Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

2 Výroční zpráva schválena radou školy dne Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne Ředitel: RNDr. Pavel Laně Statutární zástupce: Jaroslava Černá Zástupce ředitele: PhDr. Olga Maierová Vedoucí vychovatelka: Ivona Dittrichová Hospodářka školy: Hana Benešová Rozpočtář - ekonom: Yvona Veselá Telefon: Fax: www stránka: Datum vydání posledního rozhodnutí zařazení do sítě: Datum poslední změny zřizovací listiny: Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti Vznik: červen 2005 Složení: za učitele: za rodiče za zřizovatele Mgr. Olga Maierová Mgr. Eva Přibylová MVDr. Martin Pangrác Ing. Ivana Černá Antonín Ptáček Kontaktní osoba: Ing. Ivana Černá, tel Ve školním roce 2010/2011 se rada sešla a Na říjnové schůzi schválila bez připomínek výroční zprávu za školní rok 2009/2010. V dubnu 2011 byla seznámena s výsledkem hospodaření za rok 2010 a vzala jej na vědomí. Na obou jednáních seznámil ředitel radu s činností školy. Rada školy vzala informaci bez připomínek na vědomí. 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola je zřízena hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Součástí školy jsou: Základní škola pro sluchově postižené Gymnázium pro sluchově postiženou mládež Mateřská škola pro sluchově postižené Školní družina Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna Rozdělení školy, podle typu zdravotního postižení k : Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ třídy děti/žáci třídy děti třídy žáci třídy žáci z toho: mentální zrakové sluchové vady řeči tělesné kombinované vady 4 2 autismus vývojové poruchy učení vývojové poruch chování 1 12 K bylo vzděláváno 130 žáků 124 žáků se zdravotním postižením a 6 žáci zdravotně oslabení či sociálně znevýhodnění. Vyučovalo se podle Školního vzdělávacího programu. Orální způsob vyučování na naší škole zůstal nezměněn a stále představuje dominantní metodu. I v tomto školním roce bylo učivo 1. třídy rozděleno do dvou let (1. a 2. třídy). Tento trend, i když jsou na školu stále více přijímány děti s těžšími sluchovými vadami vč. dětí s kochleárními implantáty a děti s dalšími poruchami (poruchy učení, dysfázie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), dále pokračuje a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova. 3

4 Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově; k dispozici je jedna velká a jedna malá tělocvična. Bohužel škola nedisponuje hřištěm, ale pouze školním dvorem, který byl na náklady Nadačního fondu TÓN upraven tak, aby se na něm mohly hrát míčové hry a sportovat v omezené míře. Školní dvůr je využíván v hodinách tělesné výchovy, při sportovních hrách a také internátem a školní družinou. V případě potřeby si škola pronajímá hřiště od jiných subjektů. Pokud se jedná o materiálně technické vybavení školy lze konstatovat, že škola je dobře vybavena. Budova je majetkem církve výše nájmu v současné době činí celkem 2,562,117,-- Kč ročně, pravidelně se zvyšuje o míru roční inflace. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Vzdělávací programy: Učební programy základní školy: 1., 2., 3., 4. a 5. B ZŠ Ječná A po staru Základní škola 5. A ZŠ Ječná 2007/B 6. B, 7. tř., 8. A. 8. B, 9. C, 9. B ZŠ Ječná A Ječná 2007/B Učební plán gymnázia: Mateřská škola: Gymnázium Ječná Sovička ÚDAJE O ŽÁCÍCH, STUDENTECH A TŘÍDÁCH MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přijímání dětí se provádí na základě rozhodnutí ředitele školy. Tomuto rozhodnutí předchází doporučení psychologa školy a speciálně pedagogického centra. Důležitá je zpráva foniatra a zájem rodičů. V odděleních MŠ a v prvních třídách se jedná o děti se sluchovou vadou, a stále více s přidruženými vadami, v některých případech s vadami řeči. Není-li možné učinit jednoznačné rozhodnutí, zda dítěti budou vyhovovat metody práce naší školy, realizuje se tzv. diagnostický pobyt na dobu určitou (dále DGP). 4

