STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje 1.2 Vedení školy 1.3 Školská rada 1.4 Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 4 Údaje o přijímacím řízení 7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Výsledky maturitních zkoušek 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku 8.2 Pořad o škole 8.3 Prezentace školních prací 8.4 Prezentační akce 8.5 Ostatní akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14 2

3 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace 14.2 Další partneři

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Název: Adresa: IČO: IZO: www: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: datová schránka: Zřizovatel: 1.2 Vedení školy Ředitelka školy: Zástupci ředitelky školy: jyduttq Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Bc. Markéta Šlechtová Mgr. Marie Ivánková Do Ing. Libuše Ladýřová Od mateřská dovolená Ing. Bohdan Koždoň Od Mgr. Jaroslava Tomáňová Od Vedoucí učitel odborného výcviku: Vedoucí ekonomicko-správního úseku: Vít Čmolík Anna Novotná 1.3 Školská rada Předsedkyně: Místopředseda: Členové: Ing. Miroslava Kantová Vlastimil Pražák v průběhu školního roku odstoupil Ing. Antonín Vlk Ing. Zdeněk Uhlíř Richard Šmíd Mgr. Miloš Bárta 1.4 Charakteristika školy Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary je škola s bohatou tradicí. V roce 2012 oslaví 140. výročí svého založení. Škola vzdělává žáky v uměleckých, technických a přírodovědných oborech. Žádný z těchto oborů se nevyučuje na žádné jiné škole 4

5 v Karlovarském kraji, obory zaměřené na porcelán, čili Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Výrobce a dekoratér keramiky se učí v rámci České republiky pouze na naší škole a totéž platí o oboru Technologie silikátů. Škola má kapacitu 370 žáků. Má vlastní prostory pro odborný výcvik a 44 učeben 13 kmenových a 31 odborných (učebna IKT, 5 grafických učeben, 4 chemické laboratoře, 3 kreslírny, 2 fotografické učebny, 2 fotokomory, dílny vytváření porcelánu, dílny dekorace porcelánu, dvě jazykové učebny, tělocvična, posilovna, gymnastický sál). Škola má výdejnu jídel, která je v provozu od Ve školním roce 2010/2011 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce počítačové sítě, tak aby bylo možné využití počítačů ve všech třídách a kabinetech. Byly pořízeny dvě interaktivní tabule, z toho jedna do zrekonstruované učebny německého jazyka. Byla zrušena sborovna, prostor byl zrekonstruován a vznikla nová velká kmenová učebna s interaktivní tabulí. Dále byly zrekonstruovány dvě počítačové učebny a dovybavena posilovna. Během hlavních prázdnin byl kompletně zrekonstruován prostor šaten, žáci mají nyní k dispozici šatní skříňky a v historické části budovy bylo vymalováno přízemí a byly zde vyměněny šatní skříňky. Ve čtyřech učebnách byla vyměněna okna. Škola disponuje relativně rozsáhlým hodnotným knihovním fondem. Z tohoto důvodu byla v únoru 2011 podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o povolení zřízení knihovny a od března 2011 má škola základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem. V červnu 2011 započala rekonstrukce prostor, ve kterých se bude nacházet knihovna a zároveň se započalo s katalogizací knih. Knihovna bude sloužit i jako školní knihovna. Škola má i rozsáhlou sbírku porcelánu, kterou lze rozdělit na historickou a sbírku maturitních prací. V srpnu 2011 byla dokončena inventarizace historické sbírky porcelánu. V dalším školním roce se začne s inventarizací maturitních prací. 2 Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/2011 Maturitní obory: Kód Název Forma vzd. 1601M01 Ekologie a životní prostředí D 2844M002 Aplikovaná chemie analytická chemie D 5

