situována v samostatné místnosti na RK (v popisovně). Za evidování a archivaci protokolů ZPS a ZDS a za správné využívání dat v nich uvedených odpovídá radiofyzikální oddělení. Za evidování a archivaci protokolů či záznamů o zaškolení jednotlivých pracovníků v obsluze a v běžné údržbě rtg zařízení odpovídá vedoucí RA. 4.4 Osobní ochranné prostředky a pomůcky Radiologičtí asistenti jsou povinni při provádění vyšetření zajistit, aby v průběhu LO nebyly ve vyšetřovně přítomny žádné další osoby, které se přímo nepodílí na LO, vždy obsluhovat rtg přístroj z ovladovny a dodržovat zásady radiační ochrany a další zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále jsou radiologičtí asistenti povinni použít stínicích ochranných prostředků pro ochranu radiosenzitivních orgánů a tkání pacienta, pokud se nacházejí v užitečném svazku a mimo oblast, která má být zobrazena, nebo v jeho blízkosti (do 5 cm) a pokud tato ochrana nebrání zobrazení. Stínicí schopnosti ochranných prostředků: ochranná zástěra gonád - pro šourek (min. 0,5 mm Pb), ochranná zástěra gonád - pro vaječníky (min. 1,0 mm Pb), ochranný límec (min. 0,5 mm Pb) ochranná zástěra (min. 0,25 mm Pb) 4.5 Indikace a kontraindikace Žádanku na rtg vyšetření vyhotovuje a podepisuje indikující lékař. Indikaci provádí indikující lékař v souladu s dokumentem Indikační kritéria pro zobrazovací metody.

8 Místní radiologický standard Strana 8 z 11 Pokud se nejedná o obecně odůvodněné případy LO stanovené v bodu 4.6 tohoto MRS, posoudí odůvodněnost indikace v souladu s dokumentem Indikační kritéria pro zobrazovací metody lékař radiolog a provedení vyšetření schválí nebo zamítne se svým podpisem na žádanku. Gravidita: Postupuje se podle Doporučených postupů pro případ LO gravidní pacientky, které jsou uvedeny v NRS-RDG části IV Radiační ochrana žen v reprodukčním věku a vnitřním předpisu NNB. Podezření z gravidity zapíše RA na žádanku. Vyšetření lze provést až po konzultaci s radiologem a po záznamu jeho rozhodnutí na žádanku. Odmítnutí vyšetření pacientem: Odmítnutí zaznamená RA do UNIS i na žádanku a zajistí podpis záznamu pacientem. Při použití kontrastní látky (KL) Postupuje se podle Metodického listu intravaskulárního podání jódových KL je uveden v NRS-RDG část III Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek (JKL) a vnitřním předpisu NNB. Pokud není alergie na jodovou KL uvedena na žádance, ověří RA neexistenci alergie pouze dotazem u pacienta. Je-li alergická reakce na JKL zjištěna až při vyšetření, zajistí RA základní životní funkce pacienta a bezodkladně zavolá první pomoc (PP) v areálu NNB na linku č (popř nebo 3301). Před aplikací KL nebo jakéhokoliv léčiva se lékař specialista při posuzování kontraindikací řídí příslušným příbalovým letákem KL nebo léčiva. 4.6 Standardní postup výkonu Obecně odůvodněnými případy stanovenými tímto MRS jsou všechny standardní skiagrafické výkony uvedené v příloze č. 2 tohoto MRS a LO, které jsou na žádance označeny jako akutní. 4.7 Příprava pacienta Před provedením LO je v nutné, aby pacient odložil oděv a pokud to lze, i kovové předměty v oblasti zobrazení, rovněž by pacient neměl používat před vyšetřením kosmetické přípravky na oblast prsu a podpaží. Zároveň je nutné poučit pacienta, jak se má chovat při expozici. Poučení pacienta provede RA před zahájením výkonu. Další příprava k provedení LO je stanovena jednotlivými SOP v MRS. 4.8 Nastavení projekce a expozičních faktorů Provádění projekcí probíhá dle SOP (příloha č. 2), popř. podle požadavků indikujícího lékaře a lékaře radiologa a velikost pole se nastaví tak, aby obraz zachytil oblast zájmu v celém rozsahu. Expoziční automatika, vzdálenost ohnisko přijímač obrazu se použije podle přílohy č. 2 tohoto MRS. Expoziční parametry musí být optimalizovány tak, aby bylo dosaženo radiologem požadované kvality zobrazení při minimalizaci radiační zátěže pacienta.