5 Statistika vřazených dětí: o Vřazení na počátku školního roku: do MŠ 2 do ZŠ 1. třída 6 do ZŠ vyšší ročníky: 1 o Vřazení během školního roku: do MŠ 1 do ZŠ 6 o Diagnostický pobyt: na MŠ 4 na ZŠ 8 o Odchody dětí během školního roku: MŠ 0 ZŠ 1 Všechny ostatní děti byly vřazeny do naší školy již v předchozích letech. GYMNÁZIUM Přijímání studentů na naše gymnázium se řídí stejnými pravidly jako na ostatních státních gymnáziích (jednotný termín přijímací zkoušky). Přijímací zkoušky se konají písemně z českého jazyka a matematiky. xxx Žáci/studenti - cizí státní příslušníci úhrnem: Stát počet Ukrajina (G) 2 Vietnam (MŠ) 1 5

6 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) MŠ, ZŠ a G K r a j Počty dojíždějících žáků Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezsk ý Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Celkem Z toho: nově přijatí DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE VIZ KAPITOLY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Hlavním úkolem je rozvíjet řeč tak, aby děti mohly pokračovat ve studiu na naší škole a vzdělávat se orálně. Stále používáme metodiku, vypracovanou as. Janotovou, ve spolupráci s učiteli naší školy, tzv. senzomotoriku. Tato metodika je zakomponována do ŠVP MŠ - Sovička ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. stupeň Děti jsou hodnoceny převážně slovně. Statistické údaje viz ZŠ Rozmístění žáků základní školy: 9. třídu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 9 žáků. Jejich další vzdělávání bude probíhat v následujících oborech. gymnázium Černá, Holubová, Štemberk 6

7 SOU Dopravních podniků, obor automechanik Antoni SOU Lázně Bělohrad, obor zedník obkladač Kašpárek Střední škola Aloyse Klara, rekondiční a sportovní masér Rozehnalová SOU, kadeřnice Hrušková Střední zdravotnická škola, ošetřovatel Kadeřábek Střední zdravotnická škola, obor zubní technik - Žoha Statistické údaje viz další text. GYMNÁZIUM Ve 4. ročníku studovalo letos 6 studentů. Maturity se konaly poprvé podle státních kriterií. 4 studenti uspěli a státní maturitu vykonali, 2 studenti u maturity neuspěli. Z úspěšných studentů se stanou v září studenti následujících vysokých škol: Pangrácová Anna Graupnerová Dominika Klímová Martina Slezák Jan MU Brno, obor knihovnictví a informatika dtto 1. lékařská fakulta UK, obor stomatologie MU Brno, obor informatika Neúspěšní studenti se na VŠ nehlásili (Grym David a Tancibudek Stanislav) Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků ZŠ I. a II. stupeň AJ hlavní 67 NJ výběrový 8 Gymnázium AJ hlavní 16 NJ vedlejší 16 7

8 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A JEJICH ODBORNÉ KVALIFIKACI Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace v % MŠ ZŠ SŠ , Situaci v personální oblasti ve školním roce 2010/2011 můžeme považovat za stabilizovanou. Na prvním stupni základní školy je 100% aprobovanost. Na druhém stupni je 100% a gymnáziu je aprobovanost vysoká (blíží se 100%), považujeme-li odbornost pro daný předmět za dostačující. Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie) je u učitelů, kteří nemají speciální pedagogiku vystudovanou, průběžně nahrazována kurzem výuky sluchově postižených žáků, který vedou zkušení odborníci. Tento kurz má platnost jen pro výuku na naší škole. Znakový jazyk, který není dominantním komunikačním systémem mezi žáky a mezi žáky a učiteli, částečně ovládá na škole 11 pracovníků. Odborníci, pedagogové, naší školy vyvíjeli činnosti, které přesahují i rámec školy. (Pí Kučerová pracuje v sekci učitelů německého jazyka, která se podílí na tvorbě nových učebnic, pí Fridrichová v sekci matematiků a fyziků, pí Svobodová v logopedické společnosti, pí Šedivá v psychologické společnosti ČR.) Personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepočt. pracov. k fyzické osoby k přepočt. pracov. pedagog., vč. ředitele 50,438 44,519 49,294 42,835 nepedagogičtí 19,000 18,074 19,000 18,13 celkem 69,438 62,593 68,294 60,965 8

