STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje 1.2 Vedení školy 1.3 Školská rada 1.4 Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 4 Údaje o přijímacím řízení 7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Výsledky maturitních zkoušek 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku 8.2 Pořad o škole 8.3 Prezentace školních prací 8.4 Prezentační akce 8.5 Ostatní akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14 2

3 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace 14.2 Další partneři

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Název: Adresa: IČO: IZO: www: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: datová schránka: Zřizovatel: 1.2 Vedení školy Ředitelka školy: Zástupci ředitelky školy: jyduttq Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Bc. Markéta Šlechtová Mgr. Marie Ivánková Do Ing. Libuše Ladýřová Od mateřská dovolená Ing. Bohdan Koždoň Od Mgr. Jaroslava Tomáňová Od Vedoucí učitel odborného výcviku: Vedoucí ekonomicko-správního úseku: Vít Čmolík Anna Novotná 1.3 Školská rada Předsedkyně: Místopředseda: Členové: Ing. Miroslava Kantová Vlastimil Pražák v průběhu školního roku odstoupil Ing. Antonín Vlk Ing. Zdeněk Uhlíř Richard Šmíd Mgr. Miloš Bárta 1.4 Charakteristika školy Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary je škola s bohatou tradicí. V roce 2012 oslaví 140. výročí svého založení. Škola vzdělává žáky v uměleckých, technických a přírodovědných oborech. Žádný z těchto oborů se nevyučuje na žádné jiné škole 4

5 v Karlovarském kraji, obory zaměřené na porcelán, čili Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Výrobce a dekoratér keramiky se učí v rámci České republiky pouze na naší škole a totéž platí o oboru Technologie silikátů. Škola má kapacitu 370 žáků. Má vlastní prostory pro odborný výcvik a 44 učeben 13 kmenových a 31 odborných (učebna IKT, 5 grafických učeben, 4 chemické laboratoře, 3 kreslírny, 2 fotografické učebny, 2 fotokomory, dílny vytváření porcelánu, dílny dekorace porcelánu, dvě jazykové učebny, tělocvična, posilovna, gymnastický sál). Škola má výdejnu jídel, která je v provozu od Ve školním roce 2010/2011 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce počítačové sítě, tak aby bylo možné využití počítačů ve všech třídách a kabinetech. Byly pořízeny dvě interaktivní tabule, z toho jedna do zrekonstruované učebny německého jazyka. Byla zrušena sborovna, prostor byl zrekonstruován a vznikla nová velká kmenová učebna s interaktivní tabulí. Dále byly zrekonstruovány dvě počítačové učebny a dovybavena posilovna. Během hlavních prázdnin byl kompletně zrekonstruován prostor šaten, žáci mají nyní k dispozici šatní skříňky a v historické části budovy bylo vymalováno přízemí a byly zde vyměněny šatní skříňky. Ve čtyřech učebnách byla vyměněna okna. Škola disponuje relativně rozsáhlým hodnotným knihovním fondem. Z tohoto důvodu byla v únoru 2011 podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o povolení zřízení knihovny a od března 2011 má škola základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem. V červnu 2011 započala rekonstrukce prostor, ve kterých se bude nacházet knihovna a zároveň se započalo s katalogizací knih. Knihovna bude sloužit i jako školní knihovna. Škola má i rozsáhlou sbírku porcelánu, kterou lze rozdělit na historickou a sbírku maturitních prací. V srpnu 2011 byla dokončena inventarizace historické sbírky porcelánu. V dalším školním roce se začne s inventarizací maturitních prací. 2 Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/2011 Maturitní obory: Kód Název Forma vzd. 1601M01 Ekologie a životní prostředí D 2844M002 Aplikovaná chemie analytická chemie D 5