9 Místní radiologický standard Strana 9 z 11 Při provedení LO vždy RA ověří zda byla dodržena hodnota MDRÚ platná pro daný výkon, uvedená v příloze č. 2, a v případě zjištěné neshody o více než +100% bezodkladně informuje vedoucího RA. 4.9 Optimalizace a hodnocení kvality obrazu Splnění ukazatelů kvality z pohledu technického provedení LO hodnotí vizuálně buď lékař - radiolog a/nebo RA, který praktickou část LO provedl, podle požadavků každého vyšetření. Musí být dosaženo shody s požadavky MRS u následujících ukazatelů: shoda oblasti zobrazené na radiologickém obrazu s indikovanou oblastí vyhovující ostrost zobrazení vyhovující kontrast zobrazení absence takových artefaktů, které by mohly negativně ovlivnit diagnostické hodnocení viditelnost anatomických struktur Nastavení níže uvedených parametrů musí být vždy v optimálním rozmezí s ohledem na ovlivnění výsledné kvality zobrazení: nastavení expozičních parametrů (ohnisko, kv, mas, ) nastavení velikosti radiačního pole použití stínících prostředků použití fixačních pomůcek 4.10 Opakování výkonu V případě, že je kvalita zobrazení nedostatečná, rozhodne lékař specialista, nebo v obecně a místně odůvodněných případech stanovených jednotlivými MRS rozhodne RA, zda je nutno provést opakované LO. V takovém případě je povinen oznámit důvod opakování expozice pacientovi a provést o tom záznam do záznamu LO v informačním systému UNIS. Z těchto záznamů provádí vedoucí RA průběžně, nejméně však jednou ročně analýzu příčin opakování LO a navrhuje nápravná opatření ke snížení počtu opakování LO. O účinnosti nápravných opatření přijatých a provedených ke snížení počtu opakovaných LO vede vedoucí RA evidenci.

10 Místní radiologický standard Strana 10 z Náležitosti technického provedení LO Pro konkrétní vyšetření zaznamenává RA vždy tyto parametry u každé expozice: č. Parametr Místo záznamu 1 Místo záznamu 2 Místo záznamu 3 1 Příjmení, jméno a identifikační (rodné) číslo pacienta UNIS Rtg snímek Žádanka 2 Datum narození a pohlaví pacienta UNIS Rtg snímek Žádanka 3 Výška a hmotnost pacienta UNIS Žádanka 4 Datum vyšetření UNIS Rtg snímek Žádanka 5 Čas vyšetření UNIS Rtg snímek 6 Typ vyšetření (výkon) UNIS Žádanka 7 Popis oblasti vyšetření vyšetřovaný orgán, či oblast UNIS Žádanka 8 Projekce (AP, PA, laterální, ) UNIS 9 Velikost pole na receptoru [cm x cm] standardně, určeno v SOP 10 Vzdálenost receptor povrch stolu nebo povrch těla pacienta [cm] standardně, určeno v SOP 11 Vzdálenost ohnisko-receptor [cm] standardně, určeno v SOP 12 Indikované napětí rentgenky [kv] UNIS Žádanka 13 Elektrické množství [mas] UNIS Žádanka 14 Vykrytí nevyšetřovaných částí těla standardně, určeno v SOP 15 Počet shodných expozic v dané projekci UNIS 16 Jméno a podpis RA, který provedl praktickou část LO a záznamy o LO 17 Jméno a podpis lékaře - radiologa, který vyhotovil záznam o nálezu UNIS UNIS Žádanka Žádanka 4.12 Zvláštní případy LO V případě, kdy není možné postupovat podle žádného z SOP uvedených v MRS, rozhodne o volbě vhodného postupu lékař radiolog, který o tom provede záznam na žádanku, včetně odůvodnění LO, způsobu provedení LO a záznamu o informování pacienta.