9 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let celkem důchodců počet Průměrný věk pedagogických pracovníků: 51 Kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické UK PgF roč Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogick ého směru s DPS bez DPS UK PgF vychov. 5 Ostatní VŠ Vzdělání Typ školy SpgŠ Gymnázium Střední odborné s maturitou pedagogického směru Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS bez maturity 1 vychovatelka internátu + 2 asist. pedagoga noční vychovatelky. Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 3 Nově přijatí absolventi učitelského studia: 0 Nově přijatí absolventi neučitelského studia: 0 9

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2010/2011 Typ studia Semináře: Jednodenní Počet akcí 1 Zaměření akcí Jméno.. Vzdělávací instituce Československo Jarošová NIDV 1 Projektové vyučování Michalová Člověk v tísni 1 Zásady první pomoci 16 zaměstnanců záchranáři Praha 1 Kochleární implantáty učitelé školy MUDr. Příhodová Dvou a vícedenní Kurzy: Jednodenní 2 2 Hodnotitel ÚZ a PZ AJ pro PuP Zadavatel MZ a zadavatel PuP MZ Zadavatel MZ a PuP MZ Sidejová Hamplová Fridrichová Cermat,NIDV Cermat Cermat Dvou a vícedenní Kurz AJ Jaro II 4 hod. týdně Přibylová E. MHMP Masarykův ústav při ČVUT Doplňkové PS Školský management Rozšiř.aprob. Studium spec.pedagogiky Jarošová Předškolní pedagogika Kroupová 10

11 ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ VÝJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY Místo pobytu Benecko v Krkonoších Vítkovice v Krkonoších Počet dětí/žáků 31 žáků 8 žáků z partnerské školy v Berlíně 15 žáků 5.A,6. třída 5 pedagogů naší školy 2 pedagogové z Berlína Doprovod/náplň Zájezd byl finančně dostupný pro všechny zájemce a to díly podpoře nadačního fondu TÓN a příznivé ceny za vleky, plynoucí ze spolupráce se ZŠ Benecko 3 pedagogové Pobyt na biofarmě Hucul na Janově hoře. Zaměření: poznávání přírody, turistika, ekologie EXKURZE Termín: 18. a Účast: studenti gymnázia, žáci 8. B a 9. třídy (celkem 26 osob) doprovod: N. Jandusová, J. Jarošová, A. Fridrichová a E. Přibylová Ubytování: kemp u Opatovického rybníka 1. den: Jindřichův Hradec gobelínová dílna, Krýzovy jesličky, město a zámek, městská vyhlídková věž 2. den Třeboň prohlídka Schwarzenberské hrobky, naučná stezka kolem rybníků, exkurze v pivovaru Regent, památník Jakuba Krčína Program byl sestaven vyváženě kulturní i poznávací složky se vhodně doplňovaly, zbyl i čas na neformální diskuse mezi žáky, studenty i učiteli. Plánované exkurzi předcházela příprava, do které se žáci zapojili připravovali seznámení s jednotlivými částmi programu na téma rybnikářství, města Jindřichův Hradec a Třeboň, rybářství pivovarnictví. Za nejlepší prezentaci sv=ého tématu byli vyhodnoceni žáci 8. B. Vzhledem k tomu, že žáci i studenti hodně fotografovali, vyhlásili jsme soutěž v závěrečné prezentaci fotografických úlovků při exkurzi. Svoji práci předvedli celkem 3 žáci. Na základě hodnocení všech přítomných zvítězila L. Sagulová. 11