6 2844M01 Aplikovaná chemie D 2846M001 Technologie keramiky D 8241M002 Užitá fotografie a média D 8241M02 Užitá fotografie a média D 8241M007 Propagační výtvarnictví propagační grafika D 8241M05 Grafický design D 8241M018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství D 8241M036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení D 8241M12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu D Učební obory: Kód Název Forma vzd. 2857E502 Keramická výroba D 2857H007 Keramik D 2858H005 Sklář D 2861H005 Brusič skla D 2862H003 Malíř skla a keramiky D 2857H01 Výrobce a dekoratér keramiky D 2858H01 Sklář výrobce a zušlechťovatel skla D D denní studium 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy V průběhu školního roku došlo k několika změnám v pedagogickém sboru. Dvě učitelky a jedna zástupkyně odešly na mateřskou dovolenou, jeden učitel odešel k 1. lednu do důchodu. Jedna učitelka na zkrácený úvazek odešla ke druhému pololetí na jinou školu, kde jí nabídli úvazek celý. Jedna učitelka odešla pracovat do zahraničí. Výše uvedené změny neměly vliv na zajištění výuky, neboť byly známy s určitým časovým předstihem. K začátku druhého pololetí byla odvolána jedna ze zástupkyň ředitelky, byla nahrazena jiným učitelem z pedagogického sboru. S jednou učitelkou byl k ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Ze zaměstnanců nepedagogů odešla jedna zaměstnankyně do plného invalidního důchodu a jedna zaměstnankyně do starobního důchodu. Z důvodu katalogizace knih (v souvislosti s rekonstrukcí knihovny) byl k přijat na dobu určitou knihovník. Zabezpečení specializovaných činností školy: Název pozice Výchovný poradce Metodik primární prevence Koordinátor EVVO Koordinátor ŠVP Metodik ICT Specializační studium Ano Ano Studuje Ne Ne 6

7 Stav k Počet osob Průměrný přepočtený počet na plně zaměstnané Pedagogové 44 38,303 Nepedagogové 15 12,730 Věková struktura zaměstnanců k Věkové rozpětí Počet zaměstnanců Údaje o přijímacím řízení V rámci přijímacího řízení do všech pěti nabízených oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou uchazeči skládali přijímací zkoušku formou SCIO testů, v uměleckých oborech žáci navíc konali zkoušku talentovou. Do dvou oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou uchazeči přijímací zkoušku nekonali. Název oboru Počet přihlášek Počet zápisových lístků k Záměr pro šk. rok 2011/2012 Grafický design Užitá fotografie a média Výtvarné zprac.keramiky a p Ekologie a životní prostředí Aplikovaná chemie Výrobce a dekoratér keram Sklář - výrobce a zušl. skla Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Třída Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Prům.prospěch GF1A ,1 GF1B ,68 GK1C ,38 ACE ,21 PVF2A ,23 7

8 PVKAC2B ,14 PVF3A ,25 PVK3B ,13 AC ,53 ACTK ,34 PVK4A ,67 PVK4B ,3 KS ,4 KV ,31 KMBS ,39 Celkem , Výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2010/2011 maturovali žáci těchto oborů vzdělání: Aplikovaná chemie analytická chemie, Technologie keramiky, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení Propagační výtvarnictví propagační grafika, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu modelářství. Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Všech devět žáků, kteří neprospěli u maturitní zkoušky, neprospěli ze společné části maturitní zkoušky. Z toho zároveň i tři žáci neprospěli z profilové části maturitní zkoušky. 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Všichni žáci v oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou skládali tuto zkoušku podle tzv. Jednotného zadání závěrečné zkoušky JZZZ. Na tvorbě těchto zkoušek se podíleli i někteří z pedagogů školy na základě spolupráce s Národním institutem odborného vzdělávání. Obory vzdělání tříleté (Sklář, Brusič skla, Keramik, Malíř skla a keramiky): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl Obor vzdělání dvouletý (Keramická výroba): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl

9 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 nastoupil do funkce nový výchovný poradce, který pracoval zároveň jako školní metodik primární prevence. V oblasti výchovného poradenství došlo k 41 konzultacím s rodiči žáků, kteří měli vzdělávací nebo výchovné problémy. Oblast primární prevence byla zaměřena na navazování kontaktů s institucemi zaměřenými na řešení patologických jevů, resp. záškoláctví, užívání drog nebo šikany. Činnost nového výchovného poradce a školního metodika primární prevence byla v 1. čtvrtletí školního roku zaměřena především na mapování školního prostředí a seznámení s pedagogickým sborem, zejména s třídními učiteli. 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence ZÁŘÍ: 1. krajská konference prevence kriminality mládeže a rizikového chování evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poruchy učení, obtíže Charitativní akce Světluška sbírka pro zrakově postižené uvedení konzultačních hodin VP ŘÍJEN: informativní schůzky výchovného poradce se žáky se zájmem o další studium úvodní konference k projektu: školní rok boje proti AIDS v Karlovarském kraji organizační schůzka žáků, kteří se zapojili do akce Naše autoškola ve spolupráci s panem Soumarem (Autoškola Soumar) Práce se žákem se specifickými poruchami učení - seminář příprava nástěnky pro informace výchovného poradce a školního metodika prevence LISTOPAD: NajdiVS.cz přednáška pro žáky 4. ročníků o změnách souvisejících s Národními srovnávacími zkouškami navázání kontaktu s MP Karlovy Vary p. Dawidko, příprava plánu besed na 2. pololetí navázání kontaktu s IPS ÚP pí. Braunová konzultace a výchovné aktivy s rodiči třídní schůzky konzultace s rodiči problémových žáků (slabý prospěch, absence) 9

