STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY. Výroční zpráva. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje 1.2 Vedení školy 1.3 Školská rada 1.4 Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 4 Údaje o přijímacím řízení 7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Výsledky maturitních zkoušek 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku 8.2 Pořad o škole 8.3 Prezentace školních prací 8.4 Prezentační akce 8.5 Ostatní akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14 2

3 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace 14.2 Další partneři

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Název: Adresa: IČO: IZO: www: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: datová schránka: Zřizovatel: 1.2 Vedení školy Ředitelka školy: Zástupci ředitelky školy: jyduttq Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Bc. Markéta Šlechtová Mgr. Marie Ivánková Do Ing. Libuše Ladýřová Od mateřská dovolená Ing. Bohdan Koždoň Od Mgr. Jaroslava Tomáňová Od Vedoucí učitel odborného výcviku: Vedoucí ekonomicko-správního úseku: Vít Čmolík Anna Novotná 1.3 Školská rada Předsedkyně: Místopředseda: Členové: Ing. Miroslava Kantová Vlastimil Pražák v průběhu školního roku odstoupil Ing. Antonín Vlk Ing. Zdeněk Uhlíř Richard Šmíd Mgr. Miloš Bárta 1.4 Charakteristika školy Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary je škola s bohatou tradicí. V roce 2012 oslaví 140. výročí svého založení. Škola vzdělává žáky v uměleckých, technických a přírodovědných oborech. Žádný z těchto oborů se nevyučuje na žádné jiné škole 4

5 v Karlovarském kraji, obory zaměřené na porcelán, čili Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Výrobce a dekoratér keramiky se učí v rámci České republiky pouze na naší škole a totéž platí o oboru Technologie silikátů. Škola má kapacitu 370 žáků. Má vlastní prostory pro odborný výcvik a 44 učeben 13 kmenových a 31 odborných (učebna IKT, 5 grafických učeben, 4 chemické laboratoře, 3 kreslírny, 2 fotografické učebny, 2 fotokomory, dílny vytváření porcelánu, dílny dekorace porcelánu, dvě jazykové učebny, tělocvična, posilovna, gymnastický sál). Škola má výdejnu jídel, která je v provozu od Ve školním roce 2010/2011 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce počítačové sítě, tak aby bylo možné využití počítačů ve všech třídách a kabinetech. Byly pořízeny dvě interaktivní tabule, z toho jedna do zrekonstruované učebny německého jazyka. Byla zrušena sborovna, prostor byl zrekonstruován a vznikla nová velká kmenová učebna s interaktivní tabulí. Dále byly zrekonstruovány dvě počítačové učebny a dovybavena posilovna. Během hlavních prázdnin byl kompletně zrekonstruován prostor šaten, žáci mají nyní k dispozici šatní skříňky a v historické části budovy bylo vymalováno přízemí a byly zde vyměněny šatní skříňky. Ve čtyřech učebnách byla vyměněna okna. Škola disponuje relativně rozsáhlým hodnotným knihovním fondem. Z tohoto důvodu byla v únoru 2011 podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o povolení zřízení knihovny a od března 2011 má škola základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem. V červnu 2011 započala rekonstrukce prostor, ve kterých se bude nacházet knihovna a zároveň se započalo s katalogizací knih. Knihovna bude sloužit i jako školní knihovna. Škola má i rozsáhlou sbírku porcelánu, kterou lze rozdělit na historickou a sbírku maturitních prací. V srpnu 2011 byla dokončena inventarizace historické sbírky porcelánu. V dalším školním roce se začne s inventarizací maturitních prací. 2 Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve šk. roce 2010/2011 Maturitní obory: Kód Název Forma vzd. 1601M01 Ekologie a životní prostředí D 2844M002 Aplikovaná chemie analytická chemie D 5