12 vědomostní: 0 sportovní: viz další text ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH umělecké: 0 ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Škola pro sluchově postižené Berlín Německo Účast německých žáků na lyžařském výcvikovém kurzu v Krkonoších od 19. do doprovod Naši žáci v počtu doprovod pobývali od 20. do v Berlíně VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ SPOLUPRÁCE SE SPC, PPP Výchovná poradkyně Mgr. Alena Fridrichová se během školního roku scházela s vycházejícími žáky i jejich rodiči a poskytovala jim informace o možnostech dalšího studia. Obdobné pohovory vedla i s maturanty. Spolupracovala s třídními učiteli a podílela se na pohovorech s problematickými žáky a jejich rodiči. Převážně se řešila zanedbávaná docházka do školy a včasné omlouvání nepřítomnosti. Během roku se uskutečnilo několik výchovných komisí v ředitelně školy za přítomnosti ředitele, psycholožky, třídního učitele a rodičů problémových žáků. V převážné většině pohovorů šlo o to sjednotit postoje rodiny a školy ve prospěch žáka. INTEGRACE Vzhledem k tomu, že naše škola je určena pro žáky se specifickými potřebami, přijímáme během školního roku žáky na diagnostické pobyty na doporučení běžné základní školy, speciálně pedagogického centra, vyšetření psychologa školy a na základě zájmu rodičů. Ve školním roce 2010/2011 byli na diagnostickém pobytu 8 žáků ZŠ a 4 děti MŠ. Z nich byli 1 žák MŠ a 6 žáků ZŠ vřazeni během školního roku. V tomto školním roce nebyl ani jeden žák integrován do běžné základní školy. 12

13 PEDAGOGICKÁ A OSOBNÍ ASISTENCE Od ledna 2007 působí na škole 4 asistenty pedagoga noční vychovatelky internátu (přepočtený počet 3). Dále byly zaměstnány ve šk. roce 2010/11 4 asistentky pedagoga (přepočtený počet 2,3). Jejich činnost se zaměřila na pomoc učitelům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s přidruženými vadami. Osobní asistenty ve škole nemáme. AKREDITOVANÉ PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, POPŘ. EXISTENCE STŘEDISKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Odpadá. DALŠÍ AKCE ŠKOLY, PROJEKTY, ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ OBCE, Schola Pragensis prezentace školy Projekt Jeden svět na školách v kině Světozor zúčastnily se třídy 8.B, 9., I. a II. ročník gymnázia. Projekt Drogy v naší škole účast 7., 8., 9. a gymnázium. Projektový den ke Dni Země První stupeň navštívil sklárnu v Nižboru (zpracování odpadního skla), druhý stupeň AHV servis Stránčice, 9. třída a gymnázium navštívily čističku odpadních vod v Bubenči. Projektové odpoledne Postav si svoje město účastnily se 7. A.,B a 8. třída. 13

14 SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY A NEZISKOVÝM ORGANIZACEMI V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod. V rámci navázané spolupráce naší školy s obcí Benecko (resp. ZŠ Benecko) jsme již podruhé uvítali v Praze skupinu 20 dětí a 3 pedagogů z Benecka a Štěpanic ve dnech Program a doprovod zajistili M. Moučka a H. Němcová. x) 106 oběd 10 oběd a doplňkové jídlo 36 celodenní stravování kapacita ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol x) 0 ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL (U ZPRÁV ČŠI UVEĎTE Č. J. A SIGNATURU) Hygienická stanice hl. města Prahy (Von/OHDM 1/110073/10) Termín kontroly: Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. Pražská správa sociálního zabezpečení (3101/10) Termín kontroly: 24. a Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Všeobecná zdravotní pojišťovna (KZ ) Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 14

15 Magistrát hlavního města Prahy Finanční kontrola za rok 2010 a 1. čtvrtletí 2011 Termín kontroly: červen 2011 (Protokol předán ) Při kontrole, která byla prováděna výběrovým způsobem byly ověřeny významné údaje vykázané v účetnictví a v účetních výkazech a porovnány se skutečným stavem majetku, závazků, majetkových a finančních fondů s výsledkem hospodaření podle rozpočtu. Z kontrolního zjištění vyplynulo, že účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., kromě několika ojedinělých případů, kdy nebylo dodrženo obsahové vymezení položek účetní závěrky, které však neměly vliv na výsledek hospodaření i přes některé drobné nedostatky, které jsou uvedeny v protokolu o kontrole, hodnotí kontrolní skupina celkovou úroveň účetnictví pozitivně a vnitřní kontrolní systém jako funkční. XXX Rozbor hospodaření za školní rok 2010/2011 není součástí této zprávy. Byl zpracován samostatně k Rozbor za I. pololetí roku 2011 byl předložen MHMP. 15