11 Místní radiologický standard Strana 11 z Záznamy a dokumenty evidence, archivace Veškeré uvedené záznamy jsou archivovány a skartovány ve NNB v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, která je prováděcím právním předpisem zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Žádanka k ozáření řádně vyplněná indikujícím lékařem a potvrzená lékařem radiologem, pokud se nejedná o obecně odůvodněný případ LO uvedený v bodu č. 4.6 tohoto MRS. Záznam o provedení LO (UNIS, provozní deník, potvrzení o provedení LO a další) vyplněný RA. Záznam diagnostického zobrazení (radiogram) zhotovený a řádně označený RA. Jiné záznamy (souhlas s vyšetřením, prohlášení doprovázející osoby a další). Za vedení evidence a za předání výše uvedených záznamů o LO k archivaci je odpovědný ten RA, který provedl praktickou část LO. Záznam o nálezu zhotovený a podepsaný lékařem radiologem Klinická odpovědnost Klinickou odpovědnost za provedení konkrétního LO nese lékař radiolog, který provedení tohoto vyšetření schválil se svým podpisem na žádanku v případě obecně odůvodněných případů LO uvedených v bodu č. 4.6 tohoto MRS, nese klinickou odpovědnost lékař radiolog, který vyhotovil a podepsal záznam o nálezu z tohoto vyšetření 5 Závěr Vedoucí rtg pracoviště, nebo jím písemně pověřená osoba, zajišťuje prokazatelné proškolení všech zaměstnanců, kterých se toto interní ustanovení týká. Proškolený zaměstnanec svým podpisem a datem podpisu na příloze č. 1 tohoto MRS stvrzuje, že byl seznámen s tímto MRS a s návodem k obsluze a k běžné údržbě rtg zařízení, že jim porozuměl a že se jimi bude řídit.

12 Příloha č. 1 - Záznam Strana 1 z 1 Záznam o seznámení s interním ustanovením Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s obsahem výše uvedených interních protokolu, že jsem jim porozuměl/a a budu se jimi řídit: Jméno Funkce Datum seznámení Podpis Datum ukončení činnosti* Podpis* * Datum ukončení činnosti zaznamená a podepíše vedoucí RA.

13 Strana 1 z 56 S t a n d a r d i z o v a n é v ý k o n y L O a S t a n d a r d n í o p e r ační protoko l y ( S O P ) R t g z ařízení není vhodné pro snímkování dětí do 3 let. PŘEHLED STANDARDIZOVANÝCH VÝKONŮ LO Kód výkonu Druh vyšetření RTG PRSTŮ A ZÁPRSTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU RTG RAMENNÍHO KLOUBU RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN RTG ŽEBER A STERNA RTG HRUDNÍKU RTG BŘICHA Kód výkonu Kód ČRK Radiologický výkon Prostý snímek rukou - 1 projekce Prostý snímek ruky - PA a šikmá projekce Prostý snímek prstů - AP a bočná projekce Prostý snímek nohy - PA a šikmá projekce Prostý snímek prstů Prostý snímek obou nohou - PA projekce Prostý snímek obou nohou - PA a šikmé projekce Prostý snímek nohou vestoje Prostý snímek mandibuly projekce Prostý snímek kosti spánkové projekce Prostý snímek paranasálních dutin Prostý snímek nosních kůstek Prostý snímek obličejového skeletu, očnic Prostý snímek temporo-mandibulárního kloubu bilat. (zavřená a otevřená) Prostý snímek selly Prostý snímek měkkých částí krku NEPROVÁDÍ SE Prostý snímek lební baze a Townova projekce Prostý snímek lbi - PA/AP a bočná projekce Transorální (Sandbergova) projekce Prostý snímek C páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek C páteře - šikmé projekce

