STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI"

Transkript

1 STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Právní kontrola: Mgr. Michal Prokop právník Mgr. Michal Prokop, v. r. Odborný pracovník: - Schválil: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Revize: 01 účinné od: Ode dne zveřejnění. Spisový znak AI21 Skartační znak A5 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, sídlo a typ 1. Ekonomická fakulta je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 2. Ekonomická fakulta TUL (dále jen fakulta ) je právním nástupcem Hospodářské fakulty TUL zřízené rozhodnutím Akademického senátu TUL ze dne s účinností od Změna názvu na Ekonomická fakulta byla schválena Akademickým senátem Hospodářské fakulty TUL dne a Akademickým senátem TUL dne Její úplný název zní: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta. Používá kulaté razítko s malým státním znakem České republiky s textem Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta. 4. Fakulta používá pro své označení zkratku EF TUL. 5. Sídlem fakulty je Liberec, její adresa je Studentská 1402/2, Liberec. Děkanát a všechny katedry fakulty sídlí v ulici Voroněžská 13, Liberec 1. Struktura ové adresy zaměstnance, studenta: 6. V mezinárodním styku používá fakulta buď úplný název v jazyce českém, nebo úplný název v jazyce anglickém: Technical University of Liberec, Faculty of Economics, nebo úplný název v jazyce německém: Technische Universität Liberec, Wirtschaftsfakultät, nebo úplný název v jazyce francouzském:

2 Université Technique de Liberec, Faculté d Économie, nebo úplný název v jazyce ruském: Tехнический университет в Либерцe, Экономический факультет. 7. Akademické insignie a obřady na EF TUL jsou dány Statutem TUL, články 31 až 35, znění akademických slibů je dáno přílohou č. 3 Statutu TUL. Článek 2 Práva a postavení fakulty 1. Fakulta je součástí TUL. Právnickou osobou je TUL, jež vystupuje v právních vztazích týkajících se fakulty. 2. Orgány fakulty vymezuje 25 zákona. 3. Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem TUL ve věcech týkajících se fakulty podle 24, odst. 1) zákona. 4. Orgány fakulty rozhodují v dalších věcech TUL, pokud jim rozhodování o nich svěří Statut TUL. 5. Akademická práva a svobody jsou členům akademické obce fakulty zaručena 4 odst. a) - e) zákona. Článek 3 Vnitřní normy 1. Vnitřní normy fakulty jsou: a) Směrnice, které jsou obecným nástrojem řízení bez časového omezení zajišťující stejné řešení obdobných činností. b) Příkazy, které jsou konkrétním časově omezeným nástrojem řízení, jímž se ukládají jednotlivé úkoly s uvedením termínu splnění a je-li to možné, se jménem pracovníka odpovědného za jeho splnění. 2. Vnitřní normy vydává v rozsahu svých kompetencí stanovených zákonem, Statutem TUL a tímto statutem děkan fakulty. Část II. Základní činnost Článek 4 Vzdělávací činnost 1. Vzdělávací činnost uskutečňuje fakulta v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. 2. Programy celoživotního vzdělávání navazují na akreditované studijní programy, jsou obsahově přizpůsobeny potřebám zájemců a jsou uskutečňovány v souladu s vnitřním předpisem TUL Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. 3. Studijní programy projednává akademický senát fakulty a schvaluje vědecká rada fakulty. Článek 5 Přijímání ke studiu 1. Uchazeči jsou přijímáni ke studiu ve studijních programech na základě přijímacího řízení. 2. Podmínky pro přijetí ke studiu vyhlašuje každoročně děkan fakulty (v souladu s 48, 49 a 50 zákona a Statutem TUL). Průběh přijímacího řízení a podmínky přijetí