16 Školní a mimoškolní aktivity INTERNÁT Celoročně: kroužky Pondělí - plavání v krytém bazénu v Radlicích 19:00 20:00 Úterý - pohybové hry - malá tělocvična nebo školní dvůr 18:45 19:30 I. sk. vybíjená a jiné míčové hry - velká tělocvična 19:30 20:15 II. a III. sk. Středa - míčové hry, badminton - velká tělocvična Čtvrtek - fotbal, pozemní hokej a posilování - velká tělocvična III. a IV. sk. Neděle - míčové hry - školní dvůr (příjezd dětí) Zimní období - bruslení na Zimním stadionu Luka 1x týdně Návštěvy Městské knihovny besedy o knihách, půjčování knih 1 x měsíčně Rekreace, sportování a relaxace v těchto areálech: Dětský ostrov, Kotlářka, Rokytka Vysočany, hřiště Folimanka, Apolinářská a Lipová zahrada a nové rekreační centrum ve Vršovicích. Celý školní rok průběžně využíváno. Podzim: kultura a sport Folimanka utkání ve fotbalu s žáky ZŠ Botičská Vyšehrad Vyšehrátky festival divadla a her celointernátně Zoologická zahrada celé odpoledne - návštěva internát. dětí Václavské náměstí výstava fotografií Noční Praha Dětský ostrov sportování a relaxace Náměstí Míru kostel sv. Ludmily prohlídka - II. a III. sk. Krčský les turistická procházka ke krmelcům - I. až III. sk. Návštěva muzea hl. města Prahy - celointernátně Botanická zahrada v Tróji Masožravé rostliny celointernátně Podzimní Stodůlecký jarmark se soutěžemi celointernátně Výstaviště Letňany Veletrh hraček - I. až III. sk. Stanice mladých přírodovědců na Smíchově chov plazů - I. až III. sk. Setkání u orloje - Staroměstské nám. dvěma trasami - pěší vycházka - celointernátně Park u Vinohradské vodárny trampolíny I. a II. sk. Folimanka fotbalové utkání - III. a IV. sk. Staré město vycházka od Karlova mostu přes Malostranské nám. na Klárov - po Zámeckých schodech na Pražský hrad a zpět Nerudovou ulicí Zahrady na Pražském hradě návštěva III. a IV. sk. Výlet vlakem Prahou Hlavní nádraží Smíchov a zpět přes Železniční most I. a II. sk. Návštěva Skanzenu Tuležim ve Stodůlkách I. až III. sk. Rohanský ostrov představení Cirkusu Klasik I. až III. sk. Výlet do Karlína Trója pobřežní cesta I. až III. sk. Braník jízdy na koloběžkách výlet na celé odpoledne I. a II. sk. Výlet přívozem přes Vltavu - na Císařskou louku a zpět z Palackého nám. - I. a II. sk. Večerní vycházky Starou Prahou pouze IV. sk. 16

