STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje 1.2 Vedení školy 1.3 Školská rada 1.4 Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 4 Údaje o přijímacím řízení 7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Výsledky maturitních zkoušek 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku 8.2 Pořad o škole 8.3 Prezentace školních prací 8.4 Prezentační akce 8.5 Ostatní akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14 2

3 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace 14.2 Další partneři

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Název: Adresa: IČO: IZO: www: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: datová schránka: Zřizovatel: 1.2 Vedení školy Ředitelka školy: Zástupci ředitelky školy: jyduttq Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Bc. Markéta Šlechtová Mgr. Marie Ivánková Do Ing. Libuše Ladýřová Od mateřská dovolená Ing. Bohdan Koždoň Od Mgr. Jaroslava Tomáňová Od Vedoucí učitel odborného výcviku: Vedoucí ekonomicko-správního úseku: Vít Čmolík Anna Novotná 1.3 Školská rada Předsedkyně: Místopředseda: Členové: Ing. Miroslava Kantová Vlastimil Pražák v průběhu školního roku odstoupil Ing. Antonín Vlk Ing. Zdeněk Uhlíř Richard Šmíd Mgr. Miloš Bárta 1.4 Charakteristika školy Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary je škola s bohatou tradicí. V roce 2012 oslaví 140. výročí svého založení. Škola vzdělává žáky v uměleckých, technických a přírodovědných oborech. Žádný z těchto oborů se nevyučuje na žádné jiné škole 4

5 v Karlovarském kraji, obory zaměřené na porcelán, čili Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Výrobce a dekoratér keramiky se učí v rámci České republiky pouze na naší škole a totéž platí o oboru Technologie silikátů. Škola má kapacitu 370 žáků. Má vlastní prostory pro odborný výcvik a 44 učeben 13 kmenových a 31 odborných (učebna IKT, 5 grafických učeben, 4 chemické laboratoře, 3 kreslírny, 2 fotografické učebny, 2 fotokomory, dílny vytváření porcelánu, dílny dekorace porcelánu, dvě jazykové učebny, tělocvična, posilovna, gymnastický sál). Škola má výdejnu jídel, která je v provozu od Ve školním roce 2010/2011 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce počítačové sítě, tak aby bylo možné využití počítačů ve všech třídách a kabinetech. Byly pořízeny dvě interaktivní tabule, z toho jedna do zrekonstruované učebny německého jazyka. Byla zrušena sborovna, prostor byl zrekonstruován a vznikla nová velká kmenová učebna s interaktivní tabulí. Dále byly zrekonstruovány dvě počítačové učebny a dovybavena posilovna. Během hlavních prázdnin byl kompletně zrekonstruován prostor šaten, žáci mají nyní k dispozici šatní skříňky a v historické části budovy bylo vymalováno přízemí a byly zde vyměněny šatní skříňky. Ve čtyřech učebnách byla vyměněna okna. Škola disponuje relativně rozsáhlým hodnotným knihovním fondem. Z tohoto důvodu byla v únoru 2011 podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o povolení zřízení knihovny a od března 2011 má škola základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem. V červnu 2011 započala rekonstrukce prostor, ve kterých se bude nacházet knihovna a zároveň se započalo s katalogizací knih. Knihovna bude sloužit i jako školní knihovna. Škola má i rozsáhlou sbírku porcelánu, kterou lze rozdělit na historickou a sbírku maturitních prací. V srpnu 2011 byla dokončena inventarizace historické sbírky porcelánu. V dalším školním roce se začne s inventarizací maturitních prací. 2 Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/2011 Maturitní obory: Kód Název Forma vzd. 1601M01 Ekologie a životní prostředí D 2844M002 Aplikovaná chemie analytická chemie D 5