3 ke studiu v jednotlivých studijních programech projednává Akademický senát Ekonomické fakulty TUL a stanovuje děkan směrnicí. 3. Přihlášky ke studiu ve studijních oborech podává uchazeč v písemné a elektronické podobě. 4. Přijímací řízení ke studiu ve studijních oborech zajišťuje studijní oddělení fakulty v součinnosti s katedrami TUL. 5. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se každému uchazeči sdělí písemně. Kromě toho se výsledky zveřejňují na úřední desce (což se považuje za náhradní doručení), a na internetových stránkách fakulty ( 6. V případě nepřijetí může uchazeč o studium požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí podle 50 odst. 7 zákona. Článek 6 Podmínky studia cizinců 1. Podmínky studia cizinců na fakultě určuje článek 5 Statutu TUL. Článek 7 Průběh a ukončení studia 1. Průběh a ukončení studia ve všech studijních programech se řídí Studijním a zkušebním řádem TUL a zákonem. 2. Termín zápisu do studia stanoví směrnicí děkan na základě harmonogramu TUL. 3. Členění akademického roku (harmonogram) určuje rektor TUL. Nutné odchylky podmíněné specifiky fakulty stanovuje děkan. 4. Absolventům studia v bakalářských studijních programech, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí může být obhajoba bakalářské práce, vydává TUL diplom a dodatek k diplomu a uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.) podle 45 odst. 4 zákona. 5. Absolventům studia v magisterských a navazujících magisterských studijních programech, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, vydává TUL diplom a dodatek k diplomu a uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing.) podle 46 odst. 4 písm. a) zákona. 6. Absolventům studia v doktorském studijním programu, kteří vykonali státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci, vydává TUL diplom a dodatek k diplomu a uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) podle 47 odst. 5 zákona. 7. Absolventům studia v programech celoživotního vzdělávání, kteří splnili požadavky programu, vydává TUL osvědčení.

4 Článek 8 Poplatky spojené se studiem 1. Výši poplatků a úhrad za úkony spojené s přijímacím řízením, formu placení a splatnost poplatků určuje a zveřejňuje děkan podle Statutu TUL, článku 7 odst Výši poplatků za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok určuje za každých dalších započatých šest měsíců studia Statut TUL, článek 7, odst Výši ročního poplatku za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu určuje Statut TUL, článek 7, odst Výši poplatku za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5 zákona) v rozsahu podle Statutu TUL, článku 7 odst. 4 určuje děkan. 5. Výši a způsob úhrady za studium v programech celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis s názvem Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. 6. Výši dalších úhrad stanovuje Směrnice kvestora - Poplatky za administrativní úkony na vyžádání a Ceník UKN. 7. Splatnost poplatků stanovuje Statut TUL, článek 7, odst. 7. a O prominutí nebo odložení termínů splatnosti poplatků podle odst. 2 Statutu TUL rozhoduje rektor TUL podle Statutu TUL, článku 7, odst Neuhrazení poplatku za studium bude posuzováno podle 64 zákona. Článek 9 Vědecká a ostatní činnost 1. Vědecká činnost je základním právem a povinností akademického pracovníka fakulty. Tato činnost je základem pro pedagogické působení. Orgány akademické samosprávy fakulty odpovídají za vytvoření optimálních podmínek pro vědeckou činnost svých akademických pracovníků a studentů. 2. Vědecká a tvůrčí činnost fakulty se uskutečňuje zejména prostřednictvím institucionálního výzkumu a účelového výzkumu na základě projektů Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky, ústředních orgánů státní správy a Evropské unie. Aplikovaný výzkum je realizován rovněž na základě smluv s jinými právnickými osobami. 3. Fakulta vytváří podmínky pro zahraniční styky svých pracovišť, kateder, akademických pracovníků a studentů. 4. Smlouvy se zahraničními partnery (včetně změn a doplňků) na úrovni fakulty uzavírá za TUL děkan fakulty. Smlouvy, případně jejich změny a doplňky, se vkládají do databáze smluv a archivují dle směrnice rektora Spisový a skartační řád. 5. Fakulta může využívat prostředků z nadačních fondů různých subjektů. Článek 10 Hodnocení činnosti 1. Fakulta každoročně hodnotí svou činnost. 2. Výroční zprávu o činnosti sestavuje děkan na základě zpráv proděkanů, vedoucích kateder a tajemníka fakulty. Předkládá ji akademickému senátu fakulty ke schválení a vědecké radě fakulty k projednání. Následně ji odevzdává rektorovi jako podklad ke zprávě o hodnocení činnosti TUL. 3. Zpráva hodnotí zejména zájem o studium na fakultě, úspěšnost studentů, úroveň pedagogické činnosti akademických pracovníků, úroveň vědecké, výzkumné, poradenské a servisní činnosti, spolupráci s jinými fakultami, vysokými školami a institucemi (včetně zahraničních), sponzorskou, eventuálně další činnost.