6 2844M01 Aplikovaná chemie D 2846M001 Technologie keramiky D 8241M002 Užitá fotografie a média D 8241M02 Užitá fotografie a média D 8241M007 Propagační výtvarnictví propagační grafika D 8241M05 Grafický design D 8241M018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství D 8241M036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení D 8241M12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu D Učební obory: Kód Název Forma vzd. 2857E502 Keramická výroba D 2857H007 Keramik D 2858H005 Sklář D 2861H005 Brusič skla D 2862H003 Malíř skla a keramiky D 2857H01 Výrobce a dekoratér keramiky D 2858H01 Sklář výrobce a zušlechťovatel skla D D denní studium 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy V průběhu školního roku došlo k několika změnám v pedagogickém sboru. Dvě učitelky a jedna zástupkyně odešly na mateřskou dovolenou, jeden učitel odešel k 1. lednu do důchodu. Jedna učitelka na zkrácený úvazek odešla ke druhému pololetí na jinou školu, kde jí nabídli úvazek celý. Jedna učitelka odešla pracovat do zahraničí. Výše uvedené změny neměly vliv na zajištění výuky, neboť byly známy s určitým časovým předstihem. K začátku druhého pololetí byla odvolána jedna ze zástupkyň ředitelky, byla nahrazena jiným učitelem z pedagogického sboru. S jednou učitelkou byl k ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Ze zaměstnanců nepedagogů odešla jedna zaměstnankyně do plného invalidního důchodu a jedna zaměstnankyně do starobního důchodu. Z důvodu katalogizace knih (v souvislosti s rekonstrukcí knihovny) byl k přijat na dobu určitou knihovník. Zabezpečení specializovaných činností školy: Název pozice Výchovný poradce Metodik primární prevence Koordinátor EVVO Koordinátor ŠVP Metodik ICT Specializační studium Ano Ano Studuje Ne Ne 6

7 Stav k Počet osob Průměrný přepočtený počet na plně zaměstnané Pedagogové 44 38,303 Nepedagogové 15 12,730 Věková struktura zaměstnanců k Věkové rozpětí Počet zaměstnanců Údaje o přijímacím řízení V rámci přijímacího řízení do všech pěti nabízených oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou uchazeči skládali přijímací zkoušku formou SCIO testů, v uměleckých oborech žáci navíc konali zkoušku talentovou. Do dvou oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou uchazeči přijímací zkoušku nekonali. Název oboru Počet přihlášek Počet zápisových lístků k Záměr pro šk. rok 2011/2012 Grafický design Užitá fotografie a média Výtvarné zprac.keramiky a p Ekologie a životní prostředí Aplikovaná chemie Výrobce a dekoratér keram Sklář - výrobce a zušl. skla Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Třída Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Prům.prospěch GF1A ,1 GF1B ,68 GK1C ,38 ACE ,21 PVF2A ,23 7

8 PVKAC2B ,14 PVF3A ,25 PVK3B ,13 AC ,53 ACTK ,34 PVK4A ,67 PVK4B ,3 KS ,4 KV ,31 KMBS ,39 Celkem , Výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2010/2011 maturovali žáci těchto oborů vzdělání: Aplikovaná chemie analytická chemie, Technologie keramiky, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení Propagační výtvarnictví propagační grafika, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu modelářství. Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Všech devět žáků, kteří neprospěli u maturitní zkoušky, neprospěli ze společné části maturitní zkoušky. Z toho zároveň i tři žáci neprospěli z profilové části maturitní zkoušky. 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Všichni žáci v oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou skládali tuto zkoušku podle tzv. Jednotného zadání závěrečné zkoušky JZZZ. Na tvorbě těchto zkoušek se podíleli i někteří z pedagogů školy na základě spolupráce s Národním institutem odborného vzdělávání. Obory vzdělání tříleté (Sklář, Brusič skla, Keramik, Malíř skla a keramiky): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl Obor vzdělání dvouletý (Keramická výroba): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl

9 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 nastoupil do funkce nový výchovný poradce, který pracoval zároveň jako školní metodik primární prevence. V oblasti výchovného poradenství došlo k 41 konzultacím s rodiči žáků, kteří měli vzdělávací nebo výchovné problémy. Oblast primární prevence byla zaměřena na navazování kontaktů s institucemi zaměřenými na řešení patologických jevů, resp. záškoláctví, užívání drog nebo šikany. Činnost nového výchovného poradce a školního metodika primární prevence byla v 1. čtvrtletí školního roku zaměřena především na mapování školního prostředí a seznámení s pedagogickým sborem, zejména s třídními učiteli. 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence ZÁŘÍ: 1. krajská konference prevence kriminality mládeže a rizikového chování evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poruchy učení, obtíže Charitativní akce Světluška sbírka pro zrakově postižené uvedení konzultačních hodin VP ŘÍJEN: informativní schůzky výchovného poradce se žáky se zájmem o další studium úvodní konference k projektu: školní rok boje proti AIDS v Karlovarském kraji organizační schůzka žáků, kteří se zapojili do akce Naše autoškola ve spolupráci s panem Soumarem (Autoškola Soumar) Práce se žákem se specifickými poruchami učení - seminář příprava nástěnky pro informace výchovného poradce a školního metodika prevence LISTOPAD: NajdiVS.cz přednáška pro žáky 4. ročníků o změnách souvisejících s Národními srovnávacími zkouškami navázání kontaktu s MP Karlovy Vary p. Dawidko, příprava plánu besed na 2. pololetí navázání kontaktu s IPS ÚP pí. Braunová konzultace a výchovné aktivy s rodiči třídní schůzky konzultace s rodiči problémových žáků (slabý prospěch, absence) 9