6 2844M01 Aplikovaná chemie D 2846M001 Technologie keramiky D 8241M002 Užitá fotografie a média D 8241M02 Užitá fotografie a média D 8241M007 Propagační výtvarnictví propagační grafika D 8241M05 Grafický design D 8241M018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství D 8241M036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení D 8241M12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu D Učební obory: Kód Název Forma vzd. 2857E502 Keramická výroba D 2857H007 Keramik D 2858H005 Sklář D 2861H005 Brusič skla D 2862H003 Malíř skla a keramiky D 2857H01 Výrobce a dekoratér keramiky D 2858H01 Sklář výrobce a zušlechťovatel skla D D denní studium 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy V průběhu školního roku došlo k několika změnám v pedagogickém sboru. Dvě učitelky a jedna zástupkyně odešly na mateřskou dovolenou, jeden učitel odešel k 1. lednu do důchodu. Jedna učitelka na zkrácený úvazek odešla ke druhému pololetí na jinou školu, kde jí nabídli úvazek celý. Jedna učitelka odešla pracovat do zahraničí. Výše uvedené změny neměly vliv na zajištění výuky, neboť byly známy s určitým časovým předstihem. K začátku druhého pololetí byla odvolána jedna ze zástupkyň ředitelky, byla nahrazena jiným učitelem z pedagogického sboru. S jednou učitelkou byl k ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Ze zaměstnanců nepedagogů odešla jedna zaměstnankyně do plného invalidního důchodu a jedna zaměstnankyně do starobního důchodu. Z důvodu katalogizace knih (v souvislosti s rekonstrukcí knihovny) byl k přijat na dobu určitou knihovník. Zabezpečení specializovaných činností školy: Název pozice Výchovný poradce Metodik primární prevence Koordinátor EVVO Koordinátor ŠVP Metodik ICT Specializační studium Ano Ano Studuje Ne Ne 6

7 Stav k Počet osob Průměrný přepočtený počet na plně zaměstnané Pedagogové 44 38,303 Nepedagogové 15 12,730 Věková struktura zaměstnanců k Věkové rozpětí Počet zaměstnanců Údaje o přijímacím řízení V rámci přijímacího řízení do všech pěti nabízených oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou uchazeči skládali přijímací zkoušku formou SCIO testů, v uměleckých oborech žáci navíc konali zkoušku talentovou. Do dvou oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou uchazeči přijímací zkoušku nekonali. Název oboru Počet přihlášek Počet zápisových lístků k Záměr pro šk. rok 2011/2012 Grafický design Užitá fotografie a média Výtvarné zprac.keramiky a p Ekologie a životní prostředí Aplikovaná chemie Výrobce a dekoratér keram Sklář - výrobce a zušl. skla Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 5.1 Výsledky vzdělávání žáků k Třída Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Prům.prospěch GF1A ,1 GF1B ,68 GK1C ,38 ACE ,21 PVF2A ,23 7

8 PVKAC2B ,14 PVF3A ,25 PVK3B ,13 AC ,53 ACTK ,34 PVK4A ,67 PVK4B ,3 KS ,4 KV ,31 KMBS ,39 Celkem , Výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2010/2011 maturovali žáci těchto oborů vzdělání: Aplikovaná chemie analytická chemie, Technologie keramiky, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení Propagační výtvarnictví propagační grafika, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu modelářství. Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Všech devět žáků, kteří neprospěli u maturitní zkoušky, neprospěli ze společné části maturitní zkoušky. Z toho zároveň i tři žáci neprospěli z profilové části maturitní zkoušky. 5.3 Výsledky závěrečných zkoušek Všichni žáci v oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou skládali tuto zkoušku podle tzv. Jednotného zadání závěrečné zkoušky JZZZ. Na tvorbě těchto zkoušek se podíleli i někteří z pedagogů školy na základě spolupráce s Národním institutem odborného vzdělávání. Obory vzdělání tříleté (Sklář, Brusič skla, Keramik, Malíř skla a keramiky): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl Obor vzdělání dvouletý (Keramická výroba): Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl

9 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 nastoupil do funkce nový výchovný poradce, který pracoval zároveň jako školní metodik primární prevence. V oblasti výchovného poradenství došlo k 41 konzultacím s rodiči žáků, kteří měli vzdělávací nebo výchovné problémy. Oblast primární prevence byla zaměřena na navazování kontaktů s institucemi zaměřenými na řešení patologických jevů, resp. záškoláctví, užívání drog nebo šikany. Činnost nového výchovného poradce a školního metodika primární prevence byla v 1. čtvrtletí školního roku zaměřena především na mapování školního prostředí a seznámení s pedagogickým sborem, zejména s třídními učiteli. 6.1 Přehled aktivit v rámci výchovného poradenství a primární prevence ZÁŘÍ: 1. krajská konference prevence kriminality mládeže a rizikového chování evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poruchy učení, obtíže Charitativní akce Světluška sbírka pro zrakově postižené uvedení konzultačních hodin VP ŘÍJEN: informativní schůzky výchovného poradce se žáky se zájmem o další studium úvodní konference k projektu: školní rok boje proti AIDS v Karlovarském kraji organizační schůzka žáků, kteří se zapojili do akce Naše autoškola ve spolupráci s panem Soumarem (Autoškola Soumar) Práce se žákem se specifickými poruchami učení - seminář příprava nástěnky pro informace výchovného poradce a školního metodika prevence LISTOPAD: NajdiVS.cz přednáška pro žáky 4. ročníků o změnách souvisejících s Národními srovnávacími zkouškami navázání kontaktu s MP Karlovy Vary p. Dawidko, příprava plánu besed na 2. pololetí navázání kontaktu s IPS ÚP pí. Braunová konzultace a výchovné aktivy s rodiči třídní schůzky konzultace s rodiči problémových žáků (slabý prospěch, absence) 9