5 Část III. Součásti fakulty Článek 11 Fakulta 1. Fakulta je základní součástí TUL pro činnost vzdělávací, pedagogickou, vědeckou, poradenskou a servisní. Uskutečňuje akreditované studijní programy, programy celoživotního vzdělávání a další činnosti podle zákona a tohoto statutu. 2. Fakulta při uskutečňování svých cílů spolupracuje s ostatními fakultami TUL. Článek 12 Organizační struktura 1. Součástmi fakulty jsou: a) katedry (viz příloha č. 1 tohoto statutu), které se mohou případně členit na sekce, b) děkanát, který se člení na sekretariát děkana, studijní oddělení, referát proděkanů, oddělení pro vnější vztahy, redakci časopisu E+M, kancelář studií a analýz. 2. Děkan může po schválení akademickým senátem fakulty zřídit další pracoviště. 3. V čele katedry je vedoucí, který je jmenován děkanem fakulty. 4. Organizaci, řízení činností a hospodaření fakulty určuje Organizační řád Ekonomické fakulty TUL, jenž také stanoví, kteří vedoucí pracovníci a v jakém rozsahu jsou oprávněni jednat jménem fakulty. Část IV. Orgány fakulty Článek 13 Samosprávné akademické a ostatní orgány 1. Samosprávnými akademickými orgány jsou dle 25, odst. 1 zákona: a) akademický senát, b) děkan, c) vědecká rada, d) disciplinární komise. 2. Dalším orgánem fakulty je tajemník podle 25, odst. 2 zákona. 3. Orgány akademické samosprávy jednají a rozhodují v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, Statutem TUL a tímto statutem. 4. Orgány akademické samosprávy dbají o to, aby členové akademické obce fakulty měli možnost vyjádřit se ke všem významným dokumentům a směrnicím, jimiž se zabývají. 5. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci (v souladu s 70 zákona a čl. 29, odst. 2 Statutu TUL) a studenti zapsaní na fakultě. 6. Shromáždění akademické obce svolává předseda akademického senátu fakulty po dohodě s děkanem nejméně jednou za rok.

6 Článek 14 Akademický senát fakulty 1. Akademický senát fakulty má 12 členů. Skládá se: a) z komory akademických pracovníků, ve které je 8 členů, b) z komory studentů, ve které jsou 4 členové. 2. Akademická obec fakulty volí 3 členy do Akademického senátu TUL, z toho je 1 student. 3. Způsob jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL a podrobnosti voleb jsou upraveny ve vnitřním předpisu s názvem Volební a jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL. 4. Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL je nejvýše tříleté. Článek 15 Děkan 1. Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu a jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. 2. Je oprávněn jednat jménem TUL ve věcech stanovených 24 odst. 1 zákona nebo v rámci pověření vydaného rektorem. 3. Děkana zastupují proděkani v rozsahu jim určeném. Článek 16 Proděkani 1. Proděkani: a) odpovídají za svoji činnost děkanovi, b) vzájemně se zastupují způsobem, který určí děkan. V nepřítomnosti zastupuje děkana v plném rozsahu ve věcech, které nesnesou odkladu, proděkan určený děkanem. Článek 17 Vědecká rada 1. Právní postavení, složení a působnost Vědecké rady Ekonomické fakulty (dále jen vědecká rada ) jsou dány 29 a 30 zákona. 2. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby, než členové akademické obce TUL. 3. Předsedou vědecké rady je děkan. Členství ve vědecké radě je čestné, funkční období je shodné s délkou funkčního období děkana. 4. Jednání vědecké rady se řídí vnitřním předpisem s názvem Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL. Článek 18 Disciplinární komise fakulty 1. Jmenování a činnost disciplinární komise fakulty určuje 31 zákona. 2. Disciplinární komise se řídí vnitřním předpisem s názvem Disciplinární řád pro studenty Ekonomické fakulty TUL. Článek 19 Tajemník 1. Právní postavení tajemníka fakulty je upraveno v 32 zákona. 2. Rozsah činnosti tajemníka se řídí vnitřní normou vydanou děkanem. 3. Tajemník odpovídá za svou činnost děkanovi.