17 Návštěva ZŠ Botičská výstava Sport-foto III. a IV. sk. Vycházka na nábřeží Vltavy krmení ptactva Vysočany návštěva rekreačního a sportovního areálu Harfa interaktivní odpoledne otevření nákupní galerie Festival integrace Slunce vystoupení I. až III. sk. Podzimní pouť na Výstavišti Muzeum podmořského světa I. až IV. sk. Zima: kultura a sport Výlet na Petřín lanovkou návštěva bludiště a Petřínské rozhledny I. až III. sk. Zahájení bruslení na Zimním stadionu Luka 1 x týdně II. až IV. sk. Krčský les vycházka s krmením zvěře u krmelců I. a II. sk. Novoměstská radnice výstava Fota města Prahy I. až IV. sk. Národní divadlo Louskáček I. až IV. sk. za finanční podpory Nadačního fondu TÓN Vánoční trhy Návštěvy Staroměstského nám., Václavského nám., nám. Míru I. až IV. sk. Vánoční koncert na Palackého nám. sborové zpěvy koled I. a II. sk. Výstava betlémů shlédnutí v Betlémské kapli celointernátně Františkánská zahrada lidové tradice a zvyky, vánoční výstava I. až III. sk. Bobování na Folimance využití sněhových podmínek I. až III. sk. Návštěva sportovního areálu v Lannové ulici I. a II. sk. Mikulášská besídka s příchodem Mikuláše, anděla a čertů (připravená studenty gymnázia a bývalých žáků) bohatá nadílka se soutěžemi za finanční podpory Nadačního fondu TÓN Náprstkovo muzeum prohlídka celointernátně Lednové návštěvy betlémů U pražského Jezulátka a sv. Antonína průběžně celointernátně Vycházka na Kampu Čertovku zamrzlé kolo I. a II. sk. Pražský hrad účast dětí v Tříkrálovém průvodu na Loretánské nám. celointernátně Mánes výstava Play Orbis Pictus za finanční podpory Nadačního fondu TÓN I. až IV. sk. Pražský hrad Chrám sv. Víta návštěva (volný vstup do chrámu) celointernátně Stodůlky celoodpolední turistický pochod I. až III. sk. Večerní vycházka okruh přes Karlův most Kampu most Legií k Národnímu divadlu IV. sk. Botanická zahrada na Slupi Výstava hornin III. a IV. sk. Návštěva Žižkovské radnice výstava modelů záchranářských aut J. Smotána I. až IV. sk. Jaro: kultura a sport Podhradí Nerudova ulice fotografování domovních znamení IV. sk. Stanice mladých přírodovědců Praha 5 beseda o plazech III. a IV. sk. 17

18 Turistický celoodpolední pochod Stromovkou I. až IV. sk. Pražský hrad návštěva Muzea hraček - I. a II. sk. Kotlářka odpoledne míčových her II. a III. sk. Žižkovský masopust účast internátních dětí v maskách I. až III. sk. Matějská pouť Výstaviště Holešovice celointernátně Hůrka akce policie a armády Praha 13 soutěžní a přehlídkové odpoledne ukázka zbraní rychlé zásahové jednotky I. až IV. sk. Botanická zahrada v Tróji výstava exotických motýlů I. až IV. sk. Velikonoční trhy na Staroměstském nám. návštěva celého internátu Vyšehrad Slavín návštěva Kasemat I. až IV. sk. Technické muzeum (po rekonstrukci) návštěva - celointernátně Festival integrace Slunce v paláci Akropolis vystoupení internátních dětí připravené vychovatelkou Šturmovou Vlastivědný výlet do Průhonického parku jarní keře a rostliny I. až IV. sk. Výtopna na Vinohradech - vláčková restaurace modely vlaků (společenská akce s objednáním limonády) I. a II. sk. Dinopark na Harfě návštěva s fotografováním I. až IV. sk. Výlet s koloběžkami pobřežní cesta do Braníka I. a II. sk. Toulcův dvůr - Den dětí soutěžní odpoledne o ceny s opékáním buřtů celointernátně Divadlo Na Zábradlí účast internátních dětí na vystoupení sluchově postižených žáků Dětský ostrov utkání ve fotbalu se sluchově postiženými žáky ze školy z Radlic III. a IV. sk. Memorial Josefa Odložila na stadionu Dukla účast dětí I. a II. sk. Výlet parníkem od Národního divadla na Císařskou louku a zpět I. a II. sk. Bambiriáda organizace volného času Praha 6 účast internátních dětí na soutěžním odpoledni o ceny I. až III. sk. Výlety internátu: Celodenní výlet vlakem do Srbska - na Berounce turistika (směr na Karlštejn) Hummer tvrz - celodenní výlet k Počernicím autobusem do areálu soutěže, historický šerm, divadelní představení, jízdy na ponících, lukostřelba, nácvik středověkých tanců, seznámení s řemesly a další 18