14 Strana 2 z Prostý snímek C páteře - dynamické snímky Prostý snímek hrtanu - AP a bočná NEPROVÁDÍ SE Prostý snímek Th/L přechodu Prostý snímek Th páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek Th páteře - jiné projekce Prostý snímek LS páteře - AP a bočná projekce Prostý snímek LS páteře - šikmé projekce Prostý snímek LS páteře - dynamické snímky Prostý snímek sakra a kostrče - AP a bočná projekce Prostý snímek SI kloubů - AP projekce Prostý snímek SI kloubů - šikmé projekce 1 nebo 2 snímky Prostý snímek pánve - AP projekce Prostý snímek pánve - šikmé projekce Prostý snímek kyčle - AP projekce Prostý snímek kyčle - AP a axiální projekce Prostý snímek kyčle - speciální projekce (Lauenstein) Prostý snímek klíční kosti Prostý snímek sternoklavikulárního skloubení Prostý snímek lopatky 1 nebo 2 projekce Prostý snímek ramene - AP Prostý snímek ramene - jiné projekce Prostý snímek obou ramen se zátěží - 1 nebo 2 snímky Prostý snímek humeru - AP a bočná projekce Prostý snímek humeru - AP a transtorakální projekce včetně ramene Prostý snímek lokte - AP a bočná projekce Prostý snímek předloktí - AP a bočná projekce Prostý snímek zápěstí - AP a bočná projekce Prostý snímek zápěstí - dynamické snímky Prostý snímek zápěstí - os scaphoideum 1 až 3 projekce Prostý snímek zápěstí - 1 projekce Prostý snímek femoru - AP a bočná projekce Prostý snímek kolene - AP a bočná projekce Prostý snímek kolene - AP, bočná a šikmá projekce Prostý snímek kolene - AP, bočná a axiální projekce pately Prostý snímek pately axiální Prostý snímek kolene - tunelová projekce Prostý snímek kolene vestoje Prostý snímek obou kolen Prostý snímek bérce - AP a bočná projekce Prostý snímek hlezna - AP a bočná projekce Prostý snímek hlezna - AP a projekce na vidlici kloubu Prostý snímek hlezna vestoje Prostý snímek patní kosti - bočná a/nebo axiální projekce Prostý snímek žeber Prostý snímek sterna Prostý snímek žeber - AP/PA a šikmá projekce Prostý snímek hrudníku - PA/AP projekce Prostý snímek hrudníku - PA/AP a bočná projekce Prostý snímek hrudníku - speciální projekce NEPROVÁDÍ SE Snímek břicha - AP Snímek břicha - na boku, horizontálním paprskem nebo vestoje

15 Strana 3 z 56 S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ PROTOKOLY (SOP) Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , , manus - zadopřední 24x30 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, ruka naléhá dlaní na úložnou desku/zobrazovací systém, prsty jsou od sebe mírně oddáleny a nataženy, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavičku třetího metakarpu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Ruka je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Ruka musí být zobrazena včetně hrotů prstů a zápěstí s oběma styloidy. Prsty ruky jsou od sebe oddáleny. Zobrazení ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK manus šikmá dorzopalmární, radioulnární 24x30 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient sedí, leží či stojí, ruka naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou malíkovou stranou, prsty jsou vějířovitě rozprostřeny, ruka není flekována, dlaň a distální předloktí svírají se zobrazovacím systémem úhel 45 Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metakarpu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Ruka je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Ruka musí být zobrazena včetně hrotů prstů a zápěstí s oběma styloidy. Hlavičky metakarpů nejsou v superpozici. Zobrazení ruky.