10 PROSINEC: konzultace se žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na VŠ konzultace s rodiči žáků prospěchové problémy konzultace s žáky 4. ročníku vyplňování přihlášek na VŠ LEDEN: sociometrie a následný rozbor sociometrického šetření ve třídách ACE1 a GF1B beseda pro žáky 3. ročníků struktura úřadu práce p. Braunová Mládež v akci beseda pro žáky 4. ročníků o možnostech studia v zahraničí konzultace s rodiči neomluvená absence, problémy s prospěchem konzultace s žáky 4. ročníků vyplňování přihlášek na VŠ schůzky se žáky 4. ročníků - příprava maturitního plesu ÚNOR: konzultace s rodiči žáků mimořádné třídní schůzky ve třídě KS1 problémy s docházkou a prospěchem příprava maturitního plesu BŘEZEN: beseda pro žáky 1. a 2. ročníků struktura úřadu práce, 1. část p. Braunová zahájení akce Naše autoškola konzultace se žáky problémové chování konzultace s rodiči žádost o změnu oboru konzultace školního primární prevence s metodikem primární prevence Pedagogickopsychologické poradny v Karlových Varech řešení problematiky kouření v okolí školy ve spolupráci s MP Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - setkání metodiků školní primární prevence za přítomnosti zástupců Městské policie Karlovy Vary DUBEN: příprava projektu Je nám dobře ve škole Praha - konference Inovace ve výuce besedy pro žáky 1. a 4. ročníků, 2.část p. Braunová Sokolov - celokrajský projekt školní rok boje proti AIDS film Mezi nimi Berlín školní poznávací zájezd 10

11 KVĚTEN: Květinový den charitativní sbírka, Liga proti rakovině konzultace s rodiči žáků Právo a morálka beseda se zástupci Městské policie Karlovy vary Drogy v ulicích beseda se zástupci Městské policie Karlovy Vary ČERVEN: Terezín školní poznávací zájezd Konzultace s rodiči žáků změny oboru Spolupráce se zástupci Městské policie Karlovy Vary a s informačním poradenským střediskem úřadu práce bude pokračovat i v následujícím školním roce. Obě strany přislíbily ucelený program besed pro žáky jednotlivých ročníků, jejichž témata budou navazovat na výstupy ŠVP v předmětu Občanská nauka v jednotlivých ročnících. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání Počet učitelů Získání nebo zvýšení kvalifikace 0 Specializační studium (EVVO) 1 Počet získaných osvědčení Prohlubující studium 25 V souvislosti s nákupem interaktivních tabulí bylo 16 učitelů proškoleno pro práci s touto tabulí. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku Během školního roku vyšlo 18 článků o aktivitách či úspěších školy. Články napsali někteří z pedagogů školy a ředitelka školy. 8.2 Pořad o škole V únoru 2011 byl natočen televizí Kabel Ostrov pořad o škole. Pořad běžel v televizi a zároveň byl použit jako prezentační materiál. 11

12 8.3 Prezentace školních prací Výstava školních prací na Designbloku 2010 v Praze Účast ve výtvarné soutěži Svět stromů, svět života v Plzni žákyně školy získala ve své kategorii 2. místo Výstava prací na mezinárodním festivalu Chebské dvorky Výstava a prodej výrobků na Porcelánových slavnostech v Karlových Varech Prezentace školních prací na výstavě Flores v KV Aréně Prezentace výrobků žáků na dni otevřených dveří v Moser a.s. Účast žákovských prací v mezinárodní soutěži Junior Glass Match ve Spa Resort Sansoussi žák školy získal zvláštní cenu za řemeslné zpracování Účast žákovské práce v soutěži Evropa ve škole Výstava žákovských prací na Krajském úřadě Prezentace prací žáků na Velikonočních trzích v prostorách MŠ Mládežnická Výstava prací žáků v Duhové paletě v Karlových Varech Výstava prací žáků z oboru Fotografie a užitá média v kině Hvězda v Kadani Výstava prací žáků v souvislosti s jednáním V4 v Karlových Varech Výstava prací žákyň v rámci 4. ročníku výstavy Letní porcelánová plastika Mostov Prezentační akce Škola 2011 v hotelu Thermal Burza škol Cheb Prezentace škol v Mostě Škola 2011 Sokolov 8.5 Ostatní akce Odborná stáž studentů Ústavu umění a designu ZČU Plzeň na naší škole Opakované seznamování klientů Úřadu práce s prací v keramických dílnách školy projekt Začni a vytrvej (pod záštitou Úřadu práce) Uspořádání soutěže Vánoční laťka sportovní soutěž pro žáky SŠ Praktické školení první pomoci pro žáky ročníků (školení realizoval lékař Záchranné služby Karlovy Vary) Exkurze, přednášky, besedy, filmová představení k doplnění výuky Realizace školních kol soutěží v matematice, biologii, chemii; v matematice a chemii účast i ve vyšších kolech soutěží popř. olympiád 12