6 2844M01 Aplikovaná chemie D 2846M001 Technologie keramiky D 8241M002 Užitá fotografie a média D 8241M02 Užitá fotografie a média D 8241M007 Propagační výtvarnictví propagační grafika D 8241M05 Grafický design D 8241M018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství D 8241M036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení D 8241M12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu D Učební obory: Kód Název Forma vzd. 2857E502 Keramická výroba D 2857H007 Keramik D 2858H005 Sklář D 2861H005 Brusič skla D 2862H003 Malíř skla a keramiky D 2857H01 Výrobce a dekoratér keramiky D 2858H01 Sklář výrobce a zušlechťovatel skla D D denní studium 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy V průběhu školního roku došlo k několika změnám v pedagogickém sboru. Dvě učitelky a jedna zástupkyně odešly na mateřskou dovolenou, jeden učitel odešel k 1. lednu do důchodu. Jedna učitelka na zkrácený úvazek odešla ke druhému pololetí na jinou školu, kde jí nabídli úvazek celý. Jedna učitelka odešla pracovat do zahraničí. Výše uvedené změny neměly vliv na zajištění výuky, neboť byly známy s určitým časovým předstihem. K začátku druhého pololetí byla odvolána jedna ze zástupkyň ředitelky, byla nahrazena jiným učitelem z pedagogického sboru. S jednou učitelkou byl k ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Ze zaměstnanců nepedagogů odešla jedna zaměstnankyně do plného invalidního důchodu a jedna zaměstnankyně do starobního důchodu. Z důvodu katalogizace knih (v souvislosti s rekonstrukcí knihovny) byl k přijat na dobu určitou knihovník. Zabezpečení specializovaných činností školy: Název pozice Výchovný poradce Metodik primární prevence Koordinátor EVVO Koordinátor ŠVP Metodik ICT Specializační studium Ano Ano Studuje Ne Ne 6

7 Stav k Počet osob Průměrný přepočtený počet na plně zaměstnané Pedagogové 44 38,303 Nepedagogové 15 12,730 Věková struktura zaměstnanců k Věkové rozpětí Počet zaměstnanců Údaje o přijímacím řízení V rámci přijímacího řízení do všech pěti nabízených oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou uchazeči skládali přijímací zkoušku formou SCIO testů, v uměleckých oborech žáci navíc konali zkoušku talentovou. Do dvou oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou uchazeči přijímací zkoušku nekonali. Název oboru Počet přihlášek Počet zápisových lístků k Záměr pro šk. rok 2011/2012 Grafický design Užitá fotografie a média Výtvarné zprac.keramiky a p Ekologie a životní prostředí Aplikovaná chemie Výrobce a dekoratér keram Sklář - výrobce a zušl. skla Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Třída Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Prům.prospěch GF1A ,1 GF1B ,68 GK1C ,38 ACE ,21 PVF2A ,23 7

8 PVKAC2B ,14 PVF3A ,25 PVK3B ,13 AC ,53 ACTK ,34 PVK4A ,67 PVK4B ,3 KS ,4 KV ,31 KMBS ,39 Celkem , Výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2010/2011 maturovali žáci těchto oborů vzdělání: Aplikovaná chemie analytická chemie, Technologie keramiky, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení Propagační výtvarnictví propagační grafika, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu modelářství. Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Všech devět žáků, kteří neprospěli u maturitní zkoušky, neprospěli ze společné části maturitní zkoušky. Z toho zároveň i tři žáci neprospěli z profilové části maturitní zkoušky. 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Všichni žáci v oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou skládali tuto zkoušku podle tzv. Jednotného zadání závěrečné zkoušky JZZZ. Na tvorbě těchto zkoušek se podíleli i někteří z pedagogů školy na základě spolupráce s Národním institutem odborného vzdělávání. Obory vzdělání tříleté (Sklář, Brusič skla, Keramik, Malíř skla a keramiky): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl Obor vzdělání dvouletý (Keramická výroba): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl

9 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 nastoupil do funkce nový výchovný poradce, který pracoval zároveň jako školní metodik primární prevence. V oblasti výchovného poradenství došlo k 41 konzultacím s rodiči žáků, kteří měli vzdělávací nebo výchovné problémy. Oblast primární prevence byla zaměřena na navazování kontaktů s institucemi zaměřenými na řešení patologických jevů, resp. záškoláctví, užívání drog nebo šikany. Činnost nového výchovného poradce a školního metodika primární prevence byla v 1. čtvrtletí školního roku zaměřena především na mapování školního prostředí a seznámení s pedagogickým sborem, zejména s třídními učiteli. 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence ZÁŘÍ: 1. krajská konference prevence kriminality mládeže a rizikového chování evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poruchy učení, obtíže Charitativní akce Světluška sbírka pro zrakově postižené uvedení konzultačních hodin VP ŘÍJEN: informativní schůzky výchovného poradce se žáky se zájmem o další studium úvodní konference k projektu: školní rok boje proti AIDS v Karlovarském kraji organizační schůzka žáků, kteří se zapojili do akce Naše autoškola ve spolupráci s panem Soumarem (Autoškola Soumar) Práce se žákem se specifickými poruchami učení - seminář příprava nástěnky pro informace výchovného poradce a školního metodika prevence LISTOPAD: NajdiVS.cz přednáška pro žáky 4. ročníků o změnách souvisejících s Národními srovnávacími zkouškami navázání kontaktu s MP Karlovy Vary p. Dawidko, příprava plánu besed na 2. pololetí navázání kontaktu s IPS ÚP pí. Braunová konzultace a výchovné aktivy s rodiči třídní schůzky konzultace s rodiči problémových žáků (slabý prospěch, absence) 9

