ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R List.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1"

Transkript

1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú astníku programu a jeho sídlo : Název organizace : Fyzická osoba : název ulice : název obce : Identifika ní íslo Rodné íslo.p. PS Vyhodnocení pln ní termín stanovených v rozhodnutí : íslo. Datum ukon ení etapy Plánovaný Pln ní íslo form. Název etapy termín lze stanoveného ádku R p ekro it o termínu sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl Vypracování návrhu investi ního zám ru (žádosti o dotaci) P epracování návrhu investi ního zám ru (žádosti o dotaci) Vypracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání "Rozhodnutí") P epracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání "Rozhodnutí") P íprava podklad k návrhu zákona o úv ru se státní zárukou Uzav ení smlouvy o úv ru se státní zárukou erpání úv ru se státní zárukou Splácení úv ru se státní zárukou P íprava podklad k návrhu zákona o p ijetí úv ru eskou republikou Realizace akce Vypracování návrhu dokumentace záv re ného vyhodnocení akce Vyhodnocení pln ní indikátor stanovených v rozhodnutí :.. M rná Hodnota indikátoru Závaznost indikátoru íslo form. Název indikátoru TP (x;y) v % *) vyhodnocení ádku R jednotka x= y= pln ní sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl

2 ISPROFIN Zpráva o záv re ném vyhodnocení akce R List.2 Vyhodnocení pln ní parametr stanovených v rozhodnutí : M rná Hodnota parametru Závaznost parametru íslo ádku Název parametru TP (x;y) v % *) vyhodnocení jednotka x= y= pln ní sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl A Stav ukazatele v cílovém roce B Po ízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Pr m rné investi ní náklady po ízení majetku tis.k /m r.jedn F Pr m rné investi ní náklady technického zhodnocení majetku tis.k /m r.jedn G Pr m rné neinvesti ní náklady oprav a udržování tis.k /rok H Pr m rné neinvesti ní náklady na materiál a energie tis.k /rok I Pr m rné neinvesti ní náklady na pronájem majetku tis.k /rok J Pr m rné náklady na služby tis.k /rok A Stav ukazatele v cílovém roce B Po ízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Pr m rné investi ní náklady po ízení majetku tis.k /m r.jedn F Pr m rné investi ní náklady technického zhodnocení majetku tis.k /m r.jedn G Pr m rné neinvesti ní náklady oprav a udržování tis.k /rok H Pr m rné neinvesti ní náklady na materiál a energie tis.k /rok I Pr m rné neinvesti ní náklady na pronájem majetku tis.k /rok J Pr m rné náklady na služby tis.k /rok A Stav ukazatele v cílovém roce B Po ízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Pr m rné investi ní náklady po ízení majetku tis.k /m r.jedn F Pr m rné investi ní náklady technického zhodnocení majetku tis.k /m r.jedn G Pr m rné neinvesti ní náklady oprav a udržování tis.k /rok H Pr m rné neinvesti ní náklady na materiál a energie tis.k /rok I Pr m rné neinvesti ní náklady na pronájem majetku tis.k /rok J Pr m rné náklady na služby tis.k /rok A Stav ukazatele v cílovém roce B Po ízení majetku v období realizace akce C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce D Pronájem majetku v období realizace akce E Pr m rné investi ní náklady po ízení majetku tis.k /m r.jedn F Pr m rné investi ní náklady technického zhodnocení majetku tis.k /m r.jedn G Pr m rné neinvesti ní náklady oprav a udržování tis.k /rok H Pr m rné neinvesti ní náklady na materiál a energie tis.k /rok I Pr m rné neinvesti ní náklady na pronájem majetku tis.k /rok J Pr m rné náklady na služby tis.k /rok Pozn.:

3 ISPROFIN Zpráva o záv re ném vyhodnocení akce R List.3 Vyhodnocení pln ní ukazatel bilance pot eb a zdroj stanovených v rozhodnutí : Ukazatel celkem Závaznost ukazatele íslo ádku Název ukazatele bilance pot eb a zdroj financování akce plánovaná skute ná TP (x;y) v % *) vyhodnocení hodnota hodnota x= y= pln ní sl.1 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl s Náklady p ípravy a zabezpe ení akce s Mzdové náklady a povinné pojistné s Náklady na materiál, vodu a energie s Náklady na nákup služeb s Náklady budov a staveb s Náklady na stroje, za ízení a inventá s Náklady na nehmotný majetek s Ostatní náklady realizace akce s Rezerva v nákladech s Náklady p ípravy a realizace akce celkem s Splátky návratných finan.výpomocí (NFV) ze stát.rozpo tu s Splátky úv r se stát.zárukou ur ených nevládnímu sektoru s Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP s Splátky úv r poskytnutých bez státní záruky s Ostatní finan ní pot eby s Finan ní pot eby úv r se státní zárukou specielního ur ení s Finan ní pot eby úv r p ijatých eskou republikou s Finan ní pot eby emise státních dluhopis 199 1s SOUHRN FINAN NÍCH POT EB AKCE s Úv ry se státní zárukou ur ené nevládnímu sektoru s Úv ry se státní zárukou ur ené vládnímu sektoru NFV - rozpo et kapitoly správce programu NFV - použití zdroj kapitoly OSFA NFV - použití zdroj z emisí státních dluhopis NFV - použití zdroj strukturálních fond EU NFV - použití zdroj Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdroj jiných fond EU NFV - použití mimorozpo tových prost edk OSS NFV - použití jiných než výše uvedených zdroj s Návratné finan ní výpomoci ze státního rozpo tu (NFV) VDS - rozpo et kapitoly správce programu VDS - p evody z kapitoly OSFA VDS - použití zdroj z emisí státních dluhopis VDS - použití zdroj strukturálních fond EU VDS - použití zdroj Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdroj jiných fond EU VDS - použití mimorozpo tových prost edk OSS VDS - použití jiných než výše uvedených zdroj s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo tu (VDS) s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) s Souhrn zdroj ú asti státního rozpo tu s Vlastní zdroje ú astníka programu (VZ) s Úv ry poskytnuté bez státní záruky s Dotace z územních rozpo t s Dotace poskytnuté ze státních fond s Jiné zdroje tuzemské s Dotace poskytnuté z fond EU s Dotace z fond NATO s Jiné zdroje poskytnuté ze zahrani í 199 3s SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ AKCE Finan ní pot eby nekryté zdroji Poznámky :

4 ISPROFIN Zpráva o záv re ném vyhodnocení akce R List.4 Propo et postihu za nedodržení podmínek erpání dotace stanovených v rozhodnutí íslo ádku Výše postihu v Výše postihu v K Název etapy, indikátoru, parametru a ukazatele bilance pot eb a % Správce Ministerstvo financí zdroj financování akce SR EU programu Fin.ú ad ministr sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 Pln ní závazn stanovených termín p ípravy a realizace akce : Pln ní závazn stanovených indikátor : Pln ní závazn stanovených parametr : Pln ní závazn stanovených parametr : v p íl..1 P ílohy, které jsou nedílnou sou ástí dokumentu obsahují : v p íl..2 Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : telefon Schválil : datum schválení

Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce

Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce R 05 199 Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce R 05 199 List č.1 Název akce : Evid.číslo ISPROFIN : pod.čj.: Účastníku programu a jeho sídlo : 199 001 Název

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více