7 Článek 20 Poradní orgány 1. Akademický senát fakulty, děkan, proděkani a tajemník mohou zřizovat poradní komise. Komisím předsedají určení členové senátu nebo děkan, jeho proděkani nebo tajemník fakulty nebo pověření pracovníci či studenti. 2. Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou: děkan, proděkani, tajemník fakulty, předseda akademického senátu fakulty a další členové jmenovaní děkanem. Část V. Článek 21 Studijní program a jeho akreditace 1. Základní součásti studijního programu jsou dány 44 odst. 2 zákona. Další jeho součástí je studijní plán. 2. Fakulta uskutečňuje studijní programy formou prezenčního a kombinovaného studia. 3. Studijní program je členěn na studijní obory. Studijní obor může být členěn dle zaměření. 4. Studijní programy schvaluje vědecká rada fakulty po projednání Akademickým senátem EF TUL. Schválený studijní program, doplněný o další podklady podle 79 zákona, postoupí děkan prostřednictvím rektora TUL MŠMT k akreditaci. Fakulta sleduje dobu platnosti, popř. zpracovává podklady pro žádost o prodloužení nebo rozšíření akreditace studijního programu (platnost akreditace lze prodloužit podle 80 odst. 2 zákona). 5. Zřízení a zrušení studijního programu, oboru a zaměření schvaluje Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL po projednání Akademickým senátem EF TUL. Článek 22 Návrhy programů celoživotního vzdělávání 1. Fakulta uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání. Návrhy programů předává děkan po vyjádření Akademického senátu ke schválení vědecké radě. Článek 23 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 1. Oprávnění fakulty konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podléhá akreditaci podle 82 odst. 1 zákona. 2. Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem vypracované fakultou podle 82 zákona podává na ministerstvo rektor. 3. Je-li platnost akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem časově omezená, sleduje fakulta dobu platnosti a koná patřičná opatření. Článek 24 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 1. Habilitační řízení v akreditovaných oborech se uskutečňuje na fakultě podle 71, 72 a 75 zákona. 2. Řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech se uskutečňuje na fakultě podle 73 až 75 zákona. 3. Návrh na jmenování profesorem podává ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy rektor.

8 Část VI. Studenti Článek 25 Studenti 1. Postavení, práva a povinnosti studentů stanoví část šestá ( 61 až 69) zákona, Studijní a zkušební řád TUL a vnitřní legislativa vydávaná dle tohoto statutu. 2. Zásady pro přiznání stipendia určuje vnitřní předpis fakulty ( Stipendijní řád Ekonomické fakulty TUL ) v souladu s 91 zákona a Stipendijním řádem TUL. 3. Disciplinární přestupky studentů podle 64 až 66 zákona řeší disciplinární komise fakulty v souladu s vnitřním předpisem fakulty Disciplinární řád pro studenty Ekonomické fakulty TUL. Část VII. Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci fakulty Článek 26 Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci fakulty 1. Všichni akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci fakulty jsou podle článku 29 odstavce 1) Statutu TUL v pracovněprávních vztazích k TUL. 2. Místa akademických pracovníků a dalších pracovníků jsou obsazována výběrovým řízením. 3. Výběrové řízení probíhá v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců TUL, který je vnitřním předpisem TUL. 4. Pracovní smlouvy s akademickými pracovníky a ostatními zaměstnanci fakulty uzavírá TUL na základě rozhodnutí děkana. 5. Zaměstnanci jsou odměňováni podle Vnitřního mzdového předpisu TUL. 6. Postavení, práva a povinnosti zaměstnanců fakulty určuje Zákoník práce a vnitřní předpisy a vnitřní normy TUL. Část VIII. Akademické insignie a obřady Článek 27 Insignie, taláry, akademické obřady, pečetě, akademické sliby 1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv a svobod, pravomoci a odpovědnosti představitelů fakulty jsou insignie fakulty (podle článku 31 Statutu TUL). 2. Způsob užívání insignií, talárů při celofakultních příležitostech, použití pečeti, určují články 31 až 34 Statutu TUL. 3. Imatrikulační slib studentů a promoční slib absolventů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia jsou uvedeny v příloze č. 3 ke Statutu TUL Akademické sliby Technické univerzity v Liberci. Článek 28 Pamětní medaile 1. Udělování pamětních medailí fakulty se řídí čl. 35 odst. 1. a 2. Statutu TUL a vnitřním předpisem EF TUL s názvem Řád pro udělování pamětních medailí Ekonomické fakulty TUL.