10 PROSINEC: konzultace se žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na VŠ konzultace s rodiči žáků prospěchové problémy konzultace s žáky 4. ročníku vyplňování přihlášek na VŠ LEDEN: sociometrie a následný rozbor sociometrického šetření ve třídách ACE1 a GF1B beseda pro žáky 3. ročníků struktura úřadu práce p. Braunová Mládež v akci beseda pro žáky 4. ročníků o možnostech studia v zahraničí konzultace s rodiči neomluvená absence, problémy s prospěchem konzultace s žáky 4. ročníků vyplňování přihlášek na VŠ schůzky se žáky 4. ročníků - příprava maturitního plesu ÚNOR: konzultace s rodiči žáků mimořádné třídní schůzky ve třídě KS1 problémy s docházkou a prospěchem příprava maturitního plesu BŘEZEN: beseda pro žáky 1. a 2. ročníků struktura úřadu práce, 1. část p. Braunová zahájení akce Naše autoškola konzultace se žáky problémové chování konzultace s rodiči žádost o změnu oboru konzultace školního primární prevence s metodikem primární prevence Pedagogickopsychologické poradny v Karlových Varech řešení problematiky kouření v okolí školy ve spolupráci s MP Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - setkání metodiků školní primární prevence za přítomnosti zástupců Městské policie Karlovy Vary DUBEN: příprava projektu Je nám dobře ve škole Praha - konference Inovace ve výuce besedy pro žáky 1. a 4. ročníků, 2.část p. Braunová Sokolov - celokrajský projekt školní rok boje proti AIDS film Mezi nimi Berlín školní poznávací zájezd 10

11 KVĚTEN: Květinový den charitativní sbírka, Liga proti rakovině konzultace s rodiči žáků Právo a morálka beseda se zástupci Městské policie Karlovy vary Drogy v ulicích beseda se zástupci Městské policie Karlovy Vary ČERVEN: Terezín školní poznávací zájezd Konzultace s rodiči žáků změny oboru Spolupráce se zástupci Městské policie Karlovy Vary a s informačním poradenským střediskem úřadu práce bude pokračovat i v následujícím školním roce. Obě strany přislíbily ucelený program besed pro žáky jednotlivých ročníků, jejichž témata budou navazovat na výstupy ŠVP v předmětu Občanská nauka v jednotlivých ročnících. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání Počet učitelů Získání nebo zvýšení kvalifikace 0 Specializační studium (EVVO) 1 Počet získaných osvědčení Prohlubující studium 25 V souvislosti s nákupem interaktivních tabulí bylo 16 učitelů proškoleno pro práci s touto tabulí. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku Během školního roku vyšlo 18 článků o aktivitách či úspěších školy. Články napsali někteří z pedagogů školy a ředitelka školy. 8.2 Pořad o škole V únoru 2011 byl natočen televizí Kabel Ostrov pořad o škole. Pořad běžel v televizi a zároveň byl použit jako prezentační materiál. 11

12 8.3 Prezentace školních prací Výstava školních prací na Designbloku 2010 v Praze Účast ve výtvarné soutěži Svět stromů, svět života v Plzni žákyně školy získala ve své kategorii 2. místo Výstava prací na mezinárodním festivalu Chebské dvorky Výstava a prodej výrobků na Porcelánových slavnostech v Karlových Varech Prezentace školních prací na výstavě Flores v KV Aréně Prezentace výrobků žáků na dni otevřených dveří v Moser a.s. Účast žákovských prací v mezinárodní soutěži Junior Glass Match ve Spa Resort Sansoussi žák školy získal zvláštní cenu za řemeslné zpracování Účast žákovské práce v soutěži Evropa ve škole Výstava žákovských prací na Krajském úřadě Prezentace prací žáků na Velikonočních trzích v prostorách MŠ Mládežnická Výstava prací žáků v Duhové paletě v Karlových Varech Výstava prací žáků z oboru Fotografie a užitá média v kině Hvězda v Kadani Výstava prací žáků v souvislosti s jednáním V4 v Karlových Varech Výstava prací žákyň v rámci 4. ročníku výstavy Letní porcelánová plastika Mostov Prezentační akce Škola 2011 v hotelu Thermal Burza škol Cheb Prezentace škol v Mostě Škola 2011 Sokolov 8.5 Ostatní akce Odborná stáž studentů Ústavu umění a designu ZČU Plzeň na naší škole Opakované seznamování klientů Úřadu práce s prací v keramických dílnách školy projekt Začni a vytrvej (pod záštitou Úřadu práce) Uspořádání soutěže Vánoční laťka sportovní soutěž pro žáky SŠ Praktické školení první pomoci pro žáky ročníků (školení realizoval lékař Záchranné služby Karlovy Vary) Exkurze, přednášky, besedy, filmová představení k doplnění výuky Realizace školních kol soutěží v matematice, biologii, chemii; v matematice a chemii účast i ve vyšších kolech soutěží popř. olympiád 12