19 AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Mikulášská besídka Vánoční besídka Návštěva výstavy betlémů Divadlo Minor Dvě pohádky na břiše Karneval Návštěva dopravního hřiště Procházka po Vyšehradě MDD soutěže Návštěva dopravního hřiště Divadelní představení žáků 4. třídy pro děti MŠ SPORTOVNÍ ČINNOST Vánoční turnaj v šachu 5. ročník turnaje proběhl dne Zúčastnilo se ho 22 žáků a studentů. Celkovým vítězem se stala Majda Kořenová, vítězem školního přeboru se stal David Grym (4. G). Na druhém místě se umístil Milan Šternberk (9. A) a třetí byl Tomáš Hanák (8. B) Ječná CUP 2010 Stolní tenis Turnaj proběhl v měsíci červnu 2011a zúčastnilo se ho celkem 20 studentů a žáků. Výsledky: chlapci: 1. Grym David 2. Pomahač Dominik 3. Novotný Milan dívky: 1. Kamenická Jana 30. Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže Termín: Místo: Olomouc Účastníci: 6 děvčat a 3 chlapci + 2 doprovod Výsledky: atletika - 1. místo 800 m Pangácová A. 3. místo štafeta 4 x 100 m Pangrácová, Popovych, Sagulová, Nováková 3. místo celkové pořadí škol 19

20 stolní tenis - 2. místo (Pangrácová, Grym, Novotný) Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků Termín: Místo: Olomouc Účastníci: 8 děvčat a 8 chlapců + 3 doprovod Výsledky: 1. místo skok vysoký Rozehnalová 1. místo plavání volný zp. Rozehnalová 2. místo vrh koulí Kamenická 3. místo 800 m Hordosová Celkové umístění školy: 3 místo Kulturně- zájmová činnost Akce, které organizovala pí učitelka Michalová: 1) Projekt Portrét studijní kresba šrafuj portrétu tužkou a malba portrétu akrylem výstava prací všech žáků 2. a 3. stupně Portrét v počítačové pracovně (žáci sami paspartovali a rámovali) instalace výstavy na konci šk. roku 2) Vycházky Na téma ostrovy a mosty na Vltavě, Kampa, nábřeží, Malá Strana a pamětihodnosti v okolí školy, zejména sv. Kateřina, sv. Ignác, Karlovo náměstí, kostel Cyrila a Metoděje, Faustův dům, Tančící dům 3) Výstavy Fotografie ve Škodově paláci Křížová chodba a kostel v Emauzích (fresky) Anežský klášter výstava středověká malba a prostory kláštera Kulturní a zájmové akce I. stupeň základní školy Návštěva divadla Minor 2 představení Kulturně vzdělávací akce 2. stupeň Vyšehrátky zapojování smyslů s pomocí hravých úkolů World Press foto I. a II. gymnázium Divadlo Minor Klabzubova jedenáctka 3. a Ulitoolympiáda jazyková soutěž pro žáky tříd (11 dětí) Výstup na Milešovku výročí vzniku založení sam. čs. státu 20

21 Týden vědy I. a II. gymnázium Výchovný koncert CHOREA BOHEMIKA staré lidové nástroje Vánoční školní besídka a dílny prezentace školy Výstava Staré pověsti české Národní muzeum Královskou cestou na Pražský hrad památky Prahy Divadlo v Dlouhé Naši furianti Planetárium Praha 5. B Ptáci kolem Vltavy 7. A a 7. B Výchovný koncert TAM - TAM ORCHESTRA, rytmická hudba z Afriky, Kuby a Brazílie perkuse, kytara, klávesy Přednáška o prevenci, užívání a důsledcích vědomého poškozování vlastního zdraví drogami Mezipředmětová vycházka za Mohylou bitvy na Bílé hoře, maketou vojsk v letohrádku Hvězda, stavební a zahradní architekturou, jarní květenou Městská knihovna 7. A a 7. B Mise Vyšehrad hra na badatele, hledání atributů a jejich dosazení do erbu Celodenní výlet za těžbou zlata Nový Knín, stříbra, olova a uranu Příbram, památník Vojna Žáci 2. stupně ZŠ navštívili v rámci výuky hudební výchovy dva výchovné koncerty v Národním domě na Vinohradech Zeměpisné poznávání soutěž 7. A a 7. B Den dětí organizovala pí uč. N. Jandusová pro žáky prvního stupně. Kroužek klavíru Vedoucí: Mgr. Křápová Četnost konání: pravidelně 1x týdně Účast: 8 sluchově postižených žáků ve věku od 8 do 16 let Maturitní ples školy Kulturní dům Krakov Finanční zabezpečení Nadační fond TÓN Rozloučení s gymnazisty a žáky 9. tříd Předtančení - studenti IV. ročníku gymnázia Přílohy: Tabulky podle jednotlivých typů škol 21