9 2. Děkan může navrhnout rektorovi za fakultu osoby pro udělení medaile TUL v souladu s Řádem pro udělování pamětních medailí TUL. Článek 29 Hostující profesor, čestné tituly 1. Přiznání statutu hostující profesor a jeho práva a povinnosti určuje článek 36 Statutu TUL. 2. Udělení čestných titulů a práva jejich držitelů určuje článek 37 Statutu TUL a Řád pro udělování čestného titulu doctor honoris causa. Část IX. Článek 30 Hospodaření fakulty 1. Pravidla hospodaření fakulty se řídí příslušnými právními pravidly a Pravidly hospodaření TUL (příloha č. 2 Statutu TUL). 2. Fakulta samostatně hospodaří s prostředky, které jí přidělí TUL po schválení AS TUL a s prostředky získanými z dalších zdrojů. 3. Katedry a ostatní pracoviště fakulty samostatně hospodaří s prostředky přidělenými děkanem fakulty, resp. získanými vlastní doplňkovou činností a dary. 4. Akademický senát fakulty schvaluje rozpis přidělených finančních prostředků na jednotlivá pracoviště na běžný rok a zprávu o hospodaření za uplynulý rok. Článek 31 Společná ustanovení 1. Součástí statutu je tato příloha: Příloha č. 1: Názvy pracovišť fakulty. 2. Další vnitřní předpisy EF TUL jsou: Volební a jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL, Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL, Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě TUL, Stipendijní řád Ekonomické fakulty TUL, Disciplinární řád pro studenty Ekonomické fakulty TUL, Organizační řád Ekonomické fakulty TUL, Řád pro udělování pamětních medailí Ekonomické fakulty TUL Článek 32 Závěrečná ustanovení 1. Statut Ekonomické fakulty TUL schválený AS TUL dne se zrušuje. 2. Statut Ekonomické fakulty TUL byl schválen podle 27 písm. 1 odst. b) zákona Akademickým senátem EF TUL dne a podle 9 odst. 1 písmena b) zákona Akademickým senátem TUL dne Tento statut nabývá účinnosti dnem

10 Příloha č. 1 NÁZVY PRACOVIŠŤ FAKULTY Děkanát fakulty (DEF) Dean s Office Dekanat Services de doyen Деканат факультета Redakce časopisu E+M (RME) Editorial Office of the Journal E+M Redaktion der Zeitschrift E + M La rédaction de la revue E+M Редакция журнала Э + М Kancelář studií a analýz (KAS) Office of Studies and Analysis Büro für Studien und Analysen Bureau d'études et d'analyse Бюро проектов и анализов Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE) Department of Business Administration and Management Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Management Département de l économie d entreprise et du management Кафедра экономики предприятия и менеджмента Katedra informatiky (KIN) Department of Informatics Lehrstuhl für Informatik Département de l informatique Кафедра информатики Katedra cizích jazyků (KCJ) Department of Foreign Languages Lehrstuhl für Fremdsprachen Département des langues étrangères Кафедра иностранных языков Katedra ekonomie (KEK) Department of Economics Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre Département de l économie Кафедра экономики

11 Katedra financí a účetnictví (KFÚ) Department of Finance and Accounting Lehrstuhl für Finanzen und Buchhaltung Département des finances et de la comptabilité Кафедра финансов и бухгалтерии Katedra marketingu a obchodu (KMG) Department of Marketing and Trade Lehrstuhl für Marketing und Handel Département de marketing et du marché Кафедра маркетинга и торговли Katedra ekonomické statistiky (KSY) Department of Economic Statistics Lehrstuhl für ökonomische Statistik Département de la statistique d économie Кафедра экономической статисти

12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Právní kontrola: Mgr. Michal Prokop právník Mgr. Michal Prokop, v. r. Odborný pracovník: - Schválil: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Revize: 01 účinné od: Ode dne zveřejnění. Spisový znak AI21 Skartační znak A5 Část I. Článek 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (dále jen Organizační řád) upravuje v souladu se Statutem Technické univerzity v Liberci (dále jen Statut TUL), Statutem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (dále jen Statut EF TUL) a Organizačním řádem TUL vnitřní organizaci fakulty, organizační strukturu, postavení a činnost jednotlivých složek fakulty a dále práva, povinnosti a zodpovědnost, vztahy nadřízeností a podřízeností jednotlivých složek fakulty. 2. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance fakulty. Část II. Článek 2 Organizační struktura fakulty 1. Samosprávné postavení fakulty vzhledem k TUL určuje čl. 15 Statutu TUL a čl. 2 Statutu EF TUL. 2. Organizační struktura je dána čl. 12 Statutu EF TUL, názvy pracovišť jsou uvedeny v příloze č. 1 Statutu EF TUL. Článek 3 Orgány fakulty 1. Samosprávné akademické orgány fakulty a její další orgány jsou uvedeny v 25 zákona