13 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 proběhla jedna kontrolní činnost České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a analyzování informací o zajištění podmínek, průběhu a výsledků maturitních zkoušek na střední škole, vykonávané podle ustanovení 174 odst. 2 písm. a) školského zákona a státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k ukončování vzdělávání ve střední škole maturitní zkouškou, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Inspekční činnost byla zahájena 11. dubna 2011 a byla ukončena 20. června Z této kontrolní činnosti nebyl vydán žádný protokol, neboť nebyla zjištěna žádná pochybení. 10 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k k (v Kč) činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,10 Výnosy celkem , , , ,00 z toho příspěvky a dotace na provoz ,00 0, ,00 0,00 Hospodářský výsledek 0, , , ,90 Přijaté příspěvky a dotace (v Kč) k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 0 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje 0 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu z toho přímé vzdělávací výdaje (UZ ) z toho mzdové výdaje z toho ostatní (další UZ ) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje z toho běžné provozní výdaje z toho ostatní účelové výdaje Příspěvky a dotace na provoz Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola podepsala Partnerskou dohodu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko v souvislosti s účastí na projektu Příroda spojuje Sv. Linhart. 13

14 Škola se účastní projektu v projektu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko, projekt 208 "Porcelánová cesta mezinárodní - Bavorsko a Čechy". 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním roce 2010/2011 zapojena do celoživotního vzdělávání. V srpnu 2011 proběhla úspěšná jednání o vstupu do této oblasti vzdělávání. K škola vstoupila do projektu UVIV 2 KRAJE. 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola předložila ve školním roce 2010/2011 dva projekty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 3 pro GP oblast podpory 1.1 Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary a v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 3.2 Designškola středisko celoživotního vzdělávání při Střední průmyslové škole keramické a sklářské. Projekty nebyly schváleny. 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace Spolupráci ze ZO ČMOS PŠ při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary lze považovat za fungující. K bezproblémové spolupráci došlo jak při tvorbě Kolektivní smlouvy, tak při jejím plnění Další partneři Vzhledem k typům a množství nabízených oborů vzdělání je nutná spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání. Tato spolupráce má různou podobu. Odborný výcvik u učebních oborů, tvorba Jednotného zadání pro závěrečné zkoušky, stáže žáků, stáž pedagogů, exkurze, akce pro partnery atd. Odborný výcvik probíhal v Moser a. s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Thun 1794 a. s., Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. 14

15 Přehled partnerů: Moser a. s. Thun 1794 a. s. G. Benedikt Karlovy Vary s. r. o. Jizerská porcelánka, s. r. o., Desná Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. Bohemia porcelán Moritz Zdekauer 1810 s. r. o., Plesná Český porcelán Dubí a. s. Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Karlovy Vary Dalovice Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Manufaktura Chodov Ideal Standard s. r. o., Teplice Leander, Porcelán Loučky s. r. o., Nové Sedlo Lázeňské lesy Karlovy Vary ZVAK Březová Čistička vody Drahovice Elektroporcelán Merklín Sedlecký kaolín a. s. Imerys Tableware Karlovy Vary Pivovar Permon Sokolov Momentive Speciality Chemicals Sokolov Sokolovská uhelná a. s. Hasičský sbor Karlovy Vary JIKA ROCA Laufen Bechyně Porcelán Ikon v Selbu Střední škola Aloyse Klara, Fakultní škola FTVS UK, Praha 4 Střední škola Horní Bříza Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, divize Národní ústav odborného vzdělávání Silis - Silikátový svaz, Praha 5 Městská policie Karlovy Vary Úřad práce Karlovy Vary Ústav umění a designu ZČU Plzeň 15

16 Vypracovala: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka školy Školská rada schválila Č. j. SPSKKV/2011/299 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘENÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁY 6, 350 11 CHEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Phr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 14. 10. 2011 Razítko školy: Podpis

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A. Údaje o zařízení,

Více