16 Strana 4 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (II. V.) - zadopřední 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou přední stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně oddáleny, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici proximálního phalangu vyšetřovaného prstu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku a hlavičky příslušného metakarpu. Jednotlivé články nejsou rotovány. Zobrazení II. - V. prstu ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (II. a III.) - mediolaterální 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou zevní stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku prstu ruky. Zobrazení II. a III. prst ruky.

17 Strana 5 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti manus (IV. a V.) - lateromediální 18x24 (V) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, prst naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou vnitřní stranou, nevyšetřované prsty jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prst ruky je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Vyšetřovaný prst musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku prstu ruky. Zobrazení IV. a V. prst ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pollex - předozadní 18x24 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží, sedí či stojí, palec naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou dorzální stranou, ostatní prsty jsou od palce maximálně oddáleny, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na bazi proximálního článku. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku palce a os trapezium. Palec nesmí být rotován. Zobrazení palce ruky.

18 Strana 6 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pollex - mediolaterální 18x24 (Š) 100 N M 44 4,5 N Pacient leží sedí či stojí, palec naléhá na úložnou desku/zobrazovací systém svou laterální stranou, ostatní prsty ruky jsou maximálně palmárně flektovány, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na bazi proximálního článku palce. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec musí být zobrazen celý včetně hrotu distálního článku palce a os trapezium. Palec nesmí být rotován. Zobrazení palce ruky. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , , , pes - zadopřední 24x30 (Š), 30x40 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou ploskou, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Noha není rotována. Zobrazení nohy.

19 Strana 7 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK , pes šikmá, dorzoplantární, fibulotibiální 24x30 (Š), 30x40 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha neléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza vyšetřované nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Metatarzy jsou rozprojikovány. Zobrazení nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK pes (Chopartův kloub, sustentaculum tali) boční, tibiofibulární 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém svou malíkovou stranou, ploska nohy je kolmá na zobrazovací systém, dlouhá osa nohy je paralelní se zobrazovacím systémem, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed palcové strany nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Noha je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Noha musí být zobrazena celá včetně hrotů prstů. Malleolus medialis a malleolus lateralis jsou ve vzájemné superpozici. Ossa digitorum jsou ve vzájemné superpozici. Ossa metatarsi jsou ve vzájemné superpozici. Zobrazení Chopartův kloub, sustentaculum tali.

20 Strana 8 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti pedis (I. V.) zadopřední 18x24 (Š) 100 N M 48 2,8 N Pacient leží, sedí či stojí, prsty naléhají na zobrazovací systém svou plantární stranou, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metatarzu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prsty jsou prokresleny v dlouhé ose zobrazení. Prsty musí být zobrazeny celé včetně hrotů distálních článků a hlavic metatarzů. Kloubní štěrbiny jsou prokresleny. Prsty se nepřekrývají. Zobrazení I. - V. prstu nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK digiti pedis (I. V.) šikmá dorzoplantární fibulotibiální 18x24 (Š) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha neléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na hlavici třetího metatarzu. Cloníme přesně na oblast zájmu. Prsty jsou prokresleny v dlouhé ose zobrazení. Prsty musí být zobrazeny celé včetně hrotů distálních článků a hlavic metatarzů. Kloubní štěrbiny jsou rozprojikovány. Prsty se nepřekrývají. Zobrazení prstů nohy.

21 Strana 9 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK hallux (I.) viz projekce digiti pedis 18x24 (V) 100 N M 48 2,8 N Pacient leží, sedí či stojí, palec naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou vnitřní stranou, ploska nohy je kolmá na úložnou desku, ostatní prsty jsou v maximální flexi, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed zevní strany palce. Cloníme přesně na oblast zájmu. Palec nohy je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Palec nohy musí být zobrazeny celý včetně hrotu distálního článku a hlavice metatarzu. Kloubní štěrbiny jsou prokresleny. Zobrazení I. prstu nohy. Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK ossa tarsi - zadopřední 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou ploskou, Centrální paprsek skloněn 15 proximálně, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Nárt je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Nárt musí být zobrazen celý. Kloubní štěrbiny jsou zobrazeny. Zobrazení nártních kůstek.