13 č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění dalších předpisů (dále jen zákona ) a ve Statutu EF TUL čl. 13 až čl. 20. Článek 4 Akademický senát 1. Působnost Akademického senátu EF TUL v samosprávném systému TUL upravuje 27 zákona a Statut TUL. 2. Postavení Akademického senátu EF TUL, složení a jeho činnost upravuje čl. 14 Statutu EF TUL a Vnitřní předpis Volební a jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL. Článek 5 Děkan 1. V čele fakulty je děkan fakulty, který podle 28 zákona jedná a rozhoduje jménem TUL ve věcech fakulty, pokud tento zákon nestanoví jinak. 2. Děkan má zejména tyto povinnosti: - se souhlasem Akademického senátu EF TUL jmenuje a odvolává členy Vědecké rady EF TUL; - se souhlasem Akademického senátu EF TUL jmenuje a odvolává členy disciplinární komise; - jmenuje a odvolává: - proděkany, - tajemníka fakulty, - předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací, příp. předsedy a členy dalších komisí fakulty, - členy oborových rad pro příslušné doktorské studijní programy akreditované na fakultě, - vedoucí kateder na základě výběrového řízení; - vykonává funkci předsedy Vědecké rady EF TUL; - předkládá Vědecké radě EF TUL k projednání dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty; - navrhuje Vědecké radě EF TUL složení habilitačních komisí pro habilitační řízení a hodnotících komisí pro řízení ke jmenování profesorem; - připravuje podklady pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem; - rozhoduje o návrzích disciplinární komise ve věci disciplinárního přestupku; - předkládá senátu fakulty k projednání a vědecké radě fakulty ke schválení návrhy studijních programů; - v souladu s příslušnými předpisy rozhoduje ve věcech studentů a organizace studia; - řídí proděkany a tajemníka fakulty, koordinuje a kontroluje jejich činnost; - uzavírá jménem fakulty pracovní smlouvy s akademickými pracovníky a ostatními zaměstnanci; - jedná jménem fakulty v pracovně právních věcech zaměstnanců fakulty; - jedná jménem fakulty při uzavírání smluv a dohod (darovací smlouvy, doplňková a odborná činnost fakulty a kateder, apod.);

14 - předkládá senátu fakulty ke schválení dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty, výroční zprávu, zprávu o hospodaření a návrh na rozdělení finančních prostředků fakulty; - v oblasti rozvoje fakulty připravuje návrhy příslušných legislativních a organizačních opatření, v souladu s koncepcí rozvoje fakulty připravuje investiční a stavební záměry fakulty. 3. Děkana v jeho nepřítomnosti zastupuje jím určený proděkan v plném rozsahu ve věcech, které nesnesou odkladu. Pravomoc vystupovat a jednat jménem fakulty může svěřit děkan ve vymezeném rozsahu i dalším funkcionářům fakulty, tajemníkovi nebo dalším vedoucím pracovníkům. 4. Děkan fakulty je přímo podřízen rektorovi TUL. 5. Děkanovi jsou přímo podřízeni: - proděkani, - tajemník, - vedoucí kateder. Článek 6 Proděkani 1. Proděkany jmenuje po vyjádření senátu děkan, který také rozhoduje o jejich počtu a náplni jejich činnosti. 2. Proděkani za svěřené oblasti odpovídají děkanovi a jsou mu podřízeni. 3. Proděkani ve svěřeném úseku činnosti zastupují děkana a vystupují v řídících a jiných vztazích v rozsahu stanoveném děkanem. Článek 7 Tajemník 1. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném směrnicí děkana. Právní postavení a povinnosti tajemníka fakulty jsou dány 32 zákona a čl. 18 Statutu Ekonomické fakulty TUL. 2. Tajemník fakulty zodpovídá za část informačního systému fakulty týkajícího se hospodářské činnosti, provozu, financí, majetku a personalistiky fakulty. 3. Tajemník fakulty spolupracuje s proděkany Ekonomické fakulty TUL, vedoucími kateder a kvestorem TUL. Metodicky řídí administrativní pracovníky kateder a zajišťuje podklady pro evaluaci fakulty. Článek 8 Vědecká rada fakulty 1. Právní postavení a působnost Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL je dána 29 a 30 zákona a čl. 16 Statutu Ekonomické fakulty TUL. 2. Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL jedná v souladu s vnitřním předpisem Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL a Statutem Ekonomické fakulty TUL. Článek 9 Poradní orgány 1. Orgány fakulty mohou zřizovat poradní orgány, mohou též zřídit poradní orgány společné.