10 PROSINEC: konzultace se žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na VŠ konzultace s rodiči žáků prospěchové problémy konzultace s žáky 4. ročníku vyplňování přihlášek na VŠ LEDEN: sociometrie a následný rozbor sociometrického šetření ve třídách ACE1 a GF1B beseda pro žáky 3. ročníků struktura úřadu práce p. Braunová Mládež v akci beseda pro žáky 4. ročníků o možnostech studia v zahraničí konzultace s rodiči neomluvená absence, problémy s prospěchem konzultace s žáky 4. ročníků vyplňování přihlášek na VŠ schůzky se žáky 4. ročníků - příprava maturitního plesu ÚNOR: konzultace s rodiči žáků mimořádné třídní schůzky ve třídě KS1 problémy s docházkou a prospěchem příprava maturitního plesu BŘEZEN: beseda pro žáky 1. a 2. ročníků struktura úřadu práce, 1. část p. Braunová zahájení akce Naše autoškola konzultace se žáky problémové chování konzultace s rodiči žádost o změnu oboru konzultace školního primární prevence s metodikem primární prevence Pedagogickopsychologické poradny v Karlových Varech řešení problematiky kouření v okolí školy ve spolupráci s MP Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - setkání metodiků školní primární prevence za přítomnosti zástupců Městské policie Karlovy Vary DUBEN: příprava projektu Je nám dobře ve škole Praha - konference Inovace ve výuce besedy pro žáky 1. a 4. ročníků, 2.část p. Braunová Sokolov - celokrajský projekt školní rok boje proti AIDS film Mezi nimi Berlín školní poznávací zájezd 10

11 KVĚTEN: Květinový den charitativní sbírka, Liga proti rakovině konzultace s rodiči žáků Právo a morálka beseda se zástupci Městské policie Karlovy vary Drogy v ulicích beseda se zástupci Městské policie Karlovy Vary ČERVEN: Terezín školní poznávací zájezd Konzultace s rodiči žáků změny oboru Spolupráce se zástupci Městské policie Karlovy Vary a s informačním poradenským střediskem úřadu práce bude pokračovat i v následujícím školním roce. Obě strany přislíbily ucelený program besed pro žáky jednotlivých ročníků, jejichž témata budou navazovat na výstupy ŠVP v předmětu Občanská nauka v jednotlivých ročnících. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání Počet učitelů Získání nebo zvýšení kvalifikace 0 Specializační studium (EVVO) 1 Počet získaných osvědčení Prohlubující studium 25 V souvislosti s nákupem interaktivních tabulí bylo 16 učitelů proškoleno pro práci s touto tabulí. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Prezentace v tisku Během školního roku vyšlo 18 článků o aktivitách či úspěších školy. Články napsali někteří z pedagogů školy a ředitelka školy. 8.2 Pořad o škole V únoru 2011 byl natočen televizí Kabel Ostrov pořad o škole. Pořad běžel v televizi a zároveň byl použit jako prezentační materiál. 11

12 8.3 Prezentace školních prací Výstava školních prací na Designbloku 2010 v Praze Účast ve výtvarné soutěži Svět stromů, svět života v Plzni žákyně školy získala ve své kategorii 2. místo Výstava prací na mezinárodním festivalu Chebské dvorky Výstava a prodej výrobků na Porcelánových slavnostech v Karlových Varech Prezentace školních prací na výstavě Flores v KV Aréně Prezentace výrobků žáků na dni otevřených dveří v Moser a.s. Účast žákovských prací v mezinárodní soutěži Junior Glass Match ve Spa Resort Sansoussi žák školy získal zvláštní cenu za řemeslné zpracování Účast žákovské práce v soutěži Evropa ve škole Výstava žákovských prací na Krajském úřadě Prezentace prací žáků na Velikonočních trzích v prostorách MŠ Mládežnická Výstava prací žáků v Duhové paletě v Karlových Varech Výstava prací žáků z oboru Fotografie a užitá média v kině Hvězda v Kadani Výstava prací žáků v souvislosti s jednáním V4 v Karlových Varech Výstava prací žákyň v rámci 4. ročníku výstavy Letní porcelánová plastika Mostov Prezentační akce Škola 2011 v hotelu Thermal Burza škol Cheb Prezentace škol v Mostě Škola 2011 Sokolov 8.5 Ostatní akce Odborná stáž studentů Ústavu umění a designu ZČU Plzeň na naší škole Opakované seznamování klientů Úřadu práce s prací v keramických dílnách školy projekt Začni a vytrvej (pod záštitou Úřadu práce) Uspořádání soutěže Vánoční laťka sportovní soutěž pro žáky SŠ Praktické školení první pomoci pro žáky ročníků (školení realizoval lékař Záchranné služby Karlovy Vary) Exkurze, přednášky, besedy, filmová představení k doplnění výuky Realizace školních kol soutěží v matematice, biologii, chemii; v matematice a chemii účast i ve vyšších kolech soutěží popř. olympiád 12