10 PROSINEC: konzultace se žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na VŠ konzultace s rodiči žáků prospěchové problémy konzultace s žáky 4. ročníku vyplňování přihlášek na VŠ LEDEN: sociometrie a následný rozbor sociometrického šetření ve třídách ACE1 a GF1B beseda pro žáky 3. ročníků struktura úřadu práce p. Braunová Mládež v akci beseda pro žáky 4. ročníků o možnostech studia v zahraničí konzultace s rodiči neomluvená absence, problémy s prospěchem konzultace s žáky 4. ročníků vyplňování přihlášek na VŠ schůzky se žáky 4. ročníků - příprava maturitního plesu ÚNOR: konzultace s rodiči žáků mimořádné třídní schůzky ve třídě KS1 problémy s docházkou a prospěchem příprava maturitního plesu BŘEZEN: beseda pro žáky 1. a 2. ročníků struktura úřadu práce, 1. část p. Braunová zahájení akce Naše autoškola konzultace se žáky problémové chování konzultace s rodiči žádost o změnu oboru konzultace školního primární prevence s metodikem primární prevence Pedagogickopsychologické poradny v Karlových Varech řešení problematiky kouření v okolí školy ve spolupráci s MP Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - setkání metodiků školní primární prevence za přítomnosti zástupců Městské policie Karlovy Vary DUBEN: příprava projektu Je nám dobře ve škole Praha - konference Inovace ve výuce besedy pro žáky 1. a 4. ročníků, 2.část p. Braunová Sokolov - celokrajský projekt školní rok boje proti AIDS film Mezi nimi Berlín školní poznávací zájezd 10

11 KVĚTEN: Květinový den charitativní sbírka, Liga proti rakovině konzultace s rodiči žáků Právo a morálka beseda se zástupci Městské policie Karlovy vary Drogy v ulicích beseda se zástupci Městské policie Karlovy Vary ČERVEN: Terezín školní poznávací zájezd Konzultace s rodiči žáků změny oboru Spolupráce se zástupci Městské policie Karlovy Vary a s informačním poradenským střediskem úřadu práce bude pokračovat i v následujícím školním roce. Obě strany přislíbily ucelený program besed pro žáky jednotlivých ročníků, jejichž témata budou navazovat na výstupy ŠVP v předmětu Občanská nauka v jednotlivých ročnících. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání Počet učitelů Získání nebo zvýšení kvalifikace 0 Specializační studium (EVVO) 1 Počet získaných osvědčení Prohlubující studium 25 V souvislosti s nákupem interaktivních tabulí bylo 16 učitelů proškoleno pro práci s touto tabulí. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku Během školního roku vyšlo 18 článků o aktivitách či úspěších školy. Články napsali někteří z pedagogů školy a ředitelka školy. 8.2 Pořad o škole V únoru 2011 byl natočen televizí Kabel Ostrov pořad o škole. Pořad běžel v televizi a zároveň byl použit jako prezentační materiál. 11

12 8.3 Prezentace školních prací Výstava školních prací na Designbloku 2010 v Praze Účast ve výtvarné soutěži Svět stromů, svět života v Plzni žákyně školy získala ve své kategorii 2. místo Výstava prací na mezinárodním festivalu Chebské dvorky Výstava a prodej výrobků na Porcelánových slavnostech v Karlových Varech Prezentace školních prací na výstavě Flores v KV Aréně Prezentace výrobků žáků na dni otevřených dveří v Moser a.s. Účast žákovských prací v mezinárodní soutěži Junior Glass Match ve Spa Resort Sansoussi žák školy získal zvláštní cenu za řemeslné zpracování Účast žákovské práce v soutěži Evropa ve škole Výstava žákovských prací na Krajském úřadě Prezentace prací žáků na Velikonočních trzích v prostorách MŠ Mládežnická Výstava prací žáků v Duhové paletě v Karlových Varech Výstava prací žáků z oboru Fotografie a užitá média v kině Hvězda v Kadani Výstava prací žáků v souvislosti s jednáním V4 v Karlových Varech Výstava prací žákyň v rámci 4. ročníku výstavy Letní porcelánová plastika Mostov Prezentační akce Škola 2011 v hotelu Thermal Burza škol Cheb Prezentace škol v Mostě Škola 2011 Sokolov 8.5 Ostatní akce Odborná stáž studentů Ústavu umění a designu ZČU Plzeň na naší škole Opakované seznamování klientů Úřadu práce s prací v keramických dílnách školy projekt Začni a vytrvej (pod záštitou Úřadu práce) Uspořádání soutěže Vánoční laťka sportovní soutěž pro žáky SŠ Praktické školení první pomoci pro žáky ročníků (školení realizoval lékař Záchranné služby Karlovy Vary) Exkurze, přednášky, besedy, filmová představení k doplnění výuky Realizace školních kol soutěží v matematice, biologii, chemii; v matematice a chemii účast i ve vyšších kolech soutěží popř. olympiád 12