15 2. Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana, jehož členy jmenuje děkan. Děkan na kolegiu projednává zejména důležitá rozhodnutí ve věcech fakulty a zásadní otázky jejího řízení; na jednání může přizvat i další členy akademické obce a pracovníky fakulty. Článek 10 Disciplinární komise fakulty 1. Právní postavení a působnost disciplinární komise fakulty jsou stanoveny 31 zákona a vnitřním předpisem s názvem Disciplinární řád pro studenty Ekonomické fakulty TUL a Statutem EF TUL. Článek 11 Děkanát 1. Děkanát je výkonný útvar fakulty. Vykonává a zabezpečuje činnost v oblasti hospodářské, správní, pracovně právní a administrativní. 2. Vnitřní organizační strukturu děkanátu tvoří: a) sekretariát děkana - zajišťuje agendu děkana a tajemníka fakulty, b) studijní oddělení - zajišťuje organizační, správní a administrativní úkoly ve vztahu ke studentům, c) referát proděkanů - zajišťuje agendu proděkanů d) oddělení pro vnější vztahy - zajišťuje poradenskou službu pro zahraniční mobilitu studentů a akademických pracovníků. Článek 12 Redakce časopisu E+M Ekonomie a Management 1. Redakce časopisu organizuje vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management. Redakci řídí výkonný redaktor jmenovaný děkanem fakulty. Článek 13 Kancelář studií a analýz 1. Kancelář studií a analýz zajišťuje komercializaci výsledků vědy a výzkumu. Kancelář řídí vedoucí jmenovaný děkanem fakulty. Článek 14 Katedra a její činnost 1. Katedra je základním pracovištěm pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, doplňkovou a další činnost. 2. Katedru tvoří: - akademičtí pracovníci - profesoři, docenti, odborní asistenti s vědeckou hodností, asistenti a lektoři, kteří vyučují předměty akreditovaných studijních oborů a uskutečňují vědeckou a výzkumnou činnost zabezpečovanou katedrou, - vědečtí a výzkumní pracovníci, kteří se nepodílejí na vzdělávací činnosti, - ostatní pracovníci (technici, administrativní pracovníci). 3. Na katedře dále působí: - externí učitelé vyučující předměty zabezpečované katedrou, - studenti jako vědecké a pedagogické síly a stážisté, - hosté. 4. Katedra v rozsahu vymezeném oborem své působnosti zajišťuje následující činnosti: - výuku předmětů v akreditovaných oborech bakalářského, magisterského a doktorského studia, - zabezpečuje rozvoj katedry v souladu s koncepcí dlouhodobého záměru

16 rozvoje fakulty, - výuku v kurzech celoživotního vzdělávání zajišťovaných fakultou nebo prostřednictvím Centra dalšího vzdělávání TUL, - předmětové zkoušky, státní závěrečné zkoušky a doktorské zkoušky, - evidenci studijních výsledků, - rozvoj nebo podíl na rozvoji vědního oboru katedry, - provádí vědeckou, výzkumnou a odbornou činnost, - provádí doplňkovou a další činnost. Článek 15 Řízení katedry Vedoucí katedry 1. Katedru řídí vedoucí katedry, kterého jmenuje a odvolává děkan fakulty na základě výběrového řízení podle vnitřního předpisu s názvem Řád výběrového řízení pro obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci Statutu TUL. 2. Vedoucí katedry řídí a zastupuje katedru a jedná jejím jménem. Za svou činnost zodpovídá děkanovi fakulty, plní pokyny děkana a dodržuje povinnosti vyplývající z právních a jiných předpisů. Zodpovídá za hospodaření katedry. 3. Přehled hlavních činností vedoucího katedry s vymezením pravomocí, povinností a rozsahu odpovědnosti je stanoven v souladu s Pracovním řádem TUL děkanem při převzetí funkce vedoucího katedry. 4. Katedra se může členit na sekce, které zřizuje vedoucí katedry po předchozím souhlasu děkana a po projednání v Akademickém senátu Ekonomické fakulty TUL. 5. Vedoucímu katedry jsou podřízeni všichni zaměstnanci katedry. 6. Vedoucí katedry spolupracuje s tajemníkem a proděkany fakulty a je jimi metodicky řízen. Zástupce vedoucího katedry 1. Zástupce vedoucího katedry jmenuje a odvolává vedoucí katedry. Zástupce vedoucího katedry je za svou činnost odpovědný vedoucímu katedry. 2. Při nepřítomnosti vedoucího katedry jej zastupuje v neodkladných záležitostech v plném rozsahu. Tajemník katedry 1. Tajemníka katedry jmenuje a odvolává vedoucí katedry z pracovníků katedry. 2. Tajemník katedry zajišťuje agendy stanovené vedoucím katedry. 3. Za svou činnost tajemník zodpovídá vedoucímu katedry. Článek 16 Povinnosti všech zaměstnanců Ekonomické fakulty TUL 1. Povinnosti zaměstnanců Ekonomické fakulty TUL jsou stanoveny Pracovním řádem TUL. Článek 17 Používání razítek, veřejná vyhláška, styk se sdělovacími prostředky 1. Děkan fakulty užívá kulaté razítko se státním znakem, názvem Technická univerzita v Liberci a názvem "Ekonomická fakulta". 2. Další oprávnění používat kulaté razítko mají pracovníci určeni Organizačním řádem TUL, odst. II, bod 2.2.