22 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO počet tříd Celkem homogenních heterogenních počet zapsaných dětí počet docházejících dětí docházky na třídu docházky v % Ø dětí na učitele k k ,1 61,44 4, ,14 55,82 5,5 počet neumístěných dětí: 0 počet dětí s odkladem školní docházky: 0 22

23 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků k na třídu: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 7,14 8,5 7,76 na učitele: celkem učitelů I. stupeň 8,9 II. stupeň 11 I. stupeň II. stupeň průměr za školu 5,62 4,63 5,08 Průměrný počet žáků na 1 učitele na II. stupni a průměr za školu, nemá vypovídací charakter, protože na II. stupni učí i učitelé gymnázia a na gymnáziu i učitelé ZŠ. Učitelé jsou zařazeni buď u ZŠ, nebo u G podle převažující míry vyučovací povinnosti na tom kterém stupni. Počet žáků, kteří ukončili školní docházku: 9 23

24 Chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % 1. 5 x) slov.hodn A B A B A B ,A B ,91 1 9, celkem 96 98, ,01 1 0,99 x) ve třídě 6 žáků, jeden neklasifikován Zameškané hodiny k / /2011 omluvené neomluvené 0 0 celkem Nejčastěji řešené výchovné problémy: Docházka do školy, pozdní příchody, omlouvání nepřítomnosti. 24

25 Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli - I. st Prospěli II. st ,04 Z toho s vyznam. 5/II. stupeň 5 9,8 Neprospěli - I. st Neprospěli II. st ,96 Klasifikováni I. st Klasifikováni - II. st Klasifik. celkem Neklasifik. I. st. 1 2, Neklasifik. - II. st Neklasif. celkem 1 1, I. stupeň 1. až 3. třída slovní hodnocení Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním - počet dětí, asistent učitele apod. nemáme Školní družina školní klub počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele školní družina školní klub

26 GYMNÁZIUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ IZO Počet tříd: počet tříd počet žáků k k Počet žáků a tříd podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků g - všeobecné K/401 4 IV. 1 6 D gymnázium K/41 4 I. a II D Na počátku školního roku bylo celkem 18 studentů. Během školního roku ukončila studium jedna studentka I. ročníku a jeden student ročníku IV. forma studia Průměrný počet žáků k : na třídu: 5,33 na učitele: 2,857 x) Počet žáků na jednoho učitele nemá vypovídací charakter; u gymnázia jsou vedeni ředitel školy a statutární zástupce; někteří učitelé, kteří jsou vykazováni u gymnázia vyučují i na ZŠ a naopak (jsou zařazeni podle převažujícího úvazku na tom, kterém typu školy). Údaje o přijímacím řízení: na šk. rok 2010/11: 6 na školní rok 2011/2012: 6 Prospěch žáků k počet žáků prospěli celkem 15 z toho s vyznamenáním 3 neprospěli 1 opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 16 vyloučených z prospěchových důvodů 0 vyloučených z výchovných důvodů 0 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 2 studenti odešli během roku 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva schválena radou školy dne 22. 10. 2012 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Výroční zpráva schválena radou školy dne 2. 10. 2006 Pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (struktura v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH I. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více