13 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 proběhla jedna kontrolní činnost České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a analyzování informací o zajištění podmínek, průběhu a výsledků maturitních zkoušek na střední škole, vykonávané podle ustanovení 174 odst. 2 písm. a) školského zákona a státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k ukončování vzdělávání ve střední škole maturitní zkouškou, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Inspekční činnost byla zahájena 11. dubna 2011 a byla ukončena 20. června Z této kontrolní činnosti nebyl vydán žádný protokol, neboť nebyla zjištěna žádná pochybení. 10 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k k (v Kč) činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,10 Výnosy celkem , , , ,00 z toho příspěvky a dotace na provoz ,00 0, ,00 0,00 Hospodářský výsledek 0, , , ,90 Přijaté příspěvky a dotace (v Kč) k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 0 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje 0 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu z toho přímé vzdělávací výdaje (UZ ) z toho mzdové výdaje z toho ostatní (další UZ ) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje z toho běžné provozní výdaje z toho ostatní účelové výdaje Příspěvky a dotace na provoz Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola podepsala Partnerskou dohodu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko v souvislosti s účastí na projektu Příroda spojuje Sv. Linhart. 13

14 Škola se účastní projektu v projektu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko, projekt 208 "Porcelánová cesta mezinárodní - Bavorsko a Čechy". 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním roce 2010/2011 zapojena do celoživotního vzdělávání. V srpnu 2011 proběhla úspěšná jednání o vstupu do této oblasti vzdělávání. K škola vstoupila do projektu UVIV 2 KRAJE. 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola předložila ve školním roce 2010/2011 dva projekty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 3 pro GP oblast podpory 1.1 Modernizace a zlepšování podmínek pro výuku keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary a v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 3.2 Designškola středisko celoživotního vzdělávání při Střední průmyslové škole keramické a sklářské. Projekty nebyly schváleny. 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Odborová organizace Spolupráci ze ZO ČMOS PŠ při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary lze považovat za fungující. K bezproblémové spolupráci došlo jak při tvorbě Kolektivní smlouvy, tak při jejím plnění Další partneři Vzhledem k typům a množství nabízených oborů vzdělání je nutná spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání. Tato spolupráce má různou podobu. Odborný výcvik u učebních oborů, tvorba Jednotného zadání pro závěrečné zkoušky, stáže žáků, stáž pedagogů, exkurze, akce pro partnery atd. Odborný výcvik probíhal v Moser a. s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Thun 1794 a. s., Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. 14

15 Přehled partnerů: Moser a. s. Thun 1794 a. s. G. Benedikt Karlovy Vary s. r. o. Jizerská porcelánka, s. r. o., Desná Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a. s. Bohemia porcelán Moritz Zdekauer 1810 s. r. o., Plesná Český porcelán Dubí a. s. Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Karlovy Vary Dalovice Epiag Lofida Porcelán CZ s. r. o., Manufaktura Chodov Ideal Standard s. r. o., Teplice Leander, Porcelán Loučky s. r. o., Nové Sedlo Lázeňské lesy Karlovy Vary ZVAK Březová Čistička vody Drahovice Elektroporcelán Merklín Sedlecký kaolín a. s. Imerys Tableware Karlovy Vary Pivovar Permon Sokolov Momentive Speciality Chemicals Sokolov Sokolovská uhelná a. s. Hasičský sbor Karlovy Vary JIKA ROCA Laufen Bechyně Porcelán Ikon v Selbu Střední škola Aloyse Klara, Fakultní škola FTVS UK, Praha 4 Střední škola Horní Bříza Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, divize Národní ústav odborného vzdělávání Silis - Silikátový svaz, Praha 5 Městská policie Karlovy Vary Úřad práce Karlovy Vary Ústav umění a designu ZČU Plzeň 15

16 Vypracovala: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka školy Školská rada schválila Č. j. SPSKKV/2011/299 16

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více