13 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 proběhla jedna kontrolní činnost České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a analyzování informací o zajištění podmínek, průběhu a výsledků maturitních zkoušek na střední škole, vykonávané podle ustanovení 174 odst. 2 písm. a) školského zákona a státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k ukončování vzdělávání ve střední škole maturitní zkouškou, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Inspekční činnost byla zahájena 11. dubna 2011 a byla ukončena 20. června Z této kontrolní činnosti nebyl vydán žádný protokol, neboť nebyla zjištěna žádná pochybení. 10 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k k (v Kč) činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,10 Výnosy celkem , , , ,00 z toho příspěvky a dotace na provoz ,00 0, ,00 0,00 Hospodářský výsledek 0, , , ,90 Přijaté příspěvky a dotace (v Kč) k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 0 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje 0 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu z toho přímé vzdělávací výdaje (UZ ) z toho mzdové výdaje z toho ostatní (další UZ ) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje z toho běžné provozní výdaje z toho ostatní účelové výdaje Příspěvky a dotace na provoz Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola podepsala Partnerskou dohodu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko v souvislosti s účastí na projektu Příroda spojuje Sv. Linhart. 13

14 Škola se účastní projektu v projektu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko, projekt 208 "Porcelánová cesta mezinárodní - Bavorsko a Čechy". 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním roce 2010/2011 zapojena do celoživotního vzdělávání. V srpnu 2011 proběhla úspěšná jednání o vstupu do této oblasti vzdělávání. K škola vstoupila do projektu UVIV 2 KRAJE. 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola předložila ve školním roce 2010/2011 dva projekty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 3 pro GP oblast podpory 1.1 Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary a v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 3.2 Designškola středisko celoživotního vzdělávání při Střední průmyslové škole keramické a sklářské. Projekty nebyly schváleny. 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace Spolupráci ze ZO ČMOS PŠ při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary lze považovat za fungující. K bezproblémové spolupráci došlo jak při tvorbě Kolektivní smlouvy, tak při jejím plnění Další partneři Vzhledem k typům a množství nabízených oborů vzdělání je nutná spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání. Tato spolupráce má různou podobu. Odborný výcvik u učebních oborů, tvorba Jednotného zadání pro závěrečné zkoušky, stáže žáků, stáž pedagogů, exkurze, akce pro partnery atd. Odborný výcvik probíhal v Moser a. s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Thun 1794 a. s., Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. 14

15 Přehled partnerů: Moser a. s. Thun 1794 a. s. G. Benedikt Karlovy Vary s. r. o. Jizerská porcelánka, s. r. o., Desná Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. Bohemia porcelán Moritz Zdekauer 1810 s. r. o., Plesná Český porcelán Dubí a. s. Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Karlovy Vary Dalovice Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Manufaktura Chodov Ideal Standard s. r. o., Teplice Leander, Porcelán Loučky s. r. o., Nové Sedlo Lázeňské lesy Karlovy Vary ZVAK Březová Čistička vody Drahovice Elektroporcelán Merklín Sedlecký kaolín a. s. Imerys Tableware Karlovy Vary Pivovar Permon Sokolov Momentive Speciality Chemicals Sokolov Sokolovská uhelná a. s. Hasičský sbor Karlovy Vary JIKA ROCA Laufen Bechyně Porcelán Ikon v Selbu Střední škola Aloyse Klara, Fakultní škola FTVS UK, Praha 4 Střední škola Horní Bříza Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, divize Národní ústav odborného vzdělávání Silis - Silikátový svaz, Praha 5 Městská policie Karlovy Vary Úřad práce Karlovy Vary Ústav umění a designu ZČU Plzeň 15

16 Vypracovala: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka školy Školská rada schválila Č. j. SPSKKV/2011/299 16

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní údaje 4 1.2 Vedení školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více