13 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 proběhla jedna kontrolní činnost České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a analyzování informací o zajištění podmínek, průběhu a výsledků maturitních zkoušek na střední škole, vykonávané podle ustanovení 174 odst. 2 písm. a) školského zákona a státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k ukončování vzdělávání ve střední škole maturitní zkouškou, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Inspekční činnost byla zahájena 11. dubna 2011 a byla ukončena 20. června Z této kontrolní činnosti nebyl vydán žádný protokol, neboť nebyla zjištěna žádná pochybení. 10 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k k (v Kč) činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,10 Výnosy celkem , , , ,00 z toho příspěvky a dotace na provoz ,00 0, ,00 0,00 Hospodářský výsledek 0, , , ,90 Přijaté příspěvky a dotace (v Kč) k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 0 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje 0 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu z toho přímé vzdělávací výdaje (UZ ) z toho mzdové výdaje z toho ostatní (další UZ ) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje z toho běžné provozní výdaje z toho ostatní účelové výdaje Příspěvky a dotace na provoz Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola podepsala Partnerskou dohodu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko v souvislosti s účastí na projektu Příroda spojuje Sv. Linhart. 13

14 Škola se účastní projektu v projektu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko, projekt 208 "Porcelánová cesta mezinárodní - Bavorsko a Čechy". 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním roce 2010/2011 zapojena do celoživotního vzdělávání. V srpnu 2011 proběhla úspěšná jednání o vstupu do této oblasti vzdělávání. K škola vstoupila do projektu UVIV 2 KRAJE. 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola předložila ve školním roce 2010/2011 dva projekty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 3 pro GP oblast podpory 1.1 Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary a v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 3.2 Designškola středisko celoživotního vzdělávání při Střední průmyslové škole keramické a sklářské. Projekty nebyly schváleny. 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace Spolupráci ze ZO ČMOS PŠ při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary lze považovat za fungující. K bezproblémové spolupráci došlo jak při tvorbě Kolektivní smlouvy, tak při jejím plnění Další partneři Vzhledem k typům a množství nabízených oborů vzdělání je nutná spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání. Tato spolupráce má různou podobu. Odborný výcvik u učebních oborů, tvorba Jednotného zadání pro závěrečné zkoušky, stáže žáků, stáž pedagogů, exkurze, akce pro partnery atd. Odborný výcvik probíhal v Moser a. s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Thun 1794 a. s., Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. 14

15 Přehled partnerů: Moser a. s. Thun 1794 a. s. G. Benedikt Karlovy Vary s. r. o. Jizerská porcelánka, s. r. o., Desná Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. Bohemia porcelán Moritz Zdekauer 1810 s. r. o., Plesná Český porcelán Dubí a. s. Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Karlovy Vary Dalovice Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Manufaktura Chodov Ideal Standard s. r. o., Teplice Leander, Porcelán Loučky s. r. o., Nové Sedlo Lázeňské lesy Karlovy Vary ZVAK Březová Čistička vody Drahovice Elektroporcelán Merklín Sedlecký kaolín a. s. Imerys Tableware Karlovy Vary Pivovar Permon Sokolov Momentive Speciality Chemicals Sokolov Sokolovská uhelná a. s. Hasičský sbor Karlovy Vary JIKA ROCA Laufen Bechyně Porcelán Ikon v Selbu Střední škola Aloyse Klara, Fakultní škola FTVS UK, Praha 4 Střední škola Horní Bříza Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, divize Národní ústav odborného vzdělávání Silis - Silikátový svaz, Praha 5 Městská policie Karlovy Vary Úřad práce Karlovy Vary Ústav umění a designu ZČU Plzeň 15

16 Vypracovala: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka školy Školská rada schválila Č. j. SPSKKV/2011/299 16

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více