17 3. Pro veškerá rozhodnutí a nařízení, kdy účastníci řízení nebo jejich pobyt nejsou známi, použije vedení fakulty, popř. ostatní organizační složky fakulty, doručení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška je umísťována na úřední desce fakulty, která se nachází v budově fakulty. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 4. Na rozhodování o právech a povinnostech studentů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ( 68 odst. 1 zákona). Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo oznámení předmětné skutečnosti. Nestanoví-li zákon jinak, postupuje se ve věcech upravených tímto zákonem podle obecných předpisů o správním řízení ( 105 zákona). 5. Elektronická kopie úřední desky je přístupná na elektronické adrese: V případě rozporu mezi fyzickou a elektronickou formou dokumentu na úřední desce fakulty je rozhodující fyzická forma. 6. Jakýkoli kontakt s vnějšími subjekty, především se zástupci sdělovacích prostředků, zabezpečuje děkan nebo tiskový mluvčí TUL. Další zaměstnanci jsou k tomu oprávněni jen na základě pověření děkana. Část III. Článek 18 Společná ustanovení 1. Bezpečnost, hygiena práce a požární ochrana jsou nedílnou součástí řídící práce všech akademických funkcionářů a vedoucích pracovníků fakulty. 2. Povinností všech zaměstnanců fakulty je zúčastňovat se předepsaných školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Část IV. Článek 19 Závěrečná ustanovení 1. Organizační řád Ekonomické fakulty TUL schválený dne Akademickým senátem TUL se zrušuje. 2. Organizační řád Ekonomické fakulty TUL byl schválen podle 27 odst. 1 písmeno b) zákona Akademickým senátem Ekonomické fakulty TUL dne a podle 9 odst. 1 písmeno b) zákona Akademickým senátem TUL dne Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Statut. Část I. Základní ustanovení. Článek 1 Fakulta

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Statut. Část I. Základní ustanovení. Článek 1 Fakulta Název: Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Statut Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 23. 5. 2017 Právní kontrola: Mgr. Tereza Stejskalová

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 10. prosince 2013 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1

Více

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. B), 33 odst. 2 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT Preambule Fakulta mezinárodních vztahů, jako součást Vysoké školy ekonomické v Praze, uskutečňuje akreditované studijní programy v oblasti

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUT A VNITŘNÍ PŘEDPISY EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STATUT A VNITŘNÍ PŘEDPISY EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STATUT A VNITŘNÍ PŘEDPISY EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 29. 1. 2015 doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r.

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008 Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 20. května 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 2. května 2016 Cena Kč 126, O B S A H : 137. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento předpis upravuje užívání statutárního znaku Univerzity Hradec Králové (dále jen "UHK") UHK a jejími

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn České vysoké učení technické v Praze Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn Petr Olšák petr@olsaknet 1 Setkání senátorů AS ČVUT, Temešvár, 7 6 2015 http://petrolsaknet/novela/ Aktuální stav Dne

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Směrnice děkana č. 5/2015

Směrnice děkana č. 5/2015 Směrnice děkana č. 5/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2016/2017 Článek I.

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 1/2013 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III.

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého olympijského výboru I. Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu Českého olympijského výboru (dále jen ČOV ), vymezuje základní působnost jeho

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity Článek I Úvodní ustanovení 1) Koordinační rada pro kosmické aktivity (dále jen Koordinační rada ) je stálým koordinačním, iniciačním

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2014 Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Provozně ekonomické

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ

PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava Čj.: VSPJ/02715/2015 PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ Část I Úvodní ustanovení Článek 1 Předmět úpravy 1) Na základě 6 zákona č. 111/1998 Sb.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

Statut Bezpečnostní rady státu

Statut Bezpečnostní rady státu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 793 Statut Bezpečnostní rady státu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Bezpečnostní

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poslání GA AV 1. Grantová agentura Akademie věd ČR (dále jen GA AV") je útvarem Akademie věd České republiky (dále jen Akademie")

Více

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY 241 9. funkční období 241 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více