22 Strana 10 z 56 Kód RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy Kód ČRK ossa tarsi šikmá fibulotibiální 18x24 (V) 100 N M 50 3,2 N Pacient leží, sedí či stojí, noha naléhá na zobrazovací systém/úložnou desku svou palcovou stranou, ploska nohy svírá se zobrazovacím systémem úhel 30, Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na střed dorza nohy. Cloníme přesně na oblast zájmu. Nárt je prokreslen v dlouhé ose zobrazení. Nárt musí být zobrazen celý. Ossa cuneiformia jsou v superpozici. Kloubní štěrbiny jsou zobrazeny. Zobrazení nártních kůstek. Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK splanchnocranium - poloaxiální, posteroanteriorní 24x30 (V) 100 A M 70 - A Pacient leží, sedí či stojí čelem k úložné desce vyšetřovacího nářadí, hlava naléhá bradou a nosem na úložnou desku/zobrazovací systém, FH svírá se zobrazovacím systémem úhel 45 otevřený kraniálně, mediánní rovina je kolmá na zobrazovací systém, tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří na protuberantia occipitali externa. Cloníme přesně na oblast zájmu. Obličejový skelet je prokreslen symetricky v dlouhé ose zobrazení. Obličejový skelet musí být zobrazen celý včetně vertex a protuberantia mantalis mandibulae. Zobrazení splanchnocranium.

23 Strana 11 z 56 Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK basis cranii - axiální, submentovertikální dle Hirtze 24x30 (V) 100 A M 77 - A Pacient leží, sedí či stojí zády k úložné desce vyšetřovacího nářadí, temeno hlavy naléhá na úložnou desku tak, že FH je rovnoběžná se zobrazovacím systémem. Ramena jsou podložena k dosažení optimálního záklonu hlavy. Tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na frankfurtskou horizontálu, míří na střed spojnice zevních zvukovodů. Cloníme přesně na oblast zájmu. Baze lební je zobrazena symetrické v dlouhé ose zobrazení. Dolní čelist je v superpozici s přední jámou lební, podrobnosti basis cranii včetně sinus sphenoidalis a labyrinthi ethmoidales jsou prokresleny. Zobrazení basis cranii. Kód RTG lebky, cílené snímky Kód ČRK sella turcica boční, laterolaterální 18x24 (Š) 100 A M 80 - A Pacient leží, sedí čí stojí čelem k úložné desce vyšetřovacího nářadí, lebka naléhá vyšetřovanou stranou na úložnou desku, mediánní rovina lebky je paralelní se zobrazovacím systémem, tělo je chráněno olovnatou ochranou. Centrální paprsek kolmý na zobrazovací systém, míří 2 cm nad střed orbitomeatální spojnice nevyšetřované strany. Cloníme přesně na oblast zájmu. Sella turcica je prokreslena v dlouhé ose zobrazení. Pars sinistra a pars dextra dorsum sellae jsou v superpozici. Prosessus clinoideus posterior dexter je v přesném superpozičním postavení s processus clinoideus posterior sinister. Zobrazení sella turcica.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE Verze pro rok 2013 Na základě návrhů přednostů radioterapeutických odd., členů výboru SROBF, specializační oborové rady (SOR) a Akreditační komise MZ ČR zpracoval

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE Dle Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dalších předpisů ČS legislativy TCert PRAVIDLA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ kolektiv autorů Vážení čtenáři, jistě znáte rčení, že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Chránit zdraví, život a důstojnost, předcházet nemocem a zmírňovat lidské

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více